สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1"

Transcription

1 คำ นำ สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนมเขต 1 ม ภารก จ หล กในการจ ดการ ส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน เพ อให ประชากรในว ยเร ยนได ร บการศ กษาอย างท วถ งและม ค ณภาพ โดยใช ย ทธศาสตร กระทรวงศ กษาธ การ กลย ทธ สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจำป งบประมาณ พ.ศ เป นกรอบในการ ดำเน นงานให บรรล เป าหมายท กำหนด การจ ดทำรายงานผลการดำเน นงาน ถ อเป นกระบวนการหน ง ท ม ความสำค ญต อองค กร รายงานผลการดำเน นงาน ประจำป งบประมาณ พ.ศ ฉบ บน จ ดข นเพ อสร ปผลการดำเน นงานในรอบป ซ งนำเสนอภาพความ สำเร จของการจ ดการศ กษาท เก ดจากความร วมม อของบ คลากรท เก ยวข อง ท งระด บเขตพ นท การศ กษา สถานศ กษา ช มชนและท กภาคส วน อ กท งใช เป น ข อม ลสารสนเทศในการวางแผนเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ให เจร ญก าวหน า ต อไป และเผยแพร ประชาส มพ นธ ผลงานต อสาธารณชน ขอขอบค ณผ ม ส วนเก ยวข องท กท าน ท ม ส วนร วมในการจ ดทำ เอกสารฉบ บน ไว ณ โอกาสน สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1

2 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทนำา 1 บทท 2 ท ศทางการจ ดการศ กษา 18 บทท 3 ผลการดำาเน นงาน ป งบประมาณ บทท 4 สร ป สภาพป ญหา และข อเสนอแนะ 75 ภาคผนวก - คณะผ จ ดทำาเอกสาร

3 บทท 1 บทนำ

4 สำ น กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1 ม เขตพ นท บร การใน 6 อำาเภอ ทางตอนใต ของจ งหว ดนครพนม ม พ นท ท งหมด 2, ตารางก โลเมตร หร อประมาณ 1,677, ไร สำาน กงานเขตพ นท การ ศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1 เป นหน วยงานท อย ภายใต การกำาก บด แล ของสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ม หน าท ดำาเน นการให เป น ไปตามอำานาจหน าท ของคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา ตามมาตรา 38 แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บ ท 3) พ.ศ และมาตรา 37 แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ สำาน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครพนม เขต 1 ม โครงสร างการบร หารงานประกอบด วย 7 กล ม และ 1 หน วย ค อ กล มอำานวยการ กล มบร หารงานบ คคล กล มนโยบายและแผน กล มส งเสร ม การจ ดการศ กษา กล มน เทศ ต ดตาม และประเม นผลการจ ดการศ กษา กล ม บร หารงานการเง นและส นทร พย กล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน และหน วย ตรวจสอบภายใน ข อม ลพ นฐานทางการศ กษา ข อม ลท วไป สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1 ต งอย บร เวณสำน กงานการประถมศ กษาจ งหว ดนครพนม(เด ม) เลขท 35 ตำบล หนองแสง อำเภอเม องนครพนม จ งหว ดนครพนม โทรศ พท และ โทรสาร ม อำเภอในเขตบร การ 6 อำเภอ ประกอบด วย อำเภอเม องนครพนม อำเภอธาต พนม อำเภอนาแก อำเภอปลาปาก อำเภอเรณ นคร และอำเภอว งยาง 4

5 เขตบร การ ประกอบด วย 6 อำาเภอ ด งน 1. อำาเภอเม องนครพนม 2. อำาเภอธาต พนม 3. อำาเภอนาแก 4. อำาเภอปลาปาก 5. อำาเภอเรณ นคร 6. อำาเภอว งยาง จำนวนบ คลากรสำน กงานเขตพ นท การศ กษ ประถมศ กษานครพนม เขต 1 ผ บร หาร จำานวน ผ อำานวยการสำาน กงานเขตพ นท การศ กษา 1 คน รองผ อำานวยการสำาน กงานเขตพ นท การศ กษา 11 คน บ คลากรทางการศ กษา กล มอำานวยการ 11 คน กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา 8 คน กล มน เทศ ต ดตาม และประเม นผลการจ ดการศ กษา 26 คน กล มบร หารงานบ คคล 12 คน กล มนโยบายและแผน 10 คน กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย 8 คน กล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน 1 คน หน วยตรวจสอบภายใน 3 คน 5

6 บ คลากรอ น ช างไม 1 คน ช างป น 7 คน พน กงานพ มพ ด ด 1 คน พน กงานซ อมบำาร งคอมพ วเตอร 1 คน พน กงานทำาความสะอาด 3 คน เจ าหน าท ร กษาความปลอดภ ย 2 คน พน กงานธ รการ 1 คน พน กงานบ ญช 2 คน เจ าหน าท ค ร สภา 1 คน เจ าหน าท ล กเส อ 1 คน รวมท งส น 111 คน ผ บร หารสำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1 1. นายมาร ต อ ปน สากร ผ อำานวยการ สพป. นครพนม เขต 1 2. นายชาญว ทย ม ลโคตร รองผ อำานวยการ สพป. นครพนม เขต 1 3. นายกร ยส ทธ พ อสาร รองผ อำานวยการ สพป. นครพนม เขต 1 4. นายอภ ช ย ทำามาน รองผ อำานวยการ สพป. นครพนม เขต 1 5. นายส ขบด นทร ส ทธะมา รองผ อำานวยการ สพป. นครพนม เขต 1 6. นายป ยะพงษ ผลาจ นทร รองผ อำานวยการ สพป. นครพนม เขต 1 7. นายมงคล ร ณธาต รองผ อำานวยการ สพป. นครพนม เขต 1 8. นายร ฐศาสตร กองส นแก ว รองผ อำานวยการ สพป. นครพนม เขต 1 9. นายเก ยต ศ กด ลาภจ ตร รองผ อำานวยการ สพป. นครพนม เขต นายอาน ลฐพงษ ม วงลายทอง รองผ อำานวยการ สพป. นครพนม เขต นายชวรงค วงศ ศร ทา รองผ อำานวยการ สพป. นครพนม เขต นายมงคล ร งสว าง รองผ อำานวยการ สพป. นครพนม เขต 1 6

7 ผ อำนวยการกล มในสำน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครพนม เขต 1 1. นายส ร ตน บ ตรด ผ อำานวยการกล มอำานวยการ 2. นายช ยย ทธ เพ ชรวงษ ผ อำานวยการกล มบร หารงานบ คคล 3. นางส พร เจ ยร ส คนธ ผ อำานวยการกล มนโยบายและแผน 4. นายฉ ตรช ย ชายทว ป ผ อำานวยการกล มน เทศต ดตามและประเม นผล การจ ดการศ กษา 5. นางกนกพร ด วงคำาภา ผ อำานวยการกล มส งเสร มการจ ดการศ กษา 6. นางส วณ ย ศร วรมย ผ อำานวยการกล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน 7. นายสมท ย ไชยพ นธ ผ อำานวยการหน วยตรวจสอบภายใน 8. นายส รพงษ จ นทร บ ญนะ ผ อำานวยการกล มบร หารงานการเง นและส นทร พย องค คณะบ คคลท ม ส วนร วมในการบร หารจ ดการศ กษาของสำาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประกอบด วย คณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา คณะอน กรรมการ ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา และคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลและน เทศการศ กษา คณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา (ก.พ.ท.) 1. นายประย ร จ นทร ชนะ ประธานกรรมการเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครพนม เขต 1 2. นายเด นช ย ไตรยะถา กรรมการผ ทรงค ณว ฒ 3. ว าท ร อยตร ว ระช ย กาน ล กรรมการผ ทรงค ณว ฒ 4. นายสมชาย ส งข เก ด กรรมการผ ทรงค ณว ฒ 5. นายพ รพงษ วงษ หาบ ศย กรรมการผ ทรงค ณว ฒ 7

8 6. นายกฤษเรศ พ มพ ลา กรรมการผ ทรงค ณว ฒ 7. นายสำาเร จ รามางก ร กรรมการผ ทรงค ณว ฒ 8. นายส รศ กด ตะน ดช ย กรรมการผ แทนองค กรช มชน 9. นายบ ณฑ ต แสงว จ ตร กรรมการผ แทนองค กรเอกชน 10. นายว ทยา ประเสร ฐเจร ญส ข กรรมการผ แทนองค กรปกครองส วนท องถ น 11. นายสมนาม เหล าเก ยรต กรรมการผ แทนองค กรปกครองส วนท องถ น 12. นางธนาญจน นาไชย กรรมการผ แทนสมาคมผ ประกอบว ชาช พคร 13. นายอภ เดช ศร หาเศษ กรรมการผ แทนสมาคมผ ประกอบว ชาช พ บร หารการศ กษา 14. นางลาว ลย ช ชชญา กรรมการผ แทนสมาคมผ ปกครองและคร 15. นางประย รศร กวานปร ชชา กรรมการผ แทนผ ร บใบอน ญาต 16. นางขว ญนภา เจ ยว ร ยบ ญญา กรรมการผ แทนคร 17. นายมาร ต อ ปน สากร เลขาน การคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครพนม เขต นายกร ยส ทธ พ อสาร ผ ช วยเลขาน การคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1 8

9 คณะอน กรรมการข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 1. นายโอภาส ส มนารถ ประธานคณะอน กรรมการ 2. นายอรรถส ทธ ทร พยส ทธ อน กรรมการ 3. นายประจ กษ สวยร ป อน กรรมการ 4. นายส รชาต นนทะแสน อน กรรมการ 5. นายบ ร นทร ผลาพฤกษ อน กรรมการ 6. นายส นสม ทร อ นาลา อน กรรมการ 7 นายอำานาจ นาไชย อน กรรมการ 8. นางเล ศล กษณ ป ญญาด อน กรรมการ 9. นายส รพงษ จ นทร บ ญนะ อน กรรมการ 10. นายมาร ต อ ปน สากร อน กรรมการและเลขาน การ โรงเร ยนในส งก ดสำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1 จำนวน 262 โรงเร ยน และโรงเร ยนในส งก ดสำน กบร หารงานคณะ กรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน จำนวน 18 โรงเร ยน 9

10 จำนวนน กเร ยน 39,233 คน จ ดการศ กษา 3 ระด บ ประกอบด วย ระด บปฐมว ย ระด บประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ดำเน นการ จ ดการศ กษาสอดคล องก บนโยบายสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข น พ นฐาน อย ในเขตพ นท การปกครองม อำเภอในเขตบร การ 6 อำเภอ 59 ตำบล 644 หม บ าน 1 เทศบาลเม อง 12 เทศบาลตำบล และ 49 องค การ บร หารส วนตำบล ด งน ตารางท 1 แสดงสภาพการปกครองของเขตพ นท การศ กษานครพนม เขต 1 ท อำาเภอ พ นท (ตาราง ก.ม.) จำานวน ตำาบล หม บ าน เทศบาลเม อง เทศบาล ตำาบล 1 เม อง นครพนม 2 ธาต พนม นาแก ปลาปาก เรณ นคร ว งยาง รวม 2, ตารางท 2 แสดงพ นท และระยะห างจากจ งหว ด ท อำ เภอ พ นท / ตร.ม. ห างจากจ งหว ด/กม. 1 เม องนครพนม ธาต พนม นาแก ปลาปาก เรณ นคร ว งยาง อบต. 10

11 จำนวนบ คลากรสถานศ กษา อำาเภอ ส งก ด สพฐ. ส งก ด สช. รวม ผ บร หาร รองผ บร หาร คร รวม ผ บร หาร คร รวม เม องนครพนม ธาต พนม นาแก ปลาปาก เรณ นคร ว งยาง รวม ,228 2, ,858 ข อม ลสถานศ กษ อำ เภอ โรงเร ยนในส งก ด สพฐ. สช. รวม (แห ง) เม องนครพนม ธาต พนม นาแก ปลาปาก เรณ นคร ว งยาง รวมท งส น

12 ข อม ลจำานวนสถานศ กษา (ข อม ล ณ ว นท 10 ม.ย. 2556) สถาน ศ กษาของร ฐ ท งหมด 262 แห ง ประกอบด วย 1. โรงเร ยนประถมศ กษา จำานวน 222 แห ง 2. โรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา จำานวน 40 แห ง แผนภ ม แสดงสถานศ กษาของร ฐในส งก ด จำนวนน กเร ยนโรงเร ยนส งก ด สพฐ. จำานวนน กเร ยนโรงเร ยนส งก ด สพฐ. อำาเภอ ม ธยมศ กษา ก อนประถม ประถมศ กษา ตอนต น รวม เม องนครพนม 2,457 8,905 1,510 12,872 ธาต พนม 1,418 5, ,099 นาแก 1,597 5, ,710 ปลาปาก 1,079 4, ,679 เรณ นคร 728 3, ,383 ว งยาง 323 1, ,480 รวมท งส น 7,602 27,997 3,624 39,223 12

13 แผนภ ม แสดงจำ นวนน กเร ยนในส งก ด แผนภ ม แสดงจำนวนน กเร ยนในส งก ด รายอำเภอ 13

14 จำนวนน กเร ยนโรงเร ยนส งก ด สช.(โรงเร ยนเอกชน) อำาเภอ ก อน ประถม จำานวนน กเร ยนโรงเร ยนส งก ด สช. (โรงเร ยนเอกชน) ประถม ศ กษา ม ธยมศ กษา ตอนต น ปวช. 1-3 ปวส. 1-2 เม องนครพนม 544 1, ,655 ธาต พนม ,859 นาแก 391 1, ,396 ปลาปาก เรณ นคร ว งยาง รวมท งส น 1,919 2, , ,491 รวม เคร อข ายสถานศ กษาในส งก ด สพป.นพ.1 14

15 ตารางเปร ยบเท ยบผลการประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานระด บชาต (O-NET) ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2554 และป การศ กษา 2555 ลดลงท กกล มสาระ ร อยละ จากคะแนนเฉล ยของผลส มฤทธ ทางการเร ยน ป การศ กษา 2554 ว ชา ป การศ กษา 2554 ป การศ กษา 2555 ระด บ ระด บ ประเทศ สพป.นพ.1 ประเทศ สพป.นพ.1 ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ภาษาไทย ส งคมศ กษา ภาษาต างประเทศ ศ ลปะ ส ขศ กษาฯ การงานอาช พฯ

16 ตารางเปร ยบเท ยบผลการประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานระด บชาต (O-NET) ช น ม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2554 และป การศ กษา 2555 เพ มข น 4 กล มสาระและ ลดลง 4 กล มสาระ เฉล ยลดลงร อยละ 0.94 จากคะแนนเฉล ยของผลส มฤทธ ทางการ เร ยน ป การศ กษา 2554 ป การศ กษา 2554 ป การศ กษา 2555 ว ชา ระด บ ระด บ ประเทศ สพป.นพ.1 ประเทศ สพป.นพ.1 ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ภาษาไทย ส งคมศ กษา ภาษาต างประเทศ ศ ลปะ ส ขศ กษาฯ การงานอาช พฯ

17 ประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพผ เร ยน ป การศ กษา 2555 ผลการดำเน นงาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1 ได ประเม นผลส มฤทธ น กเร ยนช น ป. 3 ป การศ กษา 2555 (ผลการทดสอบ NT) ท ม ความสามารถด านภาษา ด านค ดคำนวณ และด านเหต ผล ในกล มสาระ ว ชาภาษาไทย จากสำน กทดสอบทางการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน เม อเปร ยบเท ยบก บระด บ สพฐ. ค าเฉล ยร อยละผลส มฤทธ ทางการเร ยน น กเร ยนกล มผ านเกณฑ ช นประถม ศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2555 ของ สพป.นครพนม เขต 1 เปร ยบเท ยบก บระด บ สพฐ. สาระ ระด บ สพป.นครพนมเขต 1 ระด บ สพฐ. ด านภาษา ด านคำานวณ ด านเหต ผล เฉล ยรวม 3 ด าน

18 ผลส มฤทธ ทางการเร ยน น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2555 (ผลการทดสอบ NT) ของโรงเร ยนเอกชน จำนวน 6 โรงเร ยน ท ม ความสามารถ ด านภาษา ด านค ดคำนวณ และด านเหต ผล ในกล มสาระว ชาภาษาไทย จากสำน กทดสอบทางการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ท กษะ จำ นวนน กเร ยนท เข าสอบ น กเร ยนกล มผ านเกณฑ พอใช ด เฉล ย ด านภาษา ด านค ดคำานวณ ด านเหต ผล เฉล ย การยกระด บคะแนน PISA ผลการประเม นทดสอบทางการศ กษา PISA ในป 2012 (พ.ศ.2555) ของ สพป.นครพนม เขต 1 ได ม การส มโรงเร ยนจาก สพฐ. ให โรงเร ยนใน ส งก ดเข าสอบ PISA จะเป นกล มน กเร ยนม ธยมศ กษาตอนต น จำนวน 1 โรงเร ยน ได แก โรงเร ยนบ านหนองปลาด ก อำเภอเม องนครพนม ซ งม ผลการประเม น จาก 3 ว ชา และเม อเปร ยบเท ยบก บระด บคะแนนของประเทศ คะแนนจะส ง กว าระด บประเทศท กว ชา ด งน ว ชา ป การศ กษา 2555 ระด บ ผลต าง +/- ประเทศ สพป.นพ.1 คณ ตศาสตร การอ าน ว ทยาศาสตร

19 19

20 บทท 2 ท ศทาง การจ ดการศ กษา

21 ว ส ยท ศน (VISION) สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1 เป น องค กรแนวหน า ในการบร หารจ ดการศ กษาข นพ นฐานอย างม ค ณภาพ บน พ นฐานความเป นไทย พร อมส ประชาคมอาเซ ยน ภายในป พ.ศ พ นธก จ (MISSION) 1. จ ดการศ กษาให ผ เร ยนม ค ณภาพตามหล กส ตรและสอดคล องก บท องถ น 2. จ ดการศ กษาให ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บโอกาสทางการศ กษาอย า เสมอภาคและท วถ ง 3. พ ฒนาบ คลากรให ม ศ กยภาพ ม ความร ความสามารถด านเทคโนโลย 4. เสร มสร างความพร อมในการพ ฒนาน กเร ยน คร และบ คลากรทางการศ กษา ส ประชาคมอาเซ ยนอย างม ระบบและม ประส ทธ ภาพ 5. ส งเสร มท กษะการส อสารโดยใช ภาษาอ งกฤษเป นพ นฐานและการใช ภาษา เว ยดนามหร อภาษาลาว ตามบร บทของพ นท 6. ระดมสรรพกำล งท กภาคส วน สน บสน นการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน 7. เพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการเขตพ นท การศ กษาและสถาน ศ กษาให ม ประส ทธ ภาพท นสม ยและม ส วนร วมท กภาคส วน 21

22 เป าประสงค (GOAL) 1. ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บโอกาสการศ กษาในการศ กษาข นพ นฐาน ต งแต อน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน อย างม ค ณภาพ ท วถ งและ เสมอภาค 2. ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บการศ กษาด านค ณธรรม นำความร และม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน 3. คร และบ คลากรทางการศ กษาม ความร ความสามารถและม ท กษะในการ ใช เทคโนโลย การบร หารจ ดการและการจ ดการเร ยนร 4. สำน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษา ม ความเข มแข งในการ บร หารและการจ ดศ กษาสามารถยกระด บค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข น พ นฐาน กลย ทธ (STRATEGIC) 1. พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและ ส งเสร มความสามารถทางเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร 2. ปล กฝ งค ณธรรม ความสำน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล ก ปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง 3. ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและลดความเล อมล ำ ผ เร ยนได ร บ โอกาสในการพ ฒนาเต มศ กยภาพ 4. พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ ให สามารถจ ดการเร ยน การสอนได อย างม ประส ทธ ภาพ 5. พ ฒนาการบร หารจ ดการศ กษา ให ม ประส ทธ ภาพตามหล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วนร วมในการส งเสร มสน บสน นการ จ ดการศ กษา 22

23 ค าน ยมองค กร ใจบร การ เช ยวชาญหน าท ม จ ตสาธารณะ 23

24 บทท 3 ผลการดำ เน นงาน ป งบประมาณ 2556

25 สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1 ได ดำเน น การตามกรอบนโยบายและจ ดเน นท สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข น พ นฐานและกระทรวงศ กษาธ การกำหนด โดยใช แผนเป นเคร องม อในการ บร หารและจ ดการศ กษา ซ งได กำหนดท ศทางและแนวทางในการจ ดการ ศ กษาข นพ นฐาน ท ม ความสอดคล องก นในท กระด บ โดยม เป าหมายท สำค ญ ค อผ เร ยน ท จะต องดำเน นการให ได ร บการศ กษาอย างท วถ งและม ค ณภาพ สำหร บป งบประมาณ 2556 ได ร บจ ดสรรงบประมาณ จำนวน 8,097,000 บาท โดยแบ งเป นค าใช จ ายพ นฐานท ใช บร การของสำน กงานเขตพ นท การ ศ กษา (สพท.) จำแนกตามล กษณะงบประมาณด งน 1. งบพ ฒนาค ณภาพการศ กษา จำนวน 2,461,552 บาท ค ดเป น ร อยละ งบเพ มประส ทธ ผลกลย ทธ (งบแลกเป าพ นฐาน) จำนวน 3,000,000 บาท ค ดเป นร อยละ งบดำเน นงาน จำนวน 2,635,448 บาท ค ดเป นร อยละ แผนภ ม แสดงจำนวนงบประมาณบร หาร สพป.นพ.1 งบพ ฒนาฯ งบเพ ม ประส ทธ ผลฯ และงบดำเน นงาน 25

26 1. งบพ ฒนาค ณภาพการศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ 806,400 บาท ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม ความสำน กในความเป นชาต ไทยและว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 40,500 บาท ค ดเป น ร อยละ 1.64 กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาข นพ นฐาน - กลย ทธ ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ 820,000 บาท ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 5 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา 794,752 บาท ค ดเป นร อยละ รวมท งส น 2,461,552 บาท แผนภ ม แสดงจำนวนงบประมาณเพ อใช ดำเน นการบร หาร สพป.นพ.1 งบ พ ฒนาค ณภาพการศ กษา แยกตามกลย ทธ 26

27 2. งบเพ มประส ทธ ผลกลย ทธ (งบแลกเป าพ นฐาน) กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ 1,400,000 บาท ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม ความสำน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 300,000 บาท ค ดเป นร อยละ 10 กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาข นพ นฐาน 300,000 บาท ค ดเป นร อยละ 10 กลย ทธ ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ 300,000 บาท ค ดเป นร อยละ 10 กลย ทธ ท 5 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา 700,000 บาท ค ดเป นร อยละ รวมท งส น 3,000,000 บาท 27

28 กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตร และส งเสร มความสามารถ ด านเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร ประเด นท 1.1 ผลการประเม นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ระด บปฐมว ย ป การศ กษา 2555 ภาพรวม (11 มาตรฐาน) จากโรงเร ยนท ม ผลประเม น ค ณภาพภายในของสถานศ กษาระด บปฐมว ยท งหมด 259 โรงเร ยน (จาก จำนวนโรงเร ยนท งหมด 262 โรง ไม ม น กเร ยนระด บปฐมว ย 2 โรง) อย ระด บ พอใช 1 โรง ระด บด 26 โรง ระด บด มาก 119 โรง ระด บด เย ยม 113 โรง รวม 259 โรง ค ดเป นร อยละ 100 ระด บพอใช 1 โรง ค ดเป นร อยละ 0.39 ระด บด 26 โรง ค ดเป นร อยละ ระด บด มาก 119 โรง ค ดเป นร อยละ ระด บด เย ยม 113 โรง ค ดเป นร อยละ ตารางแสดงผลการประเม นค ณภาพภายในของสถานศ กษาระด บปฐมว ย ป การศ กษา 2555 มาตรฐาน ผลการประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ร อยละ ระด บด ระด บด มาก ระด บด เย ยม รวม มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท เฉล ยรวม

29 1.1.1 จำานวนโรงเร ยนท จ ดการศ กษาปฐมว ยเข าร บการประเม น ค ณภาพภายนอกรอบสามป การศ กษา 2555 ท งหมด 33 โรงเร ยน ม ผลการ ประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ในภาพรวมระด บโรงเร ยน (12 ต วบ งช ) ระด บด 21 โรงเร ยน ระด บด มาก 11 โรงเร ยน รวมจำานวน 32 โรงเร ยน ค ด เป นร อยละ 100 (อ ก 1 โรงเร ยนไม ม น กเร ยนปฐมว ย) ตารางแสดงผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสามท ได ร บการร บรองเป นทางการ ต วบ งช จำ นวนโรงเร ยนท ม ผลการประเม น ระด บด ระด บด มาก รวม ร อยละ ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท เฉล ยรวม

30 ประเด นท 1.2 จำนวนน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 อ านออกเข ยนได ค ดเลขเป น จำนวนและร อยละของน กเร ยนช น ป.3 ป การศ กษา 2555 ท ม ผลสอบท กษะ (ผลการทดสอบ NT) ด านภาษา ด านค ดคำนวณ และด าน เหต ผล กล มผ านเกณฑ (ระด บพอใช ท กษะ จำนวนน กเร ยน น กเร ยนกล มผ านเกณฑ (คน) ท เข าสอบ พอใช ด ด มาก รวม ร อยละ ด านภาษา 4,212 1,440 1, , ด านค ดคำนวณ 4,212 2, , ด านเหต ผล 4,212 1,303 1, , เฉล ย จำนวนและร อยละของน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2555 ท ม ผลสอบ NT ท กษะภาษา ด านค ดคำนวณ และด าน เหต ผล กล มต ำกว าเกณฑ (ระด บไม ผ าน และระด บปร บปร ง) ท กษะ จำนวนน กเร ยน น กเร ยนกล มต ำกว าเกณฑ ท เข าสอบ จำนวน ร อยละ ด านภาษา 4, ด านค ดคำนวณ 4, ด านเหต ผล 4,212 1, เฉล ย

31 เปร ยบเท ยบร อยละของน กเร ยน ช น ป.3 ป การศ กษา 2555 ของ สพป.นครพนม เขต 1 ท ม ผลสอบ NT ท กษะด านภาษา ด านค ดคำนวณ และด านเหต ผล ระหว างกล มผ านเกณฑ และกล มต ำกว าเกณฑ ประเด นท 1.3 น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ท กคนอ านคล อง เข ยน คล อง ค ดเลขคล องและม ท กษะการค ดข นพ นฐาน สพป.นครพนม เขต 1 ได ร บการข บเคล อนกลย ทธ ส การปฏ บ ต โดย การจ ดทำแผนงาน โครงการเพ อพ ฒนาส งเสร ม สน บสน นการจ ดการเร ยนกร สอนของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ของโรงเร ยนในส งก ดร ฐป การศ กษา 2555 จำนวนน กเร ยนในช นประถมศ กษาป ท 6 ม จำนวน 5,490 คน 31

32 จำแนกตามผลการประเม นการอ านค ดว เคราะห และเข ยน ได ด งน ระด บผ าน จำนวน 1,083 ค ดเป นร อยละ ระด บด จำนวน 2,350 ค ดเป นร อยละ ระด บด มาก จำนวน 2,057 ค ดเป นร อยละ สร ปรายงานจำนวนผ เร ยนช นประถมป ท 6 ป การศ กษา 2555 ท ม ความสามารถ ด านอ านและเข ยน ตามจ ดเน นพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน จำแนกเป น 4 ระด บ ด งน จากจำนวนน กเร ยนช นประถมป ท 6 จำนวน 262 โรงเร ยน น กเร ยน 5,490 คน (ข อม ล ก นยายน 2555) 1. จำนวนผ เร ยนด านการอ านออก จำแนกเป นระด บ (คน) จำานวน น กเร ยน ระด บ 1 อ านไม ได ระด บ 2 อ านไม คล อง ระด บ 3 อ านได ระด บ 4 อ านคล อง รวมท กคน 5, ,758 2,695 5, จำนวนผ เร ยนด านการเข ยนได จำแนกเป นระด บ (คน) จำานวน น กเร ยน จำานวน น กเร ยน ระด บ 1 เข ยนไม ได อ านได ข นไป (ระด บ 3-4) ระด บ 2 เข ยนไม คล อง ค ดเป นร อยละ ระด บ 3 เข ยนได จำานวน น กเร ยน ระด บ 4 เข ยนคล อง เข ยนได ข น ไป(ระด บ 3-4) รวมท กคน 5, ,863 2,489 5, จำ นวนผ เร ยนต งแต อ านได (ต งแต ระด บ3)ด านการเข ยนได (ต งแต ระด บ3)ข นไป (คน) ค ดเป นร อยละ 5,458 4, ,490 4,

33 ประเด นท 1.4 น กเร ยนม ความสามารถ ในการค ดว เคราะห ส งเคราะห ม ว จารณญาณ ม ความค ดสร างสรรค ตามระด บการศ กษา โรงเร ยนในส งก ด สพป.นครพนม เขต 1 จำนวน 262 โรง โรงเร ยนท ได ร บการประเม นค ณภาพภายในของสถานศ กษาระด บการศ กษา ข นพ นฐาน (มาตรฐานท 4) จำนวนน กเร ยนท งหมด 32,545 คน พบว า ผลการประเม นค ณภาพภายในของสถานศ กษามาตรฐานท 4 ป การศ กษา 2555ด งน (1) น กเร ยนท ม ผลการประเม นระด บปร บปร งและระด บ พอใช จำนวน 4,528 คน ค ดเป นร อยละ (2) น กเร ยนท ม ผลการประเม นระด บด ด มากและระด บด เย ยม จำนวน 28,017 คน ค ดเป นร อยละ โรงเร ยนท เข าร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ป การศ กษา 2555 และร บทราบผลประเม นอย างเป นทางการจาก สมศ. แล ว จำนวน 33 โรงเร ยน เม อพ จารณาตามต วบ งช ท 4 รายโรงเร ยน แบ งออกตามระด บ ด งน 1. ระด บด จำนวน 28 โรงเร ยน ค ดเป นร อยละ ระด บด มาก จำนวน 5 โรงเร ยน ค ดเป นร อยละ รวมระด บด และด มาก จำนวน 33 โรงเร ยน ค ดเป นร อยละ 100 ประเด นท 1.5 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาหล กระด บการศ กษาข นพ นฐาน จากการประเม น ระด บชาต เพ มข นร อยละ 3 จากข อม ล/ผลการทดสอบระด บชาต (O-NET) ของสถาบ นทดสอบ แห งชาต ในป การศ กษา 2555 เปร ยบเท ยบก บป การศ กษา 2554 ผลส มฤทธ ทางเร ยน ระด บช นประถมศ กษาป ท 6 (O-NET) เฉล ย 5 กล มสาระหล กด งน ตารางท ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ระด บช นประถมศ กษาป ท 6 ผลการประเม นจำ แนกตามกล มสาระ คะแนนเฉล ย ป ก.ศ.2554 ป ก.ศ.2555 ผลต าง +/- ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ

34 ตารางท ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 (O-NET) รายการผลการประเม น จำ แนกตามกล มสาระ คะแนนเฉล ย ป ก.ศ.2554 ป ก.ศ.2555 ผลต าง +/- ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ ตารางท แสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 6 (O NET) เฉล ย 8 กล มสาระการเร ยนร ป การศ กษา กล มสาระว ชา ค าเฉล ยร อยละผลส มฤทธ ทางการเร ยน ป กศ ป กศ ป กศ ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ภาษาไทย ส งคมศ กษา ภาษาต างประเทศ ศ ลปะ ส ขศ กษาและพละศ กษา การงานอาช พฯ

35 35

36 ตารางท แสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 3 (O-NET) เฉล ย 8 กล มสาระการเร ยนร ป การศ กษา กล มสาระว ชา คะแนนเฉล ย ป กศ ป กศ ป กศ ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ภาษาไทย ส งคมศ กษา ภาษาต างประเทศ ศ ลปะ ส ขศ กษาและพละศ กษา การงานอาช พฯ

37 ประเด นท 1.6 น กเร ยนม ท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อเป นเคร องม อ ในการเร ยนร (1) จำนวนน กเร ยนระด บการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา 2555 ท งหมด 32,545 คน น กเร ยนผ านการประเม นค ณภาพภายในของสถานศ กษา มาตรฐานท 3 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ต วบ งช ท 3.4 สามารถใช เทคโนโลย ในการ เร ยนร และนำเสนอผลงาน ป การศ กษา 2555 ข อม ลจากโรงเร ยน 195 โรงเร ยน จำแนกตามระด บผลการประเม นด งน ระด บพอใช 3,915 คน ระด บด 8,543 คน ระด บด มาก 5,849 คน ระด บด เย ยม 5,570 คน รวม 24,707 คน เม อพ จารณาผลน กเร ยนท ม ความสามารถใช ท กษะในการเร ยนร ส วน มากจะอย ในระด บด (2) จำนวนโรงเร ยนท ร บการประเม นภายนอกรอบสาม ป การศ กษา 2555 จำนวน 33 โรงเร ยน ท ผลการประเม นภายนอกอย างเป นทางการ 33 โรง ผลการประเม นภายนอกรอบสาม ต วบ งช ท 3 ผ เร ยนม ความใฝ ร และเร ยนร อย างต อเน อง พบว าอย ในระด บการประเม นด งน ระด บด จำนวน 23 โรง ค ดเป นร อยละ ระด บด มาก จำนวน 30 โรง ค ดเป นร อยละ รวมระด บด และระด บด มาก จำนวน 33 โรง ค ดเป นร อยละ

38 กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม ความสำน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง การดำาเน นงานตามกลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม ความสำาน กในความ เป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ในป งบประมาณ 2555 โดยสร ปด งน 1. น กเร ยนในส งก ด สพป.นครพนม เขต 1 ร อยละ 100 ม ค ณล กษณะ ท พ งประสงค ตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา 2555 ส งกว าเป า หมายท ต งไว ร อยละ น กเร ยนในส งก ด สพป.นครพนม เขต 1 ร อยละ 100 ของน กเร ยน ม ค ณธรรม จร ยธรรม กต ญญ และม ความสำาน กในความเป นไทย จากน กเร ยน ในส งก ดท งหมด 40,590 คน ท กคนได ร บการพ ฒนาให ม ค ณธรรม จร ยธรรม กต ญญ และม ความสำาน กในความเป นไทย 3. สถานศ กษา สพป.นครพนม เขต 1 ได นำาหล กปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง บ รณาการในการจ ดการเร ยนการสอนครบท กกล มสาระ ม 136 โรง ค ดเป นร อยละ สถานศ กษาในส งก ด จำานวน 262 แห ง ผ านการประเม นเป น สถานศ กษาพอเพ ยง ตามเกณฑ กระทรวงศ กษาธ การ (ขณะน ทำาการประเม น ใหม ให เป นไปตามเกณฑ ของกระทรวงฯ ย งต ำากว าเป าหมายของ สพฐ. ต ง ไว ร อยละ 30) ขณะน ม โรงเร ยนผ านการประเม น 28 โรงเร ยน เน องจาก กระทรวงศ กษาธ การกำาหนดหล กเกณฑ การประเม นสถานศ กษาพอเพ ยง 2 ใน 3 จะต องผ านการอบรมเป นผ ประเม น ผ ประเม นม จำานวนน อยและการใช ผ ประเม นจากต างส งก ดจะต องใช งบประมาณค อนข างส ง จ งเป นอ ปสรรคใน การประเม น 5. สถานศ กษาในส งก ด สพป.นครพนม เขต 1 ร อยละ 100 จ ด ก จกรรมส งเสร มความม จ ตสาธารณะด านความร บผ ดชอบต อส งคมและด าน ส งแวดล อม 38

39 รายละเอ ยดผลการดำาเน นงานตามกลย ทธ ท 2 ประเด นท 2.1 ผ เร ยนม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามหล กส ตรการศ กษา ข นพ นฐาน ป การศ กษา 2555 ตารางแสดง จำานวนน กเร ยนในส งก ด สพป.นครพนม เขต 1 ท ม ค ณล กษณะ อ นพ งประสงค จำ นวน จำ นวน น กเร ยนท ม ล กษณะอ นพ งประสงค โรงเร ยน น กเร ยน ระด บพอใช ระด บด ระด บด เย ยม ร อยละ , ,540 27, ประเด นท 2.2 น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม กต ญญ และม ความสำน ก ในความเป นไทย จากน กเร ยนในส งก ดท งหมด 40,590 คน ท กคนได ร บการพ ฒนาให ม ค ณธรรม จร ยธรรม กต ญญ และม ความสำน กในความเป นไทย ค ดเป นร อย ละ 100 ผลการพ ฒนาพ ฒนาน กเร ยนท ประสบผลสำเร จท เป นแบบอย างได ด านค ณธรรม จร ยธรรม -น กเร ยนแต งกายช ดปฏ บ ต ธรรม ส ขาว และปฏ บ ต ศาสนก จ ตามว น เวลาท โรงเร ยนกำหนด ด านความกต ญญ -สถานศ กษาท กแห ง จ ดก จกรรมไหว คร ว นแม แห งชาต ว น พ อแห งชาต ว นสงกรานต ด านความสำน กในความเป นไทย -ท กโรงเร ยนจ ดก จกรรม หน าเสาธงเคารพธงชาต ร องเพลงชาต สวดมนต ไหว พระ กล าวคำปฏ ญาณตน (ค ณธรรมพ นฐาน 8 ประการ) -จ ดก จกรรมว นสำค ญของชาต ประเด นท 2.3 สถานศ กษา สพป.นครพนม เขต 1 ได นำหล กปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง บ รณาการในการจ ดการเร ยนการสอนครบท กกล มสาระ ท ง 8 กล มสาระ มาบ รณาการสอดแทรกเข าไปในก จกรรมโครงการ ม 136 โรงเร ยน ค ดเป นร อยละ ส วนมากจะเป นโรงเร ยนขนาดใหญ และโรงเร ยน ขนาดกลางท ดำเน นการ 39

40 ประเด นท 2.4 สถานศ กษาในส งก ดผ านการประเม นเป นสถานศ กษาต นแบบ เศรษฐก จ พอเพ ยง ขณะน ม จำานวน 28 โรงเร ยน เพราะทำาการประเม นใหม ให เป นไปตามเกณฑ ของกระทรวงฯ ต วอย างก จกรรมเศรษฐก จพอเพ ยง - ทำาเกษตรอ นทร ย /ป ยช วภาพ โรงเร ยนบ านโคกกลางแก งน อย - เล ยงไก งวง/เห ดนางฟ า โรงเร ยนบ านนาค - เล ยงส กรแม พ นธ โรงเร ยนไทยร ฐว ทยา 50 - ทำานา เล ยง ปลา เล ยงเป ด โรงเร ยนบ านหนองสะเดา - เล ยงนกกระทา โรงเร ยนบ านนาส นวล ประเด นท 2.5 โรงเร ยนจ ดก จกรรมส งเสร มความม จ ตสาธารณะ ด านความ ร บผ ดชอบต อส งคมและด านส งแวดล อม ม โรงเร ยนในส งก ดท จ ดก จกรรมส ง เสร มความม จ ตสาธารณะ ด านความร บผ ดชอบต อส งคม และด านส งแวดล อม จำานวน 262 โรง ค ดเป นร อยละ 100 ต วอย างก จกรรมความม จ ตสาธารณะ ด านความร บผ ดชอบต อส งคม และด านส งแวดล อม จำานวน 262 โรง ค ดเป นร อยละ 100 ต วอย างก จกรรมความม จ ตสาธารณะ ด านความร บผ ดชอบต อส งคม และด านส งแวดล อม ด านความร บผ ดชอบต อส งคม ด านส งแวดล อม 1.ขยะน าร ก 1.ขยะร ไซเค ลในโรงเร ยน 2.อย ด ม ส ขปล กผ กปลอดสารพ ษ 2. สองสหายยอดฮ ต พ ช ตกล นเหม น 3.ส งเสร มพ ฒนาการออมในสหกรณ ถวายล นเกล า ชาวไทย ออมว นละบาทช วยชาต ลดว กฤต กำจ ดมลพ ษ ลดภาวะโลกร อน 4. 5 ภารก จ สร างจ ตอาสา 4. สร างคนด ด วยป ยอ นทร ย ช วภาพ 5. เพ มค ณค าให ขยะ ค าขนม 5. เศษเท ยนสม นไพรไล ย ง 6.จ ตอาสาพาห องน ำสะอาด 6. ไข เค มสม นไพรไอโอด น 7.การประด ษฐ แจก นหอยเชอร 7. ม อน อยคอยพ ท กษ 8.พานบายศร ร ไซเค ล 8. น ำสม นไพรดอกอ ญช น

41 41

42 กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง ครอบคล ม ผ เร ยนได ร บโอกาสในการพ ฒนาตามศ กยภาพ สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1 และ สถานศ กษา สำรวจข อม ลและจ ดทำมะโนประชากรว ยเร ยนก อนประถมศ กษา และน กเร ยนประชากรว ยเร ยนการศ กษาภาคบ งค บ เพ อส งเสร ม และสน บสน น ให เด กก อนประถมศ กษาได เข าเร ยน และประชากรว ยการศ กษาภาคบ งค บ เข าเร ยนท กคน และร วมก บโรงเร ยนองค กรปกครองส วนท องถ น รณรงค ประชาส มพ นธ ให เด กก อนเกณฑ การศ กษาภาคบ งค บ และเด กในเกณฑ การ ศ กษาภาคบ งค บเข าเร ยน ตลอดจนมอบหมายให โรงเร ยนในส งก ดต ดตามการ เข าเร ยนของน กเร ยนเป นรายบ คคล เพ อท จะได ทราบว าประชากรว ยเร ยนใน เขตพ นท ได เข าเร ยน และได ร บการส งเสร มการศ กษาจนจบการศ กษาภาค บ งค บท กคน สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1 ได วางแผนการร บน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 1 และม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 โดย ม ข นตอนว ธ ดำเน นการการ ด งน 1. จ ดทำเอกสารเผยแพร ประชาส มพ นธ การร บน กเร ยนช นประถม ศ กษาป ท 1 และช นม ธยมศ กษาป ท 1 2. จ ดทำประกาศการเกณฑ เด กเข าเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 และประกาศการจ ดสรรโอกาสให เด กได เข าเร ยนต อช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประกาศโดยคณะกรรมการเขตพ นท 3. ร บแจ งนโยบายและแนวปฏ บ ต เก ยวก บการร บน กเร ยนประจำ ป การศ กษา แต งต งคณะกรรมการเพ อจ ดทำร างแนวปฏ บ ต เก ยวก บการร บ น กเร ยน ประจำป การศ กษา 2556 ของสำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถม ศ กษานครพนม เขต 1 5. ประช มคณะกรรมการเพ อจ ดทำแนวปฏ บ ต การร บน กเร ยนของ สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1 42

43 6. นำเสนอร างแนวปฏ บ ต เก ยวก บการร บน กเร ยนให คณะกรรมการ เขตพ นท การศ กษา พ จารณาให ความเห นชอบ 7. แต งต งคณะกรรมการร บน กเร ยนระด บเขตพ นท การศ กษา 8. ประช มคณะกรรมการร บน กเร ยนระด บเขตพ นท การศ กษา 9. ดำเน นการร บน กเร ยนตามว นเวลา และสถานท กำหนดในปฏ ท น การร บน กเร ยน ประจำป การศ กษา ประสาน เร งร ด ต ดตาม การรายงานข อม ลการร บน กเร ยน ป การศ กษา 2556 บนเว บไซต ของศ นย ปฏ บ ต การร บน กเร ยนของสำน กงานคณะ กรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 11. สร ปและรายงานผลการดำเน นการร บน กเร ยนต อคณะกรรมการ เขตพ นท การศ กษา ประเด นท 3.1 ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บการศ กษาข นพ นฐาน จำนวนประชากรว ยเร ยนท เก ดป พ.ศ เข าเร ยนใน ป การศ กษา 2556 ม จำนวน 5,499 คน ค ดเป นร อยละ 100 จำแนกจาก ตำบล/เทศบาล แยกส งก ด ด งน จำานวนประชากรท เก ด พ.ศ ในตำาบล/เทศบาล การเข าเร ยนช น ป.1 ป การศ กษา 2556 (คน) ส งก ด ส งก ดอ น เข าเร ยน รวม สพฐ. ช นอ น ร อยละ 5,499 4, , (หมายเหต ) น กเร ยนเข าเร ยนในส งก ดอ น - เทศบาล จำานวน 364 คน - สช. จำานวน 497 คน น กเร ยนเข าเร ยนช นอ น - ช น อ.1 จำานวน 38 คน - ช น ป.2 จำานวน 153 คน 43

44 3.1.2 ระด บม ธยมศ กษาตอนต น จำนวนน กเร ยนท จบช นประถม ศ กษาป ท 6 ส งก ด สพป./สพม. ป การศ กษา 2555 ในเขตพ นท การศ กษา จำนวน 4,981 คน เข าเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 ค ดเป น ร อยละ 100 จำแนกได ด งน โรงเร ยน จำานวนน กเร ยนท จบช น ป.6 ป กศ.2555 การเข าเร ยนช น ม.1 ป การศ กษา 2556 (คน) ส งก ด สพฐ. ส งก ดอ น รวม 44 ร อยละ 262 แห ง 4,981 1,171 3,810 4, ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย 1. อ ตราการเร ยนต อ ช น ม.ปลาย ป การศ กษา 2555 ค ดเป น ร อยละ อ ตราการเร ยนต อ ช น ม.ปลาย ป การศ กษา 2556 ค ดเป น ร อยละ เพ มข น (+) ลดลง (-) ค ดเป นร อยละ 3.99 ตารางแสดงจำานวนน กเร ยนท จบช น ม.3 ป การศ กษา 2554 ในส งก ด สพป./ สพม. เข าเร ยนช น ม. ปลาย (สายสาม ญ สายอาช พ หร อเท ยบเท า) ป การ ศ กษา 2555 โรงเร ยน ร.ร.ขยายโอกาสฯ 40 แห ง จำ นวนน กเร ยนท จบ เร ยนต อ ม.ปลาย ป กศ (คน) ร อยละ ช น ม.3 ป กศ.2554 สาม ญ อาช พ เท ยบเท า รวม 1, ตารางแสดงจำนวนน กเร ยนท จบช น ม.3 ป การศ กษา 2555 ในส งก ด สพป./ สพม. เข าเร ยนช น ม. ปลาย (สายสาม ญ สายอาช พ หร อเท ยบเท า) ป การศ กษา 2556 โรงเร ยน ร.ร.ขยายโอกาสฯ 40 แห ง จำ นวนน กเร ยนท จบ เร ยนต อ ม.ปลาย ป กศ.2556 (คน) ร อยละ ช น ม.3 ป กศ.2555 สาม ญ อาช พ เท ยบเท า รวม 1,

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 1 โครงการ พ ฒนางาน ICT เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 ผ ร บผ ดชอบ นายวช รว ชญ เยาว น น, นางธน ดา ส รส

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information