กฎหมายเก ยวก บธ รก จค าปล กค าส ง

Size: px
Start display at page:

Download "กฎหมายเก ยวก บธ รก จค าปล กค าส ง"

Transcription

1 กฎหมายเก ยวก บธ รก จค าปล กค าส ง ว นอาท ตย ท 27 กรกฎาคม 2557 เวลา น น. ณ สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน นายส นต ช ย สารถว ลย แพศย รองอธ บด กรมการค าภายใน ประว ต การศ กษา หล กส ตรน กบร หารระด บส ง นบส. 2 ส าน กงาน ก.พ. ร นท 5 (ป 2556) หล กส ตรน กบร หารระด บส ง ส าน กงานก.พ. ร นท 54(ป 2550) ปร ญญาโท สาขาพ ฒนาการเศรษฐก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ปร ญญาตร สาขาเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประว ต การท างาน พ.ศ ป จจ บ น รองอธ บด กรมการค าภายใน พ.ศ ผ อ านวยการส าน กส งเสร มการแข งข นทางการค า พ.ศ ผ อ านวยการส าน กสารสนเทศการค าในประเทศ พ.ศ ผ อ านวยการกองส งเสร มและพ ฒนาระบบตลาด รางว ลท *ได ร บ เพชรพาณ ชย ป 2556 ประเภทข าราชการกระทรวงพาณ ชย ข าราชการพลเร อนด เด น กรมการค าภายใน ป

2 กฎหมายเก ยวก บธ รก จค าปล กค าส ง 1. ร างกฎหมายประกอบธ รก จค าปล กค าส ง 2. กฎหมายแข งข นทางการค า 2.1 ภาพรวมกฎหมายแข งข นทางการค า 2.2 ต วอย างเร องร องเร ยน 2.3 ก าวส AEC : ต องม กลไกข บเคล อนการแข งข นท เป นธรรม 3 4 2

3 Free & Fair 5 Land of Freedom 6 3

4 7 ล าด บ บร ษ ท ประเทศ รายได (US$m) อ ตราการเต บโตร อยละ ( ) 1 Wal-Mart U.S. 469, Tesco PLC U.K. 101, Costo U.S. 99, Carrefour France 98, The Krogers U.S. 96, Schwarz Unternehmens Treuhand KG Germany 87, Metro AG Germany 85, The Home Depot U.S. 74, Aldi Einkeuf GmbH Germany 73, Target Corporation U.S. 71, ท มา : Global Powers of Retailing 2014 Retail Beyond begins 8 4

5 ประเทศ Modern Trade ไทย อ นโดน เซ ย มาเลเซ ย ส งคโปร เว ยดนาม ฟ ล ปป นส , , เทสโก 1, กาส โน คาร ฟ ร ห างแม คโคร/เมโทร รวบรวมโดย : ส าน กส งเสร มการแข งข นทางการค า 9 1. การก าหนดนโยบายค าปล กท ต อเน อง 2. กฏระเบ ยบก าก บด แล 2.1 กฏหมายค าปล ก 2.2 กฏหมายแข งข น 2.3 กฏหมายด แลพ เศษ Japan Malaysia Thailand ไม ต อเน อง (SME s Law) อย ระหว างยกร าง (Son of the Land) ไม ม ม (แต บ งค บไม ค อยได / เพ งออกGuidelines 3. ความสามารถของผ ประกอบการ ไม ค อยด ไม ค อยด 4. ความเป นชาต น ยม ไม ช ดเจน ไม ม 5

6 Tesco Lotus ,324 1,670 Big-C Makro Carrefour eleven 3,622 4,279 4,766 5,270 5,790 6,276 6,822 7,429 Family Mart หน วย : สาขา ,040 Central Robinson The Mall รวม 4,599 5,390 6,011 6,671 7,290 7,860 9,061 10,351 ร านค าปล กขนาดใหญ (Discount Store/Hypermart/Supercenter) ร านค าเง นสดและบร การตนเอง (Cash & Carry) ร านสรรพาหาร (Supermarket) ร านสะดวกซ uอ (Convenience Store) ห างสรรพส นค า (Department Store) ร านจ าหน ายส นค าเฉพาะอย าง (Specialty Store) TESCO LOTUS, Big-C makro Tops Supermarkets, Max Value 7-ELEVEN, FamilyMart The Mall, Central, ROBINSON wattson, Boots ร านจ าหน ายส นค าเฉพาะอย างราคาถ ก Power Buy, SUPER sports (Category Killer) 12 6

7 ท วประเทศ กร งเทพฯ 25% 28% 47% ร านโชห วย/ตลาด ช มชน ร านสะดวกซ อ 38% 28% 34% ห างค าปล กขนาด ใหญ /ซ เปอร มาร เก ต ท มา : Nielsen Media Index ต างจ งหว ดช มชนเม อง ต างจ งหว ดชนบท 28% 38% 19% 34% ร านโชห วย/ตลาด ช มชน ร านสะดวกซ อ 23% 58% ห างค าปล กขนาด ใหญ /ซ เปอร มาร เก ต ท มา : Nielsen Media Index

8 ในอด ต ป จจ บ น ต วแทน จ าหน าย ผ ค าปล ก (โชห วย) ผ ผล ต ผ ค าส ง ผ บร โภค ร านค าปล ก/ ค าส ง สม ยใหม ผ บร โภค ผ ผล ต ผ ค าปล ก (โชห วย) ถวายฎ กา หน งส อร องเร ยน Hotline 1569 ต องการให ผ ประกอบการค าปล กค า ส งสม ยใหม หย ดการขยายสาขา ต องการให แก ไขป ญหาความไม เป น ธรรมในการประกอบธ รก จ โดยเฉพาะการจ าหน ายส นค าต ากว า ท น เหน อ เช ยงใหม เช ยงราย ล าพ น ตาก พ ษณ โลก นครสวรรค อ ท ยธาน ใต เพรชบ ร ส ราษฎร ธาน นครศร ธรรมราช ภ เก ต สงขลา กลาง อ สาน หนองคาย ขอนแก น อ บลราชธาน สกลนคร ส ร นทร นคราชส มา บ ร ร มย ช ยภ ม ศร สะเกษ อ างทอง ระยอง อย ธยา จ นทบ ร ส พรรณบ ร ราชบ ร สระบ ร ปราจ นบ ร ลพบ ร สม ทรปราการ ปท มธาน สม ทรสาคร นครปฐม กร งเทพ นนทบ ร ชลบ ร 16 8

9 ธ รก จค าปล กค าส ง Modern Trade ม การพ ฒนาไป อย างรวดเร ว และม การลดขนาดธ รก จส งผลกระทบ ต อธ รก จขนาดกลางและขนาดย อม ผ ค าปล กค าส งด uงเด มประสบภาวะการแข งข นบน ความไม เท าเท ยมก นท าให รายได ลดลงและหลายแห ง ต องป ดก จการ ว ถ ตลาดและว ถ ช ว ตแบบพอเพ ยง / พ งพาอาศ ยก น แบบด uงเด มถ กท าลาย ผ บร โภคเปล ยนแปลงพฤต กรรมเป นการใช จ ายเก น ความจ าเป น ย งไม ม กฎหมายควบค มท ม บทบ ญญ ต ท ช ดเจนในการ ก าก บด แลการประกอบธ รก จค าปล กค าส ง 17 การร องเร ยน ถวายฎ กา หน งส อร องเร ยน Hotline 1569 ข อร องเร ยน ต องการให Modern Trade หย ดการขยายสาขา ต องการให แก ไขป ญหาความ ไม เป นธรรม โดยเฉพาะ การจ าหน ายส นค าต ากว าท น 12 ฉบ บ 62 ฉบ บ 60 ราย ต องการให ม กฏหมายค าปล กค าส ง ม การร องเร ยน พณ. เสนอครม.พ จารณา 1. ให ความเห นชอบ หล กการกม.ค าปล ก 2. ใช กม.ท เก ยวข องใน การแก ป ญหา 3. พ ฒนาผ ประกอบการ มต ครม. มอบให มท.ก าก บด แล โดยใช กฎหมายท ม อย กฎหมายผ งเม อง กฎหมายควบค มอาคาร ไม สามารถด แลได มท. เสนอ ครม. ให พณ. ยกร าง กฎหมายค าปล ก พณ. ยกร าง กฏหมายค าปล ก มต ครม. ให ใช กฎหมายผ งเม อง กฎหมายควบค มอาคาร โดยไม ต องตรากฎหมาย ข uนมาใหม มท. ก าก บด แล พณ. ส งเสร ม และพ ฒนา ผ ประกอบการ ถวายฏ กา+ ร องเร ยนต อเน?อง จ าเป นต องผล กด น กฎหมายค าปล ก พณ. ประกาศ Guideline ค าปล ก จ ดระบบการค าปล ก พณ. ต uง คณะท างานแก ไขป ญหา คณะท างานยกร างกม. ค าปล ก ประช มหาร อและช uแจง ผ ประกอบการและ ผ เก ยวข องท กส วน พ ฒนาผ ประกอบการ ด แลความเป นธรรม ทางการค า สภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ร บหล กการวาระท 1 เม อ 14 พ.ย

10 หล กการ ให ผ ประกอบธ รก จค าปล กค าส งรายใหญ รายเล กอย ร วมก นได ภายใต กฎ กต กา การแข งข นท เป นธรรมต อท กฝ าย เพ อส งเสร มและพ ฒนาโชห วย ให สามารถแข งข นได สาระส าค ญ 1. ขอบเขตการก าก บด แลเฉพาะ ส นค าอ ปโภคบร โภค ท ใช ในช ว ตประจ าว นเป นส วนใหญ ประเภทธ รก จ ท ม ป ญหาการแข งข นก บโชห วย ยกเว นธ รก จบางประเภท ขนาดธ รก จท ต องขออน ญาต พ uนท 1,000 ตารางเมตรข uนไป รายได รวมท กสาขา 1,000 ล านบาทข uนไป ธ รก จท ได ร บส ทธ ในทร พย ส นทางป ญญาของธ รก จท ม พ uนท หร อรายได ท ก าหนด มาตรการการก าก บด แล ก าหนดหล กเกณฑ เง อนไขแต ละประเภท แยกจากก น ก าหนดหล กเกณฑ สถานท ต uง ว นเวลา เป ด-ป ด การจ ดส งอ านวยความสะดวก หล กเกณฑ เง อนไขอ นท จ าเป น ผ ท ประกอบธ รก จอย ก อนกฎหมายบ งค บใช ให ประกอบธ รก จต อไปได แต ต องมาขอ อน ญาตและปฏ บ ต ตามกฎกระทรวง 3. กลไกและข uนตอนการบ งค บใช กฎหมาย การออกกฎกระทรวง คณะกรรมการให ค าแนะน าต อ รมว.พาณ ชย การขออน ญาต กร งเทพมหานคร ให อธ บด กรมการค าภายในเป นผ อน ญาต ต างจ งหว ด ให ผ ว าราชการจ งหว ดเป นผ อน ญาต 20 10

11 1. การก าหนดแยกประเภทธ รก จค าปล กค าส งท อย ในเป าหมาย ในระยะแรก เป าหมายเฉพาะ 4 ประเภทท ม ผลกระทบต อโชห วย ได แก ร านค าปล กขนาดใหญ (Hypermart/Discount Store/Supercenter) ร านค าเง นสดและบร การตนเอง (Cash&Carry) ร านสรรพาหาร (Supermarket) ร านสะดวกซ uอ (Discount Convenience Store Convenience Store) ประเภทธ รก จท ไม ได อย ในเป าหมายม 3 ประเภท ได แก ห างสรรพส นค า (Department Stor) ร านจ าหน ายส นค าเฉพาะอย าง (Specialy Stor) ร านจ าหน ายส นค าเฉพาะอย างราคาถ ก (Category Killer) ก าหนดแยกประเภทธ รก จค าปล กค าส ง 3. ก าหนดหล กเกณฑ ฯ การประกอบธ รก จค าปล กค าส งแต ละประเภท เช น 3.1 Hypermart/Discount Store/Supercenter Cash & Carry บร เวณท ต uง - ห างเขตเทศบาลไม น อยกว า 12 กม. - ความหนาแน นประชากร รวมผ เด นทางเข าออก น กท องเท ยวในอ าเภอ ไม น อยกว า 100,000 คน / 1 แห ง - รายได ต อห วของประชากร - จ านวนร านค าเด มท ม อย เวลาเป ด/ป ด - ไม เก นว นละ 12 ช วโมง ส งอ านวยความสะดวก - ม ท จอดรถ 1 ค นต อพ uนท อาคาร 20 ตรม. - จ ดระบบจราจรไม ให ต ดข ด - ห ามใช พ uนท จอดรถท าธ รก จ 22 11

12 3.2 Supermarket บร เวณท ต uง - ห างเขตเทศบาลไม น อยกว า 5 กม. - ความหนาแน นประชากร รวมผ เด นทางเข าออก น กท องเท ยวในอ าเภอ ไม น อยกว า 50,000 คน / 1 แห ง - รายได ต อห วของประชากร - จ านวนร านค าเด มท ม อย เวลาเป ด/ป ด - ไม เก นว นละ 12 ช วโมง ส งอ านวยความสะดวก - ม ท จอดรถ 1 ค นต อพ uนท อาคาร 20 ตรม. - จ ดระบบจราจรไม ให ต ดข ด - ห ามใช พ uนท จอดรถท าธ รก จ Discount convenience store บร เวณท ต uง - ห างจากตลาดสดไม น อยกว า 500 เมตร - ความหนาแน นประชากร รวมผ เด นทางเข าออก น กท องเท ยวในอ าเภอ ไม น อยกว า 10,000 คน / 1 แห ง - รายได ต อห วของประชากร - จ านวนร านค าเด มท ม อย เวลาเป ด/ป ด - ไม เก นว นละ 15 ช วโมง 3.4 Convenience Store บร เวณท ต uง - ไม ก าหนดระยะห าง - ความหนาแน นประชากร รวมผ เด นทางเข าออก น กท องเท ยวในอ าเภอ ไม น อยกว า 3,000 คน / 1 แห ง เวลาเป ด/ป ด - ไม ก าหนดเวลา 24 12

13

14 ทว ปอเมร กา แคนาดา (1889) สหร ฐอเมร กา เม กซ โก เปร บราซ ล อาร เจนต นา ช ล โคล มเบ ย คอสตาร กา จาไมก า ปานามา เวเนซ เอลา ฮอนด ร ส บาร เบโดส กร นแลนด แอนต กาและบาร บ ดา เอลซ ลวาดอร น การาก ว อ ร กว ย ซ ร นาเม เอลกวาดอร 21 ประเทศ เยอรม น (1958) เบลเย ยม สาธารณร ฐเชค เดนมาร ก สหราชอาณาจ กร ฟ นแลนด ฝร งเศส กร ซ ฮ งการ ไอร แลนด อ ตาล ล กเซมเบ ร ก เนเธอร แลนด นอร เวย โปแลนด โปรต เกส สเปน สว เดน สว สเซอร แลนด ออสเตร ย อาร เมเน ย จอร เจ ย ทว ปย โรป โรมาเน ย 44 ประเทศ ท มา: International Competition Network Website : ย เครน สโลวาเก ย อาเซอร ไบจาน มอลตา มาซ โดเน ย เซอร เบ ย ไซปร ส บ ลกาเร ย ล ตเว ย ล ท วเน ย อ ลบาเน ย สโลว เน ย โครเอเช ย เบลาร ส เอสโตเน ย มอนเตเนโกร เจอร ซ ไอซ แลนด บอสเน ย&เฮอร เซโกว น า ล กเตนสไตน มอลโดวา แอฟร กาใต (1979) ไนจ เร ย เคนยา มาลาว มาล โมรอคโค เซเนก ล ต น เซ ย แทนซาเน ย ซ มบ บเว แซมเบ ย แอลจ เร ย อ ย ปต มาดาก สคาร คองโก ประเทศ ทว ปแอฟร กา มอร เช ยส รว นดา เชเชลส ซ ดาน สวาซ แลน ย ก นดา บ ร นด คอโมโรส จ บ ต เอร เทร ย เอธ โอเป ย ล เบ ย แคเมอร น นาม เบ ย บอสวาน า แกมเบ ย 127 ประเทศ ทว ปเอเช ย ญ ป น (1947) มองโกเล ย เกาหล ใต จอร แดน ไต หว น ต รก อ นเด ย ร สเซ ย ปาก สถาน มาเลเซ ย ศร ล งกา อ สราเอล ไทย คาซ คสถาน อ นโดน เช ย ค ร ก ซสถาน จ น เนปาล ส งคโปร กาตาร เว ยดนาม ทาจ ก สถาน เยเมน อ ซเบก สถาน ซาอ ด อาระเบ ย อาร เมเน ย ฮ องกง อาเซอร ไปจาน 28 ประเทศ ทว ปโอเช ยเน ย ออสเตรเล ย (1974) น วซ แลนด ฟ จ 4 ประเทศ ปาป วน วก น พ.ร.บ.ป องก นการค าก าไรเก นควร พ.ศ.2490 พ.ร.บ.ก าหนดราคาส นค าและป องก นการผ กขาด พ.ศ.2522 การก าหนดราคาส นค า พ.ร.บ.ว าด วยราคาส นค า และบร การ พ.ศ.2542 การป องก นการผ กขาด พ.ร.บ.การแข งข น ทางการค า พ.ศ

15 เจตนารมณ ส งเสร มให การ ประกอบธ รก จ เป นไปอย างเสร และเป นธรรม ป องก นการกระท าอ น เป นการผ กขาด ลด หร อจ าก ดการแข งข น ในการประกอบธ รก จ 29 ราชการ ส วนกลาง ส วน ภ ม ภาค และส วน ท องถ น พ.ร.บ.การแข งข นทางการค า พ.ศ.2542 ธ รก จเกษตรกรรม อ ตสาหกรรม พาณ ชยกรรม การเง น การประก นภ ย และการบร การ และธ รก จอ นๆท ก าหนดโดยกฎกระทรวง ร ฐว สาหก จตาม กฎหมายว าด วย ว ธ การ งบประมาณ ยกเว น กล มเกษตรกร สหกรณ หร อ ช มน มสหกรณ ซ ง ม กฎหมายร บรอง ธ รก จอ นตามท ก าหนดโดย กฎกระทรวง 30 15

16 2542 เมษายน 2542 ก นยายน 2548 กรกฎาคม 2548 กรกฎาคม 2555 มกราคม บร ไน ก มพ ชา ลาว พม า ฟ ล ปป นส อย ระหว างร าง กฎหมาย 31 การก าก บด แลด าน การแข งข น การก าก บด แล ด านการค มครองผ ไทย เว ยดนาม ญ ป น ออสเตรเล ย สหร ฐอเมร กา การใช อ านาจเหน อตลาด โดยม ชอบ O O O O O การรวมธ รก จ O O O O O การตกลงร วมก น O O O O O การปฏ บ ต ทางการค าท ไม เป นธรรม O O O O O บร โภค X O O O O การก าก บด แลด านราคา X X X X X 32 16

17 หล กสากล หล กกฎหมายการแข งข นไทย 1. ห ามการใช อ านาจเหน อตลาด โดยม ชอบ 2. ห ามการตกลงร วมก นท ท าลาย ข ดขวาง หร อจ าก ดการแข งข น 3. ห ามการรวมธ รก จท ก อให เก ด การผ กขาด 4. ห ามการปฏ บ ต ทางการค าท ไม เป นธรรม มาตรา 25 มาตรา 27 มาตรา 26 มาตรา 29 ห ามการใช อ านาจเหน อตลาดอย างไม เป น ธรรม ห ามการตกลงทางการค าใดๆ ท เป นการ ผ กขาด หร อลดการแข งข น หร อจ าก ดการ แข งข น ห ามการรวมธ รก จท อาจก อให เก ดการ ผ กขาด หร อความไม เป นธรรมในการ แข งข น ห ามพฤต กรรมใดๆ ท เป นการข ดขวาง และ/หร อ ท าลายการแข งข น

18 คณะกรรมการการแข งข นทางการค า คณะกรรมการพ จารณาอ ทธรณ คณะอน กรรมการ เช ยวชาญเฉพาะเร อง คณะอน กรรมการท ได ร บ มอบหมาย คณะอน กรรมการ สอบสวน ส าน กงานคณะกรรมการการแข งข นทางการค า (กรมการค าภายใน) 35 กรรมการโดยต าแหน ง ร ฐมนตร ว าการกระทรวงพาณ ชย เป นประธาน ปล ดกระทรวงพาณ ชย ปล ดกระทรวงการคล ง อธ บด กรมการค าภายใน กรรมการผ ทรงค ณว ฒ เป นรองประธาน เป นเลขาน การ จ านวน 8-12 คน (คร งหน งมาจากภาคเอกชน) ม จ านวนท jงส jน 16 คน 36 18

19 คณะอน กรรมการเช ยวชาญเฉพาะเร อง คณะอน กรรมการสอบสวน ประกอบด วย 1. ผ ทรงค ณว ฒ ในเร องท เก ยวข อง และม ความร และประสบการณ ด านต าง ๆ เช น น ต ศาสตร ว ทยาศาสตร ว ศวกรรมศาสตร เภส ชศาสตร เกษตรศาสตร เศรษฐศาสตร พาณ ชยศาสตร การบ ญช หร อการ บร หารธ รก จ จ านวน 4-6 คน 2. ให ผ แทนกรมการค าภายในเป น อน กรรมการและเลขาน การ ประกอบด วย 1. ผ ซ งม ความร และประสบการณ ทางคด อาญา 1 คน ซ งแต งต jงจากข าราชการต ารวจ หร อ ข าราชการอ ยการ และ 2. ข าราชการซ งม ความร และประสบการณ ทาง เศรษฐศาสตร น ต ศาสตร พาณ ชยศาสตร เกษตรศาสตร หร อการบ ญช อ กไม เก น 4 คน 3. ให ผ แทนกรมการค าภายในเป นอน กรรมการ และเลขาน การ 37 ร องเร ยนเป นหน งส อ ร องเร ยนด วยตนเอง ท ส าน กงานคณะกรรมการการแข งข นทางการค า ร องเร ยนทางโทรศ พท (สายด วน 1569) ร องเร ยนด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ( ) ส าน กงาน คณะกรรมการ การแข งข น ทางการค า 38 19

20 ส าน กงานคณะกรรมการการแข งข นทางการค า (กรมการค าภายใน) ส วนเลขาน การ (ส าน กส งเสร มการแข งข นทางการค า) ส วนน ต การ (ส าน กกฎหมาย) ส วนตรวจสอบและปฏ บ ต การ (ส าน กตรวจสอบและปฏ บ ต การ) 39 ประสานงานก บองค กรระหว าง ประเทศด านการแข งข นทางการค า ก าก บด แลการแข งข นทางการค า ภายใต พ.ร.บ.การแข งข นทางการค า พ.ศ ศ กษาว เคราะห ต ดตามข อม ล และพฤต กรรมทางการค า ประมวล ว เคราะห และเสนอข อค ดเห นให คณะกรรมการการแข งข น ทางการค าพ จารณา 5 ส งเสร ม ให ม การแข งข น ทางการค าท เสร และเป นธรรม 2 ต ดตามความเคล อนไหว และรวบรวมข อม ลเก ยวก บ พฤต กรรมทางการค า ประชาส มพ นธ และเผยแพร ข อม ล รวมไปถ งการเสร มสร างว ฒนธรรม การแข งข นทางการค า พ ฒนาและก าหนดมาตรการ แนวทาง หล กเกณฑ การส งเสร ม การแข งข นทางการค าท เป นธรรม 20

21 41 1. กรณ รายเด ยว 1) ส วนแบ งตลาดในป ท ผ านมา ต jงแต ร อยละ 50 ข jนไป และ 2) ยอดเง นขาย 1,000 ล านบาทข jนไป 2. กรณ สามรายแรก ในหน งตลาดส นค าหร อบร การ 1) ส วนแบ งตลาดในป ท ผ านมา รวมก นต jงแต ร อยละ 75 ข jนไป และ 2) ยอดเง นขายในป ท ผ านมาของแต ละราย 1,000 ล านบาทข jนไป ผ ประกอบธ รก จรายใดรายหน งท ม ส วนแบ งตลาดในป ท ผ านมา ต ากว า 10 % หร อยอดเง นขายในป ท ผ านมาต ากว า 1,000 ล านบาท 42 21

22 เกาหล ใต 1 ราย > 50% ไม เก น 3 ราย > 75% ยอดขาย > 1,000 ล านวอน/ป ไต หว น 1 ราย > 50% 2 ราย > 66.67% 3 ราย > 75% ยอดขาย < 1,000 ล านดอลลาร ไต หว น/ป อ นโดน เซ ย 1 ราย > 50% 2-3 ราย > 75% ไม ก าหนดยอดขาย เยอรมน 1 ราย > 33.33% (1/3) ไม เก น3 ราย > 50% (1/2) ไม เก น 5 ราย > (2/3) ไม ก าหนดยอดขาย ญ ป น 1 ราย > 50% ไม เก น 2 ราย > 75% ยอดขาย > 100,000 ล านเยน/ป เว ยดนาม 1 ราย > 30% 2 ราย > 50% 3 ราย > 65% 4 ราย > 75% ไม ก าหนดยอดขาย 43 ไทย 1 ราย > 50% 3 ราย > 75% ยอดขาย > 1000 ล านบาท ขอบเขตตลาดส นค าหร อบร การ ม การพ จารณา ด งน j 1. ด านสภาพภ ม ศาสตร โดยพ จารณาจากป จจ ยต นท นของการขนส ง และความคงทนของส นค า 2. ด านส นค าและบร การ - ความสามารถในการทดแทนด านอ ปสงค - ความสามารถในการทดแทนด านอ ปทาน - การร บร และการตอบสนองของผ บร โภค - การใช งานข jนส ดท าย - ราคา / ค ณภาพ - ล กษณะทางกายภาพ - ช องทางการจ าหน าย 44 22

23 (1) การก าหนดราคาซ jอ ราคาขายส นค า อย างไม เป นธรรม การก าหนดราคาร บซ jอส งอย างไม เป นธรรม การก าหนดราคาร บซ jอต าอย างไม เป นธรรม การก าหนดราคาจ าหน ายส งอย างไม เป นธรรม การก าหนดราคาจ าหน ายต ากว าท น การก าหนดราคาท แตกต างก นระหว างล กค า การก าหนดราคาซ jอหร อขาย หร อค าบร การในล กษณะอ นๆ ท ไม เป นธรรม 45 (2) การก าหนดเง อนไขในล กษณะการบ งค บอย างไม เป นธรรมก บล กค าของตน ซ งม ล กษณะของพฤต กรรมการจ าก ดการแข งข นในแนวด ง (Vertical Restraints) การจ าก ดส ทธ ด านข อตกลงทางการค า การจ าก ดส ทธ ด านพ jนท จ าหน าย การบ งค บขายพ วง การก าหนดราคาขายต อ การบ งค บให ล กค าของตนปฏ เสธการท าธ รก จก บผ อ น การก าหนดเง อนไขในล กษณะท เป นการบ งค บล กค าของตนโดย ทางตรงหร อทางอ อม ในล กษณะอ นๆ ท ไม เป นธรรม 46 23

24 (3) ระง บ ลด หร อจ าก ดการบร การ การผล ต การซ jอ การจ าหน าย การส งมอบ การน าเข า โดยไม ม เหต ผลอ นสมควร เช น ลดการผล ต หร อ น าเข าส นค าให ต า กว าระด บปกต เพ อท าให ราคาส นค าเพ มส งข jน (4) แทรกแซงการประกอบธ รก จของค แข งหร อผ ประกอบธ รก จอ นๆ อย างไม เป นธรรม เช น บ งค บล กค าของตน จ าก ดการร บพน กงานหร อ ห ามเปล ยนแปลงสถานท จ าหน าย 47 การรวมธ รก จแนวราบ Horizontal Restraint การรวมธ รก จแนวด ง Vertical Restraint การรวมธ รก จท ไม ใช ธ รก จท เก ยวข อง Conglomerate ร ปแบบ การควบก จการ การเข าครองก จการในล กษณะ ผ ถ อห น/ทร พย ส น การครอบง าก จการ การร วมลงท น การเป นกรรมการร วมในกล มบร ษ ท บร ษ ทผ ถ อห นรายใหญ การลงท นไขว 48 24

25 (1) ก อนหร อหล งรวมธ รก จม ส วนแบ งตลาดต jงแต ร อยละ 30 ข jนไป และยอดเง นขาย/ รายได ในป ท ผ านมาต jงแต 2,000 ล านบาท/ป ข jนไป ในส นค าใดส นค าหน งหร อ บร การใดบร การหน ง หร อ (2) การเข าซ jอหร อได มาซ งห นท ม ส ทธ ออกเส ยงในคราวเด ยวก นหร อหลายคราว กรณ บร ษ ทมหาชนต jงแต ร อยละ 25 ข jนไป กรณ บร ษ ทจ าก ด ต jงแต ร อยละ 50 ข jนไป และ รายได รายหน ง หร อท jงสองรายรวมก นม ส วนแบ งตลาดต jงแต ร อยละ 30 ข jนไป และ ยอดเง นขาย/รายได ในป ท ผ านมารวมก นต jงแต 2,000 ล านบาท/ป ข jนไป ในส นค าใด ส นค าหน งหร อบร การใดบร การหน ง 49 ห ามม ให ร วมก นกระท าการใดๆ อ นเป นการผ กขาด ลดการแข งข นหร อจ าก ดการแข งข น 1. ก าหนดราคาขายและปร มาณการขาย 2. ก าหนดราคาซ jอและปร มาณซ jอ 3. ครอบครองตลาดหร อควบค มตลาด 4. สมคบก นประม ล 5. แบ งท องท ขาย/ก าหนดกล มล กค าขาย 6. แบ งเขตท องท ซ jอ/ก าหนดกล มล กค าท ซ jอ 7. จ าก ดปร มาณให ต ากว าความต องการของตลาด 8. ลดค ณภาพโดยจ าหน ายราคาเด มหร อส งข jน 9. แต งต jงหร อมอบหมายให บ คคลใดแต ผ เด ยวเป นผ จ าหน าย 10. ก าหนดเง อนไขหร อว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บการซ jอการจ าหน าย แบบเด ยวก นหร อตามท ตกลงก น 50 ข อ 5-10 หากม ความ จ าเป นต องกระท า ต องย นค าขออน ญาต ต อคณะกรรมการการ แข งข นทางการค า 25

26 พฤต กรรมอ นถ อว าม ใช การแข งข นอย างเสร และเป นธรรม 1. ก าหนดหร อร กษาระด บราคาซ jอ/ขายส นค าหร อค าบร การอย างไม เป นธรรม 2. ก าหนดเง อนไขในการประกอบธ รก จท เป นการจ าก ดทางเล อก 3. ปฏ เสธหร อเล อกปฏ บ ต ท จะประกอบธ รก จโดยไม ม เหต ผลอ นควร 4. ใช อ านาจต อรองท เหน อกว าเอาเปร ยบผ อ น บ งค บหร อช กจ งล กค าหร อก าหนด ข อเร ยกร องใดๆ โดยไม ม เหต ผลอ นสมควร 5. กระท าด วยประการใดๆ เพ อให ได มาซ งข อม ลความล บทางการค า หร อ เทคโนโลย ของผ ประกอบธ รก จอ น 6. การกระท าอ นใดท ม ใช เป นว ส ยทางการค าปกต และม เจตนาท าลาย ท าให เส ยหาย ข ดขวาง ก ดก น หร อจ าก ดการประกอบธ รก จ หร อม ให ผ อ นประกอบ ธ รก จ หร อต อง ล มเล กธ รก จไป 51 Office of Thai Trade Competition Commission ระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการแข งข นทางการค า ว าด วยแนวทางพ จารณาการปฏ บ ต ทางการค า ระหว างผ ประกอบธ รก จค าส งค าปล กก บผ ผล ตหร อผ จ าหน าย พ.ศ.2549 ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางพ จารณา พฤต กรรมของผ ประกอบ ธ รก จม ให ใช ประโยชน จาก สถานะทางการตลาดปฏ บ ต โดยไม เป นธรรมต อค ค า เพ อจ ดระเบ ยบธ รก จค าปล ก ให เก ด การแข งข นท เป น ธรรม หล กการ ไม ม การบ งค บ ไม ม การเล อกปฏ บ ต ไม ม การก ดก น ม บรรท ดฐานช ดเจน ม ข อตกลงก นล วงหน า ม การแข งข นท เป นธรรม 52 ข อห าม 1. การก าหนดราคาท ไม เป นธรรม 2. การเร ยกร บผลประโยชน ทางเศรษฐก จ ท ไม เป นธรรม 3. การค นส นค าโดยไม เป นธรรม 4. การใช ส ญญาการฝากขายท ไม เป นธรรม 5. การบ งค บให ซ uอ หร อให จ ายค าบร การ อย างไม เป นธรรม 6. การใช พน กงานของผ ผล ตหร อผ จ าหน าย อย างไม เป นธรรม 7. การปฏ เสธการร บส นค าท ส งซ uอหร อผล ต พ เศษเป นตราเฉพาะของผ ส งผล ต 8. การปฏ บ ต ทางการค าท ไม เป นธรรมอ นๆ 26

27 มาตรา 25 เป นผ ม อ านาจเหน อตลาด ไม ต องพ จารณาผลท เก ดข jน ส งผลกระทบต อเศรษฐก จ/ ตลาดโดยรวม มาตรา 29 ไม จ าเป นต องเป นผ ม อ านาจ เหน อตลาด ต องม ผลเส ยหายเก ดข jน ผลกระทบท เก ดข jนระหว าง ผ ประกอบธ รก จท เป นค กรณ 53 ผ ประกอบธ รก จซ งม อ านาจเหน อ ตลาดท ม ส วนแบ งเก นกว าร อยละ 75 คณะกรรมการม อ านาจส งระง บ หย ด หร อ เปล ยนแปลงการม ส วนแบ งตลาด 54 27

28 ผ ฝ าฝ นต องระวางโทษจ าค ก ไม เก น 3 ป หร อปร บไม เก น 6 ล านบาท หร อท jง จ าท jงปร บ หากกระท าผ ดซ jาต องระวาง โทษทว ค ณ 55 กรณ เป นน ต บ คคล กรรมการผ จ ดการ ห นส วนผ จ ดการ ผ ท ร บผ ดชอบในเร องน jน พ ส จน ได ว าการกระท าน jนได กระท าโดยตนม ได ร เห นหร อย นยอม หร อได จ ดการตามสมควรเพ อป องก นม ให เก ดความผ ดน jนแล ว 56 28

29 แต งต jงคณะกรรมการพ จารณาปร บปร งกฎหมายการแข งข นทางการค า ประเด นท ปร บปร ง ขอบเขตการบ งค บใช กฎหมาย ค าน ยามผ ประกอบธ รก จให ครอบคล มบร ษ ทในเคร อ เกณฑ ผ ประกอบธ รก จซ งม อ านาจเหน อตลาด การบ งค บใช ก บร ฐว สาหก จ ก าหนดบทลงโทษทางปกครองและโทษทางอาญา องค ประกอบและการท างานของคณะกรรมการการแข งข นทางการค า การยกระด บองค กรก าก บด แลให ม ความคล องต ว

30 22 เร อง 59 การด าเน นการ จ านวนเร อง พ จารณาแล วไม พบความผ ด 84 อย ระหว างด าเน นการของคณะอน กรรมการสอบสวนฯ 4 อย ระหว างด าเน นการของคณะอน กรรมการเช ยวชาญฯ 0 อย ระหว างรอเข าท ประช ม คณะกรรมการการแข งข นทางการค า อย ระหว างด าเน นการตรวจสอบข อเท จจร ง 0 รวมท jงส jน 93 5 ข อม ล ณ 1 กรกฎาคม 2557 *** หมายเหต ในกรณ พ จารณาแล วไม พบความผ ดท jงหมด 81 เร อง ส งพน กงานอ ยการ 3 เร อง โดยมต คณะกรรมการฯส งฟ อง 1 เร อง และส งไม ฟ อง 2 เร อง 60 30

31 ส าน กงานคณะกรรมการการแข งข นทางการค า คณะกรรมการการแข งข นทางการค า เร องม ม ล เร องไม ม ม ล ตรวจสอบข อเท จจร งเพ มเต ม ศ กษา ว เคราะห ตรวจสอบ ข อเท จจร ง ส บสวน หาข อเท จจร ง แจ งมต ให ผ ร องทราบภายใน 15 ว นท าการ คณะอน กรรมการ สอบสวน คณะอน กรรมการ เช ยวชาญเฉพาะเร อง ไม ฟ อง ส งฟ อง อ ยการ 61 อ ยการ ศาล 61 ตรวจสอบการม อ านาจเหน อตลาด ตรวจสอบพฤต กรรมตามท ร องเร ยน 1. ส วนแบ งตลาด 2. บร ษ ทในเคร อ 3. อ ปสรรคการเข าส ตลาด (เง นท น,เทคโนโลย,เคร อข ายกระจาย ส นค า, ความครบวงจรธ รก จ ฯลฯ) 4. ความสามารถในการต jงราคาเหน อระด บ การแข งข น 5. ความสามารถในการถ วงด ลโดยค ค า / ค แข ง 1. การก าหนดราคาจ าหน าย/ราคาร บซ jอ 1.1 ราคาส งอย างไม เป นธรรม [(P,C) อด ต (P,C) ป จจ บ น ] 1.2 ราคาต ากว าท น [P<C] 1.3 ราคาท แตกต างก น [P A Q A, P B Q B ] 2. ก าหนดเง อนไข 2.1 ส ทธ เฉพาะด านข อตกลง (Exclusive Dealing) 2.2 ส ทธ เฉพาะด านอาณาเขต (Exclusivity Territories) 2.3 การบ งค บขายพ วง (Tying Sale) 2.4 การบ งค บให ล กค าปฏ เสธท าธ รก จก บคนอ น (Refusal to deal) 2.5 การก าหนดราคาขายต อ (Resale Price Maintenance) 3. ระง บ, ลด, จ าก ดปร มาณ ต ากว าความต องการตลาด [QT วางขายอด ต,QT วางขายป จจ บ น, ป จจ ยแวดล อมท ท าให QT ลดลง] 4. แทรกแซงการประกอบธ รก จของผ อ นโดยไม ม เหต ผลอ นสมควร (พฤต กรรมการแทรกแซงม เหต ผลหร อต องการท าลายก ดก นม ให ค แข ง แข งข นได ) 62 31

32 63 ร องเร ยนเม อว นท 7 พ.ย.44 คด ครบก าหนดขาดอาย ความ เม.ย. 56 ประเด นการร องเร ยน ค แข งข น (บร ษ ท Z Y และ K ) ร องเร ยนบร ษ ทผ ผล ต รถจ กรยานยนต รายใหญ ท ส ด (บร ษ ท H) ว าใช อ านาจเหน อตลาด เสนอเง อนไขให ต วแทนจ าหน ายของผ ผล ตรถจ กรยานยนต ตราอ น เปล ยนไปจ าหน ายรถจ กรยานยนต ของตนเพ ยงตราเด ยว มาตรา

33 ผ ผล ต (4 ราย) H Y Z และ K ต วแทนจ าหน7าย เปนทางการ (Authorize Dealer) ท วไป (Dealer) ผ คาปล ก ผ บร โภค 65 Office of Thai Trade Competition Commission ตลาดรถจ กรยานยนต ม ผ ผล ต H Z Y และ K ม ส วนแบ งตลาด 73% 13% 11% และ 3% ตามล าด บ ระหว างป ต วแทนจ าหน ายของ H เพ มข jน ขณะท ต วแทนจ าหน ายของ Z Y และ K ม แนวโน มลดลง ส งผลกระทบต อยอดขาย เสนอเง อนไขพ เศษโดยบ งค บ ทางอ อม จ าก ดโอกาสหร อทางเล อกใน การประกอบธ รก จและสร าง อ ปสรรคการเข าส ตลาด ปรากฏพฤต กรรมการค าท ไม เป นธรรม ท าให ล กค าของตนขาดอ สระ ในการประกอบธ รก จโดยการ ขายพ วง 66 33

34 ส าน กงานคณะกรรมการการแข งข นทางการค า คณะกรรมการการแข งข นทาง การค า คณะอน กรรมการ เช ยวชาญ คณะอน กรรมการ สอบสวน ส าน กงานอ ยการส งส ด อ ยการส งส ดช jขาดความเห นแย ง ส งไม ฟ อง และย ต การด าเน นคด 67 ม ม ลส บหาข อเท จจร งม ม ล ความผ ด ต jงคณะอน กรรมการสอบสวนฯ อ ยการให สอบสวนเพ มเต ม Office of Thai Trade Competition Commission องค ประกอบความผ ด มาตรา 29 เป นการกระท าทางการค าระหว าง ผ ประกอบการ ผ ประกอบธ รก จกระท าการใดๆอ นม ใช การแข งข นโดยเสร อย างเป นธรรม ม ผลเป นการท าลาย ท าให เส ยหาย ข ดขวาง ก ดก น หร อจ าก ดการประกอบธ รก จของ ผ ประกอบธ รก จอ น หร อเพ อม ให ผ อ น ประกอบธ รก จ หร อต องล มเล กการประกอบธ รก จ มต คณะกรรมการ คณะกรรมการม มต เป นเอกฉ นท ว า เป นการกระท า อ นม ใช การแข งข นโดยเสร อย างเป นธรรม และท าให ต วแทนจ าหน ายถ กจ าก ดการประกอบธ รก จ ม ผลให ช องทางการจ าหน าย ยอดขายของค แข ง ลดลงให ด าเน นคด ตามมาตรา 29 แห งพ.ร.บ.การแข งข นทางการค า พ.ศ ส งค าส งฟ องให อ ยการพ จารณาน าเร องข jนส ศาล อ ยการม ค าส งไม ฟ อง คณะกรรมการฯ แย งค าส งไม ฟ อง อ ยการส งส ดช jขาดความเห นแย งส งไม ฟ องและย ต การด าเน นคด 68 34

35 ร องเร ยนเม อว นท 16 ก.ค.50 คด ครบก าหนดขาดอาย ความ ก.ค.60 ประเด นการร องเร ยน ผ ร องเร ยนเป นผ ผล ตเบ ยร ได ร บความเด อดร อนจากกล มบร ษ ท ก ซ งเป น ผ ผล ตเหล าและเบ ยร โดยม การจ าหน ายเหล าพ วงเบ ยร และจ าหน ายเบ ยร ก ต ากว า ท น 69 กล มธ รก จเหล า ผ ผล ต กล มบร ษ ทจ ดจ าหน าย กล มบร ษ ทการตลาด กล มธ รก จเบ ยร ผ ผล ต กล มบร ษ ทจ ดจ าหน าย กล มบร ษ ทการตลาด ต วแทน / ร านค าส ง /ร านค าปล ก 70 35

36 กล มบร ษ ท ก าหนดเง อนไขการจ าหน ายให ซ jอเหล าพ วงเบ ยร ม.25 (2) ต วแทน จ าหน ายเบ ยร ต ากว าท น (ลดสต อกเบ ยร ชดเชยขาดท น ) ม องค ประกอบความผ ด มาตรา 25(2) มต คณะกรรมการ เป นผ ม อ านาจเหน อตลาด การกระท าม ผลเป นการลดการ แข งข นในตลาดเบ ยร หร อ ท าให ผ ผล ตเบ ยร รายใหม เข าส ตลาด ไม ได คณะกรรมการม มต ว า พฤต กรรมของ ผ ถ กร องเร ยนเข าข ายกระท าผ ดมาตรา 25 (2) และ มาตรา 29 จ งให ต jง คณะอน กรรมการสอบสวนข jน เพ อ ด าเน นการสอบสวนข อเท จจร งและ รวบรวมพยานหล กฐาน ในเช งล กต อไป 72 36

37 ผ ผล ต (200 ราย) ผ จ ดจ าหน ายขนาดใหญ (บ.รวมห อ 8 ราย) บร ษ ท ก ปร มาณการค า 10% ชมรมเอเย นต 64 ราย ปร มาณการค า 80% บ.เอเย นต อ นๆ (อ ก 335 ราย) ปร มาณการค า 10% ร าน ซ กทม.+ ปร มณฑล ต างจ งหว ด 73 ร านค าปล ก หน งส อสม ยใหม และท วไป องค ประกอบความผ ด มาตรา 27(3) ม หล กฐานการตกลงร วมก น มต คณะกรรมการ คณะกรรมการม มต เป นเอกฉ นท ว า ม ม ลเช 7อได ว าชมรมผ จ าหน ายร วมก บส าน กพ มพ และบร ษ ท รวมห อต างๆ งดส งหน งส อให แก ผ ร องเร ยน เห นควรแต งต Hงคณะอน กรรมการสอบสวน เพ 7อด าเน นการสอบสวนข อเท จจร ง และ รวบรวมพยานหล กฐานในเช งล กต อไป การตกลงร วมก นม ผลเป น การลดหร อจ าก ดการแข งข น ผลการสอบสวน เป นการปฏ บ ต ตามธรรมเน ยมการค า ไม เข าข ายความผ ดตามมาตรา 27 และ 29 อ ยการส งไม ฟ องตามความเห นคณะกรรมการฯ 74 37

38 ประเด นการร องเร ยน ห าง B และ C ร องเร ยนว า ห าง T ม การส งเสร มการขาย โดยให ล กค าท เป นสมาช ก สามารถน าค ปองของ C มาใช ในห าง T และจะม ม ลค าเพ มเป น 2 เท า พฤต กรรมด งกล าวเป นการกระท าอ นม ใช การแข งข น โดยเสร อย างเป นธรรม 75 ห าง B และ C รวมก จการก น โดยห าง B ถ อห นในห าง C 100% ห าง B และ C จ ดรายการส งเสร มการขาย ซ jอส นค าครบท ก 800 บาท จะได ร บค ปองม ลค า 80 บาท 1 ใบ ซ งสามารถน าไปซ jอส นค าได ท jง สองห างคร jงต อไป (จ านวนซ jอข jนต า 400 บาท) ห าง T จ ดรายการส งเสร มการขายว า ย นด ต อนร บล กค าของห าง C ท ซ jอส นค าท ห าง T ยอดรวมต jงแต 600 บาท สามารถน าค ปองม ลค า 80 บาทของห าง C ใช ค ก บบ ตรสมาช กของห าง T ค ปองด งกล าวจะม ม ลค าเพ มเป น 160 บาท 76 38

39 องค ประกอบความผ ด มาตรา 25(4) เป นผ ม อ านาจเหน อตลาด แทรกแซงการประกอบธ รก จ ของผ อ นโดยไม ม เหต ผลอ น สมควร มต คณะกรรมการ ส งเร 7องให คณะอน กรรมการเช 7ยวชาญเฉพาะเร 7อง ตรวจสอบข อเท จจร ง และคณะอน กรรมการฯ เห นว า พฤต กรรมของผ ถ กร องเร ยนเข าข ายกระท าผ ด มาตรา 25 (4) และ มาตรา 29 ส งเร 7องให คณะอน กรรมการสอบสวนเพ 7อด าเน นการ สอบสวนข อเท จจร ง และรวบรวมพยานหล กฐานใน เช งล กต อไป 77 การท ห างT อ างว าการกระท าด งกล าวเป นการเช ญชวนล กค าของ ห างC ให ทดลองเด นเล อกซ jอส นค าและบร การท ห างT โดยม เป าหมายเพ อ เพ มยอดขายและขยานฐานล กค า จากข อเท จจร งด งกล าวศาลพ เคราะห แล วเห นว า การกระท าของ ห างT เป นการใช ส ทธ อ นม แต จะท าให ผ อ นเส ยหาย เป นการท าละเม ดต อ ห างB และห างC ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณ ชย มาตรา 421 ศาลม ค าพ พากษาให ห างT ช าระเง นให ห างC จ านวน 2.5 ล าน บาท ห างC จ านวน 1.5 ล านบาท พร อมดอกเบ jย ในอ ตราร อย 7.5 ต อป ในต นเง นน บแต ว นฟ อง (15 ส.ค. 54) ไปจนกว าจะช าระเสร จ 78 39

40 ประเด นการร องเร ยน บร ษ ท จ ผ ผล ตข าวสารบรรจ ถ ง ร องเร ยนว า ห าง ค จ าหน าย ข าวสารบรรจ ถ งขนาด 5 กก. ต ากว าท น 79 บร ษ ท จ ได ตกลงก บห าง ค ท าการส งเสร มการขายข าวหอมมะล 100% ขนาด 5 กก. ในราคา 132 บาท/ถ ง โดยบร ษ ท จ ขายส งให ในราคาส ทธ 131 บาท (ไม ม ส วนลดทางการค า) แต ห าง ค ลงโฆษณาในโบรช วร ท จ ดส งทางไปรษณ ย (Mail) ในราคา 129 บาท/ถ ง และลงโฆษณาในหน งส อพ มพ ไทยร ฐในราคา 119 บาท อ กท jงกระท าผ ดจากท ตกลงก นหลายคร jง ห างอ นๆ ซ งได ตกลงก บบร ษ ท จ ในล กษณะเด ยวก น จ าหน ายในราคา ท ตกลงก นไว ม การขายต ากว าท นจร ง 80 40

41 ระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการแข งข นทางการค า ว าด วยแนวทางพ จารณา การปฏ บ ต ทางการค าระหว างผ ประกอบธ รก จค าส งค าปล กก บผ ผล ตหร อผ จ าหน าย พ.ศ.2549 (Guidelines) ตามมาตรา 29 แห งพ.ร.บ.การแข งข นทางการค า พ.ศ.2542 ห ามก าหนดราคาขายต ากว าท น ยกเว น เป นการขายส นค าท ม ความจ าเป นและสามารถอธ บายเหต ผลได เช น ส นค า ใกล หมดอาย ส นค าท ม การใช เฉพาะบางฤด กาล หร อส นค าท ได แจ งให ส าน กงาน คณะกรรมการการแข งข นทางการค า กรมการค าภายใน ทราบถ งเหต ผลและความ จ าเป นแล ว หล กเกณฑ การก าหนดราคาขายต ากว าท นท คณะกรรมการการแข งข นทางการค าก าหนด ราคาขายต ากว าท น หมายถ ง ราคาจ าหน ายต ากว าต นท นส นค า+ค าใช จ ายขายและบร หาร ต นท นส นค า หมายถ ง ราคาซ jอส นค า(Invoice) ส วนลดการค า ส วนลดเง นสด (ถ าม ) 81 องค ประกอบความผ ด มาตรา 29 เป นการกระท าทางการค าระหว าง ผ ประกอบการ ผ ประกอบธ รก จกระท าการใดๆอ นม ใช การแข งข นโดยเสร อย างเป นธรรม ม ผลเป นการท าลาย ท าให เส ยหาย ข ดขวาง ก ดก น หร อจ าก ดการประกอบธ รก จของ ผ ประกอบธ รก จอ น หร อเพ อม ให ผ อ น ประกอบธ รก จ หร อต องล มเล กการประกอบธ รก จ มต คณะกรรมการ คณะกรรมการม มต เป นเอกฉ นท ว า ม ม ลเช อได ว า พฤต กรรมการขายต ากว าท นของห าง ค เป นการ กระท าอ นม ใช การค าโดยเสร อย างเป นธรรม เห นควรแต งต jงคณะอน กรรมการสอบสวน เพ อด าเน นการสอบสวนข อเท จจร ง และ รวบรวม พยานหล กฐานในเช งล กต อไป ผลการสอบสวน ม การขายต ากว าท นจร ง แต เป นการกระท าเพ ยง ระยะส jน และไม สามารถพ ส จน ผลเส ยหายต อผ ประกอบธ รก จราย อ นได อย างช ดเจน ไม เข าข ายความผ ดตามมาตรา 29 อ ยการส งไม ฟ องตามความเห นคณะกรรมการฯ 82 41

42 ประเด นการร องเร ยน นาย A ผ ประกอบการซ อมอ สระ ร องเร ยนว า บร ษ ท S ผ จ าหน ายอะไหล และ ซ อมผล ตภ ณฑ ให ส วนลดร อยละ 50 ในการจ าหน ายอะไหล IC เคร องเส ยง แก ล กค าท ซ อมท ศ นย แต จะไม ให ส วนลดแก ล กค าท ซ jอไปซ อมเอง เพ อบ บบ งค บให ล กค าไปซ อมศ นย บร การบร ษ ท ท าให ผ ประกอบการรายอ น ไม สามารถแข งข นการให บร การซ อมเคร องเส ยงได มาตรา ข อเท จจร ง อะไหล IC System Control เป นอะไหล ช jนส าค ญในผล ตภ ณฑ เคร องเส ยง ท าหน าท ควบค มระบบเช อมต อของ IC ต างๆ หากเม อเส ยหายหร อ เส อมสภาพ จ าเป นต องใช อะไหล แท เฉพาะร นเปล ยนทดแทน ขณะท ช jนส วน อ นอาจจะใช เปล ยนทดแทนได ระด บหน ง บร การหล งการขาย เป นธ รก จซ อมผล ตภ ณฑ 3 ประเภท 1. ศ นย บร การท ผ ผล ตด าเน นการเอง 24 แห ง 2. ศ นย บร การแต งต jงโดยผ ผล ต 4 แห ง 3. ผ ประกอบการร านซ อมอ สระท วไป 84 42

43 ข อเท จจร ง ศ นย บร การท ผ ผล ตด าเน นการเอง และ ศ นย บร การแต งต jงโดยผ ผล ต ให บร การโดยช างท ม ความช านาญและผ านการอบรม รวมท jงม การตรวจเช ค ท ได มาตรฐาน ขณะท ร านซ อมอ สระไม ม การด าเน นการด งกล าว เหต ผลของการต jงราคาท แตกต างก นของบร ษ ท S 1. เพ อลดความเส ยงท จะเส ยหายเพ มเต ม 2. เพ อเพ มความปลอดภ ยแก ผ บร โภค จากการซ อมท ไม ได มาตรฐาน 3. เพ อร กษาผลประโยชน ของผ บร โภคในการถอดส บเปล ยนอะไหล 85 มต คณะกรรมการ การต jงราคาอะไหล ท แตกต างก นของบร ษ ท S ไม เข าข ายความผ ดตาม มาตรา 29 แห ง พ.ร.บ.การแข งข นทางการค า พ.ศ เน องจาก 1. ร านซ อมอ สระย งสามารถด าเน นธ รก จต อไปได โดยไม เก ดความ เส ยหาย และสามารถซ อมผล ตภ ณฑ ของผ ประกอบการรายอ น 2. เคร องใช ไฟฟ าม เทคโนโลย ซ บซ อนทางเทคน ค จ าเป นต องซ อมจาก ช างท ม ความร ความสามารถ ม ค ม อและเคร องม อท ท นสม ย ด งน jน การต jงราคาอะไหล ท จ าหน ายเป น 2 ราคา ค อราคาจ าหน ายท ศ นย บร การ และราคาจ าหน ายให ร านซ อมอ สระท วไป ไม ถ อว าเป นการจ าก ด การประกอบธ รก จของผ ประกอบธ รก จอ น 86 43

44 ประเด นการร องเร ยน ผ ใช บร การขนส งส นค าทางอากาศ (Freight Forwarder) 35 ราย ร องว ากล มสายการบ นผ ให บร การขนส งส นค าทางอากาศ (Air Cargo) 27 ราย ตกลงร วมก นระหว างป ก าหนดอ ตราค าธรรมเน ยม เช jอเพล งการบ นและค าร กษาความปลอดภ ยส งข jนจากเด ม 10 เท า (1,000%) 87 ราคาน jาม นเช jอเพล งอากาศยานในป 2549 ส งข jนจากป % ระหว างส งหาคม 2547-มกราคม 2549 สายการบ น 13 ราย (Air Canada, Air France-KLM, British Airways, Cathay Pacific, Cargolux, Japan Airlines, LAN Chile, Martin Air, SAS Singapore Airline, Qantas, Lufthansa และSwiss International Airlines) ได ข jนอ ตราค าธรรมเน ยม เช jอเพล งการบ นรวม 6 คร jง ส งข jน 1,200% 88 44

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

514 การประกอบและเตร ยมการก อสร าง

514 การประกอบและเตร ยมการก อสร าง 1. การเจรจาการค าบร การระหว างประเทศ บร การก อสร างและบร การทางว ศวกรรมท เก ยวเน อง Construction and Related Engineering Services ในการเจรจาการค าบร การระหว างประเทศภายใต กรอบองค การการค าโลก (WTO) ได

More information

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ๒๕๕๕ ค าน า ระบบพน กงานราชการ (Government Employee System) เป นการจ างงานระบบ ส ญญาจ างในหน วยงานภาคร ฐ ท ม งเน นให ภาคร ฐม ร ปแบบการจ างงานท หลากหลาย ม หล กเกณฑ และว ธ

More information

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ หน า ๑๔ เล ม ๑๒๘ ตอนพ เศษ ๖๗ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ ม ถ นายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห งพระราชบ ญญ ต

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ )

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม ส าน กแผนงาน กรมเจ าท า มกราคม 2555 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า สารบ ญ หน า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนปฏ บ ต การของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2563

แผนปฏ บ ต การของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2563 สำน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร กระทรวงคมนาคม แผนปฏ บ ต การของกระทรวงคมนาคม 2554-2563 เสนอโดย บร ษ ท พ ซ บ เค อ นเตอร เนช นแนล จำก ด สถาบ นว จ ยและให คำปร กษาแห งมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ก มภาพ นธ 2554

More information

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร คานา ป จจ บ นม แผนระยะยาว ค อ แผนพ ฒนา ระยะ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) เป นกรอบใหญ ในการพ ฒนา โดยแบ งช วงของการน าแผนด งกล าวไปส การปฏ บ ต เป น ๓ ระยะ ระยะละ ๔ ป ค อ ระยะท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ระยะท ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ****************************

More information

ร าง แผนปฏ บ ต ราชการสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ร าง แผนปฏ บ ต ราชการสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ร าง แผนปฏ บ ต ราชการสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หน า ความเป นมาและความสาค ญ... ๓ ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ๓ ย ทธศาสตร สาน กงานตารวจแห งชาต... 4 นโยบายของนายกร ฐมนตร (นางสาวย

More information

สร ปผลการส มมนาผ บร หาร เพ อพ จารณาแผนปฏ บ ต การกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นท 16-18 ก นยายน 2556 ณ โรงแรมเดอะไซน พ ทยา จ งหว ดชลบ ร

สร ปผลการส มมนาผ บร หาร เพ อพ จารณาแผนปฏ บ ต การกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นท 16-18 ก นยายน 2556 ณ โรงแรมเดอะไซน พ ทยา จ งหว ดชลบ ร สร ปผลการส มมนาผ บร หาร เพ อพ จารณาแผนปฏ บ ต การกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นท 16-18 ก นยายน 2556 ณ โรงแรมเดอะไซน พ ทยา จ งหว ดชลบ ร คณะทางานจ ดส มมนาฯ/กองแผนงาน ราชท ณฑ พ.ศ.2557 1.กล มภารก จด

More information

การจ ดเก บภาษ ป าย -------------------------------------- การจ ดเก บภาษ ป าย เป นงานในหน าท ของหน วยการบร หารราชการส วนท องถ น ตามท ก าหนด ไว ในพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย พ.ศ. 2510 และพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย

More information

สาน กงานย ทธศาสตร ตารวจ สาน กงานตารวจแห งชาต

สาน กงานย ทธศาสตร ตารวจ สาน กงานตารวจแห งชาต ค ม อการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ตามโครงการพ ฒนาสถาน ตารวจเพ อประชาชน (โรงพ กเพ อประชาชน) ระยะท ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๘) (ใช ในการประเม นผลสถาน ตารวจในส งก ด บช.น., ภ.๑ ๙) สาน กงานย ทธศาสตร ตารวจ สาน กงานตารวจแห

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน X hhtf yj กรมสว สด การและค มครองแรงงาน กสร. 3/2558 ส าน กพ ฒนามาตรฐานแรงงาน กล มงานนโยบายและแผนงาน ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

แนวนโยบาย ด านการบร หารราชการแผ นด น

แนวนโยบาย ด านการบร หารราชการแผ นด น 111 แนวนโยบาย ด านการบร หารราชการแผ นด น มาตรา ๗๘ ร ฐต องดำาเน นการตามแนวนโยบายด านการบร หารราชการ แผ นด น ด งต อไปน (๑) บร หารราชการแผ นด นให เป นไปเพ อการพ ฒนาส งคม เศรษฐก จ และความม นคงของประเทศอย างย

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด http://www.ubu.ac.th/web/libsupplies นางสาวพ มใจ คาฝอย ผ ปฏ บ ต งานบร หาร สาน กงานเลขาน การ สาน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ส งหาคม 2557 คานา ค ม อการจ ดทาเว บเพจงานพ

More information

ร างรายงานฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาสถานการณ การผล ตและบร โภคไก ของประเทศไทย เสนอ. ม ลน ธ ช วว ถ (Biothai)

ร างรายงานฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาสถานการณ การผล ตและบร โภคไก ของประเทศไทย เสนอ. ม ลน ธ ช วว ถ (Biothai) ร างรายงานฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาสถานการณ การผล ตและบร โภคไก ของประเทศไทย เสนอ ม ลน ธ ช วว ถ (Biothai) ภายใต แผนงานฐานทร พยากรอาหาร พ.ศ. 2550-2553 ม นาคม 2551 บทน า ไก จ ดว าเป นหน งในส ตว เศรษฐก จท

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน

รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ๑ รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ว นท ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห วข อ ฐานการผล ต/โครงสร างตลาดในอาเซ ยน โดย นางจ นตนา ช ยวรรณาการ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ห วข อ หน า บทน า 1

More information

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท 17 ส งหาคม พ.ศ. 2528 เป นป ท 40ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯให ประกาศว

More information

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ๒ สารบ ญ ความเป นมาและความส าค ญ... ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ย ทธศาสตร ส าน กงานต ารวจแห งชาต... นโยบายการบร หารราชการ

More information

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา คำ นำ เน องในโอกาสป มหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ถ อเป นวาระสำาค ญย งสำาหร บปวงชนชาวไทยท

More information

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท -1- เอกสารสอบราคาซ อ เลขท 002/2556 โปรแกรมส าเร จร ป 1 รายการ ได แก Microsoft Office Standard 2013 GOL จ านวน 60 ช ด ตามประกาศส าน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ลงว นท 12 ก

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information