ในโครงการท 5.1 ว นท 7 ต ลาคม 2557

Size: px
Start display at page:

Download "ในโครงการท 5.1 ว นท 7 ต ลาคม 2557"

Transcription

1 รายงานผลการดาเน นงานการจ ดน ทรรศการอาเซ ยนและม มอาเซ ยน ภายใต โครงการจ ดก จกรรมสน บสน นการให บร การทางว ชาการ ในโครงการท 5.1 ว นท 7 ต ลาคม 2557 จ ดทาโดยคณะทางานจ ดน ทรรศการ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

2 รายงานผลการดาเน นงานการจ ดน ทรรศการอาเซ ยนและม มอาเซ ยน สำน กหอสม ดม นโยบำยในกำรสน บสน นกำรบร กำรทำงว ชำกำรแก ส งคม (KPI 5) ซ งเป นหน งในภำรก จหล กของ มหำว ทยำล ย สำน กฯจ งม คำส งสำน กหอสม ด มหำว ทยำล ยอ สส มช ญ ท 3/ 2557 เร อง แต งต งคณะทำงำนจ ดน ทรรศกำร เพ อจ ดทำแผนกำรดำเน นงำน จ ดน ทรรศกำรอำเซ ยนและม มอำเซ ยนตำมโครงกำรจ ดก จกรรมสน บสน นกำรให บร กำรทำง ว ชำกำร ในโครงกำรท 5.1 (ด ท แผน 1 ป และงบประมำณ ป 2557 หน ำ 52-53) โดยม ว ตถ ประสงค ในกำรจ ดก จกรรม ด งกล ำว ด งน ว ตถ ประสงค ในการจ ดน ทรรศการ ASEAN 1. เพ อเผยแพร ควำมร ควำมเข ำใจเก ยวก บประชำคมอำเซ ยน ข อม ลพ นฐำนท วไปของประเทศอำเซ ยน และประชำคม เศรษฐก จอำเซ ยนให ผ เก ยวข องทรำบ 2. เพ อให ทรำบข อม ลของมหำว ทยำล ยเก ยวก บอำเซ ยนในด ำนต ำง ๆ เช น จำนวนน กศ กษำจำกประเทศอำเซ ยน งำนว จ ยเก ยวก บอำเซ ยน ควำมร วมม อทำงว ชำกำร และก จกรรมของมหำว ทยำล ยท ให กำรสน บสน น 3. เพ อกระต นให อำจำรย น กศ กษำ ตลอดจนบ คลำกรของมหำว ทยำล ยฯได ตระหน กถ งกำรม ส วนร วมในกำร เข ำส ประชำคมอำเซ ยนในป 2558 ว ตถ ประสงค ในการจ ด ASEAN CORNER 1. เพ อเป นศ นย สำรน เทศด ำนอำเซ ยน หน วยงานท ร บผ ดชอบ ก จกรรมท ง 2 ก จกรรม เป นควำมร วมม อของ 4 หน วยงำน ได แก 1. สำน กหอสม ด มหำว ทยำล ยอ สส มช ญ 2. John Paul II Center for Catholic Social Thought 3. School of Music 4. Office of International Affairs

3 การดาเน นงาน ก จกรรมประกอบด วย 1. ASEAN Exhibition จ ดข นระหว ำงว นท 22 ก นยำยน ถ ง 31 ต ลำคม 2557 และพ ธ เป ดงำนว นท 7 ต ลำคม 2557 เวลำ น. ณ บร เวณพลำซำ อำคำร The Cathedral of Learning โดยม ภรำดำบ ญชำ แสงห ร ญ อธ กำรบด เป นประธำนในพ ธ เป ด พร อมด วย ภรำดำอำนวย ย นประยงค รองอธ กำรบด ฝ ำยกำรศ กษำพ ฒนำจร ยธรรม ผ บร หำร อำจำรย น กบวช เจ ำหน ำท และน กศ กษำ จำนวน 140 คน เข ำร วมก จกรรม ในกำรน สำน กหอสม ดได ร วมม อก บสำน กงำนว เทศส มพ นธ โดย อำจำรย Glen Vivian Chatelier ผ อำนวยกำรสำน กฯ เป นพ ธ กร ตลอดจนร วมม อก บคณะดนตร (School of Music) บรรเลงดนตร ในเพลง The ASEAN Way โดย Dr. Alberto Firrincieli อำจำรย ประจำคณะดนตร และน กศ กษำคณะดนตร 2. ASEAN Corner น ทรรศการประกอบด วยเน อหา 3 ส วน ด งน ส วนท 1 ข อม ลพ นฐำนเก ยวก บ ASEAN Community และข อม ลสำค ญของประเทศสมำช กอำเซ ยน ท ง 10 ประเทศ ส วนท 2 ข อม ลเก ยวก บประชำคมเศรษฐก จอำเซ ยน (AEC) และประเทศไทยก บ AEC ส วนท 3 มหำว ทยำล ยอ สส มช ญก บอำเซ ยนในด ำนต ำง ๆ เช น จำนวนน กศ กษำอำเซ ยนท ศ กษำ ในมหำว ทยำล ยอ สส มช ญ งำนว จ ยเก ยวก บประเทศอำเซ ยน ควำมร วมม อทำงว ชำกำร ระหว ำงมหำว ทยำล ยอ สส มช ญก บประเทศอำเซ ยน เป นศ นย สำรน เทศด ำนอำเซ ยน ให บร กำร ณ ช น 4 ห องสม ด Cathedral of Learning อำคำร The Cathedral of Learning จ ดให ม พ ธ เป ด เม อว นท 7 ต ลำคม 2557 เวลำ น. โดยม ภรำดำบ ญชำ แสงห ร ญ อธ กำรบด เป น ประธำนในพ ธ เป ด พร อมด วย ภรำดำอำนวย ย นประยงค รองอธ กำรบด ฝ ำยกำรศ กษำพ ฒนำจร ยธรรม ผ บร หำร อำจำรย น กบวช เจ ำหน ำท และน กศ กษำ จำนวน 30 คน เข ำร วมก จกรรม หล งจำกพ ธ เป ด ASEAN Corner ม ก จกรรมนำชมของ ท ระล กจำกประเทศอำเซ ยน 10 ประเทศ กำรชมเวปไซต อำเซ ยนของสำน กหอสม ด และ E-booksเก ยวก บประเทศอำเซ ยน รวมท งหน งส อเก ยวก บอำเซ ยนและก จกรรมตอบป ญหำอำเซ ยน

4 ท งน สำน กฯ ได ร บควำมม อจำกศ นย John Paul II เก ยวก บคำสอนคำทอล กด ำนส งคม (John Paul II Center for Catholic Social Thought) โดยอำจำรย เบญญท พย อ งก รว ฒนำ และ อำจำรย Arina Avorschi ซ งเป นอำจำรย ประจำศ นย ด งกล ำวเป นพ ธ กรในงำน และจ ดก จกรรมตอบป ญหำอำเซ ยนโดยม น กศ กษำว ชำ Professional Ethic Seminar จำนวน 30 คน เข ำร วมก จกรรมน โดยม ภรำดำบ ญชำ แสงห ร ญ อธ กำรบด ร วมส งเกตกำรณ และร วมก จกรรม พร อมท งเป น ประธำนมอบของรำงว ลแก น กศ กษำท ชนะเล ศในกำรตอบป ญหำ สร ปผลการดาเน นงาน ASEAN Exhibition จำกตำรำงระด บควำมพ งพอใจในกำรจ ดก จกรรม พบว ำ ผ เข ำร วมก จกรรมม ระด บควำมพ งพอใจ ในภำพรวมใน ระด บมำก ม ค ำเฉล ย 4.24 โดยม ควำมพ งพอใจเร ยงตำมลำด บด งน Information about ASEAN in the event ม ค ำเฉล ย 4.21 Organization of the event ม ค ำเฉล ย 4.18 Public relation ม ค ำเฉล ย 4.16 และ Time and place of the event ม ค ำเฉล ย 4.12 ASEAN CORNER จำกตำรำงระด บควำมพ งพอใจในกำรจ ดก จกรรม พบว ำ ผ เข ำร วมก จกรรมม ระด บควำมพ งพอใจในภำพรวมใน ระด บมำก ม ค ำเฉล ย 4.17 โดยม ควำมพ งพอใจเร ยงตำมลำด บด งน Organization of the event ม ค ำเฉล ย 4.23 Information about ASEAN in the event และ Public relation ม ค ำเฉล ยเท ำก นค อ 4.22 และ Time and place of the event ม ค ำเฉล ย 4.14

5 เอกสารประกอบ 1. คำส งสำน กหอสม ด มหำว ทยำล ยอ สส มช ญ ท 3/2557 เร องแต งต งคณะทำงำนจ ดน ทรรศกำร 2. โครงกำรจ ดก จกรรมสน บสน นกำรให บร กำรทำงว ชำกำร (โครงกำรท 5.1) 3. แผนกำรดำเน นงำน ASEAN Exhibition 4. แผนกำรดำเน นงำน ASEAN Corner 5. แผนผ งพ ธ เป ดงำน ASEAN Exhibition 6. ต วอย ำงจดหมำยเช ญผ บร หำรและบ คคลำกรร วมก จกรรมในพ ธ เป ด 7. โปสเตอร เช ญชวนร วมงำนพ ธ เป ดงำน ASEAN Exhibition และ ASEAN Corner 8. เว บไซต ASEAN ของสำน กหอสม ดมหำว ทยำล ยอ สส มช ญ 9. ภำพถ ำยพ ธ เป ด ASEAN Exhibition 10. ภำพถ ำยพ ธ เป ด ASEAN Corner 11. ต วอย ำงแบบสำรวจควำมพ งพอใจ 12. สร ปผลกำรประเม นควำมพ งพอใจ

6 คำส งส ำน กหอสม ด มหำว ทยำล ยอ สส มช ญ ท 3/ 2557 เร อง แต งต งคณะทำงำนจ ดน ทรรศกำร ตามท สาน กหอสม ดได ร บมอบหมายให จ ดน ทรรศการร วมก บหน วยงานต างๆ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเผยแพร ข อม ลข าวสารก จกรรมท สาค ญ น น เพ อให การดาเน นงานด านการจ ดน ทรรศการเป นไปด วยความเร ยบร อย และม ประส ทธ ภาพ จ งขอ แต งต งคณะทางานจ ดน ทรรศการ ประจาป การศ กษา 2557 ด งรายนามต อไปน 1. ดร. จ ระประภา ละอองคา ท ปร กษา 2. นางเบญจภรณ อน นต วณ ชย ชา ท ปร กษา 3. นางส พ ฒตรา ข นพานเพ ง ประธานคณะทางานและร บผ ดชอบ ร ปแบบน ทรรศการ 4. นางขน ษฐา โฆษ ตาร ตน คณะทางานและร บผ ดชอบข อม ลน ทรรศการ 5. นางสาวบ ญเจ อ ล มปนโอสถ คณะทางาน 6. นายสราว ฒ สมทอง คณะทางาน 7. นายก ตต พลส นต คณะทางาน 8. นางย พ น อ นทร พย คณะทางาน 9. นายสมใจ ร งกะด คณะทางาน 10. นางสาวกรชนก ภ มาล คณะทางาน 11. นายส รเดช ประเสร ฐศร คณะทางาน 12. นางสาวธ ต มา คล ายปาน คณะทางาน 13. นางมะล ศรว ช ย คณะทางาน 14. นางสาวเพ ญศร อ นทนาม คณะทางาน 15. นางสาววรรณฑ น ย แก วเข ยว คณะทางานและเลขาน การ 5

7 คณะทำงำนช ดน ม หน ำท ด งน 1. จ ดทาแผนและดาเน นงานตามแผนการจ ดน ทรรศการท งภายนอกและภายในสาน กหอสม ด 2. รายงานผลการดาเน นงานให คณะกรรมการบร หารงานสาน กหอสม ดทราบ ท งน ต งแต บ ดน เป นต นไป ส ง ณ ว นท 18 ส งหาคม 2557 (ดร.จ ระประภา ละอองคา) ผ อานวยการสาน กหอสม ด 6

8 52 Strategic Project Proposal 1. Office/Department : สำน กหอสม ด มหำว ทยำล ยอ สส มช ญ 2. Project #: Project Title: โครงการจ ดก จกรรมสน บสน นการให บร การทางว ชาการ 4. Responsible Person (S): ดร.จ ระประภำ ละอองคำ 5. Nature of the Project: Continuous Project New/Developed Project 6. Office Strategy: 3. กำรพ ฒนำระบบกำรบร หำรจ ดกำร 7. Office Objective: 3.3 สน บสน นกำรให บร กำรทำงว ชำกำรแก ส งคม 8. Office Tactics: 3.3 เผยแพร ก จกรรมท สน บสน นกำรให บร กำรทำงว ชำกำรให ส งคมร บทรำบ จ ดก จกรรมท สน บสน นกำรให บร กำรทำงว ชำกำรแก ส งคม 9. Project Objectives: 1. เพ อเผยแพร เอกล กษณ และภำพล กษณ ของมหำว ทยำล ย 2. เพ อสร ำงเสร มส มพ นธภำพท ด ระหว ำงผ ใช บร กำรก บผ ให บร กำรของสำน กฯ 3. เพ อเป นประโยชน ต อส งคมโดยส วนรวม 10. Participants: 1. ผ ใช บร กำร ได แก คณำจำรย น กศ กษำ เจ ำหน ำท บ คลำกรท งภำยในและภำยนอกมหำว ทยำล ย 2. ผ ม ส วนได ส วนเส ย 11. Date: 1 ส งหำคม กรกฏำคม Venue: ท งภำยในและภำยนอกมหำว ทยำล ย 13. Method of Implementation : 1. วำงแผนกำรจ ดก จกรรมสน บสน นกำรให บร กำรทำงว ชำกำร 2. ดำเน นกำรจ ดก จกรรมตำมแผน 2.1 จ ดส ปดำห ห องสม ด 2.2 จ ดส ปดำห น กบ ญมงฟอร ต 2.3 จ ดน ทรรศกำรสำน กหอสม ด 2.4 บร จำคหน งส อ 3. เผยแพร ก จกรรมท จ ดทำและสะท อนให เห นถ งเอกล กษณ และภำพล กษณ ของมหำว ทยำล ย ผ ำน Library Website 4. ต ดตำมและประเม นผล 5. ส งผลกำรดำเน นงำนให คณะกรรมกำรบร หำรงำนสำน กฯ ร บทรำบ 14. Expected Outcomes: ผ ใช บร กำรม ควำมพ งพอใจต อก จกรรมสน บสน นกำรให บร กำรทำงว ชำกำรท สำน กฯ อย ในระด บมำก- มำกท ส ด 15. Project Achievement Indicators: 15.1 Achievement Indicators 1. ระด บควำมพ งพอใจของผ ใช ท ม ต อก จกรรมท สน บสน นกำรให บร กำรทำงว ชำกำรแก ส งคม 15.2 Target to be achieved for Achievement Indicators 1. ค ำเฉล ยไม ต ำกว ำ Budget Sources: University 17. Budget Type: Project Expenses Budget

9 18. Estimated Budget: Expenses: 1. ค าว สด อ ปกรณ ส าน กงาน 37, บาท 1.1 น ำหม กและหม กพ มพ 5, บำท 1.2 ว สด สำน กงำน 16, บำท (เทปโฟม 3 เอ ม, เทปใส 2 หน ำ, แลคซ น) 1.3 ว สด อ ปกรณ สำน กงำนอ น 16, บำท (กระดำษ Inkjet Paper,โฟมอ ด 5 มม., กำวสเปรย 3 M 77, Nitto Tape) 2. ค าอ ดขยายภาพ 15, บาท 3. ค าอ ปกรณ ประกอบพ ธ การและตกแต งบอร ดน ทรรศการ 11, บาท (ดอกไม, พวงมำล ย, ผ ำคล มตกแต งร ปภำพ, กระถำงต นไม, เข มกล ด, เข มหม ด) 4. ค าของรางว ล 1, บาท รวมรายจ าย 64, บาท 53

10 แผนการดาเน นงาน ASEAN EXHIBITION ระยะเวลาในการดาเน นงาน (ส ปดาห ) ลาด บท ข นตอนการดาเน นงาน ส งหาคม 2557 ก นยายน 2557 ต ลาคม งานข อม ลและภาพ 1 ส บค นข อม ลและภาพตาม Theme ท กาหนดและ ตรวจความถ กต อง 2 จ ดทา Storyboard 3 ส งข อความให ช างศ ลป ต ดโฟม 4 ต ดต อภาพก อนส งร านอ ดภาพ/ขยาย 6 อ ดภาพลงโฟมและจ ดน ทรรศการตามstoryboard งานต ดต อประสานและประชาส มพ นธ 1 จองสถานท, บอร ด, รถ, ต นไม อ ปกรณ ตกแต งและ อ ปกรณ โสตฯ 2 ประสานงานอาจารย คณะดนตร 3 ประสานงานอาจารย เพ อนาน.ศ.ร วมก จกรรม 4 ออกหน งส อเช ญร วมงาน จดหมายเช ญ โปสเตอร AU Website, AU Lib. Website โทรต ดตามก อนว นงาน งานประเม นผล 1 จ ดทาแบบสอบถามสารวจความพ งพอใจ 2 ประเม นผลแบบสอบถาม สร ปรายงานผลการดาเน นงานส งผ อานวยการ 3 และสร ปผลการดาเน นงานในเวปไซต

11 แผนการดาเน นงาน ASEAN CORNER ลาด บท ข นตอนการดาเน นงาน ระยะเวลาในการดาเน นงาน (ส ปดาห ) ก นยายน 2557 ต ลาคม นำของท ระล กมำแสดงแยกตำมประเทศอำเซ ยน 2 ประสำนงำนฝ ำยพ ฒนำฯ จ ดหำหน งส อและส อฯพร อม นำข นช น 3 จ ดสถำนท ภำยในห อง ASEAN Corner พร อมโต ะวำง คอมพ วเตอร เพ อให บร กำรส บค นหน งส ออำเซ ยน

12 แผนผ งพ ธ เป ดงาน ASEAN (AU Plaza, ว นท 7 ต ลาคม 2557, เวลา 9.45 น.) ทางเด น ศาลา ทางเด น เจ าหน าท น กศ กษา ผ บร หาร อาจารย น กศ กษา อ.เกรน อธ การบด ร านค า ร านค า โพเด ยม ต ดร บบ น ห วบอร ด ล ฟท การแสดง ดนตร ช องร บฝาก ของ อาจารย ไปรษณ ย ท ายบอร ด ทางเด น ทางเด น

13 Memorandum Ref. No. Lib. 24/2014 To: Dean / Director From: The AU Library Date: Sep. 29, 2014 Subject: The Opening Ceremony of the ASEAN Exhibition and ASEAN Corner The AU Library in collaboration with John Paul II Center for Catholic Social Thought will organize ASEAN Exhibition and ASEAN Corner on Tuesday, 7 th Oct at AU Plaza and on 4 th floor, The Cathedral of Learning Library respectively. We would like to invite you to honor this function with your presence. The program will be as follow : ASEAN Exhibition : 09 : 45 hrs. - Arrival of guests at AU Plaza, Suvarnabhumi campus 10 : 00 hrs. - Arrival of President - Rector Magnificus Report by the Director, Office of International Affairs 10 : 10 hrs. - Presidential Address 10 : 20 hrs. - Ribbon cutting by the President - Rector Magnificus 10 : 25 hrs. - Group photo 10 : 30 hrs. - Guests view the exhibition 10 : 40 hrs. - Guests invited to ASEAN Corner ASEAN Corner : 10 : 40 hrs. - Arrival of guests at ASEAN Corner on 4 th floor, The Cathedral of Learning Library 10 : 45 hrs. - Arrival of President - Rector Magnificus Report by A. Benhyathip Aungkoonwatthana, Lecturer at John Paul II Center 11 : 00 hrs. - Presidential Address 11 : 10 hrs. - Ribbon cutting by the President Rector Magnificus 11 : 15 hrs. - Group photo 11 : 20 hrs. Visit ASEAN Corner, Student s activities Thank you very much in advance for your participation The AU Library (Ms.Khanitha) Tel ext Fax (Dr.Chiraprapha La-Ongkum) Director, The AU Library

14 Memorandum Ref. No. Lib. 23/2014 To: President - Rector Magnificus From: The AU Library Date: Sep. 29, 2014 Subject: Invitation to preside over the Opening Ceremony of the ASEAN Exhibition and ASEAN Corner It is my pleasure and honor to invite you to preside over the opening ceremony of the ASEAN Exhibition and ASEAN Corner on Tuesday, 7 th October 2014 at AU Plaza and on 4th floor, The Cathedral of Learning Library respectively. The program will be as follow : ASEAN Exhibition : 09 : 45 hrs. - Arrival of guests at AU Plaza, Suvarnabhumi campus 10 : 00 hrs. - Arrival of President - Rector Magnificus Report by the Director, Office of International Affairs 10 : 10 hrs. - Presidential Address 10 : 20 hrs. - Ribbon cutting by the President - Rector Magnificus 10 : 25 hrs. - Group photo 10 : 30 hrs. - Guests view the exhibition 10 : 40 hrs. - Guests invited to ASEAN Corner ASEAN Corner : 10 : 40 hrs. - Arrival of guests at ASEAN Corner on 4th floor, The Cathedral of Learning Library 10 : 45 hrs. - Arrival of President - Rector Magnificus Report by A. Benhyathip Aungkoonwatthana, Lecturer at John Paul II Center 11 : 00 hrs. - Presidential Address 11 : 10 hrs. - Ribbon cutting by the President Rector Magnificus 11 : 15 hrs. - Group photo 11 : 20 hrs. Visit ASEAN Corner, Student s activities We do hope that you could attend this important function. Thank you very much for your kind consideration. The AU Library (Ms.Khanitha) Tel ext Fax (Dr.Chiraprapha La-Ongkum) Director, The AU Library

15 Memorandum Ref. No. Lib. 25/2014 To: Vice Rector for Moral Development Education From: The AU Library Date: Sep. 29, 2014 Subject: The Opening Ceremony of the ASEAN Exhibition and ASEAN Corner The AU Library in collaboration with John Paul II Center for Catholic Social Thought will organize ASEAN Exhibition and ASEAN Corner on Tuesday, 7 th Oct at AU Plaza and on 4th floor, The Cathedral of Learning Library respectively. We would like to invite the students from the Professional Ethic Seminar classes to participate in both events. Therefore, we would like to ask for your kind permission to allow the lecturers to bring them in as parts of the events. Thank you very much for you help and support. (Dr.Chiraprapha La-Ongkum) Director, The AU Library The AU Library (Ms.Khanitha) Tel ext Fax

16 The program will be as follow : ASEAN Exhibition : 09 : 45 hrs. - Arrival of guests at AU Plaza, Suvarnabhumi campus 10 : 00 hrs. - Arrival of President - Rector Magnificus Report by the Director, Office of International Affairs 10 : 10 hrs. - Presidential Address 10 : 20 hrs. - Ribbon cutting by the President - Rector Magnificus 10 : 25 hrs. - Group photo 10 : 30 hrs. - Guests view the exhibition 10 : 40 hrs. - Guests invited to ASEAN Corner ASEAN Corner : 10 : 40 hrs. - Arrival of guests at ASEAN Corner on 4 th floor, The Cathedral of Learning Library 10 : 45 hrs. - Arrival of President - Rector Magnificus Report by A. Benhyathip Aungkoonwatthana, Lecturer at John Paul II Center 11 : 00 hrs. - Presidential Address 11 : 10 hrs. - Ribbon cutting by the President Rector Magnificus 11 : 15 hrs. - Group photo 11 : 20 hrs. Visit ASEAN Corner, Student s activities

17 You are cordially invited to attend The Opening Ceremony of the ASEAN Exhibition and ASEAN Corner on Tuesday, 7 th October 2014 at AU Plaza & on 4 th floor, The Cathedral of Learning Library, Suvarnabhumi Campus. The program will be as follow : ASEAN Exhibition : 09 : 45 hrs. - Arrival of guests at AU Plaza, Suvarnabhumi campus 10 : 00 hrs. - Arrival of President - Rector Magnificus - Performance Presented by School of Music - Report by the Director, Office of International Affairs 10 : 10 hrs. - Presidential Address 10 : 20 hrs. - Ribbon cutting by the President - Rector Magnificus 10 : 25 hrs. - Group photo 10 : 30 hrs. - Guests view the exhibition 10 : 40 hrs. - Guests invited to ASEAN Corner ASEAN Corner : 10 : 40 hrs. - Arrival of guests at ASEAN Corner on 4 th floor, The Cathedral of Learning Library 10 : 45 hrs. - Arrival of President - Rector Magnificus Report by A. Benhyathip Aungkoonwatthana, Lecturer at John Paul II Center 11 : 00 hrs. - Presidential Address 11 : 10 hrs. - Ribbon cutting by the President Rector Magnificus 11 : 15 hrs. - Group photo 11 : 20 hrs. - Visit ASEAN Corner, Student s activities Organized by The AU Library & John Paul II Center for Catholic Social Thought

18

19 ASEAN EXHIBITION

20 ASEAN CORNER

21

22 Satisfaction Survey ASEAN Exhibition and ASEAN Corner Part I: Personal Information 1. Status [ ] Faculty Member [ ] Graduate Student [ ] Undergraduate Student [ ] Staff 2. Nationality [ ] Thai [ ] Others Faculty / Office [ ] Faculty. [ ] Office Part II: Level of satisfaction AS EAN Exhibition Highest 5 Level of satisfaction High Neutral Low Lowest 1 1. Information about ASEAN in the event 2. Organization of the event 3. Time and place of the event 4. Public relation 5. Overall performance AS EAN Corner 1. Information about ASEAN in the event Highest 5 Level of satisfaction High Neutral Low Lowest 1 2. Organization of the event 3. Time and place of the event 4. Public relation 5. Overall performance Part III : Suggestion Thank You. ( 7 October 2014 )

23 1 สร ปผลการส ารวจระด บความพ งพอใจของผ เข าร วมพ ธ เป ดน ทรรศการอาเซ ยนและม มอาเซ ยน ว นอ งคารท 7 ต ลาคม 2557 ณ บร เวณ พลาซ า และช น 4 อาคาร The Cathedral of Learning มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ว ทยาเขตส วรรณภ ม แบบสอบถามท ใช เป นแบบสอบถามชน ดมาตราส วนประมาณค า 5 ระด บ โดยนามาหาค าเฉล ยและส วน เบ ยงเบนมาตรฐานและให ค าน าหน กคะแนนแต ละระด บ ด งน ระด บ ค าน าหน ก มากท ส ด ให ค าน าหน กคะแนนเท าก บ 5 มาก ปานกลาง น อย น อยส ด ให ค าน าหน กคะแนนเท าก บ 4 ให ค าน าหน กคะแนนเท าก บ 3 ให ค าน าหน กคะแนนเท าก บ 2 ให ค าน าหน กคะแนนเท าก บ 1 จากน นนาค าคะแนนท ได ไปหาค าเฉล ยและต ความ ด งน ระด บคะแนน แปลความ ต วย อแปลความ หมายถ ง ระด บมากท ส ด มส หมายถ ง ระด บมาก ม หมายถ ง ระด บปานกลาง ป หมายถ ง ระด บน อย น หมายถ ง ระด บน อยท ส ด นส

24 2 ผลการว เคราะห ข อม ล 1. จานวนผ ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพ ผ ตอบแบบสอบถามจานวนท งส น 100 คน เม อจาแนกตามสภาพของผ ตอบแบบสอบถามพบว า เจ าหน าท ตอบแบบสอบถามเป นจานวนส งส ด 36 คน ค ดเป นร อยละ 36 รองลงมาค อน กศ กษาระด บปร ญญาตร 34 คน ค ดเป นร อยละ 34 อาจารย จานวน 29 คน ค ดเป นร อยละ 29 และน กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา จานวน1 คน ค ดเป นร อยละ 1 ตามลาด บ ด งตารางท 1 ตารางท 1 แสดงจานวนและค าร อยละของผ ของผ ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพ สถานภาพ ความถ ร อยละ อาจารย น กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา น กศ กษาระด บปร ญญาตร เจ าหน าท รวม ระด บความพ งพอใจในการจ ดก จกรรม ตารางท แสดงระด บความพ งพอใจผ เข าร วมก จกรรมต อการจ ด ASEAN Exhibition ระด บความพ งพอใจ จานวน ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบน แปลผล มาตรฐาน Inforamation about ASEAN in the event มาก Organization of the event มาก Time and place of the event มาก

25 3 Public relation มาก Overall performance มาก จากตารางระด บความพ งพอใจในการจ ดก จกรรม พบวา ผ เข าร วมก จกรรมม ระด บความพ งพอใจใน ภาพรวมในระด บมาก ม ค าเฉล ย 4.24 (S.D. =.767) โดยม ความพ งพอใจเร ยงตามลาด บด งน Information about ASEAN in the event ม ค าเฉล ย 4.21 (S.D. =.756) Organization of the event ม ค าเฉล ย 4.18 (S.D. =.744) Public relation ม ค าเฉล ย 4.16 (S.D. =.748) และ Time and place of the event ม ค าเฉล ย 4.12 (S.D. =.856) ASEAN Corner ระด บความพ งพอใจ จานวน ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบน แปลผล มาตรฐาน Inforamation about ASEAN in the event มาก Organization of the event มาก Time and place of the event มาก Public relation มาก Overall performance มาก จากตารางระด บความพ งพอใจในการจ ดก จกรรม พบวา ผ เข าร วมก จกรรมม ระด บความพ งพอใจใน ภาพรวมในระด บมาก ม ค าเฉล ย 4.17 (S.D. =.779) โดยม ความพ งพอใจเร ยงตามลาด บด งน Organization of the event ม ค าเฉล ย 4.23 (S.D. =.709) Information about ASEAN in the event ม ค าเฉล ย 4.22 (S.D. =.773) และ Public relation ม ค าเฉล ยเท าก นค อ 4.22 (S.D. =.760) และ Time and place of the event ม ค าเฉล ย 4.14 (S.D. =.865)

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กงานป องก นควบค มโรคท ๕ จ งหว ดนครราชส มา

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กงานป องก นควบค มโรคท ๕ จ งหว ดนครราชส มา แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กงานป องก นควบค มโรคท ๕ จ งหว ดนครราชส มา ป งบประมาณ พ.ศ. พ ๒๕๕๘ กล มพ ฒนาองค กร สาน กงานป องก นควบค มโรคท ๕ จ งหว ดนครราชส มา คานา สำน กงำนป องก นควบค มโรคท ๕ จ งหว ดนครรำชส มำได จ

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ ดทาโดย

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ ดทาโดย 1 แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ ดทาโดย สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 2 คานา ส ำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.2557 2 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.2557 2 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 2 คำนำ ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พศ2550 มาตรา 76 ได ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนบร หารราชการแผ นด น เพ อแสดงมาตรการและรายละเอ ยดของ แนวทางในการปฏ บ ต ราชการในแต ละป ของการบร

More information

รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการของส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2554 ค าน า

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 คำนำ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช เป นกรอบ แนวทางการด าเน นงาน ของส าน กงานเขตพ

More information

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 26 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 26 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ฉบ บน

More information

แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555

แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555 แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555 แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ ประจาป 2555 ประเด นย ทธศาสตร 1. พ ฒนาสถาบ นให เป นแหล งเร ยนร ด านภาษา เป าประสงค 1. แหล

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยนานาชาต สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง

แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยนานาชาต สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง แบบฟอร มท 1 ส วนท 1 : การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ น สายงาน : สายว ชาการ แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยนานาชาต สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร บร หารทร พยากรบ คคลเช งร กตามหล กธรรมาภ บาล ส งเสร ม และสน บสน น ให บ คลากรม มาตรฐานทางว ชาการ ค ณธรรม และศ กยภาพอย างม

More information

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา ช อเอกสาร จ ดทาโดย นางสาวศ ธร ก ลรดาธร ฝ าย : ว จ ยฯ 3 27 ม นาคม 2556 ข อกาหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)การจ างรวบรวมข อม ล และประสานงานเพ อศ กษาโอกาส

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 คำนำ ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำอ ดรธำน เขต ๒ ในฐำนะท เป นส วนรำชกำร ได จ ดท ำ แผนปฏ บ ต กำร ประจ ำป งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕8 เพ อให สถำนศ กษำในส งก ดใช เป นกรอบแนวทำงในกำร

More information

แนวทาง การน เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม

แนวทาง การน เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทาง การน เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า เอกสารแนวทางการน เทศ ก าก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป การศ กษา ๒๕๕๗ จ ดท าข นเพ อเป น แนวทางในการด าเน

More information

แผนย ทธศาสตร สาน กงานปรมาณ เพ อส นต (พ.ศ. 2558-2561)

แผนย ทธศาสตร สาน กงานปรมาณ เพ อส นต (พ.ศ. 2558-2561) แผนย ทธศาสตร สาน กงานปรมาณ เพ อส นต (พ.ศ. 2558-2561) เป นหน งในองค กรท เป นเล ศด านการกาก บการใช พล งงานปรมาณ ในอาเซ ยน (To be one of excellent nuclear regulatory bodies in ASEAN) คำนำ เป นหน งในองค กรท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) (Human Resource Development Plan) 1 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง 2 คำนำ แผนพ ฒนาบ คลากร

More information

รายงานผลการดาเน นงาน

รายงานผลการดาเน นงาน รายงานผลการดาเน นงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การเตร ยมความพร อมส าหร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ตามองค ประกอบต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษา ของ สกอ. และ สมศ. (ใหม ) ประจ าป การศ กษา 2553

More information

รายงานผลการดาเน นงานการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) โดย ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร

รายงานผลการดาเน นงานการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) โดย ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร รายงานผลการดาเน นงานการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) โดย ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร คานา โครงการจ ดต งศ นย บร การร วมแบบครบวงจร (One Stop Service) เป นกลย ทธ หน งของการ พ ฒนาระบบการให บร การของมหาว

More information

โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต

โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต รายงานการประเม นโครงการ เร อง การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต ผ จ ดทาโครงการ :: รศ.ดร.ว มล ชอบช นชม

More information

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4 (3)

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4  (3) คำนำ แผนปฏ บ ต การประจ าป ของส วนราชการระด บกรม จะแสดงให เห นถ งภารก จท จะด าเน นการ ในป น นๆ โดยจะเป นแผนการทางานประจ าป ท ม ความละเอ ยด ม ล าด บความส าค ญเร งด วนของการท างานและ การก าหนดแผนการใช จ ายงบประมาณท

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

โรงเร ยนตากพ ทยาคม อาเภอเม อง จ งหว ดตาก สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

โรงเร ยนตากพ ทยาคม อาเภอเม อง จ งหว ดตาก สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โรงเร ยนตากพ ทยาคม อาเภอเม อง จ งหว ดตาก สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คำน ำ เอกสารแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2556 ภาคเร ยนท 1 ป การศ

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล 1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ค ม อการทานามบ ตรด วยใช โปรแกรม Publisher ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวอน ดา ต ออ อน 2.นายนเรศ ถ วว น ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย

More information

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗)

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗) รายงานสร ปผลโครงการอบรมบร การว ชาการ เร อง การสร างเอกสารอย างสมบ รณ แบบด วยโปรแกรม Microsoft Word ว นท ๑๕ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ๔๔๑ อาคาร ๔ ช น ๔ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาขาว

More information

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด 174 การกำก บด แลก จการ บร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความร บผ ดชอบท พ งม ต อผ ม ส วนได เส ยท กฝ าย ได แก ผ ถ อห น ผ ลงท น พน กงาน บ คลากร ผ ม

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information