รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557"

Transcription

1 1

2 รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557 หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 2

3 สารบ ญ คานา ก โครงสร างและอ ตรากาล ง 1 หน าท และความร บผ ดชอบ 2 กฎบ ตรการตรวจสอบภายใน 5 แผนการตรวจสอบประจาป งบประมาณ ผลการดาเน นงานประจ าป งบประมาณ 2557 ด านการให ความเช อม น การตรวจสอบรายงานทางการเง นและการตรวจสอบตามกฎระเบ ยบ 17 การตรวจสอบการปฏ บ ต งานและการตรวจสอบผลการดาเน นงาน 20 การตรวจสอบการบร หาร 27 การให คาปร กษา โครงการพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มประส ทธ ภาพการจ ดวาง 37 โครงการพ ฒนาศ กยภาพผ ปฏ บ ต งานด านการเง น บ ญช และพ สด 39 ระบบการควบค มภายในและการบร หารความเส ยง การพ ฒนาบ คลากร 41 หน า รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 3

4 คานา รายงานผลการด าเน นงานประจ าป 2557 เล มน จ ดท าข นเพ อประมวลผลการด าเน นงาน ตามภารก จต าง ๆ ของหน วยตรวจสอบภายในท สอดคล องก บนโยบาย เป าหมาย และแผนงานประจ าป อ นสะท อนถ งว ส ยท ศน และความม งม นในการให บร การต อฝ ายบร หาร เพ อให เก ดความม นใจต อความม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลของการด าเน นงาน ความค มค าต อการใช เง น ความถ กต องเช อถ อได ของข อม ลทาง การเง นและการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบท เก ยวข อง ซ งเป นกลไกสาค ญในการส งเสร มให การท างาน ตาม ภารก จของสาน กงาน กศน. เป นไปอย างถ กต อง โปร งใส ตรวจสอบได ผลงานท ปรากฏในรายงานผลการด าเน นงานประจ าป ฉบ บน ส าเร จข นจากความร วมม อจาก หลายภาคส วน โดยเฉพาะอย างย งการได ร บค าแนะน า ข อเสนอแนะ และแนวทางพ ฒนาปร บปร ง อ นเป นประโยชน จากผ บร หารของส าน กงาน กศน. รวมท งความร วมม อระหว างผ ตรวจสอบภายใน ผ ร บตรวจ ตลอดจนผ เก ยวข องในท กหน วยงาน ซ งม ส วนร วมในความส าเร จของผลงานต าง ๆ ด งปรากฏใน รายงาน จ งขอขอบค ณไว ณ ท น และหว งเป นอย างย งว ารายงานฉบ บน จะเป นประโยชน ต อผ ท สนใจใน ภารก จของหน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า หน า ก 4

5 โครงสร างและกรอบอ ตรากาล งข าราชการหน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. กศน ห วหน าหน วยตรวจสอบภายใน น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการพ เศษ (1) กล มตรวจสอบและต ดตามผล น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการ (4) น กตรวจสอบภายในปฏ บ ต การ (2) ฝ ายบร หารท วไป เจ าพน กงานธ รกาจชานาญงาน (1) รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 1

6 หน าท และความร บผ ดชอบ 1. ศ กษา ว เคราะห ตรวจสอบความถ กต องและเช อถ อได ของข อม ลและต วเลขต าง ๆ ด วย เทคน คหร อว ธ การตรวจสอบท ยอมร บโดยท วไป ปร มาณมากน อยตามความจ าเป นและเหมาะสม โดยค าน งถ ง การควบค มภายใน ความสาค ญของเร องท ตรวจสอบ ว ตถ ประสงค การตรวจสอบและระยะเวลา 2. ตรวจสอบการปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร หารงบประมาณ การบร หารการเง นและการบ ญช การบร หารพ สด และทร พย ส น และการบร หารงานด านอ น ๆ ของทางราชการ ให เป นไปตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ คาส ง มต คณะร ฐมนตร และนโยบาย 3. ตรวจสอบการด แลร กษาทร พย ส นและการใช ทร พยากรท กประเภท ว าเป นไปโดยม ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพและประหย ด 4. ประเม นผลการปฏ บ ต งานด านการบร หารงบประมาณ การบร หารการเง นและการ บ ญช การบร หารพ สด และทร พย ส น และการบร หารงานด านอ น ๆ ของทางราชการ ว าปฏ บ ต ตาม หน าท และความร บผ ดชอบท ได ร บมอบหมายอย างม ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพและประหย ด 5. เสนอแนะว ธ หร อมาตรการในการปร บปร งแก ไข เพ อให การปฏ บ ต งานด านการบร หาร งบประมาณ การบร หารการเง นและการบ ญช การบร หารพ สด และทร พย ส น และการบร หารงานด านอ น ๆ ของทางราชการ เป นไปอย างม ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพและประหย ดย งข น 6. เสนอแนะว ธ การป องก นการร วไหลหร อการท จร ตเก ยวก บการเง นและทร พย ส นต าง ๆ ของทางราชการ 7. ประสานงานก บหน วยงานต าง ๆ ท เก ยวข องและคณะกรรมการตรวจสอบหร อ คณะกรรมการอ นท ปฏ บ ต งานเช นเด ยวก น เพ อให การปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในของส วนราชการบรรล เป าหมายและเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ มอบหมาย 8. ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของฝ ายอ น ๆ ท เก ยวข องหร อท ได ร บ แบ งงานออกเป น 2 ฝ ายด งน 1. ฝ ายบร หารท วไป 2. กล มตรวจสอบและต ดตามผล รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 2

7 รายละเอ ยดหน าท และความร บผ ดชอบของฝ าย 1. ฝ ายบร หารท วไป ม หน าท และความร บผ ดชอบเก ยวก บ งานธ รการ งานสารบรรณ งานผล ตเอกสาร งานบ นท กข อม ล จ ดเตร ยมการประช ม บ นท กการประช มและจ ดท ารายงานการประช ม ควบค มเก ยวก บการจ ดหา การเบ กจ าย การจ ดทาทะเบ ยนค มว สด คร ภ ณฑ ของหน วยงาน และปฏ บ ต งาน ร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของฝ ายอ น ๆ ท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 2. กล มตรวจสอบและต ดตามผล ม หน าท และความร บผ ดชอบเก ยวก บ ศ กษาว เคราะห และตรวจสอบความถ กต องและความน าเช อถ อของข อม ล ต วเลข หล กฐานการท าส ญญาและเอกสารต าง ๆ ทางด านการเง น การบ ญช ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร หารงบประมาณ การเง น การบ ญช การพ สด รวมท งการสอบหาข อเท จจร งในกรณ ท ม การท จร ต ออกแบบและประเม นผล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ให ค าแนะน า ตอบป ญหาและช แจงในเร องท เก ยวก บงานท ร บผ ดชอบ แก ผ บร หาร หน วยร บตรวจ จ ดท าค ม อการตรวจสอบและเอกสารท เก ยวข อง จ ดเก บข อม ลเบ องต น ท าสถ ต ปร บปร งหร อจ ดท าฐานข อม ลหร อระบบสารสนเทศท เก ยวก บงาน และปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน น การปฏ บ ต งานของฝ ายอ น ๆ ท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 3

8 กฎบ ตรการตรวจสอบภายใน สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ว ตถ ประสงค อานาจหน าท และความร บผ ดชอบ ของหน วยตรวจสอบภายใน กฎบ ตรน จ ดท าข นเพ อให ผ บร หาร หน วยร บตรวจและผ ปฏ บ ต งานท กระด บได เข าใจ ว ตถ ประสงค สายการบ งค บบ ญชา ขอบเขตการปฏ บ ต งาน อ านาจหน าท ความร บผ ดชอบ ความเป น อ สระและส ทธ ของผ ตรวจสอบภายใน เพ อสร างความเข าใจและความร วมม อในการปฏ บ ต งานระหว าง หน วยงานต าง ๆ ซ งจะก อให เก ดการประสานประโยชน โดยรวมของสาน กงาน กศน. ด งน น เพ อให การดาเน นงานสอดคล องก บระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วยการตรวจสอบ ภายในของส วนราชการ พ.ศ จ งทบทวนและปร บปร งแก ไขกฎบ ตรข นใหม โดยเห นสมควรให ยกเล ก กฎบ ตรการตรวจสอบภายใน ฉบ บลงว นท 2 พฤศจ กายน 2555 การตรวจสอบภายใน ค อ ก จกรรมการให ความเช อม นและการให ค าปร กษาอย าง เท ยงธรรมและเป นอ สระ ซ งจ ดให ม ข นเพ อเพ มค ณค าและปร บปร งการปฏ บ ต งานของส วนราชการให ด ข น การตรวจสอบภายในจะช วยให ส วนราชการบรรล ถ งเป าหมายและว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว ด วยการประเม น และปร บปร งประส ทธ ผลของกระบวนการบร หารความเส ยง การควบค ม และการกาก บด แลอย างเป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค หน วยตรวจสอบภายในเป นหน วยงานท จ ดต งข นเพ อให บร การต อฝ ายบร หารในการให ค าปร กษา แนะน า และท าให เก ดความม นใจต อความม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลของการด าเน นงาน และความค มค าของการใช จ ายเง น รวมท งความถ กต องเช อถ อได ของข อม ลทางการเง น การป องก น ทร พย ส น การปฏ บ ต ตามกฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บท เก ยวข อง 2. สายการบ งค บบ ญชา ห วหน าหน วยตรวจสอบภายในเป นผ บร หารส งส ดของหน วยงาน ม สายการบ งค บบ ญชา ข นตรงต อเลขาธ การ กศน. โดยให เสนอแผนการตรวจสอบประจ าป และรายงานผลการตรวจสอบตรงต อ เลขาธ การ กศน. 3. อานาจหน าท 3.1 หน วยตรวจสอบภายในม หน าท ในการตรวจสอบการปฏ บ ต งานท กหน วยงานในส งก ด ส าน กงาน กศน. และม อ านาจในการเข าถ งบ คคล ข อม ล เอกสารหล กฐาน และทร พย ส นต าง ๆ ท เก ยวข องก บงานตรวจสอบ รวมท งให เข าร วมประช มก บผ บร หารในเร องเก ยวก บนโยบายและการด าเน นงาน ของส วนราชการ เพ อร บทราบข อม ลท จะเป นประโยชน ต อการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายใน 3.2 หน วยตรวจสอบภายในไม ม อานาจหน าท ในการกาหนดนโยบาย ว ธ การปฏ บ ต งาน ของหน วยร บตรวจ รวมท งการก าหนดหร อการแก ไขระบบการควบค มภายใน กระบวนการบร หาร ความเส ยง โดยหน าท ด งกล าวอย ในความร บผ ดชอบของผ บร หารท เก ยวข อง ผ ตรวจสอบภายใน เป นเพ ยงผ ให คาปร กษาแนะนา รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 4

9 4. ขอบเขต ขอบเขตการตรวจสอบภายในครอบคล มถ ง การตรวจสอบ ว เคราะห รวมท งการ ประเม นความเพ ยงพอและประส ทธ ผลของระบบการควบค มภายในของส วนราชการ และการบร หารความ เส ยงของส วนราชการ ซ งรวมถ ง 4.1 ประเม นความม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของการด าเน นงานในหน าท ของ หน วยร บตรวจ เสนอแนะการปร บปร งการบร หารความเส ยง การควบค ม และการกาก บด แลอย างต อเน อง 4.2 สอบทานระบบการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานและหร อกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ค าส งท ทางราชการก าหนด เพ อให ม นใจได ว าสามารถน าไปส การปฏ บ ต งานท ตรงเป าหมาย ว ตถ ประสงค และสอดคล องก บนโยบายของส วนราชการ 4.3 สอบทานความถ กต องและเช อถ อได ของข อม ลการดาเน นงานและการเง นการคล ง 4.4 ตรวจสอบระบบการด แลร กษา และความปลอดภ ยของทร พย ส นของหน วยร บตรวจ ให ม ความเหมาะสมก บประเภททร พย ส นน น 4.5 ประเม นผลการดาเน นการเก ยวก บการเง นการคล งของส วนราชการ 4.6 ว เคราะห และประเม นความม ประส ทธ ภาพ ประหย ดและค มค าในการใช ทร พยากร 5. ความร บผ ดชอบ 5.1 หน วยตรวจสอบภายในม หน าท ความร บผ ดชอบในการก าหนดเป าหมาย ท ศทาง ภารก จงานตรวจสอบภายใน เพ อสน บสน นการบร หารงานและการด าเน นงานด านต าง ๆ ของส วนราชการ โดยให สอดคล องก บนโยบายของส วนราชการ และค าน งถ งความม ประส ทธ ภาพของก จกรรมการบร หาร ความเส ยง และความเพ ยงพอของระบบการควบค มภายในของส วนราชการ 5.2 ตรวจสอบ ต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งานของหน วยงานและสถานศ กษา ในส งก ดสาน กงาน กศน. โดยรายงานผลการตรวจสอบ ความค ดเห น ข อเสนอแนะและแนวทางในการปร บปร ง แก ไขท สามารถน าไปปฏ บ ต ได ตามมาตรฐานการตรวจสอบและจร ยธรรมของผ ตรวจสอบภายใน ของส วน ราชการ 5.3 ปฏ บ ต งานในการให ค าปร กษา แนะน า และให ความเห นเก ยวก บกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บและมต คณะร ฐมนตร ท เก ยวข องก บการเง น การบ ญช การบร หารงบประมาณ และระบบการควบค ม ภายในต อเลขาธ การ กศน. 5.4 ประสานงานก บหน วยงานต าง ๆ ท เก ยวข อง เพ อให การปฏ บ ต งานตรวจสอบภายใน ของส วนราชการบรรล เป าหมายและเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ 5.5 ปฏ บ ต งานอ นท เก ยวข องก บการตรวจสอบภายในตามท ได ร บมอบหมายจากห วหน า ส วนราชการ 6. จร ยธรรมของผ ตรวจสอบภายใน ผ ตรวจสอบภายในพ งประพฤต ปฏ บ ต ตนภายใต กรอบความประพฤต ท ด งาม อ นจะน ามา ซ งหล กประก นความเช อม นท เท ยงธรรมและท ปร กษาท เป ยมค ณภาพ ผ ตรวจสอบภายในควรย ดถ อและ ดารงไว ซ งหล กปฏ บ ต ด งต อไปน รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 5

10 6.1 ความซ อส ตย ผ ตรวจสอบภายในต องปฏ บ ต หน าท ด วยความซ อส ตย ขย นหม นเพ ยร ม ความร บผ ดชอบ สน บสน นการปฏ บ ต ตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ และจรรยาบรรณของทาง ราชการ รวมท งไม เข าไปม ส วนร วมในการกระท าท อาจน าความเส อมเส ยมาส ว ชาช พการตรวจสอบภายใน หร อสร างความเส ยหายต อส วนราชการ 6.2 ความเท ยงธรรม ผ ตรวจสอบภายในต องไม ม ส วนเก ยวข องหร อกระท าการใด ๆ รวมท งไม พ งร บส งของท จะท าให เก ดอคต ล าเอ ยง จนเป นเหต ให ไม สามารถปฏ บ ต งานตามหน าท ความ ร บผ ดชอบได อย างเท ยงธรรม และต องเป ดเผยหร อรายงานข อเท จจร งอ นเป นสาระส าค ญท ตรวจสอบ ซ งหาก ละเว นไม รายงานข อเท จจร งด งกล าว อาจท าให รายงานบ ดเบ อนไปจากข อเท จจร งหร อเป นการป ดบ งการ กระทาผ ดกฎหมาย 6.3 การปกป ดความล บ ผ ตรวจสอบภายในต องม ความรอบคอบในการใช และร กษา ข อม ลต าง ๆ ท ได ร บจากการปฏ บ ต งาน ไม เป ดเผยข อม ลโดยไม ได ร บอน ญาตจากผ ท ม อ านาจหน าท โดยตรงเส ยก อน และไม น าข อม ลท ได ร บไปใช แสวงหาผลประโยชน เพ อตนเอง รวมท งไม กระท าการใด ๆ ท ข ดต อกฎหมายและประโยชน ของทางราชการ 6.4 ความสามารถในหน าท ผ ตรวจสอบภายในจะนาความร ความสามารถ ท กษะและ ประสบการณ มาใช ในการปฏ บ ต งานย างเต มท โดยย ดหล กมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส วนราชการ รวมท งพ ฒนาศ กยภาพของตนเอง ตลอดจนประส ทธ ผลและค ณภาพของการให บร การอย างสม าเสมอและ ต อเน อง รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 6

11 หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. แผนการตรวจสอบประจ าป ประจาป งบประมาณ 2557 หล กการและเหต ผล นายจาต รนต ฉายแสง ร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ ได ประกาศให การศ กษาเป น วาระแห งชาต โดยให ป 2556 เป นป แห ง การรวมพล งยกระด บค ณภาพการศ กษา เพ อยกเคร อง การศ กษาไทยให ม ค ณภาพมาตรฐานในระด บสากลและสอดคล องก บส งคมโลกย คใหม และได ก าหนด นโยบายท จะเร งร ดการด าเน นการ 8 ประการ ประกอบด วย เร งปฏ ร ปการเร ยนร ท งระบบให ส มพ นธ เช อมโยงก น ปฏ ร ประบบผล ตและพ ฒนาคร เร งน าเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารมาใช ในการ ปฏ ร ปการเร ยนร พ ฒนาค ณภาพการอาช วศ กษาให ม มาตรฐานเท ยบเท าก บระด บสากลและสอดคล องก บ ความต องการของประเทศ ส งเสร มให สถาบ นอ ดมศ กษาเร งพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานมากกว า การขยายเช งปร มาณ ส งเสร มให เอกชนท กภาคส วนเข ามาร วมจ ดและสน บสน นการศ กษามากข น เพ มและกระจายโอกาสทางการศ กษาอย างม ค ณภาพและพ ฒนาการศ กษาในจ งหว ดชายแดนใต ซ งการด าเน นการด งกล าวต องอาศ ยการม ส วนร วมของท กภาคส วนในการสร างส งคมแห งการเร ยนร ตลอด ช ว ตให เก ดข นท งระบบ ส าน กงาน กศน. ในฐานะท เป นองค กรหล กในการส งเสร ม สน บสน น และประสานงาน การศ กษานอกระบบและการจ ดการศ กษาตามอ ธยาศ ย ในอ นท จะอ านวยโอกาสให ประชาชน กล มเป าหมายได ร บการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอย างท วถ งและม ค ณภาพ ได ก าหนด ว ส ยท ศน ค อ คนไทยได ร บการศ กษาตลอดช ว ตและการศ กษาอาช พเพ อการม งานท าท ม ค ณภาพได ท กท ท กเวลา อย างท วถ งและเท าเท ยมก น และได ตระหน กถ งความส าค ญของนโยบายด งกล าว จ งได ก าหนด แนวทางยกระด บค ณภาพการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยให เป น กศน. ย คใหม ยกระด บ ค ณภาพส สากล หน วยตรวจสอบภายในได ตระหน กถ งความส าค ญในบทบาทภารก จท ร บผ ดชอบในการ สร างความม นใจแก ผ บร หารและหน วยร บตรวจว า การด าเน นงานหร อการใช ทร พยากรเป นไปอย าง ประหย ด ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ข อม ลและรายงานทางการเง นถ กต อง ครบถ วน เช อถ อได และ ท นตามกาหนดเวลา การปฏ บ ต งานและผลการด าเน นงานเก ดผลส มฤทธ ตามว ตถ ประสงค และเป าหมายท วางไว โดยการประเม นประส ทธ ผลการควบค มภายใน การน าการบร หารความเส ยงมาใช ภายใน หน วยงาน การต ดตามประเม นผลการด าเน นงาน ตลอดจนการให ข อเสนอแนะ แนวทางการปฏ บ ต งาน ด านการเง น การบ ญช และการพ สด แก ผ บร หารและเจ าหน าท เก ยวข อง เพ อส งเสร มพ ฒนาประส ทธ ภาพ การบร หารจ ดการของหน วยงานในส งก ดส าน กงาน กศน. และสน บสน นให การด าเน นงานการศ กษานอก ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยบรรล ผลสาเร จตามย ทธศาสตร ได ต อไป รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 7

12 ว ตถ ประสงค 1. เพ อพ ส จน ความถ กต องและเช อถ อได ของข อม ลและต วเลขต าง ๆ ทางด านการเง น การบ ญช และด านอ น ๆ ท เก ยวข อง 2. เพ อตรวจสอบการปฏ บ ต งานของหน วยร บตรวจว าเป นไปตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ คาส ง มต คณะร ฐมนตร และนโยบายท กาหนด 3. เพ อสอบทานระบบการควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยงของหน วยร บ ตรวจว าเพ ยงพอและเหมาะสม 4. เพ อต ดตามและประเม นผลการบร หารงานและการด าเน นงาน ตลอดจนให ข อเสนอ แนะหร อแนวทางการปร บปร งแก ไขการบร หารงานและการปฏ บ ต งานด านต าง ๆ ให ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลและบรรล ผลส มฤทธ ของงาน รวมท งให ม การบร หารจ ดการท ด 5. เพ อให ห วหน าส วนราชการได ทราบป ญหาการปฏ บ ต งานของผ ใต บ งค บบ ญชา และสามารถ ต ดส นใจแก ไขป ญหาต าง ๆ ได อย างรวดเร วและท นเหต การณ ขอบเขตการตรวจสอบ 1. การให ความเช อม น 1.1 การตรวจสอบรายงานทางการเง น - หน วยงานสถานศ กษาผ เบ ก 21 แห ง 1.2 การตรวจสอบการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ - หน วยงานสถานศ กษาผ เบ ก 21 แห ง 1.3 การตรวจสอบการดาเน นงาน - การตรวจสอบการด าเน นงานโครงการอาเซ ยนศ กษา 1.4 การตรวจสอบผลการดาเน นงาน - การตรวจสอบการด าเน นงานโครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของ การศ กษาข นพ นฐาน 1.5 การตรวจสอบการบร หาร - การตรวจสอบการบร หารพ สด 2. การให คาปร กษา - หน วยงานสถานศ กษาในส งก ด (รายละเอ ยดขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารด งแนบ) รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 8

13 ผ ร บผ ดชอบในการตรวจสอบ งบประมาณ 1. นางสาววราภรณ น นทส คนธ น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการพ เศษ 2. นางสก ลนา วรว ฒ ณ อย ธยา น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการ 3. นางสาวส น ย ฉ ตรว ฒนานนท น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการ 4. นางสาวชลลดา โตพ นด น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการ 5. นางน ตยา ก ต ธะนะ น กว ชาการตรวจสอบภายในปฏ บ ต การ 6. นางมณ มาศ พ มช น น กว ชาการตรวจสอบภายในปฏ บ ต การ 7. นางสาวธ นยาภรณ ดาบส นเท ยะ น กว ชาการตรวจสอบภายใน 8. นายณ ฐว ฒ ต งประเสร ฐ น กว ชาการตรวจสอบภายใน งบประมาณท จะใช ในการตรวจสอบเป นงบประมาณท ได ร บการจ ดสรรประจาป พ.ศ จานวน 500,000 บาท ประกอบด วยรายการของงบดาเน นงาน ด งน 1. ค าใช จ ายเด นทาง 1.1 ค าเบ ยเล ยง 240 บาทคนว น = 132, ค าท พ ก 800 บาทคนว น = 200, ค าพาหนะ = 96, ,000 บาท 2. ค าว สด สาน กงาน 22,000 บาท 3. ค าบาร งร กษาและซ อมแซมคร ภ ณฑ 10,000 บาท 4. ค าอบรมส มมนา 40,000 บาท (ในป งบประมาณ พ.ศ วางแผนให ผ ตรวจสอบภายใน จานวน 8 คน ได ไปอบรม หล กส ตรประกาศน ยบ ตรผ ตรวจสอบภายในภาคร ฐ (CGIA) ของกรมบ ญช กลางอย างน อยคนละ 1 หล กส ตร โดยม ค าใช จ ายในการอบรมหล กส ตรละประมาณ 5,000 บาท) รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 9

14 แผนกำรตรวจสอบประจ ำป งบประมำณ พ.ศ รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 10 หน วยร บตรวจ ระด บ ระยะเวลำปฏ บ ต งำน จ ำนวน ก จกรรมท ตรวจ ควำมเส ยง ตค. พย. ธค. มค. กพ. ม ค. เมย. พค. ม ย. กค. สค. กย. คนว น ผ ร บผ ดชอบ 1. หน วยงำนสถำนศ กษำผ เบ ก 21 แห ง ส ง น.ส.วรำภรณ น นทส คนธ 1.1 สำน กงำน กศน.จ. นครปฐม 2. นำงสก ลนำ วรว ฒ ณ อย ธยำ 1.2 สำน กงำน กศน.จ. ร อยเอ ด 3. น.ส.ส น ย ฉ ตรว ฒนำนนท 1.3 สำน กงำน กศน.จ. แม ฮ องสอน 4. น.ส.ชลลดำ โตพ นด 1.4 สำน กงำน กศน.จ. จ นทบ ร 5. นำงน ตยำ ก ต ธะนะ 1.5 สำน กงำน กศน.จ. ส โขท ย 6. นำงมณ มำศ พ มช น 1.6 สำน กงำน กศน.จ. บ ร ร มย 7. น.ส.ธ นยำภรณ ดำบส นเท ยะ 1.7 สำน กงำน กศน.จ. ลำปำง 8. นำยณ ฐว ฒ ต งประเสร ฐ 1.8 ศ นย ว ทยำศำสตร เพ อกำรศ กษำตร ง 1.9 สำน กงำน กศน.จ. ประจวบค ร ข นธ 1.10 สำน กงำน กศน.จ. น ำน 1.11 ศ นย ว ทยำศำสตร เพ อกำรศ กษำ ขอนแก น 1.12 ศ นย ฝ กว ชำช พจ งหว ดกำญจนบ ร "สำมสงฆ ทรงพระค ณ" 1.13 สำน กงำน กศน.จ. ภ เก ต 1.14 สถำบ นพ ฒนำกำรศ กษำนอกระบบ และกำรศ กษำตำมอ ธยำศ ยภำคกลำง รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 10

15 แผนกำรตรวจสอบประจ ำป งบประมำณ พ.ศ รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 11 หน วยร บตรวจ ระด บ ระยะเวลำปฏ บ ต งำน จ ำนวน ก จกรรมท ตรวจ ควำมเส ยง ตค. พย. ธค. มค. กพ. ม ค. เมย. พค. ม ย. กค. สค. กย. คนว น ผ ร บผ ดชอบ 1.15 สำน กงำน กศน.จ. กำฬส นธ 1.16 สำน กงำน กศน.จ. นครนำยก 1.17 สำน กงำน กศน.จ. ช ยภ ม 1.18 สำน กงำน กศน.จ. ระยอง 1.19 สำน กงำน กศน.จ. สงขลำ 1.20 สำน กงำน กศน.จ. ป ตตำน 1.21 สำน กงำน กศน.จ. นครรำชส มำ - กำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเง น - กำรตรวจสอบกำรปฏ บ ต ตำมกฏ ระเบ ยบ 1. น.ส.วรำภรณ น นทส คนธ 2. กล มงำนคล ง ปำนกลำง นำงสก ลนำ วรว ฒ ณ อย ธยำ - กำรตรวจสอบใบสำค ญค จ ำย 3. น.ส.ส น ย ฉ ตรว ฒนำนนท - กำรตรวจสอบกำรใช จ ำยเง น UNHCR 4. น.ส.ชลลดำ โตพ นด 5. นำงน ตยำ ก ต ธะนะ 6. นำงมณ มำศ พ มช น 7. น.ส.ธ นยำภรณ ดำบส นเท ยะ 8. นำยณ ฐว ฒ ต งประเสร ฐ รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 11

16 แผนกำรตรวจสอบประจ ำป งบประมำณ พ.ศ รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 12 หน วยร บตรวจ ระด บ ระยะเวลำปฏ บ ต งำน จ ำนวน ก จกรรมท ตรวจ ควำมเส ยง ตค. พย. ธค. มค. กพ. ม ค. เมย. พค. ม ย. กค. สค. กย. คนว น ผ ร บผ ดชอบ 3. กำรตรวจสอบกำรดำเน นงำน 1. น.ส.วรำภรณ น นทส คนธ - โครงกำรยกระด บกำรศ กษำในระด บ ส ง นำงสก ลนำ วรว ฒ ณ อย ธยำ ส งส ดของกำรศ กษำข นพ นฐำน 3. น.ส.ส น ย ฉ ตรว ฒนำนนท 4. น.ส.ชลลดำ โตพ นด 5. นำงน ตยำ ก ต ธะนะ 6. นำงมณ มำศ พ มช น 7. น.ส.ธ นยำภรณ ดำบส นเท ยะ 8. นำยณ ฐว ฒ ต งประเสร ฐ 4. กำรตรวจสอบผลกำรดำเน นงำน 1. น.ส.วรำภรณ น นทส คนธ - โครงกำรบ ำนหน งส ออ จฉร ยะ ปำนกลำง นำงสก ลนำ วรว ฒ ณ อย ธยำ 3. น.ส.ส น ย ฉ ตรว ฒนำนนท 4. น.ส.ชลลดำ โตพ นด 5. นำงน ตยำ ก ต ธะนะ 6. นำงมณ มำศ พ มช น 7. น.ส.ธ นยำภรณ ดำบส นเท ยะ 8. นำยณ ฐว ฒ ต งประเสร ฐ รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 12

17 แผนกำรตรวจสอบประจ ำป งบประมำณ พ.ศ รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 13 หน วยร บตรวจ ระด บ ระยะเวลำปฏ บ ต งำน จ ำนวน ก จกรรมท ตรวจ ควำมเส ยง ตค. พย. ธค. มค. กพ. ม ค. เมย. พค. ม ย. กค. สค. กย. คนว น ผ ร บผ ดชอบ 5. กำรตรวจสอบกำรบร หำร ปำนกลำง น.ส.วรำภรณ น นทส คนธ - กำรบร หำรพ สด 2.นำงสก ลนำ วรว ฒ ณ อย ธยำ 3.น.ส.ส น ย ฉ ตรว ฒนำนนท 4. น.ส.ชลลดำ โตพ นด 5. นำงน ตยำ ก ต ธะนะ 6. นำงมณ มำศ พ มช น 7. น.ส.ธ นยำภรณ ดำบส นเท ยะ 8. นำยณ ฐว ฒ ต งประเสร ฐ 6. ร บผ ดชอบต วช ว ดตำมคำร บรองกำร น.ส.วรำภรณ น นทส คนธ ปฏ บ ต รำชกำรประจ ำป 2.นำงสก ลนำ วรว ฒ ณ อย ธยำ 3.น.ส.ส น ย ฉ ตรว ฒนำนนท 4. น.ส.ชลลดำ โตพ นด 7. กำรให คำปร กษำแก ห วหน ำส วนรำชกำร น.ส.วรำภรณ น นทส คนธ หน วยร บตรวจและผ ท เก ยวข องก บกำรจ ด 2.นำงสก ลนำ วรว ฒ ณ อย ธยำ วำงระบบกำรควบค มภำยใน กำรบร หำร 3.น.ส.ส น ย ฉ ตรว ฒนำนนท ควำมเส ยง กำรเง น กำรบ ญช กำรพ สด 4. น.ส.ชลลดำ โตพ นด และกำรบร หำรทร พย ส น ฯลฯ รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 13

18 แผนกำรตรวจสอบประจ ำป งบประมำณ พ.ศ รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 14 หน วยร บตรวจ ระด บ ระยะเวลำปฏ บ ต งำน จ ำนวน ก จกรรมท ตรวจ ควำมเส ยง ตค. พย. ธค. มค. กพ. ม ค. เมย. พค. ม ย. กค. สค. กย. คนว น ผ ร บผ ดชอบ 8. งำนอ น ๆ น.ส.วรำภรณ น นทส คนธ 8.1 จ ดทำแผนกำรตรวจสอบประจ ำป 2. นำงสก ลนำ วรว ฒ ณ อย ธยำ 8.2 จ ดทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบหน วย 3. น.ส.ส น ย ฉ ตรว ฒนำนนท ร บตรวจตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำป 4. น.ส.ชลลดำ โตพ นด 8.3 ประสำนงำนก บหน วยงำนต ำง ๆท เก ยว 5. นำงน ตยำ ก ต ธะนะ ข อง เพ อให กำรปฏ บ ต งำนตรวจสอบภำยใน 6. นำงมณ มำศ พ มช น ของส วนรำชกำรบรรล เป ำหมำยและเป นไป 7. น.ส.ธ นยำภรณ ดำบส นเท ยะ อย ำงม ประส ทธ ภำพ 8. นำยณ ฐว ฒ ต งประเสร ฐ 8.4 จ ดเตร ยมข อม ลเบ องต นของหน วยร บ ตรวจในกำรประเม นควำมเส ยงเพ อวำงแผน กำรตรวจสอบ 8.5 ประเม นระบบกำรควบค มภำยในประจ ำ ป 2556 ของหน วยตรวจสอบภำยใน 8.6 สอบทำนกำรจ ดวำงระบบกำรควบค ม ภำยในเพ อจ ดทำรำยงำนในภำพรวมของ สำน กงำน กศน. 8.7 ปฏ บ ต งำนอ นท เก ยวข องก บกำร ตรวจสอบภำยในตำมท ได ร บมอบหมำย รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 14

19 ด านการให ความเช อม น 15

20 การให ความเช อม น การให ความเช อม น หมายถ ง การตรวจสอบหล กฐานต าง ๆ อย างเท ยงธรรม เพ อให ได มาซ งการ ประเม นผลอย างอ สระ โดยการปร บปร งประส ทธ ภาพในกระบวนการก าก บด แลการบร หารความเส ยง และ การควบค มของส วนราชการ เช น การตรวจสอบงบการเง น ผลการด าเน นงาน การปฏ บ ต ตามกฎ ระเบ ยบ และข อบ งค บ ความม นคงปลอดภ ยของระบบต าง ๆ และการตรวจสอบความถ กต องและเช อถ อได ของข อม ลทางการเง นการบ ญช เป นต น หน วยตรวจสอบภายในได ตระหน กถ งความสาค ญของการให ความเช อม น ซ งเป นส วนหน งของ การปฏ บ ต งานตรวจสอบภายใน จ งได วางแผนการตรวจสอบท ครอบคล มประเภทงานให ความเช อม น ได แก 1. การตรวจสอบรายงานทางการเง น เป นการตรวจสอบความถ กต องเช อถ อได ของ ข อม ลรายงานทางการเง นและการด าเน นงาน โดยครอบคล มถ งการด แลป องก นทร พย ส น และประเม น ความเพ ยงพอของระบบการควบค มภายในของระบบงานต าง ๆ ว าม ความเพ ยงพอท จะม นใจได ว าข อม ลท บ นท กและปรากฏในรายงาน ทะเบ ยน และเอกสารต าง ๆ ถ กต องและสามารถสอบทานได รวมท ง สามารถป องก นการร วไหล ส ญหายของทร พย ส นต าง ๆ ได 2. การตรวจสอบการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ เป นการตรวจสอบการปฏ บ ต งานต าง ๆ ของ ส วนราชการว าเป นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ และมต คณะร ฐมนตร ท เก ยวข อง ท งจาก ภายในและภายนอกองค กร 3. การตรวจสอบการปฏ บ ต งานหร อการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบการปฏ บ ต งาน ของหน วยงาน ระบบงาน ตลอดจนว ธ ปฏ บ ต งานของแต ละก จกรรมตามท ฝ ายบร หารก าหนดไว เพ อประเม น ระบบการควบค มภายใน และประเม นค ณภาพของการด าเน นงานว าแต ละหน วยงานม ระบบการควบค ม ภายในท ด และการปฏ บ ต งานเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ 4. การตรวจสอบผลการดาเน นงานหร อผลการปฏ บ ต งาน เป นการตรวจสอบท เน นถ ง ผลงาน โดยให ความสนใจเป นพ เศษเก ยวก บผลงานท เก ดข นว าม ปร มาณแค ไหน ค ณภาพอย างไร และผลงาน ท ได ท นต อการน าไปใช ให เป นประโยชน หร อไม โดยม ผลผล ตและผลล พธ เป นไปตามว ตถ ประสงค และ เป าหมายหร อมาตรฐานงานท กาหนดอย างม ประส ทธ ภาพ ซ งว ดจากต วช ว ดท เหมาะสม 5. การตรวจสอบการบร หาร เป นการตรวจสอบการบร หารงานว าม ระบบการบร หาร จ ดการเก ยวก บการวางแผน การควบค ม การประเม นผล การปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร หารงบประมาณ การบร หารการเง น การบร หารพ สด และทร พย ส น รวมท งการบร หารงานด านต าง ๆ ท เหมาะสมสอดคล อง ก บภารก จ รวมท งเป นไปตามหล กการบร หารงาน และหล กการก าก บด แลก จการท ด ในเร องความเช อถ อ ความร บผ ดชอบ ความเป นธรรม และความโปร งใส รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 16

21 การตรวจสอบรายงานทางการเง นและการตรวจสอบการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ ความเส ยงการควบค มท สาค ญ 1. ไม ได จ ดให ม การสอบทานการปฏ บ ต งานในด านต าง ๆ ตามระบบการควบค มภายในท ระเบ ยบได กาหนดไว เช น ท กส นว นไม ได จ ดให ม การตรวจสอบการร บ-จ ายเง นประจ าว น ไม ได จ ดให ม การ ตรวจสอบรายการเคล อนไหวเง นทดรองราชการ 2. ไม ม การสอบทานงานระหว างเจ าหน าท การเง น เจ าหน าท บ ญช และเจ าหน าท พ สด ในส วนท ต องเก ยวข องก น 3. เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานส วนใหญ เป นพน กงานราชการ ย งขาดความร ความเข าใจในงาน ท ปฏ บ ต รวมท งไม ศ กษากฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ หร อหน งส อส งการท เก ยวข อง 4. ม การปร บเปล ยนเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน โดยเฉพาะเจ าหน าท บ ญช ซ งเป นต าแหน งจ าง เหมาบร การ ขาดความช ดเจนในว ธ ปฏ บ ต งานในหน าท ท ได ร บมอบหมาย ประกอบก บเจ าหน าท คนเก า บ นท กรายการบ ญช ไว ไม เป นป จจ บ น ท าให ข อม ลทางบ ญช ไม ต อเน องและไม สามารถหาเอกสารหล กฐานได ครบถ วน 1. ข อตรวจพบท สาค ญ 1.1 การเง น (1) ไม ได จ ดทารายงานเง นคงเหล อประจาว นท กว นท ม การจ ายเง นหร อจ ดทาไม ถ กต อง (2) การควบค มเก ยวก บเง นทดรองราชการไม เป นไปตามท กรมบ ญช กลางก าหนด กล าวค อ ไม ได จ ดทาทะเบ ยนค มเง นทดรองราชการ ไม ได จ ดให ม การตรวจสอบรายการเคล อนไหวเง นทดรองราชการ และไม ได จ ดส งรายงานให สาน กงานการตรวจเง นแผ นด น (3) ไม ได จ ดทางบเท ยบยอดเง นฝากธนาคารหร อจ ดท าไม ถ กต อง ท าให ไม ทราบข อผ ดพลาด ท เก ดข นและปร บปร งแก ไขให ถ กต อง (4) ไม ได ประท บตรา จ ายเง นแล ว บนหล กฐานการจ ายเง น (5) ไม ได ออกใบเสร จร บเง นเป นหล กฐานการร บเง น (6) การใช ใบเสร จร บเง นไม เป นตามท ระเบ ยบกาหนด กล าวค อ ม การใช ใบเสร จร บเง นข าม ป งบประมาณและรายงานการใช ใบเสร จร บเง นส งสาน กงาน กศน. ภายหล งว นท 31 ต ลาคม (7) ม เช คส งจ ายท ผ ร บย งไม น าไปข นเง นท ธนาคารภายใน 6 เด อนน บแต ว นท ปรากฏในเช ค ซ งเช คด งกล าวเป นเช คหมดอาย ไม สามารถนาไปข นเง นท ธนาคารได อ กต อไป (8) แบบของส ญญาการย มเง นไม เป นไปตามท ระเบ ยบก าหนด ค อ ไม ม รายการส งใช ด านหล งส ญญา (9) ม การอน ม ต ให ย มเง นซ ารายและล กหน ส งใช เง นย มเก นกาหนด (10) ม เง นประก นส ญญาท ครบกาหนดแล วย งไม ได จ ายค นผ วางเง นประก น รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 17

22 รายได แผ นด น (11) ไม ได เร ยกหล กประก นส ญญากรณ ดาเน นการจ างเหมาบร การตามระเบ ยบพ สด (12) ไม ได น าดอกเบ ยเง นฝากธนาคารประเภทออมทร พย ส าหร บเง นอ ดหน นส งคล งเป น (13) ม ค าธรรมเน ยมการสอบแข งข นคงค างอย ในบ ญช เง นฝากคล ง โดยไม ได น าส งคล งเป น รายได แผ นด นภายหล งดาเน นการสอบเสร จส นแล ว 1.2 การบ ญช (1) ไม ได จ ดท าทะเบ ยนหร อบ ญช ย อยท จ าเป น ท าให ไม สามารถสอบทานความถ กต องของ ยอดคงเหล อของบ ญช ตามรายงานระบบ GFMIS ได (2) ม บ ญช พ กส นทร พย คงค างในรายงานงบทดลองระบบ GFMIS (3) ไม ได ปร บปร งบ ญช ตามเกณฑ คงค าง ณ ว นส นป งบประมาณ ภายใน 30 ว นน บจากว นส น ป งบประมาณ เช น ค าสาธารณ ปโภคค างจ าย ค าเส อมราคาของอาคารคร ภ ณฑ ไม ระบ ประเภท (4) บ นท กบ ญช ในระบบ GFMIS ไม ถ กต องครบถ วน ท าให รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ไม แสดงยอดคงเหล อของเง นท กประเภทท หน วยร บตรวจม การร บจ ายเก ดข น (5) ไม ได ตรวจสอบความถ กต องของยอดคงเหล อของบ ญช ต าง ๆ ตามรายงานงบทดลองจาก ระบบ GFMIS ท าให รายงานงบทดลองแสดงยอดคงเหล อของบ ญช ไม ถ กต อง ซ งส งผลกระทบต อรายงาน การเง นในภาพรวมของสาน กงาน กศน. และของสาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ 1.3 การพ สด (1) การควบค มทร พย ของทางราชการย งไม ร ดก ม จ ดทาบ ญช ว สด ทะเบ ยนคร ภ ณฑ ไม เป นไป ตามท กวพ. ก าหนด ม คร ภ ณฑ หลายรายการไม ได ให หมายเลขรห สท ต วคร ภ ณฑ และไม ม ในทะเบ ยน คร ภ ณฑ (2) การตรวจสอบพ สด ประจาป ปฏ บ ต ไม เป นไปตามท ระเบ ยบก าหนด เช น แต งต งกรรมการ ตรวจสอบพ สด ประจาป ล าช า รายงานการตรวจสอบพ สด ประจาป ม สาระสาค ญไม ครบถ วน ไม ได ด าเน นการ จาหน ายคร ภ ณฑ ชาร ดเส อมสภาพ เป นต น (3) คร ภ ณฑ ท จ าหน ายแล วย งไม ได บ นท กรายละเอ ยดการจ าหน ายในทะเบ ยนค มทร พย ส น รวมท งไม ได โอนล างส นทร พย ออกจากระบบ GFMIS ท าให ส นทร พย ในระบบ GFMIS ไม ตรงตามทะเบ ยน และท ม อย จร ง (4) การดาเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ใบส งซ อส งจ าง ม ผ ซ อผ จ างลงนามฝ ายเด ยว ไม ได ระบ ว นท ในใบส งของ ไม ได จ ดทาใบส งจ างเพ อท าการจองงบประมาณในระบบ GFMIS กรณ การจ ดจ าง ท ม วงเง นต งแต 5,000.-บาทข นไป และไม ได บ นท กรายการจ ดจ างในระบบ รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 18

23 2. สาเหต 2.1 ไม ได จ ดให ม การสอบทานการปฏ บ ต งานในด านต าง ๆ ตามระบบการควบค มภายในท ระเบ ยบได ก าหนดไว เช น ท กส นว นไม ได จ ดให ม การตรวจสอบการร บ - จ ายเง นประจ าว น ไม ได จ ดให ม การตรวจสอบรายการเคล อนไหวเง นทดรองราชการ 2.2 ไม ม การสอบทานงานระหว างเจ าหน าท การเง น เจ าหน าท บ ญช และเจ าหน าท พ สด ในส วนท ต องเก ยวข องก น 2.3 ขาดการกาก บ ต ดตามและตรวจสอบการปฏ บ ต งานอย างต อเน อง 2.4 ม การปร บเปล ยนเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน โดยเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานส วนใหญ เป น พน กงานราชการย งขาดความร ความเข าใจในงานท ปฏ บ ต รวมท งไม ศ กษากฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บหร อ หน งส อส งการท เก ยวข อง 3. ผลกระทบ 3.1 ผ ปฏ บ ต งานด านการเง น บ ญช และพ สด ท ย งไม ม ประสบการณ อาจท าให การ ปฏ บ ต งานท ได ร บมอบหมายไม ครบถ วนตามท กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ หร อหน งส อส งการก าหนด เป นเหต ให การปฏ บ ต งานไม ม ประส ทธ ผลเพ ยงพอ 3.2 ทร พย ส นของทางราชการอาจส ญหาย เน องจากการควบค มพ สด ท อย ในความ ร บผ ดชอบไม ครบถ วน กาหนด 3.3 ผ บร หารขาดข อม ลทางการเง นท น าเช อถ อ ถ กต อง เป นป จจ บ น 3.4 รายงานการเง นในภาพรวมของส าน กงาน กศน. ไม เป นไปตามเกณฑ ท กรมบ ญช กลาง 4. ความเห นของผ ตรวจสอบภายใน 4.1 เจ าหน าท ควรศ กษาระเบ ยบ ค าส ง ข อบ งค บ ฯลฯ ท เก ยวข องในงานท ร บผ ดชอบ และถ อปฏ บ ต โดยเคร งคร ด 4.2 ผ บร หารควรสน บสน นและส งเสร มให เจ าหน าท เข าร บการอบรมตามหน วยงานต าง ๆ เพ อเพ มพ นความร ความเข าใจงานในหน าท ท ร บผ ดชอบ สามารถน าความร ท ได ร บไปปฏ บ ต งานได อย าง ถ กต องม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 4.3 เพ อให การปฏ บ ต งานด านการเง น บ ญช และพ สด ของหน วยงานเป นไปอย างถ กต อง ครบถ วน ผ บร หารสามารถใช ประโยชน จากข อม ลในรายงานการเง นต ดส นใจในการบร หารงบประมาณได อย างม ประส ทธ ภาพ หน วยงานควรให ความส าค ญก บการสอบทานการปฏ บ ต งานอย างสม าเสมอ จ ดเก บ เอกสารหร อข อม ลทางการเง นและบ ญช อย างเป นระบบสามารถตรวจสอบได และม การจ ดวางระบบการ ควบค มภายในท ครอบคล มการปฏ บ ต งานในด านการเง น บ ญช และพ สด โดยก าหนดก จกรรมการควบค ม ท สอดคล องก บภารก จของงาน ม การก าก บด แลให ม ผ ร บผ ดชอบท กข นตอนการปฏ บ ต งาน และม การ ประเม นผลก จกรรมการควบค มอย างน อยป ละ 2 คร ง เพ อลดความเส ยงจากการปฏ บ ต ท ไม เป นไปตาม กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บหร อหน งส อส งการท กาหนด รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 19

24 การตรวจสอบการปฏ บ ต งานและการตรวจสอบผลการดาเน นงาน 1. โครงการตรวจสอบการดาเน นงานศ นย อาเซ ยนศ กษา ประเด นการตรวจสอบ 1. การดาเน นงานศ นย อาเซ ยนศ กษาเป นไปตามนโยบายท กาหนด 2. การดาเน นงานศ นย อาเซ ยนศ กษาม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ว ตถ ประสงค ของการตรวจสอบ 1. เพ อให ทราบว าการด าเน นงานบรรล ผลส าเร จตามว ตถ ประสงค และเป นไปตาม เป าหมายท ก าหนดไว อย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และปฏ บ ต ถ กต องตามแนวทางท ส าน กงาน กศน. กาหนด การแก ไขป ญหา 2. เพ อให ทราบถ งผลล พธ หร อผลกระทบท เก ดข นจากการดาเน นงาน 3. เพ อให ทราบป ญหา อ ปสรรค และข อจ าก ดในการด าเน นงานและเสนอแนะแนวทางใน สร ปผลการตรวจสอบ 1. การด าเน นงานศ นย อาเซ ยนศ กษาไม เป นไป ตามแนวทางท ส าน กงาน กศน. ก าหนด กล าวค อ การจ ดต งศ นย อาเซ ยนศ กษาย งไม ครบท กสถานศ กษา สถานศ กษาบางแห งจ ดต ง ศ นย อาเซ ยนศ กษาแล วแต ย งไม ได ด าเน นก จกรรมจ ดการเร ยนการ สอนเพ อเสร มสร างความร และความตระหน กให ก บประชาชนและ กล มเป าหมาย และศ นย อาเซ ยนศ กษาบางแห งไม ได จ ดการเร ยน การสอนด านภาษาต างประเทศ อ กท งไม ได ส ารวจความต องการ เร ยนร ด านภาษาหร อจ ดระด บความร ความสามารถของผ เร ยนและ กล มเป าหมาย ขาดการม ส วนร วมระหว างภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาค เคร อข ายในกล มประเทศอาเซ ยน ตลอดจนการรายงานผลการด าเน นงานและการจ ดกระบวนการ เร ยนร ไม ต อเน อง รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 20

25 2. การด าเน นงานอาจไม บรรล ตามว ตถ ประสงค หร อ ไม ส งผลให เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล เน องจาก การบร หาร จ ดการภายในศ นย อาเซ ยนศ กษาจะเน นการน าเสนอในเช งส ญล กษณ และข อม ลพ นฐานเก ยวก บอาเซ ยนมากกว าด าเน นก จกรรมแลกเปล ยน เร ยนร การประชาส มพ นธ และการด าเน นก จกรรมไม ต อเน อง คร และ บ คลากรท ร บผ ดชอบการด าเน นงานศ นย อาเซ ยนศ กษาย งไม ได ร บการ พ ฒนาให ม ความร ความเข าใจในการจ ดการเร ยนการสอนและจ ด ก จกรรมเก ยวก บอาเซ ยนและประชาคมอาเซ ยน และย งไม ม ศ กยภาพ เพ ยงพอในการใช ภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ ภาษาจ น และ ภาษาในกล มประเทศอาเซ ยน) สาเหต 1. เจ าหน าท ท เก ยวข องในการด าเน นการศ นย อาเซ ยนศ กษาย งไม เข าใจนโยบายหร อแนว ทางการด าเน นงานและกระบวนการจ ดการเร ยนการสอน การจ ดก จกรรมความร ความเข าใจเก ยวก บ อาเซ ยนและประชาคมอาเซ ยน 2. สถานศ กษาไม ม นโยบายการใช จ ายงบประมาณท ช ดเจน ซ งงบประมาณในการ ดาเน นงานศ นย อาเซ ยนศ กษาให เจ ยดจ ายภายใต งบศ นย ฝ กอาช พช มชน ไม เพ ยงพอท จะใช ในการดาเน นงาน หร อจ ดก จกรรมได อย างต อเน อง 3. สถานศ กษาบางแห งย งขาดพร อมในด านอาคารสถานท ในการจ ดต งศ นย อาเซ ยนศ กษา และขาดส อม ลต ม เด ย ว ซ ด อ ปกรณ ท ท นสม ย ห องปฏ บ ต การภาษา (ห องแล ป) ทาให ไม สามารด าเน นงาน หร อจ ดก จกรรมให เก ดประส ทธ ภาพ 4. คร และบ คลากรท เก ยวข องในการด าเน นการศ นย อาเซ ยนศ กษาย งไม ม ศ กยภาพ เพ ยงพอในด านการใช ภาษาต างประเทศและภาษาในกล มประเทศอาเซ ยน ท าให ไม สามารถถ ายทอดหร อ เป นต นแบบให ก บผ เร ยนหร อกล มเป าหมายเพ อสร างท ศนคต ท ด ในการเข ามาเร ยนร ด านภาษาในศ นย อาเซ ยนศ กษา 5. ว ทยากรสอนภาษาหร อคร ชาวต างชาต หายากและค าตอบแทนม อ ตราส ง สถานศ กษา ไม ม งบประมาณเพ ยงพอท จะจ ายค าตอบแทน ซ งค าตอบแทนว ทยากรหล กส ตรการศ กษาต อเน องอ ตรา ช วโมงละไม เก น 200 บาท ทาให ไม สามารถเป ดสอนภาษาให ก บกล มเป าหมายได ตามว ตถ ประสงค ท กาหนด 6. กล มเป าหมาย ประชาชนท วไป โดยเฉพาะผ ท ขาดโอกาสทางการศ กษา ย งไม ให ความส าค ญก บการเปล ยนแปลงและการเร ยนร ด านภาษาและผลกระทบท จะเก ดข นก บตนเองอย างแท จร ง เม อเข าส ประชาคมอาเซ ยน 7. สถานศ กษาไม ได ม การต ดตามผลผ จบหล กส ตรว าสามารถเพ มท กษะการใช ภาษา เพ อน าไปใช ในช ว ตประจ าว นหร อประกอบอาช พได หร อไม ม เพ ยงรายงานผลการจ ดต งศ นย อาเซ ยนศ กษา การจ ดก จกรรม จานวนผ เร ยนและผ จบเท าน น รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 21

26 ผลกระทบ การท เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบขาดความร ความเข าใจในแนวทางการด าเน นงาน หร อ นโยบายในการใช จ ายงบประมาณท ไม ช ดเจนและงบประมาณท ได ร บไม เพ ยงพอในการดาเน นงาน ขาด ความพร อมในด านอาคาร สถานท ส อ อ ปกรณ ท ท นสม ย การบร หารจ ดการศ นย อาเซ ยนศ กษา ดาเน นการไม ต อเน อง คร และบ คลากรท เก ยวข องไม ม ศ กยภาพเพ ยงพอในด านการใช ภาษาต างประเทศและ ภาษาในกล มประเทศอาเซ ยน อ กท งค าตอบแทนว ทยากรสอนภาษาหร อคร ชาวต างชาต ม อ ตราส ง งบประมาณไม เพ ยงพอและไม ได ม การต ดตามผลผ จบหล กส ตร อาจส งผลต อประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ของการดาเน นงาน ทาให ไม สามารถบรรล ว ตถ ประสงค ตามนโยบายท สาน กงาน กศน. กาหนด ข อเสนอแนะ 1. สาน กงาน กศน. ควรก าหนดแนวทางการด าเน นงาน การใช จ ายงบประมาณให ช ดเจน สน บสน น งบประมาณการด าเน นงานศ นย อาเซ ยนศ กษาเป นการเฉพาะเพ อให หน วยงานสามารถข บเคล อนการ ดาเน นงานให เป นไปตามย ทธศาสตร ท กาหนดและบร หารจ ดการศ นย อาเซ ยนศ กษาได อย างต อเน องและเป น ร ปธรรม ม การพ ฒนาคร และบ คลากรท กระด บให ม ความพร อมด านภาษาและความเข าใจเก ยวก บอาเซ ยน พ ฒนาหล กส ตรการศ กษาเพ อการอาช พให หลากหลายและเข าใจง าย ตลอดจนส งเสร มการม ส วนร วมจาก ท กภาคส วนท งหน วยงานภาคร ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให เข ามาม ส วนร วมและข บเคล อนการ ดาเน นงานให เก ดประส ทธ ภาพย งข น 2. สาน กงาน กศน.จ งหว ดและสถานศ กษา ควรดาเน นงาน ด งน 2.1 ช แจงหร อถ ายทอดนโยบายและแนวทางการด าเน นงานให สถานศ กษาและผ ม หน าท เก ยวข องได ร บทราบและเก ดความเข าใจและปฏ บ ต ให ถ กต องเป นไปในท ศทางเด ยวก น 2.2 เร งดาเน นการจ ดต งศ นย อาเซ ยนศ กษาและเร งด าเน นการจ ดก จกรรมอย าง ต อเน องเพ อเสร มสร างความตระหน ก ความร ความเข าใจให ก บกล มเป าหมายและประชาชนในพ นท ตลอดจน ประโยชน และผลกระทบท ตนเองและช มชนจะได ร บจากการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ก าหนด แผนการด าเน นการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ก าหนดร ปแบบการประชาส มพ นธ ให หลากหลายและ ต อเน อง ส ารวจความต องการและจ ดล าด บความร ความสามารถของกล มเป าหมาย พ ฒนาหล กส ตรให ม ความเหมาะสมและตรงตามศ กยภาพผ เร ยน 2.3 ควรม การแสวงหาภาค เคร อข ายจากท กภาคส วนในระด บพ นท ท งในประเทศและ ในกล มประเทศอาเซ ยนเพ อสร างความร วมม อในการพ ฒนากระบวนการจ ดการแลกเปล ยนเร ยนร และเพ ม ศ กยภาพความสามารถด านภาษาให คร บ คลากร กล มเป าหมาย เพ อช วยลดป ญหาการขาดแคลน ว ทยากรด านภาษา 2.4 ม การรายงานผลความก าวหน า ป ญหา อ ปสรรคจากการด าเน นงานเป น ระยะเพ อให สามารถแก ป ญหาได อย างท นท วงท ม การประเม นผลการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน และม การต ดตามผลผ เร ยนว าม ท กษะเพ มข นและสามารถนาไปใช ประโยชน ได จร ง รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 22

27 2. โครงการตรวจสอบการดาเน นงาน เท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ประเด นการตรวจสอบ 1. การดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐานเป นไปตาม แนวทางท สาน กงาน กศน. กาหนด 2. การดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐานเป นไปอย าง ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ว ตถ ประสงค ของการตรวจสอบ 1. เพ อให ทราบว าผลการด าเน นงานบรรล ผลส าเร จตามว ตถ ประสงค และเป าหมายของ โครงการท กาหนดไว อย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล แนวทางแก ไข 2. เพ อให ทราบถ งผลล พธ หร อผลกระทบท เก ดข นจากการดาเน นงาน 3. เพ อให ทราบป ญหา อ ปสรรค ตลอดจนข อจ าก ดในการด าเน นงานโครงการและเสนอ รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 23

28 สร ปผลการตรวจสอบ 1. การด าเน นงานโครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ไม เป นไปตามแนวทางท ส าน กงาน กศน. ก าหนด ในเร องด งต อไปน ในป งบประมาณ 2557 สถานศ กษาท เป นหน วยเท ยบระด บส วนใหญ ม ผ สม ครไม ครบตามเกณฑ ท ส าน กงาน กศน. ก าหนด และบางแห งผ สม คร ครบเพราะคร กศน. ตาบล ออกเง นค าสม ครให ก อน อย างไรก ด สถานศ กษาหลายแห งได ใช ความพยายาม เพ อให การด าเน นงานโครงการด งกล าวเป นไปตามว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว และไม ม การแต งต ง คณะกรรมการพ จารณาค ดเล อกคร ท ปร กษาแต จะให คร กศน. ต าบลเป นผ ไปช กชวนจากเคร อข าย กศน. หร อประกาศร บสม ครและผ บร หารส มภาษณ เพ อค ดเล อกและออกคาส งแต งต ง แต บางแห งแต งต งบ คลากร ส งก ด กศน. เป นคร ท ปร กษา นอกจากน ย งพบว าผ เข าเท ยบระด บบางคนมาสม ครเพราะถ กช กชวนจาก เจ าหน าท ของ กศน. อ าเภอ โดยไม ได ศ กษารายละเอ ยดของการเท ยบระด บการศ กษาว าม ข นตอนอย างไร บางคนไม ทราบว าหากสอบไม ผ านท กรายว ชาแล วสามารถเก บสะสมผล การประเม นไว ได 5 ป รวมท งสาน กงาน กศน. จ งหว ดส วนใหญ จ ดการ น เทศ ก าก บ ต ดตาม ด แลและตรวจสอบการด าเน นงานเท ยบระด บ เฉพาะช วงสอบ โดยผ บร หารร วมก บศ กษาน เทศก หร อเจ าของงานแต ไม ม การรายงานเป นลายล กษณ อ กษร ท าให ไม ทราบว าผลการด าเน นงาน สามารถตอบสนองต อว ตถ ประสงค และเก ดประส ทธ ผลหร อไม 2. การด าเน นงานโครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน อาจไม เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลเท าท ควร เร มต งแต ส าน กงาน กศน. ก าหนดสถานศ กษาให ท า หน าท เท ยบระด บการศ กษาไม ครบท กแห งท วประเทศ ท าให ประชาชนท ไม อย ในเขตให บร การพลาดโอกาส ในการเข าถ งการเร ยนร ในภ ม ล าเนาของตน เพราะหากประสงค จะศ กษาต อก จะเก ดความไม สะดวกและเส ย ค าใช จ ายส งในการเด นทางมาพบคร ท ปร กษาและการเข าสอบ การร บสม ครกล มเป าหมายต ากว าท ก าหนด ไว ซ งอาจส งผลต อความเช อม นของประชาชนในการเท ยบระด บการศ กษาว าจะจบได จร งภายใน 8 เด อน และอาจรวมถ งจ านวนผ สม ครท จะลดลงในป การศ กษาถ ดไป กอปรก บส ดส วนของจ านวนผ ผ านการ ประเม นต อจ านวนผ เข าร บการประเม นอย ในช วงต าส ด ค อ ร อยละ 0 9 ม จ านวน 52 จ งหว ด และช วง ส งส ด ค อ ร อยละ ม จ านวน 1 จ งหว ด รวมท งหล กส ตรไม เหมาะสมก บผ เร ยนท ส วนใหญ ประกอบอาช พเกษตรกรรมแต โครงสร างหล กส ตรท ง 9 รายว ชา เช น การใช คอมพ วเตอร การ บร หารธ รก จ SMEs การสนทนาภาษาอ งกฤษหร อภาษาจ น เป นต น ซ งเหมาะส าหร บกล มเป าหมายท อย ในภาคอ ตสาหกรรม เน องจากความร พ นฐานของผ เร ยนแตกต างก น บางคนจบเพ ยงช นประถมศ กษาป ท 6 ตลอดจนไม ได ม การก าก บ ต ดตามผลผ เข าเท ยบระด บท ผ านการประเม นเท ยบระด บการศ กษาว าได น า ความร ไปพ ฒนาอาช พและการด ารงช ว ตประจ าว นหร อไม อย างไร และไม ได ก าหนดเกณฑ ในการต ดตามผ เข าเท ยบระด บท ผ านการ ประเม นฯ ท สามารถประกอบก จการของตนเองได อย างม ประส ทธ ภาพ ส วนใหญ ม เพ ยงรายงานผลจ านวนผ สม ครและผ ผ าน การเท ยบระด บเท าน น ทาให ไม ทราบว าผ เข าเท ยบระด บท ผ านการ ประเม นได น าความร ท ได ร บไปพ ฒนาอาช พและการด ารงช ว ต ประจาว น จานวนก คน ท าให จ านวนกล มเป าหมายท ได ร บเป นเพ ยง เช งปร มาณแต อาจไม บรรล ตามว ตถ ประสงค ท กาหนดไว รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 24

29 สาเหต ผลกระทบ 1. การท ส าน กงาน กศน. ก าหนดสถานศ กษา (กศน.อ าเภอเขต) ให ท าหน าท เท ยบ ระด บการศ กษาไม ครบท กแห งท วประเทศ ทาให ประชาชนท เป นกล มเป าหมายขาดโอกาสในการเข าถ งการ เร ยนร ในภ ม ลาเนาของตน และไม ได ร บประโยชน จากการดาเน นงานตามโครงการอย างแท จร ง 2. การท สถานศ กษาท ทาหน าท เท ยบระด บการศ กษาข นพ นฐาน ร บสม ครกล มเป าหมาย ไม เป นไปตามท สาน กงาน กศน. ก าหนด ท าให งบประมาณท จ ดสรรไว ในส วนท เป นค าใช จ ายในการบร หาร จ ดการด าเน นงานการเท ยบระด บฯ ในภาพรวมไม เป นไปตามว ตถ ประสงค ส งผลต อประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลของโครงการอ นเป นนโยบายตามข อเสนอของร ฐบาลเพ อเสร มสร างสมรรถภาพความสามารถ ของผ ขาดโอกาสทางการศ กษา 3. การก าหนดหล กส ตรท ไม เหมาะสมส าหร บบ คคลท กสาขาอาช พและไม ได ร บค าอธ บาย จากเจ าหน าท ของ กศน. ถ งรายละเอ ยดโครงสร างหล กส ตร ซ งผ เร ยนส วนใหญ ม อาช พเกษตรกรรมรวมถ ง พ นฐานความร บางคนจบช นประถมศ กษาป ท 6 ส งผลให ม ผ ผ านการประเม นเป นจ านวนน อยเม อเท ยบก บ ผ สม คร 4. การท ไม ได รายงานความก าวหน า ป ญหา อ ปสรรค ในการดาเน นงานอย างเป นทางการ ต งแต ระด บ กศน. อาเภอ, สาน กงาน กศน. จ งหว ด และสาน กงาน กศน. ทาให ไม ทราบป ญหา อ ปสรรคท เก ดข นเพ อท จะได แก ไขป ญหาได อย างท นท วงท ซ งอาจส งผลต อประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของโครงการ ทาให โครงการไม บรรล ว ตถ ประสงค ตามนโยบายท สาน กงาน กศน. กาหนดไว ข อเสนอแนะ 1. สาน กงาน กศน. 1.1 กาหนดสถานศ กษา (กศน.อ าเภอเขต) ให ท าหน าท เท ยบระด บการศ กษาและ สนามสอบให ครบท กแห งท วประเทศเพ อให ประชาชนในพ นท ท เป นกล มเป าหมายได ม โอกาสเข าถ งการ เร ยนร ตามภ ม ลาเนาของตน ซ งจะเป นการประหย ดค าใช จ ายและเวลาในการเด นทางของผ เข าเท ยบระด บ 1.2 ปร บปร งโครงสร างหล กส ตรเน อหาว ชาให ย ดหย น เหมาะสมก บกล มเป าหมาย เช น ม ว ชาให เล อกสาหร บกล มเป าหมายท เป นภาคเกษตรกรรมก บภาคอ ตสาหกรรม ซ งควรม ความแตกต างก น 1.3 ควรก าหนดหน วยงานผ ร บผ ดชอบเพ อท าหน าท ประสานข อม ล ต ดตาม ประเม นผลโครงการ และรายงานผลการด าเน นงานตามล าด บข น เพ อให ทราบถ งป ญหา อ ปสรรค และ หาแนวทางแก ไขได อย างเหมาะสม พร อมท งก าหนดให สถานศ กษารายงานผลการด าเน นงานเป นระยะ เพ อให ทราบความก าวหน าตลอดจนป ญหา อ ปสรรคในการดาเน นงานและสามารถแก ไขป ญหาได ท น 1.4 ควรก าหนดให ม การจ ดการศ กษาเท ยบระด บในหลายร ปแบบ เช น จ ดให ม การ เท ยบระด บการศ กษาท งระด บประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต นและม ธยมศ กษาตอนปลาย รวมท งการ เท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน เพ อเป นทางเล อกให ก บประชาชนท ม ศ กยภาพในการเร ยนร ท แตกต างก น รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 25

30 2. สาน กงาน กศน. จ งหว ด และ กศน. อาเภอ 2.1 จ ดให ม การน เทศต ดตามผลการด าเน นงานร วมก นระหว างส าน กงาน กศน.จ งหว ด และ กศน. อ าเภอ เพ อให ทราบความก าวหน าตลอดจนป ญหาอ ปสรรคในการด าเน นงานและสามารถแก ไข ป ญหาได ท น 2.2 ส าน กงาน กศน. จ งหว ดและ กศน. อ าเภอ ควรแสวงหาความร วมม อจาก ภาค เคร อข ายในเร องต าง ๆ เช น การประชาส มพ นธ ร บสม ครผ านส อท องถ น เช ญร วมเป นว ทยากรให ความร แก ผ เข าเท ยบระด บ รวมท งเป นคณะกรรมการประเม นโดยค ดเล อกจากผ ม ความร ความสามารถ และประสบการณ ท เก ยวข องก บสาขาว ชาท จะประเม น 2.3 ทาความเข าใจก บประชาชนถ งข นตอนและว ธ การประเม นเท ยบระด บอย างช ดเจน ให คาแนะนา กาก บ ต ดตามอย างต อเน อง เพ อให ประชาชนเก ดความม นใจและต ดส นใจในการเท ยบระด บ การศ กษาว าจะจบได จร งภายใน 8 เด อน 2.4 จ ดประช มคร ท ปร กษา คร กศน. ต าบล บ คลากรผ ท เก ยวข อง เพ อช แจงการ ด าเน นงานประเม นเท ยบระด บ ข นตอน บทบาทหน าท กระบวนการต าง ๆ และแผนการเร ยนร การ เท ยบระด บการศ กษา เพ อสน บสน นการดาเน นงานให เก ดประส ทธ ภาพย งข น รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 26

31 การตรวจสอบการบร หาร ประเด นการตรวจสอบ 1. หน วยงานม กระบวนการท างานและระบบการควบค มภายในเก ยวก บการปฏ บ ต ด าน พ สด เพ ยงพอและเหมาะสม 2. ม การกาก บ ต ดตาม การปฏ บ ต งานให เป นไปตามระบบการควบค มภายในท วางไว ว ตถ ประสงค ของการตรวจสอบ 1. เพ อให ทราบว าการบร หารงานพ สด ของหน วยงานในส งก ดม กระบวนการท างานและ ระบบการควบค มภายในเก ยวก บการปฏ บ ต งานพ สด เพ ยงพอและเหมาะสม 2. เพ อให ทราบว าหน วยงานในส งก ดม การกาก บต ดตามการปฏ บ ต งานให เป นไปตามระบบ การควบค มภายในท วางไว สร ปผลการตรวจสอบ ประเด นการตรวจสอบท 1 หน วยงานม กระบวนการท างานและระบบการควบค มภายในเก ยวก บการ ปฏ บ ต งานพ สด เพ ยงพอและเหมาะสม ข อตรวจพบ จากการตรวจสอบพบว า หน วยงานในส งก ดส าน กงาน กศน. ม การบร หารพ สด โดยใช กระบวนการปฏ บ ต งานตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม กาหนดไว และม ค ม อการปฏ บ ต งานเก ยวก บพ สด ไว ให ศ กษา แต ส วนใหญ ไม ม ระบบการควบค มภายในท เป นลายล กษณ อ กษรเผยแพร ให บ คลากรท เก ยวข องก บการบร หารพ สด ทราบและปฏ บ ต ตาม ข อเสนอแนะ ผ บร หารหน วยงานควรให ความส าค ญก บการจ ดวางระบบการควบค มภายในเก ยวก บการ บร หารพ สด ซ งจะเป นเคร องม อส าค ญในการก าก บ ด แล และสอบทานการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ให เป นไปตามหล กการและแนวค ดของการบร หารพ สด ของระเบ ยบฯ ค อ เป ดเผย โปร งใส และเป ด โอกาสให ม การแข งข นอย างเป นธรรม การกาหนดหร อการออกแบบระบบการควบค มภายใน อาจจ ดท าใน ร ปของผ งงานแสดงข นตอนการท างาน แนวทางหร อว ธ การปฏ บ ต งาน หร อตารางการจ ดวางระบบการ ควบค มภายในตามแนวทางของสาน กงานการตรวจเง นแผ นด น รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 27

32 ประเด นการตรวจสอบท 2 หน วยงานม การกาก บ ต ดตาม การปฏ บ ต งานให เป นไปตาม ระบบการควบค มภายในท วางไว ข อตรวจพบ ส บเน องจากประเด นการตรวจสอบท 1 ค อ ไม ได จ ดวางระบบการควบค มภายในไว เป น ลายล กษณ อ กษร ท าให ไม ม การสอบทานหร อประเม นผลการควบค มภายใน จากการสอบทานการ ปฏ บ ต งานของเจ าหน าท พบว าย งม ป ญหาเก ยวก บการควบค มพ สด หลายประการด งน 1. การจ ดทาทะเบ ยนค มทร พย ส น ม การจ ดทาทะเบ ยนค มพ สด ไม เป นในแนวเด ยวก น ค อ บางหน วยงานใช ทะเบ ยนค ม คร ภ ณฑ บ นท กทร พย ส นท ม ม ลค าต อหน วยไม เก น 5,000.-บาท (คร ภ ณฑ ต ากว าเกณฑ ) และใช ทะเบ ยน ค มทร พย ส นบ นท กทร พย ส นท ม ม ลค าต อหน วยเก นกว า 5,000.-บาท ซ งม การค านวณค าเส อราคาแต ละป บางแห งใช ทะเบ ยนค มคร ภ ณฑ ประเภทเด ยวและไม ม การคานวณค าเส อม หร อม การใช โปรแกรมการต ราคา ทร พย ส นของกรมบ ญช กลางซ งไม ได พ ฒนาโปรแกรมให ท นสม ย ทาให ผลการค านวณค าเส อมราคาสะสมไม ถ กต องและคานวณท กป จนถ งป จจ บ น แม จะหมดอาย การใช งานแล ว 2. การบ นท กรายการพ สด ในระบบ GFMIS สาน กงาน กศน.จ งหว ด จานวนมากไม ได ตรวจสอบรายการคร ภ ณฑ ท บ นท กไว ในระบบ GFMIS ว าครบถ วนตามทะเบ ยนค มทร พย ส นท จ ดท าไว หร อไม และไม ได บ นท กร บคร ภ ณฑ ท กศน.อ าเภอ ซ อด วยเง นรายได ของสถานศ กษาเป นทร พย ส นในระบบ GFMIS ไม ได ค านวณค าเส อมราคาคร ภ ณฑ หร อ อาคารไม ระบ ประเภทเพ อปร บปร งบ ญช เม อส นป งบประมาณ 3. การตรวจสอบพ สด ประจ าป ผ ท ได ร บการแต งต งให เป นกรรมการตรวจสอบพ สด ประจ าป ย งไม เข าใจหน าท อย าง ช ดเจน ทาให ตรวจสอบไม ครบถ วนหร อไม ได ตรวจสอบตามรายการท ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการ พ สด กาหนดไว 4. การควบค มทร พย ส นของสถานศ กษา (กศน. อาเภอ) ไม ม ระบบการต ดตาม การควบค มทร พย ส นของ กศน.อ าเภอ ม เพ ยงแจ งให ตรวจสอบ พ สด ประจ าป และรายงานให ส าน กงาน กศน.จ งหว ดทราบ หร อม การต ดตามร วมก บการน เทศสถานศ กษา เป นคร งคราว ข อเสนอแนะ สาน กงาน กศน.จ งหว ด 1. ขอให ส งการให เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบ ส ารวจพ สด คร ภ ณฑ ท ม อย ในครอบครอง ท งหมดเท ยบก บรายการท บ นท กไว ในทะเบ ยนค มคร ภ ณฑ และทะเบ ยนทร พย ส น พร อมท งเร ยกรายงาน ทร พย ส นรายต วท บ นท กไว ในระบบ GFMIS มาตรวจสอบก บทะเบ ยนค มว าได น าข อม ลเข าระบบครบถ วน หร อไม หร อม รายการใดย งไม ได ล างบ ญช พ กทร พย ส นบ าง รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 28

33 2. กาหนดให กศน. อาเภอ รายงานการจ ดซ อคร ภ ณฑ ด วยเง นรายได ของสถานศ กษา หร อได ร บการสน บสน นจากเอกชน หร อหน วยงานอ นให ส าน กงาน กศน. จ งหว ดทราบ เพ อบ นท กใน ระบบให ครบถ วน 3. เผยแพร ค ม อการปฏ บ ต งานการควบค มพ สด ให ก บเจ าหน าท และผ บร หารของ กศน. อาเภอ ทราบถ งว ธ การควบค มอย างถ กต อง และให ขยายผลไปส กศน. ตาบล ในส วนท เก ยวข องด วย 4. ขอให ม การก าหนดการสอบทานเก ยวก บการบร หารพ สด ไว ในแผนการน เทศ สถานศ กษาอย างต อเน อง 5. กาช บให กรรมการตรวจสอบพ สด ประจาป ศ กษาระเบ ยบท เก ยวข องและปฏ บ ต งาน อย างรอบคอบให ครบถ วนถ กต อง เพ อเป นการช วยผ บร หารสอบทานการปฏ บ ต งานโดยสร ปตลอดท งป สาเหต และเหต ผล หากหน วยงานในส งก ดส าน กงาน กศน. ไม ม ระบบการควบค มภายในเก ยวก บการบร หาร พ สด อย างเพ ยงพอและเหมาะสม ประกอบก บผ ปฏ บ ต งานย งไม ม ความช านาญ อาจท าให การบร หารพ สด ไม ว าจะเป นการจ ดหา หร อควบค มไม เป นไปตามว ตถ ประสงค ค อ เพ อให ได มาอย างถ กต องและการใช พ สด ให เก ดประโยชน อย างส งส ด ส าหร บการบ นท กข อม ลทร พย ส นในระบบ GFMIS ไม ครบถ วนน น ม ผลกระทบก บความ น าเช อถ อของรายงานการเง นภาพรวมของส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค อ รายงานการเง นแสดง ยอดทร พย ส นไม ตรงตามความเป นจร ง และไม สามารถนาข อม ลไปใช ในการบร หารงานได ความเห นของผ ตรวจสอบภายใน การควบค มภายในเป นเคร องม อท ผ บร หารน ามาใช เพ อให ม นใจอย างสมเหต สมผลว า การด าเน นงานจะบรรล ผลส าเร จตามว ตถ ประสงค การออกแบบการควบค มภายในอย างเหมาะสมและ การต ดตามผลการปฏ บ ต งานตามระบบการควบค มภายในท ผ บร หารก าหนด รวมท งการประเม นผลอย าง ต อเน องจะช วยให ผ บร หารได ร บทราบจ ดอ อนต าง ๆ ท เก ดข นเพ อน ามาปร บปร งแก ไขให สามารถปฏ บ ต งาน ได ส าเร จตามว ตถ ประสงค หากผ บร หารหน วยงานสน บสน นส งเสร มให ม การจ ดวางระบบการควบค ม ภายในและการประเม นผลอย างเป นร ปธรรมจะเป นการลดภาระในการกาก บ ต ดตาม ได อ กทางหน งด วย รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 29

34 รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายใน 1 ต ลาคม ก นยายน 2557 แผนการตรวจสอบ ผลการปฏ บ ต งาน ลาด บ ท หน วยร บตรวจ เร อง ระยะเวลา เร อง ระยะเวลา ไม เป นไป ไม เป นไป ตามแผน ตามแผน ตามแผน ตามแผน หมายเหต 1. ศ นย ฝ กว ชาช พจ งหว ดกาญจนบ ร 1. การตรวจสอบรายงานทางการเง น 4 8 พ.ย.56 รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า สาน กงาน กศน.จ.ร อยเอ ด สาน กงาน กศน.จ.แม ฮ องสอน สาน กงาน กศน.จ.จ นทบ ร สาน กงาน กศน.จ.ส โขท ย สาน กงาน กศน.จ.บ ร ร มย ศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษาตร ง สาน กงาน กศน.จ.ประจวบค ร ข นธ สาน กงาน กศน.จ.ลาปาง ศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษา ขอนแก น 2. การตรวจสอบการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ พ.ย พ.ย พ.ย ธ.ค ธ.ค ม.ค ม.ค ม.ค ก.พ.57 รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 30

35 รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายใน 1 ต ลาคม ก นยายน 2557 แผนการตรวจสอบ ผลการปฏ บ ต งาน ลาด บ ท หน วยร บตรวจ เร อง ระยะเวลา เร อง ระยะเวลา ไม เป นไป ไม เป นไป ตามแผน ตามแผน ตามแผน ตามแผน หมายเหต 11. สาน กงาน กศน.จ.น าน 1. การตรวจสอบรายงานทางการเง น ก.พ สาน กงาน กศน.จ.ภ เก ต 2. การตรวจสอบการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ ก.พ สาน กงาน กศน.จ.นครปฐม ก.พ.57 รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า สถาบ นฯภาคกลาง สาน กงาน กศน.จ.กาฬส นธ สาน กงาน กศน.จ.ช ยภ ม สาน กงาน กศน.จ.นครนายก สาน กงาน กศน.จ.ป ตตาน สาน กงาน กศน.จ.สงขลา สาน กงาน กศน.จ.ระยอง สาน กงาน กศน.จ งหว ดนครราชส มา ม.ค ม.ค เม.ย เม.ย พ.ค พ.ค พ.ค ม.ย.57 รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 31

36 รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายใน 1 ต ลาคม ก นยายน 2557 แผนการตรวจสอบ ผลการปฏ บ ต งาน ลาด บ ท หน วยร บตรวจ เร อง ระยะเวลา ตามแผน เร อง ระยะเวลา ไม เป นไป ไม เป นไป ตามแผน ตามแผน ตามแผน หมายเหต 22. กล มการคล ง 1. การตรวจสอบใบสาค ญค จ าย 2. การตรวจสอบการใช จ ายเง น UNHCR ต.ค.56 - ก.ย.57 ม.ค. - ม.ย.57 การตรวจสอบใบสาค ญค จ ายอย ระหว างการ ดาเน นการย งไม แล วเสร จ รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 32 รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 32

37 รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายใน 1 ต ลาคม ก นยายน 2557 แผนการตรวจสอบ ผลการปฏ บ ต งาน ลาด บ ท หน วยร บตรวจ เร อง ระยะเวลา เร อง ระยะเวลา ไม เป นไป ไม เป นไป ตามแผน ตามแผน ตามแผน ตามแผน หมายเหต รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า สาน กงาน กศน.จ งหว ดอ บลราชธาน สาน กงาน กศน.จ งหว ดยโสธร สาน กงาน กศน.จ งหว ดอานาจเจร ญ สาน กงาน กศน.จ งหว ดสม ทรสงคราม สาน กงาน กศน.จ งหว ดราชบ ร สาน กงาน กศน.จ งหว ดเพชรบ ร สาน กงาน กศน.จ งหว ดพ ษณ โลก สาน กงาน กศน.จ งหว ดอ ตรด ตถ สาน กงาน กศน.จ งหว ดแพร สาน กงาน กศน.จ งหว ดปราจ นบ ร 1. การตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษาใน ระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน 2. การตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการอาเซ ยนศ กษา 3. การตรวจสอบการบร หารพ สด ก.พ. - ก.ย.57 ก.พ. - ก.ย.57 ก.พ. - ก.ย.57 รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 33

38 รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายใน 1 ต ลาคม ก นยายน 2557 แผนการตรวจสอบ ผลการปฏ บ ต งาน ลาด บ ท หน วยร บตรวจ เร อง ระยะเวลา เร อง ระยะเวลา ไม เป นไป ไม เป นไป ตามแผน ตามแผน ตามแผน ตามแผน หมายเหต รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า สาน กงาน กศน.จ งหว ดสระแก ว สาน กงาน กศน.จ งหว ดตาก สาน กงาน กศน.จ งหว ดกาแพงเพชร สาน กงาน กศน.จ งหว ดส โขท ย สาน กงาน กศน.จ งหว ดสม ทรสาคร สาน กงาน กศน.จ งหว ดช มพร สาน กงาน กศน.จ งหว ดระนอง สาน กงาน กศน.จ งหว ดตราด สาน กงาน กศน.จ งหว ดชลบ ร สาน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา 1. การตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษาใน ระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน 2. การตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการอาเซ ยนศ กษา 3. การตรวจสอบการบร หารพ สด ก.พ. - ก.ย.57 ก.พ. - ก.ย.57 ก.พ. - ก.ย.57 รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 34

39 รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายใน 1 ต ลาคม ก นยายน 2557 แผนการตรวจสอบ ผลการปฏ บ ต งาน ลาด บ ท หน วยร บตรวจ เร อง ระยะเวลา เร อง ระยะเวลา ไม เป นไป ไม เป นไป ตามแผน ตามแผน ตามแผน ตามแผน หมายเหต รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า สาน กงาน กศน. จ งหว ดอ ดรธาน สาน กงาน กศน.จ งหว ดหนองคาย สาน กงาน กศน. จ งหว ดหนองบ วลาภ 1. การตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษาใน ระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน 2. การตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการอาเซ ยนศ กษา 3. การตรวจสอบการบร หารพ สด ก.พ. - ก.ย.57 ก.พ. - ก.ย.57 ก.พ. - ก.ย.57 รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 35

40 ด านการให คาปร กษา 36

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

สนองกลย ทธ ข อ 4 การบร หารจ ดการองค กรท ด ผ ร บผ ดชอบ นายส พจน กล าหาญ ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง

สนองกลย ทธ ข อ 4 การบร หารจ ดการองค กรท ด ผ ร บผ ดชอบ นายส พจน กล าหาญ ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง โครงการ การอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การระบบควบค มภายใน ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป 4 1 001 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information