แนวทางการด าเน นงานท นตสาธารณส ข ประจ าป 255๗

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางการด าเน นงานท นตสาธารณส ข ประจ าป 255๗"

Transcription

1 แนวทางการด าเน นงานท นตสาธารณส ข ประจ าป 255๗ ส าน กท นตสาธารณส ข กรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข

2 ค าน า ปากค อประต ส ส ขภาพ ซ งช องปากเป นส วนหน งของการม ส ขภาพด ช วยเสร มค ณภาพช ว ต เพราะ ป ญหาส ขภาพช องปากจะส งผลต อระบบอ นๆของร างกาย ด งน น เราจ งจ าเป นต องด แลส ขภาพในช องปาก ให สมบ รณ ซ งในป จจ บ นแนวค ดการด แลช องปาก ม ใช การก าจ ดโรคอย างเด ยวเท าน น แต จะต องด แลส ขภาพ ช องปากให ด ต งแต แรกเร มและคงสภาพท ด ไว น นค อ ให ความส าค ญในการส งเสร มส ขภาพและการป องก น โรค ซ งด กว าการร กษาเพราะกระท าในสภาพปกต ไม ก อให เก ดความเจ บปวด ไม ต องทนท กข ทรมานใน การปวดฟ นไม ต องย งยาก ไม เส ยเวลาในการร กษา ไม ต องเส ยเง นค าร กษาและท ส าค ญค อ ไม ต องส ญเส ยฟ น การด าเน นงานส งเสร มท นตส ขภาพและป องก นโรคของส าน กท นตสาธารณส ข ด าเน นตามว ส ยท ศน และย ทธศาสตร กรมอนาม ย โดยก าหนดว ส ยท ศน ของส าน กท นตสาธารณส ขค อการเป นองค กรหล กในงาน ท นตสาธารณส ขของประเทศ เน นการท างานแบบม ส วนร วมของภาค เคร อข าย ม งส องค กรแห งการเร ยนร เพ อส ขภาพช องปากท ด ท กช วงว ยของช ว ต ม กลย ทธ หล กการด าเน นงานค อเน นการท างานแบบม ส วนร วม ของภาค เคร อข าย ม งส การเป นองค กรแห งการเร ยนร พ ฒนาสมรรถนะบ คลากรให เป นม ออาช พและ ท นต อการเปล ยนแปลง สร างความตระหน กเพ อการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพของประชาชน โดยใน ป ๒๕๕๗ ส าน กท นตสาธารณส ข ม ต วช ว ดท เป นท งผลผล ตและผลล พท ซ งจะบ งบอกถ งว ธ ว ดและประเม น การด าเน นงานท นตสาธารณส ขม 9 ต ว โดยแบ งตามระด บความร บผ ดชอบซ งม รายละเอ ยดปรากฏท Template ในเอกสารแนวทางการด าเน นงานเล มน การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานและระบบงานให ได มาตรฐานและสอดคล องก บย ทธศาสตร องค กร ตลอดจนพ ฒนากระบวนการ ก าหนด และบร หารนโยบายสาธารณะและกฎหมายเพ อการพ ฒนาท นตส ขภาพ ของประเทศ ท งน ได แบ งย ทธศาสตร การพ ฒนาเป น กล มพ ฒนาเทคโนโลย ทางท นตส ขภาพเด กและเยาวชน กล มพ ฒนาเทคโนโลย ทางท นตส ขภาพว ยท างานและผ ส งอาย กล มพ ฒนาการค มครองผ บร โภคด านท นตส ขภาพ กล มพ ฒนาระบบท นตสาธารณส ข และกล มพ ฒนาความร วมม อด านท นตสาธารณส ขระหว างประเทศ และม กระบวนการบร หารจ ดการองค กร ท งด าน นโยบายกระบวนการควบค ม ก าก บในด านแผนงานโครงการ โดยกล มบร หารย ทธศาสตร และเร องท วไปจากงานอ านวยการเพ อให งานส าเร จผลส เป าประสงค ท ต งไว มกราคม 255๗

3 สารบ ญ หน า ค าน า งานพ ฒนาเทคโนโลย นว ตกรรมท นตส ขภาพเด กและเยาวชน ๑ งานพ ฒนาเทคโนโลย นว ตกรรมท นตส ขภาพว ยท างานและส งอาย ๙ งานค มครองผ บร โภคด านท นตส ขภาพ ๑๘ งานพ ฒนาระบบท นตสาธารณส ข ๓๓ งานบร หารย ทธศาสตร 3๙ ภาคผนวก 4๔ ภาคผนวกท ๑ การบร หารจ ดการค าใช จ ายท นตกรรมประด ษฐ (ฟ นเท ยม) ๔๕ ภาคผนวกท ๒ การประเม นค ณภาพก จกรรม บร การส งเสร มป องก นท นตส ขภาพในระด บ ๔๗ ต าบล ในการด แลผ ส งอาย ระยะยาว (Long Term Care) ภาคผนวกท ๓ แบบประเม นมาตรฐานว ดส งเสร มส ขภาพ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ.๒๕๕๖) ๔๙ ภาคผนวกท ๔ Template KPI ป ๒๕๕๗ งานท นตสาธารณส ข ๕๑ ภาคผนวกท ๕ โครงสร างส าน กท นตสาธารณส ข ๖๒

4 แนวการด าเน นงานโครงการ ประจ าป 255๗ หน วยงาน ส าน กท นตสาธารณส ข กรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข งานพ ฒนาเทคโนโลย นว ตกรรมท นตส ขภาพเด กและเยาวชน ป ญหาโรคในช องปากเป นป ญหาท พบมากในประชากรท กว ย ธรรมชาต การเก ดโรคในช องปาก จะม พ ฒนาการไปตามช วงว ย เร มจากป ญหาการเก ดโรคฟ นผ ในกล มเด ก เยาวชน จนส ป ญหาการส ญเส ยฟ น ในว ยท างานและผ ส งอาย ป ญหาโรคฟ นผ จ งเป นป ญหาส าค ญท เป นจ ดเร มต นของความบกพร องใน การท างานของอว ยวะในช องปาก นอกจากน ป ญหาโรคปร ท นต ท ม ความส มพ นธ ก บ Metabolic disease ซ งเร มต งแต โดยช วงต งครรภ จะพบเหง อกอ กเสบ โรคปร ท นต และฟ นผ มากกว าปกต เน องจาก การเปล ยนแปลงของฮอร โมนในร างกาย และการร บประทานอาหารบ อยข น ภาวะปร ท นต หร อเหง อกอ กเสบ ท เก ดข น อาจส งผลต อค ณภาพของการต งครรภ และการคลอดได ม การศ กษาท ย นย นถ งความส มพ นธ ของ โรคปร ท นต ก บการเก ดภาวะคลอดก อนก าหนด และเด กน าหน กต ากว าเกณฑ ซ งย งเป นป ญหาส าค ญของ ประเทศไทย จากการศ กษาของส าน กท นตสาธารณส ข พบว า หญ งต งครรภ ม ฟ นผ เฉล ยคนละ ๖.๖ ซ และ ร อยละ ๙๐.๔ ม เหง อกอ กเสบ การตรวจให ค าแนะน า รวมถ งให บร การข ดห นน าลายช วยลดอ ตราการเก ด เหง อกอ กเสบในหญ งต งครรภ ลงได กว าคร ง ในแม ท ม ฟ นผ ม โอกาสส งท จะส งผ านเช อ ท ท าให เก ดฟ นผ ไปย ง ล กผ านทางน าลาย และเด กท ได ร บเช อฟ นผ ต งแต อาย น อย ม โอกาสท จะเก ดฟ นผ อย างรวดเร ว การส งเสร ม ส ขภาพ สร างท ศนคต และท กษะในการด แลส ขภาพช องปากหญ งต งครรภ จะส งผลต อการด แลล กในอนาคต ในเด กปฐมว ย ป จจ บ นพบเด กม ฟ นผ ต งแต อาย ๙ เด อน และผ มากข นตามว ย เด กไทยอาย ๓ ป ม ฟ นผ แล วถ งร อยละ ๕๗ (รายงานการตรวจราชการและน เทศงาน กรณ ปกต ระด บกระทรวง ป งบประมาณ ๒๕๕๖ รอบท ๒ กล มพ ฒนาระบบท นตสาธารณส ข ส าน กท นตสาธารณส ข พฤศจ กายน ๒๕๕๖) โรคฟ นผ ในว ยเด กส งผลกระทบต อการเจร ญเต บโตและพ ฒนาการ ม การศ กษาพบว าการม ฟ นผ หลายซ ในปากม ความส มพ นธ ก บภาวะแคระแกรนของเด ก การส ญเส ยฟ นน านมไปก อนก าหนดท าให เด กร บประทานอาหาร ล าบาก เค ยวไม สะดวก และเด กท ม ฟ นน านมผ มากจะม ผลให ฟ นแท ผ มากข นด วย กล มว ยเร ยนและเยาวชนเป นช วงว ยท เด กส วนใหญ เร มเข าส ระบบการศ กษาน บต งแต เด กอาย เพ ยง ๓ ป ท ม กจะเข าส ศ นย พ ฒนาเด กเล ก และเข าเร ยนต อในช นอน บาลของโรงเร ยนจนไปส ระด บม ธยมศ กษา ตามการศ กษาภาคบ งค บของประเทศไทย เด กเหล าน เป นช วงว ยท ม การพ ฒนาพฤต กรรมท เป นน ส ยของ เด กโตเป นผ ใหญ ป ญหาโรคฟ นผ เป นป ญหาท พบมากในกล มว ยน ซ งส งผลต อการเจร ญเต บโตและเร ยนร ของเด ก การศ กษาของ ทพ.ญ.ป ยะดา ประเสร ฐสมและคณะ ป ๒๕๔๘ พบว า เด กท ม โรคฟ นผ ในฟ นน านม ส งจะม ความส มพ นธ ก บภาวะเต ยของเด ก ในขณะท ภาวะเต ยของเด กน นจะส งผลต อการเร ยนร ในระยะยาว การส ารวจสภาวะท นตส ขภาพของประเทศไทย ป ๒๕๕๕ พบว าเด กประถมศ กษาม โรคฟ นผ ร อยละ ๕๓ และม เด กท ม ฟ นท ย งต องการการร กษาอย ร อยละ ๓๖ นอกจากน รายงานว าเด กน กเร ยนเคยหย ดเร ยนพบ ป ญหาส ขภาพช องปากเฉล ยป การศ กษาละ ๑.๓ ว น ซ งหมายถ งการส ญเส ยว นเร ยนของเด กอ นเน องมาจาก โรคในช องปากมากถ ง ๘๒๔,๐๐๐ ว นเร ยน/ป การจ ดการป ญหาการเก ดโรคฟ นผ ในเด กท อย ในสถานศ กษา หร อระบบสถาบ นจ งเป นว ธ การท นอกจากจะสามารถป องก นป ญหาการเก ดโรคฟ นผ ได แล วย งเป น กระบวนการท สามารถฝ กว น ยและสร างเสร มพฤตกรรมส ขภาพท ด ให แก เด กด วย

5 ๒ กล มพ ฒนาเทคโนโลย นว ตกรรมท นตส ขภาพเด กและเยาวชน ม บทบาทหน าท ในการพ ฒนาว ชาการ ร ปแบบและเทคโนโลย ในการสร างเสร มส ขภาพ ป องก นโรคในหญ งต งครรภ เด กและเยาวชนเพ อท จะท าให เด กม พฤต กรรมส ขภาพท ด ม ส ขภาพช องปาก และสามารถด ารงช ว ตประจ าว นได อย างปรกต ส ข การสร างเสร มส ขภาพช องปากในแต ละกล มว ยจะประสบความส าเร จได ข นอย ก บบร บทและ เง อนไขการด าเน นช ว ตรวมท งป จจ ยท เก ยวข องในท กด านท ม ความส มพ นธ ก บป ญหาส ขภาพช องปากของ กล มว ยน นๆ หญ งต งครรภ และเด กปฐมว ยเป นจ ดเร มต นของการสร างเสร มต นท นท ด ให ก บเด ก การท างาน ในกล มน เป นการท างานระด บสถาบ นครอบคร ว ซ งต องอาศ ยความร วมม อของหลายภาคส วนท งบ คลากร สาธารณส ข ซ งเป นผ ให บร การ พ อแม ผ ปกครอง พ เล ยงเด ก ผ น าช มชน องค กรปกครองส วนท องถ น ในขณะท การสร างเสร มพฤต กรรมส ขภาพและพ ฒนาศ กยภาพของเด กและเยาวชนเป นส งท ต องม การพ ฒนา ให เก ดข นในบร บทของการสถาบ น และโรงเร ยน การท าให การด แลส ขภาพช องปากของตนเองในกล มเด ก ว ยเร ยนและเยาวชนเป นก จว ตรท ต องด าเน นการให เก ดข นเพ อเป นน ส ยท ด เม อเด กจบการศ กษาออกจาก สถาบ นแล ว การท างานร วมก นระหว างโรงเร ยน บ าน ช มชน และหน วยงานสาธารณส ขท เข าใจในแนวค ด การพ ฒนาจ งเป นองค ประกอบส าค ญท น าส ปลายทางท ส าเร จได ช มชนจ งเปร ยบเหม อนแกนกลางใน การพ ฒนาส ขภาพของเด กและเยาวชน กรมอนาม ย โดยส าน กท นตสาธารณส ข จ งเห นความส าค ญใน การส งเสร มส ขภาพโดยการสร างความร วมม อก บภาค เคร อข ายต างๆเพ อ ให หญ งต งครรภ เด กและเยาวชน ได ร บบร การส งเสร มส ขภาพช องปากท ม ค ณภาพ อย างครอบคล ม และม พฤต กรรมด แลส ขภาพช องปาก อย างเหมาะสม จ งได ม การพ ฒนาโครงการโดยด าเน นการร วมก บผ เก ยวข องร วมท งภาค ผ ปฏ บ ต งาน ในท กระด บ ว ตถ ประสงค โครงการ ๑. ส งเสร มและสน บสน นให เก ดระบบการด แลส ขภาพช องปากในสถานบร การ ครอบคร ว สถานศ กษาและช มชน ๒. พ ฒนาศ กยภาพบ คลากรสาธารณส ข และภาค เคร อข ายในการสน บสน นให เก ดการด แล ส ขภาพช องปากในกล มหญ งม ครรภ เด กและเยาวชน ๓. พ ฒนาองค ความร / ร ปแบบการส งเสร มส ขภาพและแก ไขป ญหาส ขภาพช องปากในระด บ ต าบล/อ าเภอ ๔. รณรงค สร างกระแสให พ อแม ผ ปกครองแปรงฟ นให ล กต งแต ซ แรก และให การด แลเด ก ต อเน องท บ าน ๕. ประสานหน วยงานท เก ยวข องได แก ส าน กงานการประถมศ กษาข นพ นฐาน องค กรปกครอง ส วนท องถ น ให ม การประกาศนโยบายท เก ยวข องและพ ฒนาค ณภาพการด าเน นงาน โครงการ/ก จกรรมส าค ญ กล มเป าหมาย หญ งต งครรภ และเด กปฐมว ย ๑. การพ ฒนาระบบสร างเสร มส ขภาพช องปากหญ งต งครรภ และเด กปฐมว ย กระทรวงสาธารณส ขได จ ดท าแผนการด าเน นงานด านการส งเสร มส ขภาพและป องก นโรค ระยะ ๕ ป (๒๕๕๖-๒๕๖๐) โดยบ รณาการโครงการ/ก จกรรมต างๆของท กกรม/กอง ให เป นช ดก จกรรมท ลงส กล มเป าหมายเด ยวก น การด าเน นงานในหญ งต งครรภ และเด กปฐมว ย จะบ รณาการไปด วยก น โดยม ต วช ว ดร วม ได แก

6 ๓ ๑) ม การด าเน นการให เก ด ANC ค ณภาพ ไม น อยกว าร อยละ ๗๐ ๒) ม การด าเน นการให เก ด WCC ค ณภาพ ไม น อยกว าร อยละ ๗๐ ๓) พ ฒนาศ นย เด กเล กค ณภาพ ไม น อยกว าร อยละ ๗๐ ส าน กท นตสาธารณส ขได บ รณาการก จกรรมท นตส ขภาพในการด าเน นงานด งกล าวไว ด งน ANC ค ณภาพ ประกอบด วย การตรวจช องปากหญ งต งครรภ ให ค าแนะน า/ ฝ กแปรงฟ น และ ส งต อไปร บบร การ WCC ค ณภาพ ประกอบด วย การตรวจช องปากและให ค าแนะน าผ ปกครองโดยเจ าหน าท ในWCC ในช วงอาย ๙ เด อน ๑๘ เด อน ๒ ป และ ๔ ป และตรวจโดยท นตบ คลากรเม ออาย ๑๒ เด อน และ ๓ ป เพ อประเม นความเส ยงต อฟ นผ ฝ กผ ปกครองแปรงฟ นแบบลงม อปฏ บ ต ให บร การป องก นตามความจ าเป น และต ดตามต อเน อง ศ นย เด กเล กค ณภาพ ประกอบด วย การตรวจและเฝ าระว งป ญหาส ขภาพช องปาก การแก ไขป ญหา ส ขภาพช องปาก การแปรงฟ นหล งอาหารกลางว นท กว น การจ ดอาหารว างท ม ค ณค าทางโภชนาการ การเล กด ดนมจากขวด เป าหมายการด าเน นงาน ผลล พธ เด กอาย ๓ ป ฟ นผ ไม เก นร อยละ ๕๗ (หร อลดลงร อยละ๑) กระบวนการ ๑) ร อยละ ๗๐ ของเด กอาย ต ากว า ๓ ป ได ร บการตรวจช องปาก ๒) ร อยละ ๗๐ ของผ ด แลเด กอาย ต ากว า ๓ ป ได ร บการฝ กท กษะการแปรงฟ น ๓) ร อยละ ๕๐ ของเด กอาย ต ากว า ๓ ป ท ม ความเส ยงฟ นผ ได ร บการทาฟล ออไรด วาร น ช ก จกรรมส าค ญท ด าเน นงาน ๑. จ ดท าค ม อแนวทางการด าเน นงานส งเสร มส ขภาพช องปากเด กปฐมว ย ANC ค ณภาพ WCC ค ณภาพ ศพด.ค ณภาพ สน บสน นให แก สถานบร การสาธารณส ข ๒. จ ดท าเน อหาการด แลส ขภาพช องปาก ในหล กส ตรน กส งเสร มพ ฒนาการเด กปฐมว ยหล กส ตร เร งร ดประจ าโรงพยาบาล ของส าน กส งเสร มส ขภาพ และสน บสน นว ทยากร ในการอบรมให ก บพยาบาล ว ชาช พ ผ ร บผ ดชอบคล น กเด กด จาก รพศ. /รพ. /รพช. ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ภาคใต ภาคกลางและ ภาคเหน อ รวม ๔ ร น ในป ๒๕๕๗ ๓. จ ดท าเกณฑ ประเม นด านส งเสร มส ขภาพช องปากในการประเม นโรงพยาบาลสายใยร กแห ง ครอบคร ว และศ นย เด กเล กค ณภาพ และร วมประเม นในระด บเขต ๔. จ ดประช มเช งปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาศ กยภาพท นตาภ บาลในระด บ รพ.สต.เพ อการด าเน นงาน ส งเสร มส ขภาพช องปากตามนโยบายของกระทรวงสาธารณส ข จ านวน ๕๐๐ คน โดยด าเน นการร วมก บ ศ นย อนาม ย ๕. สน บสน นค ม อการด แลส ขภาพช องปาก เอกสารว ชาการ ภาพพล ก แก ท นตบ คลากร บ คลากร สาธารณส ข คร พ เล ยง และอสม. ๒. การรณรงค สร างกระแส ๑ อบรมผ จ ดรายการว ทย ส อว ทย ร วมสร างฝ นเด กไทยฟ นด จ านวน ๖๐ คน จ ดท าท าเน ยบ เคร อข ายน กจ ดรายการว ทย และร วมท าแผนประชาส มพ นธ ในรายการว ทย ท เคร อข ายร บผ ดชอบ เพ อช วย

7 ๔ รณรงค ให ผ ปกครองเห นความส าค ญของส ขภาพช องปาก และส มภาษณ ดร.นพ.พรเทพ ศ ร วนาร งสรรค อธ บด กรมอนาม ย และ ทพ.ส ธา เจ ยรมณ โชต ช ย ผ อ านวยการส าน กท นตสาธารณส ข ออกอากาศทาง รายการส ขสร างสรรค ว นท ๒๐ ต ลาคม ๒๕๕๖ ๒.จ ดท าส อและเผยแพร ทางว ทย ผ านเคร อข ายครอบคร วในช วงเด อนต ลาคม ๒๕๕๖ ด งน ๒.๑ ผล ต spot เน อหาเช ญชวนให ผ ปกครองด แลฟ นบ ตรหลานต งแต ซ แรก เวลา ๓๐ ว นาท ออกอากาศในรายการมอร น งค ดส รถด วนขบวนเพลง ป นๆ อารมณ ด ยามเช าส ดส ปดาห ค ดนอกกรอบ ตอบโจทย ส ขภาพ จ านวน ๖๐ คร ง ๒.๒ ผล ตสารคด จ านวน ๒๐ ตอน เวลา ๓-๔ นาท ให ความร แก ประชาชนในการด แลส ขภาพช องปาก ตนเองและล กหลาน ออกอากาศในรายการพระอาท ตย ย มแฉ ง จ านวน ๒๐ คร ง และว ทย มก.บางเขน AM ๑๑๐๗ KHz พร อมเคร อข ายท วประเทศ จ านวน ๒๐ คร ง ๒.๓ ส มภาษณ ว ทยากรให ความร การด แลส ขภาพช องปาก ๒ คร งๆ ละ ๑๕ นาท ในรายการพ อแม ม อใหม ห วใจเก นร อย และโลมาล นล า ๒.๔ ส งส อเส ยง Spot และสารคด ให เคร อข ายว ทย ช มชน ๕๐ สถาน และเผยแพร ส อเส ยงใน ๓.ผล ตและเผยแพร บทความรณรงค ว นท นตสาธารณส ขแห งชาต ในน ตยสารก ลสตร ฉบ บว นท ๑๖ ต ลาคม ๒๕๕๖ ๔.ประชาส มพ นธ และเผยแพร สก ปและภาพข าวการรณรงค ว นท นตสาธารณส ขแห งชาต ในหน งส อพ มพ ๕ คร ง ๕.จ ดรายการเวท เสวนา ล กฉลาด โตว ย แข งแรง ต องแปรงฟ นต งแต ซ แรก ในงานสายใยร ก แห งครอบคร ว ท เม องทองธาน ว นท ๑ ธ นวาคม ๒๕๕๖ ๖.พ ฒนาและสน บสน นส อแผ นพ บ CD แปรงฟ น เพ อการรณรงค เผยแพร ความร ๓. พ ฒนาองค ความร ๑. จ ดประช มแลกเปล ยนเร ยนร และถอดบทเร ยนพ นท ต นแบบ ต าบลเด กไทยฟ นด ๒๐ แห ง ๒. ประช มเช งปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาระบบการส ารวจส ขภาพช องปากระด บจ งหว ด ๓. การศ กษาว จ ยความส มพ นธ ของฟ นผ ก บน าหน กต วเด กปฐมว ย ๔. ต ดตามประเม นผล ๑. เฝ าระว งป จจ ยเส ยงและสถานการณ โรคฟ นผ ในเด กปฐมว ย ๒. ส ารวจสถานการณ การด าเน นงานส งเสร มส ขภาพช องปากเด กปฐมว ยในโรงพยาบาลส งเสร ม ส ขภาพต าบล ๓. น เทศ ต ดตาม สน บสน นการพ ฒนาค ณภาพบร การร วมก บศ นย อนาม ย ต ดตามผลการด าเน นงาน ตามต วช ว ด

8 ๕ กล มเป าหมาย เด กในโรงเร ยนและเยาวชน ๑.โครงการบ รณาการแผนส งเสร มส ขภาพช องปากในเด กว ยเร ยนตามนโยบายกระทรวงสาธารณส ข กระทรวงสาธารณส ขได จ ดท าแผนการด าเน นงานด านการส งเสร มส ขภาพและป องก นโรค ระยะ๕ ป (๒๕๕๖-๒๕๖๐) โดยบ รณาการโครงการ/ก จกรรมต างๆของท กกรม/กอง ให เป นช ดก จกรรมท ลงส กล มเป าหมายเด ยวก น ท งน ม ต วช ว ดด านท นตส ขภาพท เก ยวข องก บเด กว ยเร ยนค อ ๑) เด กว ยเร ยนปราศจากฟ นผ เพ มข นร อยละ ๕ (ก าหนดค าเป าหมายจ งหว ดม ค าเป าหมายไม น อยกว าร อยละ ๔๕) ๒) ร อยละของโรงเร ยนท ปลอดน าอ ดลม น าหวาน/ขนมกร บกรอบ อย างน อยร อยละ ๗๕ ๓) ต วช ว ดระด บเพชร: ร อยละเด กประถมศ กษา (ป.๑-ป.๖) ปราศจากโรคฟ นผ อย างน อยร อยละ ๔๕ ร อยละเด กม ธยมศ กษา (ม.๑-ม.๓) ปราศจากฟ นผ อย างน อย ร อยละ ๓๕ ปราศจากโรคฟ นผ หมายถ ง ไม ม ประสบการณ โรคฟ นผ ณ.ว นท ท าการตรวจ โดยไม ม ฟ นผ ถอน และอ ด ในช องปาก การด าเน นงานในเด กว ยเร ยน จะต องบ รณาการไปก บงานโรงเร ยนส งเสร มส ขภาพ โดยม ต วช ว ดร วม ได แก ก). องค ประกอบท ๕: ข อ ๖ น กเร ยนช น ป.๑-ป.๖ ไม ม ฟ นแท ผ (ฟ นท ได ร บการอ ดหร อแก ไขแล ว ถ อว าไม ผ ) ข อ ๗ ร อยละ ๕๐ ข นไปของน กเร ยนช น ป.๑-ป.๖ ไม ม เหง อกอ กเสบ องค ประกอบท ๖: ข อ ๓ น กเร ยนช น ป.๑-ป.๖ แปรงฟ นหล งอาหารกลางว นด วยยาส ฟ นผสมฟล ออไรด องค ประกอบท ๗: ข อ ๙ เร อง การจ าหน ายอาหารท ม ผลเส ยต อส ขภาพ (ทอฟฟ น าอ ดลม ขนมกร บกรอบ) ต วช ว ดระด บทอง เสนอให ต วช ว ดใน องค ประกอบท ๗ ข อ ๙ เร อง การจ าหน ายอาหารท ม ผลเส ยต อส ขภาพ (ทอฟฟ น าอ ดลม ขนมกร บกรอบ) เป นต วช ว ดบ งค บท ต องผ านเกณฑ ข). การด าเน นงานโดยใช กลย ทธ เคร อข าย ผ านโครงการเคร อข ายโรงเร ยนเด กไทยฟ นด และเคร อข าย เด กไทยไม ก หนวาน ๒. โครงการแก ไขป ญหาเด กฟ นผ ใน ๔ จ งหว ดชายแดนภาคใต สถานการณ โรคฟ นผ ในภาคใต จะม ความช กส งกว าภาคอ นๆจากระบบเฝ าระว งของส าน กท นตฯ กระทรวงสาธารณส ขได ม นโยบายในการแก ไขป ญหาในระยะ ๕ ป (๒๕๕๖-๒๕๖๐) โดยการจ ดก จกรรม จะเป นการเพ มความเข มแข ง และค ณภาพให ม ประส ทธ ภาพมากข น ท งน ก าหนดต วช ว ด ด งน ร อยละของเด ก ป.๖ ม ความช กโรคฟ นผ ไม เก น ๖๐ ความช กโรคฟ นผ หมายถ ง ประสบการณ การเป นโรคฟ นผ น บรวมฟ นผ ถอน และ อ ด จากการประเม นสถานการณ ในป งบประมาณท ผ ามา ได แนวทางเอการพ ฒนาให เก ดการแก ไข ป ญหาโรคฟ นผ ซ งต องม การพ ฒนาให เก ดร ปแบบซ งอาจแตกต างใน setting ต างๆ ก จกรรมด าเน นการ ก) พ ฒนาร ปแบบส งเสร มท นตส ขภาพเด กใน Setting ต างๆ ได แก ศ นย ตาด กา/ม สย ด โรงเร ยนเอกชนสอน ศาสนาอ สลาม/โรงเร ยนปอเนาะ ท งน จะต องด าเน นการโดยการประสานก บหน วยงานต างๆท เก ยวข อง ซ งก จกรรมด าเน นการ ประกอบด วย ๑.การเพ มค ณภาพการแปรงฟ นของเด กประถมศ กษา การแปรงฟ นท ม ค ณภาพ ค อ การแปรงฟ น อย างสม าเสมอท กว นอย างน อยว นละ ๒ คร ง เน นก อนนอน โดยแปรงฟ นอย างน อย ๒ นาท แปรงท วท กซ ท กด านและใช ยาส ฟ นผสมฟล ออไรด

9 ๖ ๒.การจ ดก จกรรมเพ อควบค มการบร โภคขนมและเคร องด มท เส ยงต อส ขภาพช องปาก ได แก น าอ ดลม ทอฟฟ ล กอม เบอเกอร ขนมหวานจ ดอ นๆท ท าจากแป งและน าตาล ข) การเพ มค ณภาพการเคล อบหล มร องฟ น โดยก าหนดเป าหมายการต ดแน นของว สด เคล อบหล มร องฟ น ในระยะเวลา ๑ ป ไม น อยกว าร อยละ ๘๐ ค). จ ดเวท แลกเปล ยนเร ยนร เพ อให ได แนวทางในการขยายผล ๓. เคร อข ายโรงเร ยนเด กไทยฟ นด เคร อข ายโรงเร ยนเด กไทยฟ นด ได ม การพ ฒนาอย างต อเน องมาเป นระยะเวลา ๓ ป และได เก ด ความร วมม อก นในโรงเร ยนต างๆเพ อการท างานส งเสร มส ขภาพในโรงเร ยนโดยใช ประเด นส ขภาพฟ นเป น ประเด นน า จากการท างานอย างต อเน องมามากกว า ๓ ป สามารถม เคร อข ายท วประเทศมากกว า ๑,๐๐๐ โรงเร ยน การแลกเปล ยนและพ ฒนาภายในเคร อข ายเป นไปอย างม ประส ทธ ผล โดยท ทางส าน กท นตสาธาณส ข ม การพ ฒนาแนวทางเพ อให เคร อข ายได ท าการประเม นตนเองเป นระด บ จากการประเม นตนเองของ โรงเร ยนตลอดระยะเวลา ๓ ป ได เก ดเคร อข ายท งในระด บ ด มากและระด บด เย ยมท สามารถเป นแหล ง เร ยนร ให ก บโรงเร ยนอ นๆได ก จกรรมการพ ฒนาจะได ม การข บเคล อนอย างต อเน องและจะม การปร บปร ง เกณฑ การพ ฒนาให ม ความเหมาะสมก บการด าเน นงานในพ นท มากข น ก จกรรมด าเน นการ ได แก ก). กาประเม นตนเองของเคร อข ายโรงเร ยน ส าน กงานสาธารณส ขค ดเล อกส งศ นย อนาม ยเขตเพ อให ประเม นร บรอง ข). ศ นย อนาม ยเขตประเม นร บรองเคร อข ายโรงเร ยนฯ เพ อเข าร บเก ยรต บ ตรในระด บประเทศ ค). ศ นย อนาม ยส งรายช อเคร อข ายโรงเร ยนฯ ให ก บส าน กท นตสาธารณส ขเพ อจ ดท าเก ยรต บ ตรร บรอง ง). จ ดเวท มหกรรมว ชาการเคร อข ายเด กไทยฟ นด เพ อมอบเก ยรต บ ตรร บรองและเป นเวท แลกเปล ยนเร ยนร จ). จ ดประช มศ นย อนาม ยและผ แทนจากกระทรวงศ กษาธ การเพ อปร บปร งเกณฑ ให เหมาะสมย งข น ฉ). ด าเน นการประเม นผลการประเม นเคร อข ายโรงเร ยนฯ ๔. โครงการส งเสร มท นตส ขภาพเด กในการด แลของกองท นพ ฒนาเด กและเยาวชนในท องถ นท รก นดาร ในสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา และโรงเร ยนในส งก ดหน วยงานอ น การพ ฒนาส ขภาพช องปากเด กน กเร ยนในส งก ดอ นๆนอกเหน อจากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ. ท ได ม การด าเน นการไปแล วเป นเวลานานน นเป นเร องท ต องเร มม การด าเน นการอย างม แผนและข นตอน โดยท ใช ต วแบบท ด ของโรงเร ยนในแต ละส งก ดเพ อท จะท าให เก ดการด าเน นการขยายผลในการด แลส ขภาพช องปาก ได อย างครอบคล มมากข น โดยเฉพาะอย างย งเด กในพ นท ห างไกลและท รก นดาร ท งน กลย ทธ ส าค ญ ต องใช กระบวนการบ รณาการให เก ดภาพและแนวทางการด แลส ขภาพเด กในโรงเร ยนอย างเป นองค รวม ท งน จ ง เป นกระบวนการท างานใหม ท ม การสอดเพ มก จกรรมส งเสร มส ขภาพและป องก นโรคทางท นตกรรม อย างครบถ วนและเป นไปตามแนวค ดโรงเร ยนส งเสร มส ขภาพ โครงการและก จกรรมท เป นเป าหมายในการด าเน นการบ รณาการงาน ประกอบด วย ก.) การศ กษาแนวทาง เด กไทยไร ฟ นผ ในพ นท ทรงงานสมเด จพระเทพฯ 5 ภ ม ภาค ร วมก บม ลน ธ - ท นตนว ตกรรม เพ อให ได แนวทางในการจ ดการป ญหาส ขภาพช องปากของเด กในพ นท ท ง ๕ ภ ม ภาค อย างเหมาะสมด วยกระบวนการว จ ยโดย ม คณะท นตแพทย ในภ ม ภาคต างๆ เป นแกนหล ก

10 ๗ ข.) ร วมประเม นโครงการน กเร ยนไทยส ขภาพด ก บสพฐ. ซ งเป นโครงการท ทาง สฐ.เป นเจ าภาพด าเน นการ เพ อกระต นให การด าเน นงานส งเสร มส ขภาพช องปากของเด กในโรงเร ยนร วมก บการจ ดการป ญหาโรคอ วน งานโภชนาการในโรงเร ยน ค.) การพ ฒนาศ กยภาพคร ในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนเพ อให สามารถด แลส ขภาพช องปาก ของตนเอง เพ อจะสามารถเป นแบบอย างท ด แก เด กน กเร ยนได ๕. โครงการ.การพ ฒนานโยบายเพ อลดการบร โภคน าตาลของเด ก ประเด นส าค ญท ม ผลต อสภาวะโรคฟ นผ ขงเด กในโรงเร ยน ค อ อาหารว างและเคร องด มซ งเป น แหล งหล กของการบร โภคน าตาลของเด ก การผล กด นให เก ดนโยบายเพ อควบค มขนมและเคร องด มจะช วย ให ลดอ ตราการเก ดโรคฟ นผ ได อย างม น ยส าค ญ ก จกรรมโครงการ ก). การจ ดท า Policy Brief เร องระบบภาษ เคร องด มเพ อลดการบร โภคน าตาลของคนไทย ข). ก าหนดประเด นนโยบายต อเน องในโรงเร ยน โดยขยายผลไปย ง ล กอม ขนมกร บกรอบ ค). การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อพ ฒนามาตรฐานวางแนวทางการสน บสน นโรงเร ยนในการจ ดการ อาหารว างและเคร องด ม ง).ประช ม สพป. สพฐ. ศอ. ร วมก บส าน กส งเสร มฯ ส าน กโภชฯ ออกก าล งกาย จ).การประช มแลกเปล ยนเร ยนร สพป.อ อนหวานต วอย าง ฉ). การน เทศต ดตาม ๖. โครงการส อเพ อกระบวนการเร ยนร ด านส ขภาพช องปากเด กในโครงการน กเร ยนไทยส ขภาพด เพ อพ ฒนาศ กยภาพของเด กในการด แลส ขภาพช องปาก รวมท งการแสดงออกของเด ก จ งได ม การพ ฒนา แนวทางการส อสารส ขภาพช องปากผ านกระบวนการส อละคร สร างสรรค โดยการพ ฒนา คณะละคร ท นตส ขภาพโรงเร ยน เพ อเผยแพร ความร ในช มชนและหม บ าน ก จกรรม ก).อบรมน กเร ยนโดยส อละคร ข).จ ดท าส อว ยเร ยน ได แก CD เพลง น ทรรศการ ส อการเร ยนร ท เฉพาะก บพ นท ค).การประเม นผล ๗. การพ ฒนาฐานข อม ลสารสนเทศทางท นตสาธารณส ข และ website : การพ ฒนาระบบข อม ลทางท นตสาธารณส ข ท ได ม การพ ฒนาฐานข อม ลส าค ญให อย ในจ ดเช อมโยงเด ยวก น เพ อสามารถต ดตามข อม ลผ านในระบบ website ได

11 ๘ รายช อข าราชการและเจ าหน าท กล มพ ฒนาเทคโนโลย นว ตกรรมเด กและเยาวชน ช อ-นามสก ล ต าแหน ง ทพญ.ป ยะดา ประเสร ฐสม ห วหน ากล มฯ ทพญ.ศร ส ดา ล ละศ ธร ท นตแพทย ช านาญการพ เศษ (งานหญ งต งครรภ และเด กเล ก) นางผ สด จ นทร บาง น กว ชาการสาธารณส ข ช านาญการ (งานเด กในโรงเร ยน) ทพญ.ส พรรณ ศร ว ร ยะก ล ท นตแพทย ช านาญการพ เศษ ทพญ.ก นยา บ ญธรรม ท นตแพทย ช านาญการ ทพญ.ส วรรณา เอ ออรรถการ ณ ท นตแพทย ช านาญการพ เศษ นางขน ษฐ ร ตนร งส มา น กว ชาการสาธารณส ข ช านาญการ นางอ งศณา ฤทธ อย น กว ชาการสาธารณส ข ช านาญการ นางสาวส ภาวด พรหมมา น กว ชาการสาธารณส ข ช านาญการ นางเขมณ ฏฐ เช อช ยท ศน น กว ชาการสาธารณส ข ช านาญการ นางสาวณ ฐฐา ค ณละท พน กงานราชการ นางสาวเด อนเพ ญ สาคร น กว ชาการสาธารณส ขปฏ บ ต การ เจ าหน าท โครงการ 1. เคร อข ายเด กไทยไม ก นหวาน -นางสาวศ ร วรรณ คงสมบ รณ -นางสาวณ ฐยา ช ยชาญ 2. โครงการสารสนเทศทางท นตสาธารณส ข -นางสาววรรณภา มณ ท พย -นางสาวณ ฐพร อ ปรม ย 3. โครงการ ข บเคล อนสาธารณะภายใต กองท นท นตกรรม -นางสาวว นว สาข ช ยหาญ โทรศ พท , โทรสาร

12 ๙ งานพ ฒนาเทคโนโลย นว ตกรรมท นตส ขภาพว ยท างานและส งอาย ๑. การสร างเสร มส ขภาพช องปากผ ส งอาย ในโครงการฟ นเท ยมพระราชทาน และการส งเสร มส ขภาพ ช องปากผ ส งอาย เฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ป ๒๕๕๗ หล กการและเหต ผล กระทรวงสาธารณส ขได ก าหนดว ส ยท ศน ภายในทศวรรษต อไป คนไทยท กคนจะม ส ขภาพ แข งแรงเพ มข น โดยก าหนดผลกระทบระด บชาต ๑๐ ป ค อ ๑) อาย คาดเฉล ยเม อแรกเก ด ไม น อยกว า ๘๐ ป และ ๒) อาย คาดเฉล ยของการม ส ขภาพด ไม น อยกว า ๗๒ ป และเพ อให คนไทยบรรล การม ส ขภาพท ด เม อส งว ย ท กภาคส วนท เก ยวข องจ งควรเตร ยมการด แลผ ส งอาย อย างเป นระบบรวมถ งการด แลส ขภาพช องปาก ซ งนอกจากจะส งผลต อส ขภาพและค ณภาพช ว ตผ ส งอาย แล ว ย งส มพ นธ ก บโรคทางระบบ โดยการม ป จจ ยเส ยง ร วมก นอ กด วย การสร างเสร มส ขภาพช องปากกล มว ยท างานและผ ส งอาย ม จ ดเร มต นจากกระแสพระราชด าร ส ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เม อเด อนเมษายน ๒๕๔๗ ความว า เวลาไม ม ฟ น ก นอะไรก ไม อร อย ท าให ไม ม ความส ข จ ตใจก ไม สบาย ร างกายก ไม แข งแรง ซ งป ญหาการส ญเส ยฟ นเป นป ญหาหน ง ท ถ ก ก าหนดไว ในแผนงานท นตกรรมผ ส งอาย แห งชาต ซ งได ก าหนดป ญหาส ขภาพช องปากผ ส งอาย ไว ๗ ประเด น ได แก ๑)การส ญเส ยฟ นและป ญหาท เก ยวข องก บการใส ฟ น ๒)ฟ นผ และรากฟ นผ ๓)โรคปร ท นต ๔)แผล/ มะเร งช องปาก ๕)ภาวะน าลายแห ง ๖)ฟ นส ก ๗)ป ญหาสภาวะในช องปากท ส มพ นธ ก บโรคทางระบบ ซ งแนวทางการแก ป ญหาส ขภาพช องปากด งกล าว ต องม ท งในส วนการสร างและสน บสน นให ผ ส งอาย เก ดพฤต กรรมการด แลส ขภาพช องปากพ นฐานท ถ กต องด วยตนเอง การจ ดบร การป องก น ร กษา ฟ นฟ ให ผ ส งอาย สามารถเข าถ งบร การท จ าเป น ได ท นเวลา รวมท งการส งต อและการร บกล บด แลต อเน อง ในระยะยาว โดยควรเน นการให บร การในสถานบร การใกล บ าน การบ รณาการเข าก บการด แลผ ส งอาย ด านอ นๆท เก ยวข องอย างเป นระบบ การจ ดการป จจ ยเส ยง รวมท งการพ ฒนาเทคโนโลย ในการป องก น ร กษา ฟ นฟ ท เหมาะสม ให ครอบคล มท กประเด นป ญหา ท งในกล มผ ส งอาย และก อนเข าส ว ยส งอาย โดยม งหว งว า ผ ส งอาย จะสามารถด แลส ขภาพช องปากได ด วยตนเอง เข าถ งบร การท นตส ขภาพจากภาคร ฐ ท งด านการป องก นความเส ยงจากการเก ดโรคในช องปาก และการร บบร การร กษาโรคในช องปาก ตามความจ าเป น ท าให ม ฟ นใช เค ยวอาหารได โดยปราศจากความเจ บปวด ส งผลต อส ขภาพและค ณภาพ ช ว ตท ด รวมท งส งผลให ผ ส งอาย ร นต อๆ ไป เก บร กษาฟ นแท ไว เพ อการเค ยวอาหารได จนถ งบ นปลายช ว ต โดยไม ต องใส ฟ นเท ยมให นานท ส ด

13 ๑๐ แนวค ดการจ ดบร การสร างเสร มส ขภาพช องปากกล มว ยท างานและส งอาย ในป ๒๕๕๕-๒๕๖๐ ๑. ขยายเคร อข ายฟ นเท ยมพระราชทานและการส งเสร มส ขภาพช องปากผ ส งอาย รวมท งสน บสน น การจ ดบร การผสมผสานท งการส งเสร ม ป องก น ร กษา ฟ นฟ สภาพช องปาก และการส งต อ ด งน ๒. บ รณาการก บก จกรรมการส งเสร มส ขภาพด านอ น เช น มาตรฐานผ ส งอาย พ งประสงค การด แล ส ขภาพผ ส งอาย ระยะยาว(Long term care) ว ดส งเสร มส ขภาพ ม สย ดส งเสร มส ขภาพ เป นต น ๓. สร างและพ ฒนาการม ส วนร วมของภาค เคร อข ายท เก ยวข อง ท งด านบร การ การผล ต/พ ฒนาบ คลากร โดยเฉพาะการม ส วนร วมของท องถ น และเอกชนในการด แลส ขภาพช องปากผ ส งอาย ๔. ประสานม ลน ธ ท นตนว ตกรรม ในพระบรมราช ปถ มภ ศ กษาและเผยแพร นว ตกรรมเพ อส ขภาพช องปาก ผ ส งอาย ท ผล ตในประเทศไทย ๕. พ ฒนาหล กส ตรท นตกรรมผ ส งอาย ร วมก บคณะท นตแพทยศาสตร ท กมหาว ทยาล ยเพ อเตร ยม การศ กษาต อเน องของท นตบ คลากร ท จะส งผลต อค ณภาพบร การ ๖. พ ฒนาเทคโนโลย ร ปแบบ แนวทาง เกณฑ มาตรฐาน ด านการสร างเสร มส ขภาพช องปาก ๗. การรณรงค สร างกระแส เผยแพร ประชาส มพ นธ โครงการ ผลการด าเน นงาน เม อส นส ดป งบประมาณ ๒๕๕๖ ด วยความร วมม อและการสน บสน นของท กภาคส วนท เก ยวข อง ในโครงการฟ นเท ยมพระราชทาน และ การส งเสร มส ขภาพช องปากผ ส งอาย เฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ท ด าเน นงานมาต งแต ป ๒๕๔๘ ม การพ ฒนาเป นล าด บจนถ งป จจ บ น ม ผลการด าเน นงาน โดยสร ปด งน ๑. หน วยบร การท วประเทศร วมก นจ ดบร การใส ฟ นเท ยมท งปากให ผ ส งอาย ท กส ทธ แล วกว า ๓๐๐,๐๐๐ ราย ๒. พ ฒนาศ กยภาพชมรมผ ส งอาย รวม ๒,๙๓๙ ชมรม ให ม ก จกรรมเพ อด แลส ขภาพช องปากตนเอง ม ผ ส งอาย เข าร วมก จกรรมท งส น ๕๖๙,๑๔๒ คน ๓. ร วมก บหน วยบร การในจ งหว ด พ ฒนาต นแบบการจ ดบร การส งเสร มป องก นโรคในช องปากตาม ช ดส ทธ ประโยชน เพ อลดการส ญเส ยฟ น ๔๔ จ งหว ด ๑,๐๑๙ แห ง (ข อม ลจากการรายงานของจ งหว ด) ๔. การรณรงค เผยแพร ประชาส มพ นธ โครงการ ท งผ านส อสาธารณะ และในพ นท ต างๆ เพ อให ประชาชน เห นความส าค ญของส ขภาพช องปากต อส ขภาพและค ณภาพช ว ต ซ งในป งบประมาณ ๒๕๕๖ ม การรณรงค ด งน ๔.๑ ร วมก บสโมสรไลอ อนส กร งเทพเอราว ณ จ ดบร การใส ฟ นเท ยมพระราชทานท จ งหว ดนครราชส มา ๔.๒ ร วมก บม ลน ธ โอสถสภา จ ดบร การใส ฟ นเท ยมพระราชทาน ท จ งหว ดอย ธยา ๔.๓ รณรงค ใส ฟ นเท ยมพระราชทาน ในพ นท ๔ จ งหว ดชายแดนใต

14 ๑๑ ๔.๔ ร วมก บศ นย อนาม ยเขตค นหาผ ส งว ยฟ นด ว ย ๘๐ และ ๙๐ ป ระด บเขต และจ ดการประกวด ๑๐ ยอดฟ นด ว ย ๘๐ และ ๙๐ ป ระด บประเทศ เพ อสน บสน นยกย องให เป นแบบอย างของผ ท ด แล ส ขภาพช องปากด ตลอดช ว ต ๕. ศ กษาว จ ย พ ฒนา จ ดการความร เพ อให ได องค ความร เทคโนโลย ร ปแบบ แนวทางการด าเน นงาน ท เหมาะสม รวมท งสน บสน นว สด อ ปกรณ ส อ ส งพ มพ ให ก บจ งหว ด เช น การศ กษาเร อง ความพ งพอใจและ ประส ทธ ผลผล ตภ ณฑ น าลายเท ยมชน ดเจลต อภาวะ น าลายแห งในผ ส งอาย ท ม โรคเบาหวานและ/หร อ ความด นโลห ตส ง ๖. พ ฒนาศ กยภาพท นตบ คลากรและภาค เคร อข าย โดยการจ ดประช ม อบรม เวท แลกเปล ยนเร ยนร และการพ ฒนาเคร อข ายการด าเน นงานโครงการฟ นเท ยมพระราชทาน และการส งเสร มส ขภาพช องปาก ผ ส งอาย เช น การอบรมเทคน คการท าฟ นเท ยมส าหร บท นตแพทย การจ ดเวท แลกเปล ยนเร ยนร ในพ นท ๔ จ งหว ดชายแดนใต ๗. บ รณาการก จกรรมส งเสร ม ป องก นโรคในช องปากในพ นท ต นแบบต าบลด แลส ขภาพผ ส งอาย ระยะยาว (Long Term Care) และในหล กส ตรผ ด แลผ ส งอาย ขณะน ม การด าเน นงานใน ๑๕๒ ต าบล ๘. ร วมก บหน วยงานท เก ยวข อง จ ดท าแผนงานท นตกรรมผ ส งอาย แห งชาต โดยปล ดกระทรวง สาธารณส ขเป นประธาน ประกอบด วย ๔ ย ทธศาสตร ได แก ย ทธศาสตร ท ๑ การพ ฒนาร ปแบบบร การ ระบบบร การ และค ณภาพบร การด านท นตส ขภาพ ในกล มเป าหมาย (อาย ๔๐ ป ข นไป) ย ทธศาสตร ท ๒ การศ กษา ว จ ย และพ ฒนานว ตกรรมเพ อส ขภาพช องปากผ ส งอาย ย ทธศาสตร ท ๓ การพ ฒนาบ คลากรและหล กส ตรด านท นตกรรมผ ส งอาย ย ทธศาสตร ท ๔ การบร หารจ ดการ การพ ฒนาระบบงบประมาณ ระบบฐานข อม ล และการต ดตาม ประเม นผลแผนงานด งกล าว ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการ อ านวยการซ งปล ดกระทรวงสาธารณส ข เป นประธานแล วในป ๒๕๕๖ โครงการ / ก จกรรมส าค ญ /เป าหมายป ๒๕๕๗ ว ตถ ประสงค เพ อให กล มเป าหมาย (อาย ๕๐ ป ข นไป) โดยเฉพาะผ ส งอาย เข าถ งการบร การส งเสร ม ป องก น ร กษา และฟ นฟ สภาพช องปาก ซ งจะลดปร มาณโรคและการส ญเส ยฟ น รวมท งคงสภาพการใช งาน (Function) ของอว ยวะในช องปากหล งเก ดโรคและการส ญเส ยฟ น ตลอดจนสน บสน นให ภาคประชาชน ท องถ นและภาค เคร อข ายท เก ยวข องม ส วนร วมในการด แลส ขภาพช องปากผ ส งอาย โครงการ / ก จกรรมส าค ญ ๑) การจ ดบร การใส ฟ นเท ยม ว ตถ ประสงค เฉพาะ : แก ป ญหาการส ญเส ยฟ นด วยการใส ฟ นเท ยมทดแทน โดยท นตแพทย ๑.๑ ฟ นเท ยมพระราชทานท วประเทศท กส ทธ ๓๕,๐๐๐ ราย (เป าหมายโครงการตามนโยบาย กระทรวงสาธารณส ข) ตามระบบบร การปกต ใน ๗๖ จ งหว ดและกทม. และประเม นความพ งพอใจ ร อยละ ๑๐ ของผ ร บบร การรายจ งหว ด กล มเป าหมายหล ก ให ความส าค ญก บผ ท ม อาย ๖๐ป ข นไป เป นล าด บแรก หากจ งหว ดใด จ ดบร การให ก บผ ส งอาย ท จ าเป นต องใส ฟ นเท ยมท งปากหร อ ๑๖ ซ ข นไปเต มพ นท แล ว

15 ๑๒ กล มเป าหมายรอง เป น ผ ท ม อาย ๕๐ ป ข นไป โดย (ร าง)เป าหมายเบ องต นรายจ งหว ดในป ๒๕๕๖ สามารถด รายละเอ ยด จาก website ฟ นเท ยมพระราชทาน ๑.๒ ฟ นเท ยมบางส วนน อยกว า ๑๖ ซ ๑๐,๐๐๐ ราย (ส ทธ บ ตรทอง) กล มเป าหมาย : ผ ท ม อาย ๖๐ ป ข นไป โดย(ร าง)เป าหมายเบ องต นรายจ งหว ดในป ๒๕๕๗ สามารถด รายละเอ ยด จาก website ฟ นเท ยมพระราชทาน ๑.๓ การเบ กค าใช จ ายในเร องฟ นเท ยม - กรณ ผ ส งอาย ใช ส ทธ บ ตรทอง เป าหมายฟ นเท ยมพระราชทานเฉพาะส ทธ บ ตรทองในข อ ๑.๑ และฟ นเท ยมบางส วนเฉพาะส ทธ บ ตรทอง โรงพยาบาลหร อหน วยบร การภาคร ฐสามารถเบ กจ ายเง นชดเชย ค าบร การค นให ก บโรงพยาบาล โดยใช โปรแกรม e-claim ผ านงานประก นส ขภาพ โดยบ นท ก รห สโรค K081 (Loss of teeth due to accident, extraction or local periodontal disease) รห สห ตถการ 9997 (Fitting of denture) รห สอ ปกรณ ด งน รห ส 9203 ส าหร บการใส ฟ นเท ยมท งปากในข อ ๑.๑ รายละ ๔,๔๐๐ บาท รห ส 9202 ส าหร บ Single denture ในข อ ๑.๒ รายละ ๒,๔๐๐ บาท รห ส 9204 ส าหร บฟ นเท ยมบางส วนชน ดถอดได ฐานพลาสต ก๑-๕ ซ ช นละ ๑,๓๐๐ บาท รห ส 9205 ฟ นเท ยมบางส วนชน ดถอดได ฐานพลาสต กมากกว า ๕ ซ ช นละ ๑,๕๐๐ บาท รายละเอ ยดเพ มเต มในภาคผนวก ๑ : การบร หารจ ดการค าใช จ ายท นตกรรมประด ษฐ (ฟ นเท ยม) - ผ ร บบร การท ใช ส ทธ สว สด การการร กษาพยาบาลข าราชการ หร อประก นส งคม หน วยบร การ เก บค าบร การ (ส าหร บการใส ฟ นเท ยมท งปากขอความอน เคราะห ไม เก น ๔,๔๐๐ บาท/ราย) ซ งผ ร บบร การ สามารถน าใบเสร จร บเง นไปเบ กเง นค นได จากกรมบ ญช กลาง หร อส าน กงานประก นส งคม ตามส ทธ ของ ผ ร บบร การ ท งน ได ม หน งส อขอความอน เคราะห จากกระทรวงสาธารณส ขไปย งท กจ งหว ดแล ว ข อม ลเพ มเต ม : ทพญ.ส ปราณ ดาโลดม โทร ๐๘๐-๕๙๔๑๕๐๐ ๒) การจ ดบร การส งเสร มป องก นตามช ดส ทธ ประโยชน ๗๖ แห ง ว ตถ ประสงค เฉพาะ : ลดการส ญเส ยฟ น ด วยการจ ดบร การส งเสร ม ป องก นในกล มเส ยงต อการเก ดโรค ในช องปากเป นรายบ คคล และด แลเป นระยะ อย างต อเน อง เน นการร บบร การใกล บ าน โดยเฉพาะ ในหน วย บร การระด บปฐมภ ม - กล มเป าหมาย เป นผ ส งอาย ท กส ทธ - การขยายเคร อข ายบร การ ๗๖ แห ง โดยจ ดเวท แลกเปล ยนเร ยนร ระด บประเทศ ๑ คร ง - งบประมาณในการด าเน นการส าหร บจ งหว ด : จากงบฯการส งเสร มส ขภาพช องปากและการจ ดบร การ ระด บจ งหว ด หร อจากกองท นส ขภาพต าบล หร องบฯจากแหล งอ นๆ หมายเหต : บร การท นตกรรมป องก นตามช ดส ทธ ประโยชน ประกอบด วย ๑) การตรวจส ขภาพช องปาก ๒) การให ค าแนะน า และ/หร อ การปร บพฤต กรรมเพ อควบค มคราบจ ล นทร ย ๓) การใช ฟล ออไรด วาน ชป องก นรากฟ นผ

16 ๑๓ ๔) การข ดห นน าลายป องก นเหง อก/ปร ท นต อ กเสบชน ดเฉ ยบพล น (Acute Periodontitis) (รายละเอ ยดในค ม อการด าเน นงานโครงการส งเสร มป องก นโรคในช องปากผ ส งอาย ตามช ดส ทธ ประโยชน ทางท นตกรรม Download ได จากเว บไซต ฟ นเท ยมพระราชทาน ) ข อม ลเพ มเต ม : ทพญ.วรางคนา เวชว ธ โทร ๐๘๑-๔๐๒๓๐๘๘ ๓) ชมรมผ ส งอาย ด านการส งเสร มส ขภาพช องปาก ว ตถ ประสงค เฉพาะ : ลดการส ญเส ยฟ นด วยการด แลอนาม ยช องปากด วยตนเองและการจ ดการส งแวดล อม ท เหมาะสม โดย อาสาสม ครภาคประชาชน อาท เช น ชมรมผ ส งอาย อาสาสม ครด แลผ ส งอาย อาสาสม คร สาธารณส ข เป นต น - การพ ฒนาร ปแบบการด แลตนเองร วมก บหน วยบร การส ขภาพ โดยจ ดเวท แลกเปล ยนเร ยนร ระด บประเทศร วมก บการการขยายเคร อข ายบร การช ดส ทธ ประโยชน (ในข อ ๒) ๑ คร ง - งบประมาณในการด าเน นการส าหร บจ งหว ด : จากงบฯการส งเสร มส ขภาพช องปากและการจ ดบร การ ระด บจ งหว ด หร อ จากกองท นส ขภาพต าบล หร องบฯจากแหล งอ นๆ กรณ ท ชมรมผ ส งอาย เข มแข งและ จ ดหางบด าเน นการเอง รายละเอ ยด ก จกรรมชมรมผ ส งอาย ด านการส งเสร มส ขภาพช องปาก Download ได จากเว บไซต ฟ นเท ยมพระราชทาน ข อม ลเพ มเต ม : ทพญ.นนทล ว รช ย โทร ๐๘๐-๙๐๓๓๓๓๙ ๔) การบ รณาการก บงานส งเสร มส ขภาพ โครงการอ าเภอส ขภาพด ๘๐ ป ย งแจ ว ว ตถ ประสงค เฉพาะ : เพ อบ รณาการและพ ฒนาร ปแบบการด แลส ขภาพช องปาก เป นส วนหน งของ ส ขภาพร วมก บสหว ชาช พ บ รณาการ ภายใต เกณฑ อ าเภอส ขภาพด ๘๐ ป ย งแจ ว (ว ยส งอาย ) ซ งม องค ประกอบด งน องค ประกอบท ๑ ผ ส งอาย ม มาตรฐานส ขภาพท พ งประสงค อย างน อยร อยละ ๓๐ มาตรฐานส ขภาพท พ งประสงค ได แก ๑. ม ส ขภาพด ท งร างกายและจ ตใจ ๒. ม ฟ นใช งานได อย างน อย ๒๐ ซ โดยม ฟ นค สบฟ นหล ง ๔ ค สบ ๓. ม ด ชน มวลกายอย ในเกณฑ ปกต / หร อรอบเอวอย ในเกณฑ ปกต ๔. สามารถช วยเหล อตนเอง และผ อ นได ตามอ ตภาพ ๕. ออกก าล งกายอย างน อยส ปดาห ละ ๓ คร ง องค ประกอบท ๒ ม การด าเน นงานตามองค ประกอบต าบลต นแบบการด แลผ ส งอาย ระยะยาว (LTC) ผ านเกณฑ ไม น อยกว าร อยละ ๒๐ เกณฑ ต าบลต นแบบการด แลผ ส งอาย ระยะยาว ได แก ๑. ม ข อม ลผ ส งอาย ตามกล มศ กยภาพ ตามความสามารถในการประกอบก จว ตรประจ าว น (Barthel Activities of Daily Living : ADL) ๒. ม ชมรมผ ส งอาย ท ผ านเกณฑ ชมรมผ ส งอาย ค ณภาพ ๓. ม อาสาสม ครด แลผ ส งอาย ในช มชน

17 ๑๔ ๔. ม บร การด แลส ขภาพผ ส งอาย ท บ านท ม ค ณภาพ (Home Health Care) โดยบ คลากร สาธารณส ข ๕. ม บร การส งเสร มป องก นท นตส ขภาพในระด บต าบล (การจ ดบร การตามช ดส ทธ ประโยชน และ/หร อ การจ ดก จกรรมโดยชมรมผ ส งอาย ) ๖. ม ระบบการด แลผ ส งอาย กล มท ๒ (ต ดบ าน) และผ ส งอาย กล มท ๓ (ต ดเต ยง) องค ประกอบท ๓ ม การด าเน นงานว ดส งเสร มส ขภาพ ผ านเกณฑ ระด บพ นฐาน ไม น อยกว าร อยละ ๒๐ องค ประกอบว ดส งเสร มส ขภาพ ได แก ๑. สะอาด ร มร น ๒. สงบ ร มเย น ๓. ส ขภาพ ร วมสร าง ๔. ศ ลปะร วมจ ต (ว ญญาณ) และ ๕. ชาวประชาร วมพ ฒนา การส งเสร มส ขภาพช องปาก ภายใต เกณฑ ว ดส งเสร มส ขภาพ อย ในองค ประกอบ๓. ส ขภาพร วมสร าง ข อ ๓.๓ การด แลส ขภาพช องปาก มาตรฐานระด บพ นฐาน ได แก - ม ความร เร องท นตส ขภาพผ านทางส อส งพ มพ การประช ม/อบรม/ส มมนา หร อเร ยนร ด วยตนเอง - ด แลอนาม ยช องปากตนเองเช าและก อนนอนท กว น หมายเหต : รายละเอ ยด การประเม นค ณภาพก จกรรม บร การส งเสร มป องก นท นตส ขภาพในระด บต าบล ในการด แลผ ส งอาย ระยะยาว (Long Term Care) Download ได จากเว บไซต ฟ นเท ยมพระราชทาน ข อม ลเพ มเต ม : ทพญ.นนทล ว รช ย โทร ๐๘๐-๙๐๓๓๓๓๙ ๕. การรณรงค สร างกระแส รณรงค เผยแพร ประชาส มพ นธ ร วมก บจ งหว ดและหน วยงานอ น ๆ เป นระยะ ข อม ลเพ มเต ม : ทพญ.ส ปราณ ดาโลดม โทร ๐๘๐-๕๙๔๑๕๐๐ ๖. การประกวด ๑๐ ยอดฟ นด ว ย ๘๐ และ ๙๐ป - ระด บประเทศ จ ดการประกวดป ๒๕๕๗ โดยกรมอนาม ย ในเด อน ต ลาคม ๒๕๕๖ เป นก จกรรมหน งใน โครงการรณรงค คนไทยฟ นด สด ด สมเด จย า - ระด บเขต ศ นย อนาม ยเขตร วมก บจ งหว ดค นหา ๑๐ ยอดฟ นด ว ย ๘๐ ป และ ๙๐ ป อาย ๘๐-๘๙ ป ๑-๒ ท าน และอาย ๙๐ ป ข นไป ๑ ท าน เตร ยมเข าร วมประกวดป งบฯ ๒๕๕๘ ในเด อนต ลาคม ๒๕๕๗ โดยม เกณฑ เบ องต น ด งน ๑) ม ฟ นแท ใช งานได อย างน อย ๒๔ ซ และหากม ฟ นผ ต องได ร บการร กษาแล ว ๒) ไม ม สภาวะเหง อกอ กเสบ ๓) ฟ นไม ส กจนเส ยร ปร างฟ น ๔) ส ขภาพแข งแรง ช วยเหล อตนเองได สามารถเด นต อเน องได ม โรคทางระบบไม เก น ๑ โรค ข อม ลเพ มเต ม : ทพญ.วรางคนา เวชว ธ โทร ๐๘๑-๔๐๒๓๐๘๘ ๗. การพ ฒนาองค ความร เทคโนโลย ร ปแบบการสร างเสร มส ขภาพช องปากกล มว ยท างานและส งอาย ร วมก บหน วยงาน/ ม ลน ธ / ศ นย อนาม ยเขตและจ งหว ดท เก ยวข อง - การประเม นผลร ปแบบ/แนวทางการด าเน นงานท เก ยวข องก บการสร างเสร มส ขภาพช องปาก ผ ส งอาย (community evaluation)

18 ๑๕ ๘. การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากร - ประช มถ ายถ ายทอดโครงการ แก ผ ปฏ บ ต งาน ผ ประสานงาน ระด บเขต และระด บจ งหว ดท วประเทศ ในการประช มเพ อบ รณาการแผนส ขภาพเขตด านท นตสาธารณส ข ว นท ๓-๔ ธ นวาคม ๒๕๕๖ (ส าน ก ท.) - การอบรมฝ กท กษะการซ อมแซมฟ นเท ยม (ต ดตามรายละเอ ยดได จากเว บไซต ฟ นเท ยมพระราชทาน) - ประช ม /ส มมนา ขยายเคร อข ายฟ นเท ยมพระราชทานและการส งเสร มส ขภาพช องปากผ ส งอาย โดย เน นการเช อมโยงการจ ดบร การส งเสร มป องก นในหน วยบร การปฐมภ ม ก บชมรม ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ต ดตามรายละเอ ยดได จากเว บไซต ฟ นเท ยมพระราชทาน ๙. การน เทศ ต ดตาม ก าก บและประเม นผล - ส มน เทศ เย ยมต ดตามในพ นท ท งโดยศ นย อนาม ยเขต และส าน กท นตสาธารณส ข - การว เคราะห และแปรผลข อม ลฟ นเท ยมจากฐานข อม ลโปรแกรม E-claim การสน บสน นการด าเน นงาน ๑. ฟ นเท ยมพระราชทาน ๓๕,๐๐๐ ราย - สน บสน นแปรงส ฟ น ยาส ฟ น ตามผลการด าเน นงานป ๒๕๕๖ - สน บสน นเม ดแช ท าความสะอาดฟ นเท ยม ร อยละ ๑๐ ของผลการด าเน นงานป ๒๕๕๖ ๒. การจ ดบร การป องก นโรคในช องปากตามช ดส ทธ ประโยชน (รวมท งท บ รณาการในต าบลการด แลส ขภาพผ ส งอาย ระยะยาว) - สน บสน น แปรงซอกฟ น (ร อยละ ๕๐ ของเป าหมาย) ตามรายงานผลการด าเน นงานป ๒๕๕๖ ส าหร บ หน วยงานท เร มด าเน นการป ๒๕๕๗ จ ดสรรตามเป าหมายโครงการท ขอร บการสน บสน นมาย งกรมอนาม ย ๓. ชมรมผ ส งอาย ด านการสร างเสร มส ขภาพช องปาก (รวมท งการบ รณาการในต าบลการด แลส ขภาพผ ส งอาย ระยะยาว) - สน บสน นภาพพล ก เก ยรต บ ตรส าหร บชมรมผ ส งอาย ด านการส งเสร มส ขภาพช องปาก ๔. เอกสาร ค ม อ ส อ ส งพ มพ ๔.๑ ส าหร บบ คลากรและแกนน าภาคประชาชน : - หน งส อการสร างเสร มส ขภาพช องปากผ ส งอาย เล มท ๑ : ส ขภาพช องปากม ความส มพ นธ ก บส ขภาพและโรคทางระบบ เล มท ๒ : Detection and Prevention for oral health in the Elderly เล มท ๓ : การด แลส ขภาพช องปากผ ส งอาย เล มท ๔ : ช มชนร วมสร าง...ส งคมผ ส งอาย ส ขภาพช องปากด เล มท ๕ : เพ อรอยย มผ ส งว ย ร วมใส ใจส ขภาพช องปาก (ภาษาไทย และภาษายาว ) เล มท ๖ : ย อนรอยความส าเร จ การข บเคล อนงานสร างเสร มส ขภาพช องปากผ ส งอาย ล าปาง - หน งส อมหกรรมการประช มว ชาการสร างเสร มส ขภาพช องปากผ ส งอาย คร งท ๒ เฉล มพระเก ยรต ฯ ในโอกาสมหามงคล เฉล มพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ว ชาการ สร างสรรค จ ดประกายการท างาน เพ อส ขภาพช องปากผ ส งอาย ๔.๒ ส าหร บผ ส งอาย และผ ด แลผ ส งอาย - หน งส อการสร างเสร มส ขภาพช องปากผ ส งอาย เล มท ๕ : เพ อรอยย มผ ส งว ย ร วมใส ใจ ส ขภาพช องปากภาษาไทย และภาษายาว )

19 ๑๖ การรายงาน เพ อความสะดวกในการรวบรวมข อม ลส าหร บการต ดตาม ก าก บ โดยหน วยงานท เก ยวข องใน กระทรวงสาธารณส ข การสร ปความก าวหน าแจ งกระทรวงสาธารณส ข และโครงการเฉล มพระเก ยรต ฯ และเพ อการสน บสน นการด าเน นงาน จ งขอความอน เคราะห ในการรายงาน online ทางเว บไซต ฟ นเท ยม พระราชทาน คอล มน รายงานและ งบประมาณ ด งน - รายงานผลการใส ฟ นเท ยม ๒๕๕๗ ภายในว นท ๕ ของเด อนถ ดไป - รายงานจ ดบร การท นตกรรมป องก นตามช ดส ทธ ประโยขน ๒๕๕๗ ท กเด อน - รายงานผล การจ ดก จกรรมชมรมผ ส งอาย ๒๕๕๗ ท ก ๖ เด อน สอบถามรายละเอ ยดว ธ การส งข อม ลการรายงานได ท - ค ณเสน ห คร ฑษา โทร ๐๒-๕๙๐๔๑๑๗ หร อ - ค ณภาพ ชมนทน ยนภพ โทร ๐๒-๕๙๐๔๑๑๗ หร อ แบบฟอร มรายงานก จกรรมต างๆ Download ได จากเว บไซต ฟ นเท ยมพระราชทาน ** การเปล ยนแปลงและความค บหน าต าง ๆ ด ได จากเว บไซต ฟ นเท ยมพระราชทาน ๒. การสร างเสร มส ขภาพช องปากผ ส งอาย ในกล มโรคไม ต ดต อเร อร ง(NCDs) หล กการและเหต ผล จากจ านวนผ ป วยโรคไม ต ดต อเร อร ง(NCDs)ท เพ มส งข นอย างรวดเร ว โดยเฉพาะในกล มว ยท างานและ ส งอาย กระทรวงสาธารณส ขได ให ความส าค ญ เน องจากกล มโรคด งกล าว เป นสาเหต หล กส าค ญของการภาวะพ การ และเส ยช ว ต และย งส งผลกระทบต อเศรษฐก จ ค าใช จ ายในการด แลท ส งข น โดยม นโยบายให ค ดกรองผ ท เส ยง ออกจากผ ป วย รวมท งการค ดกรองผ ป วยท จะเก ดสภาวะแทรกซ อน ท น าไปส ความพ การ เพ อให เข าร บบร การ ป องก น ควบค มโรคอย างเหมาะสม ท นเวลา จากข อม ลการทบทวนวรรณกรรม พบว า ส ขภาพช องปากย งม ความส มพ นธ ก บโรคทางระบบ โดย ท งการม ป จจ ยเส ยงร วมก น เช น เบาหวานก บโรคปร ท นต ภาวะความด นโลห ตส ง โรคห วใจและหลอดเล อด และ ส มพ นธ ก นในล กษณะส งผลต อความร นแรงของภาวะโรคซ งก นและก น โดยพบว าผ ป วยโรคไม ต ดเร อร ง จะม ความเส ยงต อการเก ดโรคในช องปากท ง ายและร นแรงกว ากล มประชากรท วไป ในขณะเด ยวก นเช อโรค ในช องปาก สามารถกระต นให เก ด mediator บางต วในร างกาย ท ท าให การควบค มNCDs ท าได ยากข น รวมท งการใช ยาร กษาโรคทางระบบ ย งม ความส มพ นธ ก บภาวะน าลายแห ง ส งผลต อความร ส กไม สบาย ระคายเค อง แสบร อน แผลและป ญหาอ นๆในช องปาก ด งน น แนวทางการแก ป ญหาส ขภาพช องปากในกล ม NCDs จ งควรต องม การจ ดการร วมก น และ พร อมๆก นไปก บกระบวนการจ ดการของสหว ชาช พ ท งการจ ดการป จจ ยเส ยงร วมก น การค ดกรองความเส ยง และการจ ดบร การ เพ อการควบค มป องก นโรค และลดป ญหาส ขภาพช องปาก

20 ๑๗ โครงการ / ก จกรรมส าค ญ /เป าหมายป ๒๕๕๗ ว ตถ ประสงค เพ อให กล มเป าหมาย ค อกล มเส ยง และกล มโรคไม ต ดต อเร อร ง(NCDs) โดยเฉพาะเบาหวานและ ความด นโลห ตส ง ได ร บการตรวจค ดกรองความเส ยงของส ขภาพช องปาก พร อมท งได ร บบร การส งเสร ม ป องก น ท เหมาะสม ตามสภาพความเส ยงเพ อ ลดปร มาณโรคและการส ญเส ยฟ น รวมท งคงสภาพการใช งาน (Function) ของอว ยวะในช องปาก โครงการ / ก จกรรมส าค ญ ๑) การจ ดท าแนวทางการจ ดบร การ ส งเสร ม ป องก นโรคในช องปาก ในกล มโรคไม ต ดต อเร อร ง(NCDs) ๑.๑ การประช มคณะท างาน เพ อจ ดท าแนวทางการค ดกรองและการจ ดบร การ ในกล มโรค ไม ต ดต อเร อร ง - จ ดประช มคณะท างานเพ อจ ดท าแนวทางการตรวจค ดกรอง และการจ ดบร การส งเสร ม ป องก นโรคในช องปาก ในกล มโรคไม ต ดต อเร อร ง ในสถานบร การระด บต างๆ ๑.๒ การจ ดประช มส มมนาจ งหว ดต นแบบการด แลส ขภาพช องปาก ในกล มโรคไม ต ดต อเร อร ง - จ ดประช ม เร อง องค ความร และแนวทางการด าเน นงาน โดยร บสม ครจ งหว ด และหน วยบร การ ท สนใจจะด าเน นการตรวจ ค ดกรอง และในบร การส งเสร มป องก นในกล มโรคไม ต ดต อเร อร ง เข าร วมประช ม (ประมาณ พ.ค. ๒๕๕๗) การร บสม คร จะประกาศผ านเว บไซต ฟ นเท ยมพระราชทาน ๑.๓ การจ ดประช มแลกเปล ยนเร ยนร และพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานการด แลส ขภาพช องปาก ในกล มโรคไม ต ดต อเร อร ง (ประมาณ ส.ค. ๒๕๕๗) การร บสม คร จะประกาศผ านเว บไซต ฟ นเท ยมพระราชทาน ๒) การพ ฒนาองค ความร เทคโนโลย การส งเสร มส ขภาพช องปาก ในกล มโรคไม ต ดต อเร อร ง(NCDs) ร วมก บหน วยงาน/ ม ลน ธ / ศ นย อนาม ยเขตและจ งหว ดท เก ยวข อง - การพ ฒนาร ปแบบการใช น าลายเท ยม ในผ ท ม โรคทางระบบ ต วช ว ดท เก ยวข อง ต วช ว ด ระด บส าน กท นตสาธารณส ข ข อ ๓.๓ ร อยละหน วยบร การท ม การตรวจค ดกรองส ขภาพช องปากในกล มว ยท างาน ร วมก บการค ดกรอง เบาหวานและความด นโลห ตส ง (ร อยละ ๓๐) ข อ ๓.๔ ร อยละหน วยบร การท ม การตรวจค ดกรองส ขภาพช องปาก ในกล มผ ส งอาย และผ พ การ ร วมก บ การค ดกรองเบาหวาน และความด นโลห ตส ง (ร อยละ ๓๐) การรายงาน รายงาน online ทางเว บไซต ฟ นเท ยมพระราชทาน คอล มน รายงานและงบประมาณ ด งน - รายงานผล จ านวนหน วยบร การท ม การตรวจค ดกรองส ขภาพช องปาก ๒๕๕๗ ท ก ๖ เด อน สอบถามรายละเอ ยดว ธ การส งข อม ลการรายงานได ท ค ณเสน ห คร ฑษา โทร ๐๒-๕๙๐๔๑๑๗ หร อ

คานา กล มบร หารย ทธศาสตร และการว จ ย

คานา กล มบร หารย ทธศาสตร และการว จ ย คานา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 255 8 ฉบ บน ได จ ดทาข น โดยรวบรวมโครงการของศ นย อนาม ยท 3 ตามกล มว ย ได แก กล มเด กว ยเร ยน และว ยร น, กล มว ยทางาน, กล มพ ฒนาอนาม ยส งแวดล อม และงานตามพ นธก จ ท งโครงการท

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 รายงานสร ป การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 ภายใต แผนความร วมม อป 2550-2554 ระหว าง กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ก บ องค การท นเพ อเด กแห งสหประชาชาต (UNICEF) 0 สารบ ญ

More information

ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558

ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณส ข (ฉบ บปร บปร ง ว นท 30 ก นยายน 2557) ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ประจาป

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT 2013 โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) ANNUAL REPORT 2013

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

และเคร อข ายบร การ จ งหว ดพ ทล งป งบประมาณ 2558 โครงการพ ฒนาค ณภาพบร การปฐมภ ม 24 บร หารจ ดการ ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง

และเคร อข ายบร การ จ งหว ดพ ทล งป งบประมาณ 2558 โครงการพ ฒนาค ณภาพบร การปฐมภ ม 24 บร หารจ ดการ ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง สารบ ญ ล าด บ ช อโครงการ หน า ล าด บ ช อโครงการ หน า 1 โครงการอบรมเสร มสร างความร ส าหร บบ คลากรผ ส าเร จการศ กษาใหม 1 12 โครงการพ ฒนาบ คลากรด านว น ย และความร บผ ดชอบทางละเม ดของเจ าหน าท 12 2 โครงการปฐมน

More information

แผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพ จ งหว ดจ นทบ ร ประจ าป งบประมาณ 2557 เคร อข ายบร การโรงพยาบาลท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร

แผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพ จ งหว ดจ นทบ ร ประจ าป งบประมาณ 2557 เคร อข ายบร การโรงพยาบาลท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร แผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพ จ งหว ดจ นทบ ร ประจ าป งบประมาณ 2557 เคร อข ายบร การโรงพยาบาลท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร บ นท กข อความ ส วนราชการ โรงพยาบาลท าใหม อ าเภอท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร เร อง ขออน

More information

สร ปผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ

สร ปผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ 1 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท สร ปผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ก ค าน า ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ จ ดท าสร ปรายงานผลการปฏ

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดล าปาง ค าน า แผนการปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ของศ นย การศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอว

More information

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ.

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. 2557 ประเภท รางว ลภาพรวมมาตรฐานการบร การท เป นเล ศ รางว ลบ รณาการการบร

More information

สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12

สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12 สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12 9 1 การพ ฒนาส ขภาพ ตามกล มว ย 2 การพ ฒนาระบบและ จ ดระบบบร การฯ

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation)

ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation) 1 ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation) ท ปร กษา Mr. Mike Davies MS.Silvana Mehra ท ปร กษางานด าน CBR ขององค การ CBM และ ผ อานวยการแผนกพ ฒนาโครงการ

More information

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานท ด แลและให การศ กษาเด ก อาย ระหว าง 3-5 ป ม ฐานะเท ยบเท าสถานศ กษา เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กท องค กรปกครองส

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน การบร หารงบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป เง นอ ดหน นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน รายการค าจ ดการสอน (ค าอาหารน กเร ยนประจาพ กนอน) 51 น ยาม งบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. E-Mail : planandproject@gmail.com - 3 - คานา

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน X hhtf yj กรมสว สด การและค มครองแรงงาน กสร. 3/2558 ส าน กพ ฒนามาตรฐานแรงงาน กล มงานนโยบายและแผนงาน ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร

รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร 1. ล กษณะองค กร รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร ก. ล กษณะพ นฐานของส วนราชการ พ นธก จหล กของกรมส ขภาพจ

More information