ระบบสารสนเทศ (Information System)

Size: px
Start display at page:

Download "ระบบสารสนเทศ (Information System)"

Transcription

1 ระบบสารสนเทศ (Information System) ระบบสารสนเทศส าน กงาน (Office Information System : OIS) บส452 ระบบส าน กงานอ ตโนม ต ในห องสม ดและศ นย สารสนเทศ อ. แววตา เตชาทว วรรณ 18 ม ถ นายน 2550 เป นการน าเทคโนโลย คอมพ วเตอร มาใช ในการรวบรวม จ ดเก บ และ ค ดเล อกสารสนเทศจากสภาพแวดล อมและการปฏ บ ต งานขององค กร เพ อเปล ยนข อม ลด บ (Data) เป นสารสนเทศ (Information) ท เป น ประโยชน ในการสน บสน นการท างาน การต ดส นใจ การส อสาร การ ประสานงาน การควบค ม การว เคราะห และการมองภาพรวมของ องค กร Suppliers Input ระบบสารสนเทศในองค กร ORGANIZATION INFORMATION SYSTEM Processing Classifying Arrange Calculate Feedback Customers Output Regulatory Agency Stockholders Competitors พ ฒนาการและร ปแบบของระบบสารสนเทศ เป นย คของการใช กระดาษท เร ยก paper dragon ม การใช ระบบอ ตโนม ต ส าหร บงานบ ญช และเอกสาร ท เร ยกว า EAM (Electronic Accounting Machine) 1960s 1970s ม การใช ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานใน องค กร ได แก MIS 1970s 1980s ม การใช ระบบสารสนเทศเพ อควบค มการบร หารงาน และการต ดส นใจ ได แก DSS, ESS 1985 ป จจ บ น สารสนเทศเป นส นทร พย (asset) ขององค กร และม ส วนส งเสร มการได เปร ยบเส ยเปร ยบในการแข งข น ทางธ รก จ เป าหมายของการใช ระบบสารสนเทศ (Goals of information systems) 1. เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการท างาน 2. เพ อเพ มผลผล ต 3. เพ อเพ มค ณภาพในการบร การล กค า 4. เพ อการผล ตส นค าใหม หร อขยายผล ตภ ณฑ 5. เพ อสร างทางเล อกในการแข งข นได 6. เพ อสร างโอกาสทางธ รก จ 7. เพ อด งด ดล กค าไว 1

2 การว เคราะห การลงท น งบประมาณ การพยากรณ การจ ดการกองท น การตรวจสอบ บ ญช เจ าหน บ ญช ล กหน ระบบจ ดซ อ งบประมาณ รายการงบการเง น การว เคราะห ตลาด การว เคราะห ล กค า การว เคราะห ค แข ง การออกแบบการผล ต การออกแบบส งอ านวยความ สะดวก การผล ต คอมพ วเตอร ช วยในการ ออกแบบและผล ต (CAD/CAM) การออกแบบทางว ศวกรรม (Engineering design) การพ ฒนา/ การเสนอทางเทคน ค สภาพแวดล อมทางเทคน ค สภาพแวดล อมทางการตลาด การว จ ย/ การเสนอการว จ ย การผล ต การตลาด การขาย การวางแผนทร พยากร ระบบสว สด การ การฝ กอบรม แฟ มบ คคล การจ ายเง นเด อน 2

3 ระบบสารสนเทศเพ อให บร การคนในองกรค 6 ประเภท 1. Knowledge worker ได แก ผ ออกแบบผล ตภ ณฑ หร อสร างองค ความร ใน องค กร เช น ว ศวกร สถาปน ก บรรณาร กษ เป นต น 2. Data worker ได แก กล มคนท ท างานด านเอกสารและข อม ล เช น เลขาน การ เสม ยน เป นต น 3. Production / Service worker ได แก กล มคนท ท างานด านการผล ตหร อ ให บร การ 4. Middle manager เป นผ บร หารส งส ดม หน าท วางแผน ก าหนดนโยบายและ เป าหมาย/ว ตถ ประสงค ขององค กร และต ดส นใจในระยะยาว (making longrange decision) 5. Senior manager เป นผ น าเอาแผนและนโยบายของ Senior manager มา ด าเน นการ 6. Operational manager ท าหน าท ตรวจตราก จกรรมประจ าว นขององค กร ระด บสารสนเทศในองค กร แบ งเป น 4 ระด บ ได แก 1. Operational level 2. Knowledge level 3. Management level / Middle manager 4. Strategic level / Senior manager ประเภทของระบบสารสนเทศ Transaction processing system -TPS Office Automation System OAS Knowledge Work System KWS Management Information System MIS Decision Support System DSS Executive Support System - ESS Information System Architecture Strategic level ESS Management Level DSS, MIS Knowledge Level OAS, KWS Operational level TPS Hardware Software Data Network Senior manager Operational manager Middle manager Knowledge workers Data workers Production/Service workers ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing System: TPS) การประมวลผลรายการ เป นระบบท เก ยวข องก บการด าเน นงาน ประจ าว นขององค กร ซ งเป นการปฏ บ ต งานในล กษณะซ าๆ ก น ท กว น (Routine) เช น งานช าระค าส นค า งานบร การย ม-ค น หน งส อ งานบ นท กข อม ลบรรณาน กรม ระบบจ ายเง นเด อนและ ค าจ าง เป นต น งานท เก ดข นในระด บผ ปฏ บ ต งาน ม การก าหนดว ตถ ประสงค ข นตอนการท างาน และการใช ทร พยากรอย างช ดเจน ต วอย างระบบงานย อยของการประมวลผล 1. ระบบการจ ายเง นเด อน (Payroll system) 2. ระบบใบส งซ อ (Order entry system) 3. ระบบส นค าคงคล ง (Inventory system) 4. ระบบใบก าก บส นค า (Invoicing system) 5. ระบบการส งส นค า (Shipping system) 6. ระบบบ ญช (Accounting system) 7. ระบบบ ญช ล กหน (Account receivable system) 8. ระบบบ ญช เจ าหน (Account payable system) 3

4 ระบบฐานความร (Knowledge Work System :KWS) เป นระบบท รวบรวมข อม ลไว ใช ในการแก ป ญหา เพ อใช เป นฐานในการ ต ดส นใจของเคร องคอมพ วเตอร ในระบบผ เช ยวชาญ ป ญญาประด ษฐ (Artificial Intelligence: AI) ระบบฐานความร (Knowledge Work System: KWS) ระบบผ เช ยวชาญ หมายถ ง โปรแกรมคอมพ วเตอร ท แสดง ความสามารถได เหม อนผ เช ยวชาญในสาขาต าง ๆ หร อในงานเฉพาะ ด าน ม กระบวนการให เหต ผลและให ข อม ลเก ยวก บค าแนะน าแก ผ ท จะต อง ต ดส นใจ ระบบผ เช ยวชาญ (Expert System) ภาษาธรรมชาต (Natural Languages) ห นยนต (Robotics) เคร อข ายเส นประสาท (Neural networks) ระบบฐานความร (Knowledge Work System :KWS) ต วอย างการน าระบบผ เช ยวชาญมาประย กต ใช ในธ รก จ งานด านบ ญช และการเง น ค าแนะน าและช วยเหล อด านภาษ การต ดส นใจด านส นเช อ ค าแนะน าด านการลงท น งานด านการผล ต การท าตารางงาน การเล อกเส นทางขนส ง การออกแบบผล ตภ ณฑ ศาสตร ด านห นยนต (Robotics) งานด านการตลาด ตอบค าถามล กค า การก าหนดเวลาทางการตลาด งานด านธ รก จท วไป เสนอแนกลย ทธ ต าง ๆ การประเม นผลงานพน กงาน ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ (Management Information System: MIS) สน บสน นการท างานของผ บร หารระด บล างและระด บกลาง โดยการ น าเสนอรายงาน ข อม ลท วไป ข อม ลเฉพาะด าน และข อม ลในอด ต ซ ง จะเน นความต องการของบ คลากรภายในองค กรมากกว าบ คคลหร อ หน วยงานภายนอก ระบบ MIS จะช วยงานด านการวางแผน การควบค ม และการ ต ดส นใจ ซ งม กน าข อม ลมาจากระบบ TPS มาประมวลผล โครงสร างของระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ (Structure of MIS) Transaction Processing Systems แฟ มข อม ล การส งซ อ แฟ มข อม ล การผล ต Management Information Systems ข อม ล การขาย ข อม ล ต นท นส นค า MIS รายงาน แฟ มข อม ล การบ ญช ข อม ล ค าใช จ าย ผ บร หาร 4

5 ระบบสน บสน นการต ดส นใจ (Decision Support System: DSS) ประเภทของการต ดส นใจ เป นซอฟต แวร ท ช วยในการต ดส นใจเก ยวก บการจ ดการ การรวบรวม ข อม ล การว เคราะห ข อม ล และการสร างต วแบบท ซ บซ อน การต ดส นใจในองค กรม 3 ร ปแบบ ค อ แบบม โครงสร าง แบบไม ม โครงสร าง แบบก งโครงสร าง 1. แบบม โครงสร าง 2. แบบไม ม โครงสร าง 3. แบบก งโครงสร าง ม ความช ดเจน ม ร ปแบบ ม กระบวนการหร อร ป แบบเด ม ๆ ในการต ดส นใจ อย แล ว ประเภทของการต ดส นใจ ประเภทของการต ดส นใจ 1. แบบม โครงสร าง 2. แบบไม ม โครงสร าง 3. แบบก งโครงสร าง บางป ญหาท เก ดข นจ าเป นต องค ด ใหม เน องจากไม ม แบบแผน ไม ม ร ปแบบหร อกระบวนการ ต ดส นใจท จะน ามาใช ได ผ บร หารต องศ กษา ว เคราะห ประเม น และต ดส นใจป ญหาน น ใหม 1. แบบม โครงสร าง 2. แบบไม ม โครงสร าง 3. แบบก งโครงสร าง บางส วนของป ญหาม กระบวนการหร อว ธ การ ต ดส นใจท ช ดเจนแน นอน อย แล ว บางส วนต อง ต ดส นใจใหม ระบบสน บสน นการต ดส นใจ (Decision Support System: DSS) แตกต างก บระบบ MIS ตรงท MIS เป นระบบท ช วยผ บร หาร ในการจ ดการข อม ลท ม ล กษณะการท างานท ประจ า และม งเน น ท การใช ข อม ลของผ บร หารระด บกลาง ส วน DSS เป นระบบ ช วยผ บร หารในการต ดส นใจข อม ลท ม การเปล ยนแปลง ไม ม ร ปแบบท แน นอน ม ความย ดหย นในการท างาน และสามารถ ตอบสนองได รวดเร ว ระบบสน บสน นผ บร หาร (Executive Support System ESS) เป นระบบการจ ดเก บข อม ล เพ อใช สน บสน นการวางแผน การ ต ดส นใจ และการบร หารงานของผ บร หารให เก ดประส ทธ ภาพ ส งส ด เช น การบร หารมหาว ทยาล ย ต องใช ข อม ลน กศ กษา ข อม ล บ คลากร ข อม ลโปรแกรมการศ กษา ข อม ลการเง น ข อม ลอาคาร สถานท และข อม ลเทคโนโลย การศ กษา น ามาจ ดท าเป น รายงานโดยสร ปตามความต องการแก ป ญหาเฉพาะเร อง และ ท กษะการใช งานของผ บร หารน น 5

6 ระบบสารสนเทศส าน กงาน (Office Information System / / OIS) เป นส วนหน งของงานระบบส าน กงานอ ตโนม ต (OAS) เป นการจ ดระบบข อม ลข าวสารในส าน กงาน ให สามารถแปลงข อม ล (Data) เป นสารสนเทศ (Information) ท สามารถน ามาใช ในการ ต ดส นใจหร อปฏ บ ต งานส าน กงานได ท าให ระบบข อม ลในส าน กงานเป นแบบไร กระดาษ (Paperless) ระบบจ ดการด าน เอกสาร (DMS) - การประมวลค า - การประมวลภาพ - การจ ดพ มพ แบบ ต งโต ะ - การท าส าเนา - การเก บร กษา ระบบสารสนเทศส าน กงาน (Office Information System / OIS) ระบบจ ดการด าน ข าวสาร (MHS) - โทรสาร - ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส - ไปรษณ ย เส ยง ระบบประช มทางไกล (TS) -การประช มด วย ภาพ และเส ยง - การประช มด วยภาพ - การประช มด วยเส ยง - การประช มด วย คอมพ วเตอร - โทรท ศน ภายใน - การท างานทางไกล ระบบสน บสน น ส าน กงาน (OSS) -คอมพ วเตอร ช วยออก แบบ (CAD/CAM) - การน าเสนอ - กระดานข าวสาร -โปรแกรมท างานเป น กล ม (Workflow) -ระบบจ ดระเบ ยบงาน (1) ระบบจ ดการด านเอกสาร (Document Management System : DMS) เป นระบบท พ ฒนาข นมาให ม หน าท ในการจ ดท า ด แล สร าง กระจาย และเก บร กษาเอกสารต าง ๆ ภายใน ส าน กงาน (1) ระบบจ ดการด านเอกสาร (Document Management System : DMS) ประกอบด วยงานต าง ๆ ด งน การประมวลผลค า (Word processing) การประมวลผลภาพ (Image processing) การจ ดพ มพ แบบต งโต ะ (Desktop publishing) การท าส าเนา (Reprographics) การเก บร กษา (Archival storage) การประมวลผลค า (Word processing) เป นโปรแกรมส าหร บพ มพ เอกสาร เป นการใช คอมพ วเตอร และจ ดร ปแบบการพ มพ เอกสารต าง ๆ เช น หน งส อ จดหมาย รายงาน เป นการน าข อม ลต าง ๆ มาพ มพ ใส เข าไปในคอมพ วเตอร แล วใช ค าส ง จ ดการให แสดงผลในร ปแบบท ต องการ เป นท น ยมใช ในงานส าน กงานต าง ๆ ท งของราชการและเอกชน เน องจาก - ม ประส ทธ ภาพส งกว าการพ มพ ด ดธรรมดา - เป นโปรแกรมท ใช งานง าย สะดวก จ ดเอกสารได สวยงาม WordStar WordPerfact IRC Word CU-Writer SIC-Word โปรแกรมราชว ถ ต วอย างโปรแกรมประมวลผลค า 6

7 ค ณสมบ ต ของโปรแกรมประมวลผลค า เก บข อความเพ อน ามาใช ได อ ก การเข าถ งข อความหร อส วนหน งส วนใดของข อความท าได อย างรวดเร ว และสามารถแก ไขเพ มเต มได รวมหลาย ๆ ส วนของข อความท แตกต างก นเข าด วยก น แล วกลายเป น เอกสารใหม เน องจากม ค าส งช วยในการพ มพ เช น สร างตาราง ย อหน า จ ดขอบกระดาษ ตรวจสอบไวยากรณ เป นต น สามารถสร างเอกสารใหม ท ม ข อความใกล เค ยงก นได อย างรวดเร ว สะดวกในการเปล ยนร ปแบบการพ มพ ผลงานท ได ม ค ณภาพส ง การประย กต ใช โปรแกรมประมวลผลค า พ มพ รายงาน จ ดท าเอกสารประกอบ พ มพ บ นท ก จดหมาย แบบฟอร มต าง ๆ แผ นพ บประชาส มพ นธ นามบ ตร ประกาศ หน งส อ ข อด ของการใช โปรแกรมประมวลผลค า ประหย ดเวลาในการท างาน ไม จ าเป นต องตรวจสอบข อความซ าใหม สามารถเร ยกด ข อความก อนพ มพ รายงานจร งได (Print Preview) สามารถแก ไข ลบ หร อแทรกข อความท าได ง าย การค นหาค าหร อข อความท ต องการในเอกสาร รวมท งแทนท ค าด วยค า ใหม เป นไปอย างง ายและสะดวก ม ม มมอง (view) ให ด หลายแบบ เช น ล กษณะปกต (Normal) - เค าโครงออนไลน (Online Layout) เค าโครงกระดาษ (Page Layout) ข อด ของการใช โปรแกรมประมวลผลค า (ต อ) ม การพ มพ ห วกระดาษและท ายกระดาษ สามารถแทรก (insert) ก าหนดต วแบ ง (Break) - ก าหนดเลขหน า (Page number) การใส ว นท และเวลา (Date and Time) แทรกข อความอ ตโนม ต (Auto text) สามารถสร างตารางได โดยง าย สามารถเล อกแบบและขนาดต วอ กษรได ม ระบบการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ ข อเส ยของโปรแกรมประมวลผลค า กรณ ใช ร วมก นท าให ขาดความเป นส วนต ว ขาดความระม ดระว งในการท างาน กรณ เคร องคอมพ วเตอร หร ออ ปกรณ จ ดเก บข อม ลม ป ญหา อาจท าให ข อม ลท พ มพ ไว ถ กท าลายเส ยหายหร อส ญหายได (2) ระบบจ ดการด านข าวสาร (Manage-Handling System : MHS) เป นระบบท พ ฒนาข นเพ อด แล จ ดการ และควบค มด านการ ใช งานข าวสารและการกระจายข าวสารท งภายในและ ภายนอกส าน กงานอย างเป นระบบ ม หลายร ปแบบ ได แก โทรสาร (Facsimile / Fax) ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส (Electronic mail / ) ไปรษณ ย เส ยง (Voice mail) 7

8 (3) ระบบประช มทางไกล (Teleconferencing System : TS) เป นระบบเช อมโยงบ คคลต งแต 2 คนข นไป ซ งอย คนละ สถานท ให สามารถเจรจา หาร อ หร อตกลง ประช มโต ตอบ ก นได โดยไม จ าเป นต องเด นทางไปอย ในสถานท เด ยวก น (3) ระบบประช มทางไกล (Teleconferencing System : TS) ม ล กษณะต าง ๆ ด งน การประช มด วยภาพและเส ยง (Video conferencing) การประช มด วยเส ยง (Audio conferencing) การประช มด วยคอมพ วเตอร (Computer conferencing) โทรท ศน ภายใน (In-house television) การท างานทางไกล (Telecommuting) (4) ระบบสน บสน นส าน กงาน (Office Support Systems : OSS) เป นระบบท พ ฒนาข นเพ อช วยประสานงานท าให พน กงานใช เทคโนโลย ท ม ในส าน กงานให เก ดประโยชน ได ร วมก น หร อเก ด ก จกรรมกล มร วมก นอย างม ประส ทธ ภาพ (4) ระบบสน บสน นส าน กงาน (Office Support Systems : OSS) ประกอบด วยร ปแบบล กษณะต าง ๆ ด งน คอมพ วเตอร ช วยออกแบบ (Computer Aided Design / CAD) การน าเสนอ (Presentation) กระดานข าวสาร (Bulletin board) โปรแกรมเคร อข ายกล ม (Groupware) ระบบจ ดระเบ ยบงาน (Desktop organizer) (4) ระบบสน บสน นส าน กงาน (Office Support Systems : OSS) โปรแกรมเคร อข ายกล ม (Groupware) ประกอบด วยโปรแกรมส าเร จร ปท ถ กออกแบบเพ อสน บสน นการ ท างานกล ม เช น LotusNote, MS Exchange เป นต น ซ ง ประกอบด วย การประมวลผลค า ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส การประช มด วยคอมพ วเตอร บร การโทรสาร การเข าถ งระยะไกล (Remote accessing) ฯลฯ 8

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ สาระการเร ยนร 1. ความสาค ญและองค ประกอบของคอมพ วเตอร 2. การใช คอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ 3. ประโยชน ของคอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ 4. ป ญหาและอ ปสรรคในการใช คอมพ วเตอร

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

การจ ดการเทคโนโลย ดร. ครรช ต มาล ยวงศ 15 ก มภาพ นธ 48 หน วยงานต าง ๆ ล วนใช เทคโนโลย ด านต าง ๆ ในการด าเน นงาน เทคโนโลย ท ใช มากก ค อ เทคโนโลย

การจ ดการเทคโนโลย ดร. ครรช ต มาล ยวงศ 15 ก มภาพ นธ 48 หน วยงานต าง ๆ ล วนใช เทคโนโลย ด านต าง ๆ ในการด าเน นงาน เทคโนโลย ท ใช มากก ค อ เทคโนโลย การจ ดการเทคโนโลย ดร. ครรช ต มาล ยวงศ 15 ก มภาพ นธ 48 หน วยงานต าง ๆ ล วนใช เทคโนโลย ด านต าง ๆ ในการด าเน นงาน เทคโนโลย ท ใช มากก ค อ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร(ICT) เทคโนโลย เหล าน เป นทร พยากรท ส

More information

ระบบสน บสน นการต ดส นใจ หร อ DSS เป นซอฟต แวร หร อต ว โปรแกรมท ช วยในการต ดส นใจเก ยวก บการบร หารจ ดการ การ รวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล และการสร

ระบบสน บสน นการต ดส นใจ หร อ DSS เป นซอฟต แวร หร อต ว โปรแกรมท ช วยในการต ดส นใจเก ยวก บการบร หารจ ดการ การ รวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล และการสร ระบบสน บสน นการต ดส นใจ หร อ DSS เป นซอฟต แวร หร อต ว โปรแกรมท ช วยในการต ดส นใจเก ยวก บการบร หารจ ดการ การ รวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล และการสร างต วแบบท ซ บซ อน ภายใต ซอฟต แวร เด ยวก น เพ อแก ป ญหาท

More information

หน วยการเร ยนท 6 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค า

หน วยการเร ยนท 6 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค า -139- หน วยการเร ยนท 6 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค า สาระส าค ญ โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 เป นโปรแกรมประมวลผลค าท น ยมใช ก นมากอย ในป จจ บ นน เพราะม ค ณล กษณะท ด เช น ม ผ ช วยคอยให

More information

ของ ICT ก บงานบ ญช ความหมายของ ICT

ของ ICT ก บงานบ ญช ความหมายของ ICT 1. ความหมาย และความสาค ญ ความหมายของ ICT ของ ICT ก บงานบ ญช - I = Information หมายถ ง สารสนเทศ, สารน เทศ หร อข อม ล - C = Communication หมายถ ง การส อสาร - T = Technology หมายถ ง เทคโนโลย โดยสร ปแล ว ICT

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 256 โดย นางสวรรญา น ระโส คร ช านาญการ คศ.2 2 แผนกสาม ญ ส มพ นธ ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง การพ ฒนาโปรแกรมคอมพ วเตอร ทางการเง นเพ อควบค มยอดเง น ทดรองราชการ คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร ผ ศ กษาค นคว าได ศ กษาเอกสารและ งานว จ ยท เก ยวข

More information

รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library)

รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library) 1. ความเป นมา รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library) กรมการบ นพลเร อนในฐานะท เป นหน วยงานท ได ร บมอบหมายก าก บด แลก จกรรมการขนส

More information

การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม

การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส

More information

ระบบสารสนเทศย คโลกาภ ว ฒน

ระบบสารสนเทศย คโลกาภ ว ฒน ระบบสารสนเทศย คโลกาภ ว ฒน Cloud Computing เป น เทคโนโลย ท เช อมต อระบบทร พยากรคอมพ วเตอร เพ อบร การทร พยากร ให ก บผ ใช โดยใช เทคโนโลย Virtualization เข ามาจ ดการทร พยากร ทาให ผ ใช สามารถ ใช ทร พยากรตามต

More information

หน าท และการจ ดการองค กรบร หารงานก อสร าง

หน าท และการจ ดการองค กรบร หารงานก อสร าง 1 หน าท และการจ ดการองค กรบร หารงานก อสร าง การจ ดต งองค การบร หารงานก อสร าง ผ จ ดต งองค การต องก าหนดจ ดม งหมายหร อว ตถ ประสงค ให แน ช ดว า จ ดต งข นมาเพ อด าเน นก จการใดๆ ซ งเม อวางจ ดม งหมายหร อว ตถ

More information

แนวทางการใช เทคโนโลย สารสนเทศในศาลช นต น โดย

แนวทางการใช เทคโนโลย สารสนเทศในศาลช นต น โดย แนวทางการใช เทคโนโลย สารสนเทศในศาลช นต น โดย นายต ลยฤทธ สมน ก รายงานผลงานส วนบ คคลน เป นส วนหน งของการอบรม หล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 8 สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม พ.ศ. 2553

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต

More information

บทท 3 ซอฟต แวร. ซอฟต แวร ระบบ (System Software) องค ประกอบด านซอฟต แวร

บทท 3 ซอฟต แวร. ซอฟต แวร ระบบ (System Software) องค ประกอบด านซอฟต แวร บทท 3 ซอฟต แวร องค ประกอบด านซอฟต แวร ซอฟต แวร ระบบ (System Software) ซอฟต แวร ประย กต (Application Software) ซอฟต แวร ระบบ (System Software) เก ยวข องก บการควบค มการท างานท ใกล ช ดก บอ ปกรณ คอมพ วเตอร

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ป การศ กษา 2554

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 1) ช อเร อง/แนวปฏ บ ต ท ด มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operating Procedure : SOP) 2) หน วยงาน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด

More information

การลดต นท นงานซ อมและบ าร งร กษาเคร องจ กรโดยว ธ การปร บปร งการจ ดเก บอะไหล กรณ ศ กษา บร ษ ทผล ตช นส วนอ ตสาหกรรมยานยนต นายช ดช ย อ อนเล ศ

การลดต นท นงานซ อมและบ าร งร กษาเคร องจ กรโดยว ธ การปร บปร งการจ ดเก บอะไหล กรณ ศ กษา บร ษ ทผล ตช นส วนอ ตสาหกรรมยานยนต นายช ดช ย อ อนเล ศ การลดต นท นงานซ อมและบ าร งร กษาเคร องจ กรโดยว ธ การปร บปร งการจ ดเก บอะไหล กรณ ศ กษา บร ษ ทผล ตช นส วนอ ตสาหกรรมยานยนต นายช ดช ย อ อนเล ศ สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ว ศวกรรมศาสตรมหาบ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบข าราชการ (ก.พ.ร.) ว ตถ ประสงค ของหล กส ตร เพ อให ผ เข าร บการอบรม ม ความร ความเข าใจ ในหล กการหร อแนวทางในการจ ดท าเอกสารท จ าเป นในองค กร

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information