Microsoft Office. Excel << Intermediate

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Office. Excel 2007. << Intermediate"

Transcription

1 Microsoft Office Excel 2007 << Intermediate ระยะเวลาในการอบรม : 2 ว น ว ตถ ประสงค หล กส ตรน ม งเน นให ผ เข าอบรมได เร ยนร ถ งการใช Microsoft Excel 2007 ในการค านวณและการจ ดการฐานข อม ล การสร างตาราง การจ ดเร ยงข อม ล (Sort) ตลอดจนการกรองข อม ล (Filter) และผ เข าอบรมจะเร ยนร การว เคราะห ข อม ลโดยใช Pivot Table เพ อให ใช งาน Microsoft Excel 2007 ได อย างเต มประส ทธ ภาพ กล มผ เข าอบรม ผ ท ม ความร พ นฐานและเคยใช งาน Microsoft Office Excel 2007 มาก อน พ นฐานของผ เข าอบรม ผ านการอบรมหล กส ตร งาน Microsoft Office Excel 2007 Basic มาแล ว ภาคปฏ บ ต ผ เข าอบรมสามารถปฏ บ ต ตามบทเร ยนก บเคร องคอมพ วเตอร ในระหว างการอบรม คอมพ วเตอร 1 เคร อง ต อผ เร ยน 1 ท าน รายละเอ ยดหล กส ตรการอบรม ส ตรค านวณ โครงสร างของส ตรค านวณ ร ปแบบของส ตรค านวณ ต วด าเน นการ (Operator) การใช วงเล บ การอ างอ งเซลในส ตร

2 การสร างส ตรค านวณ พ มพ ส ตรค านวณ เล อกเซลค านวณด วยเมาส แก ไขส ตรค านวณ การก อปป ส ตร ก อปป ส ตรด วยเมาส ก อปป ส ตรด วยแป นพ มพ การก อปป ส ตรด วยค าส ง Copy แสดงส ตรค านวณ ก อปป ส ตรข ามเว ร กช ต การอ างอ งต าแหน งเซล ร ปแบบการอ างอ งเซล การใช ค าคงท ในส ตร เคร องม อสร างและจ ดการก บส ตรค านวณ ด ผลค านวณอ ตโนม ต ค านวณผลอ ตโนม ต ต วอย างการค านวณแบบอ นๆ เทคน คการหาผลรวมแบบรวดเร ว ย อ-ขยายแถบส ตร เล อกพ นท ค านวณเอง ต งช อเซลและกล มเซล กฎการต งช อเซล ต งช อเซลง ายๆด วย Name Box ต งช อเซลด วย Define Name ต งช อเซลตามห วคอล มน หร อห วแถว แก ไขช อเซล การเร ยกใช ช อเซล ให โปรแกรมใส ช อเซล ช อเซลจากร ปแบบตาราง เร ยกใช เซลจากการจ ดร ปแบบเป นตาราง ร จ กก บฟ งก ช น ข อก าหนดการเข ยนฟ งก ช น การใส ฟ งก ช น ว ธ ท 1 พ มพ ฟ งก ช นลงในเซล ว ธ ท 2 เล อกฟ งก ช นจากไลบราร ประเภทของฟ งก ช น

3 การจ ดการฐานข อม ล ร จ กก บฐานข อม ลของ Excel ล กษณะตารางฐานข อม ลของ Access สร างตารางข อม ล ว ธ ท 1 สร างเป นตารางข อม ล (Table) ว ธ ท 2 จ ดร ปแบบเป นตาราง (Format as Table) การยกเล กตารางข อม ล การยกเล กต วกรอง การจ ดการก บตารางข อม ล ขยายขอบเขตตาราง เคร องม อจ ดการก บข อม ล ลบรายการข อม ลท ซ าก นในตาราง แทรกและลบรายการข อม ลในตาราง การจ ดเร ยงข อม ล (Sort) จ ดเร ยงข อม ลในตาราง เร ยงล าด บข อม ลตามส พ นเซล (Sort by Color) จ ดเร ยงข อม ลด วยเคร องม อ Sort จ ดเร ยงแบบรวดเร ว จ ดเร ยงข อม ลข นส ง การกรองข อม ล (Filter) กรองข อม ลจากตาราง กรองข อม ลจากป ม Filter กรองข อม ลจากส พ นเซล (Filter by Color) กรองข อม ลตามไอคอนเซล กรองข อม ลตามส แบบอ กษร กรองข อม ลแบบข อความ (Text Filters) กรองข อม ลแบบต วเลข (Number Filters) กรองข อม ลชน ดว นท (Date Filters) การกรองหลายๆเง อนไข สร างเง อนไขการกรองข อม ลเอง ยกเล กการกรองข อม ล การกรองข อม ลข นส ง

4 ตรวจสอบความถ กต องข อม ล ก าหนดเง อนไขการตรวจสอบข อม ล ตรวจสอบข อม ลท ไม ถ กต อง ยกเล กเส นวงกลมส แดง ยกเล กเง อนไขการตรวจสอบข อม ล การแบ งกล มและหาผลรวมย อย (Subtotal) สร างและหาผลรวมย อย ปร บเปล ยนม มมองผลสร ปย อย ยกเล กการแบ งกล มย อย สร างผลสร ปย อยแบบหลายช น การรวมข อม ล (Consolidate) ข นตอนการวมข อม ล ตรวจสอบการเช อมโยง ฟ งก ช นฐานข อม ล ต วอย างการใช ฟ งก ช นฐานข อม ล ก าหนดมากกว า เง อนไข การน าข อม ลจากภายนอกมาใช งาน น าเข าตารางจาก Access น าเข าข อม ลจากเว บมาใช งาน น าเข าไฟล ข อความ (Text File) การว เคราะห ข อม ลโดย Pivot Table เร มสร าง PivotTable แท บเคร องม อจ ดการก บ PivotTable การวางฟ ลด ข อม ล PivotTable การยกเล กฟ ลด ในรายงาน ซ อน/แสดงห วรายการ ซ อน/แสดงกรอบรายการฟ ลด ปร บม มมองกรอบรายการฟ ลด ปร บแต ง PivotTable กรองข อม ลเฉพาะรายการ การกรองจากห วคอล มน หร อห วแถว ยกเล กการกรองข อม ลท งหมดบน PivotTable สล บต าแหน งฟ ลด ซ อน/แสดงป มรายการย อย

5 ตกแต งรายงาน PivotTable ปร บแต งรายงานด วยสไตล ปร บแต งการแสดงแถวและคอล มน ปร บแต งเค าโครงของรายงาน ปร บแต งส วนประกอบของรายงาน การจ ดการรายงาน PivotTable การปร บปร งข อม ล การเปล ยนช ดข อม ล เทคน คการเล อกส วนต างๆของตาราง ย ายรายงาน PivotTable ยกเล กการกรองข อม ลบน PivotTable ยกเล กรายงาน PivotTable การค านวณใน PivotTable เปล ยนฟ งก ช นการค านวณค า เปล ยนการแสดงค า สร างฟ ลด ค านวณ แสดงการกรองในเว ร กช ตใหม การเปล ยนตาราง PivotTable เป นกราฟ เคร องม อปร บแต งกราฟ ปร บเปล ยนข อม ลในกราฟ น าเสนอข อม ลด วยกราฟ ประเภทของกราฟ กราฟชน ดต างๆ เร มสร างกราฟอย างง าย ส วนประกอบต างๆของกราฟ เคร องม อตกแต งกราฟ ข นตอนการสร างกราฟท วไป จ ดร ปแบบกราฟด วยสไตล เปล ยนชน ดของกราฟ เปล ยนท งกราฟ เปล ยนชน ดกราฟบางช ดข อม ล เล อกล กษณะการแสดงกราฟ การสร างกราฟวงกลม

6 แก ไขหร อเปล ยนแปลงข อม ล ลดช ดข อม ล สล บแนวข อม ล เล อก/แก ไขช ดข อม ล จ ดองค ประกอบกราฟ แสดงช อกราฟ ซ อน/แสดงช อแกนนอน (Primary Horizontal Axis Title) แทรกและจ ดร ปแบบแกนต ง (Primary Vertical Axis Title) แสดงและจ ดร ปแบบแกนล ก (Dept Axis Title) จ ดร ปแบบค าอธ บายกราฟ (Legend) แสดงข อม ลของกราฟ (Data Labels) แสดงเปอร เซ นต ซ อนหร อแสดงแกนนอน (Horizontal Axis) ซ อนหร อแสดงแกนต ง (Vertical Axis) การเปล ยนมาตราส วนของแกนต ง (ค า) ในกราฟ แสดงเส นตาราง (Gridline) ซ อน/แสดงผน งกราฟ พ นกราฟ (Chart Floor) หม นกราฟ 3 ม ต (3-D Rotation) การตกแต งกราฟ การเล อกส วนประกอบต างๆ ตกแต งพ นท กราฟ (Chart Area) เปล ยนส ช ดข อม ล ใส ร ปภาพในแท งกราฟ การปร บแต งภาพในแท งกราฟ ใส ร ปภาพลงไปในกราฟ การใส ร ปภาพและตกแต งกราฟในส วนอ นๆ เคร องม อว เคราะห ข อม ลบนกราฟ Trendline (เส นแนวโน ม) Line (เส น) Up/Down Bars (แถบข น/ลง) Error Bars ย ายกราฟไปย งเว ร กช ตอ น สร างชาร ตเทมเพลตไว ใช งาน น ากราฟเทมเพลตมาใช งาน จ ดการก บเทมเพลต

7 จ ดพ มพ เว ร คช ต ก าหนดพ นท ส าหร บพ มพ ซ าท กหน า ก าหนดข อความห วหร อท ายกระดาษ ใส ข อความห วกระดาษ ใส ว นท ป จจ บ น แทรกช อเว ร กช ตหร อช อไฟล ใส ร ปภาพบนห วกระดาษ ใส ข อความและเลขหน าท ายกระดาษ ปร บแต งการแสดงความห วกระดาษและท ายกระดาษ การใส ห วกระดาษและท ายกระดาษแบบเด ม

Microsoft Excel 2007 ตอนท 2

Microsoft Excel 2007 ตอนท 2 บทท 3 เทคน คพ นฐานในการบร หารและจ ดการข อม ล อย างม ออาช พ ด วยโปรแกรม Microsoft Office 2007 Microsoft Excel 2007 ตอนท 2 จ ดประสงค การเร ยนร! เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการท างานของฐานข อม ล และการสร

More information

ว นพฤห สบด ท ๒๔ ม นาคม ๒๕๕๔ การอบรมได ม การแบ งการอบรมตามห วข อ ด งต อไปน ๑. Save Workspace

ว นพฤห สบด ท ๒๔ ม นาคม ๒๕๕๔ การอบรมได ม การแบ งการอบรมตามห วข อ ด งต อไปน ๑. Save Workspace สร ปผลการอบรมหล กส ตรเทคน คการท างานด วย Microsoft Excel 2007 อย างม ออาช พ ระหว างว นท ๒๔ ๒๕ ม นาคม ๒๕๕๔ ณ ส าน กบร การคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร หล กส ตรเทคน คการท างานด วย Microsoft Excel 2007

More information

หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3.

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. เพ อใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณ 4. เพ อให ทราบจ านวนคร งท ใช

More information

หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010

หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010 Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010 (Level: Customized) Duration: >>> จ านวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม 09:00 16:00 น. Page 1 of 5 Course Description:

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการจ ดทารายงาน (Pivot Table) สาหร บผ ใช งาน

ค ม อการใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการจ ดทารายงาน (Pivot Table) สาหร บผ ใช งาน ค ม อการใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการจ ดทารายงาน (Pivot Table) สาหร บผ ใช งาน สารบ ญ การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการจ ดทารายงาน (Pivot Table) 2 1.ทาความร จ กก บการทางานของ Pivot Table

More information

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน (สมรรถนะท การใช คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน) ( 30 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร เก ยวก บโปรแกรมพ นฐานเบ องต นท ใช ส าหร บส าน กงาน ประกอบด

More information

เร ยนร เจาะล ก ค ณล กษณะใหม ของการใช งานโปรแกรม MS Excel 2007

เร ยนร เจาะล ก ค ณล กษณะใหม ของการใช งานโปรแกรม MS Excel 2007 เร ยนร เจาะล ก ค ณล กษณะใหม ของการใช งานโปรแกรม MS Excel 2007 ระยะเวลาการอบรม 12 ช.ม. เวลาเร ยน 9:00-16:00 เวลารวม 2 ว น ว ตถ ประสงค ของการอบรม หล กส ตรน เป นการสอนให ร ถ งฟ งก ช นใหม ใน Excel 2007 พร

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล..

บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล.. Advance 1 2 สารบ ญ บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล.. 3 ฐานข อม ลค ออะไร.... 3 ส วนประกอบของฐานข อม ล.. 3 การสร างฐานข อม ล 4 การตรวจสอบความถ กต องของข อม ล 4 การจ ดการฐานข อม ล... 8 การจ ดเร ยงข อม ล (Data Sort)...

More information

หล กส ตร การบร หารและจ ดการระบบฐานข อม ลโดยใช โปรแกรม Microsoft Access 2013

หล กส ตร การบร หารและจ ดการระบบฐานข อม ลโดยใช โปรแกรม Microsoft Access 2013 หล กส ตร การบร หารและจ ดการระบบฐานข อม ลโดยใช โปรแกรม Microsoft Access 2013 ภาพรวมของหล กส ตร ศ กษาการใช โปรแกรมไมโครซอฟต แอกเซส ในกระบวนการออกแบบและจ ดสร างระบบฐานข อม ลแบบม อ อาช พ โดยครอบคล มเน อหาต

More information

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000)

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) ไมโครซอฟต เอ กเซล 2000 (Microsoft Excel 2000) เป นโปรแกรมประย กต ท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณอ เล กทรอน กส (Spreadsheet หร

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010 สารบ ญ เร อง หน า 1. ความร เบ องต นเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010... 1 1.1 ม อะไรใหม ใน Microsoft Excel 2010... 1 1.2 เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010... 5 1.3 ส วนประกอบของหน

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

แผนบร หารการสอนประจาบทท 10.1

แผนบร หารการสอนประจาบทท 10.1 แผนบร หารการสอนประจาบทท 0.. ห วข อเน อหาประจาบท ) ส วนประกอบของโปรแกรม ) การเพ มสไลด ใหม 3) การเล อกร ปแบบสไลด (Theme) 4) การเปล ยนเค าโครงสไลด (Layout) 5) การใส เน อหาประเภทข อความ 6) การตกแต งข อความ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมตารางงาน รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / ผ สอน นางศ ร นทรา ค าฟ ล กษณะว ชา ท + ป มาตรฐานรายว ชา. อธ บายความหมาย

More information

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010 สารบ ญ เร อง หน า 1. ความร เบ องต นเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010... 1 1.1 ม อะไรใหม

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล

คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล เกณฑ การให คะแนน การต ดส นผลการเร ยน แบ งเป นอ ตราส วน 60:40 คะแนนเก บ 60 คะแนน คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน คะแนน 0 49 เกรด 0 คะแนน 50 54 เกรด 1 คะแนน 55

More information

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access โปรแกรม Microsoft Access เป นโปรแกรมในตระก ล DBMS ต วหน ง ซ งโปรแกรม เหล าน จะม ความสามารถค อ กาหนดน

More information

ค ม อการใช โปรแกรม. Microsoft Office Excel 2007

ค ม อการใช โปรแกรม. Microsoft Office Excel 2007 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007. ค าน า ค ม อประกอบการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดท าข นเพ อเป นเคร องม อในการ ฝ กท กษะการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel กล

More information

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น ว ชา โปรแกรมประย กต ด านการเง นและบ ญช (4123603) ดร. น ฐพงศ ส งเน ยม ------------------------------------------------------------------------------------ Credit

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน

การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 1 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การเข าส โปรแกรม Microsoft Word การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน โดย นาวาอากาศเอก อน ตตร จ ตต น นทน ผ อ านวยการ กองว ทยาการ กรมแพทย ทหารอากาศ

More information

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 เร มใช โปรแกรม การเร มใช โปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. เล อก All Programs 3. เล อก Microsoft Office 4. เล อก Microsoft Office Excel 2010

More information

องต น 1. ข นตอนการเข าใช งาน โปรแกรม

องต น 1. ข นตอนการเข าใช งาน โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS. Excel ม ช อเส ยงในด านการค านวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต างๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน

More information

หล กส ตร บ รณการนาเสนอผลงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2013

หล กส ตร บ รณการนาเสนอผลงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2013 หล กส ตร บ รณการนาเสนอผลงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2013 ภาพรวมของหล กส ตร ศ กษาการใช โปรแกรมไมโครซอฟต พาวเวอร พอยท ในงานทางด านการน าเสนอผลงาน เวอร ช น 2013 ซ ง เป นเวอร

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

Microsoft Office 2007 / 2010

Microsoft Office 2007 / 2010 Page 1 of 11 Microsoft Office 2007 / 2010 (MS Excel, PowerPoint, Word, Outlook) Code: >>> DDOffice-001 ระยะเวลาในการอบรม: >>> จานวน 3 ว น (18 ช วโมง) เวลา 09.00-16.00 น. (6 ช วโมง) Microsoft Excel Microsoft

More information