RV3: DISCOVER CAIRO 5D 3N 1

Size: px
Start display at page:

Download "RV3: DISCOVER CAIRO 5D 3N 1"

Transcription

1 พ เศษ เด นทางก บ ROYAL VACATION: ฟร!! SIM CARD INTERNET ท กท าน ท นท ท เด นทางถ งอ ย ปต ฟร!! ของท ระล กจากเม อง Giza เม องมหาป ราม ด เด นทางได ต งแต 4 ท านข นไป ไกด ไทยท องถ นผ ชานาญเส นทาง เด นทางสะดวกสบาย บ นตรง สายการบ นอ ย ปต แอร (MS) เล อกว นเด นทางได ตามความสะดวกของท าน อาหารรสชาต ด ไทย จ น พ นเม อง ตามความเหมาะสมของโปรแกรม ท พ กโรงแรม ระด บ 5 ดาว เท ยวครบ ไม ตกหล น ราคาสบายกระเป า - เม องซ คคาร า (Sakkarah) ชมป ราม ด ข นบ นได (Stepped Pyramid) - เม องเมมฟ ส (MEMPHIS) เม องหลวงเก าแก แห งแรกในย คอ ย ปต โบราณกว า 5,000 ป - เม องก เซห (GIZEH) ชมมหาป ราม ด (Great Pyramid), สฟ งซ (SPHINX), พ เศษ ข อ ฐชมป ราม ด!! - เม องอเล กซานเดร ย ชมหล มศพใต ด น (CATACOMBS), POMPEY s PILLAR, โรงละครโรม นโบราณ RV3: DISCOVER CAIRO 5D 3N 1

2 Thailand Office - เม องไคโร (CAIRO) พ พ ธภ ณฑ แห งชาต, ล องเร อแม น าไนล + พร อมชมโชว, ส เหร าโมฮ มหม ด อาล (MohamadAI),ช อปป งตลาดข าน เอล คาล ล กำหนดกำรเด นทำง ว นท ม.ค.2558 ว นท เม.ย.2558 ว นท 2-6 พ.ค.2558 กำหนดกำรเด นทำง ว นแรกของการเด นทาง (1) ส วรรณภ ม ไคโร น. คณะพร อมก นท สนามบ นส วรรณภ ม อาคารผ โดยสารขาออก เคาน เตอร Q สายการบ น อ ย ปต แอร ว นท สองของการเด นทาง (2) โคโร ซ คคาร า เมมฟ ส สฟร งค น. ออกเด นทางส กร งไคโร ประเทศอ ย ปต โดยเท ยวบ นท MS 961 (ใช เวลาบ นประมาณ 10 ช วโมง) น. เด นทางถ ง สนามบ นกร ง ไคโร (เวลาท องถ นช ากว าไทย 5 ชม.) เม อง หลวงท ใหญ ท ส ดในทว ปแอฟร กาพบก บต วแทนของบร ษ ทฯท รอ ต อนร บท านอย ภายในสนามบ น หล งผ านพ ธ ตรวจคนเข าเม อง น าท าน เด นทางเข าส ต วกร งไคโร จากน นน าท านเด นทางออกจากจากเม อง ไคโรส เม องซ คคาร า (Sakkarah) เพ อชมป ราม ดข นบ นได (Stepped Pyramid) เป นส งก อสร างขนาดใหญ ใช เป นสถานท ฝ งพระศพของ กษ ตร ย ซอเซอร และเป นต นแบบของ ป ราม ดในย คต อมา ท านจะได ทราบเร องของป ราม ด ต งแต ผ สร างไปจนถ งว ธ การสร าง การต ด ห นและอ นๆ อ กนาน ปการท น าพ ศวงชวนให ค นหา ก สอดไม ผ าน จากน นน าท านถ ายร ป ชมห องเสา ต นกก (Papyrus column, ก าแพง Cobra Wall และ ชมต นแบบส สาน โบราณก อนประว ต ศาสตร (Mustaba) จากน นน าท านชม เม องเมมฟ ส (Memphis) ซ งเป นเม องหลวงเก าแก แห งแรกในย ค อ ย ปต โบราณกว า 5,000 ป เป นเม องท ได ร บการบ นท กใน ประว ต ศาสตร ว าม RV3: DISCOVER CAIRO 5D 3N 2

3 Thailand Office ความส าค ญ ในการรวมอ ย ปต บนและอ ย ปต ล าง ให เป นหน งเด ยวโดยกษ ตร ย เมนา ปฐมกษ ตร ย แห งราชวงศ ท 1 ท น ท านจะได ชม ร ปแกะสล กขนาดย กษ ด วยห นอลาบาสเตอร ของ ฟาโรห รามเสสท 2 ฝ ม อการแกะสล กเป นเย ยม ระหว างทางท านจะได เห นต วฐานรากของสถานท โบราณ และร ปแกะสล กจากห นท ย งหลงเหล ออย ในระด บพ นด น อ กท งม ต นอ นทผาล มข นสวยงาม เท ยง ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร น าท านแวะ อน สรณ ทหารน รนาม และ สถานท ท อด ต ประธานาธ บด อ นวาซาด ตถ กลอบย งเส ยช ว ตจากน นน าท านเด นทางส เม องก เซห (Gizah) ชม มหาป ราม ด (Great Pyramid) เป นช อเร ยกของสถานท ฝ งพระศพ ของเม องเล โทโพล สโบราณ (ป จจ บ นค อ ไคโร) ครอบคล มพ นท 2,000 ตร.ม. บนท ราบส ง เป นท ส งช น ร มขอบ ทางท ศตะว นออก เฉ ยงใต ลาดลงประมาณ 40 ม. ม ล าคลองจากแม น าไนล เข าส ภายใน แยกเขต ทะเลทรายออกจากเขตอ ดมสมบ รณ และเป นท ต งของมหาป ราม ด 3 องค ม ขนาด ลดหล นก นต ง เร ยงรายท ามกลางทะเลทราย โดยป ราม ดท งสามองค น เป นอน สาวร ย ทรงเรขาคณ ต ท ชาวกร กยก ย องว าเป น 1 ใน 7 ส งมห ศจรรย ของโลก องค ฟาโรห แห งอ ย ปต โบราณสร างเพ อฝ ง พระศพของ พระองค เองเป น ส งก อสร างท ย งใหญ และเก าแก ท ส ดของโลก ใช เวลาสร างนาน 30ป จากห นขนาด ใหญ มาก แต ละก อนหน กกว า 2 ต น วางช ดก นแม กระดาษก สอดไม ผ าน ประกอบด วย ป ราม ด 3 องค ค อ ชม สฟ งซ (Sphinx) สล กจากเน นห นธรรมชาต ส ง 21 เมตรยาว 73 เมตร อย ด านหน าทางเข าทางเข าป ราม ดเครเฟรนส วนห วเล ยนแบบพระพ กตร เทพฮาร มาค ส ล าต ว เป นส งส ง 20 เมตร ความยาวตลอดล าต ว 57 เมตร ชาวอ ย ปต น บถ อเสม อนหน งเทพ เจ า พ เศษ! ข อ ฐ ชมป ราม ด น าท านชม โรงงานท ากระดาษปาป ร ส (Papyrus Factory Outlet) ท านสามารถเล อกชม งานวาดภาพส น าของเหล าศ ลป ลฝ ม อเย ยม หร อ เล อกซ อหา ภาพวาดส น าท าจากกระดาษปาป ร สของอ ย ปต อ นงดงามมากมายภายใน Gallery จากน น ชม การสาธ ตว ธ ท ากระดาษปาป ร ส กระดาษชน ดแรกของโลกใช บ นท ก ข อความ สรรเสร ญเทพเจ าและเหต การณ ในสม ยโบราณ และ ชมโรงงานผล ตห วน าหอม 100 % (Original Real Perfume Shop) ซ งม ให ท านเล อกหากว า 100 กล น อาท กล น Aroma, Sandol Wood, Mint, Secret Of Dessert ว าก นว าเป นกล นน าหอมท ช นชอบของพระนาง คล โอพ ตรา และ กล น Lotus เป นกล นท ขายด มากในหม น กท องเท ยวท มาเย อน ค า ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคาร เข าท พ กโรงแรม Le Meridien Hotel หร อเท ยบเท า RV3: DISCOVER CAIRO 5D 3N 3

4 Thailand Office ว นท สามของการเด นทาง (3) อเล กซานเดร ย เช า ร บประทานอาหารเช า ณ โรงแรมท พ ก น าท านเด นทางส เม อง อเล กซานเดร ย (Alexandria ) ใหญ เป น อ นด บสองรองจากกร งไคโร เม องหลวงของอ ย ปต ช วงท ถ กปกครอง โดยชาวกร กอย ทางท ศตะว นตกเฉ ยงเหน อของปากแม น าไนล ต ด ทะเลเมด เตอร เรเน ยน เด มเป นหม บ านประมงเล ก ๆ สร างโดย พระเจ าอเล กซานเดอร มหาราช ป 332 ก อนคร สตกาลเป น ต านาน ร กอ นย งใหญ ของพระนางคล โอพ ตรา และ มาร ค แอนโทน ป จจ บ นเป นเม องตากอากาศท ม ช อเส ยงแห งหน งของโลกเด น ทางผ านทะเลทรายท ม สภาพเป นกรวดป น ทราย ม หญ าแห งข นเป น หย อมๆพาท านชมเม องเก าและเม องใหม ผ านชมตลาดพ นเม อง และ โรงละครโบราณย คโรม นจากน นน าท านชม หล มศพใต ด นแห ง อเล กซานเดร ย (Catacombs) 1 ใน 7 ส งมห ศจรรย แห งโลกย ค กลาง ส สาน ของชาวโรม นในอด ตม กว า 50,000 ศพ ส สานแห งน ม 3 ช น ช นล างม ทางเด นต ดต อถ งก น ตลอดประมาณ 100 กม. สร างใน ศตวรรษท 2 ล ก 32 เมตร น บเป นส สานท ม สภาพสมบ รณ และ สวยงามท ส ด ชม Pompey's Pillar โบราณสถาน ท เก าแก และเป นเสาห นท ส งท ส ดของเม องอเล ก ซานเดร ยเป นเสาห นแกรน ตส แดงจากเม องอ สวาน ส ง 30 เมตร ห วเสาประด บด วยลวดลายคอร น เทร ยน (ศ ลปะกร ก) สร างถวาย จ กรพรรด Diocletian ในป ค.ศ. 297 บร เวณเด ยวก นม ร ป แกะสล กสฟ งซ 3 ต ว และ Nilometers หลงเหล ออย เท ยง ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร จากน นน าท านชม "โรงละครโรม นโบราณ" (Roman Theatre) อ ก หน งสถานท ท องเท ยวท ม ช อเส ยงอ กแห งของเม อง โดยโรงละครแห งน ถ กสร างข นในช วงศตวรรษท 2 ประกอบไปด วย อ ฒจ นทร โรม น จ านวน 13 ช น โดยโรงละครถ กสร างข นเป นร ปคร งวงกลมท าจากห น อ อนส ขาวและส เทา น าท านชมป อมปราการเคตเบย (Qaitbay's Citadel) เป นป อมปราการ โบราณท ม ความสวยงามต งอย บนชายฝง ทะเลเมด เตอร เรเน ยน โดยป อมน นสร างข นในช วงสม ย ศตวรรษท 15 ในอด ตน นเป นท ต งของประภาคารฟาโรสถ อว าเป นหน งในส งมห ศจรรย ของโลกย ค RV3: DISCOVER CAIRO 5D 3N 4

5 Thailand Office โบราณ ป จจ บ นเหล อเพ ยงส วนท เป นฐานและได ม ร บการทะน บ าร งต อเต มจากส ลต านเกย ตเบย ป จจ บ นป อมได กลายมาเป นพ พ ธภ ณฑ ทางทะเลท ม น กท องเท ยวเข าชมเป นจ านวนมาก ค า ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคาร เข าท พ กโรงแรม Le Meridien Hotel หร อเท ยบเท า ว นท 4 ของการเด นทาง (4) ไคโร พ พ ธภ ณฑ สถานแห งชาต ย ปต -โบสถ เซนท เซอร เจ ยส ล องเร อแม น าไนล เช า ร บประทานอาหารเช า ณ โรงแรมท พ ก น าท านชม พ พ ธภ ณฑ สถานแห งชาต อ ย ปต อ นเล องช อเป นสถานท ท รวมศ ลปะว ตถ โบราณมากมายท ส ด ชมโลงศพทองคาแท พร อม หน ากากทองคา ของฟาโรห ต ต นคาเมนอ นด งกองโลก และสมบ ต ส วนต วอ กมากมายของ พระองค นอกจากน ท านย งจะได ชม สมบ ต อ น ล าค าอ นๆ อ กจ านวนมาก เท ยง ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร ชม Old Coptic Cairo ชม โบสถ เซ นท เซอร เจ ยส (Church of Saint Sergius) โบสถ คร สต ของชาวม สล ม อย ใจกลางเม องไคโรเก า เป นโบสถ ท เก าแก ท ส ดในก าแพงเสาห นด ง เด มต งแต ศตวรรษท 3-4 (อย ต าจากพ นป จจ บ นลงไป 3 ช น) เป นท หลบภ ยของครอบคร ว พระเยซ คร สต จากเยร ซาเล มกล าวไว ในพระค มภ ร ไบเบ ลว า ระหว างท พระองค ย งอย ในว ย ทารกเป นช วงท กษ ตร ย แฮรอดของจ เด ย ส งฆ าทารกผ ชายท เก ดใหม ท กคน โจเซฟและ มาเร ย (ต อมาเป นเซ นต โจเซฟและพระนางมาร ) ได น าพระเยซ คร สต ซ งถ อ ก าเน ดในช วง น นเด นทางหลบหน มาซ อนภ ยก นท งครอบคร ว ในประเทศอ ย ปต เป นเวลา 4 ป อย ต าจาก พ นป จจ บ นลงไป 3 ช นน าชมCitadel เม องเก าชม ป อมปราการ สร างป ค.ศ สม น ส ลต านซาลาอ ดด น เพ อเป นป อมปราการป องก นการร กรานของ ศ ตร สม ยสงครามคร เสด ป จจ บ นใช เป นท ท าการราชการอย บนเน นเขากลางกร งไคโร สามารถมองเห นท วท ศน ของ กร งไคโรได ไกลถ งป ราม ด ท ก เซ ห ค า ร บประทานอาหาร ล องเร อ Nile Dinner Cruise ล องเร อ พร อมชมโชว อ ย ปต อ นเล องช อ ของอ ย ปต ระบ าหน าท อง (Belly Dance) ศ ลปะอ นโจาก สาวชาวอาหร บ ชมระบ า กระโปรง ประด บไฟสวยงาม (Tanora) ศ ลปะแห งการร ายร าของชายหน ม ซ งโชว ล ลาศ ลปะ RV3: DISCOVER CAIRO 5D 3N 5

6 การควง พรมแบบอาหร บ ซ งต องใช เวลาฝ กฝนอย างน อย ประมาณ 3 ป ข นไป และส มผ ส บรรยากาศอ นงดงามยามค าค นสองฟากฝงแม น าไนล เข าท พ กโรงแรม Le Meridien Hotel หร อเท ยบเท า ว นท ห าของการเด นทาง (5) ส เหร าแห งโมฮ มหม ด อาล ตลาดข าน เอล คาล ล - กร งเทพฯ เช า บร การอาหารเช า ณ โรงแรมท พ ก ชม ส เหร าแห งโมฮ มหม ด อาล (Mohammad Al) ส เหร าท ใหญ และส งท ส ดในกร งไคโร สร างในป ค.ศ เสร จป ค.ศ.1848 เป นส ญล กษณ ของกร งไคโร ประกอบด วย 2 ส วน ค อ ต วส เหร า และ ส วนของสนาม บร เวณตรงกลางน าพ ออกแบบโดยสถาปน กชาวกร ก ต องการให ม ร ปแบบเหม อน Blue Mosque ท อ สต นบ ล แต ท าได ไม เหม อน ตรงกลางเป นร ป ส เหล ยมม โดมขนาดใหญ ส ง 52 เมตร เส นผ าศ นย กลาง 21 เมตร ม โดมขนาดเล กรองร บอ ก 4 ม ม ต วอาคารสร างด วยห น Albaster ตกแต งด วยโคมไฟระย างดงามตามแบบ ศ ลปะอ สลามหน าส เหร าม หอนาฬ กาท พระเจ าหล ยส ฟ ล ปป แห งฝร งเศสมอบให ร ฐบาลอ ย ปต เป นของขว ญ แลกก บเสาโอเบล สก ท ต งอย ท Place de la Concorde กร งปาร ส เท ยง บร การอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร จากน นอ สระให ช อปป งส นค าพ นเม องท ตลาดข าน เอล คาล ล (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด วยร านค า เคร องเทศ, เคร องเง น, ร านทอง, เส อผ า ฯลฯ ชมร าน กาแฟอาย ร วม 200 ป ฟ ชาว คอฟฟ เฮาส เป ดขาย ตลอด 24 ชม. น กท องเท ยวน ยมไป ส มผ สเช ญซ อ คาร ท ซ จ ท าด วยทองค าหร อเง นแกะสล กช อแบบภาษาอ ย ปต โบราณ (Hieroglyphic Charaters) ในร ปทรงยาวเก,สวยแปลก แปลว าม อาย ย นยาวอด ตองค ฟาโรห ใช สล กช อขององค เองตามโบราณสถานและส สานของพระองค ค า ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคาร ได เวลาสมควรน าท านเด นทางส สนามบ น น. ออกเด นทางส กร งเทพฯ โดยเท ยวบ นท MS 960 ว นท หกของการเด นทาง (6) กร งเทพฯ น. คณะเด นทางถ ง สนามบ นส วรรณภ ม โดยสว ด ภาพ... RV3: DISCOVER CAIRO 5D 3N 6

7 อ ตตราค าบร การ กาหนดการเด นทาง ก นยายน ธ นวาคม ราคาผ ใหญ พ กค ต อท าน ราคาผ ใหญ พ กก บ เด กอาย ต ากว า 12ป (ม เต ยง) ราคาเด กอาย ต า กว า 12 ป (ม เต ยง) นอนก บ 2 ผ ใหญ ราคาเด กอาย ต า12 ป (ไม ม เต ยง) นอก บ 2 ผ ใหญ Economy Class 42,500.- บาท 42,500.- บาท 41,500.- บาท 40,500.- บาท พ กเด ยวเพ ม อ ตราน รวม 1. ค าต วเคร องบ นสายการบ นอ ย ปต แอร (MS) ไป กล บ ช นประหย ด 2. ค าโรงแรมท พ กระด บ 5 ดาว ตามท ระบ ในรายการ 3. ค าภาษ สนามบ นท กแห งตามรายการ 4. ค าธรรมเน ยมว ซ า 5. ค าอาหารและเคร องด มตามท ระบ ในรายการ 6. ค ารถร บส งระหว างน าเท ยวตามรายการท ระบ 7. ค าเข าชมสถานท ท องเท ยวตามรายการระบ 8. ค าประก นภ ยอ บ ต เหต ระหว างการเด นทาง วงเง นประก นอ บ ต เหต ส งส ด ท านละไม เก น 1,000,000 บาท 9. ค าม คค เทศก ท องถ น (ภาษาไทย) ตลอดการเด นทาง 10. ค าท ปม คค เทศก และคนข บรถ อ ตราน ไม รวม 1. กระเป าเด นทางในกรณ ท น าหน กเก นกว าท สายการบ นก าหนด 20ก โลกร มต อท าน ส วนเก นล กค าจ ายเอง 2. ค าท าหน งส อเด นทาง 3. ค าใช จ ายส วนต วนอกเหน อจากรายการ เช น ค าเคร องด ม, ค าอาหารท ส งเพ มเอง, ค าโทรศ พท, ค าซ กร ด 4. ค าอาหารท ไม ได ระบ ไว ในรายการ 5. ค าท าใบอน ญาตท กล บเข าประเทศของคนต างชาต หร อคนต างด าว RV3: DISCOVER CAIRO 5D 3N 7

8 6. ค าภาษ ม ลค าเพ ม 7% (กรณ ต องการใบก าก บภาษ ) และค าภาษ บร การห ก ณ ท จ าย 3% เง อนไขการสารองท น ง 1. กร ณาจองล วงหน าอย างน อย 30 ว นก อนการเด นทาง และกร ณาเตร ยมเง นม ดจ า 15,000 บาท พร อมก บ เตร ยมเอกสาร ภายใน 2-3 ว น หล งจากท าการจองแล ว (ใช เวลาขอว ซ าไม ต ากว า 7 ว นท าการ) 2. การช าระค าท วร ส วนท เหล อทางบร ษ ทฯ จะเร ยกเก บก อนเด นทางไม น อยกว า 15 ว น หมายเหต 1. บร ษ ทฯ ขอสงวนส ทธ ท จะเปล ยนแปลงรายละเอ ยดบางประการในท วร น เม อเก ดเหต จ าเป นส ดว ส ยจนไม อาจแก ไขได และจะไม ร บผ ดชอบใดๆ ในกรณ ท ส ญหาย ส ญเส ย หร อได ร บบาดเจ บท นอกเหน อความ ร บผ ดชอบของห วหน าท วร และอ บ ต เหต ส ดว ส ยบางประการ เช น การน ดหย ดงาน, ภ ยธรรมชาต, การจลาจล ต างๆ เป นต น กรณ ยกเล กการเด นทาง 1. แจ งยกเล กก อนเด นทาง 30 ว น ค นค าใช จ ายท งหมด 2. แจ งยกเล กก อนเด นทาง 15 ว น เก บค าใช จ าย ท านละ 15,000 บาท 3. แจ งยกเล กน อยกว า 15 ว นก อนเด นทาง ทางบร ษ ทฯขอสงวนส ทธ เก บค าใช จ ายท งหมด 4. ส าหร บผ โดยสารท ไม ได ถ อหน งส อเด นทางไทย และทางบร ษ ทฯเป นผ ย นว ซ าให เม อผลว ซ าผ านแล วม การ ยกเล กการเด นทางบร ษ ทฯ ขอสงวนส ทธ ในการค นค าม ดจ าท งหมด 5. ยกเว นกร ปท เด นทางช วงว นหย ดหร อเทศกาลท ต องการ นต ม ดจ าก บสายการบ นหร อค าม ดจ าท พ กโดยตรง หร อโดยการผ านต วแทนในประเทศหร อต างประเทศและไม อาจขอค นเง นได รวมถ งเท ยวบ นพ เศษเช น Extra Flight และ Charter Flight จะไม ม การค นเง นม ดจ า หร อค าท วร ท งหมดเน องจากค าต วเป นการเหมา จ ายในเท ยวบ นน นๆ 6. กรณ เจ บป วย จนไม สามารถเด นทางได ซ งจะต องม ใบร บรองแพทย จากโรงพยาบาลร บรอง บร ษ ทฯ จะท า การเล อนการเด นทางของท านไปย งคณะต อไป แต ท งน ท านจะต องเส ยค าใช จ ายท ไม สามารถเร ยกค นได ค อ ค าธรรมเน ยมในการม ดจ าต ว และค าธรรมเน ยมว ซ าตามท สถานท ตฯ เร ยกเก บ ในกรณ ท ไม สามารถ เด นทางได RV3: DISCOVER CAIRO 5D 3N 8

9 7. กรณ ย นว ซ าแล วไม ได ร บการอน ม ต ว ซ าจากทางสถานฑ ต (ว ซ าไม ผ าน) และท านได ช าระค าท วร หร อม ดจ า มาแล ว ทางบร ษ ทฯ ค นค าท วร หร อม ดจ าให แต ทางบร ษ ทขอสงวนส ทธ ในการห กค าบร การย นว ซ า,ค าว ซ า และค าใช จ ายบางส วนท เก ดข นจร งเป นกรณ ไป (อาท กรณ ออกต วเคร องบ นไปแล ว หร อได ช าระค าบร การใน ส วนของทางเม องนอก เช น โรงแรม ต วรถไฟ ฯลฯ ไปแล ว) ทางบร ษ ทขอสงวนส ทธ ในการห กเก บค าใช จ าย จร งท เก ดข นแล วก บท านเป นกรณ ไป 8. กรณ ว ซ าผ านแล ว แจ งยกเล กหล งออกต วโดยสาร บร ษ ทฯ ขอสงวนส ทธ ในการ ไม ค นค าท วร ท งหมด 9. กรณ ผ เด นทางไม สามารถเข า-ออกเม องได เน องจากเอกสารปลอมหร อการห ามของเจ าหน าท ไม ว าเหต ผล ใดๆ ก ตามทางบร ษ ทของสงวนส ทธ ในการ ไม ค นค าท วร ท งหมด เอกสารท ใช ในการย นขอว ซ าประเทศอ ย ปต หน งส อเด นทาง (Passport) ท ย งไม หมดอาย และม อาย เหล อมากกว า 6 เด อนน บจากว นเด นทาง (หากม หน งส อเด นทาง หร อ พาสปอร ต เล มเก าไม ว าจะเคยม ว ซ าเข าประเทศอ ย ปต หร อไม ก ตาม ควรน าไป แสดงด วยเพ อเป นการง ายต อการอน ม ต ว ซ า) ร ปถ ายป จจ บ น หน าตรง 2 น ว จ านวน 2 ใบ (ควรใช ร ปส ถ ายมาตรฐานไม เก น 6 เด อน และเหม อนก น ท ง 2 ร ป) ซ งขยายจากฟ ล มเท าน น ร ปถ ายจากกล องแบบโพลาลอยด และหร อ ถ ายแบบสต กเกอร ใช ไม ได ) และกร ณาเข ยนช อ-นามสก ลต วบรรจงไว ด านหล งร ป ส าเนาทะเบ ยนบ าน, ส าเนาบ ตรประชาชน, ส าเนาใบส ต บ ตร (กรณ เด กอาย ต ากว า 15 ป ) และส าเนาใบ เปล ยนช อ นามสก ล (ถ าม ) ส าเนาทะเบ ยนสมรส, ส าเนาทะเบ ยนใบหย า (ถ าม ) หร อ ส าเนาใบมรณะบ ตร (กรณ ค สมรสเส ยช ว ต หล กฐานการท างาน (เป นหล กฐานป จจ บ นเท าน นและเป นภาษาอ งกฤษ) พร อมประท บตราบร ษ ท - กรณ เป นพน กงาน : หน งส อร บรองการท างานจากบร ษ ทท ท านท างานอย โดยระบ ต าแหน ง เง นเด อน ว นเด อนป ท เร มงาน และช วงเวลาท อน ม ต ให ลางานเพ อเด นทางไปท องเท ยว หล งจาก น นจะกล บมาท างานตามปกต - กรณ เป นเจ าของธ รก จ : ส าเนาใบทะเบ ยนการค า, หน งส อร บรองการจดทะเบ ยนการค า, หน งส อ ร บรองบร ษ ท ท ค ดส าเนาไว ไม เก น 3 เด อน - กรณ เป นข าราชการ / ร ฐว สาหก จ : หน งส อร บรองจากหน วยงาน และส าเนาบ ตร ข าราชการ RV3: DISCOVER CAIRO 5D 3N 9

10 - กรณ เป นน กเร ยน / น กศ กษา : ส าเนาบ ตรน กศ กษา และหน งส อร บรองต วจร งจากทางโรงเร ยนหร อ สถาบ นท ก าล งศ กษาอย (ท ง 2 อย าง) หร อสม ดรายงานประจ าต วน กเร ยน - กรณ เป นแม บ าน : ต องเตร ยมหล กฐานของสาม (หล กฐานการงาน และหล กฐานทางการเง น) พร อมส าเนา ทะเบ ยนสมรส (กรณ ไม ได จดทะเบ ยนสมรสให ท าหน งส อร บรองช แจง) 6. หล กฐานการเง น (สถานท ตไม ร บบ ญช กระแสรายว นท กกรณ ) *****สถานท ตอาจขอสม ดเง นฝากเล มจร ง ของท าน***** หน งส อร บรองการเง นจากธนาคาร (ต วจร ง - ไม ต องระบ ช อสถานฑ ต) กร ณาย นขอจาก ธนาคารโดยใช เวลา ประมาณ 3 ว น 7. กรณ ท เด กอาย ต ากว า 20 ป ไม ได เด นทางพร อมบ ดามารดา หร อเด นทางไปก บบ ดา / มารดา ท านใดท าน หน ง ต องท าหน งส อย นยอมให เด นทางไปต างประเทศ โดยขอหน งส อย นยอมจากทางอ าเภอหร อเขตท ท าน อย เท าน น โดยม นายอ าเภอหร อผ อ านวยการส าน กงานเขตลงลายม อช อและตราประท บจากทางราชการ อย างถ กต องและระบ ช อเด กท เด นทางไปด วย พร อม แนบส าเนาบ ตรประชาชนของบ ดา หร อมารดา ถ าเด กอย ในความปกครองของบ ดาหร อมารดาเพ ยงคนเด ยว : จะต องม หล กฐานร บรองว าเด ก อย ภายใต การ ปกครองของผ น น เช น ส าเนาใบหย า พร อมท งบ นท กการหย าซ งแสดงว าเป นผ ร บผ ดชอบ เด ก ถ าเด กอย ในความปกครองของผ อ น : จะต องม หล กฐานร บรองว าเด กอย ภายใต การปกครอง ของผ น น เช น หน งส อ ร บรองบ ตรบ ญธรรม 8. กรณ เป นผ ส งอาย อาย 70 ป ข นไป จะต องม ใบร บรองแพทย และแบบฟอร มการตรวจส ขภาพ ออกโดย โรงพยาบาลท ทางสถานท ตฯ ก าหนด โดยระบ ว า ส ขภาพร างกายแข งแรง สามารถเด นทางไปต างประเทศ ได และใบประก นส ขภาพการ เด นทางส าหร บผ ส งอาย (ค าใช จ ายในการท าประก นส ขภาพการเด นทาง ส าหร บผ ส งอาย ไม ได รวมอย ในค าบร การ) ในกรณ น ทางสถานท ตฯ อาจจะต องการให ม การตรวจส ขภาพ เพ มเต ม ซ งข นอย ในด ลยพ น จของสถานท ตฯ RV3: DISCOVER CAIRO 5D 3N 10

ปป 6นสาวงามหว หน เซ นเจ 6น ช อปป 6งห างหลอหว หยวนหม งหยวนชมโชว อล งการ

ปป 6นสาวงามหว หน เซ นเจ 6น ช อปป 6งห างหลอหว หยวนหม งหยวนชมโชว อล งการ เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช ยน เม องจ ไห ถนนแห งความร ก Lover Road ร ปป 6นสาวงามหว

More information

ปป นสาวงามหว หน เซ นเจ น ช อปป งห างหลอหว ชมเม องจ าลอง หม บ านว ฒนธรรม ชมโชว อล งการ

ปป นสาวงามหว หน เซ นเจ น ช อปป งห างหลอหว ชมเม องจ าลอง หม บ านว ฒนธรรม ชมโชว อล งการ เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช ยน เม องจ ไห ถนนแห งความร ก Lover Road ร ปป นสาวงามหว หน

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช ยน เม องจ ไห ถนนแห งความร ก Lover Road ร ปป นสาวงามหว หน

More information

โปรแกรม 3 ว น 2 ค น : เด นทางโดยสายการบ นศร ล งก นแอร ไลน พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน ว นแรก กร งเทพฯ ฮ องกง-จ ไห (- /-/-)

โปรแกรม 3 ว น 2 ค น : เด นทางโดยสายการบ นศร ล งก นแอร ไลน พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน ว นแรก กร งเทพฯ ฮ องกง-จ ไห (- /-/-) เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า เวเนเช ยน โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -เจ าแม กวนอ มร มทะเล-ว ดเจ าแม กวนอ ม จ ไห -ถนนค ร ก-หว หน -โชว หยวนหม งหยวน-ช

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า เวเนเช ยน โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -เจ าแม กวนอ มร มทะเล-ว ดเจ าแม กวนอ ม จ ไห -ถนนค ร ก-หว หน -โชว หยวนหม งหยวน-ช

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า เวเนเช ยน โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -เจ าแม กวนอ มร มทะเล-ว ดเจ าแม กวนอ ม จ ไห -ถนนค ร ก-หว หน -โชว หยวนหม งหยวน-ช

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช ยน เม องจ ไห ถนนแห งความร ก Lover Road ร ปป นสาวงามหว หน

More information

ไห ถนนค ร ก-หว หน -โชว หยวนหม งหยวน- ช อปป งส นค าแบรนด เนมย านนาธาน จ มซาจ ย

ไห ถนนค ร ก-หว หน -โชว หยวนหม งหยวน- ช อปป งส นค าแบรนด เนมย านนาธาน จ มซาจ ย เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -เจ าแม กวนอ มร มทะเล-อล งการเวเนเช ยน น งกระเช านองป ง 360 องศา ส กการะพระใหญ ว ดโป หล

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช ยน เม องจ ไห ถนนแห งความร ก Lover Road ร ปป นสาวงามหว หน

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช ยน เม องจ ไห ถนนแห งความร ก Lover Road ร ปป นสาวงามหว หน

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า เวเนเช ยน โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -เจ าแม กวนอ มร มทะเล-ว ดเจ าแม กวนอ ม จ ไห -ถนนค ร ก-หว หน -โชว หยวนหม งหยวน-ช

More information

โปรแกรม 4 ว น 3 ค น : เด นทางโดยสายการบ นรอย ลจอร แดนแอร ไลน พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

โปรแกรม 4 ว น 3 ค น : เด นทางโดยสายการบ นรอย ลจอร แดนแอร ไลน พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน โปรแกรม 4 ว น 3 ค น : เด นทางโดยสายการบ นรอย ลจอร แดนแอร ไลน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า เวเนเช ยน โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -เจ าแม กวนอ มร มทะเล-ว ดเจ าแม กวนอ ม จ ไห -ถนนค ร ก-หว หน -โชว หยวนหม งหยวน-ช

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช ยน เม องจ ไห ถนนแห งความร ก Lover Road ร ปป นสาวงามหว หน

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช ยน เม องจ ไห ถนนแห งความร ก Lover Road ร ปป นสาวงามหว หน

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+โชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+โชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -เจ าแม กวนอ มร มทะเล-อล งการเวเนเช ยน เต มอ มก บสวนสน กด สน ย แลนด - HongKong City Gate

More information

www.jproyaltravels.com

www.jproyaltravels.com ความพ เศษของโปรแกรม ความพ เศษของเรา 1. พาไหว พระขอพร พร อม น าสวด อย างถ กต องได โชคลาภแน นอน 2. เป าฮ อ ไวน แดง 3. ด โชว 4. นอนเซ นเจ น 1 ค น จ ไห 1 ค น 5. เท ยวครบจ ดเต ม อาหารครบท กม อ ว นแรก สนามบ

More information

ฮ องกง-มาเก า-เวเนเช ยน-จ ไห 4 ว น 3 ค น โดยสายการบ นฮ องกงแอร ไลน (HX)

ฮ องกง-มาเก า-เวเนเช ยน-จ ไห 4 ว น 3 ค น โดยสายการบ นฮ องกงแอร ไลน (HX) บร ษ ท ศ ภก จท วร จ าก ด Supphakit Tour Co.,Ltd. ใบอน ญาตประกอบธ รก จน าเท ยว เลขท 11/06823 เลขท 111/315 หม บ าน ด เอมเมอร ลด (ซอย 3 ) ซอย เรวด 50 ถนนต วานนท ต าบลตลาดขว ญ อ าเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร 11000

More information

ว นแรก กร งเทพฯ ฮ องกง 13.30 น. พร อมก นท สนามบ นส วรรณภ ม อาคารผ โดยสารขาออก ช น 4 ประต 8 เคาน เตอร Q สายการบ น ROYAL JORDANIAN เจ าหน าท บร ษ ทฯ ให

ว นแรก กร งเทพฯ ฮ องกง 13.30 น. พร อมก นท สนามบ นส วรรณภ ม อาคารผ โดยสารขาออก ช น 4 ประต 8 เคาน เตอร Q สายการบ น ROYAL JORDANIAN เจ าหน าท บร ษ ทฯ ให ว นแรก กร งเทพฯ ฮ องกง 13.30 น. พร อมก นท สนามบ นส วรรณภ ม อาคารผ โดยสารขาออก ช น 4 ประต 8 เคาน เตอร Q สายการบ น ROYAL JORDANIAN เจ าหน าท บร ษ ทฯ ให การต อนร บและอ านวยความสะดวก (สายการบ นกาหนดให โหลดส

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ

ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ โรงพยาบาลช มแพ จ งหว ดขอนแก น ๑ หล ง ด วยว ธ การทางอ

More information

บทนา 1. หล กการและเหต ผลโครงการ 2.ว ตถ ประสงค โครงการ 3. ขอบเขตและว ธ การดาเน นงาน

บทนา 1. หล กการและเหต ผลโครงการ 2.ว ตถ ประสงค โครงการ 3. ขอบเขตและว ธ การดาเน นงาน 1. หล กการและเหต ผลโครงการ บทนา ตามท ร ฐบาลม นโยบายเร งด วนในการเพ มรายได จากการท องเท ยวท งภายในและภายนอกประเทศ โดยใน ส วนของการพ ฒนาการท องเท ยวได ก าหนดให ม การส งเสร มการพ ฒนาโครงสร างพ นฐานท สน บสน

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานท ด แลและให การศ กษาเด ก อาย ระหว าง 3-5 ป ม ฐานะเท ยบเท าสถานศ กษา เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กท องค กรปกครองส

More information

โปรแกรม ม อาจารย ท ม ประสบการณ ทางการสอน ซ งจะช วย สอนน กเร ยนตามพ นฐานของแต ละคน เพ อเสร มสร างโอกาสให น กเร ยนได ใช ภาษาจ นในช ว ตประจ าว น

โปรแกรม ม อาจารย ท ม ประสบการณ ทางการสอน ซ งจะช วย สอนน กเร ยนตามพ นฐานของแต ละคน เพ อเสร มสร างโอกาสให น กเร ยนได ใช ภาษาจ นในช ว ตประจ าว น โปรแกรม คอร ส ภาษาจ น ม อาจารย ท ม ประสบการณ ทางการสอน ซ งจะช วย สอนน กเร ยนตามพ นฐานของแต ละคน เพ อเสร มสร างโอกาสให น กเร ยนได ใช ภาษาจ นในช ว ตประจ าว น คอร ส ว ฒนธรรม น กเร ยนสามารถเล อกเร ยน การละเล

More information

เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร หารว ฒนธรรมข ามชาต (3571304) (Cross-Cultural Management)

เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร หารว ฒนธรรมข ามชาต (3571304) (Cross-Cultural Management) เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร หารว ฒนธรรมข ามชาต (3571304) (Cross-Cultural Management) พรรณปพร จ นทร ฉาย โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 2556 เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร

More information

หน วยท 5 5.3 การจ ดดอกไม สดร ปทรงพ นฐาน

หน วยท 5 5.3 การจ ดดอกไม สดร ปทรงพ นฐาน หน วยท 5 การจ ดดอกไม สดร ปทรงพ นฐาน การจ ดดอกไม สด เป นศ ลปะท แสดงถ งว ฒนธรรมอ นเป นเอกล กษณ ประจ าชาต ท ควร อน ร กษ ส บสานและพ ฒนาอ กแขนงหน ง ซ งในหน วยน ได รวบรวมความร เบ องต นในการจ ดดอกไม การออกแบบการจ

More information

1. ต าแหน งและอ ตราท เป ดร บสม คร

1. ต าแหน งและอ ตราท เป ดร บสม คร ประกาศ ศ นย ปฏ บ ต การตารวจจ งหว ดชายแดนภาคใต เร อง ร บสม ครและสอบแข งข นบ คคลภายนอกผ ม ว ฒ ปร ญญาตร เพ อบรรจ และแต งต งเป นข าราชการต ารวจช นประทวน พ.ศ. 2552 -------------------------------------------

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

สาร จากผ บร หาร ด วยเลย

สาร จากผ บร หาร ด วยเลย สาร จากผ บร หาร ด วยเลย สว สด คร บ เป นการพบก นคร งแรกสำาหร บป 2556 และขอถ อโอกาสน อวยพรเน องในว นป ใหม ไทยไปพร อมก น เร มต นป ใหม น ท านล กค าและผ อ านหลายๆ ท าน คงจะต องต งเป าหมายท จะทำาส งหน งส งใดให

More information