ค าน า นางณ ฐภ สสร เหล าเนตร ห วหน ากล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ผ รายงาน

Size: px
Start display at page:

Download "ค าน า นางณ ฐภ สสร เหล าเนตร ห วหน ากล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ผ รายงาน"

Transcription

1 รายงานผลการปฏ บ ตง าน โครงการ ส งเสร มสน บสน นความเป นเล ศทางด านว ทยาศาสตร ป งบประมาณ 2553 มาตรฐานการศ กษาข น( พ น( ฐาน ด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 2, 3, 4, 5, 6 ต วบ งช " , , , 5.3, ด านการเร ยนการสอน มาตรฐานท 9,10 ต วบ งช " ,10.1, 10.3,10.7 ด านการบร หารและการจ ดการ มาตรฐานท 14,15, 16 ต วบ งช " 14.4,14.7, 15.2, 16.5 ด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร มาตรฐานท 16,17 ต วบ งช "ท 16.3, 16.4, 17.1 ด านการด ารงเอกล กษณ จง หว ดพ ษณ โลก มาตรฐานท - ต วบ งช " กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ยพ ษณ โลก ส งก ดส าน กงานเขตพ น( ท 0การศ กษาพ ษณ โลกเขต1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข น( พ น( ฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

2 ก ค าน า รายงานน จ ดท าข นเพ อรายงานผลการด าเน นงานตามโครงการส งเสร มสน บสน นความเป น เล ศทางด านว ทยาศาสตร ของกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ท ได ร บการจ ดสรรงบประมาณ ในการ ด าเน นงานตามงบประมาณป 2553 ในรายงานน เป นการใช งบประมาณด าเน นการในภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2553 ซ งเป นระยะการด าเน นงาน ระยะท 2 ของงบประมาณป 2553 เป นการสนองกล ย ทธ โรงเร ยนส งเสร มสน บสน นและพ ฒนาการศ กษาให เป นโรงเร ยนว ทยาศาสตร ท ม มาตรฐานสากล บ ดน การด าเน นงานตามโครงการด งกล าวได เสร จส น เร ยบร อยแล ว ด งน นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร จ งรายงานผลการด าเน นงานตามโครงการเพ อใช ในการพ จารณาถ งความส าเร จและอ ปสรรค ต าง ๆ ของการด าเน นงานตามโครงการของโรงเร ยน ผ รายงานหว งเป นอย างย งว า ผลในรายงานปฏ บ ต งานน จะก อให เก ดประโยชน ในทางสร างสรรค ต อ องค กร เพ อการพ ฒนาท ย งย นต อไป นางณ ฐภ สสร เหล าเนตร ห วหน ากล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ผ รายงาน

3 ข สารบ ญ หน า ค าน า ก บ นท กข อความ 1 สร ปรายงานผลการด าเน นการตามโครงการ 3 หล กการและเหต ผล 6 ว ตถ ประสงค 7 เป าหมาย 7 รายละเอ ยดก จกรรม และค าช แจงประมาณการงบประมาณ 10 ม งส ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน 11 สภาพความส าเร จของผลผล ต (Output) 12 ตารางการจ ดสรรงบประมาณและการใช งบประมาณ 13 ว ธ ด าเน นการ 13 บ คลากรผ ร บผ ดชอบในการด าเน นการ 14 รายละเอ ยดของงบประมาณ(Input) 15 ผลการด าเน นงาน 17 ป ญหาและอ ปสรรค 18 ภาพก จกรรม 19 ภาคผนวก - บ นท กข อความอน ม ต จ ดซ อ/จ ดจ าง - บ นท กข อความขอเวลาเร ยน - ค าส ง - โครงการ - เก ยรต บ ตร

4

5 2

6 3 ตารางแสดงการเบ กจ ายเง นตามโครงการ/งาน/ก จกรรมตามแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 (ภาคเร ยนท 2,1/53) กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร เง นอ ดหน น โครงการท 1 ส งเสร มสน บสน นความเป นเล ศทางด านว ทยาศาสตร ยอดจ ดสรร 91, บาท คร งท ว น เด อน ป โครงการ/ก จกรรม จ านวนเง น คงเหล อ ผ ขอใช 1 3 พ.ย. 52 ไวน ล,อ ปกรณ โครงงาน 1,438 89,580 อ.ณ ฐภ สสร 2 3 พ.ย. 52 น าน กเร ยนแข งข นตอบป ญหาเคม 11,440 78,140 อ.ณ ฐภ สสร ณ ม.เกษตรศาสตร 3 16 พ.ย. 52 น าน กเร ยนร วมแข งข นก จกรรม 1,260 76,880 อ.ร ชน,อ.จ ราภา,อ.ภ ร ศ, ว ทยาศาสตร ณ โรงเร ยนเฉล มขว ญ อ.ถน ดศร น กเร ยน 21 คน 4 24 พ.ย. 52 น าน กเร ยนเข าร วมแข งข นความ ,340 อ.ภ ร ศ,อ.จ ราภา,อ.ถน ดศร สามารถด านว ทยาศาสตร ณ โรงเร ยน เฉล มขว ญสตร น กเร ยน 9 คน 5 7 ธ.ค. 52 น าน กเร ยนเข าร วมแข งข นอ จฉร ยภาพ 1,750 74,590 อ.ภ ร ศ,น กเร ยน 3 คน ทางว ทยาศาสตร 6 7 ธ.ค. 52 น าน กเร ยนไปแข งข นงานศ ลปห ตถ- 2,110 72,480 น.ส.จ ราภา,น กเร ยน 6 คน กรรมน กเร ยน ร.ร.นครสวรรค 7 7 ธ.ค. 52 อ ปกรณ ว ทยาศาสตร - สารเคม 3,492 68,988 อ.ณ ฐภ สสร 8 7 ม.ค. 53 น าน กเร ยนเข าร วมแข งข นตอบป ญหา ,268 อ.อน โรม, น กเร ยน 12 คน ว ทยาศาสตร ณ โรงเร ยนพ ษณ โลก พ ทยาคม 9 11 ม.ค. 53 เปล ยนตล บหม ก,ท าความสะอาดเคร อง 1,500 66,768 อ.ณ ฐภ สสร เคล ยซ บหม ก ต อท อเคร องปร นเตอร, ซ อมต ล าโพง ม.ค. 53 แสดงผลงานส งประด ษฐ เคร องป ม 10,869 55,899 อ.จ ราภา ส ญญากาศพล งม อ,เคร องเขย าเล อด, อ.จาร วรรณและ รถเข นคนพ การ ณ อ มแพ คเม องทอง ธาน จ.นนทบ ร น กเร ยน 9 คน หมายเหต

7 4 ตารางแสดงการเบ กจ ายเง นตามโครงการ/งาน/ก จกรรมตามแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 (ภาคเร ยนท 2,1/53) กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร (ต อ) เง นอ ดหน น โครงการท 1 ส งเสร มสน บสน นความเป นเล ศทางด านว ทยาศาสตร ยอดจ ดสรร 91, บาท คร งท ว น เด อน ป โครงการ/ก จกรรม จ านวนเง น คงเหล อ ผ ขอใช 11 3 ก.พ. 53 หน งส อ,อ ปกรณ ประกอบการเร ยน/สอน 2,498 53,401 อ.ณ ฐภ สสร ก.พ. 53 ป ายไวน ลโครงงาน 2,000 51,401 อ.ณ ฐภ สสร ม.ย. 53 น าน กเร ยนเข าร วมแข งข นก จกรรม 2,170 49,231 อ.อณ โรม ว ทยาศาสตร "เคร องบ นกระดาษพ บ" น กเร ยน 7 คน โรงเร ยนส โขท ยว ทยาคม จ.ส โขท ย ม.ย. 53 น าน กเร ยนเข าร วมโครงการจ ดอบรม 10,634 38,597 อ.จาร วรรณ ปฏ บ ต การบ มเพาะน กประด ษฐ ร นใหม น กเร ยน 2 คน ณ ม.แม ฟ าหลวง จ.เช ยงราย ม.ย. 53 ป ายไวน ลน ทรรศการ บ รณาการ, ประกวดโครงงานในโรงเร ยน 2,250 36,347 อ.จ ราภา ม.ย. 53 ค าว สด โครงงาน 6,290 30,057 อ.ณ ฐภ สสร อ ปกรณ อ เล คทรอน คส 6,290 บาท ก.ค.-53 พาน กเร ยนไปประกวดการแสดงทาง 2,250 27,807 อ.ร ชน ว ทยาศาสตร นครสวรรค ก.ค.-53 พาน กเร ยนไปร วมแข งข นตอบป ญหา 5,500 22,307 อ.จ ราภา ช วว ทยา 19 5 ส.ค 53 น านร.แข งข นโครงงานว ทยาศาสตร ,827 อ.อณ โรม ท ม.ราชภ ฏพ บ ลสงคราม 20 5 ส.ค 53 น านร.แข งข นก จกรรมว ทยาศาสตร 7,760 14,067 อ.ณ ฐภ สสร เน องในว นส ปดาห ว ทยาศาสตร 21 6 ส.ค 53 น านร.แข งข นก จกรรมว ทยาศาสตร ,947 อ.ร ชน เน องในว นส ปดาห ว ทยาศาสตร ท ม.เทคโนโลย ราชมงคลล านนา ก.ย. 53 ค ดเล อกน กเร ยนเข าโครงการส งเสร ม 1,000 12,947 อ.ณ ฐภ สสร และพ ฒนาอ จฉร ยภาพทางว ทย หมายเหต ยกยอดมา จาก โครงการ จ ดซ ออ ปกรณ

8 5 ตารางแสดงการเบ กจ ายเง นตามโครงการ/งาน/ก จกรรมตามแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 (ภาคเร ยนท 2,1/53) กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร (ต อ) เง นอ ดหน น โครงการท 1 ส งเสร มสน บสน นความเป นเล ศทางด านว ทยาศาสตร ยอดจ ดสรร 91, บาท คร งท ว น เด อน ป โครงการ/ก จกรรม จ านวนเง น คงเหล อ ผ ขอใช ก.ย. 53 ค าน าม นเช อเพล ง (น าน กเร ยนเข าร วม 2,000 10,947 อ.ณ ฐภ สสร การแข งข นว ทยาศาสตร (สอวน + อ จฉร ยภาพ ว ทย, คณ ต) ก.ย. 53 พาน กเร ยนประกวดโครงงาน 14,950-4,013 อ.ณ ฐภ สสร ระด บประเทศ ( - ร บยอดเง นมาจากโครงการส งเสร มคร ม ออาช พ 2,392 - งบมห ดลอ ก 645 บาท - ส งเสร มสน บสน นก จกรรมการเร ยนการสอน 966 บาท) หมายเหต

9 ช อโครงการ ส งเสร มสน บสน นความเป นเล ศทางด านว ทยาศาสตร ก จกรรม ก จกรรมท 1 การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร ในและนอกโรงเร ยน ก จกรรมท 2 ก จกรรมส งเสร ม สอวน โอล มป กว ชาการและ ความสามารถทางว ทยาศาสตร ของน กเร ยน ก จกรรมท 3 ก จกรรมแข งข นความสามารถด านว ทยาศาสตร (ตอบป ญหาว ทยาศาสตร ส งประด ษฐ ทางว ทยาศาสตร ท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร และอ น ๆ ) ก จกรรมท 4 ก จกรรมแข งข นจรวดขวดน า ก จกรรมท 5 ก จกรรมการร วมประกวดโครงงานน กว ทยาศาสตร ร นเยาว ก จกรรมท 6 ก จกรรมร วมประกวดโครงงานต อยอดส ทธ บ ตร กล มงาน ว ชาการ(กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ) แผนงาน (ถ าม ) ส งเสร มผ เร ยนให ม ม ความเล ศทางว ชาการ สนองกลย ทธ โรงเร ยน - ส งเสร มสน บสน นและพ ฒนาการศ กษาให เป นโรงเร ยนว ทยาศาสตร ท ม มาตรฐานสากล ตอบสนองกลย ทธ สพท.พล. เขต 1 กลย ทธ ข อท 2 เพ มและสร างโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง กลย ทธ ข อท 3 พ ฒนาการศ กษาให ม ค ณภาพส มาตรฐาน ผ ร บผ ดชอบ คร อาจารย ในกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ระยะเวลาด าเน นงาน ต ลาคม 2552 ต ลาคม 2553 สถานท ด าเน นงาน โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาศาสตร และหน วยงานภายนอกโรงเร ยนท เก ยวข อง งบประมาณ 91,018 บาท 1. หล กการและเหต ผล ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และท ปร บปร งเพ มเต ม ในส วนของ หมวด 1 มาตรา 6 และ 7 ระบ ว า การจ ดการศ กษาต องเป นไปเพ อพ ฒนาคนไทยให เป นมน ษย ท สมบ รณ ท งร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา ความร และค ณธรรม ม จร ยธรรมและว ฒนธรรมในการด ารงช ว ต สามารถอย ร วมก บผ อ นได 6

10 7 อย างม ความส ข ม ความร ท เป นสากล ม ความร เร มสร างสรรค ใฝ ร และเร ยนร ด วยตนเองอย างต อเน อง และในหมวด 4 มาตรา 22 ระบ ว า การจ ดการศ กษาต องย ดหล กว าผ เร ยนท กคนม ความสามารถเร ยนร และพ ฒนาตนเองได และถ อว าผ เร ยนม ความส าค ญท ส ด กระบวนการจ ดการศ กษาต องส งเสร มให ผ เร ยนสามารถพ ฒนาตามธรรมชาต และเต มตามศ กยภาพ มาตรา 24 และ 25 ซ งระบ เก ยวก บ กระบวนการจ ดการเร ยนร ว า ควรจ ดเน อหาสาระและก จกรรมท ให สอดคล องก บความสนใจและความ ถน ดของผ เร ยน ฝ กท กษะ กระบวนการค ด การจ ดการ การเผช ญสถานการณ และการประย กต ความร มาใช เพ อป องก นและแก ไขป ญหา จ ดก จกรรมให ผ เร ยนได เร ยนร จากประสบการณ จร ง ฝ กการปฏ บ ต ให ท าได ค ดเป น ท าเป น ร กการอ านและเก ดการใฝ ร อย างต อเน อง ปล กฝ งค ณล กษณะอ นพ งประสงค จ ด บรรยากาศ สภาพแวดล อม ส อการเร ยน เพ อให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร ได ตลอดเวลา และเก ดการเร ยนร ได ท กสถานท ม การน าแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ นมาใช ในการเร ยนการสอน น กเร ยนม โอกาส แสวงหาความร จากแหล งต าง ๆ รอบต ว ม ว ธ การเร ยนร ของตนเอง สามารถเร ยนร ร วมก บผ อ นและสน ก ก บการเร ยน ใช แหล งเร ยนร และส อต าง ๆ ท งในและนอกสถานศ กษา จ ดก จกรรมส งเสร มและ ตอบสนองความสามารถทางว ชาการ ให น กเร ยนม ท กษะในการจ ดการ การท างานร วมก บผ อ น ม ความ อดทน ท างานอย างม ความส ข สามารถว เคราะห ส งเคราะห สร ปเป นความค ดรวบยอด ม ความค ด สร างสรรค จ นตนาการ แก ไขป ญหา อย างม สต สามารถส อความค ดผ านการพ ด เข ยน หร อน าเสนอ ด วยว ธ การต าง ๆ ร จ กต งค าถามเพ อหา เหต ผล สนใจในความเจร ญก าวหน าทางว ทยาศาสตร 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อเป นการส งเสร มและสน บสน นน กเร ยนท ม ความสามารถด านว ทยาศาสตร ได แสดงออกซ งความสามารถด านว ทยาศาสตร โดยการส งเสร มให น กเร ยนเข าร วมแข งข นก จกรรมด าน ว ทยาศาสตร และประกวดโครงงานว ทยาศาสตร ในระด บโรงเร ยน จ งหว ด ภาคและประเทศ 2. เพ อเป นการส งเสร มและสน บสน นน กเร ยนท ม ความสามารถด านว ทยาศาสตร ได แสดงออก ซ งความสามารถด านว ทยาศาสตร โดยการส งเสร มให น กเร ยนเข าร วมแข งข นก จกรรมเพ อพ ฒนาท กษะ ทางด านว ทยาศาสตร กระบวนการค ดว เคราะห การน าความร ไปประย กต ใช ในช ว ตประจ าว น 3. ส งเสร มน กเร ยนท ม ความสามารถด านว ทยาศาสตร ในสาขาต าง ๆ ได พ ฒนาศ กยภาพของ ตนเองเพ อก าวส ค าย สอวนและค ายโอล มป กว ชาการ 3. เป าหมาย 3.1 ด านผลผล ต - ร อยละ 90 ของน กเร ยนท เร ยนในรายว ชาโครงงานเพ อค ณภาพช ว ต เร ยนว ชาว ทยาศาสตร สาระเพ มเต มท งในระด บ ม. ต น และ ม. ปลาย ได เร ยนร เก ยวก บว ธ การทางว ทยาศาสตร ท กษะ กระบวนการทางว ทยาศาสตร การว จ ยเบ องต น และสามารถท าโครงงานว ทยาศาสตร หร อโครงงานใน กล มสาระท ตนเอง

11 8 สนใจและเข าร วมประกวดแข งข นภายในโรงเร ยนโดยม ระด บค ณภาพของผลงานอย ในระด บพอใช ข นไป ไม ต ากว าร อยละ 80 ของผลงานท งหมด - ร อยละ 10 ของน กเร ยนท ม ผลงานด เด นในระด บโรงเร ยนได ร บการสน บสน นให เข าส การ ประกวดแข งข นก จกรรมต าง ๆ ในระด บจ งหว ด /ภาค/ประเทศ - ร อยละ 3 ของน กเร ยนท ม ผลการเร ยนด เด นด านว ทยาศาสตร ได ร บการส งเสร มให เข าร วม ก จกรรมทางว ชาการท งในระด บโรงเร ยน/ภาค/ประเทศ - ร อยละ 4 ของน กเร ยนท ม ความสามารถโดดเด นด านว ทยาศาสตร ได ร บการส งเสร มเข า ร วมก จกรรมด านว ชาการ เช น การแข งข นตอบป ญหาด านว ทยาศาสตร ในและนอกโรงเร ยน การ ประกวดส งประด ษฐ ด านว ทยาศาสตร การแข งข นท กษะและความสามารถด านว ทยาศาสตร เป นต น -ร อยละ 5 ของน กเร ยนท ม ผลการเร ยนยอดเย ยมได ร บการส งเสร มให เข าร วมโครงการสอ วน/โอล มป กว ชาการ - ร อยละ 2 ของน กเร ยนท ม สามารถด านจรวดขวดน าและโครงงานต อยอดส ทธ บ ตรได ร บ การส งเสร มให เข าร วมท งในระด บจ งหว ด/ภาค/ประเทศ 3.2 ด านค ณภาพ - น กเร ยนม ความร ความสามารถด านว ทยาศาสตร ด านการค ดว เคราะห ส งเคราะห การ ค นพบความร ด วยตนเองจากแหล งเร ยนร ต าง ๆ ตามศ กยภาพของแต ละคน - น กเร ยนได ร บการส งเสร มให แสดงความสามารถด านท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร น าว ธ การทางว ทยาศาสตร ไปประย กต ใช โดยการศ กษาค นคว า ว จ ยในป ญหาท ตนเองสนใจในร ปแบบ ของโครงงานว ทยาศาสตร และโครงงานในกล มสาระฯอ น ๆ ท สนใจ ตามศ กยภาพของตนเอง - น กเร ยนได ร บความร และประสบการณ ตรงด านว ทยาศาสตร จากการเข าร วมก จกรรมทาง ว ทยาศาสตร เช น การแข งข นว ชาการ ค ายสอวน การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร เป นต น - น กเร ยนได ฝ กท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร แสดงออกถ งความสามารถด าน ว ทยาศาสตร ด านการค ดว เคราะห ส งเคราะห การค นพบความร ด วยตนเองจากแหล งเร ยนร ต าง ๆ ว ธ การทดลองท ออกแบบด วยตนเองและม เวท ในการประกวดแข งข นเพ อแสดงออกซ งศ กยภาพของ ตนเอง ภ ม ใจในผลงานของตนเอง - น กเร ยนได เสร มสร างความเป นน กว ทยาศาสตร ได ม โอกาสฝ กท กษะกระบวนการค ด ท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร การจ ดการ การเผช ญสถานการณ และการประย กต ความร ไปใช ใน การแก ป ญหา ได เร ยนร จากประสบการณ จร ง ฝ กปฏ บ ต ให ท าได ค ดเป น ท าเป น ร กการอ านและเก ด ความร อย างต อเน อง - น กเร ยนเก ดความตระหน กและม เจตคต ท ด ต อว ชาว ทยาศาสตร เห นความส าค ญของว ชา ว ทยาศาสตร ประโยชน ของว ทยาศาสตร ต อการเจร ญของประเทศชาต

12 -น กเร ยนได เร ยนร กระบวนการท างานกล ม ท กษะช ว ต ท กษะการส อสาร การท างาน ร วมก บผ อ นและการใช ช ว ตร วมก บผ อ นในค ายว ชาการ -น กเร ยนได ร บการกระต น ส งเสร ม ให เป นบ คคลแห งการเร ยนร ร กระบวนการเร ยนร เห น ค ณค าของว ทยาศาสตร สามารถสร างองค ความร ให เก ดข นด วยตนเองและเป นความร ท คงทน -น กเร ยนได ร บประสบการณ ตรงจากการชมน ทรรศการด านว ทยาศาสตร ได ศ กษาเร ยนร เก ยวก บความเจร ญก าวหน าทางด านว ทยาศาสตร ใหม การค นคว าทางด านว ทยาศาสตร งานว จ ย ด านว ทยาศาสตร จากหน วยงานท จ ดการประกวดแข งข นก จกรรมต าง ๆ 9

13 ร บผ ดชอบ ผ คณะคร อาจารย ท กท าน นางสาวจ ราภา ยอดเพชร นางสาวจ ราภา ยอดเพชร 4.รายละเอ ยดก จกรรม และค าช แจงประมาณการงบประมาณ (ตามแผนโครงการท ส ง) เง นงบประมาณ / บ.ก.ศ. เง นนอกงบประมาณ ด านด าเน นงาน ด าน ลงท น ก จกรรม รวม ระยะเวลา ด าเน นการ นางร ชน เข ยวเง น คณะคร อาจารย ท กท าน ด าน ด าเน นงาน ด าน ลงท น ค าจ างช วคราว ค าจ างเหมาบร การ ค าตอบแทนใช สอย ค าว สด ค าปร บปร ง ค าคร ภ ณฑ ค าจ างช วคราว ค าจ างเหมาบร การ ค าตอบแทนใช สอย ค าว สด ค าปร บปร ง ค าคร ภ ณฑ 1. การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร ในและนอกโรงเร ยน 2. ก จกรรมส งเสร ม สอวน โอล มป กว ชาการและความสามารถ ทางว ทยาศาสตร ของน กเร ยน 3. ก จกรรมแข งข นความสามารถด านว ทยาศาสตร (ตอบ ป ญหาว ทยาศาสตร ส งประด ษฐ ทางว ทยาศาสตร ท กษะ กระบวนการทางว ทยาศาสตร และอ น ๆ ) 4. ก จกรรมแข งข นจรวดขวดน า 5. การร วมประกวดโครงงานน กว ทยาศาสตร ร นเยาว 6. ก จกรรมร วมประกวดโครงงานต อยอดส ทธ บ ตร 3, , , , ,000 2, ,000 5,000 46,018 5,000 5,000 3,000 พ.ย. 52 ต.ค. 53 ม.ย. 53 ก.ย. 53 พ.ย. 52 ต.ค. 53 ส.ค. 53 ก.ย. 52 ก.พ. 53 ส.ค. - ก.ย. 53 นางร ชน เข ยวเง น 10 รวม ,018

14 11 5. ม งส ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 2, 3, 4, 5, 6 ต วบ งช , , , 5.3, ด านการเร ยนการสอน มาตรฐานท 9,10 ต วบ งช ,10.1, 10.3,10.7 ด านการบร หารและการจ ดการ มาตรฐานท 14,15, 16 ต วบ งช 14.4,14.7, 15.2, 16.5 ด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร มาตรฐานท 16,17 ต วบ งช ท 16.3, 16.4, 17.1 ด านการด ารงเอกล กษณ จ งหว ดพ ษณ โลก มาตรฐานท - ต วบ งช - 6. สภาพความส าเร จของผลผล ต (Output) สภาพความส าเร จ ต วช ว ดสภาพความส าเร จ - น กเร ยนม ความร ความสามารถด านว ทยาศาสตร ด านการค ดว เคราะห ส งเคราะห การค นพบความร -ร อยละ 90 ของน กเร ยนท เร ยนในรายว ชาโครงงานเพ อ ค ณภาพช ว ต เร ยนว ชาว ทยาศาสตร สาระเพ มเต มท งใน ด วยตนเองจากแหล งเร ยนร ต าง ๆ ตามศ กยภาพของ ระด บ ม. ต น และ ม. ปลาย ได เร ยนร เก ยวก บว ธ การ แต ละคน ทางว ทยาศาสตร ท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร - น กเร ยนได ร บการส งเสร มให แสดงความสามารถ การว จ ยเบ องต น และสามารถท าโครงงานว ทยาศาสตร ด านท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร หร อโครงงานในกล มสาระท ตนเองสนใจและเข าร วม น าว ธ การทางว ทยาศาสตร ไปประย กต ใช โดย ประกวดแข งข นภายในโรงเร ยนโดยม ระด บค ณภาพของ การศ กษาค นคว า ว จ ยในป ญหาท ตนเองสนใจใน ผลงานอย ในระด บพอใช ข นไปไม ต ากว าร อยละ 80 ของ ร ปแบบของโครงงานว ทยาศาสตร และโครงงานใน ผลงานท งหมด กล มสาระฯอ น ๆ ท สนใจ ตามศ กยภาพของตนเอง - ร อยละ 10 ของน กเร ยนท ม ผลงานด เด นในระด บ - น กเร ยนได ร บความร และประสบการณ ตรงด าน โรงเร ยนได ร บการสน บสน นให เข าส การประกวดแข งข น ว ทยาศาสตร จากการเข าร วมก จกรรมทาง ว ทยาศาสตร เช น การแข งข นว ชาการ ค ายสอวน การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร เป นต น - น กเร ยนได ฝ กท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร แสดงออกถ งความสามารถด านว ทยาศาสตร ด าน การค ดว เคราะห ส งเคราะห การค นพบความร ด วย ตนเองจากแหล งเร ยนร ต าง ๆ ว ธ การทดลองท ออกแบบด วยตนเองและม เวท ในการประกวดแข งข น เพ อแสดงออกซ งศ กยภาพของตนเอง ภ ม ใจใน ผลงานของตนเอง ก จกรรมต าง ๆ ในระด บจ งหว ด /ภาค/ประเทศ - ร อยละ 3 ของน กเร ยนท ม ผลการเร ยนด เด นด าน ว ทยาศาสตร ได ร บการส งเสร มให เข าร วมก จกรรมทาง ว ชาการท งในระด บโรงเร ยน/ภาค/ประเทศ - ร อยละ 4 ของน กเร ยนท ม ความสามารถโดดเด นด าน ว ทยาศาสตร ได ร บการส งเสร มเข าร วมก จกรรมด าน ว ชาการ เช น การแข งข นตอบป ญหาด านว ทยาศาสตร ใน และนอกโรงเร ยน การประกวดส งประด ษฐ ด าน ว ทยาศาสตร การแข งข นท กษะและความสามารถด าน ว ทยาศาสตร เป นต น -ร อยละ 5 ของน กเร ยนท ม ผลการเร ยนยอดเย ยมได ร บ การส งเสร มให เข าร วมโครงการสอวน/

15 สภาพความส าเร จ - น กเร ยนได เสร มสร างความเป นน กว ทยาศาสตร ได ม โอกาสฝ กท กษะกระบวนการค ด ท กษะ กระบวนการทางว ทยาศาสตร การจ ดการ การเผช ญ สถานการณ และการประย กต ความร ไปใช ในการ แก ป ญหา ได เร ยนร จากประสบการณ จร ง ฝ กปฏ บ ต ให ท าได ค ดเป น ท าเป น ร กการอ านและเก ดความร อย างต อเน อง - น กเร ยนเก ดความตระหน กและม เจตคต ท ด ต อว ชา ว ทยาศาสตร เห นความส าค ญของว ชาว ทยาศาสตร ประโยชน ของว ทยาศาสตร ต อการเจร ญของ ประเทศชาต -น กเร ยนได เร ยนร กระบวนการท างานกล ม ท กษะ ช ว ต ท กษะการส อสาร การท างานร วมก บผ อ นและ การใช ช ว ตร วมก บผ อ นในค ายว ชาการ -น กเร ยนได ร บการกระต น ส งเสร ม ให เป นบ คคล แห งการเร ยนร ร กระบวนการเร ยนร เห นค ณค าของ ว ทยาศาสตร สามารถสร างองค ความร ให เก ดข น ด วยตนเองและเป นความร ท คงทน -น กเร ยนได ร บประสบการณ ตรงจากการชม น ทรรศการด านว ทยาศาสตร ได ศ กษาเร ยนร เก ยวก บความเจร ญก าวหน าทางด านว ทยาศาสตร ใหม การค นคว าทางด านว ทยาศาสตร งานว จ ย ด านว ทยาศาสตร จากหน วยงานท จ ดการประกวด แข งข นก จกรรมต าง ๆ 12 ต วช ว ดสภาพความส าเร จ โอล มป กว ชาการ - ร อยละ 2 ของน กเร ยนท ม สามารถด านจรวดขวดน า และโครงงานต อยอดส ทธ บ ตรได ร บการส งเสร มให เข าร วม ท งในระด บจ งหว ด/ภาค/ประเทศ

16 7. ตารางการจ ดสรรงบประมาณประจ าป การศ กษา 2552 เง นอ ดหน นบ าร งการศ กษา 91,018 บาท เง นบร การเสร มพ เศษ - บาท เง นอ น ๆ (ระบ )... บาท รวมท งส น 91,018 บาท ยอดเง น(บาท) แหล งงบประมาณประจ าป ขอร บจ ดสรร ส ารองจ าย จ ดสรรใช จร ง เง นงบประมาณ/ บ.ก.ศ. 91,018-91,018 เง นรายได สถานศ กษา - เง นนอกงบประมาณ - - เง นอ น ๆ (เร ยกเก บจากน กเร ยน) - - รวม 91,018 91, ว ธ ด าเน นการ ข นตอนการด าเน นงาน งบประมาณ / แหล งงบประมาณ ระยะเวลา งปม./บ.ก.ศ อ นๆ รวม ข นวางแผน 1. ประช มคร ในกล มสาระฯ เพ อปร กษาหาร อ เก ยวก บก จกรรมต าง ๆ ท กล มสาระฯ จะ ด าเน นการเพ อเป นการส งเสร มสน บสน น ความเป นเล ศด านว ทยาศาสตร 2. ให คร อาจารย ท ร บผ ดชอบแต ละก จกรรม ย อยเข ยนโครงการรองร บก จกรรมต างท จะ ด าเน นการ ประมาณการค าใช จ ายของแต ละ ก จกรรม ข นด าเน นการ 3. ผ ร บผ ดชอบแต ละก จกรรมขออน ม ต ด าเน นงานตามโครงการโดยการเสนอ โครงการต อฝ ายบร หารและหน วยงานท เก ยวข อง

17 14 ข นตอนการด าเน นงาน งบประมาณ / แหล งงบประมาณ ระยะเวลา งปม./บ.ก.ศ อ นๆ รวม 4. ผ ร บผ ดชอบแต ละก จกรรมประช ม ผ เก ยวข อง วางแผนการด าเน นก จกรรม ประสานงานท กฝ ายท เก ยวข อง 5. ผ ร บผ ดชอบในแต ละโครงการและ คณะท างานร วมก นวางแผนการด าเน น ก จกรรม/เตร ยมว สด อ ปกรณ / เอกสารท เก ยวข องวางแผนการให ค าปร กษาแก น กเร ยน/ สอนเสร ม 6. ด าเน นก จกรรมตามแผนท วางไว 91,018 91,018 ก จกรรมท 1 ก มภาพ นธ 53 และตามท หน วยงาน ต างเช ญชวน ก จกรรมท 2-6 ตลอดป การศ กษา ข นประเม น ตรวจสอบ 7. ผ ร บผ ดชอบในแต ละก จกรรมประเม นผลการ ด าเน นก จกรรมและจ ดท ารายงานผลการ ด าเน นก จกรรมแต ละก จกรรมเพ อเสนอฝ าย บร หาร ข นปร บปร งพ ฒนา 8. น าข อเสนอแนะและข อค นพบใหม จากการ ด าเน นก จกรรมมาพ ฒนางานให ด ข น 9. บ คลากรผ ร บผ ดชอบในการด าเน นการ (Input) - คร อาจารย ในกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

18 10. รายละเอ ยดของงบประมาณ(Input) โครงการน ใช เง นท งส น 59,018 บาท ม รายละเอ ยด ด งน ก จกรรมท 1 การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร ในและนอกโรงเร ยน จ านวน ราคา ราคารวม ท รายการ (หน วย) (หน วย) บาท สต หมายเหต (บ.กศ. เสร ม พ เศษ,อ นๆระบ...) ก จกรรมประกวดโครงงานใน โรงเร ยน ค าว สด ในการจ ดท าป าย/จ ดเวท / ตกแต งสถานท /ค ากระดาษท า เก ยรต บ ตร/ค าถ ายเอกสาร/สร ป งาน ค าว สด ในการจ ดน ทรรศการ 2,000 25,000 2,000 25,000 บ.กศ. บ.กศ. ก จกรรมการประกวดโครงงาน นอกโรงเร ยน ค ายานพาหนะ/ท พ ก ค าเบ ยเล ยงคร ค าเบ ยเล ยงน กเร ยน รวมท งส น 27,000 บ.กศ. ก จกรรมท 2 ก จกรรมส งเสร มความสามารถด านว ชาการ/สอวน/โอล มป กว ชาการ ท รายการ จ านวน (หน วย) ราคา (หน วย) ราคารวม หมายเหต (บ.กศ. เสร ม พ เศษ,อ นๆระบ...) 1 ค ายานพาหนะ 3,000 บ.กศ. 2 ค าเอกสาร 1,000 บ.กศ. 3 ค าว สด ในการด าเน นก จกรรม 1,000 บ.กศ. รวมท งส น 5,000 บ.กศ.

19 16 ก จกรรมท 3 ก จกรรมการประกวดแข งข นท กษะทางว ชาการต าง ๆ ก บหน วยงานท เก ยวข อง (ตามท ได ร บการเช ญชวน) จ านวน ราคา ราคารวม หมายเหต ท รายการ (หน วย) (หน วย) (บ.กศ. เสร ม พ เศษ,อ นๆระบ...) 1. ค ายานพาหนะ/ท พ ก 36,018 บ.กศ. 2. ค าเบ ยเล ยงคร /น กเร ยน 8,000 บ.กศ. 3. ค าว สด ในการด าเน นก จกรรม 2,000 บ.กศ. รวมท งส น 46,018 บ.กศ. ก จกรรมท 4 ก จกรรมการประกวดจรวดขวดน า (ตามท ได ร บการเช ญชวน) ท รายการ จ านวน (หน วย) ราคา (หน วย) ราคารวม หมายเหต (บ.กศ. เสร ม พ เศษ,อ นๆระบ...) 1. ค ายานพาหนะ/ท พ ก 1,500 บ.กศ. 2. ค าเบ ยเล ยงคร /น กเร ยน 1,200 บ.กศ. 3. ค าว สด ในการด าเน นก จกรรม 2,300 บ.กศ. รวมท งส น 5,000 บ.กศ. ก จกรรมท 5 ก จกรรมการร วมประกวดโครงงานน กว ทยาศาสตร ร นเยาว จ านวน ราคา ราคารวม ท รายการ (หน วย) (หน วย) หมายเหต (บ.กศ. เสร ม พ เศษ,อ นๆระบ...) 1. ค ายานพาหนะ/ท พ ก 2,800 บ.กศ. 2. ค าเบ ยเล ยงคร /น กเร ยน 1,200 บ.กศ. 3. ค าว สด ในการด าเน นก จกรรม 1,000 บ.กศ. รวมท งส น 5,000 บ.กศ.

20 ก จกรรมท 6 ก จกรรมร วมประกวดโครงงานต อยอดส ทธ บ ตร ท รายการ จ านวน (หน วย) ราคา (หน วย) ราคารวม 1. ค ายานพาหนะ/ท พ ก 1,700 บ.กศ. 2. ค าเบ ยเล ยงคร /น กเร ยน 800 บ.กศ. 3. ค าว สด ในการด าเน นก จกรรม 500 บ.กศ. รวมท งส น 3,000 บ.กศ. 17 หมายเหต (บ.กศ. เสร มพ เศษ,อ นๆระบ 11. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ - ร อยละ 90 ของน กเร ยนท เร ยนในรายว ชาโครงงาน เพ อค ณภาพช ว ต เร ยนว ชาว ทยาศาสตร สาระ เพ มเต มท งในระด บ ม. ต น และ ม. ปลาย ได เร ยนร เก ยวก บว ธ การทางว ทยาศาสตร ท กษะกระบวนการ ทางว ทยาศาสตร การว จ ยเบ องต น และสามารถท า โครงงานว ทยาศาสตร หร อโครงงานในกล มสาระท ตนเองสนใจและเข าร วมประกวดแข งข นภายใน โรงเร ยนโดยม ระด บค ณภาพของผลงานอย ในระด บ พอใช ข นไปไม ต ากว าร อยละ 80 ของผลงานท งหมด - ร อยละ 10 ของน กเร ยนท ม ผลงานด เด นในระด บ โรงเร ยนได ร บการสน บสน นให เข าส การประกวด แข งข นก จกรรมต าง ๆ ในระด บจ งหว ด /ภาค/ ประเทศ - ร อยละ 3 ของน กเร ยนท ม ผลการเร ยนด เด นด าน ว ทยาศาสตร ได ร บการส งเสร มให เข าร วมก จกรรม ทางว ชาการท งในระด บโรงเร ยน/ภาค/ประเทศ - ร อยละ 4 ของน กเร ยนท ม ความสามารถโดดเด น ด านว ทยาศาสตร ได ร บการส งเสร มเข าร วมก จกรรม ด านว ชาการ เช น การแข งข นตอบป ญหาด าน ว ทยาศาสตร ในและนอกโรงเร ยน การประกวด ส งประด ษฐ ด านว ทยาศาสตร การแข งข นท กษะและ ความสามารถด าน ผลการด าเน นงาน 1. น กเร ยนท เร ยนในรายว ชาโครงงานเพ อ ค ณภาพช ว ต เร ยนว ชาว ทยาศาสตร สาระ เพ มเต มท งในระด บ ม. ต น และม. ปลาย ได เร ยนร เก ยวก บว ธ การทางว ทยาศาสตร ท กษะ กระบวนการทางว ทยาศาสตร การว จ ยเบ องต น และสามารถท าโครงงานว ทยาศาสตร หร อ โครงงานในกล มสาระท ตนเองสนใจและเข าร วม ประกวดแข งข นภายในโรงเร ยน จากผลการ ประเม นในระด บ ม. ต น ม ระด บค ณภาพของ ผลงานอย ในระด บพอใช ข นไปร อยละ 80 ของ ผลงานท งหมด 2. น กเร ยนท ม ผลการเร ยนด เด นด าน ว ทยาศาสตร ได ร บการส งเสร มให เข าร วม ก จกรรมทางว ชาการท งในระด บโรงเร ยน/ภาค/ ประเทศ เช น การแข งข นตอบป ญหาด าน ว ทยาศาสตร ในและนอกโรงเร ยน การประกวด ส งประด ษฐ ด านว ทยาศาสตร การแข งข น ท กษะ ซ งผลการด าเน นก จกรรม น กเร ยน สามารถสร างช อเส ยงให ก บโรงเร ยน ได ร บ รางว ลต าง ๆ จากการแข งข นแต การด าเน น ก จกรรมย งไม ส นส ด

21 ต วช ว ดความส าเร จ ว ทยาศาสตร เป นต น -ร อยละ 5 ของน กเร ยนท ม ผลการเร ยนยอดเย ยม ได ร บการส งเสร มให เข าร วมโครงการสอวน/โอล มป ก ว ชาการ -ร อยละ 2 ของน กเร ยนท ม สามารถด านจรวดขวด น าและโครงงานต อยอดส ทธ บ ตรได ร บการส งเสร ม ให เข าร วมท งในระด บจ งหว ด/ภาค/ประเทศ 18 ผลการด าเน นงาน 3. น กเร ยนท ม ผลการเร ยนยอดเย ยมได ร บการ ส งเสร มให เข าร วมโครงการสอวน/โอล มป กว ชาการ ม จ านวนน กเร ยนผ านการค ดเล อกค ดเป นร อยละ 5 ตามเป าหมายท วางไว 12.ป ญหาและอ ปสรรค / แนวทางในการพ ฒนา ป ญหาและอ ปสรรค - ในก จกรรมส งเสร มโครงงานและการว จ ยของ น กเร ยน เป นก จกรรมท ต องอาศ ยว สด อ ปกรณ เคม และเคร องม อท ม ความท นสม ยและราคาแพง เคร องม อบางชน ด ไม ม บร การส าหร บน กเร ยน และ ใช งบประมาณในการจ ดหาท ส งมาก - เวลาท น กเร ยนใช ในการค นคว าเพ มเต มจะเป น ในช วงเล กเร ยนหร อตอนกลางค น น กเร ยนม ไม ม เวลาและสถานท เพ ยงพอในการท างาน แนวทางในการพ ฒนา -ในส วนของอ ปกรณ และสารเคม ได ใช งบประมาณ จากส วนของน กเร ยนในโครงการห องเร ยนมห ดลใน การจ ดซ อจ ดหาให ส าหร บน กเร ยนห องเร ยนปกต ใน ท กระด บช นถ งร อยละ 80 ของงบประมาณท ม อย - ในส วนของเคร องม อไม สามารถแก ไขได เน องจาก งบประมาณของห องเร ยนมห ดลไม เอ อให สามารถ จ ดซ อคร ภ ณฑ ได

22 13. ภาพก จกรรม - การประกวดผลงานส งประด ษฐ ทางว ทยาศาสตร ระด บเขตพ นท การศ กษา ว นท 5 ก นยายน 2552 ณ โรงเร ยนพ ทธช นราช จ.พ ษณ โลก 19 - การแข งข นความสามารถงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป 2552 ระด บภาคเหน อ ตอนล าง ว นท 16 ธ นวาคม 2552 ณ นครสรรค จ. นครสรรค -

23 - การแข งข นตอบป ญหาเคม ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย โล พระราชทาน สมเด จพระเจ าล กเธอ เจ าฟ าจ ฬาภรณวล ยล กษณ อ ครราชก มาร คร งท 30 ประจ าป การศ กษา 2552 ว นท 21 พฤศจ กายน 2552 ณ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร จ.กร งเทพมหานคร 20 - การแข งข นตอบป ญหาว ทยาศาสตร งานว ชาการ โรงเร ยนพ ษณ โลกพ ทยาคม ว นท 12 มกราคม 2553 ณ โรงเร ยนพ ษณ โลกพ ทยาคม

24 - เข าร วมประกวด ในน ทรรศการ ว นน กประด ษฐ ประจ าป 2553 ณ อ มแพ คเม องทองธาน จ งหว ดนนทบ ร ว นท 1-5 ก มภาพ นธ

25 - การประกวดโครงงานของการแข งข น น กว ทยาศาสตร ร นเยาว (YSC 2010)คร งท 12 รอบรองชนะเล ศ ประจ าศ นย ประสานงานภ ม ภาคภาคเหน อ มหาว ทยาล ยนเรศวร ว นท 8 มกราคม

26 - ผลการแข งข นโครงงานส งประด ษฐ จ ดโดยส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ณ ม.แม ฟ าหลวง จ.เช ยงราย ว นท ม ถ นายน ประกวดการแสดงทางว ทยาศาสตร (science show)จ ดโดย หน วยงานศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษานครสวรรค จ งหว ดนครสวรรค ว นท 23 กรกฎาคม 2553

27 24 - การประกวดแข งข นก จกรรมว ทยาศาสตร เน องใน "ส ปดาห ว ทยาศาสตร ประจ าป 2553" ว นท ส งหาคม ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร

28 25 - การประกวดโครงงานระด บ ประเทศ ในโครงการก จกรรม เวท น กว ทยาศาสตร ร นเยาว แห งชาต คร งท 6 ระหว างว นท ต ลาคม 2553 ณ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต จ งหว ดปท มธาน

29 - ภาพก จกรรมบ รณาการ น กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ก าวย างตามรอยพ อ กล วยแตกหน ออย างพอเพ ยง ว นท 16 ก นยายน

30 27 - ภาพก จกรรมก จกรรมการประกวดโครงงานภายในโรงเร ยน ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 2-3 ว นท 11 ก มภาพ นธ 2553

31 - ภาพก จกรรมก จกรรมการประกวดโครงงานต อยอดส ทธ บ ตร ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 ว นท 4 ก มภาพ นธ

32 - ภาพก จกรรมร วมน าเสนอโครงงาน ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม จ.พ ษณ โลก 22 ต ลาคม

33 ภาคผนวก - โครงการ - บ นท กข อความการด าเน นการของโครงการ - ค าส งด าเน นก จกรรม(ถ าม ) ก าหนดการ - ต วอย างเอกสารการด าเน นงานโครงการ/ก จกรรมประกอบงาน - ต วอย างแบบประเม น โครงการ - ร ปภาพเพ มเต ม

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 2 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า 4 1.1 ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ 2 คาน า แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต จ ดทา ข นเพ อใช เป นแนวทางการปฏ บ ต งาน และการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก...

การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก... การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก... ท ประช มคณะกรรมการบร หารเคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ.

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. 1 รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภท คร ผ สอนยอดเย ยม ด านบร หารจ ดการช นเร ยนยอดเย ยม

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน การบร หารงบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป เง นอ ดหน นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน รายการค าจ ดการสอน (ค าอาหารน กเร ยนประจาพ กนอน) 51 น ยาม งบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป

More information

โครง การอาหารกลางว นแบบย งย น เป นโครงการความร วมม อระหว าง

โครง การอาหารกลางว นแบบย งย น เป นโครงการความร วมม อระหว าง คำ นำ โครง การอาหารกลางว นแบบย งย น เป นโครงการความร วมม อระหว าง สำาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ก บสำาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ท ดำาเน นการส งเสร มให โรงเร ยนม ความร และนำาว ชาการและเทคโนโลย

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒ ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๑. ระบบโครงสร างการบร หาร โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งม การบร หารจ ดการเป นระบบช ดเจน ม งเน นการบร หารแบบม ส วน ร วมและด าเน นการตามระบบ PDCAจ งท าให

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ

รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ "มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา องค ราช นแห งการพ ฒนา" แผนการให บร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะมน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ โรงเร ยนว ดบางล าภ ต าบลบางครก อ าเภอบ านแหลม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเพชรบ ร เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า การจ ดท

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 1 ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 2 ค าแถลงแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ประกอบแผนปฏ บ ต การประจ

More information

โครงการว จ ยและพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร เพ อยกระด บสมรรถนะในการเร ยนร และพ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ดพ ทล ง

โครงการว จ ยและพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร เพ อยกระด บสมรรถนะในการเร ยนร และพ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ดพ ทล ง โครงการว จ ยและพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร เพ อยกระด บสมรรถนะในการเร ยนร และพ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ดพ ทล ง ผ เสนอโครงการ คณบด คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ (อ.เกษม ส

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท สำน กงานคณะกรรมการข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 219 ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร

More information

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1 โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กลย ทธ ท 1 : พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะในด านว ชาการและว ชาช พ 1 มห ศจรรย ว นอาช วะ 2 การแข งข นท กษะว ชาช พระด บหน วย อศจ. ภาค และชาต 3 ประเม นโครงการว

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช จ งหว ดอ บลราชธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 29 กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า เน องจาก การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information