ส วนท 2 ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2556

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ส วนท 2 ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2556"

Transcription

1 ส วนท 2 ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ไดร บจ ดสรรงบประมาณ เพ อบร หารส าน กงานและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา แผนงานขยายโอกาสและพ ฒนาการศ กษา จ านวน 8,000,000 บาท จ าแนกเป2น 2 ส4วน ค อ 1. งบบร หารจ ดการ จ านวน 5,000,000 บาท ไดพ จารณาการใชจ4ายเง นด งน 1.1 งบประมาณค4าใชจ4ายประจ า จ านวน 3,000,000 บาท 1.2 งบประมาณบร หารจ ดการของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา จ านวน 2,000,000 บาท 2. งบเพ มประส ทธ ผลกลย ทธ; (งบพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน) จ านวน 3,000,000 บาท ท งน ไดม การจ ดสรรงบประมาณจากส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน และงบประมาณจากหน4วยงานอ น ใหส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 จ ดท าโครงการ/ก จกรรมเพ มเต ม โดยม ผลการด าเน นงานสร ปไดด งน กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร มความสามารถ ด านเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อการเร ยนร (Raising the bar) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ด าเน นก จกรรมเพ อพ ฒนาค ณภาพ และมาตรฐานการศ กษาเพ อใหบรรล ผลตามกลย ทธ;ท 1 ด งน จ ดงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อและระด บชาต ป 2555 โดยจ ดประกวดแข4งข นก จกรรมน กเร ยนระด บเขตพ นท การศ กษา 7 กล 4มสาระและ 1 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ม โรงเร ยนเขาร4วมการแข4งข นท กกล 4มสาระ ไดต วแทนเขาร4วมแข4งข นในระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ณ จ งหว ดช ยภ ม ท งหมด 80 โรงเร ยน และโรงเร ยนท เป2นต วแทนสามารถชนะการแข4งข นเป2นต วแทน เขาร4วมแข4งข นระด บชาต ท จ งหว ดนนทบ ร ท งหมด 15 โรงเร ยน ม โรงเร ยนท ชนะการแข4งข น ชนะเล ศ 2 โรงเร ยน ล าด บท 2 จ านวน 3 โรงเร ยน และล าด บท 3 จ านวน 2 โรงเร ยน

2 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ พ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาไทย โดยพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอนภาษาไทย โดยแจงแนวทางการเร ยนการสอนภาษาไทยใหโรงเร ยนถ อเป2นแนวปฏ บ ต และจ ดก จกรรมพ ฒนาคร ผ สอน ภาษาไทยท สอนไม4ตรงตามว ชาเอก ไดแก4อบรมพ ฒนาศ กยภาพการเร ยนการสอนภาษาไทย ใหก บ คร ผ สอนช นประถมศ 1 ท กโรงเร ยน จ านวน 180 คน เม อว นท 11 พฤษภาคม 2556 อบรมส มมนา แลกเปล ยนเร ยนร คร สอนภาษาไทยช นประถมศ 3 สอนอย4างไรน กเร ยนเข ยนภาษาไทยไดถ กตอง จ านวน 150 คน เม อว นท 4 ส งหาคม 2556 จ ดก จกรรมพ ฒนาและส4งเสร มศ กยภาพน กเร ยนท กระด บช น ไดแก4 แข4งข นน กเร ยนระด บช นประถมศ 3 ในดานเข ยนเร องจากภาพและค ดลายม อ เข ยนเร ยงความ และค ดลายม อ แต4งกลอนส ภาพและค ดลายม อ แข4งข นการอ4านเอาเร อง น กเร ยนระด บช นประถมศ กษา 3 ผลจากการด าเน นงาน คร ม ร ปแบบการสอนพรอมท งม ส อการเร ยนการสอนเพ อแกปIญหาการอ4าน และการเข ยนไดเป2นอย4างด คร ม เทคน คการสอนดานการอ4านและการเข ยนภาษาไทยท หลากหลาย ม แนวทางในการพ ฒนาผ เร ยนในเร องการอ4านเอาเร อง สร ปความและจ บใจความ ม แนวทางในการ ออกขอสอบ น กเร ยนม ศ กยภาพดานภาษาไทย ไดร บรางว ลระด บประเทศ การเข ยนเร ยงความจากภาพ และค ดลายม อ ช นประถมศ 1-3 ส(งเสร มน ส ยร กการอ(าน โดยประช มส มมนาแลกเปล ยนเร ยนร ใหก บคร ผ ร บผ ดชอบ ก จกรรมส4งเสร มน ส ยร กการอ4าน ท กโรงเร ยน จ านวนท งส น 200 คน ในว นท 4 ม ถ นายน 2556 ณ หองประช มส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ผ เขาประช มส มมนา ไดน าเสนอผลงาน และแลกเปล ยนเร ยนร ก จกรรรมท ประสบความส าเร จ และปIญหา อ ปสรรคในการ ด าเน นงาน น าไปพ ฒนาการด าเน นงานใหม ประส ทธ ภาพย งข น พ ฒนาการเร ยนการสอนปฐมว ย โดยส 4มประเม นพ ฒนาการน กเร ยนท จบหล กส ตร การศ กษาปฐมว ย กษา 2555 จ านวน 14 โรงเร ยน น เทศต ดตามและประเม นโรงเร ยนน าร4องโครงการ บานน กว ทยาศาสตร;นอย กษา 2555 จ านวน 20 โรงเร ยน อบรมใหความร โรงเร ยนท ร4วมโครงการ บานว ทยาศาสตร;นอย จ านวน 80 โรงเร ยน จ ดส ปดาห;บานน กว ทยาศาสตร;นอยและประกวด Best Practice ร4วมก บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 1 ระหว4างว นท 5-6 ก นยายน 2556 ณ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร จ งหว ดนครราชส มา และร4วมก บศ นย;ปฐมว ยตนแบบ จ ดอบรมพ4อแม4 ผ ปกครอง ใหม ความร ในการอบรมเล ยงด เด กอาย 0-6 ผลจาการด าเน นงาน คร ผ สอนปฐมว ย พ4อแม4 ผ ปกครอง ไดร บความร สามารถร4วมพ ฒนาเด กปฐมว ย คร สามารถจ ดก จกรรมทดลองว ทยาศาสตร; เพ อสรางประสบการณ;การเร ยนร แก4เด กปฐมว ยไดอย4างม ค ณภาพ พ ฒนาศ กยภาพคร ผ,สอนเพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ทยาศาสตร1 และคณ ตศาสตร1 โดยค ดเล อกคร เขาร บการอบรมเพ อเป2นว ทยากรแกนน าและจ ดการอบรม Inspiring Science ระหว4างว นท ส งหาคม 2556 ณ หองประช มส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครราชส มา เขต 4 จ ดอบรม Nature of Science ในว นท 30 ส งหาคม 2556 ณ โรงเร ยนเต มแสงไข ปากช4องว ทยา และว นท 7-8 ก นยายน 2556 ณ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ผลจากการด าเน นงาน คร แกนน าม ความร ความสามารถ น าไปขยายผลการอบรมใหก บ คร ในโรงเร ยนอ น ๆ และผ ผ4านการอบรมสามารถน าความร ไปพ ฒนาการเร ยนการสอนว ทยาศาสตร; และคณ ตศาสตร;ในโรงเร ยนได

3 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ ข บเคล อนแนวทางการจ ดการเร ยนร,บ รณาการแบบครบวงจรส (การปฏ บ ต โดยจ ดอบรมเช งปฏ บ ต การรองผ บร หารสถานศ กษาและคร ผ สอนในการข บเคล อนแนวทางการจ ดการเร ยนร บ รณาการแบบครบวงจรส 4การปฏ บ ต ในว นท 2-3 ส งหาคม 2556 ณ หองประช มศ นย;อน ร กษ;พ นธ กรรมพ ช อ นเน องมาจากพระราชด าร ฯ จ านวน 220 คน ผลจากการด าเน นงาน รองผ อ านวยการสถานศ กษา และคร ผ สอน ม ความร ความเขาใจการจ ดการเร ยนร บ รณาการแบบครบวงจร สามารถแกปIญหา ความซ าซอนของการเร ยนเน อหาสาระของแต4ละกล 4มสาระการเร ยนร สามารถเต มเต มจ ดเนนการพ ฒนา ค ณภาพของผ เร ยนไดช ดเจนมากข น และข บเคล อนจ ดเนนการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนส 4การปฏ บ ต โดยจ ดอบรมผ บร หารสถานศ กษาและคร ผ สอนของโรงเร ยนในศ นย;พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา ข นพ นฐาน รวม 104 คน และจ ดก จกรรมส มมนาแลกเปล ยนเร ยนร ทางว ชาการ น าเสนอนว ตกรรม และ Best Practice ตามจ ดเนนการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนของผ บร หารสถานศ กษาหร อคร ผ สอน ของโรงเร ยนในส งก ด จ านวน 184 โรงเร ยน ณ โรงเร ยนบานโนนก 4มม ตรภาพท 210 ผลจากการด าเน นงาน ผ บร หารและคร ผ สอน ม ความร ความเขาใจในการน าเคร องม อในระบบออนไลน;ไปใชในโรงเร ยนไดอย4าง ม ประส ทธ ภาพ ผ บร หาร คร ม ผลงานน าเสนอนว ตกรรมท เป2น Best Practice ตามจ ดเนนการพ ฒนา ค ณภาพผ เร ยน ส4งผลใหโรงเร ยนไดแลกเปล ยนเร ยนร สามารถจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนไดอย4างม ค ณภาพ อบรมแนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร, โดยอบรมเช งปฏ บ ต การคร ผ ร บผ ดชอบ งานดานการว ดผลโรงเร ยนละ 1 คน ในว นท 1-2 ม นาคม 2556 และ ว นท 1-4 ม นาคม 2556 ณ หองประช ม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ผลจากการด าเน นงาน ผ ผ4านการอบรม จ านวน 184 คน ม ความร ความเขาใจเก ยวก บแบบพ มพ;ระเบ ยบแสดงผลการเร ยน (ป.พ.1) สมารถ แสดงผลการเร ยน (ป.พ.1) ไดถ กตอง อบรมบ รณาการใช,คอมพ วเตอร1พกพา (Tablet) เพ อยกระด บการเร ยนการสอน โดยจ ดอบรมว ทยากรแกนน า บ รณาการการใชคอมพ วเตอร;พกพา (Tablet) เพ อยกระด บการเร ยนการสอน ใหก บคร ผ สอนช นประถมศ 1 จ านวน 26 คน ในว นท 5 ส งหาคม 2556 และอบรมคร ผ สอน ช นประถมศ 2 จ านวน 246 คน ในว นท ส งหาคม 2556 ว นท ส งหาคม 2556 และว นท ส งหาคม 2556 ณ หองประช มส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ส4งเสร มใหโรงเร ยนไดพ ฒนาคร ช นประถมศ 1 ใหครบท กหอง และน เทศ ต ดตามการด าเน นงาน ในสถานศ กษาอย4างต4อเน อง ผลจากการด าเน นงาน คร ผ สอนช นประถมศ 1 และช นประถมศ 2 สามารถจ ดการเร ยนการสอนโดยใชคอมพ วเตอร;พกพาได และคร ในสถานศ กษาบางแห4ง สามารถปร บแผน การจ ดการเร ยนการสอนดวยคอมพ วเตอร;พกพาได

4 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ พ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษเพ อเตร ยมความพร,อมส (ประชาคมอาเซ ยน โดยจ ดก จกรรมการพ ฒนาท ส าค ญ ด งน อบรมการใชส อการสอนภาษาอ งกฤษระด บช น ประถมศ 1-3 (Teacher s kit) จ านวน 135 คน ระหว4างว นท 1-2 เมษายน 2556 ณ โรงแรมโกลเดนแลนด; ร สอร;ท อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา คร ผ สอนไดร บการพ ฒนาว ธ การสอนและการใชส อในการจ ดการเร ยนการสอน การสอนเส ยงภาษาอ งกฤษ การประสมค า ส4งผลใหคร ร ว ธ การใชส อและสามารถใชส อในการจ ดการเร ยน การสอนภาษาอ งกฤษไดอย4างม ประส ทธ ภาพเพ มมากข น คร สามารถสอนเส ยงไดอย4างถ กหล กว ธ ของการ ออกเส ยงค าและประโยคภาษาอ งกฤษและสอนการประสมค าหร อการแจกล กประสมค าภาษาอ งกฤษได จ ดก จกรรมค4ายภาษาอ งกฤษภาคฤด รอน น กเร ยนระด บช นม ธยมศ 1-3 (ขยายโอกาส) กล 4มเปiาหมายเป2นน กเร ยนและคร ว ทยากรพ เล ยงท เป2นคร ภาษาอ งกฤษเขาร4วมก จกรรม จ านวน 114 คน โดยด าเน นการเม อว นท ม นาคม 2556 ล กษณะก จกรรมเป2นการเขาค4าย 2 ว น 1 ค น เพ อพ ฒนาท กษะการใชภาษาอ งกฤษในการส อสารท ง 4 ท กษะ ค อ ท กษะการฟIง การพ ด การอ4านและการเข ยน โดยเน อหาเนนความร ท บ รณาการส 4ประชาคมอาเซ ยน ก จกรรมม ท งฝlกปฏ บ ต ท กษะการใชภาษาก จกรรมเกม เพลงภาษาอ งกฤษ และน นทนาการ น กเร ยนท เขาร4วมก จกรรม ม ความเขาใจและสามารถใชภาษาอ งกฤษในการส อสารไดด ข น สามารถน าความร ท ไดร บไปใชประย กต;ใช ในช ว ตประจ าว นได และม เจตคต ท ด ด ต4อว ชาภาษาอ งกฤษ คร ผ สอนท ร4วมเป2นคร ว ทยากรพ เล ยง ไดเร ยนร เทคน คต4าง ๆ ไปพรอม ๆ ก บน กเร ยน และช4วยเหล อน กเร ยนในการปฏ บ ต ก จกรรม และน าความร ไปขยายผลในโรงเร ยน พ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารส าหร บผ บร หารโรงเร ยนและบ คลากร ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษา เพ อบ รณาการเตร ยมความพรอมส 4ประชาคมอาเซ ยน ในเด อน พฤษภาคม 2556 ณ หองประช ม 1 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ผ ผ4านการรอบรมเป2นผ บร หารสถานศ กษา จ านวน 184 คน และบ คลากรในส าน กงานเขตพ นท การศ กษา จ านวน 50 คน ไดร บความร เพ มมากข น ม ความม นใจในการใชภาษาอ งกฤษในการส อสารมากข น และส4งคร ผ สอนภาษาอ งกฤษระด บช นประถมศ 1-3 (ขยายโอกาส) เขาร4วมก จกรรมค4ายว ชาการ ภาษาอ งกฤษแบบเขม ในว นท ส งหาคม 2556 ณ สถาบ นภาษามหาว ทยาล ยราชภ ฎนครราชส มา ม ผ ผ4านการอบรม 60 คน และม ผลการประเม นท กษะการฟIง พ ดภาษาอ งกฤษอย 4ในระด บด รอยละ 80

5 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ พ ฒนาโรงเร ยนศ นย;พ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษระด บประถมศ กษา (PEER Center) จ านวน 3 ศ นย; ไดแก4 โรงเร ยนบานปากช4องค ร สาม คค 1 อ าเภอปากช4อง โรงเร ยน บานใหม4ส าโรง อ าเภอส ค ว และโรงเร ยนระดมว ทยาน สรณ; อ าเภอส งเน น ใหม สภาพแวดลอมท เหมาะสม เอ ออ านวยต4อการปฏ บ ต งาน โดยจ ดซ อส อและว สด อ ปกรณ;ท ใชประโยชน;ต4อการจ ดการเร ยนการสอน และสามารถใชแหล4งเร ยนร ของคร ภาษาอ งกฤษท ส งก ดในแต4ละศ นย; และส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ร4วมก บศ นย;พ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษ ด าเน นการ จ ดก จกรรมพ ฒนาคร และน กเร ยนหลายก จกรรม ด งน ก จกรรมค4ายภาษาอ งกฤษแบบเขม (O-NET) ช นประถมศ 6 และช นม ธยมศ 3 แบบไปกล บ (Day Camp) จ านวน 2 ว น โดยว ทยากรแกนน าภาษาอ งกฤษ เป2นผ ใหความร จ ดท าแบบทดสอบและส อเอกสารใหก บคร ผ สอนภาษาอ งกฤษน าไปจ ดการเร ยนการสอน และต วแบบเขมใหก บน กเร ยนเพ อเตร ยมการก4อนสอบ O-NET กษา 2555 น กเร ยนท เขาร4วม ก จกรรม ม ความร ความเขาใจในการใชภาษาอ งกฤษมากข น แต4ผลการสอบ O-NET กษา 2555 ภาพรวมลดต กษา 2554 ซ งตองด าเน นการพ ฒนาต4อไป ก จกรรมค4ายภาษาอ งกฤษส าหร บคร ช นประถมศ 1-6 ในว นท พฤษภาคม 2556 ณ อาคาร 27 ช น 5 มหาว ทยาล ยราชภ ฎนครราชส มา ม คร เขาเขาอบรม รวม 150 คน คร ไดร บการาพ ฒนาท กษะการฟIง และการพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร รวมท ง การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ฟIงและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารและม ความพ งพอใจ ในการพ ฒนาคร งน จ ดก จกรรมค4ายภาษาอ งกฤษฤด รอนน กเร ยนช นประถมศ 4-6 ในว นท 7-8 ม ถ นายน 2556 ณ โรงเร ยนบานปากช4อง (ค ร สาม คค 1) ว นท 5-6 ม ถ นายน 2556 ณ โรงเร ยนบานใหม4ส าโรง และว นท 7-8 ม ถ นายน 2556 ณ โรงเร ยนระดมว ทยาน สรณ; ม น กเร ยน เขาร4วมก จกรรมจ านวน 300 คน ผ เขาร4วมก จกรรมไดร บการอบรมแบบเขม เนนท กษะการฟIง และพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร การใชเพลงและเกม ในการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษ น กเร ยน ม ความม นใจในการใชภาษามากข น ม เจตคต ท ด ต4อภาษาอ งกฤษและม ความส ขในการเร ยน

6 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส (ประชาคมอาเซ ยน โดยจ ดอบรมเช งปฏ บ ต การ เพ อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษาและจ ดการเร ยนร เก ยวก บประชาคมอาเซ ยน ใหแก4คร ผ สอน จ านวน 200 คน ในว นท 7-8 ม ถ นายน 2556 ณ โรงเร ยนบานปากช4อง ว นท 9-10 ม ถ นายน 2556 ณ โรงเร ยนบานโนนก 4มม ตรภาพท 210 และจ ดส มมนาแลกเปล ยนเร ยนร ว ธ ปฏ บ ต ท ด เก ยวก บ ประชาคมอาเซ ยน ประกวดและใหรางว ล ในว นท 6 ส งหาคม 2556 ณ โรงเร ยนบานโนนก 4ม ม ตรภาพท 210 ผลจากการด าเน นงาน คร ผ สอนม ความร ความเขาใจเก ยวก บการพ ฒนาหล กส ตร สถานศ กษาและแผนการจ ดการเร ยนร ท เนนอาเซ ยนของช นประถมศ 1-6 ท กกล 4มสาระ การเร ยนร โรงเร ยนม หล กส ตรสถานศ กษาท เนนอาเซ ยน จ ดก จกรรมท หลากหลายพรอมส 4ประชาคม อาเซ ยน รอยละ 80 คร ผ สอนและผ บร หารโรงเร ยน ม ผลงานว ธ ปฏ บ ต ท ด เก ยวก บการพ ฒนาหล กส ตร สถานศ กษา การจ ดก จกรรมการเร ยนร ส อ นว ตกรรมการเร ยนร เก ยวก บประชาคมอาเซ ยน การพ ฒนา ส งแวดลอมและการจ ดการดานภ ยพ บ ต การพ ฒนาค ณภาพโรงเร ยนในฝCนอย(างย งย นส (มาตรฐานสากล โดยจ ดประช มส มมนา ผ บร หารและคร โรงเร ยนในฝIนท ง 5 โรงเร ยน เพ อพ ฒนาค ณภาพโรงเร ยนในฝIนอย4างย งย นส 4มาตรฐานสากล โดยท กโรงเร ยนม นว ตกรรม Best Practice ท กกล 4มสาระเขาร4วมการแข4งข นค ดเล อกระด บเขตพ นท การศ กษา โรงเร ยนในฝIนท ง 5 โรงเร ยนไดเขาร4วมงาน Lab School Symposium 2013 ระด บภาคตะว นออก เฉ ยงเหน อ (ตอนล4าง) ท โรงเร ยนศร ปท มว ทยาคาร จ งหว ดอ บลราชธาน โดยโรงเร ยนอน บาลประชาร ฐสาม คค โรงเร ยนน ยมม ตรว ทยาคาร และโรงเร ยนบานปากช4อง (ค ร สาม คค 1) น าผลงานนว ตกรรม (Best Practice) เขาร4วมแข4งข น 8 รายการ ผ4านการค ดเล อกใหไปแสดงผลงานระด บชาต 2 รายการ ไดแก4 ประเภทผ บร หาร สถานศ กษา นายธ ระเชษฐ; ปiองจ นมณ สก ล ผ อ านวยการโรงเร ยนอน บาลประชาร ฐสาม คค และประเภท โครงงานน กเร ยนระด บม ธยมศ กษา โรงเร ยนน ยมม ตรว ทยาคาร การส(งเสร มและพ ฒนาห,องสม ด (1 ป. 4 ส.) โดยอบรมเช งปฏ บ ต การ ใหก บบรรณาร กษ; และคร ผ ร บผ ดชอบหองสม ดโรงเร ยน จ านวน 70 โรงเร ยน เพ อพ ฒนาเคร อข4ายระบบหองสม ดอ ตโนม ต ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ผ ผ4านการอบรมม ความร ความเขาใจในการพ ฒนา เคร อข4ายระบบหองสม ดอ ตโนม ต ส งข น

7 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (Moral and Ethics) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ด าเน นก จกรรม เพ อปล กฝIงค ณธรรม ความส าน กในความเป2นชาต ไทยและว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ด งน พ ฒนาและข บเคล อนหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงส (สถานศ กษา โดยประช มช แจงแนวทางการด าเน นงานแก4โรงเร ยน จ ดท าแผนบ รณาการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ส 4กระบวนการเร ยนร ประช มคณะท างานจ ดท าหล กส ตร และอบรมเช งปฏ บ ต การแก4ผ บร หารสถานศ กษา และคร ผ ร บผ ดชอบโครงการ ในว นท 19 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเร ยนบานหนองซ4อมตะเค ยนงาม การน าเสนอผลการจ ดก จกรรม แลกเปล ยนเร ยนร ของโรงเร ยนท เป2นแบบอย4าง และด าเน นการประเม น เพ อยกระด บใหเป2นสถานศ กษาพอเพ ยง ผลจากการด าเน นงาน โรงเร ยนในส งก ดท กโรงเร ยนจ ดการเร ยน การสอนโดยน าหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงบ รณาการในกล 4มสาระการเร ยนร อย4างนอย 1 กล 4มสาระ การเร ยนร และม โรงเร ยนท สามารถจ ดการเร ยนการสอนบ รณาการในกล 4มสาระการเร ยนร ครบท กกล 4มสาระ มากกว4ารอยละ 70 พ ฒนาและเสร มสร,างค ณธรรม จร ยธรรม กต ญH และม ความส าน กในความเปJนชาต ไทย โดยสรางความตระหน กแก4บ คลากรท เก ยวของ และใหโรงเร ยนพ ฒนาค ณธรรม ค4ายค ณธรรมในระด บศ นย; ใหศ นย;ค ดเล อกโรงเร ยนด เด4น น กเร ยนด เด4นดานค ณธรรม และประกวดโครงงานค ณธรรมในระด บศ นย; เพ อค ดเล อกต วแทน จ ดประกวดบทความร ต นร เบ กบาน ในว นท ก นยายน 2556 และจ ดน ทรรศการ แลกเปล ยนเร ยนร และประกวดโครงงานค ณธรรมในระด บเขตพ นท การศ กษาระหว4างว นท ก นยายน 2556 ณ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ผลจากการด าเน นงาน โรงเร ยนในส งก ด จ ดก จกรรมส4งเสร มกระบวนการเร ยนร ปล กฝIงค ณธรรมความส าน กในความเป2นชาต ไทย ครบท กโรงเร ยน น กเร ยนม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค; ไดร บความร4วมม อระหว4างว ดและโรงเร ยน เพ อด แลช4วยเหล อ เสร มสราง ภ ม ค มก นใหก บน กเร ยนในช มชน ม โรงเร ยนและน กเร ยนท ม ผลงานด เด4นเป2นแบบอย4างไดระด บเขตพ นท การศ กษา ด งน ค อ โรงเร ยนบานหนองซ4อมตะเค ยนงาม ไดร บค ดเล อกเป2นโรงเร ยนด เด4นดานค ณธรรม และม น กเร ยนด เด4น ดานค ณธรรม โรงเร ยนบานนาใหญ4 (เสถ ยรราษฎร;บ าร ง) ไดร บรางว ลโครงงานด เด4นระด บประถมศ กษา และโรงเร ยนบานหนองเบน ไดร บรางว ลโครงงานด เด4นระด บม ธยมศ กษา

8 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ การสร,างเสร มความส าน กในความเปJนชาต ไทย โดยจ ดก จกรรมค4ายสรางสรรค; พ ฒนาค ณภาพเด กไทย การสรางเสร มความเป2นไทยและเอกล กษณ;ชาต ไทย ในว นท 22 ม นาคม 2556 ณ ค4ายอ4างซ บประด 4แคมปv อ าเภอส ค ว จ งหว ดนครราชส มา น กเร ยนท เขาร4วมก จกรรม ม ความร ความเขาใจ เก ยวก บความเป2นไทยและเอกล กษณ;ชาต ไทย น กเร ยนม ภาวะผ น า การท างานเป2นท ม ม ความร บผ ดชอบ และม ความพ งพอใจในการเขาร4วมก จกรรมค4าย และตระหน กถ งค ณค4าความส าค ญของการส บสานความเป2นไทย และเอกล กษณ;ชาต ไทยมากข น ส(งเสร มการจ ดก จกรรมความม จ ตสาธารณะ ความร บผ ดชอบต(อส งคม และส งแวดล,อม โดยจ ดฝlกอบรมโดยใชกระบวนการล กเส อ ก จกรรมสภาน กเร ยน ก จกรรมระบบ ด แลช4วยเหล อน กเร ยน และก าก บต ดตามผลการด าเน นงาน ผลจากการด าเน นงาน โรงเร ยนในส งก ด จ ดก จกรรมส4งเสร มความม จ ตสาธารณะของน กเร ยนอย4างต4อเน อง ผ บร หาร คร และบ คลากรทางการศ กษา ไดพ ฒนาตนเอง ม ความม นใจในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท ม 4งสรางจ ตส าน กดานจ ตสาธารณะ แก4เยาวชนอย4างเป2นร ปธรรม น กเร ยนไดร บการพ ฒนาโดยผ4านก จกรรมสภาน กเร ยน ท งดานทางกาย สต ปIญญา จ ตใจและศ ลธรรม ใหเป2นพลเม องด ม ความร บผ ดชอบ และช4วยสรางสรรค;ส งคมใหเก ด ความสาม คค และม ความเจร ญกาวหนา

9 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง และลดความเหล อมล Oา ผ เร ยนได ร บโอกาส ในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ (Filling the gap) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ด าเน นก จกรรมดานการ ขยายโอกาสทางการศ กษาใหท วถ งและลดความเหล อมล า ผ เร ยนไดร บโอกาสในการพ ฒนาเต มตาม ศ กยภาพ โดยด าเน นการ ด งน ส(งเสร ม ก าก บ ต ดตามการด าเน นงานตาม พ.ร.บ.การศ กษาภาคบ งค บ พ.ศ โดยออกก าก บ ต ดตามการด าเน นงาน พ.ร.บ.การศ กษาภาคบ งค บฯ ในเร องการเกณฑ;เด กเขาเร ยน การจ ดสรรโอกาสและการร บน กเร ยน เก บขอม ลน กเร ยนออกกลางค นและม แนวโนมว4าจะออกกลางค น เพ อใหการช4วยเหล อและใหค าแนะน าแก4โรงเร ยน การจ ดท าขอม ลและเอกสารเก ยวก บ พ.ร.บ.การศ กษา ภาคบ งค บ และการจ ดท า จ ดเก บเอกสารทางการศ กษาตามแบบท กระทรวงศ กษาธ การบ งค บใช (ปพ.1 ปพ.2 และ ปพ.3) โดยออกก าก บ ต ดตามโรงเร ยนขนาดเล กในส งก ด จ านวน 60 โรงเร ยน เพ อใหทราบว4าโรงเร ยนสามารถด าเน นงานไดถ กตองหร อไม4 และม ปIญหาหร อตองการไดร บการสน บสน น ช4วยเหล อ ในดานใดบาง เช4น ขอม ลประชากรว ยเร ยน ใหค าปร กษาในการด าเน นงาน ตลอดจนใหความ ช4วยเหล อน กเร ยน และเพ อใหคร ผ ร บผ ดชอบม ความร ความเขาใจ ในการปฏ บ ต งานและสามารถ ด าเน นการไดอย4างถ กตอง และเพ อพ ฒนางานการร บน กเร ผลจากการด าเน นงาน โรงเร ยนในส งก ดสามารถจ ดการศ กษาใหก บประชากรว ยเร ยนการศ กษาภาคบ งค บ ไดเขาเร ยนท กคน โรงเร ยนท ไดร บการก าก บต ดตาม สามารถปฏ บ ต ตาม พ.ร.บ.การศ กษาภาคบ งค บ พ.ศ ไดอย4างถ กตอง โรงเร ยนสามารถรายงานขอม ลการร บน กเร ยนบนเว บไซต; ไดครบท กโรงเร ยน

10 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ อบรมน กเร ยนแกนน าสภาน กเร ยนเพ อพ ฒนาความเข,มแข งก จกรรมสภาน กเร ยน โดย ประช มท มว ทยากร คณะท างานเพ อจ ดท าแผนพ ฒนาสภาน กเร ยนระยะยาว หล กส ตรการอบรม หล กเกณฑ;การประเม นค ดเล อกโรงเร ยนตนแบบสภาน กเร ยนระด บเขตพ นท การศ กษา และจ ดอบรมน กเร ยน แกนน าสภาน กเร ยนเพ อเสร มสรางและพ ฒนาความเขมแข งใหสภาน กเร ยนปฏ บ ต งานตามขอบข4ายหนาท ไดอย4างถ กตอง และเขาใจบทบาทหนาท ของคณะกรรมการสภาน กเร ยนโดยใชหล กธรรมาภ บาล หล กการ ม ส4วนร4วม การปฏ บ ต ตนภายใตส งคมประชาธ ปไตย จ ดก จกรรมเล อกต งคณะกรรมการสภาน กเร ยน ระด บเขต ระด บอ าเภอ ประจ 2556 ส าหร บโรงเร ยนระด บประถมศ กษาขนาดใหญ4 11 โรงเร ยน และโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษาจ านวน 57 โรงเร ยน รวมเป2น 68 โรงเร ยน ๆ ละ 3 คน รวมผ เขาอบรม 204 คน และค ดเล อกโรงเร ยนตนแบบสภาน กเร ยน โดยแต4งต งคณะกรรมการออกต ดตาม ประเม นผลการด าเน นงานตามหล กเกณฑ;ในเด อน ก นยายน 2556 ผลจากการด าเน นงาน น กเร ยนแกนน า สภาน กเร ยน ม ความร ความเขาใจ ในเร องบทบาทหนาท ค ณค4าและความส าค ญของสภาน กเร ยนตาม หล กธรรมาภ บาล น าความร ไปเผยแพร4ใหก บเพ อนน กเร ยนภายในโรงเร ยน องค;กรสภาน กเร ยนไดร บการ ส4งเสร ม สน บสน นและพ ฒนาศ กยภาพ ม กระบวนการ ว ธ การในการสรางความเขมแข งใหแก4สภาน กเร ยน และจ ดก จกรรมต4าง ๆ ร4วมก บเพ อนน กเร ยน คร ผ บร หาร และช มชน ไดอย4างหลากหลายและม ประส ทธ ภาพ ตรวจต ดตามความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา โดยจ ดประช มคณะกรรมการ ด าเน นงาน เพ อวางแผนการปฏ บ ต งานขององค;กร เคร อข4าย ออกต ดตามน กเร ยนท ม พฤต กรรมหน เร ยน ของพน กงานเจาหนาท ส4งเสร มความประพฤต น กเร ยนและสถานศ กษา จ านวน 6 เคร อข4าย ร4วมท งส น 24 คร ง และจ ดประช มคณะกรรมการด าเน นงานเพ อสร ปผลการปฏ บ ต งานรายภาคเร ยน รายงาน ต4อหน4วยงานท เก ยวของ ผลจากการด าเน นงาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ระบบเคร อข4ายเจาหนาท ส4งเสร มความประพฤต น กเร ยน โดยบ รณาการใหท กภาคส4วนท เก ยวของมาม บทบาทร4วมก นในการด แล และส4งเสร มความประพฤต น กเร กษา 2556 และส4งเสร มใหน กเร ยน เร ยนจบการศ กษาภาคบ งค บ และออกกลางค นนอยลง รวมน กเร ยน น กศ กษาท ม พฤต กรรมไม4เหมาะสมม จ านวนลดนอยลง

11 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ อบรมเมน อาหารกลางว นท ม ค ณภาพ โดยใช,โปรแกรม INMU School Lunch โดยจ ดอบรมสรางความร ความเขาใจในการจ ดท าโปรแกรม Thai School Lunch ใหแก4คร ผ ร บผ ดชอบ โครงการอาหารกลางว น เพ อใหสามารถจ ดเมน อาหารถ กหล กโภชนาการ และเพ มความร ความเขาใจ ในการด าเน นงานการจ ดเมน อาหารกลางว นท หลากหลาย ประหย ด ถ กหล กอนาม ย ผลจากการด าเน นงาน คร ท เขาร บการอบรม ม ความร ความเขาใจในการด าเน นงาน สามารถน าความร ไปจ ดอาหารกลางว น ส4งผลต4อการพ ฒนาน กเร ยนท ดอยโอกาสทางการศ กษา เด กพ การ และน กเร ยนท กคนไดร บประทาน อาหารกลางว นท สะอาด ปลอดภ ย ถ กตองตองตามหล กโภชนาการ อบรมเสร มสร,างความร,ความเข,าใจในการจ ดท าโปรแกรมค ดกรองน กเร ยน ระบบ Online ระบบด แลช(วยเหล อน กเร ยน โดยอบรมเช งปฏ บ ต การ ในว นท พฤษภาคม 2556 และออกต ดตามและประเม นผลโรงเร ยนท กโรงเร ยน ระหว4างเด อนส งหาคม ถ งก นยายน 2556 ผลจากการด าเน นการ คร แนะแนวและคร ท ปร กษาในโรงเร ยนท กโรงเร ยน ไดร บการอบรม 209 คน ม ความร ความเขาใจในการค ดกรองน กเร ยนดวยระบบ Online และม ความร ความเขาใจในการน า ขอม ลสารสนเทศจากโปรแกรมการค ดกรองน กเร ยนไปใชส4งเสร ม สน บสน น พ ฒนาปiองก น ด แลช4วยเหล อ และแกไขปIญหาใหก บน กเร ยนในส งก ดไดอย4างเหมาะสมและม ประส ทธ ภาพ โรงเร ยนท กโรงเร ยน ไดร บการประเม นผลการด าเน นงานระบบด แลช4วยเหล อน กเร ยนดานการน าขอม ลสารสนเทศไปใช ส4งเสร ม สน บสน น พ ฒนา ปiองก น ด แลช4วยเหล อและแกไขปIญหาอ น ๆ ผ4านเกณฑ;การประเม น ไม4นอยกว4ารอยละ 90 พ ฒนาค ณภาพการศ กษาส าหร บน กเร ยนท ม ความบกพร(องทางการเร ยนร, ปงบประมาณ พ.ศ โดยจ ดสรรงบประมาณใหโรงเร ยนท ม น กเร ยนท ม ความบกพร4องทางการเร ยนร ใชในการพ ฒนาส อ ส งอ านวยความสะดวกและความช4วยเหล ออ นใดทางการศ กษาส าหร บน กเร ยน จ านวน 80 โรงเร ยน โรงเร ยนละ 2,000 บาท จ ดอบรมคร ผ สอนภาษาไทยและคณ ตศาสตร;ช นประถมศ กษา 1-6 ในโรงเร ยนจ ดการเร ยนร4วมในส งก ด ท ม น กเร ยนม ความบกพร4องทางการเร ยนร จ านวน 150 คน เพ อปฏ บ ต การค ดกรองและพ ฒนาส อนว ตกรรมส าหร บน กเร ยนท ม ความบกพร4องทางการเร ยนร ในว นท 13 ม ถ นายน 2556 ณ หองประช มส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 และน เทศต ดตามการด าเน นงาน ผลจากการด าเน นงาน โรงเร ยนม ส อ นว ตกรรม เพ ยงพอมากข น คร ผ สอน สามารถค ดกรองน กเร ยนไดอย4างถ กตอง และสามารถจ ดก จกรรมการเร ยนร ไดเต มศ กยภาพ

12 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ กลย ทธ ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท Oงระบบ ให สามารถจ ดการเร ยนการร อย างม ประส ทธ ภาพ (Teacher Enhancement) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ด าเน นก จกรรมเพ อพ ฒนาคร และบ คลากร ทางการศ กษาใหสามารถปฏ บ ต งานและจ ดการเร ยนร ไดอย4างม ประส ทธ ภาพ ด งน พ ฒนาบ คลากรทางการศ กษาเต มศ กยภาพ โดยพ ฒนาผ บร หารการศ กษา ต าแหน4ง รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ท กคน ในว นท ม นาคม 2556 ณ เดอะโบน นซ4า ร สอร;ท เขาใหญ4 อ าเภอปากช4อง พ ฒนาบ คลากรทางการศ กษาในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา โดยจ ดสรรงบประมาณใหท กกล 4มงาน ศ กษาด งานและพ ฒนาศ กยภาพตามความตองการจ าเป2น ตรงตามศ กยภาพ ตรงตามสายและมาตรฐานต าแหน4ง และพ ฒนาการใชภาษาอ งกฤษในการส อสาร เพ อเตร ยมความพรอมบ คลากรทางการศ กษาส 4ประชาคมอาเซ ยน ระหว4างว นท 7-8 ส งหาคม 2556 ผลจากการด าเน นงาน บ คลากรในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาไดร บการพ ฒนาตามความตองการจ าเป2น สามารถเพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน ม ความสาม คค ในองค;กร ม พล งในการท างานและใหบร การ ตามบทบาทหนาท ไดอย4างม ค ณภาพ พ ฒนาผ,บร หารสถานศ กษา เพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา โดยจ ดอบรม พ ฒนาผ บร หารสถานศ กษาในส งก ด หล กส ตร การใชคอมพ วเตอร;พกพาเพ อการจ ดการศ กษา ในว นท 27 ส งหาคม 2556 ณ หองประช มส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 และ ศ กษาด งานเปร ยบเท ยบ ระหว4างว นท ส งหาคม 2556 ผลจากการด าเน นงาน ผ บร หารสถานศ กษา ม ความร ความเขาใจการใชคอมพ วเตอร;พกพาเพ อการจ ดการเร ยนการสอน และน าความร ท ไดจากการ ศ กษาด งาน ไปปร บใชในการบร หารสถานศ กษาได

13 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ ส(งเสร มคร ด คร เก(ง ม ค ณธรรม โดยด าเน นการค ดเล อก คร ด ม ค ณธรรม เพ อมอบเก ยรต บ ตรใหก บผ ผ4านการประเม น ในว นคร 16 มกราคม 2556 โดยม ผ ผ4านเกณฑ;การค ดเล อก ท งส น 1,007 คน จ าแนกเป2น ประเภทผ บร หารการศ กษา 1 คน ผ บร หารสถานศ กษา 48 คน คร 944 คน และบ คลากรทางการศ กษา 14 คน และจ ดอบรมค ณธรรม จร ยธรรม ใหแก4ผ บร หารสถานศ กษา และคร ในระหว4างว นท เมษายน 2556 ผลจากการด าเน นงาน คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ความกระต อร อรนในการปฏ บ ต งาน ม ขว ญก าล งใจ ม ค ณธรรมจร ยธรรม และเร4งร ดพ ฒนางาน ใหเป2นไปตามมาตรฐานว ชาช พ พ ฒนาคร ท งระบบ โดยจ ดก จกรรมพ ฒนาคร อย4างหลากหลายก จกรรม ไดแก4 อบรมคร ผ ช4วย หล กส ตร เสนทางคร ม ออาช พ ในระว4างว นท ก มภาพ นธ; 2556 ณ หองประช ม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 จ านวน 121 คน จ ดอบรมส มมนา ประธานกรรมการและเลขาน การศ นย;พ ฒนาว ชาการกล 4มสาระการเร ยนร ในว นท 10 พฤษภาคม 2556 อบรมพ ฒนาพน กงานราชการ หล กส ตร การปฏ บ ต งานอย4างคร ม ออาช พ ในว นท 29 พฤษภาคม 2556 และศ กษาด งานเปร ยบเท ยบ ณ จ งหว ดจ นทบ ร ในว นท พฤษภาคม 2556 พ ฒนาล กจางประจ า และล กจางช วคราว ในว นท 18 กรกฎาคม 2556 และศ กษาด งานเปร ยบเท ยบ ณ จ งหว ดระยอง ในว นท กรกฎาคม 2556 ผลจากการเน นงาน คร บ คลากรทางการศ กษาในร บการพ ฒนา ตามศ กยภาพ สามารถน าความร และประสบการณ;ไปใชในการปฏ บ ต งานในสถานศ กษาใหม ค ณภาพย งข น

14 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ กลย ทธ ท 5 พ ฒนาการบร หารจ ดการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วม จากท กภาคส วนในการส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษา (Good Governance) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ด าเน นก จกรรมเพ อพ ฒนาประส ทธ ภาพ การบร หารจ ดการศ กษาใหม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล เนนการม ส4วนร4วมจากท กภาคส4วน ในการส4งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษา ด งน พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ และการข บเคล อนนโยบายส (การปฏ บ ต ในระด บสถานศ กษา โดยจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ 2556 โดยการว เคราะห;ปIญหา และความตองการ และวางแผนการด าเน นงานโดยการม ส4วนร4วมจากผ บร หาร และผ ร บผ ดชอบงาน จ ดอบรมพ ฒนาใหความร แก4คร ผ ร บผ ดชอบดานการวางแผนท กโรงเร ยน ในว นท ก นยายน 2556 ณ หองประช มส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เพ อพ ฒนาประส ทธ ภาพ ดานการวางแผนในระด บสถานศ กษา ด าเน นการตามแผน และม การการก าก บ ต ดตาม ท งในระด บ ผ ร บผ ดชอบโครงการและในระด บสถานศ กษา เพ อใหการน านโยบายไปส 4การปฏ บ ต ม ค ณภาพส งข น พ ฒนาการบร หารงบประมาณ โดยจ ดอบรมดานกฎหมายท เก ยวของก บงานบร หารส นทร พย; ดานท ราชพ สด ใหก บผ บร หารสถานศ กษาในส งก ด ในว นท 26 ธ นวาคม 2555 และจ ดส มมนาเช งปฏ บ ต การ ใหแก4เจาหนาท พ สด ห วหนาเจาหนาท พ สด ส าหร บการจ ดซ อจ ดจางในระบบ E- GP ระยะท 2 ในว นท 1 ก มภาพ นธ; 2556 จ ดอบรมเก ยวก บระเบ ยบ กฎหมายท เก ยวของก บการเบ ก-จ4ายเง น และการจ ดท า ระบบบ ญช และการรายงานใหก บเจาหนาท การเง น บ ญช ระด บสถานศ กษา ในว นท 31 พฤษภาคม 2556 ณ หองประช มส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ผลจากการด าเน นงาน ผ บร หารสถานศ กษา เจาหนาท พ สด ห วหนาเจาหนาท พ สด เจาหนาท การเง นและบ ญช ของโรงเร ยน ท กโรงเร ยน ไดร บการพ ฒนาม สามารถน าความร ไปพ ฒนาการปฏ บ ต งานดานการเง นและบ ญช ในสถานศ กษา ไดอย4างม ค ณภาพ

15 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ สร,างความเข,มแข งให,ก บศ นย1พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาและสถานศ กษา โดยส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ไดประกาศจ ดต งเคร อข4ายพ ฒนาค ณภาพ มาตรฐานการศ กษาอ าเภอ 3 อ าเภอ และศ นย;พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน 13 ศ นย; ด าเน นงานโดยคณะกรรมการเคร อข4ายและศ นย;พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ใหรอง ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและศ กษาน เทศก; ร บผ ดชอบในการก าก บ ต ดตาม ช4วยเหล อ การด าเน นงาน เพ อสรางความเขมแข งในการม ส4วนร4วมพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ไดจ ดสรร งบประมาณงบพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ใหศ นย; จ านวน 13 ศ นย; ๆ ละ 50,000.- บาท เพ อข บเคล อน นโยบาย กลย ทธ; จ ดเนน ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน และส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 โดยใหแต4ละศ นย; เสนอขออน ม ต โครงการเพ อด าเน นงานตามบร บท และความจ าเป2น ก าก บต ดตามและประเม นผล สร ปและรายงานผลการด าเน นงาน ผลจากการด าเน นงาน ท กศ นย;สามารถด าเน นโครงการและก จกรรมตามความตองการจ าเป2น ไดแก4 การยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนร 5 กล 4มสาระการเร ยนร หล ก การเตร ยมความพรอมส 4ประชาคมอาเซ ยน การพ ฒนาและปร บปร ง หล กส ตรสถานศ กษาส 4การปฏ บ ต (สาระทองถ น/สาระอาเซ ยน) การประกวด แข4งข นท กษะทางว ชาการ ของน กเร ยนและคร รอยละ 80 ของศ นย;พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน จ ดก จกรรมตาม กรอบก จกรรมท ก าหนดครบถวน และจ ดสรรงบประมาณ ส าหร บการบร หารจ ดการใหศ นย;พ ฒนาค ณภาพ มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน จ านวน 13 ศ นย; ศ นย;ละ 10,000 บาท เพ อเป2นค4าใชจ4ายในการด าเน นงาน บร หารท วไปของศ นย; และเพ อความคล4องต วในการบร หารจ ดการ พ ฒนาสถานศ กษาให,ม ระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาท เข,มแข ง โดยด าเน นก จกรรมเพ อข บเคล อนระบบประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ด งน น เทศ ต ดตาม สถานศ กษาท ย งไม4ไดร บการประเม นภายนอกรอบสาม 142 โรงเร ยน เพ อพ ฒนาใหสถานศ กษาม ระบบการประก นค ณภาพภายในท เขมแข ง ในว นท 17 ธ.ค ถ ง 1 ก มภาพ นธ; 2556 จ ดอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายใน ของสถานศ กษาใหเขมแข งใหก บคร ผ ร บผ ดชอบท กโรงเร ยน จ านวน 252 คน ในว นท 7-12 ก.พ ณ หองประช มส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4

16 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ จ ดอบรมเช งปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาบ คลากรใหม ความร ความสามารถในการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นค ณภาพภายในของสถานศ กษา เพ อข นทะเบ ยนเป2นผ ทรงค ณว ฒ จ านวน 72 คน ในว นท ก มภาพ นธ; 2556 ณ โครงการอน ร กษ;พ นธ;กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชด าร ฯ และว นท 20 ก มภาพ นธ; 2556 ณ หองประช มส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 น เทศ ต ดตาม เพ อพ ฒนาสถานศ กษาใหม ระบบประก นค ณภาพภายในท เขมแข ง โดยศ กษาน เทศก;และเคร อข4ายค ณภาพร4วมพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษา ร4วมว เคราะห;ปIญหา เพ อการแกไข ปร บปร งใหด ย งข น โดยการสรางเคร องม อประเม นค ณภาพภายในและต วอย4างการรายงานผล การต ดตาม ตรวจสอบค ณภาพการศ กษาโดยสถานศ กษา เผยแพร4ใหสถานศ กษาน าไปประย กต;ใช แต4งต งคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบค ณภาพการศ กษาโดยหน4วยงานตนส งก ด โดยม ผ ทรงค ณว ฒ ร4วมเป2นคณะกรรมการ ออกประเม นค ณภาพภายในตามมาตรฐานการศ กษา ของสถานศ กษา ระหว4างว นท 1-30 ม ถ นายน 2556 จ ดประช มส มมนาทางว ชาการแลกเปล ยนเร ยนร ว ธ ปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ของศ นย;พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ดานการช4วยเหล อ สน บสน น ร4วมพ ฒนาระบบ การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ในว นท 19 ส งหาคม 2556 ณ หองประช มศ นย;อน ร กษ; พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชด าร ฯ ต าบลคลองไผ4 อ าเภอส ค ว และจ ดประช มส มมนาทางว ชาการ แลกเปล ยนเร ยนร ว ธ ปฏ บ ต ท เป2นเล ศ (Best Practice) ในการน าความร ดานการประก นค ณภาพการศ กษา ไปใชในการด าเน นงานตามนโยบายและกลย ทธ;ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ในว นท 20 ส งหาคม 2556 ณ หองประช มศ นย;อน ร กษ;พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชด าร ฯ ต าบลคลองไผ4 อ าเภอส ค ว และด าเน นการพ ฒนาสถานศ กษาท ไม4ผ4านการร บรองค ณภาพภายนอกรอบสาม จ านวน 15 โรงเร ยน ใหไดร บความร และม ความสามารถใจการจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาได ผลจากการด าเน นงาน สถานศ กษาไดร บความร ความเขาใจจากการน เทศ ต ดตามและประเม นผล การด าเน นงานระบบประก นค ณภาพภายใน ส งเคราะห;ปIญหาเพ อน าผลมาใชปร บปร งแกไข สถานศ กษา ท ไดร บค ดเล อกจากแต4ละศ นย;พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา ไดจ ดแสดงผลงานว ธ ปฏ บ ต ท ด ดานการ ประก นค ณภาพการศ กษา ไดน าเสนอผลงานและร บฟIงขอเสนอแนะจากผ ทรงค ณว ฒ รวมถ งไดร4วม แลกเปล ยนเร ยนร ก บสถานศ กษาอ น ๆ น าไปพ ฒนาการด าเน นงานใหม ประส ทธ ภาพย งข น

17 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ ตรวจสอบการด าเน นงานและเพ มประส ทธ ภาพด,านการบร หารจ ดการ โดยด าเน นการ ตรวจสอบและประเม นระบบควบค มเง นทดรองราชการของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครราชส มา เขต 4 และสถานศ กษาในสถานศ กษาท ม ความเส ยงส งจากการปฏ บ ต งาน สถานศ กษา ท ม การปร บเปล ยนผ บร หาร ส 4มตรวจการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว นในสถานศ กษา ตรวจสอบ เง นรายไดสถานศ กษา ต ดตามผลการประเม นระบบควบค มภายใน ดานการเง น การบ ญช และการพ สด ตรวจสอบสถานศ กษาท ผ บร หารจะเกษ ยณอาย ราชการ ผลจากการด าเน นงาน กล 4มบร หารการเง น และส นทร พย; ม การปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพดานการเบ กจ4ายเง นทดรองราชการ สถานศ กษาท เป2น หน4วยร บตรวจม การน าขอเสนอแนะไปปร บปร งแกไข ม การบร หารจ ดการดานการเง น การบ ญช และการพ สด ท เป2นไปตามระเบ ยบกฎหมาย แนวปฏ บ ต และระบบควบค มภายในอย4างเพ ยงพอ และเหมาะสม การน เทศ ต ดตาม ช(วยเหล อสถานศ กษา โดยแต4งต งศ กษาน เทศก;ร บผ ดชอบก าก บ ด แลและช4วยเหล อการด าเน นงานของสถานศ กษาเป2นรายโรงเร ยน ด าเน นการน เทศท ม 4งตอบสนอง ต4อความจ าเป2นของสถานศ กษาภายในเขตพ นท โดยม กระบวนการน เทศอย4างเป2นระบบ เช4น ลงพ นท น เทศทางไกล น เทศออนไลน; โดยการข นเว บไซต; ด าเน นการน เทศก4อนเป{ดภาคเร ยน 1 ส ปดาห; โดย รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาและศ กษาน เทศก;ประจ าโรงเร ยน และน เทศตามความตองการของโรงเร ยน เช4น ดานหล กส ตร ดานการว ดประเม นผล เป2นตน ผลจาก การด าเน นงาน สถานศ กษาในส งก ดไดร บการน เทศ ช4วยเหล อ การบร หารจ ดการศ กษาอย4างท วถ ง และตรงตามความตองการอย4างแทจร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ม ขอม ลสารสนเทศเร องท ไปน เทศ ต ดตาม ช4วยเหล อสถานศ กษาเป2นรายโรง

18 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ พ ฒนาค ณภาพโรงเร ยนขนาดเล ก โดยแต4งต งคณะท างานและจ ดประช มคณะท างาน บร หารจ ดการโรงเร ยนขนาดเล ก ในว นท 23 ก มภาพ นธ; 2556 เพ อวางแผนบร หารจ ดการโรงเร ยนขนาดเล ก ท ม น กเร ยนต ากว4า 60 คนลงมา เพ อขอร บการสน บสน นงบประมาณค4าพาหนะร บส4งน กเร ยนและพ ฒนา การเร ยนการสอนของโรงเร ยนใหม ค ณภาพ จ ดประช มโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในระด บต าบล และจ ดท าแผนบร หารจ ดการโรงเร ยนขนาดเล ก โดยจ ดท าแผนท ต งโรงเร ยน (School Mapping) ในว นท 2 พฤษภาคม 2556 จ ดประช มผ บร หารโรงเร ยนและคร โรงเร ยนขนาดเล กท ม น กเร ยนต ากว4า 60 คนลงมา จ านวน 28 โรงเร ยน รวม 114 คน เม อว นท 14 ก นยายน 2556 เพ อช แจงแนวทาง การด าเน นงานตามนโยบายการพ ฒนาโรงเร ยนขนาดเล ก เพ อรองร บการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง โดยใหแต4ละโรงเร ยนจ ดท าขอม ลและแนวทางบร หารจ ดการของโรงเร ยนและจ ดประช มช แจงต4อผ เก ยวของ สน บสน นใหโรงเร ยนขนาดเล กจ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร คละช นเพ อแกปIญหาคร ไม4ครบช น สน บสน น การสอนแบบคละช นในระด บปฐมว ย ตามแนวทางมอนเทสซอร จ ดสรรงบประมาณเพ อพ ฒนาค ณภาพ ในดานต4าง ๆ เช4น พ ฒนาโรงเร ยนหล กของการมาเร ยนรวม ก จกรรมดานอาช พ 1 โรงเร ยน 1 อาช พ สน บสน นหองสม ด พ ฒนาส อประจ าหองเร ยนใหม บรรยากาศท เอ อต4อการเร ยนร (ก จกรรมละ 6 โรงเร ยน) และสน บสน นการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนอ ก 12 โรงเร ยน ส4งผลใหโรงเร ยนขนาดเล กม ศ กยภาพ การด าเน นงานส งข น การต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครราชส มา เขต 4 ปงบประมาณ พ.ศ โดยจ ดท าแผนการก าก บต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานท งในระด บเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษา ด งน ก าก บต ดตามการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ พ.ศ โดยจ ดท าแบบรายงานใหผ ร บผ ดชอบโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการ รายงานความกาวหนาการด าเน นงาน ในไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 และไตรมาสท 4 รายงานท ประช มของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา เพ อใหทราบ ความกาวหนาในการด าเน นงานและใหขอเสนอแนะในการปร บปร งแกไขก และจ ดประช มบ คลากรท กคนเพ อรายงานผลการด าเน นงาน พ.ศ ว เคราะห;ปIญหา และพ จารณาแนวทางการแกปIญหาการด าเน นงาน และน าขอม ลไปใชในการวางแผนการด าเน นงาน พ.ศ ในว นท ก นยายน 2556 ณ หองประช มเขาใหญ4ฟiาใสร สอร;ท อ าเภอปากช4อง จ งหว ดนครราชส มา ผลจากการด าเน นงาน บ คลากรในส งก ดไดน าเสนอผลการด าเน นงาน แลกเปล ยนเร ยนร และร4วมก จกรรมเสร มสรางความสาม คค ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครราชส มา เขต 4 ม ขอม ล ขอเสนอแนะเพ อการสร ปผลการด าเน นงานและการรายงานผล ต4อผ ม ส4วน เก ยวของ น าไปใชพ ฒนาการด าเน

19 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ ประเม นผลการด าเน นงานตามกลย ทธ;ของสถานศ กษาในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 โดยแต4งต งคณะท างานประกอบดวยรองผ อ านวยการส าน กงาน เขตพ นท การศ กษา ประธานศ นย;พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ศ กษาน เทศก;และบ คลากร ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษา จ ดท าแบบประเม น โดยก าหนดประเด นการประเม นตามเปiาหมายของจ ดเนน การด าเน นงาน ท ก าหนดไวในแผนปฏ บ ต การประจ พ.ศ ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ออกประเม นในเด อนส งหาคม ก นยายน 2556 ผลจากการด าเน นงานส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ขอม ลสารสนเทศผลส าเร จของการด าเน นงานตามกลย ทธ;ในระด บสถานศ กษา เพ อเป2นขอม ล ในการพ ฒนาการบร หารจ ดการและรายงานต4อหน4วยงานท เก ยวของ แต4งต งคณะท างานประเม นผลการบร หารจ ดการของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา เพ อข บเคล อนการด าเน นงานและเสนอขอม ลประกอบการประเม นผลส มฤทธ (Achievement) การข บเคล อนนโยบายตามนโยบายและกลย ทธ;ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ ร บการประเม น 2 คร ง ไดแก4 ประเม นผลการบร หารจ ดการ พ.ศ ระยะท 2 เม อว นท ต ลาคม 2555 ประเม นผลการบร หารจ ดการ พ.ศ ระยะท 1 เม อว นท 12 และ 14 ม ถ นายน 2556 ผลจากการด าเน นงาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา สามารถข บเคล อนการด าเน นงาน จ ดท าขอม ลประกอบการประเม น และรายงานขอม ลต4อคณะกรรมการประเม นผลการบร หารจ ดการ เป2นไปดวยความเร ยบรอย และจ ดท าขอม ลสารสนเทศรายงานผลการประเม นต4อผ เก ยวของเพ อน าไปใชพ ฒนาการบร หารจ ดการ

20 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ ผลการประเม นการด าเน นงานบร หารจ ดการ (ประเม นผลส มฤทธ : A3 : Achievement) ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ปงบประมาณ พ.ศ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ไดประเม นผลการบร หารจ ดการส าน กงาน เขตพ นท การศ กษา โดยประเม นผลส มฤทธ (A3 : Achievement) การด าเน นงานข บเคล อนกลย ทธ; พ.ศ ในระยะท 2 เม อว นท ต ลาคม 2555 ก าหนดเกณฑ;การประเม น เป2น 4 ระด บ โดยระด บคะแนน 1 หมายถ งต ากว4าเปiาหมาย คะแนนเฉล ย หมายถ ง พอใช ระด บคะแนน 2 หมายถ ง ไดตามเปiาหมาย คะแนนเฉล ย หมายถ ง ด ระด บคะแนน 3 หมายถ ง ส งกว4าเปiาหมาย คะแนนเฉล ย หมายถ ง ด มาก ระด บคะแนน 4 หมายถ ง ส งกว4าเปiาหมาย และเกณฑ;ท ก าหนด คะแนนเฉล ย หมายถ ง ด เย ยม ม ผลการประเม นด งน กลย ทธ1ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส4งเสร ม ความสามารถดานเทคโนโลย เพ อเป2นเคร องม อในการเร ยนร ประเม น 5 ประเด น ผลการประเม นเฉล ย อย 4ในระด บด (2.20) กลย ทธ1ท 2 ปล กฝIงค ณธรรม ความส าน กในความเป2นชาต ไทยและว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง ประเม น 3 ประเด น ผลการประเม นเฉล ยอย 4ในระด บด มาก (2.67) กลย ทธ1ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาใหท วถ ง ครอบคล ม ผ เร ยนไดร บโอกาสในการพ ฒนา เต มตามศ กยภาพ ประเม น 4 ประเด นผลการประเม นเฉล ยอย 4ในระด บด มาก (2.75) กลย ทธ1ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบใหสามารถจ ดการเร ยนการสอนได อย4างม ค ณภาพ (โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ e-training) ประเม น 1 ประเด น ผลการประเม นเฉล ย อย 4ในระด บด มาก (3.00) กลย ทธ1ท 5 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจ ทางการศ กษา หล กธรรมาภ บาล เนนการม ส4วนร4วมจากท กภาคส4วนและความร4วมม อก บองค;กรปกครอง ส4วนทองถ น เพ อส4งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษา ประเม น 2 ประเด น ผลการประเม นเฉล ย อย 4ในระด บด มาก (3.00) สร ปผลการด าเน นงานข บเคล อนนโยบายตามกลย ทธ1ปงบประมาณ พ.ศ ม ผลส มฤทธ (A3 : Achievement) โดยรวมเฉล ยอย 4ในระด บด มาก (2.72) โดยม ค4าเฉล ยผลส มฤทธ ส งส ด ในกลย ทธ;ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบใหสามารถจ ดการเร ยนการสอนไดอย4าง ม ค ณภาพ และกลย ทธ;ท 5 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจ ทางการศ กษา หล กธรรมาภ บาล เนนการม ส4วนร4วมจากท กภาคส4วนและความร4วมม อก บองค;กรปกครอง ส4วนทองถ น เพ อส4งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษา ม ค4าเฉล ยอย 4ในระด บด มาก (3.00) รองลงมา เป2นกลย ทธ;ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาใหท วถ ง ครอบคล ม ผ เร ยนไดร บโอกาสในการพ ฒนา เต มตามศ กยภาพ อย 4ในระด บด มาก (2.75) กลย ทธ;ท 2 ปล กฝIงค ณธรรม ความส าน กในความเป2นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง อย 4ในระด บด มาก (2.67) และกลย ทธ;ท 1 พ ฒนาค ณภาพ และมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส4งเสร มความสามารถดานเทคโนโลย เพ อเป2นเคร องม อ ในการเร ยนร อย 4ในระด บปร บปร ง (2.20)

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา

ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา 8.5 น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชนพ งพอใจ ผลการบร หารการจ ดการศ กษา มาตรฐาน/ต วช ว ด การด าเน นงาน/ผลการด

More information

แบบบ นท กการประเม นผลการด าเน นงานของสถานศ กษา ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ป%งบประมาณ พ.ศ. 2556 หน,วยร บการประเม น

แบบบ นท กการประเม นผลการด าเน นงานของสถานศ กษา ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ป%งบประมาณ พ.ศ. 2556 หน,วยร บการประเม น แบบบ นท กการประเม นผลการด าเน นงานของสถานศ กษา ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ป%งบประมาณ พ.ศ. 2556 หน,วยร บการประเม น โรงเร ยน... ศ นย1พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา... อ าเภอ... คณะกรรมการประเม

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา 2554

การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา 2554 การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา เร อง การว เคราะห ช วงคะแนนผลการสอบว ดค ณภาพน กเร ยน ระด บช น และ ในเคร อม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยลแห งประเทศไทย ป การศ กษา โดยใชโปรแกรม การค านวณว เคราะห ช วงคะแนนผลการสอบ (Microsoft

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร ของเทศบาลต าบลปร ก ปงบประมาณ ๒๕๕๗ อ าเภอสะเดา จ งหว ดสงขลา

แผนการจ ดการความร ของเทศบาลต าบลปร ก ปงบประมาณ ๒๕๕๗ อ าเภอสะเดา จ งหว ดสงขลา แผนการจ ดการความร ของเทศบาลต าบลปร ก ปงบ ๒๕๕๗ อ าเภอสะเดา จ งหว ดสงขลา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) เปาหมาย KM (Desired State) : การสน บสน นสงเสร มให,บ คลากรในส

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

ช อเจ าของผลงาน นางสาวล ดดา แตงหอม ตาแหน ง ศ กษาน เทศก ว ทยาฐานะ ชานาญการพ เศษ

ช อเจ าของผลงาน นางสาวล ดดา แตงหอม ตาแหน ง ศ กษาน เทศก ว ทยาฐานะ ชานาญการพ เศษ ๑ การนาเสนอผลงานการปฏ บ ต งานท ด ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อผลงาน การเพ มพ นศ กยภาพการจ ด การเร ยนร คณ ตศาสตร ช อเจ าของผลงาน นางสาวล ดดา แตงหอม ตาแหน ง ศ กษาน เทศก ว ทยาฐานะ ชานาญการพ เศษ สถานท ทางาน กล มน

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 1 โครงการ พ ฒนางาน ICT เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 ผ ร บผ ดชอบ นายวช รว ชญ เยาว น น, นางธน ดา ส รส

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

บทท 3 วธ ด าเนนการ วธ ด าเนนการ

บทท 3 วธ ด าเนนการ วธ ด าเนนการ # # 57 บทท 3 วธ ด าเนนการ การประเมนผลการด าเนนงานตามกลย ทธ ของสถานศ กษาในส งก ดส าน กงาน เขตพ #นท %การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ม วธ ด าเนนการตามข #นตอน ด งน วธ ด าเนนการ ก าหนดวธ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

ขอม ลการเขารวมก จกรรมเพ อแสวงหาความร จากภายนอกหนวยงาน ระหวาง พฤษภาคม 2553 เมษายน 2554

ขอม ลการเขารวมก จกรรมเพ อแสวงหาความร จากภายนอกหนวยงาน ระหวาง พฤษภาคม 2553 เมษายน 2554 ช อก จกรรม : อบรมระบบ Finger Print Scan และระบบการลา Online ว นท 12 พฤษภาคม 2553 สถานท : ห

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

8. ความเห นอ น ๆ เก ยวก บผ "สม คร

8. ความเห นอ น ๆ เก ยวก บผ สม คร แบบ บว.3 หน งส อร บรองค ณสมบ ต ของผ สม คร ---------------- 1. ช อ สก ล (นาย/นาง/นางสาว). 2. สม ครสาขาว ชา..รห สสาขาว ชา 3. กล มว ชา (ถ"าม )... 4. ว น เด อน ป( ท ออกหน งส อร บรอง... 5. ช อผ "ร บรอง..ท อย

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงานในความร บผ ดชอบของกระทรวงมหาดไทย (รอบส ปดาห) หน!วยงาน การไฟฟ#านครหลวง ระหว!างว นท ๒๕-๓๑ ต ลาคม ๒๕๕๗

แบบรายงานผลการด าเน นงานในความร บผ ดชอบของกระทรวงมหาดไทย (รอบส ปดาห) หน!วยงาน การไฟฟ#านครหลวง ระหว!างว นท ๒๕-๓๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ รายงานท กว นพ ธของส ปดาห หน!วยงาน การไฟฟ#า Roadmap : ๑. ด6านการเท ดท นและธ ารงไว6ซ งสถาบ นหล กของชาต เปาหมาย : ประชาชนม ความจงร กภ กด ตอสถาบ นหล กของชาต และน!อมน าแนวพระราชด าร ไปส การปฏ บ ต ล าด บ Roadmap

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 1 รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา หล กส ตรเทคน คการจ ดการเร ยนร ส ความเป นเล ศ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ตามโครงการสร างและพ ฒนาเคร อข ายเพ อการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา สาน กงานศ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

กรอบการดาเน นงาน ประกวดรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจาป 2556

กรอบการดาเน นงาน ประกวดรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจาป 2556 กรอบการดาเน นงาน ประกวดรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจาป 2556 ข นตอน เหน อ ตะว นออก เฉ ยงเหน อ กลาง - ตะว นออก ใต 1 การประกวด จ.เพชรบ รณ จ.นครพนม- จ.เพชรบ ร ระด บภ ม ภาค ม กดาหาร 490 ราย 450 ราย

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 คาช แจง แบบสอบถามฉบ บน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพสภาพป จจ บ นและของ การบร หารหล กส ตสถานศ กษาของโรงเร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

แผนปฏ บ ต การด านการแสดงความร บผ ดชอบต อส งคมของ กนอ. ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การด านการแสดงความร บผ ดชอบต อส งคมของ กนอ. ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การดานการแสดงความร บผ ดชอบต อส งคมของ กนอ. ประจ าป 2556 ว ตถ ประสงค เพ อใหผ ม ส วน ไดเส ยม ส วนร วมใน กระบวนการจ ดต งน คม อ ตสาหกรรมและท าเร อ อ ตสาหกรรม เพ อใหเก ด การยอมร บจากท กภาค ส วนท เก

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง

โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง นโยบาย สพป. พ ทล ง เขต 2 ด านค ณภาพ ข อท 4 มาตรฐานส าน กงาน มาตรฐานท 1 ต วบ งช ท 1 (2),(3) จ ดเน น สพฐ. ด านคร และบ คลากรทางการศ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information