รายงานผลการด าเน นงาน ก จกรรม 5ส

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการด าเน นงาน ก จกรรม 5ส"

Transcription

1 รายงานผลการด าเน นงาน ก จกรรม 5ส ประจ าป การศ กษา 2553 ส าน กว ชาพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร

2 1 ค าน า รายงานฉบ บน จ ดท าข นเพ อรายงานผลการด าเน นการและการประเม นโครงการส งเสร ม ก จกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ท จ ดข นเม อว นท 5 ส งหาคม 2553 ขอขอบค ณท มงานผ ร บผ ดชอบโครงการส งเสร มก จกรรม 5 ส. ในการจ ดท ารายงานผลการ ประเม นในคร งน และขอขอบค ณ คณาจารย เจ าหน าท และน กศ กษาพยาบาลศาสตร ท กท านท ม ส วนช วยเหล อ ในการจ ดด าเน นก จกรรมให ส าเร จล ล วงตามเป าหมายท ต องการ (อาจารย ดร. จ นทร ท รา เจ ยรณ ย) ประธานคณะท างาน

3 2 สารบ ญ หน า ค าน า.. 1 สารบ ญ... 2 บทท 1 บทน า. 3 บทท 2 ความเป นมาและการด าเน นงานโครงการ... 6 บทท 3 ว ธ การประเม น... 8 บทท 4 ผลการประเม น บทท 5 อภ ปรายสร ปผลการด าเน นงาน 16 ภาคผนวก ก. ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร เร องนโยบายการด าเน น ก จกรรม 5 ส ภาคผนวก ข. รายนามคณะอน กรรมการ 5 ส ส าน กว ชาพยาบาลศาสตร ภาคผนวก ค มาตรฐาน 5 ส มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร... 24

4 3 บทท 1 บทน า ความเป นมาและความส าค ญของการประเม นโครงการ ในป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ได ก าหนดให ว นท 5 ส งหาคม 2553 เป นว น Big Cleaning Day ท บ คลากร และน กศ กษา จะได ม ก จกรรมการท าความสะอาดอาคาร สถานท และส งแวดล อมให เป นระเบ ยบเร ยบร อย น าอย น าอาศ ย นอกจากน เพ อให มหาว ทยาล ยม ความสวยงามและสะอาดอย เสมอ นอกจากน มทส. ย งก าหนดให ท กว นพฤห สบด เป นว น 5 ส อ กด วย ส าน กว ชาพยาบาลศาสตร ได ตอบสนองนโยบายด งกล าว โดยการจ ดก จกรรม 5 ส และ ม ประเม นผลการท างานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของส าน กว ชาฯ อย างเป นระบบ และเพ อให ได ข อม ลครอบค มท กข นตอนของการวางแผน ส าน กว ชาฯ จ งย ดกรอบแนวค ดในการประเม น โดยใช การ ประเม นแบบ CIPP MODEL ซ งได แบ งการประเม น เป น 4 ข นตอน ค อ 1. การประเม นสภาพแวดล อมหร อบร บท (Context Evaluation) 2. การประเม นป จจ ยเบ องต น (Input Evaluation) 3. การประเม นกระบวนการ (Process Evaluation) 4. การประเม นผลผล ต (Output Evaluation ) นอกจากน เม อส นส ดป การศ กษา ส าน กว ชาฯ ได จ ดให ท การประเม นภาพรวมของอาคาร สถานท โดยผ ใช บร การท อาคารเฉล มพระเก ยรต บรมราช น นาถอ กด วย ว ตถ ประสงค ของการประเม นโครงการ 1. เพ อน าข อม ลมาปร บปร งแก ไข นโยบาย เป าหมาย ว ตถ ประสงค ของโครงการ ให สอดคล องก บนโยบายการศ กษาชาต สภาพของส าน กว ชาฯ 2. เพ อน าข อม ลมาประกอบการพ จารณาอน ม ต จ ดสรรงบประมาณ ว สด อ ปกรณ และ ทร พยากรท จ าเป น ให สอดคล องเหมาะสมในแต ละโครงการ 3. เพ อน าข อม ลมาปร บปร งแก ไขข อบกพร องด านต างๆในขณะด าเน นการตามโครงการ เพ อให การปฏ บ ต งานเป นไปตามข นตอน บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายของ โครงการท ก าหนดไว 4. เพ อน าข อม ลจากผลการด าเน นงานเม อส นส ดโครงการ ไปประกอบการพ จารณา ปร บปร งแก ไขการวางแผนปฏ บ ต การประจ าป ในป ต อๆไป

5 4 ขอบเขตของการประเม นโครงการ 1. การประเม นคร งน เป นการประเม น โครงการส งเสร มก จกรรม 5 ส.ประจ าป การศ กษา 2553 ของส าน กว ชาพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร 2. การประเม นแบ งออกเป น 4 ข นตอน 2.1 การประเม นสภาวะแวดล อมหร อบร บท ( Context Evaluation ) ได แก การศ กษาว ตถ ประสงค และเป าหมายของโครงการ ว าม ความสอดคล อง ส มพ นธ ก บนโยบายการจ ดการศ กษาของชาต สอดคล องก บสภาพและ ความต องการของหาว ทยาล ยและช มชนหร อไม 2.2 การประเม นป จจ ยเบ องต น ( Input Evaluation ) ได แก การศ กษาความ เหมาะสมด านงบประมาณว สด อ ปกรณ และทร พยากรท จ าเป นในแต ละ โครงการ 2.3 การประเม นกระบวนการ ( Process Evaluation ) ได แก การศ กษาข อม ล เก ยวก บความก าวหน า และป ญหาอ ปสรรท เก ดข นระหว างการด าเน นงานตาม โครงการ 2.4 การประเม นผลผล ต ( Output Evaluation ) ได แก การศ กษาผลการ ด าเน นงานเม อส นส ดโครงการ เปร ยบเท ยบก บเป าหมายและว ตถ ประสงค ของ โครงการท ต งไว 3. ประเม นภาพรวมเม อส นป การศ กษา โดยใช แบบสอยถามท สร างข นเอง ผลท คาดว าจะได ร บจากการประเม นโครงการ 1. ส าน กว ชาฯ ม ข อม ลเพ อใช ประกอบการต ดส นใจในการด าเน นงานตามโครงการท ก ข นตอน 2. ใช เป นเคร องม อของผ บร หารงานของส าน กว ชาฯ 3. ม ข อม ลพร อมท จะรายงานหน วยงานท เก ยวข อง 4. ท าให ม ข อม ลท เพ ยงพอท จะสามารถระบ สภาพป จจ บ น ป ญหาและความต องการ พ ฒนาของหน วยงานได อย างถ กต องและช ดเจน 5. ท าให การก าหนดว ตถ ประสงค เป าหมาย และว ธ ด าเน นการได สอดคล องก บสภาพ ป จจ บ น ป ญหาและความต องการพ ฒนาของหน วยงานมากย งข น

6 6. ท าให การใช ทร พยากรต างๆ เป นไปอย างค มค าและเก ดประโยชน ส งส ด 7. ท าให การด าเน นโครงการเป นไปตามรายละเอ ยดท ระบ ไว ในโครงการ และม การ ปร บปร งแก ไขป ญหาอ ปสรรต างๆ เพ อให การด าเน นโครงการบรรล ว ตถ ประสงค และ เป าหมายของโครงการท ต งไว อย างม ประส ทธ ภาพ 8. ท าให ผ บร หารม ข อม ลเพ ยงพอในการพ จารณาปร บปร งแก ไขและพ ฒนา แผนงาน / โครงการในคร งต อไป 9. ท าให หน วยงานม ข อม ลพร อมส าหร บการให บร การหน วยงานท เก ยวข อง 5

7 6 บทท 2 ความเป นมาและการด าเน นโครงการ 1. หล กการและเหต ผล การพ ฒนาคนให เป นไปอย างม ค ณภาพ ข นอย ก บล กษณะของบ คคลเป นส าค ญ กล าวค อต องเป นคนท ม ค ณภาพ การพ ฒนาประเทศจ งต องพ ฒนาคนด วยการจ ดการศ กษา แต อย างไรก ตามหากคนม ความร แต ขาดภาวะผ น า ขาดความค ดท สร างสรร ขาดระเบ ยบว น ย ไม ด สภาพ ของท องถ น เพราะความร อย างเด ยวไม สามารถสร างคนให เป นคนท สมบ รณ ได ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2542 ได ก าหนดความม งหมาย หล กการส าค ญ ในการจ ดการศ กษา ให จ ดก จกรรมท หลากหลาย เพ อพ ฒนาคนให เต มตามศ กยภาพ โครงการส งเสร มก จกรรม 5 ส.เป นโครงการท ช วยสร างคนให เก ดภาวะผ น า ความค ดสร างสรรค ม เหต ผล ตลอดจนม ความร วมม อท ด ในป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ได ก าหนดให ว นท 5 ส งหาคม 2553 เป นว น Big Cleaning Day ท บ คลากร และน กศ กษา จะได ม ก จกรรมการท าความสะอาดอาคาร สถานท และส งแวดล อมให เป นระเบ ยบเร ยบร อย น าอย น าอาศ ย นอกจากน เพ อให มหาว ทยาล ยม ความสวยงามและสะอาดอย เสมอ นอกจากน มทส. ย งก าหนดให ท กว นพฤห สบด เป นว น 5 ส อ กด วย ส าน กว ชาพยาบาลศาสตร ได ตอบสนองนโยบายด งกล าว โดยการจ ดก จกรรม Big Cleaning Day ใน ว นท 5 ส งหาคม 2553 ก าหนดให ท กว นพฤห สบด เป นว น 5 ส เน องจากส าน กว ชาพยาบาลศาสตร เป นส าน กว ชาท ม ขนาดเล ก และใช พ นท ร วมก บ ส าน กว ชาแพทยศาสตร บ คลากรม จ านวนน อย ด งน นการแบ งพ นท การท า 5 ส จ งจ าก ดอย เพ ยงห อง ท างานของคณาจารย และห องถ ายเอกสาร 2. ว ตถ ประสงค ผลผล ต ( Outputs ) ส าน กว ชาพยาบาลศาสตร จ ดก จกรรม 5 ส ผลล พธ ( Outcomes ) ส าน กว ชาพยาบาลศาสตร ด าเน นงานท กงานเป นไปด วยความเร ยบร อย สะอาด ถ กต อง และเป นระเบ ยบ 3. เป าหมายและขอบข าย 1. ด านปร มาณ - คณาจารย เจ าหน าท และ น กศ กษาพยาบาล จ านวน 60 คน

8 7 2. ด านค ณภาพ - บ คคลากรม ภาวะการเป นผ น าผ ตามท ด ท กงานเป นไปด วยความเร ยบร อย สะอาด ถ กต อง และเป นระเบ ยบและอย ร วมก นได อย างเป นความส ข 4. ข นตอนและการด าเน นงาน 4.1 สาระส าค ญของการจ ดก จกรรม 1. ประช มปร กษาหาร อคณะกรรมการเพ อเสนอโครงการ ค ดเล อกผ ร บผ ดชอบ โครงการ 2. ก าหนดก จกรรมท ส งเสร มโครงการส งเสร มก จกรรม 5 ส. 3. ด าเน นงานตามก จกรมท ส งเสร มโครงการส งเสร มก จกรรม 5 ส. ก จกรรม / ระยะเวลา / ผ ร บผ ดชอบ ก จกรรม ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1. แต งต งคณะท างาน 2. ประช มช แจงการด าเน นงานโครงการ - ด าเน นงาน Big Cleaning Day 3. การต ดตามประเม นผล 4. สร ปและรายงานผล 16 พ.ค พ.ค ส.ค. 53 ตลอดป การศ กษา 2553 ส นป การศ กษา อธ การบด อ.ดร.จ นทร ท ราและคณะ อ.ดร.จ นทร ท ราและคณะ อ.ดร.จ นทร ท ราและคณะ อ.ดร.จ นทร ท ราและคณะ 5. การประเม นผล ต วบ งช สภาพความส าเร จ ว ธ ว ดประเม นผล เคร องม อท ใช ว ด 1. เอกสารการด าเน นก จกรรม 2.สภาพจร งของแหล งเร ยนร - ตรวจผลงาน - ส มภาษณ - ตรวจผลงาน - ตอบแบบสอบถาม - ส มภาษณ - แบบประเม น - ส มภาษณ

9 5. ผลท คาดว าจะได ร บ ผ ร วมโครงการเก ดภาวการณ เร ยนร แบบถาวร จากการได ร บความร ท เป นประสบการณ ตรง และสามารถน าเอาประสบการณ ไปต อยอดในระด บการศ กษาท ส งข นไป และจะได น าไปประย กต ใช ในการด ารงช ว ตในว นข างหน าได เป นอย างด 8

10 9 บทท 3 ว ธ การประเม น ก าหนดเคร องม อประเม นโครงการ เคร องม อท ใช ประเม นโครงการในคร งน แบ งออกเป น 4 ตอน ค อ ตอนท 1 ประเม นระด บการด าเน นงานของโครงการ ใน 3 ด าน ค อ ด านสภาวะ แวดล อมหร อบร บท (Context ) ด านป จจ ยเบ องต น (Input ) ด านขบวนการ (Process ) และ ด าน ผลผล ต (Output ) ม ล กษณะเป นแบบสอบถามมาตราส วนประมาณค า (Rating Scale ) 5 ระด บ ด งน ระด บ 5 ม การด าเน นงานอย ในระด บมากท ส ด ระด บ 4 ม การด าเน นงานอย ในระด บมาก ระด บ 3 ม การด าเน นงานอย ในระด บปานกลาง ระด บ 2 ม การด าเน นงานอย ในระด บน อย ระด บ 1 ม การด าเน นงานอย ในระด บน อยท ส ด ตอนท 2 ประเม นการเสร จส นของการด าเน นงานและการใช งบประมาณ ม ล กษณะ เป นแบบส ารวจรายการและแบบเต มค า ตอนท 3 ประเม นผลการด าเน นงานเม อส นส ดโครงการม ล กษณะเป นแบบสอบถาม ปลายเป ด ตอนท 4 ประเม นป ญหาและข อเสนอแนะการด าเน นงานโครงการ ใน 3 ด าน ค อ ด าน สภาวะแวดล อมหร อบร บท ( Context ) ด านป จจ ยเบ องต น ( Input ) ด านกระบวนการ ( Process ) และด านผลผล ต ( Output ) ม ล กษณะเป นแบบสอบถามปลายเป ด คณะกรรมการประเม นโครงการ คณะกรมการประเม นโครงการ ประกอบด วย 1. อาจารย ดร. จ นทร ท รา เจ ยรณ ย 2. อาจารย ศก ลตลา อน เร อง 3. นางสาวส บ น โนนส ภาพ

11 การเก บรวบรวมข อม ลและการว เคราะห ข อม ล ในการประเม นโครงการในคร งน ม การเก บรวบรวมข อม ลและว เคราะห ด งน 1. แต งต งคณะกรรมการประเม นโครงการ 2. กรรมการประเม นโครงการ โดยใช เคร องม อประเม นท สร างข น โดยด าเน นการการ ประเม น ด งน 2.1 ตอนท 1 ประเม นการเสร จส นของการด าเน นงานและการใช งบประมาณ ให ผ ประเม นสอบถามผ ร บผ ดชอบโครงการ และตรวจสอบเอกสารหล กฐานเก ยวก บการ ด าเน นโครงการและการใช จ ายงบประมาณ 2.2 ตอนท 2 ประเม นระด บการด าเน นงานของโครงการ ให ผ ประเม น สอบถามผ ร บผ ดชอบโครงการ ผ ท เก ยวข อง และตรวจสอบเอกสารหล กฐานเก ยวก บการด าเน นงาน ท งด านสภาวะ แวดล อมหร อบร บท (Context) ด านป จจ ยเบ องต น ( Input ) ด านกระบวนการ ( process ) และ ด านผลผล ต (Output) 2.3 ตอนท 3 ประเม นผลการด าเน นงานเม อส นส ดโครงการ ให ผ ประ เม น สอบถามผ ร บผ ดชอบโครงการ ผ ท เก ยวข อง และตรวจสอบเอกสารหล กฐานเก ยวก บผลการด าเน นงาน โดยเปร ยบเท ยบก บว ตถ ประสงค และเป าหมายของโครงงาน 2.4 ตอนท 4 ประเม นป ญหาและข อเสนอแนะการด าเน นโครงงาน ให ผ ประเม นสอบถามผ ร บผ ดชอบโครงการ ผ ท เก ยวข อง และตรวจสอบเอกสารหล กฐานประกอบ 3. ประเม นเม อส นป การศ กษา 4. น าข อม ลท ได จากการประเม นโครงการมาว เคราะห โดยใช ค าสถ ต พ นฐาน ได แก ค าเฉล ย (Mean) ค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 10

12 11 บทท 4 ผลการประเม น การประเม นโครงการคร งน ม ข นตอนการประเม นประเม น 4 ข นตอนด งน 1. ประเม นระด บการด าเน นงานของโครงการ Big Cleaning Day 5 ส งหาคม 2553 ม ผลการประเม น ด งตารางท 1 4 ตารางท 1 แสดงระด บความค ดเห นของคณะกรรมการต อการด าเน นงานของโครงการ ด านสภาวะ แวดล อมหร อบร บท (Context) กรรมการ รายการประเม น X S.D. 1.ว ตถ ประสงค ของโครงการม ความสอดคล องก บ นโยบายของ มทส 2.ว ตถ ประสงค ของโครงการม ความเป นไปได มากน อยเพ ยงใด ระด บการ ด าเน น งาน มากท ส ด มาก 3.ผ ท เก ยวข องม ส วนร วมในการก าหนดว ตถ ประสงค เพ ยงใด มาก 4.ว ตถ ประสงค ม งเน นพ ฒนาค ณภาพการศ กษาเพ ยงใด มาก 5.เป าหมายสอดคล องก บว ตถ ประสงค ของโครงการเพ ยงใด มาก 6.เป าหมายม การก าหนดกรอบระยะเวลาช ดเจนเพ ยงใด โดยรวม มาก จากตารางท 1 พบว า การด าเน นงานของโครงการด านบร บท โดยรวม ม ด งน พบว าการด าเน นงานด านบร บทระด บการด าเน นงานด านสภาวะแวดล อมหร อบร บทของ โครงการส งเสร มก จกรรม 5 ส. ส าน กว ชาพยาบาลศาสตร โดยรวมอย ในระด บมาก ( X = 4.17)

13 12 ตารางท 2 แสดงระด บความค ดเห นของคณะกรรมการต อการด าเน นงานของโครงการ ด าน ป จจ ยเบ องต น (Input ) กรรมการ รายการประเม น X S.D. ระด บการ ด าเน นงาน 1.บ คลากรในการด าลงงานม ความเพ ยงพอและ เหมาะสมเพ ยง 2.งบประมาณเพ ยงพอและเหมาะสมเพ ยงใด 3.ว สด อ ปกรณ เพ ยงพอและเหมาะสมเพ ยงใด 4.อาคารสถานท ม ความเพ ยงพอและเหมาะสม เพ ยงใด มากท ส ด มาก มาก มาก โดยรวม มาก จากตารางท 2 พบว าการด าเน นงานของโครงการด านป จจ ยเบ องต น โดยรวม ม ด งน ผลการด าเน นงานของโครงการส งเสร มก จกรรม 5 ส. โดยรวมอย ในระด บมาก ( X =4.25) เม อพ จารณารายข อพบว าพบว า บ คลากรในการด าเน นงานม ความเพ ยงพอและเหมาะเพ ยงใดอย ใน ระด บมากท ส ด ( X = 5.00)งบประมาณเพ ยงพอเหมาะสมเพ ยงใดอย ในระด บปานกลาง ( X = 4.00) ว สด อ ปกรณ เพ ยงพอเหมาะสมเพ ยงใดอย ในระด บปานกลาง ( X = 4.00) และอาคารสถานท ม ความ เพ ยงพอและเหมาะสมเพ ยงใดอย ในระด บมาก ( X = 4.00)

14 13 ตารางท 3 แสดงระด บความค ดเห นของคณะกรรมการต อการด าเน นงานของโครงการ ด าน กระบวนการ (Process) กรรมการ ระด บ รายการประเม น X การ S.D. ด าเน น งาน 1.ก จกรรมต างๆม ความสอดคล องก บว ตถ ประสงค มาก 2.ม การด าเน นงานตามว ธ การและข นตอนท ก าหนดไว มาก ในโครงการ 3.ม การด าเน นงานสอดคล องก บระยะเวลาท ก าหนด มาก 4.ระยะเวลาท ก าหนดในโครงการม ความเหมาะสม มาก 5.ผ ร บผ ดชอบโครงการม ความร ความสามารถและ มาก ความเข าใจในการด าเน นงานตามโครงการ 6.ผ เก ยวข องในการด าเน นงานให ความร วมม อมาก มาก น อยเพ ยงใด 7.ม การน เทศ ก าก บ ต ดตามการด าเน นงานตาม มาก โครงการมากน อยเพ ยงใด 8.เม อพบป ญหา/อ ปสรรค ม การร วมก นหาแนวทาง มาก ปร บปร งแก ไขเพ ยงใด 9.ท กฝ ายท เก ยวข องม ร วมในการประเม นผลโครงการ มาก 10.ประเม นผลด วยว ธ การท หลากหลายเพ ยงใดการ ประเม นผลสอดคล องก บว ตถ ประสงค เพ ยงใด ปาน กลาง 11.การประเม นผลสอดคล องก บว ตถ ประสงค เพ ยงใด มาก โดยรวม มาก จากตารางท 3 พบว า การด าเน นงานโครงการด านกระบวนการ โดยรวม ม การด าเน นการ ด งน ระด บผลการด าเน นงานอย ในระด บมาก ( X =3.91) เม อพ จารณาเป นรายข อพบว าอย ในเกณฑ ระด บมาก 10 ข อ และระด บปานกลาง 1 ข อ ค อ การประเม นผลด วยว ธ การท หลากหลายเพ ยงใดการ ประเม นผลสอดคล องก บว ตถ ประสงค เพ ยงใด

15 14 ตารางท 4 แสดงระด บความค ดเห นของคณะกรรมการต อการด าเน นงานของโครงการ ด าน ผลผล ต (Output) กรรมการ รายการประมาณ X S.D. ระด บ การ ด าเน น งาน 1.ผลการด าเน นงานบรรล ว ตถ ประสงค และ มาก เป าหมายเพ ยงใด 2.การด าเน นงานผลโดยตรงหร อโดยอ อมต อการ มาก พ ฒนาค ณภาพการศ กษาเพ ยงใด 3.ผลประโยชน ได ร บจากการด าเน นงานค มค าก บ มาก ทร พยากรท ใช เพ ยงใด 4.โครงการล กษณะน สมควรท จะด าเน นการใน มาก ป งบประมาณต อไปมากน อยเพ ยงใด โดยรวม มาก จากตารางท 4 พบว าการด าเน นงานโครงการด านผลผล ต โดยรวมม ผลการด าเน นงานด งน เกณฑ โดยรวมอย ในระด บมาก ซ งหากพ จารณาเป นรายข อพบว าอย ในระด บมากท ง 4 ข อ

16 15 ตารางท 5 แสดงค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน และล าด บความค ดเห นของผ ประเม นต อความ ความสะอาด ความสวยงาม ความเป นระเบ ยบ อาคารเฉล มพระเก ยรต 72 พรรษา บรมราช น นาถ (อาคาร F) ประจ าป การศ กษา 2553 ห วข อประเม น Mean N = 128 S.D. ล าด บ 1. ภายนอกอาคาร 1.1 ความสะอาดของอาคารภายนอก ความสวยงามของภ ม ท ศน ภายนอก ความสะอาดของอาคารจอดรถ ภายในอาคาร 2.1 ความสะอาดในอาคารและส าน กงานเม อมาต ดต ออาจารย / เจ าหน าท 2.2 ความสะอาดในห องเร ยน ห องประช ม ห องปฏ บ ต การ ห องอาหาร 2.3 ความสะอาดของห องน า ความสะอาดพ นท โดยรอบ พน กงานท าความสะอาด 3.1 การแต งกาย ความส ภาพเร ยบร อย ความซ อส ตย ส จร ต ความม ระเบ ยบเร ยบร อย และความประหย ดทร พยากรของ ส วนงานผ ว าจ าง/ต วแทนผ ว าจ าง ความพ งพอใจภาพรวม จากตารางท 5 พบว ากล มต วอย างม ความค ดเห นเก ยวก บความสะอาด ความสวยความและ ความเป นระเบ ยบ ของอาคารเฉล มพระเก ยรต 72 พรรษา บรมราช น นาถ ในภาพรวมในระด บมาก ( X = 3.62± 0.88)

17 16 2. ประเม นการเสร จส นของการด าเน นงานและการใช งบประมาณ ม ผลการด าเน นงาน ด งน 1.1 การด าเน นงานตามโครงการส งเสร มก จกรรม 5 ส. 1.2 โครงการได ร บจ ดสรรงบประมาณจากส วนกลาง เป นค าอาหาร กลางว น และว สด อ ปกรณ ในการท าความสะอาด 3. ประเม นผลการด าเน นงานเม อเสร จส นโครงการ ตารางท 6 แสดงผลการด าเน นงานของโครงการส งเสร มก จกรรม 5 ส. เปร ยบเท ยบก บว ตถ ประสงค และเป าหมาย ว ตถ ประสงค เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1. เพ อฝ กภาวะผ น าและผ ตามท ด ผ ร วมโครงการ บรรล เป าหมาย 95 % 2. เพ อสร างระเบ ยบว น ยใน สถานศ กษา 3. การท างานเป นไปด วยความ เร ยบร อย สะอาด ถ กต อง และ เป นระเบ ยบและอย ร วมก นได อย างเป นความส ข ผ ร วมโครงการ ผ ร วมโครงการ บรรล เป าหมาย 90 % บรรล เป าหมาย 90 % จากตารางท 6 พบว าผลการด าเน นงานโครงการโดยรวมสร ปได ว า ส าน กว ชาฯ สามารถด าเน นงานตามโครงการอย ในระด บท ด มากเม อเท ยบเป นร อยละถ อว า บรรล เป าหมายในระด บท ส งและเป นท น าพอใจ

18 17 บทท 5 อภ ปรายสร ปผลการด าเน นงาน อภ ปรายสร ปผลการด าเน นงาน 1. ประเม นระด บการด าเน นงาน 1.1 ด านสภาวะแวดล อมเฉล ยโดยรวมม การด าเน นการในระด บมาก ( X = 4.17) เป น เพราะสถานศ กษาได ม การใช แผนเป นเคร องม อในการด าเน นงาน โดยใช กลย ทธ การว เคราะห สภาพ ป จจ บ นของสถานศ กษา และน าข อม ลมาก าหนดเป นแนวทางในการจ ดก จกรรม 1.2 ด านป จจ ยเบ องต นเฉล ยโดยรวมม การก าหนดงานในระด บมาก ( X = 4.25 ) เป น เพราะการเป นน ต บ คคลของสถานศ กษา ท าให การบร หารและการจ ดการน น คล องและรวดเร วท นต อ การจ ดร ปแบบก จกรรมในมหาว ทยาล ย 1.3 ด านกระบวนการเฉล ยโดยรวมม การด าเน นการในระด บมาก ( X = 3.91 ) เป น เพราะ บ คลากรบ คลากรม ความร มากข น หน วยงานอ นๆท เก ยวข องก ให ความร วมม อ และกรรมการ สถานศ กษา 1.4 ด านผลผล ตเฉล ยโดยรวมม การด าเน นงานในระด บมาก ( X = 4.00 ) เป นเพราะ ความพร อมในท กด าน เช นบ คลากร สถานท และม การท างานเป นกระบวนการอย างเป นระบบระเบ ยบ 1.5 ประเม นเม อส นป การศ กษาโดยรวมม การด าเน นงานในระด บมาก ( X = 3.62± 0.88) แต ม แนวโน มลดลงน บจากว นท ท าก จกรรม Big Cleaning Day 2. ประเม นการเสร จส นการด าเน นงานและการใช งบประมาณ 2.1 การด าเน นงานตามโครงการส งเสร มก จกรรม 5 ส. เป นเพราะเพ อสนอง นโยบายของหล กส ตร โดยเน นผ เร ยนเป นศ นย กลางและม การปฏ บ ต จร ง 2.2 โครงการน ด าเน นการโดยใช งบประมาณของ มทส. 3. ประเม นผลการด าเน นงานเม อส นส ดโครงการ จากผลการประเม นพบว าการประเม นงานโครงการโดยรวมพบว าการประเม นท ง 4 ด านอย ในระด บท น าพอใจค อ. 1. ด านสภาวะแวดล อมอย ในระด บท มาก 2. ด านป จจ ยเบ องต น ระด บมาก 3. ด านกระบวนการระด บมาก 4. ด านผลผล ต ระด บมาก

19 18 4. ประเม นเม อส นป การศ กษา พบว ากล มต วอย างม ความค ดเห นเก ยวก บความสะอาด ความสวยความและ ความเป นระเบ ยบ ในระด บมาก แต ม แนวโน มลดลง ด งจะเห นได จากต วช ว ดเร องความสะอาด 5. ประเม นป ญหาและข อเสนอแนะในการด าเน นงานตามโครงการ น กศ กษาย งขาดจ ตใต ส าน กท ด เช นย งม การเห นแก ต ว ม กง าย ก นแล วท งไม เป นท หร อ เม อพบเห นส งท ต องแก ไข หร อการช วยเหล อส วนรวม ก ท าเป นเม นเฉยต องคอยให อาจารย คอย ก าก บ ควบค มถ งจะด าเน นก จกรรมได ข อเสนอแนะ อาจารย และบ คลากรควรปฏ บ ต เป นแบบอย างท ด แก น กศ กษา โดยเฉพาะบ คลากรใน สถานศ กษาท เป นคร ต องม การร วมม อก นไม โยนไปให ฝ ายหน งฝ ายใด ไม ว าจะเป นฝ ายบร หาร หร อ ฝ ายปฏ บ ต การก ตาม ต องม ความสาม คค ย ดหย น เส ยสละ ไม เห นแก ประโยชน ส วนตน ม ความค ด สร างสรร ไม ท างานเป นไฟไหม ฟาง เป นผ น า-ผ ตามท ด เพ อให น กศ กษาได น าไปเป นแบบอย างท ด และปฏ บ ต จนเป นน ส ย ส าน กว ชาฯ ควรประสานงานก บธนาคารร ไซเค ล เพ อร บซ อว สด อ ปกรณ ท สามารถน ามาร ไซเค ลได เพ อน าเง นเข ากองกลางของมหาว ทยาล ย อย างน อยเด อนละ 1 คร ง

20 ภาคผนวก ก ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโยล เร องนโยบายการด าเน นก จกรรม 5 ส 19

21 u n 1 3 n EJ 1 A EJ I n n i u 7 a U a s u 1 S i i i n.vrn5nui~u n.qsui~ a.1600 s.unss,uau-i 300CO Tel Fax Unl~,ersibj A ~ve~e. Sub District Suronoren, h\uur:g Dislrict. i'dokhon Rntr;hu:ima 30000, Thailand

22 20 21 ภาคผนวก ข รายนามคณะอน กรรมการ 5 ส ส าน กว ชาพยาบาลศาสตร

23 nlsz%lu sos Jsz%lu oynssolnis oynssolnis o y nssolnis ny nssolnis oy nssunis oynssolnis oy nssolnis oy nssolnis QyflSSolfllS66ZlZltl911ynls nynssolnisuazf4aanuiy nis

24 lo. qwiu3mlmdnu1

25 F a E 2 a El a Lr Lr c Q QC 3 1- Lr 1- c a Lr Lr G $ G 'US? 6 G a 0 0 G Q QG 3 l- vi

26 24 21 ภาคผนวก ค มาตรฐาน 5 ส มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร

27

28 ppp ~ m a f nia 1 Cu I bbs/j9 Y 16. bbs/j d Stamp (841fi~ 17. [ii1~1u'l9/$ bb"~u bbb~bbm9) 2 {I4

29 0111iils~Iu 5W wuam n.fu?ww 1. QuTwislfinisaCuaypd~~a:dd~aTuTiqnssu 5a 1.I ii6amqwno ~duq nna q h b wfhaai ~i&lfiwod'mqdtiqnm % 12 iiuw$m~~mq~giiqnm % lfiu-i~mldaw"~d 1.3 Qfi~6~~1d1Iql~~a'nn+ ut d u~md ~lmq uttiqnm % $aasu qniw a:aia cls:nu'cl 6a ow%s una.

30 d'd wuam B. W U W ~ ~ G ~ ~ ~ U I. T~z~"iaiu/~u~n/~rYid I.I ~ili~~a-uiua~a ~~a:~d~;iuaa~~~~inodozii~izgn~~luii~~~~~d~fiu~i%n (3) I.2 uufizii~iuanin ir~0wiz~naio~~~z~dn~d~ii~~u~3a~dua%a~ii~niodjut\11 ~~azin ai~edi~~fluoz~fiuu Fkiuiuazain ~~aw~z~anaio~~az~dnodd~i~flu~~adua~a;lriuni~dju~~iu iriiuauwiid iirihu niudfiirrum~unin.ri I ~~az<nai~oiis~ilutz~fiuu(3) I.3 8dnodiairnon~+iaun'u~i idu d mznrrniw idumffla d daaifiuaa1~4maidaiid~fluoz~fiuu (3) Y 1.4 ~anai'doa~~~~~unis<n%d%u~n"eiu~anai~~~fiuufau (3) d d I.5 uufizii~iui~ai~ai~i~ unbiu ~moadmu I.6 ~ ~kdi~iu~iai~mnai'd~?a~~aa~~m 7 un~iu ndodldm.r~fii I 4 ~ua:&auz Y.7 fiiwunlg2 5u~nqin~i~di~ae~Fizii~iul~~n"uaa~~auKa I ~~az?nfiieruan (3) auimdn I lu 2. T&nmu%a~mm$ ~uzqdnsdkriaa ~indunoui?arm$ Notebook Wmsaq 2.1 {a! y~nsduu~dfazneu%a~[iilaf <maidedidbflusz~huu ~~az~ign~dmaiudaamfiu aiuid dh"n~d a'inqid niumau%a~mafai"luaniwfiuufau d daanfi lrjii~n~8uuiu di 2.2 ~d~iaiwio~~az~~~~s~uui~udoz'~1iu1uu3~am~ud~a~~izmau%a~waf 2.3 ~ ~~niw~+a~aiaiuiii~~~izauu~~~d"iqamau~a~~a~~+a~~u~n 2.4 ~ ~~ma~nmaf~~anozmiw~u~ d~diilflu~az~~~du?%adn'unio~udozn'u uu~m$ad mau%a~mafv3e~m~es%uw" 2.5 Iiai.ridaad~n~ uu~m$admou%amefaazm1$a~uw" 2 A 2.6 uanuai~iul~m~~$a~~~az~~au~nia~nu~ai uaz~n"uiaq~dno&ufazmau%a~[iilafl~ L%~f~fl (3) tbaso qnlw a:om Ils:nGa fio owas una.

31 6oas~ qmw a:ma Ilsnu'cl Ao osu%s una.

32 8. ~m4~1uj~ml~mn~is~au~~/0?,~diu~~4~m 8. I infiiolafias in~aua:rruiu~aab~~~wnhad(?u~naou 8.2 Einfiiu~andtiuni~~Gdia M?aoaanaion'adh$a"6iu~Cii 8.3 gdntni ~~~u~anaitiidfida~gdia3mni~ sgdiahg4 <nai~lfi~flu:u ~nuiipd6iu8u rr Gdaaan 8.4 ddaaddidl ~aidad~udj~iiu~anm b~az~uaidaad<nbii~a~id~~uf:b~uubba:daan~~ 8.5 inis<nf:~~~~~anaif~~anaiuaznan~unis~u~i 9. Common Room bb'a~&i4'?~bbtln 9. I ~nfiiulafias cplw 9 inla ~a:~uiu~~atm~~n;f~lunqa~l 9.2 fiasazain inis<nai~i~aa~~~az~nia~~~aii~~~uf:~gu~l d d 9.3 ~nsa~nuua:gdnsnia~luaniwwfaul$~iu uuiuan (4) M~lfl;d.I iii~ilu common mom ii~i/i~~un~gufiad~~n~qu M? ~ ~ ~ ~ ~ M & ~ ~ f i ~ d d l wsaq$a 9.1 bba: 9.2 &am amw a:oia I]S:YI~I 60 OSU%S una.

33 2 P W f 2 2 s Sc 9 D f 3 " ans 5- E 3 c r 3 C C e " 3 S b 3 L.

34 & d u 4- wojam s wuw wosddunn?s/ $B~I%U I. ixliuvuiu~a~fiad ~~az~~aiafiaddau~nis A % % 2. $nisi~nisl$fia~d~utni~imw~uiva~ (un~5ufiaad~utnis~iu7iu) 3. imiclgda4wqtd aa?w$w'mau 8nu3rama?w$sau %U iiuwufigdnonil~dazfia~~~azy~uwm"11au ku4~;~1iml~dw"~~l~a~~~a~a~nanl$diu 5. iinioim~iiudio aaza?8ni~l$~iu~n~a~zaadi~~~usz~fiuu~~azazmandanis~~~iu 6. LnPdocia gdnsmtdcii ilt?rl~d 1nu14 ~~a:a7wadiri+ip o~luaniwdaon~u ntri+iy~lfiimiliu 7. <mrt?uaiuidrn~a~ia aioiws8ww" aiunauqarna4lfiguu;au crdi %o/ s 8. 4~1dgdn~niu~~~~"ddia~g~d~~~fi~~~;~~l.a"d uaoyruwmaou~nl'asiio imzilis~atnl"dosia 9. Ib I ~iiii I gdnonii in$adia I ~ni'a.rint azoim~~azimai~otii~~~usz~fiuu 10. iu diw6 ~i~wniu btazain ~~azlaiiiy (nsridaiuisn~~~~i6w'uw") aazirien ~ dmw Eaaso qniw a:oia LlsntJa fia osu5x una.

35 $oaso qmw a:oia c1s:nga Fio osu=rcls una.

36 wuam a.yaa7ns $ I Ga~anisnls~bilu qnains siaaz~7am I.I qnainsa~isniuqniw5us~5ou Ziaaa AZ bbuu I GaCa I&; 1 AZ~~UU GaGa Af4$2 aabodu wuam a.~ugd-tu3mu $ I GaCanisds~~ilu siaazbzam AZ bbuu LRN fiiz$i~i~5u.a'n/ I. I Gfi~u?a-uia.gqa ~~az;dt-i~u"~'il~unrn I bn"1; d t ~ ' h 1 bb~~d9; ~ bhz&%fl ~ ~ ~ b W ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f ~ ~ f~b~~l~b~flflltbba~ i ~ 9 1 ~ ~ ~ 1 ~ 7 ~ qdnsdibuwo~fiu~#a~funis, dfjut.riy G4iuauaviiTi47aBu niu4iiiwun lumisi'ils~ I ~~a:~naiqodi~~bus:\guu I.3 qdnsd4aiuisnl%i~~~iiu1& riu I nszwib uviundla w"~waiihaolfitnaiq odiq~bus:~guu 'Ir I.4 ~onaissoii~gunis<n%d%u~n"u~anais%g I ri?& FIg4; 1 AZ~~U Ga4' a AF4i 2 AZLLUU 6mso aniw a:oia Usnu'cl fia osu5as una.

37 6oaso qniw a:oia dsnu'cl fio osu5as una.

38 ( P I S/'U ULKH rtbbpbfl99%14

39 Banso qmw a:oi,la clsnaa 60 osu5as una.

40 6aasu qmw a:am dsnu'cl fia osu5as una.

41 6aa-m qmw a:oia Ilxnu'cl Ra osuks una.

42 ~oaso qniw a:ai.ra IJsnu'cl n'o DSEI~S una.

43 uanisdsz~iiu uan~sdszl~unk7! I = d r r (nruuunb (n)... + (a)... +(m)...(4) XI (M"limn17sdszrRu(n) + (a) +(m) (J) =...% r I uanisdsz~guntd? 2 = 2.. (n:uuunlm (n)... + (a)... +(m)...(;i)... (fi~%~nisdsrtiju(n)... + (a)... +(n)...(4)... X loo=... % 6aasu qniw a:aa clsnga 6a osu5as una.

44 ibas~ qmw a:oia U S : AE) ~ ~ DSEI%S una.

45

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 25 กองพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน กระทรวงย ต ธรรม - 2 - ค าน า ป จจ บ นในย คแห งการเปล ยนแปลงอย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาการจ ดการท วไป คณะว ทยาการจ ดการ อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง พ.ศ. 2556 ส วนท 1 บทน า หล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ส าน กความปลอดภ ยแรงงาน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ค าน า กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

More information

ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร

ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร ค ม อการปฏ บ ต งาน ฝ ายการศ กษา ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร ค าน า ค ม อปฏ บ ต งานของฝ ายการศ กษาฉบ บน เป นส วนหน งของการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการ เพ อใช เป นเคร องม อในการท างาน โดยม

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ

ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ ๖๖ ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ ๓.๑ การพ ฒนาระบบข อม ลและสารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย บร หารธ รก จสม ทรปราการได ม การจ ดระบบข อม ลและสารสนเทศพ นฐานของ สถานศ กษาและช มชนครอบคล ม ม ประส ทธ ภาพท นต อการใช งาน

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information