สารสนเทศเก ยวก บการได มาซ งส นทร พย ตามบ ญช และบ ญช! ตามประกาศตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย

Size: px
Start display at page:

Download "สารสนเทศเก ยวก บการได มาซ งส นทร พย ตามบ ญช และบ ญช! ตามประกาศตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย"

Transcription

1 สารสนเทศเก ยวก บการได มาซ งส นทร พย ตามบ ญช และบ ญช! ตามประกาศตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เร องหล กเกณฑ ว ธ การ และการเป ดเผยเก ยวก บการได มาหร อจ าหน ายไปซ งส นทร พย ของบร ษ ทจดทะเบ ยน

2 14 ก นยายน 3444 เร 8อง สารสนเทศเก 8ยวก บการได มาซ 8งส นทร พย ตามบ ญช และบ ญช 3 ตามประกาศตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เร 8องหล กเกณฑ ว ธ การ และการเป ดเผยเก 8ยวก บการได มาหร อจ าหน ายไปซ 8งส นทร พย ของบร ษ ทจดทะเบ ยน เร ยน ผ ถ อห น ส 8งท 8แนบมาด วย. บ ญช 3. บ ญช 3 c. รายละเอ ยดแผนผ งโครงการ Bangkok Creative Playground ( บร ษ ท ) ขอแจ งให ทราบว า ตามมต คณะกรรมการบร ษ ท คร iงท 8 /3444 ว นท 8 c ก นยายน 3444 อน ม ต การก อสร างอาคารในโครงการ Bangkok Creative Playground ประกอบด วยการก อสร างอาคารส าน กงาน บร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด และ บร ษ ท ด อายส จ าก ด ซ 8งเป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทฯ โดยถ อห นในส ดส วนร อยละ ll.ll และการปร บปร งอาคาร ส าน กงานเก าของบร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด เพ 8อใช เป นอาคารส าน กงานใหญ ตามท 8ฝ ายจ ดการเสนอ ค ดเป นงบประมาณการก อสร าง nn,3oo,ooo.oo บาท ซ 8งเพ 8มข iนจากมต คณะกรรมการคร iงท 8 /3444 ท 8อน ม ต งบประมาณการก อสร าง และตกแต งภายในจ านวนประมาณ,o,ooo บาท ซ 8งบร ษ ทฯ ได ม การแจ งมต ต อตลาดหล กทร พย ฯ แล วเม 8อว นท 8 3q ก มภาพ นธ 3444 โดยรายการด งกล าว ถ อเป นการได มาซ 8งส นทร พย ท 8ม ม ลค าค ดเป นร อยละ 3.n ของม ลค าส นทร พย รวมของบร ษ ทฯ เข า ล กษณะเป นรายการประเภทท 8 3 ตามว ธ การค านวณขนาดรายการโดยใช เกณฑ ม ลค ารวมของส 8งตอบแทนตามประกาศคณะกรรมการ ก าก บตลาดท นท 8 ทจ.3o/344 เร 8องหล กเกณฑ ในการท ารายการท 8ม น ยส าค ญท 8เข าข ายเป นการได มาหร อจ าหน ายไปซ 8งส นทร พย ลงว นท 8 c ส งหาคม 344 และประกาศคณะกรรมการตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เร 8องการเป ดเผยข อม ลและการปฏ บ ต การของบร ษ ทจด ทะเบ ยน ในการได มาหร อจ าหน ายไปซ 8งส นทร พย พ.ศ. 34 โดยบร ษ ทจะน าส งสารสนเทศแก ผ ถ อห นภายใน 3 ว น น บแต ว นท 8เป ดเผย รายการต อตลาดหล กทร พย ฯ บร ษ ทฯ จ งขอน าส งสารสนเทศเก 8ยวก บการได มาหร อจ าหน ายไปซ 8งส นทร พย ของบร ษ ทจดทะเบ ยน ด งรายการเอกสารแนบ จ งเร ยนมาเพ 8อโปรดทราบ ขอแสดงความน บถ อ นายเสร มค ณ ค ณาวงศ ประธานเจ าหน าท 8บร หาร 1

3 September 14, 2012 Subject: To acquire the asset investment projects Dear: Shareholders of CMO Public Company Limited Attachment: Disclosure of Information Concerning the Acquisition of Assets CMO Public Company Limited ( The Company ) would like to inform the Meeting of the Board of Directors No. 4/2012 held on September 13, 2012 has approved for the construction new office building in project Bangkok Creative Playground. This is including new office building of PM Center Co., Ltd.,The Eyes Co., Ltd., which they are CMO s subsidiary company holding 99.99% shares, and the renovation PM Center s present office building to be the headquarter of CMO Public Company Limited. The approximately amount of the project is Baht 166,200,000. By this amount is increasing from Baht 117,140,000 by the approve of the Meeting of the Board of Directors No. 1/2012 which was informed to SET since February 28, The size of the transaction equals 27.76% of the total assets of the Company and its subsidiaries, according to the Transactions classified as a class 2 transaction of the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 20/2551 Re: Rules on Entering into Material Transactions Deemed as Acquisition or Disposal of Assets dated 31th August 2008 and the Notification of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information Concerning the Acquisition and Disposition of Assets of Listed Companies B.E The Company will distribute the Information Memorandum to shareholders within 21 days after the disclosure to the SET. Therefore, the Company sets out the details of the Transaction as prescribed in the Acquisition Rule. All documents concerned are attached. Please be informed accordingly, Sincerely yours, (Mr. Sermkhun Khunawong) Chief Executive Officer CMO Public Company Limited 2

4 บ ญช สารสนเทศท เก ยวก บการได มาซ งส นทร พย ของ และบร ษ ทย อย ตามมต คณะกรรมการบร ษ ท คร iงท 8/3444 ว นท 8 c ก นยายน 3444 อน ม ต การก อสร างอาคารในโครงการ Bangkok Creative Playground ประกอบด วยการก อสร างอาคารส าน กงาน บร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด และ บร ษ ท ด อายส จ าก ด จ าก ด ซ 8งเป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทฯ โดยถ อห นในส ดส วนร อยละ ll.ll และการปร บปร งอาคารส าน กงานบร ษ ท พ เอ ม เซ น เตอร จ าก ด อาคารป จจ บ น เพ 8อใช เป นอาคารส าน กงานใหญ ตามท 8ฝ ายจ ดการเสนอ ค ดเป น งบประมาณการก อสร าง nn,3oo,ooo.oo บาท ซ 8งเพ 8มข iนจากมต คณะกรรมการคร iงท 8 /3444 ท 8อน ม ต งบประมาณการ ก อสร างและตกแต งภายในจ านวนประมาณ,o,ooo บาท ซ 8งบร ษ ทฯ ได ม การแจ งมต ต อตลาดหล กทร พย ฯ แล วเม 8อว นท 8 3q ก มภาพ นธ 3444 โดยรายการด งกล าว ถ อเป นการได มาซ 8งส นทร พย ท 8ม ม ลค าค ดเป นร อยละ 3.n ของม ลค าส นทร พย รวมของบร ษ ทฯ เข าล กษณะเป นรายการประเภทท 8 3 ตามว ธ การค านวณขนาดรายการโดยใช เกณฑ ม ลค ารวมของส 8งตอบแทนตามประกาศ คณะกรรมการก าก บตลาดท นท 8 ทจ.3o/344 เร 8องหล กเกณฑ ในการท ารายการท 8ม น ยส าค ญท 8เข าข ายเป นการได มาหร อ จ าหน ายไปซ 8งส นทร พย ลงว นท 8 c ส งหาคม 344 และประกาศคณะกรรมการตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เร 8องการ เป ดเผยข อม ลและการปฏ บ ต การของบร ทจดทะเบ ยน ในการได มาหร อจ าหน ายไปซ 8งส นทร พย พ.ศ. 34 โดยบร ษ ทจะน าส ง สารสนเทศแก ผ ถ อห นภายใน 3 ว น น บแต ว นท 8เป ดเผยรายการต อตลาดหล กทร พย ฯ บร ษ ทฯ จ งขอน าส งสารสนเทศเก 8ยวก บการได มาหร อจ าหน ายไปซ 8งส นทร พย ของบร ษ ทจดทะเบ ยน โดยม รายละเอ ยด ด งต อไปน i. ว น เด อน ป ท เก ดรายการ มต คณะกรรมการ คร iงท 8/3444 ว นท 8c ก นยายน 3444!. รายละเอ ยดของส นทร พย ท ได มา โครงการก อสร างอาคารส าน กงาน บร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด โครงการก อสร างอาคารส าน กงาน บร ษ ท ด อายส จ าก ด โครงการปร บปร งอาคารส าน กงาน บร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด อาคารป จจ บ น เพ 8อใช เป นส าน กงานใหญ ของ 3

5 4. รายละเอ ยดของผ ซ 6อและผ ขาย โครงการก อสร างอาคารส าน กงาน บร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด ผ ว าจ าง : บร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด ผ ร บจ าง : อย ระหว างการสรรหา ประมาณการก อสร างปลายเด อนก นยายน 3444 กรกฎาคม 344n โครงการก อสร างอาคารส าน กงาน บร ษ ท ด อายส จ าก ด ผ ว าจ าง : บร ษ ท ด อายส จ าก ด ผ ร บจ าง : การก อสร างคาดว าจะเร 8ม พ.ย โครงการปร บปร งอาคารส าน กงาน บร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด อาคารป จจ บ น เพ 8อใช เป นส าน กงานใหญ ของ ผ ว าจ าง : ผ ร บจ าง : การก อสร างคาดว าจะเร 8มกลางป 344n 7. ล กษณะโดยท วไปของรายการและม ลค า ขนาดของรายการ อาคารส าน กงาน บร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด ม ลค าโครงการก อสร างประมาณ c.4 ล านบาท อาคารส าน กงาน บร ษ ท ด อายส จ าก ด ม ลค าโครงการก อสร างประมาณ 3. ล านบาท ปร บปร งอาคารส าน กงาน บร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด อาคารป จจ บ น เพ 8อใช เป นส าน กงานใหญ ของ ม ลค าโครงการปร บปร งประมาณ o.o ล านบาท รวมม ลค าโครงการท iงส iน nn.3 ล านบาท ค ดเป นร อยละ 3.n ของม ลค าส นทร พย รวมของบร ษ ทฯ ณ ว นท 8 co ม ถ นายน 3444 จ ดเป นรายการประเภทท 8 3 ตามว ธ การค านวณขนาดรายการโดยใช เกณฑ ม ลค ารวมของส 8งตอบแทนตามประกาศ คณะกรรมการก าก บตลาดท นท 8 ทจ.3o/344 เร 8องหล กเกณฑ ในการท ารายการท 8ม น ยส าค ญท 8เข าข ายเป นการได มาหร อ จ าหน ายไปซ 8งส นทร พย ลงว นท 8 c ส งหาคม 344 และประกาศคณะกรรมการตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เร 8องการ เป ดเผยข อม ลและการปฏ บ ต การของบร ทจดทะเบ ยน ในการได มาหร อจ าหน ายไปซ 8งส นทร พย พ.ศ. 34 โดยบร ษ ทม หน าท 8 ต องเป ดเผยสารสนเทศต อตลาดหล กทร พย ฯ และท าหน งส อเว ยนให ผ ถ อห นทราบภายใน 3 ว นน บต iงแต ว นท 8แจ งตลาด หล กทร พย ฯ 4

6 9. รายละเอ ยดของส นทร พย ท ได มา อาคารส าน กงาน บร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด อาคารใหม อาคารส าน กงานและคล งเก บอ ปกรณ 3 ช iน รวมระบบสาธารณ ปโภค ต iงอย บนท 8ด นโฉนดเลขท 8 oc4 กรรมส ทธ vของบร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด ท 8ด นม ภาระผ กพ นธ โดยจ านองเป นหล กประก นส นเช 8อของ ธนาคารกร งเทพ จ าก ด (มหาชน) ม ลค าโครงการท iงส iนประมาณ c.4 ล านบาท ระยะเวลาการก อสร าง ประมาณปลายเด อนก นยายน 2555 กรกฎาคม 344n อาคารส าน กงาน บร ษ ท ด อายส จ าก ด อาคารใหม อาคารส าน กงาน ช iน รวมระบบสาธารณ ปโภค ต iงอย บนท 8ด นโฉนดเลขท 8 oc4 กรรมส ทธ vของบร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด ท 8ด นม ภาระผ กพ นธ โดยจ านองเป นหล กประก นส นเช 8อของธนาคารกร งเทพ จ าก ด (มหาชน) ม ลค าโครงการท iงส iนประมาณ 3. ล านบาท ประมาณการเร 8มก อสร าง พ.ย.44 ปร บปร งอาคารส าน กงาน บร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด อาคารป จจ บ น เพ 8อใช เป นส าน กงานใหญ ของ ท าการปร บปร งอาคารส าน กงานบร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด อาคารป จจ บ น ต iงอย บนท 8ด นโฉนดเลขท 8 3oq4ll กรรมส ทธ vของบร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด ท 8ด นม ภาระผ กพ นธ โดยจ านองเป นหล กประก นส นเช 8อ ของธนาคารกร งเทพ จ าก ด (มหาชน) ม ลค าโครงการท iงส iนประมาณ o ล านบาท ประมาณการเร 8ม ปร บปร งกลางป 344n :. ม ลค ารวมส งตอบแทนและเกณฑ ท ใช ก าหนดม ลค าส งตอบแทน รวมม ลค าโครงการลงท นก อสร างโครงการ อาคารส าน กงาน บร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด อาคารส าน กงาน บร ษ ท ด อายส จ าก ด และการปร บปร งอาคารส าน กงาน บร ษ ท พ เอ ม เซ นเตอร จ าก ด อาคารป จจ บ น เพ 8อใช เป นส าน กงานใหญ ของ ท iงส iนประมาณ nn.3 ล านบาท โดยเป นราคาประมาณการท 8จะใช ในการตกลงก นระหว าง ค ส ญญา ผ ร บจ าง ท 8ไม ม ความส มพ นธ หร อเป นบ คคลเก 8ยวโยงก นตามน ยามรายการเก 8ยวโยงก นประกาศคณะกรรมการก าก บ ตลาดท น ท 8 ทจ.3/344 เร 8องหล กการในการท ารายการท 8เก 8ยวโยงก นและประกาศตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เร 8องการ เป ดเผยข อม ลและการปฏ บ ต การของบร ษ ทจดทะเบ ยนในรายการท 8เก 8ยวโยงก น พ.ศ.34n <. แหล งเง นท นท ใช การก ย มเง นจากสถาบ นการเง น เป นเง นก ระยะยาว ระยะเวลา 4- ป ประมาณ 3o ล านบาท เง นท นเหม นว ยนของก จการ c.3 ล านบาท ท iงน iจะไม ส งผลกระทบก บกระแสเง นหม นเว ยนแต อย างใด 5

7 เง นจากการขายอาคารส าน กงานบร ษ ท ด อายส จ าก ด อาคารป จจ บ น เลขท 8 noc ซ.ลาดพร าวl ถ. ลาดพร าว แขวงพล บพลา เขตว งทองหลาง กร งเทพ และ อาคารส าน กงาน อาคารป จจ บ น เลขท 8, n ซ.ลาดพร าวl ถ.ลาดพร าว แขวงพล บพลา เขตว งทองหลาง กร งเทพ ป จจ บ นอย ระหว างการเจรจา โดยจะน าเง นด งกล าวมาช าระหน เง นก i ระยะยาวบางส วน ก บสถาบ นการเง น เง นค าห นเพ 8มท นท 8ได ร บจากการเสนอขายWarrant และ ESOP เม 8อผ ถ อห นช าระเง นเข ามาเพ 8อท าการ แปลงส ทธ >. ผลประโยชน ท คาดว าจะเก ดข 6นก บบร ษ ท รองร บการขยายก จการท iงในและต างประเทศ โดยเฉพาะการขยายฐานล กค าไปย งประเทศในกล มประเทศ อาเซ ยน ซ 8งจะท าให บร ษ ทม สถานท 8 ใช ในการร บรองล กค า เพ 8อเสนอการขาย ชมต วอย างการจ ดงาน ตลอดจนการประช มงานร วมก นระหว างกล มบร ษ ท และเพ 8อสร างความเช 8อม 8นและภาพล กษณ ของกล ม บร ษ ท ให บร การทดสอบส นค าและอ ปกรณ เช าต างๆ ก อนท 8จะม การใช งานจร ง เพ 8อเพ 8มความม 8นใจให ก บล กค า เพ 8อรองร บการเพ 8มข iนของอ ปรกรณ และการให บร การในอนาคต?. เง อนไขการเข าท ารายการ รายการด งกล าวข างต น จ ดเป นรายการประเภทท 8 3 ตามว ธ การค านวณขนาดรายการโดยใช เกณฑ ม ลค ารวมของส 8ง ตอบแทนตามประกาศคณะกรรมการก าก บตลาดท นท 8 ทจ.3o/344 เร 8องหล กเกณฑ ในการท ารายการท 8ม น ยส าค ญท 8เข าข าย เป นการได มาหร อจ าหน ายไปซ 8งส นทร พย ลงว นท 8 c ส งหาคม 344 และประกาศคณะกรรมการตลาดหล กทร พย แห งประเทศ ไทย เร 8องการเป ดเผยข อม ลและการปฏ บ ต การของบร ษ ทจดทะเบ ยน ในการได มาหร อจ าหน ายไปซ 8งส นทร พย พ.ศ. 34 โดย บร ษ ทม หน าท 8ต องเป ดเผยสารสนเทศต อตลาดหล กทร พย ฯ และท าหน งส อเว ยนให ผ ถ อห นทราบภายใน 3 ว นน บต iงแต ว นท 8 แจ งตลาดหล กทร พย ความเห นของคณะกรรมการบร ษ ท อน ม ต โครงการด งกล าว. ความเห นของคณะกรรมการตรวจสอบ และหร อกรรมการของบร ษ ทท ต างจากความเห นของคณะกรรมการ บร ษ ท ตามข ไม ม 6

8 บ ญช! สารสนเทศในหน งส อท บร ษ ทจดทะบ ยนส งให ผ ถ อห น. ข อความกล าวถ งความร บผ ดชอบของคณะกรรมการบร ษ ทท ม ต อสารสนเทศในเอกสารท ส งให ผ ถ อห น คณะกรรมการบร ษ ทฯ ได พ จารณารายการได มาซ 8งส นทร พย ท iงหมดแล วม ความเห นว า รายการด งกล าวม ความ เหมาะสมและข อม ลรายละเอ ยดต างๆท 8จ ดท าข iนเพ 8อผ ถ อห นน iน คณะกรรมการบร หารของบร ษ ทได ตรวจสอบอย างระม ดระว ง และคณะกรรมการบร หารของบร ษ ทได ร บรองมา ณ ท 8น i!. รายการประเม นราคาโดยผ เช ยวชาญอ สระ เน 8องจากเป นการก อสร างต กใหม ตามแบบ และม การประเม นราคาก อสร างจากทางบร ษ ทสถาปน กผ ร บผ ดในการ ออกแบบแล วโดยม ประมาณการราคาค าก อสร างแล วตามรายละเอ ยดในบ ญช ทางบร ษ ทฯ จ งม ได ม การจ ดท าการประเม น ราคาจากผ เช 8ยวชาญอ สระใดอ ก 4. คด หร อข อเร ยกร องท ม สาระส าค ญซ งอย ระหว างด าเน นการ ไม ม 7. ผลประโยชน หร อรายการท เก ยวข องก นระหว างบร ษ ทจดทะเบ ยนก บกรรมการ ผ บร หาร และผ ถ อห นท ถ อห นท 6ง ทางตรงหร อทางอ อมต 6งแต ร ข 6นไป ไม ม 7

9 Schedule 1 Disclosure of Information Concerning the Acquisition of CMO Public Company Limited and its subsidiary CMO Public Company Limited ( The Company ) would like to inform the Meeting of the Board of Directors No. 4/2012 held on September 13, 2012 has approved for the construction new office building in project Bangkok Creative Playground. This is including new office building of PM Center Co., Ltd.,The Eyes Co., Ltd., which they are CMO s subsidiary company holding 99.99% shares, and the renovation PM Center s present office building to be the headquarter of CMO Public Company Limited. The approximately amount of the project is Baht 166,200,000. By this amount is increasing from Baht 117,140,000 by the approve of the Meeting of the Board of Directors No. 1/2012 which was informed to SET since February 28, The size of the transaction equals 27.76% of the total assets of the Company and its subsidiaries, according to the Transactions classified as a class 2 transaction of the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 20/2551 Re: Rules on Entering into Material Transactions Deemed as Acquisition or Disposal of Assets dated 31th August 2008 and the Notification of the Stock Exchange of Thailand and Re: Disclosure of Information Concerning the Acquisition and Disposition of Assets of Listed Companies B.E The Company will distribute the Information Memorandum to shareholders within 21 days after the disclosure to the SET. Therefore, the Company sets out the details of the transaction as prescribed in the Acquisition Rule as follow: 8

10 1. The date on which the transaction occurs: CMO Public Company Limited ( The Company ) from the Meeting of the Board of Directors No. 4/2012 held on September 13, Details of the Acquired Assets PM Center Company Limited new office building The Eyes Company Limited new office building The renovation PM Center s present office building to be headquarter of CMO Public Company Limited 3. Parties Involved: PM Center Company Limited new office building Buyer: PM Center Company Limited Seller: During the process of suppliers evaluation and selection Construction is expected to begin September July 2013 The Eyes Company Limited new office building Buyer: The Eyes Company Limited Seller: Construction is expected to begin November 2012 The renovation PM Center s present office building to be the headquarter of CMO Public Company Limited Buyer: CMO Public Company Limited Seller: Construction is expected to begin Mid-Year General Characteristics of the Transaction and Total Value of the Acquired Asset. PM Center Company Limited new office building budgeted value is approximately Baht 113,500,000 The Eyes Company Limited new office building budgeted value is approximately Baht 42,700,000 The renovation PM Center s present office building to be the headquarter of CMO Public Company Limited budgeted value is approximately Baht 10,000,000 9

11 The total acquisition price of the project is approximately Baht 166,200,000. Which the size of the transaction equals 27.76% of the total assets of the Company and its subsidiaries calculated from Consolidated Statements of Financial Position as of June 30, According to the Transactions classified as a class 2 transaction of the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 20/2551 Re: Rules on Entering into Material Transactions Deemed as Acquisition or Disposal of Assets dated 31th August 2008 and the Notification of the Stock Exchange of Thailand and Re: Disclosure of Information Concerning the Acquisition and Disposition of Assets of Listed Companies B.E The Company is required to disclose to the SET and to distribute the Information Memorandum to shareholders within 21 days after the disclosure to the SET. 5. Details of asset purchased PM Center Company Limited new office building 2 -storey building including utilities constructed on Title deed no. Chor , with the ownership of the PM Center Company with obligations. It was to secure the loan with Bangkok Bank Public Company. The total acquisition price is approximately Baht 1DE,F00,000. Construction is expected to begin September 2012 July The Eyes Company Limited new office building. 4 -storey building including utilities constructed on Title deed no. Chor , with the ownership of the PM Center Company with obligations. It was to secure the loan with Bangkok Bank Public Company. The total acquisition price is approximately Baht 42,700,000. The construction will start in November The renovation PM Center s present office building to be the headquarter of CMO Public Company Limited To renovation PM Center s present office building on Title deed no. Chor , with the ownership of the PM Center Company with obligations. It was to secure the loan with Bangkok Bank 10

12 Public Company. The total acquisition price is approximately Baht 10,000,000. The construction will start in Mid-Year Total value of consideration and Basis used to determine value of consideration The total acquisition price of assets of the Bangkok Creative Playground is approximately Baht 166,200,000 has been agreed upon between the Company and its subsidiary and the sellers/contractors with both are not related or connected parties, according to the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 21/2551 Re: Rules on the connected transactions and the Notification of the Stock Exchange of Thailand and Re: Disclosure of Information concerning the connected transactions B.E Sources of fund Long term loan form financial institutions within 5-7 years term of payment, about Baht 120,000,000. Company Working Capital about Baht 46,200,000, which these transection will not have any effected to company cash flow. Selling the present building of The Eyes Co., Ltd. No Soi Ladprao 94, Ladprao Rd., Plubpla, Wangthonglang, Bangkok and CMO Plc. No. 1471, 1461 Soi Ladprao 94, Ladprao Rd., Plubpla, Wangthonglang, Bangkok, at present in the process of selling. Henceforth, company will pay the partial of long term loan. Sources of fund from Warrant and ESOP converting. 8. Benefits to the Company as the result of the transaction To be prepare for the business expansion both in Thailand and oversea, especially, the expansion to ASEAN countries. In this occasion, company will have the appropriate venue to Welcome, Event Presentation, Show Case Presentation together with meeting with customer. More than that, these will make the high reputation to group of company. To be the equipment test place before the event To be obtain the increasing of equipment and service in the future 11

13 9. Condition Precedent This transaction is considered as class 2 transactions of the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 20/2551 Re: Rules on Entering into Material Transactions Deemed as Acquisition or Disposal of Assets dated 31th August 2008 and the Notification of the Stock Exchange of Thailand and Re: Disclosure of Information Concerning the Acquisition and Disposition of Assets of Listed Companies B.E The Company is required to report and disclose the transaction details to the Stock Exchange of Thailand and required to distribute a written notice of its decision to enter into a transaction on its shareholders within 21 days from the date of disclosure of information to the Stock Exchange of Thailand. 10. Board of Director s opinion on the transaction The Board of Directors approves the project 11. Opinion of the Board and/or the Audit Committee which is different from the opinion of the Board of Directiors - None 12

14 Schedule 2 Information in the notice served on the shareholders by the listed company. 1. The statement relating to the responsibility of directors with respect to the information in documents sent to the shareholders. Company Board of Directors was considering for the transection of Acquisition/Disposition Notifications. The transaction is reasonable. The clarification information for company shareholders is clarified. Company Board of Directors was approved with cautious considering. 2. Opinion of an independent expert Due to, these project is being construct new building and renovation under the perspective plan. The budget is already forecasted by architect company which has declared in Schedule 1. Therefore, company does not appraise the project by independent appraisal specialist. 3. Pending material lawsuits or claims. - None 4. Interests or connected transactions between the listed company and directors, management and shareholders directly or indirectly holding shares amounting to 10 percent to more, including the nature of the transaction or the interests - None 13

15 Bangkok Creative Playground CMO ฉ?ฯ Plc. 14

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

นโยบายและกฎหมาย ของประเทศสมาช กอาเซ ยนเป าหมาย

นโยบายและกฎหมาย ของประเทศสมาช กอาเซ ยนเป าหมาย นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาช กอาเซ ยนเป าหมาย 3-3 3 นโยบายและกฎหมาย ของประเทศสมาช กอาเซ ยนเป าหมาย ในบทน เป นการสร ปประเด นนโยบายและกฎหมายท เก ยวข องก บการประกอบธ รก จของ ผ ประกอบการ SMEs ได แก กฎหมายการจ

More information

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส 1. ความเป นมา ด วยสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน กรมธ รก จพล งงานได ร บจ

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ****************************

More information

ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ

ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ โรงพยาบาลช มแพ จ งหว ดขอนแก น ๑ หล ง ด วยว ธ การทางอ

More information

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท -1- เอกสารสอบราคาซ อ เลขท 002/2556 โปรแกรมส าเร จร ป 1 รายการ ได แก Microsoft Office Standard 2013 GOL จ านวน 60 ช ด ตามประกาศส าน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ลงว นท 12 ก

More information

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

โครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศท ด น เพ อการบร หารจ ดการระบบท ด น ช วงขยายการด าเน นงานตามต นแบบ

โครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศท ด น เพ อการบร หารจ ดการระบบท ด น ช วงขยายการด าเน นงานตามต นแบบ โครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศท ด น เพ อการบร หารจ ดการระบบท ด น ช วงขยายการด าเน นงานตามต นแบบ กรมท ด นได ร บอน ม ต จากคณะร ฐมนตร ให ด าเน นงานต นแบบโครงการพ ฒนาระบบ สารสนเทศท ด นเพ อการบร หารจ ดการระบบท ด

More information

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ข อกาหนดการจ าง (Term Of Reference) โครงการศ กษาเพ อจ ดทาแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) ------------------------------------------------------

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น

ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น รายงานโครงการหมายเลข IE 2010_19 ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น นางสาวจ นทร ส ดา ผ นอากาศ เลขประจาต ว 503040311-5

More information

ศ กษาป ญหาการจ ดการว สด และอ ปกรณ ท ส งผลต อ งานก อสร างของห างห นส วนจำก ด แฟค 99 เอ นจ เน ยร ง

ศ กษาป ญหาการจ ดการว สด และอ ปกรณ ท ส งผลต อ งานก อสร างของห างห นส วนจำก ด แฟค 99 เอ นจ เน ยร ง ศ กษาป ญหาการจ ดการว สด และอ ปกรณ ท ส งผลต อ งานก อสร างของห างห นส วนจำก ด แฟค 99 เอ นจ เน ยร ง ส พจน วงศ คำล อ บทค ดย อ งานว จ ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาค นคว า ว เคราะห หาป ญหาและสาเหต ท ก อให เก ด

More information

การศ กษาค าอานวยการในโครงการก อสร างอาคารส งในเขตกร งเทพมหานคร CONSTRUCTION OVERHEAD COST OF TALL BUILDING IN BANGKOK

การศ กษาค าอานวยการในโครงการก อสร างอาคารส งในเขตกร งเทพมหานคร CONSTRUCTION OVERHEAD COST OF TALL BUILDING IN BANGKOK การศ กษาค าอานวยการในโครงการก อสร างอาคารส งในเขตกร งเทพมหานคร CONSTRUCTION OVERHEAD COST OF TALL BUILDING IN BANGKOK วรวรรณ เทพจ นทร VORAVARN DEBACHANDRA ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร

More information

รายงานผลการด าเน นงาน/โครงการส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป งบประมาณ 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งบประมาณ ป ๒๕๕7 1,550

รายงานผลการด าเน นงาน/โครงการส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป งบประมาณ 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งบประมาณ ป ๒๕๕7 1,550 รายงานผลการด าเน นงาน/ส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งาน//ก จกรรม 1. ทางพ เศษสายศร ร ช-วงแหวน รอบนอกกร งเทพมหานคร 27,022 (เง นอ ดหน น ค าจ ด กรรมส ทธ ท ด

More information

สารบ ญ CONTENTS ANNUAL REPORT 2014 CREATIVE CONTENT PROVIDER

สารบ ญ CONTENTS ANNUAL REPORT 2014 CREATIVE CONTENT PROVIDER CONTENTS สารบ ญ ANNUAL REPORT 2014 CREATIVE CONTENT PROVIDER 11 Message from Chairman of the Board & Executive Chairman 11 12 19 20 24 26 30 34 44 57 60 63 67 68 70 71 สารจากประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบร

More information

วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 6 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 6

วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 6 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 6 สภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอาเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน Construction Management Business in Khueang nai District, Ubon Ratchathani Province กนกวรรณ โกศล a * ก ตต มา จ งส วด, Ph.D. b a บร

More information

รายงานการดำเน นงานตามนโยบายกำก บด แลก จการของ การประปานครหลวง (Corporate Governance Policy Statement)

รายงานการดำเน นงานตามนโยบายกำก บด แลก จการของ การประปานครหลวง (Corporate Governance Policy Statement) รายงานการดำเน นงานตามนโยบายกำก บด แลก จการของ (Corporate Governance Policy Statement) เพ อให ได ม การบร หารจ ดการท ด ม ความโปร งใส ตรวจสอบได สามารถดำเน นก จการได บรรล ตามว ตถ ประสงค ท ม งให บร การประชาชนได

More information

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง ศ นย ก าก บด แลการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ สารบ ญ บทท หน า 1. บทน า 1 2. น ยามค าศ พท 3 2.1 หน วยงานของร ฐ 3

More information

การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย

การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส

More information

ขอบเขต (Terms of Reference: TOR) การจ างจ ดงาน ประช มสม ชชาว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม คร งท 10

ขอบเขต (Terms of Reference: TOR) การจ างจ ดงาน ประช มสม ชชาว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม คร งท 10 เอกสารแนบท ายเอกสารประกวดราคาจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ข อ 1.1 ขอบเขต (Terms of Reference: TOR) การจ างจ ดงาน ประช มสม ชชาว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม คร งท 10 1. หล กการและเหต ผล จากการท ประเทศไทยได

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน

ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการลงท น ลงว นท. ----------------------------------------------

More information

น าหน ก ร อยละ. ต วช ว ดผลส าเร จของงาน (KPIs) เป าหมายผลส าเร จ ของงาน แหล งข อม ล เกณฑ การว ด

น าหน ก ร อยละ. ต วช ว ดผลส าเร จของงาน (KPIs) เป าหมายผลส าเร จ ของงาน แหล งข อม ล เกณฑ การว ด บ นท กข อตกลงต วช ว ดและค าเป าหมายการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ระหว าง อธ บด กรมการพ ฒนาช มชน ก บ รองอธ บด กรมการพ ฒนาช มชน รอบการประเม นท ๑ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑ ต ลาคม ๒๕๕๖ ๓๑ ม นาคม ๒๕๕๗) เป าหมายผลส

More information

TOR ว าจ างบร หาร 2012 Asian Conference. จ ดท าโดย สตท.

TOR ว าจ างบร หาร 2012 Asian Conference. จ ดท าโดย สตท. ขอบเขตการจ างบร หารการประช มส มมนา (Term of Reference) โครงการประช มส มมนาผ ตรวจสอบภายในภาคพ นเอเช ย ประจ าป ค.ศ. 2012 (2012 Asian Conference of the Asian Confederation of the Institute of Internal Auditor

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

รายงานประจำป 2555/2556

รายงานประจำป 2555/2556 รายงานประจำป 2555/2556 (ป บ ญช ส นส ดว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) ANNUAL REPORT 2012/2013 (Fiscal year ended February 20, 2013) 50% of global GDP will be in Asia by 2050 Asian urbanization THB 2 trillion logistic

More information

การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย

การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ศวกรรมศาสตรมหาบ

More information