จ ลสารว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป ท 4 ฉบ บท 1 ประจาป งบประมาณ 2556 จ ดทาโดย ผทท.สตน.ทบ.

Size: px
Start display at page:

Download "จ ลสารว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป ท 4 ฉบ บท 1 ประจาป งบประมาณ 2556 จ ดทาโดย ผทท.สตน.ทบ."

Transcription

1 จ ลสารว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป ท 4 ฉบ บท 1 ประจาป งบประมาณ 2556 จ ดทาโดย ผทท.สตน.ทบ.

2 คานา หน าจอแบบ Start Screen ท สวยสดใสและด ม ช ว ตช วา จะเป นส งแรกท ค ณได เห น โดยท ก ๆ Tiles บน Start Screen จะท าหน าท เช อมต อค ณเข าก บผ คน แอพ เว บไซต รายช อเพลง หร อส งอ นๆท ม ความส าค ญต อค ณ tiles จะแสดงข อม ลท อ พเดทล าส ดเพ อให ค ณท นท กข าวสาร เพ ยงกวาดตามองแค คร งเด ยว ค ณก จะเห นร ปถ ายท ค ณเพ งโดนแท ก พยากรณ อากาศของพร งน และข อความจากเพ อนของค ณ และน ค อจ ดเด นของ ระบบปฏ บ ต การท ช อว า Windows 8 Windowsใส ใจแม แต รายละเอ ยด เล กๆ ท ล วนแต ค าน งถ งความเป นค ณ เช น ค ณสามารถเปล ยนภาพหน าจอคอมพ วเตอร เวลาถ กล อคให เป นภาพอะไรก ได และค ณย งสามารถเห นการเต อนบนหน าจอท ถ กล อค ก อนท ค ณจะลงช อเข าใช งาน หร อก อนจะเป ดใช งานแอพต วหน งเส ยอ ก ด วยการต งพาสเว ร ดด วยร ปภาพ ค ณสามารถลงช อเข าใช งานได โดยการท าร องรอยบนร ปภาพ ท ค ณเล อก แทนการพ มพ พาสเว ร ดแบบเด มๆ ไม ว าจะข ดเส นซ กแซกบนภาพหน าส น ข หร อเคาะสาม คร งท ภาพตรงจม กของล กน อย ค ณสามารถกาหนดเองได ท งหมด ในจ ลสารเผยแพร ภายใน สตน.ทบ. ฉบ บท 1 ประจ าป งบประมาณ 2556 ได น าเสนอ ร ปแบบ ล กเล น และค ณล กษณะเด นของ windows 8 ให ทราบก น ซ งอาจเป นอ กหน งแรงในการต ดส นใจใช ระบบปฏ บ ต การน ผ จ ดทา

3 อย างท ทราบก นด ว า Windows 8 ระบปฏ บ ต ต วใหม ป งท ก าล งจะออกมาให เราได ใช ก นใน อนาคตอ นใกล น น น จะม ความเปล ยนแปลงคร งใหญ เก ดข นก บม น ท งหน าตา UI และการรองร บก บต ว ฮาร ดแวร ท ม นจะม เวอร ช นท รองร บ CPU ตระก ล ARM ท น ยมใช ในอ ปกรณ พกพาอย าง Tablet และ Smartphone ออกมาด วย นอกเหน อไปจากเวอร ช นปกต ท รองร บก บ CPU ตระก ล X86 ท ใช ใน Notebook และ PC ท กว นน ก อนหน าน นไม ก ส ปดาห ท งหมดน ค อส งท เราร เราร แค การม ต วตนอย ของ Windows 8 ARM แต รายละเอ ยดนอกเหน อจากน ท ง Application ท จะใช งานก บม น การรองร บ Application ร นเก า และอ ปกรณ ท จะต ดต งใช งาน รวมถ งการต ดต งต ว Windows 8 ARM ก บอ ปกรณ ท รองร บ และอ น ๆ อ กมากมายท ไม ได กล าวถ งน น ล วนเป นความล บท เราได แต สงส ยก น ว นน ท กอย างได ร บการเป ดเผยแล ว แม จะไม ท งหมด แต ท กอย างล วนเป นข อม ลอย างด ท ช วยให เราพอจะเห นหน าตาของ Windows 8 ARM ช ดเจนมากย งข น และท งหมดน ค อรายละเอ ยดน าร ของ Windows 8 ARM ท ได ร บการเป ดเผยออกมา คร บ การรองร บ Application

4 ท ผ านมาน น Microsoft พยายามอย างท ส ดท จะร กษาความสามารถในการรองร บ Application ร นเก าบน Windows ร นใหม ๆ ท ออกมา พร อมก บการสร างมาตรฐานใหม ๆ ให PC ไปแบบควบค ความเปล ยนแปลงท กอย างจะเป นไปแบบเปล ยนผ านอย างค อยเป นค อยไปมากกว า การล มล าง มาตรฐานเด ม ๆ ท งหมดท ใช ก นอย แบบช วข ามค น แต ส าหร บ Windows 8 ARM น นม นจะเป นกรณ ท แตกต างออกไป แม ว าฟ งค ช นการท างานเก อบท งหมดน นจะเหม อนก บในเวอร ช น X86 ค ณสามารถใช Mouse และ Keyboard ก บม นได เหม อน ๆ ก น ค ณม UI โหมดด งเด มแบบท เคยใช อย ก บใน Windows บน PC มานานหลายป ซ งน นท าให ค ณท างานก บอ ปกรณ ท เป น Windows 8 ARM ได แบบ เด ยวก บท ค ณทาก บ PC แต ย งไงเส ยอ ปกรณ ท รองร บ Windows 8 ARM ก ไม ใช PC ท ย งใช CPU แบบ X86 อ ปกรณ ท ใช CPU ARM ก ย งคงเป นอ ปกรณ พกพา เช นพวก Tablet หร อ Smartphone (และ ด วยความสามารถของ Windows 8 ARM ก อาจจะเป น Netbook หร อ Ultrabook ในอนาคต แต น น ก คงจะย งอ กซ กพ ก) ม นม ความแตกต างก นของต วฮาร ดแวร ซ งน นท าให Windows 8 ARM ไม รองร บ การทางานของ Application บน Windows ร นเก า อ กท งว ธ การต ดต งก ย งเปล ยนแปลงไปจากเด มด วย เพราะท กอย างจากทาผ าน Windows 8 Store เหม อนก บการจ บจ ายซ อ App ต าง ๆ บน Tablet และ SmartPhone ค ณไม สามารถต ดต ง Application ด วยต วค ณเองอย างท เคยท ามา ฟ งด ก เหม อนจะแย นะคร บ แต ม นก ไม ได แย ไปเส ยท งหมด เพราะการซ อ App ผ าน Windows 8 Store น น App ท ค ณได จะสามารถใช งานได ท งบน PC ท ใช CPU X86 และบนอ ปกรณ ท ใช CPU ARM ท ซ งได ต ดต ง Windows 8 เอาไว (แบบจาก ดจานวนแค 5 เคร อง รวม PC ค ณด วย) ซ งน นหมายความว าการพ ฒนา App ข ามแพลตฟอร มบน Windows 8 น นม ความง ายอย างมาก และน นจะส งผลด ต อผ ใช งานท จะได Application ท ม ความหลากหลายย งข นกว าท เคย Microsoft Office รายละเอ ยดตรงน ย งไม ค อยช ดเจนนะคร บ เราร แค ว า Windows 8 ARM น นน าจะมาพร อมก บ Microsoft Office แต เราย งไม ร ว าม นจะใช งานอะไรได บ าง เท าท ร ค อม นจะมาพร อมก บ Word, Excel, PowerPoint, และ OneNote ซ งเท าน ผมก ว าโอเคมากแล วแม จะใช งานได แค พ นฐาน เพราะค ณไม ต อง เส ยเวลาไปหาโปรแกรม Office ฟร มาใช งานให เส ยเวลา และส าหร บ Windows 8 ARM น นจะย งเป น อะไรท แตกต าง เพราะค ณจะได ใช งานโปรแกรม Office ในแบบเด ยวก บ PC ซ ง Tablet และ Smartphone ในป จจ บ นน นย งท าไม ได ด วยข อจ าก ดของต วระบบปฏ บ ต การ ข อเส ยเด ยวของม น อาจจะอย ท การใช งาน Microsoft Office บน Windows 8 ARM ย งไม รองร บ Metro UI ม นสามารถ ใช งานได เฉพาะในโหมด Desktop แบบด งเด ม ซ งการใช งานด วยน วม ออาจจะไม สะดวกเท าท ควรใน โหมดน แต อย างไรก ด การท างานโปรแกรม Office ให ได ประส ทธ ภาพน นก คงขาด Mouse ก บ Keyboard ไม ได อย แล ว ฉะน นน อาจจะไม ใช ป ญหาใหญ อะไรน กหากค ณม ท ง Mouse และ Keyboard พร อมให ใช งานอย ตลอดเวลา แต หากในยามจ าเป นท ค ณต องใช น วม อน นคงต องรอด ว าม นจะม ป ญหา อะไร หร อไม

5 การอ พเดต Microsoft อ างว าการอ พเดต Windows 8 ARM จะเหม อนก บปกต เวลาท เราอ พเดต Windows บน PC หร ออ พเดตม อถ อ Windowsphone แต ท ผมย งก งวลใจค อป ญหาการอ พเดตน นจะ เป นไปอย างราบร นเพ ยงใด เพราะอย างท ทราบก นด ว า CPU ARM ม อย หลากหลายเจ ามาก และม นท า ให การพ ฒนาต วอ พเดตค อนข างย งยาก และใช เวลาในการพ ฒนาปร บปร งจ ดบกพร องค อนข างมาก จน บ อยคร งม นไม ค มค าพอส าหร บผ ผล ตอ ปกรณ ท จะให การสน บสน น ผล ตภ ณฑ ท ต วท าออกมาและท งม น ไปเส ยด อ ๆ ซ งตรงจ ดน ต องรอด ว าทาง Microsoft น นจะให การสน บสน นก บทางผ ผล ตได ด เพ ยงไร และจาก ดการแตกแขนงของชาต พ นธ บนอ ปกรณ ท ใช Windows 8 ได ด เพ ยงใด แล วจะซ อต วไหนด X86 หร อ ARM?

6 สาหร บค าถามน หากหมายถ งต ว Software ระบบปฏ บ ต ท ค ณจะซ อมาต ดต งด วยต วเองได ผม คาดม นคงจะม แค Windows 8 เวอร ช น X86 เท าน นท จะม วางจ าหน าย ส วนในเวอร ช น ARM น น น าจะมาพร อมก บต วอ ปกรณ ท รองร บอย างเด ยวเท าน น และหากค าถามน หมายถ งต วอ ปกรณ ถ าใน ป จจ บ น PC หร อ Notebook ท ใช CPU X86 ก บอ ปกรณ พกพาอย าง Tablet หร อ Smartphone ท ใช CPU ARM เป นส วนใหญ ย งม ความแตกต างก นอย ค อนข างมากท งร ปแบบการใช งานและ ประส ทธ ภาพ แต ด วยการมาของ Windows 8 ARM ท ขยายข ดความสามารถของอ ปกรณ พกพาด วย การรองร บ Mouse และ Keyboard และหน าตา UI แบบเด ยวก บบน Desktop PC จะทาให เส นแบ งน บางลง ในอนาคตผมค ดว าเม อ Windows 8 ท ง 2 เวอร ช นพร อมส าหร บสาธารณชน เราน าจะได เห น Notebook,Netbook,Net-top,All-in-One PC ท แต ก อนจะใช แต เฉพาะ CPU X86 ห นมาใช CPU ตระก ล ARM บ าง ซ งน นจะท าให เส นแบ งของ CPU ท ง 2 ตระก ล เล อนลาง และน นจะเป นเวลาท เหมาะสมจร ง ๆ ท จะถามว า จะซ อ Notebook/Netbook/Net-top/All-in-One PC ท เป น X86 หร อ ARM ด และน ค อค าตอบของค าถามด งกล าว เท าท เราพอจะทราบก นในเวลาน ส าหร บการ เล อกใช อ ปกรณ ท เป น Windows 8 ARM ข อด : อ ตราการบร โภคพล งงานท ต า,ขนาดของอ ปกรณ ท จะม ขนาดเล กลง ข อเส ย: ไม รองร บ Application จาก Desktop ร นเก า,ม โอกาสโดนผ ผล ตต ดหางปล อยว ด ไม ได ร บ การอ พเดตในอนาคตหากผล ตภ ณฑ ท ใช ไม ได ร บการตอบร บท ด จาก ตลาด,ค ณไม สามารถท าการ อ พเดตได ด วยต วเองอย างท ต องการ ซ งผ ดก บทางแพลตฟอร ม X86 ท ค ณเล อกอ พเดต หร อไม อ พเดต ส วนไหนก ได ตามท ค ณพอใจ และท าได ด วยตนเอง,ไม สามารถต ดต งส วนเสร ม หร อ Plug-in ให ก บ IE ได และไม รองร บ Flash

7 อนาคตย งไม แน นอนสาหร บ Desktop UI บน Windows 8 ARM อย างท ได กล าวไปแล วว า Office บน Windows 8 ARM น นจะท างานบน Desktop UI แบบ ด งเด ม และในอนาคตโปรแกรมในกล ม Office ท แถมมาน นอาจเป นแค กล มเด ยวท ใช งาน UI Desktop ก ได เพราะม ข าวล อมาค อนข างหน าห Microsoft จะถอดม นออกในอนาคต แต ก บในเวอร ช นท ทดสอบ ก นในป จจ บ น นอกจากในโปรแกรม Office ท ค ณจะได เห นหน าตา Desktop UI แบบเก าแล วน น ค ณ สามารถสล บหน า Dash board ของ Metro UI มาย งหน า Desktop อ นเปล าเปล อยในแบบ Desktop UI ด งเด มได อย ไม ได icon,shortcut ใด ๆ เลยท งส น และเวลาจะเป ด App ใด ๆ ข นมาก ต องสล บ กล บไปหน า Metro UI เพ อเป ด App ต าง ๆ ซ งด แล วก จะร ส กได เลยว าบทบาทของ Desktop ม นแทบ จะไม ม เลย และน นอาจเป นผลให ม นถ กถอดออกไปในอนาคต คงต องรอด ก นต อไปว าในต วทดสอบเวอร ช นถ ดไปม นจะย งคงอย ให เห นอ ก หร อไม ป ดท าย

8 และท งหมดน ค อส งท เราพอจะร เก ยวก บ Windows 8 ARM ในตอนน คร บ และในอ กไม เก น 2 ส ปดาห น เราก จะได พบก บ Windows 8 X86 เวอร ช นใหม ก นแล ว น าต นเต นและต ดตามเป นอย างย ง คร บว าเราจะได เห นอ พเดตอะไรใหม ๆ จากเวอร ช นก อนบ าง ย งไงเม อม นถ กปล อยออกมาให ทดสอบก น แล วเราจะร บมาเล าให ฟ งก นอย าง เร วท ส ดคร บ สาหร บว นน ขอจบแต เพ ยงเท าน คร บ พบก นใหม อ กท ใน เร วว น Function ท เด นๆของ Windows 8 1. หน า Metro Style Windows 8ต อไปน เราจะได ย นคาน มากข น เพราะ Microsoft ได ออกแบบหน า Metro Style มาไว อย างสวยงาม เพ อทาล กเล นให เราใช Computer เหม อนก บว าใช อย บน Mobile น นเอง ซ งในหน า Metro Style น ก จะม Application ต างๆเยอะแยะเต มไปหมดท เราได ทาการ Pin เอาไว อาท เช น Application พยากรณ อากาศ, การอ านบทความโดยการใช Feed ด งมาอ านให อย ในร ปแบบท สวยงาม, การเช คเมลล และย งม IE ท ใช เป น HTML5 ไว ด วยคร บ

9 2. การ Search ได หน า Metro Style เราสามารถ Search หา Menu ต างๆได เลย โดยให เราพ มพ ท Keyboard ได เลย อ นน ผมชอบมากๆสะดวกด คร บ 3. Feature Picture password ล กเล นอ นน ผมก ชอบมากคร บเป นการพ ส จน รห สผ านในการ เข า Computer ของเราโดนการลากล กศร3คร งแทนท การใส Passwordท เป นต วเลข/ต วหน งส อคร บ

10 4. SkyDrive อ นน Microsoft ได ผล กด นล กเล นอ นน มาหลายป ละคร บ โดยจะทาการ Synchozation พวกร ปภาพ ไฟล เอกสาร และพวก Profile ของเราข นบน Clound โดยใช Account Window live ในการ Synchozation ข อม ลข นไป 5. ในการ Login จะม การใช ร ปแบบ Account 2ประเภท ค อ 1. Account Local ค อ account ใช ได เฉพาะคอมพ วเตอร เคร องน (ไม พ ดถ งระบบ Domain นะคร บ ) 2. Account แบบใช Account Windows live ID เข ามา Login ซ งม นจะ Synchozationข อม ล Profile ของเราข น Skydrive ด วย ถ า คอมพ วเตอร ของค ณต อ Internet อย 6. การปร บด าน performance ของ Windows 8 ซ งทาง Microsoft ได ทาให performance ของ Windows 8 ด ข นกว า Windows 7 อ กคร บ รวมถ ง Security ของ Windows 8 ท เพ มข นด วย ทาให User ใช งานยากข นหร อเปล า 7. Program ต างๆท Support Windows 7 x86,x64 ก สามารถนามาใช ก บ Windows 8 ได หมด 8. การ Mount image Windows 8 ท เราสามารถทาได เหม อน Mac โดยไม ต องลง โปรแกรมพวก Deamon Tools เพ อBrowse ไฟล ISO อ กแล ว 9. ร ปแบบ Interface สวยงามมากข นกว าเด มอ กคร บ 10. Function Touch บน Laptop ท สามารถใช ฟ งกช นน ได โดยใช น วเราถ ๆ ไถ ๆ และ พ มพ ได ด วย เฉพาะคอมพ วเตอร Tablets นะคร บ สาหร บตารางด านล างน เป น Version Windows Xp, Windows vista, Windows 7 ซ งเป นตารางการ Support ของ Microsoft ได นะคร บ

11 การน าเสนอของไมโครซอฟท บางท านอาจจะไม เข าใจมากน กน นเพราะฟ เจอร ต างๆ ม น เยอะแยะไปหมดเม อเท ยบก บ Windows 7 ค าถามจะเก ดตามมาว า สมควรแล วหร อท จะอ ปเกรดจาก Windows 7 มาใช ระบบปฎ บ ต การใหม ส ดท ช อ Windows 8 ตารางด านล างได รวบรวมมาให เห นข อแตกต างหล กๆ ท ส าค ญของ Windows 7 ก บ Windows 8 เอาไว พ จารณาการต ดส นใจ * Media Center addon ต องซ อแยกต างหาก

12 นอกจากฟ เจอร หล กๆ น แล ว Windows 8 ย งม ฟ เจอร ย อยอ กมากมาย อาท เช น Faster boot times, Airplane mode, Enhanced copy/move/paste, ม โปรแกรมป องก นไวร สมาพร อม (Windows Defender) การปร บแต งหน า Log Screen แบบใหม, ฟ เจอร Refresh PC เป นต น ผลทดสอบประส ทธ ภาพเปร ยบเท ยบ Windows 8 ก บ Windows 7 จากเว บ PCMag (บ ตเคร องเร วกว าเด ม 55%) ทางเว บไซต PCMag ได ทาการทดสอบประส ทธ ภาพในการใช งานเปร ยบเท ยบระหว างระบบปฏ บ ต การ Windows 8 ก บ Windows 7 ออกมาให ได ชมก นคร บ มาด ก นว า Windows 8 จะด กว าเด มหร อไม เคร องท ทาง PCMag ใช ทดสอบ Toshiba Portege R835-P88 เป น laptop ช ป Intel Core i5-2450m ความเร ว 2.5GHz แรม 6GB ฮาร ดไดรฟ 500GB ช ปกราฟฟ ก Intel HD Graphics 3000 การทดสอบโอนย ายไฟล โอนย ายไฟล ไปท USB 2.0 thumb drive ม การทดสอบ 2 อย าง โอนย ายไฟล รวมท งหมด 500MB ม 81 ไฟล ท ม ขนาดใหญ โอนย ายไฟล 1GB ไฟล เด ยว Video Rendering ใช Windows Live Movie Maker แปลงหน ง 2 นาท (เอาคล ป 3 format มารวมก น) ไปท ความ ละเอ ยด 720p

13 ทดสอบความเร วในการเป ดเว บ Windows 8 ใช IE10 Windows 7 ใช IE9 บ ตเคร อง (ว นาท, ต าด ) Shutdown เคร อง (ว นาท, ต าด ) โอนย ายหลายไฟล รวม 500MB ไปท USB Thumb (ว นาท, ต าด ) โอนย ายไฟล เด ยว 1GB ไปท USB Thumb (ว นาท, ต าด ) Video Rendering (นาท :ว นาท, ต าด ) Geekbench bit tests (ส งด ) Geekbench bit tests (ส งด ) PCMark 7 (ส งด ) Sunspider (ms, ต าด ) Google V8 (v.7) (ส งด ) Psychedelic Browsing (ส งด ) Windows7 Utimate (64-bit) :22 1: Windows8 (64-bit) จากตารางจะเห นได ช ดว า ตอนบ ตเคร อง, Shutdown เคร องและการเป ดเว บของ Windows 8 จะเร วกว า ในส วนของการเป ดต วเว บน นส วนหน งน าจะมาจาก IE ท เป นคนละเวอร ช นก น Windows 8 เป น IE10 ขณะท Windows 7 เป น IE9

14 แต ทว าก ไม ใช ท กอย างจะเร วกว าเด มหมด ม ผลการทดสอบโอนย ายไฟล ท น าแปลกใจก ค อช ากว า Windows 7 ซ งก ไม ทราบว าเป นเพราะเหต ใด อาจจะเป นเพราะ Windows 8 ในเวอร ช นนน ย งไม ใช เวอร ช นต วเต มอาจจะม driver แค บางต วหร อเปล า?? อ นน ก ต องรอด ก นต อไปคร บ ท มา

Sinthorn Khammuean ค ม อการใช

Sinthorn Khammuean ค ม อการใช Sinthorn Khammuean ค ม อการใช สารบ ญ เร มต นใช งาน Windows 7 ว ธ ใช mouse ใน Windows 7 1 ว ธ ใช Keyboard ใน Windows 7 2 ส วนประกอบในหน าจอของ Windows 7 (Desktop) 3 ไอคอนท ควรร จ ก 4 ส วนประกอบของหน าต

More information

ค ม อผ ใช (ใช ส ำหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 4.2 ข นไป) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

ค ม อผ ใช (ใช ส ำหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 4.2 ข นไป) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 ค ม อผ ใช (ใช ส ำหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 4.2 ข นไป) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 สารบ ญ 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 ม อะไรใหม...4 1.2 ความต องการของระบบ...4 ล ขส ทธ 2010

More information

ค ม อการจ ดการความร (KM) ไวร สคอมพ วเตอร และสปายแวร

ค ม อการจ ดการความร (KM) ไวร สคอมพ วเตอร และสปายแวร ค ม อการจ ดการความร (KM) ไวร สคอมพ วเตอร และสปายแวร ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ค าน า ป ญหาเร องเคร องคอมพ วเตอร ต ดไวร สคอมพ วเตอร และสปายแวร เป นป ญหาท ส าค ญอย างย งต อการ ท

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ข นตอนการลงทะเบ ยนขอบ ญช ใน gmail

ข นตอนการลงทะเบ ยนขอบ ญช ใน gmail ข นตอนการลงทะเบ ยนขอบ ญช ใน gmail 1. เข าเว บไซต gmail URLค อ www.gmail.com แล วจะปรากฏหน าเว บด งน 2. จากน นให กรอกข อม ลในแต ล ะช องให ครบตามความเป นจร ง แล วกดป มข นตอนถ ดไป 3. เราก จะได บ ญช ท เป นของเราเอง

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

Google Documents ค ออะไร

Google Documents ค ออะไร เอกสารประกอบการอบรมปฏ บ ต การโปรแกรมจ ดการเอกสารออนไลน ด วย Google Docs - หน า 1 Google Documents ค ออะไร Google Documents หร อท เร ยกก นส นๆ ว า Google Docs เป นบร การ ออนไลน ท ให ค ณสามารถจ ดการเอกสารได

More information

ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า

ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า คงจะไม ปฏ เสธก นว าป จจ บ น ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เข ามาม บทบาทในช ว ตประจ าว นของเรามากข น และม การพ ฒนาอย างต อเน องรวดเร วมาก ซอฟท แวร คอมพ วเตอร ก เช นก น ม การปร บปร งเปล

More information

ค ม อเร มต น SEO (Search Engine Optimization)

ค ม อเร มต น SEO (Search Engine Optimization) ค ม อเร มต น SEO (Search Engine Optimization) ย นด ต อนร บส ค ม อเร มต น SEO (Search Engine Optimization) ของ Google ค ม อน เร มต นจากจ ดม งหมายในการช วยเหล อท มงานของ Google ให เข าใจถ งหล กการส ำค ญในการท

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได 1 ใน ETDA e-commerce Pocket Series เราป นหน งส อเล มน เพ อ เถ าแก ย คไอท

More information

สารบ ญ เร อง หน า. บทท ๑ ต ดต ง Windows ๗ 1 ข นตอนการต ดต ง Windows ๗ 1

สารบ ญ เร อง หน า. บทท ๑ ต ดต ง Windows ๗ 1 ข นตอนการต ดต ง Windows ๗ 1 สารบ ญ เร อง หน า บทท ๑ ต ดต ง Windows ๗ 1 ข นตอนการต ดต ง Windows ๗ 1 บทท ๒ แนะน า Windows ๗ 11 ๑. ท มา Windows ๗ - จ ดเด นและจ ดด อย Windows ๗ - ร นต างๆ ของ Windows ๗ ๒. ส งใหม ๆ ใน Windows 7 15 ๓.

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

เทคน คการน าเสนอ. ว ธ การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม PowerPoint

เทคน คการน าเสนอ. ว ธ การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม PowerPoint 1 15 เทคน คการน าเสนอ ว ธ การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม PowerPoint 1. ข อความท นามาใช ควรย อให ส นๆ กระช บได ใจความหร อ ค ดเฉพาะห วข อท สาค ญ หร อ แบ ง ห วข อออกไปเป นหลายๆ สไลด โดยปกต ควรจะม ห วข อใน

More information

ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007

ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007 ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007 ซ อนท งหมด ในส วนต ดต อผ ใช ท ม งเน นท ผลล พธ Microsoft Office Excel 2007 จะม เคร องม อและค ณล กษณะท ม ประส ทธ ภาพซ งค ณ สามารถใช เพ อว เคราะห ข อม ล ใช ข อม ลร

More information

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร 2. หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร 4. การท

More information

100 ท ปง าย ๆ ท ท าได ด วยต วค ณเอง. ท าไมต อง Office 2010?

100 ท ปง าย ๆ ท ท าได ด วยต วค ณเอง. ท าไมต อง Office 2010? 1 100 ท ปง าย ๆ ท ท าได ด วยต วค ณเอง หากพ ดถ งโปรแกรม Microsoft Office แล ว คงม น อยคนท จะบอกว าไม ร จ กเพราะ Microsoft Office น ค อส ดยอดโปรแกรมส าหร บงานเอกสารท ได ร บความน ยมใช ก นอย างกว างขวางและม

More information

เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย

เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย โดย มหาว ทยาล ยขอนแก น มหาว ทยาล ยเช ยงใหม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ก มภาพ นธ 2555 คานา ข อม ลความจาเป นพ นฐาน (หร อท เร ยกก นว า จปฐ. ) ได ดาเน

More information

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 Microsoft Office 365 อ พเดตอย เสมออ กด วย เช นเด ยวก บการอ พเดตฟ เจอร ต างๆ โดยอ ตโนม ต ไม ว าท ใด Office ก พร อมให ค ณใช เม อต องการ Office 365 ค อ Office แบบเด ยวก นก บท เราค นเคยและใช งานอย ท กว น และเน

More information

1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงงาน

1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงงาน 1 บทท 1 บทน า ช อโครงงาน ส อการเร ยนการสอนว ชาภาษาไทย ป.2 ช อผ จ ดทาโครงงาน 1. นางสาวปรารถนา กล อมแจ ง 2. นางสาวป ทมา แหลมไธสง ช ออาจารย ท ปร กษา อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กการและเหต ผล ว ชาภาษาไทย

More information

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา โดย

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา โดย ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา การน าเสนองานด านป าไม ด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint กรณ น าเสนองานอ ทยานแห งชาต FORESTRY PRESENTATION WITH Microsoft PowerPoint PROGRAM : IN CASE OF NATIONAL PARK

More information

[การนาเสนองานด วย POWERPOINT อย างม ประส ทธ ภาพ] ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร

[การนาเสนองานด วย POWERPOINT อย างม ประส ทธ ภาพ] ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ รศ กด จ นทะศร [การนาเสนองานด วย POWERPOINT อย างม ประส ทธ ภาพ] ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร การนาเสนองานด วย PowerPoint อย างม ประส ทธ ภาพ คงปฏ เสธไม ได ว าป จจ บ นเพาเวอร พอยท (PowerPoint)

More information

Dropbox ค ออะไร? ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

Dropbox ค ออะไร? ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Dropbox ค ออะไร? Dropbox ค อ เคร องม อท ทาให เราสามารถ เร ยกใช ไฟล งานต างๆ ของเรา ได ท กท ท กเวลา ไม ว าเรา จะอย ท แห งไหน ใช คอมพ วเตอร Notebook, PC หร อ ม อถ อ เราก สามารถเข าถ งไฟล งานของเราได อย าง

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

SM-G900F ค ม อการใช งาน. Thai. 03/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G900F ค ม อการใช งาน. Thai. 03/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G900F ค ม อการใช งาน Thai. 03/2014. Rev.1.0 www.samsung.com เก ยวก บค ม อเล มน เคร องน ให ค ณได ร บการส อสารและความบ นเท งค ณภาพส งด วยมาตรฐานระด บส งและความเช ยวชาญทางเทคโนโลย ของซ ม ซ ง ค ม อการใช

More information

Cleaning your PC. Workshop. Windows XP

Cleaning your PC. Workshop. Windows XP Workshop Windows XP Cleaning your PC สารพ ดว ธ ทำให พ ซ ของค ณสะอาด... การด แลคอมพ วเตอร สะอาดอย เสมอ ถ อเป นส งท ม ความสำค ญเช นก น เพราะหากค ณไม ได ทำความสะอาด คอมพ วเตอร เป นประจำแล วล ะก ม นก อาจทำให

More information

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 577 การร กษาฐานการตลาด

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 577 การร กษาฐานการตลาด 577 การร กษาฐานการตลาด 578 กลย ทธ CRM (Customer Relation Management) ในการร กษาฐานการตลาด ป จจ บ น ตลาดเป นของผ ซ อ ท าให ส นค าและบร การต างๆ ขายยากมากข น เพราะอ านาจซ อของ ผ บร โภคลดลง เน องจากภาวะเศรษฐก

More information