รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.25

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.25"

Transcription

1 รายงานผลการด าเน นงาน พ.ศ องค การบร หารส วนต าบลบางเตย อ าเภอเม องฉะเช งเทรา จ งหว ดฉะเช งเทรา

2 2 ว ส ยท ศน การพ ฒนาต าบลบางเตย ท องถ นพ ฒนา ชาวช มชนเข มแข ง ผล ตอาหาร การศ กษาตลอดช พ จ ดประท ปค ธรรม น าส งแวดล อม อ านาจหน าท ขององค การบร หารส วนต าบล มาตรา 66 องค การบร หารส วนต าบลม อ านาจหน าท ในการพ ฒนา ต าบลท งในด าน เศรษฐก จส งคมและว ฒนธรรม มาตรา 67 ภายใต บ งค บแห งกฎหมาย องค การบร หารส วนต าบล ต องท าในเขตองค การ บร หารส วนต าบล ด งต อน (1) จ ดให ม และบ าร งร กษาทางน าและทางบก (2) ร กษาความสะอาดของถนน ทางน า ทางเด น และท สาธาระ รวมท งก าจ ดขยะม ลฝอยและส งปฏ ก ล (3) ป องก นโรคและระง บโรคต ดต อ (4) ป องก นและบรรเทาสาธารภ ย (5) ส งเสร มการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม (6) ส งเสร มการพ ฒนาสตร เด ก เยาวชน ผ ส งอาย และผ พ การ (7) ค มครองด แล และบ าร งร กษาทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม (8) บ าร งร กษาศ ลปะ จาร ตประเพ ภ ม ป ญญาท องถ น และว ฒนธรรมอ นด ของท องถ น

3 3 (9) ปฏ บ ต หน าท อ นตามท ทางราชการมอบหมายโดย จ ดสรรหร อบ คลากรให ตามความจ าเป นและ สมควร มาตรา 68 ภายใต บ งค บกฎหมาย องค การบร หารส วนต าบลอาจ ท าก จการในเขต องค การบร หารส วนต าบล ด งต อไปน (1) ให ม น าเพ อการอ ปโภค บร โภค และการเกษตร (2) ให ม และบ าร งการไฟฟ าหร อแสงสว างโดยว ธ อ น (3) ให ม และบ าร งร กษาทางระบายน า (4) ให ม และบ าร งสถานท ประช ม การก ฬา การพ กผ อน หย อนใจและสวนสาธาระ (5) ให ม และส งเสร มกล มเกษตรกร และก จการสหกร (6) ส งเสร มให ม อ ตสาหกรรมในครอบคร ว (7) บ าร งและส งเสร มการประกอบอาช พของราษฎร (8) การค มครองด แลและร กษาทร พย ส นอ นเป นสาธาร สมบ ต ของแผ นด น (9) หาผลประโยชน จากทร พย ส นขององค การบร หารส วน ต าบล (10) ให ม ตลาด ท าเท ยบเร อ และท าข าม (11) ก จการเก ยวก บการพา ชย (12) การท องเท ยว (13) การผ งเม อง

4 4 อ านาจหน าท ของผ บร หารองค การบร หารส วนต าบล (1) ก าหนดนโยบายโดยไม ข ดต อกฎหมาย และร บผ ดชอบใน การบร หารราชการขององค การบร หารส วนต าบลให เป นไป ตามกฎหมาย นโยบาย แผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบล ข อบ ญญ ต ระเบ ยบ และข อบ งค บของทางราชการ (2) ส งอน ญาต และอน ม ต เก ยวก บราชการขององค การบร หาร ส วนต าบล (3) แต งต งและถอดถอนรองนายกองค การบร หารส วนต าบลและ เลขาน การองค การบร หารส วนต าบล (4) วางระเบ ยบเพ อให งานขององค การบร หารส วนต าบลเป นไป ด วยความเร ยบร อย (5) ร กษาการให เป นไปตามข อบ ญญ ต ขององค การบร หารส วน ต าบล (6) ปฏ บ ต หน าท อ นตามท บ ญญ ต ไว ในพระราชบ ญญ ต และ กฎหมายอ น ฯลฯ อ านาจหน าท ของสมาช กสภาองค การบร หารส วนต าบล (1) ให ความเห นชอบแผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบล เพ อ เป นแนวทางในการบร หารก จการขององค การบร หารส วน ต าบล (2) พ จาราและให ความเห นชอบร างข อบ ญญ ต ขององค การ บร หารส วนต าบล ร างข อบ ญญ ต รายจ าย และร างข อบ ญญ ต รายจ ายเพ มเต ม (3) ควบค มการปฏ บ ต งานของนายกองค การบร หารส วนต าบล ให เป นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพ ฒนาองค การบร หาร ส วนต าบล ข อบ ญญ ต ระเบ ยบ และข อบ งค บของทางราชการ

5 5 ผลการด าเน นงาน พ.ศ องค การบร หารส วนต าบลบางเตย อ าเภอเม องฉะเช งเทรา จ งหว ดฉะเช งเทรา

6 6 1. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐานทางเศรษฐก จ 2. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการจ ดระเบ ยบช มชน/ส งคม และการ ร กษาความสงบเร ยบร อย 3. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการบร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างย งย น 4. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการส งเสร มค ภาพช ว ต การศ กษา ศ ลปะ ว ฒนธรรม ประเพ และภ ม ป ญญาท องถ น 5. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการส งเสร มการลงท น พา ชยกรรม การ ท องเท ยวและการขนส ง 6. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการบร หารก จการบ านเม องและส งคมท ด

7 7 (1 ต ลาคม ก นยายน 2555) ผลการด าเน นงาน พ.ศ องค การบร หารส วนต าบลบางเตย อ าเภอเม องฉะเช งเทรา 1. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐานทางเศรษฐก จ 1.1 แนวทางการพ ฒนาก อสร างบ าร งร กษาถนน สะพาน และระบบสาธาร ปโภค 1 โครงการก อสร างถนนลาดยาง แอลฟ ลท ต ก คอนกร ต หม ท 3,12 ต าบลบางเตย 2 โครงการก อสร างถนนลาดยาง แอลฟ ลท ต ก คอนกร ตถนน ซอยร วมเจร ญ 2 หม ท 5 ต าบลบางเตย 3 โครงการก อสร างถนนลาดยาง แอลฟ ลท ต ก คอนกร ตถนนบางเตยพ ฒนา ซอย 6 หม ท 7,8 ต าบลบาง เตย 4 โครงการก อสร างถนนลาดยาง แอลฟ ลท ต ก - 2,262,000 อ าเภอ เม อง ฉะเช งเทร า 1,159,0 00 1,205,0 00 1,192,0 00 1,157,000 อบต.งบ 1,203,000 อบต.งบ 1,190,000 อบต.งบ อ าเภอ เม องฯ ด าเน นกา ร จ ายขาดเง น สะสม จ ายขาดเง น สะสม จ ายขาดเง น สะสม

8 คอนกร ตถนนจ าเร ญร ฐ ซอย 1 หม ท 9 ต าบลบางเตย 5 โครงการก อสร างถนน คอนกร ตเสร มเหล กถนนเกษม ราษฎร พ ฒนา ซอย 5 หม ท 13 ต าบลบางเตย 6 ว สด ก อสร าง จ ดซ อห นคล กซ อมแซมถนน พ นท หม ท 5 จ ดซ อยางแอลฟ ลท ต กซ อมคอ สะพาน หม ท 8 จ ดซ อห นคล กซ อมแซมถนน แพรกอ ายพร อ หม ท 12 จ ดซ อส าเหล าลาดถนนเล ยบ ทางรถไฟสถาน รถไฟบางพระ ถ งซอยไพโรจน อ ท ศ หม ท 6 จ ดซ อว สด ซ อมแซมประปา หม ท 11 จ ดซ อห นคล กซ อมแซมถนน บางหม เกาะดอน หม ท 5 จ ดซ อห นคล กซ อมแซมถนน ภายใน หม ท 1, หม ท 5 จ ดซ อห นคล กซ อมแซมถนน เล ยบทางรถไฟ หม ท 6 จ ดซ อห นคล กซ อมแซมถนน ภายใน หม ท โครงการขยายเขตประปา หม บ าน (เล ยบคลองข ด) หม ท 3 ต าบล บางเตย ( 77,000 บาท) โครงการขยายเขตประปา หม บ าน หม ท 6 ต าบลบางเตย ( 68,000 บาท) โครงการขยายเขตประปา หม บ าน หม ท 8 ต าบลบางเตย 8 1,018,4 00 1,017,000 อบต.งบ 100,000 5,700 อบต.งบ 5, อบต.งบ 29,100 อบต.งบ 2,500 อบต.งบ 5,619 อบต.งบ 2,400 อบต.งบ 19,656 อบต.งบ 19,656 อบต.งบ 85,176 อบต.งบ 254, ,500 อบต.งบ โอน เพ ม 90,000 บาท

9 9 ( 15,000 บาท) โครงการขยายเขตประปา หม บ านเล ยบคลองแพรก บางพ หม ท 10 ต าบลบาง เตย ( 94,000 บาท) 8 โครงการขยายเขตไฟฟ าแรง ต าพร อมต ดต งไฟฟ าสาธาระ หม ท 2 9 ค าบ าร งร กษาและปร บปร ง ท ด นและส งก อสร าง 10 ซ อมแซมไฟฟ าสาธาระ ภายในต าบลบางเตย 11 ปร บผ วจราจรภายในเขตพ นท ต าบลบางเตย 75,000 94, อบต.งบ 100,000 18,500 อบต.งบ โอน เพ ม 19, บาท ซ อมแซม สะพานข าม คลองแพรก บ านขว ด หม ท 4 130,000 63,681 อบต.งบ อบจ. ด าเน นการ 1.2 แนวทางการพ ฒนาก อสร าง ด แล บ าร งร กษาน า 1 โครงการก อสร างเข อนทดน า ปากคลอง ไร เก า หม ท 13 ต าบลบางเตย 2 โครงการข ดลอกคลองแพร กนกเอ ยง หม ท 5 ต าบลบาง เตย 111,600 - อบต.งบ อย ระหว าง ด าเน นกา ร อ าเภอ เม องฯ ด าเน นกา ร 2. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการจ ดระเบ ยบช มชน/ส งคม และการร กษาความ สงบเร ยบร อย 2.1 แนวทางการพ ฒนาการจ ดระเบ ยบช มชนและส งคม

10 1 โครงการป องก นและลด อ บ ต เหต ทางถนนในช วง เทศกาลป ใหม โครงการป องก นและลด อ บ ต เหต ทางถนนในช วง เทศกาลสงกรานต 2 โครงการป องก นและลด อ บ ต เหต ทางถนนช วงเทศกาล ป ใหม (อ ดหน นอ าเภอเม องฯ) 3 โครงการป องก นและลด อ บ ต เหต ทางถนนช วงเทศกาล สงกรานต (อ ดหน นอ าเภอ เม องฯ) 10 50,000 16,500 อบต.งบ 17,958 อบต.งบ 7,500 7,500 อบต.งบ 7,500 7,500 อบต.งบ 2.2 แนวทางการพ ฒนาการร กษาความสงบเร ยบร อย ความปลอดภ ยในช ว ตและ ทร พย ส นของประชาชน 1 โครงการสายตรวจอาสาสม คร ป องก นภ ยฝ ายพลเร อน องค การบร หารส วนต าบลบาง เตย 2 โครงการฝ กอบรมอาสาสม คร ป องก นภ ยฝ ายพลเร อน อป พร. (อ ดหน นอ าเภอเม องฯ) 190, ,400 อบต.งบ 35,000 35,000 อบต.งบ 2.3 แนวทางการพ ฒนาการป องก นและบรรเทาสาธารภ ย 1 ค าใช จ ายในการบรรเทาสา ธารภ ย 300,000 58, อบต.งบ

11 11 (เง นส ารองจ าย) 3. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการบร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมอย างย งย น 3.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการสร างจ ตส าน กและความตระหน กในการ จ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 โครงการท องถ นไทย รวมใจ ภ กด ร กพ นท ส เข ยว 10,000 - อบต.งบ ได ร บการ สน บสน น พ นธ กล าไม จากศ นย เพาะช ากล า ไม ฉะเช งเทรา 4. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการส งเสร มค ภาพช ว ต การศ กษา ศ ลปะ ว ฒนธรรม ประเพ และภ ม ป ญญาท องถ น 4.2 แนวทางการพ ฒนางานสว สด การส งคม 7,052, สงเคราะห เบ ยย งช พผ ส งอาย (ตามนโยบาย) 6,947,200 กรม ส งเสร ม ฯ 2 สงเคราะห เบ ยย งช พคนพ การ 504, ,000 กรม ส งเสร ม ฯ 3 สงเคราะห เบ ยย งช พผ ป วยโรค 12,000 12,000 อบต.งบ เอดส จ านวน 2 คน 4 โครงการบ านท องท องถ นไทย เท ดไท องค ราช น 84 พรรษา 150,000 91,920 อบต.งบ อบต. ด าเน นการ อบต. ด าเน นการ 4.3 แนวทางการพ ฒนาการส งเสร มก ฬาและน นทนาการ

12 12 1 โครงการส งเสร มการแข งข น ก ฬาต านยาเสพต ด โครงการจ ดก จกรรมการ แข งข นก ฬาศ นย พ ฒนาเด ก เล กต าบลบางเตย คร งท 4 3 โครงการจ ดงานว นเด ก แห งชาต ,000 89,880 อบต.งบ 40,000 35,885 อบต.งบ 50,000 50,000 อบต.งบ 4 จ ดซ อว สด ก ฬา 100,000 93,651 อบต.งบ 5 จ ดซ ออ ปกร เคร องเล นสนาม กลางแจ ง ศ นย พ ฒนาเด กเล ก 6 โครงการปร บปร งลานก ฬาต าน ยาเสพต ด หม ท ,000 99,724 อบต.งบ 400, , อบต.งบ โอน เพ ม 40,000 บาท จ ายขาด เง นสะสม 4.4 แนวทางการพ ฒนาการส งเสร มการศ กษา 1 จ ดซ อว สด การศ กษา ส อการ เร ยนการสอนของศ นย พ ฒนา เด กเล ก 2 ค าอาหารกลางว นและอาหาร ว างศ นย พ ฒนาเด กเล กจ านวน 4 ศ นย 3 ค าอาหารกลางว นโรงเร ยน ประถมศ กษา จ านวน 4 แห ง 4 ค าอาหารเสร ม(นม) ศ นย พ ฒนาเด กเล กและน กเร ยน อน บาลถ งประถมศ กษาป ท 6 ของโรงเร ยนในเขตพ นท 40,000 14,970 อบต.งบ 400, ,425 อบต.งบ 1,400,0 00 1,300,0 00 1,300,000 อบต.งบ 1,075,452. อบต.งบ 07 5 โครงการล กเส อ เนตรนาร 50,000 50,000 อบต.งบ

13 ร วมใจเอาชนะ ยาเสพต ด (อ ดหน น ร.ร.ว ดเกาะ) 6 โครงการจ างคร สอน ภาษาอ งกฤษระช น ประถมศ กษาป ท 1-6 (อ ดหน น ร.ร.ว ดเกาะ) โครงการร กอาช พ ร กษ ส งแวดล อม 7 (อ ดหน น ร.ร.ว ดแพรกนก เอ ยง) โครงการส งเสร มการสอน 8 ภาษาอ งกฤษ (อ ดหน น ร.ร.ว ด แพรกนกเอ ยง) โครงการจ างคร สอน คอมพ วเตอร 9 (อ ดหน น ร.ร.ว ดบางปลาน ก) 10 โครงการสน บสน น จ างคร สอนว ชาคอมพ วเตอร (อ ดหน น ร.ร.บ านแขวงกล น) 13 82,000 82,000 อบต.งบ 25,000 25,000 อบต.งบ 22,800 22,800 อบต.งบ 60,000 39,700 อบต.งบ 100, ,000 อบต.งบ ค นเง น จ านวน 20,300 บาท 4.5 แนวทางการพ ฒนาการส งเสร มและบ าร งร กษาศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม ประเพ และภ ม ป ญญาท องถ น 1 โครงการอน ร กษ ประเพ ถวายเท ยนเข าพรรษา แก ว ด ภายในต าบลบางเตย 3 แห ง 2 ค าใช จ ายในการจ ดงาน 12 ส งหามหาราช น ค าใช จ ายในการจ ดงาน 5 ธ นวามหาราช 30,000 25,590 อบต.งบ 140,000 70,490 25,360 อบต.งบ

14 14 3 โครงการส บสานประเพ สงกรานต 4 โครงการบรรพชาสามเรภาค ฤด ร อน (อ ดหน น คะกรรมการว ดราษฎร บ าร ง วนาราม) 5 โครงการเยาวชนไทยใฝ ธรรมะเอาชนะ ยาเสพต ด 6 โครงการอน ร กษ ประเพ ท องถ นในการร วมขบวนแห หลวงพ อพระพ ทธโสธรทางน า (อ ดหน นอ าเภอเม อง ฉะเช งเทรา) 7 โครงการเช ดช เก ยรต แม ด เด น เพ อเท ดพระเก ยรต สมเด จพระ นางเจ าส ร ก ตต พระบรมราช น นาถ 12 ส งหาคม(อ ดหน นอ าเภอเม อง ฯ) 8 โครงการจ ดก จกรรมประเพ ว นสงกรานต ผ ส งอาย (อ ดหน นชมรมผ ส งอาย ต าบล บางเตย) 50,000 20,000 อบต.งบ 100, ,000 อบต.งบ 100,000 97,600 อบต.งบ 10,000 10,000 อบต.งบ 10,000 10,000 อบต.งบ 50,000 50,000 อบต.งบ 4.6 แนวทางการพ ฒนาการสาธารส ข 1 โครงการสมาคมแม บ าน มหาดไทย ร วมใจต านภ ยเอดส เฉล มพระเก ยรต ฯ (อ ดหน น อ าเภอเม องฯ) 2 โครงการขอร บเง นอ ดหน น เพ อก จการเหล ากาชาดจ งหว ด ฉะเช งเทรา (สนง.เหล ากาชาด จ.ฉะเช งเทรา) 15,000 15,000 อบต.งบ 20,000 20,000 อบต.งบ 3 โครงการป องก น ควบค มโรค 100,000 99,875 อบต.งบ

15 พ ษส น ขบ า และค มก าเน ดส ตว เล ยง 4 โครงการห วงใยใส ใจดวงตา ผ ส งอาย และผ ม ป ญหาด าน สายตา 5 โครงการขอร บเง นอ ดหน น องค กรปกครองส วนท องถ น ในการสน บสน นการร บบร จาค โลห ต (อ ดหน นอ าเภอเม องฯ) 6 สาธารส ข ม ลฐานในช มชน 13 หม บ าน (อ ดหน นศ นย สาธารส ขม ล ฐาน) 7 โครงการสน บสน นก จกรรม กองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วนต าบลบาง เตย , ,000 อบต.งบ 7,000 7,000 อบต.งบ 130, ,000 อบต.งบ 100, ,000 อบต.งบ โครงการกองท นหล กประก นส ขภาพองค การบร หารส วนต าบลบางเตย 1 โครงการออกหน วยเคล อนท ให บร การตรวจส ขภาพแก ผ ส งอาย ผ ป วยเร อร ง และคน พ การ 2 โครงการ To Be Number One ออกก าล งกายเพ อ ส ขภาพ 3 โครงการตรวจค ดกรอง โรคเบาหวาน ความด นโลห ต ส ง และไขม นในเล อดส ง 42,000 30,260 กองท น 54,000 40,875 กองท น 180,000 27,700 กองท น

16 4 โครงการอาหารปลอดภ ย 14,000 5,630 กองท น 5 โครงการรรงค ควบค มและ ป องก นโรคไข เล อดออก 202,000 84, กองท น 6 โครงการตรวจค ดกรองมะเร ง ปากมดล กในสตร 25,000 12,440 กองท น 7 โครงการตรวจค ดกรองหา สารเคม ตกค างในกระแสเล อด ของเกษตรกร 10, กองท น 8 โครงการรรงค ควบค มและ ป องก นโรคไข หว ดนกและไข หว ดใหญ สายพ นธ ใหม โครงการควบค มและป องก น โรคขาดสารไอโอด น 16 54,000 2,880 กองท น 19,000 16,300 กองท น 10 โครงการค มครองผ บร โภค 14,000 8,151 กองท น 11 โครงการว ยร นสดใสพ ฒนา ช ว ตอย างม ค ภาพ 12 โครงการตรวจว ดสายตา ให ก บผ ส งอาย 22,000 12,876 กองท น 27,000 20,360 กองท น 5. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการส งเสร มการลงท น พา ชยกรรม การท องเท ยว และการขนส ง 5.2 แนวทางการพ ฒนาการส งเสร มและพ ฒนาด านการเกษตร 1 โครงการรรงค ไถกลบต อซ ง และฟางข าว 100,000 90,540 อบต.งบ 2 ค าว สด การเกษตร 130, ,650 อบต.งบ 5.4 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มอาช พ 1 โครงการส งเสร มสน บสน นให 10,000 8,400 อบต.งบ

17 17 น กเร ยน น ส ต น กศ กษาม งาน ท าช วงป ดภาคเร ยน ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการบร หารก จการบ านเม องและส งคมท ด 6.1 แนวทางการพ ฒนาการส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชนในการพ ฒนา ท องถ น 1 โครงการเวท ประชาคมท องถ น ระหม บ าน เพ อจ ดท า แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ ) โครงการเวท ประชาคมท องถ น ระต าบล เพ อจ ดท า แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ ) 2 โครงการจ ดก จกรรมต าง ๆ โครงการอน ร กษ ประเพ ท องถ นในพ ธ บวงสรวงหลวง พ อพระพ ทธโสธร พ.ศ (รายจ ายเก ยวเน องก บ การปฏ บ ต ราชการท ไม เข าล กษะ รายจ ายหมวดอ นๆ) โครงการจ ดงานเฉล มพระ เก ยรต พระบาทสมเด จพระ เจ าอย ห ว เน องในโอกาสพระ ราชพ ธ มงคลเฉล มพระ ชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ นวาคม ก จกรรม ตามรอยพ อ หลวง ผ ครองใจ ปวงประชา (รายจ ายเก ยวเน องก บการปฏ บ ต ราชการท ไม เข าล กษะรายจ าย หมวดอ น) โครงการส งเสร มและสน บสน น การด าเน นก จกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE 30,000 23,090 อบต.งบ 6,895 อบต.งบ 150,000 5,000 อบต.งบ 17,700 อบต.งบ 19,350 อบต.งบ

18 18 (BT.บางเตย) ในการประกวด จ งหว ด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระภาค กลางและภาคตะว นออก 2555 (รายจ าย เก ยวเน องก บการปฏ บ ต ราชการท ไม เข าล กษะรายจ ายหมวดอ น) โครงการร วมก จกรรมว น ต อต านยาเสพต ดโลก พล ง แผ นด นเอาชนะยาเสพต ด เท ด ไท 80 พรรษา มหาราช น (รายจ ายเก ยวเน องก บการปฏ บ ต ราชการท ไม เข าล กษะรายจ าย หมวดอ น) 3 โครงการว นสตร สากล (อ ดหน นคะกรรมการพ ฒนา สตร ต าบลบางเตย) 13,100 อบต.งบ 20,000 20,000 อบต.งบ 6.2 แนวทางการพ ฒนาการส งเสร มประชาธ ปไตย ความเสมอภาค ส ทธ เสร ภาพ ของประชาชน 1 โครงการจ ดการเล อกต งนายก และสมาช กสภาองค การ บร หารส วนต าบลบางเตย กร ครบวาระการด ารง ต าแหน ง พ.ศ , , อบต.งบ 6.4 แนวทางการพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากร 1 โครงการส งเสร มและสน บสน น บ คลากรเข าร บการฝ กอบรม ส มมนาในรายการต างๆ 150,000 99,136 อบต.งบ 2 การสน บสน นท นการศ กษาแก 66,000 28,500 อบต.งบ

19 19 บ คลากรในระปร ญญาตร และปร ญญาโท 6.5 แนวทางการพ ฒนาประส ทธ ภาพการให บร การประชาชน 1 ซ อมแซมหอกระจายประจ า หม บ าน ภายในต าบลบางเตย 10,000 1,950 อบต.งบ 6.6 แนวทางการพ ฒนาการก อสร าง/การปร บปร งสถานท ปฏ บ ต งานและการ บ าร งร กษา/จ ดหาว สด อ ปกร เคร องม อเคร องใช 1 จ ดซ อคร ภ ฑ ส าน กงานท ม มาตรฐาน เพ อใช ในการ ปฏ บ ต ราชการ 412, ,680 อบต.งบ จ ดซ อเร อต ดหญ า - อบต.งบ โอน เพ ม 40,500 บาท ขออน ม ต ก น เง น ป 2555 ด าเน นการใน ป แนวทางการพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการองค กร 1 ค าจ างท ปร กษาเพ อมาประเม น ค ภาพการการให บร การ ขององค การบร หารส วนต าบล 2 โครงการบร การประชาชน ในช วงพ กกลางว น 3 โครงการจ ดวางระบบควบค ม ภายในและตรวจสอบภายใน 30,000 30,000 อบต.งบ ไม ใช ไม ใช

20 20 สร ปผลการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนา ป 2555 ย ทธศาสตร โครงการตาม แผนพ ฒนา ป 2555 โครงการท ด าเน นงาน ป 2555 ย ทธศาสตร ท 1 78 โครงการ 24 โครงการ ค ดเป น ร อยละ ย ทธศาสตร 18 โครงการ 7 โครงการ ค ดเป น ท 2 ร อยละ ย ทธศาสตร 7 โครงการ 1 โครงการ ค ดเป น ท 3 ร อยละ ย ทธศาสตร 57 โครงการ 36 โครงการ ค ดเป น ท 4 ร อยละ ย ทธศาสตร 31 โครงการ 3 โครงการ ค ดเป น ท 5 ร อยละ ย ทธศาสตร 37 โครงการ 15 โครงการ ค ดเป น ท 6 ร อยละ รวมท งหมด 228 โครงการ 86 โครงการ ค ดเป น ร อยละ ค ดเป นร อยละ

รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน

รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายองค การบร หารส วนต าบลส งเม น นายเร ยง ภ ญโญ นายกองค การบร หารส วนต าบลส งเม น ป ท 4 ว นท 1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554 ค าน า องค การบร หารส วนต าบลส งเม น

More information

- ๙ - บ ญช โครงการ/ ก จกรรม / งบประมาณ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ องค การบร หารส วนตาบลหนองระเว ยง ๕๔๖,๐๐๐ หม ท ๑๘ หม ท ๑๔

- ๙ - บ ญช โครงการ/ ก จกรรม / งบประมาณ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ องค การบร หารส วนตาบลหนองระเว ยง ๕๔๖,๐๐๐ หม ท ๑๘ หม ท ๑๔ ๙ 1. ย ทธศาสตร ด านการพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน ว ตถ ประสงค ของย ทธศาสตร เพ อพ ฒนาให การส ญจรไปมาสะดวกปลอดภ ยย งข น แนวทางการพ ฒนาท ๑ ก อสร างปร บปร งซ อมแซม ทางระบายน า ท อระบายน าไหล ทาง ก จกรรม งบประมาณ

More information

แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา

แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา 1 ส วนท 1 : บทนา 1.1 บทนา ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. 2548 ก าหนดให

More information

แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน

แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน -๑- แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน

More information

แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ

แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ องค การบร หารส วนตาบลทราย ม ล อาเภอสว างแดนด น จ งหว ดสกลนคร ส วนท 1 บทนา สารบ ญ หน า ส วนท 1 คานา ว ตถ ประสงค ของแผนการดาเน นงาน 1 ข นตอนการจ ดทาแผนการดาเน

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2552 องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ พ นท ด าเน นการ หม ท 2 หม ท 3 หม ท 4

แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2552 องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ พ นท ด าเน นการ หม ท 2 หม ท 3 หม ท 4 แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2552 องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ 1. ภายใต ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านสาธารณ ปโภค สาธารณ ปการ ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนา ปร บปร งระบบสาธารณ ปโภค สาธารณ

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

More information

รายงานรายละเอ ยดประมาณการรายร บงบประมาณรายจ ายท วไป ประจาป งบประมาณ 2553 เทศบาลตาบลบ านฉาง อาเภอบ านฉาง จ งหว ดระยอง

รายงานรายละเอ ยดประมาณการรายร บงบประมาณรายจ ายท วไป ประจาป งบประมาณ 2553 เทศบาลตาบลบ านฉาง อาเภอบ านฉาง จ งหว ดระยอง รายงานรายละเอ ยดประมาณการรายร บงบประมาณรายจ ายท วไป ประจาป งบประมาณ 2553 เทศบาลตาบลบ านฉาง อาเภอบ านฉาง จ งหว ดระยอง ประมาณการรายร บรวมท งส น 45,000,000 บาท แยกเป น รายได จ ดเก บ หมวดภาษ อากร รวม 9,610,000

More information

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 1 ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 2 ค าแถลงแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ประกอบแผนปฏ บ ต การประจ

More information

แผนการจ ดหาพ สด และ แผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ าง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนการจ ดหาพ สด และ แผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ าง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนการจ ดหาพ สด และ แผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ าง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ เทศบาลตาบลเสลภ ม อาเภอเสลภ ม จ งหว ดร อยเอ ด www.nmt.or.th/roiet/selapum/default.aspx แผนการจ ดหาพ สด และแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ าง ประจาป

More information

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ องค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร คานา ป จจ บ นการบร หารทร พยากรมน ษย เป นส งท จาเป นอย างมากในการท จะทาองค กรไปส ความสาเร

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

ข อบกพร อง งานโครงการจ ดงานต าง ๆ

ข อบกพร อง งานโครงการจ ดงานต าง ๆ ข อบกพร อง งานโครงการจ ดงานต าง ๆ ข อบกพร องท ตรวจพบ ข อเสนอแนะ 1. การจ ดงานโครงการประเพณ ว นหอมแดง แข งเร อยาว ม การร บสม ครส งเร อกระสวย 8 ฝ พาย (ภายใน-นอก) เร อยาว 40 ฝ พาย และการ ประกวดกองเช ยร เร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558-2560

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558-2560 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558-2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลบางไผ อาเภอเม อง จ งหว ดฉะเช งเทรา คานา การพ ฒนา บ คลากร เป นส งจาเป นท องค กรจาเป น จะต อง ให บ คลากร ได ร บการพ ฒนาด าน อานาจหน าท กฎระเบ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ค ำน ำ งบประมาณโดยส งเขปฉบ บน ม ความม งหมายท จะแสดงรายละเอ ยดสาระสำาค ญ โดยสร ปของงบประมาณรายจ ายประจำาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซ งเป นท งแผนการ ใช

More information

รายงานแผนปฏ บ ต ราชการระยะ 1 ป (ประจ าป พ.ศ. 2558)

รายงานแผนปฏ บ ต ราชการระยะ 1 ป (ประจ าป พ.ศ. 2558) รายงานแผนปฏ บ ต ราชการระยะ 1 ป (ประจ าป พ.ศ. 2558) ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รวบรวมจากส วนราชการและประมวลผลโดย พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ ส วนท 1 ภาพรวมงบประมาณ 1. แหล งเง นงบประมาณ

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7 ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2557 ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน ค ราชส ทธาราม ได รวบรวมก

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ สารจากผ อานวยการ ว ทยาล ยเทคน คอานาจเจร ญ เป นสถานศ กษาท บร หารงานส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา มาเป นเวลา 19 ป และย งคงย ดม นในเจตนารมณ ท ผล ตน กศ กษาในระด บช างฝ ม อท ม ค ณภาพออกส ส งคมอย างต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท สำน กงานคณะกรรมการข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 219 ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย เทศบาลต าบลมะค า อ าเภอโนนส ง จ งหว ดนครราชส มา ค าน า การบร หารงานบ คคล เป นภารก จส าค ญในการบร หารและพ ฒนาองค กร จ งเป นภาระหน าท ของผ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา ได ก าหนดนโยบายให สถานศ กษาจ ดท า แผนปฏ บ ต การเพ อถ อเป นแนวทางในการปฏ

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล (รอบป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)

แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล (รอบป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล (รอบป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๗) องค การบร หารส วนต าบลคลองท อมเหน อ อ าเภอคลองท อม จ งหว ดกระบ ค าน า การบร หารงานบ คคล เป นภารก จส าค ญในการบร หารและพ ฒนาองค กร จ งเป นภาระ หน

More information

แผนปฏ บ ต ก า ร ประจ าป งบประมาณ 2555

แผนปฏ บ ต ก า ร ประจ าป งบประมาณ 2555 สถานศ กษามาตรฐานรางว ลพระราชทาน 3 สม ย ในรอบ 10 ป (พ.ศ. 2543, 2548, และ พ.ศ. 2552) แผนปฏ บ ต ก า ร ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย อาช วศ กษาจ งหว ดบ ร ร มย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช

More information