รายงานผลการปฏ บ ต งานประจำป 2550

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการปฏ บ ต งานประจำป 2550"

Transcription

1 รายงานผลการปฏ บ ต งานประจำป 2550 อำเภอเม อง จ งหว ดพะเยา คำขว ญ พระธาต ภ ขวางล อไกล ว ทยาล ยล อนาม ป าส กงามเข ยวขจ ประเพณ งานฟ กทอง ข งดองรสเย ยม กระเท ยมรสเด ด

2

3 ว ส ยท ศน ประชาชนม ความร ว ฒนธรรมก าวหน า ม งส การพ ฒนา ชาวประชาร วมใจ

4 สารบ ญ หน า สาส นจากนายก บทท กทายจากปล ด ทำเน ยบสภา ทำเน ยบผ บร หาร โครงสร างและอ ตรากำล ง โครงสร างข าราชการองค การบร หารส วนตำบล สำน กงานปล ด ส วนการคล ง ส วนโยธา ส วนการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานขององค กรปกครองส วนท องถ น นโยบายการพ ฒนาของผ บร หารท องถ น ว ส ยท ศน พ นธก จ และจ ดม งหมายเพ อการพ ฒนา ประมวลภาพก จกรรมสำน กปล ด ประมวลภาพก จกรรมส วนคล ง ประมวลภาพก จกรรมส วนโยธา ประมวลภาพก จกรรมส วนการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม รายร บ-รายจ าย ประจำป งบประมาณ 2550 สร ปผลการดำเน นงานโครงการตามข อบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจำป ท สำค ญ รายจ ายเพ อการพ ฒนา ประจำป งบประมาณ 2550 งานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ห องสม ด อบต. แม นาเร อ รางว ลแห งความภาคภ ม ใจ

5 สาส นจากนายก กราบเร ยนพ อ แม พ น อง ประชาชนในเขตตำบลแม นาเร อท เคารพท กท าน น บต งแต ท กระผม และคณะผ บร หาร สมาช กสภา ท ได ร บความไว วางใจจากพ น อง ประชาชนในตำบลแม นาเร อ ให เข ามาบร หารงานในองค การบร หารส วนตำบล กระผมในฐานะผ บร หาร ม ความม งม นท จะนำความร ความสามารถและประสบการณ ท ม อย มาใช ในการพ ฒนาองค การบร หาร ส วนตำบลของเราให เจร ญก าวหน า กระผมและท มงานตระหน กเสมอว า ป ญหาและอ ปสรรคต างๆ ท จะม ผลกระทบต อการพ ฒนาท องถ นของเรา จะต องได ร บการแก ไข เราจะพ ฒนาองค การบร หารส วนตำบล ให มค วามเจร ญก าวหน า ท ง ทางส งคม เศรษฐก จ การศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม นโยบายหล กท ส ำค ญค อ การให บร การการส งเสร มให ประชาชนม อาช พ ม รายได พ ฒนาโครงสร างพ นฐาน พ ฒนาประเพณ ว ฒนธรรม ส งเสร มค ณภาพช ว ต อน ร กษ ส งแวดล อม ด แลเอาใจใส ผ ส งอาย และผ ด อยโอกาส ตลอดจน ส งเสร มและสน บสน นให พ น องประชาชนได เข ามาม ส วนร วมในการพ ฒนาตำบลแม นาเร อของเราให ม ความเจร ญก าวหน าย งข น ในวารสารประชาส ม พ น ธ ข ององค ก ารบร ห าร ส ว นตำบลแม น าเร อ ฉบ บ น ก ระผมในนามคณะผ บ ร ห าร และสมาช กสภา พน กงาน และเจ า หน า ท ข ององค ก ารบร ห ารส ว นตำบลแม น าเร อ ตระหน ก เสมอว า การพ ฒ นาองค ก ารบร ห ารส ว นตำบล แม นาเร อ จะประสบผลสำเร จได ต องเก ดจากพล งความ สาม คค ความร วมแรงร วมใจของชาวตำบลแม นาเร อช วยเป น พล งข บเคล อนให การพ ฒนาเจร ญก าวหน าต อไป ส ดท ายน กระผมในนามต วแทนองค การบร หารส วน ตำบลแม นาเร อ ต องขอขอบค ณพ อ แม พ น องประชาชน ในตำบลแม นาเร อท กท าน ท ให ความไว วางใจและให ความ ร วมม อเป นอย างด ตลอดมา ขออำนาจค ณพระศร ร ตนตร ย และส งศ กด ส ทธ ท งหลายจงดลบ นดาลให พ อ แม พ น อง ประชาชนชาวตำบลแม นาเร อท กท านจง ประสบแต ความส ข ความเจร ญ ม อาย วรรณะ ส ขะ พละ ท กท พาราตร กาล (นายสมบ ต สมศ กด ) นายก

6 บทท กทายจากปล ด องค การบร หารส วนตำบล (อบต.) เป นองค กรปกครองส วนท องถ นท จ ดต งข นเพ อกระจายอำนาจ ให ประชาชนในตำบลเข ามาดำเน นการแก ไขป ญหาและสนองตอบความต องการของช มชนตำบลหม บ าน ซ งท ผ านมา ประจ กษ ให เห นช ดว า กลไกบร หารจ ดการท เร ยกว า องค การบร หารส วนตำบลสามารถเอ อ อำนวยประโยชน ส ขและขจ ดป ดเป าความท กข ยาก ความขาดแคลนของประชาชนในตำบล หม บ านได เป น อย างด และท สำค ญย งอ กประการหน ง ค อ องค กรปกครองส วนท องถ นในร ปแบบ อบต. น น ได สนองตอบ ต อเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2540 ในเร องการกระจายอำนาจ การปกครองไปส ท องถ นได อย างช ดเจน และเป นร ปธรรมมากท ส ด โดยเฉพาะการเข ามาม ส วนร วมของ ประชาคมหม บ าน ประชาคมตำบล และประชาชนในท องถ น ได ยกฐานะต งแต ป 2540 ตลอดระยะเวลา 10 ป ท ผ านมา ได ด ำเน น งานสนองตอบความต อ งการของ พ น อ งประชาชนตามอำนาจหน า ท ใ นการ พ ฒนาด านเศรษฐก จ ส งคม และว ฒนธรรม โดยย ด หล ก ธรรมาภ บ าลเป น แนวทางใน การพ ฒ นาตำบลแม น าเร อ ซ ง ถ อ ได ว า เป น การบร ห ารจ ด การม ต ใ หม ท จ ะสร า งสรรค ประชาธ ปไตยจากฐานรากท แท จร ง ช มชนจะ สามารถอย ร ว มก นอย างสร างสรรค และจรรโลงให เก ดการพ ฒนาท ย ง ย นอย างแท จร งต อไปวารสารฉบ บน เป นฉบ บปฐมฤกษ ท ต งใจจ ดทำข นเพ อเป นส อกลางร ปแบบหน ง ในการประชาส มพ นธ ขอ ม ลข าวสาร ผลการปฏ บต ง าน ก จกรรม และข อม ลท เ ก ย วข องซ ง เป นเพ ยงบางส วน ของก จกรรมการพ ฒนาของในการพ ฒนาตำบลแม นาเร อ ทางคณะ ผ จ ดทำหว งเป นอย างย งว าวารสารประชาส มพ นธ ฉบ บน จะเป นส อกลางท จะทำให ท านได ร จ กและเป นส อ กลางในการสร างความเข าใจก บให มากข น และจะเป นประโยชน ต อท านท จะใช เป นข อม ล เพ อเป นแนวทางในการร วมก นปร บปร งการดำเน นงานและการพ ฒนา เพ อ ความอย ด ม ส ขของชาวตำบลแม นาเร อต อไป (นายส ร พรหม ชำนาญยา) ปล ด

7 ทำเน ยบสภา นายจร ญ ส นกว าน ประธานสภาองค การบร หารส วนตำบล นายประช น ด สม นายส ร พรหม ชำนาญยา รองประธานสภาองค การบร หารส วนตำบล นายเจร ญ ข นร ตน ส.อบต.หม ท 1 นายกฤษดาพงษ นนท ศร ส.อบต.หม ท 3 เลขาน การสภาองค การบร หารส วนตำบล นายไวยก ล ว ไลหอม ส.อบต.หม ท 2 นายส งห จ กร ค าสม ส.อบต.หม ท 3 นายพงษ ผจญ ส วล ย ส.อบต.หม ท 4 นายสมบ ญ บ ญต น ส.อบต.หม ท 2 นายศ ภกร เคร อธ ส.อบต.หม ท 4

8 ทำเน ยบสภา นายปฐมพร มณ นางส ว น ม ลฟ ส.อบต.หม ท 5 ส.อบต.หม ท 6 นายม ล แสงแก ว ส.อบต.หม ท 6 นายสวาท บ ญจ นต ะ นายน อย ศร พรม นายชาล สา ถานาเร อ นายทองเร ยน ด สม นางมย ร ทะป ญญา นางระว วรรณ เคร อธ นายบ ญเท ยง เคร อมา นางธรรมเน ยม แสงส ร ยาพร นายส ทธ พร ส ยะ นายสมบ รณ ไฝ แก ว นายประส ทธ นาวา นายแก วมา ว ไล ส.อบต.หม ท 7 ส.อบต.หม ท 9 ส.อบต.หม ท 11 ส.อบต.หม ท 7 ส.อบต.หม ท 9 ส.อบต.หม ท 11 ส.อบต.หม ท 8 ส.อบต.หม ท 10 ส.อบต.หม ท 12 ส.อบต.หม ท 8 ส.อบต.หม ท 10 ส.อบต.หม ท 12

9 ทำเน ยบสภา พ นตร นวล ป ญญาวงค นางจ นแก ว เคร อมา นายสมรส นาเจร ญ นายสมม ตร ใจมา นายว น ย ไชยวงศ นายสมม ยอดมณ นายผน เม องมา นายปร ดา ว ช ยโน นางสาววาท น ทะป ญญา นางนงล กษณ นาเจร ญ ส.อบต.หม ท 13 ส.อบต.หม ท 15 ส.อบต.หม ท 17 ส.อบต.หม ท 13 ส.อบต.หม ท 15 ส.อบต.หม ท 17 ส.อบต.หม ท 14 ส.อบต.หม ท 16 นางภาว ณ ข นธ ร ตน ส.อบต.หม ท 18 ส.อบต.หม ท 14 ส.อบต.หม ท 16 นายเจร ญศ กด ดวงแก ว ส.อบต.หม ท 18

10 คณะผ บร หาร นายสมบ ต สมศ กด นายกองค การบร หารส วนตำบล นายศร จ นทร นนท ศร จ าส บเอกประส ทธ บ ญย ง รองนายกองค การบร หารส วนตำบล รองนายกองค การบร หารส วนตำบล นายส นสม ทร อ ดเม องใจ เลขาน การนายกองค การบร หารส วนตำบล

11 โครงสร างและอ ตรากำล ง

12 โครงสร างข าราชการองค การบร หารส วนตำบล นายส ร พรหม ชำนาญยา ปล ดองค การบร หารส วนตำบล สำน กปล ด นายย ทธศาสตร กลมมา เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน รก.ห วหน าสำน กงานปล ด นายย ทธศาสตร กลมมา เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน นางอร ณ ย เช อสะอาด เจ าพน กงานธ รการ นายวรว ชญ พ จ ตศ ร เจ าหน าท บ นท กข อม ล นางสาวฤท ยพร หวานใจ เจ าหน าท พ ฒนาช มชน นางก รณ ฐช ทว โค เจ าหน าท ประชาส มพ นธ นายอรรถพล วงศ จ มป เจ าหน าท ป องก น และบรรเทาสาธารณภ ย

13 ส วนการคล ง นางอาภรณ แก วมาเร อน ห วหน าส วนการคล ง นางสาวสายส ดา นนท ศร เจ าพน กงานจ ดเก บรายได นางว ไลล กษ อย ด เจ าพน กงานการเง นและบ ญช นางณ ฐมน ยศศร ใจ เจ าหน าท การเง นและบ ญช นายคมส นต ต ร กษา เจ าพน กงานพ สด นางสาวเบญจวรรณ สมศ กด เจ าหน าท พ สด

14 10 ส วนโยธา นายบรรด ษฐ ส ธรรมเม ง ห วหน าส วนโยธา นายชาญณรงค ฝ นส บ นายกรกต คำป ญญา นายช างโยธา นายช างโยธา นายศ ภฤกษ เม องมา ช างไฟฟ า

15 11 ส วนการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม นางศร ล กษณ ส งสก ล น กว ชาการศ กษา รก.ห วหน าส วนการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม นางสาวจ ร ร ตน วงศ เร อง นางจ นทร คำ ใจมา นางสาวพรท ภา ยะตา นางสาวน ภา ไชยมงคล นางสาวพ ทยา ศร บ ญช นางโชน ตา เคร อคำ นางก ลสตร ก ลบ ตร นางอ จจ มา แก วน อย นางสาวจ นตนา นาซ ก เจ าหน าท ห องสม ด ผ ด แลเด กเล ก ผ ด แลเด กเล ก ผ ด แลเด กเล ก ผ ด แลเด กเล ก ผ ด แลเด กเล ก ผ ด แลเด กเล ก ผ ด แลเด กเล ก ผ ด แลเด กเล ก

16 12 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานขององค กรปกครองส วนท องถ น 1. สภาพท วไป 1.1 ท ต ง อย ทางท ศตะว นตกเฉ ยงใต ของอำเภอเม องพะเยาระยะ ทางห างจากอำเภอเม องพะเยา 20 ก โลเมตร 1.2 เน อท เน อท ท งหมดของ จำนวน ตารางก โลเมตร อานาเขต ท ศเหน อ ต ดต อก บ ตำบลบ านต น ท ศใต ต ดต อก บ ตำบลแม กา ท ศตะว นออก ต ดต อก บ ตำบลแม ใส ท ศตะว นตก ต ดต อก บ อำเภอว งเหน อ 1.3 ล กษณะภ ม ประเทศ สภาพพ นท ประมาณ 65% เป นพ นท ราบเร ยบ การไหลของน ำบนผ วปานกลาง พ นท ประมาณ 35% เป นเขาและเท อกเขาจากท ศเหน อจดท ศใต ม แหล งน ำธรรมชาต ท สำค ญ 8แห ง ค อ 1. ห วยแม นาเร อ หม ท 6 2. ห วยม วง หม ท 5 3. ห วยฮ องแล ง หม ท 7 4. ห วยเตาป น หม ท ห วยโซ หม ท 2 6. ห วยน ำขาว หม ท 2 7. ห วยด นแดง หม ท 18,14 8. ห วยร องคำ หม ท 3,4,5,12,15 ล กษณะภ ม อากาศ เป นแบบมรส มม 3 ฤด ค อ - ฤด ร อน เร มต งแต เด อน ม นาคม - ม ถ นายน อากาศจะร อนอบอ าวเฉล ยโดยท วไป ในช วงฤด ร อน องศาเซลเซ ยส - ฤด ฝน เร มต งแต เด อน กรกฎาคม - ต ลาคม ม ฝนตกช กหนาแน น - ฤด หนาว เร มต งแต เด อน พฤศจ กายน - ก มภาพ นธ อากาศหนาวถ งหนาวจ ด อ ณหภ ม เฉล ยอย ระหว าง 16 องศาเซลเซ ยส ลงไปถ ง 10 องศาเซลเซ ยส 1.4 จำนวนหม บ าน ม ท งหมด 18 หม บ าน หม 1 บ านส นข เหล ก หม 10 บ านแม นาเร อใต หม 2 บ านโซ หม 11 บ านแม นาเร อโบสถ หม 3 บ านร องคำหลวง หม 12 บ านร องคำดง หม 4 บ านร องคำ หม 13 บ านไร ส นจำปา หม 5 บ านไร หม 14 บ านแม นาเร อส นป าง ว หม 6 บ านส นป าส ก หม 15 บ านร องคำศร ช ม

17 13 หม 7 บ านซ อน หม 16 บ านแม นาเร อปง หม 8 บ านแม นาเร อปง หม 17 บ านแม นาเร อส นทราย หม 9 บ านแม นาเร อส นทราย หม 18 บ านเหล าพ ฒนา 1.5 ประชากร ม ประชากรท งส น 9,320 คน แยกเป นชาย 4,625 คน หญ ง 4,695 คน จำนวนคร วเร อน ท งหมด 3,108 คร วเร อน ม ความหนาแน นเฉล ย 80 คน/ตารางก โลเมตร 2 สภาพทางเศรษฐก จ 2.1 การเกษตรกรรม ประชาชนส วนใหญ ม อาช พด านการเกษตร ซ งตำบลม พ นท การเกษตรท งส น 19,989 ไร โดยผล ตพ ชเศรษฐก จท สำค ญ ๆ แยกได ด งน ข าว พ นท ปล ก 8,284 ไร ฟ กทอง พ นท ปล ก 4,002 ไร หอมแดง พ นท ปล ก 500 ไร กระเท ยม พ นท ปล ก 350 ไร หอมแบ ง พ นท ปล ก 1,800 ไร ข ง พ นท ปล ก 3,000 ไร ข าวโพด พ นท ปล ก 350 ไร ยาส บ พ นท ปล ก 44 ไร ลำไย พ นท ปล ก 924 ไร มะม วง พ นท ปล ก 236 ไร มะขาม พ นท ปล ก 499 ไร 2.2 การปศ ส ตว ส วนใหญ ม ล กษณะเล ยงไว เพ อบร โภคและใช งาน การเล ยงเพ อเป นการค าย งม น อย ส ตว ท เล ยงม ด งน โค กระบ อ ส กร ไก เป ด ฯลฯ 2.3 การอ ตสาหกรรม โรงงานอ ตสาหกรรมส วนใหญ เป นอ ตสาหกรรมขนาดเล กและขนาดย อม ด งน โรงงานข ง จำนวน 1 แห ง โรงโม ห น จำนวน 1 แห ง โรงส ข าว จำนวน 2 แห ง 2.4 การพาณ ชย ในด านการพาณ ชกรรม ม สถาน บร การน ำม นเช อเพล งขนาดเล ก จำนวน 3 แห ง และ สถานบร การต ดผมในพ นท จำนวน 12 แห ง 2.5 การท องเท ยว ม สถานท ท องเท ยว ได แก ว ดพระธาต ภ ขวาง อ างเก บน ำแม นาเร อ จ ดชมท วท ศน (ถนนสายพะเยา - ว งเหน อ)

18 14 3 สภาพทางส งคม 3.1 การศ กษา สถานศ กษาม เพ ยงพอก บความต องการของประชาชน ม ด งน โรงเร ยนประถมศ กษา จำนวน 6 แห ง ท อ านหน งส อพ มพ ประจำหม บ าน จำนวน 17 แห ง ศ นย พ ฒนาเด กเล ก จำนวน 4 แห ง หอกระจายข าวประจำหม บ าน จำนวน 17 แห ง 3.2 การศาสนาและศ ลปว ฒนธรรม การศาสนา ประชาชนส วนใหญ นบ ถ อศาสนาพ ทธ ประมาณร อยละ 99 ศาสนาอ น ๆ ร อยละ สถาบ นหร อองค กรทางศาสนา ว ด / สำน กสงฆ จำนวน 6 แห ง ว ฒนธรรมประเพณ ในท องถ น ได แก ประเพณ สลากภ ตต, ประเพณ แห เท ยนเข าพรรษา, ประเพณ แห ช างเผ อก, ประเพณ สรงน ำพระธาต ภ ขวาง 3.3 การสาธารณส ข สถาน อนาม ยประจำตำบล จำนวน 2 แห ง ร านขายยาแผนป จจ บ น จำนวน 2 แห ง ศ นย ศสมช. จำนวน 17 แห ง อ ตราการม และใช ส วมราดน ำ ร อยละ ระบบบร การพ นฐาน 4.1 การคมนาคม การคมนาคมต ด ต อ ระหว า งอำเภอและจ ง หว ด รวมท ง การคมนาคมภายในตำบลและ หม บ านใช เส นทางทางบกเป นหล ก ม รายละเอ ยดด งน ทางหลวงแผ นด น ถนนสายพะเยา - แม นาเร อ - ว งเหน อ - เช ยงใหม ทางหลวงชนบท ถนนแม นาเร อ - แม ใจ ทางหลวงชนบท ถนนแม นาเร อ - ร องคำ ทางหลวงชนบท ถนนส นป าส ก - ว ทยาล ยเกษตรกรรมและเทคโนโลย พะเยา - ว งเหน อ ถนนคอนกร ตเสร มไม ไผ ภายในหม บ านและระหว างหม บ าน จำนวน 30 สาย ถนนคอนกร ตเสร มเหล กภายในหม บ านและระหว างหม บ าน จำนวน 3 สาย ถนนล กร งภายในหม บ านและระหว างหม บ าน จำนวน 45 สาย ถนนด นท ไปส พ นท ทำการเกษตร จำนวน 15 สาย 4.2 การสาธารณ ปโภค ม ไฟฟ าใช ครบท กหม บ าน ม ประปาหม บ าน จำนวน 11 แห ง ม บ อน ำบาดาล จำนวน 21 แห ง ม บ อน ำต น จำนวน 1,345 แห ง ม ถ งเก บน ำ จำนวน 21 แห ง ม โอ งเก บน ำ จำนวน 321 ใบ

19 การโทรคมนาคมต ดต อส อสาร ม ท ทำการไปรษณ ย จำนวน 1 แห ง ม การให บร การต ดต อส อสารทางโทรศ พท อย างท วถ ง 18 หม บ าน 5 ข อม ลอ น ๆ 5.1 ทร พยากรธรรมชาต ทร พยากรด น พ นท ร อยละ 65 เป นท ราบล ม ส วนร อยละ 35 เป นพ นท ลาดช น เล กน อย ม การไหลบ าของน ำระด บปานกลาง ทร พยากรน ำ ม อ างเก บน ำ จำนวน 3 แห ง ม แหล งน ำธรรมชาต ได แก ลำห วย ต างๆ จำนวน 8 สาย ทร พยากรป าไม ม พ นท ป าไม ท สำค ญ ได แก เขตป าบ านโซ ป าส นป าส ก ป าร องคำ ป าส นข เหล ก ประมาณ 3/4 ของพ นท ท งหมด ป จจ บ นพ นท ป าท เหล อและป าไม สมบ รณ ประมาณ 69,069 ไร 6 ศ กยภาพในตำบล 6.1 ศ กยภาพขององค การบร หารส วนตำบล จำนวนบ คลากร - จำนวนพน กงานส วนตำบล รวมท งหมด 18 อ ตรา - ตำแหน งปล ดองค การบร หารส วนตำบล จำนวน 1 อ ตรา - ตำแหน งในสำน กงานปล ดองค การบร หารส วนตำบล จำนวน 6 อ ตรา - ตำแหน งในส วนการคล ง จำนวน 6 อ ตรา - ตำแหน งในส วนโยธา จำนวน 4 อ ตรา - ตำแหน งในส วนการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม จำนวน 1 อ ตรา ระด บการศ กษา - อาช วศ กษา จำนวน - คน - อน ปร ญญา ปวส. ปวท. จำนวน 2 คน - ปร ญญาตร จำนวน 16 คน - ส งกว าปร ญญาตร จำนวน - คน 6.2 ศ กยภาพของช มชนและพ นท 1. การอพยพแรงงานม น อย 2. ประชาชนม ความร ระด บปานกลาง 3. สภาพพ น ท เ หมาะสมในการส ง เสร ม การเกษตรและอ ต สาหกรรมในคร ว เร อ น อ ตสาหกรรมพ นบ าน

20 16 นโยบายการพ ฒนาของผ บร หารท องถ น นโยบายของผ บร หารองค การบร หารองค กาบร หารส วนตำบลแม นาเร อได กำหนดการพ ฒนาไว 5 ด าน ด งน 1. นโยบายด านเศรษฐก จ เน นการส งเสร มให ราษฎรม รายได จากการประกอบอาช พท หลากหลาย และพ ฒนาท กษะ ฝ ม อของแรงงาน มองหาล ทางการประกอบช พท สอดคล องก บการตลาด ลดป ญหาการว างงาน ย ดถ อแนวทางเศรษฐก จพอเพ ยงตามแนวพระราชดำร ฯ เป นแบบอย างรวมไปถ งความต องการ ให ตำบลแม นาเร อม การพ ฒนาแหล งท องเท ยว 2. นโยบายด านส งคม เน นการส งเสร มให ช มชนเฝ าระว งและม ส วนร วมแก ไขป ญหายาเสพต ดแพร ระบาดป ญหา เก ยวก บการขาดความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส นของราษฎรส งเสร มก จกรรมของช มชน โดยให การสน บสน นกล ม องค กรต างๆ ในช มชน 3. นโยบายด านโครงสร างพ นฐาน ให บร การและจ ดการก บป ญหา ความเด อดร อน เน องมาจากเร องของโครงสร างพ นฐาน ตลอดจนการจ ดหาและการบำร งร กษาโดยเน นให ราษฎร ม ส วนร วม เข น ถนน ไฟฟ า ระบบ โทรคมนาคม 4. นโยบายจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เพ อ เป น การป อ งก น และแก ไ ขป ญ หาความเส อ มโทรมจองทร พ ยากรธรรมชาต แ ละ ส งแวดล อมตลอดจนผลกระทบท อาจเก ดข นก บหล กการจ ดระบบผ งเม องในอนาคต ท จะส งผล ให ส งแวดล อม ม ป ญหาความเส อมโทรมของทร พยากร ส งเสร ม บ งค บและป องก นใช บทลงโทษ ตลอดจนให ความร เทคน คการป องก นผลกระทบต อธรรมชาต ตลอดจนนโยบายส งเสร มการ ประหย ดพล งงานและการประย กต การใช พล งงานอย างค มค า 5. นโยบายด านการเม องการบร หาร ส งเสร มการพ ฒนาศ กยภาพของผ นำและพน กงานท องถ น ให ม ข ดความสามารถในการ พ ฒนาการทำงานได ด ย งข น ตลอดจนพ ฒนาระบบบร หารงานบ คคล และเสร มสร าง ประส ทธ ภาพขององค การด าน ว สด อ ปกรณ เคร องม อเคร องใช ต างๆ ตลอดจนพ ฒนาด าน การกระจายข อม ลข าวสารให ราษฎรร บร ข อม ลข าวสารได ด ย งข น

21 17 ว ส ยท ศน พ นธก จ และจ ดม งหมายเพ อการพ ฒนา 1. ว ส ยท ศน การพ ฒนา ประชาชนม ความร ม งส การพ ฒนา ว ฒนธรรมก าวหน า ชาวประชาร วมใจ 2. พ นธก จการพ ฒนา 2.1 ประชาชนม ความเป นอย อย างสะดวกสบายข น 2.2 ม งส งเสร มการพ ฒนาช มชนให เข มแข งและเป นไปอย างย งย น 2.3 ม ง ส งเสร มภ ม ป ญญา และว ฒนธรรมท องถ นอ นด งาม 2.4 ส งเสร มให ประชาชนม ส วนร วมในการพ ฒนามากย งข น 2.5 ส งเสร มให ประชาชนอน ร กษ ทร พยากรและส งแวดล อมควบค ไปก บการใช เทคโนโลย สะอาด และปลอดภ ย 2.6 ส งเสร มให ประชาชนท กคนม ส ขภาพอนาม ยท ด และม ช ว ตย นยาว 3. จ ดม งหมายเพ อการพ ฒนา 3.1 ประชาชนม การศ กษาในระด บอ านออกเข ยนได ร อยละ 100 และม การศ กษาตลอดช ว ต 3.2 ช มชนเข าม ส วนร วมในการพ ฒนาและสามารถพ งตนเองได 3.3 ฟ น ฟ ภ ม ป ญญาและว ฒนธรรมท องถ นอ นด งามให คงอย ส บไป 3.4 ช มชนร จ กอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมและใช เทคโนโลย

22 18 ประมวลภาพก จกรรมสำน กปล ด ก จกรรมจ ดเก บ จปฐ. ประจำป งบประมาณ 2550 การจ ดทำแผนช มชน ประจำป 2550 ก จกรรมโครงการประกวดหม บ าน และช มชนเข มแข ง ประจำป 2550 ก จกรรมงานว นสตร ประจำป 2550 ต อนร บคณะศ กษาด งานจาก ศ นย พ ฒนาครอบคร ว ต.ดอกคำใต ร วมก จกรรมร ฐพ ธ ต างๆ ก จกรรมท ศนศ กษาด งาน ก จกรรมอบรมโครงการ ค ณธรรมจร ยธรรม ก จกรรมอบรมโครงการ สานส มพ นธ เฉล มพระเก ยรต 80 พรรษา

23 19 ประมวลภาพก จกรรมส วนคล ง มอบเบ ยย งช พแก ผ พ การ ผ ต ดเช อ ผ ส งอาย เคล อนท สำรวจภาษ ป าย ภาษ บำร งท องท ในพ นท ตำบลแม นาเร อ บร การการจ ดเก บภาษ แก ประชาชน มอบของแก ผ ประสบภ ยน ำท วม

24 20 ประมวลภาพก จกรรมส วนโยธา มอบกระเบ องแก ผ ประสบวาตภ ย ก อสร างบ านท องถ นไทย เท ดไท องค ราช น โครงการก อสร างฝายต นน ำลำธาร (ฝายแม ว) บ านโซ ต.แม นาเร อ ก อสร างถนนสายต างๆ ในตำบลแม นาเร อ ก อสร างลานก ฬาช มชนใน ต.แม นาเร อ ก อสร างถนนสายต างๆ ในตำบลแม นาเร อ ก อสร างประปาหม บ าน ของตำบลแม นาเร อ งานก อสร างฝายน ำล น ภายในตำบลแม นาเร อ ซ อมแซมถนนท ชำร ด ภายในตำบลแม นาเร อ งานซ อมไฟฟ าภายในตำบลแม นาเร อ

25 21 ประมวลภาพก จกรรมส วนการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ก จกรรมงานว นเด กแห งชาต ประจำป 2550 ก จกรรมการแข งข นก ฬา ประจำตำบลแม นาเร อประจำป 2550 ก จกรรมงานงานว นแม แห งชาต ประจำป 2550 ถวายเท ยนพรรษาแก พระภ กษ สงฆ เน อง ในว นเข าพรรษา งานประเพณ ลอยกระทง ประจำป 2549 ก จกรรมอบรมโครงการเยาวชน ต.แม นาเร อพ ท กษ ส งแวดล อม ก จกรรมโครงการพ สอนน องจากสภาเด ก และเยาวชน ต.แม นาเร อ ก จกรรมโครงการส งเสร มอน ร กษ ศ ลปะว ฒนธรรมท องถ น งานประเพณ รดน ำดำห วผ ส งอาย ประจำป 2550

26 22 รายร บ-รายจ าย ประจำป งบประมาณ 2550 ต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2549 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2550

27 23 รายจ ายจำแนกตามแผนงาน

28 24 รายจ ายตามหมวดรายจ าย รายการเง นอ ดหน นเฉพาะก จ เง นก เง นจ ายขาดเง นสมทบ (รายจ ายท ไม นำไปต งงบประมาณ)

29 25 สร ปผลการดำเน นงานโครงการตามข อบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจำป ท สำค ญ รายจ ายเพ อการพ ฒนา ประจำป งบประมาณ 2550

30 26

31 27 งานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย

32 28 ห องสม ด อบต. แม นาเร อ

33 29 รางว ลแห งความภาคภ ม ใจ รางว ลองค กรปกครองส วนท องถ นด เด น ด านสตร และครอบคร ว ประจำป 2549 รางว ลองค กรปกครองส วนท องถ นด เด น ด านสตร และครอบคร ว ประจำป 2550

34 30 คณะท ปร กษา นายสมบ ต สมศ กด นายก นายศร จ นทร นนท ศร รองนายก จ าส บเอกประส ทธ บ ญย ง รองนายก นายส นสม ทร อ ดเม องใจ เลขาน การนายกองค การบร หารส วนตำบล แม นาเร อ นายจร ญ ส นกว าน ประธานสภาองค การบร หารส วนตำบล แม นาเร อ บรรณาธ การ นายส ร พรหม ชำนาญยา ปล ด ผ ช วยบรรณาธ การ นายบรรด ษฐ ส ธรรมเม ง ห วหน าส วนโยธา นางอาภรณ แก วมาเร อน ห วหน าส วนการคล ง นางอร ณ ย เช อสะอาด เจ าพน กงานธ รการ นางศร ล กษณ ส งสก ล น กว ชาการศ กษา คณะผ จ ดทำ นายย ทธศาสตร กลมมา เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน นางก รณ ฐช ทว โค เจ าหน าท ประชาส มพ นธ นายวรว ชญ พ จ ตศ ร เจ าหน าท บ นท กข อม ล นางสาวเบญจวรรณ สมศ กด เจ าหน าท พ สด 99 หม 9 ต.แม นาเร อ อ.เม อง จ.พะเยา โทร โทรสาร ต อ 0 maenarua.dyndns.org/

35

36 99 หม 9 ต.แม นาเร อ อ.เม อง จ.พะเยา โทร โทรสาร ต อ 0 โทรศ พท สายด วน ศ นย อปพร maenarua.dyndns.org/

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อ าเภอจต รพ กตรพ มาน ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดร อยเอ ด ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน

แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน -๑- แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน ค าน า การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและ ย ทธศาสตร ท ก าหนดไว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ

ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ (ฉบ บปร บปร ง ฉบ บปร บปร ง) ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ของ องค การบร หารส วนตาบลหนองค อาเภอเม อง จ งหว ดยโสธร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ของ องค การบร หารส วนตาบลหนองค อาเภอเม อง จ งหว ดยโสธร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ของ องค การบร หารส วนตาบลหนองค อาเภอเม อง จ งหว ดยโสธร คานา การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและย ทธศาสตร ท กาหนดไว ตลอดจนนโยบายของนายกองค

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย สถานศ กษารางว ลพระราชทาน ป การศ กษา 2556 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนครนายก จ งหว ดนครนายก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ต ลาคม 2557 คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน เป

More information

(นายประเสร ฐ หอมด ) ผ อำนวยการสถาบ น กศน.ภาคเหน อ

(นายประเสร ฐ หอมด ) ผ อำนวยการสถาบ น กศน.ภาคเหน อ คำนำ การปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ. 2552-2561) ได กำหนดเป าหมายไว ค อ คนไทย ได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ และร ฐบาลได ม งหว งให กศน.ตำบล เป นกลไกในการสร างโอกาส ทางการเร ยนร ตลอดช ว ตแก ประชาชน

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕

ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ คำนำ แผนการปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน เล มน ได ด าเน นการโดย น อมน าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง นโยบายส าน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา

แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา 1 ส วนท 1 : บทนา 1.1 บทนา ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. 2548 ก าหนดให

More information

รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน

รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายองค การบร หารส วนต าบลส งเม น นายเร ยง ภ ญโญ นายกองค การบร หารส วนต าบลส งเม น ป ท 4 ว นท 1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554 ค าน า องค การบร หารส วนต าบลส งเม น

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล ค าน า ปล ดเทศบาล เป นผ บร หารส งส ดฝ ายข าราชการประจ า ในองค กรเทศบาล จ งจ าเป นต องม แนวค ดและหล กปฏ บ ต ราชการท ถ กต องเหมาะสม สามารถเป นต วกลางเช อมต อนโยบายของร ฐและนโยบาย ผ แทนท องถ น หร อฝ ายการเม

More information

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา "...เศรษฐก จพอเพ ยง เป นเสม อนรากฐานของช ว ต รากฐานความม นคงของแผ นด น เปร ยบเสม อนเสาเข ม ท ถ กตอกรองร บบ านเร อนต วอาคารไว น นเอง ส งก อสร างจะม นคงได ก อย ท เสาเข ม และล มเสาเข มเส ยด วยซ ำไป..." พระราชดำร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดล าปาง ค าน า แผนการปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ของศ นย การศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอว

More information

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ค ำน ำ งบประมาณโดยส งเขปฉบ บน ม ความม งหมายท จะแสดงรายละเอ ยดสาระสำาค ญ โดยสร ปของงบประมาณรายจ ายประจำาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซ งเป นท งแผนการ ใช

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา ได ก าหนดนโยบายให สถานศ กษาจ ดท า แผนปฏ บ ต การเพ อถ อเป นแนวทางในการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๖) องค การบร หารส วนตาบลหนองหญ าปล อง อาเภอว งสะพ ง จ งหว ดเลย

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๖) องค การบร หารส วนตาบลหนองหญ าปล อง อาเภอว งสะพ ง จ งหว ดเลย แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๖) องค การบร หารส วนตาบลหนองหญ าปล อง อาเภอว งสะพ ง จ งหว ดเลย คานา การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและย ทธศาสตร ท กาหนดไว ตลอดจนนโยบายของนายกองค

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนปฏ บ ต การใน การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ประจาป พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต การใน การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ประจาป พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต การใน การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ประจาป พ.ศ. 2556 เทศบาลตาบลโคกส ง อาเภอโพนอทอง จ งหว ดร อยเอ ด 1 2 3 ประกาศเทศบาลตาบลโคกส ง เร อง การใช แผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยเทศบาลตาบลโคกส ง ประจาป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม คานา ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเช ยงใหม เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 คำนำ ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำอ ดรธำน เขต ๒ ในฐำนะท เป นส วนรำชกำร ได จ ดท ำ แผนปฏ บ ต กำร ประจ ำป งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕8 เพ อให สถำนศ กษำในส งก ดใช เป นกรอบแนวทำงในกำร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการสำาน กงานตำารวจแห งชาต ประจำาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

แผนปฏ บ ต ราชการสำาน กงานตำารวจแห งชาต ประจำาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แผนปฏ บ ต ราชการสำาน กงานตำารวจแห งชาต ประจำาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สำาน กงานตำารวจแห งชาต สารบ ญ หน า ความเป นมาและความสำค ญ... ๓ ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ๓ ย ทธศาสตร สำน กงานตำรวจแห งชาต... 4

More information