รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557"

Transcription

1 1

2 รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557 หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 2

3 สารบ ญ คานา ก โครงสร างและอ ตรากาล ง 1 หน าท และความร บผ ดชอบ 2 กฎบ ตรการตรวจสอบภายใน 5 แผนการตรวจสอบประจาป งบประมาณ ผลการดาเน นงานประจ าป งบประมาณ 2557 ด านการให ความเช อม น การตรวจสอบรายงานทางการเง นและการตรวจสอบตามกฎระเบ ยบ 17 การตรวจสอบการปฏ บ ต งานและการตรวจสอบผลการดาเน นงาน 20 การตรวจสอบการบร หาร 27 การให คาปร กษา โครงการพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มประส ทธ ภาพการจ ดวาง 37 โครงการพ ฒนาศ กยภาพผ ปฏ บ ต งานด านการเง น บ ญช และพ สด 39 ระบบการควบค มภายในและการบร หารความเส ยง การพ ฒนาบ คลากร 41 หน า รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 3

4 คานา รายงานผลการด าเน นงานประจ าป 2557 เล มน จ ดท าข นเพ อประมวลผลการด าเน นงาน ตามภารก จต าง ๆ ของหน วยตรวจสอบภายในท สอดคล องก บนโยบาย เป าหมาย และแผนงานประจ าป อ นสะท อนถ งว ส ยท ศน และความม งม นในการให บร การต อฝ ายบร หาร เพ อให เก ดความม นใจต อความม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลของการด าเน นงาน ความค มค าต อการใช เง น ความถ กต องเช อถ อได ของข อม ลทาง การเง นและการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบท เก ยวข อง ซ งเป นกลไกสาค ญในการส งเสร มให การท างาน ตาม ภารก จของสาน กงาน กศน. เป นไปอย างถ กต อง โปร งใส ตรวจสอบได ผลงานท ปรากฏในรายงานผลการด าเน นงานประจ าป ฉบ บน ส าเร จข นจากความร วมม อจาก หลายภาคส วน โดยเฉพาะอย างย งการได ร บค าแนะน า ข อเสนอแนะ และแนวทางพ ฒนาปร บปร ง อ นเป นประโยชน จากผ บร หารของส าน กงาน กศน. รวมท งความร วมม อระหว างผ ตรวจสอบภายใน ผ ร บตรวจ ตลอดจนผ เก ยวข องในท กหน วยงาน ซ งม ส วนร วมในความส าเร จของผลงานต าง ๆ ด งปรากฏใน รายงาน จ งขอขอบค ณไว ณ ท น และหว งเป นอย างย งว ารายงานฉบ บน จะเป นประโยชน ต อผ ท สนใจใน ภารก จของหน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า หน า ก 4

5 โครงสร างและกรอบอ ตรากาล งข าราชการหน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. กศน ห วหน าหน วยตรวจสอบภายใน น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการพ เศษ (1) กล มตรวจสอบและต ดตามผล น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการ (4) น กตรวจสอบภายในปฏ บ ต การ (2) ฝ ายบร หารท วไป เจ าพน กงานธ รกาจชานาญงาน (1) รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 1

6 หน าท และความร บผ ดชอบ 1. ศ กษา ว เคราะห ตรวจสอบความถ กต องและเช อถ อได ของข อม ลและต วเลขต าง ๆ ด วย เทคน คหร อว ธ การตรวจสอบท ยอมร บโดยท วไป ปร มาณมากน อยตามความจ าเป นและเหมาะสม โดยค าน งถ ง การควบค มภายใน ความสาค ญของเร องท ตรวจสอบ ว ตถ ประสงค การตรวจสอบและระยะเวลา 2. ตรวจสอบการปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร หารงบประมาณ การบร หารการเง นและการบ ญช การบร หารพ สด และทร พย ส น และการบร หารงานด านอ น ๆ ของทางราชการ ให เป นไปตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ คาส ง มต คณะร ฐมนตร และนโยบาย 3. ตรวจสอบการด แลร กษาทร พย ส นและการใช ทร พยากรท กประเภท ว าเป นไปโดยม ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพและประหย ด 4. ประเม นผลการปฏ บ ต งานด านการบร หารงบประมาณ การบร หารการเง นและการ บ ญช การบร หารพ สด และทร พย ส น และการบร หารงานด านอ น ๆ ของทางราชการ ว าปฏ บ ต ตาม หน าท และความร บผ ดชอบท ได ร บมอบหมายอย างม ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพและประหย ด 5. เสนอแนะว ธ หร อมาตรการในการปร บปร งแก ไข เพ อให การปฏ บ ต งานด านการบร หาร งบประมาณ การบร หารการเง นและการบ ญช การบร หารพ สด และทร พย ส น และการบร หารงานด านอ น ๆ ของทางราชการ เป นไปอย างม ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพและประหย ดย งข น 6. เสนอแนะว ธ การป องก นการร วไหลหร อการท จร ตเก ยวก บการเง นและทร พย ส นต าง ๆ ของทางราชการ 7. ประสานงานก บหน วยงานต าง ๆ ท เก ยวข องและคณะกรรมการตรวจสอบหร อ คณะกรรมการอ นท ปฏ บ ต งานเช นเด ยวก น เพ อให การปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในของส วนราชการบรรล เป าหมายและเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ มอบหมาย 8. ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของฝ ายอ น ๆ ท เก ยวข องหร อท ได ร บ แบ งงานออกเป น 2 ฝ ายด งน 1. ฝ ายบร หารท วไป 2. กล มตรวจสอบและต ดตามผล รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 2

7 รายละเอ ยดหน าท และความร บผ ดชอบของฝ าย 1. ฝ ายบร หารท วไป ม หน าท และความร บผ ดชอบเก ยวก บ งานธ รการ งานสารบรรณ งานผล ตเอกสาร งานบ นท กข อม ล จ ดเตร ยมการประช ม บ นท กการประช มและจ ดท ารายงานการประช ม ควบค มเก ยวก บการจ ดหา การเบ กจ าย การจ ดทาทะเบ ยนค มว สด คร ภ ณฑ ของหน วยงาน และปฏ บ ต งาน ร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของฝ ายอ น ๆ ท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 2. กล มตรวจสอบและต ดตามผล ม หน าท และความร บผ ดชอบเก ยวก บ ศ กษาว เคราะห และตรวจสอบความถ กต องและความน าเช อถ อของข อม ล ต วเลข หล กฐานการท าส ญญาและเอกสารต าง ๆ ทางด านการเง น การบ ญช ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร หารงบประมาณ การเง น การบ ญช การพ สด รวมท งการสอบหาข อเท จจร งในกรณ ท ม การท จร ต ออกแบบและประเม นผล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ให ค าแนะน า ตอบป ญหาและช แจงในเร องท เก ยวก บงานท ร บผ ดชอบ แก ผ บร หาร หน วยร บตรวจ จ ดท าค ม อการตรวจสอบและเอกสารท เก ยวข อง จ ดเก บข อม ลเบ องต น ท าสถ ต ปร บปร งหร อจ ดท าฐานข อม ลหร อระบบสารสนเทศท เก ยวก บงาน และปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน น การปฏ บ ต งานของฝ ายอ น ๆ ท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 3

8 กฎบ ตรการตรวจสอบภายใน สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ว ตถ ประสงค อานาจหน าท และความร บผ ดชอบ ของหน วยตรวจสอบภายใน กฎบ ตรน จ ดท าข นเพ อให ผ บร หาร หน วยร บตรวจและผ ปฏ บ ต งานท กระด บได เข าใจ ว ตถ ประสงค สายการบ งค บบ ญชา ขอบเขตการปฏ บ ต งาน อ านาจหน าท ความร บผ ดชอบ ความเป น อ สระและส ทธ ของผ ตรวจสอบภายใน เพ อสร างความเข าใจและความร วมม อในการปฏ บ ต งานระหว าง หน วยงานต าง ๆ ซ งจะก อให เก ดการประสานประโยชน โดยรวมของสาน กงาน กศน. ด งน น เพ อให การดาเน นงานสอดคล องก บระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วยการตรวจสอบ ภายในของส วนราชการ พ.ศ จ งทบทวนและปร บปร งแก ไขกฎบ ตรข นใหม โดยเห นสมควรให ยกเล ก กฎบ ตรการตรวจสอบภายใน ฉบ บลงว นท 2 พฤศจ กายน 2555 การตรวจสอบภายใน ค อ ก จกรรมการให ความเช อม นและการให ค าปร กษาอย าง เท ยงธรรมและเป นอ สระ ซ งจ ดให ม ข นเพ อเพ มค ณค าและปร บปร งการปฏ บ ต งานของส วนราชการให ด ข น การตรวจสอบภายในจะช วยให ส วนราชการบรรล ถ งเป าหมายและว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว ด วยการประเม น และปร บปร งประส ทธ ผลของกระบวนการบร หารความเส ยง การควบค ม และการกาก บด แลอย างเป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค หน วยตรวจสอบภายในเป นหน วยงานท จ ดต งข นเพ อให บร การต อฝ ายบร หารในการให ค าปร กษา แนะน า และท าให เก ดความม นใจต อความม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลของการด าเน นงาน และความค มค าของการใช จ ายเง น รวมท งความถ กต องเช อถ อได ของข อม ลทางการเง น การป องก น ทร พย ส น การปฏ บ ต ตามกฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บท เก ยวข อง 2. สายการบ งค บบ ญชา ห วหน าหน วยตรวจสอบภายในเป นผ บร หารส งส ดของหน วยงาน ม สายการบ งค บบ ญชา ข นตรงต อเลขาธ การ กศน. โดยให เสนอแผนการตรวจสอบประจ าป และรายงานผลการตรวจสอบตรงต อ เลขาธ การ กศน. 3. อานาจหน าท 3.1 หน วยตรวจสอบภายในม หน าท ในการตรวจสอบการปฏ บ ต งานท กหน วยงานในส งก ด ส าน กงาน กศน. และม อ านาจในการเข าถ งบ คคล ข อม ล เอกสารหล กฐาน และทร พย ส นต าง ๆ ท เก ยวข องก บงานตรวจสอบ รวมท งให เข าร วมประช มก บผ บร หารในเร องเก ยวก บนโยบายและการด าเน นงาน ของส วนราชการ เพ อร บทราบข อม ลท จะเป นประโยชน ต อการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายใน 3.2 หน วยตรวจสอบภายในไม ม อานาจหน าท ในการกาหนดนโยบาย ว ธ การปฏ บ ต งาน ของหน วยร บตรวจ รวมท งการก าหนดหร อการแก ไขระบบการควบค มภายใน กระบวนการบร หาร ความเส ยง โดยหน าท ด งกล าวอย ในความร บผ ดชอบของผ บร หารท เก ยวข อง ผ ตรวจสอบภายใน เป นเพ ยงผ ให คาปร กษาแนะนา รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 4

9 4. ขอบเขต ขอบเขตการตรวจสอบภายในครอบคล มถ ง การตรวจสอบ ว เคราะห รวมท งการ ประเม นความเพ ยงพอและประส ทธ ผลของระบบการควบค มภายในของส วนราชการ และการบร หารความ เส ยงของส วนราชการ ซ งรวมถ ง 4.1 ประเม นความม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของการด าเน นงานในหน าท ของ หน วยร บตรวจ เสนอแนะการปร บปร งการบร หารความเส ยง การควบค ม และการกาก บด แลอย างต อเน อง 4.2 สอบทานระบบการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานและหร อกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ค าส งท ทางราชการก าหนด เพ อให ม นใจได ว าสามารถน าไปส การปฏ บ ต งานท ตรงเป าหมาย ว ตถ ประสงค และสอดคล องก บนโยบายของส วนราชการ 4.3 สอบทานความถ กต องและเช อถ อได ของข อม ลการดาเน นงานและการเง นการคล ง 4.4 ตรวจสอบระบบการด แลร กษา และความปลอดภ ยของทร พย ส นของหน วยร บตรวจ ให ม ความเหมาะสมก บประเภททร พย ส นน น 4.5 ประเม นผลการดาเน นการเก ยวก บการเง นการคล งของส วนราชการ 4.6 ว เคราะห และประเม นความม ประส ทธ ภาพ ประหย ดและค มค าในการใช ทร พยากร 5. ความร บผ ดชอบ 5.1 หน วยตรวจสอบภายในม หน าท ความร บผ ดชอบในการก าหนดเป าหมาย ท ศทาง ภารก จงานตรวจสอบภายใน เพ อสน บสน นการบร หารงานและการด าเน นงานด านต าง ๆ ของส วนราชการ โดยให สอดคล องก บนโยบายของส วนราชการ และค าน งถ งความม ประส ทธ ภาพของก จกรรมการบร หาร ความเส ยง และความเพ ยงพอของระบบการควบค มภายในของส วนราชการ 5.2 ตรวจสอบ ต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งานของหน วยงานและสถานศ กษา ในส งก ดสาน กงาน กศน. โดยรายงานผลการตรวจสอบ ความค ดเห น ข อเสนอแนะและแนวทางในการปร บปร ง แก ไขท สามารถน าไปปฏ บ ต ได ตามมาตรฐานการตรวจสอบและจร ยธรรมของผ ตรวจสอบภายใน ของส วน ราชการ 5.3 ปฏ บ ต งานในการให ค าปร กษา แนะน า และให ความเห นเก ยวก บกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บและมต คณะร ฐมนตร ท เก ยวข องก บการเง น การบ ญช การบร หารงบประมาณ และระบบการควบค ม ภายในต อเลขาธ การ กศน. 5.4 ประสานงานก บหน วยงานต าง ๆ ท เก ยวข อง เพ อให การปฏ บ ต งานตรวจสอบภายใน ของส วนราชการบรรล เป าหมายและเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ 5.5 ปฏ บ ต งานอ นท เก ยวข องก บการตรวจสอบภายในตามท ได ร บมอบหมายจากห วหน า ส วนราชการ 6. จร ยธรรมของผ ตรวจสอบภายใน ผ ตรวจสอบภายในพ งประพฤต ปฏ บ ต ตนภายใต กรอบความประพฤต ท ด งาม อ นจะน ามา ซ งหล กประก นความเช อม นท เท ยงธรรมและท ปร กษาท เป ยมค ณภาพ ผ ตรวจสอบภายในควรย ดถ อและ ดารงไว ซ งหล กปฏ บ ต ด งต อไปน รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 5

10 6.1 ความซ อส ตย ผ ตรวจสอบภายในต องปฏ บ ต หน าท ด วยความซ อส ตย ขย นหม นเพ ยร ม ความร บผ ดชอบ สน บสน นการปฏ บ ต ตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ และจรรยาบรรณของทาง ราชการ รวมท งไม เข าไปม ส วนร วมในการกระท าท อาจน าความเส อมเส ยมาส ว ชาช พการตรวจสอบภายใน หร อสร างความเส ยหายต อส วนราชการ 6.2 ความเท ยงธรรม ผ ตรวจสอบภายในต องไม ม ส วนเก ยวข องหร อกระท าการใด ๆ รวมท งไม พ งร บส งของท จะท าให เก ดอคต ล าเอ ยง จนเป นเหต ให ไม สามารถปฏ บ ต งานตามหน าท ความ ร บผ ดชอบได อย างเท ยงธรรม และต องเป ดเผยหร อรายงานข อเท จจร งอ นเป นสาระส าค ญท ตรวจสอบ ซ งหาก ละเว นไม รายงานข อเท จจร งด งกล าว อาจท าให รายงานบ ดเบ อนไปจากข อเท จจร งหร อเป นการป ดบ งการ กระทาผ ดกฎหมาย 6.3 การปกป ดความล บ ผ ตรวจสอบภายในต องม ความรอบคอบในการใช และร กษา ข อม ลต าง ๆ ท ได ร บจากการปฏ บ ต งาน ไม เป ดเผยข อม ลโดยไม ได ร บอน ญาตจากผ ท ม อ านาจหน าท โดยตรงเส ยก อน และไม น าข อม ลท ได ร บไปใช แสวงหาผลประโยชน เพ อตนเอง รวมท งไม กระท าการใด ๆ ท ข ดต อกฎหมายและประโยชน ของทางราชการ 6.4 ความสามารถในหน าท ผ ตรวจสอบภายในจะนาความร ความสามารถ ท กษะและ ประสบการณ มาใช ในการปฏ บ ต งานย างเต มท โดยย ดหล กมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส วนราชการ รวมท งพ ฒนาศ กยภาพของตนเอง ตลอดจนประส ทธ ผลและค ณภาพของการให บร การอย างสม าเสมอและ ต อเน อง รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 6

11 หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. แผนการตรวจสอบประจ าป ประจาป งบประมาณ 2557 หล กการและเหต ผล นายจาต รนต ฉายแสง ร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ ได ประกาศให การศ กษาเป น วาระแห งชาต โดยให ป 2556 เป นป แห ง การรวมพล งยกระด บค ณภาพการศ กษา เพ อยกเคร อง การศ กษาไทยให ม ค ณภาพมาตรฐานในระด บสากลและสอดคล องก บส งคมโลกย คใหม และได ก าหนด นโยบายท จะเร งร ดการด าเน นการ 8 ประการ ประกอบด วย เร งปฏ ร ปการเร ยนร ท งระบบให ส มพ นธ เช อมโยงก น ปฏ ร ประบบผล ตและพ ฒนาคร เร งน าเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารมาใช ในการ ปฏ ร ปการเร ยนร พ ฒนาค ณภาพการอาช วศ กษาให ม มาตรฐานเท ยบเท าก บระด บสากลและสอดคล องก บ ความต องการของประเทศ ส งเสร มให สถาบ นอ ดมศ กษาเร งพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานมากกว า การขยายเช งปร มาณ ส งเสร มให เอกชนท กภาคส วนเข ามาร วมจ ดและสน บสน นการศ กษามากข น เพ มและกระจายโอกาสทางการศ กษาอย างม ค ณภาพและพ ฒนาการศ กษาในจ งหว ดชายแดนใต ซ งการด าเน นการด งกล าวต องอาศ ยการม ส วนร วมของท กภาคส วนในการสร างส งคมแห งการเร ยนร ตลอด ช ว ตให เก ดข นท งระบบ ส าน กงาน กศน. ในฐานะท เป นองค กรหล กในการส งเสร ม สน บสน น และประสานงาน การศ กษานอกระบบและการจ ดการศ กษาตามอ ธยาศ ย ในอ นท จะอ านวยโอกาสให ประชาชน กล มเป าหมายได ร บการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอย างท วถ งและม ค ณภาพ ได ก าหนด ว ส ยท ศน ค อ คนไทยได ร บการศ กษาตลอดช ว ตและการศ กษาอาช พเพ อการม งานท าท ม ค ณภาพได ท กท ท กเวลา อย างท วถ งและเท าเท ยมก น และได ตระหน กถ งความส าค ญของนโยบายด งกล าว จ งได ก าหนด แนวทางยกระด บค ณภาพการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยให เป น กศน. ย คใหม ยกระด บ ค ณภาพส สากล หน วยตรวจสอบภายในได ตระหน กถ งความส าค ญในบทบาทภารก จท ร บผ ดชอบในการ สร างความม นใจแก ผ บร หารและหน วยร บตรวจว า การด าเน นงานหร อการใช ทร พยากรเป นไปอย าง ประหย ด ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ข อม ลและรายงานทางการเง นถ กต อง ครบถ วน เช อถ อได และ ท นตามกาหนดเวลา การปฏ บ ต งานและผลการด าเน นงานเก ดผลส มฤทธ ตามว ตถ ประสงค และเป าหมายท วางไว โดยการประเม นประส ทธ ผลการควบค มภายใน การน าการบร หารความเส ยงมาใช ภายใน หน วยงาน การต ดตามประเม นผลการด าเน นงาน ตลอดจนการให ข อเสนอแนะ แนวทางการปฏ บ ต งาน ด านการเง น การบ ญช และการพ สด แก ผ บร หารและเจ าหน าท เก ยวข อง เพ อส งเสร มพ ฒนาประส ทธ ภาพ การบร หารจ ดการของหน วยงานในส งก ดส าน กงาน กศน. และสน บสน นให การด าเน นงานการศ กษานอก ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยบรรล ผลสาเร จตามย ทธศาสตร ได ต อไป รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 7

12 ว ตถ ประสงค 1. เพ อพ ส จน ความถ กต องและเช อถ อได ของข อม ลและต วเลขต าง ๆ ทางด านการเง น การบ ญช และด านอ น ๆ ท เก ยวข อง 2. เพ อตรวจสอบการปฏ บ ต งานของหน วยร บตรวจว าเป นไปตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ คาส ง มต คณะร ฐมนตร และนโยบายท กาหนด 3. เพ อสอบทานระบบการควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยงของหน วยร บ ตรวจว าเพ ยงพอและเหมาะสม 4. เพ อต ดตามและประเม นผลการบร หารงานและการด าเน นงาน ตลอดจนให ข อเสนอ แนะหร อแนวทางการปร บปร งแก ไขการบร หารงานและการปฏ บ ต งานด านต าง ๆ ให ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลและบรรล ผลส มฤทธ ของงาน รวมท งให ม การบร หารจ ดการท ด 5. เพ อให ห วหน าส วนราชการได ทราบป ญหาการปฏ บ ต งานของผ ใต บ งค บบ ญชา และสามารถ ต ดส นใจแก ไขป ญหาต าง ๆ ได อย างรวดเร วและท นเหต การณ ขอบเขตการตรวจสอบ 1. การให ความเช อม น 1.1 การตรวจสอบรายงานทางการเง น - หน วยงานสถานศ กษาผ เบ ก 21 แห ง 1.2 การตรวจสอบการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ - หน วยงานสถานศ กษาผ เบ ก 21 แห ง 1.3 การตรวจสอบการดาเน นงาน - การตรวจสอบการด าเน นงานโครงการอาเซ ยนศ กษา 1.4 การตรวจสอบผลการดาเน นงาน - การตรวจสอบการด าเน นงานโครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของ การศ กษาข นพ นฐาน 1.5 การตรวจสอบการบร หาร - การตรวจสอบการบร หารพ สด 2. การให คาปร กษา - หน วยงานสถานศ กษาในส งก ด (รายละเอ ยดขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารด งแนบ) รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 8

13 ผ ร บผ ดชอบในการตรวจสอบ งบประมาณ 1. นางสาววราภรณ น นทส คนธ น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการพ เศษ 2. นางสก ลนา วรว ฒ ณ อย ธยา น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการ 3. นางสาวส น ย ฉ ตรว ฒนานนท น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการ 4. นางสาวชลลดา โตพ นด น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการ 5. นางน ตยา ก ต ธะนะ น กว ชาการตรวจสอบภายในปฏ บ ต การ 6. นางมณ มาศ พ มช น น กว ชาการตรวจสอบภายในปฏ บ ต การ 7. นางสาวธ นยาภรณ ดาบส นเท ยะ น กว ชาการตรวจสอบภายใน 8. นายณ ฐว ฒ ต งประเสร ฐ น กว ชาการตรวจสอบภายใน งบประมาณท จะใช ในการตรวจสอบเป นงบประมาณท ได ร บการจ ดสรรประจาป พ.ศ จานวน 500,000 บาท ประกอบด วยรายการของงบดาเน นงาน ด งน 1. ค าใช จ ายเด นทาง 1.1 ค าเบ ยเล ยง 240 บาทคนว น = 132, ค าท พ ก 800 บาทคนว น = 200, ค าพาหนะ = 96, ,000 บาท 2. ค าว สด สาน กงาน 22,000 บาท 3. ค าบาร งร กษาและซ อมแซมคร ภ ณฑ 10,000 บาท 4. ค าอบรมส มมนา 40,000 บาท (ในป งบประมาณ พ.ศ วางแผนให ผ ตรวจสอบภายใน จานวน 8 คน ได ไปอบรม หล กส ตรประกาศน ยบ ตรผ ตรวจสอบภายในภาคร ฐ (CGIA) ของกรมบ ญช กลางอย างน อยคนละ 1 หล กส ตร โดยม ค าใช จ ายในการอบรมหล กส ตรละประมาณ 5,000 บาท) รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 9

14 แผนกำรตรวจสอบประจ ำป งบประมำณ พ.ศ รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 10 หน วยร บตรวจ ระด บ ระยะเวลำปฏ บ ต งำน จ ำนวน ก จกรรมท ตรวจ ควำมเส ยง ตค. พย. ธค. มค. กพ. ม ค. เมย. พค. ม ย. กค. สค. กย. คนว น ผ ร บผ ดชอบ 1. หน วยงำนสถำนศ กษำผ เบ ก 21 แห ง ส ง น.ส.วรำภรณ น นทส คนธ 1.1 สำน กงำน กศน.จ. นครปฐม 2. นำงสก ลนำ วรว ฒ ณ อย ธยำ 1.2 สำน กงำน กศน.จ. ร อยเอ ด 3. น.ส.ส น ย ฉ ตรว ฒนำนนท 1.3 สำน กงำน กศน.จ. แม ฮ องสอน 4. น.ส.ชลลดำ โตพ นด 1.4 สำน กงำน กศน.จ. จ นทบ ร 5. นำงน ตยำ ก ต ธะนะ 1.5 สำน กงำน กศน.จ. ส โขท ย 6. นำงมณ มำศ พ มช น 1.6 สำน กงำน กศน.จ. บ ร ร มย 7. น.ส.ธ นยำภรณ ดำบส นเท ยะ 1.7 สำน กงำน กศน.จ. ลำปำง 8. นำยณ ฐว ฒ ต งประเสร ฐ 1.8 ศ นย ว ทยำศำสตร เพ อกำรศ กษำตร ง 1.9 สำน กงำน กศน.จ. ประจวบค ร ข นธ 1.10 สำน กงำน กศน.จ. น ำน 1.11 ศ นย ว ทยำศำสตร เพ อกำรศ กษำ ขอนแก น 1.12 ศ นย ฝ กว ชำช พจ งหว ดกำญจนบ ร "สำมสงฆ ทรงพระค ณ" 1.13 สำน กงำน กศน.จ. ภ เก ต 1.14 สถำบ นพ ฒนำกำรศ กษำนอกระบบ และกำรศ กษำตำมอ ธยำศ ยภำคกลำง รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 10

15 แผนกำรตรวจสอบประจ ำป งบประมำณ พ.ศ รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 11 หน วยร บตรวจ ระด บ ระยะเวลำปฏ บ ต งำน จ ำนวน ก จกรรมท ตรวจ ควำมเส ยง ตค. พย. ธค. มค. กพ. ม ค. เมย. พค. ม ย. กค. สค. กย. คนว น ผ ร บผ ดชอบ 1.15 สำน กงำน กศน.จ. กำฬส นธ 1.16 สำน กงำน กศน.จ. นครนำยก 1.17 สำน กงำน กศน.จ. ช ยภ ม 1.18 สำน กงำน กศน.จ. ระยอง 1.19 สำน กงำน กศน.จ. สงขลำ 1.20 สำน กงำน กศน.จ. ป ตตำน 1.21 สำน กงำน กศน.จ. นครรำชส มำ - กำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเง น - กำรตรวจสอบกำรปฏ บ ต ตำมกฏ ระเบ ยบ 1. น.ส.วรำภรณ น นทส คนธ 2. กล มงำนคล ง ปำนกลำง นำงสก ลนำ วรว ฒ ณ อย ธยำ - กำรตรวจสอบใบสำค ญค จ ำย 3. น.ส.ส น ย ฉ ตรว ฒนำนนท - กำรตรวจสอบกำรใช จ ำยเง น UNHCR 4. น.ส.ชลลดำ โตพ นด 5. นำงน ตยำ ก ต ธะนะ 6. นำงมณ มำศ พ มช น 7. น.ส.ธ นยำภรณ ดำบส นเท ยะ 8. นำยณ ฐว ฒ ต งประเสร ฐ รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 11

16 แผนกำรตรวจสอบประจ ำป งบประมำณ พ.ศ รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 12 หน วยร บตรวจ ระด บ ระยะเวลำปฏ บ ต งำน จ ำนวน ก จกรรมท ตรวจ ควำมเส ยง ตค. พย. ธค. มค. กพ. ม ค. เมย. พค. ม ย. กค. สค. กย. คนว น ผ ร บผ ดชอบ 3. กำรตรวจสอบกำรดำเน นงำน 1. น.ส.วรำภรณ น นทส คนธ - โครงกำรยกระด บกำรศ กษำในระด บ ส ง นำงสก ลนำ วรว ฒ ณ อย ธยำ ส งส ดของกำรศ กษำข นพ นฐำน 3. น.ส.ส น ย ฉ ตรว ฒนำนนท 4. น.ส.ชลลดำ โตพ นด 5. นำงน ตยำ ก ต ธะนะ 6. นำงมณ มำศ พ มช น 7. น.ส.ธ นยำภรณ ดำบส นเท ยะ 8. นำยณ ฐว ฒ ต งประเสร ฐ 4. กำรตรวจสอบผลกำรดำเน นงำน 1. น.ส.วรำภรณ น นทส คนธ - โครงกำรบ ำนหน งส ออ จฉร ยะ ปำนกลำง นำงสก ลนำ วรว ฒ ณ อย ธยำ 3. น.ส.ส น ย ฉ ตรว ฒนำนนท 4. น.ส.ชลลดำ โตพ นด 5. นำงน ตยำ ก ต ธะนะ 6. นำงมณ มำศ พ มช น 7. น.ส.ธ นยำภรณ ดำบส นเท ยะ 8. นำยณ ฐว ฒ ต งประเสร ฐ รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 12

17 แผนกำรตรวจสอบประจ ำป งบประมำณ พ.ศ รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 13 หน วยร บตรวจ ระด บ ระยะเวลำปฏ บ ต งำน จ ำนวน ก จกรรมท ตรวจ ควำมเส ยง ตค. พย. ธค. มค. กพ. ม ค. เมย. พค. ม ย. กค. สค. กย. คนว น ผ ร บผ ดชอบ 5. กำรตรวจสอบกำรบร หำร ปำนกลำง น.ส.วรำภรณ น นทส คนธ - กำรบร หำรพ สด 2.นำงสก ลนำ วรว ฒ ณ อย ธยำ 3.น.ส.ส น ย ฉ ตรว ฒนำนนท 4. น.ส.ชลลดำ โตพ นด 5. นำงน ตยำ ก ต ธะนะ 6. นำงมณ มำศ พ มช น 7. น.ส.ธ นยำภรณ ดำบส นเท ยะ 8. นำยณ ฐว ฒ ต งประเสร ฐ 6. ร บผ ดชอบต วช ว ดตำมคำร บรองกำร น.ส.วรำภรณ น นทส คนธ ปฏ บ ต รำชกำรประจ ำป 2.นำงสก ลนำ วรว ฒ ณ อย ธยำ 3.น.ส.ส น ย ฉ ตรว ฒนำนนท 4. น.ส.ชลลดำ โตพ นด 7. กำรให คำปร กษำแก ห วหน ำส วนรำชกำร น.ส.วรำภรณ น นทส คนธ หน วยร บตรวจและผ ท เก ยวข องก บกำรจ ด 2.นำงสก ลนำ วรว ฒ ณ อย ธยำ วำงระบบกำรควบค มภำยใน กำรบร หำร 3.น.ส.ส น ย ฉ ตรว ฒนำนนท ควำมเส ยง กำรเง น กำรบ ญช กำรพ สด 4. น.ส.ชลลดำ โตพ นด และกำรบร หำรทร พย ส น ฯลฯ รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 13

18 แผนกำรตรวจสอบประจ ำป งบประมำณ พ.ศ รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 14 หน วยร บตรวจ ระด บ ระยะเวลำปฏ บ ต งำน จ ำนวน ก จกรรมท ตรวจ ควำมเส ยง ตค. พย. ธค. มค. กพ. ม ค. เมย. พค. ม ย. กค. สค. กย. คนว น ผ ร บผ ดชอบ 8. งำนอ น ๆ น.ส.วรำภรณ น นทส คนธ 8.1 จ ดทำแผนกำรตรวจสอบประจ ำป 2. นำงสก ลนำ วรว ฒ ณ อย ธยำ 8.2 จ ดทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบหน วย 3. น.ส.ส น ย ฉ ตรว ฒนำนนท ร บตรวจตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำป 4. น.ส.ชลลดำ โตพ นด 8.3 ประสำนงำนก บหน วยงำนต ำง ๆท เก ยว 5. นำงน ตยำ ก ต ธะนะ ข อง เพ อให กำรปฏ บ ต งำนตรวจสอบภำยใน 6. นำงมณ มำศ พ มช น ของส วนรำชกำรบรรล เป ำหมำยและเป นไป 7. น.ส.ธ นยำภรณ ดำบส นเท ยะ อย ำงม ประส ทธ ภำพ 8. นำยณ ฐว ฒ ต งประเสร ฐ 8.4 จ ดเตร ยมข อม ลเบ องต นของหน วยร บ ตรวจในกำรประเม นควำมเส ยงเพ อวำงแผน กำรตรวจสอบ 8.5 ประเม นระบบกำรควบค มภำยในประจ ำ ป 2556 ของหน วยตรวจสอบภำยใน 8.6 สอบทำนกำรจ ดวำงระบบกำรควบค ม ภำยในเพ อจ ดทำรำยงำนในภำพรวมของ สำน กงำน กศน. 8.7 ปฏ บ ต งำนอ นท เก ยวข องก บกำร ตรวจสอบภำยในตำมท ได ร บมอบหมำย รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 14

19 ด านการให ความเช อม น 15

20 การให ความเช อม น การให ความเช อม น หมายถ ง การตรวจสอบหล กฐานต าง ๆ อย างเท ยงธรรม เพ อให ได มาซ งการ ประเม นผลอย างอ สระ โดยการปร บปร งประส ทธ ภาพในกระบวนการก าก บด แลการบร หารความเส ยง และ การควบค มของส วนราชการ เช น การตรวจสอบงบการเง น ผลการด าเน นงาน การปฏ บ ต ตามกฎ ระเบ ยบ และข อบ งค บ ความม นคงปลอดภ ยของระบบต าง ๆ และการตรวจสอบความถ กต องและเช อถ อได ของข อม ลทางการเง นการบ ญช เป นต น หน วยตรวจสอบภายในได ตระหน กถ งความสาค ญของการให ความเช อม น ซ งเป นส วนหน งของ การปฏ บ ต งานตรวจสอบภายใน จ งได วางแผนการตรวจสอบท ครอบคล มประเภทงานให ความเช อม น ได แก 1. การตรวจสอบรายงานทางการเง น เป นการตรวจสอบความถ กต องเช อถ อได ของ ข อม ลรายงานทางการเง นและการด าเน นงาน โดยครอบคล มถ งการด แลป องก นทร พย ส น และประเม น ความเพ ยงพอของระบบการควบค มภายในของระบบงานต าง ๆ ว าม ความเพ ยงพอท จะม นใจได ว าข อม ลท บ นท กและปรากฏในรายงาน ทะเบ ยน และเอกสารต าง ๆ ถ กต องและสามารถสอบทานได รวมท ง สามารถป องก นการร วไหล ส ญหายของทร พย ส นต าง ๆ ได 2. การตรวจสอบการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ เป นการตรวจสอบการปฏ บ ต งานต าง ๆ ของ ส วนราชการว าเป นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ และมต คณะร ฐมนตร ท เก ยวข อง ท งจาก ภายในและภายนอกองค กร 3. การตรวจสอบการปฏ บ ต งานหร อการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบการปฏ บ ต งาน ของหน วยงาน ระบบงาน ตลอดจนว ธ ปฏ บ ต งานของแต ละก จกรรมตามท ฝ ายบร หารก าหนดไว เพ อประเม น ระบบการควบค มภายใน และประเม นค ณภาพของการด าเน นงานว าแต ละหน วยงานม ระบบการควบค ม ภายในท ด และการปฏ บ ต งานเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ 4. การตรวจสอบผลการดาเน นงานหร อผลการปฏ บ ต งาน เป นการตรวจสอบท เน นถ ง ผลงาน โดยให ความสนใจเป นพ เศษเก ยวก บผลงานท เก ดข นว าม ปร มาณแค ไหน ค ณภาพอย างไร และผลงาน ท ได ท นต อการน าไปใช ให เป นประโยชน หร อไม โดยม ผลผล ตและผลล พธ เป นไปตามว ตถ ประสงค และ เป าหมายหร อมาตรฐานงานท กาหนดอย างม ประส ทธ ภาพ ซ งว ดจากต วช ว ดท เหมาะสม 5. การตรวจสอบการบร หาร เป นการตรวจสอบการบร หารงานว าม ระบบการบร หาร จ ดการเก ยวก บการวางแผน การควบค ม การประเม นผล การปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร หารงบประมาณ การบร หารการเง น การบร หารพ สด และทร พย ส น รวมท งการบร หารงานด านต าง ๆ ท เหมาะสมสอดคล อง ก บภารก จ รวมท งเป นไปตามหล กการบร หารงาน และหล กการก าก บด แลก จการท ด ในเร องความเช อถ อ ความร บผ ดชอบ ความเป นธรรม และความโปร งใส รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 16

21 การตรวจสอบรายงานทางการเง นและการตรวจสอบการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ ความเส ยงการควบค มท สาค ญ 1. ไม ได จ ดให ม การสอบทานการปฏ บ ต งานในด านต าง ๆ ตามระบบการควบค มภายในท ระเบ ยบได กาหนดไว เช น ท กส นว นไม ได จ ดให ม การตรวจสอบการร บ-จ ายเง นประจ าว น ไม ได จ ดให ม การ ตรวจสอบรายการเคล อนไหวเง นทดรองราชการ 2. ไม ม การสอบทานงานระหว างเจ าหน าท การเง น เจ าหน าท บ ญช และเจ าหน าท พ สด ในส วนท ต องเก ยวข องก น 3. เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานส วนใหญ เป นพน กงานราชการ ย งขาดความร ความเข าใจในงาน ท ปฏ บ ต รวมท งไม ศ กษากฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ หร อหน งส อส งการท เก ยวข อง 4. ม การปร บเปล ยนเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน โดยเฉพาะเจ าหน าท บ ญช ซ งเป นต าแหน งจ าง เหมาบร การ ขาดความช ดเจนในว ธ ปฏ บ ต งานในหน าท ท ได ร บมอบหมาย ประกอบก บเจ าหน าท คนเก า บ นท กรายการบ ญช ไว ไม เป นป จจ บ น ท าให ข อม ลทางบ ญช ไม ต อเน องและไม สามารถหาเอกสารหล กฐานได ครบถ วน 1. ข อตรวจพบท สาค ญ 1.1 การเง น (1) ไม ได จ ดทารายงานเง นคงเหล อประจาว นท กว นท ม การจ ายเง นหร อจ ดทาไม ถ กต อง (2) การควบค มเก ยวก บเง นทดรองราชการไม เป นไปตามท กรมบ ญช กลางก าหนด กล าวค อ ไม ได จ ดทาทะเบ ยนค มเง นทดรองราชการ ไม ได จ ดให ม การตรวจสอบรายการเคล อนไหวเง นทดรองราชการ และไม ได จ ดส งรายงานให สาน กงานการตรวจเง นแผ นด น (3) ไม ได จ ดทางบเท ยบยอดเง นฝากธนาคารหร อจ ดท าไม ถ กต อง ท าให ไม ทราบข อผ ดพลาด ท เก ดข นและปร บปร งแก ไขให ถ กต อง (4) ไม ได ประท บตรา จ ายเง นแล ว บนหล กฐานการจ ายเง น (5) ไม ได ออกใบเสร จร บเง นเป นหล กฐานการร บเง น (6) การใช ใบเสร จร บเง นไม เป นตามท ระเบ ยบกาหนด กล าวค อ ม การใช ใบเสร จร บเง นข าม ป งบประมาณและรายงานการใช ใบเสร จร บเง นส งสาน กงาน กศน. ภายหล งว นท 31 ต ลาคม (7) ม เช คส งจ ายท ผ ร บย งไม น าไปข นเง นท ธนาคารภายใน 6 เด อนน บแต ว นท ปรากฏในเช ค ซ งเช คด งกล าวเป นเช คหมดอาย ไม สามารถนาไปข นเง นท ธนาคารได อ กต อไป (8) แบบของส ญญาการย มเง นไม เป นไปตามท ระเบ ยบก าหนด ค อ ไม ม รายการส งใช ด านหล งส ญญา (9) ม การอน ม ต ให ย มเง นซ ารายและล กหน ส งใช เง นย มเก นกาหนด (10) ม เง นประก นส ญญาท ครบกาหนดแล วย งไม ได จ ายค นผ วางเง นประก น รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 17

22 รายได แผ นด น (11) ไม ได เร ยกหล กประก นส ญญากรณ ดาเน นการจ างเหมาบร การตามระเบ ยบพ สด (12) ไม ได น าดอกเบ ยเง นฝากธนาคารประเภทออมทร พย ส าหร บเง นอ ดหน นส งคล งเป น (13) ม ค าธรรมเน ยมการสอบแข งข นคงค างอย ในบ ญช เง นฝากคล ง โดยไม ได น าส งคล งเป น รายได แผ นด นภายหล งดาเน นการสอบเสร จส นแล ว 1.2 การบ ญช (1) ไม ได จ ดท าทะเบ ยนหร อบ ญช ย อยท จ าเป น ท าให ไม สามารถสอบทานความถ กต องของ ยอดคงเหล อของบ ญช ตามรายงานระบบ GFMIS ได (2) ม บ ญช พ กส นทร พย คงค างในรายงานงบทดลองระบบ GFMIS (3) ไม ได ปร บปร งบ ญช ตามเกณฑ คงค าง ณ ว นส นป งบประมาณ ภายใน 30 ว นน บจากว นส น ป งบประมาณ เช น ค าสาธารณ ปโภคค างจ าย ค าเส อมราคาของอาคารคร ภ ณฑ ไม ระบ ประเภท (4) บ นท กบ ญช ในระบบ GFMIS ไม ถ กต องครบถ วน ท าให รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ไม แสดงยอดคงเหล อของเง นท กประเภทท หน วยร บตรวจม การร บจ ายเก ดข น (5) ไม ได ตรวจสอบความถ กต องของยอดคงเหล อของบ ญช ต าง ๆ ตามรายงานงบทดลองจาก ระบบ GFMIS ท าให รายงานงบทดลองแสดงยอดคงเหล อของบ ญช ไม ถ กต อง ซ งส งผลกระทบต อรายงาน การเง นในภาพรวมของสาน กงาน กศน. และของสาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ 1.3 การพ สด (1) การควบค มทร พย ของทางราชการย งไม ร ดก ม จ ดทาบ ญช ว สด ทะเบ ยนคร ภ ณฑ ไม เป นไป ตามท กวพ. ก าหนด ม คร ภ ณฑ หลายรายการไม ได ให หมายเลขรห สท ต วคร ภ ณฑ และไม ม ในทะเบ ยน คร ภ ณฑ (2) การตรวจสอบพ สด ประจาป ปฏ บ ต ไม เป นไปตามท ระเบ ยบก าหนด เช น แต งต งกรรมการ ตรวจสอบพ สด ประจาป ล าช า รายงานการตรวจสอบพ สด ประจาป ม สาระสาค ญไม ครบถ วน ไม ได ด าเน นการ จาหน ายคร ภ ณฑ ชาร ดเส อมสภาพ เป นต น (3) คร ภ ณฑ ท จ าหน ายแล วย งไม ได บ นท กรายละเอ ยดการจ าหน ายในทะเบ ยนค มทร พย ส น รวมท งไม ได โอนล างส นทร พย ออกจากระบบ GFMIS ท าให ส นทร พย ในระบบ GFMIS ไม ตรงตามทะเบ ยน และท ม อย จร ง (4) การดาเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ใบส งซ อส งจ าง ม ผ ซ อผ จ างลงนามฝ ายเด ยว ไม ได ระบ ว นท ในใบส งของ ไม ได จ ดทาใบส งจ างเพ อท าการจองงบประมาณในระบบ GFMIS กรณ การจ ดจ าง ท ม วงเง นต งแต 5,000.-บาทข นไป และไม ได บ นท กรายการจ ดจ างในระบบ รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 18

23 2. สาเหต 2.1 ไม ได จ ดให ม การสอบทานการปฏ บ ต งานในด านต าง ๆ ตามระบบการควบค มภายในท ระเบ ยบได ก าหนดไว เช น ท กส นว นไม ได จ ดให ม การตรวจสอบการร บ - จ ายเง นประจ าว น ไม ได จ ดให ม การตรวจสอบรายการเคล อนไหวเง นทดรองราชการ 2.2 ไม ม การสอบทานงานระหว างเจ าหน าท การเง น เจ าหน าท บ ญช และเจ าหน าท พ สด ในส วนท ต องเก ยวข องก น 2.3 ขาดการกาก บ ต ดตามและตรวจสอบการปฏ บ ต งานอย างต อเน อง 2.4 ม การปร บเปล ยนเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน โดยเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานส วนใหญ เป น พน กงานราชการย งขาดความร ความเข าใจในงานท ปฏ บ ต รวมท งไม ศ กษากฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บหร อ หน งส อส งการท เก ยวข อง 3. ผลกระทบ 3.1 ผ ปฏ บ ต งานด านการเง น บ ญช และพ สด ท ย งไม ม ประสบการณ อาจท าให การ ปฏ บ ต งานท ได ร บมอบหมายไม ครบถ วนตามท กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ หร อหน งส อส งการก าหนด เป นเหต ให การปฏ บ ต งานไม ม ประส ทธ ผลเพ ยงพอ 3.2 ทร พย ส นของทางราชการอาจส ญหาย เน องจากการควบค มพ สด ท อย ในความ ร บผ ดชอบไม ครบถ วน กาหนด 3.3 ผ บร หารขาดข อม ลทางการเง นท น าเช อถ อ ถ กต อง เป นป จจ บ น 3.4 รายงานการเง นในภาพรวมของส าน กงาน กศน. ไม เป นไปตามเกณฑ ท กรมบ ญช กลาง 4. ความเห นของผ ตรวจสอบภายใน 4.1 เจ าหน าท ควรศ กษาระเบ ยบ ค าส ง ข อบ งค บ ฯลฯ ท เก ยวข องในงานท ร บผ ดชอบ และถ อปฏ บ ต โดยเคร งคร ด 4.2 ผ บร หารควรสน บสน นและส งเสร มให เจ าหน าท เข าร บการอบรมตามหน วยงานต าง ๆ เพ อเพ มพ นความร ความเข าใจงานในหน าท ท ร บผ ดชอบ สามารถน าความร ท ได ร บไปปฏ บ ต งานได อย าง ถ กต องม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 4.3 เพ อให การปฏ บ ต งานด านการเง น บ ญช และพ สด ของหน วยงานเป นไปอย างถ กต อง ครบถ วน ผ บร หารสามารถใช ประโยชน จากข อม ลในรายงานการเง นต ดส นใจในการบร หารงบประมาณได อย างม ประส ทธ ภาพ หน วยงานควรให ความส าค ญก บการสอบทานการปฏ บ ต งานอย างสม าเสมอ จ ดเก บ เอกสารหร อข อม ลทางการเง นและบ ญช อย างเป นระบบสามารถตรวจสอบได และม การจ ดวางระบบการ ควบค มภายในท ครอบคล มการปฏ บ ต งานในด านการเง น บ ญช และพ สด โดยก าหนดก จกรรมการควบค ม ท สอดคล องก บภารก จของงาน ม การก าก บด แลให ม ผ ร บผ ดชอบท กข นตอนการปฏ บ ต งาน และม การ ประเม นผลก จกรรมการควบค มอย างน อยป ละ 2 คร ง เพ อลดความเส ยงจากการปฏ บ ต ท ไม เป นไปตาม กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บหร อหน งส อส งการท กาหนด รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 19

24 การตรวจสอบการปฏ บ ต งานและการตรวจสอบผลการดาเน นงาน 1. โครงการตรวจสอบการดาเน นงานศ นย อาเซ ยนศ กษา ประเด นการตรวจสอบ 1. การดาเน นงานศ นย อาเซ ยนศ กษาเป นไปตามนโยบายท กาหนด 2. การดาเน นงานศ นย อาเซ ยนศ กษาม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ว ตถ ประสงค ของการตรวจสอบ 1. เพ อให ทราบว าการด าเน นงานบรรล ผลส าเร จตามว ตถ ประสงค และเป นไปตาม เป าหมายท ก าหนดไว อย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และปฏ บ ต ถ กต องตามแนวทางท ส าน กงาน กศน. กาหนด การแก ไขป ญหา 2. เพ อให ทราบถ งผลล พธ หร อผลกระทบท เก ดข นจากการดาเน นงาน 3. เพ อให ทราบป ญหา อ ปสรรค และข อจ าก ดในการด าเน นงานและเสนอแนะแนวทางใน สร ปผลการตรวจสอบ 1. การด าเน นงานศ นย อาเซ ยนศ กษาไม เป นไป ตามแนวทางท ส าน กงาน กศน. ก าหนด กล าวค อ การจ ดต งศ นย อาเซ ยนศ กษาย งไม ครบท กสถานศ กษา สถานศ กษาบางแห งจ ดต ง ศ นย อาเซ ยนศ กษาแล วแต ย งไม ได ด าเน นก จกรรมจ ดการเร ยนการ สอนเพ อเสร มสร างความร และความตระหน กให ก บประชาชนและ กล มเป าหมาย และศ นย อาเซ ยนศ กษาบางแห งไม ได จ ดการเร ยน การสอนด านภาษาต างประเทศ อ กท งไม ได ส ารวจความต องการ เร ยนร ด านภาษาหร อจ ดระด บความร ความสามารถของผ เร ยนและ กล มเป าหมาย ขาดการม ส วนร วมระหว างภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาค เคร อข ายในกล มประเทศอาเซ ยน ตลอดจนการรายงานผลการด าเน นงานและการจ ดกระบวนการ เร ยนร ไม ต อเน อง รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 20

25 2. การด าเน นงานอาจไม บรรล ตามว ตถ ประสงค หร อ ไม ส งผลให เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล เน องจาก การบร หาร จ ดการภายในศ นย อาเซ ยนศ กษาจะเน นการน าเสนอในเช งส ญล กษณ และข อม ลพ นฐานเก ยวก บอาเซ ยนมากกว าด าเน นก จกรรมแลกเปล ยน เร ยนร การประชาส มพ นธ และการด าเน นก จกรรมไม ต อเน อง คร และ บ คลากรท ร บผ ดชอบการด าเน นงานศ นย อาเซ ยนศ กษาย งไม ได ร บการ พ ฒนาให ม ความร ความเข าใจในการจ ดการเร ยนการสอนและจ ด ก จกรรมเก ยวก บอาเซ ยนและประชาคมอาเซ ยน และย งไม ม ศ กยภาพ เพ ยงพอในการใช ภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ ภาษาจ น และ ภาษาในกล มประเทศอาเซ ยน) สาเหต 1. เจ าหน าท ท เก ยวข องในการด าเน นการศ นย อาเซ ยนศ กษาย งไม เข าใจนโยบายหร อแนว ทางการด าเน นงานและกระบวนการจ ดการเร ยนการสอน การจ ดก จกรรมความร ความเข าใจเก ยวก บ อาเซ ยนและประชาคมอาเซ ยน 2. สถานศ กษาไม ม นโยบายการใช จ ายงบประมาณท ช ดเจน ซ งงบประมาณในการ ดาเน นงานศ นย อาเซ ยนศ กษาให เจ ยดจ ายภายใต งบศ นย ฝ กอาช พช มชน ไม เพ ยงพอท จะใช ในการดาเน นงาน หร อจ ดก จกรรมได อย างต อเน อง 3. สถานศ กษาบางแห งย งขาดพร อมในด านอาคารสถานท ในการจ ดต งศ นย อาเซ ยนศ กษา และขาดส อม ลต ม เด ย ว ซ ด อ ปกรณ ท ท นสม ย ห องปฏ บ ต การภาษา (ห องแล ป) ทาให ไม สามารด าเน นงาน หร อจ ดก จกรรมให เก ดประส ทธ ภาพ 4. คร และบ คลากรท เก ยวข องในการด าเน นการศ นย อาเซ ยนศ กษาย งไม ม ศ กยภาพ เพ ยงพอในด านการใช ภาษาต างประเทศและภาษาในกล มประเทศอาเซ ยน ท าให ไม สามารถถ ายทอดหร อ เป นต นแบบให ก บผ เร ยนหร อกล มเป าหมายเพ อสร างท ศนคต ท ด ในการเข ามาเร ยนร ด านภาษาในศ นย อาเซ ยนศ กษา 5. ว ทยากรสอนภาษาหร อคร ชาวต างชาต หายากและค าตอบแทนม อ ตราส ง สถานศ กษา ไม ม งบประมาณเพ ยงพอท จะจ ายค าตอบแทน ซ งค าตอบแทนว ทยากรหล กส ตรการศ กษาต อเน องอ ตรา ช วโมงละไม เก น 200 บาท ทาให ไม สามารถเป ดสอนภาษาให ก บกล มเป าหมายได ตามว ตถ ประสงค ท กาหนด 6. กล มเป าหมาย ประชาชนท วไป โดยเฉพาะผ ท ขาดโอกาสทางการศ กษา ย งไม ให ความส าค ญก บการเปล ยนแปลงและการเร ยนร ด านภาษาและผลกระทบท จะเก ดข นก บตนเองอย างแท จร ง เม อเข าส ประชาคมอาเซ ยน 7. สถานศ กษาไม ได ม การต ดตามผลผ จบหล กส ตรว าสามารถเพ มท กษะการใช ภาษา เพ อน าไปใช ในช ว ตประจ าว นหร อประกอบอาช พได หร อไม ม เพ ยงรายงานผลการจ ดต งศ นย อาเซ ยนศ กษา การจ ดก จกรรม จานวนผ เร ยนและผ จบเท าน น รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 21

26 ผลกระทบ การท เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบขาดความร ความเข าใจในแนวทางการด าเน นงาน หร อ นโยบายในการใช จ ายงบประมาณท ไม ช ดเจนและงบประมาณท ได ร บไม เพ ยงพอในการดาเน นงาน ขาด ความพร อมในด านอาคาร สถานท ส อ อ ปกรณ ท ท นสม ย การบร หารจ ดการศ นย อาเซ ยนศ กษา ดาเน นการไม ต อเน อง คร และบ คลากรท เก ยวข องไม ม ศ กยภาพเพ ยงพอในด านการใช ภาษาต างประเทศและ ภาษาในกล มประเทศอาเซ ยน อ กท งค าตอบแทนว ทยากรสอนภาษาหร อคร ชาวต างชาต ม อ ตราส ง งบประมาณไม เพ ยงพอและไม ได ม การต ดตามผลผ จบหล กส ตร อาจส งผลต อประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ของการดาเน นงาน ทาให ไม สามารถบรรล ว ตถ ประสงค ตามนโยบายท สาน กงาน กศน. กาหนด ข อเสนอแนะ 1. สาน กงาน กศน. ควรก าหนดแนวทางการด าเน นงาน การใช จ ายงบประมาณให ช ดเจน สน บสน น งบประมาณการด าเน นงานศ นย อาเซ ยนศ กษาเป นการเฉพาะเพ อให หน วยงานสามารถข บเคล อนการ ดาเน นงานให เป นไปตามย ทธศาสตร ท กาหนดและบร หารจ ดการศ นย อาเซ ยนศ กษาได อย างต อเน องและเป น ร ปธรรม ม การพ ฒนาคร และบ คลากรท กระด บให ม ความพร อมด านภาษาและความเข าใจเก ยวก บอาเซ ยน พ ฒนาหล กส ตรการศ กษาเพ อการอาช พให หลากหลายและเข าใจง าย ตลอดจนส งเสร มการม ส วนร วมจาก ท กภาคส วนท งหน วยงานภาคร ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให เข ามาม ส วนร วมและข บเคล อนการ ดาเน นงานให เก ดประส ทธ ภาพย งข น 2. สาน กงาน กศน.จ งหว ดและสถานศ กษา ควรดาเน นงาน ด งน 2.1 ช แจงหร อถ ายทอดนโยบายและแนวทางการด าเน นงานให สถานศ กษาและผ ม หน าท เก ยวข องได ร บทราบและเก ดความเข าใจและปฏ บ ต ให ถ กต องเป นไปในท ศทางเด ยวก น 2.2 เร งดาเน นการจ ดต งศ นย อาเซ ยนศ กษาและเร งด าเน นการจ ดก จกรรมอย าง ต อเน องเพ อเสร มสร างความตระหน ก ความร ความเข าใจให ก บกล มเป าหมายและประชาชนในพ นท ตลอดจน ประโยชน และผลกระทบท ตนเองและช มชนจะได ร บจากการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ก าหนด แผนการด าเน นการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ก าหนดร ปแบบการประชาส มพ นธ ให หลากหลายและ ต อเน อง ส ารวจความต องการและจ ดล าด บความร ความสามารถของกล มเป าหมาย พ ฒนาหล กส ตรให ม ความเหมาะสมและตรงตามศ กยภาพผ เร ยน 2.3 ควรม การแสวงหาภาค เคร อข ายจากท กภาคส วนในระด บพ นท ท งในประเทศและ ในกล มประเทศอาเซ ยนเพ อสร างความร วมม อในการพ ฒนากระบวนการจ ดการแลกเปล ยนเร ยนร และเพ ม ศ กยภาพความสามารถด านภาษาให คร บ คลากร กล มเป าหมาย เพ อช วยลดป ญหาการขาดแคลน ว ทยากรด านภาษา 2.4 ม การรายงานผลความก าวหน า ป ญหา อ ปสรรคจากการด าเน นงานเป น ระยะเพ อให สามารถแก ป ญหาได อย างท นท วงท ม การประเม นผลการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน และม การต ดตามผลผ เร ยนว าม ท กษะเพ มข นและสามารถนาไปใช ประโยชน ได จร ง รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 22

27 2. โครงการตรวจสอบการดาเน นงาน เท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ประเด นการตรวจสอบ 1. การดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐานเป นไปตาม แนวทางท สาน กงาน กศน. กาหนด 2. การดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐานเป นไปอย าง ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ว ตถ ประสงค ของการตรวจสอบ 1. เพ อให ทราบว าผลการด าเน นงานบรรล ผลส าเร จตามว ตถ ประสงค และเป าหมายของ โครงการท กาหนดไว อย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล แนวทางแก ไข 2. เพ อให ทราบถ งผลล พธ หร อผลกระทบท เก ดข นจากการดาเน นงาน 3. เพ อให ทราบป ญหา อ ปสรรค ตลอดจนข อจ าก ดในการด าเน นงานโครงการและเสนอ รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 23

28 สร ปผลการตรวจสอบ 1. การด าเน นงานโครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ไม เป นไปตามแนวทางท ส าน กงาน กศน. ก าหนด ในเร องด งต อไปน ในป งบประมาณ 2557 สถานศ กษาท เป นหน วยเท ยบระด บส วนใหญ ม ผ สม ครไม ครบตามเกณฑ ท ส าน กงาน กศน. ก าหนด และบางแห งผ สม คร ครบเพราะคร กศน. ตาบล ออกเง นค าสม ครให ก อน อย างไรก ด สถานศ กษาหลายแห งได ใช ความพยายาม เพ อให การด าเน นงานโครงการด งกล าวเป นไปตามว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว และไม ม การแต งต ง คณะกรรมการพ จารณาค ดเล อกคร ท ปร กษาแต จะให คร กศน. ต าบลเป นผ ไปช กชวนจากเคร อข าย กศน. หร อประกาศร บสม ครและผ บร หารส มภาษณ เพ อค ดเล อกและออกคาส งแต งต ง แต บางแห งแต งต งบ คลากร ส งก ด กศน. เป นคร ท ปร กษา นอกจากน ย งพบว าผ เข าเท ยบระด บบางคนมาสม ครเพราะถ กช กชวนจาก เจ าหน าท ของ กศน. อ าเภอ โดยไม ได ศ กษารายละเอ ยดของการเท ยบระด บการศ กษาว าม ข นตอนอย างไร บางคนไม ทราบว าหากสอบไม ผ านท กรายว ชาแล วสามารถเก บสะสมผล การประเม นไว ได 5 ป รวมท งสาน กงาน กศน. จ งหว ดส วนใหญ จ ดการ น เทศ ก าก บ ต ดตาม ด แลและตรวจสอบการด าเน นงานเท ยบระด บ เฉพาะช วงสอบ โดยผ บร หารร วมก บศ กษาน เทศก หร อเจ าของงานแต ไม ม การรายงานเป นลายล กษณ อ กษร ท าให ไม ทราบว าผลการด าเน นงาน สามารถตอบสนองต อว ตถ ประสงค และเก ดประส ทธ ผลหร อไม 2. การด าเน นงานโครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน อาจไม เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลเท าท ควร เร มต งแต ส าน กงาน กศน. ก าหนดสถานศ กษาให ท า หน าท เท ยบระด บการศ กษาไม ครบท กแห งท วประเทศ ท าให ประชาชนท ไม อย ในเขตให บร การพลาดโอกาส ในการเข าถ งการเร ยนร ในภ ม ล าเนาของตน เพราะหากประสงค จะศ กษาต อก จะเก ดความไม สะดวกและเส ย ค าใช จ ายส งในการเด นทางมาพบคร ท ปร กษาและการเข าสอบ การร บสม ครกล มเป าหมายต ากว าท ก าหนด ไว ซ งอาจส งผลต อความเช อม นของประชาชนในการเท ยบระด บการศ กษาว าจะจบได จร งภายใน 8 เด อน และอาจรวมถ งจ านวนผ สม ครท จะลดลงในป การศ กษาถ ดไป กอปรก บส ดส วนของจ านวนผ ผ านการ ประเม นต อจ านวนผ เข าร บการประเม นอย ในช วงต าส ด ค อ ร อยละ 0 9 ม จ านวน 52 จ งหว ด และช วง ส งส ด ค อ ร อยละ ม จ านวน 1 จ งหว ด รวมท งหล กส ตรไม เหมาะสมก บผ เร ยนท ส วนใหญ ประกอบอาช พเกษตรกรรมแต โครงสร างหล กส ตรท ง 9 รายว ชา เช น การใช คอมพ วเตอร การ บร หารธ รก จ SMEs การสนทนาภาษาอ งกฤษหร อภาษาจ น เป นต น ซ งเหมาะส าหร บกล มเป าหมายท อย ในภาคอ ตสาหกรรม เน องจากความร พ นฐานของผ เร ยนแตกต างก น บางคนจบเพ ยงช นประถมศ กษาป ท 6 ตลอดจนไม ได ม การก าก บ ต ดตามผลผ เข าเท ยบระด บท ผ านการประเม นเท ยบระด บการศ กษาว าได น า ความร ไปพ ฒนาอาช พและการด ารงช ว ตประจ าว นหร อไม อย างไร และไม ได ก าหนดเกณฑ ในการต ดตามผ เข าเท ยบระด บท ผ านการ ประเม นฯ ท สามารถประกอบก จการของตนเองได อย างม ประส ทธ ภาพ ส วนใหญ ม เพ ยงรายงานผลจ านวนผ สม ครและผ ผ าน การเท ยบระด บเท าน น ทาให ไม ทราบว าผ เข าเท ยบระด บท ผ านการ ประเม นได น าความร ท ได ร บไปพ ฒนาอาช พและการด ารงช ว ต ประจาว น จานวนก คน ท าให จ านวนกล มเป าหมายท ได ร บเป นเพ ยง เช งปร มาณแต อาจไม บรรล ตามว ตถ ประสงค ท กาหนดไว รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 24

29 สาเหต ผลกระทบ 1. การท ส าน กงาน กศน. ก าหนดสถานศ กษา (กศน.อ าเภอเขต) ให ท าหน าท เท ยบ ระด บการศ กษาไม ครบท กแห งท วประเทศ ทาให ประชาชนท เป นกล มเป าหมายขาดโอกาสในการเข าถ งการ เร ยนร ในภ ม ลาเนาของตน และไม ได ร บประโยชน จากการดาเน นงานตามโครงการอย างแท จร ง 2. การท สถานศ กษาท ทาหน าท เท ยบระด บการศ กษาข นพ นฐาน ร บสม ครกล มเป าหมาย ไม เป นไปตามท สาน กงาน กศน. ก าหนด ท าให งบประมาณท จ ดสรรไว ในส วนท เป นค าใช จ ายในการบร หาร จ ดการด าเน นงานการเท ยบระด บฯ ในภาพรวมไม เป นไปตามว ตถ ประสงค ส งผลต อประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลของโครงการอ นเป นนโยบายตามข อเสนอของร ฐบาลเพ อเสร มสร างสมรรถภาพความสามารถ ของผ ขาดโอกาสทางการศ กษา 3. การก าหนดหล กส ตรท ไม เหมาะสมส าหร บบ คคลท กสาขาอาช พและไม ได ร บค าอธ บาย จากเจ าหน าท ของ กศน. ถ งรายละเอ ยดโครงสร างหล กส ตร ซ งผ เร ยนส วนใหญ ม อาช พเกษตรกรรมรวมถ ง พ นฐานความร บางคนจบช นประถมศ กษาป ท 6 ส งผลให ม ผ ผ านการประเม นเป นจ านวนน อยเม อเท ยบก บ ผ สม คร 4. การท ไม ได รายงานความก าวหน า ป ญหา อ ปสรรค ในการดาเน นงานอย างเป นทางการ ต งแต ระด บ กศน. อาเภอ, สาน กงาน กศน. จ งหว ด และสาน กงาน กศน. ทาให ไม ทราบป ญหา อ ปสรรคท เก ดข นเพ อท จะได แก ไขป ญหาได อย างท นท วงท ซ งอาจส งผลต อประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของโครงการ ทาให โครงการไม บรรล ว ตถ ประสงค ตามนโยบายท สาน กงาน กศน. กาหนดไว ข อเสนอแนะ 1. สาน กงาน กศน. 1.1 กาหนดสถานศ กษา (กศน.อ าเภอเขต) ให ท าหน าท เท ยบระด บการศ กษาและ สนามสอบให ครบท กแห งท วประเทศเพ อให ประชาชนในพ นท ท เป นกล มเป าหมายได ม โอกาสเข าถ งการ เร ยนร ตามภ ม ลาเนาของตน ซ งจะเป นการประหย ดค าใช จ ายและเวลาในการเด นทางของผ เข าเท ยบระด บ 1.2 ปร บปร งโครงสร างหล กส ตรเน อหาว ชาให ย ดหย น เหมาะสมก บกล มเป าหมาย เช น ม ว ชาให เล อกสาหร บกล มเป าหมายท เป นภาคเกษตรกรรมก บภาคอ ตสาหกรรม ซ งควรม ความแตกต างก น 1.3 ควรก าหนดหน วยงานผ ร บผ ดชอบเพ อท าหน าท ประสานข อม ล ต ดตาม ประเม นผลโครงการ และรายงานผลการด าเน นงานตามล าด บข น เพ อให ทราบถ งป ญหา อ ปสรรค และ หาแนวทางแก ไขได อย างเหมาะสม พร อมท งก าหนดให สถานศ กษารายงานผลการด าเน นงานเป นระยะ เพ อให ทราบความก าวหน าตลอดจนป ญหา อ ปสรรคในการดาเน นงานและสามารถแก ไขป ญหาได ท น 1.4 ควรก าหนดให ม การจ ดการศ กษาเท ยบระด บในหลายร ปแบบ เช น จ ดให ม การ เท ยบระด บการศ กษาท งระด บประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต นและม ธยมศ กษาตอนปลาย รวมท งการ เท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน เพ อเป นทางเล อกให ก บประชาชนท ม ศ กยภาพในการเร ยนร ท แตกต างก น รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 25

30 2. สาน กงาน กศน. จ งหว ด และ กศน. อาเภอ 2.1 จ ดให ม การน เทศต ดตามผลการด าเน นงานร วมก นระหว างส าน กงาน กศน.จ งหว ด และ กศน. อ าเภอ เพ อให ทราบความก าวหน าตลอดจนป ญหาอ ปสรรคในการด าเน นงานและสามารถแก ไข ป ญหาได ท น 2.2 ส าน กงาน กศน. จ งหว ดและ กศน. อ าเภอ ควรแสวงหาความร วมม อจาก ภาค เคร อข ายในเร องต าง ๆ เช น การประชาส มพ นธ ร บสม ครผ านส อท องถ น เช ญร วมเป นว ทยากรให ความร แก ผ เข าเท ยบระด บ รวมท งเป นคณะกรรมการประเม นโดยค ดเล อกจากผ ม ความร ความสามารถ และประสบการณ ท เก ยวข องก บสาขาว ชาท จะประเม น 2.3 ทาความเข าใจก บประชาชนถ งข นตอนและว ธ การประเม นเท ยบระด บอย างช ดเจน ให คาแนะนา กาก บ ต ดตามอย างต อเน อง เพ อให ประชาชนเก ดความม นใจและต ดส นใจในการเท ยบระด บ การศ กษาว าจะจบได จร งภายใน 8 เด อน 2.4 จ ดประช มคร ท ปร กษา คร กศน. ต าบล บ คลากรผ ท เก ยวข อง เพ อช แจงการ ด าเน นงานประเม นเท ยบระด บ ข นตอน บทบาทหน าท กระบวนการต าง ๆ และแผนการเร ยนร การ เท ยบระด บการศ กษา เพ อสน บสน นการดาเน นงานให เก ดประส ทธ ภาพย งข น รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 26

31 การตรวจสอบการบร หาร ประเด นการตรวจสอบ 1. หน วยงานม กระบวนการท างานและระบบการควบค มภายในเก ยวก บการปฏ บ ต ด าน พ สด เพ ยงพอและเหมาะสม 2. ม การกาก บ ต ดตาม การปฏ บ ต งานให เป นไปตามระบบการควบค มภายในท วางไว ว ตถ ประสงค ของการตรวจสอบ 1. เพ อให ทราบว าการบร หารงานพ สด ของหน วยงานในส งก ดม กระบวนการท างานและ ระบบการควบค มภายในเก ยวก บการปฏ บ ต งานพ สด เพ ยงพอและเหมาะสม 2. เพ อให ทราบว าหน วยงานในส งก ดม การกาก บต ดตามการปฏ บ ต งานให เป นไปตามระบบ การควบค มภายในท วางไว สร ปผลการตรวจสอบ ประเด นการตรวจสอบท 1 หน วยงานม กระบวนการท างานและระบบการควบค มภายในเก ยวก บการ ปฏ บ ต งานพ สด เพ ยงพอและเหมาะสม ข อตรวจพบ จากการตรวจสอบพบว า หน วยงานในส งก ดส าน กงาน กศน. ม การบร หารพ สด โดยใช กระบวนการปฏ บ ต งานตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม กาหนดไว และม ค ม อการปฏ บ ต งานเก ยวก บพ สด ไว ให ศ กษา แต ส วนใหญ ไม ม ระบบการควบค มภายในท เป นลายล กษณ อ กษรเผยแพร ให บ คลากรท เก ยวข องก บการบร หารพ สด ทราบและปฏ บ ต ตาม ข อเสนอแนะ ผ บร หารหน วยงานควรให ความส าค ญก บการจ ดวางระบบการควบค มภายในเก ยวก บการ บร หารพ สด ซ งจะเป นเคร องม อส าค ญในการก าก บ ด แล และสอบทานการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ให เป นไปตามหล กการและแนวค ดของการบร หารพ สด ของระเบ ยบฯ ค อ เป ดเผย โปร งใส และเป ด โอกาสให ม การแข งข นอย างเป นธรรม การกาหนดหร อการออกแบบระบบการควบค มภายใน อาจจ ดท าใน ร ปของผ งงานแสดงข นตอนการท างาน แนวทางหร อว ธ การปฏ บ ต งาน หร อตารางการจ ดวางระบบการ ควบค มภายในตามแนวทางของสาน กงานการตรวจเง นแผ นด น รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 27

32 ประเด นการตรวจสอบท 2 หน วยงานม การกาก บ ต ดตาม การปฏ บ ต งานให เป นไปตาม ระบบการควบค มภายในท วางไว ข อตรวจพบ ส บเน องจากประเด นการตรวจสอบท 1 ค อ ไม ได จ ดวางระบบการควบค มภายในไว เป น ลายล กษณ อ กษร ท าให ไม ม การสอบทานหร อประเม นผลการควบค มภายใน จากการสอบทานการ ปฏ บ ต งานของเจ าหน าท พบว าย งม ป ญหาเก ยวก บการควบค มพ สด หลายประการด งน 1. การจ ดทาทะเบ ยนค มทร พย ส น ม การจ ดทาทะเบ ยนค มพ สด ไม เป นในแนวเด ยวก น ค อ บางหน วยงานใช ทะเบ ยนค ม คร ภ ณฑ บ นท กทร พย ส นท ม ม ลค าต อหน วยไม เก น 5,000.-บาท (คร ภ ณฑ ต ากว าเกณฑ ) และใช ทะเบ ยน ค มทร พย ส นบ นท กทร พย ส นท ม ม ลค าต อหน วยเก นกว า 5,000.-บาท ซ งม การค านวณค าเส อราคาแต ละป บางแห งใช ทะเบ ยนค มคร ภ ณฑ ประเภทเด ยวและไม ม การคานวณค าเส อม หร อม การใช โปรแกรมการต ราคา ทร พย ส นของกรมบ ญช กลางซ งไม ได พ ฒนาโปรแกรมให ท นสม ย ทาให ผลการค านวณค าเส อมราคาสะสมไม ถ กต องและคานวณท กป จนถ งป จจ บ น แม จะหมดอาย การใช งานแล ว 2. การบ นท กรายการพ สด ในระบบ GFMIS สาน กงาน กศน.จ งหว ด จานวนมากไม ได ตรวจสอบรายการคร ภ ณฑ ท บ นท กไว ในระบบ GFMIS ว าครบถ วนตามทะเบ ยนค มทร พย ส นท จ ดท าไว หร อไม และไม ได บ นท กร บคร ภ ณฑ ท กศน.อ าเภอ ซ อด วยเง นรายได ของสถานศ กษาเป นทร พย ส นในระบบ GFMIS ไม ได ค านวณค าเส อมราคาคร ภ ณฑ หร อ อาคารไม ระบ ประเภทเพ อปร บปร งบ ญช เม อส นป งบประมาณ 3. การตรวจสอบพ สด ประจ าป ผ ท ได ร บการแต งต งให เป นกรรมการตรวจสอบพ สด ประจ าป ย งไม เข าใจหน าท อย าง ช ดเจน ทาให ตรวจสอบไม ครบถ วนหร อไม ได ตรวจสอบตามรายการท ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการ พ สด กาหนดไว 4. การควบค มทร พย ส นของสถานศ กษา (กศน. อาเภอ) ไม ม ระบบการต ดตาม การควบค มทร พย ส นของ กศน.อ าเภอ ม เพ ยงแจ งให ตรวจสอบ พ สด ประจ าป และรายงานให ส าน กงาน กศน.จ งหว ดทราบ หร อม การต ดตามร วมก บการน เทศสถานศ กษา เป นคร งคราว ข อเสนอแนะ สาน กงาน กศน.จ งหว ด 1. ขอให ส งการให เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบ ส ารวจพ สด คร ภ ณฑ ท ม อย ในครอบครอง ท งหมดเท ยบก บรายการท บ นท กไว ในทะเบ ยนค มคร ภ ณฑ และทะเบ ยนทร พย ส น พร อมท งเร ยกรายงาน ทร พย ส นรายต วท บ นท กไว ในระบบ GFMIS มาตรวจสอบก บทะเบ ยนค มว าได น าข อม ลเข าระบบครบถ วน หร อไม หร อม รายการใดย งไม ได ล างบ ญช พ กทร พย ส นบ าง รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 28

33 2. กาหนดให กศน. อาเภอ รายงานการจ ดซ อคร ภ ณฑ ด วยเง นรายได ของสถานศ กษา หร อได ร บการสน บสน นจากเอกชน หร อหน วยงานอ นให ส าน กงาน กศน. จ งหว ดทราบ เพ อบ นท กใน ระบบให ครบถ วน 3. เผยแพร ค ม อการปฏ บ ต งานการควบค มพ สด ให ก บเจ าหน าท และผ บร หารของ กศน. อาเภอ ทราบถ งว ธ การควบค มอย างถ กต อง และให ขยายผลไปส กศน. ตาบล ในส วนท เก ยวข องด วย 4. ขอให ม การก าหนดการสอบทานเก ยวก บการบร หารพ สด ไว ในแผนการน เทศ สถานศ กษาอย างต อเน อง 5. กาช บให กรรมการตรวจสอบพ สด ประจาป ศ กษาระเบ ยบท เก ยวข องและปฏ บ ต งาน อย างรอบคอบให ครบถ วนถ กต อง เพ อเป นการช วยผ บร หารสอบทานการปฏ บ ต งานโดยสร ปตลอดท งป สาเหต และเหต ผล หากหน วยงานในส งก ดส าน กงาน กศน. ไม ม ระบบการควบค มภายในเก ยวก บการบร หาร พ สด อย างเพ ยงพอและเหมาะสม ประกอบก บผ ปฏ บ ต งานย งไม ม ความช านาญ อาจท าให การบร หารพ สด ไม ว าจะเป นการจ ดหา หร อควบค มไม เป นไปตามว ตถ ประสงค ค อ เพ อให ได มาอย างถ กต องและการใช พ สด ให เก ดประโยชน อย างส งส ด ส าหร บการบ นท กข อม ลทร พย ส นในระบบ GFMIS ไม ครบถ วนน น ม ผลกระทบก บความ น าเช อถ อของรายงานการเง นภาพรวมของส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค อ รายงานการเง นแสดง ยอดทร พย ส นไม ตรงตามความเป นจร ง และไม สามารถนาข อม ลไปใช ในการบร หารงานได ความเห นของผ ตรวจสอบภายใน การควบค มภายในเป นเคร องม อท ผ บร หารน ามาใช เพ อให ม นใจอย างสมเหต สมผลว า การด าเน นงานจะบรรล ผลส าเร จตามว ตถ ประสงค การออกแบบการควบค มภายในอย างเหมาะสมและ การต ดตามผลการปฏ บ ต งานตามระบบการควบค มภายในท ผ บร หารก าหนด รวมท งการประเม นผลอย าง ต อเน องจะช วยให ผ บร หารได ร บทราบจ ดอ อนต าง ๆ ท เก ดข นเพ อน ามาปร บปร งแก ไขให สามารถปฏ บ ต งาน ได ส าเร จตามว ตถ ประสงค หากผ บร หารหน วยงานสน บสน นส งเสร มให ม การจ ดวางระบบการควบค ม ภายในและการประเม นผลอย างเป นร ปธรรมจะเป นการลดภาระในการกาก บ ต ดตาม ได อ กทางหน งด วย รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 29

34 รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายใน 1 ต ลาคม ก นยายน 2557 แผนการตรวจสอบ ผลการปฏ บ ต งาน ลาด บ ท หน วยร บตรวจ เร อง ระยะเวลา เร อง ระยะเวลา ไม เป นไป ไม เป นไป ตามแผน ตามแผน ตามแผน ตามแผน หมายเหต 1. ศ นย ฝ กว ชาช พจ งหว ดกาญจนบ ร 1. การตรวจสอบรายงานทางการเง น 4 8 พ.ย.56 รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า สาน กงาน กศน.จ.ร อยเอ ด สาน กงาน กศน.จ.แม ฮ องสอน สาน กงาน กศน.จ.จ นทบ ร สาน กงาน กศน.จ.ส โขท ย สาน กงาน กศน.จ.บ ร ร มย ศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษาตร ง สาน กงาน กศน.จ.ประจวบค ร ข นธ สาน กงาน กศน.จ.ลาปาง ศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษา ขอนแก น 2. การตรวจสอบการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ พ.ย พ.ย พ.ย ธ.ค ธ.ค ม.ค ม.ค ม.ค ก.พ.57 รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 30

35 รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายใน 1 ต ลาคม ก นยายน 2557 แผนการตรวจสอบ ผลการปฏ บ ต งาน ลาด บ ท หน วยร บตรวจ เร อง ระยะเวลา เร อง ระยะเวลา ไม เป นไป ไม เป นไป ตามแผน ตามแผน ตามแผน ตามแผน หมายเหต 11. สาน กงาน กศน.จ.น าน 1. การตรวจสอบรายงานทางการเง น ก.พ สาน กงาน กศน.จ.ภ เก ต 2. การตรวจสอบการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ ก.พ สาน กงาน กศน.จ.นครปฐม ก.พ.57 รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า สถาบ นฯภาคกลาง สาน กงาน กศน.จ.กาฬส นธ สาน กงาน กศน.จ.ช ยภ ม สาน กงาน กศน.จ.นครนายก สาน กงาน กศน.จ.ป ตตาน สาน กงาน กศน.จ.สงขลา สาน กงาน กศน.จ.ระยอง สาน กงาน กศน.จ งหว ดนครราชส มา ม.ค ม.ค เม.ย เม.ย พ.ค พ.ค พ.ค ม.ย.57 รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 31

36 รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายใน 1 ต ลาคม ก นยายน 2557 แผนการตรวจสอบ ผลการปฏ บ ต งาน ลาด บ ท หน วยร บตรวจ เร อง ระยะเวลา ตามแผน เร อง ระยะเวลา ไม เป นไป ไม เป นไป ตามแผน ตามแผน ตามแผน หมายเหต 22. กล มการคล ง 1. การตรวจสอบใบสาค ญค จ าย 2. การตรวจสอบการใช จ ายเง น UNHCR ต.ค.56 - ก.ย.57 ม.ค. - ม.ย.57 การตรวจสอบใบสาค ญค จ ายอย ระหว างการ ดาเน นการย งไม แล วเสร จ รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 32 รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 32

37 รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายใน 1 ต ลาคม ก นยายน 2557 แผนการตรวจสอบ ผลการปฏ บ ต งาน ลาด บ ท หน วยร บตรวจ เร อง ระยะเวลา เร อง ระยะเวลา ไม เป นไป ไม เป นไป ตามแผน ตามแผน ตามแผน ตามแผน หมายเหต รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า สาน กงาน กศน.จ งหว ดอ บลราชธาน สาน กงาน กศน.จ งหว ดยโสธร สาน กงาน กศน.จ งหว ดอานาจเจร ญ สาน กงาน กศน.จ งหว ดสม ทรสงคราม สาน กงาน กศน.จ งหว ดราชบ ร สาน กงาน กศน.จ งหว ดเพชรบ ร สาน กงาน กศน.จ งหว ดพ ษณ โลก สาน กงาน กศน.จ งหว ดอ ตรด ตถ สาน กงาน กศน.จ งหว ดแพร สาน กงาน กศน.จ งหว ดปราจ นบ ร 1. การตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษาใน ระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน 2. การตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการอาเซ ยนศ กษา 3. การตรวจสอบการบร หารพ สด ก.พ. - ก.ย.57 ก.พ. - ก.ย.57 ก.พ. - ก.ย.57 รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 33

38 รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายใน 1 ต ลาคม ก นยายน 2557 แผนการตรวจสอบ ผลการปฏ บ ต งาน ลาด บ ท หน วยร บตรวจ เร อง ระยะเวลา เร อง ระยะเวลา ไม เป นไป ไม เป นไป ตามแผน ตามแผน ตามแผน ตามแผน หมายเหต รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า สาน กงาน กศน.จ งหว ดสระแก ว สาน กงาน กศน.จ งหว ดตาก สาน กงาน กศน.จ งหว ดกาแพงเพชร สาน กงาน กศน.จ งหว ดส โขท ย สาน กงาน กศน.จ งหว ดสม ทรสาคร สาน กงาน กศน.จ งหว ดช มพร สาน กงาน กศน.จ งหว ดระนอง สาน กงาน กศน.จ งหว ดตราด สาน กงาน กศน.จ งหว ดชลบ ร สาน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา 1. การตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษาใน ระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน 2. การตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการอาเซ ยนศ กษา 3. การตรวจสอบการบร หารพ สด ก.พ. - ก.ย.57 ก.พ. - ก.ย.57 ก.พ. - ก.ย.57 รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 34

39 รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายใน 1 ต ลาคม ก นยายน 2557 แผนการตรวจสอบ ผลการปฏ บ ต งาน ลาด บ ท หน วยร บตรวจ เร อง ระยะเวลา เร อง ระยะเวลา ไม เป นไป ไม เป นไป ตามแผน ตามแผน ตามแผน ตามแผน หมายเหต รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า สาน กงาน กศน. จ งหว ดอ ดรธาน สาน กงาน กศน.จ งหว ดหนองคาย สาน กงาน กศน. จ งหว ดหนองบ วลาภ 1. การตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษาใน ระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน 2. การตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการอาเซ ยนศ กษา 3. การตรวจสอบการบร หารพ สด ก.พ. - ก.ย.57 ก.พ. - ก.ย.57 ก.พ. - ก.ย.57 รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 35

40 ด านการให คาปร กษา 36

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน.

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. 2 รายงานการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 องค การบร หารส วนตาบลบ านยา อาเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน สารบ ญ เร อง หน า 1. ระด บหน วยงานย

More information

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 14 พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 บทบาทและหน าท ของผ อานวยการโรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการโรงเร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY สารบ ญ เร อง หน า บทสร ปของ CFO 2 ฝ ายบร หารกองคล งและพ สด 3 ส วนท

More information

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ ร ย นปร ป หน วยตรว สอบภ ยใน มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ คำนำ สร ปผลการดาเน นงาน หน วยตรวจสอบภายใน ป งบประมาณ พ.ศ.2556 เล มน จ ดทาข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร ปรายงานผลการปฏ บ ต งานของหน วยตรวจสอบภายใน มหาว

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of Interior แผนย ทธศาสตร

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4 (3)

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4  (3) คำนำ แผนปฏ บ ต การประจ าป ของส วนราชการระด บกรม จะแสดงให เห นถ งภารก จท จะด าเน นการ ในป น นๆ โดยจะเป นแผนการทางานประจ าป ท ม ความละเอ ยด ม ล าด บความส าค ญเร งด วนของการท างานและ การก าหนดแผนการใช จ ายงบประมาณท

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร บร หารทร พยากรบ คคลเช งร กตามหล กธรรมาภ บาล ส งเสร ม และสน บสน น ให บ คลากรม มาตรฐานทางว ชาการ ค ณธรรม และศ กยภาพอย างม

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม จ ดทาโดย สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก คำนำ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ฉบ บน จ ดท

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information