- ๒ - ผนวกแนบท ายค าส ง ศพส. ท /๒๕๕๕ ลงว นท ก มภาพ นธ พ.ศ.๒๕๕๕

Size: px
Start display at page:

Download "- ๒ - ผนวกแนบท ายค าส ง ศพส. ท /๒๕๕๕ ลงว นท ก มภาพ นธ พ.ศ.๒๕๕๕"

Transcription

1 ค าส งศ นย อ านวยการพล งแผ นด นเอาชนะยาเสพต ดแห งชาต ท ๔ / ๒๕๕๕ เร อง การจ ดต งและพ ฒนาส าน กงานประสานงานปราบปรามยาเสพต ดชายแดน ( Border Liaison Office : BLO) ตามค าส งส าน กนายกร ฐมนตร ท ๑๕๔/๒๕๕๔ ลงว นท ๙ ก นยายน พ.ศ.๒๕๕๔ เร อง ย ทธศาสตร พล งแผ นด นเอาชนะยาเสพต ด ค าส งส าน กนายกร ฐมนตร ท ๑๕๕/๒๕๕๔ ลงว นท ๙ ก นยายน พ.ศ.๒๕๕๔ เร อง จ ดต งศ นย อ านวยการพล งแผ นด นเอาชนะยาเสพต ดแห งชาต (ศพส.) เป นองค กร อ านวยการในการน านโยบายไปส การปฏ บ ต และค าส งศ นย อ านวยการพล งแผ นด นเอาชนะยาเสพต ด แห งชาต ท ๑/๒๕๕๔ ลงว นท ๒๒ ก นยายน พ.ศ.๒๕๕๔ เร อง แผนย ทธศาสตร พล งแผ นด นเอาชนะ ยาเสพต ดแห งชาต พ.ศ.๒๕๕๕ ก าหนดแผนความร วมม อระหว างประเทศ โดยม เป าหมายในการพ ฒนา ความร วมม อระหว างประเทศเช งร กไปส วาระแห งภ ม ภาค เน องจากได ม การจ ดต งส าน กงานประสานงานปราบปรามยาเสพต ดชายแดน (สป.ชด.) หร อ Border Liaison Office (BLO) ไว แล วส วนหน ง ตามกรอบบ นท กข อตกลงความร วมม อในการควบค ม ยาเสพต ดระหว างประเทศ ๗ ฝ าย และตามข อตกลงการประช มทว ภาค ว าด วยความร วมม อปราบปราม ยาเสพต ดระหว างประเทศไทยก บประเทศเพ อนบ าน เพ อให การด าเน นงานของ สป.ชด. เป นไปอย างม เอกภาพและบ รณาการ บ งเก ดประส ทธ ภาพในการสก ดก นยาเสพต ดตามแนวชายแดน และความร วมม อ ในการปราบปรามยาเสพต ดก บประเทศเพ อนบ าน จ งก าหนดภารก จและแนวทางการอ านวยการ สน บสน น และ ประสานการปฏ บ ต ของ สป.ชด. โดยม รายละเอ ยดตามผนวกท ายค าส ง ท งน ต งแต บ ดน เป นต นไป ส ง ณ ว นท ๒๙ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๕

2 - ๒ - ผนวกแนบท ายค าส ง ศพส. ท /๒๕๕๕ ลงว นท ก มภาพ นธ พ.ศ.๒๕๕๕ ผนวก ก : การจ ดต งและพ ฒนาส าน กงานประสานงานปราบปรามยาเสพต ดชายแดน ( Border Liaison Office : BLO) ๑. อ างถ ง ๑.๑ ข อตกลงความร วมม อด านยาเสพต ดระหว างประเทศ ตามบ นท กตกลงความร วมม อ ๗ ฝ าย (MOU ๗ ฝ าย) ระหว างประเทศก มพ ชา สาธารณร ฐประชาชนจ น สาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชนลาว สหภาพเม ยนมาร ประเทศไทย สาธารณร ฐส งคมน ยมเว ยดนาม และ The United Nation Office of Drugs and Crimes (UNDCP) ในป พ.ศ.๒๕๕๒ และการประช มทว ภาค ว าด วยความร วมม อด าน ปราบปรามยาเสพต ดระหว าง ไทย-ลาว ไทย-เม ยนมาร และ ไทย-ก มพ ชา ท ผ านมา ๑.๒ ศ นย อ านวยการพล งแผ นด นเอาชนะยาเสพต ดแห งชาต ก าหนดให ม แผนย ทธศาสตร พล ง แผ นด นเอาชนะยาเสพต ด พ.ศ.๒๕๕๕ ตามค าส งศ นย อ านวยการพล งแผ นด นเอาชนะยาเสพต ดแห งชาต ท ๑/๒๕๕๔ ลงว นท ๒๒ ก นยายน พ.ศ.๒๕๕๔ ม ว ตถ ประสงค เพ อลดระด บความร นแรงของป ญหา ยาเสพต ดภายในป ๒๕๕๕ โดยม กลย ทธการด าเน นงาน ๗ แผน ๔ ปร บ ๓ หล ก ๖ เร ง และให ท ก หน วยงานจ ดต งกลไกการอ านวยการและการปฏ บ ต งานท กระด บ รวมถ งในระด บจ งหว ดและอ าเภอ ๑.๓ ศ นย อ านวยการพล งแผ นด นเอาชนะยาเสพต ดแห งชาต ก าหนดแนวทางการข บเคล อนแผน ย ทธศาสตร พล งแผ นด นเอาชนะยาเสพต ด พ.ศ.๒๕๕๕ ระยะท ๒ มกราคม ม นาคม ๒๕๕๕ (หล ก ๓ ย ทธ ๔ พ นท ปฏ บ ต การ ๖ เร งแผนย ทธการ) ก าหนดจ ดม งหมายในการพ ฒนาความร วมม อเช งร กไปส วาระแห งภ ม ภาค ๒. สถานการณ ๒.๑ การน าเข ายาเสพต ดตามแนวชายแดนย งคงเป นป ญหาส าค ญ ตามค าส งศ นย อ านวยการพล ง แผ นด นเอาชนะยาเสพต ดแห งชาต ท ๑/๒๕๕๔ ลงว นท ๒๒ ก นยายน พ.ศ.๒๕๕๔ ก าหนดพ นท หล กใน การสก ดก นยาเสพต ดตามแนวชายแดน ๔๖ อ าเภอ ใน ๑๔ จ งหว ด (สระแก ว จ นทบ ร กาญจนบ ร อ านาจเจร ญ อ บลราชธาน นครพนม ม กดาหาร เลย หนองคาย บ งกาฬ เช ยงราย เช ยงใหม แม ฮ องสอน และตาก) ๒.๒ สถานการณ แพร ระบาดยาเสพต ดในประเทศไทยในป จจ บ นมาจากยาเสพต ดจากแหล งผล ต ในพ นท สามเหล ยมทองค า และถ กล กลอบน าเข าประเทศไทยในพ นท ชายแดนโดยเฉพาะในสามจ งหว ด ภาคเหน อของไทย (เช ยงใหม เช ยงราย และแม ฮ องสอน) จากมาตรการสก ดก นปราบปรามยาเสพต ดอย าง ร นแรงในพ นท ด งกล าวประกอบก บการพ ฒนาเส นทางคมนาคมในอน ภ ม ภาคล มแม น าโขงโดยเฉพาะ สปป. ลาว และ ก มพ ชา ท าให กล มผ ผล ตและเคร อข ายการค าล กลอบล าเล ยงยาเสพต ดห นไปใช ช องทางของการ พ ฒนาเส นทางด งกล าวเป นประโยชน ในการล กลอบน าผ านยาเสพต ดจากแหล งผล ตในพม าข ามไปย ง สปป.ลาว และ ก มพ ชา ก อนล กลอบน ายาเสพต ดเข าส แหล งจ าหน ายตอนในของประเทศไทย โดยอย ใน เขตพ นท ร บผ ดชอบของ สป.ชด./BLO ใน ๑๐ จ งหว ด (สระแก ว จ นทบ ร กาญจนบ ร อ บลราชธาน

3 - ๓ - นครพนม ม กดาหาร หนองคาย บ งกาฬ เช ยงราย และตาก) หากสถานการณ เช นน ไม ได ร บการควบค ม อย างม ประส ทธ ภาพจะท าให ม ความร นแรงมากข น ส งผลกระทบต อมาตรการสก ดก นยาเสพต ด การ ประสานความร วมม อปราบปรามยาเสพต ดก บประเทศเพ อนบ าน และการแก ไขป ญหายาเสพต ดใน ประเทศได ๓. การด าเน นงานท ผ านมา การด าเน นงานท ผ านมาตามโครงการความร วมม อการปราบปรามยาเสพต ดตามแนวชายแดน และการประช มความร วมม อทว ภาค ด านปราบปรามยาเสพต ด ระหว าง ไทย-เม ยนมาร ไทย-ลาว ไทย- ก มพ ชา ต งแต ป พ.ศ.๒๕๔๕ ได จ ดต งส าน กงานประสานงานปราบปรามยาเสพต ดชายแดนระหว างไทย ก บประเทศเพ อนบ าน เพ อเป นจ ดประสานงานการข าวและการปราบปรามยาเสพต ดตามแนวชายแดน ร วมก น ตามความเห นชอบร วมและความพร อมของประเทศไทยก บเพ อนบ านท งสองฝ าย รวมท งม ข อเสนอท จะให ม การจ ดต งและพ ฒนาอย างต อเน อง การด าเน นงานของ สป.ชด./BLO ท ผ านมา ได แก ประสานการข าว การส บสวนจ บก มผ ผล ตและ ผ ค าตามแนวชายแดน การลาดตระเวนร วมตามล าน าโขง การจ ดระเบ ยบเร อ และ ใช ประโยชน จากข อม ล ข าวสารท ได ประสานปฏ บ ต ก บหน วยงานท เก ยวข องท งในพ นท ร บผ ดชอบ รวมท งสน บสน นให สป.ชด./ BLO เพ อนบ าน ใช ประโยชน จากการประสานงานด วยเช นก น ซ งส งผลให ท งสองฝ ายม การพ ฒนาส มพ นธ และแลกเปล ยนข าวสารระหว างก นเป นอย างด อย างไรก ด การด าเน นงานท ผ านมาย งม ข อจ าก ดอย หลาย ประการท งภายในประเทศและประเทศเพ อนบ าน โดยเฉพาะความไม ต อเน องในการด าเน นงาน จ งจ าเป น ท จะต องปร บกรอบภารก จ และ แนวทางการท างาน เพ อการพ ฒนาเสร มสร างความเข มแข งและ ประส ทธ ภาพของ สป.ชด./BLO ตลอดจนบ รณาการการท างานระหว างหน วยงานท เก ยวข อง เพ อให สป.ชด./BLO เป นกลไกท ม ศ กยภาพมากข น ๔. พ นท เป าหมาย เพ อให การต ดตามสถานการณ ด งกล าวเป นไปด วยความรวดเร วท นต อเหต การณ ป จจ บ น และ สอดคล องก บมาตรการประสานความร วมม อปราบปรามยาเสพต ดก บประเทศเพ อนบ านในเช งร ก โดยเฉพาะในพ นท ชายแดนท ม ป ญหายาเสพต ดร นแรง จ งก าหนดให ม ส าน กงานประสานงานปราบปราม ยาเสพต ดชายแดน (สป.ชด.) ภายใต การบร หารงานของศ นย อ านวยการพล งแผ นด นเอาชนะยาเสพต ด จ งหว ด (ศพส.จ.) และการปฏ บ ต งานของศ นย ปฏ บ ต การพล งแผ นด นเอาชนะยาเสพต ดอ าเภอ (ศพส.อ.) ด งน ๔.๑ ชายแดนไทย-เม ยนมาร ๔ แห ง ๑) จ งหว ดกาญจนบ ร สป.ชด. ส งขละบ ร ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. พญาตองซ ๒) จ งหว ดตาก สป.ชด. แม สอด ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. เม ยวด ๓) จ งหว ดระนอง สป.ชด. เม องระนอง ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. เกาะสอง ๔) จ งหว ดเช ยงราย สป.ชด. แม สาย ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. ท าข เหล ก

4 - ๔-๔.๒ ชายแดน ไทย-ลาว ๑๐ แห ง ๑) จ งหว ดเช ยงราย สป.ชด. เช ยงแสน ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. บ านต นผ ง แขวงบ อแก ว ๒) จ งหว ดเช ยงราย - สป.ชด. เช ยงของ ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. บ านห วยทราย แขวงบ อแก ว ๓) จ งหว ดหนองคาย สป.ชด. ศร เช ยงใหม ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. เม อง ส โคตรบอง นครเว ยงจ นทร ๔) จ งหว ดหนองคาย สป.ชด. เม องหนองคาย ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. บ านหาด ทรายฟอง นครเว ยงจ นทร ๕) จ งหว ดบ งกาฬ สป.ชด. เม องบ งกาฬ ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. เม อง ปากซ น แขวงบอล ค าไซ ๖) จ งหว ดนครพนม สป.ชด. เม องนครพนม ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. ท าแขก แขวงค าม วน ๗) จ งหว ดม กดาหาร สป.ชด. เม องม กดาหาร ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. เม องไกร สอนพรมว หาร แขวงสะหว นนะเขต ๘) จ งหว ดอ บลราชธาน สป.ชด. เขมราฐ ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. เม องสองคอน แขวงสะหว นนะเขต ๙) จ งหว ดอ บลราชธาน สป.ชด. ส ร นธร ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. เม องโพนทอง แขวงจ าปาส ก ๑๐) จ งหว ดอ บลราชธาน สป.ชด. โขงเจ ยม ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. เม อง ชะนะสมบ น แขวงจ าปาส ก ๔.๓ ชายแดนไทย-ก มพ ชา ๖ แห ง ๑) จ งหว ดอ บลราชธาน สป.ชด. น าย น (ช องอานม า) ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. อ าเภอจอมกระสาน จ งหว ดพระว หาร ๒) จ งหว ดศร สะเกษ สป.ชด. ภ ส งห (ช องสะง า) ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. อ าเภออ ลลองเวง จ งหว ดอ ดรม ช ย ๓) จ งหว ดส ร นทร สป.ชด. กาบเช ง (ช องจอม) ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. อ าเภอ ส าโรง จ งหว ดอ ดรม ช ย ๔) จ งหว ดสระแก ว สป.ชด. อร ญประเทศ ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. อ าเภอปอยเปต จ งหว ดบ นทายม ช ย ๕) จ งหว ดจ นทบ ร สป.ชด. โป งน าร อน ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. เม องดอง จ งหว ด พระตะบอง และเม องพรอม เขตปกครองพ เศษไพล น ๖) จ งหว ดตราด สป.ชด. คลองใหญ ท าหน าท ประสานงานก บ สป.ชด. บ านจามเย ยม จ งหว ดเกาะกง

5 - ๕-๕. ภารก จของส าน กงานประสานงานปราบปรามยาเสพต ดชายแดน (สป.ชด./BLO) ส าน กงานประสานงานปราบปรามยาเสพต ดชายแดน (สป.ชด./BLO) ม บทบาทและภารก จใน การด าเน นงานความร วมม อปราบปรามยาเสพต ดระหว างประเทศ ไทย-เม ยนมาร ไทย-ลาว และ ไทย- ก มพ ชา ใน ๓ ภารก จหล ก ได แก ๕.๑ ภารก จประสานงานก บ สป.ชด. เพ อนบ าน ๕.๑.๑ จ ดท าแผนปฏ บ ต การประช มและพบหาร อเพ อแลกเปล ยนข อม ลข าวสารและ ความร ประสบการณ ท างานปราบปรามยาเสพต ด ระหว าง สป.ชด. ท ร บผ ดชอบ ก บ สป.ชด. ของประเทศ เพ อนบ านเป นประจ า และ ปฏ บ ต งานให เป นไปตามแผนงานท ก าหนด โดยรายงานผลการประช มหร อพบ หาร อ น น ให ศพส.มท. และ ผ ว าราชการจ งหว ด (ผอ.ศพส.จ.) ร บทราบ โดยส งส าเนารายงานด งกล าวให ส าน กงาน ป.ป.ส. เพ อประมวลผลและใช ประโยชน ๕.๑.๒ รวบรวมข อม ลข าวสารยาเสพต ด จากแหล งข าวเป ด และการพบปะเจรจาอย าง ไม เป นทางการก บเจ าหน าท ของประเทศเพ อนบ าน และรายงานต อ ศพส. และ ศพส.จ. (ผ ว าราชการ จ งหว ดท ร บผ ดชอบ) ตามระบบรายงานท ก าหนด ๕.๑.๓ ต ดตามและรายงานผลการด าเน นงานตามแผนงานของ สป.ชด. ท ร บผ ดชอบ และ สป.ชด. ของประเทศเพ อนบ าน โดยรายงานป ญหาอ ปสรรคและเสนอข อพ จารณาให ศพส. ศพส.มท. และผ ว าราชการจ งหว ด/ผอ.ศพส.จ. ได ร บทราบเพ อพ จารณาปร บแผนการด าเน นงานในเช งร กต อไป ๕.๒ ภารก จอ านวยการ และบร หารจ ดการ ๕.๒.๑ จ ดท าแผนปฏ บ ต การและกรอบงบประมาณประจ าป ของ สป.ชด. เสนอต อ ผ ว าราชการจ งหว ด/ผอ.ศพส.จ. เพ อ พ จารณา ๕.๒.๒ อ านวยการ ประสาน บร หารงาน และ งบประมาณตามแผนท ก าหนด ๕.๒.๓ รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผน ต อ ศพส. ศพส.มท. และ ศพส.จ. ๕.๒.๔ ควบค มด แลการใช คร ภ ณฑ และ ยานพาหนะท ได ร บมอบหมาย ๕.๒.๕ รวบรวมป ญหาอ ปสรรคท เก ดข น รายงานพร อมข อพ จารณาแนวทางในการแก ไข ป ญหาน นต อ ศพส. ศพส.มท. และ ศพส.จ. ๕.๓ ภารก จการพ ฒนา ๕.๓.๑ รวบรวมความต องการพ ฒนางานปราบปรามยาเสพต ดของ สป.ชด. ประเทศ เพ อนบ าน ท ได จากการประช มในพ นท ท งการพ ฒนา สป.ชด. และ การพ ฒนาบ คคลากร ด านบ งค บใช กฏหมาย โดยม เป าหมายการพ ฒนาให สป.ชด.ท ร บผ ดชอบ และ สป.ชด. เพ อนบ าน สามารถปฏ บ ต งาน ด านปราบปรามยาเสพต ดชายแดนได ด วยประส ทธ ภาพท ใกล เค ยงก น และ สามารถสน บสน นหน วยงาน บ งค บใช กฏหมายของท งสองประเทศ ๕.๓.๒ จ ดล าด บความต องการพ ฒนาตามข อ ๕.๓.๑ พร อมข อพ จารณา เสนอ ศพส. และ ศพส.จ. เพ อสน บสน นภารก จการพ ฒนา

6 - ๖-๖. การอ านวยการ ประสานและสน บสน น ๖.๑ ระด บอ านวยการ ส าน กงานอ านวยการร วม ศพส. เป นหน วยอ านวยการกลาง ในการประสาน สน บสน น การด าเน นงานของหน วยงานต างๆ และ สป.ชด. ๖.๒ ระด บภารก จ ๑) ส าน กงาน ป.ป.ส. เป นหน วยอ านวยการประสาน สน บสน น และก าก บต ดตามการ ด าเน นงานของ สป.ชด. ในพ นท ร บผ ดชอบ โดยม ส าน กปราบปรามยาเสพต ด ร บผ ดชอบย ทธศาสตร การ ข บเคล อน สป.ชด. ในภาพรวม และส าน กงาน ปปส. ภาค ในพ นท ร บผ ดชอบ ประสานข อม ลข าวสารก บ สป.ชด. และน าข อม ลข าวสารไปใช ประโยชน ๒) ศพส.กระทรวงมหาดไทย ก าก บต ดตามและสน บสน นการด าเน นงานของ ศพส.จ. และ สป.ชด./BLO ให เป นไปตามภารก จ ๓) กระทรวง กรม และ หน วยงานท เก ยวข อง ร วมประสานและสน บสน นให เก ดการ ปฏ บ ต ในภารก จท เก ยวข อง ๖.๓ ระด บพ นท โดย ศพส.จ. ๑) เป นหน วยอ านวยการการปฏ บ ต ในพ นท ๒) ประสานข อม ลข าวสารก บ สป.ชด. และน าข อม ลข าวสารไปใช ประโยชน ๓) ต ดตามและรายงานผลการปฏ บ ต งาน สป.ชด. ต อ สอร.ศพส. ๔) สน บสน นการท างานของ สป.ชด. ด านงบประมาณ โดยให ศพส.จ. ท ม สป.ชด. จ ดท าแผนการด าเน นงานของ สป.ชด. บรรจ ในแผนปฏ บ ต การประจ าป ของ ศพส.จ. โดยใช งบประมาณ จากส าน กงาน ป.ป.ส. ท จ ดสรรให ศพส.จ. ร วมก บงบประมาณอ นๆ ท ม ตามแนวทางหน งส อส งการของ ศพส. ๗. การรายงานผลการด าเน นงาน ๗.๑ ขอบเขตการรายงานข อม ลข าวสาร ๗.๑.๑ ข อม ลข าวสารท เก ยวข องก บยาเสพต ด ได แก แหล งผล ต ผ ผล ต ผ ค า ผ ร บจ าง ล าเล ยง ผ ซ อ ผ เสพ ราคายาเสพต ด สารต งต น เส นทางล าเล ยง ร ปแบบการค ายาเสพต ด ความเก ยวข อง ก บอาชญากรรมอ น และสถานการณ ท วไปในพ นท ร บผ ดชอบ ๗.๑.๒ ข อม ลโครงสร างการบร หารงานและจ ดต ดต อของบ คคลท ร บผ ดชอบด าน ปราบปรามยาเสพต ดและบ งค บใช กฏหมายของประเทศเพ อนบ าน โดยให จ ดท าแผนภ ม โครงสร างการ บร หารจ ดการและปร บปร งข อม ลน นให ท นสม ยเสมอ ๗.๑.๓ ข อม ลอ นๆ ท ได จากการต ดต อประสานงานก บ สป.ชด. ประเทศเพ อนบ าน รวมถ งป ญหา/อ ปสรรค ข อพ จารณาและข อเสนอแนะ

7 - ๗-๗.๒ การรายงาน ๗.๒.๑ การรายงานตามวงรอบปกต ก าหนดรายงานท กรอบ ๑ เด อน ตามแนวทางและ ห วข อการรายงานข าวสารของ สป.ชด. ในภาคผนวก ข. ไปย ง ศพส.จ. ๗.๒.๒ การรายงานตามสถานการณ เม อปรากฏสถานการณ เร งด วน ให รายงาน ศพส.จ. ศพส. และผ เก ยวข องโดยท นท

8 - ๘ - ผนวก ข : แนวทางและห วข อการรายงานข าวสารของ สป.ชด. แนวทางและห วข อการรายงานข าวสารของ สป.ชด. ข าวสารท ต องการ 1. ข าวสารข อม ลจากประเทศเพ อนบ านในพ นท ร บผ ดชอบจากแหล งข าวเป ด - สถานการณ /แนวโน มแพร กระจายยาเสพต ดและสารต งต น อาท การผล ต การค า การน าเข า จ านวนผ เสพ การจ บก ม ประเภท ราคาซ อขาย เส นทางขนย าย ยาเสพต ดและสารต งต น - ข อม ลเก ยวก บเคร อข ายน กค ายาเสพต ด - แหล งผล ต/ค ายาเสพต ด - การป องก น สก ดก น และปราบปรามยาเสพต ดและสารต งต น 2. บ นท ก/รายงานการประช ม และความร วมม อตามแนวชายแดน รายละเอ ยดของการรายงานสถานการณ ว นท รายงาน... แหล งท มาของข าว... หน วยงานท บ นท ก... ว นท เก ดเหต การณ... พ นท เก ดเหต การณ... รายละเอ ยดเหต การณ - ประกอบด วย - บ คคล/เคร อข ายท เก ยวข อง และพฤต การณ เก ยวก บยาเสพต ด - ประเภทของยาเสพต ด - เส นทางล าเล ยง รอบการรายงาน - ท ก ๑ เด อน ข องทางการรายงาน - สป.ชด. รายงานไปย งจ งหว ด (ศพส.จ) ซ งจะรายงานต อไปย ง ศพส.มท. และ ศพส. - สป.ชด. ส าเนารายงานไปย งส าน กงาน ป.ป.ส.

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด จ ดท าโดย ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม ถ นายน 2555 ค าน า พระราชบ ญญ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ )

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม ส าน กแผนงาน กรมเจ าท า มกราคม 2555 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า สารบ ญ หน า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ

More information

เม อได คะแนนร อยละความส าเร จแล ว สามารถสร ปผลประเม นโดยม เกณฑ ด งน. ร อยละความส าเร จ = คะแนนท ได x ๑๐๐ คะแนนเต ม 1 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง.

เม อได คะแนนร อยละความส าเร จแล ว สามารถสร ปผลประเม นโดยม เกณฑ ด งน. ร อยละความส าเร จ = คะแนนท ได x ๑๐๐ คะแนนเต ม 1 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง. รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการส าน ก/กล ม และบ คคล รอบ ๑๒ เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ( ส าน กงาน ปปง.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

- 3 - /5.1.1.5 ควบค ม...

- 3 - /5.1.1.5 ควบค ม... - 2-4.1.1 รองผ ก าก บการป องก นปราบปราม เป นห วหน างานอ านวยการ และงานป องก น ปราบปราม 4.1.2 รองผ ก าก บการจราจร เป นห วหน างานจราจร ๔.๑.๓ รองผ ก าก บการส บสวน เป นห วหน างานส บสวน ๔.๑.๔ พน กงานสอบสวนท

More information

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล ค าน า ปล ดเทศบาล เป นผ บร หารส งส ดฝ ายข าราชการประจ า ในองค กรเทศบาล จ งจ าเป นต องม แนวค ดและหล กปฏ บ ต ราชการท ถ กต องเหมาะสม สามารถเป นต วกลางเช อมต อนโยบายของร ฐและนโยบาย ผ แทนท องถ น หร อฝ ายการเม

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ กองต ารวจส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนปฏ บ ต ราชการ กองต ารวจส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนปฏ บ ต ราชการ กองต ารวจส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการของกองต ารวจส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป น แผนปฏ บ ต ราชการท จ ดท าข นอย างสอดคล องก บแผนบร หารราชการแผ นด นของร

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

การปร บปร งแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กระทรวงพล งงาน เพ อรองร บการดาเน นงานของศ นย ปฏ บ ต การต อต าน การท จร ตคอร ร ปช น (ศปท.)

การปร บปร งแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กระทรวงพล งงาน เพ อรองร บการดาเน นงานของศ นย ปฏ บ ต การต อต าน การท จร ตคอร ร ปช น (ศปท.) การปร บปร งแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กระทรวงพล งงาน เพ อรองร บการดาเน นงานของศ นย ปฏ บ ต การต อต าน การท จร ตคอร ร ปช น (ศปท.) โดย นางวาร ณ เตยต อวงศ ห วหน ากล มพ ฒนาระบบบร หาร ส าน กงานปล ดกระทรวงพล งงาน ห

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕

ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ๑ ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ส วนการศ กษาสงเคราะห กองพ ทธศาสนศ กษา สาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๕๗ ค ม อการดาเน นงานโครงการสร

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

แนวนโยบาย ด านการบร หารราชการแผ นด น

แนวนโยบาย ด านการบร หารราชการแผ นด น 111 แนวนโยบาย ด านการบร หารราชการแผ นด น มาตรา ๗๘ ร ฐต องดำาเน นการตามแนวนโยบายด านการบร หารราชการ แผ นด น ด งต อไปน (๑) บร หารราชการแผ นด นให เป นไปเพ อการพ ฒนาส งคม เศรษฐก จ และความม นคงของประเทศอย างย

More information

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด จ ดท าโดย ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ส งหาคม 2554 ค าน า พระราชบ ญญ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ

ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ ๑ ๒๕๕๗ ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ กระทรวงย ต ธรรม กรมราชท ณฑ กองส งคมสงเคราะห สารบ ญ เร อง หน า ๒ การดาเน นงานเคร อข ายส งคมสงเคราะห ในงานราชท ณฑ 3 แนวทางการประสานงานก บหน วยงานภาคส

More information

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ๒ สารบ ญ ความเป นมาและความส าค ญ... ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ย ทธศาสตร ส าน กงานต ารวจแห งชาต... นโยบายการบร หารราชการ

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8

More information

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 กรมส งเสร มการเกษตร คณะท างานจ ดท าย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กองการเจ าหน าท ม นาคม 2553 สารบ ญ 1. ว ส ยท ศน ค าขว ญ ค าน ยมและพ นธก จ กรมส งเสร มการเกษตร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ห วข อ หน า บทน า 1

More information

นโยบายการบร หารราชการ กองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

นโยบายการบร หารราชการ กองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ นโยบายการบร หารราชการ กองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ นโยบายการบร หารราชการ กองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘... ท ามกลางกระแสการเปล ยนแปลงท เก ดข นอย างรวดเร วในป จจ บ น ประชาชนม ความคาดหว

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

1. การปฏ บ ต ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 ม ต ท 1.. ขณะน ค าร บรอง

1. การปฏ บ ต ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 ม ต ท 1.. ขณะน ค าร บรอง 1. การปฏ บ ต ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แบบรายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการตรวจราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 ส าน กงานขนส งจ งหว ดลพบ ร รอบ 6 เด อน (1 ต.ค.2555 31 ม.ค.2556)

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม คานา ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเช ยงใหม เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information