รายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ การด าเน นการตามต วช ว ดท 1.4

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ การด าเน นการตามต วช ว ดท 1.4"

Transcription

1 รายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ การด าเน นการตามต วช ว ดท 1.4 ระด บความส าเร จของการด าเน นงานตามแผนการต ดตามและประเม นผล ด านนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ด านการขนส งและจราจร (แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ ) ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร ส าน กแผนงาน กล มต ดตามและประเม นผล ก นยายน 2557

2 ค าน า ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ มาตรา 76 พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ มาตรา 13 มาตรา 16 และระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดท าแผนบร หารราชการแผ นด น พ.ศ ข อ 8 ก าหนดให คณะร ฐมนตร ต องจ ดท าแผน การบร หารราชการแผ นด น ตลอดระยะเวลาการบร หารราชการของคณะร ฐมนตร และเม อคณะร ฐมนตร ให ความเห นชอบแผนการบร หารราชการแผ นด นแล ว ให ประกาศในราชก จจาน เบกษา และให ส วนราชการ จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ให สอดคล องก บแผนบร หารราชการแผ นด น และเม อส นป งบประมาณให ส วนราชการ จ ดท ารายงานแสดงผลส มฤทธ ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร (สนข.) ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ สอดคล องก บนโยบายร ฐบาลและเช อมโยงก บแผนปฏ บ ต ราชการของกระทรวงคมนาคมแล ว และส าน กงาน กพร. ได ก าหนดกรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ สนข. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ โดยก าหนดต วช ว ดท 1.4 ระด บความส าเร จของการด าเน นงานตามแผน การต ดตามและประเม นผลด านนโยบาย/แผนงาน/โครงการด านการขนส งและจราจร (แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ ) ซ งส าน กแผนงาน กล มต ดตามและประเม นผล เป นผ ร บผ ดชอบ จ งได ด าเน นการ ต ดตามและประเม นผลโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ พร อมสร ปประเม นผลส าเร จ การด าเน นงาน กล มต ดตามและประเม นผล ก นยายน

3 สารบ ญ บทท 1 บทน า 1.1 ความเป นมาของแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ของ สนข. (ทบทวน ณ เด อนพฤศจ กายน 2556) การต ดตามและประเม นผลแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ บทท 2 ผลการต ดตามและประเม นผลการด าเน นโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. (พ.ศ ) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ภาพรวม ผลการต ดตามความก าวหน าการด าเน นโครงการด านการขนส งและจราจร 10 ตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. (พ.ศ ) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ณ เด อนก นยายน การประเม นผลการด าเน นแผนงาน/โครงการท ได ร บงบประมาณป 2557 ภายใต 17 แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ บทท 3 สร ปและข อเสนอแนะ 3.1 สร ปผลความส าเร จของการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. (พ.ศ ) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ณ เด อนก นยายน การบรรล ว ตถ ประสงค 3.3 ป ญหา/อ ปสรรคในการด าเน นงาน ข อเสนอแนะเพ อปร บปร งการด าเน นงานในรอบต อไป 30 หน า 27

4 สารบ ญตาราง หน า ตารางท 1-1 แสดงโครงการด านการขนส งและจราจรตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ ท ต องด าเน นการต ดตามและประเม นผลตามต วช ว ดค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ สนข. ประจ าป 2557 ตารางท 2-1 แสดงจ านวนแผนงาน/โครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ตารางท 2-2 แสดงผลการเบ กจ ายเง นงบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ จากการด าเน นโครงการด านการขนส งและจราจรตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ ณ ว นท 22 ก นยายน 2557 ตารางท 2-3 แสดงผลความก าวหน าการด าเน นโครงการด านการขนส งและจราจร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ (ระหว างเด อนต ลาคม 2556 ก นยายน 2557)

5 สารบ ญภาพ ภาพท 1-1 ข นตอนการต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. 7 พ.ศ ภาพท 2-1 แสดงร อยละงบประมาณป 2557 ของ สนข. จ าแนกตามประเด นย ทธศาสตร 9 ภาพท 2-2 แสดงจ านวนงบประมาณท สนข. ได ร บในการด าเน นโครงการด านการขนส งและจราจร 10 ป 2557 ภาพท 2-3 แสดงความก าวหน าการเบ กจ ายเง นงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ ณ ว นท 15 ก นยายน 2557 ของโครงการด านการขนส งและจราจรประจ าป งบประมาณ พ.ศ ภาพท 2-4 แสดงความก าวหน าการด าเน นโครงการด านการขนส งและจราจรตามแผนปฏ บ ต ราชการ 13 สนข. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท ใช เง นงบประมาณแผ นด น ภาพท 2-5 แสดงความก าวหน าการเบ กจ ายเง นนอกงบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ ณ ว นท 15 ก นยายน 2557 ของโครงการด านการขนส งและจราจรประจ าป งบประมาณ พ.ศ ภาพท 2-6 แสดงความก าวหน าการด าเน นโครงการด านการขนส งและจราจรตามแผนปฏ บ ต ราชการ 14 สนข. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท ใช เง นนอกงบประมาณ หน า

6 บทท 1 บทน า 1.1 ความเป นมาของแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ หมวด 3 การบร หารราชการเพ อให เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ก าหนดไว ด งน 1) มาตรา 13 ให คณะร ฐมนตร จ ดให ม แผนการบร หารราชการแผ นด นตลอดระยะเวลา การบร หารราชการของคณะร ฐมนตร เม อคณะร ฐมนตร ได แถลงนโยบายต อร ฐสภาแล ว ให ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ส าน กเลขาธ การนายกร ฐมนตร ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต และ ส าน กงบประมาณร วมก นจ ดท าแผนการบร หารราชการแผ นด น เสนอคณะร ฐมนตร พ จารณาภายในเก าส บว น น บแต ว นท คณะร ฐมนตร แถลงนโยบายต อร ฐสภา เม อคณะร ฐมนตร ให ความเห นชอบในแผนการบร หารราชการแผ นด นตามวรรคหน งแล ว ให ม ผลผ กผ นคณะร ฐมนตร ร ฐมนตร และส วนราชการ ท จะต องด าเน นการจ ดท าภารก จให เป นไปตาม แผนการบร หารราชการแผ นด นน น 2) มาตรา 16 ให ส วนราชการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการน น โดยจ ดท าแผนส ป ซ งจะต องสอดคล องก บแผนการบร หารราชการแผ นด นตามมาตรา 13 ในแต ละป งบประมาณให ส วนราชการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โดยให ระบ สาระส าค ญเก ยวก บนโยบายการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ เป าหมายและผลส มฤทธ ของงาน รวมท ง ประมาณการรายได และรายจ ายและทร พยากรอ นท ต องใช เสนอต อร ฐมนตร เพ อให ความเห นชอบ เม อร ฐมนตร ให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการใดตามวรรคสองแล ว ให ส าน กงบประมาณด าเน นการจ ดสรรงบประมาณเพ อปฏ บ ต งานให บรรล ผลส าเร จในแต ละภารก จ ตามแผนปฏ บ ต ราชการด งกล าว ในกรณ ท ส วนราชการม ได เสนอแผนปฏ บ ต ราชการในภารก จใดหร อภารก จใดไม ได ร บ ความเห นชอบจากร ฐมนตร ม ให ส าน กงบประมาณจ ดสรรงบประมาณส าหร บภารก จน น เม อส นป งบประมาณให ส วนราชการจ ดท ารายงานแสดงผลส มฤทธ ของการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป เสนอต อคณะร ฐมนตร 1.2 แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ของ สนข. (ทบทวน ณ เด อนพฤศจ กายน 2556) ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร (สนข.) ได ด าเน นการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. ท สอดคล องก บแผนบร หารราชการแผ นด นและย ทธศาสตร กระทรวงคมนาคม เพ อใช เป นกรอบแนวทาง การปฏ บ ต ราชการ ท งน น บต งแต สนข. จ ดต งข นเม อป พ.ศ ได ม การจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการข นแล ว จ านวน 3 ฉบ บ ค อ แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. ฉบ บท 1 (พ.ศ ) แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. ฉบ บท 2 (พ.ศ ) และแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. ฉบ บท 3 (พ.ศ ) ซ งเป นแผนปฏ บ ต ราชการ ฉบ บท ใช อย ป จจ บ น 1

7 ป งบประมาณ พ.ศ สนข. ได ด าเน นการทบทวนและปร บปร งแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ของ สนข. (พ.ศ ) เพ อให ท นต อสถานการณ และการเปล ยนแปลง ท งน แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ของ สนข.ฯ (ทบทวน ณ เด อนพฤศจ กายน 2556) ม ความสอดคล องก บย ทธศาสตร สนข. พ.ศ ย ทธศาสตร คค. พ.ศ และ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ โดยม สาระส าค ญด งน ว ส ยท ศน องค กรน าในการก าหนดท ศทางการพ ฒนาระบบการขนส งและจราจรของประเทศ พ นธก จ (1) เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และบ รณาการการจ ดท าแผนด านการขนส ง และจราจร รวมท งการข บเคล อนไปส การปฏ บ ต (2) ส งเสร มความปลอดภ ยและส งแวดล อมในระบบการขนส งและจราจร (3) พ ฒนาและประย กต ใช เทคโนโลย เพ อจ ดท าและเผยแพร ข อม ลสารสนเทศ และ องค ความร ด านการขนส งและจราจร ค าน ยมองค กร OTP to TOP ท มงานเป นเล ศ ร วมเป ดใจกว าง สานสร างเคร อข าย ประเด นย ทธศาสตร (๑) การพ ฒนานโยบายและแผนด านการขนส งและจราจรให สอดคล องก บสถานการณ ของประเทศ (2) การพ ฒนาระบบฐานข อม ลสารสนเทศการขนส งและจราจรเพ อจ ดท านโยบายและแผน ด านการขนส งและจราจร (3) การพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการองค กรส การเป นองค กรสมรรถนะส ง เป าประสงค เช งย ทธศาสตร (1) ม การน าข อเสนอนโยบายและแผนด านการขนส งและจราจร ไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม (๒) ม การน าระบบฐานข อม ลสารสนเทศท พ ฒนาข นไปใช ในการจ ดท านโยบายและ แผนด านการขนส งและจราจร (3) สนข. เป นองค กรสมรรถนะส งในการบร หารจ ดการตามแนวทางการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) เป าหมายการให บร การหน วยงาน หน วยงานท เก ยวข องด าเน นการตามนโยบายและแผนอย างเป นร ปธรรม ในการพ ฒนา และเสร มสร างศ กยภาพการขนส งและจราจร 2

8 1.3 การต ดตามและประเม นผลแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ หมวด 3 การบร หารราชการเพ อให เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ มาตรา 9 (3) ส วนราชการต องจ ดให ม การต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต ตามแผนปฏ บ ต ราชการตามหล กเกณฑ และว ธ การท ส วนราชการก าหนดข น ซ งต องสอดคล องก บมาตรฐานท ก.พ.ร. ก าหนด ในการน ส าน กงาน ก.พ.ร. ได ก าหนดกรอบการประเม นผล การปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ ประกอบด วย ม ต ภายนอก (ประส ทธ ผลและค ณภาพ) ม ต ภายใน (ประส ทธ ภาพและการพ ฒนาองค การ) โดยจ ดท าเป นค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการในแต ละป ซ งในส วนของ สนข. ส าน กงาน ก.พ.ร. ได ก าหนดต วช ว ด ระด บความส าเร จของการด าเน นงานตามแผน การต ดตามและประเม นผลด านนโยบาย/แผนงาน/โครงการด านการขนส งและจราจร ตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ โดยม เกณฑ การให คะแนน ด งน ระด บ 1 ด าเน นงานตามแผนได ร อยละ 80 ระด บ 2 ด าเน นงานตามแผนได ร อยละ 90 ระด บ 3 ด าเน นงานตามแผนได ร อยละ 100 ระด บ 4 ประเม นผลผ ม ส วนได เส ย/ผ เก ยวข องม ความพ งพอใจอย ในช วงระหว าง ระด บ 5 ประเม นผลผ ม ส วนได เส ย/ผ เก ยวข องม ความพ งพอใจร อยละ 80 ข นไป โดยม เง อนไขในการประเม นต วช ว ดด งกล าวว า ต องม การจ ดท ารายงานสร ปประเม นผล ความส าเร จในภาพรวมตามแผนการต ดตามและประเม นผลด านนโยบาย/แผนงาน/โครงการด านการขนส ง และจราจร ซ งต องแสดงถ งผลล พธ ในภาพรวมท สะท อนผลส าเร จท สนข. ด าเน นการได อย างช ดเจน และได ร บ ความเห นชอบจากผ บร หาร สนข. หร อได ร บการปฏ บ ต โดยหน วยงานท เก ยวข อง หากไม สามารถด าเน นการได จะพ จารณาปร บลดคะแนนท ได ตามต วช ว ด ๑ คะแนน และในการจ ดท ารายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ ในภาพรวมต องระบ ถ งผลล พธ ท เก ดข น รวมถ งการบรรล ว ตถ ประสงค ตามท ก าหนดไว และการน าไปใช ประโยชน ของแต ละนโยบาย/แผนงาน/โครงการด วย สผง. โดยกล มต ดตามและประเม นผล (ตผ.) ซ งเป นส วนราชการภายใน สนข. ม ภารก จ 1) ต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามนโยบาย แผนหล ก แผนแม บท แผนย ทธศาสตร แผนปฏ บ ต การด านการขนส งและจราจร 2) จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ แผนกลย ทธ ของส าน กงาน รวมท งปร บปร ง/ทบทวนให ม ความเหมาะสม 3) พ ฒนาฐานข อม ล ระบบ และว ธ การต ดตามประเม นผลแผนมหภาค แผนกลย ทธ สนข. รวมท งพ ฒนาฐานข อม ลสารสนเทศส าหร บจ ดท าแผนกลย ทธ สนข. ๔) ปฏ บ ต งานร วมหร อสน บสน นงานอ นท ได ร บมอบหมาย ส าน กแผนงาน กล มต ดตามและประเม นผล ได ด าเน นการต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งาน แผนงาน/โครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข.ฯ ตามเกณฑ ท ส าน กงาน ก.พ.ร. ก าหนดเป นประจ าอย างต อเน อง โดยม ข นตอนและว ธ การในการด าเน นการต ดตามและประเม นผล ด งน ก าหนดแผนต ดตามและประเม นผล (1) ก าหนดระยะเวลาการต ดตามความก าวหน าในการด าเน นงาน/โครงการตาม แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ ท ได ร บงบประมาณด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ จ านวน 2 รอบ ค อ รอบ 6 เด อน (ระหว างเด อนต ลาคม 2556 ม นาคม 2557) รอบ 12 เด อน (ระหว างเด อนเมษายน ก นยายน 2557) 3

9 (2) ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ภายใต แผนปฏ บ ต ราชการ สนข.ฯ ท ต องด าเน นการ ต ดตามและประเม นผลตามต วช ว ดค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ สนข. ประจ าป 2557 ประกอบด วย โครงการ ด านการขนส งและจราจร ท ได ร บจ ดสรรงบประมาณด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ จ านวนท งส น 19 โครงการ สร ปได ด งตารางท 1-1 ตารางท 1-1 แสดงโครงการด านการขนส งและจราจรตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ ท ต องด าเน นการต ดตามและประเม นผลตามต วช ว ดค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ สนข. ประจ าป 2557 หน วย : ล านบาท วงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรร โครงการ ป โครงการศ กษาประเม นศ กยภาพและการเตร ยมความพร อมด านโครงสร าง พ นฐานและบร การระบบขนส งของไทยส าหร บการเป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN Economic Community : AEC) (สผง.) 2. โครงการศ กษาพ ฒนาระบบการเช อมต อการเด นทาง บร เวณศ นย คมนาคม พหลโยธ น (สพร.) 3. โครงการศ กษาพ ฒนาปร บปร ง บ าร งร กษาระบบฐานข อม ล ข อสนเทศและ แบบจ าลอง เพ อบ รณาการพ ฒนาการขนส งและจราจร การขนส งต อเน องหลาย ร ปแบบและระบบโลจ สต กส (TDL) (ศทท.) 4. โครงการศ กษาการเช อมต อการเด นทางของผ โดยสารจากระบบขนส งมวลชน ระยะท 1 เขตพ นท จ งหว ดปท มธาน (สพร.) 5. โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟความเร วส ง สายกร งเทพฯ-เช ยงใหม ระยะ ท 1 กร งเทพฯ-พ ษณ โลก (สพร.) 4 งปม. นอก งปม โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟความเร วส ง สายกร งเทพฯ-นครราชส มา(สพร.) โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟความเร วส ง สายกร งเทพฯ-ห วห น (สพร.) โครงการศ กษาพ ฒนาเพ อเพ มประส ทธ ภาพระบบการขนส งส นค าต อเน อง หลายร ปแบบเช อมโยงก บเขตพ นท ฐานการผล ตหล กของประเทศ (สผง.) 9. โครงการศ กษาการพ ฒนาจ ดพ กรถบรรท กตามเส นทางขนส งส นค าสายหล ก ของประเทศ (สพร.) 10. โครงการศ กษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม เพ อการท องเท ยว เส นทาง ส ราษฎร ธาน -พ งงา-ภ เก ต (สสภ.) 11. โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟความเร วส ง สายกร งเทพฯ-เช ยงใหม ระยะท พ ษณ โลก-เช ยงใหม (สพร.) 12. โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟความเร วส ง สายกร งเทพฯ-หนองคาย ระยะท นครราชส มา-หนองคาย (สพร.) 13. โครงการศ กษาออกแบบรายละเอ ยดระบบขนส งมวลชนเม องนครราชส มาและ การพ ฒนาระบบเช อมต อการเด นทางของผ โดยสารก บระบบรถไฟความเร วส งเขตพ นท จ งหว ดนครราชส มา (สสภ.)

10 โครงการ 14. โครงการศ กษาความเหมาะสมและออกแบบเบ องต นระบบเช อมต อ การเด นทางของผ โดยสารก บระบบรถไฟความเร วส ง เขตพ นท จ งหว ดพ ษณ โลก (สพร.) 15. โครงการศ กษาความเหมาะสมและออกแบบเบ องต นในการจ ดต ง น คมอ ตสาหกรรมการบ นของประเทศไทย (สผง.) 16. โครงการศ กษาเพ อส งเสร มการเด นทางท ไม ใช เคร องยนต (Non Motorized Transport) และปร บปร งการเช อมต อการเด นทางระบบขนส ง สาธารณะเพ อการขนส งอย างย งย นและเป นม ตรต อส งแวดล อม (งบกองท น อน ร กษ พล งงาน) (สผป.) 17. โครงการศ กษาความเหมาะสมของระบบขนส งสาธารณะในพ นท สม ย เพ อส งเสร มการท องเท ยว (งบกองท นเพ อความปลอดภ ยในการใช รถใช ถนน (กปถ.)) 18. แผนงานด าเน นงานการบร หารจ ดการระบบต วร วม (Program Management Services : PMS) (สตร.) 19. การด าเน นงานจ ดท าระบบศ นย บร หารจ ดการรายได กลาง (Central Clearing House: CCH) (สตร.) วงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรร ป 2557 งปม. นอก งปม รวม ว ธ การต ดตามผลการด าเน นโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ (1) สผง. (ตผ.) ได ก าหนดแบบฟอร มรายงานการต ดตามความก าวหน าการด าเน นงาน ตามแผนงาน/โครงการด านการขนส งและจราจร ของ สนข. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เพ อใช เป น เคร องม อส าหร บต ดตามความก าวหน าผลการด าเน นงานและผลการใช จ ายงบประมาณในการด าเน นโครงการ ด งกล าว (Monitoring) (2) รวบรวมข อม ลผลการด าเน นงานในแต ละโครงการ โดยจ ดส งแบบฟอร มรายงาน การต ดตามความก าวหน าการด าเน นงานตามแผนงานโครงการด านการขนส งและจราจร ของ สนข. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ให ส าน ก/กอง/ศ นย ท เป นผ ร บผ ดชอบกรอกข อม ลและรายงานผลการด าเน นงาน รอบ 6 เด อน และ 12 เด อน โดยม สาระส าค ญ ประกอบด วย 2.1 ป จจ ยสภาวะแวดล อมหร อบร บทโครงการ 2.2 ด านป จจ ยน าเข า 2.3 ด านกระบวนการ 2.4 ด านผลผล ต 2.5 ผลการตอบสนองต อเป าหมายของแผนปฏ บ ต ราชการฯ 5

11 1.3.3 ว ธ การประเม นผล การประเม นผลโครงการด านการขนส งและจราจรตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข.ฯ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ สนข. ม ว ธ การประเม นผล ด งน (1) การประเม นผลแบบ Goal-based Approach โดยย ดว ตถ ประสงค ของโครงการ เป นหล กในการประเม นความส าเร จ ซ งเป นท งเป าหมายของการประเม นและผลล พธ ท คาดหว งสามารถน ามาใช เป นเกณฑ ต ดส นผลส าเร จของการด าเน นงาน และข อม ลท ได จากการประเม นแบบน จะเป นประโยชน ต อการ ปร บปร งแก ไขการด าเน นโครงการในระยะต อไป (2) การประเม นผลด วย CIPPI Model โดยพ จารณาองค ประกอบการด าเน นโครงการท ครอบคล มด านบร บทหร อสภาวะแวดล อมต างๆ (Context) ป จจ ยน าเข า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผล ต (Product) และผลกระทบ (Impact) โครงการด านการขนส งและจราจรตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข.ฯ ประจ าป 2557 รอบ 12 เด อน (ต ลาคม 2556-ก นยายน 2557) จ านวน 17 โครงการ จ าแนกเป นโครงการท อย ระหว าง ด าเน นการ 13 โครงการ ม ประเด นการประเม น ประกอบด วย 1.1 ความก าวหน าของการด าเน นโครงการเท ยบก บแผนงานท ก าหนด 1.2 ผลส าเร จเบ องต น 1.3 ป ญหา อ ปสรรค สาเหต และแนวทางแก ไขท ผ านมา 1.4 แนวทางการด าเน นงานต อไป และข อเสนอแนะ และเป นโครงการท ส นส ดแล ว จ านวน 6 โครงการ ม ประเด นการประเม น ประกอบด วย 2.1 ผลผล ตหร อความส าเร จของโครงการ (Output) ตามท ก าหนดไว ในว ตถ ประสงค รวมถ งป ญหาอ ปสรรคจากการด าเน นโครงการ 2.2 ผลล พธ โครงการ (Outcome) รวมถ งผลพลอยได ท งในด านบวกและด านลบ 2.3 ผลกระทบของโครงการ (Impact) ท เก ดข นต อประชาชนและพ นท เป าหมาย รวมถ งผ ท เก ยวข องอ นๆ ท งในด านบวกและด านลบ 2.4 ความต อเน องและย งย น (Sustainability) การจ ดท ารายงาน ส าน กแผนงาน โดยกล มต ดตามและประเม นผล น าข อม ลท ได จากการต ดตาม และประเม นผลของแต ละโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข.ฯ มาประมวลและจ ดท ารายงาน สร ปประเม นผลความส าเร จในภาพรวมตามแผนการต ดตามและประเม นผลด านนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ด านการขนส งและจราจร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เสนอผ บร หาร สนข. พ จารณาให ความเห นชอบ รายละเอ ยดสร ปข นตอนและว ธ การในการด าเน นการต ดตามและประเม นผล ปรากฏด งภาพท 1-1 6

12 ภาพท 1-1 ข นตอนการต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ

13 บทท 2 ผลการต ดตามและประเม นผลการด าเน นโครงการ ตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. (พ.ศ ) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ภาพรวม แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ ซ ง สนข. ได ด าเน นการทบทวนเม อเด อน พฤศจ กายน 2556 ได ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ไว 3 ประเด น ค อ (๑) การพ ฒนานโยบายและแผนด านการขนส งและจราจรให สอดคล องก บสถานการณ ของประเทศ (2) การพ ฒนาระบบฐานข อม ลสารสนเทศการขนส งและจราจรเพ อจ ดท านโยบายและแผน ด านการขนส งและจราจร (3) การพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการองค กรส การเป นองค กรสมรรถนะส ง ป งบประมาณ พ.ศ สนข. ได ร บจ ดสรรงบประมาณ จ านวนท งส น ล านบาท ส าหร บด าเน นการแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ เพ อตอบสนอง ต อนโยบายร ฐบาล และย ทธศาสตร กระทรวงคมนาคม โดยจ าแนกตามประเด นย ทธศาสตร สนข. ได ด งตารางท 2-1 และภาพท 2-1 ตารางท 2-1 แสดงจ านวนแผนงาน/โครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ หน วย : ล านบาท จ านวน ประเด นย ทธศาสตร ท งบประมาณ ค ดเป นร อยละ 1. การพ ฒนานโยบายและแผนด านการขนส ง และจราจรให สอดคล องก บสถานการณ ของ ประเทศ 2. การพ ฒนาระบบฐานข อม ลสารสนเทศการ ขนส งและจราจรเพ อจ ดท านโยบายและแผน ด านการขนส งและจราจร 3. การพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการองค กร ส การเป นองค กรสมรรถนะส ง แผนงาน/โครงการ รวม หมายเหต : ประเด นย ทธศาสตร ท 3 ม เฉพาะแผนงาน/โครงการด านการฝ กอบรมบ คลากรภายในกระทรวงคมนาคม 8

14 ร อยละ 0.71 ร อยละ ร อยละ ภาพท 2-1 แสดงร อยละงบประมาณป พ.ศ ของ สนข. จ าแนกตามประเด นย ทธศาสตร นอกจากน สนข. ย งได ร บงบประมาณสน บสน นจากหน วยงานอ น (เง นนอกงบประมาณ) ได แก กองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน กองท นเพ อความปลอดภ ยในการใช รถใช ถนน และเง นก เพ อฟ นฟ เศรษฐก จและพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ในการด าเน นโครงการด านการขนส ง และจราจร จ านวน 4 โครงการ วงเง นรวมท งส น ล านบาท ในการน เพ อให สนข. ม ผลการด าเน นงานท บรรล เป าหมาย ต วช ว ด ระด บความส าเร จ ของการด าเน นงานตามแผนการต ดตามและประเม นผลด านนโยบาย/แผนงาน/โครงการด านการขนส งและจราจร ตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ จ งได ด าเน นการต ดตามและประเม นผลเฉพาะส วนท เป น โครงการด านการขนส งและจราจร ท ใช งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ หมวดงบรายจ ายอ น และโครงการด านการขนส งและจราจรท ใช เง นนอกงบประมาณจากหน วยงานอ นเท าน น ซ งในป งบประมาณ พ.ศ สนข. ด าเน นการท งส น 19 โครงการ จ าแนกเป น โครงการท ได ร บงบประมาณผ กพ น จ านวน 11 โครงการ วงเง นรวม ล านบาท โครงการท ได ร บงบประมาณป พ.ศ (โครงการใหม ) จ านวน 4 โครงการ วงเง นรวม ล านบาท โครงการใช เง นนอกงบประมาณ จ านวน 4 โครงการ วงเง นรวม ล านบาท 9

15 ลบ ลบ ลบ. ภาพท 2-2 แสดงจ านวนงบประมาณท สนข. ได ร บในการด าเน นโครงการด านการขนส งและจราจร ป พ.ศ ผลการต ดตามความก าวหน าการด าเน นโครงการด านการขนส งและจราจรตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. (พ.ศ ) ประจ าป งบประมาณ 2557 ณ เด อนก นยายน 2557 จากการต ดตามความก าวหน าการด าเน นแผนงาน/โครงการ/ก จกรรม ตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. (พ.ศ ) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ พบว า แผนงาน/โครงการ ท อย ในความร บผ ดชอบ ของส าน ก/กอง/ศ นย รอบท 2 ระหว างเด อนต ลาคม 2556 ก นยายน 2557 จ านวน 19 โครงการ ซ งเป นโครงการ ท ได ร บจ ดสรรงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ และเง นสน บสน นจากหน วยงานอ น แบ งเป น โครงการท ได ร บงบประมาณผ กพ น จ านวน 11 โครงการ โครงการท ได ร บงบประมาณใหม ป พ.ศ (โครงการใหม ) จ านวน 4 โครงการ โครงการใช เง นนอกงบประมาณ จ านวน 4 โครงการ ในส วนของผลการเบ กจ าย พบว า ณ ว นท 22 ก นยายน 2557 สามารถเบ กจ ายงบประมาณ รายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท ใช ในการด าเน นโครงการ จ านวน ล านบาท ค ดเป น ร อยละ คงเหล อ ล านบาท ค ดเป นร อยละ และเบ กจ ายเง นนอกงบประมาณได ล านบาท ค ดเป นร อยละ คงเหล อ ล านบาท ค ดเป นร อยละ รายละเอ ยดปรากฏด งตารางท 2-2 และ 2-3 และภาพท 2-2 ถ ง 2-5 ตารางท 2-2 แสดงผลการเบ กจ ายเง นงบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ จากการด าเน นโครงการ ด านการขนส งและจราจรตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ ณ ว นท 22 ก นยายน 2557 หน วย : ล านบาท ประเภทงบประมาณ งบประมาณท ได ร บในการด าเน นโครงการ เบ กจ าย คงเหล อ ตามแผนปฏ บ ต ราชการฯ - เง นงบประมาณแผ นด น (57.33%) - เง นนอกงบประมาณ (19.72%) (42.67%) (80.28%) 10

16 ล าด บ ท ตารางท 2-3 แสดงผลความก าวหน าการด าเน นโครงการด านการขนส งและจราจร ประจ าป งบประมาณ. พ.ศ (ระหว างเด อนต ลาคม 2556 ก นยายน 2557) ช อโครงการ 1 โครงการศ กษาประเม นศ กยภาพและ เตร ยมความพร อมด านโครงสร าง พ นฐานและบร การระบบขนส ง ของไทยส าหร บการเป นประชาคม เศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) 2 โครงการศ กษาพ ฒนาระบบ การเช อมต อการเด นทางบร เวณ ศ นย คมนาคมพหลโยธ น 3 โครงการศ กษาพ ฒนาปร บปร ง บ าร งร กษาระบบฐานข อม ล ข อสนเทศและแบบจ าลองเพ อ บ รณาการพ ฒนาการขนส งและ จราจร การขนส งต อเน องหลาย ร ปแบบ และระบบโลจ สต กส (TDL) 4 โครงการศ กษาการเช อมต อ การเด นทางของผ โดยสารจากระบบ ขนส งมวลชนระยะท 1 เขตพ นท จ งหว ดปท มธาน 5 โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟ ความเร วส ง กร งเทพฯ-เช ยงใหม ระยะท 1 กร งเทพฯ-พ ษณ โลก 6 โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟ ความเร วส ง กร งเทพฯ-นครราชส มา 7 โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟ ความเร วส ง กร งเทพฯ-ห วห น 8 โครงการศ กษาพ ฒนาเพ อเพ ม ประส ทธ ภาพระบบการขนส งส นค า ต อเน องหลายร ปแบบ เช อมโยงก บ เขตพ นท ฐานการผล ตหล กของประเทศ 9 โครงการศ กษาการพ ฒนาจ ดพ ก รถบรรท กตามเส นทางขนส งส นค า สายหล กของประเทศ หน วย : ล านบาท ป งบประมาณ พ.ศ หน วย เบ กจ าย งาน งบประมาณ ณ ว นท 22 ก.ย. 57 คงเหล อ หมายเหต จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ สผง แล วเสร จเม อว นท 10 ม ถ นายน 2557 ล าช ากว าแผน (ส ญญา ส นส ดเด อนก นยายน 2556) สพร แล วเสร จเม อว นท 19 ม นาคม 2557 ช ากว าแผน (ส ญญา ส นส ดว นท 19 ต ลาคม 2556) ศทท ช ากว าแผน (ส ญญา ส นส ดว นท 10 ม นาคม 2557) สพร แล วเสร จเม อว นท 5 พฤศจ กายน 2556 ช ากว าแผน (ส ญญา ส นส ดว นท 19 ส งหาคม 2556) สรร แล วเสร จเม อว นท 4 ธ นวาคม 2556 เร วกว าแผน (ส ญญาส นส ด ว นท 9 ธ นวาคม 2556) สรร ช ากว าแผน (ส ญญาส นส ด ว นท 29 มกราคม 2557) สรร แล วเสร จ เม อว นท 31 ม นาคม 2557 ช ากว าแผน (ส ญญาส นส ด ว นท 29 มกราคม 2557) สผง เป นไปตามแผน (ส ญญา ส นส ดเด อนต ลาคม 2557) สผง ช ากว าแผน (ส ญญา ส นส ดว นท 13 ส งหาคม 2557) 11

17 ล าด บ ท ช อโครงการ 10 โครงการศ กษาและออกแบบทางรถไฟ สายใหม เพ อการท องเท ยว เส นทาง ส ราษฎร ธาน -พ งงา-ภ เก ต 11 โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟ ความเร วส ง สายกร งเทพฯ-เช ยงใหม ระยะท 2 พ ษณ โลก-เช ยงใหม 12 โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟ ความเร วส ง สายกร งเทพฯ-หนองคาย ระยะท 2 นครราชส มา-หนองคาย 13 โครงการศ กษาออกแบบรายละเอ ยด ระบบขนส งมวลชนเม องนครราชส มา และการพ ฒนาระบบเช อมต อ การเด นทางของผ โดยสารก บระบบ รถไฟความเร วส งเขตพ นท จ งหว ด นครราชส มา 14 โครงการศ กษาความเหมาะสมและ ออกแบบเบ องต นระบบเช อมต อ การเด นทางของผ โดยสารก บระบบรถไฟ ความเร วส ง เขตพ นท จ งหว ดพ ษณ โลก 15 โครงการศ กษาความเหมาะสมและ ออกแบบเบ องต นในการจ ดต งน คม อ ตสาหกรรมการบ นของประเทศไทย 16 โครงการศ กษาเพ อส งเสร ม การเด นทางท ไม ใช เคร องยนต (Non Motorized Transport) และ ปร บปร งการเช อมต อการเด นทาง ระบบขนส งสาธารณะเพ อการขนส ง อย างย งย นและเป นม ตรต อ ส งแวดล อม 17 โครงการศ กษาความเหมาะสม ของระบบขนส งสาธารณะในพ นท ป งบประมาณ พ.ศ หน วย เบ กจ าย งาน งบประมาณ ณ ว นท 22 ก.ย. 57 คงเหล อ หมายเหต จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ สสภ เป นไปตามแผน (ส ญญา ส นส ดว นท 10 พฤศจ กายน 2557) สพร เป นไปตามแผน (ส ญญา ส นส ดว นท 22 พฤศจ กายน 2557) สรร อย ระหว างด าเน นการ จ ดจ างท ปร กษา สสภ อย ระหว างด าเน นการ จ ดจ างท ปร กษา สพร อย ระหว างด าเน นการ จ ดจ างท ปร กษา สผง อย ระหว างด าเน นการ จ ดจ างท ปร กษา รวม งปม สผป. สม ย เพ อส งเสร มการท องเท ยว 18 โครงการจ ดท าแผนงานด าเน นงาน การบร หารจ ดการระบบต วร วม ( Program Management Services : PMS) 19 โครงการจ ดท าระบบศ นย บร หาร จ ดการรายได กลาง (Central Clearing House: CCH) สสภ แล วเสร จเม อว นท 29 ส งหาคม 2557 เร วกว าแผน (ส ญญาส นส ด ว นท 11ธ นวาคม 2557) อย ระหว างด าเน นการ สตร เป นไปตามแผน (ส ญญา ส นส ดว นท 8 มกราคม 2560) สตร อย ระหว างด าเน นการ รวมเง น นอก งปม รวมท งส น

18 ลบ ลบ. ภาพท 2-3 แสดงความก าวหน าการเบ กจ ายเง นงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ ณ ว นท 22 ก นยายน 2557 ของโครงการด านการขนส งและจราจรประจ าป งบประมาณ พ.ศ (ใช เง นงบประมาณแผ นด น) อย ระหว างจ ดจ างท ปร กษา ภาพท 2-4 แสดงความก าวหน าการด าเน นโครงการด านการขนส งและจราจรตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท ใช เง นงบประมาณแผ นด น 13

19 ลบ ลบ. ภาพท 2-5 แสดงความก าวหน าการเบ กจ ายเง นนอกงบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ ณ ว นท 22 ก นยายน 2557 ของโครงการด านการขนส งและจราจรประจ าป งบประมาณ พ.ศ (ใช เง นนอกงบประมาณ) อย ระหว างขออน ม ต จ างผ ด าเน นโครงการฯ ภาพท 2-6 แสดงความก าวหน าการด าเน นโครงการด านการขนส งและจราจรตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท ใช เง นนอกงบประมาณ 14

20 ผลการด าเน นโครงการภายใต แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ ณ เด อนก นยายน 2557 สนข. ม ผลการด าเน นงาน/โครงการภายใต แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. ในป งบประมาณ พ.ศ จ านวน 19 โครงการ สร ปได ด งน 1. โครงการท ด าเน นการแล วเสร จ ม จ านวน 6 โครงการ ประกอบด วย 1.1 โครงการท ได ร บงบประมาณแผ นด น จ านวน 5 โครงการ ได แก โครงการศ กษาประเม นศ กยภาพและเตร ยมความพร อมด านโครงสร างพ นฐาน และบร การระบบขนส งของไทยส าหร บการเป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) เร มด าเน นโครงการเม อว นท 15 ม ถ นายน 2555 แล วเสร จเม อว นท 10 ม ถ นายน 2557 ช ากว าแผน (ส ญญาส นส ดเด อนก นยายน 2556) โครงการศ กษาพ ฒนาระบบการเช อมต อการเด นทางบร เวณศ นย คมนาคมพหลโยธ น เร มด าเน นโครงการเม อว นท 20 ส งหาคม 2555 แล วเสร จเม อว นท 19 ม นาคม 2557 ช ากว าแผน (ส ญญาส นส ดว นท 19 ต ลาคม 2556) เน องจากการศ กษาไม แล วเสร จ ตามระยะเวลาท ก าหนด และการเบ กจ ายเง นล าช ากว าแผน โครงการศ กษาการเช อมต อการเด นทางของผ โดยสารจากระบบขนส งมวลชน ระยะท 1 เขตพ นท จ งหว ดปท มธาน เร มด าเน นโครงการเม อว นท 20 ส งหาคม 2555 แล วเสร จเม อว นท 5 พฤศจ กายน 2556 ช ากว าแผน (ส ญญาส นส ดว นท 19 ส งหาคม 2556) โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟความเร วส ง กร งเทพฯ-เช ยงใหม ระยะท 1 กร งเทพฯ-พ ษณ โลก เร มด าเน นโครงการเม อว นท 10 ต ลาคม 2555 แล วเสร จเม อว นท 4 ธ นวาคม 2556 เร วกว าแผน (ส ญญาส นส ดว นท 9 ธ นวาคม 2556) โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟความเร วส ง กร งเทพฯ-ห วห น เร มด าเน นโครงการเม อว นท 30 พฤศจ กายน 2555 แล วเสร จเม อว นท 31 ม นาคม 2557 ช ากว าแผน (ส ญญาส นส ดว นท 29 มกราคม 2557) 1.2 โครงการนอกงบประมาณ จ านวน 1 โครงการ ค อ โครงการศ กษาเพ อส งเสร มการเด นทาง ท ไม ใช เคร องยนต (Non Motorized Transport) และปร บปร งการเช อมต อการเด นทางระบบขนส งสาธารณะ เพ อการขนส งอย างย งย นและเป นม ตรต อส งแวดล อม เร มด าเน นโครงการเม อว นท 12 ธ นวาคม 2556 แล วเสร จ เม อว นท 29 ส งหาคม 2557 เร วกว าแผน (ส ญญาส นส ดว นท 11 ธ นวาคม 2557) 2. โครงการท อย ระหว างด าเน นการ ม จ านวน 13 โครงการ 2.1 โครงการท ได ร บงบประมาณแผ นด น จ านวน 10 โครงการ ได แก โครงการศ กษาพ ฒนาปร บปร ง บ าร งร กษาระบบฐานข อม ลข อสนเทศและ แบบจ าลองเพ อบ รณาการพ ฒนาการขนส งและจราจร การขนส งต อเน องหลายร ปแบบ และระบบโลจ สต กส (TDL) เร มด าเน นโครงการเม อว นท 7 ก นยายน 2555 ส นส ดส ญญาว นท 10 ม นาคม 2557 ป จจ บ น ท ปร กษาฯ จ ดส งร างรายงานฉบ บสมบ รณ (Draft final Report) ให สนข. แล ว โดยภาพรวมม ผลการด าเน นงานค บหน าค ดเป นร อยละ 95.2 ช ากว าแผน 15

21 2.1.2 โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟความเร วส ง กร งเทพฯ-นครราชส มา เร มด าเน น โครงการเม อว นท 30 พฤศจ กายน 2555 ส นส ดส ญญาว นท 29 มกราคม 2557 ป จจ บ น คณะกรรมการก าก บการศ กษาฯ ม มต เห นชอบรายงานการศ กษา ความเหมาะสม (ฉบ บปร บปร งแก ไข คร งท 2) รายงานสร ปแนวทางการด าเน นโครงการรถไฟความเร วส ง รายการ ค านวณ แบบกรอบรายละเอ ยด (Definitive Drawing) แบบแปลนแสดงแนวเขตทางและค าพ ก ดแบบแปลนแสดง ท ด นท ถ กเขตทาง แบบแปลนแสดงทร พย ส นท อย ในเขตทาง และบ ญช รายการแปลงท ด นท อย ในเขตทาง รายงาน บ ญช ปร มาณงานและประมาณราคาค าก อสร าง และเอกสารประกวดราคา เม อว นท 19 ส งหาคม 2557 โดยภาพรวมม ผลการด าเน นงานค บหน าค ดเป นร อยละ 85 ช ากว าแผน โดย สนข. ได ม หน งส อแจ งปร บรายว น ตามเง อนไขของส ญญา โครงการศ กษาพ ฒนาเพ อเพ มประส ทธ ภาพระบบการขนส งส นค าต อเน อง หลายร ปแบบ เช อมโยงก บเขตพ นท ฐานการผล ตหล กของประเทศ เร มด าเน นโครงการเม อว นท 8 ส งหาคม 2556 ส นส ดส ญญาเด อนต ลาคม 2557 ป จจ บ นคณะกรรมการก าก บการศ กษาฯ ม มต เห นชอบรายงานความก าวหน า ฉบ บท 3 เม อว นท 25 กรกฎาคม 2557 โดยภาพรวมม ผลการด าเน นงานค บหน าค ดเป นร อยละ 86 เป นไปตามแผน โครงการศ กษาการพ ฒนาจ ดพ กรถบรรท กตามเส นทางขนส งส นค าสายหล ก ของประเทศ เร มด าเน นโครงการเม อว นท 15 ส งหาคม 2556 ส นส ดส ญญาว นท 13 ส งหาคม 2557 ป จจ บ นอย ระหว างท ปร กษาจ ดส งรายงานฉบ บสมบ รณ โดยภาพรวมม ผลการ ด าเน นงานค บหน าค ดเป นร อยละ 95 ช ากว าแผน โครงการศ กษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม เพ อการท องเท ยว เส นทางส ราษฎร ธาน - พ งงา-ภ เก ต เร มด าเน นโครงการเม อว นท 11 ก นยายน 2556 ส นส ดส ญญาว นท 10 พฤศจ กายน 2557 ป จจ บ น ผอ.สนข. เห นชอบรายงานฉบ บกลาง (Interim Report) รายงาน ก าหนดแนวทางการออกแบบ (Conceptual Design Report) แล ว โดยภาพรวมม ผลการด าเน นงานค บหน า ค ดเป นร อยละ 50 เป นไปตามแผน โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟความเร วส ง สายกร งเทพฯ-เช ยงใหม ระยะท 2 พ ษณ โลก-เช ยงใหม เร มด าเน นโครงการเม อว นท 23 ก นยายน 2556 ส นส ดส ญญาว นท 22 พฤศจ กายน 2557 ป จจ บ นคณะกรรมการก าก บการศ กษาฯ ม มต เห นชอบร างแบบกรอบรายละเอ ยด (Draft Definitive Design Drawings) และร างแบบแปลนแสดงทร พย ส นท อย ในเขตทาง และร างบ ญช รายการ แปลงท ด นท อย ในเขตทาง เม อว นท 29 กรกฎาคม 2557 โดยภาพรวมม ผลการด าเน นงานค บหน าค ดเป นร อยละ 70 เป นไปตามแผน โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟความเร วส ง สายกร งเทพฯ-หนองคาย ระยะท 2 นครราชส มา-หนองคาย ระยะเวลาด าเน นการ 14 เด อน ป จจ บ น อย ระหว างด าเน นการจ ดจ างท ปร กษา โครงการศ กษาออกแบบรายละเอ ยดระบบขนส งมวลชนเม องนครราชส มาและ การพ ฒนาระบบเช อมต อการเด นทางของผ โดยสารก บระบบรถไฟความเร วส งเขตพ นท จ งหว ดนครราชส มา ป จจ บ น อย ระหว างด าเน นการจ ดจ างท ปร กษา 16

22 2.1.9 โครงการศ กษาความเหมาะสมและออกแบบเบ องต นระบบเช อมต อการเด นทาง ของผ โดยสารก บระบบรถไฟความเร วส ง เขตพ นท จ งหว ดพ ษณ โลก ระยะเวลาด าเน นการ 12 เด อน ป จจ บ น อย ระหว างด าเน นการจ ดจ างท ปร กษา โครงการศ กษาความเหมาะสมและออกแบบเบ องต นในการจ ดต งน คมอ ตสาหกรรม การบ นของประเทศไทย ระยะเวลาด าเน นการ 12 เด อน ป จจ บ น อย ระหว างด าเน นการจ ดจ างท ปร กษา 2.2 โครงการนอกงบประมาณ จ านวน 3 โครงการ ได แก โครงการศ กษาความเหมาะสมของระบบขนส งสาธารณะในพ นท สม ย เพ อส งเสร ม การท องเท ยว ป จจ บ นคณะกรรมการก าก บการศ กษาฯ เห นชอบรายงานความก าวหน า (inception) เม อว นท 4 ก นยายน 2557 โดยภาพรวมม ผลการด าเน นงานค บหน าค ดเป นร อยละ โครงการจ ดท าแผนงานด าเน นงานการบร หารจ ดการระบบต วร วม Program Management Services (PMS) เร มด าเน นโครงการเม อว นท 8 มกราคม 2556 ส นส ดส ญญาว นท 8 มกราคม 2560 ป จจ บ น ผ เช ยวชาญได จ ดท ารายงานความก าวหน าฉบ บท 6 และรายงาน สร ปโครงการน าร องแล ว โดยภาพรวมม ผลการด าเน นงานค บหน าค ดเป นร อยละ เป นไปตามแผน โครงการจ ดท าระบบศ นย บร หารจ ดการรายได กลาง (Central Clearing House : CCH) ระยะเวลาด าเน นการ 30 เด อน ป จจ บ น ได ต วผ ร บจ างด าเน นโครงการจ ดท าระบบศ นย บร หารจ ดการรายได กลาง (Central Clearing House : CCH) แล ว ค อ BSV Consortium ในวงเง น 338 ล านบาท (รวมภาษ ม ลค าเพ ม) อย ระหว างขออน ต จ างผ ด าเน นโครงการฯ และลงนามในส ญญาจ างตามข นตอนต อไป คาดว าจะสามารถลงนาม ในส ญญาจ างและเร มด าเน นโครงการฯ ได ภายในเด อนต ลาคม การประเม นผลการด าเน นแผนงาน/โครงการท ได ร บงบประมาณป 2557 ภายใต แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ ณ เด อนก นยายน 2557 สนข. สามารถด าเน นงาน/โครงการท ได ร บงบประมาณป 2557 ภายใต แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. เสร จเร ยบร อยแล ว (Post Evaluation) จ านวน 6 โครงการ และอย ระหว าง ด าเน นการ (Ongoing Evaluation) อ กจ านวน 13 โครงการ ม ผลการประเม นภาพรวม ด งน การประเม นผลโครงการท ด าเน นงานเสร จเร ยบร อยแล ว (Post Evaluation) โดยประเม นแบบ CIPPI Model ประกอบด วย การประเม นด านบร บทหร อสภาวะแวดล อมต างๆ (Context) ด านป จจ ยน าเข า (Input) ด านกระบวนการ (Process) ด านผลผล ต (Product) และด านผลกระทบ (Impact) ม โครงการท ท าการประเม น จ านวน 6 โครงการ ได แก (1) โครงการศ กษาประเม นศ กยภาพและเตร ยมความพร อมด านโครงสร างพ นฐาน และบร การระบบขนส งของไทยส าหร บการเป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) (2) โครงการศ กษาพ ฒนาระบบการเช อมต อการเด นทางบร เวณศ นย คมนาคมพหลโยธ น (3) โครงการศ กษาการเช อมต อการเด นทางของผ โดยสารจากระบบขนส งมวลชน ระยะท 1 เขตพ นท จ งหว ดปท มธาน (4) โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟความเร วส ง กร งเทพฯ-เช ยงใหม ระยะท 1 กร งเทพฯ-พ ษณ โลก 17

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 25 ของ กรมการขนส งทางบก กรมการขนส งทางบก กองแผนงาน กล มแผนงานและแผนงบประมาณ โทร./โทรสาร 0 2271 844๓ โทร. ภายใน 4507 สามารถ Download ได ท เว บไซด ของกรมการขนส งทางบก

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ )

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม ส าน กแผนงาน กรมเจ าท า มกราคม 2555 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า สารบ ญ หน า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ พ.ศ. 2555 2558 กระทรวงคมนาคม เด อนพฤศจ กายน 2554

แผนปฏ บ ต ราชการ พ.ศ. 2555 2558 กระทรวงคมนาคม เด อนพฤศจ กายน 2554 แผนปฏ บ ต ราชการ พ.ศ. 2555 2558 กระทรวงคมนาคม เด อนพฤศจ กายน 2554 ค าน า ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 76 พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546

More information

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด จ ดท าโดย ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ส งหาคม 2554 ค าน า พระราชบ ญญ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร ม ม นาคม ๒๕๕๔ ค าน า ตามบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนการ บร หารราชการแผ นด นท แสดงมาตรการและรายละเอ ยดแนวทางการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ห วข อ หน า บทน า 1

More information

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด จ ดท าโดย ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม ถ นายน 2555 ค าน า พระราชบ ญญ

More information

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน น ส งส ด แผนปฏ บ บ ต ราชการของกรมบ ญช กลาง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ค าน า ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556

รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556 รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556 ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สารบ ญ หน า 1.

More information

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY สารบ ญ เร อง หน า บทสร ปของ CFO 2 ฝ ายบร หารกองคล งและพ สด 3 ส วนท

More information

รายงานผลการด าเน นงาน/โครงการส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป งบประมาณ 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งบประมาณ ป ๒๕๕7 1,550

รายงานผลการด าเน นงาน/โครงการส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป งบประมาณ 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งบประมาณ ป ๒๕๕7 1,550 รายงานผลการด าเน นงาน/ส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งาน//ก จกรรม 1. ทางพ เศษสายศร ร ช-วงแหวน รอบนอกกร งเทพมหานคร 27,022 (เง นอ ดหน น ค าจ ด กรรมส ทธ ท ด

More information

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งานเป นการแปลงกลย ทธ ท ก าหนดโดยผลผล ต/โครงการเข า ส ภาคปฏ บ ต โดยท ผลผล ต/โครงการภายใต แผนงบประมาณจะม ข อม ลหล กส าหร บการ จ ดท าแผนการปฏ บ ต งานอย

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

แผนปฏ บ ต การของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2563

แผนปฏ บ ต การของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2563 สำน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร กระทรวงคมนาคม แผนปฏ บ ต การของกระทรวงคมนาคม 2554-2563 เสนอโดย บร ษ ท พ ซ บ เค อ นเตอร เนช นแนล จำก ด สถาบ นว จ ยและให คำปร กษาแห งมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ก มภาพ นธ 2554

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต

More information