รายงานผลการปฏ บ ต งานประจำป 2550

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการปฏ บ ต งานประจำป 2550"

Transcription

1 รายงานผลการปฏ บ ต งานประจำป 2550 อำเภอเม อง จ งหว ดพะเยา คำขว ญ พระธาต ภ ขวางล อไกล ว ทยาล ยล อนาม ป าส กงามเข ยวขจ ประเพณ งานฟ กทอง ข งดองรสเย ยม กระเท ยมรสเด ด

2

3 ว ส ยท ศน ประชาชนม ความร ว ฒนธรรมก าวหน า ม งส การพ ฒนา ชาวประชาร วมใจ

4 สารบ ญ หน า สาส นจากนายก บทท กทายจากปล ด ทำเน ยบสภา ทำเน ยบผ บร หาร โครงสร างและอ ตรากำล ง โครงสร างข าราชการองค การบร หารส วนตำบล สำน กงานปล ด ส วนการคล ง ส วนโยธา ส วนการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานขององค กรปกครองส วนท องถ น นโยบายการพ ฒนาของผ บร หารท องถ น ว ส ยท ศน พ นธก จ และจ ดม งหมายเพ อการพ ฒนา ประมวลภาพก จกรรมสำน กปล ด ประมวลภาพก จกรรมส วนคล ง ประมวลภาพก จกรรมส วนโยธา ประมวลภาพก จกรรมส วนการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม รายร บ-รายจ าย ประจำป งบประมาณ 2550 สร ปผลการดำเน นงานโครงการตามข อบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจำป ท สำค ญ รายจ ายเพ อการพ ฒนา ประจำป งบประมาณ 2550 งานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ห องสม ด อบต. แม นาเร อ รางว ลแห งความภาคภ ม ใจ

5 สาส นจากนายก กราบเร ยนพ อ แม พ น อง ประชาชนในเขตตำบลแม นาเร อท เคารพท กท าน น บต งแต ท กระผม และคณะผ บร หาร สมาช กสภา ท ได ร บความไว วางใจจากพ น อง ประชาชนในตำบลแม นาเร อ ให เข ามาบร หารงานในองค การบร หารส วนตำบล กระผมในฐานะผ บร หาร ม ความม งม นท จะนำความร ความสามารถและประสบการณ ท ม อย มาใช ในการพ ฒนาองค การบร หาร ส วนตำบลของเราให เจร ญก าวหน า กระผมและท มงานตระหน กเสมอว า ป ญหาและอ ปสรรคต างๆ ท จะม ผลกระทบต อการพ ฒนาท องถ นของเรา จะต องได ร บการแก ไข เราจะพ ฒนาองค การบร หารส วนตำบล ให มค วามเจร ญก าวหน า ท ง ทางส งคม เศรษฐก จ การศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม นโยบายหล กท ส ำค ญค อ การให บร การการส งเสร มให ประชาชนม อาช พ ม รายได พ ฒนาโครงสร างพ นฐาน พ ฒนาประเพณ ว ฒนธรรม ส งเสร มค ณภาพช ว ต อน ร กษ ส งแวดล อม ด แลเอาใจใส ผ ส งอาย และผ ด อยโอกาส ตลอดจน ส งเสร มและสน บสน นให พ น องประชาชนได เข ามาม ส วนร วมในการพ ฒนาตำบลแม นาเร อของเราให ม ความเจร ญก าวหน าย งข น ในวารสารประชาส ม พ น ธ ข ององค ก ารบร ห าร ส ว นตำบลแม น าเร อ ฉบ บ น ก ระผมในนามคณะผ บ ร ห าร และสมาช กสภา พน กงาน และเจ า หน า ท ข ององค ก ารบร ห ารส ว นตำบลแม น าเร อ ตระหน ก เสมอว า การพ ฒ นาองค ก ารบร ห ารส ว นตำบล แม นาเร อ จะประสบผลสำเร จได ต องเก ดจากพล งความ สาม คค ความร วมแรงร วมใจของชาวตำบลแม นาเร อช วยเป น พล งข บเคล อนให การพ ฒนาเจร ญก าวหน าต อไป ส ดท ายน กระผมในนามต วแทนองค การบร หารส วน ตำบลแม นาเร อ ต องขอขอบค ณพ อ แม พ น องประชาชน ในตำบลแม นาเร อท กท าน ท ให ความไว วางใจและให ความ ร วมม อเป นอย างด ตลอดมา ขออำนาจค ณพระศร ร ตนตร ย และส งศ กด ส ทธ ท งหลายจงดลบ นดาลให พ อ แม พ น อง ประชาชนชาวตำบลแม นาเร อท กท านจง ประสบแต ความส ข ความเจร ญ ม อาย วรรณะ ส ขะ พละ ท กท พาราตร กาล (นายสมบ ต สมศ กด ) นายก

6 บทท กทายจากปล ด องค การบร หารส วนตำบล (อบต.) เป นองค กรปกครองส วนท องถ นท จ ดต งข นเพ อกระจายอำนาจ ให ประชาชนในตำบลเข ามาดำเน นการแก ไขป ญหาและสนองตอบความต องการของช มชนตำบลหม บ าน ซ งท ผ านมา ประจ กษ ให เห นช ดว า กลไกบร หารจ ดการท เร ยกว า องค การบร หารส วนตำบลสามารถเอ อ อำนวยประโยชน ส ขและขจ ดป ดเป าความท กข ยาก ความขาดแคลนของประชาชนในตำบล หม บ านได เป น อย างด และท สำค ญย งอ กประการหน ง ค อ องค กรปกครองส วนท องถ นในร ปแบบ อบต. น น ได สนองตอบ ต อเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2540 ในเร องการกระจายอำนาจ การปกครองไปส ท องถ นได อย างช ดเจน และเป นร ปธรรมมากท ส ด โดยเฉพาะการเข ามาม ส วนร วมของ ประชาคมหม บ าน ประชาคมตำบล และประชาชนในท องถ น ได ยกฐานะต งแต ป 2540 ตลอดระยะเวลา 10 ป ท ผ านมา ได ด ำเน น งานสนองตอบความต อ งการของ พ น อ งประชาชนตามอำนาจหน า ท ใ นการ พ ฒนาด านเศรษฐก จ ส งคม และว ฒนธรรม โดยย ด หล ก ธรรมาภ บ าลเป น แนวทางใน การพ ฒ นาตำบลแม น าเร อ ซ ง ถ อ ได ว า เป น การบร ห ารจ ด การม ต ใ หม ท จ ะสร า งสรรค ประชาธ ปไตยจากฐานรากท แท จร ง ช มชนจะ สามารถอย ร ว มก นอย างสร างสรรค และจรรโลงให เก ดการพ ฒนาท ย ง ย นอย างแท จร งต อไปวารสารฉบ บน เป นฉบ บปฐมฤกษ ท ต งใจจ ดทำข นเพ อเป นส อกลางร ปแบบหน ง ในการประชาส มพ นธ ขอ ม ลข าวสาร ผลการปฏ บต ง าน ก จกรรม และข อม ลท เ ก ย วข องซ ง เป นเพ ยงบางส วน ของก จกรรมการพ ฒนาของในการพ ฒนาตำบลแม นาเร อ ทางคณะ ผ จ ดทำหว งเป นอย างย งว าวารสารประชาส มพ นธ ฉบ บน จะเป นส อกลางท จะทำให ท านได ร จ กและเป นส อ กลางในการสร างความเข าใจก บให มากข น และจะเป นประโยชน ต อท านท จะใช เป นข อม ล เพ อเป นแนวทางในการร วมก นปร บปร งการดำเน นงานและการพ ฒนา เพ อ ความอย ด ม ส ขของชาวตำบลแม นาเร อต อไป (นายส ร พรหม ชำนาญยา) ปล ด

7 ทำเน ยบสภา นายจร ญ ส นกว าน ประธานสภาองค การบร หารส วนตำบล นายประช น ด สม นายส ร พรหม ชำนาญยา รองประธานสภาองค การบร หารส วนตำบล นายเจร ญ ข นร ตน ส.อบต.หม ท 1 นายกฤษดาพงษ นนท ศร ส.อบต.หม ท 3 เลขาน การสภาองค การบร หารส วนตำบล นายไวยก ล ว ไลหอม ส.อบต.หม ท 2 นายส งห จ กร ค าสม ส.อบต.หม ท 3 นายพงษ ผจญ ส วล ย ส.อบต.หม ท 4 นายสมบ ญ บ ญต น ส.อบต.หม ท 2 นายศ ภกร เคร อธ ส.อบต.หม ท 4

8 ทำเน ยบสภา นายปฐมพร มณ นางส ว น ม ลฟ ส.อบต.หม ท 5 ส.อบต.หม ท 6 นายม ล แสงแก ว ส.อบต.หม ท 6 นายสวาท บ ญจ นต ะ นายน อย ศร พรม นายชาล สา ถานาเร อ นายทองเร ยน ด สม นางมย ร ทะป ญญา นางระว วรรณ เคร อธ นายบ ญเท ยง เคร อมา นางธรรมเน ยม แสงส ร ยาพร นายส ทธ พร ส ยะ นายสมบ รณ ไฝ แก ว นายประส ทธ นาวา นายแก วมา ว ไล ส.อบต.หม ท 7 ส.อบต.หม ท 9 ส.อบต.หม ท 11 ส.อบต.หม ท 7 ส.อบต.หม ท 9 ส.อบต.หม ท 11 ส.อบต.หม ท 8 ส.อบต.หม ท 10 ส.อบต.หม ท 12 ส.อบต.หม ท 8 ส.อบต.หม ท 10 ส.อบต.หม ท 12

9 ทำเน ยบสภา พ นตร นวล ป ญญาวงค นางจ นแก ว เคร อมา นายสมรส นาเจร ญ นายสมม ตร ใจมา นายว น ย ไชยวงศ นายสมม ยอดมณ นายผน เม องมา นายปร ดา ว ช ยโน นางสาววาท น ทะป ญญา นางนงล กษณ นาเจร ญ ส.อบต.หม ท 13 ส.อบต.หม ท 15 ส.อบต.หม ท 17 ส.อบต.หม ท 13 ส.อบต.หม ท 15 ส.อบต.หม ท 17 ส.อบต.หม ท 14 ส.อบต.หม ท 16 นางภาว ณ ข นธ ร ตน ส.อบต.หม ท 18 ส.อบต.หม ท 14 ส.อบต.หม ท 16 นายเจร ญศ กด ดวงแก ว ส.อบต.หม ท 18

10 คณะผ บร หาร นายสมบ ต สมศ กด นายกองค การบร หารส วนตำบล นายศร จ นทร นนท ศร จ าส บเอกประส ทธ บ ญย ง รองนายกองค การบร หารส วนตำบล รองนายกองค การบร หารส วนตำบล นายส นสม ทร อ ดเม องใจ เลขาน การนายกองค การบร หารส วนตำบล

11 โครงสร างและอ ตรากำล ง

12 โครงสร างข าราชการองค การบร หารส วนตำบล นายส ร พรหม ชำนาญยา ปล ดองค การบร หารส วนตำบล สำน กปล ด นายย ทธศาสตร กลมมา เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน รก.ห วหน าสำน กงานปล ด นายย ทธศาสตร กลมมา เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน นางอร ณ ย เช อสะอาด เจ าพน กงานธ รการ นายวรว ชญ พ จ ตศ ร เจ าหน าท บ นท กข อม ล นางสาวฤท ยพร หวานใจ เจ าหน าท พ ฒนาช มชน นางก รณ ฐช ทว โค เจ าหน าท ประชาส มพ นธ นายอรรถพล วงศ จ มป เจ าหน าท ป องก น และบรรเทาสาธารณภ ย

13 ส วนการคล ง นางอาภรณ แก วมาเร อน ห วหน าส วนการคล ง นางสาวสายส ดา นนท ศร เจ าพน กงานจ ดเก บรายได นางว ไลล กษ อย ด เจ าพน กงานการเง นและบ ญช นางณ ฐมน ยศศร ใจ เจ าหน าท การเง นและบ ญช นายคมส นต ต ร กษา เจ าพน กงานพ สด นางสาวเบญจวรรณ สมศ กด เจ าหน าท พ สด

14 10 ส วนโยธา นายบรรด ษฐ ส ธรรมเม ง ห วหน าส วนโยธา นายชาญณรงค ฝ นส บ นายกรกต คำป ญญา นายช างโยธา นายช างโยธา นายศ ภฤกษ เม องมา ช างไฟฟ า

15 11 ส วนการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม นางศร ล กษณ ส งสก ล น กว ชาการศ กษา รก.ห วหน าส วนการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม นางสาวจ ร ร ตน วงศ เร อง นางจ นทร คำ ใจมา นางสาวพรท ภา ยะตา นางสาวน ภา ไชยมงคล นางสาวพ ทยา ศร บ ญช นางโชน ตา เคร อคำ นางก ลสตร ก ลบ ตร นางอ จจ มา แก วน อย นางสาวจ นตนา นาซ ก เจ าหน าท ห องสม ด ผ ด แลเด กเล ก ผ ด แลเด กเล ก ผ ด แลเด กเล ก ผ ด แลเด กเล ก ผ ด แลเด กเล ก ผ ด แลเด กเล ก ผ ด แลเด กเล ก ผ ด แลเด กเล ก

16 12 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานขององค กรปกครองส วนท องถ น 1. สภาพท วไป 1.1 ท ต ง อย ทางท ศตะว นตกเฉ ยงใต ของอำเภอเม องพะเยาระยะ ทางห างจากอำเภอเม องพะเยา 20 ก โลเมตร 1.2 เน อท เน อท ท งหมดของ จำนวน ตารางก โลเมตร อานาเขต ท ศเหน อ ต ดต อก บ ตำบลบ านต น ท ศใต ต ดต อก บ ตำบลแม กา ท ศตะว นออก ต ดต อก บ ตำบลแม ใส ท ศตะว นตก ต ดต อก บ อำเภอว งเหน อ 1.3 ล กษณะภ ม ประเทศ สภาพพ นท ประมาณ 65% เป นพ นท ราบเร ยบ การไหลของน ำบนผ วปานกลาง พ นท ประมาณ 35% เป นเขาและเท อกเขาจากท ศเหน อจดท ศใต ม แหล งน ำธรรมชาต ท สำค ญ 8แห ง ค อ 1. ห วยแม นาเร อ หม ท 6 2. ห วยม วง หม ท 5 3. ห วยฮ องแล ง หม ท 7 4. ห วยเตาป น หม ท ห วยโซ หม ท 2 6. ห วยน ำขาว หม ท 2 7. ห วยด นแดง หม ท 18,14 8. ห วยร องคำ หม ท 3,4,5,12,15 ล กษณะภ ม อากาศ เป นแบบมรส มม 3 ฤด ค อ - ฤด ร อน เร มต งแต เด อน ม นาคม - ม ถ นายน อากาศจะร อนอบอ าวเฉล ยโดยท วไป ในช วงฤด ร อน องศาเซลเซ ยส - ฤด ฝน เร มต งแต เด อน กรกฎาคม - ต ลาคม ม ฝนตกช กหนาแน น - ฤด หนาว เร มต งแต เด อน พฤศจ กายน - ก มภาพ นธ อากาศหนาวถ งหนาวจ ด อ ณหภ ม เฉล ยอย ระหว าง 16 องศาเซลเซ ยส ลงไปถ ง 10 องศาเซลเซ ยส 1.4 จำนวนหม บ าน ม ท งหมด 18 หม บ าน หม 1 บ านส นข เหล ก หม 10 บ านแม นาเร อใต หม 2 บ านโซ หม 11 บ านแม นาเร อโบสถ หม 3 บ านร องคำหลวง หม 12 บ านร องคำดง หม 4 บ านร องคำ หม 13 บ านไร ส นจำปา หม 5 บ านไร หม 14 บ านแม นาเร อส นป าง ว หม 6 บ านส นป าส ก หม 15 บ านร องคำศร ช ม

17 13 หม 7 บ านซ อน หม 16 บ านแม นาเร อปง หม 8 บ านแม นาเร อปง หม 17 บ านแม นาเร อส นทราย หม 9 บ านแม นาเร อส นทราย หม 18 บ านเหล าพ ฒนา 1.5 ประชากร ม ประชากรท งส น 9,320 คน แยกเป นชาย 4,625 คน หญ ง 4,695 คน จำนวนคร วเร อน ท งหมด 3,108 คร วเร อน ม ความหนาแน นเฉล ย 80 คน/ตารางก โลเมตร 2 สภาพทางเศรษฐก จ 2.1 การเกษตรกรรม ประชาชนส วนใหญ ม อาช พด านการเกษตร ซ งตำบลม พ นท การเกษตรท งส น 19,989 ไร โดยผล ตพ ชเศรษฐก จท สำค ญ ๆ แยกได ด งน ข าว พ นท ปล ก 8,284 ไร ฟ กทอง พ นท ปล ก 4,002 ไร หอมแดง พ นท ปล ก 500 ไร กระเท ยม พ นท ปล ก 350 ไร หอมแบ ง พ นท ปล ก 1,800 ไร ข ง พ นท ปล ก 3,000 ไร ข าวโพด พ นท ปล ก 350 ไร ยาส บ พ นท ปล ก 44 ไร ลำไย พ นท ปล ก 924 ไร มะม วง พ นท ปล ก 236 ไร มะขาม พ นท ปล ก 499 ไร 2.2 การปศ ส ตว ส วนใหญ ม ล กษณะเล ยงไว เพ อบร โภคและใช งาน การเล ยงเพ อเป นการค าย งม น อย ส ตว ท เล ยงม ด งน โค กระบ อ ส กร ไก เป ด ฯลฯ 2.3 การอ ตสาหกรรม โรงงานอ ตสาหกรรมส วนใหญ เป นอ ตสาหกรรมขนาดเล กและขนาดย อม ด งน โรงงานข ง จำนวน 1 แห ง โรงโม ห น จำนวน 1 แห ง โรงส ข าว จำนวน 2 แห ง 2.4 การพาณ ชย ในด านการพาณ ชกรรม ม สถาน บร การน ำม นเช อเพล งขนาดเล ก จำนวน 3 แห ง และ สถานบร การต ดผมในพ นท จำนวน 12 แห ง 2.5 การท องเท ยว ม สถานท ท องเท ยว ได แก ว ดพระธาต ภ ขวาง อ างเก บน ำแม นาเร อ จ ดชมท วท ศน (ถนนสายพะเยา - ว งเหน อ)

18 14 3 สภาพทางส งคม 3.1 การศ กษา สถานศ กษาม เพ ยงพอก บความต องการของประชาชน ม ด งน โรงเร ยนประถมศ กษา จำนวน 6 แห ง ท อ านหน งส อพ มพ ประจำหม บ าน จำนวน 17 แห ง ศ นย พ ฒนาเด กเล ก จำนวน 4 แห ง หอกระจายข าวประจำหม บ าน จำนวน 17 แห ง 3.2 การศาสนาและศ ลปว ฒนธรรม การศาสนา ประชาชนส วนใหญ นบ ถ อศาสนาพ ทธ ประมาณร อยละ 99 ศาสนาอ น ๆ ร อยละ สถาบ นหร อองค กรทางศาสนา ว ด / สำน กสงฆ จำนวน 6 แห ง ว ฒนธรรมประเพณ ในท องถ น ได แก ประเพณ สลากภ ตต, ประเพณ แห เท ยนเข าพรรษา, ประเพณ แห ช างเผ อก, ประเพณ สรงน ำพระธาต ภ ขวาง 3.3 การสาธารณส ข สถาน อนาม ยประจำตำบล จำนวน 2 แห ง ร านขายยาแผนป จจ บ น จำนวน 2 แห ง ศ นย ศสมช. จำนวน 17 แห ง อ ตราการม และใช ส วมราดน ำ ร อยละ ระบบบร การพ นฐาน 4.1 การคมนาคม การคมนาคมต ด ต อ ระหว า งอำเภอและจ ง หว ด รวมท ง การคมนาคมภายในตำบลและ หม บ านใช เส นทางทางบกเป นหล ก ม รายละเอ ยดด งน ทางหลวงแผ นด น ถนนสายพะเยา - แม นาเร อ - ว งเหน อ - เช ยงใหม ทางหลวงชนบท ถนนแม นาเร อ - แม ใจ ทางหลวงชนบท ถนนแม นาเร อ - ร องคำ ทางหลวงชนบท ถนนส นป าส ก - ว ทยาล ยเกษตรกรรมและเทคโนโลย พะเยา - ว งเหน อ ถนนคอนกร ตเสร มไม ไผ ภายในหม บ านและระหว างหม บ าน จำนวน 30 สาย ถนนคอนกร ตเสร มเหล กภายในหม บ านและระหว างหม บ าน จำนวน 3 สาย ถนนล กร งภายในหม บ านและระหว างหม บ าน จำนวน 45 สาย ถนนด นท ไปส พ นท ทำการเกษตร จำนวน 15 สาย 4.2 การสาธารณ ปโภค ม ไฟฟ าใช ครบท กหม บ าน ม ประปาหม บ าน จำนวน 11 แห ง ม บ อน ำบาดาล จำนวน 21 แห ง ม บ อน ำต น จำนวน 1,345 แห ง ม ถ งเก บน ำ จำนวน 21 แห ง ม โอ งเก บน ำ จำนวน 321 ใบ

19 การโทรคมนาคมต ดต อส อสาร ม ท ทำการไปรษณ ย จำนวน 1 แห ง ม การให บร การต ดต อส อสารทางโทรศ พท อย างท วถ ง 18 หม บ าน 5 ข อม ลอ น ๆ 5.1 ทร พยากรธรรมชาต ทร พยากรด น พ นท ร อยละ 65 เป นท ราบล ม ส วนร อยละ 35 เป นพ นท ลาดช น เล กน อย ม การไหลบ าของน ำระด บปานกลาง ทร พยากรน ำ ม อ างเก บน ำ จำนวน 3 แห ง ม แหล งน ำธรรมชาต ได แก ลำห วย ต างๆ จำนวน 8 สาย ทร พยากรป าไม ม พ นท ป าไม ท สำค ญ ได แก เขตป าบ านโซ ป าส นป าส ก ป าร องคำ ป าส นข เหล ก ประมาณ 3/4 ของพ นท ท งหมด ป จจ บ นพ นท ป าท เหล อและป าไม สมบ รณ ประมาณ 69,069 ไร 6 ศ กยภาพในตำบล 6.1 ศ กยภาพขององค การบร หารส วนตำบล จำนวนบ คลากร - จำนวนพน กงานส วนตำบล รวมท งหมด 18 อ ตรา - ตำแหน งปล ดองค การบร หารส วนตำบล จำนวน 1 อ ตรา - ตำแหน งในสำน กงานปล ดองค การบร หารส วนตำบล จำนวน 6 อ ตรา - ตำแหน งในส วนการคล ง จำนวน 6 อ ตรา - ตำแหน งในส วนโยธา จำนวน 4 อ ตรา - ตำแหน งในส วนการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม จำนวน 1 อ ตรา ระด บการศ กษา - อาช วศ กษา จำนวน - คน - อน ปร ญญา ปวส. ปวท. จำนวน 2 คน - ปร ญญาตร จำนวน 16 คน - ส งกว าปร ญญาตร จำนวน - คน 6.2 ศ กยภาพของช มชนและพ นท 1. การอพยพแรงงานม น อย 2. ประชาชนม ความร ระด บปานกลาง 3. สภาพพ น ท เ หมาะสมในการส ง เสร ม การเกษตรและอ ต สาหกรรมในคร ว เร อ น อ ตสาหกรรมพ นบ าน

20 16 นโยบายการพ ฒนาของผ บร หารท องถ น นโยบายของผ บร หารองค การบร หารองค กาบร หารส วนตำบลแม นาเร อได กำหนดการพ ฒนาไว 5 ด าน ด งน 1. นโยบายด านเศรษฐก จ เน นการส งเสร มให ราษฎรม รายได จากการประกอบอาช พท หลากหลาย และพ ฒนาท กษะ ฝ ม อของแรงงาน มองหาล ทางการประกอบช พท สอดคล องก บการตลาด ลดป ญหาการว างงาน ย ดถ อแนวทางเศรษฐก จพอเพ ยงตามแนวพระราชดำร ฯ เป นแบบอย างรวมไปถ งความต องการ ให ตำบลแม นาเร อม การพ ฒนาแหล งท องเท ยว 2. นโยบายด านส งคม เน นการส งเสร มให ช มชนเฝ าระว งและม ส วนร วมแก ไขป ญหายาเสพต ดแพร ระบาดป ญหา เก ยวก บการขาดความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส นของราษฎรส งเสร มก จกรรมของช มชน โดยให การสน บสน นกล ม องค กรต างๆ ในช มชน 3. นโยบายด านโครงสร างพ นฐาน ให บร การและจ ดการก บป ญหา ความเด อดร อน เน องมาจากเร องของโครงสร างพ นฐาน ตลอดจนการจ ดหาและการบำร งร กษาโดยเน นให ราษฎร ม ส วนร วม เข น ถนน ไฟฟ า ระบบ โทรคมนาคม 4. นโยบายจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เพ อ เป น การป อ งก น และแก ไ ขป ญ หาความเส อ มโทรมจองทร พ ยากรธรรมชาต แ ละ ส งแวดล อมตลอดจนผลกระทบท อาจเก ดข นก บหล กการจ ดระบบผ งเม องในอนาคต ท จะส งผล ให ส งแวดล อม ม ป ญหาความเส อมโทรมของทร พยากร ส งเสร ม บ งค บและป องก นใช บทลงโทษ ตลอดจนให ความร เทคน คการป องก นผลกระทบต อธรรมชาต ตลอดจนนโยบายส งเสร มการ ประหย ดพล งงานและการประย กต การใช พล งงานอย างค มค า 5. นโยบายด านการเม องการบร หาร ส งเสร มการพ ฒนาศ กยภาพของผ นำและพน กงานท องถ น ให ม ข ดความสามารถในการ พ ฒนาการทำงานได ด ย งข น ตลอดจนพ ฒนาระบบบร หารงานบ คคล และเสร มสร าง ประส ทธ ภาพขององค การด าน ว สด อ ปกรณ เคร องม อเคร องใช ต างๆ ตลอดจนพ ฒนาด าน การกระจายข อม ลข าวสารให ราษฎรร บร ข อม ลข าวสารได ด ย งข น

21 17 ว ส ยท ศน พ นธก จ และจ ดม งหมายเพ อการพ ฒนา 1. ว ส ยท ศน การพ ฒนา ประชาชนม ความร ม งส การพ ฒนา ว ฒนธรรมก าวหน า ชาวประชาร วมใจ 2. พ นธก จการพ ฒนา 2.1 ประชาชนม ความเป นอย อย างสะดวกสบายข น 2.2 ม งส งเสร มการพ ฒนาช มชนให เข มแข งและเป นไปอย างย งย น 2.3 ม ง ส งเสร มภ ม ป ญญา และว ฒนธรรมท องถ นอ นด งาม 2.4 ส งเสร มให ประชาชนม ส วนร วมในการพ ฒนามากย งข น 2.5 ส งเสร มให ประชาชนอน ร กษ ทร พยากรและส งแวดล อมควบค ไปก บการใช เทคโนโลย สะอาด และปลอดภ ย 2.6 ส งเสร มให ประชาชนท กคนม ส ขภาพอนาม ยท ด และม ช ว ตย นยาว 3. จ ดม งหมายเพ อการพ ฒนา 3.1 ประชาชนม การศ กษาในระด บอ านออกเข ยนได ร อยละ 100 และม การศ กษาตลอดช ว ต 3.2 ช มชนเข าม ส วนร วมในการพ ฒนาและสามารถพ งตนเองได 3.3 ฟ น ฟ ภ ม ป ญญาและว ฒนธรรมท องถ นอ นด งามให คงอย ส บไป 3.4 ช มชนร จ กอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมและใช เทคโนโลย

22 18 ประมวลภาพก จกรรมสำน กปล ด ก จกรรมจ ดเก บ จปฐ. ประจำป งบประมาณ 2550 การจ ดทำแผนช มชน ประจำป 2550 ก จกรรมโครงการประกวดหม บ าน และช มชนเข มแข ง ประจำป 2550 ก จกรรมงานว นสตร ประจำป 2550 ต อนร บคณะศ กษาด งานจาก ศ นย พ ฒนาครอบคร ว ต.ดอกคำใต ร วมก จกรรมร ฐพ ธ ต างๆ ก จกรรมท ศนศ กษาด งาน ก จกรรมอบรมโครงการ ค ณธรรมจร ยธรรม ก จกรรมอบรมโครงการ สานส มพ นธ เฉล มพระเก ยรต 80 พรรษา

23 19 ประมวลภาพก จกรรมส วนคล ง มอบเบ ยย งช พแก ผ พ การ ผ ต ดเช อ ผ ส งอาย เคล อนท สำรวจภาษ ป าย ภาษ บำร งท องท ในพ นท ตำบลแม นาเร อ บร การการจ ดเก บภาษ แก ประชาชน มอบของแก ผ ประสบภ ยน ำท วม

24 20 ประมวลภาพก จกรรมส วนโยธา มอบกระเบ องแก ผ ประสบวาตภ ย ก อสร างบ านท องถ นไทย เท ดไท องค ราช น โครงการก อสร างฝายต นน ำลำธาร (ฝายแม ว) บ านโซ ต.แม นาเร อ ก อสร างถนนสายต างๆ ในตำบลแม นาเร อ ก อสร างลานก ฬาช มชนใน ต.แม นาเร อ ก อสร างถนนสายต างๆ ในตำบลแม นาเร อ ก อสร างประปาหม บ าน ของตำบลแม นาเร อ งานก อสร างฝายน ำล น ภายในตำบลแม นาเร อ ซ อมแซมถนนท ชำร ด ภายในตำบลแม นาเร อ งานซ อมไฟฟ าภายในตำบลแม นาเร อ

25 21 ประมวลภาพก จกรรมส วนการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ก จกรรมงานว นเด กแห งชาต ประจำป 2550 ก จกรรมการแข งข นก ฬา ประจำตำบลแม นาเร อประจำป 2550 ก จกรรมงานงานว นแม แห งชาต ประจำป 2550 ถวายเท ยนพรรษาแก พระภ กษ สงฆ เน อง ในว นเข าพรรษา งานประเพณ ลอยกระทง ประจำป 2549 ก จกรรมอบรมโครงการเยาวชน ต.แม นาเร อพ ท กษ ส งแวดล อม ก จกรรมโครงการพ สอนน องจากสภาเด ก และเยาวชน ต.แม นาเร อ ก จกรรมโครงการส งเสร มอน ร กษ ศ ลปะว ฒนธรรมท องถ น งานประเพณ รดน ำดำห วผ ส งอาย ประจำป 2550

26 22 รายร บ-รายจ าย ประจำป งบประมาณ 2550 ต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2549 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2550

27 23 รายจ ายจำแนกตามแผนงาน

28 24 รายจ ายตามหมวดรายจ าย รายการเง นอ ดหน นเฉพาะก จ เง นก เง นจ ายขาดเง นสมทบ (รายจ ายท ไม นำไปต งงบประมาณ)

29 25 สร ปผลการดำเน นงานโครงการตามข อบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจำป ท สำค ญ รายจ ายเพ อการพ ฒนา ประจำป งบประมาณ 2550

30 26

31 27 งานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย

32 28 ห องสม ด อบต. แม นาเร อ

33 29 รางว ลแห งความภาคภ ม ใจ รางว ลองค กรปกครองส วนท องถ นด เด น ด านสตร และครอบคร ว ประจำป 2549 รางว ลองค กรปกครองส วนท องถ นด เด น ด านสตร และครอบคร ว ประจำป 2550

34 30 คณะท ปร กษา นายสมบ ต สมศ กด นายก นายศร จ นทร นนท ศร รองนายก จ าส บเอกประส ทธ บ ญย ง รองนายก นายส นสม ทร อ ดเม องใจ เลขาน การนายกองค การบร หารส วนตำบล แม นาเร อ นายจร ญ ส นกว าน ประธานสภาองค การบร หารส วนตำบล แม นาเร อ บรรณาธ การ นายส ร พรหม ชำนาญยา ปล ด ผ ช วยบรรณาธ การ นายบรรด ษฐ ส ธรรมเม ง ห วหน าส วนโยธา นางอาภรณ แก วมาเร อน ห วหน าส วนการคล ง นางอร ณ ย เช อสะอาด เจ าพน กงานธ รการ นางศร ล กษณ ส งสก ล น กว ชาการศ กษา คณะผ จ ดทำ นายย ทธศาสตร กลมมา เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน นางก รณ ฐช ทว โค เจ าหน าท ประชาส มพ นธ นายวรว ชญ พ จ ตศ ร เจ าหน าท บ นท กข อม ล นางสาวเบญจวรรณ สมศ กด เจ าหน าท พ สด 99 หม 9 ต.แม นาเร อ อ.เม อง จ.พะเยา โทร โทรสาร ต อ 0 maenarua.dyndns.org/

35

36 99 หม 9 ต.แม นาเร อ อ.เม อง จ.พะเยา โทร โทรสาร ต อ 0 โทรศ พท สายด วน ศ นย อปพร maenarua.dyndns.org/

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร องค การบร หารส วนตาบลว งหลวง โครงการ / ก จกรรม ๑.โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ บ ญ บ งไฟ หม ท ๑-๑๕ ๒. โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ -1- ส วนท 1 หล กการและเหต ผล 1. หล กการและเหต ผลของการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 1.1 ภาวะการเปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2555 [99] 21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย 21.1 ก จกรรมจ ดงานเฉล มพระชนมพรรษาเน องในโอกาสพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงเจร ญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา หล กการและเหต

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1. หล กการและเหต ผล ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด (ชสอ.) เป นช มน มสหกรณ ระด บชาต ม สหกรณ ออมทร พย ท วประเทศกว

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ)

สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ) (ต วอย าง) สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ) ช อข าราชการ... เลขประจ าต วประชาชน... สถานศ กษา/ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา... ส

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) โครงการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช เทคโนโลย ท นสม ย (Riverbank Filtration) ระยะท 1 การศ กษาความเหมาะสมการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช

More information

สร ปผลการดาเน นงานประจาเด อน พฤษภาคม 2557

สร ปผลการดาเน นงานประจาเด อน พฤษภาคม 2557 สร ปผลการดาเน นงานประจาเด อน พฤษภาคม 2557 จ ดทำโดย : งำนประชำส มพ นธ เทศบำลตำบลหนองหล ม ต ดตำมเพ มเต มได ท : www.nonglom.org www.facebook.com/nonglomnayoo ตรวจสอบภำยใน ว นท 22 พฤษภำคม 2557 โครงกำรให ควำมร

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ก าหนดการจ ดสอบ หล กส ตร ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานสาม ญ และ ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ด านทฤษฎ คร งท ๒/๒๕๕๘

ก าหนดการจ ดสอบ หล กส ตร ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานสาม ญ และ ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ด านทฤษฎ คร งท ๒/๒๕๕๘ ก าหนดการจ ดสอบ หล กส ตร ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานสาม ญ และ ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ด านทฤษฎ คร งท ๒/๒๕๕๘ ว นท ก จกรรม ว ธ การ ร บสม คร ๑. สม ครด วยต วเองท สพบ. ๒. ทางไปรษณ ย ว นพ ธท ๑ กรกฎาคม ถ ง ว

More information