การประช มเช งปฏ บ ต การ เสร มสร างความร ความเข าใจ เก ยวก บระบบการควบค มภายใน ประจาป ๒๕๕๗

Size: px
Start display at page:

Download "การประช มเช งปฏ บ ต การ เสร มสร างความร ความเข าใจ เก ยวก บระบบการควบค มภายใน ประจาป ๒๕๕๗"

Transcription

1 การประช มเช งปฏ บ ต การ เสร มสร างความร ความเข าใจ เก ยวก บระบบการควบค มภายใน ประจาป ๒๕๕๗

2 การควบค มภายในตามระเบ ยบ คตง. ว าด วยการกาหนด มาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

3 ป ญหาของหน วยงานภาคร ฐ ป ญหาในการบร หารจ ดการของหน วยงาน ภาคร ฐท ย งขาดประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และ ไม ปร บต วให ท นต อการเปล ยนแปลง ท าให เก ดความ ล าช าในการปฏ บ ต งาน ความส นเปล อง ความส ญ เปล า ความไม ประหย ด ข อผ ดพลาด ข อบกพร อง การร วไหล การท จร ตและประพฤต ม ชอบ และ ป ญหาเก ยวก บความข ดแย งทางผลประโยชน

4 ความเส ยง R I K S ความเส ยง หมายถ ง โอกาสท จะเก ด ความผ ดพลาด ความเส ยหาย การร วไหล ความส ญเปล า หร อเหต การณ ท ไม พ ง ประสงค ท ท าให งานไม ประสบผลส าเร จ ตามว ตถ ประสงค และเป าหมายท กาหนด (ท มา : ค ม อการดาเน นงานการควบค มภายในเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาฯ สพฐ.,๒๕๕๒)

5 ความเส ยงของหน วยงาน การไม บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมาย การบร หารงานไม ม ประส ทธ ภาพ ผลการดาเน นงานม ข อบกพร องผ ดพลาด การใช จ ายเง นไม ประหย ดและไม ค มค า ม ป ญหาการท จร ต

6 การว เคราะห ความเส ยง โอกาสท จะเก ด ความเส ยง ส งมาก ส ง ปานกลาง น อย น อยมาก ความถ โดยเฉล ย 1 เด อนต อคร ง หร อมากกว า 1-6 เด อนต อ คร งแต ไม เก น 5 คร ง คะแนน ป ต อคร ง ป ต อคร ง 2 5 ป ต อคร ง 1 ผลกระทบ ม ลค าความเส ยหาย คะแนน ส งมาก > 10 ล านบาท 5 ส ง > 2.5 แสนบาท 10 ล านบาท 4 ปานกลาง >50,000 บาท -2.5 แสนบาท 3 น อย >10,000 บาท-50,000 บาท 2 น อยมาก ไม เก น 10,000 บาท 1

7 การว เคราะห ระด บของความเส ยง ระด บของความเส ยง (Degree of Risk) โอกาสท จะเก ดความเส ยง 5 ม ความเส ยงส งมาก ม ความเส ยงส ง ม ความเส ยงปานกลาง ม ความเส ยงต า

8 การควบค มความเส ยงของหน วยงาน ๑ การกาก บการด แลท ด (Good Governance) ๒ การบร หารความเส ยง (Risk Management) ๓ การควบค มภายใน (Internal Control)

9 การกาก บการด แลท ด (Good Governance) ๖ องค ประกอบ ของหล ก ธรรมาภ บาล

10 การบร หารความเส ยง ค อ กระบวนการท เป นระบบในการบร หารป จจ ยและ ควบค มก จกรรมท งกระบวนการการด าเน นการต าง ๆ เพ อลดม ลเหต ของโอกาสท จะท าให เก ดความเส ยหายจาก การด าเน นการท ไม เป นไปตามแผน เพ อให ระด บของความ เส ยงและผลกระทบท จะเก ดข นในอนาคตอย ในระด บท สามารถยอมร บได ควบค มได และตรวจสอบได อย างเป น ระบบ (ท มา : ค ม อคาอธ บาย ต วช ว ดฯ ก.พ.ร. ป งปม. ๒๕๕๔)

11 ระบบการควบค มภายใน ห น ว ย ง า น ภ า ค ร ฐ จ ะ ต อ ง จ ด ว า ง ร ะ บ บ การควบค มภายในตามระเบ ยบคณะกรรมการ ตรวจเง นแผ นด นว าด วยการก าหนดมาตรฐาน การควบค มภายใน พ.ศ เพ อให ม การควบค มก าก บด แลท ด และลดป ญหาความ เส ยงภายในหน วยงาน ซ งเป นการสร าง ว ฒนธรรมองค กร

12 การควบค มภายใน (Internal Control) หมายถ ง กระบวนการท ผ ก าก บด แล ฝ ายบร หารและบ คลากรท กระด บของ หน วยร บตรวจ ก าหนดให ม ข นเพ อให ม ความ ม นใจอย างสมเหต สมผลว าการด าเน นงาน จะ บรรล ผลสาเร จตามว ตถ ประสงค

13 ว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน ๑. เพ อให เก ดประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพของการดาเน นงาน (Operation objectives = O) ๒. เพ อให เก ดความเช อถ อได ของการรายงานทางการเง น (Financial Reporting Objectives = F) ๓. เพ อให เก ดการปฏ บ ต ตามกฎหมายและระเบ ยบข อบ งค บท เก ยวข อง ๓. เพ อให เก ดการปฏ บ ต ตามกฎหมายและระเบ ยบข อบ งค บท เก ยวข อง Title in (Compliance here Objectives = C)

14 แนวค ดเก ยวก บการควบค มภายใน แทรกหร อแฝงอย ในการปฏ บ ต งาน ตามปกต บ คลากรท กระด บม ส วนร วมในการทาให ระบบการควบค มภายในเก ดข น ให ความม นใจอย างสมเหต สมผลเท าน น

15 เหต ผลท ทาให การควบค มภายในล มเหลว ความค มค า ก บต นท น ท เก ดข น Text here ขาดความเข าใจ ในกลไกของ การควบค มท กาหนดข น การใช ด ลย Text in พ น จในการ here ต ดส นใจ Text in here เหต ผล การสมร ร วม ค ดก นโดย ท จร ตกระทา การฉ อโกง ผ บร หารใช อานาจหร อ อภ ส ทธ ส งการ เป นอย างอ น ผ ปฏ บ ต งาน ไม ปฏ บ ต ตาม มาตรการท องค กรกาหนด Text in here

16 ใครค อผ ร บผ ดชอบ ต อ การวางระบบควบค มภายใน ผ บร หาร ระด บส ง ผ บร หารระด บ รองลงมา ท กระด บ

17 หน าท ของผ บร หารระด บส ง หน าท ๑. ร บผ ดชอบโดยตรง ในการจ ดให ม การควบค ม ภายในท ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลในระด บ ท น าพอใจอย เสมอ ๒. ประเม นผลการควบค ม ภายในของหน วยงาน ๓. กาหนดให หน วยตรวจสอบภายใน เป นส วนหน งของ การควบค มภายใน

18 หน าท ของผ บร หารระด บรองลงมาท กระด บ หน าท ๑. จ ดให ม การควบค ม ภายในของส วนงาน ท ตนร บผ ดชอบ ๒. สอบทานการ ปฏ บ ต งานท ใช บ งค บ ในหน วยงาน ท ตนร บผ ดชอบ ๓. ปร บปร งเปล ยนแปลง การควบค มภายใน ให ร ดก ม

19 สาระสาค ญของระเบ ยบ คตง. ว าด วย การกาหนดมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ต วระเบ ยบ ๙ ข อ มาตรฐาน การควบค มภายใน ๕ องค ประกอบ

20 ต วระเบ ยบม ท งหมด ๙ ข อ ข อ ๑ ช อระเบ ยบ ข อ ๒ ว นบ งค บใช ข อ ๓ ความหมายต าง ๆ ข อ ๔ ผ ร บผ ดชอบในการนามาตรฐานไปใช

21 ต วระเบ ยบม ท งหมด ๙ ข อ (ต อ) ข อ ๕ จ ดวางระบบการควบค มภายในให เสร จภายใน ๑ ป (๒๗ ต.ค. ๒๕๔๔-๒๖ ต.ค. ๒๕๔๕) รายงานความค บหน าท ก ๒ เด อน (๖๐ ว น) รายงานคร งแรกภายในส นเด อน ม.ค. ๒๕๔๕

22 ต วระเบ ยบม ท งหมด ๙ ข อ (ต อ) ข อ ๖ รายงานตามระเบ ยบ ฯ รายงานอย างน อยป ละคร ง รายงานภายใน ๙๐ ว น น บจากว นส น ป งบประมาณ (๓๐ ก.ย.) หร อป ปฏ ท น (๓๑ ธ.ค.) รายงานคร งแรกรายงานภายใน ๒๔๐ ว น หร อ ภายในส นเด อน ม.ย. ๒๕๔๖ รายงานคร งป ท ๒ ภายในส นเด อน ธ.ค. ๒๕๔๖ หร อ ม.ค. ๒๕๔๗ แล วแต กรณ

23 ต วระเบ ยบม ท งหมด ๙ ข อ (ต อ) ข อ ๗ ไม สามารถปฏ บ ต ได ทาข อตกลง ข อ ๘ บทลงโทษ แจ งกระทรวงเจ าส งก ด หร อผ บ งค บบ ญชา รายงานต อประธานร ฐสภา อาจต องร บโทษปร บทางปกครอง ตามระเบ ยบ ความว าด วยว น ยทางงบประมาณและการคล ง พ.ศ. ๒๕๔๔

24 ต วระเบ ยบม ท งหมด ๙ ข อ (ต อ) ข อ ๙ ประธาน คตง. ม อานาจต ความ และว น จฉ ย ป ญหาท เก ดข นจากการบ งค บใช ระเบ ยบน

25 ความส มพ นธ ขอบเขตหน าท และความร บผ ดชอบระหว าง คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ก บหน วยร บตรวจ ประธานร ฐสภา คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น คณะกรรมาธ การ ของร ฐสภาท เก ยวข อง คณะกรรมาธ การ พ จารณา งบประมาณรายจ าย - กรณ หน วยร บตรวจม เจตนาหร อปล อยปละ ละเลยในการปฏ บ ต ตามมาตรฐานเก ยวก บ การบร หารงบประมาณ หร อตามข อเสนอแนะ ของ คตง.ม อ านาจ เสนอข อส งเกตและ พฤต การณ ของหน วย ร บตรวจต อประธาน ร ฐสภา เพ อแจ งไปย ง คณะกรรมาธ การของ ร ฐสภาท เก ยวข อง และ คณะกรรมาธ การ พ จารณางบประมาณ รายจ ายประจ าป ของ ร ฐสภา ม.16 วางระบบ ควบค มภายใน และตรวจสอบ ภายใน หน วยร บตรวจ - จ ดส ง รายงานตาม ม.15 (3) (ค) สาน กงานการตรวจเง นแผ นด น - มาตรฐานการ ควบค มภายในและ การปฏ บ ต หน าท ของ ผ ตรวจสอบภายใน ให หน วยร บตรวจ น าไปปฏ บ ต ม.15 (3) (ก) - มาตรการป องก น หร อควบค มความ เส ยหายให หน วยร บ ตรวจปฏ บ ต ในกรณ ท เห นว าอาจเก ดความ เส ยหาย ม.15(3) (ข) - มาตรฐานการจ ดท า และแบบการรายงาน จ ดท าและแบบการ รายงานท จ าเป นให หน วยงานร บตรวจ จ ดท า ม.15 (3)(ค) - มาตรการอ นๆ ท เห นสมควร ม.15(3) (ง) (ท มา:

26 มาตรฐานการควบค มภายใน ๕ องค ประกอบ ๑. สภาพแวดล อมของ ๒. การประเม นความเส ยง การควบค ม ๓. ก จกรรมการควบค ม ๔. สารสนเทศ และ การส อสาร ๕. การต ดตามประเม นผล

27 ๑.สภาพแวดล อม ของการควบค ม จ ดท ควรประเม น เป นพ นฐานท สาค ญท ส ด ของการบร หารองค กร ผ ก าก บ ด แล ฝ ายบร หารและ บ คลากรของหน วยร บตรวจ ต องสร างสภาพแวดล อมให บ คลากรท กระด บม ท ศนคต ท ด ต อการควบค มภายใน โดย ส งเสร มใหเก ดจ ตสาน กใน เร องความซ อส ตย จร ยธรรม ความร บผ ดชอบต อหน าท ท ได ร บมอบหมายและ ความสาค ญของประส ทธ ผล การควบค มภายใน ๑. ปร ชญาและร ปแบบการท างานของ ผ บร หาร (๕ ประเด น) ๒. ความซ อส ตย และจร ยธรรม (๗ ประเด น) ๓. ความร ท กษะและความสามารถ ของบ คลากร ( ๕ ประเด น ) ๔. โครงสร างองค กร (๓ ประเด น) ๕. การมอบอ านาจและหน าท ความ ร บผ ดชอบ ( ๒ ประเด น ) ๖. นโยบายว ธ บร หารด านบ คลากร (๕ ประเด น ) ๗. กลไกการต ดตามการตรวจสอบ การปฏ บ ต งาน ( ๒ ประเด น ) ๘. อ น ๆ ( โปรดระบ )

28 ๒. การประเม นความเส ยง จ ดท ควรประเม น ฝ ายบร หารต องให ความส าค ญและประเม น ความเส ยงซ งม ผลกระทบต อ ผลส าเร จตามว ตถ ประสงค ของหน วยร บตรวจท เก ดจาก ป จจ ยภายในและภายนอก ด วยว ธ การท เป นระบบอย าง เพ ยงพอและเหมาะสม ๑. ว ตถ ประสงค ระด บหน วยร บ ตรวจ ( ๒ ประเด น) ๒. ว ตถ ประสงค ระด บก จกรรม ( ๓ ประเด น ) ๓. การระบ ป จจ ยเส ยง ( ๒ ประเด น ) ๔. การว เคราะห ความเส ยง ( ๒ ประเด น ) ๕. การกาหนดว ธ การควบค มเพ อ ป องก นความเส ยง (๔ ประเด น) ๖. อ น ๆ ( โปรดระบ )

29 ๓. ก จกรรมการควบค ม จ ดท ควรประเม น เป นว ธ การต างๆท น ามาใช ใน การปฏ บ ต งานซ งก าหนดหร อ ออกแบบเพ อป องก นหร อลด ความเส ยงอย างม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล ฝ ายบร หารต อง จ ดให ม ก จกรรมการควบค มท ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล เพ อป องก นหร อลดความ เส ยหาย ความผ ดพลาดท อาจ เก ดข นและให สามารถบรรล ผล สาเร จตามว ตถ ประสงค ของการ ควบค มภายใน ๑. ก จกรรมก าหนดข นตามว ตถ ประสงค และ ผลการประเม นความเส ยง ๒. บ คลากรท กคนทราบและเข าใจว ตถ ประสงค ของก จกรรม ๓. ก าหนดขอบเขตอ านาจหน าท และวงเง น อน ม ต ของผ บร หารไว ช ดเจนและเป น ลายล กษณ อ กษร ๔. ม มาตรการป องก น ด แลร กษาทร พย ส น อย างร ดก มและเพ ยงพอ ๕. แบ งแยกหน าท การปฏ บ ต งานท สาค ญหร อท เส ยงต อความเส ยหาย เช น การอน ม ต การบ นท กบ ญช ด แลร กษาทร พย ส น ๖. ม ข อก าหนดเป นลายล กษณ อ กษรและ บทลงโทษ ๗. ม มาตรการต ดตามและตรวจสอบให การ ด าเน นงานขององค กรเป นไปตามกฎระเบ ยบ ข อบ งค บ และมต ครม.

30 ๔. สารสนเทศและ การส อสาร ส วนสน บสน นท สาค ญต อ ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ในการก าหนด กลย ทธ ประเม น ความเส ยงและก จกรรมการ ควบค ม ฝ ายบร หารต องจ ดให ม สารสนเทศอย างเพ ยงพอ เหมาะสม เช อถ อได และส อสาร ให ฝ ายบร หารและบ คลากรอ น ๆ ท เก ยวข องท งภายในและ ภายนอกหน วยร บตรวจ ซ ง จ าเป นต องใช สารสนเทศน นใน ร ปแบบท เหมาะสมและท นเวลา จ ดท ควรประเม น ๑. ม ระบบสารสนเทศและสายการรายงานสาหร บการ บร หารและต ดส นใจของฝ ายบร หาร ๒. จ ดท าและรวบรวมข อม ล งานการเง น การ ปฏ บ ต ตามกฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ และมต ครม. ไว อย างถ กต อง ครบถ วน เป นป จจ บ น ๓. จ ดเก บข อม ล /เอกสารการจ ายเง นและการ บ นท กบ ญช ไว ครบถ วน สมบ รณ เป นหมวดหม ๔. รายงานข อม ลท จ าเป นท งจากภายในและ ภายนอกให ผ บร หารท กระด บ ๕. ม ระบบต ดต อส อสารท งภายในและภายนอก อย างพอเพ ยง เช อถ อได และท นกาล ๖. ส อสารช ดเจนให ท กคนทราบและเข าใจบทบาท หน าท ของตนเองเก ยวก บการควบค มภายใน ป ญหา จ ดอ อน ท เก ดข นและแนวทางแก ไข ๗. ม กลไก ช องทางให บ คลากรสามารถเสนอ ข อค ดเห น หร อข อเสนอแนะในการปร บปร งการ ด าเน นงานขององค กร ๘. ร บฟ งและพ จารณาข อร องเร ยนจากภายนอก

31 ๕.การต ดตามประเม นผล จ ดท ควรประเม น เป นว ธ การท ช วยให ฝ าย บร หารม นใจว าระบบการควบค ม ภายในม การปฏ บ ต ตาม ฝ าย บร หารต องจ ดให ม การต ดตาม ประเม นผล ในระหว างการ ปฏ บ ต งาน และเป นรายคร ง อย างต อเน องและสม าเสมอ เพ อให ม นใจว าระบบการ ควบค มภายในท ก าหนดหร อ ออกแบบไวเพ ยงพอ เหมาะสม ม ประส ทธ ผลหร อต องปร บปร ง ๑. เปร ยบเท ยบแผนและผลการด าเน นงานและ รายงานให ผ ก าก บด แลทราบเป นลายล กษณ อ กษร อย างต อเน อง สม าเสมอ ๒. กรณ ผลไม เป นตามแผนม การด าเน นการแก ไข ๓. ม การต ดตามผลในระหว างการปฏ บ ต งาน ๔. ม การต ดตามและตรวจสอบการปฏ บ ต ตามระบบ การควบค มภายในอย างต อเน อง สม าเสมอ ๕. ม การประเม นผลความเพ ยงพอและประส ทธ ผล ของการควบค มภายในและประเม นการบรรล ตาม ว ตถ ประสงค ขององค กรในล กษณะการประเม น CSA และ/หร อประเม นอย างเป นอ สระอย างน อย ป ละหน งคร ง ๖. ม การรายงานผลการประเม นและรายงานการ ตรวจสอบของผ ตรวจสอบภายในโดยตรง ๗. ต ดตามผลการแก ไข ข อบกพร องท พบจากการ ประเม นและการตรวจสอบของผ ตรวจสอบภายใน ๘.ก าหนดให ผ บร หารต องรายงานต อผ ก าก บด แลใน กรณ ท ม การท จร ตหร อสงส ย ว าท จร ต ไม ปฏ บ ต ตาม กฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ มต ครม. ท อาจม ผลกระทบต อองค กร อย างม น ยสาค ญ

32 การต ดตามประเม นผล การต ดตามผล ระหว างการปฏ บ ต งาน (Ongoing Monitoring) การประเม นผลเป นรายคร ง (Separate Evaluation) ประเม นอ สระ

33 ประเม นตนเอง Control Self Assessment ภายใน ค อ ผ ตรวจสอบภายใน ท กคนในองค กรประเม นความเส ยง แบบสอบถาม ประช มเช งปฏ บ ต การ ภายนอก ค อ ผ ตรวจสอบอ สระ

34

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

ส าน กงานตรวจสอบภายใน

ส าน กงานตรวจสอบภายใน การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบภายใน ส าน กงานตรวจสอบภายใน ค าน า ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยรามค าแหง ได จ ดการความร เก ยวก บการตรวจสอบ ภายใน โดยรวบรวมจากเอกสาร ต ารา แนวปฏ บ ต ท ด และจากประสบการณ

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

มาตรฐานสากลการปฏ บ ต งานว ชาช พการตรวจสอบภายใน INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING

มาตรฐานสากลการปฏ บ ต งานว ชาช พการตรวจสอบภายใน INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING มาตรฐานสากลการปฏ บ ต งานว ชาช พการตรวจสอบภายใน INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING มาตรฐานสากลการปฏ บ ต งานว ชาช พการตรวจสอบภายใน (International Standards for the

More information

การอบรมส มมนา การทบทวนและการปร บปร งระบบการควบค มภายในขององค กร

การอบรมส มมนา การทบทวนและการปร บปร งระบบการควบค มภายในขององค กร การอบรมส มมนา การทบทวนและการปร บปร งระบบการควบค มภายในขององค กร ว นท 21 เมษายน 2558 To be at the Forefront of the Consulting Business TRIS Corporation Co., Ltd. www.tris.co.th การทบทวนและการปร บปร งระบบการควบค

More information

รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน

รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน รายงานการต ดตามประเม นผลการภายใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ประจ าป งบประมาณ 2554 งานจ ดระบบบร หารและพ ฒนาองค กร กล มอ านวยการ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

More information

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ ร ย นปร ป หน วยตรว สอบภ ยใน มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ คำนำ สร ปผลการดาเน นงาน หน วยตรวจสอบภายใน ป งบประมาณ พ.ศ.2556 เล มน จ ดทาข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร ปรายงานผลการปฏ บ ต งานของหน วยตรวจสอบภายใน มหาว

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

สนองกลย ทธ ข อ 4 การบร หารจ ดการองค กรท ด ผ ร บผ ดชอบ นายส พจน กล าหาญ ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง

สนองกลย ทธ ข อ 4 การบร หารจ ดการองค กรท ด ผ ร บผ ดชอบ นายส พจน กล าหาญ ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง โครงการ การอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การระบบควบค มภายใน ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13.1 ความเห นของคณะกรรมการบร ษ ท เก ยวก บการควบค มภายใน ได ตระหน กถ งความสาค ญของการจ ดให ม ระบบควบค มภายใน เพ อให เป นไป ตามหล กของการกาก บด แลก จการท ด เพ

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม แผนกลย ทธ การบร หาร ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กล มบร หาร คานา สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ 2554 2558 เพ อใช เป นแนวทางในการบร

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต 1. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น กองอาคารสถานท และยานยนต ส งก ดว ทยาล ยอ สลามยะลา จ ดต งข นเม อ ป ค.ศ.2003 โดยเปล ยนจาก ช อฝ ายอาคารสถานท และยานยนต มาเป นกองอาคารสถานท

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก รายงานการตรวจสอบการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพ ขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) เป นองค กรท จ ดต งข นตาม พระราชบ ญญ ต หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ.2545

More information

๑. การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล

๑. การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล การจ ดการความเส ยง สารบ ญ เน อหา หน า การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล 1 การจ ดการความเส ยงการให บร การเคร อข ายและการสอบประก นค ณภาพการศ กษาด าน 11 การจ ดการความเส ยงด านการเง นและ 23 ๑. การจ

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

เม อได คะแนนร อยละความส าเร จแล ว สามารถสร ปผลประเม นโดยม เกณฑ ด งน. ร อยละความส าเร จ = คะแนนท ได x ๑๐๐ คะแนนเต ม 1 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง.

เม อได คะแนนร อยละความส าเร จแล ว สามารถสร ปผลประเม นโดยม เกณฑ ด งน. ร อยละความส าเร จ = คะแนนท ได x ๑๐๐ คะแนนเต ม 1 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง. รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการส าน ก/กล ม และบ คคล รอบ ๑๒ เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ( ส าน กงาน ปปง.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 องค การบร หารส วนตาบลบ านยา อาเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน สารบ ญ เร อง หน า 1. ระด บหน วยงานย

More information

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า 3 บทน า นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 ในการจ ดก าหนดนโยบายในการบร หารจ ดการ กองบร การการศ กษาได น าผลการด าเน นงานของกอง บร การการศ กษาจากแผนการด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information