รายงานผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ 2553

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ 2553"

Transcription

1 งานผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ 2553 ของ เทศบาลต าบลบ านด อ าเภอเม องเช ยง จ งหว ดเช ยง

2 ค าน า ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 287 วรรคสาม ได บ ญญ ต ไว ว า องค กร ปกครองส วนท องถ นต องงานการด าเน นงานต อประชาชน ในเร องการจ ดท างบประมาณ การใช จ าย และผลการด าเน นงานในรอบป เพ อให ประชาชนม ส วนร วมในการตรวจสอบ และก าก บการบร หารจ ดการ ขององค กรปกครองส วนท องถ น ประกอบ พระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ.2496 แก ไขเพ มเต มถ ง (ฉบ บท 12) พ.ศ.2546 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 บ ญญ ต ไว ว า ให นายกเทศมนตร จ ดท างานแสดงผลการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายท ได แถลงไว ต อสภาเทศบาลเป นประจ าท กป น น เทศบาลต าบลบ านด จ งได จ ดท างานผลการปฏ บ ต งาน ฉบ บน ข น เพ อแจ งให ประชาชน และ สภาเทศบาลต าบลบ านด ได ร บทราบถ งข อม ลข าวสาร และผลการด าเน นงานของเทศบาลต าบลบ านด ใน ป งบประมาณท ผ านมา ต อไป งานว เคราะห นโยบายและแผน ส าน กปล ดเทศบาล ผ จ ดท า

3 สารบ ญ เร อง หน า ค ากล าวงานของนายกเทศมนตร ต าบลบ านด 1 สภาพท วไปโดยสร ป 2 สถานการณ คล งประจ าป ผลการด าเน นงานตามค าแถลงนโยบาย ท ต งจ ายไว ในเทศบ ญญ ต งบประมาณจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ กราฟแสดงผลการจ ดบร การสาธารณะของเทศบาล ป งบประมาณ ร อยละของการจ ดบร การสาธารณะของเทศบาล ป งบประมาณ 2553 ประมวลภาพก จกรรม ประจ าป งบประมาณ

4 ค ากล าวงานของนายกเทศมนตร ต าบลบ านด 1 เร ยน ประธานสภาเทศบาล สมาช กสภาเทศบาล และพ น องประชาชนท เคารพร ก ด วยบทบ ญญ ต แห งกฎหมายอ นส งส ดของประเทศไทย ค อร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ ได บ ญญ ต ให องค กรปกครองส วนท องถ น ซ งต องประกอบไปด วย สภาท องถ น และผ บร หารท องถ น ซ งมาจากการเล อกต งของประชาชน เพ อเข ามาเป นต วแทนในการบร หารงานให เป นไปตามเจตนารมณ ของ ประชาชนในท องถ น และให ม กลไกการตรวจสอบการด าเน นงานขององค กรปกครองส วนท องถ นได โดย ประชาชน เทศบาลต าบลบ านด ของเราเอง ก เป นหน งในองค กรปกครองส วนท องถ น ท ต องจ ดให บร การ สาธารณะให แก พ น องประชาชนท อย อาศ ยในเขตเทศบาล ให เป นไปอย างค มค า และให เก ดประโยชน อย าง ส งส ดให แก ประชาชน กระผม นายจ ตร ใจข นธ นายกเทศมนตร ต าบลบ านด ซ งมาจากการเล อกต งโดยตรงจากพ น อง ประชาชนในเขตเทศบาล ได แถลงนโยบายต อสภาเทศบาลคราวการประช มสภาเทศบาล เม อว นท 16 มกราคม 2552 ซ งสภาเทศบาล ตลอดจนถ งพ น องประชาชน ได ร บทราบไปแล วน น บ ดน ได ครบก าหนดการ ปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553 ไปแล ว จ งเห นควรจ ดท างานผลการปฏ บ ต งานของเทศบาล ประจ าป 2553 เพ องานต อสภาเทศบาล และพ น องประชาชนได ร บทราบถ งความก าวหน าในการ ด าเน นงานตามท ได แถลงนโยบายไว และตามท ได ก าหนดไว ในงบประมาณจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553 ซ งงานฉบ บน จะแสดงให เห นถ งภาพรวมของการเปล ยนแปลงท งหมดท ได ด าเน นการใน ระยะเวลาท ผ านมา หว งว างานผลการปฏ บ ต งานฉบ บน จะเป นกลไกส วนหน งท จะช วยสภาเทศบาลต าบลบ านด และพ น องประชาชน ในการต ดตามตรวจสอบผลการด าเน นงานของการจ ดบร การสาธารณะของเทศบาลต าบล บ านด ต อไป (นายจ ตร ใจข นธ ) นายกเทศมนตร ต าบลบ านด

5 2 ข อม ลท วไป ข อม ลท วไปโดยสร ป ท ม การเปล ยนแปลงไปจากเด มในช วงระยะเวลาป ท ผ านมา ซ งน ามาใช อ างอ ง เป นข อม ลในการจ ดให บร การสาธารณะของเทศบาล ส าหร บป งบประมาณ 2554 ต อไป 1.หม บ าน แยกเป น 2 เขต 19 หม บ าน เขต 1 เขต 2 1. หม ท 1 บ านข วแคร 1. หม ท 2 บ านป าซาง 2. หม ท 3 บ านด 2. หม ท 4 บ านส นต 3. หม ท 10 บ านปางลาว 3. หม ท 5 บ านป าไร 4. หม ท 11 บ านต นล ง 4. หม ท 6 บ านโป งพระบาท 5. หม ท 12 บ านป าส กไก 5. หม ท 7 บ านโป งน าตก 6. หม ท 14 บ านเหล าพ ฒนา 6. หม ท 8 บ านป าอ อ 7. หม ท 15 บ านป าก ก 7. หม ท 9 บ านป าแฝก 8. หม ท 16 บ านส นต นก อ 8. หม ท 13 บ านห วฝาย 9. หม ท 17 บ านข วแคร 9. หม ท 18 บ านโป งพระบาท 10.หม ท 19 บ านหนองป ง 2.ประชากร จ านวน 15,944 คน แยกเป น ชาย 7,533 คน หญ ง 8,411 คน (ข อม ลทะเบ ยนราษฎร ณ ว นท 1 ก นยายน 2553) 3.คร วเร อน จ านวน 8,476 คร วเร อน 4.ผ ม ส ทธ เล อกต ง จ านวน 12,276 คน แยกเป นชาย 5,765 คน หญ ง 6,511 คน

6 3 5.ช วงอาย ของประชากร (ข อ 5-9 ข อม ลจาก จปฐ.2553 ส ารวจจากประชากรท อาศ ยอย จร ง 10,449 ) ช วงอาย 0-25 ป 3,192 (30.55%) ช วงอาย ป 4,164 (39.85%) ช วงอาย ป 1,753 (16.78%) ช วงอาย 60 ป ข นไป 1,340 (12.82%) 6.การศ กษา ไม ได ร บการศ กษา ประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย, ปวช. อน ปร ญญา, ปวส. ปร ญญาตร ส งกว าปร ญญาตร อ น ๆ ไม ระบ 272 4,094 1,762 1, , ,069 ( 2.61%) (39.23%) (16.89%) (11.98%) ( 3.33%) (13.94%) ( 1.77%) (10.24%) 7.อาช พ น กเร ยน-น กศ กษา ไม ได ประกอบอาช พ เกษตรกร ร บจ างท วไป-บร ษ ทเอกชน ค าขาย-ธ รก จส วนต ว ร บราชการ-ร ฐว สาหก จ อ น ๆ ไม ระบ 1, ,775 1, ,641 (19.12%) ( 4.08%) ( 8.80%) (36.13%) (10.67%) ( 5.49%) (15.70%) 8.ได เฉล ย ได เฉล ยประชากร ค ดเป น 9.ศาสนา 61, บาท (บาท ต อ คน ต อ ป ) ประชากรส วนใหญ น บถ อศาสนาพ ทธ ค ดเป น 88.15%

7 4 สถานะการคล ง ป งบประมาณ 2553 การ ภาษ อากร ค าธรรมเน ยมค าปร บ และ ใบอน ญาต ได เบ ดเตล ด ได จากทร พย ส น ร ฐบาลจ ดสรรให อ ดหน นท วไป รวมร บ การ เง นเด อน (ฝ ายการเม อง) เง นเด อน (ฝ ายประจ า) ค าตอบแทน ค าใช สอย ค าว สด ค าสาธารณ ปโภค เง นอ ดหน น จ ายอ น งบกลาง ค าคร ภ ณฑ ค าท ด นและส งก อสร าง รวมจ าย ประมาณการ 7,292, ร บจร ง 8,575, ,353, ,810, , ,111, ,583, ,000, ,950, , ,699, ,241, ,864, ,479, ประมาณการ 2,430, ,236, ,015, ,053, ,507, , ,527, ,647, ,185, ,927, ,437, ,950, จ ายจร ง 2,430, ,423, ,158, ,563, ,644, ,158,39 4,461, ,597, ,347, ,862, ,995, ,426,996.45

8 5 ตารางการจ าแนกจ าย ป งบประมาณ 2553 การ บร หารงานท วไป การร กษาความสงบภายใน การศ กษา การสาธารณส ข ส งคมสงเคราะห เคหะและช มชน สร างความเข มแข งของช มชน การศาสนาว ฒนธรรมและน นทนาการ อ ตสาหกรรมและการโยธา งบกลาง รวมจ าย อ ตสาหกรรมและการ โยธา, 798, การศาสนาว ฒนะรรมและ น นทนาการ, 1,479, จ ายจร ง 23,878, (35.41%) 56, ( 0.08%) 10,180, (15.10%) 9,503, (14.09%) 469, ( 0.70%) 14,902, (22.10%) 285, ( 0.42%) 1,479, ( 2.19%) 798, ( 1.18%) 5,874, ( 8.71%) 67,426, การจ าแนกจ าย ป งบประมาณ 2553 งบกลาง, 5,874, บร หารงานท วไป, 23,878, บร หารงานท วไป การร กษาความสงบภายใน สร างความเข มแข งของ ช มชน, 285, การศ กษา การสาธารณส ข ส งคมสงเคราะห เคหะและช มชน, 14,902, เคหะและช มชน สร างความเข มแข งของช มชน การศาสนาว ฒนะรรมและน นทนาการ ส งคมสงเคราะห, 469, อ ตสาหกรรมและการโยธา งบกลาง การร กษาความสงบภายใน, 56, การสาธารณส ข, 9,503, การศ กษา, 10,180,341.65

9 6 ผลการด าเน นงานตามเทศบ ญญ ต งบประมาณจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553 แบ งแยกตามนโยบายการบร หารงานของนายกเทศมนตร เป น 6 ด าน ด งน (1) นโยบายการพ ฒนาระบบสาธารณ ปโภคและโครงสร างพ นฐาน เป าหมายเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการขยายต วของช มชนเม อง การพาณ ชย การท องเท ยว และแหล งน าเพ ยงพอแก การเกษตร, อ ปโภคบร โภค จะด าเน นการปร บปร งเส นทางคมนาคม ถนนสายหล กให ได มาตรฐาน ปร บปร งถนนสายรองและ ซอยต าง ๆ ให สามารถเช อมโยงใช การได สะดวก ปร บปร งระบบระบายน าควบค ไป การปร บปร งถนนสาย หล กและถนนสายรองในเทศบาล เพ อให ระบายน าได รวดเร ว ป องก นการเก ดน าท วม ต ดต งขยายเขต ไฟฟ าสาธารณะท จ าเป น เพ อสร างความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส นของประชาชน ปร บปร งพ ฒนา แหล งน าเพ อการเกษตร เพ อการอ ปโภคบร โภค ให เพ ยงพอก บความต องการของประชาชน ผลการด าเน นการ 1. โครงการก อสร างรางระบายน า คสล. หม ท 3 ซอย 4 575,000 บาท 2. โครงการก อสร างรางระบายน า คสล. แบบม ฝาป ด หม ท 4 559,000 บาท 3. โครงการก อสร างรางระบายน า คสล. หม ท 12 หน าตลาดช มชน 170,000 บาท 4. โครงการก อสร างรางระบายน า คสล. หม ท ,000 บาท 5. โครงการก อสร างถนน คสล. หม ท 4 68,600 บาท 6. โครงการก อสร างสะพาน คสล. เช อม หม ท 5 และ หม ท 8 พร อมปร บปร งถนน 699,000 บาท 7. โครงการก อสร างถนน คสล. หม ท 7 ซอย 3 ข างโบสถ ว ฒนธรรม 89,000 บาท 8. โครงการก อสร างถนน คสล. หม ท 18 ทางเข าส าน กสงฆ โป งพนาค ร 159,000 บาท 9. โครงการก อสร างถนน คสล. หม ท 1 ซอย 16 แยกซ าย 90,000 บาท 10. โครงการก อสร างถนน คสล. หม ท 10 ซอยอาคารอเนกประสงค 81,000 บาท 11. โครงการปร บปร งถนนเช อมดอยป ไข ต.แม ยาว ต.นางแล 49,920 บาท 12. โครงการปร บปร งผ วถนนล กร ง หม ท 17 เช อม หม ท 1 220,000 บาท 13. โครงการบ านท องถ นไทยเท ดไท องค ราช น 84 พรรษา 99,840 บาท 14. โครงการก อสร างอาคาร 2 ช น หม ท 6 บร เวณอาคารอเนกประสงค ศ นย ศสมช 798,000 บาท 15. โครงการวางท อระบายน าพร อมบ อพ ก หม ท 8 370,000 บาท 16. โครงการจ างเหมาปร บปร งระบบประปาหม บ าน บ านส นต นก อ หม ท 16 (เง นสะสม) 85,000 บาท 17. โครงการก อสร างห องน าตลาดสดเทศบาลต าบลบ านด (เง นสะสม) 1,646,110 บาท

10 7 18. โครงการก อสร างเจาะบ อบาดาล หม ท 1(เง นสะสม) 19. โครงการเป ดทางน าหนองต นโชค (เง นสะสม) 20. อ ดหน นการไฟฟ าส วนภ ม ภาคจ งหว ดเช ยง 25,000 บาท 37, บาท 64, บาท งบประมาณท ใช ไป ท งส น (งบประมาณตามเทศบ ญญ ต และเง นสะสม) 6,060, บาท 21. โครงการก อสร างถนน คสล. หม ท 19 (ไทยเข มแข ง) 1,943,000 บาท 22. โครงการก อสร างถนน คสล. หม ท 10 เช อม หม ท 16 (ไทยเข มแข ง) 1,084, บาท 23. โครงการก อสร างถนน คสล. หม ท 10 หน าว ดปางลาว เช อมหม ท 16(ไทยเข มแข ง) 564,500 บาท 24. โครงการก อสร างถนน คสล. ทางเข าหม บ านออมส น บ านเหล าพ ฒนา หม ท 14 (ไทยเข มแข ง) 653,500 บาท 25 โครงการก อสร างถนน คสล. หม ท 6 เช อมต อต าบลร มกก (ไทยเข มแข ง) 5,828,272 บาท งบประมาณท ใช ไป ท งส น (งบไทยเข มแข ง) 10,073, บาท งบประมาณท ใช ไป ท งส น 16,134, บาท (2) นโยบายส งเสร มค ณภาพช ว ต เป าหมายเพ อให ประชาชนม ค ณภาพช ว ตท ด ม ค ณธรรม จร ยธรรม ร กษาส บทอดว ฒนธรรมและ ภ ม ป ญญาท องถ น ม อาช พสามารถด แลตนเองในข นพ นฐาน และได ร บบร การด านสว สด การทางส งคม และการสาธารณส ขอย างท วถ ง จะพ ฒนาและยกค ณภาพช ว ตของประชาชนในเขตเทศบาล ให ม อาช พและความเป นอย ท ด ข น ส งเสร มการสร างได และพ ฒนาฝ ม อในการประกอบอาช พ บร การความร ด านสาธารณส ขแก ประชาชน ส งเสร มการออกก าล งกายโดยการเล นก ฬา เพ อเสร มสร างส ขภาพพลานาม ยท ด บ าร งและพ ฒนาท พ กผ อน หย อนใจ ให บร การสว สด การส งคมแก เด ก, สตร, เยาวชน, ผ ส งอาย และผ พ การ อย างท วถ งและเท าเท ยม ขยายและปร บปร งสถานศ กษาและศ นย พ ฒนาเด กก อนว ยเร ยนให เ หมาะสมก บการพ ฒนาการและเร ยนร ของเด ก ฟ นฟ และส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม ขนบธรรมเน ยมประเพณ และเอกล กษณ ของท องถ น ปร บปร ง และพ ฒนาแหล งท องเท ยวให ม ค ณภาพ ผลการด าเน นการ 1. โครงการสน บสน นการจ ดการศ กษาโรงเร ยน 61,090 บาท 2. โครงการจ ดการศ กษาหล กส ตรระยะส นและการศ กษานอกระบบ บาท

11 8 3. อ ดหน นอาหารกลางว นโรงเร ยนส งก ด สพฐ. 4. อ ดหน นโรงเร ยนบ านด อาหารกลางว นเด กน กเร ยน ม.1-ม.3 5. อ ดหน นโครงการอบรมเด กระว (บ านห วฝาย) 6. อ ดหน นกล มเกษตรกรผ ใช น าฝายเช ยง 7. โครงการก ฬาเช อมความส มพ นธ บ านด เกมส 8. โครงการจ ดงานว นเด กแห งชาต ประจ าป โครงการจ ดส งน กก ฬาเข าร วมแข งข นก ฬาการต าง ๆ 10.โครงการจ ดงานประเพณ ลอยกระทง 11.โครงการจ ดการแข งข นก ฬาส มพ นธ หม ท 7 และหม ท โครงการก ฬาสานส มพ นธ ป าส กไก เกมส 13. โครงการแข งข นฟ ตบอลรวมน าใจต านยาเสพต ด ปางลาวซ ปเปอร ค พ 14. โครงการก ฬาเซป กตะกร อต านยาเสพต ด บ านห วฝายค พ 15. อ ดหน นก จกรรมของว ด/คร สตจ กรหร อสถานปฏ บ ต ธรรม 16. อ ดหน นหร อส งเสร มประเพณ สรงน ารอยพระพ ทธบาทว ดป าดอยพระบาท 17. อ ดหน นประเพณ เล ยงผ ข นน า 18. อ ดหน นโครงการว ฒนธรรมประเพณ สงกรานต ถนนคนเล นน า 19. อ ดหน นประเพณ พ นบ านล านนา แห ไม ค าสะหล หลวง 20. อ ดหน นคณะสงฆ ต าบลบ านด 21. โครงการรณรงค ป องก นและควบค มโรคไข เล อดออก 22. อ ดหน นสถาน อนาม ยต าบลบ านด 23. อ ดหน นสถาน อนาม ยบ านโป งพระบาท 24. อ ดหน นหน วยท นตกรรมปฐมภ ม สถาน อนาม ยต าบลบ านด 25. อ ดหน นศ นย สาธารณส ขม ลฐานช มชนต าบลบ านด 19 หม บ าน 26. อ ดหน นชมรมอาสาสม ครสาธารณส ขช มชนต าบลบ านด 27. ค าเบ ยย งช พผ ส งอาย ผ พ การ ผ ป วยเอดส 28. อ ดหน อ าเภอเม องเช ยง (ว ฒนธรรมประเพณ ) 29. อ ดหน นชมรมผ ส งอาย 19 หม บ าน 30. อ ดหน นชมรมผ ส งอาย ต าบลบ านด 31. อ ดหน นกล มผ ต ดเช อเอดส 2,321,800 บาท 231,400 บาท 15,000 บาท 5,000 บาท 400,000 บาท 99,950 บาท 9,070 บาท 287,127 บาท 30,000 บาท 80,000 บาท 50,000 บาท 19,500 บาท 219,000 บาท 50,000 บาท 10,000 บาท 50,000 บาท 30,000 บาท 50,000 บาท 197,212 บาท 50,000 บาท 50,000 บาท 263,090 บาท 190,000 บาท 50,000 บาท 3,052,000 บาท 20,000 บาท 207,000 บาท 200,000 บาท 50,000 บาท

12 9 32. โครงการสงเคราะห คอรบคร วเด กแฝด โครงการช วยเหล อกรณ ฉ กเฉ น 34. ค าอาหารกลางว นเด กโรงเร ยน เทศบาล ค าอาหารกลางว นเด ก ศพด.เด กเล กส งก ดเทศบาลต าบลบ านด 36. ค าว สด การศ กษาเด กเล ก 37. ค าพาหนะน าเด กไปสถานพยาบาล 38. ค าใช จ ายในการพ ฒนาคร ผ ด แลเด ก 39. ค าใช จ ายในการปร บปร งหล กส ตรด านการศ กษา 40. ค าใช จ ายในการเช อมต ออ นเตอร เน ตความเร วส ง โรงเร ยนเทศบาล ค าใช จ ายในการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาโรงเร ยนเทศบาล 1 42.เง นสมทบกองท นหล กประก นส ขภาพระด บต าบล งบประมาณท ใช ไป ท งส น 6,000 บาท 6,000 บาท 285,600 บาท 1,015,560 บาท 167,400 บาท 2,790 บาท 51,000 บาท 18,000 บาท 18,000 บาท 18,000 บาท 500,000 บาท 10,437, บาท (3) นโยบายการจ ดระเบ ยบช มชน ส งคม และการร กษาความสงบเร ยบร อย เป าหมายเพ อให ช มชน ส งคมในเขตเทศบาล ม ความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น จะส งเสร ม และสน บสน นการป องก นร กษาความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น การป องก นและแก ป ญหายาเสพต ด โดยกระบวนการการม ส วนร ว มของภาคประชาชน พ ฒ นาและการเตร ยมความพร อมในการป องก น ช วยเหล อและระง บเหต จากภ ยพ บ ต ต างๆ ผลการด าเน นการ 1. โครงการฝ กซ อมแผนและระง บอ คค ภ ย 19,790 บาท 2. ค าใช จ ายตามโครงการป องก นและลดอ บ ต ต ทางถนนในช วงเทศกาลต างๆ 23,890 บาท งบประมาณท ใช ไป ท งส น 43,680 บาท

13 10 (4) นโยบายส งเสร มเศรษฐก จช มชน เป าหมายให ประชาชนม ท กษะพ ฒนาอาช พและผลผล ตทางการเกษตรให ม ค ณภาพ รวมท งเพ มม ลค า ของส นค าโดยการแปรร ปผลผล ต ซ งก อให เก ดการผล ต การบร การ และสร างงาน ตามแนวทาง ปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง สามารถพ งตนเองได โดยการสน บสน นกล มอาช พให ใช ประโยชน จากส นทร พย ผลผล ตและ ทร พยากรในท องถ น ให ม ประส ทธ ภาพและย งย น เสร มสร างท กษะองค ความร ในการประกอบอาช พ สอดคล อง ก บความต องการของตลาด ผลการด าเน นการ 1. อ ดหน นกล มพ ฒนาสตร ต าบลบ านด 2. อ ดหน นคณะกรรมการจ ดงานถนนคนเด น 3. โครงการมหกรรมอาหารและงานแสดงส นค าช มชน 4. โครงการว นเด ยวเท ยวท วต าบล 5. อ ดหน นกล มพ ฒนาสตร จ านวน 19 หม บ าน งบประมาณท ใช ไป ท งส น 10,000 บาท 20,000 บาท 93, บาท 95,100 บาท 285,000 บาท 503, บาท (5) นโยบายบร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เป าหมายบร หารจ ดการให เขตเทศบาลต าบลบ านด เป นเม องน าอย ปราศจากมลพ ษ ช มชน ส งคม ม ส วนร วมในการจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม จะส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชน ใน การอน ร กษ ฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างย งย น ให ประชาชนม ส วนร วมในการบร หาร จ ดการร กษาสภาพแวดล อมของช มชน บ านพ กอาศ ย สถานประกอบการ น าอย อาศ ย ม ความเป นระเบ ยบ เร ยบร อย ร กษาความสะอาดของถนน, ทางเด น และการจ ดการขยะม ลฝอย ส งปฏ ก ลและน าเส ย ตามหล ก ส ขาภ บาลอย างต อเน องและเป นระบบ ผลการด าเน นการ 1. โครงการส งเสร มปร บปร งอน ร กษ ฟ นฟ ส งแวดล อม 29,988 บาท 2. โครงการประกวดหม บ านด เด น 285,815 บาท งบประมาณท ใช ไป ท งส น 315,803 บาท

14 11 (6) นโยบายการบร หารจ ดการและบร การประชาชน เป าหมายให ประชาชนม ส วนร วมในการพ ฒนาท องถ น และม ส วนร วมทางการเม องอย างต อเน อง เพ มการบร หารจ ดการอย างม ศ กยภาพ จะบร หารจ ดการบนพ นฐานการบร หารก จการบ านเม องท ด โดยเฉพาะความโปร งใส บร การประชาชนให ได ร บความสะดวก รวดเร ว และเป นธรรม ส งเสร มการม ส วน ร วมของประชาชนในการพ ฒนาท องถ น เสร มสร างพ ฒนาบ คลากรของเทศบาล ให ม ความร ความสามารถ ในการปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพ ผลการด าเน นการ 1. โครงการมอบประกาศเก ยรต ค ณผ ช าระภาษ ด เด น 2. โครงการส งเสร มสน บสน นการจ ดท าแผนช มชน 3. โครงการส ารวจข อม ลท วไปในพ นท 4. อ ดหน นอ าเภอเม องเช ยง (ปร บปร งศ นย ข อม ลจ ดซ อจ ดจ าง) 5. โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพของส าน กทะเบ ยนท องถ น 6. ค าจ างท ปร กษา ว จ ย ประเม นผล 7. เง นเด อนฝ ายการเม อง 8. เง นเด อนฝ ายประจ า 9. ค าตอบแทน 10. ค าว สด 11. ค าสาธารณ ปโภค 12.ค าคร ภ ณฑ ต าง ๆ 13.ค าใช สอย (จ ายให ได มาซ งบร การ,ค าเด นทางไปราชการ,ค าร บรอง,เล อกต ง,ฯลฯ) 14.เง นส ารองจ าย 15.ค าบ าร งส นน บาตเทศบาลแห งประเทศไทย 16.เง นท นการศ กษาระด บปร ญญาตร /ปร ญญาโท 17.เง นสมทบกองท นบ าเหน จบ านาญข าราชการส วนท องถ น 18.เง นสมทบกองท นประก นส งคม งบประมาณท ใช ไป ท งส น รวมงบประมาณท ใช ไปท งส น 31,600 บาท 17,341 บาท 92,525 บาท 20,000 บาท 29,900 บาท 9,000 บาท 2,430,690 บาท 16,423, บาท 8,158, บาท 6,644, บาท 941, บาท 7,862, บาท 4,609, บาท 677, บาท 71, บาท 381,450 บาท 842, บาท 821,682 บาท 50,065, บาท 67,426, บาท

15 12 ร อยละของงบประมาณท ใช ในการบร หารงานตามนโยบาย ป งบประมาณ 2553 การบร หารงานตามนโยบาย ป งบประมาณ 2553 ด านการพ ฒนาระบบ สาธารณ ปโภคและ โครงสร างพ นฐาน 6,060, ด านส งเสร มค ณภาพช ว ต 10,437, ด านการจ ดระเบ ยบช มชน ส งคม และการร กษาความ สงบเร ยบร อย 43, ด านการส งเสร มเศรษฐก จ ช มชน 503, ด านการบร หารจ ดการและ บร การประชาชน 50,065, ด านบร หารจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม 315, ด านการพ ฒนาระบบสาธารณ ปโภคและ โครงสร างพ นฐาน ด านส งเสร มค ณภาพช ว ต ด านการจ ดระเบ ยบช มชน ส งคม และการ ร กษาความสงบเร ยบร อย ด านการส งเสร มเศรษฐก จช มชน ด านบร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม ด านการบร หารจ ดการและบร การประชาชน

16 13 การเปร ยบเท ยบในเช งปร มาณการลงท นแต ละด าน 60,000, ,065, ,000, ,000, ,000, ,000, ,437, ,000, , ,060, , , ด านการพ ฒนาระบบสาธารณ ปโภคและโครงสร างพ นฐานค ดเป นร อยละ 8.99 ด านส งเสร มค ณภาพช ว ตค ดเป นร อยละ ด านการจ ดระเบ ยบช มชน ส งคม และการร กษาความสงบเร ยบร อยค ดเป นร อยละ 0.06 ด านการส งเสร มเศรษฐก จช มชนค ดเป นร อยละ 0.75 ด านบร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมค ดเป นร อยละ0.47 ด านบร หารจ ดการและบร การประชาชนค ดเป นร อยละ 74.25

17 ประมวลภาพก จกรรม ป งบประมาณ 2553 ก จกรรมช วยเหล อผ ประสบภ ย 14

18 15 ก จกรรมด านศาสนา ประเพณ ว ฒนธรรม

19 16 งานก ฬา บ านด เกมส

20 17 โครงการมหกรรมอาหารและงานแสดงส นค าช มชน

21 18 โครงการประกวดหม บ านด เด น

รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน

รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายองค การบร หารส วนต าบลส งเม น นายเร ยง ภ ญโญ นายกองค การบร หารส วนต าบลส งเม น ป ท 4 ว นท 1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554 ค าน า องค การบร หารส วนต าบลส งเม น

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน

แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน -๑- แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน

More information

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ค ำน ำ งบประมาณโดยส งเขปฉบ บน ม ความม งหมายท จะแสดงรายละเอ ยดสาระสำาค ญ โดยสร ปของงบประมาณรายจ ายประจำาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซ งเป นท งแผนการ ใช

More information

- ๙ - บ ญช โครงการ/ ก จกรรม / งบประมาณ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ องค การบร หารส วนตาบลหนองระเว ยง ๕๔๖,๐๐๐ หม ท ๑๘ หม ท ๑๔

- ๙ - บ ญช โครงการ/ ก จกรรม / งบประมาณ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ องค การบร หารส วนตาบลหนองระเว ยง ๕๔๖,๐๐๐ หม ท ๑๘ หม ท ๑๔ ๙ 1. ย ทธศาสตร ด านการพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน ว ตถ ประสงค ของย ทธศาสตร เพ อพ ฒนาให การส ญจรไปมาสะดวกปลอดภ ยย งข น แนวทางการพ ฒนาท ๑ ก อสร างปร บปร งซ อมแซม ทางระบายน า ท อระบายน าไหล ทาง ก จกรรม งบประมาณ

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

More information

แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ

แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ องค การบร หารส วนตาบลทราย ม ล อาเภอสว างแดนด น จ งหว ดสกลนคร ส วนท 1 บทนา สารบ ญ หน า ส วนท 1 คานา ว ตถ ประสงค ของแผนการดาเน นงาน 1 ข นตอนการจ ดทาแผนการดาเน

More information

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 1 ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 2 ค าแถลงแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ประกอบแผนปฏ บ ต การประจ

More information

รายงานรายละเอ ยดประมาณการรายร บงบประมาณรายจ ายท วไป ประจาป งบประมาณ 2553 เทศบาลตาบลบ านฉาง อาเภอบ านฉาง จ งหว ดระยอง

รายงานรายละเอ ยดประมาณการรายร บงบประมาณรายจ ายท วไป ประจาป งบประมาณ 2553 เทศบาลตาบลบ านฉาง อาเภอบ านฉาง จ งหว ดระยอง รายงานรายละเอ ยดประมาณการรายร บงบประมาณรายจ ายท วไป ประจาป งบประมาณ 2553 เทศบาลตาบลบ านฉาง อาเภอบ านฉาง จ งหว ดระยอง ประมาณการรายร บรวมท งส น 45,000,000 บาท แยกเป น รายได จ ดเก บ หมวดภาษ อากร รวม 9,610,000

More information

แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา

แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา 1 ส วนท 1 : บทนา 1.1 บทนา ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. 2548 ก าหนดให

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนการจ ดหาพ สด และ แผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ าง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนการจ ดหาพ สด และ แผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ าง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนการจ ดหาพ สด และ แผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ าง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ เทศบาลตาบลเสลภ ม อาเภอเสลภ ม จ งหว ดร อยเอ ด www.nmt.or.th/roiet/selapum/default.aspx แผนการจ ดหาพ สด และแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ าง ประจาป

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ งานวางแผนและงบประมาณ ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป ว ทยาล ยอาช วศ กษาสงขลา ป งบประมาณ 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป ว ทยาล ยอาช วศ กษาสงขลา ป งบประมาณ 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป ว ทยาล ยอาช วศ กษาสงขลา ป งบประมาณ 2556 อาช วศ กษาจ งหว ดสงขลา สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา รการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล ยอาช วศ กษาสงขลา ในฐานะท เป นหน วยงานหน งท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ องค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร คานา ป จจ บ นการบร หารทร พยากรมน ษย เป นส งท จาเป นอย างมากในการท จะทาองค กรไปส ความสาเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ของ องค การบร หารส วนตาบลหนองค อาเภอเม อง จ งหว ดยโสธร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ของ องค การบร หารส วนตาบลหนองค อาเภอเม อง จ งหว ดยโสธร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ของ องค การบร หารส วนตาบลหนองค อาเภอเม อง จ งหว ดยโสธร คานา การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและย ทธศาสตร ท กาหนดไว ตลอดจนนโยบายของนายกองค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน ค าน า การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและ ย ทธศาสตร ท ก าหนดไว

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล (รอบป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)

แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล (รอบป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล (รอบป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๗) องค การบร หารส วนต าบลคลองท อมเหน อ อ าเภอคลองท อม จ งหว ดกระบ ค าน า การบร หารงานบ คคล เป นภารก จส าค ญในการบร หารและพ ฒนาองค กร จ งเป นภาระ หน

More information

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด โดย กล มงานส งเสร มการพ ฒนาช มชน ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว ดร อยเอ ด โทร 0-4351-1260 ต

More information

แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2552 องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ พ นท ด าเน นการ หม ท 2 หม ท 3 หม ท 4

แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2552 องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ พ นท ด าเน นการ หม ท 2 หม ท 3 หม ท 4 แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2552 องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ 1. ภายใต ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านสาธารณ ปโภค สาธารณ ปการ ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนา ปร บปร งระบบสาธารณ ปโภค สาธารณ

More information

แนวนโยบาย ด านการบร หารราชการแผ นด น

แนวนโยบาย ด านการบร หารราชการแผ นด น 111 แนวนโยบาย ด านการบร หารราชการแผ นด น มาตรา ๗๘ ร ฐต องดำาเน นการตามแนวนโยบายด านการบร หารราชการ แผ นด น ด งต อไปน (๑) บร หารราชการแผ นด นให เป นไปเพ อการพ ฒนาส งคม เศรษฐก จ และความม นคงของประเทศอย างย

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

รายงานแผนปฏ บ ต ราชการระยะ 1 ป (ประจ าป พ.ศ. 2558)

รายงานแผนปฏ บ ต ราชการระยะ 1 ป (ประจ าป พ.ศ. 2558) รายงานแผนปฏ บ ต ราชการระยะ 1 ป (ประจ าป พ.ศ. 2558) ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รวบรวมจากส วนราชการและประมวลผลโดย พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ ส วนท 1 ภาพรวมงบประมาณ 1. แหล งเง นงบประมาณ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อ าเภอจต รพ กตรพ มาน ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดร อยเอ ด ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา ได ก าหนดนโยบายให สถานศ กษาจ ดท า แผนปฏ บ ต การเพ อถ อเป นแนวทางในการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7 ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2557 ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน ค ราชส ทธาราม ได รวบรวมก

More information

แบบท 1 แบบช วยก าก บการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของท องถ นโดยตนเอง เทศบาลต าบลเช ยงคาน ประเด นการประเม น

แบบท 1 แบบช วยก าก บการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของท องถ นโดยตนเอง เทศบาลต าบลเช ยงคาน ประเด นการประเม น แบบท 1 แบบช วยก าก บการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของท องถ นโดยตนเอง ค าช แจง : แบบท 1 เป นแบบประเม นตนเองในการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ขององค กรปกครองส วนท องถ น โดยจะท าการประเม น และรายงานท กๆคร ง หล งจากท องค กรปกครองส

More information