สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1

Size: px
Start display at page:

Download "สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1"

Transcription

1 คำ นำ สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนมเขต 1 ม ภารก จ หล กในการจ ดการ ส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน เพ อให ประชากรในว ยเร ยนได ร บการศ กษาอย างท วถ งและม ค ณภาพ โดยใช ย ทธศาสตร กระทรวงศ กษาธ การ กลย ทธ สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจำป งบประมาณ พ.ศ เป นกรอบในการ ดำเน นงานให บรรล เป าหมายท กำหนด การจ ดทำรายงานผลการดำเน นงาน ถ อเป นกระบวนการหน ง ท ม ความสำค ญต อองค กร รายงานผลการดำเน นงาน ประจำป งบประมาณ พ.ศ ฉบ บน จ ดข นเพ อสร ปผลการดำเน นงานในรอบป ซ งนำเสนอภาพความ สำเร จของการจ ดการศ กษาท เก ดจากความร วมม อของบ คลากรท เก ยวข อง ท งระด บเขตพ นท การศ กษา สถานศ กษา ช มชนและท กภาคส วน อ กท งใช เป น ข อม ลสารสนเทศในการวางแผนเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ให เจร ญก าวหน า ต อไป และเผยแพร ประชาส มพ นธ ผลงานต อสาธารณชน ขอขอบค ณผ ม ส วนเก ยวข องท กท าน ท ม ส วนร วมในการจ ดทำ เอกสารฉบ บน ไว ณ โอกาสน สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1

2 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทนำา 1 บทท 2 ท ศทางการจ ดการศ กษา 18 บทท 3 ผลการดำาเน นงาน ป งบประมาณ บทท 4 สร ป สภาพป ญหา และข อเสนอแนะ 75 ภาคผนวก - คณะผ จ ดทำาเอกสาร

3 บทท 1 บทนำ

4 สำ น กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1 ม เขตพ นท บร การใน 6 อำาเภอ ทางตอนใต ของจ งหว ดนครพนม ม พ นท ท งหมด 2, ตารางก โลเมตร หร อประมาณ 1,677, ไร สำาน กงานเขตพ นท การ ศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1 เป นหน วยงานท อย ภายใต การกำาก บด แล ของสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ม หน าท ดำาเน นการให เป น ไปตามอำานาจหน าท ของคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา ตามมาตรา 38 แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บ ท 3) พ.ศ และมาตรา 37 แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ สำาน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครพนม เขต 1 ม โครงสร างการบร หารงานประกอบด วย 7 กล ม และ 1 หน วย ค อ กล มอำานวยการ กล มบร หารงานบ คคล กล มนโยบายและแผน กล มส งเสร ม การจ ดการศ กษา กล มน เทศ ต ดตาม และประเม นผลการจ ดการศ กษา กล ม บร หารงานการเง นและส นทร พย กล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน และหน วย ตรวจสอบภายใน ข อม ลพ นฐานทางการศ กษา ข อม ลท วไป สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1 ต งอย บร เวณสำน กงานการประถมศ กษาจ งหว ดนครพนม(เด ม) เลขท 35 ตำบล หนองแสง อำเภอเม องนครพนม จ งหว ดนครพนม โทรศ พท และ โทรสาร ม อำเภอในเขตบร การ 6 อำเภอ ประกอบด วย อำเภอเม องนครพนม อำเภอธาต พนม อำเภอนาแก อำเภอปลาปาก อำเภอเรณ นคร และอำเภอว งยาง 4

5 เขตบร การ ประกอบด วย 6 อำาเภอ ด งน 1. อำาเภอเม องนครพนม 2. อำาเภอธาต พนม 3. อำาเภอนาแก 4. อำาเภอปลาปาก 5. อำาเภอเรณ นคร 6. อำาเภอว งยาง จำนวนบ คลากรสำน กงานเขตพ นท การศ กษ ประถมศ กษานครพนม เขต 1 ผ บร หาร จำานวน ผ อำานวยการสำาน กงานเขตพ นท การศ กษา 1 คน รองผ อำานวยการสำาน กงานเขตพ นท การศ กษา 11 คน บ คลากรทางการศ กษา กล มอำานวยการ 11 คน กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา 8 คน กล มน เทศ ต ดตาม และประเม นผลการจ ดการศ กษา 26 คน กล มบร หารงานบ คคล 12 คน กล มนโยบายและแผน 10 คน กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย 8 คน กล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน 1 คน หน วยตรวจสอบภายใน 3 คน 5

6 บ คลากรอ น ช างไม 1 คน ช างป น 7 คน พน กงานพ มพ ด ด 1 คน พน กงานซ อมบำาร งคอมพ วเตอร 1 คน พน กงานทำาความสะอาด 3 คน เจ าหน าท ร กษาความปลอดภ ย 2 คน พน กงานธ รการ 1 คน พน กงานบ ญช 2 คน เจ าหน าท ค ร สภา 1 คน เจ าหน าท ล กเส อ 1 คน รวมท งส น 111 คน ผ บร หารสำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1 1. นายมาร ต อ ปน สากร ผ อำานวยการ สพป. นครพนม เขต 1 2. นายชาญว ทย ม ลโคตร รองผ อำานวยการ สพป. นครพนม เขต 1 3. นายกร ยส ทธ พ อสาร รองผ อำานวยการ สพป. นครพนม เขต 1 4. นายอภ ช ย ทำามาน รองผ อำานวยการ สพป. นครพนม เขต 1 5. นายส ขบด นทร ส ทธะมา รองผ อำานวยการ สพป. นครพนม เขต 1 6. นายป ยะพงษ ผลาจ นทร รองผ อำานวยการ สพป. นครพนม เขต 1 7. นายมงคล ร ณธาต รองผ อำานวยการ สพป. นครพนม เขต 1 8. นายร ฐศาสตร กองส นแก ว รองผ อำานวยการ สพป. นครพนม เขต 1 9. นายเก ยต ศ กด ลาภจ ตร รองผ อำานวยการ สพป. นครพนม เขต นายอาน ลฐพงษ ม วงลายทอง รองผ อำานวยการ สพป. นครพนม เขต นายชวรงค วงศ ศร ทา รองผ อำานวยการ สพป. นครพนม เขต นายมงคล ร งสว าง รองผ อำานวยการ สพป. นครพนม เขต 1 6

7 ผ อำนวยการกล มในสำน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครพนม เขต 1 1. นายส ร ตน บ ตรด ผ อำานวยการกล มอำานวยการ 2. นายช ยย ทธ เพ ชรวงษ ผ อำานวยการกล มบร หารงานบ คคล 3. นางส พร เจ ยร ส คนธ ผ อำานวยการกล มนโยบายและแผน 4. นายฉ ตรช ย ชายทว ป ผ อำานวยการกล มน เทศต ดตามและประเม นผล การจ ดการศ กษา 5. นางกนกพร ด วงคำาภา ผ อำานวยการกล มส งเสร มการจ ดการศ กษา 6. นางส วณ ย ศร วรมย ผ อำานวยการกล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน 7. นายสมท ย ไชยพ นธ ผ อำานวยการหน วยตรวจสอบภายใน 8. นายส รพงษ จ นทร บ ญนะ ผ อำานวยการกล มบร หารงานการเง นและส นทร พย องค คณะบ คคลท ม ส วนร วมในการบร หารจ ดการศ กษาของสำาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประกอบด วย คณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา คณะอน กรรมการ ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา และคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลและน เทศการศ กษา คณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา (ก.พ.ท.) 1. นายประย ร จ นทร ชนะ ประธานกรรมการเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครพนม เขต 1 2. นายเด นช ย ไตรยะถา กรรมการผ ทรงค ณว ฒ 3. ว าท ร อยตร ว ระช ย กาน ล กรรมการผ ทรงค ณว ฒ 4. นายสมชาย ส งข เก ด กรรมการผ ทรงค ณว ฒ 5. นายพ รพงษ วงษ หาบ ศย กรรมการผ ทรงค ณว ฒ 7

8 6. นายกฤษเรศ พ มพ ลา กรรมการผ ทรงค ณว ฒ 7. นายสำาเร จ รามางก ร กรรมการผ ทรงค ณว ฒ 8. นายส รศ กด ตะน ดช ย กรรมการผ แทนองค กรช มชน 9. นายบ ณฑ ต แสงว จ ตร กรรมการผ แทนองค กรเอกชน 10. นายว ทยา ประเสร ฐเจร ญส ข กรรมการผ แทนองค กรปกครองส วนท องถ น 11. นายสมนาม เหล าเก ยรต กรรมการผ แทนองค กรปกครองส วนท องถ น 12. นางธนาญจน นาไชย กรรมการผ แทนสมาคมผ ประกอบว ชาช พคร 13. นายอภ เดช ศร หาเศษ กรรมการผ แทนสมาคมผ ประกอบว ชาช พ บร หารการศ กษา 14. นางลาว ลย ช ชชญา กรรมการผ แทนสมาคมผ ปกครองและคร 15. นางประย รศร กวานปร ชชา กรรมการผ แทนผ ร บใบอน ญาต 16. นางขว ญนภา เจ ยว ร ยบ ญญา กรรมการผ แทนคร 17. นายมาร ต อ ปน สากร เลขาน การคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครพนม เขต นายกร ยส ทธ พ อสาร ผ ช วยเลขาน การคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1 8

9 คณะอน กรรมการข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 1. นายโอภาส ส มนารถ ประธานคณะอน กรรมการ 2. นายอรรถส ทธ ทร พยส ทธ อน กรรมการ 3. นายประจ กษ สวยร ป อน กรรมการ 4. นายส รชาต นนทะแสน อน กรรมการ 5. นายบ ร นทร ผลาพฤกษ อน กรรมการ 6. นายส นสม ทร อ นาลา อน กรรมการ 7 นายอำานาจ นาไชย อน กรรมการ 8. นางเล ศล กษณ ป ญญาด อน กรรมการ 9. นายส รพงษ จ นทร บ ญนะ อน กรรมการ 10. นายมาร ต อ ปน สากร อน กรรมการและเลขาน การ โรงเร ยนในส งก ดสำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1 จำนวน 262 โรงเร ยน และโรงเร ยนในส งก ดสำน กบร หารงานคณะ กรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน จำนวน 18 โรงเร ยน 9

10 จำนวนน กเร ยน 39,233 คน จ ดการศ กษา 3 ระด บ ประกอบด วย ระด บปฐมว ย ระด บประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ดำเน นการ จ ดการศ กษาสอดคล องก บนโยบายสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข น พ นฐาน อย ในเขตพ นท การปกครองม อำเภอในเขตบร การ 6 อำเภอ 59 ตำบล 644 หม บ าน 1 เทศบาลเม อง 12 เทศบาลตำบล และ 49 องค การ บร หารส วนตำบล ด งน ตารางท 1 แสดงสภาพการปกครองของเขตพ นท การศ กษานครพนม เขต 1 ท อำาเภอ พ นท (ตาราง ก.ม.) จำานวน ตำาบล หม บ าน เทศบาลเม อง เทศบาล ตำาบล 1 เม อง นครพนม 2 ธาต พนม นาแก ปลาปาก เรณ นคร ว งยาง รวม 2, ตารางท 2 แสดงพ นท และระยะห างจากจ งหว ด ท อำ เภอ พ นท / ตร.ม. ห างจากจ งหว ด/กม. 1 เม องนครพนม ธาต พนม นาแก ปลาปาก เรณ นคร ว งยาง อบต. 10

11 จำนวนบ คลากรสถานศ กษา อำาเภอ ส งก ด สพฐ. ส งก ด สช. รวม ผ บร หาร รองผ บร หาร คร รวม ผ บร หาร คร รวม เม องนครพนม ธาต พนม นาแก ปลาปาก เรณ นคร ว งยาง รวม ,228 2, ,858 ข อม ลสถานศ กษ อำ เภอ โรงเร ยนในส งก ด สพฐ. สช. รวม (แห ง) เม องนครพนม ธาต พนม นาแก ปลาปาก เรณ นคร ว งยาง รวมท งส น

12 ข อม ลจำานวนสถานศ กษา (ข อม ล ณ ว นท 10 ม.ย. 2556) สถาน ศ กษาของร ฐ ท งหมด 262 แห ง ประกอบด วย 1. โรงเร ยนประถมศ กษา จำานวน 222 แห ง 2. โรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา จำานวน 40 แห ง แผนภ ม แสดงสถานศ กษาของร ฐในส งก ด จำนวนน กเร ยนโรงเร ยนส งก ด สพฐ. จำานวนน กเร ยนโรงเร ยนส งก ด สพฐ. อำาเภอ ม ธยมศ กษา ก อนประถม ประถมศ กษา ตอนต น รวม เม องนครพนม 2,457 8,905 1,510 12,872 ธาต พนม 1,418 5, ,099 นาแก 1,597 5, ,710 ปลาปาก 1,079 4, ,679 เรณ นคร 728 3, ,383 ว งยาง 323 1, ,480 รวมท งส น 7,602 27,997 3,624 39,223 12

13 แผนภ ม แสดงจำ นวนน กเร ยนในส งก ด แผนภ ม แสดงจำนวนน กเร ยนในส งก ด รายอำเภอ 13

14 จำนวนน กเร ยนโรงเร ยนส งก ด สช.(โรงเร ยนเอกชน) อำาเภอ ก อน ประถม จำานวนน กเร ยนโรงเร ยนส งก ด สช. (โรงเร ยนเอกชน) ประถม ศ กษา ม ธยมศ กษา ตอนต น ปวช. 1-3 ปวส. 1-2 เม องนครพนม 544 1, ,655 ธาต พนม ,859 นาแก 391 1, ,396 ปลาปาก เรณ นคร ว งยาง รวมท งส น 1,919 2, , ,491 รวม เคร อข ายสถานศ กษาในส งก ด สพป.นพ.1 14

15 ตารางเปร ยบเท ยบผลการประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานระด บชาต (O-NET) ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2554 และป การศ กษา 2555 ลดลงท กกล มสาระ ร อยละ จากคะแนนเฉล ยของผลส มฤทธ ทางการเร ยน ป การศ กษา 2554 ว ชา ป การศ กษา 2554 ป การศ กษา 2555 ระด บ ระด บ ประเทศ สพป.นพ.1 ประเทศ สพป.นพ.1 ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ภาษาไทย ส งคมศ กษา ภาษาต างประเทศ ศ ลปะ ส ขศ กษาฯ การงานอาช พฯ

16 ตารางเปร ยบเท ยบผลการประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานระด บชาต (O-NET) ช น ม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2554 และป การศ กษา 2555 เพ มข น 4 กล มสาระและ ลดลง 4 กล มสาระ เฉล ยลดลงร อยละ 0.94 จากคะแนนเฉล ยของผลส มฤทธ ทางการ เร ยน ป การศ กษา 2554 ป การศ กษา 2554 ป การศ กษา 2555 ว ชา ระด บ ระด บ ประเทศ สพป.นพ.1 ประเทศ สพป.นพ.1 ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ภาษาไทย ส งคมศ กษา ภาษาต างประเทศ ศ ลปะ ส ขศ กษาฯ การงานอาช พฯ

17 ประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพผ เร ยน ป การศ กษา 2555 ผลการดำเน นงาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1 ได ประเม นผลส มฤทธ น กเร ยนช น ป. 3 ป การศ กษา 2555 (ผลการทดสอบ NT) ท ม ความสามารถด านภาษา ด านค ดคำนวณ และด านเหต ผล ในกล มสาระ ว ชาภาษาไทย จากสำน กทดสอบทางการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน เม อเปร ยบเท ยบก บระด บ สพฐ. ค าเฉล ยร อยละผลส มฤทธ ทางการเร ยน น กเร ยนกล มผ านเกณฑ ช นประถม ศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2555 ของ สพป.นครพนม เขต 1 เปร ยบเท ยบก บระด บ สพฐ. สาระ ระด บ สพป.นครพนมเขต 1 ระด บ สพฐ. ด านภาษา ด านคำานวณ ด านเหต ผล เฉล ยรวม 3 ด าน

18 ผลส มฤทธ ทางการเร ยน น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2555 (ผลการทดสอบ NT) ของโรงเร ยนเอกชน จำนวน 6 โรงเร ยน ท ม ความสามารถ ด านภาษา ด านค ดคำนวณ และด านเหต ผล ในกล มสาระว ชาภาษาไทย จากสำน กทดสอบทางการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ท กษะ จำ นวนน กเร ยนท เข าสอบ น กเร ยนกล มผ านเกณฑ พอใช ด เฉล ย ด านภาษา ด านค ดคำานวณ ด านเหต ผล เฉล ย การยกระด บคะแนน PISA ผลการประเม นทดสอบทางการศ กษา PISA ในป 2012 (พ.ศ.2555) ของ สพป.นครพนม เขต 1 ได ม การส มโรงเร ยนจาก สพฐ. ให โรงเร ยนใน ส งก ดเข าสอบ PISA จะเป นกล มน กเร ยนม ธยมศ กษาตอนต น จำนวน 1 โรงเร ยน ได แก โรงเร ยนบ านหนองปลาด ก อำเภอเม องนครพนม ซ งม ผลการประเม น จาก 3 ว ชา และเม อเปร ยบเท ยบก บระด บคะแนนของประเทศ คะแนนจะส ง กว าระด บประเทศท กว ชา ด งน ว ชา ป การศ กษา 2555 ระด บ ผลต าง +/- ประเทศ สพป.นพ.1 คณ ตศาสตร การอ าน ว ทยาศาสตร

19 19

20 บทท 2 ท ศทาง การจ ดการศ กษา

21 ว ส ยท ศน (VISION) สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1 เป น องค กรแนวหน า ในการบร หารจ ดการศ กษาข นพ นฐานอย างม ค ณภาพ บน พ นฐานความเป นไทย พร อมส ประชาคมอาเซ ยน ภายในป พ.ศ พ นธก จ (MISSION) 1. จ ดการศ กษาให ผ เร ยนม ค ณภาพตามหล กส ตรและสอดคล องก บท องถ น 2. จ ดการศ กษาให ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บโอกาสทางการศ กษาอย า เสมอภาคและท วถ ง 3. พ ฒนาบ คลากรให ม ศ กยภาพ ม ความร ความสามารถด านเทคโนโลย 4. เสร มสร างความพร อมในการพ ฒนาน กเร ยน คร และบ คลากรทางการศ กษา ส ประชาคมอาเซ ยนอย างม ระบบและม ประส ทธ ภาพ 5. ส งเสร มท กษะการส อสารโดยใช ภาษาอ งกฤษเป นพ นฐานและการใช ภาษา เว ยดนามหร อภาษาลาว ตามบร บทของพ นท 6. ระดมสรรพกำล งท กภาคส วน สน บสน นการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน 7. เพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการเขตพ นท การศ กษาและสถาน ศ กษาให ม ประส ทธ ภาพท นสม ยและม ส วนร วมท กภาคส วน 21

22 เป าประสงค (GOAL) 1. ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บโอกาสการศ กษาในการศ กษาข นพ นฐาน ต งแต อน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน อย างม ค ณภาพ ท วถ งและ เสมอภาค 2. ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บการศ กษาด านค ณธรรม นำความร และม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน 3. คร และบ คลากรทางการศ กษาม ความร ความสามารถและม ท กษะในการ ใช เทคโนโลย การบร หารจ ดการและการจ ดการเร ยนร 4. สำน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษา ม ความเข มแข งในการ บร หารและการจ ดศ กษาสามารถยกระด บค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข น พ นฐาน กลย ทธ (STRATEGIC) 1. พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและ ส งเสร มความสามารถทางเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร 2. ปล กฝ งค ณธรรม ความสำน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล ก ปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง 3. ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและลดความเล อมล ำ ผ เร ยนได ร บ โอกาสในการพ ฒนาเต มศ กยภาพ 4. พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ ให สามารถจ ดการเร ยน การสอนได อย างม ประส ทธ ภาพ 5. พ ฒนาการบร หารจ ดการศ กษา ให ม ประส ทธ ภาพตามหล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วนร วมในการส งเสร มสน บสน นการ จ ดการศ กษา 22

23 ค าน ยมองค กร ใจบร การ เช ยวชาญหน าท ม จ ตสาธารณะ 23

24 บทท 3 ผลการดำ เน นงาน ป งบประมาณ 2556

25 สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1 ได ดำเน น การตามกรอบนโยบายและจ ดเน นท สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข น พ นฐานและกระทรวงศ กษาธ การกำหนด โดยใช แผนเป นเคร องม อในการ บร หารและจ ดการศ กษา ซ งได กำหนดท ศทางและแนวทางในการจ ดการ ศ กษาข นพ นฐาน ท ม ความสอดคล องก นในท กระด บ โดยม เป าหมายท สำค ญ ค อผ เร ยน ท จะต องดำเน นการให ได ร บการศ กษาอย างท วถ งและม ค ณภาพ สำหร บป งบประมาณ 2556 ได ร บจ ดสรรงบประมาณ จำนวน 8,097,000 บาท โดยแบ งเป นค าใช จ ายพ นฐานท ใช บร การของสำน กงานเขตพ นท การ ศ กษา (สพท.) จำแนกตามล กษณะงบประมาณด งน 1. งบพ ฒนาค ณภาพการศ กษา จำนวน 2,461,552 บาท ค ดเป น ร อยละ งบเพ มประส ทธ ผลกลย ทธ (งบแลกเป าพ นฐาน) จำนวน 3,000,000 บาท ค ดเป นร อยละ งบดำเน นงาน จำนวน 2,635,448 บาท ค ดเป นร อยละ แผนภ ม แสดงจำนวนงบประมาณบร หาร สพป.นพ.1 งบพ ฒนาฯ งบเพ ม ประส ทธ ผลฯ และงบดำเน นงาน 25

26 1. งบพ ฒนาค ณภาพการศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ 806,400 บาท ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม ความสำน กในความเป นชาต ไทยและว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 40,500 บาท ค ดเป น ร อยละ 1.64 กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาข นพ นฐาน - กลย ทธ ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ 820,000 บาท ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 5 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา 794,752 บาท ค ดเป นร อยละ รวมท งส น 2,461,552 บาท แผนภ ม แสดงจำนวนงบประมาณเพ อใช ดำเน นการบร หาร สพป.นพ.1 งบ พ ฒนาค ณภาพการศ กษา แยกตามกลย ทธ 26

27 2. งบเพ มประส ทธ ผลกลย ทธ (งบแลกเป าพ นฐาน) กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ 1,400,000 บาท ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม ความสำน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 300,000 บาท ค ดเป นร อยละ 10 กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาข นพ นฐาน 300,000 บาท ค ดเป นร อยละ 10 กลย ทธ ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ 300,000 บาท ค ดเป นร อยละ 10 กลย ทธ ท 5 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา 700,000 บาท ค ดเป นร อยละ รวมท งส น 3,000,000 บาท 27

28 กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตร และส งเสร มความสามารถ ด านเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร ประเด นท 1.1 ผลการประเม นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ระด บปฐมว ย ป การศ กษา 2555 ภาพรวม (11 มาตรฐาน) จากโรงเร ยนท ม ผลประเม น ค ณภาพภายในของสถานศ กษาระด บปฐมว ยท งหมด 259 โรงเร ยน (จาก จำนวนโรงเร ยนท งหมด 262 โรง ไม ม น กเร ยนระด บปฐมว ย 2 โรง) อย ระด บ พอใช 1 โรง ระด บด 26 โรง ระด บด มาก 119 โรง ระด บด เย ยม 113 โรง รวม 259 โรง ค ดเป นร อยละ 100 ระด บพอใช 1 โรง ค ดเป นร อยละ 0.39 ระด บด 26 โรง ค ดเป นร อยละ ระด บด มาก 119 โรง ค ดเป นร อยละ ระด บด เย ยม 113 โรง ค ดเป นร อยละ ตารางแสดงผลการประเม นค ณภาพภายในของสถานศ กษาระด บปฐมว ย ป การศ กษา 2555 มาตรฐาน ผลการประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ร อยละ ระด บด ระด บด มาก ระด บด เย ยม รวม มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท เฉล ยรวม

29 1.1.1 จำานวนโรงเร ยนท จ ดการศ กษาปฐมว ยเข าร บการประเม น ค ณภาพภายนอกรอบสามป การศ กษา 2555 ท งหมด 33 โรงเร ยน ม ผลการ ประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ในภาพรวมระด บโรงเร ยน (12 ต วบ งช ) ระด บด 21 โรงเร ยน ระด บด มาก 11 โรงเร ยน รวมจำานวน 32 โรงเร ยน ค ด เป นร อยละ 100 (อ ก 1 โรงเร ยนไม ม น กเร ยนปฐมว ย) ตารางแสดงผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสามท ได ร บการร บรองเป นทางการ ต วบ งช จำ นวนโรงเร ยนท ม ผลการประเม น ระด บด ระด บด มาก รวม ร อยละ ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท เฉล ยรวม

30 ประเด นท 1.2 จำนวนน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 อ านออกเข ยนได ค ดเลขเป น จำนวนและร อยละของน กเร ยนช น ป.3 ป การศ กษา 2555 ท ม ผลสอบท กษะ (ผลการทดสอบ NT) ด านภาษา ด านค ดคำนวณ และด าน เหต ผล กล มผ านเกณฑ (ระด บพอใช ท กษะ จำนวนน กเร ยน น กเร ยนกล มผ านเกณฑ (คน) ท เข าสอบ พอใช ด ด มาก รวม ร อยละ ด านภาษา 4,212 1,440 1, , ด านค ดคำนวณ 4,212 2, , ด านเหต ผล 4,212 1,303 1, , เฉล ย จำนวนและร อยละของน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2555 ท ม ผลสอบ NT ท กษะภาษา ด านค ดคำนวณ และด าน เหต ผล กล มต ำกว าเกณฑ (ระด บไม ผ าน และระด บปร บปร ง) ท กษะ จำนวนน กเร ยน น กเร ยนกล มต ำกว าเกณฑ ท เข าสอบ จำนวน ร อยละ ด านภาษา 4, ด านค ดคำนวณ 4, ด านเหต ผล 4,212 1, เฉล ย

31 เปร ยบเท ยบร อยละของน กเร ยน ช น ป.3 ป การศ กษา 2555 ของ สพป.นครพนม เขต 1 ท ม ผลสอบ NT ท กษะด านภาษา ด านค ดคำนวณ และด านเหต ผล ระหว างกล มผ านเกณฑ และกล มต ำกว าเกณฑ ประเด นท 1.3 น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ท กคนอ านคล อง เข ยน คล อง ค ดเลขคล องและม ท กษะการค ดข นพ นฐาน สพป.นครพนม เขต 1 ได ร บการข บเคล อนกลย ทธ ส การปฏ บ ต โดย การจ ดทำแผนงาน โครงการเพ อพ ฒนาส งเสร ม สน บสน นการจ ดการเร ยนกร สอนของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ของโรงเร ยนในส งก ดร ฐป การศ กษา 2555 จำนวนน กเร ยนในช นประถมศ กษาป ท 6 ม จำนวน 5,490 คน 31

32 จำแนกตามผลการประเม นการอ านค ดว เคราะห และเข ยน ได ด งน ระด บผ าน จำนวน 1,083 ค ดเป นร อยละ ระด บด จำนวน 2,350 ค ดเป นร อยละ ระด บด มาก จำนวน 2,057 ค ดเป นร อยละ สร ปรายงานจำนวนผ เร ยนช นประถมป ท 6 ป การศ กษา 2555 ท ม ความสามารถ ด านอ านและเข ยน ตามจ ดเน นพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน จำแนกเป น 4 ระด บ ด งน จากจำนวนน กเร ยนช นประถมป ท 6 จำนวน 262 โรงเร ยน น กเร ยน 5,490 คน (ข อม ล ก นยายน 2555) 1. จำนวนผ เร ยนด านการอ านออก จำแนกเป นระด บ (คน) จำานวน น กเร ยน ระด บ 1 อ านไม ได ระด บ 2 อ านไม คล อง ระด บ 3 อ านได ระด บ 4 อ านคล อง รวมท กคน 5, ,758 2,695 5, จำนวนผ เร ยนด านการเข ยนได จำแนกเป นระด บ (คน) จำานวน น กเร ยน จำานวน น กเร ยน ระด บ 1 เข ยนไม ได อ านได ข นไป (ระด บ 3-4) ระด บ 2 เข ยนไม คล อง ค ดเป นร อยละ ระด บ 3 เข ยนได จำานวน น กเร ยน ระด บ 4 เข ยนคล อง เข ยนได ข น ไป(ระด บ 3-4) รวมท กคน 5, ,863 2,489 5, จำ นวนผ เร ยนต งแต อ านได (ต งแต ระด บ3)ด านการเข ยนได (ต งแต ระด บ3)ข นไป (คน) ค ดเป นร อยละ 5,458 4, ,490 4,

33 ประเด นท 1.4 น กเร ยนม ความสามารถ ในการค ดว เคราะห ส งเคราะห ม ว จารณญาณ ม ความค ดสร างสรรค ตามระด บการศ กษา โรงเร ยนในส งก ด สพป.นครพนม เขต 1 จำนวน 262 โรง โรงเร ยนท ได ร บการประเม นค ณภาพภายในของสถานศ กษาระด บการศ กษา ข นพ นฐาน (มาตรฐานท 4) จำนวนน กเร ยนท งหมด 32,545 คน พบว า ผลการประเม นค ณภาพภายในของสถานศ กษามาตรฐานท 4 ป การศ กษา 2555ด งน (1) น กเร ยนท ม ผลการประเม นระด บปร บปร งและระด บ พอใช จำนวน 4,528 คน ค ดเป นร อยละ (2) น กเร ยนท ม ผลการประเม นระด บด ด มากและระด บด เย ยม จำนวน 28,017 คน ค ดเป นร อยละ โรงเร ยนท เข าร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ป การศ กษา 2555 และร บทราบผลประเม นอย างเป นทางการจาก สมศ. แล ว จำนวน 33 โรงเร ยน เม อพ จารณาตามต วบ งช ท 4 รายโรงเร ยน แบ งออกตามระด บ ด งน 1. ระด บด จำนวน 28 โรงเร ยน ค ดเป นร อยละ ระด บด มาก จำนวน 5 โรงเร ยน ค ดเป นร อยละ รวมระด บด และด มาก จำนวน 33 โรงเร ยน ค ดเป นร อยละ 100 ประเด นท 1.5 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาหล กระด บการศ กษาข นพ นฐาน จากการประเม น ระด บชาต เพ มข นร อยละ 3 จากข อม ล/ผลการทดสอบระด บชาต (O-NET) ของสถาบ นทดสอบ แห งชาต ในป การศ กษา 2555 เปร ยบเท ยบก บป การศ กษา 2554 ผลส มฤทธ ทางเร ยน ระด บช นประถมศ กษาป ท 6 (O-NET) เฉล ย 5 กล มสาระหล กด งน ตารางท ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ระด บช นประถมศ กษาป ท 6 ผลการประเม นจำ แนกตามกล มสาระ คะแนนเฉล ย ป ก.ศ.2554 ป ก.ศ.2555 ผลต าง +/- ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ

34 ตารางท ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 (O-NET) รายการผลการประเม น จำ แนกตามกล มสาระ คะแนนเฉล ย ป ก.ศ.2554 ป ก.ศ.2555 ผลต าง +/- ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ ตารางท แสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 6 (O NET) เฉล ย 8 กล มสาระการเร ยนร ป การศ กษา กล มสาระว ชา ค าเฉล ยร อยละผลส มฤทธ ทางการเร ยน ป กศ ป กศ ป กศ ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ภาษาไทย ส งคมศ กษา ภาษาต างประเทศ ศ ลปะ ส ขศ กษาและพละศ กษา การงานอาช พฯ

35 35

36 ตารางท แสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 3 (O-NET) เฉล ย 8 กล มสาระการเร ยนร ป การศ กษา กล มสาระว ชา คะแนนเฉล ย ป กศ ป กศ ป กศ ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ภาษาไทย ส งคมศ กษา ภาษาต างประเทศ ศ ลปะ ส ขศ กษาและพละศ กษา การงานอาช พฯ

37 ประเด นท 1.6 น กเร ยนม ท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อเป นเคร องม อ ในการเร ยนร (1) จำนวนน กเร ยนระด บการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา 2555 ท งหมด 32,545 คน น กเร ยนผ านการประเม นค ณภาพภายในของสถานศ กษา มาตรฐานท 3 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ต วบ งช ท 3.4 สามารถใช เทคโนโลย ในการ เร ยนร และนำเสนอผลงาน ป การศ กษา 2555 ข อม ลจากโรงเร ยน 195 โรงเร ยน จำแนกตามระด บผลการประเม นด งน ระด บพอใช 3,915 คน ระด บด 8,543 คน ระด บด มาก 5,849 คน ระด บด เย ยม 5,570 คน รวม 24,707 คน เม อพ จารณาผลน กเร ยนท ม ความสามารถใช ท กษะในการเร ยนร ส วน มากจะอย ในระด บด (2) จำนวนโรงเร ยนท ร บการประเม นภายนอกรอบสาม ป การศ กษา 2555 จำนวน 33 โรงเร ยน ท ผลการประเม นภายนอกอย างเป นทางการ 33 โรง ผลการประเม นภายนอกรอบสาม ต วบ งช ท 3 ผ เร ยนม ความใฝ ร และเร ยนร อย างต อเน อง พบว าอย ในระด บการประเม นด งน ระด บด จำนวน 23 โรง ค ดเป นร อยละ ระด บด มาก จำนวน 30 โรง ค ดเป นร อยละ รวมระด บด และระด บด มาก จำนวน 33 โรง ค ดเป นร อยละ

38 กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม ความสำน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง การดำาเน นงานตามกลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม ความสำาน กในความ เป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ในป งบประมาณ 2555 โดยสร ปด งน 1. น กเร ยนในส งก ด สพป.นครพนม เขต 1 ร อยละ 100 ม ค ณล กษณะ ท พ งประสงค ตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา 2555 ส งกว าเป า หมายท ต งไว ร อยละ น กเร ยนในส งก ด สพป.นครพนม เขต 1 ร อยละ 100 ของน กเร ยน ม ค ณธรรม จร ยธรรม กต ญญ และม ความสำาน กในความเป นไทย จากน กเร ยน ในส งก ดท งหมด 40,590 คน ท กคนได ร บการพ ฒนาให ม ค ณธรรม จร ยธรรม กต ญญ และม ความสำาน กในความเป นไทย 3. สถานศ กษา สพป.นครพนม เขต 1 ได นำาหล กปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง บ รณาการในการจ ดการเร ยนการสอนครบท กกล มสาระ ม 136 โรง ค ดเป นร อยละ สถานศ กษาในส งก ด จำานวน 262 แห ง ผ านการประเม นเป น สถานศ กษาพอเพ ยง ตามเกณฑ กระทรวงศ กษาธ การ (ขณะน ทำาการประเม น ใหม ให เป นไปตามเกณฑ ของกระทรวงฯ ย งต ำากว าเป าหมายของ สพฐ. ต ง ไว ร อยละ 30) ขณะน ม โรงเร ยนผ านการประเม น 28 โรงเร ยน เน องจาก กระทรวงศ กษาธ การกำาหนดหล กเกณฑ การประเม นสถานศ กษาพอเพ ยง 2 ใน 3 จะต องผ านการอบรมเป นผ ประเม น ผ ประเม นม จำานวนน อยและการใช ผ ประเม นจากต างส งก ดจะต องใช งบประมาณค อนข างส ง จ งเป นอ ปสรรคใน การประเม น 5. สถานศ กษาในส งก ด สพป.นครพนม เขต 1 ร อยละ 100 จ ด ก จกรรมส งเสร มความม จ ตสาธารณะด านความร บผ ดชอบต อส งคมและด าน ส งแวดล อม 38

39 รายละเอ ยดผลการดำาเน นงานตามกลย ทธ ท 2 ประเด นท 2.1 ผ เร ยนม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามหล กส ตรการศ กษา ข นพ นฐาน ป การศ กษา 2555 ตารางแสดง จำานวนน กเร ยนในส งก ด สพป.นครพนม เขต 1 ท ม ค ณล กษณะ อ นพ งประสงค จำ นวน จำ นวน น กเร ยนท ม ล กษณะอ นพ งประสงค โรงเร ยน น กเร ยน ระด บพอใช ระด บด ระด บด เย ยม ร อยละ , ,540 27, ประเด นท 2.2 น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม กต ญญ และม ความสำน ก ในความเป นไทย จากน กเร ยนในส งก ดท งหมด 40,590 คน ท กคนได ร บการพ ฒนาให ม ค ณธรรม จร ยธรรม กต ญญ และม ความสำน กในความเป นไทย ค ดเป นร อย ละ 100 ผลการพ ฒนาพ ฒนาน กเร ยนท ประสบผลสำเร จท เป นแบบอย างได ด านค ณธรรม จร ยธรรม -น กเร ยนแต งกายช ดปฏ บ ต ธรรม ส ขาว และปฏ บ ต ศาสนก จ ตามว น เวลาท โรงเร ยนกำหนด ด านความกต ญญ -สถานศ กษาท กแห ง จ ดก จกรรมไหว คร ว นแม แห งชาต ว น พ อแห งชาต ว นสงกรานต ด านความสำน กในความเป นไทย -ท กโรงเร ยนจ ดก จกรรม หน าเสาธงเคารพธงชาต ร องเพลงชาต สวดมนต ไหว พระ กล าวคำปฏ ญาณตน (ค ณธรรมพ นฐาน 8 ประการ) -จ ดก จกรรมว นสำค ญของชาต ประเด นท 2.3 สถานศ กษา สพป.นครพนม เขต 1 ได นำหล กปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง บ รณาการในการจ ดการเร ยนการสอนครบท กกล มสาระ ท ง 8 กล มสาระ มาบ รณาการสอดแทรกเข าไปในก จกรรมโครงการ ม 136 โรงเร ยน ค ดเป นร อยละ ส วนมากจะเป นโรงเร ยนขนาดใหญ และโรงเร ยน ขนาดกลางท ดำเน นการ 39

40 ประเด นท 2.4 สถานศ กษาในส งก ดผ านการประเม นเป นสถานศ กษาต นแบบ เศรษฐก จ พอเพ ยง ขณะน ม จำานวน 28 โรงเร ยน เพราะทำาการประเม นใหม ให เป นไปตามเกณฑ ของกระทรวงฯ ต วอย างก จกรรมเศรษฐก จพอเพ ยง - ทำาเกษตรอ นทร ย /ป ยช วภาพ โรงเร ยนบ านโคกกลางแก งน อย - เล ยงไก งวง/เห ดนางฟ า โรงเร ยนบ านนาค - เล ยงส กรแม พ นธ โรงเร ยนไทยร ฐว ทยา 50 - ทำานา เล ยง ปลา เล ยงเป ด โรงเร ยนบ านหนองสะเดา - เล ยงนกกระทา โรงเร ยนบ านนาส นวล ประเด นท 2.5 โรงเร ยนจ ดก จกรรมส งเสร มความม จ ตสาธารณะ ด านความ ร บผ ดชอบต อส งคมและด านส งแวดล อม ม โรงเร ยนในส งก ดท จ ดก จกรรมส ง เสร มความม จ ตสาธารณะ ด านความร บผ ดชอบต อส งคม และด านส งแวดล อม จำานวน 262 โรง ค ดเป นร อยละ 100 ต วอย างก จกรรมความม จ ตสาธารณะ ด านความร บผ ดชอบต อส งคม และด านส งแวดล อม จำานวน 262 โรง ค ดเป นร อยละ 100 ต วอย างก จกรรมความม จ ตสาธารณะ ด านความร บผ ดชอบต อส งคม และด านส งแวดล อม ด านความร บผ ดชอบต อส งคม ด านส งแวดล อม 1.ขยะน าร ก 1.ขยะร ไซเค ลในโรงเร ยน 2.อย ด ม ส ขปล กผ กปลอดสารพ ษ 2. สองสหายยอดฮ ต พ ช ตกล นเหม น 3.ส งเสร มพ ฒนาการออมในสหกรณ ถวายล นเกล า ชาวไทย ออมว นละบาทช วยชาต ลดว กฤต กำจ ดมลพ ษ ลดภาวะโลกร อน 4. 5 ภารก จ สร างจ ตอาสา 4. สร างคนด ด วยป ยอ นทร ย ช วภาพ 5. เพ มค ณค าให ขยะ ค าขนม 5. เศษเท ยนสม นไพรไล ย ง 6.จ ตอาสาพาห องน ำสะอาด 6. ไข เค มสม นไพรไอโอด น 7.การประด ษฐ แจก นหอยเชอร 7. ม อน อยคอยพ ท กษ 8.พานบายศร ร ไซเค ล 8. น ำสม นไพรดอกอ ญช น

41 41

42 กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง ครอบคล ม ผ เร ยนได ร บโอกาสในการพ ฒนาตามศ กยภาพ สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1 และ สถานศ กษา สำรวจข อม ลและจ ดทำมะโนประชากรว ยเร ยนก อนประถมศ กษา และน กเร ยนประชากรว ยเร ยนการศ กษาภาคบ งค บ เพ อส งเสร ม และสน บสน น ให เด กก อนประถมศ กษาได เข าเร ยน และประชากรว ยการศ กษาภาคบ งค บ เข าเร ยนท กคน และร วมก บโรงเร ยนองค กรปกครองส วนท องถ น รณรงค ประชาส มพ นธ ให เด กก อนเกณฑ การศ กษาภาคบ งค บ และเด กในเกณฑ การ ศ กษาภาคบ งค บเข าเร ยน ตลอดจนมอบหมายให โรงเร ยนในส งก ดต ดตามการ เข าเร ยนของน กเร ยนเป นรายบ คคล เพ อท จะได ทราบว าประชากรว ยเร ยนใน เขตพ นท ได เข าเร ยน และได ร บการส งเสร มการศ กษาจนจบการศ กษาภาค บ งค บท กคน สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1 ได วางแผนการร บน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 1 และม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 โดย ม ข นตอนว ธ ดำเน นการการ ด งน 1. จ ดทำเอกสารเผยแพร ประชาส มพ นธ การร บน กเร ยนช นประถม ศ กษาป ท 1 และช นม ธยมศ กษาป ท 1 2. จ ดทำประกาศการเกณฑ เด กเข าเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 และประกาศการจ ดสรรโอกาสให เด กได เข าเร ยนต อช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประกาศโดยคณะกรรมการเขตพ นท 3. ร บแจ งนโยบายและแนวปฏ บ ต เก ยวก บการร บน กเร ยนประจำ ป การศ กษา แต งต งคณะกรรมการเพ อจ ดทำร างแนวปฏ บ ต เก ยวก บการร บ น กเร ยน ประจำป การศ กษา 2556 ของสำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถม ศ กษานครพนม เขต 1 5. ประช มคณะกรรมการเพ อจ ดทำแนวปฏ บ ต การร บน กเร ยนของ สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1 42

43 6. นำเสนอร างแนวปฏ บ ต เก ยวก บการร บน กเร ยนให คณะกรรมการ เขตพ นท การศ กษา พ จารณาให ความเห นชอบ 7. แต งต งคณะกรรมการร บน กเร ยนระด บเขตพ นท การศ กษา 8. ประช มคณะกรรมการร บน กเร ยนระด บเขตพ นท การศ กษา 9. ดำเน นการร บน กเร ยนตามว นเวลา และสถานท กำหนดในปฏ ท น การร บน กเร ยน ประจำป การศ กษา ประสาน เร งร ด ต ดตาม การรายงานข อม ลการร บน กเร ยน ป การศ กษา 2556 บนเว บไซต ของศ นย ปฏ บ ต การร บน กเร ยนของสำน กงานคณะ กรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 11. สร ปและรายงานผลการดำเน นการร บน กเร ยนต อคณะกรรมการ เขตพ นท การศ กษา ประเด นท 3.1 ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บการศ กษาข นพ นฐาน จำนวนประชากรว ยเร ยนท เก ดป พ.ศ เข าเร ยนใน ป การศ กษา 2556 ม จำนวน 5,499 คน ค ดเป นร อยละ 100 จำแนกจาก ตำบล/เทศบาล แยกส งก ด ด งน จำานวนประชากรท เก ด พ.ศ ในตำาบล/เทศบาล การเข าเร ยนช น ป.1 ป การศ กษา 2556 (คน) ส งก ด ส งก ดอ น เข าเร ยน รวม สพฐ. ช นอ น ร อยละ 5,499 4, , (หมายเหต ) น กเร ยนเข าเร ยนในส งก ดอ น - เทศบาล จำานวน 364 คน - สช. จำานวน 497 คน น กเร ยนเข าเร ยนช นอ น - ช น อ.1 จำานวน 38 คน - ช น ป.2 จำานวน 153 คน 43

44 3.1.2 ระด บม ธยมศ กษาตอนต น จำนวนน กเร ยนท จบช นประถม ศ กษาป ท 6 ส งก ด สพป./สพม. ป การศ กษา 2555 ในเขตพ นท การศ กษา จำนวน 4,981 คน เข าเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 ค ดเป น ร อยละ 100 จำแนกได ด งน โรงเร ยน จำานวนน กเร ยนท จบช น ป.6 ป กศ.2555 การเข าเร ยนช น ม.1 ป การศ กษา 2556 (คน) ส งก ด สพฐ. ส งก ดอ น รวม 44 ร อยละ 262 แห ง 4,981 1,171 3,810 4, ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย 1. อ ตราการเร ยนต อ ช น ม.ปลาย ป การศ กษา 2555 ค ดเป น ร อยละ อ ตราการเร ยนต อ ช น ม.ปลาย ป การศ กษา 2556 ค ดเป น ร อยละ เพ มข น (+) ลดลง (-) ค ดเป นร อยละ 3.99 ตารางแสดงจำานวนน กเร ยนท จบช น ม.3 ป การศ กษา 2554 ในส งก ด สพป./ สพม. เข าเร ยนช น ม. ปลาย (สายสาม ญ สายอาช พ หร อเท ยบเท า) ป การ ศ กษา 2555 โรงเร ยน ร.ร.ขยายโอกาสฯ 40 แห ง จำ นวนน กเร ยนท จบ เร ยนต อ ม.ปลาย ป กศ (คน) ร อยละ ช น ม.3 ป กศ.2554 สาม ญ อาช พ เท ยบเท า รวม 1, ตารางแสดงจำนวนน กเร ยนท จบช น ม.3 ป การศ กษา 2555 ในส งก ด สพป./ สพม. เข าเร ยนช น ม. ปลาย (สายสาม ญ สายอาช พ หร อเท ยบเท า) ป การศ กษา 2556 โรงเร ยน ร.ร.ขยายโอกาสฯ 40 แห ง จำ นวนน กเร ยนท จบ เร ยนต อ ม.ปลาย ป กศ.2556 (คน) ร อยละ ช น ม.3 ป กศ.2555 สาม ญ อาช พ เท ยบเท า รวม 1,

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 คำนำ ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำอ ดรธำน เขต ๒ ในฐำนะท เป นส วนรำชกำร ได จ ดท ำ แผนปฏ บ ต กำร ประจ ำป งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕8 เพ อให สถำนศ กษำในส งก ดใช เป นกรอบแนวทำงในกำร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ เอกสารลาด บท 2/2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ เร อง

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 คำนำ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช เป นกรอบ แนวทางการด าเน นงาน ของส าน กงานเขตพ

More information

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 คานา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดกรอบการ บร หารจ ดการส ความส าเร จตามนโยบายของร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การและหน วยงาน ทางการศ กษาท เก ยวข องท ม งเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2556 เฉพาะงบประมาณพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน โดยได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ สอดร บก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595 ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ 62120 26 ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของส าน กงานเขตพ นท การศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กการศ กษา

แผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กการศ กษา แผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กการศ กษา สำน กการศ กษา กร งเทพมหานคร เอกสารกล มงานนโยบายและแผนการศ กษา ลำด บท ๓/๒๕๕๗ โทร. ๐ ๒๔๓๗ ๒๗๐๒, ๐ ๒๔๓๗ ๖๖๓๑-๕ ต อ ๓๔๖๔, ๓๔๗๘ www.bangkokeducation.in.th คำนำ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แนวทางการดำเน นงานร บน กเร ยน ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

แนวทางการดำเน นงานร บน กเร ยน ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน แนวทางการดำเน นงานร บน กเร ยน ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน พ มพ คร งท ๑ ก นยายน ๒๕๕๖ จำนวนพ มพ ๔๐,๐๐๐ เล ม จ ดพ มพ เผยแพร กล มว จ ยและพ ฒนานโยบาย สำน กนโยบายและแผนการศ กษาข นพ นฐาน สำน กงานคณะกรรมการการศ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

(นายประเสร ฐ หอมด ) ผ อำนวยการสถาบ น กศน.ภาคเหน อ

(นายประเสร ฐ หอมด ) ผ อำนวยการสถาบ น กศน.ภาคเหน อ คำนำ การปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ. 2552-2561) ได กำหนดเป าหมายไว ค อ คนไทย ได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ และร ฐบาลได ม งหว งให กศน.ตำบล เป นกลไกในการสร างโอกาส ทางการเร ยนร ตลอดช ว ตแก ประชาชน

More information

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช อาเภอเม อง จ งหว ดอ บลราชธาน สหว ทยาเขต 1 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการสำาน กงานตำารวจแห งชาต ประจำาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

แผนปฏ บ ต ราชการสำาน กงานตำารวจแห งชาต ประจำาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แผนปฏ บ ต ราชการสำาน กงานตำารวจแห งชาต ประจำาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สำาน กงานตำารวจแห งชาต สารบ ญ หน า ความเป นมาและความสำค ญ... ๓ ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ๓ ย ทธศาสตร สำน กงานตำรวจแห งชาต... 4

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานข าราชการคร

ค ม อ การปฏ บ ต งานข าราชการคร ค ม อ การปฏ บ ต งานข าราชการคร สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได จ ดทำค ม อการปฏ บ ต งานข าราชการคร ท งจากการบรรจ และแต งต งในตำแหน งคร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ดกาฬส นธ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 24 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาอน ม ต การใช แผนปฏ บ ต การประจาป

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information