VOL.19 IN FOCUS : WIZARDRY OF ARCHITECTURE GREEN STYLE : ECO+MOBILE RESORT POSSIBILITY : JACK OF ALL TRADE UNLOCK : HEART TALK

Size: px
Start display at page:

Download "VOL.19 IN FOCUS : WIZARDRY OF ARCHITECTURE GREEN STYLE : ECO+MOBILE RESORT POSSIBILITY : JACK OF ALL TRADE UNLOCK : HEART TALK"

Transcription

1 THE MOST ADMIRED COMPLIMENTARY DESIGN MAGAZINE VOL.19 JULY - SEPTEMBER DESIGNING THE FUTURE IN FOCUS : WIZARDRY OF ARCHITECTURE GREEN STYLE : ECO+MOBILE RESORT POSSIBILITY : JACK OF ALL TRADE UNLOCK : HEART TALK

2 EDITOR S VIEW

3 EDITOR S VIEW SCI-FI MOVIES REFLECTS HOW WE IMAGINE OUR FUTURE TO BE SPACESHIPS, STRANGE COSTUMES AND WAYS OF LIFE THAT SEEM TOO OUTRAGEOUS TO BE TRUE. DESIGNERS HAVE BEEN RAKING THEIR BRAINS TO MAKE THEIR VISION A REALITY. ภาพยนตร แนวว ทยาศาสตร ส วน ใหญ สะท อนให เราเห นจ นตนาการ ถ งโลกอนาคตผ านยานอวกาศ เคร องแต งกายแปลกตา และว ถ ช ว ต ท ล วนแล วแต ไม น าจะเป นไปได ในโลก แห งความจร ง ส งเหล าน ได กระต น บรรดาน กค ดน กออกแบบให ใช ม นสมองของพวกเขาเพ อขบค ด และสรรค สร างโลกแห งอนาคตให กลายเป นจร งได Undeniably one of the most Prominent cutting-edge work of the decade, the projects by the witch of architecture Saha Hadid. 8HOURS talks about how she magically transformed abstract ideas into solid and striking shapes and forms, for example, the London Aquatics Centre for the 2012 Olympic Games, private Capital Hill residence in Moscow and the Performing Arts Centre on the Saadiyat Island in Abu Dhabi, UAE, which showcases her signature deconstructivism design resembling a spaceship about to plunge into the sea. These futuristic design ideas aren t just blooming everywhere else, but also here in Thailand. Pitupong Chaowakul, an architect who founded Supermachine Studio, is also inspired by his observations of things and global incidents, resulting in projects like Pangolin House and Super Bowl Project which centred around the ideas of living in harmony with water regardless of the changing circumstance. Read more about his projects in our Possibility column. We also talk about an office design project that placed equal importance on the design as well as creating a friendly and happy environment for staffs to work in, where they got involved in the furniture selection to fit their daily use. Check out My Space + My Design column to see how Tint Design Studio meets the challenge of designing a new office for an international client like DKSH (Thailand) Limited. You can now read the new issues of 8HOURS on our website or through our newly launched ios application for ipad, INCITE by ROCKWORTH. Simply visit Apple App Store to download let s get savvy and ready for the future! ผลงานการออกแบบแนว Futuristic ท เด นช ดท ส ดใน ตอนน คงหน ไม พ นผลงานของแม มดแห งวงการ สถาป ตยกรรม ท 8HOURS น ำเสนอผ านคอล มน In Focus ซาฮา ฮาด ด สามารถร ายมนต เสกส งท เคยเป นเพ ยงจ นตนาการให กลายเป นผลงานร ปธรรม แนวอนาคตได อย างน าอ ศจรรย เช น ศ นย ก ฬาทางน ำ แห งลอนดอนในโอล มป กป 2012 บ านพ กแคป ตอล ฮ ลล เรสซ เดนซ ในกร งมอสโคว ศ นย แสดงศ ลปะ กร งอาบ ดาบ บนเกาะซาด ย ด ประเทศสหร ฐอาหร บ เอม เรตส ซ งเธอออกแบบให ต วอาคารด ล นไหล ราวก บ ยานอวกาศท ก ำล งจะพ งลงส ทะเล แนวค ดการออกแบบเพ ออนาคตไม ได เก ดข น ในต างประเทศเท าน น ค ณป ต พงษ เชาวก ล สถาปน ก ผ ก อต งซ เปอร แมชช น สต ด โอ เป นอ กน กค ดท ได แรงบ นดาลใจอ นแรงกล าจากการต งค ำถามก บส งท เก ดข นรอบต วรวมไปถ งส งท เก ดข นรอบโลก ซ งก อ ให เก ดโครงการอย าง บ านหน น ำ และ เม องใหม ท ม ห วใจหล กว าด วยเร องของช มชนท สามารถอย ก บน ำ ได ไม ว าจะเก ดอะไรข น ส วนเบ องหล งไอเด ยของเขา ผ น จะเป นอย างไร ต ดตามรายละเอ ยดได ใน คอล มน Possibility คร บ ส วนโครงการออกแบบส าน กงานในบ านเรา นอกจากจะค าน งถ งความสวยงามแล ว ย งสร างสรรค สถานท ท างานเพ อเอ อให พน กงานท กคนท างานอย าง ม ความส ข และม ส วนร วมในการเล อกใช อ ปกรณ ส าน กงานอย างท พวกเขาต องการ ในคอล มน My Space + My Design บร ษ ทออกแบบตกแต ง Tint Design Studio ได ตอบโจทย การออกแบบตามแนวค ด น ให ก บโฉมใหม ของส าน กงานระด บสากลอย าง บร ษ ท ด เคเอสเอช (ประเทศไทย) จำาก ด ได ตรงใจ อ นแสดงให เห นแนวค ดสม ยใหม ส าหร บออฟฟ ศแห ง อนาคตอ นจะสร างประส ทธ ภาพในการท างานให เก ด ข นภายในองค กรอย างย งย น ส ดท ายน นอกจากท านผ อ านจะต ดตามน ตยสาร 8HOURS ได จากทางเว บไซต ของเราแล ว เราย งเป ดต ว INCITE by ROCKWORTH, IOS application for ipad ซ งสามารถดาวน โหลดแอพพล เคช นได ท Apple App Store หร อสแกน QR Code ซ งเป นช องทาง ใหม ล าส ด ตอบร บกระแสแห งโลกอนาคตไป พร อมๆ ก นด วยคร บ Chakrit Vorachacreyanan Executive Vice President ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED 3

4 CONTENT EDITOR S VIEW P. 03 RADAR Novomania Art Copenhagen 100% Design P. 04 IN FOCUS Wizardry of Architecture GREEN STYLE Eco + Mobile Resort P. 06 P. 08 NOVOMANIA JULY 2013 SHANGHAI ART COPENHAGEN 30 AUGUST - 1 SEPTEMBER 2013 COPENHAGEN MY SPACE + MY DESIGN Happy Working at DKSH POSSIBILITY Jack of All Trade UNLOCK Heart Talk GISMO Floor Plan Light Switch Document Extractor Combi Monitor 1limit Faucet ROCKWORTH New Touch Point INCITE By Rockworth P. 10 P. 16 P. 20 P. 22 P. 23 One of China s largest and most prominent trade show, NOVOMANIA brings together a wide range of premium fashion items or even real estate, from the East to the West. The fair caters Shanghai s avid shoppers and is also an excellent trading platform for designers, fashion brands and leading department stores merchandisers which will lay down a solid ground for the Chinese s fashion industry to grow upon. งานแสดงส นค าท ย งใหญ และน าจ บตามองท ส ดของ จ นในขณะน NOVOMANIA ได รวบรวมเอาส ดยอด ส นค าแฟช นจากแบรนด ด งๆ หร อแม แต อส งหาร มทร พย ท งจากซ กโลกฝ งตะว นออกและตะว นตกมาจ ดแสดง ไว ด วยก นได อย างลงต ว นอกจากจะถ กใจบรรดา น กซ อและสร างความต นตาต นใจกลางกร งเซ ยงไฮ แล ว ย งเป นศ นย กลางการพบปะแลกเปล ยนระหว าง น กออกแบบ เจ าของแบรนด ฝ ายจ ดซ อของห างสรรพ ส นค าช อด งต างๆ ซ งถ อเป นการสร างรากฐานในเร อง ค ณภาพให ก บวงการแฟช นค ณภาพในประเทศจ น คร งส าค ญด วย Art Copenhagen, the largest contemporary arts exhibition in Scandinavia, will display works from Danish and over 500 international artists including upcoming talents who has never exhibited anywhere before. The exhibition has been well received by arts collectors and enthusiasts from all over the world. This is a great opportunity to enjoy masterpieces from Nordic galleries and the best selection from other 71 galleries worldwide. ถ อเป นงานแสดงศ ลปะร วมสม ยช นน าท ใหญ ท ส ดใน แถบสแกนด เนเว ย ในป น Art Copenhagen 2013 ค ดเล อกผลงานจากศ ลป นชาวเดนมาร ก และศ ลป น ช นน าจากท วโลกราว 500 คน มาจ ดแสดงไว รวมก น รวมถ งศ ลป นร นใหม ซ งไม เคยจ ดน ทรรศการมาก อน Art Copenhagen 2013 ได ร บการยอมร บอย างส ง จากน กสะสมและผ น ยมงานศ ลป ท วโลก นอกจากจะ เป ดประสบการณ ในการเย ยมชมงานศ ลปะแถวหน า จากแกลเลอร ในแถบสแกนด เนเว ยแล ว ย งม ผลงาน จากแกลเลอร อ กกว า 71 แห งท วโลก ท มาร วมจ ด แสดงผลงานในคร งน อ กด วย 4

5 RADAR 100% DESIGN SEPTEMBER 2013 LONDON YOUR WORLD, REIMAGINED NOW - 16 AUGUST 2013 COMPETITION The annual Mecca for designers, 100% DESIGN is a contemporary home decor and furniture fair which is held every year at Earl Court Exhibition Centre, London, UK. Held since 1995 as part of the London Design Festival, the exhibition is packed with award winning pieces in interior, office, kitchen and bathroom categories as well as eco-friendly buildings and design project. It also offers a great introduction opportunity for designers and brands from all over the world. คนร กงานด ไซน ไม ควรพลาดก บงานแสดงส นค า ตกแต งบ านและเฟอร น เจอร ร วมสม ย 100% DESIGN ท จ ดข นเป นประจ ำท กป ณ ศ นย จ ดแสดงน ทรรศการ Earl Court Exhibition Centre กร งลอนดอน ประเทศ อ งกฤษ งานน จ ดต อเน องก นมาต งแต ป 1995 และ เป นส วนหน งของ London Design Festival ซ ง นอกจากจะม การแสดงผลงานท ได ร บรางว ลจาก สาขาตกแต งภายใน ส ำน กงาน ห องคร วและห องน ำ รวมถ งอาคารและด ไซน ท เป นม ตรต อธรรมชาต แล ว ย งเป นเวท แจ งเก ดให ก บด ไซเนอร และแบรนด ส นค า หน าใหม จากท วโลกอ กด วย A callout to all students, professional and amateur architects worldwide with inspiration to take part in a competition to revamp or redesign a building. The submission has to be capable of real-life implantation with actual location of the building and must use Vectorworks or CINEMA 4D software. Under the theme Your World, Reimagined, the competition is divided into four categories: Best Computer Rendering, Best Animation, Best 2D Plan and Best 3D Modelling. The judging panel consists of leading names in architecture and design industries such as Nicholas Dunand, designer and sculptor, architect François Lévy and etc. Winner of the Best Overall Design Concept of all categories will receive US $2,000 Visa gift card. The project winner will be featured on numerous magazines, websites, Facebook, Twitter and YouTube. Submission Deadline: 16 August 2013 ถ งเวลาท น กศ กษา สถาปน กท งม ออาช พและสม คร เล นจากท วโลกท ม ความค ดสร างสรรค ใหม ๆ สม คร เข าร วมแข งข นออกแบบอาคารเก าแก ผ พ ง ให กล บมา ม ช ว ตช วาอ กคร ง โดยผ สนใจสามารถส งผลงานได ท งแบบปร บปร งอาคารเก า หร อออกแบบอาคารใหม ท งหมด แต ม ข อแม ว าจะต องสามารถท าได จร ง โดยผลงานท งหมดต องออกแบบด วยโปรแกรม Vectorworks or CINEMA 4D พร อมระบ ท ต ง สถานท ท ต องการออกแบบให ช ดเจน การแข งข น Your World, Reimagined แบ งออกเป น 4 ประเภทได แก Best Computer Rendering, Best Animation, Best 2D Plan, Best 3D Modelling โดยคณะกรรมการซ งประกอบด วย ผ ม ช อเส ยงคร ำหวอดในวงการสถาปน กและ งานออกแบบจากท กม มโลก อาท น โคล ส ด นานด น กออกแบบและประต มากรช อด ง และสถาปน ก ช อก อง ฟรองซ วส เลว จะต ดส นผ ชนะเล ศจาก ภาพรวมของท กประเภท ซ งจะได ร บรางว ลเป น การ ดของขว ญม ลค า 2,000 เหร ยญสหร ฐฯ นอกจากน ย งได ร บการเผยแพร ผลงานในน ตยสาร เว บไซต เฟซบ ค ทว ตเตอร และย ท บอ กด วย กำาหนดส งผลงาน: ภายในว นท 16 ส งหาคม

6 IN FOCUS WIZARDRY OF ARCHITECTURE IN MODERN ARCHITECTURE INDUSTRY OF THE 21TH CENTURY, NO OTHER STANDS OUT MORE THAN THE GREAT AND INSPIRING ZAHA HADID, WHOSE NAME HAS CAUSED COUNTLESS STIRS FOR OVER THREE SOLID DECADES. With over 950 large building projects in 44 countries worldwide on the list, her name guarantees unique futuristic designs that no one would dare to match. Zaha Hadid, a 63 year-old Iraqi-born British, is one of only few women who has been acclaimed as a world-famous architect in this male-dominated field. She is known for her signature deconstructivism style that conforms to no specific shapes. Her work has won a number of international accolades. In 2004, she was the first woman to receive the Pritzker Architecture Prize, an equivalent of Nobel Prize for architects. In 2008, Forbes hailed her as one of the World s 100 Most Powerful Women. Two years later, her name made it again to the list of 100 influential thinkers in Time magazine. Called the Witch of Architecture, Hadid magically transformed wild imagination into reality with a number of awards to boost. Her impressive portfolio ranges extensively from sport arenas, arts and cultural centres, science centres, museums to courthouses. One of her most well-known projects is the London Aquatics Centre for the London s 2012 Olympic and Paralympic Games a fluid wave-like building with roof made from recyclable materials, it s been celebrated for both its functionality and design. And in the near future, we will get to be marvelled, yet again, at her creation of the National Olympic Stadium for Toyko s 2020 Olympics. The new neo-modern sport stadium is to make its debut at the 2019 Rugby World Cup and will seat 80,000 people under its spacecraft roof with fully adjustable seating for different types of sports. The 50-metre high Bergisel Ski Jump is also a masterpiece done by Hadid in 2002 and has since become the symbol for Innsbruck, Austria a favourite haunt of all extreme sport lovers and a tourist s must-see. Another striking design project that showcases the modern dynamic structure is the Performing Arts Centre on the Saadiyat Island in Abu Dhabi, UAE. This sculptural building that looks like a spaceship plunging into the sea a piece of art in its own right, is currently under construction and will surely become a landmark of the city. Her design at the Heydar Aliyev Centre in Baku, the Republic of Azerbaijan is a leap off the traditional thinking. Just opened last May, the futuristic cultural centre features a dynamic flowing shape and has already been hailed as the modern symbol of the city it has even made its way into the country s postal stamp! One of Zaha s most cutting-edge residential design projects is the Capital Hill Residence in Moscow, Russia. The luxury 22-metre high tower villa, which resembles a Star Wars spaceship, was commissioned by billionaire Vladislav Doronin to impress his supermodel girlfriend Naomi Campbell. Apart from these projects, a number of large-scale constructions which definitely going to leave us impression are on this architecture witch s pipeline, while we believe there are also even a lot more waiting for her to turn them into a reality, too. See more of Zaha Hadid s works at 6

7 IN FOCUS เม อกล าวถ งโลกแห ง สถาป ตยกรรมย คศตวรรษ ท 21 คงไม ม ผลงานออกแบบ ของสถาปน กคนใดม ช อเส ยง และม อ ทธ พลในการสร างแรง บ นดาลใจแก สถาปน กร นหล ง ได มากเท าผลงานของ ซาฮา ฮาด ด อ กแล ว The new National Olympic Stadium for Tokyo s 2020 Olympics under its spaceship roof. The Performing Arts Centre in Abu Dhabi dynamic yet powerful design. ซาฮา ฮาด ด ช อน ได สร างความส นสะเท อนแก วงการ สถาป ตยกรรมมานานน บสามทศวรรษ โครงการใด ท ม ช อของเธอปรากฏในฐานะสถาปน ก ม นใจได เลย ว าผลงานน นไม ธรรมดาอย างแน นอน ความหว อหวา แหวกแนวไม เหม อนใครในผลงานการออกแบบ อาคารขนาดใหญ ของเธอม มากกว า 950 โครงการ ต งตระหง านอวดโฉมอย ในประเทศต างๆ ท วโลก มากถ ง 44 ประเทศ ซาฮา ฮาด ด สถาปน กหญ งชาวอ ร ก-อ งกฤษ ว ย 63 ป เป น ผ หญ ง ไม ก คนท ก าวข นมาเป น สถาปน กช นแนวหน าของโลก เธอม ช อเส ยงในการ ออกแบบอาคารแนว Deconstructivism ท ไม ย ดต ด ก บร ปแบบตายต ว และคว ารางว ลการออกแบบระด บ นานาชาต มาแล วหลายคร ง ในป ค.ศ ฮาด ด เป นผ หญ งคนแรกท ได ร บ Pritzker Architecture Prize รางว ลส าค ญท เปร ยบเสม อนรางว ลโนเบลส าหร บ วงการสถาป ตยกรรม เม อป ค.ศ น ตยสาร ฟอร บสจ ดให ฮาด ดเป นหน งใน 100 ผ หญ งผ ทรง อ ทธ พลท ส ดในโลก สองป ถ ดมาช อของเธอก ต ด หน งใน 100 บ คคลท ม อ ทธ พลในหมวดหม น กค ด จากน ตยสารไทม ฮาด ดได ช อว าเป นแม มดแห งวงการ สถาป ตยกรรม ผ สามารถเสกส งท เคยเป นเพ ยง จ นตนาการให กลายเป นจร งได อย างน ามห ศจรรย แต ละโครงการท เจ าของบร ษ ทสถาปน ก Zaha Hadid Architects ผ น สรรสร างล วนแต เป น ผลงานระด บมาสเตอร พ ซท งส น โดยเฉพาะผลงาน การออกแบบอาคารขนาดใหญ แนว Futuristic หร อ สถาป ตยกรรมแห งโลกอนาคตท ม เอกล กษณ โดดเด น น าท ง และหลากหลาย ไม ว าจะเป นสนามก ฬา ศ นย ว ฒนธรรมและศ ลปะ พ พ ธภ ณฑ ศ นย ว ทยาศาสตร รวมไปถ งอาคารศาล หน งในงานออกแบบสนามก ฬาของฮาด ดท ได ร บการกล าวถ งมากท ส ดและกลายเป นส ญล กษณ ของ กร งลอนดอนไปอ กแห งเม อไม นานมาน ก ค อ ศ นย ก ฬา ทางน ำแห งลอนดอนในมหกรรมก ฬาโอล มป กและ พาราล มป กฤด ร อนเม อป 2012 ล กษณะอาคารร ปทรง หล งคาโค งร ปคล นท สวยงามน าต นตาต นใจ ซ งใช ว สด ร ไซเค ลคร งหน งเพ อท ำหล งคา น บเป นผลงานท ประสบความส ำเร จอย างมากท งด านประโยชน ใช สอย และความสวยงาม นอกจากน เราย งจะม โอกาสได ยลโฉมผลงาน ออกแบบสนามก ฬาแนว Futuristic ส ดอล งการของ สถาปน กหญ งคนน อ กคร งท กร งโตเก ยว ไม ว า ประเทศญ ป นจะได ร บการค ดเล อกให เป นเจ าภาพ จ ดการแข งข นก ฬาโอล มป กในป 2020 หร อไม สนามก ฬาแห งชาต แห งใหม ณ กร งโตเก ยว ได ม ก าหนดเป ดในป 2019 ส าหร บจ ดการแข งข นก ฬาร กบ เว ลด ค พ แบบอาคารร ปทรงโค งเพร ยวราวก บยาน อวกาศของฮาด ดชนะการประกวดให เป นแบบของ สนามก ฬาแห งชาต แห งใหม แบบครบวงจร จ ผ ชม ได มากถ ง 8 หม นคน และท น งของผ ชมท งหมด สามารถปร บได เพ อรองร บการชมก ฬาหลากหลาย ประเภท ลานกระโดดสก แบร จ เซล ความส ง 50 เมตร ก เป นอ กหน งผลงานช นเย ยมของฮาด ด เม อป 2002 และในป จจ บ นได กลายเป นส ญล กษณ ของเม อง อ นส บร ค ประเทศออสเตร ย ซ งเป นสถานท ส ดโปรด ของบรรดาผ น ยมก ฬาเอ กซ ตร มซ งน กท องเท ยว ส วนใหญ ไม ยอมพลาด The Heydar Aliyev Centre in the Republic of Azerbaijan which has appeared on the postal stamp. The Capital Hill Residence, a luxury private villa in Moscow, was designed to look resemble to a spacecraft. ส วนผลงานออกแบบศ นย แสดงศ ลปะท หว อหวา น าท ง ส อถ งสถาป ตยกรรมแห งโลกอนาคตได เป น อย างด ค อ ศ นย แสดงศ ลปะกร งอาบ ดาบ ประเทศ สหร ฐอาหร บอ ม เรตส บนเกาะซาด ย ด ถ อเป น งานประต มากรรมช นหน งก ว าได ฮาด ดออกแบบ โครงสร างให ด ล นไหล ม อ สระแต ทรงพล ง ราวก บ เคล อนไหวได ต วอาคารคล ายยานอวกาศท ก าล งจะ พ งลงส ทะเล ขณะน อย ในระหว างการก อสร าง หาก อาคารน สร างเสร จก จะกลายเป นอ กหน งสถานท ส าค ญของกร งอาบ ดาบ อย างแน นอน ต วอย างผลงานออกแบบท น าประท บใจ ไม แพ ก น ก ค อ ศ นย ว ฒนธรรมเฮย ดาร อะล เยฟ เม องบาก สาธารณร ฐอาเซอร ไบจาน งานน ฮาด ด ได ฉ กแนวค ดแบบด งเด มโดยส นเช ง ด วยการออกแบบ ศ นย ว ฒนธรรมให ม ร ปทรงอาคารท ด ล นไหล ด จ ระลอกคล น ลายเส นโค งด ล ำย ค ถ งแม เพ งม พ ธ เป ด อย างเป นทางการไปเม อเด อนพฤษภาคมป ท ผ านมา แต ศ นย ว ฒนธรรมแห งน ได กลายเป นส ญล กษณ แห ง ความท นสม ยของเม องบาก ไปเร ยบร อยแล ว ย นย น ได จากภาพของอาคารท ปรากฏบนแสตมป น นเอง ส วนผลงานการออกแบบอาคารพ กอาศ ยท จ ด ว าม ความเป น Futuristic มากท ส ดของฮาด ดในเวลา น ก ค อ แคป ตอล ฮ ลล เรสซ เดนซ ในกร งมอสโคว ประเทศร สเซ ย บ านพ กส ดล ำร ปทรงหอคอย หน าตา คล ายยานอวกาศแบบในภาพยนตร สตาร วอร ส ส งถ ง 22 เมตร หล งน วลาด สลาฟ โดโรน น มหาเศรษฐ ชาวร สเซ ยต องการให ฮาด ดออกแบบให แฟนสาว นาโอม แคมป เบลล ประท บใจและร ส กเหม อนอย ในอวกาศ นอกจากส ดยอดผลงานด งกล าวแล ว ย งม โครงการส งก อสร างขนาดใหญ แห งโลกอนาคตท น าท ง อ กมากมายท แม มดแห งสถาป ตยกรรมผ น สามารถ เสกให กลายเป นจร ง และม อ กจ านวนไม น อยท รอคอยเวทมนตร จากเธอเพ อปรากฏโฉมบนโลกใบน ต ดตามผลงานของซาฮา ฮาด ดได ท 7

8 GREEN STYLE ECO + MOBILE RESORT Simply put, Looper looks like a Mongolian s Nomadic tent. Besides it has more functions of design that cater luxurious adventurers while adding bonus of being extremely environmentally-friendly at the same time. From the outside, Looper reflects an inspiration of a caterpillar. But when you look inside, its environmental aspect has been taken in seriously. The orthogonal structure uses a small volume of structural durable and recyclable fabric that emits no volatile organic compounds harming your health and the environment. It also glows like a firefly during the night. Designed with ultimate comfort in mind, this 10 X 4 X 3 metres space is well-ventilated and equipped with en-suite bathroom and A CHILDHOOD FANTASY OF OWNING A SMALL COTTAGE ON THE BEACH A SMALL PRIVATE WORLD THAT YOU CAN BRING WITH YOU ANYWHERE. THIS IS NO LONGER A DREAM. BUT WHEN SOMEONE ASKS YOU TO GO CAMPING, YOU MIGHT SUDDENLY QUESTION IF YOU ARE REALLY UP FOR IT, HOW WILL YOU WASH, AND ETC. NOMADIC RESORTS, A GROUP OF EXPERTS FROM VARIOUS FIELDS WHO SPECIALISE IN DESIGNING ECO-RESORTS HAVE NOW MADE THIS POSSIBLE WITH LOOPER. shower with solar hot water, an air-conditioned sleeping area, a desk corner and a living area with daybed and LCD screen for a real movie night out or you can simply enjoy a good read or watch the world go by. The roof of the outdoor deck can be opened and closed at the flick of a switch to ward off unwanted bugs. The Looper can be disassembled and transported to various places, making it ideal of unusual area such as eco-resort at the top of a high cliff. The Looper can be set up, ready-to-use and at the same time in perfect synce with the environment. As Richard Buckminster Fuller, an American architect and theorist, once said, There is nothing in a caterpillar that tells it s going to be a butterfly. Looper may look decidedly simple but with its full-feature functions and environmentally-friendliness, it s ready to take you to your next dream adventure. 8

9 อธ บายง ายๆ เจ า Looper น ก เหม อนก บเต นท พ กแรม ท ชาวมองโกลใช เวลารอนแรมไปย งท ต างๆ แต ฟ งก ช นและการออกแบบน นถ กสร างสรรค ข นมาเพ อ ตอบสนองความต องการของน กท องเท ยวท ต องการ ผจญภ ยแต ก ย งร กความสะดวกสบาย แต ท มากไปกว าน น ค อการออกแบบท เป นม ตรก บส งแวดล อมอย างมาก แค มองเผ นๆ จะร ส กได ว า Looper ได ร บ แรงบ นดาลใจมาจากหนอนแก วซ งด เข าก บธรรมชาต แต จร งๆ แล วม นถ กออกแบบมาอย างม เหต ผลทาง ด านส งแวดล อมด วย เพราะโครงสร างล กษณะน จะใช ว สด ห อห มน อย ว สด ท ว าเป นเส นใยท ม ความ คงทนส งและสามารถน ำมาร ไซเค ลใช ใหม ได ในขณะเด ยวก นก ไม ปล อยสารอ นทร ย ระเหย (Volatile Organic Compounds) ซ งเป นพ ษก บ ส ขภาพและส งแวดล อม นอกจากน ย งเร องแสงได ยามค ำค นเหม อนหนอนห งห อยย กษ อ กด วย แน นอน การออกแบบย งใส ใจในแง ของ ความสะดวกสบาย โดยพ นท ขนาด 10 X 4 X 3 เมตร GREEN STYLE ความฝ นว ยเด กท เราค ดอยากจะเป นเจ าของกระท อมน อย ร มทะเล ม โลกส วนต วใบเล กท สามารถพกพาไปผจญภ ย ด วยท กหนท กแห งไม ได เป นแค ความฝ นอ กแล ว หากแต เวลาม ใครชวนค ณไปท องเท ยวแบบกางเต นท ค ณอาจ เก ดคำาถามข นในใจ เอ...แล วจะอย ได ไหม จะเข าห องน ำ า อย างไร ฯลฯ เพ อตอบโจทย เหล าน Nomadic Resorts กล มน กค ดจากหลากหลายสาขาท ม ความเช ยวชาญ ในการออกแบบอ โคร สอร ทได นำาความฝ นและความจร ง มาบรรจบก นในผลงานท ม ช อว า Looper สามารถระบายอากาศได ด ภายในม ท งห องน ำและ ห องอาบน ำพร อมเคร องท ำน ำอ นพล งงานแสงอาท ตย ม ส วนท เป นห องนอนปร บอากาศ พร อมท งโต ะท ำงาน ด านหน าม พ นท เป ดโล งพร อมเดย เบดและจอ LCD ให ผ พ กใช เป นโรงหน งขนาดย อม หร อจะปล อยเวลา ให ผ านไปช าๆ ด วยการนอนอ านหน งส อ ชมธรรมชาต แบบสบายๆ ก ได พ นท ด านหน าน ย งม โครงตาข าย ท เหม อนฝาครอบป ดลงมาได โดยใช สว ตช ป ดเป ด จ งไม ต องกล วย งหร อแมลงรบกวนในว นพ กผ อน ของเรา เน องจากโครงสร างของ Looper เป นช นส วน ท สามารถถอดประกอบและจ ดส งไปย งท ต างๆ ได จ งเหมาะก บการน าไปต ดต งในพ นท ๆ การก อสร าง แบบธรรมดาไม สามารถท าได อย างเช น การน า Looper มาเป นท พ กในอ โคร สอร ทท ต งอย ในพ นท ส งช น ซ งสามารถขนส งช นส วน Looper มาประกอบ และใช งานได ท นท แถมย งกลมกล นก บธรรมชาต อ กด วย ร ชาร ด บ คม นสเตอร ฟ ลเลอร สถาปน กและ น กค ดชาวอเมร ก นเคยกล าวไว ว า ไม ม อะไรในต ว หนอนผ เส อท บอกค ณว าว นหน งม นจะกลายเป น ผ เส อ ซ งก คงเหม อนก บเจ าเต นท ทรงหนอนแก ว Looper ท ด เผ นๆ เหม อนเร ยบง ายแต แฝงไว ด วย ฟ งก ช นและแนวค ดการออกแบบท เป นม ตรก บ ส งแวดล อมไว มากมาย พร อมพาคนท มาพ กโบยบ น ไปหาความฝ นแห งการผจญภ ยว ยเด กท อาจหลงล ม ไปแล ว Looper s design inspired by a caterpillar. 9

10 MY SPACE + MY DESIGN DKSH (THAILAND) 10

11 MY SPACE + MY DESIGN IT S TYPICAL FOR ANY COMPANY TO EXTEND THE OFFICE SPACE TO ACCOMMODATE THEIR BUSINESS GROWTH. HOWEVER, FOR AN INTERNATIONAL COMPANY LIKE DKSH (THAILAND) LIMITED, IT MEANS A 10-FLOOR OFFICE BUILDING FOR HEALTHCARE PRODUCT DEPARTMENT AND ANOTHER 5-FLOOR FOR TECHNOLOGY BUSINESS DEPARTMENT. THIS 10,000 SQ.M. SPACE IS HOUSE UP TO 2,000 EMPLOYEES. THE PROJECT HAS TO BE COMPLETED WITHIN THE TIME FRAME OF 60 DAYS. THE SUPER TIGHT DEADLINES AND EXCITING CHALLENGE THAT REQUIRES NOT ONLY EXTENSIVE PLANNING BUT ALSO EXCELLENT AND SEAMLESS COOPERATION BETWEEN DKSH (THAILAND) AND ITS PARTNERS. Grey bar DKSH s symbol White, grey, red in a crisp form sums up the corporate character. Given DKSH s Global branding policy that governs the use of colours and materials, Kultida Leenabanchong, Corporate Communications Manager had to be more scrupulous in the choice of decoration. The office s identity reflects DKSH s sense and style from the beechcoloured desk, crisp cut furniture shapes with no curves, especially the Grey Bar which is like DKSH s symbol. Upon a closer look, you will see this grey bar everywhere, for example, on company s collaterals like posters and brochures. The same design in decoration helps align the interior design to the company s branding. With the branding identity issue addressed, the next challenge is building the office that works in accord with 2,000 staffs. This plays another key aspect of the interior design that is reflected through floor plan which allows easy access to the office zone with grouping desk alignment to facilitate interaction between colleagues, foster creative thinking and brainstorming. Another positive response is the installation of staff lockers which not only helps in terms of space management but also looks tidy and provides a sense of privacy for all staffs. Employees were also given a chance to help choosing office furniture such as chairs. They got to test and trial different models, as they are the one who would be really using them regularly. We chose Rockworth because we are confident that they would be able to meet our needs in terms of design, function and quality. However, the project was delayed by Bangkok s flooding crisis in 2011, the project s owner at the time, Thanwadee Yothinparithad, Building & General Admin Manager, Central Services, Building & General Admin was the main contact point who facilitated great collaboration with all involving parties to ensure a timely project completion, and Rockworth successfully met the production timeline and delivered quality work as agreed. This precise choice of decoration design answers both the corporate identity and functional challenges, making DKSH (Thailand) Limited not only an office building but also a creative space for its people that will help moving company forward. Crisp cut furniture without curves. 11

12 MY SPACE + MY DESIGN อาจด เป นเร องธรรมดาหากจะม การขยายพ นท สำาน กงานเพ อ รองร บการขยายต วและเต บโตของบร ษ ท แต สำาหร บบร ษ ทท ได ร บการยอมร บในระด บสากลอย าง ด เคเอสเอช (ประเทศไทย) ผ นำาในการให บร การด านการขยายตลาดในเอเช ย น นหมาย ถ งการดำาเน นงานตกแต งอาคารสำาน กงานขนาด 10 ช นของ หน วยธ รก จผล ตภ ณฑ เพ อส ขภาพ (Healthcare) รวมถ งอาคาร ขนาด 5 ช นของหน วยธ รก จเทคโนโลย (Technology) บนพ นท 10,000 ตารางเมตร เพ อรองร บพน กงานกว า 2,000 คน ภายใต ระยะเวลาจาก ดเพ ยง 60 ว นเท าน น Kultida Leenabanchong Corporate Communications Manager DKSH (Thailand) Limited 12

13 MY SPACE + MY DESIGN Thanwadee Yothinparithad Building & General Administration, Executive Manager Central Service Building & General Administration DKSH (Thailand) Limited อาคารสาน กงานของ ด เคเอสเอช (ประเทศไทย) ส ำหร บ 2 หน วยธ รก จน จ งน บเป นอ กหน งความ ท าทาย ท ไม เพ ยงแต จะต องม การวางแผนอย างร ดก ม แต ย งรวมไปถ งการประสานงานท สอดร บก นระหว าง ผ ต งโจทย และผ ตอบค ำถาม ขาว เทา แดง ร ปทรงแบบเคล ยร ค ท ค อส ง ท บ งบอกต วตนท ช ดเจนขององค กร และด วยความท ด เคเอสเอช น นม Global Branding Policy ในการ เล อกใช ส รวมถ งว สด อ ปกรณ ต างๆ อย างพ ถ พ ถ น จ งท ำให ค ณก ลธ ดา ล นะบรรจง ผ จ ดการฝ าย ส อสารองค กร บร ษ ท ด เคเอสเอช (ประเทศไทย) ย งต องเพ มความละเอ ยดในเล อกใช อ ปกรณ ตกแต ง เป นอย างมาก เห นได จากสไตล ของออฟฟ ศต งแต ก าวเข ามาก สามารถส มผ สได ท นท ว าน ค อต วตนของ ด เคเอสเอช ท สะท อนผ านโทนส บ ชของโต ะ ร ปทรง เฟอร น เจอร แบบเคล ยร ค ทไม ม แนวโค งมน โดยเฉพาะ อย างย ง Grey Bar ท เปร ยบเสม อนส ญล กษณ ของ ด เคเอสเอช ถ าลองส งเกตจะพบว าในช นงานล วนม แถบบาร ปรากฏอย อาท โปสเตอร โบรช วร ฉะน น เม อแถบบาร น ม การจ ดวางไว อย างเหมาะสมลงต ว จ งท ำให องค ประกอบท งหมดภายในต วอาคารล วนม ล กษณะท สอดร บก บแบรนด งของด เคเอสเอชเป น อย างด โจทย แรกในการร กษาภาพล กษณ ของแบรนด ง ล ล วงไปแล ว โจทย ใหญ ต อมาก ค อ การเป นส ำน กงานท ม บรรยากาศสอดร บก บการท ำงานของพน กงานท ง 2,000 คน ซ งก ค อการค ำน งถ งความส ขในการ ท ำงานของพน กงานน นเอง จ ดน จ งเป นอ กหน งห วใจ หล กของการออกแบบตกแต ง โดยได สะท อนผ านการ วางผ งอาคารแต ละช นท พน กงานจะสามารถเข าส ส วน ของออฟฟ ศได อย างสะดวก ม การจ ดพ นท โต ะท ำงาน แบบกล มเพ อเพ มปฏ ส มพ นธ ก นระหว างเพ อนร วมงาน เก ด Creative Thinking จ ดประกายความค ดใหม ๆ ม พล งงานในการท ำงาน และอ กจ ดท ค อนข างจะได ร บการตอบร บท ด ก ค อ การแก ป ญหาพ นท จ ำก ดด วย การต ดต ง ล อกเกอร เพ อเก บอ ปกรณ ส วนต วของ พน กงานท นอกจากจะเพ มความเป นระเบ ยบแล ว ย ง ตอบโจทย เร องความเป นส วนต วอ กด วย นอกจากน ย ง เป ดโอกาสให พน กงานได เล อกอ ปกรณ ส ำน กงานด วย ตนเอง ยกต วอย างเช น เก าอ ท ม ต วอย างมาให ได เล อกและทดสอบลองใช งานจร งอ กด วย เพราะ พน กงานค อผ ท อย ก บส งเหล าน อย างแท จร ง การท เราเล อก Rockworth เข ามาก เพราะ ม นใจว าม เฟอร น เจอร ท ตอบโจทย ความต องการของ เราได ไม ว าในด านร ปแบบ ฟ งก ช นการใช งานและ ค ณภาพ กว าผลงานท งหมดจะล ล วงออกมาเป นอาคาร ท เราเห นอย น ต วแปรส ำค ญเก ดข นค อ มหาอ ทกภ ย 2554 ท ท ำให งานสะด ดลง โดยในการควบค มด แล การด ำเน นงานน น ค ณธ นวด โยธ นปร ท ศน ผ จ ดการ อาคารและธ รการท วไป บร หารงานส วนกลาง ฝ ายอาคารและธ รการท วไป ได ท ำหน าท เป นส อกลาง ในการประสานงานแต ละจ ด ซ งได ร บความร วมม อ จากท กฝ ายเพ อช วยก นหาทางแก ไข โดยม เป าหมาย เด ยวก นค อการสานต อโปรเจ คต น ให เสร จส นสมบ รณ ตรงตามเวลาท ก ำหนดไว ซ งด านอ ปกรณ ส ำน กงาน Rockworth ก ได สร างความม นใจว าสามารถผล ต เพ อรองร บความต องการได ตรงเวลาอย างแน นอน ด วยความช ดเจนในการออกแบบตกแต งน เอง ท เป นค ำตอบในท กโจทย ไม ว าจะเป นด ไซน ท บ งบอก บ คล กองค กร ฟ งก ช นการใช งานท ครบถ วนลงต ว จนท ำให ด เคเอสเอช (ประเทศไทย) ไม ได เป นเพ ยง แค อาคารส ำน กงาน แต ย งเป นเสม อนพ นท แห งการ สร างสรรค ของพน กงานท กคนได ร วมข บเคล อน องค กรไปด วยก นอย างเต มภาคภ ม Pantry area for relaxing atmosphere. Grouping desk alignment in Call Centre department is required to facilitate interaction between staffs and encourage them to work efficiently. 13

14 MY SPACE + MY DESIGN BEHIND THE SUCCESSFUL SPACE & DESIGN TRUSTED BY INTER- NATIONAL COMPANY LIKE DKSH (THAILAND) LIMITED FOR THE COMPANY S LARGE-SCALE PROJECT, TINT DESIGN STUDIO DOESN T FAIL TO DELIVER WORK THAT IS PERFECTLY SPOT-ON AND IMPRESSIVE AT THE SAME TIME. 14 The two head honchos for the DKSH office s decoration right off the beginning of the project, Thongake Horsiritham and Denphong Duangpattra shared their views on this excellent achievement from different perspectives. Denphong, Design Consultant, who was in charge of the whole project said it was one of his biggest challenges he has ever faced. It was very challenging and exciting for me as DKSH is a large international company with strong identity and there are diverse internal systems in each department. These are factors that need to be taken into account, not to mention the unexpected flooding. So we had to constantly keep pushing hard with tight deadlines and construction problems we faced during the time. Nonetheless, the collaboration between teams was remarkable, namely DKSH (Thailand), the construction contractor and Rockworth. Starting from the overall building concept, there s a branding guideline which we integrated with our design for more distinctive look. While I managed the overall project, Thongake worked on the details, especially collaborating to meet DKSH s requirements. There was also Dilok who chipped in to help with the presentations. Personally as a designer, I think the decoration gives the place a warmer atmosphere with a touch of elegance and style. In addition to this, we also worked hard on maximising the use of limited space. An excellent example would be the Call Centre area although there are a large number of staff there, the recreational area was added as well as the pantry in each floor which has been designed as a common area for friendly conversational and relaxing feel. Thongake, Senior Interior Designer, helped facilitate project collaboration, added on the design aspect, The project is highly diverse, we had to find a common ground for their needs that not only looks good but also meets their functional usage. We created rendered images of the whole floor and started adding the brand s colours white, grey and red, into it. When everyone saw the inclusive picture, it s easier to achieve a solid outcome. As Denphong mentioned earlier, the

15 MY SPACE + MY DESIGN pantry, which is a communal space, uses the colour red for liveliness and vibrancy, while there are other design procedures in each department such as small meeting rooms which is simple yet unique. Even though this was his first project, Dilok Kuwangkadilok, Interior Designer, also played a significant role in pushing the project forwards, especially in terms of adding interesting design gimmicks to the project. We tried to add something unique into it, for example, using glasses or adding slopes to plain vertical walls. These small details make the interior feels more refreshing without jarring the brand s identity, he said. Our team thinks this project is one big studying book as we got to learn so many different things. It was such an incredible journey, together with DKSH (Thailand) Limited, Design Profile, Tint Design Studio and Rockworth and other related teams. Although the project has been successfully completed, the impression and pride to be part of it still hasn t faded. ในฐานะท ได ร บความไว วางใจ จากองค กรระด บสากล อย าง บร ษ ท ด เคเอสเอช (ประเทศไทย) จำาก ด ให ด แล งานสเกลใหญ Tint Design Studio จ งท มเทอย างเต ม กำาล งเพ อสร างผลงานท ตอบโจทย และตรงใจ อย างสมบ รณ แบบท ส ด Thongake Horsiritham Senior Interior Designer Design Profile Co., Ltd. เม อสองห วเร อใหญ ในการออกแบบตกแต งออฟฟ ศ ของด เคเอสเอช (ประเทศไทย) ต งแต ต นจนจบ ค ณทองเอก หอศ ร ธรรม และ ค ณเด นพงษ ดวงพ ตรา ได ม โอกาสมาน งพ ดค ยถ งผลงานท เสร จส นลงไปแล ว ท งค ต างก ม ม มมองต อโปรเจ คต น ได น าสนใจไม แพ ก น เร มท ค ณเด นพงษ ท เป นผ ควบค มองค รวมของงานก ยกให โปรเจ คต น เป นความท าทายคร งใหญ ท ส ดคร ง หน งในการท ำงาน ส ำหร บผมถ อเป นความท าทาย มาก เพราะด เคเอสเอชเป นองค กรระด บสากลขนาด ใหญ ท ม ภาพล กษณ ช ดเจน อ กท งระบบของแผนก ต างๆ ภายในบร ษ ทเองก ม ความหลากหลาย ซ งล วน เป นป จจ ยแวดล อมท พ งต องค ำน งถ งท งส น ย งไม รวมถ ง ผลกระทบจากเหต การณ เฉพาะหน าอย างน ำท วม ฉะน น เร ยกได ว าตลอดการท ำงานน เราจะหย ดน งไม ได ต องม การจ ดการเวลาและป ญหาเฉพาะหน าเร องการ ก อสร าง ซ งเราได ร บความร วมม อจากหลายๆ ฝ าย ไม ว าจะเป นด เคเอสเอช (ประเทศไทย) กล มผ ร บเหมา และ Rockworth เร มต นท คอนเซ ปต ของต วอาคารท งหมดท จะ ม แบรนด งให เราย ดเป นไกด ไลน ซ งเราก น ำส ตรน น มาผสานก บงานด ไซน เพ อใส ส ส นลงไปให ด โดดเด น มากข น โดยในการท ำงานผมจะด แลในภาพกว าง ส วนค ณทองเอกจะเป นคนลงรายละเอ ยดโดยเฉพาะ ในส วนท ประสานงานตอบร บโจทย ความต องการ จากทางด เคเอสเอช (ประเทศไทย) และม ค ณด ลก เข ามาช วยเร องพร เซนเทช นด วยอ กแรง ซ งถ าถามผมในม มมองของคนออกแบบก ค ด ว าโทนการตกแต งจะม ความอบอ นข น แต ก แฝงไว ด วยท วงท ของความโก เท ส วนฟ งก ช นการใช งาน เป นอ กส งท ท มท ำงานก นค อนข างหน ก เพ อเพ มการ ใช งานในพ นท ๆ จ ำก ดให มากท ส ด ท เห นช ดเจนเลย ค อพ นท Call Centre ท แม จะต องบรรจ พน กงาน จ ำนวนมาก แต ก ม การเพ มพ นท ส ำหร บผ อนคลายใน การใช งานร วมก นข นมา รวมไปถ งบร เวณแพนทร ของท กๆ ช นท ออกแบบให เป น Common Area เพ อท กๆ คนจะได ม การพบปะพ ดค ยก น ท ำให เก ด บรรยากาศผ อนคลายและเป นก นเองมากข น ค ณทองเอกอ กหน งก ำล งหล กในด านการ ประสานงานก ช วยขยายความในส วนของการ ออกแบบเพ มเต มว า โปรเจ คต น ม ความหลากหลาย ค อนข างมาก ท ำให เราต องหาจ ดร วมของความ ต องการของแต ละแผนก ท งความสวยงามและฟ งก ช น การใช สอยให ลงต วมากท ส ด เราเองจ งท ำแบบจ ำลอง ให เห นภาพพ นท ท งช นข นมา แล วค อยๆ เต มส หล ก ของแบรนด ง ค อ ขาว เทา แดง ลงไปในพ นท น น เม อ ท กคนได เห นภาพกว างล กษณะน นแล วก ท ำให ได ผลล พธ ออกมาช ดเจนข นคร บ ซ งก อย างท ค ณเด นพงษ กล าวไว ค อ พ นท แพนทร ท ใช ร วมก นจะม โทนส แดงด ม ช ว ตช วา ควบค ไปก บการเต มความน าสนใจให ก บ แต ละแผนก เช น ห องประช มขนาดย อม ซ งแม จะด เร ยบง ายแต ก แฝงความน าสนใจไว ด วย ส วน ค ณด ลก ก ว งคะด ลก ท แม จะเพ งม ผล งานจากโปรเจ คต น เป นคร งแรก แต ก เป นส วนส ำค ญ ในการผล กด นให งานล ล วงไปด วยด โดยเฉพาะการ เต มล กเล นใหม ๆ ให ก บงานน เราพยายามหาใส ความน าสนใจลงไปในงาน ยกต วอย างง ายๆ ผน งท เป นม มฉากเร ยบๆ ก ม การใส กระจก เพ มความลาด เอ ยงเข าไปบ าง รายละเอ ยดเล กๆ น อยๆ น ช วยด ง ความสดช นออกมาแต ก ไม ท ำให เส ยแบรนด งของ องค กรไป ท มงานเรามองว างานช นน เป นเหม อนต ำรา เล มใหญ เลยนะคร บ พวกเราได เร ยนร หลายอย าง ซ งถ อเป นการเด นทางร วมก นของท ง ด เคเอสเอช (ประเทศไทย), Design Profile, Tint Design Studio รวมถ ง Rockworth และอ กหลายส วนงานถ อเป นอ ก หน งผลงานท แม จบสมบ รณ ลงไปแล ว แต ก ได ท ง ความประท บใจ และร อยย มแห งความภาคภ ม ใจไว ก บท มงานผ ม ส วนร วมท กๆ คน From left to right: Dilok Kuwangkadilok, Interior Designer Denphong Duangpattra, Design Consultant and Design & Managing Director Tint Design Co., Ltd. 15

16 POSSIBILITY JACK OF ALL TRADE SUPERMACHINE STUDIO 16

17 POSSIBILITY Tukcom s external decoration using 765 pieces of triangle black and white aluminum glass. NRNY (No Red No Yellow) bottle openers ironic design to Thai politics. KNOWN FOR HIS UNIQUE ARCHITECTURAL DESIGN, FROM SURREAL SHAPE BUILDINGS TO CONCERT STAGES OR EVEN A SAVVY BOTTLE OPENER, PITUPONG JACK CHAOWAKUL IS AN ARCHITECT WITH AN EXTRAORDINARILY INQUISITIVE MIND WHO FOUNDED SUPERMACHINE STUDIO WITH VARIOUS SUCCESSFUL DESIGN PROJECTS TO ITS NAME. I didn t see my work as exactly wild as such. Each of it came purely from my sole desire to respond to demands of everyday s life. It s there around you, said the architect who dubbed himself as over inquisitive, just as he started to talk about how the company s wild projects came about. It all stemed from a single fact that he refuses to be easily convinced and always finds things questionable is it so? really? is there any other way? His work is a combination of arts and science which have been well thought through. Every single project was sifted through his stringent layers of rational and critical thinking process, of which life experience is also an important one. After graduated from the Faculty of Architecture, Chulalongkorn University and a short stint in Singapore as an architect, he decided to persue his study on urban architecture at the Berlage Institute of Architecture, Netherlands, a country where everyone is challenged to question things around them. Upon returning home, Pitupong found himself enjoying the questions he had and started to come up with designs that testify them. With a curious mind, Pitupong couldn t help but noticed the alarming increased of flooding incidents in Thailand. He had started researching on water, years before the big flood in His unrelenting tenacity manifested itself in form of Pangolin House and Super Bowl projects, which demonstrate how community can live in harmony with water. From my field research, I found that flooding happens every year and there are communities who can live in peace with water, unlike Bangkokians who got terribly frustrated when water approached capital city was almost deserted as people scurried off to the countryside. I don t think it s the answer. We need to find a way to live with it, he commented while explained about Pagolin House, which is inspired by armadillos. The main structure of the house consisted of hundreds of windows that serve as protection and temperature controller inside this armadillo-shaped construction. The house is multi-storey, set high above the ground with flexible interior functions. The structure also allows water to come through. To prevent damage from water pressure, the middle level which is a living space is connected to outdoor terrace that can sustain water during a flood. The last part which is the main living area and sleeping quarter is lifted high above the first two floors with specially designed facility systems that include water reservoir and closed water disposal system, allowing its inhabitants to live a normal life for over a month, with everything encased within the structure. The highlight of this armadillo house is its smart windows. Hundreds of them are computer controlled for the right angle to match outside temperature. Top windows mirror is made of translucent dye-sensitised solar panels that help generate electricity during a flood. The detachable rooftop a terrace and garden area also doubled as an emergency raft of evacuation when the flood hits critical level. 17

18 POSSIBILITY Pangolin House then paved way to the Super Bowl project which demonstrates how human can harmonise with nature while bringing the green back to the city. Who is it to demand Thailand as the largest rice producer of the world? The result is flooding with countless damages. Boraped Lake, a large water retention area, has been invaded for rice farming when it should have been an off-limits, said Pitupong who fired away yet another question while showing us images of the Super Bowl, a habitable hydraulic facility. The new city project involves large sand mound on the east of Nakhon Sawan town, just between the Ping and the Nan rivers. The elevation is 4.5 km. W, 7 km. L and 150 m. H, surpassing the height of the Victory Monument or Baiyoke Tower large enough to easily accommodate a floating airport. Pitupong doesn t know when these two projects will be turned into a reality, so when given a chance to design Tukcom, Sri Racha with a futuristic theme, he launched into it with glee. His team managed to facelift the existing 1,200 sq.m. space with the theme of black & white pixel facade. The building s exterior is decorated with 765 pieces of triangle black and white aluminum glass. The red rim at the glass display room, which is also the mall s entrance, adds a funky edge to the overall look to match the name of the place Tukcom or Computer Building in English. These are just examples of a thinker architect, who affirms us that he fully intends to keep on questioning and challenging ideas through his work, hoping to inspire many others to do the same, too. Pitupong Jack Chaowakul, founder of Supermachine Studio. Futuristic conceptual idea called Super Bowl project in Nakhon Sawan. เม อพ ดถ งสถาป ตยกรรมและงานออกแบบท ม ความ แปลกตา โดดเด น ไม เหม อนใคร ไล มาต งแต อาคารร ป ทรงส ดล ำา เวท คอนเส ร ตส ดแนว หร อกระท งท เป ดขวด ไอเด ยส ดเก ช อของป ต พงษ เชาวก ล แจ ค สถาปน ก หน มน กต งคำาถาม เจ าของซ เปอร แมชช น สต ด โอ บร ษ ทร บออกแบบงานสถาป ตยกรรม ม ณฑนศ ลป และงานออกแบบอ นๆ อ กมากมาย จะข นมาเป น อ นด บต นๆ ของเม องไทย ผมว างานของผมก ไม ได ล ำหร ออะไรนะ แต ละช น เก ดข นมาจากความต องการของผมเองท งน น ม น เป นส งท อย รอบต ว เพ อสนองการใช ช ว ตประจ ำว น น ะคร บ สถาปน กหน มผ เร ยกต วเองว า ท าวแสนปม พยายามเล าให ฟ งถ งจ ดเร มต นงานล ำๆ ของบร ษ ทฯ ให ฟ ง ซ งท งหมดน นเก ดมาจากความเป นคน ไม เช อ อะไรง ายๆ และม กจะต งค ำถามอย ตลอดเวลา จร งเหรอ ใช เหรอ เป นแบบอ นไม ได เหรอ งานของเขาจ งเป น ท งว ทยาศาสตร และศ ลปะท ค ดมาแล วอย างถ ถ วน กว าจะออกมาเป นช นงานแต ละช น เร ยกได ว าต อง ผ านกระบวนการท เจ าต วต งค ำถามและว พากษ ว จารณ อย างเข มงวด รวมไปถ ง ประสบการณ ของ ช ว ต ท ม ส วนส ำค ญมาก เพราะไม เช อว าอย เม องไทยแล วจะร ง และ เช อว าส งคมไทยไม ส งเสร มให คนกล าค ด หล งจาก เร ยนจบทางด านสถาป ตยกรรมจากจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และท างานเป นสถาปน กในประเทศ ส งคโปร อย ไม นาน ป ต พงษ ต ดส นใจบ นล ดฟ าไป เร ยนต อปร ญญาโททางด านสถาป ตยกรรมผ งเม อง ท The Berlage Institute of Architecture ประเทศ ฮอลแลนด ประเทศท ส งเสร มให คนต งค าถามก บส ง ท อย รอบๆ ต ว เม อกล บมาเม องไทย ป ต พงษ จ งสน ก ก บการต งค าถาม ท าไม ท าไม และท าไม ก บส ง รอบๆ ต วแล วเร มต นออกแบบหลายๆ อย างตาม แบบท เขาอยากให เป น พ ส จน ค าถามท ตนเองต งข น ด วยความเป นคนข สงส ยบวกก บชอบค นคว า ป ต พงษ ต งข อส งเกตก บต วเองอย ตลอดเวลา เม อเห นรายงาน ข าวเร องอ ทกภ ยท เก ดข นในไทยมากข นท กท เขาจ ง เด นหน าเสาะหาข อม ลเร องน ำมาเป นป ๆ ก อนหน าท จะเก ดว กฤต น ำท วมป 2554 และท ำอย างน นเร อยมา จนเป นท มาของไอเด ย บ านหน น ำ (Pangolin House) และเม องใหม (Super Bowl Project) โปรเจ คต ท เต มไปด วยจ นตนาการท ว าด วยเร องของ ช มชนท สามารถอย ก บน ำได ซ งม โอกาสสร างได จร ง ในอนาคต จากการลงพ นท ส ำรวจเร องน ำ ผมพบว าจร งๆ แล วน ำท วมท กป และม หลายช มชนท สามารถอย ก บ น ำได อย างเป น ธรรมชาต ต างจากคนกร งเทพฯ ท พอน ำมาท ก ระส ำไม เป นท า เม องหลวงกลายเป น เม องร าง ผ คนต องหน ไปอย ต างจ งหว ด ผมว าม น ไม ใช นะ เราต องหาว ธ อย ก บม นส สถาปน กหน ม กล าวถ งท มาของ Pangolin House บ านหน น ำท ได 18

19 POSSIBILITY แรงบ นดาลใจจากต วน ม โดยองค ประกอบทาง สถาป ตยกรรมหล กของบ านหล งน ค อหน าต างหลาย ร อยบานซ งท ำหน าท เป นท งเกราะป องก นภ ยและ ร กษาอ ณหภ ม ภายในของต วน ม ต วบ านม หลายช น ยกส ง ท ำให ฟ งก ช นการใช งานภายในย ดหย น เป น ร ปแบบท ไม ปฏ เสธการใช ช ว ตอย ก บน ำในช วงฤด น ำ หลาก โครงสร างท เป นร โปร งท ำให น ำสามารถผ าน เข ามาได เพ อป องก นความเส ยหายทางโครงสร างท เก ด จากแรงด น พ นท ช นกลางของบ านเป นสเปซส ำหร บ อย อาศ ย ม บร เวณเช อมก บระเบ ยงด านนอกท พร อม รองร บน ำได เม อเก ดน ำท วม ส วนส ดท ายค อส วนพ นท หล กท ใช เป นพ นท อย อาศ ยและหล บนอน ถ กยกข น ส งเหน อสองช นแรก ม ระบบอ ำนวยความสะดวก ต างๆ ในบ าน ซ งออกแบบไว เป นพ เศษ ท งการ ส ำรองน ำใช ระบบการก ำจ ดของเส ยแบบป ด ท ผ อาศ ยสามารถใช ช ว ตท เก อบปกต ได เป นเวลากว า 1 เด อนเต ม โดยซ อนท กอย างไว ในต วโครงสร าง สถาป ตยกรรม จ ดเด นของบ านต วน มน ย งม Smart windows หร อหน าต างหลายร อยบานท ควบค มด วยซอฟต แวร ท สามารถปร บการเป ดป ดให เหมาะสมก บสภาพ อากาศภายนอก หน าต างช นบนต ดเซลล แสงอาท ตย ชน ดส ย อมไวแสง ม ค ณสมบ ต โปร งใส จ งสามารถใช แทนกระจกท ใช ท ำช องเป ด ท ำให Pangolin House สามารถผล ตกระแสไฟฟ าได เองในช วงน ำท วม ส วน หล งคาท ถอดออกได (Detachable Rooftop) ม ความย ดหย น ม กลไกท ำให สามารถถอดออกมา และใช เป นแพอพยพได เม อระด บน ำส งถ งข นว กฤต นอกจากน ย งท ำหน าท เป นระเบ ยงและสวนส ำหร บ พ กผ อนในยามสถานการณ ปกต ด วย จากบ านหน น ำต อยอดส โปรเจ คต เม องใหม (Super Bowl) ท คนสามารถอย ก บธรรมชาต ได แบบ ไม ร กล ำ พร อมๆ ก บสร างธรรมชาต ให กล บค นส เม อง ใครเหรอท ก ำหนดว าบ านเราต องเป นประเทศ ท ปล กข าวได เยอะท ส ดในโลก ผลท ตามมาค อ เม อ น ำท วม ความเด อดร อนเส ยหายม มาก ขณะเด ยวก น บ งบอระเพ ด แก มล งขนาดใหญ ในว นน ถ กร กล ำ เข าไปท ำการเกษตร ท ำนา ท งท จร งๆ แล วบร เวณ ด งกล าวควรเป นพ นท หวงห าม ป ต พงษ ไม หย ดต ง Pangolin House, resembles an armadillo shield, is a design concept that people can live with water. Tukcom in Chol Buri ค ำถามพร อมก บฉายภาพ เม องใหม ท ม ล กษณะ เป นเคร องม อชลประทานในการบร หารจ ดการน ำ นอกจากน ย งเป นท อย อาศ ยได ในเวลาเด ยวก น โครงการเม องใหม เป นการสร างเน นด นขนาดใหญ ข น ด านตะว นออกของต วเม องนครสวรรค ระหว าง บร เวณแม น ำป งและน าน เน นด นด งกล าวม ขนาด กว าง 4.7 ก โลเมตร ยาว 7 ก โลเมตร และส ง 150 เมตร ซ งม ความส งกว าอน สาวร ย ช ยสมรภ ม หร อต กใบ หยกทาวเวอร และม ขนาดใหญ มากจนสามารถสร าง สนามบ นลอยน ำให เคร องบ นๆ ข น-ลงได อย างสบาย ป ต พงษ ไม สามารถตอบได ว าอ กนานแค ใหนโปรเจ คต ท งสองท ค ดไว จะถ กหย บจ บไปสร างจร งในอนาคต ด งน นเม อม โอกาสได สร างสรรค ต กคอม ศร ราชา ท เหมาะเจาะก บแนวค ดของการออกแบบแห งอนาคต เขาจ งไม ร รอท จะลงม ออย างกระต อร อล น ด วยความท ต กคอม เป นห างสรรพส นค า ขายอ ปกรณ ไอท ไฮเทคต างๆ ด งน นหน าตาของต ว อาคารจ งต องตอบโจทย และสะท อนความ ล ำ ของส นค าท ขายอย ในขณะเด ยวก นก ต องเป นท จดจ ำ ของผ คนด วย ป ต พงษ เล าถ งไอเด ยคร าวๆ เขาและท มงานร วมก นออกแบบตกแต งต กคอม เด มขนาด 1,200 ตารางเมตรให ม หน าตาแปลก ออกไป โดยการใช คอนเซ ปต Black & White pixel facade พ นผ วด านหน าอาคารตกแต งด วยแผ น กระจกอล ม น มส ขาว-ด ำ ร ปสามเหล ยม 765 ช น วางประกอบก นอย างลงต วด ม ม ต เพ มความท นสม ย ด วยกรอบส แดงตรงส วนห องกระจกแสดงด สเพลย เพ อโฆษณาส นค าตามวาระต างๆ นอกจากน ย ง ใช เป นทางเข าห างสรรพส นค าท ด ไฮเทคสมก บช อ อาคารอ กด วย ต กคอม ศร ราชา ถ อเป นงานต นแบบ ต กคอมล ำสม ยแห งแรกท สถาปน กหน มบอกว าม โครงการท จะขยายไปสร างในอ กหลายจ งหว ด เช น อ ดรธาน เป นต น ท กล าวมาข างต นเป นเพ ยงเส ยวหน งของผลงาน แนวอนาคตของสถาปน กหน ม ท าวแสนปม ผ น และในฐานะคนไทยคนหน ง ป ต พงษ เชาวก ล ย นย น ว าเขาย นด ท จะต งค าถาม ท าทายความเช อ พ ส จน ส งต างๆ ผ านผลงานออกแบบของเขาต อไปเร อยๆ เพ อสร างสรรค แรงบ นดาลใจให ใครอ กหลายคนใน ส งคมน ต อไป 19

20 UNLOCK HEART TALK QUITE OFTEN WHAT WE COMMUNICATE DOESN T EXACTLY REFLECT HOW WE FEEL OR WHAT WE ACTUALLY WANT. WE WOULD LIKE THE ATTENTION FROM OUR LOVED ONE BUT INSTEAD WE SAY, YOU JUST SPEND ALL THE TIME WATCHING FOOTBALL. OR WHEN WE WANT OUR TEAM TO TRY HARDER BUT WE COMPLAIN TO THEM TO STOP CHITCHATTING AND MAKE SURE YOU FINISH CHECKING UP ALL THE STOCK TODAY. Communication from the heart focuses on our true intention. If we know what we want, when we communicate, we will do it with sympathy without bias or seeing others are opponents, while trying to cater for every party s need. Dr. Marshall Rosenberg, the psychologist who created Non-violent Communication theory, said that language is an important factor that can create violence, conflict or cooperation. He, thus, developed communication method that will lead on to thorough understanding and human s compassionate nature. LISTEN BEFORE YOU SPEAK If you listen while using information from the past to interpret it, your listening will be shut off from the beginning. But if you listen with an open mind and let the information flows in, you will start to feel a real sense of listening and hear what the speaker truly wants to communicate. COMMUNICATE FROM THE HEART The key to communicate from your heart, aside from finding our own true need, is to observe the event, express our feeling clearly and, lastly, request for it. OBSERVATION: We need to see the event through our own observation without trying to interpret, then explore our own feelings and plead for cooperation. EXPRESS YOUR FEELING: The key is to use words to express the feelings. So it is important to know what you and the other are feeling. We will realise different feelings when our demand is reciprocated and when it isn t, it s not fair to blame the other of causing such feelings. If we verbally express what we feel clearly, tension can be eliminated and any emotional outburst can be avoided. REQUEST IT: We can simply letting the other know what we want by simply asking. It is then up to the relationship between you and them whether your request will be fulfilled. But the key to making a request is to be prepared for rejection and be ready to talk things through to reach a mutual agreement. OFFICE SCENARIO BACKGROUND: Somsri has seen her subordinates hung around chitchatting from the time she went out to get some documents. She came back and found out the conversation was still going on. At the same time, she wants them to finish checking the stock by the end of the day. COMMUNICATE FROM THE HEART: I ve seen you guys here since before I went away to get the documents. (observe and describe the event) I m worried that we won t be able to deliver the goods on time. (express the feeling) Can you please help checking the stock before the end of the day? (make a request) or I saw you guys talking, I m worried that the stock won t get checked in time. Can you please make sure it s done by 5 p.m.? UNPRODUCTIVE SENTENCE, COMPLAIN, REPROACH: How long do you plan on gossiping? Isn t there a work to do? Today s stock will you be able to check it in time? PERSONAL LIFE SCENARIO A: This morning, while I was talking to you about my issue at work, you just switch on the TV for football. (observation) I m disappointed (express the feeling) because I need some understanding. (state the demand) Can you please just listen to me for ten minutes? (request) B: I ve been so stressed out lately. I didn t notice that you have something you want to talk about. Let s hear it. But if it s in a negative form as B might have listened to you often enough, A might have to pay attention to B s need and feeling too, for example: 20

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา รายงานพ เศษ : ทศท ศน พลาน ก ล เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา ม อะไรด ในมหกรรมระด บชาต คร งท 17 อ านท วไทย อ านได อ านด มาแล ว! งานปลายป งานมหกรรมระด บชาต คร งท 17 ประจำาป 2555 สำาน กพ มพ ต างๆ จ บสลากบ ธไปเร

More information

หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา

หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา 1 หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา หล กส ตรภาษาอ งกฤษเพ อการท องเท ยวและบร การ กล มอาช พพาณ ชยกรรมและบร การ ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ

More information

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552 การศ กษาความเป นไปได ของ การทาไซโลข าวไทย ประจาป 2552 ส วนบร หารจ ดการข อม ลและปร กษาแนะนา สาน กบร หารย ทธศาสตร กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม สารบ ญ หน า 1. บทสร ปส าหร บน กลงท น...1 2. ผล ตภ ณฑ...4 3. การตลาด...26

More information

LIVING OUTDOOR ส มผ สช ว ตกลางแจ งในแบบ เคน-ภ ภ ม พงษ ภาณ. ร วมล นร บ Kiehl's Bath and Shower Liquid Body Cleanser Lavender ขนาด 250 มล.

LIVING OUTDOOR ส มผ สช ว ตกลางแจ งในแบบ เคน-ภ ภ ม พงษ ภาณ. ร วมล นร บ Kiehl's Bath and Shower Liquid Body Cleanser Lavender ขนาด 250 มล. ร วมล นร บ Kiehl's Bath and Shower Liquid Body Cleanser Lavender ขนาด 250 มล. www.facebook.com/aroundmagazine instagram: aroundonline APRIL 2014 OUTDOOR LIVING ส มผ สช ว ตกลางแจ งในแบบ เคน-ภ ภ ม พงษ ภาณ

More information

การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย สาขาคอมพ วเตอร และสารสนเทศ (COM) ดร.ไก ร ง เฮงพระพรหม

การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย สาขาคอมพ วเตอร และสารสนเทศ (COM) ดร.ไก ร ง เฮงพระพรหม การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย สาขาคอมพ วเตอร และสารสนเทศ (COM) ดร.ไก ร ง เฮงพระพรหม Learning from negative examples: application in combinatorial optimization ศาสตราจารย ดร.ประภาส จงสถ ตย ว ฒนา อาจารย ประจ

More information

The best way to keep something bad from happening is to see it ahead of time... and you can't see it if you refuse to face the possibility.

The best way to keep something bad from happening is to see it ahead of time... and you can't see it if you refuse to face the possibility. The best way to keep something bad from happening is to see it ahead of time... and you can't see it if you refuse to face the possibility. ว ธ ท ด ท ส ดในการหย ดย งเร องเลวร ายไม ให เก ดข นค อการเล งเห

More information

ย คฟองสบ เศรษฐก จกำล งเฟ อง บ กไปลงท นธ รก จพ ฒนาท ด นท เช ยงใหม

ย คฟองสบ เศรษฐก จกำล งเฟ อง บ กไปลงท นธ รก จพ ฒนาท ด นท เช ยงใหม 14 ย คฟองสบ เศรษฐก จกำล งเฟ อง บ กไปลงท นธ รก จพ ฒนาท ด นท เช ยงใหม ก อนหน าน ม โอกาสได ไปออกแบบหลายโครงการท จ งหว ด เช ยงใหม โดยเฉพาะบ านจ ดสรรเช งร สอร ท ท ทำข นเพ อ ขายให ก บคนกร งเทพฯ เม อเร มค ยก

More information

Program 2: BIZ SMART Power Program หล กส ตร 2: โปรแกรมเสร มสร างภาพล กษณ คนท างานร นใหม (ส ภาพสตร )

Program 2: BIZ SMART Power Program หล กส ตร 2: โปรแกรมเสร มสร างภาพล กษณ คนท างานร นใหม (ส ภาพสตร ) Program 2: BIZ SMART Power Program หล กส ตร 2: โปรแกรมเสร มสร างภาพล กษณ คนท างานร นใหม (ส ภาพสตร ) Wardrobe: เส อผ าเคร องแต งกายสไตล คนท างานร นใหม 6 ช วโมง WD 1-3: เส อผ าเคร องแต งกาย 1-3 WD 4-6: เส

More information

Contents สว สด. Windows of Opportunity. Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô

Contents สว สด. Windows of Opportunity. Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô Windows of Opportunity หากต องการประสบความสำเร จในโลกท ม การแข งข นอย างส ง ผ นำย อมเป ดหน าต างร บความท าทายใหม ๆ เป ดร บ ไอเด ยใหม ๆ อย อย างสม ำเสมอ และผ

More information

กลย ทธ การส อสาร และการร บร ร ปแบบ โครงการความร บผ ดชอบต อส งคม ของบร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) โดย นางสาวโชต ร ตน ศร ส ข

กลย ทธ การส อสาร และการร บร ร ปแบบ โครงการความร บผ ดชอบต อส งคม ของบร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) โดย นางสาวโชต ร ตน ศร ส ข กลย ทธ การส อสาร และการร บร ร ปแบบ โครงการความร บผ ดชอบต อส งคม ของบร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) โดย นางสาวโชต ร ตน ศร ส ข ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาบร หารธ รก จมหาบ ณฑ

More information

สารบ ญ หน า สารจากนายก สมาคมเลขาน การสตร และน กบร หารจ ดการแห ง ประเทศไทย ฉบ บท 2/2551 ประจ าเด อนพฤษภาคม ส งหาคม 2551

สารบ ญ หน า สารจากนายก สมาคมเลขาน การสตร และน กบร หารจ ดการแห ง ประเทศไทย ฉบ บท 2/2551 ประจ าเด อนพฤษภาคม ส งหาคม 2551 ฉบ บท 2/255 ประจ าเด อนพฤษภาคม ส งหาคม 255 สารบ ญ หน า สารจากนายก งานส ปดาห เลขาน การ Administrative Professionals Week งานเป ดส ปดาห เลขาน การและการแข งข นเลขาน การ ยอดเย ยมแห งประเทศไทยประจ าป 255 Annul

More information

ประชาน ยม ได และเร ยนร อะไร? ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย สงครามค าปล กในอาเซ ยน

ประชาน ยม ได และเร ยนร อะไร? ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย สงครามค าปล กในอาเซ ยน หน งส อพ มพ อ คอนน วส ส อเศรษฐก จและส งคม ๕ ๑ ป ท ๒๓ ฉบ บท ๕๕๑ ประจำ เด อนพฤษภาคม ๒๕๕๖ www.econnews.org ๙๐ บาท ISSN 0858-0731 ประชาน ยม ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย ได และเร ยนร อะไร? สงครามค าปล กในอาเซ

More information

E-word of mouth ม อ ทธ พลต อการต ดส นใจซ อส นค าของผ บร โภคบน อ นเทอร เน ต กรณ ศ กษา E-marketplace ในประเทศไทย

E-word of mouth ม อ ทธ พลต อการต ดส นใจซ อส นค าของผ บร โภคบน อ นเทอร เน ต กรณ ศ กษา E-marketplace ในประเทศไทย E-word of mouth ม อ ทธ พลต อการต ดส นใจซ อส นค าของผ บร โภคบน อ นเทอร เน ต กรณ ศ กษา E-marketplace ในประเทศไทย โดย นางสาวชน ดา พ ฒนก ตต วรก ล การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ

More information

ในโลก. World. e-n เบ องหล งภาพ ภาพถ ายสะท นอกจากภาพท ปนอย ของเด กๆ มได ว า สอ แต เด กประมาณ ก อนอาย ครบ เน องมาจาก DISTRICT 3350.

ในโลก. World. e-n เบ องหล งภาพ ภาพถ ายสะท นอกจากภาพท ปนอย ของเด กๆ มได ว า สอ แต เด กประมาณ ก อนอาย ครบ เน องมาจาก DISTRICT 3350. DISTRICT 3350 ROTARY INTERNATIONAL s WEEKLY e-news for 2013-2014 e ROTARY e-n NEWS UPDATE Rotary Year 109 Issue 32 February, Monday 10 Sunday 16, 2014 มาท าความร จ กนายกร บเล อก ป บร หาร ๒๕๕๗-๕๘ (page

More information

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได 1 ใน ETDA e-commerce Pocket Series เราป นหน งส อเล มน เพ อ เถ าแก ย คไอท

More information

เว บไซต การใช โปรแกรม Power Point 2010 Website Using PowerPoint 2010

เว บไซต การใช โปรแกรม Power Point 2010 Website Using PowerPoint 2010 เว บไซต การใช โปรแกรม Power Point 2010 Website Using PowerPoint 2010 จ ดทาโดย นางสาวณ ชชา ลาภพ พ ธมงคล นายอน ว ฒน หว างป ญญา นายณ ฐพล เม องปล ม นายณ ฐพร พ มพร อมจ ตร โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล

More information

เทศบาลต าบลเขาสม ง อ าเภอเขาสม ง จ งหว ดตราด ค าน า

เทศบาลต าบลเขาสม ง อ าเภอเขาสม ง จ งหว ดตราด ค าน า แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลเขาสม ง อ าเภอเขาสม ง จ งหว ดตราด ค าน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ ม หน าท พ ฒนาความร ในองค

More information

NEWSLETTER. เป ดแบรนด Thailand CONNECT. success TCEB CALL CENTER 1105 ช ไทยศ นย กลางแห งการเช อมโยงธ รก จส ความสำาเร จระด บโลก

NEWSLETTER. เป ดแบรนด Thailand CONNECT. success TCEB CALL CENTER 1105 ช ไทยศ นย กลางแห งการเช อมโยงธ รก จส ความสำาเร จระด บโลก NEWSLETTER www.tceb.or.th Issue 32 Sept-Oct, 2013 TCEB CALL CENTER 1105 เป ดแบรนด Thailand CONNECT ช ไทยศ นย กลางแห งการเช อมโยงธ รก จส ความสำาเร จระด บโลก Debut of Thailand CONNECT Promoting Thailand

More information

การบร หารโครงการ (Project Management)

การบร หารโครงการ (Project Management) การบร หารโครงการ (Project Management) 1. โครงการ (Project) โครงการ หมายถ ง ก จการใด ๆ ท ม ค ณสมบ ต ด งต อไปน o ม ว ตถ ประสงค ท ช ดเจน o ม ก าหนดเวลาเร มและส นส ด o การด าเน นงานจะอย ภายใต ข อจ าก ดของ

More information

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 บร ษ ท พฤกษา เร ยลเอสเตท จ าก ด (มหาชน) แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ ข อม ลสร ป ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 1 2. ล กษณะการประกอบธ

More information

F 160 การประช มว ชาการป ญญาภ ว ฒน คร งท 5 8 พฤษภาคม 2558 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน

F 160 การประช มว ชาการป ญญาภ ว ฒน คร งท 5 8 พฤษภาคม 2558 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน การพ ฒนากลอนประต อ เล กทรอน กส โดยใช เส ยงและระบบรายงานผ ใช ผ านอ นเทอร เน ต THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC BOLT CONTROL WITH KNOCK SOUND AND CHECKING ON INTERNET SYSTEM นฤเทพ ส วรรณธาดา Naruetep Suwantada

More information

แผนการจ ดการองค ความร (Knowledge Management Action Plan)

แผนการจ ดการองค ความร (Knowledge Management Action Plan) แผนการจ ดการองค ความร (Knowledge Management Action Plan) องค การบร หารส วนตาบลสารภ อาเภอหนองบ ญมาก จ งหว ดนครราชส มา บทนา จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา

More information

การศ กษาผลส มฤทธ ของโครงการจ ตอาสา : กรณ ศ กษาน กเร ยน ช นม ธยมศ กษาตอนปลาย โรงเร ยนบางมดว ทยา ส ส กหวาดจวนอ ปถ มภ

การศ กษาผลส มฤทธ ของโครงการจ ตอาสา : กรณ ศ กษาน กเร ยน ช นม ธยมศ กษาตอนปลาย โรงเร ยนบางมดว ทยา ส ส กหวาดจวนอ ปถ มภ การศ กษาผลส มฤทธ ของโครงการจ ตอาสา : กรณ ศ กษาน กเร ยน ช นม ธยมศ กษาตอนปลาย โรงเร ยนบางมดว ทยา ส ส กหวาดจวนอ ปถ มภ A STUDY OF THE ACHIEVEMENT OF THE PUBLIC MIND PROJECT : A CASE STUDY SECONDARY SCHOOL

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

ก ตต กรรมประกาศ หากงานว จ ยน ม ข อบกพร องประการใด คณะผ ว จ ยขอน อมร บไว แต เพ ยงผ เด ยว คณะผ ว จ ย ม นาคม 2555

ก ตต กรรมประกาศ หากงานว จ ยน ม ข อบกพร องประการใด คณะผ ว จ ยขอน อมร บไว แต เพ ยงผ เด ยว คณะผ ว จ ย ม นาคม 2555 ก ตต กรรมประกาศ งานว จ ยคร งน ส าเร จลงได ด วยความร วมม อเป นอย างด ย งจากหลายฝ าย ผ ว จ ยขอ กราบขอบพระค ณท านผ ตรวจการแผ นด น (ศาสตราจารย ดร.ศร ราชา เจร ญพาน ช) ศาสตราจารย ก ตต ค ณ ดร. อ ท มพร จามรมาน

More information

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan)

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) องค การบร หารส วนตาบลบ านหาด อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร บทน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ

More information

รายงานการเข าร วมโปรแกรมคร ฟ ส กส ภาคฤด ร อนเซ ร น ประจ าป พ.ศ. 2553. CERN Physics High School Teachers Programme 2010

รายงานการเข าร วมโปรแกรมคร ฟ ส กส ภาคฤด ร อนเซ ร น ประจ าป พ.ศ. 2553. CERN Physics High School Teachers Programme 2010 รายงานการเข าร วมโปรแกรมคร ฟ ส กส ภาคฤด ร อนเซ ร น ประจ าป พ.ศ. 2553 CERN Physics High School Teachers Programme 2010 ด วยส าน กในพระมหากร ณาธ ค ณในสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ท ได ทรงพระราชทานโอกาสแก

More information

รายงานการศ กษาด งาน HST 2012

รายงานการศ กษาด งาน HST 2012 รายงานการศ กษาด งาน HST 2012 นางสาวช ล ณ พาห ร ตน โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา บ นท กประสบการณ และการเร ยนร โครงการคร ฟ ส กส ภาคฤด ร อนเซ ร น (HST2012) ร นท 3 ประจ

More information

การสรรหาและค ดเล อกบ คลากร

การสรรหาและค ดเล อกบ คลากร Human Resource Management การสรรหาและค ดเล อกบ คลากร (Recruitment And Selection) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหาใน บทและส งค าตอบทาง

More information

บทความท กษะแห งศตวรรษท 21

บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 1 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก ร น 5 สาขาหล กส ตรและการสอน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก

More information