ส วนท 2 ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2556

Size: px
Start display at page:

Download "ส วนท 2 ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2556"

Transcription

1 ส วนท 2 ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ไดร บจ ดสรรงบประมาณ เพ อบร หารส าน กงานและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา แผนงานขยายโอกาสและพ ฒนาการศ กษา จ านวน 8,000,000 บาท จ าแนกเป2น 2 ส4วน ค อ 1. งบบร หารจ ดการ จ านวน 5,000,000 บาท ไดพ จารณาการใชจ4ายเง นด งน 1.1 งบประมาณค4าใชจ4ายประจ า จ านวน 3,000,000 บาท 1.2 งบประมาณบร หารจ ดการของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา จ านวน 2,000,000 บาท 2. งบเพ มประส ทธ ผลกลย ทธ; (งบพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน) จ านวน 3,000,000 บาท ท งน ไดม การจ ดสรรงบประมาณจากส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน และงบประมาณจากหน4วยงานอ น ใหส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 จ ดท าโครงการ/ก จกรรมเพ มเต ม โดยม ผลการด าเน นงานสร ปไดด งน กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร มความสามารถ ด านเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อการเร ยนร (Raising the bar) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ด าเน นก จกรรมเพ อพ ฒนาค ณภาพ และมาตรฐานการศ กษาเพ อใหบรรล ผลตามกลย ทธ;ท 1 ด งน จ ดงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อและระด บชาต ป 2555 โดยจ ดประกวดแข4งข นก จกรรมน กเร ยนระด บเขตพ นท การศ กษา 7 กล 4มสาระและ 1 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ม โรงเร ยนเขาร4วมการแข4งข นท กกล 4มสาระ ไดต วแทนเขาร4วมแข4งข นในระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ณ จ งหว ดช ยภ ม ท งหมด 80 โรงเร ยน และโรงเร ยนท เป2นต วแทนสามารถชนะการแข4งข นเป2นต วแทน เขาร4วมแข4งข นระด บชาต ท จ งหว ดนนทบ ร ท งหมด 15 โรงเร ยน ม โรงเร ยนท ชนะการแข4งข น ชนะเล ศ 2 โรงเร ยน ล าด บท 2 จ านวน 3 โรงเร ยน และล าด บท 3 จ านวน 2 โรงเร ยน

2 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ พ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาไทย โดยพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอนภาษาไทย โดยแจงแนวทางการเร ยนการสอนภาษาไทยใหโรงเร ยนถ อเป2นแนวปฏ บ ต และจ ดก จกรรมพ ฒนาคร ผ สอน ภาษาไทยท สอนไม4ตรงตามว ชาเอก ไดแก4อบรมพ ฒนาศ กยภาพการเร ยนการสอนภาษาไทย ใหก บ คร ผ สอนช นประถมศ 1 ท กโรงเร ยน จ านวน 180 คน เม อว นท 11 พฤษภาคม 2556 อบรมส มมนา แลกเปล ยนเร ยนร คร สอนภาษาไทยช นประถมศ 3 สอนอย4างไรน กเร ยนเข ยนภาษาไทยไดถ กตอง จ านวน 150 คน เม อว นท 4 ส งหาคม 2556 จ ดก จกรรมพ ฒนาและส4งเสร มศ กยภาพน กเร ยนท กระด บช น ไดแก4 แข4งข นน กเร ยนระด บช นประถมศ 3 ในดานเข ยนเร องจากภาพและค ดลายม อ เข ยนเร ยงความ และค ดลายม อ แต4งกลอนส ภาพและค ดลายม อ แข4งข นการอ4านเอาเร อง น กเร ยนระด บช นประถมศ กษา 3 ผลจากการด าเน นงาน คร ม ร ปแบบการสอนพรอมท งม ส อการเร ยนการสอนเพ อแกปIญหาการอ4าน และการเข ยนไดเป2นอย4างด คร ม เทคน คการสอนดานการอ4านและการเข ยนภาษาไทยท หลากหลาย ม แนวทางในการพ ฒนาผ เร ยนในเร องการอ4านเอาเร อง สร ปความและจ บใจความ ม แนวทางในการ ออกขอสอบ น กเร ยนม ศ กยภาพดานภาษาไทย ไดร บรางว ลระด บประเทศ การเข ยนเร ยงความจากภาพ และค ดลายม อ ช นประถมศ 1-3 ส(งเสร มน ส ยร กการอ(าน โดยประช มส มมนาแลกเปล ยนเร ยนร ใหก บคร ผ ร บผ ดชอบ ก จกรรมส4งเสร มน ส ยร กการอ4าน ท กโรงเร ยน จ านวนท งส น 200 คน ในว นท 4 ม ถ นายน 2556 ณ หองประช มส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ผ เขาประช มส มมนา ไดน าเสนอผลงาน และแลกเปล ยนเร ยนร ก จกรรรมท ประสบความส าเร จ และปIญหา อ ปสรรคในการ ด าเน นงาน น าไปพ ฒนาการด าเน นงานใหม ประส ทธ ภาพย งข น พ ฒนาการเร ยนการสอนปฐมว ย โดยส 4มประเม นพ ฒนาการน กเร ยนท จบหล กส ตร การศ กษาปฐมว ย กษา 2555 จ านวน 14 โรงเร ยน น เทศต ดตามและประเม นโรงเร ยนน าร4องโครงการ บานน กว ทยาศาสตร;นอย กษา 2555 จ านวน 20 โรงเร ยน อบรมใหความร โรงเร ยนท ร4วมโครงการ บานว ทยาศาสตร;นอย จ านวน 80 โรงเร ยน จ ดส ปดาห;บานน กว ทยาศาสตร;นอยและประกวด Best Practice ร4วมก บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 1 ระหว4างว นท 5-6 ก นยายน 2556 ณ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร จ งหว ดนครราชส มา และร4วมก บศ นย;ปฐมว ยตนแบบ จ ดอบรมพ4อแม4 ผ ปกครอง ใหม ความร ในการอบรมเล ยงด เด กอาย 0-6 ผลจาการด าเน นงาน คร ผ สอนปฐมว ย พ4อแม4 ผ ปกครอง ไดร บความร สามารถร4วมพ ฒนาเด กปฐมว ย คร สามารถจ ดก จกรรมทดลองว ทยาศาสตร; เพ อสรางประสบการณ;การเร ยนร แก4เด กปฐมว ยไดอย4างม ค ณภาพ พ ฒนาศ กยภาพคร ผ,สอนเพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ทยาศาสตร1 และคณ ตศาสตร1 โดยค ดเล อกคร เขาร บการอบรมเพ อเป2นว ทยากรแกนน าและจ ดการอบรม Inspiring Science ระหว4างว นท ส งหาคม 2556 ณ หองประช มส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครราชส มา เขต 4 จ ดอบรม Nature of Science ในว นท 30 ส งหาคม 2556 ณ โรงเร ยนเต มแสงไข ปากช4องว ทยา และว นท 7-8 ก นยายน 2556 ณ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ผลจากการด าเน นงาน คร แกนน าม ความร ความสามารถ น าไปขยายผลการอบรมใหก บ คร ในโรงเร ยนอ น ๆ และผ ผ4านการอบรมสามารถน าความร ไปพ ฒนาการเร ยนการสอนว ทยาศาสตร; และคณ ตศาสตร;ในโรงเร ยนได

3 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ ข บเคล อนแนวทางการจ ดการเร ยนร,บ รณาการแบบครบวงจรส (การปฏ บ ต โดยจ ดอบรมเช งปฏ บ ต การรองผ บร หารสถานศ กษาและคร ผ สอนในการข บเคล อนแนวทางการจ ดการเร ยนร บ รณาการแบบครบวงจรส 4การปฏ บ ต ในว นท 2-3 ส งหาคม 2556 ณ หองประช มศ นย;อน ร กษ;พ นธ กรรมพ ช อ นเน องมาจากพระราชด าร ฯ จ านวน 220 คน ผลจากการด าเน นงาน รองผ อ านวยการสถานศ กษา และคร ผ สอน ม ความร ความเขาใจการจ ดการเร ยนร บ รณาการแบบครบวงจร สามารถแกปIญหา ความซ าซอนของการเร ยนเน อหาสาระของแต4ละกล 4มสาระการเร ยนร สามารถเต มเต มจ ดเนนการพ ฒนา ค ณภาพของผ เร ยนไดช ดเจนมากข น และข บเคล อนจ ดเนนการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนส 4การปฏ บ ต โดยจ ดอบรมผ บร หารสถานศ กษาและคร ผ สอนของโรงเร ยนในศ นย;พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา ข นพ นฐาน รวม 104 คน และจ ดก จกรรมส มมนาแลกเปล ยนเร ยนร ทางว ชาการ น าเสนอนว ตกรรม และ Best Practice ตามจ ดเนนการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนของผ บร หารสถานศ กษาหร อคร ผ สอน ของโรงเร ยนในส งก ด จ านวน 184 โรงเร ยน ณ โรงเร ยนบานโนนก 4มม ตรภาพท 210 ผลจากการด าเน นงาน ผ บร หารและคร ผ สอน ม ความร ความเขาใจในการน าเคร องม อในระบบออนไลน;ไปใชในโรงเร ยนไดอย4าง ม ประส ทธ ภาพ ผ บร หาร คร ม ผลงานน าเสนอนว ตกรรมท เป2น Best Practice ตามจ ดเนนการพ ฒนา ค ณภาพผ เร ยน ส4งผลใหโรงเร ยนไดแลกเปล ยนเร ยนร สามารถจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนไดอย4างม ค ณภาพ อบรมแนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร, โดยอบรมเช งปฏ บ ต การคร ผ ร บผ ดชอบ งานดานการว ดผลโรงเร ยนละ 1 คน ในว นท 1-2 ม นาคม 2556 และ ว นท 1-4 ม นาคม 2556 ณ หองประช ม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ผลจากการด าเน นงาน ผ ผ4านการอบรม จ านวน 184 คน ม ความร ความเขาใจเก ยวก บแบบพ มพ;ระเบ ยบแสดงผลการเร ยน (ป.พ.1) สมารถ แสดงผลการเร ยน (ป.พ.1) ไดถ กตอง อบรมบ รณาการใช,คอมพ วเตอร1พกพา (Tablet) เพ อยกระด บการเร ยนการสอน โดยจ ดอบรมว ทยากรแกนน า บ รณาการการใชคอมพ วเตอร;พกพา (Tablet) เพ อยกระด บการเร ยนการสอน ใหก บคร ผ สอนช นประถมศ 1 จ านวน 26 คน ในว นท 5 ส งหาคม 2556 และอบรมคร ผ สอน ช นประถมศ 2 จ านวน 246 คน ในว นท ส งหาคม 2556 ว นท ส งหาคม 2556 และว นท ส งหาคม 2556 ณ หองประช มส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ส4งเสร มใหโรงเร ยนไดพ ฒนาคร ช นประถมศ 1 ใหครบท กหอง และน เทศ ต ดตามการด าเน นงาน ในสถานศ กษาอย4างต4อเน อง ผลจากการด าเน นงาน คร ผ สอนช นประถมศ 1 และช นประถมศ 2 สามารถจ ดการเร ยนการสอนโดยใชคอมพ วเตอร;พกพาได และคร ในสถานศ กษาบางแห4ง สามารถปร บแผน การจ ดการเร ยนการสอนดวยคอมพ วเตอร;พกพาได

4 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ พ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษเพ อเตร ยมความพร,อมส (ประชาคมอาเซ ยน โดยจ ดก จกรรมการพ ฒนาท ส าค ญ ด งน อบรมการใชส อการสอนภาษาอ งกฤษระด บช น ประถมศ 1-3 (Teacher s kit) จ านวน 135 คน ระหว4างว นท 1-2 เมษายน 2556 ณ โรงแรมโกลเดนแลนด; ร สอร;ท อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา คร ผ สอนไดร บการพ ฒนาว ธ การสอนและการใชส อในการจ ดการเร ยนการสอน การสอนเส ยงภาษาอ งกฤษ การประสมค า ส4งผลใหคร ร ว ธ การใชส อและสามารถใชส อในการจ ดการเร ยน การสอนภาษาอ งกฤษไดอย4างม ประส ทธ ภาพเพ มมากข น คร สามารถสอนเส ยงไดอย4างถ กหล กว ธ ของการ ออกเส ยงค าและประโยคภาษาอ งกฤษและสอนการประสมค าหร อการแจกล กประสมค าภาษาอ งกฤษได จ ดก จกรรมค4ายภาษาอ งกฤษภาคฤด รอน น กเร ยนระด บช นม ธยมศ 1-3 (ขยายโอกาส) กล 4มเปiาหมายเป2นน กเร ยนและคร ว ทยากรพ เล ยงท เป2นคร ภาษาอ งกฤษเขาร4วมก จกรรม จ านวน 114 คน โดยด าเน นการเม อว นท ม นาคม 2556 ล กษณะก จกรรมเป2นการเขาค4าย 2 ว น 1 ค น เพ อพ ฒนาท กษะการใชภาษาอ งกฤษในการส อสารท ง 4 ท กษะ ค อ ท กษะการฟIง การพ ด การอ4านและการเข ยน โดยเน อหาเนนความร ท บ รณาการส 4ประชาคมอาเซ ยน ก จกรรมม ท งฝlกปฏ บ ต ท กษะการใชภาษาก จกรรมเกม เพลงภาษาอ งกฤษ และน นทนาการ น กเร ยนท เขาร4วมก จกรรม ม ความเขาใจและสามารถใชภาษาอ งกฤษในการส อสารไดด ข น สามารถน าความร ท ไดร บไปใชประย กต;ใช ในช ว ตประจ าว นได และม เจตคต ท ด ด ต4อว ชาภาษาอ งกฤษ คร ผ สอนท ร4วมเป2นคร ว ทยากรพ เล ยง ไดเร ยนร เทคน คต4าง ๆ ไปพรอม ๆ ก บน กเร ยน และช4วยเหล อน กเร ยนในการปฏ บ ต ก จกรรม และน าความร ไปขยายผลในโรงเร ยน พ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารส าหร บผ บร หารโรงเร ยนและบ คลากร ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษา เพ อบ รณาการเตร ยมความพรอมส 4ประชาคมอาเซ ยน ในเด อน พฤษภาคม 2556 ณ หองประช ม 1 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ผ ผ4านการรอบรมเป2นผ บร หารสถานศ กษา จ านวน 184 คน และบ คลากรในส าน กงานเขตพ นท การศ กษา จ านวน 50 คน ไดร บความร เพ มมากข น ม ความม นใจในการใชภาษาอ งกฤษในการส อสารมากข น และส4งคร ผ สอนภาษาอ งกฤษระด บช นประถมศ 1-3 (ขยายโอกาส) เขาร4วมก จกรรมค4ายว ชาการ ภาษาอ งกฤษแบบเขม ในว นท ส งหาคม 2556 ณ สถาบ นภาษามหาว ทยาล ยราชภ ฎนครราชส มา ม ผ ผ4านการอบรม 60 คน และม ผลการประเม นท กษะการฟIง พ ดภาษาอ งกฤษอย 4ในระด บด รอยละ 80

5 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ พ ฒนาโรงเร ยนศ นย;พ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษระด บประถมศ กษา (PEER Center) จ านวน 3 ศ นย; ไดแก4 โรงเร ยนบานปากช4องค ร สาม คค 1 อ าเภอปากช4อง โรงเร ยน บานใหม4ส าโรง อ าเภอส ค ว และโรงเร ยนระดมว ทยาน สรณ; อ าเภอส งเน น ใหม สภาพแวดลอมท เหมาะสม เอ ออ านวยต4อการปฏ บ ต งาน โดยจ ดซ อส อและว สด อ ปกรณ;ท ใชประโยชน;ต4อการจ ดการเร ยนการสอน และสามารถใชแหล4งเร ยนร ของคร ภาษาอ งกฤษท ส งก ดในแต4ละศ นย; และส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ร4วมก บศ นย;พ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษ ด าเน นการ จ ดก จกรรมพ ฒนาคร และน กเร ยนหลายก จกรรม ด งน ก จกรรมค4ายภาษาอ งกฤษแบบเขม (O-NET) ช นประถมศ 6 และช นม ธยมศ 3 แบบไปกล บ (Day Camp) จ านวน 2 ว น โดยว ทยากรแกนน าภาษาอ งกฤษ เป2นผ ใหความร จ ดท าแบบทดสอบและส อเอกสารใหก บคร ผ สอนภาษาอ งกฤษน าไปจ ดการเร ยนการสอน และต วแบบเขมใหก บน กเร ยนเพ อเตร ยมการก4อนสอบ O-NET กษา 2555 น กเร ยนท เขาร4วม ก จกรรม ม ความร ความเขาใจในการใชภาษาอ งกฤษมากข น แต4ผลการสอบ O-NET กษา 2555 ภาพรวมลดต กษา 2554 ซ งตองด าเน นการพ ฒนาต4อไป ก จกรรมค4ายภาษาอ งกฤษส าหร บคร ช นประถมศ 1-6 ในว นท พฤษภาคม 2556 ณ อาคาร 27 ช น 5 มหาว ทยาล ยราชภ ฎนครราชส มา ม คร เขาเขาอบรม รวม 150 คน คร ไดร บการาพ ฒนาท กษะการฟIง และการพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร รวมท ง การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ฟIงและพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารและม ความพ งพอใจ ในการพ ฒนาคร งน จ ดก จกรรมค4ายภาษาอ งกฤษฤด รอนน กเร ยนช นประถมศ 4-6 ในว นท 7-8 ม ถ นายน 2556 ณ โรงเร ยนบานปากช4อง (ค ร สาม คค 1) ว นท 5-6 ม ถ นายน 2556 ณ โรงเร ยนบานใหม4ส าโรง และว นท 7-8 ม ถ นายน 2556 ณ โรงเร ยนระดมว ทยาน สรณ; ม น กเร ยน เขาร4วมก จกรรมจ านวน 300 คน ผ เขาร4วมก จกรรมไดร บการอบรมแบบเขม เนนท กษะการฟIง และพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร การใชเพลงและเกม ในการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษ น กเร ยน ม ความม นใจในการใชภาษามากข น ม เจตคต ท ด ต4อภาษาอ งกฤษและม ความส ขในการเร ยน

6 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส (ประชาคมอาเซ ยน โดยจ ดอบรมเช งปฏ บ ต การ เพ อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษาและจ ดการเร ยนร เก ยวก บประชาคมอาเซ ยน ใหแก4คร ผ สอน จ านวน 200 คน ในว นท 7-8 ม ถ นายน 2556 ณ โรงเร ยนบานปากช4อง ว นท 9-10 ม ถ นายน 2556 ณ โรงเร ยนบานโนนก 4มม ตรภาพท 210 และจ ดส มมนาแลกเปล ยนเร ยนร ว ธ ปฏ บ ต ท ด เก ยวก บ ประชาคมอาเซ ยน ประกวดและใหรางว ล ในว นท 6 ส งหาคม 2556 ณ โรงเร ยนบานโนนก 4ม ม ตรภาพท 210 ผลจากการด าเน นงาน คร ผ สอนม ความร ความเขาใจเก ยวก บการพ ฒนาหล กส ตร สถานศ กษาและแผนการจ ดการเร ยนร ท เนนอาเซ ยนของช นประถมศ 1-6 ท กกล 4มสาระ การเร ยนร โรงเร ยนม หล กส ตรสถานศ กษาท เนนอาเซ ยน จ ดก จกรรมท หลากหลายพรอมส 4ประชาคม อาเซ ยน รอยละ 80 คร ผ สอนและผ บร หารโรงเร ยน ม ผลงานว ธ ปฏ บ ต ท ด เก ยวก บการพ ฒนาหล กส ตร สถานศ กษา การจ ดก จกรรมการเร ยนร ส อ นว ตกรรมการเร ยนร เก ยวก บประชาคมอาเซ ยน การพ ฒนา ส งแวดลอมและการจ ดการดานภ ยพ บ ต การพ ฒนาค ณภาพโรงเร ยนในฝCนอย(างย งย นส (มาตรฐานสากล โดยจ ดประช มส มมนา ผ บร หารและคร โรงเร ยนในฝIนท ง 5 โรงเร ยน เพ อพ ฒนาค ณภาพโรงเร ยนในฝIนอย4างย งย นส 4มาตรฐานสากล โดยท กโรงเร ยนม นว ตกรรม Best Practice ท กกล 4มสาระเขาร4วมการแข4งข นค ดเล อกระด บเขตพ นท การศ กษา โรงเร ยนในฝIนท ง 5 โรงเร ยนไดเขาร4วมงาน Lab School Symposium 2013 ระด บภาคตะว นออก เฉ ยงเหน อ (ตอนล4าง) ท โรงเร ยนศร ปท มว ทยาคาร จ งหว ดอ บลราชธาน โดยโรงเร ยนอน บาลประชาร ฐสาม คค โรงเร ยนน ยมม ตรว ทยาคาร และโรงเร ยนบานปากช4อง (ค ร สาม คค 1) น าผลงานนว ตกรรม (Best Practice) เขาร4วมแข4งข น 8 รายการ ผ4านการค ดเล อกใหไปแสดงผลงานระด บชาต 2 รายการ ไดแก4 ประเภทผ บร หาร สถานศ กษา นายธ ระเชษฐ; ปiองจ นมณ สก ล ผ อ านวยการโรงเร ยนอน บาลประชาร ฐสาม คค และประเภท โครงงานน กเร ยนระด บม ธยมศ กษา โรงเร ยนน ยมม ตรว ทยาคาร การส(งเสร มและพ ฒนาห,องสม ด (1 ป. 4 ส.) โดยอบรมเช งปฏ บ ต การ ใหก บบรรณาร กษ; และคร ผ ร บผ ดชอบหองสม ดโรงเร ยน จ านวน 70 โรงเร ยน เพ อพ ฒนาเคร อข4ายระบบหองสม ดอ ตโนม ต ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ผ ผ4านการอบรมม ความร ความเขาใจในการพ ฒนา เคร อข4ายระบบหองสม ดอ ตโนม ต ส งข น

7 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (Moral and Ethics) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ด าเน นก จกรรม เพ อปล กฝIงค ณธรรม ความส าน กในความเป2นชาต ไทยและว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ด งน พ ฒนาและข บเคล อนหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงส (สถานศ กษา โดยประช มช แจงแนวทางการด าเน นงานแก4โรงเร ยน จ ดท าแผนบ รณาการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ส 4กระบวนการเร ยนร ประช มคณะท างานจ ดท าหล กส ตร และอบรมเช งปฏ บ ต การแก4ผ บร หารสถานศ กษา และคร ผ ร บผ ดชอบโครงการ ในว นท 19 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเร ยนบานหนองซ4อมตะเค ยนงาม การน าเสนอผลการจ ดก จกรรม แลกเปล ยนเร ยนร ของโรงเร ยนท เป2นแบบอย4าง และด าเน นการประเม น เพ อยกระด บใหเป2นสถานศ กษาพอเพ ยง ผลจากการด าเน นงาน โรงเร ยนในส งก ดท กโรงเร ยนจ ดการเร ยน การสอนโดยน าหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงบ รณาการในกล 4มสาระการเร ยนร อย4างนอย 1 กล 4มสาระ การเร ยนร และม โรงเร ยนท สามารถจ ดการเร ยนการสอนบ รณาการในกล 4มสาระการเร ยนร ครบท กกล 4มสาระ มากกว4ารอยละ 70 พ ฒนาและเสร มสร,างค ณธรรม จร ยธรรม กต ญH และม ความส าน กในความเปJนชาต ไทย โดยสรางความตระหน กแก4บ คลากรท เก ยวของ และใหโรงเร ยนพ ฒนาค ณธรรม ค4ายค ณธรรมในระด บศ นย; ใหศ นย;ค ดเล อกโรงเร ยนด เด4น น กเร ยนด เด4นดานค ณธรรม และประกวดโครงงานค ณธรรมในระด บศ นย; เพ อค ดเล อกต วแทน จ ดประกวดบทความร ต นร เบ กบาน ในว นท ก นยายน 2556 และจ ดน ทรรศการ แลกเปล ยนเร ยนร และประกวดโครงงานค ณธรรมในระด บเขตพ นท การศ กษาระหว4างว นท ก นยายน 2556 ณ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ผลจากการด าเน นงาน โรงเร ยนในส งก ด จ ดก จกรรมส4งเสร มกระบวนการเร ยนร ปล กฝIงค ณธรรมความส าน กในความเป2นชาต ไทย ครบท กโรงเร ยน น กเร ยนม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค; ไดร บความร4วมม อระหว4างว ดและโรงเร ยน เพ อด แลช4วยเหล อ เสร มสราง ภ ม ค มก นใหก บน กเร ยนในช มชน ม โรงเร ยนและน กเร ยนท ม ผลงานด เด4นเป2นแบบอย4างไดระด บเขตพ นท การศ กษา ด งน ค อ โรงเร ยนบานหนองซ4อมตะเค ยนงาม ไดร บค ดเล อกเป2นโรงเร ยนด เด4นดานค ณธรรม และม น กเร ยนด เด4น ดานค ณธรรม โรงเร ยนบานนาใหญ4 (เสถ ยรราษฎร;บ าร ง) ไดร บรางว ลโครงงานด เด4นระด บประถมศ กษา และโรงเร ยนบานหนองเบน ไดร บรางว ลโครงงานด เด4นระด บม ธยมศ กษา

8 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ การสร,างเสร มความส าน กในความเปJนชาต ไทย โดยจ ดก จกรรมค4ายสรางสรรค; พ ฒนาค ณภาพเด กไทย การสรางเสร มความเป2นไทยและเอกล กษณ;ชาต ไทย ในว นท 22 ม นาคม 2556 ณ ค4ายอ4างซ บประด 4แคมปv อ าเภอส ค ว จ งหว ดนครราชส มา น กเร ยนท เขาร4วมก จกรรม ม ความร ความเขาใจ เก ยวก บความเป2นไทยและเอกล กษณ;ชาต ไทย น กเร ยนม ภาวะผ น า การท างานเป2นท ม ม ความร บผ ดชอบ และม ความพ งพอใจในการเขาร4วมก จกรรมค4าย และตระหน กถ งค ณค4าความส าค ญของการส บสานความเป2นไทย และเอกล กษณ;ชาต ไทยมากข น ส(งเสร มการจ ดก จกรรมความม จ ตสาธารณะ ความร บผ ดชอบต(อส งคม และส งแวดล,อม โดยจ ดฝlกอบรมโดยใชกระบวนการล กเส อ ก จกรรมสภาน กเร ยน ก จกรรมระบบ ด แลช4วยเหล อน กเร ยน และก าก บต ดตามผลการด าเน นงาน ผลจากการด าเน นงาน โรงเร ยนในส งก ด จ ดก จกรรมส4งเสร มความม จ ตสาธารณะของน กเร ยนอย4างต4อเน อง ผ บร หาร คร และบ คลากรทางการศ กษา ไดพ ฒนาตนเอง ม ความม นใจในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท ม 4งสรางจ ตส าน กดานจ ตสาธารณะ แก4เยาวชนอย4างเป2นร ปธรรม น กเร ยนไดร บการพ ฒนาโดยผ4านก จกรรมสภาน กเร ยน ท งดานทางกาย สต ปIญญา จ ตใจและศ ลธรรม ใหเป2นพลเม องด ม ความร บผ ดชอบ และช4วยสรางสรรค;ส งคมใหเก ด ความสาม คค และม ความเจร ญกาวหนา

9 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง และลดความเหล อมล Oา ผ เร ยนได ร บโอกาส ในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ (Filling the gap) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ด าเน นก จกรรมดานการ ขยายโอกาสทางการศ กษาใหท วถ งและลดความเหล อมล า ผ เร ยนไดร บโอกาสในการพ ฒนาเต มตาม ศ กยภาพ โดยด าเน นการ ด งน ส(งเสร ม ก าก บ ต ดตามการด าเน นงานตาม พ.ร.บ.การศ กษาภาคบ งค บ พ.ศ โดยออกก าก บ ต ดตามการด าเน นงาน พ.ร.บ.การศ กษาภาคบ งค บฯ ในเร องการเกณฑ;เด กเขาเร ยน การจ ดสรรโอกาสและการร บน กเร ยน เก บขอม ลน กเร ยนออกกลางค นและม แนวโนมว4าจะออกกลางค น เพ อใหการช4วยเหล อและใหค าแนะน าแก4โรงเร ยน การจ ดท าขอม ลและเอกสารเก ยวก บ พ.ร.บ.การศ กษา ภาคบ งค บ และการจ ดท า จ ดเก บเอกสารทางการศ กษาตามแบบท กระทรวงศ กษาธ การบ งค บใช (ปพ.1 ปพ.2 และ ปพ.3) โดยออกก าก บ ต ดตามโรงเร ยนขนาดเล กในส งก ด จ านวน 60 โรงเร ยน เพ อใหทราบว4าโรงเร ยนสามารถด าเน นงานไดถ กตองหร อไม4 และม ปIญหาหร อตองการไดร บการสน บสน น ช4วยเหล อ ในดานใดบาง เช4น ขอม ลประชากรว ยเร ยน ใหค าปร กษาในการด าเน นงาน ตลอดจนใหความ ช4วยเหล อน กเร ยน และเพ อใหคร ผ ร บผ ดชอบม ความร ความเขาใจ ในการปฏ บ ต งานและสามารถ ด าเน นการไดอย4างถ กตอง และเพ อพ ฒนางานการร บน กเร ผลจากการด าเน นงาน โรงเร ยนในส งก ดสามารถจ ดการศ กษาใหก บประชากรว ยเร ยนการศ กษาภาคบ งค บ ไดเขาเร ยนท กคน โรงเร ยนท ไดร บการก าก บต ดตาม สามารถปฏ บ ต ตาม พ.ร.บ.การศ กษาภาคบ งค บ พ.ศ ไดอย4างถ กตอง โรงเร ยนสามารถรายงานขอม ลการร บน กเร ยนบนเว บไซต; ไดครบท กโรงเร ยน

10 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ อบรมน กเร ยนแกนน าสภาน กเร ยนเพ อพ ฒนาความเข,มแข งก จกรรมสภาน กเร ยน โดย ประช มท มว ทยากร คณะท างานเพ อจ ดท าแผนพ ฒนาสภาน กเร ยนระยะยาว หล กส ตรการอบรม หล กเกณฑ;การประเม นค ดเล อกโรงเร ยนตนแบบสภาน กเร ยนระด บเขตพ นท การศ กษา และจ ดอบรมน กเร ยน แกนน าสภาน กเร ยนเพ อเสร มสรางและพ ฒนาความเขมแข งใหสภาน กเร ยนปฏ บ ต งานตามขอบข4ายหนาท ไดอย4างถ กตอง และเขาใจบทบาทหนาท ของคณะกรรมการสภาน กเร ยนโดยใชหล กธรรมาภ บาล หล กการ ม ส4วนร4วม การปฏ บ ต ตนภายใตส งคมประชาธ ปไตย จ ดก จกรรมเล อกต งคณะกรรมการสภาน กเร ยน ระด บเขต ระด บอ าเภอ ประจ 2556 ส าหร บโรงเร ยนระด บประถมศ กษาขนาดใหญ4 11 โรงเร ยน และโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษาจ านวน 57 โรงเร ยน รวมเป2น 68 โรงเร ยน ๆ ละ 3 คน รวมผ เขาอบรม 204 คน และค ดเล อกโรงเร ยนตนแบบสภาน กเร ยน โดยแต4งต งคณะกรรมการออกต ดตาม ประเม นผลการด าเน นงานตามหล กเกณฑ;ในเด อน ก นยายน 2556 ผลจากการด าเน นงาน น กเร ยนแกนน า สภาน กเร ยน ม ความร ความเขาใจ ในเร องบทบาทหนาท ค ณค4าและความส าค ญของสภาน กเร ยนตาม หล กธรรมาภ บาล น าความร ไปเผยแพร4ใหก บเพ อนน กเร ยนภายในโรงเร ยน องค;กรสภาน กเร ยนไดร บการ ส4งเสร ม สน บสน นและพ ฒนาศ กยภาพ ม กระบวนการ ว ธ การในการสรางความเขมแข งใหแก4สภาน กเร ยน และจ ดก จกรรมต4าง ๆ ร4วมก บเพ อนน กเร ยน คร ผ บร หาร และช มชน ไดอย4างหลากหลายและม ประส ทธ ภาพ ตรวจต ดตามความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา โดยจ ดประช มคณะกรรมการ ด าเน นงาน เพ อวางแผนการปฏ บ ต งานขององค;กร เคร อข4าย ออกต ดตามน กเร ยนท ม พฤต กรรมหน เร ยน ของพน กงานเจาหนาท ส4งเสร มความประพฤต น กเร ยนและสถานศ กษา จ านวน 6 เคร อข4าย ร4วมท งส น 24 คร ง และจ ดประช มคณะกรรมการด าเน นงานเพ อสร ปผลการปฏ บ ต งานรายภาคเร ยน รายงาน ต4อหน4วยงานท เก ยวของ ผลจากการด าเน นงาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ระบบเคร อข4ายเจาหนาท ส4งเสร มความประพฤต น กเร ยน โดยบ รณาการใหท กภาคส4วนท เก ยวของมาม บทบาทร4วมก นในการด แล และส4งเสร มความประพฤต น กเร กษา 2556 และส4งเสร มใหน กเร ยน เร ยนจบการศ กษาภาคบ งค บ และออกกลางค นนอยลง รวมน กเร ยน น กศ กษาท ม พฤต กรรมไม4เหมาะสมม จ านวนลดนอยลง

11 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ อบรมเมน อาหารกลางว นท ม ค ณภาพ โดยใช,โปรแกรม INMU School Lunch โดยจ ดอบรมสรางความร ความเขาใจในการจ ดท าโปรแกรม Thai School Lunch ใหแก4คร ผ ร บผ ดชอบ โครงการอาหารกลางว น เพ อใหสามารถจ ดเมน อาหารถ กหล กโภชนาการ และเพ มความร ความเขาใจ ในการด าเน นงานการจ ดเมน อาหารกลางว นท หลากหลาย ประหย ด ถ กหล กอนาม ย ผลจากการด าเน นงาน คร ท เขาร บการอบรม ม ความร ความเขาใจในการด าเน นงาน สามารถน าความร ไปจ ดอาหารกลางว น ส4งผลต4อการพ ฒนาน กเร ยนท ดอยโอกาสทางการศ กษา เด กพ การ และน กเร ยนท กคนไดร บประทาน อาหารกลางว นท สะอาด ปลอดภ ย ถ กตองตองตามหล กโภชนาการ อบรมเสร มสร,างความร,ความเข,าใจในการจ ดท าโปรแกรมค ดกรองน กเร ยน ระบบ Online ระบบด แลช(วยเหล อน กเร ยน โดยอบรมเช งปฏ บ ต การ ในว นท พฤษภาคม 2556 และออกต ดตามและประเม นผลโรงเร ยนท กโรงเร ยน ระหว4างเด อนส งหาคม ถ งก นยายน 2556 ผลจากการด าเน นการ คร แนะแนวและคร ท ปร กษาในโรงเร ยนท กโรงเร ยน ไดร บการอบรม 209 คน ม ความร ความเขาใจในการค ดกรองน กเร ยนดวยระบบ Online และม ความร ความเขาใจในการน า ขอม ลสารสนเทศจากโปรแกรมการค ดกรองน กเร ยนไปใชส4งเสร ม สน บสน น พ ฒนาปiองก น ด แลช4วยเหล อ และแกไขปIญหาใหก บน กเร ยนในส งก ดไดอย4างเหมาะสมและม ประส ทธ ภาพ โรงเร ยนท กโรงเร ยน ไดร บการประเม นผลการด าเน นงานระบบด แลช4วยเหล อน กเร ยนดานการน าขอม ลสารสนเทศไปใช ส4งเสร ม สน บสน น พ ฒนา ปiองก น ด แลช4วยเหล อและแกไขปIญหาอ น ๆ ผ4านเกณฑ;การประเม น ไม4นอยกว4ารอยละ 90 พ ฒนาค ณภาพการศ กษาส าหร บน กเร ยนท ม ความบกพร(องทางการเร ยนร, ปงบประมาณ พ.ศ โดยจ ดสรรงบประมาณใหโรงเร ยนท ม น กเร ยนท ม ความบกพร4องทางการเร ยนร ใชในการพ ฒนาส อ ส งอ านวยความสะดวกและความช4วยเหล ออ นใดทางการศ กษาส าหร บน กเร ยน จ านวน 80 โรงเร ยน โรงเร ยนละ 2,000 บาท จ ดอบรมคร ผ สอนภาษาไทยและคณ ตศาสตร;ช นประถมศ กษา 1-6 ในโรงเร ยนจ ดการเร ยนร4วมในส งก ด ท ม น กเร ยนม ความบกพร4องทางการเร ยนร จ านวน 150 คน เพ อปฏ บ ต การค ดกรองและพ ฒนาส อนว ตกรรมส าหร บน กเร ยนท ม ความบกพร4องทางการเร ยนร ในว นท 13 ม ถ นายน 2556 ณ หองประช มส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 และน เทศต ดตามการด าเน นงาน ผลจากการด าเน นงาน โรงเร ยนม ส อ นว ตกรรม เพ ยงพอมากข น คร ผ สอน สามารถค ดกรองน กเร ยนไดอย4างถ กตอง และสามารถจ ดก จกรรมการเร ยนร ไดเต มศ กยภาพ

12 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ กลย ทธ ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท Oงระบบ ให สามารถจ ดการเร ยนการร อย างม ประส ทธ ภาพ (Teacher Enhancement) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ด าเน นก จกรรมเพ อพ ฒนาคร และบ คลากร ทางการศ กษาใหสามารถปฏ บ ต งานและจ ดการเร ยนร ไดอย4างม ประส ทธ ภาพ ด งน พ ฒนาบ คลากรทางการศ กษาเต มศ กยภาพ โดยพ ฒนาผ บร หารการศ กษา ต าแหน4ง รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ท กคน ในว นท ม นาคม 2556 ณ เดอะโบน นซ4า ร สอร;ท เขาใหญ4 อ าเภอปากช4อง พ ฒนาบ คลากรทางการศ กษาในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา โดยจ ดสรรงบประมาณใหท กกล 4มงาน ศ กษาด งานและพ ฒนาศ กยภาพตามความตองการจ าเป2น ตรงตามศ กยภาพ ตรงตามสายและมาตรฐานต าแหน4ง และพ ฒนาการใชภาษาอ งกฤษในการส อสาร เพ อเตร ยมความพรอมบ คลากรทางการศ กษาส 4ประชาคมอาเซ ยน ระหว4างว นท 7-8 ส งหาคม 2556 ผลจากการด าเน นงาน บ คลากรในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาไดร บการพ ฒนาตามความตองการจ าเป2น สามารถเพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน ม ความสาม คค ในองค;กร ม พล งในการท างานและใหบร การ ตามบทบาทหนาท ไดอย4างม ค ณภาพ พ ฒนาผ,บร หารสถานศ กษา เพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา โดยจ ดอบรม พ ฒนาผ บร หารสถานศ กษาในส งก ด หล กส ตร การใชคอมพ วเตอร;พกพาเพ อการจ ดการศ กษา ในว นท 27 ส งหาคม 2556 ณ หองประช มส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 และ ศ กษาด งานเปร ยบเท ยบ ระหว4างว นท ส งหาคม 2556 ผลจากการด าเน นงาน ผ บร หารสถานศ กษา ม ความร ความเขาใจการใชคอมพ วเตอร;พกพาเพ อการจ ดการเร ยนการสอน และน าความร ท ไดจากการ ศ กษาด งาน ไปปร บใชในการบร หารสถานศ กษาได

13 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ ส(งเสร มคร ด คร เก(ง ม ค ณธรรม โดยด าเน นการค ดเล อก คร ด ม ค ณธรรม เพ อมอบเก ยรต บ ตรใหก บผ ผ4านการประเม น ในว นคร 16 มกราคม 2556 โดยม ผ ผ4านเกณฑ;การค ดเล อก ท งส น 1,007 คน จ าแนกเป2น ประเภทผ บร หารการศ กษา 1 คน ผ บร หารสถานศ กษา 48 คน คร 944 คน และบ คลากรทางการศ กษา 14 คน และจ ดอบรมค ณธรรม จร ยธรรม ใหแก4ผ บร หารสถานศ กษา และคร ในระหว4างว นท เมษายน 2556 ผลจากการด าเน นงาน คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ความกระต อร อรนในการปฏ บ ต งาน ม ขว ญก าล งใจ ม ค ณธรรมจร ยธรรม และเร4งร ดพ ฒนางาน ใหเป2นไปตามมาตรฐานว ชาช พ พ ฒนาคร ท งระบบ โดยจ ดก จกรรมพ ฒนาคร อย4างหลากหลายก จกรรม ไดแก4 อบรมคร ผ ช4วย หล กส ตร เสนทางคร ม ออาช พ ในระว4างว นท ก มภาพ นธ; 2556 ณ หองประช ม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 จ านวน 121 คน จ ดอบรมส มมนา ประธานกรรมการและเลขาน การศ นย;พ ฒนาว ชาการกล 4มสาระการเร ยนร ในว นท 10 พฤษภาคม 2556 อบรมพ ฒนาพน กงานราชการ หล กส ตร การปฏ บ ต งานอย4างคร ม ออาช พ ในว นท 29 พฤษภาคม 2556 และศ กษาด งานเปร ยบเท ยบ ณ จ งหว ดจ นทบ ร ในว นท พฤษภาคม 2556 พ ฒนาล กจางประจ า และล กจางช วคราว ในว นท 18 กรกฎาคม 2556 และศ กษาด งานเปร ยบเท ยบ ณ จ งหว ดระยอง ในว นท กรกฎาคม 2556 ผลจากการเน นงาน คร บ คลากรทางการศ กษาในร บการพ ฒนา ตามศ กยภาพ สามารถน าความร และประสบการณ;ไปใชในการปฏ บ ต งานในสถานศ กษาใหม ค ณภาพย งข น

14 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ กลย ทธ ท 5 พ ฒนาการบร หารจ ดการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วม จากท กภาคส วนในการส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษา (Good Governance) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ด าเน นก จกรรมเพ อพ ฒนาประส ทธ ภาพ การบร หารจ ดการศ กษาใหม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล เนนการม ส4วนร4วมจากท กภาคส4วน ในการส4งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษา ด งน พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ และการข บเคล อนนโยบายส (การปฏ บ ต ในระด บสถานศ กษา โดยจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ 2556 โดยการว เคราะห;ปIญหา และความตองการ และวางแผนการด าเน นงานโดยการม ส4วนร4วมจากผ บร หาร และผ ร บผ ดชอบงาน จ ดอบรมพ ฒนาใหความร แก4คร ผ ร บผ ดชอบดานการวางแผนท กโรงเร ยน ในว นท ก นยายน 2556 ณ หองประช มส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เพ อพ ฒนาประส ทธ ภาพ ดานการวางแผนในระด บสถานศ กษา ด าเน นการตามแผน และม การการก าก บ ต ดตาม ท งในระด บ ผ ร บผ ดชอบโครงการและในระด บสถานศ กษา เพ อใหการน านโยบายไปส 4การปฏ บ ต ม ค ณภาพส งข น พ ฒนาการบร หารงบประมาณ โดยจ ดอบรมดานกฎหมายท เก ยวของก บงานบร หารส นทร พย; ดานท ราชพ สด ใหก บผ บร หารสถานศ กษาในส งก ด ในว นท 26 ธ นวาคม 2555 และจ ดส มมนาเช งปฏ บ ต การ ใหแก4เจาหนาท พ สด ห วหนาเจาหนาท พ สด ส าหร บการจ ดซ อจ ดจางในระบบ E- GP ระยะท 2 ในว นท 1 ก มภาพ นธ; 2556 จ ดอบรมเก ยวก บระเบ ยบ กฎหมายท เก ยวของก บการเบ ก-จ4ายเง น และการจ ดท า ระบบบ ญช และการรายงานใหก บเจาหนาท การเง น บ ญช ระด บสถานศ กษา ในว นท 31 พฤษภาคม 2556 ณ หองประช มส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ผลจากการด าเน นงาน ผ บร หารสถานศ กษา เจาหนาท พ สด ห วหนาเจาหนาท พ สด เจาหนาท การเง นและบ ญช ของโรงเร ยน ท กโรงเร ยน ไดร บการพ ฒนาม สามารถน าความร ไปพ ฒนาการปฏ บ ต งานดานการเง นและบ ญช ในสถานศ กษา ไดอย4างม ค ณภาพ

15 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ สร,างความเข,มแข งให,ก บศ นย1พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาและสถานศ กษา โดยส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ไดประกาศจ ดต งเคร อข4ายพ ฒนาค ณภาพ มาตรฐานการศ กษาอ าเภอ 3 อ าเภอ และศ นย;พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน 13 ศ นย; ด าเน นงานโดยคณะกรรมการเคร อข4ายและศ นย;พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ใหรอง ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและศ กษาน เทศก; ร บผ ดชอบในการก าก บ ต ดตาม ช4วยเหล อ การด าเน นงาน เพ อสรางความเขมแข งในการม ส4วนร4วมพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ไดจ ดสรร งบประมาณงบพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ใหศ นย; จ านวน 13 ศ นย; ๆ ละ 50,000.- บาท เพ อข บเคล อน นโยบาย กลย ทธ; จ ดเนน ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน และส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 โดยใหแต4ละศ นย; เสนอขออน ม ต โครงการเพ อด าเน นงานตามบร บท และความจ าเป2น ก าก บต ดตามและประเม นผล สร ปและรายงานผลการด าเน นงาน ผลจากการด าเน นงาน ท กศ นย;สามารถด าเน นโครงการและก จกรรมตามความตองการจ าเป2น ไดแก4 การยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนร 5 กล 4มสาระการเร ยนร หล ก การเตร ยมความพรอมส 4ประชาคมอาเซ ยน การพ ฒนาและปร บปร ง หล กส ตรสถานศ กษาส 4การปฏ บ ต (สาระทองถ น/สาระอาเซ ยน) การประกวด แข4งข นท กษะทางว ชาการ ของน กเร ยนและคร รอยละ 80 ของศ นย;พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน จ ดก จกรรมตาม กรอบก จกรรมท ก าหนดครบถวน และจ ดสรรงบประมาณ ส าหร บการบร หารจ ดการใหศ นย;พ ฒนาค ณภาพ มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน จ านวน 13 ศ นย; ศ นย;ละ 10,000 บาท เพ อเป2นค4าใชจ4ายในการด าเน นงาน บร หารท วไปของศ นย; และเพ อความคล4องต วในการบร หารจ ดการ พ ฒนาสถานศ กษาให,ม ระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาท เข,มแข ง โดยด าเน นก จกรรมเพ อข บเคล อนระบบประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ด งน น เทศ ต ดตาม สถานศ กษาท ย งไม4ไดร บการประเม นภายนอกรอบสาม 142 โรงเร ยน เพ อพ ฒนาใหสถานศ กษาม ระบบการประก นค ณภาพภายในท เขมแข ง ในว นท 17 ธ.ค ถ ง 1 ก มภาพ นธ; 2556 จ ดอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายใน ของสถานศ กษาใหเขมแข งใหก บคร ผ ร บผ ดชอบท กโรงเร ยน จ านวน 252 คน ในว นท 7-12 ก.พ ณ หองประช มส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4

16 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ จ ดอบรมเช งปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาบ คลากรใหม ความร ความสามารถในการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นค ณภาพภายในของสถานศ กษา เพ อข นทะเบ ยนเป2นผ ทรงค ณว ฒ จ านวน 72 คน ในว นท ก มภาพ นธ; 2556 ณ โครงการอน ร กษ;พ นธ;กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชด าร ฯ และว นท 20 ก มภาพ นธ; 2556 ณ หองประช มส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 น เทศ ต ดตาม เพ อพ ฒนาสถานศ กษาใหม ระบบประก นค ณภาพภายในท เขมแข ง โดยศ กษาน เทศก;และเคร อข4ายค ณภาพร4วมพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษา ร4วมว เคราะห;ปIญหา เพ อการแกไข ปร บปร งใหด ย งข น โดยการสรางเคร องม อประเม นค ณภาพภายในและต วอย4างการรายงานผล การต ดตาม ตรวจสอบค ณภาพการศ กษาโดยสถานศ กษา เผยแพร4ใหสถานศ กษาน าไปประย กต;ใช แต4งต งคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบค ณภาพการศ กษาโดยหน4วยงานตนส งก ด โดยม ผ ทรงค ณว ฒ ร4วมเป2นคณะกรรมการ ออกประเม นค ณภาพภายในตามมาตรฐานการศ กษา ของสถานศ กษา ระหว4างว นท 1-30 ม ถ นายน 2556 จ ดประช มส มมนาทางว ชาการแลกเปล ยนเร ยนร ว ธ ปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ของศ นย;พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ดานการช4วยเหล อ สน บสน น ร4วมพ ฒนาระบบ การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ในว นท 19 ส งหาคม 2556 ณ หองประช มศ นย;อน ร กษ; พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชด าร ฯ ต าบลคลองไผ4 อ าเภอส ค ว และจ ดประช มส มมนาทางว ชาการ แลกเปล ยนเร ยนร ว ธ ปฏ บ ต ท เป2นเล ศ (Best Practice) ในการน าความร ดานการประก นค ณภาพการศ กษา ไปใชในการด าเน นงานตามนโยบายและกลย ทธ;ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ในว นท 20 ส งหาคม 2556 ณ หองประช มศ นย;อน ร กษ;พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชด าร ฯ ต าบลคลองไผ4 อ าเภอส ค ว และด าเน นการพ ฒนาสถานศ กษาท ไม4ผ4านการร บรองค ณภาพภายนอกรอบสาม จ านวน 15 โรงเร ยน ใหไดร บความร และม ความสามารถใจการจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาได ผลจากการด าเน นงาน สถานศ กษาไดร บความร ความเขาใจจากการน เทศ ต ดตามและประเม นผล การด าเน นงานระบบประก นค ณภาพภายใน ส งเคราะห;ปIญหาเพ อน าผลมาใชปร บปร งแกไข สถานศ กษา ท ไดร บค ดเล อกจากแต4ละศ นย;พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา ไดจ ดแสดงผลงานว ธ ปฏ บ ต ท ด ดานการ ประก นค ณภาพการศ กษา ไดน าเสนอผลงานและร บฟIงขอเสนอแนะจากผ ทรงค ณว ฒ รวมถ งไดร4วม แลกเปล ยนเร ยนร ก บสถานศ กษาอ น ๆ น าไปพ ฒนาการด าเน นงานใหม ประส ทธ ภาพย งข น

17 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ ตรวจสอบการด าเน นงานและเพ มประส ทธ ภาพด,านการบร หารจ ดการ โดยด าเน นการ ตรวจสอบและประเม นระบบควบค มเง นทดรองราชการของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครราชส มา เขต 4 และสถานศ กษาในสถานศ กษาท ม ความเส ยงส งจากการปฏ บ ต งาน สถานศ กษา ท ม การปร บเปล ยนผ บร หาร ส 4มตรวจการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว นในสถานศ กษา ตรวจสอบ เง นรายไดสถานศ กษา ต ดตามผลการประเม นระบบควบค มภายใน ดานการเง น การบ ญช และการพ สด ตรวจสอบสถานศ กษาท ผ บร หารจะเกษ ยณอาย ราชการ ผลจากการด าเน นงาน กล 4มบร หารการเง น และส นทร พย; ม การปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพดานการเบ กจ4ายเง นทดรองราชการ สถานศ กษาท เป2น หน4วยร บตรวจม การน าขอเสนอแนะไปปร บปร งแกไข ม การบร หารจ ดการดานการเง น การบ ญช และการพ สด ท เป2นไปตามระเบ ยบกฎหมาย แนวปฏ บ ต และระบบควบค มภายในอย4างเพ ยงพอ และเหมาะสม การน เทศ ต ดตาม ช(วยเหล อสถานศ กษา โดยแต4งต งศ กษาน เทศก;ร บผ ดชอบก าก บ ด แลและช4วยเหล อการด าเน นงานของสถานศ กษาเป2นรายโรงเร ยน ด าเน นการน เทศท ม 4งตอบสนอง ต4อความจ าเป2นของสถานศ กษาภายในเขตพ นท โดยม กระบวนการน เทศอย4างเป2นระบบ เช4น ลงพ นท น เทศทางไกล น เทศออนไลน; โดยการข นเว บไซต; ด าเน นการน เทศก4อนเป{ดภาคเร ยน 1 ส ปดาห; โดย รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาและศ กษาน เทศก;ประจ าโรงเร ยน และน เทศตามความตองการของโรงเร ยน เช4น ดานหล กส ตร ดานการว ดประเม นผล เป2นตน ผลจาก การด าเน นงาน สถานศ กษาในส งก ดไดร บการน เทศ ช4วยเหล อ การบร หารจ ดการศ กษาอย4างท วถ ง และตรงตามความตองการอย4างแทจร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ม ขอม ลสารสนเทศเร องท ไปน เทศ ต ดตาม ช4วยเหล อสถานศ กษาเป2นรายโรง

18 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ พ ฒนาค ณภาพโรงเร ยนขนาดเล ก โดยแต4งต งคณะท างานและจ ดประช มคณะท างาน บร หารจ ดการโรงเร ยนขนาดเล ก ในว นท 23 ก มภาพ นธ; 2556 เพ อวางแผนบร หารจ ดการโรงเร ยนขนาดเล ก ท ม น กเร ยนต ากว4า 60 คนลงมา เพ อขอร บการสน บสน นงบประมาณค4าพาหนะร บส4งน กเร ยนและพ ฒนา การเร ยนการสอนของโรงเร ยนใหม ค ณภาพ จ ดประช มโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในระด บต าบล และจ ดท าแผนบร หารจ ดการโรงเร ยนขนาดเล ก โดยจ ดท าแผนท ต งโรงเร ยน (School Mapping) ในว นท 2 พฤษภาคม 2556 จ ดประช มผ บร หารโรงเร ยนและคร โรงเร ยนขนาดเล กท ม น กเร ยนต ากว4า 60 คนลงมา จ านวน 28 โรงเร ยน รวม 114 คน เม อว นท 14 ก นยายน 2556 เพ อช แจงแนวทาง การด าเน นงานตามนโยบายการพ ฒนาโรงเร ยนขนาดเล ก เพ อรองร บการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง โดยใหแต4ละโรงเร ยนจ ดท าขอม ลและแนวทางบร หารจ ดการของโรงเร ยนและจ ดประช มช แจงต4อผ เก ยวของ สน บสน นใหโรงเร ยนขนาดเล กจ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร คละช นเพ อแกปIญหาคร ไม4ครบช น สน บสน น การสอนแบบคละช นในระด บปฐมว ย ตามแนวทางมอนเทสซอร จ ดสรรงบประมาณเพ อพ ฒนาค ณภาพ ในดานต4าง ๆ เช4น พ ฒนาโรงเร ยนหล กของการมาเร ยนรวม ก จกรรมดานอาช พ 1 โรงเร ยน 1 อาช พ สน บสน นหองสม ด พ ฒนาส อประจ าหองเร ยนใหม บรรยากาศท เอ อต4อการเร ยนร (ก จกรรมละ 6 โรงเร ยน) และสน บสน นการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนอ ก 12 โรงเร ยน ส4งผลใหโรงเร ยนขนาดเล กม ศ กยภาพ การด าเน นงานส งข น การต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครราชส มา เขต 4 ปงบประมาณ พ.ศ โดยจ ดท าแผนการก าก บต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานท งในระด บเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษา ด งน ก าก บต ดตามการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ พ.ศ โดยจ ดท าแบบรายงานใหผ ร บผ ดชอบโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการ รายงานความกาวหนาการด าเน นงาน ในไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 และไตรมาสท 4 รายงานท ประช มของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา เพ อใหทราบ ความกาวหนาในการด าเน นงานและใหขอเสนอแนะในการปร บปร งแกไขก และจ ดประช มบ คลากรท กคนเพ อรายงานผลการด าเน นงาน พ.ศ ว เคราะห;ปIญหา และพ จารณาแนวทางการแกปIญหาการด าเน นงาน และน าขอม ลไปใชในการวางแผนการด าเน นงาน พ.ศ ในว นท ก นยายน 2556 ณ หองประช มเขาใหญ4ฟiาใสร สอร;ท อ าเภอปากช4อง จ งหว ดนครราชส มา ผลจากการด าเน นงาน บ คลากรในส งก ดไดน าเสนอผลการด าเน นงาน แลกเปล ยนเร ยนร และร4วมก จกรรมเสร มสรางความสาม คค ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครราชส มา เขต 4 ม ขอม ล ขอเสนอแนะเพ อการสร ปผลการด าเน นงานและการรายงานผล ต4อผ ม ส4วน เก ยวของ น าไปใชพ ฒนาการด าเน

19 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ ประเม นผลการด าเน นงานตามกลย ทธ;ของสถานศ กษาในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 โดยแต4งต งคณะท างานประกอบดวยรองผ อ านวยการส าน กงาน เขตพ นท การศ กษา ประธานศ นย;พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ศ กษาน เทศก;และบ คลากร ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษา จ ดท าแบบประเม น โดยก าหนดประเด นการประเม นตามเปiาหมายของจ ดเนน การด าเน นงาน ท ก าหนดไวในแผนปฏ บ ต การประจ พ.ศ ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ออกประเม นในเด อนส งหาคม ก นยายน 2556 ผลจากการด าเน นงานส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ขอม ลสารสนเทศผลส าเร จของการด าเน นงานตามกลย ทธ;ในระด บสถานศ กษา เพ อเป2นขอม ล ในการพ ฒนาการบร หารจ ดการและรายงานต4อหน4วยงานท เก ยวของ แต4งต งคณะท างานประเม นผลการบร หารจ ดการของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา เพ อข บเคล อนการด าเน นงานและเสนอขอม ลประกอบการประเม นผลส มฤทธ (Achievement) การข บเคล อนนโยบายตามนโยบายและกลย ทธ;ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ ร บการประเม น 2 คร ง ไดแก4 ประเม นผลการบร หารจ ดการ พ.ศ ระยะท 2 เม อว นท ต ลาคม 2555 ประเม นผลการบร หารจ ดการ พ.ศ ระยะท 1 เม อว นท 12 และ 14 ม ถ นายน 2556 ผลจากการด าเน นงาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา สามารถข บเคล อนการด าเน นงาน จ ดท าขอม ลประกอบการประเม น และรายงานขอม ลต4อคณะกรรมการประเม นผลการบร หารจ ดการ เป2นไปดวยความเร ยบรอย และจ ดท าขอม ลสารสนเทศรายงานผลการประเม นต4อผ เก ยวของเพ อน าไปใชพ ฒนาการบร หารจ ดการ

20 รายงานผลการด าเน นงาน สพป.นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ ผลการประเม นการด าเน นงานบร หารจ ดการ (ประเม นผลส มฤทธ : A3 : Achievement) ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ปงบประมาณ พ.ศ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ไดประเม นผลการบร หารจ ดการส าน กงาน เขตพ นท การศ กษา โดยประเม นผลส มฤทธ (A3 : Achievement) การด าเน นงานข บเคล อนกลย ทธ; พ.ศ ในระยะท 2 เม อว นท ต ลาคม 2555 ก าหนดเกณฑ;การประเม น เป2น 4 ระด บ โดยระด บคะแนน 1 หมายถ งต ากว4าเปiาหมาย คะแนนเฉล ย หมายถ ง พอใช ระด บคะแนน 2 หมายถ ง ไดตามเปiาหมาย คะแนนเฉล ย หมายถ ง ด ระด บคะแนน 3 หมายถ ง ส งกว4าเปiาหมาย คะแนนเฉล ย หมายถ ง ด มาก ระด บคะแนน 4 หมายถ ง ส งกว4าเปiาหมาย และเกณฑ;ท ก าหนด คะแนนเฉล ย หมายถ ง ด เย ยม ม ผลการประเม นด งน กลย ทธ1ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส4งเสร ม ความสามารถดานเทคโนโลย เพ อเป2นเคร องม อในการเร ยนร ประเม น 5 ประเด น ผลการประเม นเฉล ย อย 4ในระด บด (2.20) กลย ทธ1ท 2 ปล กฝIงค ณธรรม ความส าน กในความเป2นชาต ไทยและว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง ประเม น 3 ประเด น ผลการประเม นเฉล ยอย 4ในระด บด มาก (2.67) กลย ทธ1ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาใหท วถ ง ครอบคล ม ผ เร ยนไดร บโอกาสในการพ ฒนา เต มตามศ กยภาพ ประเม น 4 ประเด นผลการประเม นเฉล ยอย 4ในระด บด มาก (2.75) กลย ทธ1ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบใหสามารถจ ดการเร ยนการสอนได อย4างม ค ณภาพ (โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ e-training) ประเม น 1 ประเด น ผลการประเม นเฉล ย อย 4ในระด บด มาก (3.00) กลย ทธ1ท 5 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจ ทางการศ กษา หล กธรรมาภ บาล เนนการม ส4วนร4วมจากท กภาคส4วนและความร4วมม อก บองค;กรปกครอง ส4วนทองถ น เพ อส4งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษา ประเม น 2 ประเด น ผลการประเม นเฉล ย อย 4ในระด บด มาก (3.00) สร ปผลการด าเน นงานข บเคล อนนโยบายตามกลย ทธ1ปงบประมาณ พ.ศ ม ผลส มฤทธ (A3 : Achievement) โดยรวมเฉล ยอย 4ในระด บด มาก (2.72) โดยม ค4าเฉล ยผลส มฤทธ ส งส ด ในกลย ทธ;ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบใหสามารถจ ดการเร ยนการสอนไดอย4าง ม ค ณภาพ และกลย ทธ;ท 5 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจ ทางการศ กษา หล กธรรมาภ บาล เนนการม ส4วนร4วมจากท กภาคส4วนและความร4วมม อก บองค;กรปกครอง ส4วนทองถ น เพ อส4งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษา ม ค4าเฉล ยอย 4ในระด บด มาก (3.00) รองลงมา เป2นกลย ทธ;ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาใหท วถ ง ครอบคล ม ผ เร ยนไดร บโอกาสในการพ ฒนา เต มตามศ กยภาพ อย 4ในระด บด มาก (2.75) กลย ทธ;ท 2 ปล กฝIงค ณธรรม ความส าน กในความเป2นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง อย 4ในระด บด มาก (2.67) และกลย ทธ;ท 1 พ ฒนาค ณภาพ และมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส4งเสร มความสามารถดานเทคโนโลย เพ อเป2นเคร องม อ ในการเร ยนร อย 4ในระด บปร บปร ง (2.20)

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฎ บ ต การประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครนายก

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฎ บ ต การประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครนายก รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฎ บ ต การประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครนายก โดย งานต ดตามประเม นผลและรายงาน กล -มนโยบายและแผน เอกสารล าด บท 4/2557 งานต ดตามประเม นและรายงาน

More information

แบบบ นท กการประเม นผลการด าเน นงานของสถานศ กษา ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ป%งบประมาณ พ.ศ. 2556 หน,วยร บการประเม น

แบบบ นท กการประเม นผลการด าเน นงานของสถานศ กษา ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ป%งบประมาณ พ.ศ. 2556 หน,วยร บการประเม น แบบบ นท กการประเม นผลการด าเน นงานของสถานศ กษา ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ป%งบประมาณ พ.ศ. 2556 หน,วยร บการประเม น โรงเร ยน... ศ นย1พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา... อ าเภอ... คณะกรรมการประเม

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 คานา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดกรอบการ บร หารจ ดการส ความส าเร จตามนโยบายของร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การและหน วยงาน ทางการศ กษาท เก ยวข องท ม งเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2556 เฉพาะงบประมาณพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน โดยได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ สอดร บก

More information

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595 ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ 62120 26 ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของส าน กงานเขตพ นท การศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 เอกสารลาด บท 7/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ส าน กงานเขตพ นท

More information

การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก...

การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก... การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก... ท ประช มคณะกรรมการบร หารเคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เร อง การจ ดการความร $และศ กษาด งานด$านการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อพ ฒนาบ คลากร ณ มหาว ทยาล ยแม+ฟ-าหลวง ระหว+างว นพฤห สบด ท 14 ถ งว นอาท

More information

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ม ภารก จหล กในการจ ดการศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 คำนำ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช เป นกรอบ แนวทางการด าเน นงาน ของส าน กงานเขตพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

ค ม อต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

ค ม อต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร พ มพ คร งท 1 : พ.ศ. 2558 กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

บทท 2 การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management)

บทท 2 การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management) บทท 2 การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ได ดาเน นการข บเคล อน การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ เอกสารลาด บท 2/2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ เร อง

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information