รายงานผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ 2555 หน วยพ ฒนาท ด นท 3 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ 2555 หน วยพ ฒนาท ด นท 3 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร"

Transcription

1 รายงานผลการปฏ บ ต งาน 1 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ 2555 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร พ นท ร บผ ดชอบ อำเภอพ งโคน อำเภอคำตำกล ำ อำเภอเจร ญศ ลป อำเภอสว ำงแดนด น อำเภอบ ำนม วง อำเภอส องดำว เจ าหน าท ประจาหน วย 1. นำยณรงค เร งช ยภ ม เจ ำพน กงำนกำรเกษตร ชำนำญงำน ห วหน ำหน วยพ ฒนำท ด นท 3 2. นำยอด ศ กด แสงส อง น กว ชำกำรเกษตร 3. นำงสำวอ สร ย อ ดมศำส นต น กว ชำกำรเกษตร 4. นำยสมภพ พ มล น กว ขำกำรเกษตร 5. นำยประช ด ว ร ยะก ล พน กงำนข บรถยนต แผนงาน/งบประมาณ ลาด บ ท 1 คล น กเกษตรเคล อนท โครงการ/ก จกรรม -ก จกรรมส งเสร มกำรผล ตและใช สำรอ นทร ย 3 ก จกรรมการพ ฒนาหมอด นอาสา แผนงาน 3,500 รำย -อบรมหมอด นอำสำประจำหม บ ำน 488 รำย -อบรมหมอด นอำสำประจำตำบล 43 รำย 2 ก จกรรมงำนจ ดระบบอน ร กษ ด นและนำ -บ ำนเตำไห ม.๓ ทรำยม ล ม.๑ ต.ทรำยม ล อ.สว ำงแดนด น 48,000 งบประมาณ (บาท) งบปกต หน วยงานอ น 4 ก จกรรมศ นย เร ยนร การพ ฒนาท ด นตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง -ศ นย ใหม 6 ศ นย -ศ นย เด ม 9 ศ นย 5 ก จกรรมแปลงสาธ ตจ ดเร ยนร การพ ฒนาท ด นประจาตาบล -จ ดเด ม 26 แห ง 6 โครงการพ ฒนาพ นท ด นเค ม 1,000 ไร 7 โครงการจ ดต งกล มเกษตรกรใช สารอ นทร ย ทดแทนสารเคม ทางการ เกษตร - จ ดต งกล มเกษตรอ นทร ย กล มใหม ป กล ม

2 รายงานผลการปฏ บ ต งาน 2 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร -กล มเกษตรอ นทร ย ต อยอด 157 กล ม 8 ก จกรรมส งเสร มการปล กพ ชป ยสดปร บปร งบาร งด น 4,800 ไร 9 โครงการเกษตรอ นทร ย ในโรงเร ยนและย วหมอด น 9 แห ง โรงเร ยนใหม ป 2555 โรงเร ยนเด ม ป แห ง 7 แห ง 10 โครงการปล กไม ย นต นโตเร วเพ อบรรเทาภาวะโลกร อน 80,000 กล ำ 11 โครงการปร บปร งพ นท ด นกรด 400 ไร โครงการรณรงค ไถกลบตอซ งพ ช แห ง สระน าในไร นานอกเขตชลประทาน บ อ หญ าแฝก (แปลงขยายพ นธ ) - แปลงขยำยพ นธ 1,000,000 -แฝกเพ อปล ก 1,000,000 งานอ น ๆ ท ได ร บมอบหมาย ร วมจ ดงำนคล น กเกษตรเคล อนท - บ ำนหนองพอกใหญ ต.นำแต อ.คำตำกล ำ จ.สกลนคร -ร วมจ ดน ทรรศกำรจ งหว ดเคล อนท บำบ ดท กข บ ำร งส ข อ.ส องดำว -ร วมจ ดน ทรรศกำรจ งหว ดเคล อนท บำบ ดท กข บ ำร งส ขท ต. บ ำนเหล ำ อ.เจร ญศ ลป จ.สกลนคร -ร วมปล กหญ ำแฝกก บทำงองค กำรบร หำรส วนตำบลโคกส อ. สว ำงแดนด น จ.สกลนคร

3 รายงานผลการปฏ บ ต งาน 3 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร ผลการดาเน นงาน คล น กเกษตรเคล อนท /จ งหว ดเคล อนท บร กำรให ควำมร ทำงว ชำกำรด ำนกำรพ ฒนำท ด น ให แนะนำในกำรเก บต วอย ำงด น รวบรวม ต วอย ำงด นเพ อส งว เครำะห ปร มำณธำต อำหำรพ ช และให ค ำแนะนำในกำรจ ดกำรด น นำ พ ช ส งเสร มกำร ผล ตและกำรใช สำรอ นทร ย ช วภำพจำกสำรเร ง พด.1 พด.2 พด.3 พด.6 พด.7 เกษตรกรได ร บควำมร ด ำนกำรพ ฒนำท ด น สำมำรถปร บปร งบำร งด นได อย ำงถ กต อง กำรท เกษตรกรน ำต วอย ำงด นมำว เครำะห ทำให ทรำบว ำด นท เกษตรกรใช ทำกำรเกษตรน นม ควำมอ ดมสมบ รณ หร อไม ทรำบสำเหต ของป ญหำในกำรปล กพ ช และได ร บคำแนะน ำในกำรปร บปร งบำร งด นท เหมำะสมก บ พ นท ของตนเอง และทรำบว ำควรจะใช ป ยส ตรใดและในปร มำณเท ำใดจ งจะเหมำะสมก บพ ชท จะปล ก ช วยลดต นท นในกำรผล ตของเกษตรกรได ไม ว ำจะเป นค ำป ยเคม หร อสำรเคม ปรำบศ ตร พ ชต ำงๆ นอกจำกน กำรลดกำรใช สำรเคม ทำงกำรเกษตรก เป นผลด ต อส ขภำพของต วเกษตรกรเองและผ บร โภคด วย

4 รายงานผลการปฏ บ ต งาน 4 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร 3. ก จกรรมการพ ฒนาหมอด นอาสา 3.1 ก จกรรมอบรมหมอด นอาสาประจาหม บ าน จานวน ๔๘๘ ราย ดำเน นกำรจ ดฝ กอบรมหล กส ตร กำรพ ฒนำหมอด นอำสำ อบรมร นละ ๑ ว น โดยว ธ กำรบรรยำยจะ เป นกำรบรรยำยถ งบทบำทหน ำท ของหมอด นอำสำ ภำรก จกรมพ ฒนำท ด นและนโยบำยท สำค ญของกรม พ ฒนำท ด น รวมถ งนว ตกรรมใหม ของกรมพ ฒนำท และเทคโนโลย ต ำงๆ ของกรมพ ฒนำท ด นเป นกำรเพ ม ควำมร ให ก บหมอด นอำสำ หมอด นอำสำได ร บข ำวสำร ภำรก จท สำค ญ รวมท งแนวทำงในกำรดำเน นนโยบำยท เป นป จจ บ น ของกรมพ ฒนำท ด น ได ร บควำมร และเก ดควำมเข ำใจในผล ตภ ณฑ และเทคโนโลย ต ำงๆ ของกรมพ ฒนำท ด น ได แนวค ดและว ธ ทำกำรเกษตรใหม ๆ จำกกำรศ กษำด งำน

5 รายงานผลการปฏ บ ต งาน 5 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร 3.2 ก จกรรมอบรมและศ กษาด งานของหมอด นอาสาประจาตาบล จ ดทำโครงกำรฝ กอบรมและศ กษำด งำนนอกสถำนท ของหมอด นอำสำประจำตำบล โดยจะจ ด พร อมก นท กหน วยฯ ม กำรนำคณะหมอด นอำสำเด นทำงไปศ กษำด งำนในพ นท ท ประสบควำมสำเร จในกำร ทำกำรเกษตร ศ นย ศ กษำต ำงๆ หร อสถำน ว จ ยทำงด ำนกำรเกษตรต ำง ๆ หมอด นอำสำได ร บข ำวสำร ภำรก จท สำค ญ รวมท งแนวทำงในกำรดำเน นนโยบำยท เป นป จจ บ น ของกรมพ ฒนำท ด น ได ร บควำมร และเก ดควำมเข ำใจในผล ตภ ณฑ และเทคโนโลย ต ำงๆ ของกรมพ ฒนำท ด น ได แนวค ดและว ธ ทำกำรเกษตรใหม ๆ จำกกำรศ กษำด งำน

6 รายงานผลการปฏ บ ต งาน 6 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร 4.ก จกรรมศ นย เร ยนร การพ ฒนาท ด นตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง 4.1 ศ นย ใหม สร ำงศำลำศ นย เร ยนร ฯ ประด บและตกแต งภำยในศ นย เร ยนร โดยใช โปสเตอร และเอกสำรเผยแพร ผล ตภ ณฑ และโครงกำรต ำงๆ ของกรมพ ฒนำท ด น จ ดทำจ ดเร ยนร ด ำนต ำงๆ ภำยในศ นย เร ยนร ฯ รวมท ง จ ดทำป ำยศ นย เร ยนร ฯ และป ำยจ ดเร ยนร ด ำนต ำงๆ 4.2 ศ นย เด ม ซ อมแซมปร บปร งภ ม ท ศน ภำยในศ นย เร ยนร ฯ ให อย ในสภำพท ม ควำมเร ยบร อยสวยงำมสำมำรถใช งำนได เป นศ นย เร ยนร ทำงด ำนกำรพ ฒนำท ด นให เกษตรกรหร อผ ท สนใจได เข ำมำศ กษำหำควำมร รวมท ง ขอค ำแนะน ำในกำรปร บปร งบำร งด น จำกหมอด นอำสำท เป นเจ ำของศ นย เร ยนร นอกจำกน อำจใช เป น สถำนท ประช มปร กษำหำร อของเกษตรกรในพ นท ใกล เค ยงได

7 รายงานผลการปฏ บ ต งาน 7 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร 5.ก จกรรมจ ดเร ยนร การพ ฒนาท ด นประจาตาบล 5.1 จ ดใหม สร ำงศำลำจ ดเร ยนร ฯ ประด บและตกแต งภำยในศำลำโดยใช โปสเตอร และเอกสำรเผยแพร ผล ตภ ณฑ และโครงกำรต ำงๆ ของกรมพ ฒนำท ด น จ ดทำจ ดเร ยนร ด ำนต ำงๆ ภำยในศ นย เร ยนร ฯ รวมท ง จ ดทำป ำยจ ดเร ยนร ด ำนต ำงๆ

8 รายงานผลการปฏ บ ต งาน 8 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร 5.2 จ ดเด ม ซ อมแซมปร บปร งภ ม ท ศน ภำยในจ ดเร ยนร ฯ ให อย ในสภำพท ม ควำมเร ยบร อยสวยงำมสำมำรถใช งำนได เป นจ ดเร ยนร ทำงด ำนกำรพ ฒนำท ด นให เกษตรกรหร อผ ท สนใจได เข ำมำศ กษำหำควำมร รวมท ง ขอค ำแนะน ำในกำรปร บปร งบำร งด น โครงการพ ฒนาพ นท ด นเค ม สำรวจพ นท ท พบป ญหำด นเค ม โดยใช แผนท กำรกระจำยของด นเค ม และแผนท กำรกระจำยของครำบเกล อ บนผ วด น ดำเน นกำรโดยจ ดทำแปลงสำธ ตกำรพ ฒนำพ นท ด นเค มโดยใช พ ชป ยสด แนะนำให เกษตรกรแก ป ญหำพ น ท ด นเค มโดยใช ว สด ปร บปร งด น เช นป ยหม ก ป ยพ ชสด ส งเสร มให เกษตรกรปล กพ ชป ยสดเพ อปร บปร งด นเค ม

9 รายงานผลการปฏ บ ต งาน 9 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร เม อเกษตรกรได ร บควำมร และว ธ กำรท เหมำะสมในกำรปร บปร งด นเค ม ทำให สำมำรถปร บปร งด นเค มได อย ำงถ กว ธ ทำให สำมำรถปล กพ ชและได ผลผล ตเพ มมำกข นกว ำเด ม นอกจำกน อำจช วยลดกำรแพร กระจำยของด น เค มได โครงการจ ดต งกล มเกษตรกรใช สารอ นทร ย ทดแทนสารเคม ทางการเกษตร จานวน 173 กล ม สน บสน นว สด อ ปกรณ ในกำรผล ต เช น ถ งพลำสต กขนำด 120 ล ตร จำนวน 3 ถ ง กำกนำตำล 120 ก โลกร ม ต อ 1 กล ม พ ชสม นไพร หอยเชอร ป ยคอก สำรเร ง พด. ต ำงๆ ดำเน นกำรฝ กอบรมและสำธ ตกำร ผล ต ป ยหม ก ป ยอ นทร ย นำ และสำรข บไล แมลง โดยว ทยำกรหมอด นเป นผ บรรยำยและสำธ ตร วมก บเจ ำหน ำท

10 รายงานผลการปฏ บ ต งาน 10 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร สมำช กภำยในกล มม ควำมร ควำมเข ำใจเก ยวก บกำรผล ตและกำรใช สำรอ นทร ย สำมำรถผล ตป ยหม ก ป ย อ นทร ย นำ และสำรข บไล แมลงใช เองได เกษตรกรสำมำรถลดต นท นกำรผล ตลงได เช น ป ยเคม สำรปรำบศ ตร พ ช เกษตรกรม ส ขภำพด ข นเน องจำกใช สำรเคม ลดลง

11 รายงานผลการปฏ บ ต งาน 11 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร โครงการส งเสร มกล มต อยอด (กล ม เกรด A,B) จานวน 157 กล ม สน บสน นว สด อ ปกรณ ในกำรผล ตป ยอ นทร ย นำ และสำรข บไล แมลง ได แก ถ งพลำสต ก กำกนำตำล หอยเชอร พ ชสม นไพร ให ก บสมำช กกล มท ม ควำมสนใจกำรทำเกษตรอ นทร ย และใช ป ยอ นทร ย ท ผล ตข นภำยในกล ม ไปใช เป นประจำ เป นกำรกระต นให เกษตรกรห นมำใช สำรอ นทร ย ทดแทนสำรเคม ทำงกำรเกษตร

12 รายงานผลการปฏ บ ต งาน 12 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร ก จกรรมส งเสร มการปล กพ ชป ยสดปร บปร งบาร งด น ว ธ การดาเน นการ ส งเสร มให เกษตรกรปล กพ ชป ยสดเพ อปร บปร งบำร งด น โดยจะส งเสร มเกษตรกรในพ นท ท ม กำรจ ดต งกล ม เกษตรกรใช สำรอ นทร ย ฯ ม กำรสำธ ตท งว ธ กำรปล กและกำรไถกลบพ ชป ยสดให ก บเกษตรกร พ นท ทำกำรเกษตรของเกษตรกรม ควำมอ ดมสมบ รณ มำกข น ด นม โครงสร ำงด ข น เหมำะแก กำรเพำะปล ก พ ช เกษตรกรสำมำรถลดปร มำณกำรใช ป ยเคม ลงได ทำให ลดต นท นกำรผล ตลงได โครงการเกษตรอ นทร ย ในโรงเร ยนและย วหมอด น สน บสน นว สด อ ปกรณ ในกำรผล ตป ยอ นทร ย เช น ถ งพลำสต กขนำด 120 ล ตร กำกน ำตำล พ ช สม นไพร หอยเชอร ป ยคอก เมล ดพ นธ ผ ก บ วรดนำ จอบ เส ยม สำรเร ง พด. ต ำงๆ ดำเน นกำรฝ กอบรม และสำธ ตกำรผล ต ป ยหม ก ป ยอ นทร ย นำ และสำรข บไล แมลง สำรบำบ ดนำเส ยและขจ ดกล นเหม น ให ก บคร เกษตรและย วหมอด น ย วหมอด นเก ดควำมร เก ยวก บกำรท ำเกษตรอ นทร ย โทษของกำรใช สำรเคม ทำงกำรเกษตร สำมำรถนำควำมร ท ได ไปเผยแพร ให ก บเพ อนน กเร ยนในโรงเร ยน รวมถ งผ ปกครอง ส วนพ ชผ กท ปล กในโรงเร ยนจะ น ำไปประอำหำรกลำงว นให ก บน กเร ยนในโรงเร ยน นออกจำกน ย งเป นกำรฝ กให น กเร ยนร จ กใช เวลำว ำงให เก ด ประโยชน และเก ดท กษะในกำรทำงำนร วมก นเป นหม คณะ

13 รายงานผลการปฏ บ ต งาน 13 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร โครงการพ ฒนาปร บปร งพ นท ด นกรด ว ธ การดาเน นงาน สน บสน นสำรปร บปร งด นกรด (โดโลไมท ) ให ก บเกษตรกรในพ นท ส งเสร ม โดยให เกษตรกรเก ต วอย ำงด นมำตรวจว เครำะห หำค ำควำมเป นกรด - ด ำง (ph) เพ อนำข อม ลท ได ไปแนะนำว ธ กำรใส ป นได อย ำง ถ กต องตำมค ำว เครำะห ด น เกษตรกรม ควำมร ในกำรปร บปร งด นกรดได อย ำงถ กว ธ และเข ำใจหล กกำรปร บปร งด นกรดโดยใช สำรปร บปร งด น (โดโลไมท ) เพ อพ นท ท ำกำรเกษตรสำมำรถท จะปล กพ ชผ กได และเพ มปร มำณผลผล ตให มำกข น

14 รายงานผลการปฏ บ ต งาน 14 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร แปลงขยายขายพ นธ หญ าแฝกและแฝกเพ อปล ก จ ดทำแปลงขยำยพ นธ หญ ำแฝกแล วนำหญ ำแฝกท ขยำยพ นธ เสร จเร ยบร อยไปปล กในพ นท ท เพ อ ป องก นกำรพ งทลำยของด นบร เวณขอบบ อ ลดป ญหำกำรพ งทลำยของด นบร เวณขอบบ อนำ ขอบถนนและทำให เกษตรกรทรำบถ ง ค ณประโยชน ของหญ ำแฝกกำรใช ประโยชน จำกหญ ำแฝกอ กท งเป นกำรสร ำงรำยได ให ก บหมอด นอำสำและเกษตรกร ในกำรจ ดแปลงขยำยพ นธ และปล กหญ ำแฝกอ กด วย

15 รายงานผลการปฏ บ ต งาน 15 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร โครงการปล กไม ย นต นโตเร วเพ อบรรเทาภาวะโลกร อน ว ธ การดาเน นงาน ค ดเล อกพ นท สำธำรณะตำมหม บ ำนเพ อท จะหำไม ย นต นโตเร วมำปล ก (ต นย คำฯ) เพ อเป นกำร บรรเทำภำวะโลกร อน เป นไม ท สำมำรถน ำมำใช ประโยชน ได หลำยอย ำงท งเป นไม ใช สอยและจำหน ำยเป นรำยได โดย แจกจ ำยกล ำย คำฯ ให ก บเกษตรกรในพ นท อน ร กษ ด นและนำเขตพ ฒนำท ด นบ ำนเตำไห ทรำยม ล นำไปปล กใน พ นท ของตนเอง ไม ย นต นโตเร ว (กล ำย คำฯ) ท นำมำแจกในคร งน เป นกล ำย คำฯ ท ม ล กษณะโตเร ว ไม ม รำกแก ว และเป นไม ท สำมำรถนำมำใช ประโยชน ได หลำยอย ำงท งเป นไม ใช สอย ทำร ว งำนก อสร ำง ไม ฟ น ฯลฯ และย ง จำหน ำยส งให ก บโรงงำนหร อพ อค ำท มำร บซ อไม ย คำฯ เป นกำรเสร มรำยได อ กทำงหน ง

16 รายงานผลการปฏ บ ต งาน 16 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร โครงการงานจ ดระบบอน ร กษ ด นและน าเขตพ ฒนาท ด นบ านเตาไห ม.3 บ านทรายม ล ม.1 ต.ทรายม ล อ.สว างแดนด น จ.สกลนคร ว ธ การดาเน นงาน สถำน พ ฒนำท ด นสกลนครได ส ำรวจพ นท ท ต องกำรจ ดระบบพ นท ท ำกำรเกษตรใหม เพ อให เหมำะสมก บกำรทำกำรเกษตรและเป นกำรแก ไขป ญหำต ำงๆ ท เก ดในพ นท ด งกล ำวให ก บเกษตรกรทำงสถำน พ ฒนำ ท ด นสกลนครจ งได ค ดเล อกพ นท บ ำนทรำยม ลม.1 บ ำนเตำไห ม.2 ต.ทรำยม ล อ.สว ำงแดนด น จ.สกลนคร เป น พ นท ในกำรด ำเน นกำรงำนจ ดระบบอน ร กษ ด นและน ำ เน องจำกในพ นท ด งกล ำวเป นพ นท ม น ำท วมซ ำซำกไม สำมำรถท จะท ำกำรเกษตรได พอฤด แล งก ไม ม ท เก บก กน ำไว ใช และม ไม เพ ยงพอต อกำรท ำกำรเกษตรสร ำงควำม เด อดร อนให แก เกษตรกรในพ นท มำเป นเวลำนำน สถำน พ ฒนำท ด นสกลนครจ งได เข ำมำแก ไขป ญหำด งกล ำวโดยใช งำนจ ดระบบอน ร กษ ด นและน ำน เข ำมำใช ในกำรแก ไขป ญหำด งกล ำวในพ นท โดยว ธ กำรปร บร ปแปลงนำใหม ให ก บ เกษตรกร กำรข ดร องนำแล วทำค นด นรอบท นำเพ อใช เก บน ำในหน ำแล งและใช เป นค นก นน ำ กำรสร ำงทำงล ำเล ยง เพ อให เกษตรกรสำมำรถเด นทำงเข ำแปลงกำรเกษตรได ท วถ งและสะดวกสบำย กำรข ดสร ำงน ำขนำดเล กเพ อใช รองร บนำไว ใช ในหน ำแล ง กำรปล กหญ ำแฝกเพ อป องก นกำรพ งทลำยของค นด น กำรสร ำงฝำยทดน ำ ท อระบำยน ำ เข ำ ออกท นำ และกำรปร บปร งบ ำร งด นด วยป ยพ ชสด อ นทร ยว ตถ สำรปร บปร งบ ำร งด น (โดโลไมท ) สำธ ต ว ธ กำรทำป ยหม กป ยอ นทร ย นำ เกษตรกรในพ นท โครงกำรสำมำรถท จะทำกำรเกษตรได ลดป ญหำนำท วมข งในพ นท และกำรเด น เด นทำงเข ำพ นท ก สะดวกสบำย เป นกำรแก ไขป ญหำท เก ดข นมำนำนสร ำงควำมส ขให ก บเกษตรกรในพ นท

17 รายงานผลการปฏ บ ต งาน 17 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร

18 รายงานผลการปฏ บ ต งาน 18 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร งานอ นๆ ท ได ร บมอบหมาย โครงการรณรงค ปล กหญ าแฝกเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระนางเจ าพระบรมราช น นาถ ณ สระน าบ านหนองสนม หม 5 ตาบลหนองสนม อาเภอวานรน วาส จ งหว ดสกลนคร

19 รายงานผลการปฏ บ ต งาน 19 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร โครงกำรรณรงค ไถกลบตอซ งพ ชเพ อบรรเทำภำวะโลกร อน ณ ท งนำบ ำนว งเว น ม. 5 ต.ข วก ำย อ.วำนรน วำส จ.สกลนคร

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา ช อเอกสาร จ ดทาโดย นางสาวศ ธร ก ลรดาธร ฝ าย : ว จ ยฯ 3 27 ม นาคม 2556 ข อกาหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)การจ างรวบรวมข อม ล และประสานงานเพ อศ กษาโอกาส

More information

แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา

แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา 1 ส วนท 1 : บทนา 1.1 บทนา ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. 2548 ก าหนดให

More information

แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555

แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555 แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555 แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ ประจาป 2555 ประเด นย ทธศาสตร 1. พ ฒนาสถาบ นให เป นแหล งเร ยนร ด านภาษา เป าประสงค 1. แหล

More information

แบบรายงานแผนการปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ 2558 กล มนโยบายและแผน สาน กแผนงานและโครงการพ เศษ ก นยายน 2558

แบบรายงานแผนการปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ 2558 กล มนโยบายและแผน สาน กแผนงานและโครงการพ เศษ ก นยายน 2558 แบบรายงานแผนการปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ 2558 กล มนโยบายและแผน สาน กแผนงานและโครงการพ เศษ ก นยายน 2558 สารบ ญ หน า หมวด A งานสอบบ ญช โดยภาคร ฐ แบบ PA 1 - งานสอบบ ญช โดยภาคร ฐ (กล มหร อมร บการตรวจสอบ)

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 คำนำ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช เป นกรอบ แนวทางการด าเน นงาน ของส าน กงานเขตพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 คำนำ ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำอ ดรธำน เขต ๒ ในฐำนะท เป นส วนรำชกำร ได จ ดท ำ แผนปฏ บ ต กำร ประจ ำป งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕8 เพ อให สถำนศ กษำในส งก ดใช เป นกรอบแนวทำงในกำร

More information

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด ท ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ก จกรรม จ งหว ดแจ งอำเภอ เร องกำรพ จำรณำรำงว ลกำน

More information

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4 (3)

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4  (3) คำนำ แผนปฏ บ ต การประจ าป ของส วนราชการระด บกรม จะแสดงให เห นถ งภารก จท จะด าเน นการ ในป น นๆ โดยจะเป นแผนการทางานประจ าป ท ม ความละเอ ยด ม ล าด บความส าค ญเร งด วนของการท างานและ การก าหนดแผนการใช จ ายงบประมาณท

More information

(สำเนำ) ประเภทท น ค ณสมบ ต เฉพาะทางการศ กษาของผ ม ส ทธ สม คร 3. ท นน กเร ยนด เด น 1. กำล งศ กษำอย ในช นม ธยมศ กษำป ท 6 หร อสำเร จกำรศ กษำช น

(สำเนำ) ประเภทท น ค ณสมบ ต เฉพาะทางการศ กษาของผ ม ส ทธ สม คร 3. ท นน กเร ยนด เด น 1. กำล งศ กษำอย ในช นม ธยมศ กษำป ท 6 หร อสำเร จกำรศ กษำช น (สำเนำ) ประกาศมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง โครงการร บสม ครน กเร ยนท นการศ กษา เพ อเข าศ กษาในว ทยาล ยอ สลามศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ประจาป การศ กษา 557 ด วยว ทยำล ยอ สลำมศ กษำ มหำว ทยำล ยสงขลำนคร

More information

จานวน 80 ข อ ประถมศ กษา

จานวน 80 ข อ ประถมศ กษา ช ดท 1 แนวข อสอบ O-NET ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย : จานวน 80 ข อ ประถมศ กษา ให วง ล อมรอบต วอ กษรหน าคาตอบท ถ กต อง 1. ข นตอนแรกท ควรนำไปวำงแผนกำรทำงำน จำกข อควำมน สอดคล องก บกำรกระทำของใคร 1. ต อมระบ

More information

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ ดทาโดย

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ ดทาโดย 1 แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ ดทาโดย สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 2 คานา ส ำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย

แผนปฏ บ ต การประจาป โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย แผนปฏ บ ต การประจาป โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป ๒๕๕๕ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย คำนำ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย จ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจาป 2555 เพ อใช เป นเคร องม อในการบร หารจ ด

More information

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล 1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ค ม อการทานามบ ตรด วยใช โปรแกรม Publisher ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวอน ดา ต ออ อน 2.นายนเรศ ถ วว น ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กงานป องก นควบค มโรคท ๕ จ งหว ดนครราชส มา

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กงานป องก นควบค มโรคท ๕ จ งหว ดนครราชส มา แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กงานป องก นควบค มโรคท ๕ จ งหว ดนครราชส มา ป งบประมาณ พ.ศ. พ ๒๕๕๘ กล มพ ฒนาองค กร สาน กงานป องก นควบค มโรคท ๕ จ งหว ดนครราชส มา คานา สำน กงำนป องก นควบค มโรคท ๕ จ งหว ดนครรำชส มำได จ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

โครง การอาหารกลางว นแบบย งย น เป นโครงการความร วมม อระหว าง

โครง การอาหารกลางว นแบบย งย น เป นโครงการความร วมม อระหว าง คำ นำ โครง การอาหารกลางว นแบบย งย น เป นโครงการความร วมม อระหว าง สำาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ก บสำาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ท ดำาเน นการส งเสร มให โรงเร ยนม ความร และนำาว ชาการและเทคโนโลย

More information

คำแนะน ำกำรใช ช ดก จกรรมแบบปฏ บ ต กำรส ำหร บคร ผ สอน

คำแนะน ำกำรใช ช ดก จกรรมแบบปฏ บ ต กำรส ำหร บคร ผ สอน 1 คำแนะน ำกำรใช ช ดก จกรรมแบบปฏ บ ต กำรส ำหร บคร ผ สอน ช ดก จกรรมแบบปฏ บ ต การ เร อง งานประด ษฐ และการจ ดสวนถาด รายว ชาการงานอาช พและ เทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท

More information

รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการของส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2554 ค าน า

More information

ด านการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม

ด านการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ด านการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม โครงการแข งข นเร อกอและด วยฝ พายช งถ วยพระราชทานหน าพระท น ง พล บพลาเฉล มพระเก ยรต ฉลองส ร ราช สมบ ต ครบรอบ ๕๐ ป แม น ำบางนรา อำเภอ เม องนราธ วาส จ งหว ดนราธ วาส ด วยนายเจร

More information

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

กระบวนการข บเคล อนส แผนการปฏ บ ต

กระบวนการข บเคล อนส แผนการปฏ บ ต กระบวนการข บเคล อนส แผนการปฏ บ ต การจ ดทำแผนพ ฒนาการเกษตรม กรอบ แนวค ดในการกำหนดท ศทางของแผนพ ฒนาการ เกษตร ในช วงแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 (พ.ศ. 2555-2559) ย งคงย ดหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง และคนเป นศ นย กลางของการพ

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ส าน

More information

1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 2558

1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 2558 แผนงาน/ แบบรายงานผลการดาเน นงาน ไตรมาส 3/ ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ต ของศ นย ป องก นและปราบปรามการท จร ตของการประปาส วนภ ม ภาค (ศปท.กปภ.) ประจาป งบประมาณ ว ธ การ/ระยะเวลา หน วยงานร บผ

More information

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา "...เศรษฐก จพอเพ ยง เป นเสม อนรากฐานของช ว ต รากฐานความม นคงของแผ นด น เปร ยบเสม อนเสาเข ม ท ถ กตอกรองร บบ านเร อนต วอาคารไว น นเอง ส งก อสร างจะม นคงได ก อย ท เสาเข ม และล มเสาเข มเส ยด วยซ ำไป..." พระราชดำร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of Interior แผนย ทธศาสตร

More information

ภาคผนวก ซ มาตรฐานการกาหนดรห สหล กส ตร

ภาคผนวก ซ มาตรฐานการกาหนดรห สหล กส ตร ภาคผนวก ซ มาตรฐานการกาหนดรห สหล กส ตร กำหนดให ใช ต วเลขจำนวน 13 หล ก ส ำหร บกำก บช อของหล กส ตรกำรฝ กต ำงๆ ซ งเป ด ดำเน นกำรฝ กในสถำบ นพ ฒนำฝ ม อแรงงำนภำค / ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ด ด งน หล กท 1 2

More information

แนวทางการให ว คซ น MR เข มท 2 เพ อเร งภ ม ค มก นต อโรคห ด ในเด กอาย 2.5 ป ถ ง 7 ป ท วประเทศ ป 2558

แนวทางการให ว คซ น MR เข มท 2 เพ อเร งภ ม ค มก นต อโรคห ด ในเด กอาย 2.5 ป ถ ง 7 ป ท วประเทศ ป 2558 แนวทางการให ว คซ น MR เข มท 2 เพ อเร งภ ม ค มก นต อโรคห ด ในเด กอาย 2.5 ป ถ ง 7 ป ท วประเทศ ป 2558 ----------------------------- ตามท กระทรวงสาธารณส ขได ก าหนดให ว คซ นรวมป องก นโรคห ด-คางท ม-ห ดเยอรม

More information

รายงานผล กระทรวงศ กษาธ การ

รายงานผล กระทรวงศ กษาธ การ ให ม รายได ระหว างเร ยนของกระทรวงศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2553 กระทรวงศ กษาธ การ ให ม รายได ระหว างเร ยนของกระทรวงศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ป ท พ มพ พ.ศ. 2554 จำนวนพ มพ 2,000 เล ม จ ดทำโดย

More information