B U R M A B U L L E T I N

Size: px
Start display at page:

Download "B U R M A B U L L E T I N"

Transcription

1 B U R M A B U L L E T I N A month-in-review of events in Burma A L T E R N A T I V E A S E A N N E T W O R K O N B U R M A c a m p a i g n s, a d v o c a c y & c a p a c i t y - b u i l d i n g f o r h u m a n r i g h t s & d e m o c r a c y ฉบ บท 99 ม นาคม 2558 สารบ ญ เร องเด น หน า หน า การพล ดถ นฐานท อย 3 การปราบปรามกล มน กศ กษา Letpadan 12 ชาวโรฮ งญาหล งไหลไปย งบ งคลาเทศ 3 การสลายการรวมต วของกล มน กศ กษา 13 แรงงานทาสต างด าว 5 คาพ จารณาของร ฐสภา 5 การสลายการประท วงหย ดงาน 5 การข มข ค กคามผ ส อข าว 6 สหภาพย โรปถ กสาธารณชนตาหน เก ยวก บการฝ กตารวจ ภายในประเทศพม า ประเด นต างประเทศ หน า หน า 6 ย งคงม การโจมต กล มโกก างอย างต อเน อง 14 การโจมต ทางอากาศของกองท พพม า 7 การปะทะก บกองท พพม า, การเจรจาเพ อส นต ภาพ ในประเทศจ น 9 การประช มร ฐสภาวาระท 12 9 การอน ม ต งบประมาณแห งชาต ส ทธ มน ษยชน เศรษฐก จ หน า หน า 10 รายงานของนาง Yanghee Lee 14 รายงานของธนาคารโลก, รายงานของ 11 มต ของข าหลวงใหญ ผ ล ภ ยแห งสหประชาชาต ธนาคารเพ อการพ ฒนาเอเซ ย 11 การจ บก มและค มข ง 14 การสารวจพ นท ส มปทานน าม น 12 ชาวโรฮ งญาถ กควบค มต วอ ก 15 ข าวอ นๆ เก ยวก บประเทศพม า 17 รายงานอ นๆ เก ยวก บประเทศพม า Receive the Burma Bulletin monthly! Online copies are available for download at P O B O X 2 9 6, L A R D P R A O P O S T O F F I C E, B A N G K O K , T H A I L A N D T E L [6681] E MA IL W E B

2 จากการท ตารวจบ กเข าสลายการประท วงของน กศ กษาในเม อง Letpadan เขต Pegu ซ งทาให ผ ประท วง ราว 100 คนได ร บบาดเจ บและอ ก 127 ถ กจ บก มต วน น ก อให เก ดการประณามจากประชาคมโลกและกล ม ส ทธ มน ษยชน ตารวจและอ นธพาลร บจ างบ กโจมต น กเคล อนไหว, คนงานและผ ส อข าวท กาล งรายงานข าวเก ยวก บการ ประท วงท เก ดข นในกร งย างก ง ขณะท สหภาพย โรปกาล งเผช ญก บคาว พากษ ว จารณ จากการให การ ฝ กอบรมการควบค มฝ งชนให แก ตารวจในประเทศพม า การโจมต ของกองท พพม าต อกองท พส มพ นธม ตรชาต ประชาธ ปไตยพม า (MNDAA) ในพ นท ปกครอง ตนเองโกก างบานปลายและล กลามไปถ งประเทศจ น ซ งส งผลให ม เกษตรกรชาวจ นห าคนเส ยช ว ต ขณะท กองท พพม าทาการโจมต อย างต อเน องในร ฐคะฉ นและร ฐฉานเหน อ และม การปะทะก นคร งล าส ด ปะท ข นในร ฐคะเรนและร ฐอาระก นน น ร ฐบาลพม าและกองกาล งต ดอาว ธกล มชาต พ นธ ได เสร จส นการร าง ข อตกลงเก ยวก บข อตกลงย ต การส รบท วประเทศในระหว างการเจรจาส นต ภาพคร งท เจ ดท จ ดข นใน กร งย างก ง ท ประช มสม ชชาประชาชนม มต อน ม ต พระราชบ ญญ ต ห ามการแต งงานข ามศาสนาและพระราชบ ญญ ต การควบค มจานวนประชากร ซ งเป นการจาก ดศาสนา, ช ว ตสมรสและส ทธ ในการม บ ตร คณะมนตร ส ทธ มน ษยชนแห งสหประชาชาต ม มต ร บรองอย างเป นเอกฉ นท ในร างเก ยวก บสถานการณ ส ทธ มน ษยชนในประเทศพม าและขยายระยะเวลาการดารงตาแหน งของฑ ตพ เศษประจาประเทศพม า ออกไปอ กหน งป U Wirathu พระภ กษ สงฆ ห วร นแรงออกมาค กคามนาง Yanghee Lee ท ตพ เศษด านส ทธ มน ษยชน แห งองค การสหประชาชาต ด วยการกล าวช กชวนให ผ คน หาทางให บทเร ยนแก ผ หญ งจ ญไรคนน ศาลในร ฐอาระก นม คาส งให จาค กชายชาวโรฮ งญาส คนอ กคร งเป นเวลาห าป ถ งแปดป อ นเน องมาจาก การท พวกเขาทาการประท วงต อต านความพยายามของเจ าหน าท ตรวจคนเข าเม องของทางการพม าท จะ ข นทะเบ ยนผ พล ดถ นชาวโรฮ งญาให เป น ชาวเบงกาล ร ฐบาลพม าม คาส งจาค กเจ าของบาร และผ จ ดการอ กสองคนเป นเวลาสองป คร งในข อหา ด หม น ศาสนาและฝ าฝ นคาส งของข าราชการพลเร อน และย งให จาค กน กข าวสองคนเป นเวลาสองเด อนในข อหา หม นประมาททหารท ได ร บการแต งต งเป นสมาช กสภาผ แทนราษฎร เร องเด น ในเด อนม นาคม ตารวจในเม อง Letpadan เขตปกครอง Pegu ใช ความร นแรงเข าสลายการประท วงของน กศ กษาท ประท วงต อต านกฎหมายการศ กษาแห งชาต ขณะท ผ ให การสน บสน นการประท วงท วประเทศต องเผช ญก บการถ ก จ บก มและการใช ความร นแรง ท งน ประชาคมโลกรวมถ งองค การสหประชาชาต, สหร ฐอเมร กา, สหภาพย โรป, สหราช อาณาจ กรและฝร งเศส ต างพาก นแสดงความก งวลเก ยวก บเหต สลายการประท วงท เก ดข น 2

3 ตารวจเข าสลายการประท วงของกล มน กศ กษาในเม อง Letpadan ว นท 2 ม นาคม ตารวจในเม อง Letpadan เขตปกครอง Pegu วางก าล งเข าล อมน กศ กษาหลายร อยคนในว ดแห งหน ง ซ งการเคล อนไหวด งกล าวเก ดข นหล งจากท กล มน กศ กษาประกาศว า พวกเขาจะกล บมาเด นขบวนประท วงเพ อแสดง การต อต านกฎหมายการศ กษาแห งชาต อ กคร ง โดยการเด นขบวนประท วงด งกล าวน นเก ดข นในกร งม ณดะเลย เม อ ว นท 20 มกราคมท ผ านมา เน องจากร ฐบาลพม าไม สามารถแก ไขกฎหมายด งกล าวได ท นภายในว นท 28 ก มภาพ นธ [รายละเอ ยดต ดตามได จากสถานการณ ในประเทศพม า ฉบ บเด อนก มภาพ นธ 2015] โดยเจ าหน าท ตารวจราว 200 นาย ได วางเคร องก ดขวางเพ อป องก นไม ให น กศ กษาสามารถเด นขบวนต อไปย งกร งย างก งได ท งน การเผช ญหน า ด งกล าวก อให เก ดการรวมต วประท วงข นท วประเทศพม า [รายละเอ ยดด านล างในห วข อ: การรวมต วประท วงของ น กศ กษาต องเผช ญก บความร นแรง, การถ กข มข ค กคาม] ว นท 6 ม นาคม การเผช ญหน าก นย งคงดาเน นไป โดยตารวจได จ บก มต วน กศ กษาห าคนท แยกต วออกมาจากกล มผ ประท วงกล มหล กเพ อไปท าการประท วงในเม อง ก อนท จะปล อยต วพวกเขาในว นต อมา ว นท 10 ม นาคม เป นเวลานานกว าหน งส ปดาห ภายหล งจากการเผช ญหน าได เร มต นข น เจ าหน าท ทางการระบ ว า พวกเขาจะอน ญาตให กล มน กศ กษาสามารถเด นขบวนประท วงต อไปย งกร งย างก งได ภายใต เง อนไขว าพวกเขา จะต องไม โบกสะบ ดธงหร อร องตะโกนคาขว ญของพวกเขาระหว างการเด นขบวน แต เม อกล มน กศ กษาพยายามเด น ผ านเคร องก ดขวางน น ตารวจกล บตอบโต ด วยการใช ความร นแรง พวกเขาท บต น กศ กษา, พระสงฆ, ผ ให การ สน บสน นและผ ส อข าวด วยกระบอง ท าให ม ผ ได ร บบาดเจ บประมาณ 100 คน นอกจากน ตารวจย งท าร ายบ คลากร ทางการแพทย ท ท าหน าท น าต วผ ได ร บบาดเจ บส งโรงพยาบาลอ กด วย จากเหต การณ ด งกล าว เจ าหน าท จ บก มต ว ประชาชนในท เก ดเหต ไว เป นจ านวน 127 คน ในจ านวนน ม สตร 20 คนและน กศ กษาอ ก 65 คนรวมอย เหต การณ ท เก ดข นท าให กล มส ทธ มน ษยชนกว า 130 กล ม ออกมาประณามการสลายการช มน มท เก ดข น ในว นท 11 ม นาคม โดยพรรค National League for Democracy (NLD) ได เร ยกร องให ม การส บสวนสอบสวนเหต สลายการ ช มน มด งกล าว ว นท 25 ม นาคม ศาลเม อง Letpadan ต งข อหาผ ถ กจ บก ม 80 คนตามมาตราท 143, 145, 147, 322 และมาตรา 505 (b) ตามประมวลกฎหมายอาญา และอน ญาตให ประก นต วอ ก 11 คน ผ ให การสน บสน นน กศ กษาต องเผช ญก บการกระทาร นแรง, การข มข ค กคาม น บต งแต ว นท 3 ม นาคมท ผ านมา เก ดการประท วงของน กศ กษาและผ ให การสน บสน นข นท วประเทศอย างเป นน าหน ง ใจเด ยวก นก บน กศ กษาท ถ กป ดก นอย ในเม อง Letpadan เขตปกครอง Pegu 3

4 ณ ท ประท วงของกล มผ สน บสน นในกร งย างก งเม อว นท 5 ม นาคมน น ตารวจกว า 100 นายและอ นธพาลร บจ างได ใช ความร นแรงเพ อสลายการช มน มของผ ประท วงราว 200 คนใน บร เวณใกล ก บเจด ย Sule โดยใช กระบองท าร ายและลากพวก เขาใส รถบรรท ก ในระหว างการประท วง ตารวจได ควบค มต ว น กศ กษาห าคนและสมาช กกล ม 88 Generation Peace and Open Society อ กสามคนไว ข ามค น ผ ประท วงได ออกมาประณามการใช ความร นแรงของตารวจ ด วยการช มน มประท วงท วประเทศ [รายละเอ ยดในกรอบ ห วข อ: การประท วงต อต านการใช ความร นแรงของตารวจ] ว นท 10 ม นามคม ประธานาธ บด Thein Sein ม คาส งต ง คณะกรรมการส บสวนสอบสวนในเหต สลายการช มน มท เก ดข นในว นท 5 ม นาคม ต อมาในว นท 31 ม นาคม คณะกรรมการช ดด งกล าวได ส งรายงานต อประธานาธ บด แต ม ได ม การเป ดเผยข อเท จจร งท ได ค นพบต อสาธารณชนแต อย างใด การประท วงต อต านการใช ความร นแรงของตารวจ 6 ม นาคม: น กศ กษาราว 20 คนรวมต วประท วงในกร งม ณ ดะเลย เพ อประณามการสลายการประท วงในกร งย างก งเม อ ว นท 5 ม นาคม 6 ม นาคม: ประชาชนมากกว า 150 คน รวมต วประท วงใน บร เวณใกล ก บมหาว ทยาล ยย างก ง เพ อต อต านการสลาย การประท วงในกร งย างก งเม อว นท 5 ม นาคม 8 ม นาคม: กล มอ นธพาลเข าโจมต ผ ประท วงราว 20 คน ในเม อง Hmawby กร งย างก ง ขณะท พวกเขาเหล าน นก าล ง เร ยกร องให ตารวจย ต การใช ความร นแรงต อกล มผ ประท วง 10 ม นาคม: ตารวจในเม อง Kamayut กร งย างก ง ใช ความร นแรงเพ อสลายการช มน มของฝ งชนราว 60 คนท ทา การประท วงประณามการสลายการประท วงในเม อง Letpadan เขตปกครอง Pegu เม อไม ก ว นท ผ านมา 11 ม นาคม: น กศ กษาและคร อาจารย ในมหาว ทยาล ย Yadanabon กร งม ณดะเลย ทาการประท วงเพ อประณาม การท ตารวจเข าสลายการช มน มของผ ประท วงในเม อง Letpadan เขตปกครอง Pegu เม อว นท 10 ม นาคม 12 ม นาคม: น กเคล อนไหวน บร อยคนรวมต วก นในเม อง North Dagon กร งย างก ง เพ อจ บตาด การประณามเหต ว นท 12 ม นาคม ตารวจในเม อง Ahlone กร งย างก ง ควบค ม ต วน กศ กษาส คนและผ ส อข าวของส าน กพ มพ AFP ผ ซ งอย ใน ตารวจเข าสลายการประท วงในเม อง ปกครอง Pegu เม อว นท 10 ม นาคม Letpadan เขต วงล อมป องก นของบรรดาน กศ กษาในขณะเก ดเหต จ โจมช วงกลางค น ว นร งข นตารวจได ปล อยต วผ ส อข าวคนด งกล าว และน กศ กษาหน งคน ว นท 27 ม นาคม สมาช กของสหพ นธ น กศ กษาพม า (All Burma Federation of Student Unions-ABFSU) และน ก เคล อนไหวอ นๆ จ ดเวท ประท วงข นใน 11 เม องของกร งอ ระวด, Magwe, ม ณดะเลย, Pegu, ย างก ง, Sagaing และ Tenasserim เพ อเร ยกร องให ม การปล อยต วผ ท ย งถ กควบค มต วไว ในระหว างเหต สลายการช มน มของน กศ กษาท ท า การประท วงในเม อง Letpadan เขตปกครอง Pegu โดยระหว างการประท วงน น ตารวจในกร งย างก งได จ บก มต ว น กศ กษาสามคน รวมถ ง Nanda Sitt Aung น กเคล อนไหวของสหพ นธ น กศ กษาพม า ในขณะท ตารวจในเม อง Myingyan กร งม ณดะเลย ก ได จ บก มน กศ กษไว ห าคน 4

5 ท ประช มร ฐสภาพ จารณาแก ไขกฎหมายการศ กษาแห งชาต ช วงระหว างว นท 5-17 ม นาคม คณะกรรมการพระราชบ ญญ ต แห งสม ชชาแห งชาต ได ท าการพ จารณาเก ยวก บการ แก ไขกฎหมายการศ กษาแห งชาต ภายหล งจากเก ดการคว าบาตรในการประช มคร งก อนหน าน โดยม ต วแทนจากผ น า น กศ กษา คณะกรรมการรณรงค เพ อการปฏ ร ปการศ กษาท เป นประชาธ ปไตย (Action Committee for Democratic Education - ACDE) และเคร อข ายเพ อการปฏ ร ปการศ กษาแห งชาต (NNER) เข าร วมในการพ จารณาในว นท 16 และ 17 ม นาคมด วย โดยพวกเขาเร ยกร องให ม การแก ไขกฎหมายให ม ความสอดคล องก บข อตกลงร วมก นเม อเด อน ก มภาพ นธ ระหว างน กศ กษา, เคร อข ายเพ อการปฏ ร ปการศ กษาแห งชาต และเจ าหน าท ทางการพม า [รายละเอ ยด ต ดตามได จากสถานการณ ในประเทศพม า ฉบ บเด อนก มภาพ นธ 2015] และเพ อให ม การปล อยต วน กศ กษาท ท าการ ประท วงซ งถ กควบค มต วอย ท งน สหพ นธ สหภาพน กศ กษา (ABFSU) ได ท าการคว าบาตรเพ อแสดงการประท วงการท สมาช กของสหพ นธ ถ กจ บก มในเม อง Letpadan เขตปกครอง Pegu ว นท 26 ม นาคม สม ชชาแห งชาต ม มต อน ม ต พระราชบ ญญ ต แก ไขกฎหมายการศ กษาแห งชาต โดยพระราชบ ญญ ต ด งกล าวน ไม สามารถท าตามหลายข อเร ยกร องของน กศ กษา รวมถ งในเร องการก อต งสหภาพน กศ กษาและความ ม งม นจะให แบ งงบประมาณประจ าป 20% เพ อใช ในภาคการศ กษา ตารวจบ กจ โจมคนงานโรงงานท ประท วงหย ดงานเพ อเร ยกร องค าจ างท ส งข น ในเด อนม นาคม คนงานราว 100 คนจากโรงงานส งทอ COSTEC ท ม ชาวเกาหล เป นเจ าของและโรงงาน Ford Glory ท ม ชาวฮ องกงเป นเจ าของในเขตอ ตสาหกรรม Shwepyithar ในกร งย างก ง ย งคงท าการประท วงหย ดงานเพ อเร ยกร อง ค าจ างเพ มและสภาพแวดล อมในการท างานท ด ข น หล งจากท แกนน าประท วงหย ดงานน นกล บมาย งโรงงานท งสอง ในช วงปลายเด อนก มภาพ นธ [รายละเอ ยดต ดตามได จากสถานการณ ในประเทศพม า ฉบ บเด อนก มภาพ นธ 2015] ว นท 4 ม นาคม เหล าคนงานเร มการเด นขบวนประท วงจากโรงงานท งสองในกร งย างก งไปย งศาลาว าการกร งย างก ง ซ งตลอดทางน น ม ตารวจและอ นธพาลร บจ างราว 300 คน ในเม อง Tnsein กร งย างก งบ กจ โจมพวกเขา ท าให ม คนงานได ร บบาดเจ บหลายคน โดยตารวจได ควบค มต วคนงานไว 13 คน ซ งม สตร หกคนรวมอย ด วยและต งข อหาพวก เขาภายใต มาตราท 147 แห งประมวลกฎหมายอาญาและมาตราท 18 แห งกฎหมายการช มน มและประท วงอย างส นต นอกจากน ตารวจย งได จ บก มต วน กเคล อนไหวด านแรงงาน Thu Zaw Kyi Win จากการท เขาเข าร วมในการประท วงท เก ดข นและต งข อหาปล กป นย ยงภายในมาตราท 505 (b) แห งประมวลกฎหมายอาญา ร ฐบาลพม าพ งเป าไปย งผ ส อข าวท ทาข าวเก ยวก บการประท วง ในเด อนม นาคม ตารวจและอ นธพาลร บจ างเข าท าร ายและข มข ส อข าวท ท าข าวเก ยวก บการประท วงท เก ดข นท ว ประเทศพม า 5

6 4 ม นาคม: ตารวจในเม อง Insein กร งย างก ง ควบค มต วช างภาพส อข าวสองคน ค อ Myo Zaw Lin จากส าน กข าว DVB และ Nikki จากหน งส อพ มพ 7 Day Daily และก กข งพวกเขาไว เป นเวลาหลายช วโมง โดยช างภาพส อข าวท งสอง คนก าล งอย ในระหว างท าข าวเก ยวก บการประท วงของคนงานโรงงานเคร องน งห มแห งหน ง 10 ม นาคม: ในระหว างการสลายการประท วงของกล มน กศ กษาในเม อง Letpadan เขตปกครอง Pegu น น ตารวจได ท บต ผ ส อข าว จนได ร บบาดเจ บสองคน นอกจากน ตารวจย งได จ บก มต ว Nyan Lin Tun ผ ส อข าวของ หน งส อพ มพ Myanmar Post และ Phyo Aung Myint ผ ส อข าวของวารสารข าว ระหว างการสลายการประท วงและ ควบค มต วพวกเขาไว เป นเวลาสามว น 10 ม นาคม: ชายสามคนบ กเข าท าร าย Aung Zaw Htoo ผ ส อข าวของวารสาร Popular Jorunal ท บ านในเม อง Hlaing Tharyar กร งย างก ง โดย Aung Zaw Htoo ได ตกลงท จะท าการส มภาษณ ชายคนหน งซ งอ างว าเป นหน งในห า ของผ ท จ โจมในการสลายการประท วงใกล ก บเจด ย Sule เม อว นท 5 ม นาคม โดยชายท งสามคนด งกล าวน น ได ท บต เขา, ย ดเอาเคร องบ นท กเส ยงและเปล ยนรห สผ านบนโทรศ พท ม อถ อของเขาก อนท จะปล อยต วเขาออกมาในช วงเย น เหต การณ ท เก ดข นท าให สภาการหน งส อพ มพ ช วคราวแห งชาต พม าและองค กรเสร ภาพของส อมวลชนต างๆ รวมท ง เคร อข ายผ ส อข าวพม า (Myanmar Journalists Network-MJN) และองค กร PEN International ต างออกมาประณาม การกระท าของตารวจต อบรรดาผ ส อข าวท เก ดข นในระหว างการสลายการประท วง เม อว นท 10 ม นาคมในเม อง Letpadan เขตปกครอง Pegu สหภาพย โรปถ กตาหน จากการให การฝ กอบรมตารวจ ท ามกลางการใช ความร นแรงในการปราบปรามผ ประท วงท เก ดข นในเด อนม นาคมน น สหภาพย โรปต องเผช ญก บการ ถ กว พากษ ว จารณ ในเร องการให การฝ กอบรมเก ยวก บการควบค มฝ งชนให แก ตารวจในประเทศพม า ซ งเร มข นในป 2013 โดยในว นท 7 ม นาคม บรรดาน กเคล อนไหวต างออกมาประท วงเร ยกร องนอกส าน กงานของสหภาพย โรปใน เม อง Kamayut กร งย างก ง ในว นท 11 ม นาคม องค กร Burma Campaing UK (BCUK) เร ยกร องให สหภาพย โรปท า การพ จารณาทบทวนตรวจสอบโครงการฝ กอบรมด งกล าว ในว นท 10 ม นาคม สหภาพย โรปได ออกแถลงการณ แสดง ความก งวลต อเหต การณ ท เกด ข นในเม อง Letpadan เขตปกครอง Pegu ซ งม ใจความปกป องโครงการด งกล าว โดย ระบ ว า โครงการฝ กอบรมเพ อสลายการช มน มน นเป นส งท จ าเป นต อการปฏ ร ปตารวจในอนาคต ภายในประเทศพม า กองท พพม าย งคงทาการโจมต ทางอากาศและภาคพ นด นในเขตปกครองตนเองโกก างอย างต อเน อง ตลอดเด อนท ผ านมา ทหารพม าย งคงท าการบ กโจมต เพ อต อต านกองท พส มพ นธม ตรชาต ประชาธ ปไตยพม า (MNDAA) ในเขตปกครองตนเองโกก าง ร ฐฉาน ซ งเร มข นต งแต เด อนก มภาพ นธ ท ผ านมา [รายละเอ ยดต ดตามได จาก 6

7 สถานการณ ในประเทศพม า ฉบ บเด อนก มภาพ นธ 2015] โดยม การปะทะก นของทหารพม าก บกองก าล งกองท พ ส มพ นธม ตรชาต ประชาธ ปไตยพม าในเม อง Laogai เก ดข นอย างน อย 13 คร ง ในช วงระหว างว นท 1-19 ม นาคม ท งน กองท พอากาศของกองท พพม าย งได ใช เคร องบ นส รบและเฮล คอปเตอร เป ดฉากการโจมต ทางอากาศไปย งฐานท ม น ของกองท พส มพ นธม ตรชาต ประชาธ ปไตยพม าในช วงระหว างว นท 5-19 ม นาคมด วย นอกจากน ทหารพม าย งได พ งเป าโจมต ไปย งพลเร อนในเขตปกครองตนเองโกก าง: 8 ม นาคม: ทหารพม าบ กเข าท าลายบ านของหญ งชราว ย 80 ป ในเม อง Laogai และได ใช ม ดแทงและท บต เม อเธอ พยายามหน 10 ม นาคม: กระส นป นใหญ ตกลงในเม อง Laogai ท าให เด กสองคนเส ยช ว ตและอ ก 11 คนได ร บบาดเจ บ การร างข อตกลงเพ อย ต การส รบในขณะท เก ดการส รบข นในส ร ฐ ช วงระหว างว นท 17 ถ ง 22 ม นาคม การเจรจาอย างเป นทางการเพ อย ต การส รบท วประเทศคร งท 7 ระหว างคณะ เจรจาเพ อสร างส นต ภาพของร ฐบาลพม าและคณะเจรจาเพ อสร างส นต ภาพของกองก าล งต ดอาว ธกล มชาต พ นธ ได จ ด ข นในกร งย างก ง โดยในว นท 30 ม นาคม ท งสองฝ ายได เข าประช มร วมก นอ กคร งและได ร างรายละเอ ยดในข อตกลงย ต การส รบท วประเทศอย างเสร จสมบ รณ ซ งเป นการส นส ดการเจรจาท ดาเน นมาเป นระยะเวลา 16 เด อน โดยข อตกลง ด งกล าวจะได ร บการลงนามจากท งสองฝ ายและส งไปย งร ฐสภา ภายหล งจากการประช มของผ น ากล มต ดอาว ธกล ม ชาต พ นธ ต างๆ ตลอดช วงเด อนม นาคม ย งคงม การปะทะก นระหว างทหารพม าและกองก าล งปลดปล อยแห งชาต ตะอาง (TNLA) และ กองท พเอกราชคะฉ น (KIA) ในร ฐคะฉ นและร ฐฉานเหน อ [รายละเอ ยดด านล างในกรอบ: การปะทะก นในร ฐคะฉ น และร ฐฉานเหน อ] นอกจากน ย งม การปะทะก นระหว างทหารพม าก บกองก าล งกะเหร ยงประชาธ ปไตย (DKBA) เม อว นท 11 ม นาคม ในบร เวณใกล ก บเม อง Kawkareik ร ฐกะเหร ยง ตามมาด วยการปะทะก บกองท พปลดปล อยแห งชาต กะเหร ยง (KNLA) ในช วงปลายเด อนก มภาพ นธ นอกจากน ทหารพม าย งปะทะก บกองก าล งกองท พอาระก นอ กสองคร งในว นท 29 ม นาคมในเม อง Kyauktaw ร ฐอาระก น: การปะทะก นในร ฐคะฉ นและร ฐฉานเหน อ 5 ม นาคม: ก าล งทหารพม าปะทะก บกองก าล งกองพ นท 223 แห งกองท พปลดปล อยแห งชาต ตะอาง (TNLA) ในเม อง Kutkai ร ฐฉาน 8 ม นาคม: กาล งทหารพม าจากหน วย LIB 140 บ กโจมต ฐานท ม นของกองท พคะฉ นอ สระในเม อง Waingmaw ร ฐคะฉ น 8 ม นาคม: ก าล งทหารพม าปะทะก บกองก าล งกองพ นท 571 แห งกองก าล งปลดปล อยแห งชาต ตะอาง (TNLA) ในเม อง Kutkai 7

8 ร ฐฉาน 9 ม นาคม: ก าล งทหารพม าจากหน วย LID 99 ปะทะก บกองก าล งแห งกองท พปลดปล อยแห งชาต ตะอาง (TNLA) ในเม อง Kutkai ร ฐฉาน 9 ม นาคม: ก าล งทหารพม าจากหน วย LID 88 ปะทะก บกองก าล งกองพ นท 478 แห งกองก าล งปลดปล อยแห งชาต ตะอาง (TNLA) และกองก าล งผสมท 8 แห งกองท พคะฉ นอ สระในหม บ าน Kawng Kat เม อง Namkham ร ฐฉาน 9 ม นาคม: ก าล งทหารพม าจากหน วย LIB 252 ย งกระส นป นครกเข าใส กองพ นท 23 แห งกองท พคะฉ นอ สระในบร เวณใกล ก บ กองบ ญชาการใหญ กองท พคะฉ นอ สระในเขต Laiza เม อง Momauk ร ฐคะฉ น 10 ม นาคม: ก าล งทหารพม าจากหน วย LIB 222 บ กโจมต ฐานท ม นของกองท พคะฉ นอ สระในเม อง Waingmaw ร ฐคะฉ น ส งผลให ทหารกองท พคะฉ นอ สระนายหน งเส ยช ว ต 10 ม นาคม: ก าล งทหารพม าจากหน วย LIB 225 บ กโจมต ฐานท ม นของกองท พคะฉ นอ สระในเม อง Hpakant ร ฐคะฉ น 10 ม นาคม: ก าล งทหารพม าจากหน วย IB 140 บ กโจมต ฐานท ม นของกองท พคะฉ นอ สระในเม อง Waingmaw ร ฐคะฉ น ส งผล ให ทหารกองท พคะฉ นอ สระนายหน งเส ยช ว ต 11 ม นาคม: ก าล งทหารพม าจากหน วย IB 255 บ กทาลายฐานท ม นของกองท พคะฉ นอ สระในเม อง Waingmaw ร ฐคะฉ น 12 ม นาคม: ก าล งทหารพม าจากหน วย LIBs 385 และหน วย 386 ปะทะก บกองก าล งของกองท พคะฉ นอ สระในเม อง Mogaung ร ฐคะฉ น 14 ม นาคม: ก าล งทหารพม าจากหน วย LID 88 ปะทะก บกองก าล งแห งกองท พปลดปล อยแห งชาต ตะอางในเม อง Manton ร ฐ ฉาน 19 ม นาคม: ก าล งทหารพม าจากหน วย LID 77 ปะทะก บกองพ นท 36 แห งกองท พคะฉ นอ สระในเม อง Muse ร ฐฉาน 20 ม นาคม: ก าล งทหารพม าปะทะก บกองก าล งกองพ นท 571 แห งกองก าล งปลดปล อยแห งชาต ตะอาง (TNLA) ในเม อง Muse ร ฐฉาน 21 ม นาคม: ก าล งทหารพม าจากหน วย LIB 317 บ กโจมต ฐานท ม นแห งกองท พคะฉ นอ สระในเม อง Mansi ร ฐคะฉ น 24 ม นาคม: ก าล งทหารพม าจากหน วย LIBs 10 และ 317 ใช เคร องบ นรบเป ดฉากการโจมต ทางอากาศสามคร งเพ อโจมต กอง ก าล งกองพ นท 27 แห งกองท พคะฉ นอ สระในเม อง Mansi ร ฐคะฉ น 24 ม นาคม: ก าล งทหารพม าจากหน วย LIB 236 ปะทะก บกองก าล งกองพ นท 12 แห งกองท พคะฉ นอ สระในหม บ าน Mung Ding Pa เม อง Mansi ร ฐคะฉ น 24 ม นาคม: ก าล งทหารพม าจากหน วย LIB 123 ปะทะก บกองก าล งกองพ นท 9 แห งกองท พคะฉ นอ สระในเม อง Kutkai ร ฐ ฉาน 24 ม นาคม: ก าล งทหารพม าปะทะก บกองก าล งกองพ นท 256 แห งกองท พปลดปล อยแห งชาต ตะอางในเม อง Kyaukme, ปะทะก บกองก าล งกองพ นท 112 แห งกองท พปลดปล อยแห งชาต ในเม อง Namkham และปะทะก บกองก าล งกองพ นท 527 แห ง กองท พปลดปล อยแห งชาต ตะอางในเม อง Mongmit ร ฐฉาน การประช มร ฐสภาคร งท 12 ย งดาเน นไปอย างต อเน อง ในเด อนม นาคม การประช มร ฐสภาคร งท 12 ย งคงดาเน นไปอย างต อเน อง โดยม ความค บหน าท ส าค ญได แก : 11 ม นาคม: ท ประช มร ฐสภาแห งชาต ม มต อน ม ต การก ย มเง นจ านวน 246 ล านหยวน (ราว 39.8 ล านดอลล าห 8

9 สหร ฐฯ) จากธนาคารเอ กซ ซ มแบงค ของจ น เพ อจ ดหายานพาหนะและอ ปกรณ ใหม ให แก กองก าล งตารวจ 18 ม นาคม: กระทรวงข อม ลข าวสารของร ฐบาลพม าถอนญ ตต เสนอร างพระราชบ ญญ ต การให บร การส อสาธารณะ ออกจากห วข อการอภ ปรายในร ฐสภาแห งชาต อ นเน องมาจากการถ กว พากษ ว จารณ จากน กข าวว า การจ ดประเภทให ส อส งพ มพ ของร ฐอย ในประเภทส อบร การสาธารณะน น จะท าให ส อเหล าน นม ข อได เปร ยบท ไม เป นธรรมต อส อส งพ มพ เอกชน 19 ม นาคม: ท ประช มสม ชชาแห งชาต ม มต อน ม ต สองพระราชบ ญญ ต ในช ดพระราชบ ญญ ต เช อชาต และการ ปกป องศาสนา ได แก พระราชบ ญญ ต การแต งงานข ามศาสนา ซ งก าหนดไว ว า หากสตร ชาวพ ทธและชายท น บถ อ ศาสนาอ นม ความประสงค จะแต งงานก นน น ต องย นคาร องขออน ญาตจากเจ าหน าท ทางการท องถ นก อน และ พระราชบ ญญ ต ควบค มจ านวนประชากร ซ งอน ญาตให ร ฐบาลพม าในการก าหนดพ นท ซ งแบ งตามต วช ว ดทาง เศรษฐก จและส งคม ในการก าหนดให สตร ต องรอให ครบก าหนด 36 เด อน ช วงเว นระยะระหว างการต งครรภ 26 ม นาคม: ท ประช มสม ชชาแห งชาต ม มต อน ม ต พระราชบ ญญ ต แก ไขกฎหมายการศ กษาแห งชาต ซ งเป นผลมา จากการอภ ปรายและการพ จารณา ซ งเร มข นต งแต เม อว นท 5 ม นาคมท ผ านมา [รายละเอ ยดด านบนในห วข อ: ร ฐสภา ท าการพ จารณาแก ไขกฎหมายการศ กษาแห งชาต ] การจ ดสรรงบประมาณให ความสาค ญต อค าใช จ ายทางการทหาร ว นท 31 ม นาคม ท ประช มร ฐสภาแห งชาต ม มต งบประมาณแห งชาต ส าหร บป งบประมาณ โดยม ค าใช จ าย โดยรวมเป นจ านวนเง น 20.6 ล านล านจ าต (ราว 20 พ นล านดอลล าห สหร ฐฯ) พร อมก บการขาดด ลงบประมาณ จ านวน 3 ล านล านจ าต (ราว 2.92 พ นล านดอลล าห สหร ฐฯ) ท งน ค าใช จ ายทางการทหารม ส ดส วนค ดเป น 13.35% ของค าใช จ ายท งหมด (ซ งส งกว า 11.84% ของงบประมาณเด มท เสนอในเด อนมกราคม) ขณะท ภาคการศ กษาและ การด แลส ขภาพม ส ดส วนค ดเป น 6.80% และ 3.67% ตามล าด บ โดยในขณะท ส วนใหญ น น กระทรวงต างๆ ของ ร ฐบาลพม าได ต ดลดงบประมาณเด มท ได เสนอไว ตามคาขอของร ฐสภา, กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย เพ อท จะได สามารถจ ดสรรงบประมาณตามคาขอได อย างเต มจ านวน นอกจากน งบประมาณในส วนของเง นเด อนส าหร บข าราชการและเจ าหน าท ทางทหารย งเพ มข นอ กด วย ซ งทางการ ระบ ว า ต งแต ว นท 1 เมษายน เง นเด อนข นต าส ดท จ ายให แก ข าราชการจะเพ มข นจาก 75,000 จ าต (ราว 75 ดอลล าห สหร ฐฯ) เป น 120,000 จ าต (ราว 120 ดอลล าห สหร ฐฯ) ในขณะท เง นเด อนส งส ดท จ ายให แก ข าราชการจะเพ มข นจาก 250,000 จ าต (ราว 250 ดอลลาร สหร ฐฯ) เป น 500,000 จ าต (ราว 500 ดอลลาร สหร ฐฯ) ส วนเง นเด อนส าหร บ นายทหารระด บส งน นจะเพ มข นมากกว าเท าต ว 9

10 ส ทธ มน ษยชน สหประชาชาต : พม าถลาล ก ล ทธ ชาต น ยมอย างร นแรง, ความเกล ยดช งทางศาสนาและความข ดแย ง" ว นท 16 ม นาคม ในรายงานตามวาระต อคณะมนตร ส ทธ มน ษยชนแห งสหประชาชาต (HRC) น น นาง Yanghee Lee ท ตพ เศษฝ ายส ทธ มน ษยชนแห งสหประชาชาต ประจ าประเทศพม า กล าวว า ร ฐบาลพม าย งคงแสดงถ ง "ส ญญาณของ ความถดถอย" อย างต อเน อง โดยในรายงานย งรวมถ งประเด นความก งวลส าค ญๆ อ นได แก : ข อจ าก ดเก ยวก บช องว างในระบอบประชาธ ปไตย, กฎหมายเก ยวก บส อ ซ งก าหนดให ม ข อจ าก ดในเสร ภาพ ทางการแสดงออกและการขาดการให คาปร กษาแก สาธารณชนในกระบวนการจ ดท าร างพระราชบ ญญ ต การ ออกอากาศ ความจ าเป นในการปฏ ร ปร ฐธรรมน ญเพ อแก ไขป ญหาบทบาททางการเม องของทหาร การลดส ทธ ทางการเม องของผ ถ อบ ตรประจ าต วประชาชนชน ดช วคราว การเล อกปฏ บ ต ต อชาวโรฮ งญาในท องถ นของร ฐอาระก น การควบค มต วน กโทษการเม อง รวมถ งเกษตรกร การจ บก มท เก ดข นอย างต อเน องและการค มข งผ ท าการประท วงอย างสงบและการใช ก าล งเก นขอบเขตของตารวจ ในการจ ดการก บการประท วง การข มข และการจ าค กท เก ดข นอย างต อเน องก บน กข าวและผ พ ท กษ ส ทธ มน ษยชน เหต ส รบท เก ดข นใหม, การโจมต ผ แทนการท ตด านมน ษยธรรมและผ พล ดถ นน บหม นท เก ดข นในเขตปกครอง ตนเองโกก าง ร ฐฉาน การย ดเอาท ด นท าก นละการบ งค บไล ท ย งเก ดข นอย างต อเน องท วประเทศ ความล มเหลวในการน าเอาเจ าหน าท ทางการมาร บผ ดชอบต อการกระท าท เป นการละเม ดกฎหมายส ทธ มน ษยชน ระหว างประเทศอย างร ายแรง ความค บหน าจากการท ร ฐสภาผ านส ร างกฎหมายในเร องเช อชาต และศาสนา ซ งไม สอดคล องก บกฎหมายส ทธ มน ษยชนระหว างประเทศและไม สามารถจ ดการต นเหต เช อเพล งซ งก อให เก ดความต งเคร ยดระหว างศาสนาได โดยหล งจากท ม การส งรายงานของนางไปย งข าหลวงใหญ ผ ล ภ ยแห งสหประชาชาต น น พระภ กษ สงฆ ห วร นแรง U Wirathu ออกมาข มข ท ตพ เศษประจ าสหประชาชาต บนหน า Facebook ของเขาด วยการปล กระดมให ผ คน "หาว ธ ท จะ สอนบทเร ยนหญ งจ ญไรคนน " ซ งส าหร บปฏ ก ร ยาตอบสนองต อเหต การณ ด งกล าวน น ในว นท 20 ม นาคม คณ กรรมการประสานงานการดาเน นมาตรการพ เศษได ออกมาแถลงประณามคาพ ดอ นแสดงถ งความเกล ยดช งโดยตรง เพ อต อต านท ตพ เศษประจ าสหประชาชาต และเร ยรกร องให ร ฐบาลพม าดาเน นมาตรการท จ าเป นเพ อแก ไขป ญหาและ และดาเน นคด ก บการกระท าในล กษณะการย วย ให เก ดความร นแรงเช นน 10

11 ข าหลวงใหญ ผ ล ภ ยแห งสหประชาชาต ร บรองร างมต เก ยวก บพม า ว นท 27 ม นาคม คณะมนตร ส ทธ มน ษยชนแห งสหประชาชาต ได ร บรองร างมต อย างเป นเอกฉ นท เก ยวก บสถานการณ ส ทธ มน ษยชนในประเทศพม า โดยร างมต ด งกล าวได แสดงความก งวลในเร องด งต อไปน : การเพ มข นของล ทธ ชาต น ยม-บนพ นฐานของการไม ยอมร บชนกล มน อยทางศาสนาและชาต พ นธ เช นเด ยวก บการ ไม ยอมร บองค การสหประชาชาต และองค กรระหว างประเทศอ น ๆ สถานการณ ของโรฮ งญาและชนกล มน อยอ น ๆ ในร ฐอาระก น รวมถ งการดาเน นคด เก ยวก บความร นแรงและการ ละเม ดท เก ดเพ มมากข น; รายงานเก ยวก บการบ กโจมต ชนกล มน อยชาวม สล มในส วนอ น ๆ ของประเทศพม า; และการ ข มข องค การสหประชาชาต และเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานด านมน ษยธรรมอ น ๆ ในร ฐอาระก น การประกาศของร ฐบาลพม าให บ ตรประจ าต วประชาชนช วคราวท กชน ด หมดอาย ลงในว นท 31 ม นาคม 2015 ซ ง ปฏ เสธส ทธ ชาวโรฮ งญาท ถ อบ ตรประจ าต วร ปแบบอ นๆ และต ดส ทธ ในการออกเส ยงลงคะแนนเล อกต งใด ๆ ความล าช าท เก ดข นอย างต อเน องในการเป ดส าน กงานข าหลวงใหญ สหประชาชาต เพ อส ทธ มน ษยชน (OHCHR) ในประเทศ ท งน มต ด งกล าวส งเสร มให ร ฐบาลพม าดาเน นการอย าง "เต มร ปแบบ, โปร งใสและเป นอ สระ" ในการส บสวนสอบสวน รายงานท งหมดเก ยวก บการละเม ดส ทธ มน ษยชนและเพ อให แน ใจว าจะได ต วผ กระท าผ ดมาร บผ ดชอบ มต ด งกล าวย ง เร ยกร องให ร ฐบาลพม าปล อยต วน กโทษทางการเม องท ย งคงถ กค มข ง รวมถ งผ ท เพ งถ กควบค มต ว หร อเพ งถ กต ดส นว า ม ความผ ด นอกจากน มต ด งกล าวย งได ขยายอาณ ต การดารงตาแหน งของผ รายงานพ เศษด านส ทธ มน ษยชนในพม า ประจ าองค การสหประชาชาต ต อไปอ กเป นเวลาหน งป ร ฐบาลพม าย งคงดาเน นการจ บก มและค มข งตามอาเภอใจต อไป ในเด อนม นาคม ร ฐบาลพม าย งคงท าการจ บก มและค มข งน กเคล อนไหว, ผ เช ยวชาญด านส อมวลชนและเจ าของ ก จการต างๆ ตามอ าเภอใจ 11 ม นาคม: เจ าหน าท ทางการในเม อง Monywa เขตปกครอง Sagaing จ บก มต ว Soe Hlaing ผ น าน กศ กษาของ คณะกรรมการรณรงค เพ อการปฏ ร ปการศ กษาท เป นประชาธ ปไตย (Action Committee for Democratic Education - ACDE) เน องจากเขาปลดธงประจ าชาต ลงและช ธงประจ าสหภาพน กศ กษาข นแทน ณ ว ทยาล บในเม อง Monywa ในระหว างการประท วงของกล มน กศ กษาในช วงเด อนก มภาพ นธ ท ผ านมา 17 ม นาคม: ศาลเม อง Bahan กร งย างก ง ม คาส งต ดส นจ าค ก Tun Thurein เจ าของบาร V Gastro พร อมด วย ผ จ ดการร านอ กสองคน ค อ Htut Ko Ko Lwin และ Philip Blackwood เป นเวลาสองป คร ง พร อมก บการท างานหน ก ภายใต มาตรา 295 (a) และ 188 ของประมวลกฎหมายอาญาในข อหา ด หม น ศาสนาและฝ าฝ นคาส งของ 11

12 ข าราชการ โดยข อหาด งกล าวน ม ส วนเก ยวข องมาจากการลงร ปภาพพระพ ทธเจ าสวมใส ห ฟ งบนหน าเฟซบ คเม อง เด อนธ นวาคม 2014 [รายละเอ ยดต ดตามได จากสถานการณ ในประเทศพม า ฉบ บเด อน ธ นวาคม 2014] 18 ม นาคม: ศาลเม อง Moulmein ร รฐมอญ ม คาส งต ดส นจ าค กสองน กข าวของหน งส อพ มพ Myanmar Post เป น เวลาคนละสองเด อน ภายใต มาตราท 500 แห งประมวลกฎหมายอาญาในข อหาต พ มพ ข อความหม นประมาทการ แต งต งทหารเป นสมาช กสภาผ แทนราษฎรทหาร เม อว นท 29 มกราคม ม นาคม: ตารวจในกร งม ณดะเลย จ บก มต วสองน กศ กษาน กเคล อนไหวจากการท พวกเขาเข ยนภาพวาดบนผน ง โดยเร ยกประธานาธ บด Thein Sein และพลอากาศโท Ko Ko ร ฐมนตร ว าการกระทรวงมหาดไทยของร ฐบาลพม าว า "ผ ก อการร าย" และเร ยกร องให ปล อยต วน กศ กษาท ถ กจ บก มต วไปในระหว างการประท วงท เก ดข นในกร งย างก งและ เม อง Letpadan เขตปกครอง Pegu เม อว นท 5 และ 10 ม นาคมตามล าด บ ท งน เจ าหน าท ทางการได ปล อยต วท งสอง คนในช วงเช าว นร งข น 23 ม นาคม: ศาลในเม อง Chan Aye Thazan กร งม ณดะเลย ม คาส งต ดส นจ าค ก Thein Aung Myint และ Saw Hla Aung สมาช กของ Movement for Democracy Current Force (MDCF) เป นเวลาหกเด อนภายใต มาตราท 18 ในกฎหมายการช มน มและประท วงอย างส นต เน องมาจากพวกเขาเป นผ น าในการประท วงอย างสงบเพ อต อต านการ ข นราคาค าไฟฟ าเม อว นท 27 ม นาคม 2014 ท งน ศาลย งม คาส งต ดส นจ าค ก Kyaw Myo Htun และ Khet Khet Tin เป นเวลาหกเด อนในข อหาเด ยวก นจากการม เก ยวข องในการประท วงเม อว นท 27 ม นาคม แม ว าพวกเขาไม ได เข าร วม ในการประท วงด งกล าวก ตาม ผ นาช มชนโรฮ งญาถ กจาค กอ กคร งจากการประท วงในร ฐอาระก นเม อป 2013 ว นท 3 ม นาคม ศาลเขตประจ าร ฐอาระก นในเม อง Akyab [Sittwe] ม คาส งต ดส นลงโทษจ าค กอ กคร งแก ชายชาว โรฮ งญาส คนจากการท พวกเขาม ส วนร วมในการประท วงความพยายามของเจ าหน าท ตรวจคนเข าเม องของร ฐบาล พม าท จะท าการข นทะเบ ยนผ พล ดถ นชาวโรฮ งญาเป น เบงกาล ท เก ดข นเม อเด อนเมษายน 2013 ท งน ศาลม คาส งต ดส นจ าค ก Ba Thar, Kyaw Myint และล กชายของเขา Hla Myint เป นเวลาแปดป ภายใต มาตราท 147, 333 และ 395 แห งประมวลกฎหมายอาญา นอกจากน ศาลย งต ดส นจ าค ก Kyaw Khin เป นเวลาห าป ภายใต มาตราท 147, 333 แห งประมวลกฎหมายอาญาด วย โดยก อนหน าน Ba Thar ได ร บการต ดส นให พ นข อหาท งหมดใน ขณะท Kyaw Myint และ Hla Myint ร บโทษจ าค กแล วถ กปล อยต วเม อเด อนต ลาคม 2014 จากการน รโทษกรรม โดย คาส งประธานาธ บด ส วน Kyaw Khin ได ร บการปล อยต วออกมาหล งจากท ได ร บโทษของเขา โดย ท งส คนถ ก ดาเน นคด อ กคร งหล งจากท เจ าหน าท กฎหมายของร ฐอาระก นได ย นอ ทธรณ คาต ดส นเด ม 12

13 การพล ดถ นฐานท อย ชาวโรฮ งญาหล งไหลไปย งประเทศบ งคลาเทศ ในเด อนม นาคม ชาวโรฮ งญาซ งพยายามเด นทางไปย งประเทศบ งคลาเทศย งคงต องเผช ญก บการจ บก มและถ กส งต ว กล บ 6 ม นาคม: เจ าหน าท กองก าล งร กษาชายแดนบ งคลาเทศ (BGB) ปะทะก บกล มของชาวโรฮ งญาอย างน อย 300 คน ซ งข ามเข ามาย งประเทศบ งคลาเทศในบร เวณใกล ก บตลาด Cox โดยเจ าหน าท ทางการบ งคลาเทศสามารถควบ ค สต วและส งกล บชาวโรฮ งญาจ านวน 136 คน ขณะท คนท เหล อน นหน ไปได 9 ม นาคม: เจ าหน าท กองก าล งร กษาชายแดนบ งคลาเทศจ บก มต วชาวโรฮ งญาได 14 คนท พยายามเข าประเทศ บ งคลาเทศผ านทางตลาด Cox และส งพวกเขาไปข งในว นต อมา 10 ม นาคม: เจ าหน าท กองก าล งร กษาชายแดนบ งคลาเทศจ บก มชาวโรฮ งญาเก าคนได ในตลาด Cox และส งต ว พวกเขากล บพม า แรงงานต างด าวชาวพม ากลายเป นแรงงานทาส ว นท 25 ม นาคม รายงานการสอบสวนของส าน กข าว AP พบว า บร ษ ทประมงของไทยม การใช แรงงานพม าเย ยง แรงงานทาส โดยก ปต นเร อประมงบ งค บให แรงงานท ท ตกเป นเหย อการค ามน ษย ท างานกะละ 22 ช วโมง, ท บต และ ทรมานพวกเขาและไม ให พวกเขาได บร โภคน าสะอาด นอกจากน นายหน าย งข งเหย อไว ในกรง ณ เม อง Benjina จ งหว ด Maluku ประเทศอ นโดน เซ ยและขายพวกเขาให แก ก ปต นเร อในราคาประมาณคนละ 1,000 ดอลลาร สหร ฐฯ นอกจากน แรงงานต างด าวชาวพม าย งต องเผช ญก บป ญหาต างๆ ในท วท งภ ม ภาคอาเซ ยน 18 ม นาคม: เจ าหน าท ทางการไทยและเจ าหน าท ทหารไทยบ กเข าตรวจค นบ านเร อนต างๆ ของแรงงานต างด าว และจ บก มแรงงานชาวพม าและก มพ ชา 100 คน ในจ งหว ดชลบ ร ประเทศไทย ในข อหาล กลอบเข าประเทศอย างผ ด กฎหมาย 22 ม นาคม: เจ าหน าท ทางการไทยจ บก มต วแรงงานต างด าวชาวพม าได ส บคนและในข อหาล กลอบเข าประเทศ อย างผ ดกฎหมาย 25 ม นาคม: เจ าหน าท ทางการมาเลเซ ยส งต วแรงงานต างด าวชาวพม า 102 คนท ถ กจ บก มในข อหาล กลอบเข า ประเทศอย างผ ดกฎหมายหร ออย ในประเทศเก นระยะเวลาท ก าหนดในว ซ าให แก เจ าหน าท ทางการพม า ท งน ม รายงานว า แรงงานจ านวนมากถ กทรมาณและถ กล ามโซ ไว ในขณะท อย ในศ นย ก กก นในกร งก วลาล มเปอร 30 ม นาคม: ตารวจไทยจ บก มและส งกล บแรงงานต างด าวชาวพม า 76 คน ซ งในจ านวนน ม ชาวโรฮ งญารวมอย ด วยหกคนได บนขบวนรถไฟท ก าล งม งหน าไปย งจ งหว ดนครศร ธรรมราช ประเทศไทย 13

14 ประเด นระหว างประเทศ จ นไม พอใจการถ กล กหลงจากการโจมต ทางอากาศของกองท พพม า เด อนม นาคม จากการโจมต ทางอากาศของกองท พพม าในเขตปกครองตนเองโกก าง ร ฐฉาน เก ดม ล กหลงจากการ โจมต ตกลงในจ งหว ดย นนาน ประเทศจ นถ งส คร ง จ ดชนวนให เก ดการประณามจากประเทศจ น 8 ม นาคม: เคร องบ นรบของกองท พพม าท งระเบ ดส ล กลงในเม อง Mengding 11 ม นาคม: ก าล งทหารพม าเป ดฉากการโจมต ทางอากาศย งกองก าล งแห งกองท พส มพ นธม ตรชาต ประชาธ ปไตย พม า (MNDAA) ในบร เวณใกล ก บชายแดนจ น-พม าในเม อง Laogai ท งน ระเบ ดส ล กท ตกลงในฝ งประเทศจ น 13 ม นาคม: เคร องบ นหลายล าของกองท พพม าท งระเบ ดลงในไร อ อยในเม อง Lincang ท าให ม เกษตรกรห าคน เส ยช ว ตและอ กแปดคนได ร บบาดเจ บ 20 ม นาคม: เคร องบ นกองท พพม าท งระเบ ดหลายล กลงในเม อง Mengdui ซ งม หลายล กตกลงในค ายผ ล ภ ย ผลจากการโจมต ท เก ดข นด งกล าวน น ท าให ในว นท 14 ม นาคม กระทรวงกลาโหมของจ นได ส งคาเต อนไปย งร ฐบาล พม าโดยกล าวว า ทางร ฐบาลพม าต องแสดงคาขอโทษต อเหต ระเบ ดท เก ดข นเม อว นท 13 ม นาคม, ท าการลงโทษ ผ ร บผ ดชอบและจ ายเง นชดเชยแก ครอบคร วของเหย อ เศรษฐก จ การบร หารจ ดการเศรษฐก จและป ญหาข อจาก ดเก ยวก บธ รก จท ด น ม รายงานสองฉบ บต พ มพ ในว นท 24 ม นาคมเก ยวก บข อจ าก ดในการท าธ รก จในประเทศพม า รายงานเร อง Myanmar Investment Clilmate Assessment ของกล มเคร อธนาคารโลกพบว า การท าธ รก จ เอกชนในประเทศพม าน นม ข อจ าก ดจากการขาดแคลนความสามารถในการเข าถ งทางการเง น, ความยากล าบากใน การได ร บส ทธ การใช ท ด น, กระแสไฟฟ าและแรงงานท ขาดท กษะ รายงานของธนาคารเพ อการพ ฒนาเอเช ยในช อ Myanmar: Cross-Cutting Governance Challenges ระบ ย า ว าการขาดการก าก บด แลเศรษฐก จ โดยเฉพาะอย างย งในส วนของระบบกฎหมายและขอบเขตในการก าก บด แล ธ รก จ; ป ญหาท เก ดข นในตลาดท ด น อ นเน องมาจากป ญหาหล กจากการท กองท พเข ามาย ดท ด น และการท าสงคราม ในระบบราชการท เก ดข นอย างแพร หลาย 14

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน X hhtf yj กรมสว สด การและค มครองแรงงาน กสร. 3/2558 ส าน กพ ฒนามาตรฐานแรงงาน กล มงานนโยบายและแผนงาน ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. E-Mail : planandproject@gmail.com - 3 - คานา

More information

รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน

รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ๑ รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ว นท ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห วข อ ฐานการผล ต/โครงสร างตลาดในอาเซ ยน โดย นางจ นตนา ช ยวรรณาการ

More information

รายงานแผนปฏ บ ต ราชการระยะ 1 ป (ประจ าป พ.ศ. 2558)

รายงานแผนปฏ บ ต ราชการระยะ 1 ป (ประจ าป พ.ศ. 2558) รายงานแผนปฏ บ ต ราชการระยะ 1 ป (ประจ าป พ.ศ. 2558) ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รวบรวมจากส วนราชการและประมวลผลโดย พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ ส วนท 1 ภาพรวมงบประมาณ 1. แหล งเง นงบประมาณ

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

ค ม อการบร หารงานล กเส อ ในสถานศ กษา

ค ม อการบร หารงานล กเส อ ในสถานศ กษา ค ม อการบร หารงานล กเส อ ในสถานศ กษา โดย นายก นตพ ชญ ม เคร อ ผ กาก บกล มล กเส อโรงเร ยน โรงเร ยนว ดว งขนายทาย การาม อาเภอท าม วง จ งหว ดกาญจนบ ร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาญจนบ ร เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ดกาฬส นธ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 24 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาอน ม ต การใช แผนปฏ บ ต การประจาป

More information

แผนการปฏ ร ปการศ กษา ของประธานาธ บด จอร จ ด บเบ ลย. บ ช

แผนการปฏ ร ปการศ กษา ของประธานาธ บด จอร จ ด บเบ ลย. บ ช แผนการปฏ ร ปการศ กษา ของประธานาธ บด จอร จ ด บเบ ลย. บ ช เยาวชนอเมร ก นท กคน ต องได ร บการศ กษาท ม ค ณภาพ ส าน กงานคณะกรรมการศ กษาแห งชาต สารบ ญ หน า ภาพอนาคตทางเศรษฐก จในป งบประมาณ 2545 ของประธานาธ บด

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แบบรายงานผลการปฏ บ ต งานด านส ทธ มน ษยชน ประจาป งบประมาณ พ.ศ... หน วยงาน

แบบรายงานผลการปฏ บ ต งานด านส ทธ มน ษยชน ประจาป งบประมาณ พ.ศ... หน วยงาน 1 แบบรายงานผลการปฏ บ ต งานด านส ทธ มน ษยชน ประจาป งบประมาณ พ.ศ... หน วยงาน ด าน ตอนท 1 โปรดระบ ข อม ลแผนงาน/โครงการ/ก จกรรมเฉพาะในม ต ท หน วยงานท านม การดาเน นการเท าน น (อาจตอบได มากกว า 1 ม ต ) แผนงาน/โครงการ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

แนวทางการปฏ บ ต งาน ส าหร บ เหล ากาชาดจ งหว ด และก งกาชาดอ าเภอ

แนวทางการปฏ บ ต งาน ส าหร บ เหล ากาชาดจ งหว ด และก งกาชาดอ าเภอ แนวทางการปฏ บ ต งาน ส าหร บ เหล ากาชาดจ งหว ด และก งกาชาดอ าเภอ เอกสารส าหร บการประช มส มมนา ความร เก ยวก บระเบ ยบสภากาชาดไทยและการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเหล ากาชาดจ งหว ด (ว นท 10 11 พฤศจ กายน 2553) ค าน

More information

แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม

แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม คานา น บเป นพระมหากร ณาธ ค ณอย างหาท ส ดม ได ต อปวงชนชาวไทย สมเด

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

ร าง แผนปฏ บ ต ราชการสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ร าง แผนปฏ บ ต ราชการสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ร าง แผนปฏ บ ต ราชการสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หน า ความเป นมาและความสาค ญ... ๓ ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ๓ ย ทธศาสตร สาน กงานตารวจแห งชาต... 4 นโยบายของนายกร ฐมนตร (นางสาวย

More information

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 กรณ o การประกอบก จการหอพ กและอาคารห องเช า o การประกอบก จการโรงส ข าว o โรงไฟฟ าช วมวลขนาดก าล งการผล ตต ากว า

More information

ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation)

ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation) 1 ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation) ท ปร กษา Mr. Mike Davies MS.Silvana Mehra ท ปร กษางานด าน CBR ขององค การ CBM และ ผ อานวยการแผนกพ ฒนาโครงการ

More information

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต Myanmar คลองกระ ระนอง อ.บ านตาข น ส ราษฎร ธาน นครศร ธรรมราช กระบ อ.ท งสง ป ตตาน อ.สะเดา ยะลา นราธ อ.ส ไหงโก-ลก Sungai Petani อ.เบตง Malaysia 19 ธ นวาคม

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information

PROVINCIAL POLICE REGION

PROVINCIAL POLICE REGION PROVINCIAL POLICE REGION " " คำนำ ตามหน งส อ สยศ.ตร. ด วนท ส ด ท 0007.12/2335 ลง 10 ต.ค.57 เร องขอส งนโยบาย การบร หารราชการ พล.ต.อ.สมยศ พ มพ นธ ม วง ผบ.ตร. ให น านโยบายบร หารราชการ ตร. ท เก ยวข องก บ ภารก

More information

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด http://www.ubu.ac.th/web/libsupplies นางสาวพ มใจ คาฝอย ผ ปฏ บ ต งานบร หาร สาน กงานเลขาน การ สาน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ส งหาคม 2557 คานา ค ม อการจ ดทาเว บเพจงานพ

More information

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ โครงสร างการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นางลอดหล าดาวด บ ญฤทธ มนตร ผ อานวยการว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นายจานงค ส ขช รองผ อานวยการฝ ายบร หารทร พยากร นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร

More information

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ๒๕๕๕ ค าน า ระบบพน กงานราชการ (Government Employee System) เป นการจ างงานระบบ ส ญญาจ างในหน วยงานภาคร ฐ ท ม งเน นให ภาคร ฐม ร ปแบบการจ างงานท หลากหลาย ม หล กเกณฑ และว ธ

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ค ำน ำ งบประมาณโดยส งเขปฉบ บน ม ความม งหมายท จะแสดงรายละเอ ยดสาระสำาค ญ โดยสร ปของงบประมาณรายจ ายประจำาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซ งเป นท งแผนการ ใช

More information

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ๒ สารบ ญ ความเป นมาและความส าค ญ... ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ย ทธศาสตร ส าน กงานต ารวจแห งชาต... นโยบายการบร หารราชการ

More information