Front Office / หล กส ตรการบร การส วนหน า

Size: px
Start display at page:

Download "Front Office / หล กส ตรการบร การส วนหน า"

Transcription

1 Front Office / หล กส ตรการบร การส วนหน า เพ อสร างพ นฐานความร ความเข าใจในงานสายค ณว ฒ ว ชาช พ รวมท งท กษะในการปฏ บ ต งาน ระด บ มาตรฐานสากลของงานบร การส วนหน าของโรงแรม Demonstrate the knowledge of Front Office business and sequence of service การน าเสนอความร ด าน การบร การส วนหน า - Demonstrate the knowledge of Hotel and Front office organization charts, job descriptions, Job roles, and also career path. เพ อให เก ดความร ความเข าใจในงานบร การส วนหน า ภาระหน าท ความร บผ ดชอบ และโอกาสความก าวหน าใน สายอาช พ - Develop ability to apply all Front office equipment, procedures, system including Front office operational computer system. การพ ฒนาความร และความสามารถในการใช อ ปกรณ ต างๆ ในการท างาน ระบบ รวมถ งระบบปฏ บ ต การ คอมพ วเตอร - Students are expected to have completed knowledge and work as Front desk Service Agent as a basic level. ม ความสามารถในการปฏ บ ต งานต อนร บส วนหน าตามมาตรฐาน Course outline เน อหาหล กส ตร General Subject ความร ท วไป Introduction to Hotel and Tourism Industry ความร เก ยวก บอ ตสาหกรรมโรงแรมและท องเท ยว - History and Development of the hotel business ประว ต ศาสตร ด านธ รก จการโรงแรมและท องเท ยว - The type and style of the hotels. ชน ดและประเภทของโรงแรม - The type and style of the hotels.

2 ชน ดและประเภทของโรงแรม - Industrial activities and the various agencies involved in the hotel business. ความส มพ นธ และธ รก จท เก ยวข องก บอ ตสาหกรรมโรงแรม Safety at Work Place ความปลอดภ ยและส ขอนาม ย - Safety at Work ความปลอดภ ยในสถานท ท างาน - Safety Inspection การตรวจสอบด านความปลอดภ ย - First Aid Practice การปฐมพยาบาลเบ องต น Hotel Business Law กฎหมายเก ยวก บธ รก จด านการโรงแรม - Civil and Commercial Law กฎหมายแพ งและพาณ ชย เบ องต น - Civil and Commercial Law กฎหมายแพ งและพาณ ชย เบ องต น - Labor law กฎหมายแรงงาน - Social Security/children/environment ประก นส งคม/ผ เยาว /กฎหมายเก ยวก บส งแวดล อม Personality Development and Behavior การพ ฒนาบ คล กภาพ และพฤต กรรม - The nature of personality and personality theories ทฤษฎ บ คล กภาพ และ พฤต กรรม - Psychology จ ตว ทยาเบ องต น - Cross culture ว ฒนธรรมข ามชาต - Ethics 30 hrs. / ชม.

3 จร ยธรรม - Personality Traits ล กษณะบ คล กภาพ - Grooming/Punctuality การพ ฒนาบ คล กภาพ Work in a Socially Diverse Environment การปร บต วเพ อเข าส ส งคมหลากหลายทางว ฒนธรรม - Cultures and people from different backgrounds. การปร บต วเพ อเข าส ส งคมท แตกต าง - Identifying issues, ideas, concepts, and concerns. Cultural framework to understand differences in communications. กระบวนการส อสารท ม ประส ทธ ภาพ - Skills in Listening and Asking Questions. Two-way communication. Overcoming language barriers เทคน คการฟ งและการต งค าถาม - Building relationships, expectations among colleagues, resolving conflict. หล กการสร างมน ษย ส มพ นธ - Motivating people, creating a sense of inclusion and helping one another to get the job done. การสร างแรงจ งใจในการท างานร วมก น Basic Information Technology ความร เบ องต นด านเทคโนโลย สารสนเทศ - Basic Computer คอมพ วเตอร เบ องต น - Data of Hotel Business การบร หารจ ดการข อม ลในธ รก จโรงแรม - Computer in Hotel Business/ Front Office - Opera system ระบบคอมพ วเตอร การบร การส วนหน าด วยระบบปฏ บ ต การ โอเปรา - Computer in Daily Life การใช คอมพ วเตอร เพ อการท างาน Microsoft Word Microsoft Excel 30 hrs./ ชม.

4 Microsoft PowerPoint - Mobile Device เทคโนโลย ระบบการส อสารเคล อนท - Basic Photography การถ ายภาพเบ องต น Basic Accounting บ ญช เบ องต น - Introduction to Accounting บ ญช เบ องต น - Type of Accounting ประเภทของระบบบ ญช - The Recording of Accounting ร ปแบบและว ธ การบ นท กบ ญช 15 hrs/ชม. Fundamental Chinese / ภาษาจ นเพ อการส อสารเบ องต น 30 hrs./ชม. - Pinyin Pronunciation/greeting ( 你 好 ) Pronunciation/ Making an inquiry ( 你 是 哪 国 人?Where do you come from?) 你 叫 什 么 名 字?What is your name?) ( 现 在 几 点?What time is it now?) ( 数 字 number) ( 在 那 里?Where are you now? )

5 ( 世 界 节 日 大 全 Day of China.) English for Hospitality ภาษาอ งกฤษส าหร บงานภาคบร การ Topical Course Outline/เน อหาการเร ยน - Basic Pronunciation การออกเส ยงท ถ กต อง - Self-Introduction การแนะน าตนเอง - Basic Grammar ไวยากรณ ภาษาอ งกฤษเบ องต น - Basic Reading Skills ท กษะในการอ านภาษาอ งกฤษเบ องต น - Basic Writing Technique ท กษะในการเข ยนภาษาอ งกฤษเบ องต น - Telephone in English การสนทนาภาษาอ งกฤษทางโทรศ พท - Writing an การโต ตอบอ เมล -Writing Basic Resume การเข ยน Resume - Basic Business English ภาษาอ งกฤษธ รก จเบ องต น - English for Basic Presentation การน าเสนอเป นภาษาอ งกฤษเบ องต น - DOs and DON'Ts in Thailand การอธ บายให ล กค าเข าใจถ งว ฒนธรรมไทย - English at Workplace การใช ภาษาอ งกฤษในสถานท ท างาน - English at the Airport 120 hrs./ชม.

6 การใช ภาษาอ งกฤษท สนามบ น Front Office Hotel and Front Office Structure โครงสร าง งานโรงแรมและงานบร การส วนหน า Staff duties and responsibilities ภาระหน าท และความร บผ ดชอบ Relation with other departments การประสานงาน Qualities, manners, attitude and grooming ท ศนคต และบ คล กภาพ Knowledge of guestrooms ความร เก ยวก บห องพ ก Front Office tools อ ปกรณ ต างๆส าหร บแผนกบร การส วนหน า Safety and Security การด แลและร กษาความปลอดภ ย Communication tools เคร องม อในการส อสาร Front Office Computer system/application ระบบปฏ บ ต การส ารองห องพ ก Reservation Process/Types กระบวนการส ารองห องพ ก Arrival and departure preparation/handling VIPs กระบวนการเตร ยมการและว ธ ร บรองล กค าส าค ญ Reception and registration process กระบวนการต อนร บและลงทะเบ ยน Front office Reports การจ ดท ารายงาน 345 hrs./ ชม.

7 Preparation before guest check out การเตร ยมพร อมส าหร บการเช คเอ าท Guest relations ล กค าส มพ นธ Telephone Operator ระบบปฏ บ ต การของโทรศ พท Uniformed Services ร ปแบบการบร การ Complaint Handling steps กระบวนการแก ไขป ญหาท ม ประส ทธ ภาพ On the job training ฝ กภาคปฏ บ ต 240 hrs./ ชม. Internship ฝ กงานท โรงแรมพ นธม ตร 420 hrs/ชม.

FOOD PRODUCTION/ หล กส ตรการประกอบอาหาร

FOOD PRODUCTION/ หล กส ตรการประกอบอาหาร FOOD PRODUCTION/ หล กส ตรการประกอบอาหาร เพ อพ ฒนาบ คคลากรให ม พ นฐานความร ความเข าใจในสายงานค ณว ฒ ว ชาช พ เก ยวก บประเภทและชน ดของ อาหาร รวมท งม ความสามารถ และท กษะในการประกอบอาหาร ตลอดจนถ งม ความสามารถในการจ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

หมวดท 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร 1. ปร ชญา ความส าค ญ และว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 6 2. แผนพ ฒนาปร บปร ง 7

หมวดท 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร 1. ปร ชญา ความส าค ญ และว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 6 2. แผนพ ฒนาปร บปร ง 7 สารบ ญ หน า หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. ช อหล กส ตร 1 2. ช อปร ญญา 1 3. ว ชาเอก 1 4. จ านวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร 1 5. ร ปแบบของหล กส ตร 1 6. สถานภาพของหล กส ตร และการพ จารณาอน ม ต /เห นชอบหล กส ตร 2 7.

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา เอกสารหมายเลข มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5751401 ว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2557 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ จ ดประสงค สาขาว ชา

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2557 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ จ ดประสงค สาขาว ชา หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2557 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ จ ดประสงค สาขาว ชา 1. เพ อให สามารถประย กต ใช ความร และท กษะด านการส อสาร ท กษะการค ดและการแก ป ญหา และ

More information

ท นรศบ. 065 /2558 ว ทยาล ยเทคโนโลย น รชาบร หารธ รก จและน รชาศ กษา แขวงบางช น เขตคลองสามวา กร งเทพมหานคร 10510

ท นรศบ. 065 /2558 ว ทยาล ยเทคโนโลย น รชาบร หารธ รก จและน รชาศ กษา แขวงบางช น เขตคลองสามวา กร งเทพมหานคร 10510 ท นรศบ. 065 /2558 ว ทยาล ยเทคโนโลย น รชาบร หารธ รก จและน รชาศ กษา แขวงบางช น เขตคลองสามวา กร งเทพมหานคร 10510 เร อง การแจ งตารางสอบกลางภาคเร ยนท 1/2558 เร ยน ท านผ ปกครองน กเร ยนระด บช น ปวช.ป ท 1 ว นท

More information

คอมพ วเตอร เพ อการอาช พ

คอมพ วเตอร เพ อการอาช พ คอมพ วเตอร เพ อการอาช พ Computer at Work รห สว ชา 2001-0001 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) กรมอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ เลขรห สมาตรฐานสากลประจ าหน งส อ ISBN 974-695-494-6

More information

มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา ประกอบด วย ๗ หมวด ด งน

มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา ประกอบด วย ๗ หมวด ด งน มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา (Course Specification) หมายถ ง ข อม ลเก ยวก บแนวทางบร หาร จ ดของแต ละรายว ชาเพ อให จ ดสอดคล องและเป นไปตามวางแผนไว ในรายละเอ ยด ของหล กส ตร ซ งแต ละรายว

More information

โครงการสอน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย

โครงการสอน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย 1 โครงการสอน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย รห สว ชา วท 112002 ช อว ชา การประย กต ใช คอมพ วเตอร (Computer Appication) หน วยก ต 3(2-2) อาจารย ผ สอน อาจารย น กร ยาพรม ล กษณะว ชา ว ชาการประย กต ใช คอมพ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3)

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) หล กส ตร ร ฐศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชา ร ฐศาสตร การปกครอง (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554) รห สว ชา : GE4029 ช อว ชา : คอมพ วเตอร เพ อการทางาน Computer for Working คณะส งคมศาสตร มหาว

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 คร ผ สอน ม สขว ญหท ย โฉมจ นทร ระด บช น ประถมศ กษาป ท 6 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ จ ดประสงค

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ จ ดประสงค หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ จ ดประสงค 1. เพ อให ม ความร ความเข าใจและท กษะพ นฐานเก ยวก บภาษา ส งคมศาสตร ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร และมน

More information

หล กส ตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2550

หล กส ตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2550 หล กส ตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2550 คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร 3 หล กส ตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2550 1. ช อหล

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ว ชาคอมพ วเตอร เพ อการทางาน 1 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย ว ทยาเขตศร ล านช าง หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท

More information

การประย กต ใช คอมพ วเตอร ในโรงแรม

การประย กต ใช คอมพ วเตอร ในโรงแรม การประย กต ใช คอมพ วเตอร ในโรงแรม งานโรงแรม แผนกบร การท วไป (Uniformed Service) รวมถ งงานใน แผนกบ ญช แผนกร กษาความปลอดภ ย แผนกการตลาด แผนกประชาส มพ นธ แผนกฝ กอบรม แผนกบ คคล และ แผนกซ อมบ าร ง แผนกต อนร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) ประจาภาคเร ยนท 1 / 2556

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) ประจาภาคเร ยนท 1 / 2556 รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) ประจาภาคเร ยนท 1 / 2556 รห สว ชา 3823303 ช อรายว ชา เพ องานทางบ ญช ตอนเร ยน A1, B1, C1 น กศ กษาหล กส ตรบ ญช บ ณฑ ต รห ส 54 อาจารย ผ สอน นางสาววาร ศร ส รพล อาจารย ผ ประสานงานรายว

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ช อหล กส ตร: หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา Master of Education Program in Educational Administration ช อปร ญญา : ศ กษาศาสตรมหาบ

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 7 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 11-12 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point 2010 รวม 6 ช วโมง ช

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะ/ว ทยาเขต/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม ๑. รห สและช อรายว ชา หมวดท ๑ ข อม ลท วไป EIT๑๒o๑ โปรแกรมและการเข ยนแบบ (Drawing

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา ในมหาว ทยาล ย/คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร /ภาษาไทย หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา 1543603 ช อรายว

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ห วข อการอบรม/ส มมนา ร นท 1 ม นาคม 2558

ห วข อการอบรม/ส มมนา ร นท 1 ม นาคม 2558 จ ดอบรมหล กส ตร กลย ทธ เลขาฯ ม อขวาผ บร หาร ส าหร บสมาช กสมาคมฯ และบ คคลท วไป ท ม ความ ม งม นจะพ ฒนาตนเองข นส ความเป นเลขาน การม อ อาช พ เร ยนร บทบาทของตนเอง เสร มท กษะ เป ยม ด วยบ คล กภาพและมารยาททางส

More information

P1. โครงการพ ฒนาสมรรถนะหล ก (ECC)

P1. โครงการพ ฒนาสมรรถนะหล ก (ECC) สารบ ญ หน า 1. สร ปแผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ประจาป 2558 1-5 2. หล กส ตรกาหนดเป นต วช ว ดการพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2558 6-8 3. หล กเกณฑ ต วช ว ดด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคล 9 4. แผนปฏ บ ต การพ ฒนาทร พยากรบ คคล ประจาป

More information

ว ชาคอมพ วเตอร ส าหร บน กศ กษาบ ณฑ ต 3(2-2) (Computer for Graduate Students)

ว ชาคอมพ วเตอร ส าหร บน กศ กษาบ ณฑ ต 3(2-2) (Computer for Graduate Students) ว ชาคอมพ วเตอร ส าหร บน กศ กษาบ ณฑ ต 3(2-2) (Computer for Graduate Students) รห สว ชา 4125101 ผ สอน : นายปรม ตถ ป ญปร ชญ ต องประสงค (Phorramatpanyaprat Tongprasong) จดหมายอ เล กทรอน กส (e-mail) phorramatpanyaprat@hotmail.com

More information

เป นเล ศ น กงานคณะกรรมการการศก, ฐาน

เป นเล ศ น กงานคณะกรรมการการศก, ฐาน การจ ดการเร ยนร ส สากล ส ากล ระชาคม รองร บการเข าส ป น อาเซย น/ /ประชาคมโลก ประชาคมโลก เป นเล ศ ทาง ว ชาการ ร วมก น ร บผ ดชอบ ต อส งคม โลก ผล ตงาน อย าง สร างสรรค ดร ดร..ชยพร กระต ายทอง น กว ชาการและมาตรฐานการศก

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการท วไป จ ดประสงค

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการท วไป จ ดประสงค หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 (เพ มเต ม พ.ศ. 2549) ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการท วไป จ ดประสงค 1. เพ อให ม ความร ความเข าใจและท กษะพ นฐานเก ยวก บภาษา ส งคมศาสตร ว ทยาศาสตร

More information