เมษายน ๒๕๕๖ ในคราวประช มสภาเทศบาลต าบลลาดยาว สม ยว สาม ญ สม ยท ๑ คร งท ๑ ประจ าป+ ๒๕๕๖

Size: px
Start display at page:

Download "เมษายน ๒๕๕๖ ในคราวประช มสภาเทศบาลต าบลลาดยาว สม ยว สาม ญ สม ยท ๑ คร งท ๑ ประจ าป+ ๒๕๕๖"

Transcription

1 ประกาศเทศบาลต าบลลาดยาว เร อง รายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายท แถลงไวตอสภาเทศบาลต าบลลาดยาว ประจ าป( พ.ศ.๒๕๕๖ ตามพระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ มเต มถ ง (ฉบ บท ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรคหา ท ก าหนดใหนายกเทศมนตร จ ดท ารายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายท ไดแถลงไว ต%อสภาเทศบาลเป(นประจ าท กป+และประกาศไวโดยเปDดเผย ซ งป+ พ.ศ.๒๕๕๖ เทศบาลต าบล ลาดยาว ไดประช มสภาเทศบาลต าบลลาดยาว สม ยสาม ญ สม ยท ๔ คร งท ๑ ว นท ๒๓ ธ นวาคม ๒๕๕๖ ณ หองประช มสภาเทศบาลต าบลลาดยาว บ ดน ไดครบก าหนดระยะเวลาด งกล%าว กระผม นายว โรจนB ว บ ลร ตนB นายกเทศมนตร ต าบลลาดยาว พรอมคณะผ บร หาร พน กงานเทศบาล ล กจางประจ าและพน กงานจาง ของเทศบาลต าบลลาดยาว ไดตามท ไดแถลงนโยบายต%อสภาเทศบาลต าบลลาดยาว เม อว นท 2 เมษายน ๒๕๕๖ ในคราวประช มสภาเทศบาลต าบลลาดยาว สม ยว สาม ญ สม ยท ๑ คร งท ๑ ประจ าป+ ๒๕๕๖ จ งเสนอรายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายท ไดแถลงไวต%อสภาเทศบาลต าบลลาดยาว โครงการรวมท งส น ๘5 โครงการ ต งไวตามเทศบ ญญ ต รายจ%ายประจ าป+ พ.ศ.๒๕๕6 และ รายจ%ายประจ าป+ พ.ศ.๒๕๕๖ เพ มเต ม (คร งท ๑) เก ยวก บโครงการต%างๆ เป(นจ านวนเง นท งส น ๑๕,๒๐๙,๘๐๐.บาท (ส บหาลานสองแสนเกาพ นแปดรอยบาท) สามารถเบ กจ%ายในโครงการ ไดท งส น ๖๔ โครงการ ใชท เบ กจ%าย รวมท งส น จ านวน 1๓,๗๔๑,๙๐๗.๕๗ บาท (ส บสามลานเจ ดแสนส หม น หน งพ นเการอยเจ ดบาทหาส บเจ ดสตางคB) ค ดเป(นรอยละ ๙๐.๓๕ ของจ านวนเง นท ต งจ%ายไวท งส น ซ งตลอด ระยะเวลาในการบร หารงานในป+ท ผ%านมา กระผมพรอมดวยคณะผ บร หาร พน กงานเทศบาล ล กจางประจ า และพน กงานจางเทศบาลต าบลลาดยาว ไดม %งม นท จะพ ฒนาเทศบาลต าบลลาดยาว เพ อประโยชนBส ขแก%ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลลาดยาว กระผมในนามเทศบาลต าบลลาดยาว ขอขอบค ณ ท กท%านท ม ส%วนร%วมในการสน บสน น ส%งเสร มและเสนอแนะการปฏ บ ต งาน ส%งผลใหการด าเน นงานของเทศบาล ประสบผลส าเร จ และบรรล ตามเปCาหมายท วางไว ท าใหเทศบาลต าบลลาดยาวไดร บการพ ฒนากาวหนาไปอย%าง ย งย นตลอดไป รายละเอ ยดรายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายท แถลงไวตอสภาเทศบาลต าบล ลาดยาว ประจ าป( พ.ศ.๒๕๕๖ แนบทายประกาศน และสามารถขอขอม ลขาวสารไดท ว ชาการ และแผนงาน เทศบาลต าบลลาดยาว หร อ จ งประกาศใหทราบโดยท วก น ประกาศ ณ ว นท ๒๗ ธ นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (นายว โรจนF ว บ ลร ตนF) นายกเทศมนตร ต าบลลาดยาว

2 รายงานแสดงผลการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายท ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลต าบลลาดยาว ประจ าป พ.ศ.๒๕๕๖ โดย นายว โรจน+ ว บ ลร ตน+ นายกเทศมนตร ต าบลลาดยาว ************** ตามพระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรคหา ท ก าหนดใหนายกเทศมนตร จ ดท ารายงาน แสดงผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายท ไดแถลงไวต%อสภาเทศบาลเป(นประจ าท กป+ ลงไวต%อสภาเทศบาลเป(นประจ าท กป+ น น บ ดน ไดครบก าหนดระยะเวลาด งกล%าว กระผมนายว โรจนB ว บ ลร ตนB นายกเทศมนตร ต าบลลาดยาว พรอมคณะผ บร หาร พน กงานเทศบาล ล กจางประจ าและพน กงานจาง ของเทศบาลต าบลลาดยาว ไดตามท ได แถลงนโยบายต%อสภาเทศบาลต าบลลาดยาว เม อว นท 2 เมษายน ๒๕๕๖ ในคราวประช มสภาเทศบาลต าบลลาดยาว สม ยว สาม ญ สม ยท ๑ คร งท ๑ ประจ าป+ พ.ศ.๒๕๕6 จ งเสนอรายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายท ไดแถลงไว ต%อสภาเทศบาลต าบลลาดยาว ประจ าป+ พ.ศ.๒๕๕6 ด งต%อไปน โครงการรวมท งส น ๘5 โครงการ ต งไวตามเทศบ ญญ ต รายจ%ายประจ าป+ พ.ศ.๒๕๕6 และรายจ%าย ประจ าป+ พ.ศ.๒๕๕๖ เพ มเต ม (คร งท ๑) เก ยวก บโครงการต%างๆ เป(นจ านวนเง น ท งส น ๑๕,๒๐๙,๘๐๐.บาท (ส บหาลานสองแสนเกาพ นแปดรอยบาท) สามารถ เบ กจ%ายในโครงการ ไดท งส น ๖๔ โครงการ ใชท เบ กจ%าย

3 รวมท งส นจ านวน 1๓,๗๔๑,๙๐๗.๕๗ บาท (ส บสามลานเจ ดแสนส หม นหน งพ น เการอยเจ ดบาทหาส บเจ ดสตางคB) ค ดเป(นรอยละ ๙๐.๓๕ ของจ านวนเง นท ต ง จ%ายไวท งส น ส%วนรายละเอ ยดโครงการต%างๆ ตลอดป+ พ.ศ.๒๕๕๖ ท ผ%านมาม โครงการท ตามตารางแนบทายน ซ งตลอดระยะเวลาในการบร หารงานในป+ท ผ%านมา กระผมพรอมดวยคณะผ บร หาร พน กงานเทศบาล ล กจางประจ า และพน กงาน จางเทศบาลต าบลลาดยาว ไดม %งม นท จะพ ฒนาเทศบาลต าบลลาดยาว เพ อ ประโยชนBส ขแก%ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลลาดยาว กระผมในนามเทศบาล ต าบลลาดยาว ขอขอบค ณท กท%านท ม ส%วนร%วมในการสน บสน น ส%งเสร มและ เสนอแนะการปฏ บ ต งาน ส%งผลใหการด าเน นงานของเทศบาลต าบลลาดยาว ประสบผลส าเร จ และบรรล ตามเปCาหมายท วางไว และท าใหเทศบาลต าบล ลาดยาวไดร บการพ ฒนากาวหนาไปอย%างย งย นตลอดไป

4 ผลการด าเน นงาน ประจ าป พ.ศ.๒๕๕๖

5 ป พ.ศ.๒๕๕6 ย ทธศาสตร+ท ๑ การสรางม ลคาเพ มทางการเกษตร การคาและอ ตสาหกรรมการเกษตรท สมด ล ๑ ก%อสรางสะพาน ค.ส.ล.จากถนนเทศบาล 1 ซอย 19 ถ งหล งว ดลาดยาว (แบบไม%ม ทางเทา) skew 30 องศา ๑,95๐,๐๐๐. 1,950,000. (ก นเง น) ช%าง 1.1 ๒ ก%อสรางถนน ค.ส.ล.พรอมวางท%อระบาย น า ถนนเทศบาล ๑ ซอย 8/1 215,๐๐๐. 204, ก%อสรางถนน ค.ส.ล.พรอมวางท%อระบาย น า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๑ ซอย ๑๙ 1,125,000. 1,125,000. (ก นเง น) ๔ โครงการฝZกอบรมกล %มอาช พช มชน 50, ,870. การศ กษา ๑.๔ รวม ๔ โครงการ 3,34๐,๐๐๐. 3,301,37๐.

6 ป พ.ศ.๒๕๕6 ย ทธศาสตร+ท ๒ การพ ฒนาคนใหม ค ณภาพช ว ตท ด ม ค ณธรรมน าความร และเก ดความผาส ก ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 16 โครงการจ ดงานว นเด กแห%งชาต อาหารเสร ม(นม)ศ นยBพ ฒนาเด กเล ก อ ดหน นอาหารเสร ม(นม)โรงเร ยน อน บาลลาดยาว อ ดหน นอาหารกลางว นโรงเร ยน อน บาลลาดยาว สน บสน นค%าอาหารกลางว นศ นยBพ ฒนา เด กเล ก จางเหมาคนด แลศ นยBพ ฒนาเด กเล ก เทศบาลฯ จางเหมาท าความสะอาดศ นยBพ ฒนาเด ก เล กเทศบาลฯ โครงการแข%งข นก ฬาอน บาลเช อมความ สาม คค โครงการปร บปร งภ ม ท ศนBศ นยBพ ฒนา เด กเล กเทศบาลฯ (โอนเง นเพ ม 3,855 บาท) โครงการจ ดงานในพ ธ ทางศาสนาและ งานประเพณ ทองถ น อ ดหน นงานประเพณ ต กบาตรเทโว อ ดหน นการจ ดงานว นสมโอ ของด เม อง ลาดยาว อ ดหน นการจ ดงานประเพณ เจาพ%อเจา แม%ลาดยาว ค%าเบ ยย งช พผ ปaวยโรคเอดสB อ ดหน นท นโรคเอดสBเฉล มพระ เก ยรต อ ดหน นโครงการรวมใจสรางช มชนคน ร กส ขภาพ 15๐,๐๐๐. ๓๔4,96๐. 1,992,900 2,847,000. ๖๔0, ,000 60,000. ๒0,๐๐๐. 50, , ,๐๐๐. 7,๐๐๐. 20, ,000. 2, ,000. ๑46, , ,308, ,847, , ,000 60, , , ,000. 7, , ,000. การศ กษา ๒.๑

7 ป พ.ศ.๒๕๕6 ย ทธศาสตร+ท ๒ การพ ฒนาคนใหม ค ณภาพช ว ตท ด ม ค ณธรรมน าความร และเก ดความผาส ก โครงการก จกรรมดนตร เพ อประชาชน ถนนคนเด น (โอนเง นเพ ม 18,658.81) โครงการแข%งข นก ฬาประเภทต%างๆ 50, , , ,895. การศ กษา โครงการก จกรรมช มชนส มพ นธB (โอนเง นเพ ม 59,375 บาท) อ ดหน นโครงการเขาค%ายอบรม ค ณธรรมจร ยธรรม โครงการฝZกอบรมส มมนา คณะกรรมการช มชนฯ โครงการจ ดงานร ฐพ ธ (ว นแม%,ว นพ%อ) (โอนเง นเพ ม 16,000 บาท) อ ดหน นว นปDยมหาราช 50, , , ,000. 2, , ,000. ๒66,000. 2,000. ส าน กปล ด ๓๑ อ ดหน นเหล%ากาชาดจ งหว ดและก ง กาชาดอ าเภอลาดยาว โครงการเทศบาลเคล อนท พบ ประชาชน โครงการศ นยBปฏ บ ต การต%อส เพ อ เอาชนะยาเสพต ด เท ดไทองคBราช น โครงการจางน กเร ยนน กศ กษาท างาน ช%วงปDดภาคเร ยนหร อว นหย ด โครงการปCองก นและลดอ บ ต เหต ทาง ถนนช%วงเทศกาล (โอนเง นเพ ม ๑,๐๐๐ บาท) โครงการฝZกซอมแผนปCองก นและ บรรเทาสาธารณภ ยประจ าป+ โครงการส ปดาหBปCองก นและระง บ อ คค ภ ย อ ดหน นยามทองถ น ๓๐,๐๐๐. 100, ,000. ๕, , , , ,000. ๓๐,๐๐๐. 80, , , , ,000. ๒.๓ ๓๒ อ ดหน นโครงการถนนส ขาว 30, ,000.

8 ป พ.ศ.๒๕๕6 ย ทธศาสตร+ท ๒ การพ ฒนาคนใหม ค ณภาพช ว ตท ด ม ค ณธรรมน าความร และเก ดความผาส ก 3๓ อ ดหน นโครงการสายตรวจส มพ นธB 20, ,000 ส าน กปล ดฯ ๒.๗ 34 อ ดหน นก จการก ภ ยอ าเภอลาดยาว 20, , โครงการปCองก นและควบค มโรค ไขหว ดนก โครงการรณรงคBฉ ดว คซ นปCองก นโรคพ ษ ส น ขบา โครงการรณรงคBก าจ ดย งลายปCองก นโรค ไขเล อดออก (โอนเพ ม จ านวน 33,346 บาท) โครงการออกหน%วยสาธารณส ขเคล อนท 20, , ,000. 2๐, ,38๐. 53, , สาธารณส ขฯ ๒.๕ 39 โครงการอบรมอาสาสม ครสาธารณส ข 50, , โครงการพ ฒนาศ กยภาพอาสาสม คร สาธารณส ข โครงการว ดปลอดเหลา 2๐,000. ๒0, ,305. ๑5, โครงการส%งเสร มส ขภาพ 30, โครงการอบรมผ ประกอบการรานเสร ม สวย โครงการอบรมผ ประกอบการคาอาหาร 2๐,๐๐๐. ๓๐,๐๐๐. 45 อ ดหน นเง นใหแก%อาสาสม ครสาธารณส ข 150, , สมทบท นหล กประก นส ขภาพ 200, , อ ดหน นค%าขยายเขตไฟฟCา 100,000. ช%าง ซ%อมแซมบ าร งร กษาถนน ทางเทา ฯลฯ 80, ,100. รวม 48 โครงการ 8,184,500. 6,737,044.54

9 ป พ.ศ.๒๕๕6 ย ทธศาสตร+ท ๔ การสรางความเขมแข งของช มชนตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ๑ โครงการบ าบ ดท กขB บ าร งส ขแบบ ABC 35,๐๐๐. การศ กษา ๔.1 รวม 1 โครงการ 35,0๐๐.

10 ป พ.ศ.๒๕๕6 ย ทธศาสตร+ท ๕ การบร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต ส งแวดลอมและการทองเท ยวอยางย งย น 1 โครงการค ดแยกขยะ 30,000 สาธารณส ขฯ 5.1 ๒ ๓ 4 โครงการปร บปร งสถานท ก าจ ดขยะม ล ฝอย โครงการจางเหมาคนด แลสถานท ก าจ ด ขยะม ลฝอย ศ นยBบร การสาธารณส ขและ คนท าความสะอาด โครงการข ดลอกท%อระบายน า (โอนเพ ม จ านวน 130,865 บาท) ๒๕๐,๐๐๐ ๑08,000 ๑๐๐,๐๐๐ 69, , , รวม 4 โครงการ 488,๐๐๐. 334,988.

11 ป พ.ศ.๒๕๕6 ย ทธศาสตร+ท ๖ การเสร มสรางธรรมาภ บาลและการบร หารจ ดการบานเม องท ด 1 โครงการอบรมค ณธรรม จร ยธรรม ๑๐,๐๐๐. 10,000 ส าน กปล ด ๖.๑ 2 3 โครงการจางเหมาท าความสะอาด ส าน กงานเทศบาลต าบลลาดยาว (โอนเง นเพ ม 12,000 บาท) โครงการจ ดงานว นเทศบาล 60,๐๐๐. 2๐,๐๐๐. 72,000 16,5๐๐. ๖.๓ โครงการอบรมส มมนาผ บร หาร,สมาช กฯ, พน กงาน,และล กจาง โครงการส ารวจความประเม นความพ ง พอใจผ ร บบร การ โครงการเตร ยมความพรอมในการเล อกต ง ๒๐๐,๐๐๐. ๒๐,๐๐๐. ๔๐๐,๐๐๐. ๑54,4๐๐. 396, ค%าท นการศ กษา ป.ตร และ ป.โท ๓72,๐๐๐. 268,00๐ โครงการก%อสรางโรงจอดรถด บเพล ง เทศบาลต าบลลาดยาว โครงการก%อสรางอาคารเก บพ สด โครงการจ ดท าแผนพ ฒนา (โอนเพ ม จ านวน 2,440 บาท) โครงการกฎหมายน%าร 656, , , , ,000. (โอนเพ ม, ก นเง น) 710,000. (โอนเพ ม, ก นเง น) 12,440. ว ชาการ ๖.๒ โครงการประชาส มพ นธBภาพล กษณBองคBกร ประจ าป+ พ.ศ.2556 ค%าปร บปร ง/ซ%อมแซมเส ยงไรสาย 140,๐๐๐. 150, ,74๐. 143, ๖.๓ โครงการความร%วมม อการช าระภาษ ผ%าน ธนาคาร โครงการจางเหมาแรงงานจ ดท าแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พยBส น 5,๐๐๐. ๗๐,๐๐๐. 100,40๐. คล ง 6.3

12 ป พ.ศ.๒๕๕6 ย ทธศาสตร+ท ๖ การเสร มสรางธรรมาภ บาลและการบร หารจ ดการบานเม องท ด โครงการประชาส มพ นธBการจ ดเก บภาษ โครงการเพ มประส ทธ ภาพการจ ดเก บภาษ โครงการส ารวจและปร บปร งฐานขอม ลแผน ท ภาษ และทะเบ ยนทร พยBส น โครงการจ ดท าเวท ประชาคม โครงการส ารวจขอม ลความจ าเป(นพ นฐาน โครงการจ ดท าแผนช มชน โครงการจางเหมาบร การคนงาน สวนสาธารณะและงานสาธารณ ปโภค โครงการพ ฒนาเทศบาลตามหล กการ บร หารจ ดการบานเม องท ด (จ ดซ อคร ภ ณฑBส าน กปล ดเทศบาล) โครงการพ ฒนาเทศบาลตามหล กการ บร หารจ ดการบานเม องท ด (จ ดซ อคร ภ ณฑBว ชาการและแผนงาน) โครงการพ ฒนาเทศบาลตามหล กการ บร หารจ ดการบานเม องท ด (จ ดซ อคร ภ ณฑBคล ง) โครงการพ ฒนาเทศบาลตามหล กการ บร หารจ ดการบานเม องท ด (จ ดซ อคร ภ ณฑBการศ กษา) โครงการพ ฒนาเทศบาลตามหล กการ บร หารจ ดการบานเม องท ด (จ ดซ อคร ภ ณฑBสาธารณส ขฯ) โครงการพ ฒนาเทศบาลตามหล กการ บร หารจ ดการบานเม องท ด (จ ดซ อคร ภ ณฑBช%าง) เอกสารแนบทาย 10,๐๐๐. 7๐,๐๐๐. ๑๐,๐๐๐. 5, , ,000. 2๐๐,๐๐๐. 70, , , ,000. 7, , , , , , , ,095. 6, ,950. คล ง การการศ กษา ช%าง ส าน กปล ด ว ชาการฯ คล ง การศ กษา สาธารณส ขฯ ช%าง ๖.๓ ๖.๒ ๖.๓ รวม ๒8 โครงการ 3,162,300. 3,368,505.03

13 โครงการบร หารก จการบานเม องท ด การจ ดซ อ/จ ดหา คร ภ ณฑ+ตางๆ ในการปฏ บ ต งาน

14 ป พ.ศ.๒๕๕6 ย ทธศาสตร+ท ๖ การเสร มสรางธรรมาภ บาลและการบร หารจ ดการบานเม องท ด (๑) โครงการพ ฒนาเทศบาลตามหล กการ บร หารจ ดการบานเม องท ด ค%าจ ดซ อยางรถยนตB 70,0๐๐. 69,6๐๐. ส าน กปล ด ๖.3 (๒) จ ดซ อเคร องปร บอากาศ 28,4๐๐. 0 ว ชาการ (๓) จ ดซ อกลองถ%ายภาพด จ ตอล 30,๐๐๐. 29,91๐. (๔) จ ดซ อเคร องม ลต ม เด ยโปรเจคเตอรB 64, ,900. (๕) จ ดซ อจอฉายภาพโปรเจคเตอรB 25, ,900. (๖) จ ดซ อต เหล กเก บแฟCมเอกสาร 40 ช%อง 7,000. 5,500. คล ง (7) จ ดซ อกลองว ดขนาดปCาย 17, ,000. (8) จ ดซ อเคร องคอมพ วเตอรBพรอมปร นเตอรB 25, ,000. (9) จ ดซ อกลองถ%ายภาพด จ ตอล 7,000. 6,990. สาธารณส ข (๑๐) จ ดซ อคอมพ วเตอรB 25, ,950. ช%าง (11) จ ดซ อเคร องกรองน าด ม 30, ,095. การศ กษา รวมจ านวน 11 รายการ 329, ,945.

15 ผลการด าเน นงาน (เพ มเต ม) โดยขอสน บสน น จากงานอ น และ ประสานบ รณาการรวมก บ งานอ น

16 ป พ.ศ.๒๕๕6 เพ มเต ม โดยสน บสน นจากงานอ น (๑) (๒) (๓) (๔) โครงการปกปCองสถาบ นส าค ญของชาต (สน บสน นจาก การท%องเท ยว แห%งประเทศไทย จ.อ ท ยธาน ) โครงการปล กปaาเฉล มพระเก ยรต สมเด จ พระนางเจาพระบรมราช น นาถฯ (สน บสน นกลาไม จ านวน ๒,๐๐๐ ตน จาก การไฟฟCาส%วนภ ม ภาคอ าเภอลาดยาว) กรณ อ ทกภ ย(น าปaาไหลหลาก) จ านวน ๓ คร ง ไดร บการสน บสน นจากหน%วยงาน ต%างๆ อาท เช%น อบจ.นว., สนง.ทร พยากร น า ภาค ๒ จ.สระบ ร, กรมชลประทาน นครสวรรคB, มณฑลทหารบกท ๓๑ ค%ายจ ร ประว ต, อ าเภอลาดยาว,อบต.ลาดยาว,อบต.ว งมา, อบต.ว งเม อง, อบต.สระแกว,อบต.บานไร%,ทต.ศาลเจาไก%ต%อ,ทต.คลอง ลานพ ฒนา, ทต.หนองเบน,ทต.บรรพตพ ส ย,ปภ.เขต ๘ จ.ก าแพงเพชร, ปภ.นครสวรรคB,การประปาส%วนภ ม ภาคลาดยาว,การไฟฟCา ส%วนภ ม ภาคลาดยาว,สภ.ลาดยาว และ แขวงการทางแม%วงกB ขอสน บสน นจากท น หล กประก นส ขภาพ โครงการรณรงคBก าจ ด ย งลายปCองก นโรคไขเล อดออก (บ รณาการหน%วยงาน อบจ.นว., อบต. ลาดยาว, ทต.หนองเบน,สนง.ควบค มโรคท ๘ นครสวรรคB, สสอ.ลาดยาว, รพ.ลาดยาว,อสม.ทต.ลาดยาว เพ อร%วมก นก าจ ดล กน า ย งลาย และท าลายแหล%งเพาะพ นธ Bล กน า ย งลาย พ%นสารเคม ก าจ ดย งลาย 6๗,๕๐๐ 36,000. ส าน กปล ด ส าน กปล ด ส าน กปล ด สาธารณส ข

17 ป พ.ศ.๒๕๕6 เพ มเต ม โดยสน บสน นจากงานอ น (๕) (๖) (๗) (8) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) โครงการปร บปร งสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย (โดยขอสน บสน นรถแบคโฮ จาก อบต. ลาดยาว ฝjงกลบขยะม ลฝอย) ขอสน บสน น จาก สนง.พ ฒนา ส งคมและความม นคงของมน ษยB จ.นว ร บ เง นสงเคราะหBผ ประสบปjญหาทางส งคม จ านวน ๑๓๐ รายๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท พรอมท งขอร บซ%อมแซมบาน ส าหร บคนพ การ จ านวน ๕ ราย ขอสน บสน นจาก ศ นยBพ ฒนา ส งคมหน%วยท ๒๒ จ งหว ดนครสวรรคB เพ อ ช%วยเหล อซ%อมแซมบานใหก บผ ส งอาย จ านวน ๓ ราย ขอสน บสน นรถเข นคนพ การ จาก อบจ. นครสวรรคB จ านวน ๖ ราย ขอสน บสน นจาก สนง.ก จการ สตร และสถาบ นครอบคร ว ขอร บสน บสน นจาก ท น หล กประก นส ขภาพ ทต.ลาดยาว เพ อจ ดท า โครงการส%งเสร มส ขภาพและเย ยมบานผ พ การ ขอร บการสน บสน น จ านวน ๑๐ ลานบาท เพ อก%อสรางสระ ว%ายน าจากกรมพละศ กษา กระทรวงการ ท%องเท ยวและการก ฬาแห%งประเทศไทย ขอความร%วมม อ อบจ.นว.ออกแบบสะพาน หล งว ดลาดยาว ขอความร%วมม อจาก แขวงการทาง นครสวรรคB เขต ๑ ออกแบบส ารวจ ทางเทา, ท%อระบายน า, ส ารวจออกแบบ เสาไฟฟCาแสงสว%างเกาะกลางถนน, ส ารวจ ออกแบบก%อสรางสะพานหนาเทศบาล 260, , ,000. สาธารณส ข การศ กษา การศ กษา การศ กษา การศ กษา สาธารณส ข การศ กษา ช%าง ช%าง

18 ป พ.ศ.๒๕๕6 เพ มเต ม โดยสน บสน นจากงานอ น (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐) (๒๑) ขอความร%วมม อจากธนาร กษBจ งหว ด นครสวรรคBเพ อขอพ นท สระประปา เพ อ จ ดท าสวนสาธารณะ ขอความร%วมม อจากการไฟฟCาส%วนภ ม ภาค ใหช%วยเก บสายไฟฟCาและสายอ นๆพรอมท ง ปร บปร งระบบไฟฟCาแสงสว%างบร เวณหนา ท ว%าการอ าเภอลาดยาว ประสานกรมโยธาธ การและผ งเม อง กรณ ร ปแบบเข อนค นคลองภายในเขตเทศบาล ประสาน อบต.ลาดยาว ข ดลอกคลอง ภายในเขตเทศบาล ขอความร%วมม อจาก อบจ.นว. ข ดลอกสระ น าภายในส าน กงานเทศบาลและโรงฆ%าส ตวB ของบสน บสน นจากท นหล กประก น ส ขภาพ โครงการค ดกรองผ ปaวยโรคตาตอ กระจก ของบสน บสน นจากท นหล กประก น ส ขภาพ โครงการฟlmนฟ ด แลผ ปaวยอ มพฤกษB อ มพาต ของบสน บสน นจากท นหล กประก น ส ขภาพ โครงการส%งเสร มส ขภาพและ พ ฒนาชมรมผ ส งอาย ๔๙,๔๕0. ๕๐,000. ๕๘,๔๐๐. ช%าง ช%าง ช%าง ช%าง ช%าง สาธารณส ข สาธารณส ข สาธารณส ข จ านวน 2๑ รายการ 634,350.

รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน

รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายองค การบร หารส วนต าบลส งเม น นายเร ยง ภ ญโญ นายกองค การบร หารส วนต าบลส งเม น ป ท 4 ว นท 1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554 ค าน า องค การบร หารส วนต าบลส งเม น

More information

- ๙ - บ ญช โครงการ/ ก จกรรม / งบประมาณ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ องค การบร หารส วนตาบลหนองระเว ยง ๕๔๖,๐๐๐ หม ท ๑๘ หม ท ๑๔

- ๙ - บ ญช โครงการ/ ก จกรรม / งบประมาณ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ องค การบร หารส วนตาบลหนองระเว ยง ๕๔๖,๐๐๐ หม ท ๑๘ หม ท ๑๔ ๙ 1. ย ทธศาสตร ด านการพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน ว ตถ ประสงค ของย ทธศาสตร เพ อพ ฒนาให การส ญจรไปมาสะดวกปลอดภ ยย งข น แนวทางการพ ฒนาท ๑ ก อสร างปร บปร งซ อมแซม ทางระบายน า ท อระบายน าไหล ทาง ก จกรรม งบประมาณ

More information

แผนการจ ดหาพ สด และ แผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ าง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนการจ ดหาพ สด และ แผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ าง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนการจ ดหาพ สด และ แผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ าง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ เทศบาลตาบลเสลภ ม อาเภอเสลภ ม จ งหว ดร อยเอ ด www.nmt.or.th/roiet/selapum/default.aspx แผนการจ ดหาพ สด และแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ าง ประจาป

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน

แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน -๑- แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน

More information

แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ

แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ องค การบร หารส วนตาบลทราย ม ล อาเภอสว างแดนด น จ งหว ดสกลนคร ส วนท 1 บทนา สารบ ญ หน า ส วนท 1 คานา ว ตถ ประสงค ของแผนการดาเน นงาน 1 ข นตอนการจ ดทาแผนการดาเน

More information

แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2552 องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ พ นท ด าเน นการ หม ท 2 หม ท 3 หม ท 4

แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2552 องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ พ นท ด าเน นการ หม ท 2 หม ท 3 หม ท 4 แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2552 องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ 1. ภายใต ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านสาธารณ ปโภค สาธารณ ปการ ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนา ปร บปร งระบบสาธารณ ปโภค สาธารณ

More information

รายงานรายละเอ ยดประมาณการรายร บงบประมาณรายจ ายท วไป ประจาป งบประมาณ 2553 เทศบาลตาบลบ านฉาง อาเภอบ านฉาง จ งหว ดระยอง

รายงานรายละเอ ยดประมาณการรายร บงบประมาณรายจ ายท วไป ประจาป งบประมาณ 2553 เทศบาลตาบลบ านฉาง อาเภอบ านฉาง จ งหว ดระยอง รายงานรายละเอ ยดประมาณการรายร บงบประมาณรายจ ายท วไป ประจาป งบประมาณ 2553 เทศบาลตาบลบ านฉาง อาเภอบ านฉาง จ งหว ดระยอง ประมาณการรายร บรวมท งส น 45,000,000 บาท แยกเป น รายได จ ดเก บ หมวดภาษ อากร รวม 9,610,000

More information

แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา

แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา 1 ส วนท 1 : บทนา 1.1 บทนา ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. 2548 ก าหนดให

More information

๑. ช อโครงการ โครงการจ ดการขยะม ลฝอยแบบบ รณาการสามระบบ ในร ปขยายผล (จ ดอบรมค ดแยกขยะ จ ดต งธนาคารขยะหม บ าน จ ดต งศ นย (EESH) และจ ดต งเตาเผาขยะ ช

๑. ช อโครงการ โครงการจ ดการขยะม ลฝอยแบบบ รณาการสามระบบ ในร ปขยายผล (จ ดอบรมค ดแยกขยะ จ ดต งธนาคารขยะหม บ าน จ ดต งศ นย (EESH) และจ ดต งเตาเผาขยะ ช ๑. ช อโครงการ โครงการจ ดการขยะม ลฝอยแบบบ รณาการสามระบบ ในร ปขยายผล (จ ดอบรมค ดแยกขยะ จ ดต งธนาคารขยะหม บ าน จ ดต งศ นย (EESH) และจ ดต งเตาเผาขยะ ช มชนปลอดมลพ ษ) ๒. ผ ร บผ ดชอบ ๒.๑ หน วยงานหล ก เทศบาลตาบลนางแล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา ได ก าหนดนโยบายให สถานศ กษาจ ดท า แผนปฏ บ ต การเพ อถ อเป นแนวทางในการปฏ

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ งานวางแผนและงบประมาณ ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

(นายพรส ทธ ศร ส ข) สาธารณส ขอ าเภอหลมเกา

(นายพรส ทธ ศร ส ข) สาธารณส ขอ าเภอหลมเกา ท พช ๐๓๓๒/ว๑๓๕ ส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอหลมเกา ๑๖๘ หม ๑ ต.นาแซง อ.หลมเกา พช ๖๗๑๒๐ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง สงแบบรายงานผลการต าบลจ ดการส ขภาพด ป4 ๒๕๕๘ เร ยน ผอ.รพ.สต.ท กแหงและศสม.หลมเกา ส งท สงมาด7วย แบบรายงานผลการต

More information

ระเบ ยบเทศบาลเม องคอหงส วาดวยการด าเน นงานของคณะกรรมการช มชน พ.ศ. 2551 รวมท งท แกไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2556

ระเบ ยบเทศบาลเม องคอหงส วาดวยการด าเน นงานของคณะกรรมการช มชน พ.ศ. 2551 รวมท งท แกไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2556 ระเบ ยบเทศบาลเม องคอหงส วาดวยการด าเน นงานของคณะกรรมการช มชน พ.ศ. 2551 รวมท งท แกไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2556 ค าน า เทศบาล(Municipality)เปนองคกรปกครองสวนท องถ นร ปแบบหน ง ท ม บทบาทส าค ญในการ ให บร

More information

รายงานการประช มคณะผ บร หาร/พน กงาน/ล กจางองคการบร หารสวนต าบลนาขา คร งท 12 ประจ าป( 2556 ว นท 25 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 14.00 น.

รายงานการประช มคณะผ บร หาร/พน กงาน/ล กจางองคการบร หารสวนต าบลนาขา คร งท 12 ประจ าป( 2556 ว นท 25 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 14.00 น. รายงานการประช มคณะผ บร หาร/พน กงาน/ล กจางองคการบร หารสวนต าบลนาขา คร งท 12 ประจ าป( 2556 ว นท 25 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองประช มองคการบร หารสวนต าบลนาขา อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ดรธาน ผ มาประช

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฎ บ ต การประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครนายก

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฎ บ ต การประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครนายก รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฎ บ ต การประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครนายก โดย งานต ดตามประเม นผลและรายงาน กล -มนโยบายและแผน เอกสารล าด บท 4/2557 งานต ดตามประเม นและรายงาน

More information

รายงานการจ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจาง เพ มเต ม ฉบ บท ๒

รายงานการจ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจาง เพ มเต ม ฉบ บท ๒ รายงานการจ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจาง เพ มเต ม ฉบ บท ๒ องค!การบร หารส$วนต าบลแม$พ ล ประจ าป)งบประมาณ ๒๕๕๖ บ นท กขอความ ส$วนราชการ องคการบร หารสวนต าบลแมพ ล (สวนการคล ง) ท อต. ๗๓๖๐๒ /๒๕๕๖ ว นท ๒๐ เด

More information

รายงานแผนปฏ บ ต ราชการระยะ 1 ป (ประจ าป พ.ศ. 2558)

รายงานแผนปฏ บ ต ราชการระยะ 1 ป (ประจ าป พ.ศ. 2558) รายงานแผนปฏ บ ต ราชการระยะ 1 ป (ประจ าป พ.ศ. 2558) ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รวบรวมจากส วนราชการและประมวลผลโดย พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ ส วนท 1 ภาพรวมงบประมาณ 1. แหล งเง นงบประมาณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4 (3)

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4  (3) คำนำ แผนปฏ บ ต การประจ าป ของส วนราชการระด บกรม จะแสดงให เห นถ งภารก จท จะด าเน นการ ในป น นๆ โดยจะเป นแผนการทางานประจ าป ท ม ความละเอ ยด ม ล าด บความส าค ญเร งด วนของการท างานและ การก าหนดแผนการใช จ ายงบประมาณท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ )

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม ส าน กแผนงาน กรมเจ าท า มกราคม 2555 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า สารบ ญ หน า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ

More information

(นางสมทรง พ นธ เจร ญวรก ล) นายกองค การบร หารส วนจ งหว ดพระนครศร อย ธยา

(นางสมทรง พ นธ เจร ญวรก ล) นายกองค การบร หารส วนจ งหว ดพระนครศร อย ธยา ดาเน นงานหมวดเง นอ ดหน น องค บร หารส วนจ งหว ดพระนครศร อย ธยา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกาศองค บร หารส วนจ งหว ดพระนครศร อย ธยา เร อง ต ดตามและประเม นผลดาเน นงานหมวดเง นอ ดหน น ขององค บร หารส วนจ งหว

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป 2556 ส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอเฉล มพระเก ยรต อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ตามย ทธศาสตร การด าเน นงานสาธารณส ข ป 2554-2557 ค าน า แผนปฏ บ ต งานตามย ทธศาสตรด าเน นงานและพ ฒนางานสาธารณส

More information

คานา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม

คานา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม คานา ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ก าหนดนโยบายให สถานศ กษาจ ดท า แผนปฏ บ ต การประจ าป เพ อใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต งานในภาพรวมของสถานศ กษาเป นประจ าท กป น น งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร

More information

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ องค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร คานา ป จจ บ นการบร หารทร พยากรมน ษย เป นส งท จาเป นอย างมากในการท จะทาองค กรไปส ความสาเร

More information

โดย สมาคมข าราชการและพน กงานจ างส วนท องถ นจ งหว ดยโสธร สมาคมข าราชการส วนต าบลและเทศบาล(แห งประเทศไทย) และภาค **********************************

โดย สมาคมข าราชการและพน กงานจ างส วนท องถ นจ งหว ดยโสธร สมาคมข าราชการส วนต าบลและเทศบาล(แห งประเทศไทย) และภาค ********************************** โครงการ ประช มส มมนาเช งว ชาการเพ อพ ฒนาศ กยภาพผ บร หาร สมาช กสภา ข าราชการ และพน กงานจ าง ขององค กรปกครองส วนท องถ น เร อง พ ฒนาได อย างถ กต องและถ กใจ องค กรปกครองส วนท องถ นไทยครองใจประชาชน โดย สมาคมข

More information