รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE CUMPUS

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE CUMPUS"

Transcription

1 รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE CUMPUS

2 รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE CUMPUS

3 สารบ ญ หน า สารจากผ อ านวยการมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต 2 บทสร ปผ บร หาร 3 การบร หารและทร พยากร 4 - แผนผ งผ บร หาร 5 - ประว ต การจ ดต งมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต 6 - โครงการการบร หารงาน 9 - งบประมาณ 10 - บ คลากร 11 - อาคารสถานท 12 - จ านวนน กศ กษา 13 ผลการด าเน นงานตามประเด นย ทธศาสตร 14 - ประเด นย ทธศาสตร ท 1 การผล ตบ ณฑ ตท เป นน กปฏ บ ต ท นต อการเปล ยนแปลง ม 15 ความเช ยวชาญในสาขาว ชา และเป นท ยอมร บในระด บสากล - ประเด นย ทธศาสตร ท 2 บ ณฑ ตม ค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค เก ง ด และม 17 ความส ข - ประเด นย ทธศาสตร ท 3 ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม 18 - ประเด นย ทธศาสตร ท 4 การบ รณาการองค ความร ท เพ มศ กยภาพและข ดสมรรถนะ 19 ของช มชน - ประเด นย ทธศาสตร ท 5 การด ารงศ ลปว ฒนธรรมและร กษาระบบน เวศของ 20 ทร พยากรธรรมชาต - ประเด นย ทธศาสตร ท 6 การพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพโดยย ด 21 หล กธรรมาภ บาล ก จกรรมส าค ญในรอบป พ.ศ เหต การณ ส าค ญในรอบป พ.ศ ผลงานของน กศ กษาในรอบป พ.ศ ผลงานของบ คลากรในรอบป พ.ศ ท ศทางการพ ฒนามหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต 32

4 รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต หน า 1

5 สารจากผ อ านวยการมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ม สถานะเท ยบเท า คณะ ในส งก ดของ มหาว ทยาล ยแม โจ ซ งม ภารก จหล กจ านวน 5 ด าน ค อ ด านการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และการบร หารจ ดการ ซ งในการด าเน นการงานท ง 5 ภารก จ แสดงให เห นถ งศ กยภาพของ มหาว ทยาล ยแม โจ แพร เฉล มพระเก ยรต ท ได ด าเน นงานครอบคล มขอบข ายของงานท หลากหลายเช นเด ยวก บ มหาว ทยาล ยแม โจ ซ งการด าเน นงานด งกล าวได ม งเน นท จะพ ฒนามหาว ทยาล ยแห งน ให เป นศ นย รวมร และคล งป ญญา ตามนโยบายท ต องการม งเน นการขยายโอกาสทางการศ กษาไปย งภ ม ภาค น น รายงานประจ าป 2555 ฉบ บน ได สร ปผลการด าเน นงานของมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ในรอบป ท ผ านมาเพ อเผยแพร ให แก ประชาชนได ร บทราบ ถ งการด าเน นงานตามภารก จของมหาว ทยาล ยตลอดจน แนวทางการด าเน นงานของมหาว ทยาล ยในอนาคตต อไป ขอขอบค ณบ คลากรท กท านท ได ร วมม อ ร วมใจ ด าเน นงานตามภารก จและร วมก นพ ฒนา มหาว ทยาล ยอย างเต มก าล งความสามารถ ให แก มหาว ทยาล ยด วยด เสมอมาและหว งใจเป นอย างย งว าจะได ร บการ สน บสน นเป นอย างด ตลอดไป ผ ช วยศาสตราจารย ช ช พ ช พอ ดม ผ อ านวยการมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต หน า 2

6 บทสร ปผ บร หาร มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต เป นหน วยงานท จ ดต งข นเพ อขยายโอกาสทางการศ กษาและ เพ อขยายความร ส ท องถ นของมหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม เป นหน วยงานท เท ยบเท าเพ ยงคณะ ท ม ขอบข าย การท างานครอบคล มงานหลายประเภท เช นเด ยวก บมหาว ทยาล ยแม โจ ซ งท ผ านมามหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระ เก ยรต ได ก าวส ป ท 15 ของการด าเน นการและได ด าเน นการตามภารก จท ได ร บมอบหมายจนส าเร จล ล วงตามภารก จ ท ง 5 ด านของมหาว ทยาล ยอ นประกอบไปด วย 1. ภารก จด านการเร ยนการสอน 2. ภารก จด านการว จ ย 3. ภารก จด าน การบร การว ชาการแก ช มชน 4. ภารก จด านการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 5. ภารก จด านการบร หารจ ดการ โดยย งคง อ ดมการณ และภารก จเม อคร งแรกต งมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต แห งน ค อการกระจายโอกาสทาง การศ กษาไปส ภ ม ภาค มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ได เป ดท าการเร ยนการสอนจ านวน 12 หล กส ตร และแบ ง ส วนงานภายใน เป น 5 หน วยงาน ค องานบร หารและธ รการ งานคล งและพ สด งานบร การการศ กษาและก จการ น กศ กษา งานนโยบาย แผน และประก นค ณภาพการศ กษา งานบร การว ชาการและว จ ย โดยมหาว ทยาล ย ม บ คลากร ท งส น 167 คน ประกอบด วยสายว ชาการ 89 คน สายสน บสน นว ชาการ 78 คน มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร ฯ ม แนวทางในการบร หารงานบ คคล โดยสน บสน นให บ คลากรท กคนได ร บการพ ฒนาในว ชาช พของตนเอง อย างต อเน อง และในป พ.ศ.2557 จะได เป ดท าการเร ยนการสอนในระด บบ ณฑ ตศ กษา จ านวน 1 หล กส ตร ด านเป าหมายของมหาว ทยาล ย แบ งเป น 5 ส วนตามภารก จ ด งน 1) ด านการเร ยนการสอนท ด าเน นการสอนในระด บปร ญญาตร โดยเป ดร บน กศ กษาใหม ป ละ 820 คนและจะเป ดร บน กศ กษาในระด บ บ ณฑ ตศ กษา จ านวน 25 คน ในป พ.ศ ) ด านการว จ ยม งเน นจะผล ตงานว จ ยใหม เพ มข นท กป และสน บสน นให บ คลากรแสวงหาเวท ในการน าเสนอผลงานว ชาการและงานว จ ยอย างต อเน อง 3) ด านการบร การว ชาการม งเน นการ ให บร การว ชาการและถ ายทอดเทคโนโลย แก ช มชน 4) การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมม งเน นการส บสานว ฒนธรรม ประเพณ และอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ในช มชน 5) การบร หารจ ดการม งเน นการบร หารงานโดยหล กธรรมภ บาล โปร งใสสามารถตรวจสอบได มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร ฯ ตระหน กถ งพ นธก จและพ นธกรณ ท จะต องปฏ บ ต ตามนโยบายของ มหาว ทยาล ยและผ บร หารมหาว ทยาล ยแม โจ โดยเฉพาะเร องของการขยายโอกาสทางการศ กษาระด บอ ดมศ กษาไปส ภ ม ภาค และการพ ฒนามหาว ทยาล ยไปส การเป นมหาว ทยาล ยว จ ย (ค1) โดยม บทบาทท เข มข นต อส งคมและช มชน ท องถ นในม ต ท เก ยวข อง เพ อพ ฒนาเป นมหาว ทยาล ยท เข มแข งของช มชนต อไป หน า 3

7 การบร หารและทร พยากร หน า 4

8 แผนผ งผ บร หารมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ผ ช วยศาสตราจารย ดร.จ าเน ยร ยศราช อธ การบด รองศาสตราจารย ดร.เฉล มช ย ป ญญาด รองอธ การบด ฝ ายพ ฒนาเคร อข าย ผ ช วยศาสตราจารย ช ช พ ช พอ ดม ผ อ านวยการมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต อาจารย ดร.ประเจต อ านาจ อาจารย อ านวยพร ใหญ ย ง อาจารย ธรรมรงค ส งห อย เจร ญ รองผ อ านวยการฝ ายว ชาการและว จ ย รองผ อ านวยการฝ ายก จการน กศ กษา รองผ อ านวยการฝ ายบร หาร ย ทธศาสตร และมาตรฐานการศ กษา นางสาววราพร ร ตก นท ห วหน าส าน กงานผ อ านวยการ นายอภ ส ทธ ร ตนปภาน นท นางสาวปาณ สรา ม ค ณ นางสาวจ ฬาล กษณ เคร องด นางสาวขน ษฐา เกต ส วรรณ ห วหน างานบร การการศ กษา ห วหน างานคล งและพ สด ห วหน างานบร หารและธ รการ ห วหน างานบร การว ชาการ และก จการน กศ กษา และว จ ย หน า 5

9 ประว ต การจ ดต งมหาว ทยาล ยแม โจ แพร เฉล มพระเก ยรต ในป พ.ศ มหาว ทยาล ยแม โจ ได ด าเน นการขยายพ นท การศ กษาของมหาว ทยาล ยไปย งภ ม ภาค ตามมต คณะร ฐมนตร เม อว นท 20 ม ถ นายน 2538 โดยให มหาว ทยาล ย/สถาบ น 10 แห ง ขยายว ทยาเขต/ขยายพ นท การสอนไปย งภ ม ภาคในพ นท 11 จ งหว ด ค อ จ งหว ดหนองคาย พะเยา จ นทบ ร แพร ตร ง ช มพร ส ราษฎร ธาน สกลนคร กาญจนบ ร ราชบ ร และปราจ นบ ร ซ งมหาว ทยาล ยแม โจ ได เสนอโครงการจ ดต งมหาว ทยาล ยแม โจ แพร เฉล มพระเก ยรต เพ อร บผ ดชอบภาระหน าท ในการจ ดการเร ยนการสอนในระด บอ ดมศ กษา โดยการกระจายโอกาสทาง การศ กษาไปย งจ งหว ดแพร และจ งหว ดใกล เค ยง มหาว ทยาล ยแม โจ แพร เฉล มพระเก ยรต ต งอย ท ต าบลแม ทราย อ าเภอร องกวาง จ งหว ดแพร เป น โครงการจ ดต งสถาบ นการศ กษาเพ อขยายความร ส ท องถ นของมหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม ม สถานภาพ เท ยบเท าคณะ ป จจ บ นเป ดด าเน นการสอนระด บปร ญญาตร 12 สาขาว ชา ม จ านวนน กศ กษาประมาณ 2,478 คน โดยป จจ บ นมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต อย ภายใต การบร หารของอธ การบด มหาว ทยาล ยแม โจ ม รองอธ การบด ฝ ายพ ฒนาเคร อข าย และผ อ านวยการ เป นผ ก าก บด แล และม รองผ อ านวยการ 3 ฝ าย ท าหน าท บร หารงานประจ า ณ มหาว ทยาล ยแม โจ แพร เฉล มพระเก ยรต อ าเภอร องกวาง จ งหว ดแพร ป จจ บ นมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ม พ นท ในความร บผ ดชอบด แลจ านวน 5 แปลง รวม 2,352 ไร (สองพ นสามร อยห าส บสองไร ) แบ งเป นพ นท หล ก จ านวน 1,768 ไร พ นท อน ร กษ จ านวน 580 ไร พ นท ศ นย ประสานงาน 4 ไร 2 งาน ท งน สภาพแวดล อมของท ต งของมหาว ทยาล ยแม โจ แพร เฉล มพระเก ยรต เป นพ นท ป าเส อมโทรม แวดล อมไปด วยช มชน ด งเด มของท องถ น 2. พ นธก จของส วนงาน 1. ผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ความสามารถในเช งว ชาการ และว ชาช พโดยเฉพาะการเป นผ ประกอบการ โดยเน น ทางด านการเกษตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และสาขาว ชาท เก ยวข อง ตามความต องการของ ตลาดแรงงานและส งคม 2. ขยายโอกาสทางการศ กษาในระด บอ ดมศ กษา และส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ตของคนท กระด บ 3. เป นศ นย กลางการเร ยนร ทางว ชาการ ว จ ย พ ฒนานว ตกรรม และสร างองค ความร เพ อถ ายทอดเทคโนโลย แก ส งคม 4. ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 5. สร างความร วมม อทางว ชาการก บสถาบ นอ ดมศ กษาในระด บชาต และระด บนานาชาต 6. สร างและพ ฒนาระบบ การบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ความโปร งใส หน า 6

10 3. ว ตถ ประสงค ของส วนงาน 1. เพ อขยายโอกาสทางการศ กษาในระด บอ ดมศ กษาไปย งผ ด อยโอกาส และประชากรท ม ความต องการในการ พ ฒนาตนเองในท กระด บเพ อพ ฒนาช มชนและส งคม 2. เพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ความสามารถในว ชาการ อดทน ส งาน ม ค ณธรรมจร ยธรรม ตามความต องการ ของส งคม และตลาดแรงงานพร อมท จะเป นผ ประกอบการ 3. เพ อสร างงานว จ ยในด านการพ ฒนานว ตกรรมและองค ความร เพ อน ามาพ ฒนาด านการเร ยนการสอน ถ ายทอดเทคโนโลย และส งเสร มการพ ฒนาช มชนให สามารถพ งตนเองได อย างย งย น 4. เพ อเป นศ นย กลางของการเร ยนร เช งบ รณาการของคนท กระด บ เป นแหล งค นคว าและรวบรวมองค ความร ทางว ชาการ ว ชาช พ ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 5. เพ อสร างความร วมม อทางว ชาการก บสถาบ นและองค กรด านการศ กษาท งในและต างประเทศ 6. เพ อให มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ม ความสามารถในการพ งตนเองท งด านงบประมาณและการ บร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ความโปร งใส จ ดเน น /เอกล กษณ : มหาว ทยาล ยเฉพาะทาง เพ อเป นองค กรแห งการเร ยนร ทางการเกษตร อ ตล กษณ : พ ฒนาน กศ กษาให เป นบ ณฑ ตท เป นน กปฏ บ ต ท ท นต อการเปล ยนแปลง และเป นผ ม ความเช ยวชาญ ในสาขาว ชา ตราคณะของมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต พระพ ร ณทรงนาค หน า 7

11 ส ประจ าคณะของมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ส เทาฟ า ส เทาฟ า (Pearl Gray) เป นการผสมผสานของส เทาและส ฟ า อ นเป นส ประจ าคณะของมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต โดยสามารถอธ บายให ความหมายได ด งน ส เทา เป นส ของสมอง หมายถ ง ความค ด สต ป ญญา และความเจร ญทางสต ป ญญา ส ฟ า เป นส ของทะเล และท องฟ า หมายถ ง ความกว างไกล ความเอ ออาทร ร มเย น การพ งพา อาศ ย ความเก อก ล ความความย งใหญ กว างขวาง ไร ขอบเขตจ าก ด และย งหมายถ งความเมตตา ปราณ ความสดใสเบ กบาน เม อเก ดการผสมก นเป นโทนส ใหม ส เทาฟ า (Pearl Gray) อ นหมายถ ง สถานท แห งน ได ผล ตคนท ม สมองท สามารถในการค ดเพ อการสร างสต ป ญญาและการเจร ญสต ป ญญาอย างต อเน องท งย งม ว ส ยท ศน ท กว างขวาง ล าล ก และยาวไกลผสมผสานก บพฤต กรรม อารมณ และความร ส ก ท ประกอบไปด วยความสดใสเบ กบาน ความร มเย น ความเมตตาปราณ การพ งพาอาศ ย เอ ออาทร และความเก อก ล ท ม ต อก น อ นท าให คนท ผ านการศ กษา ณ สถาบ นแห งน เป นผ ท ม สต ป ญญา ม ความร และค ณภาพทางอารมณ ท สมบ รณ หน า 8

12 โครงสร างส วนงานภายในมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต งานบร หารและธ รการ ส าน กงานผ อ านวยการ มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต งานคล งและพ สด งานนโยบาย แผน และประก นค ณภาพการศ กษา งานบร การว ชาการและว จ ย งานบร การการศ กษาและก จการน กศ กษา มหาว ทยาล ย แม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต คณะกรรมการประจ า มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต กล มสาขาว ชามน ษย และส งคมศาสตร กล มสาขาว ชาบร หาร กล มสาขาว ชาเกษตรศาสตร สาขาว ชาการจ ดการช มชน (4 ป ) สาขาว ชาร ฐศาสตร (4 ป /2 ป ) สาขาว ชาพ ฒนาการท องเท ยว (4 ป ) สาขาว ชาเศรษฐศาสตร (4 ป ) สาขาว ชาการบ ญช (4 ป /2 ป ) สาขาว ชาการตลาด (4 ป ) สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศทางธ รก จ(4 ป ) สาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร (4 ป ) สาขาว ชาเทคโนโลย การผล ตพ ช (4 ป ) สาขาว ชาเทคโนโลย การผล ตส ตว (4 ป ) สาขาว ชาเกษตรป าไม (4 ป /2 ป ) กล มสาขาว ชาว ทยาศาสตร กายภาพ ช วภาพและส งแวดล อม สาขาว ชาเทคโนโลย ช วภาพ (4 ป ) กล มสาขาว ชาการศ กษาพ นฐาน หน า 9

13 งบประมาณ ในป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต บร หารงานภายใต งบประมาณแผ นด น จ านวน 11,399,000 บาท งบประมาณเง นรายได 29,697,400 บาท งบประมาณแผ นด น 11,399,000 บาท งบบ คลากร 4,584,100 บาท งบด าเน นงาน 6,766,400 บาท งบเง นอ ดหน น 48,500 บาท กราฟแสดงส ดส วนงบประมาณเง นแผ นด น งบประมาณเง นรายได 29,697,400 บาท งบบ คลากร 4,760,520 บาท งบด าเน นงาน 10,846,880 บาท งบลงท น 2,387,800 บาท งบเง นอ ดหน น 5,122,100 บาท งบรายจ ายอ น 6,580,100 บาท กราฟแสดงส ดส วนงบประมาณเง นรายได 4,760,520 10,846,880 5,122,100 6,580,100 2,387,800 งบบ คลากร งบด าเน นงาน งบลงท น งบเง นอ ดหน น งบรายจ ายอ น หน า 10

14 สายสน บสน นว ชาการ 78 คน บ คลากร มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ม บ คลากรท งส น 167 คน ประกอบด วยสายว ชาการ 89 คน จ านวนบ คลากรจ าแนกตามประเภทสายงานและค ณว ฒ ค ณว ฒ ประเภทบ คลากร ต ากว าปร ญญาตร ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวม สายว ชาการ สายสน บสน นว ชาการ รวม จ านวนบ คลากรสายว ชาการจ าแนกตามต าแหน งทางว ชาการ บ คลากรสายว ชาการ ผ ช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย รวม รวม หน า 11

15 อาคารสถานท มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต เป นหน วยงานเท ยบเท าเพ ยง คณะ ท ร บผ ดชอบพ นท 2,352 ไร อาคารจ านวน 22 หล ง พ นท ใช สอยประมาณ 55, ตารางเมตร จ านวนอาคารมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต อาคารส าน กงาน 1. อาคารน าช ย ทน ผล อาคารเร ยนและปฏ บ ต การ 2. อาคารพล งแม โจ สาม คค 3. อาคารเทพ พงษ พาณ ช 4. อาคารก ตต พงษ ว ฒ จ านงค 5. อาคารโรงงานน าร องอ ตสาหกรรมการเกษตร 6. อาคารปฏ บ ต การเกษตรป าไม 7. อาคารปฏ บ ต การเทคโนโลย การผล ตพ ช 8. อาคารปฏ บ ต การเทคโนโลย การผล ตส ตว อาคารเอนกประสงค และส นทนาการ 9. อาคารทรงว ฒ เพชรประด บ 10. สนามก ฬาทรงว ฒ เพชรประด บ 11. อาคารศ นย ก ฬาในร ม 12. อาคารโรงอาหาร 13. อาคารศ นย ประสานงาน อาคารพ กอาศ ยของบ คลากรและน กศ กษา 14. อาคารแฟลตพ กอาศ ยหยาดพ ร ณ 15. อาคารแฟลตพ กอาศ ยธารพ ร ณ 16. อาคารหอพ กน กศ กษาขว ญพ ร ณ 17. อาคารหอพ กน กศ กษาพรพ ร ณ อาคารโรงเร อน 18. โรงเร อนส กร 19. โรงเร อนไก ไข 20. โรงเร อนโคนม 21. โรงเร อนโคเน อ 22. โรงเร อนปล กพ ชไฮโรโปรน ค หน า 12

16 จ านวนน กศ กษา มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ม ภารก จในการขยายโอกาสทางการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ไปส ภ ม ภาคและท องถ น ในป การศ กษา 2555 มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ได เป ดท าการเร ยนการสอน ท งส น 12 หล กส ตร โดยม จ านวนน กศ กษาป จจ บ นจ านวน 2,478 คน ล าด บ สาขาว ชา จ านวนน กศ กษา 1 เกษตรป าไม เทคโนโลย ช วภาพ เทคโนโลย สารสนเทศทางธ รก จ การจ ดการช มชน เทคโนโลย การผล ตพ ช ร ฐศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร พ ฒนาการท องเท ยว การบ ญช บร หารธ รก จ(การตลาด) เศรษฐศาสตร เทคโนโลย การผล ตส ตว 170 รวม 2,478 หน า 13

17 ผลการด าเน นงาน ตามประเด นย ทธศาสตร ประจ าป พ.ศ.2555 หน า 14

18 ประเด นย ทธศาสตร ท 1 การผล ตบ ณฑ ตท เป นน กปฏ บ ต ท นต อการเปล ยนแปลง ม ความเช ยวชาญในสาขาว ชา และเป นท ยอมร บในระด บชาต ล าด บท โครงการ งบประมาณ 1 โครงการร บรายงานต วน กศ กษาใหม 10,000 2 โครงการแนะแนวการศ กษามหาว ทยาล ยแม โจ -แพร 150,000 3 โครงการปฐมน เทศและไหว คร น กศ กษาใหม 10,000 4 โครงการส งเสร มส ขภาพ ก ฬาและน นทนาการ 120,000 5 โครงการท ศนศ กษาเพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนร และสร างประสบการณ แก น กศ กษาช นป ท 2 และป ท 4 หล กส ตร 4 ป และน กศ กษาช นป ท 4 หล กส ตร 2 ป (ด านว ทยาศาสตร ) 320,000 6 โครงการน เทศงานและสหก จเพ อการศ กษา ( ด านส งคมศาสตร ) 150,000 7 โครงการการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา 103,100 8 โครงการพ ฒนาศ กยภาพอาจารย ด านการเร ยนการสอน 90,000 9 โครงการเสร มสร างบรรยากาศท ด ในการท างาน 25, โครงการควบค มป องก นการเก ดโรคไข เล อดออก 20, โครงการท ศนศ กษาเพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนร และสร างประสบการณ แก น กศ กษา ช นป ท 2 และป ท 4 หล กส ตร 4 ป และ น กศ กษาช นป ท 4 หล กส ตร 2 ป (ด านส งคมศาสตร ) 250, โครงการน เทศงานและสห จเพ อการศ กษา(ด านว ทยาศาสตร ) 150, โครงการส ปดาห ว ทยาศาสตร 200, โครงการแข งข นตอบค าถามทางว ชาการก บงานห องสม ด 3,000 รวม 1,601,100 หน า 15

19 โครงการร บรายงานต วน กศ กษาใหม โครงการส งเสร มส ขภาพ ก ฬาและน นทนาการ โครงการปฐมน เทศและไหว คร น กศ กษาใหม โครงการท ศนศ กษาเพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนร และสร าง ประสบการณ แก น กศ กษา โครงการพ ฒนาศ กยภาพอาจารย ด านการเร ยนการสอน หน า 16

20 ประเด นย ทธศาสตร ท 2 บ ณฑ ตม ค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค เก ง ด และม ความส ข ล าด บท โครงการ งบประมาณ 1 โครงการส งเสร มการมอบท น 300,000 2 โครงการบ ณฑ ตใหม สร างสายใยแม โจ -แพร 10,000 3 โครงการพ ฒนาเคร อข ายประชาส มพ นธ 20,000 4 โครงการป จฉ มน เทศน กศ กษา 10,000 5 โครงการสถานศ กษา 3 ด 5,000 6 โครงการเตร ยมความพร อมส ตลาดแรงงาน 40,000 รวม 385,000 โครงการบ ณฑ ตใหม สร างสายใยแม โจ -แพร โครงการส งเสร มการมอบท น โครงการป จฉ มน เทศน กศ กษา หน า 17

21 ประเด นย ทธศาสตร ท 3 ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม ล าด บท โครงการ งบประมาณ 1 โครงการสน บสน นท นน กว จ ย ( ด านว ทยาศาสตร ) 200,000 2 โครงการเสวนาว ชาการและว จ ยส ช มชน 70,000 3 โครงการสน บสน นท นน กว จ ย ( ด านส งคมศาสตร ) 200,000 4 โครงการส มมนาเพ อพ ฒนาบ คลากรด านการว จ ย 40,000 5 โครงการรวบรวมและผล ตพ นธ ข าวไร 50,000 6 โครงการถ ายทอดเทคโนโลย และบร การว ชาการ 40,000 รวม 600,000 โครงการเสวนาว ชาการและว จ ยส ช มชน โครงการถ ายทอดเทคโนโลย และบร การว ชาการ หน า 18

22 ประเด นย ทธศาสตร ท 4 การบ รณาการองค ความร ท เพ มศ กยภาพและข ดสมรรถนะของช มชนและ สนองงานโครงการในพระราชด าร ล าด บท โครงการ งบประมาณ 1 โครงการศ นย เร ยนร การเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐก จพอเพ ยง 40,000 2 โครงการฐานเร ยนร ระบบการผสมพ นธ และการประเม นค าในการปร บปร งพ นธ ไก พ นเม อง(ไก ชน) 30,000 3 โครงการศ กษาพ ฒนาการปล กพ ชมะเก ยงในสภาพพ นท มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร ฯ 55,000 4 โครงการแปรร ปผล ตภ ณฑ นม 120,000 5 โครงการพ ฒนาศ กยภาพการปล กไม ส กในระบบเกษตรป าไม 40,000 6 โครงการศ นย เร ยนร ด านการถ ายทอดเทคโนโลย การผล ตพ ช 70,000 7 โครงการศ นย รวบรวมพ นธ ไผ 60,000 8 โครงการเพ มประส ทธ ภาพฟาร มโคนม 200,000 รวม 615,000 โครงการศ กษาพ ฒนาการปล กพ ชมะเก ยงในสภาพพ นท มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร ฯ โครงการศ นย รวบรวมพ นธ ไผ หน า 19

23 ประเด นย ทธศาสตร ท 5 การด ารงศ ลปว ฒนธรรมและร กษาระบบน เวศของทร พยากรธรรมชาต ล าด บท โครงการ งบประมาณ 1 โครงการย เป งแพร 50,000 2 โครงการปล กป าเฉล มพระเก ยรต 10,000 3 โครงการแห เท ยนพรรษา 6,000 4 โครงการงานด าห วป ใหม เม อง 12,000 5 โครงการผ าป าสาม คค 10,000 รวม 88,000 โครงการแห เท ยนพรรษา โครงการย เป งแพร โครงการปล กป าเฉล มพระเก ยรต หน า 20

24 ประเด นย ทธศาสตร ท 6 การพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพโดยย ดหล กธรรมาภ บาล ล าด บท โครงการ งบประมาณ 1 โครงการจ ดการความร (KM) ในองค กร 50,000 2 โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ การทบทวนว ส ยท ศน และการแปลงแผนส การปฏ บ ต ประจ าป ,000 3 โครงการจ ดท าสร ปผลการด าเน นงานประจ าป ,000 4 โครงการพ ฒนาทร พยากรมน ษย 300,000 5 โครงการฝ กอบรมการใช งานโปรแกรมส าเร จร ปส าหร บส าน กงาน 5,000 6 โครงการพ ฒนาค ณภาพช ว ตในมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร ฯ 40,000 7 โครงการปร บปร งภ ม ท ศน มหาว ทยาล ยน าอย 200,000 8 โครงการฝ กอบรมการใช งาน Microsoft Project 3,000 9 โครงการสน บสน นท นส าหร บอาจารย ในการศ กษาต อ ป.เอก 240, โครงการ 5 ส 5, โครงการบร หารความเส ยงภายในมหาว ทยาล ย 20, โครงการงานเพ มศ กยภาพงานฟาร มมหาว ทยาล ย 200, โครงการอน ร กษ พล งงาน 40,000 รวม 1,283,000 หน า 21

25 โครงการจ ดการความร (KM) ในองค กร โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการทบทวนว ส ยท ศน และการแปลง แผนส การปฏ บ ต ประจ าป 2555 โครงการจ ดท าสร ปผลการด าเน นงานประจ าป 2554 โครงการพ ฒนาทร พยากรมน ษย โครงการฝ กอบรมการใช งานโปรแกรมส าเร จร ปส าหร บส าน กงาน หน า 22

26 ก จกรรมส าค ญ ในรอบป พ.ศ หน า 23

27 โครงการส บสานว ฒนธรรมข าวล านนา ประจ าป 2555 เม อว นท 7 กรกฎาคม 2555 ศ กแม โจ -แพร สาม คค เม อว นเสาร ท 8 ก นยายน พ.ศ ณ สนามเวท มวยช วคราว ศ นย ก ฬาในร ม สนามก ฬาทรงว ฒ เพ ชรประด บ หน า 24

28 โครงการพ ฒนาผล ตภ ณฑ ช วว ถ เพ อความย งย นของช มชน และโครงการตลาดน ดอาช พ เม อว นท 5 ก นยายน 2555 ณ อาคารเทพ พงษ พาน ช หน า 25

29 เหต การณ ส าค ญ ในรอบป พ.ศ.2555 หน า 26

30 ดร.ส ร นทร พ ศส วรรณ เลขาธ การอาเซ ยน ได ให เก ยรต มาบรรยายพ เศษ เร อง จ งหว ดแพร ก บการเตร ยมความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน 2015 เม อว นท 25 ส งหาคม 2555 ค ณน พนธ วงษ ตระหง าน กรรมการสภาผ ทรงค ณว ฒ สภามหาว ทยาล ยแม โจ ได ให เก ยรต มาบรรยายพ เศษ เร อง แม โจ ก บอนาคตการเกษตรไทยภายใต สภาวะการเปล ยนแปลงของโลกและประชาคมอาเซ ยน เม อว นท 6 กรกฎาคม 2555 หน า 27

31 ผลงานของน กศ กษา ในรอบป พ.ศ.2555 หน า 28

32 นางสาวส ปราณ มาโครต สาขาว ชาเทคโนโลย ช วภาพ และ นางสาวอาร ร ตน ภาคะ สาขาว ชาร ฐศาสตร เข าร วมการประกวดส นทรพจน อ ดมศ กษาเฉล มพระเก ยรต ฯ คร งท 13 ช งถ วยพระราชทาน พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฎเช ยงราย ว นท 18 ส งหาคม 2555 ผ านเข ารอบสอง น กก ฬาฟ ตบอลมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ได ร บรางว ลชนะเล ศ ในกาแข งข นมวลชนอ าเภอร องกวางค พ ประจ าป 2555 เม อว นท 11 ส งหาคม 2555 หน า 29

33 น กศ กษาท ม Try to do Team ได ร บรางว ลชนะเล ศการประกวดหน งส น มห ศจรรย แห งร ก สร างสรรค พล งอ นย งใหญ ของส าน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดแพร กล มย ทธศาสตร และเฝ าระว งทางว ฒนธรรม จ งหว ดแพร เม อว นท 18 ก นยายน 2555 รางว งชนะเล ศ โครงการแคมป สน กค ดก บอ นท ช ป ท 11 เยาวชนพอด โรงเร ยนพอเพ ยง หน า 30

34 ผลงานของบ คลากร อาจารย อ านวยพร ใหญ ย ง รองผ อ านวยการฝ ายก จการน กศ กษา ร บโล ห เช ดช เก ยรต จากอธ การบด มหาว ทยาล ยแม โจ ซ งเป นผ ท าค ณประโยชน เส ยสละ ท มเทความสามารถ เพ อส วนรวมด านพ ฒนาน กศ กษามหาว ทยาล ยแม โจ เม อว นท 13 ม ถ นายน 2555 หน า 31

35 ท ศทางการพ ฒนามหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ม ต ท 1 การเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ได ส งเสร มให ม บรรยากาศความเป นเล ศทางว ชาการ โดยน า กระบวนการประก นค ณภาพการศ กษาเป นกลไก ในการบร หารจ ดการท เอ อประโยชน ต อการพ ฒนาการเร ยนการสอน ส งเสร มการใช เทคโนโลย ท เหมาะสมท ช วยให การเร ยนการสอนม ประส ทธ ภาพ ส งเสร มการศ กษาค นคว าองค ความร ใหม เพ อประโยชน ทางว ชาการ ส งเสร มความร วมม อทางว ชาการระหว างสถาบ น ตลอดจนสน บสน นการบร การทางว ชาการ และม ส วนร วมก บช มชนในการพ ฒนาท องถ น ม ต ท 2 การว จ ย ส งเสร มและสน บสน นให บ คลากรด าเน นการว จ ยเพ อพ ฒนาองค ความร ใหม ตลอดจนเพ อพ ฒนาการ เร ยนการสอน และน าไปใช ประโยชน ในการพ ฒนาช มชนและประเทศ ส งเสร มและสน บสน นให บ คลากรได ร บท นว จ ย จากท งภายในมหาว ทยาล ยและหน วยงานภายนอก ม ต ท 3 การบร การว ชาการและท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ม งให ความส าค ญในการพ ฒนา ส งเสร ม และสน บสน น ก จกรรมบร การว ชาการ เพ อตอบสนองความต องการของช มชน ด วยความตระหน กถ งความร บผ ดชอบต อช มชนและ ส งคม ในส วนของการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยม งเน นให บ คลากร และน กศ กษาเห นค ณค า และม ท ศนคต ท ด ในการอน ร กษ ฟ นฟ ส บสาน สร างสรรค และพ ฒนาศ ลปว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาไทยมาสร างสรรค ให เก ดนว ตกรรม ท เหมาะสมและเป นประโยชน รวมท งม การพ ฒนาและสร างมาตรฐานทางศ ลปว ฒนธรรม โดยค าน งถ งเอกล กษณ ของ ท องถ น ของชาต ของสากล และน าไปเผยแพร ส สาธารณชน รวมท งส งเสร มความร ความเข าใจศ ลปว ฒนธรรมของ นานาชาต ด วย ม งสน บสน นให น กศ กษาและบ คลากรท าก จกรรมบร การว ชาการท สอดคล องก บการอน ร กษ และสร าง ความตระหน กในค ณค าของภ ม ป ญญาท องถ นและว ถ ว ฒนธรรมไทยให ก บส งคม โดยผ านกระบวนการเร ยนร ร วมก น ระหว างช มชนก บหล กส ตรการเร ยนการสอน ในส วนของการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมม ท ศทางการพ ฒนาด งน 1. ม งสน บสน นให น กศ กษาและบ คลากรท าก จกรรมบร การว ชาการท สอดคล องก บการอน ร กษ และ สร างความตระหน กในค ณค าของภ ม ป ญญาท องถ นและว ถ ว ฒนธรรมไทยให ก บส งคม โดยผ านกระบวนการเร ยนร ร วมก นระหว างช มชนก บหล กส ตรการเร ยนการสอน หน า 32

36 2. ม งส งเสร มให น กศ กษาและบ คลากรได ตระหน กและเข าร วมก จกรรมท เสร มสร างความเป นว ถ ว ฒนธรรมไทยส ค ณค าในเอกล กษณ ของชาต 3. ให ความส าค ญและสน บสน นน กศ กษาในการแลกเปล ยนเร ยนร ในว ฒนธรรมไทยก บว ฒนธรรม ต างชาต ม ต ท 4 การบร หารจ ดการ มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ม งเน นให ม การจ ดระบบการบร หารจ ดการท ด ด วยตาม หล กธรรมมาภ บาล การก าหนดอ านาจหน าท ของบ คลากรให ช ดเจน จ ดระบบการบร หารทร พยากรบ คคล จ ดสร าง และพ ฒนาระบบข อม ลเพ อการต ดส นใจ จ ดให บ คลากรม ส วนร วมในการบร หาร และม แนวทางหร อค ม อในการบร หาร จ ดการ ปร บปร งโครงสร างและระบบบร หารให สอดคล องก บพ นธก จของมหาว ทยาล ย ม การใช ทร พยากรร วมก นก บ หน วยงานท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย เพ อให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด อ นจะก อให เก ดการประหย ด งบประมาณด านการบร หารจ ดการ หน า 33

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 โดย นายปร ว ฒน วรรณกลาง อธ การบด สถาบ นการพลศ กษา สาน กงานอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา www.ipe.ac.th คานา สถาบ นการพลศ กษา ม ความจ าเป นต องเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ฉบ บได ร บความเห นจากท ประช มคณะกรรมการประจาว ทยาเขตขอนแก น ในคราวประช มคร งน ๓ /๒๕๕๕ เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๕ แผนปฏ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553

แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553 แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553 คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน งานแผนและการงบประมาณ ค าน า การจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป ซ งเป นกระบวนการหน งของการวางแผนในระยะส น แผนปฏ บ ต การประจ าป จะม

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง

ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ว ทยาล ยเทคน คเช ยงใหม อาช วศ กษาจ งหว ดเช ยงใหม สถาบ นการอาช วศ กษาภาคเหน อ ๑ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได ก าหนดให สถานศ กษาจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ส าน ก คณะ มจษ. ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา Page Ifl o 0 fltw1 1'UU,:JU'lJd~:lJ1ru YU"1.2555 ~ltrnl"1jlmd~n'ljlv(l 1 Ubb~::;trr~md:lJnldb~

More information

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย

More information