บทท 2 รายงานผลการด าเน นโครงการ

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 2 รายงานผลการด าเน นโครงการ"

Transcription

1 บทท 2 รายงานผลการด าเน นโครงการ ผลการด าเน นการโครงการพ ฒนาตามแผนพ ฒนาการศ กษาโครงการตามพ นธก จและตามภารก จ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ช อโครงการ ศ กษาความต องการของช มชน ว นท ด าเน นการ 1 พ.ย ก.ย ผ ร บผ ดชอบ กล มงานจ ดการศ กษาหล กส ตรอน ปร ญญา 1. เพ อส ารวจความต องการศ กษาในระด บอน ปร ญญาว ทยาล ยช มชนป ตตาน ของโรงเร ยนเอกชนสอน ศาสนาอ สลาม โรงเร ยนปอเนาะ และศ นย การศ กษานอกโรงเร ยน จ งหว ดป ตตาน 2. เพ อน าผลการศ กษา มาใช ในการจ ดการศ กษาของว ทยาล ยช มชนป ตตาน รายงานผลการศ กษาความต องการศ กษาในระด บอน ปร ญญาฯ ส ารวจความต องการของช มชน - ว ธ ด าเน นงาน ม ว ธ การด าเน นงาน ด งน 1) เสนอโครงการเพ อขออน ม ต จ ดท าโครงการ และแต งต งคณะท างานในการด าเน นงาน 2) ประช มวางแผนงานและมอบหมายหน าท 3) จ ดท าเคร องม อในการศ กษาความต องการของช มชน 4) ด าเน นการส ารวจกล มต วอย างน กเร ยนท ก าล งศ กษาในโรงเร ยนเอกชนสอนศาสนา อ สลาม และศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดป ตตาน ด วยว ธ การส งแบบสอบถาม 5) รวบรวมข อม ล 7) ว เคราะห ประมวลผล 8) จ ดท ารายงานผลการศ กษาความต องการของช มชน 9) ประเม นผลโครงการ 10) สร ปผลการและรายงานผลการด าเน นงาน 13

2 รายงานว จ ย เร อง ความต องการศ กษาในระด บอน ปร ญญาว ทยาล ยช มชนป ตตาน ของน กเร ยน โรงเร ยนเอกชนสอนศาสนาอ สลาม และศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ านวน 1 เร อง ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ม ข อม ลความต องการศ กษาในระด บอน ปร ญญาว ทยาล ยช มชนป ตตาน ของ น กเร ยนในโรงเร ยนเอกชนสอนศาสนาอ สลามและศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดป ตตาน และการม ส วนร วมในว ทยาล ยช มชนป ตตาน ป ญหา /อ ปสรรค - 1. ควรเพ มศ กษาในด านม มมองของน กเร ยนท ม ต อว ทยาล ยช มชนป ตตาน และศ กษาความ ต องการก บน กเร ยนในส งก ดสพฐ.ด วย 2. ควรศ กษาความต องการของตลาดแรงงานด วย 14

3 ช อโครงการ โครงการอบรมเตร ยมความพร อมเพ อร บการประเม นค ณภาพภายใน ประจ าป การศ กษา 2553 ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว นท ด าเน นการ 22 ก.ค. 54 และ 1-15 ก.ย ผ ร บผ ดชอบ งานประก นค ณภาพการศ กษา 1. เพ อพ ฒนาความร ความเข าใจในการเตร ยมความพร อมรองร บการประเม นค ณภาพภายใน ประจ าป การศ กษา เพ อสามารถน าความร ไปประย กต ใช ในการเตร ยมความพร อม เพ อรองร บการประเม นค ณภาพ การศ กษาภายนอก สมศ. รอบสาม (พ.ศ ) ผ บร หาร คร และบ คลากรทางการศ กษา จ านวน 35 คน 1. คณะท างานผ ร บผ ดชอบต วช ว ดม ความร ความเข าใจในระบบประก นค ณภาพภายในว ทยาล ยช มชน 2. รายงาน SAR 1. อบรมบ คลากรเร องเทคน คการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง และว ธ การจ ดเตร ยม หล กฐานอ างอ ง 2. อบรมและจ ดท ารายงาน SAR 1. บ คลากรของว ทยาล ยช มชนป ตตาน จ านวน 35 คน ม ความร ความเข าใจในงานประก น ค ณภาพการศ กษาเพ มข น 2. ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ม รายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ม รายงานการประเม นตนเองท เป นรายงานประจ าป ประจ าป การศ กษา 2553 ท สะท อนผลการด าเน นงานของว ทยาล ยช มชน 2. ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ด าเน นงานประก นค ณภาพภายในอย างม ระบบ ป ญหา/อ ปสรรค

4 ช อโครงการ สร างความเข าใจร วมก นของคร ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ก อนเป ดภาคเร ยน ว นท ด าเน นการ ม ถ นายน 2554 ต ลาคม 2554 และก มภาพ นธ 2554 ผ ร บผ ดชอบ กล มงานจ ดการศ กษาหล กส ตรอน ปร ญญา 1. เพ อให คร ประจ าและคร พ เศษสามารถจ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร ท ม มาตรฐานเด ยวก น 2. เพ อเป ดโอกาสให คร ได แสดงความค ดเห น แลกเปล ยนประสบการณ การเร ยนการสอนร วมก น 3. ส งเสร มให การจ ดการเร ยนการสอนของคร ว ทยาล ยช มชนม ค ณภาพมาตรฐานการบร การด าน การศ กษา คร อาจารย เจ าหน าท ผ บร หาร - จ านวนแผนการจ ดการเร ยนร ท ม ประส ทธ ภาพมากย งข น - ร อยละของคร ท เข าร วมโครงการ ประช มคร ประจ าภาคเร ยนท 2/2553 ภาค 3/2553 และภาคเร ยนท 1/ คร เข าร วมโครงการร อยละ 90 ของจ านวนคร ท งหมด 1. คร ประจ าและคร พ เศษสามารถจ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร ท ม มาตรฐานเด ยวก น 2. คร ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ได แสดงความค ดเห นและร วมก น ป ญหา/อ ปสรรค - ม คร พ เศษท ไม เข าร วมประช มส งผลต อการสร างความเข าใจร วมก นระหว างผ สอนรายว ชาเด ยวก น - 16

5 ช อโครงการ น เทศการจ ดการเร ยนการสอน ประจ าป การศ กษา 2553 ว นท ด าเน นการ 3 เมษายน 29 เมษายน 2553 ผ ร บผ ดชอบ กล มงานจ ดการศ กษาหล กส ตรอน ปร ญญา 1. เพ อน เทศภายในเก ยวก บการจ ดการเร ยนการสอนของคร 2. เพ อให คร ร วมว เคราะห ป ญหา น าส การแก ป ญหาร วมก น 3. ช วยให ผ ร บการน เทศพ ฒนาตนเองให อย ในระด บมาตรฐานว ชาช พหร อค ณภาพคร ว ทยาล ยช มชน ป ตตาน ให ส งข น คร อาจารย ห วหน าสาขาว ชา ผ บร หาร ผลการน เทศการจ ดการเร ยนการสอน ประจ าภาคเร ยน 1. ประช มคณะกรรมการด าเน นโครงการ คณะกรรมการน เทศการเร ยนการสอน 2. แจ งผ สอนเพ อช แจง และร ปแบบการน เทศการเร ยนการสอน 3. น เทศ /เย ยมเย ยน 4. สร ปประเม นผลการน เทศ 5. รายงาน และเผยแพร ผลการน เทศการเร ยนการสอน รายงานผลการด าเน นโครงการน เทศการเร ยนการสอน ภาคเร ยนท 2/2553 ภาค3/2553 และภาคเร ยนท 1/2554 ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ได ก าก บต ดตามการเร ยนการสอนของคร ทราบป ญหา อ ปสรรค และ เพ อการพ ฒนาการจ ดการศ กษาของว ทยาล ยช มชนป ตตาน ท กภาคเร ยนในป การศ กษา 2553 ป ญหา/อ ปสรรค

6 ช อโครงการ ประสานช มชนคนป ตตาน ละศ ลอด ว นท ด าเน นการ ส งหาคม 2554 ผ ร บผ ดชอบ กล มงานก จการน กศ กษา 1. เพ อร วมอน ร กษ ขนบธรรมเน ยมประเพณ และว ฒนธรรมอ นด งามของศาสนาอ สลาม 2. เพ อเช อมความส มพ นธ อ นด ระหว างประชาชนในช มชนและหน วยงานภาคร ฐและเอกชน 3. เพ อส งเสร มและสน บสน นการประกอบศาสนก จในเด อนถ อศ ลอด (รอมฎอน) ของประชาชนใน จ งหว ด 1. ผ น าศาสนา ประชาชนในช มชนม สย ดบ านยาม ต าบลยะหร ง อ าเภอยะหร ง จ งหว ดป ตตาน 2. ผ น าศาสนา ประชาชนในช มชนม สย ดต าบลบ อทอง อ าเภอหนองจ ก จ งหว ดป ตตาน 3. ผ น าศาสนา ประชาชนในช มชนม สดย ดบ านปากน า ต าบลร สะม แล อ าเภอเม อง จ งหว ด ป ตตาน 4. ผ น าศาสนา ประชาชนในช มชนช มชนบ านต นหยง อ าเภอยะหร ง จ งหว ดป ตตาน 5. จ านวนสถานท ท ได ร บการสน บสน นเคร องอ ปโภค บร โภคในศาสนก จ มอบเคร องอ ปโภค บร โภคเพ อใช ในการประกอบศาสนก จเน องในเด อนรอมฎอนแก เยาวชน และ ประชาชนในช มชน 1) น าเคร องน งห มเพ อใช ในการประกอบศาสนก จของชาวม สล ม มอบให ก บเยาวชนช มชนบ าน ต นหยง อ าเภอ ยะหร ง จ งหว ดป ตตาน จ านวน 60 ช ด โดยม ผ น าศาสนาเป นผ ร บมอบ 2) น าอาหารเพ อใช ในการประกอบพ ธ ละศ ลอดของชาวม สล ม มอบให ม สย ด จ านวน 3 แห ง 1. เยาวชนและประชาชนร วมอน ร กษ ขนบธรรมเน ยมประเพณ และว ฒนธรรมอ นด งามของศาสนา2. 2. อ สลามม ส มพ นธ อ นด ระหว างประชาชนในช มชนและหน วยงานภาคร ฐและเอกชน 3. ส งเสร มและสน บสน นการประกอบศาสนก จในเด อนถ อศ ลอด (รอมฎอน) ป ญหา /อ ปสรรค - - ควรจ ดให ม การร วมร บประทานอาหารเหม อนป ท ผ านมา 18

7 ช อโครงการ ตลาดน กว ชาการช มชนคนตาน คร งท 2 ว นท ด าเน นการ กรกฎาคม 2554 ผ ร บผ ดชอบ กล มงานจ ดต งและบร การระบบเคร อข าย 1. เพ อเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส วนร วมในการพ ฒนาการศ กษา 2. เพ อเสร มสร างประสบการณ ให ก บน กศ กษาในการเร ยนร จากการปฏ บ ต จร ง 3. เพ อเผยแพร ผลงานทางว ชาการและส บสานว ถ ช ว ตของช มชน 4. เพ อเป นการประชาส มพ นธ ว ทยาล ยช มชนป ตตาน 5. เพ อรายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนให ช มชนได ทราบ 6. เพ อให เก ดส มพ นธภาพท ด ระหว างว ทยาล ยช มชนป บช มชน 1. บ คลากรภายใน คร พ เศษ น กศ กษา 2. หน วยงาน องค กรต างๆ และประชาชนท วไป 1. จ านวนผ เข าร วมก จกรรม 2. ความพ งพอใจของผ เข าร วมก จกรรม 1) ก จกรรมการแข งข นท าอาหารพ นเม องป ตตาน ละแซ 2) ก จกรรมบรรยายพ เศษ 3) น ทรรศการ ย อนรอยอารยธรรมล งกาส กะ 4) ก จกรรมการสาธ ตว ถ ช ว ตช มชนพอเพ ยง 5) ก จกรรมจ ดแสดงน ทรรศการ สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย 6) ก จกรรมจ ดแสดงน ทรรศการ สาขาว ชาการปกครองท องถ น 7) ก จกรรมจ ดแสดงน ทรรศการ สาขาว ชาการพ ฒนาช มชน 8) ก จกรรมจ ดแสดงน ทรรศการ สาขาว ชาการจ ดการท วไป 9) น ทรรศการอาเซ ยน 10) การแข งข นการโต วาท 1) ก จกรรมท จ ดข น 10 ก จกรรม ม น กศ กษาและประชาชนท วไปเข าร วมชมน ทรรศการ การ แสดง และร วมแเข งข นท าขนมพ นเม องป ตตาน 2) น กศ กษาเข าร วมก จกรรมไม น อยกว า ร อยละ 80 ของน กศ กษาท งหมด 1) น กศ กษาท กสาขาว ชาเข าร วมก จกรรมเพ อให เก ดประสบการณ ตรง 2) น กศ กษาได แลกเปล ยนเร ยนร ในก จกรรมของแต ละสาขา 19

8 3) น กศ กษาได ม โอกาสเผยแพร ผลงาน และแลกเปล ยนเร ยนร ผลงานของเพ อนน กศ กษาระหว างช น และระหว างสาขาว ชา ป ญหา /อ ปสรรค - ไม ม - ควรจ ดให ม ก จกรรมอย างต อเน องท กป น กศ กษาส วนใหญ ม ความพ งพอใจในก จกรรมท จ ดข น โดยเฉพาะน กศ กษาจากหน วยจ ดการเร ยนร ณ อ าเภอ สายบ ร และอ าเภอโคกโพธ 20

9 ช อโครงการ การส งเสร มการอย ร วมก นอย างส นต ในส งคมพห ว ฒนธรรมของน กศ กษาและภาค เคร อข าย ก จกรรม ส มผ สโลกความร ส การเป นคร ปฐมว ยม ออาช พ ของว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว นท ด าเน นการ 1 ม นาคม 2554 ผ ร บผ ดชอบ นางม สรา หงษ ส มฤทธ 1. เพ อเป ดโอกาสให คร และคร พ เล ยงท เป นน กศ กษาสาขาการศ กษาปฐมว ย ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ซ งเป นผ สอน / ผ ด แลเด กปฐมว ย ได ศ กษาด งานศ นย พ ฒนาเด กปฐมว ยท ได ประส ทธ ภาพและได มาตรฐาน 2. เพ อให คร และคร พ เล ยงท เป นน กศ กษาสาขาการศ กษาปฐมว ย ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ซ งเป น ผ สอน / ผ ด แลเด กปฐมว ยน าความร ท ได ไปจ ดแผนการจ ดการเร ยนร ให แก ผ เร ยนและและเปล ยนเร ยนร ให แก เพ อนน กศ กษาในช นเร ยน 3. เพ อให คร และคร พ เล ยงท เป นน กศ กษาสาขาการศ กษาปฐมว ย ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ซ งเป น ผ สอน / ผ ด แลเด กปฐมว ยน าความร ท ได ไปพ ฒนาการเร ยนร ในว ชาช พและของตน 1. คร ผ สอนระด บอน ปร ญญา สาขาการศ กษาปฐมว ย ว ทยาล ยช มชนป ตตาน จ านวน 6 คน 2. น กศ กษาท เป นคร พ เล ยง/คร ผ ด แลเด กปฐมว ย สาขาการศ กษาปฐมว ย ว ทยาล ยช มชนป ตตาน 1. จ านวนผ เข าร วมก จกรรม 2. ความพ งพอใจในการเข าร วมโครงการอย ในระด บด ข นไป 1) ศ กษาด งานศ นย พ ฒนาเด กเล กช มชนบ านลาหงา ต าบลละง จ งหว ดสต ล จ านวน 18 1) คร และน กศ กษาเข าร วมก จกรรมศ กษาด งาน จ านวน 24 คน 1) คร และคร พ เล ยง สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ม โอกาสได เร ยนร และ ร จ กศ นย พ ฒนาเด กเล กท อย นอกเขตพ นท สามจ งหว ดชายแดนภาคใต ได เร ยนร ร ปแบบการจ ดการศ กษา บรรยากาศการเร ยนการสอน บรรยากาศภายนอกช นเร ยน และสภาพแวดล อมท วไปของช มชนบ านลาหงา ต าบลละง จ งหว ดสต ล ซ งคร และน กศ กษาม ความกระต อร อร นในการส ารวจ ศ กษา ซ กถามตลอดจนร วม แลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ จากคร ผ ด แลเด ก ณ ศ นย พ ฒนาเด กเล กฯ 2) คร และคร พ เล ยงท เป นน กศ กษาสาขาการศ กษาปฐมว ย ว ทยาล ยช มชนป ตตาน น าความร ท ได ไปพ ฒนา การเร ยนร ในว ชาช พและของตนโดยน กศ กษาน าเสนอผลการศ กษาด งานให เพ อนในช นเร ยน คน 21

10 ป ญหา /อ ปสรรค - ไม ม 1) ควรจ ดให ม การศ กษาด งานท กภาคการศ กษา โดยแบ งน กศ กษาเป น 2 กล ม ค อ กล มท ม อาช พเป นคร ผ ด และเด กและคร พ เล ยง และกล มท ไม ม อาช พเป นคร 2) ควรเป ดโอกาสให ศ กษาด งานในศ นย เด กท ม ส อเทคโนโลย ท ท นสม ยนอกพ นท เพ อกระต น กระบวนการค ดเช งสร างสรรค และเป ดโลกท ศน ในม มมองท ต างจากม ต ท เป นอย ในป จจ บ น 22

11 ช อโครงการ ว จ ยในช นเร ยน ว นท ด าเน นการ 16 ธ นวาคม 2553 ผ ร บผ ดชอบ นางม สรา หงษ ส มฤทธ 1. เพ อส งเสร มและสน บสน นให อาจารย ของว ทยาล ยช มชนป ตตาน จ ดท าว จ ยในช นเร ยน 2. เพ อรวบรวมงานว จ ยในช นเร ยนและเผยแพร 3. เพ อน าผลการว จ ยไปใช ในการแก ป ญหาการจ ดการเร ยนการสอนส าหร บผ ท สนใจ 1. อาจารย ประจ าว ทยาล ยช มชนป ตตาน จ านวน 11 คน 2. อาจารย พ เศษ จ านวน 2 คน จ านวนรายงานว จ ยในช นเร ยน แลกเปล ยนเร ยนร การท าว จ ยในช นเร ยนระหว างอาจารย ประจ า และอาจารย พ เศษ อาจารย ประจ าท ารายงานว จ ยในช นเร ยนคนละ 1 เร อง/คน/ป การศ กษา อาจารย ได น าเสนอและแลกเปล ยนเร ยนร การท าว จ ยในช นเร ยน ป ญหา /อ ปสรรค - ไม ม 1) ควรสน บสน นงบประมาณในการด าเน นการว จ ยของอาจารย ผ สอนเพ อเป นแรงจ งใจในการท า ว จ ย 2) ควรให อาจารย ประจ าท าว จ ยในช นเร ยนท กภาคการศ กษา 23

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (จ าแนกตามงาน / โครงการ)

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (จ าแนกตามงาน / โครงการ) แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 2. สอดคล องก บนโยบาย และจ ดเน นการด าเน นงาน กศน. ข อ 1 (1.5) 3. ช องาน/โครงการ การประเม นค ณภาพสถานศ กษาโดยต นส งก ด เพ อประเม นสถานศ กษาในส งก ด จ านวน 6 แห ง ตาม 6

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

ผลการด าเน นการ โครงการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษ เฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2553

ผลการด าเน นการ โครงการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษ เฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2553 รายงานผล ผลการด าเน นการ โครงการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษ เฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2553 กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ต ลาคม 2553 ค าน า เอกสารรายงานผลการด าเน นการโครงการพ ฒนาการศ

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1 โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กลย ทธ ท 1 : พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะในด านว ชาการและว ชาช พ 1 มห ศจรรย ว นอาช วะ 2 การแข งข นท กษะว ชาช พระด บหน วย อศจ. ภาค และชาต 3 ประเม นโครงการว

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ

ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ 41 4.1 ระด บค ณภาพในการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ย ป การศ กษา 2555 โรงเร ยนม คณะกรรมการสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎหมายท เก ยวข อง ม การประช ม คณะกรรมการสถานศ

More information

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาการจ ดการท วไป คณะว ทยาการจ ดการ อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง พ.ศ. 2556 ส วนท 1 บทน า หล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 กองพ ฒนาน กศ กษา สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑. โครงการ

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น หน าท 1 จาก 18 แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจาป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น 1... 2... 3... 4... 5... ผ ร บการประเม น........ โรงเร ยน......... รายการประเม น

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554)

แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554) แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน ม ความม งม นในการพ ฒนาคณะ และบ คลากร ของคณะอย างต อเน อง แผนกลย ทธ ฉบ บน เป นฉบ บท

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information