Results review 5 Aug 2015

Size: px
Start display at page:

Download "Results review 5 Aug 2015"

Transcription

1 Results review บมจ. แอดวานซ อ นโฟร เซอร ว ส (ADVANC) บร ษ ทปร บประมาณการลงแต ย งคงม แนวโน มสดใส ก าไรส ทธ ไตรมาส 2/58 ลดลงเล กน อย 0.5% แต เพ มข น 16% YoY อย ท 9.8 พ นล านบาท สอดคล องก บประมาณการของเราแต ส งกว าประมาณการ เฉล ยบล มเบ ร ก 7% ถ งแม ว าบร ษ ทได ปร บประมาณการคร งหล งป 58 ลง แนวโน มก าไรส ทธ ย งคงสดใสโดยคาดว าจะม อ ตราการเต บโต 15% ในป น และ 16% ในป 2559 คงคาแนะน า ซ อ โดยม ราคาเป าหมายท 290 บาท จ ายเง นป นผล 6.50 บาท/ห นสาหร บผลการดาเน นงานคร งแรกป 58 ก ำไรส ทธ ไตรมำส 2/58 ของ ADVANC เป นไปตำมประมำณกำรของเรำซ งส งกว ำประมำณ กำรเฉล ยท 9.2 พ นล ำนบำท ถ งแม บร ษ ทฯ จะปร บประมำณกำรลงส ำหร บคร งหล งป 58 ก ำไรส ทธ ม แนวโน มสดใสซ งม กำรประมำณกำรเต บโตในอ ตรำสองหล กในป 2558 และ 2559 เรำคงค ำแนะน ำ ซ อ โดยม รำคำเป ำหมำยป 2558 อย ท 290 บำท กำไรส ทธ ไตรมำส 2/58 เป นไปตำมคำด ADVANC รายงานก าไรส ทธ ไตรมาส 2/58 อย ท 9.8 พ นล านบาท ลดลง 0.5% QoQ เน องจาก เป นผลของฤด กาลแต เพ มข น 16% เน องจากล กค าเปล ยนจาก 2G เป น 3G ทาให ส วนแบ ง รายได ให ร ฐลดลง ก าไรส ทธ ท เพ มข นส งกว าประมาณการเฉล ยบล มเบ ร กท 9.2 พ นล านบาท แต เป นไปตามคาดของเราท 9.7 พ นล านบาท การเต บโตของรายได จากบร การข อม ลน อย กว าท คาดแต ย งคงเต บโต 6% QoQ และ 29% YoY ชดเชยก บรายได จากการโทรท ลดลง 4% QoQ และ 16% YoY รายได จากบร การข ามแดนเพ มข น 26% QoQ และ 20% YoY เน องจาก ม ว นหย ดต อเน องหลายคร ง ค าใช จ ายในการก าก บด แลรวมท งรายได จากค าเช อมโยง เคร อข ายลดลง 12.4% จาก 14.1% ในไตรมาส 1/58 เป นไปตามประมาณการของเราท 12.3% บร ษ ทประกาศจ ายเง นป นผลระหว างกาลคร งแรกป 58 ในอ ตรา 6.50 บาทต อห นหร อค ดเป น อ ตราผลตอบแทน 5.26% ว นข นเคร องหมาย XD ค อ 11 ส.ค. 58 และว นจ ายเง นป นผลค อ 1 ก.ย. 58 Sector BUY TP: Bt290 Closing price: Bt244 Upside/downside +19% ICT Paid-up shares (shares mn) 2.97 Market capitalization (Bt mn) Free float (%) mth daily avg. turnover (Bt mn) 1, mth trading range (Bt) 257/206 Major shareholders (%) INTUCH 40.5 Singtel Strategic Investments Pte Ltd 23.3 Thai NVDR 5.2 Financial highlights Year to Dec E 2016E Revenue (Btbn) Norm profit (Btbn) Extra items (Btbn) Net profit (Btbn) EPS (Bt) EPS growth (%) P/E (x) P/BV (x) DPS (Bt) Div. yield (%) Source: SET, AWS ม แนวโน มสดใส เราคาดว าก าไรส ทธ ของบร ษ ทจะเต บโต 15% ในป 2558 และ 16% ในป 2559 เน องจากหาก ประม ลคล นความถ 4G ได จะเป ดโอกาสทางธ รก จมากมายและตลาดโทรศ พท ม อถ อจะ แข งข นก นน อยลงเน องจากการเปล ยนมาใช สมาร ทโฟนใกล ถ งจ ดอ มต ว ถ งแม ว าบร ษ ทปร บ ประมาณคร งหล งของป 58 ลง เราค ดว าค าใช จ ายในการก าก บด แลและค าใช จ ายในการขาย และบร หารซ งลดลงโดยเฉพาะจากโครงข าย 2G ท ก าล งจะหมดอาย ในเด อนก นยายนน จะ ช วยให บร ษ ทม ก าไรเพ มข นในป 2558 การประม ล 4G จะย งช วยปลดล อคศ กยภาพในการ เต บโตของบร ษ ทและเพ มโอกาสสร างรายได ท มากข นเน องจากม คล นความถ ท มากข นและ ทาให สามารถก าวเข าส ตลาด 4G เม อบร ษ ทได ร บคล นความถ 4G และสามารถขจ ดข อจาก ด และค าใช จ ายท เก นควรได แล ว จะเป นจ ดพล กผ นของบร ษ ท Thailand Research Department Mr. Narudon Rusme, CFA License, No Tel:

2 บร ษ ทปร บประมำณกำรคร งหล งของป 58 ลง ADVANC ปร บประมาณการคร งหล งของป 58 ลงในบางรายการ ม รายละเอ ยดด งน : Results review - อ ตราการเต บโตของรายได จากการให บร การไม รวมค าเช อมต อโครงข าย จาก 3-4% YoY มาอย ท 3% เน องจากการฟ นต วของเศรษฐก จท ช าและรายได จากการบร การข อม ลท ชะลอต วเน องจากผ ให บร การ ลดการน าเสนอแพ กเกจอ นเทอร เน ตท ม การจาก ดปร มาณการใช และห นกล บมาเสนอแพ กเกจอ นเตอร เน ต ท ไม จาก ดปร มาณการใช แทน - กาไรส วนต างจากการขายโทรศ พท ม อถ อ จาก 0% มาเป นขาดท น 5-6% เน องจากการเจาะตลาด ล กค าในระด บกลางถ งล างม การแข งข นท ร นแรง โดยม การอ ดหน นค าเคร องแบบยอมขาดท น ประมาณ การของบร ษ ทเก ยวก บอ ตราการเต บโตของยอดขายเคร องโทรศ พท ย งคงอย ท 10% YoY - อ ตรา EBITDA margin รวม จากประมาณการว าจะเพ มข นจานวน 2% เป นไม เต บโตเน องจากประมาณ การอ ตราการเต บโตท ต ดลบของก าไรส วนต างจากการขายโทรศ พท ม อถ อ - เง นลงท นโครงข าย จาก 4 หม นล านบาท เป น 3.6 หม นล านบาทเน องจากม การเล อนชาระเง นของบาง โครงการและโครงการด านไอท และการขยายช อปบางส วนได เล อนออกไป เป าหมายการต ดต งสถาน ฐาน 3G และ small cells ย งคงเด ม นอกจากน ผ บร หารของบร ษ ทย งได กล าวเพ มเต มว าการแข งข นตลาดโทรศ พท ม อถ อท ด เด อดมาจากการ อ พเกรดเคร องโทรศ พท จากผ ให บร การรายอ นเพ อหว งเพ มส วนแบ งทางการตลาดก อนท ADVANC จะ ได ร บส มปทานคล นความถ ในการประม ล 4G ในเด อนพฤศจ กายนน ซ งหมายถ งว าภาวะการแข งข นท ร นแรงจะลดลงเม อการประม ลเสร จส น ย นย นคำแนะน ำ ซ อ เราย นย นคาแนะน า ซ อ โดยม ราคาเป าหมายท 290 บาท เราคาดว าอ ตราเง นป นผลตอบแทนในป 2558 จะอย ท 5.7% ข อก งวลในป จจ บ น ม อย 2 ป จจ ยท ตลาดก าล งก งวลแต เราเช อว าจะไม กระทบต อก าไรของบร ษ ทมากน ก ป จจ ยแรกค อการ ลงทะเบ ยนซ มการ ดซ งเป นคาส งจากสาน กงาน กสทช. ท ส งให ผ ให บร การระง บการให บร การโทรออกและ บร การข อม ลสาหร บซ มท ไม ได ลงทะเบ ยนหล งว นท 31 ก.ค. 58 และหย ดการให บร การท งหมดหล งจาก 31 ก.ค. 58 ส วนป จจ ยท สองเก ยวก บประเด นผ ใช บร การ 2.7 ล านรายท ใช คล นส ญญาณ 2 G ภายใต ระบบ ส มปทานซ งจะหมดอาย ในเด อนก นยายนน การลงทะเบ ยนซ มการ ดไม น าส งผลกระทบต อบร ษ ทมากน กเพราะเราเช อว าผ ใช บร การกล มน ส วนมากม รายได ต อเลขหมายต อเด อนของระบบเต มเง น (ARPU) ต ากว าเฉล ย และผ ใช บร การท ม ARPU ส งกว า เฉล ยจะพยายามลงทะเบ ยนซ มการ ดหล งถ กระง บโทรออกและบร การข อม ล สาหร บคล นความถ ท ก าล งจะหมดอาย น น คาดว าจะม มาตรการเย ยวยาสาหร บผ ให บร การเพ อให สามารถ บร การล กค าป จจ บ นอย ได เหม อนมาตรการเย ยวยาสาหร บคล น 1800 เมกะเฮ ร ตซ น บแต ป 56 ด งน น ADVANC สามารถร กษาผ ใช บร การกล มน ได เพ ยงแค รอให บร ษ ทได คล นความถ ใหม มาก อน แล วจ ง ให บร การล กค ากล มน ต อได 2

3 Results review Figure 1: ADVANC s 2Q15 results review Unit: Btmn 2Q14 1Q15 2Q15 %QoQ %YoY %YoY Service revenues 31,457 32,249 32, % 3.0% 125, , % Sale of goods 5,024 8,288 5, % 14.1% 23,332 27, % Total revenue 36,481 40,536 38, % 4.5% 148, , % Cost of services 15,347 15,430 14, % -2.6% 59,800 57, % Cost of sale of goods 5,045 7,967 5, % 11.3% 23,148 27, % Total cost 20,392 23,397 20, % 0.8% 82,948 85, % Gross profit 16,090 17,140 17, % 9.2% 65,781 71, % SG&A expense 5,144 4,676 4, % -5.2% 18,860 18, % EBIT 11,066 12,725 12, % 15.6% 47,433 53, % Net Profit 8,475 9,897 9, % 16.2% 36,033 41, % EPS (Bt) % 16.2% % Source: Company data, AWS 3

4 CG Report Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR). CG Rating by the Thai Institute of Directors Association (IOD) in BAFS EGCO IRPC KTB PTTEP SAT SIM TOP BCP GRAMMY IVL MINT PTTGC SC SPALI BTS HANA KBANK PSL SAMART SCB TISCO CPN INTUCH KKP PTT SAMTEL SE-ED TMB AAV BIGC DELTA HMPRO NBC PJW SAMCO SVI TOG ACAP BKI DRT ICC NCH PM SCC TCAP TRC ADVANC BLA DTAC KCE NINE PPS SINGER TF TRUE ANAN BMCL DTC KSL NKI PR SIS THAI TSTE AOT BROOK EASTW LANNA NMG PRANDA SITHAI THANI TSTH ASIMAR CENTEL EE LH NSI PS SNC THCOM TTA ASK CFRESH ERW LHBANK OCC PT SNP TIP TTW ASP CIMBT GBX LOXLEY OFM QH SPI TIPCO TVO BANPU CK GC LPN PAP RATCH SSF TK UAC BAY CNT GFPT MACO PE ROBINS SSI TKT VGI BBL CPF GUNKUL MC PG RS SSSC TNITY VNT BECL CSL HEMRAJ MCOT PHOL S&J STA TNL WACOAL 2S BEAUTY CSS IHL MFEC PPM SKR TBSP TSC ZMICO AF BEC DCC INET MJD PPP SMG TEAM TSC AH BFIT DEMCO IRC MODERN PREB SMK TFD TTCL AHC BH DNA IRCP MONO PRG SMPC TFI TUF AIT BJC EA ITD MOONG PRIN SMT THANA TVD AJ BJCHI ESSO KBS MPG PTG SOLAR THIP TWFP AKP BOL FE KGI MTI QLT SPC THREL UMI AKR BTNC FORTH KKC NC QTC SPCG TIC UP AMANAH BWG FPI KTC NTV RCL SPPT TICON UPF AMARIN CCET GENCO L&E NUSA SABINA SST TIW UPOIC AMATA CGD GL LRH NWR SALEE STANLY TKS UT AP CGS GLOBAL LST NYT SCBLIF STEC TLUXE UV APCO CHOW GLOW MAJOR OGC SCCC STPI TMI UWC APCS CI GOLD MAKRO OISHI SCG SUC TMT VIH AQUA CKP HOTPOT MATCH PACE SEAFCO SWC TNDT WAVE ARIP CM HTC MBK PATO SEAOIL SYMC TPC WHA AS CMR HTECH MBKET PB SFP SYNEX TPCORP WIN ASIA CSC HYDRO MEGA PDI SIAM SYNTEC TRT WINNER AYUD CSP IFS MFC PICO SIRI TASCO TRU YUASA Source: Thai Institute of Directors (IOD) Score Range Number of Logo Description Corporate Governance Report disclaimer Excellent Very Good Good Satisfactory Pass The disclosure of the survey result of the Thai Institute of Directors Association ( IOD ) regarding corporate governance is made pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange Commission. The survey of the IOD is based on the information of a company listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative Investment disclosed to the public and able to be accessed by a general public investor. The result, therefore, is from the perspective of a third party. It is not an evaluation of operation and is not based on inside information. Below 50 No logo given N/A The survey result is as of the date appearing in the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies. As a result, the survey result may be changed after that date, Asia wealth Securities Company Limited does not conform nor certify the accuracy of such survey result. 4

5 Contact Branch Address Phone Fax Head Office 540 Floor 7,14,17, Mercury Tower, Ploenchit Road, Lumphini, Pathumwan Bangkok Silom 191 Silom Complex Building,21st Floor Room 2,3-1 Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok, Thailand Asok Pinklao Chaengwattana Chaengwattana Sermmitr Tower, 17th FL. Room No.1703, Sukhumvit 21 Road, Klong Toey Nua, Wattana, Bangkok /3 Central Plaza Pinklao Office Building Tower B, 16th Flr., Room No Baromrajachonnanee Road, Arunamarin, Bangkoknoi, Bangkok /99 Moo 2 Central Plaza Chaengwattana Office Tower, 22nd Flr., Room 2204 Chaengwattana Road, Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi /99 Moo 2 Central Plaza Chaengwattana Office Tower, 22nd Flr., Room 2203 Chaengwattana Road, Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi , Mega Bangna 39 Moo6 Megabangna, 1st Flr., Room 1632/7 Bangna-Trad Road, Bangkaew Bangplee, Samutprakarn Rayong 356/18 Sukhumvit Road, Nuen-Phra Sub District, Muang District, Rayong Province Khonkaen 26/9 Srijanmai Road, Tamboonnaimuang, Khon Khaen Chonburi 44 Vachiraprakarn Road, Bangplasoi, Muang Chonburi, Chonburi Chaseongsao /2 Moo2 1st Flr., Sukprayoon Road, Na Meung Sub- District, Meung District, Chachoengsao

ASPS Fundamental Update

ASPS Fundamental Update ว นจ นทร ท 17 ส งหาคม พ.ศ. 2558 ASPS Fundamental Update ANAN (ซ อ): ก าไร 2Q58 หดต ว แต จะโดดเด น 2H58 AP (ซ อ): ก าไรม แนวโน มมากข นใน 3Q58 BANPU (ถ อ): น าหน กก าไรอย ท คร งหล งของป BJC (ถ อ): ขาดป จจ

More information

คณะบร หารธ รก จและการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน ร วมจ ดโดย

คณะบร หารธ รก จและการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน ร วมจ ดโดย การประช มว ชาการระด บชาต บ รณาการงานว จ ยท องถ นด านบร หารธ รก จ ส ประชาคมอาเซ ยน The Integration Form Local Research on Business Administration to ASEAN ณ คณะบร หารธ รก จและการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ

More information

จ แคปป ตอล เมฆหมอกย งปกคล มธ รก จ

จ แคปป ตอล เมฆหมอกย งปกคล มธ รก จ 2Q58 Results Note ว นจ นทร ท 17 ส งหาคม พ.ศ. 2558 จ แคปป ตอล เมฆหมอกย งปกคล มธ รก จ ภ ยแลงและราคาส นคาเกษตรตกต าย งเป นป จจ ยกระทบหล กของ GCAP กดก าไร เต บโตจ าก ด จ งตองเร งปร บกลย ทธ ไปส นเช อนอกกล มเกษตรเพ

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

แบบแสดงรายการข อม ลประจาป (แบบ 56-1) ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556

แบบแสดงรายการข อม ลประจาป (แบบ 56-1) ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 แบบแสดงรายการข อม ลประจาป (แบบ 561) ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 บร ษ ท แอดวานซ อ นโฟร เซอร ว ส จาก ด (มหาชน) Advanced Info Service Public Company Limited (ADVANC) สารบ ญ หน า ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1.

More information

Driving a sustainable future

Driving a sustainable future Driving a sustainable future TRANSPORT FERTILIZER & WAREHOUSE ENERGY COAL LOGISTICS รายงานประจำ ป 2557 (1 ต ลาคม - 31 ธ นวาคม 2557) ว ส ยท ศน ของ TTA ภายในป 2563 TTA จะก าวข นมา เป นกล มบร ษ ท เพ อการลงท

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (แบบ 56-1)

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (แบบ 56-1) แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (แบบ 561) ส นส ดว นท # 31 ธ นวาคม 2557 บร ษ ท สามารถคอร ปอเรช #น จ าก ด (มหาชน) สารบ ญ ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 1 2. ล กษณะการประกอบธ รก จ 18

More information

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 0 1 1. สถานการณ และสภาพป ญหา ในช วงประมาณสามทศวรรษท ผ านมา อ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทรายของไทยได

More information

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552 การศ กษาความเป นไปได ของ การทาไซโลข าวไทย ประจาป 2552 ส วนบร หารจ ดการข อม ลและปร กษาแนะนา สาน กบร หารย ทธศาสตร กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม สารบ ญ หน า 1. บทสร ปส าหร บน กลงท น...1 2. ผล ตภ ณฑ...4 3. การตลาด...26

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

เพ อคนไทย เพ ออนาคต ท ย งย น

เพ อคนไทย เพ ออนาคต ท ย งย น รายงานประจำาป 2557 เพ อคนไทย เพ ออนาคต ท ย งย น สารบ ญ 010 จ ดเด นทางการเง น 013 ข อม ลท วไป ของบร ษ ท 014 สารจากคณะกรรมการ 018 รายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ 022 รายงานของ คณะกรรมการสรรหา 023 รายงานของ คณะกรรมการ

More information

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก รายงานการตรวจสอบการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพ ขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) เป นองค กรท จ ดต งข นตาม พระราชบ ญญ ต หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ.2545

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน Human Resource Management การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Evaluation) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหา ในบทและส งค าตอบทาง E-mail ไปท ว ทยากร

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน น ส งส ด แผนปฏ บ บ ต ราชการของกรมบ ญช กลาง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ค าน า ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก

More information

เอกสารหมายเลข 1 -------------------------------------- แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ๑

เอกสารหมายเลข 1 -------------------------------------- แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ๑ แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. ๒๕๕9 ของหน วยงานในส งก ด/กาก บของกร งเทพมหานคร โดย กองย ทธศาสตร บร หารจ ดการ สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล โทรศ พท ๐ ๒๒๒๕ ๗๙๔๗ (ภายใน ๑๕๑๑) --------------------------

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

การจ ดการ transaction ในการบร หารงบ กองท นประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ 57 ภญ. เนตรนภ ส ส ชนวน ช ผ ช วยเลขาธ การสปสช.

การจ ดการ transaction ในการบร หารงบ กองท นประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ 57 ภญ. เนตรนภ ส ส ชนวน ช ผ ช วยเลขาธ การสปสช. การจ ดการ transaction ในการบร หารงบ กองท นประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ 57 ภญ. เนตรนภ ส ส ชนวน ช ผ ช วยเลขาธ การสปสช. 7 ต ลาคม 2556 ป จจ ยท ม ผลกระทบต อการต ดตามข อม ลทางการเง นของ สสจ.หร อหน วยบร การ

More information

บทท 1 ความเป นมาและขอบเขตของโครงการศ กษา

บทท 1 ความเป นมาและขอบเขตของโครงการศ กษา บทท 1 ความเป นมาและขอบเขตของโครงการศ กษา 1.1 ความส าค ญของการศ กษา ด วยเป าหมายการกระจายโอกาสการท าธ รก จไปส ประชาชนท กระด บ และท กภ ม ภาคเพ อสร างพล ง ข บเคล อนทางเศรษฐก จใหม ท ท กฝ ายม ส วนร วมอย างย

More information

ประชาน ยม ได และเร ยนร อะไร? ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย สงครามค าปล กในอาเซ ยน

ประชาน ยม ได และเร ยนร อะไร? ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย สงครามค าปล กในอาเซ ยน หน งส อพ มพ อ คอนน วส ส อเศรษฐก จและส งคม ๕ ๑ ป ท ๒๓ ฉบ บท ๕๕๑ ประจำ เด อนพฤษภาคม ๒๕๕๖ www.econnews.org ๙๐ บาท ISSN 0858-0731 ประชาน ยม ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย ได และเร ยนร อะไร? สงครามค าปล กในอาเซ

More information

สารบ ญ CONTENTS ANNUAL REPORT 2014 CREATIVE CONTENT PROVIDER

สารบ ญ CONTENTS ANNUAL REPORT 2014 CREATIVE CONTENT PROVIDER CONTENTS สารบ ญ ANNUAL REPORT 2014 CREATIVE CONTENT PROVIDER 11 Message from Chairman of the Board & Executive Chairman 11 12 19 20 24 26 30 34 44 57 60 63 67 68 70 71 สารจากประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบร

More information

การนาเสนอร างค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น โดย ดร. เสร นนทส ต รองกรรมการผ จ ดการม ลน ธ สถาบ นว จ ยและพ ฒนาองค กรภาคร ฐ

การนาเสนอร างค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น โดย ดร. เสร นนทส ต รองกรรมการผ จ ดการม ลน ธ สถาบ นว จ ยและพ ฒนาองค กรภาคร ฐ การนาเสนอร างค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น โดย ดร. เสร นนทส ต รองกรรมการผ จ ดการม ลน ธ สถาบ นว จ ยและพ ฒนาองค กรภาคร ฐ ร างค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น ประกอบด วย 3 แนวทาง ด งน องค ประกอบของค ม

More information

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4 (3)

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4  (3) คำนำ แผนปฏ บ ต การประจ าป ของส วนราชการระด บกรม จะแสดงให เห นถ งภารก จท จะด าเน นการ ในป น นๆ โดยจะเป นแผนการทางานประจ าป ท ม ความละเอ ยด ม ล าด บความส าค ญเร งด วนของการท างานและ การก าหนดแผนการใช จ ายงบประมาณท

More information

ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น

ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น รายงานโครงการหมายเลข IE 2010_19 ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น นางสาวจ นทร ส ดา ผ นอากาศ เลขประจาต ว 503040311-5

More information

HR-Pro บทท ภาคผนวก COMPANY PROFILE ค ม อการเล อกซอฟท แวร ข อผ ดพลาด 16 ประการในการเล อกซ อซอฟท แวร บทท 16 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ภาคผนวก 341

HR-Pro บทท ภาคผนวก COMPANY PROFILE ค ม อการเล อกซอฟท แวร ข อผ ดพลาด 16 ประการในการเล อกซ อซอฟท แวร บทท 16 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ภาคผนวก 341 HR-Pro บทท 16 COMPANY PROFILE ค ม อการเล อกซอฟท แวร ข อผ ดพลาด 16 ประการในการเล อกซ อซอฟท แวร บทท 16 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม 341 COMPANY PROFILE Software Solution ช อบร ษ ท : บร ษ ท โปรซอฟท คอมเทค จ าก ด ท

More information

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 บร ษ ท พฤกษา เร ยลเอสเตท จ าก ด (มหาชน) แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ ข อม ลสร ป ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 1 2. ล กษณะการประกอบธ

More information