Thai Social Enterprises Office

Size: px
Start display at page:

Download "Thai Social Enterprises Office"

Transcription

1 Thai Social Enterprises Office

2 1 Thai Social Enterprise Office ก จการเพ อส งคม Social Enterprise จร งๆในประเทศไทยและประเทศอ นๆ ม การด าเน นก จการเพ อส งคม ซ ง concept หล กค อ การใช เคร องม อท เป นอาศ ยจ ดแข งของภาคเอกชน มาผนวกเข าก นก บความต งใจในการแก ป ญหาด าน ส งคม และใช กลไลในการข บเคล อน ต วอย าง ในประเทศอ งกฤษ ซ งถ อเป นประเทศต นแบบก จการเพ อส งคม โดยม ก จการเพ อส งคมท ท า มายาวนาน แต เร มม ให ความสนใจในป 1997 ท ประธานาธ บด โทน แบร ประกาศว า key ในการ แก ไขป ญหาเศรษฐก จ ค อ ก จการเพ อส งคม ด งน นในประเทศอ งกฤษม การดาเน นการต างๆ มากมาย ภายในร ฐ ม การต งองค กรร ฐให ม การจ ดซ อจ ดจ างจากก จการเพ อส งคม แทนการแข งข นทางด าน ราคาตามปกต นอกเหน อจากประเทศอ งกฤษ ประเทศอ นๆ ท งในเอเช ยและย โรปม การเคล อนไหว ในเร องก จการเพ อส งคมด วยเช นก น ต วอย าง ท บ งกลาเทศ โดย ศาสตรจารย Yunus โดยใช model ก จการเพ อส งคมมาแก ไขป ญหา ส งคม เช น ผล ตภ ณฑ โยเก ร ตดานอล เพราะโยเก ร ตไม ใช ส งท คนระด บล างจะซ อก นได แต ม ค ณค า ทางอาหารส งและสามารถเก บร กษาได ไม เหม อนอาหารสด ท าให ท บ งกลาเทศม ความร วมม อก บ บร ษ ทดานอลท ม ความเช ยชาญด านโยเก ร ต เพราะบ งกลาเทศชาวบ านม ป ญหาเร องขาดสารอาหาร โดยทาให บร ษ ทดานอลเข ามาทา ซ งทาให ชาวบ านคนยากจนสามารถซ อได ล กษณะและความแตกต างของวาหก จเพ อส งคมและองค กรอ นๆ 1. องค กรการก ศล (ร บบร จาค) ม sponsor ให เง นและองค กรน าไปจ ดก จกรรมเพ อส งคม 2.องค กรไม แสวงหาผลกาไรท ม ส วนการหารายได เป นบร ษ ทเอกชนท จดข นเพ อไม แสวงหากาไร แต ก จการเพ อส งคมเป นการอาศ ยความม งม นขององค กรการก ศลผนวกก บองค กรไม แสวงหาก าไร มองว าภาคธ รก จม ศ กยภาพในการจ ดการและการใช กลไกทางธ รก จในการสร าง impact ซ งถ าสอง ส วนน มารวมก นจะสามารถสร างก จการท ด ได ต วอย างก จการเพ อส งคม ป ญหาส งคมรอบต วเราเป นหน าท ของเราท กคนในการร วมแก ไข ซ งจะสามารถเปล ยนแปลงส งคมได ด ข น Vision spring พบป ญหาเร องสายตาของคนในชนบท ม เด นยากจนท พ อแม พามาเพราะค ด ว าตาบอด ซ งจร งๆ แล วไม ได ตาบอด แต แก ไขมากด วยการเพ ยงใส แว นตา รอยย มของเด ก ท ได ใส แว นตาในคร งน น ทาให เขาค ดท าแว นตาท ให คนจนเข าถ งได หล งจากน นได ทาการ ว จ ยพบว าเม อเด กม สายตาด ข น ก ท าให เร ยนหน งส อได ด และท างานได อย างมา ประส ทธ ภาพมากย งข น โดยกระจายส นค าผ านร านขายของชาและต วแทนทช มชน เพ อลด ต นท นและกระจายรายได ให แก ผ ด อยโอกาส ป จจ บ น Vision Spring ขายแว นตาไปแล วกว า 1.6 ล านอ น สร างค ณภาพช ว ตท ด ให ก บกคน อ นเด ย แอฟร กาใต และบ งกลาเทศ Tree planet การเพ มข นของสนามกอล ฟในเกาหล ป าไม ถ กต ดมากมาย Kim แก ป ญหาด วย การใช เวลาช วงว นหย ดในการค นหาเกม หา partner ร วมก นพ ฒนา โดยในป 2010 Tree planet เกมปล กป าออนไลน ได เก ดข น ผ เล นสามารถด แลต นไม รดน า รายได ท ได จากการ

3 2 โฆษณาในเกม ถ กน าไปดาเน นการและส งเง นต อให NGOs เพ อน าเง นไปปล กต นจร ง ๆ ท ว โลก ซ งในป จจ บ นต นไม ได ถ กปล กจร งๆจากเกมน ไปแล วกว า 500,000 ต น และย งม การท า การตลาด โดยเช ญ pop idol มาปล กป าในเกมทาให ได เง นเพ มอ กมากมาย สกส. เป นหน วยงานเช งย ทธศาสตร ท าหน าท ให เก ดก จการเพ อส งคมและสามารถด าเน นการไปได อย างย งย น ผ านสภาพแวดล อมท สน บสน นท หลากหลาย ต งแต การหาไอเด ยในการแก ไขป ญหาท หลากหลาย การจ ดความร ด านการทาธ รก จ การเข าถ งการสน บสน น และนโยบายสาธารณะ นอกจากการใช ศ กยภาพของเอกชนด านการจ ดการและการเข าใจตลาดมาแก ไขป ญหาส งคมรวมก บ ความต งใจในการแก ไขป ญหาส งคม นอกจากน แล วองค ประกอบหล กซ งก จการเพ อส งคมเก ดจาก การเข าใจป ญหา การเห นป ญหา ความอยากท จะแก ไขป ญหา จ งน ามาซ งความพยายามในการค ด solution ใหม ๆ ท พยายามแก และการมองหากลไกในการแก ไขป ญหาเพ อถ งเป าหมายท ต งใจ กรณ ศ กษา แอฟร กา ป ญหาเด กท เก ดใหม เส ยช ว ตในส ปดาห แรก เพราะเข าไม ถ งต อบเพราะแพง น กศ กษาท านหน งได ค ดค นผ าห มท ห อห มต วเด ก ทาให เด กม ความอบอ น ควบค มอ ณหภ ม ได ตลอดเวลา ทาให ลดป ญหาการส ญเส ยของเด กลง แอฟร กาใต ผ หญ งจะต องขนน าเข าหม บ าน โดยต องเท นข นศร ษะท าให เก ดป ญหาส ขภาพ เพราะน าเป นของม น าหน ก จ งค ดการขนน าแท งบรรจ ด วยล อ จะสามารถลดป ญหาส ขภาพ ได ฟ ล ปป นส บ านเป นแบบฝาชนฝา ท าให กลางว นต องเป ดไฟ แต ไม ม เง นในการใช ไฟฟ า ตลอดเวลา ทาให ต องจ ดเท ยน ตะเก ยง ท าให เก ดไฟไหม หม บ าน จ งม การค ดการเอาขวด น าเปล าๆ ก บสารฟอกขาว น าไปต ดท หล งคาทาให แสงออกมาแทนไฟฟ า สารฟอกขาวเช น ผงซ กฟอก ทาให ใช แทนแสงสว างได พ นท ท ม สงคราม ปกต เราแก ไขป ญหาหร อส งเคร องเข าไป scan ซ งเคร อง scan ราคาส ง การใช คนตรวจระเบ ดท าให เราส ญเส ยคนได มาก จ งม การศ กษาด วยการใช หน ในการท า หน าท หาก บระเบ ด การม น าอย หน าบ านแต ใช ไม ได เพราะน าเน า (ภาวะน าท วม) การขนส งน าด มเข าในพ นท ประสบภ ยเป นไปได ยาก ส งผลให ม ลค าของน าเพ มข น 7 เท า ด งน นเม อคนต องการน าด ม เพ อดารงช ว ต จ งค ดหลอดด ดน าท กรองน า สามารถน าน ามาบร โภคได ท พม าพบป ญหาว า อย ห างไกลแห งน าไม สามารถเข าถ งไฟฟ า และสาธารณ ปโภคต างๆ ได แต ส งท ต องการค อ น าเพ อน ามาทาการเกษตรของเขา ซ งส งท หม บ านน ม ค อ แรงงาน ซ ง พร อมใจก นแรงงาน จ งผล ตป มน าท ใช ขาเหย ยบจากน าบาดาล The baby buffalo เป นป ม น าความคงทนส งไม ต องใช น าม น ราคาถ ก ทาให เกษตรกรสามารถน าไปใช ได Elegantly Designed water Tanks การขนส งแท งน าม ราคาส ง ท าให เก ดการค ดค นการ แท งน าท ทามาจากว สด ท พ บได เพ อขนส งเข าไปได ง ายราคาถ ก ส งผลต อราคาแท งน าท ถ ก ลง ทาให ชาวบ านสามารถซ อได เคร องช วยผ ป วยท เป นอ มพฤฒในการเด น อาจารย มห ดลได ค ดค นจากเด มราคา 50,000 บาท ท น าเข ามาจากต างประเทศ โดยหากท าเป นธ รก จย อมสามารถควบค มการผล ตได เพราะม คนจะซ ออย แล ว ทาให สามารถผล ตและขายในราคา 6,000 บาทได เพ อให คนเข า ด อยโอกาสเข าถ งได มากข น

4 3 ค ณล กษณะก จการเพ อส งคม ต องเป นองค กรท ก อต งข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อแก ไขป ญหาส งคม เช น จ างงาน กล มผ ด อยโอกาส, ม การด าเน นการธ รกจ หล กในเร องท ส งเสร มส งคมและส งแวดล อมท ด หร อให ผ ด อยโอกาสมาเป นผ ถ อห น การดาเน นธ รก จควรม รายได จากการขายและบร การมากกว า 50% เพ อแยกระหว าง ก จการเพ อส งคมออกจากองค กรการก ศล เพราะก จการเพ อส งคมจะต องอย ได อย างย งย น ต องม กระบวนการท เป นม ตรต อส งแวดล อมและส งคม ท งกระบวนการจ ดการท เป น environmental friendly, ม การจ างงานท เป นธรรม ม การจ ดการผลก าไรท เก ดข นส วนใหญ มากกว าร อยละ 50 ไปลงท นซ าตาม ว ตถ ประสงค ทางส งคมท กาหนดไว หร อนาไปสน บสน นก จกรรมทางส งคม ต องม ธรรมาภ บาล โดยจะต องม การจดทะเบ ยนในร ปแบบใดร ปแบบหน งตามกฎหมาย Kiva loans เป นก จการเพ อส งคมท ใช micro finance คนในช มชนต องการก เง นไปพ ฒนาการศ กษา หร อท าอาช พ จ งมาหาผ แทนช มชน 1 คน เพ อ upload ข อม ลลงในเวปไซค ของ kiva ถ าเราสนใจ เราก กดลงไป เขาจะได ร บเง นก 25 เหร ยญ และเม อได เง นแล วจะค นเง นกล บผ แทนช มชน ผ านทาง online banking คนท ให เง นก จะสามารถเล อกว าจะให เง นก คนถ ดไป หร อจะน าเง นกล บค น ซ งหน เส ยน อยมาก ช องทางน ท าให คนไม ร จ กก นสามารถให เง นก คนท ต องการจร งๆ concept เหม อนการ บร จาคเง น เพ ยงแต เง นน เราได ค น หร อจะส งเง นท ได ค นให ผ ต องการต อไป Divine Chocolate ท ประเทศอ งกฤษตาม super ซ ง divine chocolate เก ดจากการท กานา เป น เกษตรกรปล ก coco แต ถ กกดราคา จ งรวมกล มต งเป นสหกรณ และได ร บการสน บสน นจาก body shop ทาให ต งเป นบร ษ ท divine chocolate จากระบบเด มชาวบ านจะต องผ านพ อค าคนกลางหลาย ๆ คน แต model divine chocolate สหกรณ ร วมก บ body shop และแปรร ปกลายเป น product ท พร อมท จะขาย ซ ง body shop กลายเป น channel ในการขายให และ Divine chocolate ม ผ ถ อห น เป นเกษตรกรผ ปล ก coco 45% บร ษ ท นว ตกรรมชาวบ าน เป นธ รก จเกษตร เด มปล กข าวแล วใช เคม ซ งคนท ค ดอยากให เปล ยนเป น การปล กแบบอ นทร ย ซ งจะเก ดค าถามสาหร บชาวบ านไม ว าจะไม ม เง นลงท น ไม ม ช องทางการขาย ไม ร จะปล กย งไง โดยท ความเช อของชาวนาถ าไม ใช สารเคม การปล กจะได ลดลง ซ งในป แรกเป น จร ง จ งม การออกแบบ social contact farming ค อ ให เกษตรกรเอาต วป จจ ยการผล ตอ นทร ย ไปใช ก อนโดยไม ต องจ ายเง น และการ นต การร บซ อในราคาท เหมาะสม และม กล มผ เช ยวชาญในการให ความร และจ ดหาช องทางการจ าหน ายเพ อสร างความเช อม นและสร างรายได ให ก บเกษตกร เพ อให การทาอ นทร ย เป นเร องง าย โดยบร ษ ทนว ตกรรมชาวบ าน Brac เป นองค กรก จการเพ อส งคมท ใหญ อ นด บหน งของโลก เด มร บเง น 100% มาจากการบร จาค และเร มเห นโอกาสและความจ าเป นท สามารถสร างรายได ได เพ อน าเง นกล บมาใช เพ อการลงท นต อ จ งม การทาก จการเพ อส งคมภายใต รถ Brace ประมาณ 16 ก จการ และส ดส วนรายได จากการพ งพา บร จาค 24% และพยายามลดเหล อ 0% ในอนาคต องค กรไม แสวงหาผลก าไรNGO/NPO ป ญหาใหญ ค อพ งพาเง นจากภายนอกท าให ไม ต อเน องในการทางาน ก จการเพ อส งคม ไม ต องการพ งพาเง นจากภายนอก เพ อให มรายได จากส นค าและบร การ เพ อการอย รอด

5 4 บร ษ ทเอกชนท ม งาน CSR น าผลกาไรเพ ยงบางส วนมาทาก จการรมทางส งคม ความแตกต างระหว างก จการเพ อส งคมและว สาหก จช มชน ก จการเพ อส งคม เน นการแก ไขป ญหาด วยกระบวนการทางธ รก จเพ อแก ไขป ญหาส งคม เป นม ตรก บ ส งแวดล อม (อ นทรร ย น าเส ย) และเป ฯธราก บส งคม (fair trade) มม การจ ดการผลก าไรเพ อ ประโยชน ส วนรวม (ไม ใช กล มหร อป จเจกบ คคล) แต ว สาหก จช มชน น ากระบวนการทางธ รก จท เน นการพ งพาตนเองและสร างรายได ให ช มชน (ต ว ธ รก จไม จ าเป นต องเป นการแก ป ยหาส งคม และเป นม ตรก บส งแวดล อม ส งคม) ม การจ ดการผลกาไร เพ อประโยชน ของกล มมากกว าส งคม

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

การศ กษาการด าเน นงานว สาหก จช มชน ร านจ าหน ายส นค า ศ นย บร การทางหลวงเขาโพธ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ

การศ กษาการด าเน นงานว สาหก จช มชน ร านจ าหน ายส นค า ศ นย บร การทางหลวงเขาโพธ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ การศ กษาการด าเน นงานว สาหก จช มชน ร านจ าหน ายส นค า ศ นย บร การทางหลวงเขาโพธ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ A Study of the Community Enterprise at Khaopho Highway Service Center in Prachaubkhirikhan Province

More information

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการตลาด

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการตลาด บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการตลาด ในป จจ บ น การตลาดม ความจ าเป นและเก ยวข องในช ว ตประจ าว นของผ บร โภคเป นอย างมาก ว งส าค ญค อ น กการตลาดจะต องสร างความต องการให เก ดก บผ บร โภค และเม อผ บร โภคเก ดความ

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 0 1 1. สถานการณ และสภาพป ญหา ในช วงประมาณสามทศวรรษท ผ านมา อ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทรายของไทยได

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

โครงการศ กษาเพ อหาร ปแบบการส งเสร มการม งานทา ของผ ส งอาย ในพ นท ชนบท ว นอ งคารท 2 ส งหาคม 2554

โครงการศ กษาเพ อหาร ปแบบการส งเสร มการม งานทา ของผ ส งอาย ในพ นท ชนบท ว นอ งคารท 2 ส งหาคม 2554 ว นอ งคารท 2 ส งหาคม 2554 โครงการศ กษาเพ อหาร ปแบบการส งเสร มการม งานทา ของผ ส งอาย ในพ นท ชนบท โดย รศ. ดร. ก ศล ส นทรธาดา สถาบ นว จ ยประชากรและส งคม มหาว ทยาล ยมห ดล เสนอใน การส มนาเคร อข ายงานว จ ยด

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

สร ปเน อการจ ดการเร ยนร คร งท 3

สร ปเน อการจ ดการเร ยนร คร งท 3 สร ปเน อการจ ดการเร ยนร คร งท 3 รายช อผ เข าร วมแลกเปล ยนเร ยนร 1. นางส ภาน น จ รส นธ ปก พยาบาลว ชาช พช านาญการพ เศษ ท ปร กษา 2. นายว น ย สยอวรรณ เภส ชกรช านาญการพ เศษ ค ณอ านวย 3. นางสาวส วภ ทร บ ญเร

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา คำ นำ เน องในโอกาสป มหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ถ อเป นวาระสำาค ญย งสำาหร บปวงชนชาวไทยท

More information

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 577 การร กษาฐานการตลาด

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 577 การร กษาฐานการตลาด 577 การร กษาฐานการตลาด 578 กลย ทธ CRM (Customer Relation Management) ในการร กษาฐานการตลาด ป จจ บ น ตลาดเป นของผ ซ อ ท าให ส นค าและบร การต างๆ ขายยากมากข น เพราะอ านาจซ อของ ผ บร โภคลดลง เน องจากภาวะเศรษฐก

More information

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ หน า ๑๔ เล ม ๑๒๘ ตอนพ เศษ ๖๗ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ ม ถ นายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห งพระราชบ ญญ ต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

กลย ทธ การส อสาร และการร บร ร ปแบบ โครงการความร บผ ดชอบต อส งคม ของบร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) โดย นางสาวโชต ร ตน ศร ส ข

กลย ทธ การส อสาร และการร บร ร ปแบบ โครงการความร บผ ดชอบต อส งคม ของบร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) โดย นางสาวโชต ร ตน ศร ส ข กลย ทธ การส อสาร และการร บร ร ปแบบ โครงการความร บผ ดชอบต อส งคม ของบร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) โดย นางสาวโชต ร ตน ศร ส ข ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาบร หารธ รก จมหาบ ณฑ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ ห วข อเร อง 1.1 หล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น 1.2 การพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น 1.3 ความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยง 1.4 ภ ม ป ญญาไทย สาระส าค ญ ภ ม ป ญญาท องถ น หร อภ ม ป ญญาชาวบ าน หมายถ

More information

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา รายงานพ เศษ : ทศท ศน พลาน ก ล เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา ม อะไรด ในมหกรรมระด บชาต คร งท 17 อ านท วไทย อ านได อ านด มาแล ว! งานปลายป งานมหกรรมระด บชาต คร งท 17 ประจำาป 2555 สำาน กพ มพ ต างๆ จ บสลากบ ธไปเร

More information

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา บทสร ปสาหร บผ บร หาร การว จ ยเร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานท ด แลและให การศ กษาเด ก อาย ระหว าง 3-5 ป ม ฐานะเท ยบเท าสถานศ กษา เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กท องค กรปกครองส

More information

ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล

ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล การศ กษาการพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการร านค าปล กกรณ ศ กษา ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการประกอบการ

More information