รายงานการประช มคณะกรรมการสมาคมเคเบ ลล งไทย คร งท 51/2555 ว นพ ธท 17 ต ลาคม 2555 เวลา น. ณ สมาคมเคเบ ลล งไทย

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการประช มคณะกรรมการสมาคมเคเบ ลล งไทย คร งท 51/2555 ว นพ ธท 17 ต ลาคม 2555 เวลา 16.00 น. ณ สมาคมเคเบ ลล งไทย"

Transcription

1 ท สคท.160/55/ปช ผ เข าร วมประช ม รายงานการประช มคณะกรรมการสมาคมเคเบ ลล งไทย คร งท 51/2555 ว นพ ธท 17 ต ลาคม 2555 เวลา น. ณ สมาคมเคเบ ลล งไทย 1. นายสมศ กด เหล าปร ชา นายกสมาคม 2. นายสมบ ต อน นตร มพร นายกก ตต มศ กด 3. นายคเชนทร ม วงมณ อ ปนายก 4. นายทรงกรต ทร พย ก าเน ด อ ปนายก 5. นายก ตต ร ตน เมฆมณ เลขาธ การ 6. นายว ชรพงษ ด เทศ ผ ช วยเลขาธ การ 7. นายส ร ยพงศ อย ออมส น ผ ช วยเลขาธ การ 8. นายส เมธ แสงสล บ นายทะเบ ยน 9. นายสมชาย ทร พย เย น เหร ญญ ก 10. นายส ก จ บ ณฑ ตวราพงศ ผ ช วยเหร ญญ ก 11. นายส ช พ เข ยวลายเล ศ ปฏ คม 12. นายพรช ย เอ ยมส กใส ก จกรรมพ เศษ 13. นายป ต ภ ม ส บงกช กรรมการ ผ ท ไม เข าร วมประช ม เร มประช มเวลา น. 1. นางสาวศร นภ สร อ ครก ตยาน นท ประชาส มพ นธ 2. นายว ลลภ ช ยวรรณ ฝ ายว ชาการ 3. นายกฤษตฤณ ม วงมณ ก จกรรมพ เศษ 4. นายชยพล เช ญสว สด กรรมการ นายสมศ กด เหล าปร ชา (นายกสมาคมฯ) ท าหน าท ประธานในท ประช ม กล าวเป ดประช มและขอให ท ประช ม พ จารณาเร องต างๆตามระเบ ยบวาระการประช มด งน

2 ระเบ ยบวาระท 1 เร องประธานแจ งเพ อทราบ เร องท 1 ขอเช ญเข าร วมงานเสวนา สน บสน นการประม ลคล นความถ ส าหร บก จการโทรคมนาคมคล นท สากล (IMT) ย าน 2.1 GHz : น บถอยหล ง 3G ประธาน: ด วยคณะกรรมการก จการกระจายเส ยง ก จการโทรท ศน และก จการโทรคมนาคม (กสทช.) ได ก าหนดให ม การประม ลคล นความถ ส าหร บก จการโทรคมนาคมเคล อนท สากล โดยก าหนดให ผ ขอร บใบอน ญาตย น แบบค าขอร บใบอน ญาตภายในว นท 28 ก นยายน 2555 และจะด าเน นการประม ลระหว างว นท ต ลาคม 2555 สทค.จ งม ความประสงค ขอเร ยนเช ญ ภาคอ ตสาหกรรม และภาคพาณ ชยกรรม ซ งเป นผ ม ส วนได เส ย โดยตรง ได ร วมก นเสวนา เพ อสน บสน นการประม ลคล นความถ ส าหร บก จการโทรคมนาคมเคล อนท สากล ให เป นไปโดยเร ยบร อย ย ต ธรรม โปร งใส และม การแข งข นอย างเสร และเป นธรรมในว นพฤห สบด ท 27 ก นยายน 2555 เวลา น. ณ ห อง Lotus Suite ช น 22 โรงแรมเซ นทารา แกรนด แอท เซ นทร ลเว ลด ปท มว น กร งเทพฯ เร องท 2 ขอเช ญร วมงานเสวนา เร อง CSR เช งสร างสรรค ข บเคล อนส งคมไทยอย างย งย น ประธาน: ด วย คณะกรรมการก จกรรมส งคม และ ค ณภาพช ว ต หอการค าไทย ม บทบาทในการส งเสร มภาคธ รก จให ตระหน กถ งความส าค ญของการด าเน นก จกรรมเพ อส งคม และม ส วนร วมพ ฒนาค ณภาพช ว ตผ ด วยโอกาส ให สามารถอย ในส งคมได อย างเท าเท ยม พร อมสร างความเข าใจ หล กการด าเน นธ รก จอย างม ความร บผ ดชอบ ต อส งคม จ งได จ ดการเสวนาข นในว นศ กร ท 5 ต ลาคม 2555 เวลา น. ณ ห อง Ex MBA Room 3 ต ก 7 ช น 12 มหาว ทยาล ยหอการค าไทย กร งเทพฯ เร องท 3 ขอเช ญร วมงานส มมนาทางว ชาการ ย ทธศาสตร การส งเสร มและพ ฒนาอ ตสาหกรรมเศรษฐก จสร างสรรค ประธาน: ด านภาพยนตร ส อด ว ท ศน เพลง แอน เมช น และเกมส ด วยคณะกรรมาธ การการพ ฒนาเศรษฐก จ สภาผ แทนราษฎร เล งเห นความส าค ญของเศรษฐก จสร างสรรค ด านภาพยนตร ส อว ด ท ศน เพลง แอน เมช น และเกมส ม ศ กยภาพพ ฒนาเพ อเป นแรงข บเคล อนทางเศรษฐก จ ท ส าค ญของประเทศชาต ต อไปในอนาคต จ งม การก าหนดจ ดงานส มมนาทางว ชาการ ในว นพฤห สบด ท 27 ก นยายน 2555 เวลา น. ณ ห องหลานหลวง โรงแรมรอย ลปร นเซส หลานหลวง กร งเทพฯ เพ อร บฟ งความค ดเห น การแก ไขป ญหา และนโยบายการสน บสน น เพ อส งเสร มการพ ฒนาเศรษฐก จ สร างสรรค ให ม ประส ทธ ภาพและสอดคล องก บความต องการของภาคธ รก จ

3 เร องท 4 ขอเช ญส งผ แทนเข าร วมส มมนาเร อง ก าวส ประชาคมอาเซ ยน 2015 อาเซ ยนร วมใจไทยจะร กหร อร บ ประธาน: ด วยส าน กคณะกรรมการก จการกระจายเส ยง ก จการโทรท ศน และก จการโทรคมนาคมแห งชาต จะจ ด ส มมนาเร อง ก าวส ประชาคมอาเซ ยน 2015 อาเซ ยนร วมใจไทยจะร กหร อร บ ในว นพฤห สบด ท 11 ต ลาคม 2555 เวลา น. ณ ห องว ภาวด บอลร ม บ โรงแรม เซนทารา แกรนด แอท เซ นทร ลพลาซ า ลาดพร าว ท งน ส าน กงาน กสทช. ได ร บเก ยรต จาก ดร.ส ร นทร พ ศส วรรณ เลขาธ การอาเซ ยน ร วมกล าว ปาฐกถาพ เศษ ในห วข อ ผลกระทบการเตร ยมความพร อมของก จการกระจายเส ยง ก จการโทรท ศน และ ก จการโทรคมนาคม ส ประชาคมอาเซ ยน จ งขอเร ยนเช ญผ แทนเข าร วมส มมนาโดยไม เส ยค าใช จ ายแต อย างใด โดยสมาคมฯส งผ แทน นายสมศ กด เหล าปร ชา นายกสมาคมฯ เข าร วมส มมนาในคร งน ค ณสมศ กด แจ งในท ประช มว า เป นเร องของก จกรรมการกระจายเส ยงว าจะต งร บหร อไม โดยค ณสมบ ต ได ทราบจาก ดร.ส ร นทร (เลขาอาเซ ยน) ว าในป 2558 เป ด AEC ประชาคมอาเซ ยนคนในแต ละ ประเทศสามารถท าธ รก จข ามก นได โดยไม ม ภาษ และภาษาว ฒนธรรมจะให เป นภาษาเด ยวก น เร องท 5 ขอเช ญประช มสมาคมกล มธ รก จบ นเท งและการส อสาร ประธาน: ด วย สมาคมการค ากล มธ รก จบ นเท งและการส อสาร สภาหอการค าแห งประเทศไทย ได ก าหนดจ ดการ ประช มสมาคมการค ากล มฯ คร งท 5-4/2555 ในว นพ ธท 17 ต ลาคม 2555 เวลา น. ณ ห องประช ม 2201 อาคารจร ญ ส บ ญเร อง สภาหอการค าแห งประเทศไทย เร องท 6 แจ งเล อนการเสวนาเร อง ข บเคล อนธ รก จไอซ ไทย ส AEC ประธาน: ตามหน งส อท อ างถ ง คณะกรรมการธ รก จเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สภาหอการค าแห ง ประเทศไทย ได ก าหนดจ ดงานเสวนา ในว นท 3 ต ลาคม 2555 ท ผ านมา ขณะน กรรมการก จการกระจายเส ยง ก จการโทรท ศน และก จการโทรคมนาคมแห งชาต ได ม ข อก าหนดการย นแบบค าขอร บใบอน ญาตเพ อเข า ประม ลคล นความถ 2.1 GHz โดยต งแต ว นท 28 ก นยายน 2555 ท ผ จะย นเอกสารเพ อเข าประม ล ไปจนถ งว น ประกาศรายช อผ ท จะได ร บใบอน ญาต ผ ท เก ยวข องก บบร ษ ทจะต องไม กระท าหร อแสดงความเห นใดๆท เก ยว ก บการประม ลในคร งน ม ฉะน นอาจจะถ กพ จารณาถอนส ทธ ในการเข าประม ล ซ งท าให ม ความเส ยงอย างย ง ส าหร บผ อย ในวงการโทรคมนาคม ท จะเข าร วมการเสนาในคร งน ด งน น สภาหอการค าแห งประเทศไทย จ งขอเล อนการเสวนาคร งน ไปก อน เร องท 7 ขอเช ญเข าร วมประช มก บคณะอน กรรมาธ การศ กษาผลกระทบและการเตร ยมความพร อมของประเทศ ในการเข าร วมเป นประชาคมอาเซ ยน

4 ประธาน: ด วยคณะกรรมาธ การศ กษาผลกระทบและการเตร ยมความพร อมของประเทศ ในการเข าร วมเป นประชาคม เศรษฐก จอาเซ ยน ในคณะกรรมาธ การการส อสารและโทรคมนาคม สภาผ แทนราษฎรม ก าหนดจ ดประช ม พ จารณาศ กษาผลกระทบท จะเก ดข นต อการด าเน นธ รก จของภาคเอกชนในการเข าร วมเป นประชาคมเศรษฐก จ อาเซ ยนของประเทศไทย ในการน จ งขอเร ยนเช ญท านพร อมผ เก ยวข องเข าร วมประช มก บคณะอน กรรมา ธ การฯ เพ อให ข อม ล ข อเท จจร ง แสดงความค ดเห นและข อเสนอแนะอ นเป นประโยชน ในว นพฤห สบด ท 18 ต ลาคม 2555 เวลา น. เป นต นไป ณ ห องประช มกรรมาธ การ 207 ช น 2 อาคารร ฐสภา 2 เร องท 8 สอบถามข อม ลก จกรรมและจ านวนสมาช ก ประธาน: ตามท สภาหอการค าแห งประเทศไทยได ขอความร วมม อสมาคมท เป นสมาช ก ในการจ ดส งข อม ลการด าเน น ก จกรรมประจ าเด อน และความเคล อนไหวของจ านวนสมาช ก ในการน เพ อให การด าเน นก จกรรมต างๆ เก ด ประส ทธ ภาพ และสามารถน าไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม จ งขอความร วมม อมาย งสมาคมฯ ในการจ ดส ง ข อม ลการด าเน นก จกรรมกล บมาย งฝ ายประสานงานสมาคมฯการค า ภายในว นท 26 ต ลาคม 2555 ระเบ ยบวาระท 2 เร องร บรองรายงานการประช ม คร งท 51/2555 นายก ตต ร ตน เมฆมณ (เลขาธ การ) ขอให ท ประช มร บรองการประช ม คร งท 50/2555 ว นพ ธท 19 ก.ย ท ประช ม: ร บรองการประช ม คร งท 50/2555 ระเบ ยบวาระท 3 เร องรายงานสถานะการเง น นายสมชาย ทร พย เย น (เหร ญญ ก) รายงานในท ประช มว า จากยอดเง นคงเหล อเด มในว นท 19 ก.ย. 55 เป น จ านวนเง น 97, บาท ม รายร บด งน - รายจ ายด งน ค าโทรศ พท 190 บาท ค าอ นเตอร เน ต 1, บาท ค าไฟฟ า 869 บาท ค าเช าออฟฟ ต 14,000 บาท ค าส วนกลาง 2,256 บาท ค าท านามบ ตร 5,400 บาท 2, เง นเด อนพน กงาน 15,080 บาท ค าใช จ ายอ นๆ 105 บาท รวมรายจ าย 38, บาท บาท ซ งม ยอดเง นคงเหล อ ณ ว นท 17 ต.ค. 55 เป นจ านวนเง น 27, บาท (สองหม นเจ ดพ นหน งร อย ย ส บเก าบาทแปดส บแปดสตางค ) ระเบ ยบวาระท 4 เร องส บเน อง 4.1 เร องร บรองสมาช กเพ มเต ม

5 นายส เมธ แสงสล บ (นายทะเบ ยน) แจ งในท ประช ม ในรอบเด อนระหว างว นท 19 ก.ย. 17 ต.ค. 55 ม สมาช กสม ครเพ มเต ม 1 บร ษ ท ด งน บร ษ ท บรอดแบนด แอ ดวานซ แอ พพล เคช นส จ าก ด โดยผ ม อ านาจลงนาม นายพรช ย บ ญบวรร ตนก ล ประกอบธ รก จ Networking and Telecommunication ท ประช ม: ม มต ร บรองสมาช กเพ มเต ม ป จจ บ นม สมาช ก 110 บร ษ ท 4.2 การจ ดก จกรรมหารายได โดยการจ ดการแข งข น นายทรงกรต ทร พย ก าเน ด(อ ปนายก) แจ งในท ประช มว า การแข งข นแบ งเป น 2 ส วน ค อการแข งข นในประเทศ และต างประเทศในการแข งข นในประเทศ ซ งคณะกรรมการสมาคมได เด นทางไปพบอาจารย ท มหาว ทยาล ยราชภ ฎ หม บ านจอมบ ง ซ งทางมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ งสนใจและจะให ใช สถานท ในการจ ดแข งข นในคร งน ท งน ฯ จ งขออน ม ตจากท ประช มว าจะให จ ดการแข งข นในคร งน หร อไม ส วนในการแข งข นต างประเทศจะเป น 2 ช วง โดยการแข งข นสาขา INC จะไม ม การแข งข นม แต Demo โดยคร งหล งคณะกรรมการได เข าพบอธ บด กรม พ ฒนาฝ ม อแรงงาน และแนวโน มไม น าจะสน บสน นเพราะทางญ ป นท เป น Demo เป นคนลงท นท งหมด ตอนแรก ทางญ ป นจะ Support เร องต วเคร องบ นให แต ล าส ดไม Support แล ว ในส วนน คาดว าการแข งข นท อ นโดน เซ ยคง ไม ได ไปแล ว ส วนการแข งข นWorld Skills ในประเทศเยอรม นจะม การจ ดการแข งข นในเด อนกรกฎาคม 2013 และอน ม ต ให จ ดการแข งข น 4.3 การจ ดก จกรรมหารายได จากเคร องม อ+บ ท สมาคมฯจะหาสปอนเซอร ในการจ ดการแข งข น โดยจะออกหน งส อถ งบร ษ ทท จะเป นสปอนเซอร ให ก บสมาคมฯ เพ อน าเคร องม ออ ปกรณ มาในงานการแข งข นในคร งน และสมาคมฯจะหาบ ทในการจ ดแข งข นท มหาว ทยาล ยราชภ ฏ หม บ านจอมบ งด วย ส วนเร องค าใช จ ายในการจ ดการแข งข นจะแจ งต วเลขอ กคร งว าค าใช จ ายจ านวนเท าไหร และอน ม ตในการจ ดหาสปอนเซอร 4.4 มาตรฐานแรงงาน นายทรงกรต ทร พย ก าเน ด (อ ปนายก) และคณะกรรมการสมาคมฯ เด นทางเข าพบอธ บด กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงานเม อ ว นท 12 ต ลาคม 2555 ในห วข อเร อง 1. ขอความอน เคราะห เร องการสน บสน นสาขา INC ในศ นย ฝ กกร งเทพฯ (ว ดธาต ทอง) เพราะทางสมาคมฯไม ม ศ นย ผ กโดยจะขอให กรมพ ฒฯ เป ดศ นย ฝ กให ก บสมาคมฯ ส วนสมาคมฯ จะสน บ สน นเร อง Trainer of Trainer ซ งกรมพ ฒนาฝ ม อแรงงานจะสน บสน นเร องศ นย ฝ กให ก บสมาคมฯ และสมาคมฯ ต อง ประสานงานก บเจ าหน าท ของกรมพ ฒฯ เพ อท าจดหมายขอให ศ นย ฝ ก (ว ดธาต ทอง) 2. ขอความอน เคราะห กรมพ ฒนา ฝ ม อแรงงานร วมก บสมาคม จ ดท ามาตรฐาน INC ซ งกรมพ ฒฯ ก ให ความสน บสน นอย างเต มท ในการจ ดท ามาตรฐาน Cabling และสมาคมฯ จะส งรายช อคณะกรรมการมาเป นต วแทนในการร างมาตรฐานฝ ม อ Cabling ร วมก บกรมพ ฒฯ และแต งต งนายทรงกรตให เป นประธานสมาคมฯ ให แต งต งคณะกรรมการ

6 ระเบ ยบวาระท 5 เร องเพ อพ จารณา 5.1 หน งส อร บรอง นายส เมธ แสงสล บ (นายทะเบ ยน) แจ งในท ประช มว า ม น กศ กษาฝ กงาน 2 ช ด จ านวน 18 คน แบ งเป นช ดละ 9 คน ซ งจะ จบในเด อน ธ นวาคม 55 จ งอยากจะให สมาคมฯออกใบร บรองร วมด วยบร ษ ทท เป นสมาช กของสมาคมฯ โดย นายสมบ ต อน นตร มพร (นายกสมาคมก ตต มศ กด ) ให ความค ดเห นว าควรจะให นายส เมธ ออกหน งส อร บรองว าน กศ กษา ช อ...นามสก ล...ได มาฝ กงานในบร ษ ทท เป นสมาช กสมาคม ซ งบร ษ ทท เป นสมาช กของสมาคมฯม ค ณสมบ ต และ มาตรฐานครบถ วน ท ประช ม: ม มต ร บรองให สมาช กของสมาคมฯออกหน งส อร บรองให ก บน กศ กษาท เข ามาฝ กงาน ระเบ ยบวาระท 6 เร องอ นๆ 6.1 นามบ ตรสมาคมฯ บร ษ ท แสงอร ณ พร นท แอนด แพ ค จ าก ด แจ งว านามบ ตรท ส งท าได เสร จเร ยบร อยแล วและจะมาส งให ในว นจ นทร ท 22 ต ลาคม 2555 เม อไม ม กรรมการท านใดเสนอเร องเพ อพ จารณาอ นๆเพ มเต ม ประธานจ งกล าวป ดประช ม และก าหนดการ ประช มคร งต อไปว นพ ธท 21 พฤศจ กายน 2555 ณ ช น 2 อาคารร เว ยร า สมาคมเคเบ ลล งไทย ป ดประช ม เวลา น. นางสาวป ยดา ช ยส ทธ ทว โชค ผ บ นท กรายงานการประช ม นายก ตต ร ตน เมฆมณ ผ ตรวจรายงานการประช ม

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส 1. ความเป นมา ด วยสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน กรมธ รก จพล งงานได ร บจ

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด โดย กล มงานส งเสร มการพ ฒนาช มชน ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว ดร อยเอ ด โทร 0-4351-1260 ต

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ****************************

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

รายงานผลความค บหน าของการดาเน นงานและการใช จ ายงบประมาณ รอบ 8 เด อน (1 ต ลาคม 2554 31 พฤษภาคม 2555) สาน กงานเลขาธ การสภาแทนราษฎร

รายงานผลความค บหน าของการดาเน นงานและการใช จ ายงบประมาณ รอบ 8 เด อน (1 ต ลาคม 2554 31 พฤษภาคม 2555) สาน กงานเลขาธ การสภาแทนราษฎร รายงานผลความค บหน าของการดาเน นงานและการใช จ ายงบประมาณ รอบ 8 เด อน (1 ต ลาคม 2554 31 พฤษภาคม 2555) สาน กงานเลขาธ การสภาแทนราษฎร สารบ ญ หน า ส วนท 1 : ผลการด าเน นงานประจ าและงานโครงการตามย ทธศาสตร 1)

More information

ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ

ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ ๑ ๒๕๕๗ ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ กระทรวงย ต ธรรม กรมราชท ณฑ กองส งคมสงเคราะห สารบ ญ เร อง หน า ๒ การดาเน นงานเคร อข ายส งคมสงเคราะห ในงานราชท ณฑ 3 แนวทางการประสานงานก บหน วยงานภาคส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท สำน กงานคณะกรรมการข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 219 ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม คานา ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเช ยงใหม เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร

More information

โดย สมาคมข าราชการและพน กงานจ างส วนท องถ นจ งหว ดยโสธร สมาคมข าราชการส วนต าบลและเทศบาล(แห งประเทศไทย) และภาค **********************************

โดย สมาคมข าราชการและพน กงานจ างส วนท องถ นจ งหว ดยโสธร สมาคมข าราชการส วนต าบลและเทศบาล(แห งประเทศไทย) และภาค ********************************** โครงการ ประช มส มมนาเช งว ชาการเพ อพ ฒนาศ กยภาพผ บร หาร สมาช กสภา ข าราชการ และพน กงานจ าง ขององค กรปกครองส วนท องถ น เร อง พ ฒนาได อย างถ กต องและถ กใจ องค กรปกครองส วนท องถ นไทยครองใจประชาชน โดย สมาคมข

More information

เอกสารการประช ม คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย คร งท 3 / 2554 ว นอ งคารท 8 ก มภาพ นธ พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 น

เอกสารการประช ม คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย คร งท 3 / 2554 ว นอ งคารท 8 ก มภาพ นธ พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 น เอกสารการประช ม คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย คร งท 3 / 2554 ว นอ งคารท 8 ก มภาพ นธ พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห องประช ม 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา [ก] รายช อคณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย 1. ดร.บ รพาท

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ )

แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) องค การบร หารส วนตาบลธาต น อย อาเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน คานา ตามท ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดอ บลราชธาน เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ

More information

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล ค าน า ปล ดเทศบาล เป นผ บร หารส งส ดฝ ายข าราชการประจ า ในองค กรเทศบาล จ งจ าเป นต องม แนวค ดและหล กปฏ บ ต ราชการท ถ กต องเหมาะสม สามารถเป นต วกลางเช อมต อนโยบายของร ฐและนโยบาย ผ แทนท องถ น หร อฝ ายการเม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark คำนำ โครงการเง นหม นเว ยนส งเสร มผลผล ตเพ อโครงการอาหารกลางว น ค อเง นดอกผลของกองท น เพ อ โครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ -----------------

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายใน ส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให เหมาะสมย

More information

รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556

รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556 รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556 ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สารบ ญ หน า 1.

More information

รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒

รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒ รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สารบ ญ เร อง หน า รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ป การศ กษา ๒๕๕๒ บทน า ๑ ข นตอนการด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

รายงานการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การก าหนดกรอบค าน ยามของเง นแผ นด นและ การก าหนดแนวทางในการตรากฎหมายการเง นการคล งของร ฐ

รายงานการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การก าหนดกรอบค าน ยามของเง นแผ นด นและ การก าหนดแนวทางในการตรากฎหมายการเง นการคล งของร ฐ รายงานการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การก าหนดกรอบค าน ยามของเง นแผ นด นและ การก าหนดแนวทางในการตรากฎหมายการเง นการคล งของร ฐ คณะอน กรรมาธ การพ จารณากรอบการจ ดท าร ฐธรรมน ญ คณะท ๔ (หมวด ๕ การคล งและงบประมาณของร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ คานา คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ได ค าน งถ งความส าค ญ ของทร พยากรมน ษย ท เป นส วนส าค ญในการน านโยบายไปปฏ

More information