รายงานผลการด าเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคมและช มชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการด าเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคมและช มชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554"

Transcription

1 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคมและช มชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เร อง Volunteer Spirit ท บสะแก ว นอาท ตย ท 17 ถ งว นอ งคารท 19 เมษายน 2554 ณ ว ดท บสะแก อ าเภอท บสะแก จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยศ ลปากร

2 ค าน า มหาว ทยาล ยศ ลปากรส งเสร มก จกรรมด านการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมและจ ด โครงการบร การว ชาการต อเน องเป นประจ าท กป เช นเด ยวก บป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยศ ลปากรได จ ด โครงการบร การว ชาการและน าน กศ กษามาร วมจ ดก จกรรมก บประชาชนในพ นท อ าเภอท บสะแกเน องจาก น กศ กษาสามารถสร างสรรค ก จกรรมท การเช อมโยงก บการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมท ส งผลให เยาวชนและช มชน ม ความต นต วและม ความส ขในการร วมก จกรรมก บน กศ กษา อ กท งเพ อเป นการพ ฒนา น กศ กษาให ได เร ยนร การท างานร วมก บช มชนในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม พ ฒนาความค ด สร างสรรค ในการท าก จกรรมโดยน าองค ความร และท กษะท ม มาก อให เก ดประโยชน ต อส งคม อ กท งเพ อเป นไปตามเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษาภายในระด บอ ดมศ กษา พ.ศ ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) การปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (ก.พ.ร.) ป งบประมาณ 2554 และการประเม นภายนอกรอบสาม ส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพ การศ กษา องค การมหาชน (สมศ.) ในการเป ดโอกาสให ภาคประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห น และต ดตามตรวจสอบการปฏ บ ต ราชการ ของมหาว ทยาล ยศ ลปากรในด านการให บร การทางว ชาการแก ส งคมและ ช มชน เพ อสร างเคร อข ายความร วมม อระหว างมหาว ทยาล ยก บช มชน ในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมอ กด วย รศ.ดร.เรณ เวชร ชต พ มล รองอธ การบด (ประก นค ณภาพการศ กษา) ห วหน าโครงการ

3 สารบ ญ หน า ค าน า สารบ ญ หล กการและเหต ผลของโครงการ 1 ว ตถ ประสงค ของโครงการ 3 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 3 ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ 4 เป าหมายการด าเน นโครงการ 4 ว ธ การด าเน นโครงการ 5 ผลการด าเน นงาน 6 สร ปผลการประเม นความพ งพอใจของผ เข าร บบร การ 9 ภาคผนวก ร ปภาพประกอบการด าเน นโครงการ หล กฐานการเข าร วมโครงการของผ ร บบร การ ค าส งมหาว ทยาล ยศ ลปากร ท ๓๑๖ / ๒๕๕๔ เร อง แต งต งคณะกรรมการภาค ประชาชนเพ อเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมแสดงความค ดเห น และ ร วมต ดตามตรวจสอบผลการปฏ บ ต ราชการ มหาว ทยาล ยศ ลปากร ประว ต คณะท างานภาคประชาชน

4 โครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก ว นอาท ตย ท 17 ถ งว นอ งคารท 19 เมษายน หล กการและเหต ผลของโครงการ มหาว ทยาล ยศ ลปากรส งเสร มก จกรรมด านการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย าง ต อเน อง และในป การศ กษา พ.ศ.2552 มหาว ทยาล ยฯ ได ร วมก บภาคประชาชนกล มอน ร กษ ท บสะแกและ กล มเยาวชน จ ดโครงการ การใช ศ ลปะเสร มสร างพล งร กษ พ ท กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม และได ร บความร วมม อจากประชาชนในพ นท เป นอย างด ในการจ ดก จกรรมเพ อกระต นให เยาวชนร กและหวง แหนทร พยากรธรรมชาต และช วยก นด แลร กษาส งแวดล อม ส งเสร มให สมาช กในครอบคร วร วมก นท าก จกรรม ในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมร วมก น รวมท งเก ดความร วมม อของประชาชนในช มชน ก จกรรมของโครงการท าให น กศ กษาของมหาว ทยาล ยได ใช ศ ลปะสร างแรงบ นดาลใจให ก บเยาวชนให สนใจใน ระบบน เวศใต ทะเลและสร างจ ตส าน กร ค ณค าของทร พยากรธรรมชาต โดยเฉพาะธรรมชาต ใต ท องทะเลท น กศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากรได วาดร ปไว บนแท งค น าใหญ ของว ดท บสะแก ช มชนแจ งให มหาว ทยาล ยทราบ ว าเยาวชนขอให ผ ปกครองข บรถผ านโลกใต ทะเลบนแท งค น าก อนท จะเด นทางออกไปจากช มชน จ ดน จ งเป น สถานท ให ชาวบ านมาถ ายร ปเป นท ระล กและเสร มสร างจ ตส าน กร ค ณค าของทร พยากรธรรมชาต ไปพร อม ๆ ก น ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษาได น ารายงานผลโครงการท ชาวท บสะแกม ส วนร วมในการจ ด โครงการ : การใช ศ ลปะเสร มสร างพล งร กษ พ ท กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมเผยแพร บนเว บไซต ของ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา เพ อเผยแพร ผลการด าเน นงานส สาธารณชนได ร บทราบการด าเน นงานของมหาว ทยาล ยศ ลปากร และเช ญชวนให ช มชนท สนใจให มหาว ทยาล ยไปจ ด ก จกรรมโดยเฉพาะด านส งแวดล อม เน องจากองค การสหประชาชาต หร อ ย เอ น (UN) ประกาศให ป พ.ศ เป นป แห งการอน ร กษ ป าสากลอ กด วย ขอให ต ดต อแสดงความประสงค ตามท อย ท ระบ ไว ซ งมหาว ทยาล ยได ร บการต ดต อจากกล มอน ร กษ ท บสะแก แจ งความประสงค ว าต องการให มหาว ทยาล ย จ ดบร การว ชาการ ด านการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และร กษาค ณภาพส งแวดล อม รวมท งขอให น าน กศ กษา มาร วมจ ดก จกรรมก บประชาชนในพ นท อ าเภอท บสะแก เน องจากน กศ กษาสามารถสร างสรรค ก จกรรมท การ เช อมโยงก บการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมท ส งผลให เยาวชนและช มชนม ความต นต วและม ความส ขในการร วมก จกรรมก บน กศ กษา มหาว ทยาล ยจ งเด นทางไปร วมประช มก บช มชน และจ ดต ง คณะกรรมการร วมระหว าง มหาว ทยาล ยศ ลปากรและภาคประชาชนกล มอน ร กษ ท บสะแกเพ อวางแผนร วมก น ใจการจ ดท าโครงการต อไป ในสภาวการณ ป จจ บ นน พบว าม ช มชนจ านวนมากท ได ร บผลกระทบจากนโยบายของภาคร ฐและ เอกชนท ม งเน นการพ ฒนาโดยขาดการม ส วนร วมของช มชน จ งขาดมาตรการป องก นผลกระทบท ม ต อช มชนท ด รายงานผลโครงการบร การว ชาการประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก 1

5 ในขณะเด ยวก นมหาว ทยาล ยซ งม องค ความร และทร พยากรหลายด านจ งให ความส าค ญในเร องของการบร การ ว ชาการแก ส งคมและช มชน เพ อเสร มสร างความเข มแข งของช มชนในการด แลทร พยากรและส งแวดล อมของ ท องถ นให พร อมร บต อการเปล ยนแปลง และท กภาคส วนม ความร และตระหน กต อการม ส วนร วมในการต ดตาม เฝ าระว งผลกระทบจากการกระท าของมน ษย ต อค ณภาพส งแวดล อม เพ อส งเสร มให การพ ฒนาต าง ๆ ม การ วางแผนอย างรอบคอบ เพ อให เก ดความย งย นของการพ ฒนาท เคารพต อส ทธ ของประชาชน รวมท งให ความ เป นธรรมต อประชาชนในพ นท อย างต อเน อง การจ ดก จกรรมของมหาว ทยาล ยน ย งสอดคล องก บเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) การปฏ บ ต ราชการตามค า ร บรองการปฏ บ ต ราชการ (ก.พ.ร.) ป งบประมาณ 2554 และการประเม นภายนอกรอบสาม ส าน กงานร บรอง มาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา องค การมหาชน (สมศ.) เพ อพ ฒนาน กศ กษาให ได เร ยนร การท างาน ร วมก บช มชนในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม อ กท งเพ อให น กศ กษาพ ฒนาความค ด สร างสรรค ในการท าก จกรรมโดยน าองค ความร และท กษะท ม มาก อให เก ดประโยชน ต อส งคมต อไป ตารางท 1 แสดงต วช ว ดท เก ยวข องก บการด าเน นงานจ ดก จกรรม/โครงการ (สกอ.) ป การศ กษา 2553 (1 ม ถ นายน พฤษภาคม 2554) (ก.พ.ร.) ป งบประมาณ 2554 (1 ต ลาคม ก นยายน 2554) (สมศ.) ป การศ กษา (พ.ศ ) เกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ ของส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) การปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ (ก.พ.ร.) การประเม นภายนอกรอบสาม ส าน กงาน ร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพ การศ กษา (องค การมหาชน) สมศ. องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนา น กศ กษา ต วบ งช ท 3.2 : ระบบและกลไก การส งเสร มก จกรรมน กศ กษา องค ประกอบท 5 การบร การทางว ชาการแก ส งคม ต วบ งช ท 5.2 : กระบวนการบร การ ทางว ชาการให เก ดประโยชน ต อส งคม ต วช ว ดท 13 : ระด บความส าเร จในการให ความส าค ญก บผ ร บบร การและการเป ด โอกาสให ประชาชนแสดงความค ดเห น และร วมต ดตามตรวจสอบผลการปฏ บ ต ราชการ ด านการบร การว ชาการแก ส งคม ต วบ งช ท 9 การเร ยนร และเสร มสร าง ความเข มแข งของช มชนหร อองค กร ภายนอก ต วบ งช ท 18 ผลการช น า ป องก น หร อ แก ป ญหาของส งคมในด านต างๆม การ ด าเน นการ 2 เร อง ได แก จ ตสาธารณะ และ ความค ดสร างสรรค รายงานผลโครงการบร การว ชาการประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก 2

6 2. ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1. เพ อน าองค ความร ไปเสร มสร างความสนใจ จ ตส าน ก และกระต นให เก ดความร กและเห นค ณค าของ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมท เอ อต อการด ารงช ว ตของคนและส งม ช ว ตชน ดอ น 2. เพ อเสร มสร างองค ความร และพ ฒนาศ กยภาพของช มชนในการด แลร กษาทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมให แก ประชาชนและเยาวชนในพ นท อ าเภอท บสะแก 3. เพ อเป ดโอกาสให ภาคประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห นและต ดตามตรวจสอบการ ปฏ บ ต ราชการ มหาว ทยาล ยศ ลปากรในด านการให บร การทางว ชาการแก ส งคมและช มชน 4. เพ อให คณาจารย ได น าความร จากการว จ ยไปให บร การทางว ชาการแก ส งคมและช มชน รวมท ง บ รณาการก บการเร ยนการสอน 5. เพ อพ ฒนาให น กศ กษาได น าความร และใช ความค ดสร างสรรค ไปท าประโยชน ให ก บช มชน และฝ ก ท กษะการท างานร วมก บผ อ น 6. เพ อสร างเคร อข ายความร วมม อระหว างมหาว ทยาล ยก บช มชน ในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างต อเน อง 3. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. ประชาชนชาวท บสะแกเก ดความร ในการด แล และเห นค ณค าของทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมท เอ อต อการด ารงช ว ตของคนและส งม ช ว ตชน ดอ น 2. ภาคประชาชนม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห นและต ดตามตรวจสอบการปฏ บ ต ราชการ ในด าน การให บร การทางว ชาการแก ส งคมและช มชน รวมท งม การพ ฒนาและวางแผนในด านการบร การทางว ชาการแก ส งคมและช มชน 3. คณาจารย ได น าความร จากการว จ ยไปให บร การทางว ชาการแก ส งคมและช มชน รวมท งบ รณาการ ก บการเร ยนการสอน 4. พ ฒนาให น กศ กษาได น าความร และใช ความค ดสร างสรรค ไปท าประโยชน ให ก บช มชน และฝ ก ท กษะการท างานร วมก บผ อ น 5. การสร างเคร อข ายความร วมม อระหว างมหาว ทยาล ยก บช มชน ในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างต อเน อง รายงานผลโครงการบร การว ชาการประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก 3

7 4. ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ ผลการด าเน นงาน 1. ม ผ เข าร วมเข าร วมก จกรรมของโครงการ ไม น อย ม ผ เข าร วมเข าร วมก จกรรมของโครงการ 120 คน กว า 100 คน 2. ผ เข าร วมก จกรรมม ความพ งพอใจในการร บ ผ เข าร วมก จกรรมม ความพ งพอใจในการร บบร การ บร การไม น อยกว าร อยละ 80 ร อยละ ผ เข าร วมก จกรรมสามารถน าความร ไปใช ให เก ด ผ เข าร วมก จกรรมสามารถน าความร ไปใช ให เก ด ประโยชน ไม น อยกว าร อยละ 80 ประโยชน ร อยละ น กศ กษาได ร บการพ ฒนาท กษะการท างาน น กศ กษาได ร บการพ ฒนาท กษะการท างานร วมก บ ร วมก บช มชนไม น อยกว าร อยละ 80 ช มชนร อยละ น กศ กษาได ร บการพ ฒนาการน าความค ด น กศ กษาได ร บการพ ฒนาการน าความค ดสร างสรรค สร างสรรค ไปใช ให ก อประโยชน ให ก บผ อ นไม น อย ไปใช ให ก อประโยชน ให ก บผ อ นร อยละ 81 กว าร อยละ เป าหมายการด าเน นโครงการ บ คลากรท งภายในและภายนอกสถาบ น รวมท งหมด 120 คน 1. เจ าหน าท สถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท 8 จ านวน 2 คน 2. เจ าหน าท ศ นย ว จ ยและพ ฒนาประมงชายฝ งประจวบค ร ข นธ จ านวน 2 คน 3. เจ าหน าท ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา จ านวน 7 คน 4. เจ าหน าท กองก จการน กศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากร จ านวน 5 คน 5. เจ าหน าท คณะจ ตรกรรมประต มากรรมฯ จ านวน 3 คน 6. ชาวช มชนท บสะแก จ านวน 54 คน 7. คณะท างานภาคประชาชน จ านวน 7 คน 8. ท ปร กษาภาคประชาชน จ านวน 2 คน 9. น กศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากร จ านวน 38 คน - คณะจ ตรกรรมประต มากรรมและภาพพ มพ 10 คน - คณะเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 6 คน - คณะอ กษรศาสตร 8 คน - คณะศ กษาศาสตร 2 คน - คณะโบราณคด 1 คน - คณะว ทยาศาสตร 6 คน - คณะเภส ชศาสตร 5 คน รายงานผลโครงการบร การว ชาการประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก 4

8 6. ว ธ การด าเน นโครงการ การด าเน นการโครงการ ม ระยะเวลา 3 ว น ระหว าง ว นอาท ตย ท 17 ถ งว นอ งคารท 19 เมษายน 2554 ณ ว ดท บสะแก อ าเภอท บสะแก จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ว นอาท ตย ท 17 เมษายน 2554 เวลา น น. สถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท 8 (ประจวบค ร ข นธ ) และส าน กงานประก นค ณภาพ การศ กษา กองก จการน กศ กษา จ ดเตร ยมพ นธ กล าไม และจ ดเตร ยมสถานท ในการปล กป าชายเลน ศ นย ว จ ยและพ ฒนาประมงชายฝ งประจวบค ร ข นธ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา และกองก จการน กศ กษา ร วมก นจ ดเตร ยมพ นธ ปลา และจ ดเตร ยมพ นท การปล อยพ นธ ปลา น กศ กษาคณะจ ตรกรรมประต มากรรมและภาพพ มพ ใช ความร ด านศ ลปะ เพ อสร างแรง บ นดาลใจให ก บช มชนเก ดความสนใจในระบบน เวศใต ทะเลและสร างจ ตส าน กร ค ณค าของทร พยากรธรรมชาต โดยวาดร ปธรรมชาต ใต ท องทะเลในพ นท ของช มชน เจ าหน าท ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กองก จการน กศ กษา และน กศ กษา จ ดเตร ยมฐานการเร ยนร 4 ฐาน ด งน ฐานท 1 ก จกรรมเสร มสร างพล งร กษ พ ท กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม โดยน าว สด ธรรมชาต หร อ ขยะประเภท ถ งพลาสต ก, ขวดพลาสต ก, กระดาษ มาประด ษฐ ของตกแต ง ฐานท 2 ศ ลปะก บการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมก จกรรม วาดร ปโลกใต ท องทะเล (กระดาษวาดเข ยน และ ส ชอล ค) ฐานท 3 ก จกรรมว ชาการ (ป ญหาของขยะต อส งม ช ว ตในทะเล) เตร ยมแผ นป ายโปสเตอร ให ความร โดยให ชาวบ านช มชนท บสะแกอ านและศ กษา จากน นม การตอบค าถามและแจกของรางว ล ฐานท 4 จ ตอาสาปล กป าชายเลนและปล อยพ นธ ปลา ว นจ นทร ท 18 เมษายน 2554 เวลา 8.30 น น. น กศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากรร วมก นท าก จกรรมร องเพลงเพ อสร างความส มพ นธ ก บ ชาวบ านช มชนท บสะแก แบ งกล ม เด กน กเร ยนในช มชนเป น 3 กล มหม นเว ยนในการเข าฐานแต ละก จกรรมโดยในแต ละกล มจะม น กศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากรด แลประจ ากล ม เวลา 9.00 น น. ชาวบ านและเด กน กเร ยนในช มชนท บสะแกเข าฐานร วมก จกรรมท ง 3 ฐาน รายงานผลโครงการบร การว ชาการประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก 5

9 ฐานท 1 ก จกรรมเสร มสร างพล งร กษ พ ท กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม (ว ทยากรประจ ากล ม น.ส.พ มพ ร ตน ชาญปร ชญา, น.ส.สาว ตตร ศ ลประเสร ฐ, น.ส.อ ญชนา คล องไชยชน และ น กศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากร) ฐานท 2 ศ ลปะก บการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม (ว ทยากรประจ ากล ม นางสาวว ราภรณ พร งร กษา, นางสายสมร ส ระแสง และ น กศ กษา มหาว ทยาล ย ศ ลปากร) ก จกรรม วาดร ปโลกใต ท องทะเล ฐานท 3 ก จกรรมว ชาการ แผ นป ายโปสเตอร ให ความร (ป ญหาของขยะต อส งม ช ว ตใน ทะเล) (ว ทยากรประจ ากล ม รองศาสตราจารย ดร.เรณ เวชร ชต พ มล, น.ส.บ ญนภา ส นชโยดม และ น กศ กษา มหาว ทยาล ยศ ลปากร) โดยให อ านและศ กษา จากน นม การตอบค าถามและแจกของรางว ล - ต นไม ช วยลดโลกร อนได อย างไร 1 แผ น - ป ญหาของขยะต อส งม ช ว ตในทะเล 2 แผ น - ความส าค ญของขยะในทะเลต อการเพ มของทร พยากรส ตว น า 1 แผ น เวลา น น. น กศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากร และ ชาวบ านช มชนท บสะแกร วมก นปล กป าชายเลนและ ปล อยพ นธ ปลาบร เวณคลองท บสะแก คณะท างานภาคประชาชนประช มเพ อสร ปผลการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมและช มชนประจ าป งบประมาณ 2554และร วมก นวางแผนการจ ดโครงการบร การว ชาการแก ส งคม ประจ าป งบประมาณ 2555 ว นอ งคารท 19 เมษายน 2554 เวลา 8.30 น น. น กศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากรร วมก นว เคราะห และสร ปประโยชน ท ได น าองค ความร และ ท กษะท ม มาก อให เก ดประโยชน ต อส งคมในการจ ดก จกรรมในคร งน 7. ผลการด าเน นงาน ในการจ ดโครงการในคร งน มหาว ทยาล ยศ ลปากรพบว าเก ดประโยชน ต อประชาชนในช มชนท บสะแก เป นอย างมาก ประชาชนชาวท บสะแกเก ดความร ในการด แล และเห นค ณค าของทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมอ กท งพ ฒนาให น กศ กษาได น าความร และใช ความค ดสร างสรรค ไปท าประโยชน ให ก บช มชน และ ฝ กท กษะการท างานร วมก บผ อ น และเป นการสร างเคร อข ายความร วมม อระหว างมหาว ทยาล ยก บช มชน ใน การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างต อเน อง รายงานผลโครงการบร การว ชาการประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก 6

10 ด านกระบวนการบร การทางว ชาการให เก ดประโยชน ต อส งคม ตามเกณฑ มาตรฐานของต วบ งช ท 5.2 : กระบวนการบร การทางว ชาการให เก ดประโยชน ต อส งคม ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) และการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (ก.พ.ร.) แสดงด งตารางท 2 ตารางท 2 แสดงผลการด าเน นงานตามเกณฑ มาตรฐาน ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) การด าเน นงานตามเกณฑ มาตรฐาน 1. ม การส ารวจความต องการของช มชน หร อ ภาคร ฐ หร อภาคเอกชน หร อหน วยงานว ชาช พ เพ อประกอบการก าหนดท ศทางและการจ ดท า แผนการบร การทางว ชาการตามจ ดเน นของ สถาบ น 2. ม ความร วมม อด านบร การทางว ชาการเพ อ การเร ยนร และเสร มสร างความเข มแข งของ ช มชน หร อภาคเอกชน หร อภาคร ฐ หร อ หน วยงานว ชาช พ 3. ม การประเม นประโยชน หร อผลกระทบของ การให บร การทางว ชาการต อส งคม 4. ม การน าผลการประเม นในข อ 3 ไปพ ฒนา ระบบและกลไก หร อก จกรรมการให บร การ ทางว ชาการ 5. ม การพ ฒนาความร ท ได จากการให บร การ ทางว ชาการและถ ายทอดความร ส บ คลากร ภายในสถาบ นและเผยแพร ส สาธารณชน ผลการด าเน นงาน 1. ม การส ารวจความต องการของช มชน โดยน าผลการด าเน นงานในป งบประมาณ 2553 เผยแพร ทางเว บไซด พร อมประกาศ มศก. เร องบร การว ชาการ และกล มอน ร กษ ท บสะแก เสนอความต องให มศก.จ ดก จกรรม เม อว นท 21 มกราคม ลงพ นท ส ารวจป ญหาและความต องการของกล มอน ร กษ ท บสะแก และม การจ ดประช ม ระหว างมหาว ทยาล ยศ ลปากรร วมก บกล มอน ร กษ ท บสะแก ในว นท 31 มกราคม ค าส งมหาว ทยาล ยท 316/2554 ลงว นท 12 ม นาคม 2554 เร อง แต งต งคณะกรรมการ ภาคประชาชนเพ อเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมแสดงความค ดเห นและร วม ต ดตามตรวจสอบผลการปฏ บ ต ราชการ มหาว ทยาล ยศ ลปากร 3. จ ดท าโครงการและขออน ม ต จ ดโครงการ "Volunteer Spirit ท บสะแก" เม อ ว นท 1 ม นาคม ด าเน นการจ ดโครงการ "Volunteer Spirit ท บสะแก" ในว นท เมษายน จ ดท ารายงานผลโครงการ"Volunteer Spirit ท บสะแก" และเสนอต อ ผ บร หาร 1. ม การประช มคณะท างานภาคประชาชนมหาว ทยาล ยศ ลปากรฯ ประจ าป งบประมาณ 2554 คร งท 2/2554 ว นท 18 เมษายน 54 เวลา17.00น น. ณ ว ดท บสะแก อ. ท บสะแก จ.ประจวบค ร ข นธ สร ปผลการด าเน นงานโครงการฯ และร วมก นวางแผนการจ ด โครงการบร การว ชาการแก ส งคมประจ าป งบประมาณ 2555 เพ อพ ฒนาการจ ดโครงการฯ คร งต อไป 1.ม การเผยแพร การด าเน นการโครงการ "Volunteer Spirit ท บสะแก" ผ านเว ป ไซด ของส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา รายงานผลโครงการบร การว ชาการประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก 7

11 จากการเปร ยบเท ยบก บผลล พธ และเป าหมายของการด าเน นการอบรม (ตารางท 3) พบว าเม อ พ จารณา ต วช ว ดเช งค ณภาพในด านความพ งพอใจของผ ร บบร การในกระบวนการให บร การว ชาการต อประโยชน จากการ บร การ จากการบร การพบว าม ผลการด าเน นการร อยละ ส งกว าค าเป าหมาย ส วนการเปร ยบเท ยบผลผล ตก บเป าหมาย พบว าต วช ว ดเช งปร มาณในด านจ านวนผ เข าร บบร การน น พบว าม ผลการด าเน นการบรรล เป าหมาย ม ผ เข าร บบร การจ านวน 120 คน ต วช ว ดเช งค ณภาพด านการน า ความร ไปใช ให เก ดประโยชน พบว า ม ผลการด าเน นการร อยละ ส งกว าค าเป าหมาย ต วช ว ดเช งเวลาด านงาน บร การว ชาการแล วเสร จ ตามระยะเวลา พบว าด าเน นการแล วเสร จตามระยะเวลาร อยละ ส งกว าค า เป าหมาย ต วช ว ดเช งต นท น ด านค าใช จ ายของการให บร การว ชาการตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร พบว าม ค าใช จ ายการด าเน นการจ านวน 99, บาท ซ งใกล เค ยงก บค าเป าหมาย ตารางท 3 สร ปผลการประเม นโครงการเปร ยบเท ยบระหว างผลล พธ ก บค าเป าหมายของการด าเน นการ ผลล พธ -ผลผล ต-ต วช ว ด หน วยน บ เป าหมาย (แผน) ผลล พธ ต วช ว ดเช งค ณภาพ - ความพ งพอใจของผ ร บบร การในกระบวนการ ให บร การว ชาการต อประโยชน จากการบร การ ผลการ ด าเน นงาน ร อยละ ผลผล ต ต วช ว ดเช งปร มาณ - จ านวนผ เข าร บบร การ คน ต วช ว ดเช งค ณภาพ - การน าความร ไปใช ให เก ดประโยชน ร อยละ คน ต วช ว ดเช งเวลา - งานบร การว ชาการแล วเสร จตามระยะเวลา ร อยละ ต วช ว ดเช งต นท น - ค าใช จ ายของการให บร การว ชาการตาม งบประมาณท ได ร บจ ดสรร บาท 100, , รายงานผลโครงการบร การว ชาการประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก 8

12 1. สร ปผลการประเม นความพ งพอใจของผ เข าร บบร การ ในการฝ กอบรมคร งน ม ผ เข าร วมโครงการท งหมด 120 คน โดยได แจกแบบประเม น ความพ งพอใจ ท งหมดจ านวน 120 ช ด ตอบกล บจ านวน 118 ช ด ค ดเป นร อยละ น าข อม ลจากผลการประเม นมา ว เคราะห ด วยโปรแกรม SPSS for Windows version และสร ปผล โดยม เกณฑ การประเม นด งน เกณฑ การประเม นทางสถ ต น อยส ด น อย ปานกลาง มาก มากท ส ด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน พ งพอใจในระด บ น อยส ด น อย ปานกลาง มาก มากท ส ด ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบน สอดคล องก นต า สอดคล องก นปานกลาง สอดคล องก นส ง มาตรฐาน 1.51 ข นไป ตารางท 4 ข อม ลท วไปของผ เข าร วมโครงการฯและตอบแบบสอบถาม ข อม ลท วไป จ านวน ร อยละ เพศ เพศหญ ง เพศชาย รวม สถานภาพ ชาวช มชนท บสะแก น กศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากร บ คลากรมหาว ทยาล ยศ ลปากร คณะท างาน/ท ปร กษาภาคประชาชน เจ าหน าท สถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท เจ าหน าท ศ นย ว จ ยและพ ฒนาประมงชายฝ งประจวบค ร ข นธ รวม จากตารางท 4 พบว า ม ผ เข าอบรมท เป นชายจ านวน 35 คน ค ดเป นร อยละ และเป นเพศหญ ง จ านวน 83 คน ค ดเป นร อยละ ซ งม สถานภาพเป นชาวช มชนท บสะแกจ านวน 54 คน ค ดเป นร อยละ น กศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากร จ านวน 38 คน ค ดเป นร อยละ บ คลากรมหาว ทยาล ยศ ลปากร จ านวน 15 คน ค ดเป นร อยละ คณะท างาน/ท ปร กษาภาคประชาชนจ านวน 9 คน ค ดเป นร อยละ 7.63 เจ าหน าท สถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท 8 จ านวน 1 คน ค ดเป นร อยละ 0.85 และเจ าหน าท ศ นย ว จ ย และพ ฒนาประมงชายฝ งประจวบค ร ข นธ จ านวน 1 คน ค ดเป นร อยละ 0.85 รายงานผลโครงการบร การว ชาการประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก 9

13 ตารางท 5 แสดงผลการประเม นความร และความพ งพอใจของผ เข าร บการอบรม ห วข อประเม น ค าเฉล ย S.D ร อยละ แปลผล ความร ด านการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1. ท านม ความร ในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เช น มาก ไม ท งขยะลงน า เพ อไม เป นอ นตรายก บส ตว น า ในระด บใด 2. ท านม ความร ด านโลกร อน เช น ท าให เก ดน าท วมหร อเก ดความแห งแล ง และ มาก ส งผลต อการด ารงช ว ตความเป นอย ในระด บใด 3. ท านม ความร เก ยวก บประโยชน ของการปล กป าชายเลน ในระด บใด มาก 4. ท านม ความร ในการใช ศ ลปะส งเสร มการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และ มาก ส งแวดล อม เช น การวาดร ปท องทะเลบนแท งค น าว ด ในระด บใด 5. ท านม ความร เร องส ทธ ของประชาชน เช น ม ส ทธ ท จะไม ให โรงงานมาสร าง มาก มลพ ษใกล บ านท านได ในระด บใด 6. ในภาพรวมของการเข าร วมก จกรรมคร งน ท านเห นว าม ประโยชน เป นการ มาก เพ มพ นความร และสามารถน าความร ไปใช ประโยชน ได ในระด บใด ความพ งพอใจด านกระบวนการ ว ทยากรและการให บร การ 1. ท านพ งพอใจคณะว ทยากรในการให ความร และก จกรรมเสร มการเร ยนร มาก 2. ท านพ งพอใจคณะว ทยากรในด านความต งใจให ความร และตอบค าถาม มาก 3. ท านพ งพอใจการให บร การของคณะว ทยากร และผ ช วย มาก 4. ท านพ งพอใจสถานท ในการจ ดก จกรรมม ความเหมาะสม มาก 5. ท านพ งพอใจระยะเวลาในการจ ดก จกรรมม ความเหมาะสม มาก จากตารางท 5 การประเม นความร และความพ งพอใจของผ เข าร บการอบรมความร ด านการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม พบว า ผ เข าร วมโครงการม ความร ด านการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมม ความร ในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เช น ไม ท งขยะลงน า เพ อไม เป น อ นตรายก บส ตว น า อย ในระด บมาก ร อยละ ผ เข าร วมโครงการม ความร ด านโลกร อน เช น ท าให เก ดน า ท วมหร อเก ดความแห งแล ง และส งผลต อการด ารงช ว ตความเป นอย อย ในระด บมาก ร อยละ ผ เข าร วม โครงการม ความร เก ยวก บประโยชน ของการปล กป าชายเลน อย ในระด บมาก ร อยละ ผ เข าร วมโครงการ ม ความร ในการใช ศ ลปะส งเสร มการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เช น การวาดร ปท องทะเลบน แท งค น าว ด อย ในระด บมาก ร อยละ ผ เข าร วมโครงการม ความร เร องส ทธ ของประชาชน เช น ม ส ทธ ท จะไม ให โรงงานมาสร างมลพ ษใกล บ านท านอย ในระด บมาก ร อยละ ในภาพรวมของการเข าร วม ก จกรรมคร งน ผ เข าร วมโครงการเห นว าม ประโยชน เป นการเพ มพ นความร และสามารถน าความร ไปใช ประโยชน ได ในระด บมาก ร อยละ ด านความพ งพอใจกระบวนการ ว ทยากรและการให บร การ พบว า ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจคณะว ทยากรในการให ความร และก จกรรมเสร มการเร ยนร ในระด บมาก ร อยละ ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจคณะว ทยากรในด านความต งใจให ความร และตอบค าถาม รายงานผลโครงการบร การว ชาการประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก 10

14 ในระด บมาก ร อยละ ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจการให บร การของคณะว ทยากร และผ ช วย ในระด บมาก ร อยละ ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจสถานท ในการจ ดก จกรรมในระด บมาก ร อยละ 96.60ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจระยะเวลาในการจ ดก จกรรมม ความเหมาะสมในระด บมาก ร อยละ ข อเสนอแนะเพ มเต มจากผ ตอบแบบสอบถาม 1. น าจะม ก จกรรมบ ดด ท จะท าให ชาวค ายร จ กก นและสน กมากข น 2. อยากให ม ก จกรรมอ กค ะ แต ควรม การประชาส มพ นธ ท ด กว าน เพราะป ดเทอมคนร น อยมาก อยากให อาหารเผ ดน อยลงค ะ 3. การเตร ยมแผนงานไม ค อยม ความพร อม 4. เป นก จกรรมท ให ความร และน าประท บใจ 5. ก จกรรมม ความเหมาะสม 6. อยากให ม ก จกรรมอ ก 7. อยากให ม ก จกรรมท ท าให ชาวค ายสน ทก นกว าน 8. อยากให ม จ ดไปเท ยวท อ นด วยค ะ 9. อยากให ม ฐานก จกรรมเพ มข นอ ก รายงานผลโครงการบร การว ชาการประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก 11

15 ภาคผนวก

16 ร ปภาพประกอบการด าเน นโครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก ณ ว ดท บสะแก อ าเภอท บสะแก จ งหว ดประจวบค ร ข นธ

17

18

19

20

21 รายนามผ เข าร วมโครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก ณ ว ดท บสะแก อ าเภอท บสะแก จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ท ช อ - นามสก ล ว นจ นทร ท 18 เม.ย.2554 ว นอ งคารท 19 เม.ย คณะท างานภาคประชาชน 1 รศ.ดร.เรณ เวชร ชต พ มล รองอธ การบด (ประก นค ณภาพการศ กษา) 2 อาจารย พรสวรรค อ มรานนท 3 จ าเอกเข ยน สร อยสม 4 นายประเช ญ คนเทศ 5 เจ าอธ การบรรเท ง ถาวโร 6 นางสมจ ตต เส งสก ล 7 นางสาวส ร ร ตน แต ช ตระก ล 8 นายสมเก ยรต ทอดสน ท 9 นายสาน ตย ว ร ลหก ล 10 นายต าน ใหญ หลวง 11 นางอาร ย บ วทอง 12 นางสายสมร ส ระแสง 13 นางสาวอ ญชนา คล องไชยชน 14 นางสาวสาว ตตร ศ ลประเสร ฐ 15 นางสาวว ราภรณ พร งร กษา 16 นางสาวบ ญนภา ส นชโยดม 17 นางสาวพ มพ ร ตน ชาญปร ชญา 18 นายสมศ กด นท ทว ว ฒน 19 นางสาวนร ร ตน ท บทองก ล 20 นางนงคราญ ส พรส บ คลากรกองก จการน กศ กษา 21 นายวส น จ นทร ม น 22 นางสาวอาร วรรณ เฉล มช ย 23 นายกมล แมลงท บ บ คลากรคณะจ ตรกรรมประต มากรรมและภาพพ มพ 24 นางสาวฉ ตรระพ แย มเกษร 25 นางสาวมลฤด ประช ม 26 นางสาวลล ดา จ ตรใจ

22 ท ช อ - นามสก ล ว นจ นทร ท 18 เม.ย.2554 ว นอ งคารท 19 เม.ย น กศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากร คณะอ กษรศาสตร 27 นางสาวป ณณพร เทพพาน ช 28 นางสาวปาล พ ชร โสภณ 29 นางสาวช ดชนก ป ยร ตนค ณากร 30 นางสาวนภ สสร แซ ค 31 นางสาวป ยดา อ นทร สงค 32 นายส ทธ เดช ศร ว ส ทธ 33 นางสาวพ มพ ว มล ลาภร งเร อง คณะศ กษาศาสตร 34 นางสาวส วล ส ทธ 35 นางสาววรรณา ศ ลประเสร ฐ คณะเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 36 นายศ ภณ ฐ ต ชะนะ 37 นางสาวเกศส ร หอมส วรรณ 38 นางสาวกรกมล ควรแถลง 39 นายจ กร น โพธ ทอง 40 นายภาณ ว ฒน จ นตร 41 นายเช ดศ กด จาร ร ตนานนท คณะว ทยาศาสตร 42 นายจ กรร นทร รณจ กร 43 นายว รพงศ แก วจ นดา 44 นายแทน พานรอง 45 นางสาวจาร วรรณ เอมโอษฐ 46 นางสาววรรลดา จ นทรเสนา 47 นายธ บด เทพส ภรณ ก ล คณะเภส ชศาสตร 48 นางสาวว ภาว พ กจ นดา 49 นางสาวนฤภร ส าราญร ตน 50 นางสาวพรส ดา น อมน อย 51 นางสาวส กานดา ใหม เอ ยม 52 นางสาวณหท ย ข นต สา คณะจ ตรกรรมปะต มากรรมและภาพพ มพ 53 นางสาวพ ชชาน นท สอนเย น 54 นายจ กร แสวงศร

23 ท ช อ - นามสก ล ว นจ นทร ท 18 เม.ย.2554 ว นอ งคารท 19 เม.ย นายมกรา จ นหฤท ย 56 นายศ ภฤทธ ศร อร ณฉาย 57 นายไพศาล ส งธรรม 58 นายอรรถกร จบศร 59 นายชาตร แก วทอง 60 นายมร ต มากขาว 61 นายว ฒช ย ทองพ ล 62 นายพ ลลาภ อ ประถา คณะโบราณคด 63 นางสาวขน ษฐา อ นนานนท ชาวช มชนท บสะแก 64 นายสภาพ เกต ระหงษ 65 นายส ชาต ภ รมย อย 66 นายสนอง เย นฉ า 67 นางประท ม ล มค ด 68 นางเมย สมหมาย 69 นางไพร นทร อ นทช ย 70 นางส ระพ น แถมโต 71 นางขว ญเร อน เกต ระหงษ 72 นางเรไร รวดเร ว 73 นางอนงค เร วรวด 74 นางอนงค ชาต แกม 75 นางอ อน เข มทอง 76 นายเสกสรร สมหมาย 77 นายพ ระพ ฒน ร งแป น 78 นายโกว ทย ช มโพธ 79 นางลออ เส งสก ล 80 นางสายชล เส งสก ล 81 นางบ งอร เส งสก ล 82 นางเรณ ร งแป น 83 นางก ลว ฒน เล กร ตน 84 นายประส ทธ สมหมาย 85 นายส นต ทองถม 86 นายวรพจน สมสร าง 87 นายไกรศร สมหมาย

24 ท ช อ - นามสก ล ว นจ นทร ท 18 เม.ย.2554 ว นอ งคารท 19 เม.ย นายว น ย ศร ส วรรณ 89 ด.ญ.กรรณ การ ใจช วย 90 ด.ญ.พ รดา ยอดประเสร ฐ 91 ด.ช.เอกล กษณ น ยมพลอย 92 ด.ช.โชต ม ตรน อย 93 ด.ญ.พ รดา หนองยาง 94 ด.ช.เก ยรต ศ กด เกต สะอาด 95 ด.ช.ส นต สมหมาย 96 ด.ช.อนนท ม เดช 97 ด.ญ.ก มร นทร ใจหาญ 98 ด.ช.ณ ฐว ฒ อ นทช ย 99 ด.ช.ภ ม ภ ทร ชาส บ 100 ด.ช.เจร ญ ม ตรน อย 101 ด.ญ.สาว ณ วงศ ส ด 102 ด.ญ.ศก ณตลา ใจหาญ 103 ด.ช.น ต อน น สมศร 104 ด.ญ.ภ มนภ ส ลงแป น 105 ด.ช.จ กร เร วรวด 106 ด.ญ.พ ชราภรณ ภ รมย อย 107 ด.ญ.ว ภาวด ม ตรน อย 108 ด.ช.อานนท ศร โชค 109 ด.ญ.ขว ญแก ว เก ดจวง 110 ด.ญ.เปมน ย สมศร 111 ด.ญ.ปรามปว สมศร 112 ด.ญ.เบฐจมาภรณ สมหมาย 113 ด.ญ.น ยนา ศร ส วรรณ 114 ด.ญ.ช นธา เทพมาล ย 115 ด.ช.ส รส ภ รมย อย 116 ด.ญ.ร งท วา ภ รมย อย 117 ด.ญ.ขว ญรดา เกต ระหงษ 118 ด.ช.วส นต สมหมาย 119 เจ าหน าท สถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท เจ าหน าท ศ นย ว จ ยและพ ฒนาประมงชายฝ ง ประจวบค ร ข นธ

25 ค าส งมหาว ทยาล ยศ ลปากร ท ๓๑๖ / ๒๕๕๔ เร อง แต งต งคณะกรรมการภาคประชาชนเพ อเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมแสดงความค ดเห น และร วมต ดตามตรวจสอบผลการปฏ บ ต ราชการ มหาว ทยาล ยศ ลปากร เพ อให การด าเน นการปฏ บ ต ราชการและการประก นค ณภาพการศ กษา เป นไปด วยความ เร ยบร อยม ประส ทธ ภาพและประสบผลส าเร จ จ งแต งต งคณะท างานภาคประชาชนเพ อเป ดโอกาสให ประชาชน เข ามาม ส วนร วมแสดงความค ดเห นและร วมต ดตามตรวจสอบผลการปฏ บ ต ราชการ มหาว ทยาล ยศ ลปากร ประจ าป งบประมาณ๒๕๕๔ โดยประกอบด วยผ ด ารงต าแหน งและรายนามต อไปน ๑. รองศาสตราจารย ดร.พ ฑ ร ตร ว จ ตรเกษม ท ปร กษา ๒. เภส ชกรธ ระ ฉกาจนโรดม ท ปร กษา ๓. จ าเอกเข ยน สร อยสม ท ปร กษา ๔. นายเจตนา จ ตรพ นธ ท ปร กษา ๕. นายประเช ญ คนเทศ ท ปร กษา ๖. นายกฤษดา วงศ อารยะ ท ปร กษา ๗. นายแสงช ย เมธ ธนก ล ท ปร กษา ๘. รองอธ การบด (ประก นค ณภาพการศ กษา) ประธานคณะท างาน ๙. รองอธ การบด (ก จการน กศ กษา) รองประธานคณะท างาน ๑๐. ผ ช วยอธ การบด (ก จการน กศ กษา ว งท าพระ) คณะท างาน ๑๑. ผ ช วยอธ การบด (ก จการน กศ กษา พระราชว งสนามจ นทร ) คณะท างาน ๑๒. คณบด คณะจ ตรกรรมประต มากรรมและภาพพ มพ คณะท างาน ๑๓. นายช ศ กด วรพ ท กษ คณะท างาน ๑๔. เจ าอธ การบ นเท ง ถาวโร คณะท างาน ๑๕. นางสมจ ตต เส งสก ล คณะท างาน ๑๖. นางสาวส ร ร ตน แต ช ตระก ล คณะท างาน ๑๗. นายสมเก ยรต ทอดสน ท คณะท างาน ๑๘. นายสาน ตย ว ร ลหก ล คณะท างาน ๑๙. นายต าน ใหญ หลวง คณะท างาน

26 ๒๐. นางอาร ย บ วทอง คณะท างาน ๒๑. นายสมศ กด นท ทว ว ฒน คณะท างาน ๒๒. นางสาวนร ร ตน ท บทองก ล คณะท างาน ๒๓. นางนงคราญ ส พรส คณะท างาน ๒๔. ผ อ านวยการส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา คณะท างานและเลขาน การ ๒๕. นางสาวอ ญชนา คล องไชยชน คณะท างานและผ ช วยเลขาน การ ๒๖. นางสาวสาว ตตร ศ ลประเสร ฐ คณะท างานและผ ช วยเลขาน การ ๒๗. นางสาวน ศาร ตน เวชประพ นธ คณะท างานและผ ช วยเลขาน การ ๒๘. นางสาวว ราภรณ พร งร กษา คณะท างานและผ ช วยเลขาน การ ๒๙. นางสาวบ ญนภา ส นชโยดม คณะท างานและผ ช วยเลขาน การ ๓๐. นางสาวพ มพ ร ตน ชาญปร ชญา คณะท างานและผ ช วยเลขาน การ ๓๑. นางสาววรรณนา ศ ลประเสร ฐ คณะท างานและผ ช วยเลขาน การ โดยม หน าท ๑. ประช มปร กษาหาร อร วมก บมหาว ทยาล ยศ ลปากร อย างน อยป ละ ๒ คร งเพ อ ร วมก นเล อกประเด นการพ ฒนาระบบราชการ/ผลการปฏ บ ต ราชการ/การพ ฒนาบร การว ชาการแก ช มชนท ส งผลกระทบต อประชาชนโดยตรงท เห นว าเหมาะสมท จะน ามาด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ๒. ร วมก นจ ดท าแผนงาน/โครงการแบบม ส วนร วมในการพ ฒนางานด านการให บร การ ว ชาการแก ช มชน โดยก าหนดแผนระยะส น/ระยะยาว ๓. ด าเน นก จกรรม/โครงการร วมก นตามแผนประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔ ท ได ก าหนด ไว ๔. ต ดตามตรวจสอบผลการด าเน นงานตามแผน โดยระบ ป จจ ยสน บสน น ป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะส าหร บด าเน นการในป ต อไป ท งน ให ม วาระการด ารงต าแหน ง ๑ ป ต งแต บ ดน เป นต นไป ส ง ณ ว นท ๑๒ ม นาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ดร.อ ท ย ด ลยเกษม (อาจารย ดร.อ ท ย ด ลยเกษม) อธ การบด มหาว ทยาล ยศ ลปากร

27 ประว ต คณะท างานภาคประชาชน ตามค าส งมหาว ทยาล ยศ ลปากร ท ๓๑๖ / ๒๕๕๓ เร อง แต งต งคณะท างานภาคประชาชนเพ อเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมแสดงความค ดเห น และร วมต ดตามตรวจสอบผลการปฏ บ ต ราชการ มหาว ทยาล ยศ ลปากร 1 รองศาสตราจารย ดร.พ ฑ ร ตร ว จ ตรเกษม อาช พ/ต าแหน ง : ธ รก จส วนต ว ประสบการณ /ความเช ยวชาญ : 1. NMR 2. solid state pyhsics 3. membrane transports 4. fuel cell 5. photo voltaic 6.Logistics & Supply Chain Management 2 เภส ชกรธ ระ ฉกาจนโรดม อาช พ/ต าแหน ง : กรรมการนายกสมาคมเภส ชกรรมแห งประเทศไทยในพระบรมราช ปถ มภ, นายกสมาคมสะมาร ต นส แห งประเทศไทย องค กรผ ให ความช วยเหล อทางส ขภาพจ ตแห งผ ม ความท กข ประสบการณ /ความเช ยวชาญ : การบร หารองค กรภาคเอกชน การผล ต การตลาด และการจ ดจ าหน ายยา และผลผล ตภ ณฑ ส ขภาพ เช ยวชาญท งภาคว ชาและการปฏ บ ต 3 จ าเอกเข ยน สร อยสม อาช พ/ต าแหน ง : เกษตรกร ประสบการณ /ความเช ยวชาญ : พ.ศ กรมพ ฒนาท ด นได พ จารณาค ดเล อกให เป นว ทยากร และหมอด น และเกษตรกรด เด น ประจ าป 2549 สาขาเศรษฐก จพอเพ ยงระด บประเทศและ คณะกรรมการภาคภาคกลาง การประกวดการพ ฒนาและรณรงค การใช หญ าแฝกอ นเน องมาจาก พระราชด าร 4 นายเจตนา จ ตรพ นธ อาช พ/ต าแหน ง : ธ รก จส วนต ว (ม ณฑนากร, ธรรมาจารย ) ประสบการณ /ความเช ยวชาญ : ออกแบบตกแต งภายใน, ว ป สสนากรรมฐาน (ก าล งศ กษา ป.โท ด าน พระพ ทธศาสนา) (ผ ปกครองน กศ กษาป จจ บ น) 5 นายประเช ญ คนเทศ อาช พ/ต าแหน ง : ข าราชการ ประสบการณ /ความเช ยวชาญ : การสอน (โรงเร ยนม ธยมฐานบ นก าแพงแสน นครปฐม), สมาช กชมรมร ก แม น าท าจ น, ภาค สม ชชาส ขภาพจ งหว ดนครปฐม อน กรรมการร างธรรรมน ญว าด วยระบบส ขภาพ แห งชาต, รองประธานชมรมเราร กแม น าท าจ นนครปฐม 6 นายกฤษดา วงศ อารยะ อาช พ/ต าแหน ง : ท ปร กษาของค ณหญ งวรรณา ส ร ว ฒนภ กด ประธานกรรมการบร หารบร ษ ทไทยเบฟ เวอเรจ จ าก ด (มหาชน) ประสบการณ /ความเช ยวชาญ : ท ปร กษาด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม, ท ปร กษางาน Event ต างของ บร ษ ทไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน), การพ จารณาเร องการให ท นโครงการต างๆ ทางด าน ศ ลปว ฒนธรรม, คณะกรรมการการศ กษาของบร ษ ทฯ, คณะกรรมการอ านวยการ การแสดงศ ลปะ เคร องป นด นเผาแห งชาต, คณะกรรมการด าเน นงานการแสดงศ ลปะเคร องป นด นเผาแห งชาต ท ปร กษา ท ปร กษา ท ปร กษา ท ปร กษา ท ปร กษา ท ปร กษา

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ

รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ "มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา องค ราช นแห งการพ ฒนา" แผนการให บร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะมน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

ค าน า คณะกรรมการจ ดท าแผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มกราคม 2555

ค าน า คณะกรรมการจ ดท าแผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มกราคม 2555 แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากรระยะะ 5 ป (2555-2559) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ค าน า แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 2559) คณะมน ษยศสตร และส งคมศาตร มหาว ทยาล ยราช ภ ฏล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม จ ดทาโดย สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก คำนำ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ฉบ บน จ ดท

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

ส มมนาผ บร หาร ผ ช วยผ บร หาร รสจ. ประจ าป การศ กษา 2556 เร อง การบร หารโรงเร ยนตามมาตรฐานการศ กษาคาทอล ก ระหว างว นท 21-24 เด อนเมษายน พ.ศ.

ส มมนาผ บร หาร ผ ช วยผ บร หาร รสจ. ประจ าป การศ กษา 2556 เร อง การบร หารโรงเร ยนตามมาตรฐานการศ กษาคาทอล ก ระหว างว นท 21-24 เด อนเมษายน พ.ศ. ส มมนาผ บร หาร ผ ช วยผ บร หาร รสจ. ประจาป การศ กษา 2556 เร อง การบร หารโรงเร ยนตามมาตรฐานการศ กษาคาทอล ก ระหว างว นท 21-24 เด อนเมษายน พ.ศ.2557 ณ ว งยาวร เวอร ไซด ร สอร ท จ.นครนายก - 1 - - 2 - ส มมนาผ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ โครงสร างการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นางลอดหล าดาวด บ ญฤทธ มนตร ผ อานวยการว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นายจานงค ส ขช รองผ อานวยการฝ ายบร หารทร พยากร นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร

More information

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 คานา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดกรอบการ บร หารจ ดการส ความส าเร จตามนโยบายของร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การและหน วยงาน ทางการศ กษาท เก ยวข องท ม งเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนครนายก จ งหว ดนครนายก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ต ลาคม 2557 คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7 ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2557 ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน ค ราชส ทธาราม ได รวบรวมก

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information