ประว ต คณะผ จ ดทา ร ปภาพ ร ปภาพ.

Size: px
Start display at page:

Download "ประว ต คณะผ จ ดทา ร ปภาพ ร ปภาพ. nuttijude@gmail.com"

Transcription

1 ภาคผนวก ก.

2 24 ประว ต คณะผ จ ดทา ร ปภาพ รห สน กศ กษา : ช อ-นามสก ล : นายนคร นทร อวกาศก ล สาขาว ชา : ว ทยาการคอมพ วเตอร คณะ : ว ทยาศาสตร ท อย : 239/99 ม.7 ม.บ านค ณาภ ทร5 ถ.บ านกล วย-ไทรน อย ต.พ มลราช อ.บางบ วทอง จ งหว ด นนทบ ร เบอร ต ดต อ : อ เมล : ผลงาน : ค ม อต ดต งโปรแกรม Lotus Note ความสามารถพ เศษ : - ร ปภาพ รห สน กศ กษา : ช อ-นามสก ล : นายอภ ณ ฐ หน น อย สาขาว ชา : ว ทยาการคอมพ วเตอร คณะ : ว ทยาศาสตร ท อย : 145/11 เพชรเกษม48 แยก 4-7 แขวงบางด วน เขต ภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร เบอร ต ดต อ : อ เมล : ผลงาน : ค ม อต ดต งโปรแกรม Lotus Note ความสามารถพ เศษ : -

3 25 ภาคผนวก ข.

4 26 ร ปภาพการปฏ บ ต งาน ร ปท 1 ร ปท 2

5 27 ร ปท 3 ร ปท 4

6 28 ร ปท 5

7 29 ภาคผนวก ค.

8 30 [พ มพ ช อเร องรองเอกสาร] บร ษ ท ย บอ นซอย จาก ด

9 31 สารบ ญ สารบ ญ 2 ว ธ การลงโปรแกรม 3 การใช งานโปรแกรม Lotus Notes การเป ดใช งานระบบ Mail (Login) 8 การเป ดอ านจดหมาย 9 การสร างจดหมายฉบบใหม 10 การกาหนดร ปแบบการส งจดหมาย 11 การตอบกล บจดหมาย 13 การแนบไฟล ก บจดหมาย (Attaching files) 14 การสร าง Contact ใหม (Creating a new contact entry) 16 การสร าง Group Contact ใหม 18 บรรณาน กรม 20

10 32 ว ธ การลงโปรแกรม 1. คล กท ไอคอน Lotus notes setup 2. เล อก -Unpack the user to perform the installation to a temporary location and Automatically remove these files after the setup is completed. Select this option if you Are not planning to run the setup again later เพ อแตกไฟล -แล วคล ก Next

11 3. คล ก Next 33

12 34 4. เล อก-I Accept the terms in the license agreement. แล วคล ก Next 5. ท ห วข อ Install this application เล อก-Only for me (Single User Install) เพ อจาก ดให ม ผ ใช งานเพ ยงคนเด ยว -คล ก Next

13 35 6. เล อกท ห วข อ -Migration Tool แล วเป ดใช 7. คล ก Install และรอการต ดต ง

14 8. เม อเสร จคล ก Finish 36

15 37 การใช งานโปรแกรม LOTUS NOTES 8.5 ผ ใช งานสามารถเป ดใช งานโปรแกรม Lotus Notes 8.5 ได ด งน ด บเบ ลคล กท ไอคอน Lotus Notes 8.5 บน Desktop ระบ รห สผ านในช อง Password แล วคล กป ม Log In ถ ารห สผ านถ กต องระบบจะแสดงหน าจอ Lotus Notes 8.5

16 38 การเป ดใช งานระบบ MAIL (LOGIN) ผ ใช งานสามารถเป ดใช งานระบบ Mail ได โดยเล อกทาอย างใดอย างหน งด งน จากหน าจอ Lotus Notes 8.5 คล กไอคอน Mail ท หน า Home Page จากหน าจอ Lotus Notes 8.5 คล กป ม Open และเล อก Mail

17 39 การเป ดอ านจดหมาย ผ ใช งานสามารถด รายการของจดหมายท กล องจดหมายเข า (Inbox) จดหมายท ย งไม ได เป ดอ านจะ แสดงเป นต วอ กษรส ดา ต วหนา การเป ดอ านจดหมายสามารถทาได ด งน เป ดกล องจดหมายของผ ใช งาน จากน น ด บเบ ล คล กจดหมายท ต องการอ าน สามารถคล กป ม Display > Conversation เพ อแสดงหร อไม แสดงจดหมายท เก ยวข องก นก บ จดหมายท กาล งเป ดอ าน สามารถกาหนดให แสดงหร อไม แสดงจดหมายท เก ยวข องก นก บจดหมายท เล อกไว ท หน าจอกล องจดหมายเข า(Inbox) โดยคล กเล อกจดหมายท ต องการและคล ก เพ อแสดง จดหมายท เก ยวข อง หร อคล ก เพ อไม แสดงจดหมายท เก ยวข อง

18 40 ผ ใช งานสามารถสร างจดหมายฉบ บใหม ด งน การสร างจดหมายฉบบใหม เป ดกล องจดหมายของผ ใช งาน จากน นคล กป ม New > Message ระบ ช อผ ร บจดหมายในช อง To, Cc, Bcc ตามต องการ หร อเล อกรายช อผ ร บจดหมายจาก Address Book โดยการคล กท To ระบ ช อเร องจดหมายในช อง Subject ระบ ข อความจดหมายตามต องการ จากน นเม อต องการส งสามารถเล อกส งได โดย คล กป ม Send เพ อส งจดหมายและเก บบ นท กจดหมายท ส งออกไว ท กล องจดหมายออก (Sent) คล กป ม Send & File เพ อส งจดหมายและเก บบ นท กจดหมายท ส งออกไว ท โฟลเดอร ท ต องการ คล กป ม Save As Draft เพ อเก บบ นท กจดหมายไว ท กล องจดหมายร าง (Draft) สาหร บ รอการแก ไขหร อรอส งในภายหล ง

19 41 การกาหนดร ปแบบการส งจดหมาย ผ ใช งานสามารถกาหนดร ปแบบการส งจดหมายได ด งน ก อนท จะทาการส งจดหมาย คล กป ม Delivery Options เล อกต วเล อกต างๆ ด งน o Importance กาหนดความสาค ญของจดหมาย (High, Normal หร อ Low) o Delivery Report กาหนดให รายงานการส งจดหมาย o Only on failure จดหมายท ส งไปไม ถ งผ ร บ o Confirm delivery จดหมายท ส งไปถ งผ ร บแล ว o Trace entire path ต องการร เส นทางการส งจดหมายไปย งผ ร บ o Delivery Priority กาหนดความสาค ญในการส งจดหมาย (High, Normal หร อ Low) o Return Receipt กาหนดให ส งจดหมายแจ งกล บมาย งผ ส งเม อผ ร บเป ดอ านจดหมาย o Prevent Copying ป องก นการค ดลอกหร อส งต อจดหมายไปย งบ คคลอ น รวมท งไม สามารถทาการส งพ มพ จดหมาย o Auto spellcheck กาหนดให ตรวจสอบคาสะกดในจดหมายก อนส งจดหมาย o Mark Subject Confidential กาหนดให เพ มคาว า Confidential หน าช อเร องจดหมาย o Do not notify me if recipient(s) are running Out of Office กาหนดให ไม ต องม จดหมายแจ งกล บมาย งผ ส งถ าผ ร บกาหนดค าของ Out of Office ไว

20 42 o Do not expand personal groups กาหนดให ผ ร บไม สามารถเห นช อสมาช กภายใน Personal Group o Mood Stamp กาหนดให ประท บตราจดหมายเพ อบอกประเภทของจดหมาย o Sign กาหนดให แนบลายเซ นลงในจดหมาย o Encrypt กาหนดให เข ารห สจดหมาย เพ อป องก นบ คคลอ นท ไม ใช ผ ร บอ านจดหมาย o Save these security option as the default กาหนดให แนบลายเซ นลงในจดหมายและ เข ารห สจดหมายท กคร งท ทาการส ง คล กป ม OK

21 43 การตอบกล บจดหมาย ผ ใช งานสามารถตอบกล บจดหมายท ได ร บได ด งน เป ดกล องจดหมายของผ ใช งาน จากน น ด บเบ ลคล กจดหมายฉบ บท ต องการตอบกล บ คล กป ม Reply หร อ Reply To All โดยท o คล กป ม Reply เม อต องการตอบกล บเฉพาะผ ท ส งจดหมายน o คล กป ม Reply To All เม อต องการตอบกล บท กคนท ง ผ ส งและผ ร บจดหมาย จากน นเล อกรายการท ต องการด งน o Reply with History Only การตอบกล บจดหมายโดยรวมเฉพาะเน อหาของจดหมาย ต นฉบ บ o Reply with History & Attachments การตอบกล บจดหมายโดยรวมท งเน อหาของจดหมาย ต นฉบ บและไฟล แนบ o Reply การตอบกล บจดหมายโดยไม รวมเน อหาของจดหมายต นฉบ บ o Reply with Internet-Style History การตอบกล บจดหมายโดยรวมเน อหาของจดหมาย ต นฉบ บในร ปแบบ Internet แต ไม รวมไฟล แนบ ระบ ข อความจดหมายตามต องการ จากน น เม อต องการส งสามารถเล อกส งได โดย o คล กป ม Send เพ อส งจดหมายและเก บบ นท กจดหมายท ส งออกไว ท กล องจดหมายออก (Sent) o คล กป ม Send and File เพ อส งจดหมายและเก บบ นท กจดหมายท ส งออกไว ท โฟลเดอร ท ต องการ o คล กป ม Save As Draft เพ อเก บบ นท กจดหมายไว ท กล องจดหมายร าง (Draft) สาหร บรอ การแก ไขหร อรอส งในภายหล ง

22 44 การแนบไฟล ก บจดหมาย (ATTACHING FILES) ผ ใช งานสามารถแนบไฟล ต าง ๆ ไปก บจดหมายท ส งได ด งน ในขณะท สร างจดหมายฉบ บใหม เพ อทาการส ง คล กป มแนบไฟล คล กเล อกไฟล ท ต องการแล วคล กป ม Create (สามารถแนบไฟล ได มากกว า 1 ไฟล ) การใช งานสม ดบ ญช รายช อส วนบ คคล (Contact) การสร าง Contact ใหม (Creating a new contact entry) ผ ใช งานสามารถเก บข อม ลของผ ท ต องต ดต อก นเป นประจาเพ อความสะดวกในการส งจดหมาย ด ข อม ลเก ยวก บช อบร ษ ทหร อเบอร โทรศ พท เป นต น โดยสามารถทาได ด งน จากหน าจอ Lotus Notes 8.5 คล กไอคอน Contacts ท หน า Home Page หร อคล กป ม Open และเล อกContacts

23 45 จากว ว My Contacts คล กป ม New ระบ รายละเอ ยดต าง ๆ ตามต องการ จากน น คล กป ม Save and Close ถ าต องการแก ไขข อม ลของ Contact คล กเล อก Contact ท ต องการจากว ว My Contacts จากน น คล กป ม Edit ถ าต องการลบ Contact คล กเล อก Contact ท ต องการจากว ว My Contacts จากน น คล กป ม delete

24 46 การสร าง CONTACT ใหม (CREATING A NEW CONTACT ENTRY) ผ ใช งานสามารถเก บข อม ลของผ ท ต องต ดต อก นเป นประจาเพ อความสะดวกในการส งจดหมาย ด ข อม ลเก ยวก บช อบร ษ ทหร อเบอร โทรศ พท เป นต น โดยสามารถทาได ด งน 1. จากหน าจอ Lotus Notes 8.5 คล กไอคอน Contacts ท หน า Home Page หร อคล กป ม Open และ เล อกContacts 2. จากว ว My Contacts คล กป ม New

25 47 3. ระบ รายละเอ ยดต าง ๆ ตามต องการ จากน น คล กป ม Save and Close 4. ถ าต องการแก ไขข อม ลของ Contact คล กเล อก Contact ท ต องการจากว ว My Contacts จากน น คล กป ม Edit 5. ถ าต องการลบ Contact คล กเล อก Contact ท ต องการจากว ว My Contacts จากน น คล กป ม delete

26 48 การสร าง GROUP CONTACT ใหม ผ ใช งานสามารถสร าง Group Contact เพ อความสะดวกในการส งจดมายเป นราย Group ได โดยสามารถทาได ด งน จากหน าจอ Lotus Notes 8.5 คล กไอคอน Contacts ท หน า Home Page หร อคล กป ม Open และเล อก Contacts จากว ว Groups คล กป ม New ระบ ช อ Group (Group Name) และสมาช กของ Group (Members) ตามต องการ จากน น คล กป ม

27 49 Save and Close ถ าต องการแก ไขข อม ลของ Group คล กเล อก Group ท ต องการจากว ว Groups จากน น คล ก ป ม Edit ถ าต องการลบ Group คล กเล อก Group ท ต องการจากว ว Groups จากน น คล กป ม Delete

28 50 บรรณาน กรม บร ษ ท ย บอ นซอย จาก ด ส บค นเม อ 19 ส งหาคม 2556

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Outlook 2010 การเข ามาทางานโดยไม ได กาหนดช อบ ญช อ เมล (E-Mail Account) ค ณจะพบพ นท การทางานของ Outlook แบบว างๆ เร มจากหน าจอ Outlook Today (Outlook ว นน ) แสดงกาหนดการน

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บน กศ กษาและบ คลากร สถาบ นเทคโนโลย ปท มว น

ค ม อการใช งาน ส าหร บน กศ กษาและบ คลากร สถาบ นเทคโนโลย ปท มว น ค ม อการใช งาน ส าหร บน กศ กษาและบ คลากร สถาบ นเทคโนโลย ปท มว น จ ดท าโดย ศ นย ภาษาและคอมพ วเตอร สารบ ญ เน อหา หน า เร มต นการใช งาน Office365... เข าส หน าเร มต น Office365... การเป ดใช อ เมลด วย Outlook

More information

การเข าใช งานสาหร บผ ใช งาน Office 365 คร งแรก... 4 เข าส หน าเร มต น office 365... 6 การเป ดใช อ เมล ด วย Outlook WebApp... 7 ก Outlook...

การเข าใช งานสาหร บผ ใช งาน Office 365 คร งแรก... 4 เข าส หน าเร มต น office 365... 6 การเป ดใช อ เมล ด วย Outlook WebApp... 7 ก Outlook... การเข าใช งานสาหร บผ ใช งาน Office 365 คร งแรก... 4 เข าส หน าเร มต น office 365... 6 การเป ดใช อ เมล ด วย Outlook Webpp... 7 ก Outlook... 8... 9 ก... 11 ก... 15 ก... 18 ก... 18... 19... 20 แ ป... 20 การใช

More information

Microsoft Office Outlook 2007

Microsoft Office Outlook 2007 Microsoft Office Outlook 2007 ป ยน ช เจ ยงแจ มจ ต piyanoot_j@mail.rmutt.ac.th น กว ชาการคอมพ วเตอร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร สารบ ญ การต งค า Outlook 2007...

More information

ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร - 1 -

ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร - 1 - ปฏ บ ต การท 4 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word : 1) ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถสร างเอกสารอย างง ายได

More information

ค ม อการใช งาน E-Mail@ กองท นฯ โดยโปรแกรม Microsoft Outlook 2003

ค ม อการใช งาน E-Mail@ กองท นฯ โดยโปรแกรม Microsoft Outlook 2003 ค ม อการใช งาน E-Mail@ กองท นฯ โดยโปรแกรม Microsoft Outlook 2003 เร มต นเข าส Microsoft Outlook 2003 ร ปท 1 เร มคล ก Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office Outlook 2003 1 การเข าโปรแกรม Microsoft

More information

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 Microsoft Office 365 อ พเดตอย เสมออ กด วย เช นเด ยวก บการอ พเดตฟ เจอร ต างๆ โดยอ ตโนม ต ไม ว าท ใด Office ก พร อมให ค ณใช เม อต องการ Office 365 ค อ Office แบบเด ยวก นก บท เราค นเคยและใช งานอย ท กว น และเน

More information

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500 สารบ ญ แรก 1 1. 4 1.1 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 2. 9 9 2.1 9 2.2 10 2.3 11 2.4 12 2.5 13 2.6 14 2.7 15 2.8 16 3. 17 3.1 17 3.2 18 3.3 19 จอเข าส ระบบ 20 Admin 20 - การเพ มรายการ / แก ไขรายการ 22 บร ษ ท

More information

Microsoft Office Outlook 2013. ป ยน ช เจ ยงแจ มจ ต chocomilk@exchange.rmutt.ac.th

Microsoft Office Outlook 2013. ป ยน ช เจ ยงแจ มจ ต chocomilk@exchange.rmutt.ac.th Microsoft Office Outlook 2013 ป ยน ช เจ ยงแจ มจ ต chocomilk@exchange.rmutt.ac.th Start button -> Control Panel Control Panel แบบ Category view คล กเล อกการต งค า User Account Control Panel แบบ Category

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

ว นท 1. เอกสารอบรมหล กส ตรการประย กต ใช งาน Mail Outlook ในองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ร นท ๑

ว นท 1. เอกสารอบรมหล กส ตรการประย กต ใช งาน Mail Outlook ในองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ร นท ๑ เอกสารอบรมหล กส ตรการประย กต ใช งาน Mail Outlook ในองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ร นท ๑ ระหว างว นท ๑๗ ๑๘ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห องอบรม ๑๕๐๘ ช น ๑๕ อาคาร ท.๑๐๑ สนก. กฟผ. โดย แผนกปฏ บ ต การและบาร งร กษาอ นเทอร

More information

การใช งาน Lync Online 2013

การใช งาน Lync Online 2013 การใช งาน Lync Online 2013 ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย ผ ใช งานท กคนท ม ส ทธ ใช งานบ ญช ผ ใช ของ DPU Office 365 ม ส ทธ ใช งาน Lync Online 2013 ซ งเป นอ ก feature หน งของ Office

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค 1. การเข าใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง เข าได 2 ระบบ ค อ ระบบ Intranet รพ. โดย Log on เข าโปรแกรม MIS, และระบบ อ นเตอร เน ต ใช งานโปรแกรม MIS ผ าน

More information

ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย

ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย การใช งาน SkyDrive การใช งาน SkyDrive เป นการใช งานเก ยวก บเอกสารและการเก บข อม ลต างๆ ย ง สามารถเผยแพร เอกสาร ไฟล ต างๆให สมาช กสามารถเข ามาดาวโหลดและศ กษาเพ มเต มได ในหน า My Documents (A) ค อหน าสาหร

More information

ค ม อการต ดต งและการใช งาน Microsoft Outlook Thai Version 2010. เพ อใช งานระบบ e-office และ e-document คณะส ตวศาสตร และเทคโนโลย การเกษตร

ค ม อการต ดต งและการใช งาน Microsoft Outlook Thai Version 2010. เพ อใช งานระบบ e-office และ e-document คณะส ตวศาสตร และเทคโนโลย การเกษตร ค ม อการต ดต งและการใช งาน Microsoft Outlook Thai Version 2010 เพ อใช งานระบบ e-office และ e-document คณะส ตวศาสตร และเทคโนโลย การเกษตร Microsoft Outlook Thai Version 2010 เป นซอฟท แวร ท พ ฒนาโดยบร ษ ทไมโครซอฟท

More information

การต ดต งระบบปฏ บ ต การ Windows XP

การต ดต งระบบปฏ บ ต การ Windows XP การต ดต งระบบปฏ บ ต การ Windows XP เร ม ต น โดยการเซ ตให บ ตเคร องจาก CD-Rom Drive ก อน โดยการเข าไปปร บต งค าใน bios ของเคร อง คอมพ วเตอร โดยเล อกล าด บการบ ต ให เล อก CD-Rom Drive เป นต วแรก ท าการปร

More information

ค ม อ. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน โดยการสร างบทเร ยนออนไลน ด วย Moodle คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ค ม อ. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน โดยการสร างบทเร ยนออนไลน ด วย Moodle คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม 0 ค ม อ การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน โดยการสร างบทเร ยนออนไลน ด วย Moodle คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม 1 การสม ครสมาช กใหม อาจารย น กศ กษา และบ คคลท วไป ท ย งไม ม ช อผ ใช (username) และรห

More information

การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp

การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp 1.บทน า ผ ค าท จะต ดต อท าธ รกรรมก บหน วยงานภาคร ฐ ต องลงทะเบ ยนในระบบ เพ อช วยให หน วยงานของร ฐ ท ต องการจ ดซ อจ ดจ างทราบข อม ลเก ยวก บผ ค า และลดความซ าซ อนในการป

More information

แนวทางการตรวจสอบข อม ล จปฐ. ให ม ค ณภาพและน าเช อถ อ อย างม ออาช พ

แนวทางการตรวจสอบข อม ล จปฐ. ให ม ค ณภาพและน าเช อถ อ อย างม ออาช พ แนวทางการตรวจสอบข อม ล จปฐ. ให ม ค ณภาพและน าเช อถ อ อย างม ออาช พ กล มงานข อม ลพ นฐานการพ ฒนาชนบท ศ นย สารสนเทศเพ อการพ ฒนา ค าน า กรมการพ ฒนาช มชน ได ร บมอบหมายจาก กระทรวงมหาดไทย ในการบร หารการจ ดเก

More information

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล ค าน า เอกสารฉบ บน เป นเอกสารในล กษณะของค ม อการใช งานระบบร บ-ส งหน งส อ อ เล กทรอน กส (E-Filing) ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสต ล ซ งระบบน ถ กสร างข นเพ อใช ร บ-ส งหน งส อ ระหว างส าน กงานการศ กษาเอกชนจ

More information

บทท 6 จดหมายเว ยน. Mail Merge (จดหมายเว ยน) องค ประกอบของจดหมายเว ยน ประเภทของเอกสารหล ก

บทท 6 จดหมายเว ยน. Mail Merge (จดหมายเว ยน) องค ประกอบของจดหมายเว ยน ประเภทของเอกสารหล ก บทท 6 จดหมายเว ยน Mail Merge (จดหมายเว ยน) จดหมายเว ยน ก ค อการท าจดหมายหลาย ๆ ฉบ บโดยม เน อความเหม อนก น แต ม ช อและท อย ของผ ร บท ไม เหม อนก นเท าน น ซ งแทนท จะต องพ มพ จดหมายแต ละฉบ บส าหร บผ ร บแต

More information

เร อง Office365. ห วข อท 1 ทำควำมร จ กก บ Office365. 1. ทำควำมร จ กก บ Offfice365

เร อง Office365. ห วข อท 1 ทำควำมร จ กก บ Office365. 1. ทำควำมร จ กก บ Offfice365 เร อง Office365 ห วข อท 1 ทำควำมร จ กก บ Office365 1. ทำควำมร จ กก บ Offfice365 Office365 ค อ Office เวอร ช นออนไลน โดยเปล ยนร ปแบบจำกกำรใช โปรแกรมบน PC ไปเปล ยนใช โปรแกรมบน Cloud computing อ กท งย งม

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

การย นแบบแสดงรายการภาษ และย นแบบแสดงบ ญช รายการร บ-จ าย ทางอ เล กทรอน กส (บช.1) โดย นางสาวเพรามาตร ห นตรา ท ปร กษาด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

การย นแบบแสดงรายการภาษ และย นแบบแสดงบ ญช รายการร บ-จ าย ทางอ เล กทรอน กส (บช.1) โดย นางสาวเพรามาตร ห นตรา ท ปร กษาด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร การย นแบบแสดงรายการภาษ และย นแบบแสดงบ ญช รายการร บ-จ าย ทางอ เล กทรอน กส (บช.1) โดย นางสาวเพรามาตร ห นตรา ท ปร กษาด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมสรรพากร ข นตอนการย นแบบ บช.1 1 2 3 4 การลงทะเบ ยน

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส for windows ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 10 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 29 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)... 34 1 สร างเอกสาร DOCUMENT...

More information

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง 1. การเข าส ระบบ การเข าส โปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) สามารถเข าใช โปรแกรมได โดย

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม LocalSchool V.5

ค ม อการใช งานโปรแกรม LocalSchool V.5 1 ข นตอนการต ดต ง ของโปรแกรม Localschool V.5 การต ดต ง 1. เม อ ดาวน โหลดโปรแกรม Localschool V.5 จาก Localpt.net 2. ให สร างห องเก บข อม ลไว ท ไดร ฟ D: 3. ไฟล ท ดาวน โหลดมาเก บไว จะเป นไฟล นามสก ล.rar โดยทาการแตกไฟล

More information

ค ม อการใช โปรแกรม P-OBEC คาน า

ค ม อการใช โปรแกรม P-OBEC คาน า 2 คาน า ด วยสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เป นหน วยงานท ม หน าท ในการ บร หารจ ดการทร พยากรบ คคลท งในส วนกลาง และสาน กงานเขตพ นท การศ กษา จ งม ความจาเป นใช ข อม ลสารสนเทศทางด านการบร หารทร พยากร สาหร

More information