โครงการ I Love Office ก บ 7ส

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการ I Love Office ก บ 7ส"

Transcription

1 โครงการ I Love Office ก บ 7ส บรรยายโดย : อภ ญญา ส มมา ว นท : 28 มกราคม 2556

2 ห วข อ มาร จ ก 7 ส ก นเถอะ การด าเน นโครงการ I Love Office ก บ 7 ส ในทร การประเม นผลก จกรรม 7 ส

3 มาร จ ก 7 ส ก นเถอะ

4 ภาพในอด ต

5

6

7 1. สะสาง SEIRI What is ก จกรรม 7ส? ก จกรรมพ นฐานส าหร บท กองค กรเพ อเพ มผลผล ต ของหน วยงาน ช วยให หน วยงานม ประส ทธ ภาพใน การท างานด ข นอย างเสมอต น เสมอปลายและย ง ช วยให เก ดความปลอดภ ยในการท างานมากข น รวมท งย งช วยท าให พน กงานม จ ตส าน กในการ รวมทงยงชวยทาใหพนกงานมจตสานกในการ ท างานท ม ระเบ ยบเร ยบร อย ม ใจร กสถานท ท างาน และม ความร วมม อในการท างานก บผ อ น ท าให บรรยากาศในการท างานโดยรวมด ข น Office Staff f Office 2. สะดวก 3. สะอาด 4. ส ขล กษณะ 5. สร างน ส ย 6. สวยงาม 7. ส งแวดล อม SEITON SEISO SEIKETSU SHITSUKE

8 สะสาง ค อ การแยกของท จ าเป นและไม จ าเป นในการท างานให ออกจากก น อย างเห นช ดเจน ของท ไม จ าเป นให ขจ ดท งไป ส วนของท ต องการ เก บให เป นระเบ ยบและก าหนดปร มาณท เหมาะสม ของไม ใช ไม ม ค า ท งไปเลย ของไม ใช แต ม ค า ขาย เก บ ของท ใช -เก บ ม ป ายบอก ให ม นใจว าม แต ของท จ าเป นเท าน นในสถานท ท างาน

9 เม อไม ม การสะสาง ม ของท ไม ต องการปนอย มาก ท ท างานค บแคบ หาของไม เจอ เส ยเวลา เปล องสถานท เปลองสถานท ตรวจสอบยาก เอกสารซ าซ อนเก นความจ าเป น เส อมค ณภาพ - ส ญเส ยอ ปกรณ

10 นโยบาย ของการสะสาง สะสาง ข นตอน นโยบาย Paperless ส ารวจเอกสารต างๆในหน วยงาน ค ดแยกประเภทกระดาษ 1. เอกสารท ท าลายท งได เลย 2. เอกสารท ต องแสกนเก บไว ในระบบก อน แล วท าลายท งได 3. เอกสารท ต องแสกนเก บไว ในระบบก อน แล วส งเอกสารไปเก บ ท คล งเอกสาร 4. เอกสารท ต องเก บไว ในพ นท ท างาน

11 นโยบาย ของการสะสาง การน าระบบงานเอกสารอ เล กทรอน กส ใช ในองค กร

12 นโยบาย ของการสะสาง เคร องม อในการจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส INFOMA: WebForm ให การรองร บระบบงานในล กษณะ Web Application ก าหนดความปลอดภ ยข อม ล เช น ข อม ลส วนกลาง, เฉพาะหน วยงาน, ส วนบ คคล

13 จ าลองการท างานเปร ยบเสม อนม ต เอกสาร, ล นช ก, แฟ มหล ก, แฟ มย อย, เอกสาร

14 สะดวก ค อ การจ ดเก บส งของให เหมาะสมเป นระเบ ยบให สะดวกในการหย บใช ว ธ การ ของท ใช งานม ป ายบอก และเห นอย างช ดเจน ก าหนดขอบเขตของพ นท และความจ าเป นของเอกสารท ต องใช ของท ใช งานประเภทเด ยวก นจ ดให เป นหมวดหม อ ปกรณ ท ใช งานร วมก น ควรจ ดวางบนโต ะกลาง ของใช งานบ อยให วางใกล ต ว ควรจะม ช อหร อเลขรห สในแต ละแฟ ม/ล นช ก

15 เม อไม ม การท า ส สะดวก วางไม เป นท แน นอน เส ยเวลา ไม ได แสดงบอกไว หายาก ไม ได เก บเข าท เด ม เก ดอ บ ต เหต ได ง าย

16

17 ม ท ส าหร บของท กส งและ ของท กส งต องอย ในท ของม น

18 สะอาด ค อ การท าความสะอาดสถานท อ ปกรณ เคร องม อ เคร องใช เพ อท าให สภาพแวดล อมในการท างานด ข น และขจ ดต นเหต แห ง ความสกปรก ท าให บรรยากาศในการท างานสดช น น าท างาน ปราศจากเช อโรค

19 จ ดเร มต นของความสะอาด 1. ก อนอ นให ท าความสะอาดบร เวณโต ะท างานก อน หล กเล ยงการม เศษขยะ ส งสกปรก และส งแปลกปลอมในสถานท ท างาน ลดจ ดท ท าความสะอาดได ล าบากให น อยลง เช น บร เวณใต โต ะ ช นวางของข างโต ะ 2. ท าความสะอาดอ ปกรณ, เคร องม อ ต างๆท ต องใช งานบ อยๆ 3. ป ดกวาดเช ดถ แม กระท งจ ดเล กๆ 4. ปร บปร งซ อมแซม ส งของ/เอกสารท ช าร ด การท าความสะอาด เป นการตรวจสอบ

20 ส ขล กษณะ ค อ การร กษามาตรฐาน 3ส อย างต อเน อง พร อมท งพ ฒนาให สภาพแวดล อมในสถานท ท างานม ความสะอาดสดช น และร กษา สภาพท ด ไว ตลอดไป ข นตอน 1. ท าสะสาง สะดวก และสะอาด (3ส แรก)อย างต อเน อง โดยท กคนม ส วนร วมด าเน นการ 2. ร วมก นปร งแต งสถานท ท างานให สะอาด เป นระเบ ยบ 3. ขจ ดส งท ไม ถ กส ขล กษณะ หร อมลภาวะต างๆ ออกจากสถานท ท างาน

21 สร างน ส ย ค อ ผ ปฏ บ ต งานท กคนร วมก นก าหนด กฎระเบ ยบและปฏ บ ต ตาม ให ต ดเป นน ส ย แนวทาง ฝ กอบรมให ความร แก พน กงานอย างสม าเสมอ ร วมก นก าหนดจ ดท ามาตรฐานการท างาน/กฎระเบ ยบต างๆ รวมกนกาหนดจดทามาตรฐานการทางาน/กฎระเบยบตางๆ และ ปฏ บ ต ตามอย างเคร งคร ด ได แก PM-PQM-01 ก จกรรม 7 ส WI-PQM ค ม อการด าเน นก จกรรม 7ส มาตรฐาน 7ส ของบร ษ ท หร อของหน วยงาน สร างท ศนคต ท ด ในการท างาน ร วมก บ ก จกรรม 7ส

22 สวยงาม ค อการจ ดสภาพแวดล อมในสถานท ท างานให เป นระเบ ยบเร ยบร อย เหมาะสม ไม ฟ มเฟ อย รวมถ ง เป นภาพล กษณ ของบร ษ ท ร ปแบบในการท างาน เช น ต เอกสาร,ส นแฟ ม,ต วหน งส อ,ส ฯลฯ ความสวยงามของ Office ร ปแบบป ายช อพน กงาน

23 ส งแวดล อม ค อ การสร างบรรยากาศท ด ในการท างาน รวมถ งการจ ดสถานท ท างานให อย ในสภาวะท ปลอดภ ย ไม เอ อต อการเก ดอ บ ต เหต ใด ๆ เช น ให ม ต นไม ประด บได แต ต องไม เป นอ นตราย

24 การด าเน นโครงการ I Love Office ก บ 7 ส ในทร

25 ข นตอนการท าก จกรรม 7 ส ระด บองค กร 1. ประกาศเป นนโยบายขององค กร โครงการ I Love Office ก บ 7 ส 2. จ ดต งคณะกรรมการ 7 ส 3. จ ดอบรมให ความร แก บ คลากร ของหน วยงาน 4. จ ดท าแผนการด าเน นก จกรรมท งป 5. ก าหนดมาตรฐานกลาง/ก าหนดแบ งพ นท ร บผ ดชอบ 6. ตรวจสอบพ นท การท างาน ประเม นผล 7. สร ปผลการตรวจ/ประเม น 8. ส อสารผลการประเม น 9. แก ไข ปร บปร ง อย างต อเน อง ( 7ส ย งย น)

26 การแต งต งคณะกรรมการ 7 ส ม วาระการด ารงต าแหน ง 4 ป เพ อปฏ บ ต หน าท ด งน 1.จ ดประช มตามระยะเวลาท ก าหนด เพ อท าแผนงานก จกรรม 7ส ประจ าป ใน ภาพรวมของบร ษ ท และ แจ งข าวสาร ป ญหาอ ปสรรค ความค บหน าในการท างาน 2.ตรวจประเม น ให ค าแนะน า และรณรงค ก จกรรม 7ส ภายในบร ษ ท 3.จดทาแผน จ ดท าแผน มาตรฐาน และเป นท ปร กษาการท า และเปนทปรกษาการทา 7ส ภายในสายงานของตน 4.ด แลการท าก จกรรม 7ส ภายในสายงานของตน ให เก ดการพ ฒนาอย างต อเน อง

27 การด าเน นก จกรรม 7 ส อย างย งย น ม ก จกรรมต างๆภายในโครงการด งน ก จกรรม Big Cleaning Day ตามอาคาร ส าน กงานต างๆ

28

29 Big Cleaning Day at True Tower

30

31 Big Cleaning Day at LCC Tower

32 Big Cleaning Day at True Tower2( ธญาณ)

33

34 ส อการรณรงค ประชาส มพ นธ ตามจ ดท มองเห นได ง าย

35 การประเม นผลก จกรรม 7 ส

36 1.ส าน กงานท วไป จ ดท ามาตรฐานกลางและภาพเกณฑ การให คะแนน หมวด1 โต ะท างานส วนบ คคล หมวด1 สายไฟ หมวด2 ต เก บเอกสาร หมวด2 อ ปกรณ ไฟฟ า / เคร องด บเพล ง (แผนผ งต าแหน งไฟฟ า แสงสว าง) หมวด3 การวางกล อง-ส งของ หมวด3 ป ายรอด าเน นการ หมวด4 บอร ด 7/แฟ ม 7ส/ File ข อม ล 7ส ข อม ลก จกรรม 7ส

37 ห วข อการตรวจประเม น 7 ส แบ งการตรวจเป น 4 หมวด ได แก 1. บร เวณโต ะท างาน ส วนบ คคล 2. ช น /ต เก บเอกสาร/ว สด อ ปกรณ 3. พ นท ส วนกลาง 4. การด าเน นก จกรรม 7ส

38

39 2. Retail Shop จ ดท ามาตรฐานกลางและภาพเกณฑ การให คะแนน หมวด1 บร เวณเคาน เตอร, และพ นท ให บร การล กค า หมวด2 พ นท ส วนกลาง/Backroom ข อม ลก จกรรม 7ส

40 การด าเน นการประเม นก จกรรม 7ส ของบร ษ ท ส มตรวจจากคณะกรรมการกลาง 3 คร ง ต อป หน วยงาน Shop ท วประเทศ ตรวจประเม นตนเอง และส งผลกล บผ าน Web + คณะกรรมการส ม (ป ละ (ปละ 4 คร ง ครง ทกไตรมาส) ท กไตรมาส)

41 ความคาดหมาย และเป าหมายของก จกรรม 7 ส ส าน กงานท วไปคะแนนการตรวจ = 100 คะแนน Goal Pass 80 คะแนน Retail Shop คะแนนการตรวจ = 143 คะแนน Goal Pass 85 %

42 ข อม ลก จกรรม 7ส เข าด ได ใน

43

44 ข อม ลก จกรรม 7ส on web

45 ด ภาพเกณฑ การให คะแนนได แบบฟอร มต างๆ

46

47 สามารถเป ดด ภาพเกณฑ ได เช น หมวด1 โต ะท างานส วนบ คคล

48

49 การต งท มท ปร กษาก จกรรม 7ส หากท านย งม ข อสงส ย ม ค าถามมากมาย ต องการผ แนะน า... ท มท ปร กษา 7 ส สามารถช วยท านได

50 เป นการประเม นผลงานการปฏ บ ต งาน (BSC) โดยหน วยงานต นส งก ด (ไม บ งค บ)

51 แจ งข าวคราว/ ผลการตรวจ /การรณรงค ผ านวารสารบร ษ ท ผ านส อภายในบร ษ ท

52 โครงการ จ ดประกวดหน วยงาน 7ส ด เด น ประจ าป Before After

53 โครงการ จ ดประกวดหน วยงาน 7ส ด เด น ประจ าป Before After

54 ค ณท าได ถ าได ลงม อท า Before After

55 พ ธ มอบรางว ล สายงาน 7ส ยอดเย ยมประจ าป 2553

56 หน วยงาน 7ส แห งป

57 หน วยงาน 7ส แห งป

58 หน วยงาน 7ส แห งป

59 ท าแบบส ารวจประจ าป และว เคราะห ผล เพ อปร บปร งก จกรรม

60 ท าแบบส ารวจประจ าป และว เคราะห ผล เพ อปร บปร งก จกรรม

61 ท าแบบส ารวจประจ าป และว เคราะห ผล เพ อปร บปร งก จกรรม

62 Q & A

63 Together, we can make it true.

รายงานสร ปผลการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส ประจาป งบประมาณ 2557

รายงานสร ปผลการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส ประจาป งบประมาณ 2557 รายงานสร ปผลการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส ประจาป งบประมาณ 2557 จ ดทาโดย คณะกรรมการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส สาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ก นยายน 2557 คานา รายงานฉบ บน จ ดทาข นเพ อรายงานผลการดาเน

More information

การจ ดก จกรรมอน ร กษ พล งงานกล มย อย (Small Group Activity)

การจ ดก จกรรมอน ร กษ พล งงานกล มย อย (Small Group Activity) การจ ดก จกรรมอน ร กษ พล งงานกล มย อย (Small Group Activity) โดย ก Tree Zone 4/381 7 กก 12150 : 0 2532 8187-8 : 0 2533 2481 บทสร ปผ บร หาร สภาวะว กฤตการณ ทางด านพล งงานของโลกในป จจ บ น ท าให ราคาของเช อเพล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล

การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล 1.1 การก าหนดค ณสมบ ต ของตาแหน ง 1.2 ว ธ การร บสม คร 1.3 จ ดทาค ม อกฎระเบ ยบว น ย 1.4 การปฐมน เทศ 1.5 การปฏ บ ต เม อพน กงานทาผ ด 5 = ก าหนดค ณสมบ ต ก าหนดให

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ส าน กความปลอดภ ยแรงงาน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ค าน า กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น หน าท 1 จาก 18 แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจาป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น 1... 2... 3... 4... 5... ผ ร บการประเม น........ โรงเร ยน......... รายการประเม น

More information

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

More information

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ ร ย นปร ป หน วยตรว สอบภ ยใน มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ คำนำ สร ปผลการดาเน นงาน หน วยตรวจสอบภายใน ป งบประมาณ พ.ศ.2556 เล มน จ ดทาข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร ปรายงานผลการปฏ บ ต งานของหน วยตรวจสอบภายใน มหาว

More information

กองอาคารสถานท รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ภาค 1 ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน

กองอาคารสถานท รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ภาค 1 ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ภาค 1 ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน ต ลาคม 2554) มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าภาค 1 ป การศ

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนตาบลคลองไทร อาเภอท าฉาง จ งหว ดส ราษฎร ธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ขององค การบร หารส วนตาบล คลองไทรฉบ บน จ ดทาข

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library)

รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library) 1. ความเป นมา รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library) กรมการบ นพลเร อนในฐานะท เป นหน วยงานท ได ร บมอบหมายก าก บด แลก จกรรมการขนส

More information

แผนปฏ บ ต การลดการใช พล งงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ราชบ ณฑ ตยสถาน

แผนปฏ บ ต การลดการใช พล งงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ราชบ ณฑ ตยสถาน แผนปฏ บ ต การลดการใช พล งงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ราชบ ณฑ ตยสถาน ค าน า ตามมต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๐ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให หน วยงานราชการด าเน นมาตรการลดใช พล งงานลงให ได อย างน อยร อยละ ๑๐ เม อเปร

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 บทสร ปส าหร บผ บร หาร การประเม นผลการดาเน นโครงการงาน มหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก. จ งหว ดชลบ ร 2557 ม ว ตถ ประสงค เฉพาะ

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ

สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ ว นท 3-8 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ มหาว ทยาล ยรามค าแหง จ งหว ดกร งเทพฯ มหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน ค าน า การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและ ย ทธศาสตร ท ก าหนดไว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

ฝ ายความปลอดภ ยในการท างานและอาช วอนาม ย

ฝ ายความปลอดภ ยในการท างานและอาช วอนาม ย ฝ ายความปลอดภ ยในการท างานและอาช วอนาม ย ค าน า ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการท างาน พ.ศ. 2549 หมวด 1 บทท วไป ข อ 4 ให นายจ างซ งม ผ ร บเหมาช

More information