1. ด านการจ ดการศ กษา/ว ชาการ

Size: px
Start display at page:

Download "1. ด านการจ ดการศ กษา/ว ชาการ"

Transcription

1 บทสร ปผ บร หาร ด วยมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลได ก าหนดให ม การประเม นผลการปฏ บ ต งานของห วหน า ส วนราชการและจากการประช มคณะกรรมการประเม นผลการปฏ บ ต งานของห วหน าส วนราชการ คร งท 1/2553 เม อว นท 4 ต ลาคม 2553 โดยอาศ ยหล กเกณฑ ว าด วยการประเม นผลการปฏ บ ต งานของห วหน า ส วนราชการ พ.ศ.2553 ลงว นท 6 กรกฎาคม 2553 โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให ได ม โอกาสในการเข า กระบวนการทบทวนการดาเน นงานในรอบป ท ผ านมา อ นส งผลให สามารถน าข อม ล ผลการด าเน นงานมา ใช ในการปร บปร ง แก ไขและพ ฒนาหน วยงานให ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล สร างความเจร ญก าวหน า ให ก บองค กรส บไป ในช วงระยะเวลาก าวเข าส ตาแหน งผ อานวยการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ โดย ได เข าร บต าแหน งผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เม อว นท 9 ก มภาพ นธ 2550 จนถ ง 30 ก นยายน 2553 ซ งปฏ บ ต งานเป นเวลา 3 ป 9 โดยท ผ อ านวยการส าน กและท มงานบร หารได ด าเน นงานตามหล กการและแนวทางการบร หารหน วยงานตามท ได น าเสนอต อคณะกรรมการสรรหา ผ อ านวยการ และพร อมท งได น าเสนอนโยบายการบร หารส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ในช วงป พ.ศ ต อสภามหาว ทยาล ยซ งสอดคล องก บแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยช วงเวลาด งกล าว เพ อเป นแนวทางในการบร หารส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ โดยก าหนดว ส ยท ศน ไว ด งน ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ม งเน นการให บร การส อ สารสนเทศและระบบเคร อข าย ด วยเทคโนโลย ท ท นสม ย ม นคง ปลอดภ ย โดยตอบสนองความต องการของผ ใช บร การอย างท วถ ง ตลอดระยะเวลาท ด ารงต าแหน งผ อ านวยการส าน กฯและท มงานบร หาร ได ด าเน นการตาม ว ส ยท ศน /พ นธก จ การปฏ บ ต ตามระบบบร หารจ ดการและการพ ฒนาในด านต างๆ อ นน าไปส ผลการ ด าเน นงานท ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล ประสบผลส าเร จตามเป าประสงค ท กประการ ครอบคล ม แผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยด านเทคโนโลย สารสนเทศและว ทยบร การ ในการม งส e-university ภายใน 15 ป น บต งแต ป 2550 เป นต นไป โดยในการด าเน นงานในช วง 5 ป แรก ได ด าเน นงานภายใต นโยบาย ข อเสนอแนะของสภามหาว ทยาล ยและมหาว ทยาล ย แผนการพ ฒนาส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ท ได นาเสนอไว ก บสภามหาว ทยาล ยโดยผลการดาเน นงานสร ปได ด งน 1. ด านการจ ดการศ กษา/ว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศเป นหน วยงานท ช วยสน บสน นการจ ด การศ กษาและงานทางว ชาการโดยท ได ดาเน นการประกอบด วย จ ดหาส อสารสนเทศท ม ค ณภาพและท นท นเพ อตอบสนองความต องผ ใช บร การ โดยในป จจ บ นม หน งส อภาษาไทยและภาษาต างประเทศ ม บร การครอบคล มท ง 4 ศ นย พ นท จ านวนไม ต า กว า 193,558 เล ม และม สถ ต การย มค นท ม แนวโน มส งข น นอกจากน ย งม ส ออ เล กทรอน กส ส าหร บการ

2 บร การท รองร บการเร ยนการสอน โดยการจ ดการส อสารสนเทศท ม ไว บร การเน นระบบการม ส วนร วม ของบ คลากรท เก ยวข องท กระด บ ม การต งคณะกรรมการจ ดหาส อสารสนเทศท ง Online และ Offline ศ นย การศ กษาด วยตนเอง รวมท งการวางระบบการพ ฒนาค ณภาพส อสารสนเทศให ท นสม ยอย างเป น ระบบและต อเน อง ด านการพ ฒนาระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ท ม ความม นคง ปลอดภ ยม มาตรฐาน และให บร การอย างท วถ ง การพ ฒนาระบบเคร อข ายเป นส วนท ส าค ญได ด าเน นการเช อมต อระบบ เคร อข ายให เป นระบบเด ยวก นซ งแต เด มแยกก นและขยายสายส ญญาณให ครอบคล มพ นท จ ดการเร ยนการ สอนท ง 4 ศ นย พ นท ด าเน นการปร บช องส ญญาณให ม ขนาดส งข น โดยป จจ บ นในแต ละศ นย พ นท ม ความเร ว 50 Mbps ม ระบบท รองร บการกระท าผ ดตามพระราชบ ญญ ต ว าด วยการกระท าความผ ดเก ยวก บ คอมพ วเตอร พ.ศ ในการน ได ม การสร างระบบบร การผ านระบบเคร อข ายเพ อการใช ทร พยากรท ม อย ให เก ดประโยชน ส งส ด เช นระบบโทรศ พท ผ านระบบเคร อข าย (VOP) ป จจ บ นม เลขหมายบร การอย จ านวน 228 เลขหมาย ครอบค ลมหน วยงานหล กด านการบร หารจ ดการของมหาว ทยาล ย คณะ สถาบ น ส าน ก กอง ภายในมหาว ทยาล ย ระบบการประช มผ านระบบเคร อข าย (Video Conference ) เพ อการ บร การท ลดเวลาการเด นทาง ป จจ บ นหน วยงานขอใช บร การเพ มมากข นตลอดจนได ใช ในการเร ยนการ สอนเพ อแก ป ญหาด านการเร ยนการสอน ด านความร วมม อก บเคร อข ายมหาว ทยาล ยท งในและนอกประเทศ ส าน กฯได ด าเน นการประสานความร วมม อมหาว ทยาล ย โรงเร ยน และสถาบ นทางว ชาช พด านเทคโนโนโลย สารสนเทศและห องสม ดในการสน บสน นส งเสร มงานทางว ชาการเช น โครงการความร วมม อทางว ชาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ก บโรงเร ยนท ป งกรณ ว ทยาพ ฒน (ว ดน อยใน)ในพระราช ปภ มภ ฯ โครงการความร วมม อทางว ชาการด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศประย กต (ACTIS) โครงการความร วมม อเคร อข ายการจ ดการความร ( KM 9 มทร) โครงการความร วมม อการผล ตรายการ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยมว งไกลก งวล 2. ด านการว จ ย ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศได สน บสน นงานด านการว จ ยให ก บ บ คลากรและหน วยงานโดยเฉพาะงานด านว ชาการโดยได ดาเน นการประกอบด วย การจ ดหาแหล งส บค นฐานข อม ลเพ อการค นคว าและว จ ย โดยประกอบด วย ฐานข อม ลสหสาขาว ชาจ านวน 9 ฐานข อม ล ฐานข อม ลสหสาขาว ชาเฉพาะจ านวน 6 ฐานข อม ล และ ฐานข อม ลหน งส ออ เล กทรอน กส จ านวน 5 ฐานข อม ล โดยเป นโครงการภายใต การพ ฒนาเคร อข าย ห องสม ดประเทศไทย โดยระบบฐานข อม ลด งกล าวเป นระบบ Online ท บ คลากรสามารถเข าไปใช ได ผ าน ระบบเคร อข ายของมหาว ทยาล ย

3 สร างเคร อข ายความร วมม องานห องสม ดระหว างมหาว ทยาล ย โดยได เข าร วม โครงการความร วมม อการพ ฒนาโปรแกรมห องสม ดระหว างมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา(สกอ) และมหาว ทยาล ยวล ยล กษณ ในการพ ฒนาโปรแกรม ห องสม ดอ เล กทรอน กส ในการใช ประโยชน ร วมก น นอกจากน นย งเข าร วมโครงการความร วมม อ ระหว างห องสม ดสถาบ นอ ดมศ กษา ซ งเป นการสร างเคร อข ายและแลกเปล ยนการท างานร วมก นในการ เพ มประส ทธ ภาพในการบร การ งานว จ ยสถาบ นเพ อการพ ฒนางานส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ และการท าว จ ยร วมก บช มชน โดยได ด าเน นงานว จ ยสถาบ นท ผ านมา จ านวน 4 โครงการประกอบด วย ความพ งพอใจของน กศ กษาและบ คลากรมหาว ทยาล ยในการใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการ เร ยนร (ICT) โดยน กศ กษาม ความพ งพอใจในภาพรวมอย ในระด บมาก(4.22) ร อยละ และบ คลากรม ความพ งพอใจในภาพรวมอย ในระด บมาก(4.32) ร อยละ ความพ งพอใจของน กศ กษาและบ คลากร มหาว ทยาล ยในการใช ระบบว ทยบร การอ เล กทรอน กส (E-Library) โดยน กศ กษาม ความพ งพอใจใน ภาพรวมอย ในระด บมาก(3.94) ร อยละ และบ คลากรม ความพ งพอใจในภาพรวมอย ในระด บมาก (4.05) ร อยละ ความพ งพอใจของผ ใช บร การระบบสารสนเทศมหาว ทยาล ย โดยภาพรวมม ความพ ง พอใจอย ในระด บมากเช นก น ในการท างานว จ ยร วมก บช มชน โดยศ นย GIS ได ด าเน นการท าว จ ยเร อง การพ ฒนาระบบสารสนเทศทางภ ม ศาสตร เพ อการบร หารจ ดการผ พ การ กรณ ศ กษาจ งหว ดนนทบ ร และ ได นาเสนอในเวท ทางว ชาการ 3. ด านการบร การว ชาการแก ส งคม ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศได สน บสน นส งเสร มการบร การว ชาการแก ส งคมท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย โดยเฉพาะว ชาการด านเทคโนโลย สารสนเทศ(ICT) ท ผ านมา ได ม การบร การว ชาการแก ส งคมประกอบด วย ถ ายทอดความร งานว จ ยและเทคโนโลย ท ท นสม ยแก ช มชนและส งคม ท ผ าน ส าน กฯได ด าเน นการถ ายทอดความร ในร ปแบบโครงการฝ กอบรมและการร บบร ก ารพ ฒนางานด าน เทคโนโลย สารสนเทศให ก บหน วยงานภายนอกจ านวนไม ต ากว า 8 โครงการท งบร การแบบม รายได และ บร การแบบไม รายได การพ ฒนาหล กส ตรฝ กอบรมระยะส นในสาขาท เป นไปตามต องการของช มชน ท ผ านมาได ร บการร องขอจากหน วยงานท งภาคร ฐและเอกชนจ ดหล กส ตรการฝ กอบรมบ คลากรท เน นการ ปฏ บ ต งานได จร ง โดยเฉพาะหล กส ตรด านเทคโนโลย สารเทศจานวนไม ต ากว า 5 หล กส ตร ความร วมม อก บภาคร ฐและเอกชนในการจ ดต งศ นย ทดสอบมาตรฐานว ชาช พ เพ อเป นการยกมาตรฐานการใช งานด านเทคโนโลย สารสนเทศก บน กศ กษาและบ คลากรส มาตรฐานสากล เช น การจ ดต งศ นย ทดสอบมาตรฐานท กษะว ชาช พโปรแกรม Microsoft Specialist(MOS) ร วมก บ

4 บร ษ ท ARIT จ าก ด และการจ ดต งศ นย การเร ยนร ระบบเทคโนโลย สารสนเทศทางภ ม ศาสตร เพ อการ พ ฒนาจ งหว ดนนทบ ร (GIS) โดยร วมก บจ งหว ดนนทบ ร ในการศ กษาว จ ยและพ ฒนาตลอดจนศ นย ฝ กอบรมบ คลากรของจ งหว ดนนทบ ร ด านเทคโนโลย สารสนเทศอ กด วย 4. ด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศเป นหน วยงานส งเสร ม สน บสน น จ ดหา เทคโนโลย และเคร องม อในการบร การและเผยแพร งานด านการบ าร งศ ลปว ฒนธรรมโดยได ประสาน หน วยงานท เก ยวข อง ศ นย ศ ลปว ฒนธรรม จ ดท า รวบรวมข อม ล และได จ ดท าเว บไซด ข อม ลเก ยวก บ ศ ลปว ฒนธรรม เผยแพร อ กท งย งส งเสร มให บ คลากรส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศเข าร วม ก จกรรมท มหาว ทยาล ยจ ด การจ ดห องแสดงปร ท ศน งานศ ลปว ฒนธรรมท องถ นภายในอาคารว ทยบร การ การจ ดบอร ดให ความร ภายในอาคารว ทยบร การ การแต งกายส ภาพด วยผ าพ นเม อง และการจ ดท าป ายโฆษณา อ เล กทรอน กส ตามเทศกาลบนเว บไซต 5. ด านการพ ฒนาน กศ กษา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศม ภาระก จในบร การและพ ฒนาน กศ กษา ใน การเพ มศ กยภาพตนเองส าหร บการส บค นข อม ลโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศการด าเน นงานท ผ านมา ประกอบด วย จ ดอบรมการใช เทคโนโลย สารสนเทศและระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ให ก บ น กศ กษา พร อมสอดแทรกค ณธรรม จร ยธรรม กฏหมายท เก ยวข องก บด านการใช เทคโนโลย สารสนเทศ และคอมพ วเตอร ในว นปฐมน เทศน น กศ กษาใหม ในขณะเด ยวก นท ผ านมาได จ ดการอบรมความร ให ก บ น กศ กษาในป 2553 จ านวน 4 ก จกรรม ประกอบด วย อบรมเช งปฏ บ ต การการใช โปรแกรม Microsoft Office 2007 รองร บการทดสอบท กษะมาตรฐาน สากล ม น กศ กษาเข าร วมจ านวน 90 คน การแข งข น TK MOS Olympic 2010 (คร งท 8) ระด บประเทศม น กศ กษาเข าร วม 12 คน การแข งข น Certiport 2010 Worldwide Competition on Microsoft Office ในระด บนานาชาต ณ เม อง Utah ประเทศสหร ฐอเมร กา จ านวน 2 ราย และ อบรมเช งปฏ บ ต การการใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ICT ส าหร บน กศ กษา เพ อเพ มท กษะด าน เทคโนโลย สารสนเทศ ม น กศ กษาเข าร วมจานวน 1,493 คน การสร างบรรยากาศและสภาพแวดล อมท เหมาะสมก บการเร ยนร และส งเสร ม สน บสน นให ม การจ ดก จกรรมด านก จการน กศ กษา โดยในส วนน ส าน กฯได ด าเน นการ จ ดหาอ ปกรณ ด โต ะเก าอ การจ ดวางร ปแบบท ด สบายตา ปร บภ ม ท ศน รอบๆ เพ อเอ อต อการเร ยนร ซ งด าเน นการพร อมก น ท ง 4 ศ นย พ นท จากข อม ลการเข าใช บร การศ นย ว ทยบร การท ง 4 ศ นย ม ผ ใช บร การม แน วโน มในการใช บร การมากข น ขณะเด ยวก นได พ ฒนาระบบสารสนเทศงานก จการน กศ กษาส าหร บการบร หารก จกรรม ชมรม สโมสรน กศ กษา อ กท งย งม ช องการการแลกเปล ยนความร ประสบการณ ผ าน Blog

5 6. ด านการพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศม ภาระก จในบร การและพ ฒนาบ คลากร ใน การเพ มศ กยภาพตนเองในการใช เทคโนโลย สารสนเทศรองร บการเร ยนการสอนและการบร หารจ ดการท ผ านมาได ดาเน นการประกอบด วย ส งเสร มให ผ สอนบ คลากรทางการศ กษาพ ฒนาและใช ส ออ เล กทรอน กส เพ อการ จ ดการเร ยนร อย างต อเน องตามมาตรฐานท ก าหนด และการเพ มศ กยภาพบ คลากรในส งก ดส าน กว ทย บร การและเทคโนโลย สารสนเทศ โดยในระยะเวลาท ผ านมาสาน กฯได ม การพ ฒนาบ คลากรในด านการใช เทคโนโลย สารสนเทศ งานว ทยบร การ การใช ส ออ เล กทรอน กส โดยครอบค ลมภาระก จ หน าท ของ บ คลากร ท งน เพ อเป นฐานในการพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยรองร บการม งส e-university ใน 15 ป ข างหน า ม โครงการท จ ดการฝ กอบรมอย างต อเน องตลอดมาซ งล กษณะการพ ฒนาบ คลากรม แผนพ ฒนา บ คลากรรองร บ ก จกรรมท จ ดม ท งการอบรมเช งปฏ บ ต การ การส มมนา การศ กษาด งาน และการ แลกเปล ยนเร ยนร จากประสบการณ การท างานของบ คลากรในองค กร ม โครงการท งส น ป 2550 ม จ านวน 16 โครงการ ป 2551 ม 16 โครงการ ป 2552 ม 17 โครงการ ป 2553 ม 26 โครงการ พ ฒนาและสร างน กบร หารร นใหม โดยเน นให ม ความร ความค ดท นสม ย ม ภาวะผ น า ม ว ส ยท ศน และจ ตส าน กในการพ ฒนาค ณภาพ ท ผ านมาส าน กฯได เสนอผ บร หารระด บรองผ อ านวยการ ห วหน ากล มงานเข าร บการฝ กอบรมผ บร หาร ในหล กส ตร การพ ฒนาเคร อข ายน กสารสนเทศอ ดมศ กษา (mini MIS) จ ดโดยส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) จ านวน 5 ราย เพ อเตร ยมสร างน ก บร หารส าน กฯ อ กท งการปฏ บ ต งานจะด าเน นงานในร ปของคณะกรรมการม การวางแผน ต ดตามการ ปฏ บ ต งาน การสร ปและประเม นผลงาน ตามหล ก PDCA เพ อสร างระบบในการทางานท ม ค ณภาพ เสร มสร างขว ญและก าล งใจในการปฏ บ ต ของบ คลากร ท ผ านมาส าน กฯได ดาเน นการสร างระบบการบร หารท ทางานเป นท ม เข าใจ และพ ฒนาบ คลากรเป นหล กในการบร หาร ม การ ยกย องผ ปฏ บ ต งานด เด น โครงการส งเสร มจรรยาบรรณในการปฏ บ ต งานของบ คลากรภายในส าน กฯ เป น ประจาท กป 7. ด านการบร หารจ ดการ ในการบร หารจ ดการองค กร เน องจากพ นท การบร การท ม ความร บผ ดชอบในการบร การ จานวน 4 ศ นย พ นท 6 จ ดบร การและบ คลากรท ม ความแตกต างและหลากหลาย สถานะภาพของบ คลากรท แตกต างก นมากโดยส วนใหญ เป นล กจ างช วคราว ในการบร หารจ ดการต องพยายามไม ให เก ดช องว างใน การท างาน และต องเท าเท ยมก น ถ อเป นจ ดท ต องให ความส าค ญ การใช เทคโนโลย สารสนเทศเข ามาช วย ในการบร หารจ ดการถ อว าประสบความส าเร จมากพอสมควร ซ งสามารถเปล ยนแปลงพฤต กรรมของ บ คลากรบางท านให ม ประส ทธ ภาพในการทางานเพ มมากข น

6 จ ดท าแผนแม บทด านว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ซ งแผนแม บทน กาหนดการพ ฒนามหาว ทยาล ยในการม งส e-university ในระยเวลา 15 ป โดยม แผนปฏ บ ต การแยกเป น คราวละ 5 ป ประกอบด วย 5 ระบบ หล ก ค อ e-academic,e-research, e-service, e-community, e-management โดยท งระบบงานน สอดคล องก บแนวทางการพ ฒนามหาว ทยาล ย ท ง 7 ด าน ประกอบด วยด งน o ด านการจ ดการศ กษาและว ทยบร การ ได ด าเน นการพ ฒนาระบบ ห องสม ดอ เล กทรอน กส ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล ระบบอาจารย ท ปร กษาทางว ชาการ ระบบศ ษย เก า เป นต น o ด านการว จ ย ได ด าเน นการจ ดหาและพ ฒนาระบบฐานข อม ลเพ อการ ส บค นงานว จ ย หน งส อ อเล กทรอน กส ระบบสารสนเทสเพ อการประก นค ณภาพการศ กษา (FIS) o ด านการบร การว ชาการแก ส งคม ได ด าเน นการจ ดต งศ นย ทดสอบ มาตรฐานท กษะการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต รองร บมาตรฐานสากล (MOS) ศ ฯย การ เร ยนร ระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการพ ฒนาจ งหว ดนนทบ ร (GIS) o ด านการพ ฒนาและให บร การน กศ กษา ได ด าเน นการพ ฒนาระบบการ ระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ให ครอบคล มท ง 4 ศ นย เพ อรองร บการบร การ เช นระบบ ระบบ เคร อข ายไร สาย ระบบอ นเตอร เน ต ระบบงานบร หารจ ดการก จการน กศ กษา พ ฒนาระบบสารสนเทศ เพ อการบร หารจ ดการ (MIS) เป นต น o ด านการพ ฒนาบ คลากร ในช วงป ส าน กฯได ด าเน นการจ ด โครงการด านพ ฒนาบ คลากรให ม ความร เก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศ ในงบประมาณพ ฒนาย ทธศาตร โครงการพ ฒนาการจ ดการศ กษาสาขาระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร (ICT) และโครงการ พ ฒนาการจ ดการศ กษาระบบว ทยบร การอ เล กทรอน กส (E-Library) ตลอดระยะเวลา 3 ป ท ผ านมา ม โครงการและก จกรรมท ได ดาเน นการจานวน 53 โครงการ o ด านการบร หารจ ดการ เน องจากพ นท การให บร การของส าน กฯ ครอบคล ม 4 ศ นย การใช เทคโนโลย สารสนเทศช วยในการบร หารจ ดการเป นเร องท จ าเป น โดยระบบท พ ฒนาประกอบ ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ระบบบร หารงานบ คคล ระบบสารสนเทศเพ อการ ประก นค ณภาพการศ กษา ระบบบร หารจ ดการความร ระบบรายงานสารสนเทศส าหร บผ บร หาร ระบบ บร หารการเร ยนการสอนผ านเคร อข าย ระบบบร การ Blog ระบบแจ งซ อมออนไลน ระบบลงทะเบ ยน ฝ กอบรม ระบบบ นท กภาระงานของบ คลากร โดยในการด าเน นตามแผนการพ ฒนา e-university ตามย ทธศาสตร การพ ฒนา มหาว ทยาล ย ใน 5 ป แรกเป นการด าเน นงานท ปร บโครงสร างพ นฐานเป นหล กให เป นระบบเด ยวก น เช น การพ ฒนาระบบเคร อข ายให ครอบคล ม การพ ฒนาระบบฐานข อม ลกลาง การวางระบบการพ ฒนาระบบ

7 สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ และท ส าค ญการพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยในการใช ICT เป น เบ องต น บ คลากรขององค กรม ความสาม คค และร วมก นท างานให บรรล เป าหมายโดยย ด หล กโปร งใส เป นธรรม ประหย ดและประส ทธ ภาพตลอดจนการน าเทคโนโลย สารสนเทสมาเป น เคร องม อในการบร หารจ ดการ ในการบร หารจ ดการบ คคลของส าน กฯ เน นการท างานเป นท ม ใช ทร พยากรร วมก น ในแต ละป ม การส มมนาบ คลากรเพ อการทบทวนงานท ด าเน นการ ม ระบบการประช ม ปร กษาหาร อผ านระบบเคร อข ายเพ อการแลกเปล ยนประสบการณ และป ญหาในการท างานร วมก น ใช ระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระบบ VOIP ระบบบ นท กภาระงาน ระบบ ระบบ KMS และ การยกย องบ คลากรท ทางานด เด นประจาป เพ อเป นแบบอย างพร อมม รางว ลมอบให 8. ด านการประก นค ณภาพการศ กษา การด าเน นงานของส าน กฯให ความส าค ยก บการประเม นค ณภาพการศ กษาตามกรอบ กพร. SAR โดยท ผ านมา ส าน กฯได ร บผ ดชอบต วช ว ดตามท มหาว ทยาล ยมอบหมายประกอบด วย ป 2550 ต วช ว ดตาม กพร. จ านวน 5 ต วช ว ด ป 2551 ต วช ว ดตาม กพร. จ านวน 4 ต วช ว ด ป 2552 ต วช ว ด ตาม กพร. จ านวน 9 ต วช ว ด ต วช ว ด ป 2553 ต วช ว ดตาม กพร. จ านวน 9 ต วช ว ด โดยในแต ละ ต วช ว ด สาน กฯร บผ ดชอบหล กและจ ดเก บและว เคราะห ข อม ลข อม ลส งหน วยงานท ร บชอบ ในป การศ กษา 2552 ส าน กฯเป นหน วยงานสน บสน น ซ งต องผ านการตรวจประเม น ค ณภาพภายในหน วยงาน โดยม ต วบ งช ท ร บการตรวจประเม นจ านวน 26 ต วบ งช ซ งผลการประเม นใน ภาพรวมอย ท ระด บคะแน 2.19 ระด บด ซ งม ข อท ต องพ ฒนาเพ มเต มค าขอ เสนอแนะของคณะกรรมการ ประเม นเพ อการพ ฒนาองค กรต อไป 9. ผลการประเม นความพ งพอใจของบ คลากรท ม ต อผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและ เทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป การศ กษา 2552 ในการประเม นความพ งพอใจในด านต างๆ ส าน กฯ ถ อเป นนโยบายท ท กงานท ท างาน ต องประเม นความพ งพอใจ โดยก าหนดกล มเป าหมายท ท าการประเม น โดยผลการประเม นจะน ามา พ ฒนาประส ทธ ภาพการให บร การ การประเม นผลความพ งพอใจของบ คลากรท ท ต อผ อ านวยการส าน ก ว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทส ประจ าป การศ กษา 2552 เป นผลสะท อนอย างด ในการบร หาร จ ดการองค โดยการประเม นเป นการประเม นเก ยวก บระบบบร หารจ ดการท ด แบบธรรมาภ บาลและภาวะ ผ นา โดยม บ คลากรทาการประเม นจ านวน 65 คน ผลการประเม นในภาพรวม อย ระด บด ม ค าเฉล ย 4.31 และพบว าม ระด บความพ งพอใจส งส ดค ดข ดความสามารถในการบร หารม ค าฉล ยเท าก บ 4.44 รองลงมา ค อด านการประเม นผลการปฏ บ ต งานม ค าเฉล ย 4.17

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 ประกาศคณะกรรมการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของสาน ก ได กาหนดให ผ บ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน 1 2 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ

More information

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559 แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานคร ส าน กปล ดกร งเทพมหานคร ปล ดกร งเทพมหานคร อน ม ต ตามหน งส อด วนท ส ด ท กท 0401/1201 ลงว นท 20 พฤศจ กายน

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

4. ด านการพ ฒนาหล กส ตร : ม 4 แนวทางการดาเน นการ และ 3 ต วช ว ด 5. ด านการพ ฒนาบ คลากร : ม 7 แนวทางการดาเน นการ และ 7 ต วช ว ด

4. ด านการพ ฒนาหล กส ตร : ม 4 แนวทางการดาเน นการ และ 3 ต วช ว ด 5. ด านการพ ฒนาบ คลากร : ม 7 แนวทางการดาเน นการ และ 7 ต วช ว ด รายงานผลการดาเน นงานรอบ 1 ป ตามนโยบาย และเป าหมายการปฏ บ ต งาน ของ ภญ.รศ.ดร.เกษร จ นทร ศ ร ในการน าเสนอว ส ยท ศน เพ อประกอบการสรรหาเป นผ สมควรดารงตาแหน งผ อานวยการว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยศ ลปากร 15

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองก จการน ส ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2555

ค ม อปฏ บ ต งาน กองก จการน ส ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2555 1 ค ม อปฏ บ ต งาน กองก จการน ส ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2555 ค าน า สารบ ญ (๑) หน า บทท 1 ข อม ลท วไป 1 - ช อหน วยงาน 1 - ท ต ง 1 - ประว ต ความเป นมา 1 - ปร ชญา ว

More information