Company Profile. Komdej Phuvakasamkullanart Admin System Internet Solution Co.,Ltd. 27-Feb-13

Size: px
Start display at page:

Download "Company Profile. Komdej Phuvakasamkullanart Admin System Internet Solution Co.,Ltd. 27-Feb-13"

Transcription

1 2013 Company Profile Komdej Phuvakasamkullanart Admin System Internet Solution Co.,Ltd. 27-Feb-13

2 ช อภาษาไทย บร ษ ท แอดม น ซ สเต มท อ นเตอร เน ต โซล ช น จ าก ด ช อภาษาอ งกฤษ Admin System Internet Solution Co., Ltd. ว นจดทะเบ ยน 13 กรกฎาคม 2550 หมายเลขทะเบ ยน ผ ก อต ง นายศ ภช ย ไพรร งเร อง ท นจดทะเบ ยน 5,000,000 บาท ท ต ง โทรศ พท โทรสาร ว ส ยท ศน นว ตกรรมส งใหม ค ณธรรมประจ าใจ เราม จ ดม งหมายท จะก าวไปส ความเป นธ รก จท เข าถ งจ ตใจผ ล กค าใน ท กตลาดท วโลกอย างใกล ช ดท ส ด, ธ รก จท ได ร บความเช อถ อไว วางใจ และการสน บสน นจากผ ร วมร บผลประโยชน จากก จการของเราท กท าน พร อมท งอ ท ศตนเพ อการเร ยนร เทคโนโลย ใหม ๆ เสมอ เราด าเน นธ รก จร ดหน าไปด วยความกระต อร อร นท จะแสวงหาโอกาส และความเส ยงทางธ รก จใหม ๆ อย ตลอดเวลา ไม ย ดต ดอย ก บเพ ยงแค ผลก าไรท ได เราด าเน นธ รก จอย างเข มแข งด วยความซ อส ตย ส จร ตย ดม นในต วบท กฎหมายและจร ยธรรม จนเป นท เช อถ อไว วางใจของผ รวมร บ ผลประโยชน ท กฝ าย

3 เก ยวก บบร ษ ท ป พ.ศ เร มต นธ รก จโดย ค ณศ ภช ย ไพรร งเร อง โดยเร มต นจากการเช าใช บร การโฮสต งในล กษณะของ Reseller และเป ดบร การให เช าโฮสต งต อ และเป นผ ท าโฮสต งราคา 50 บาท รายแรก ซ งถ อว าราคา ด ท ส ดในขณะน น ม ล กค าเพ มข นเฉล ยเด อนละ 150 ราย ท าให ธ รก จเร มด และค ดถ งการขยายต ว ป พ.ศ ด าเน นธ รก จจนเป นท ร จ กและม ช อเส ยง ได ม การขย บขยายโดยการเช าเคร องจากผ ให บร การราย หน ง โดยเร มจาก 1 เคร องและเพ มจ านวนข นเร อยๆ ต อมาการให บร การของบร ษ ทท ไปเช าเคร องม บร การท ไม ด และไม รวดเร วพอ ท าให เก ดการต ดส นใจท จะวางเคร องเองและเร มท าธ รก จโคโลเคช น ป พ.ศ ซ อเคร องเซ ร ฟเวอร และย ายเคร องท งหมดออกจากผ ให บร การเด ม ต ดต อเช าวางโคโลเคช นเป น รายเคร องจากผ ให บร การรายใหม พร อมท งเป ดบร การให เช าวางโคโลเคช นเพ มเต ม ป พ.ศ เร มเช าใช บร การวางโคโลเคช นโดยตรงก บทาง ISP โดยเร มต นท 1/2 ต และเป นผ ร เร มการเช า วางโคโลเคช นโดยใชเคร องแบบ Mini-PC เป นเจ าแรกของประเทศไทย และเป นรายแรกท ราคาค า เช าวางโคโลเคช นถ กท ส ดในขณะน น ป พ.ศ ม การเช าวางโคโลเคช นเพ มข นเป น 2 ต ร บสม ครท มงานเพ มเต มเพ อพ ฒนาการบร การให ด ย งข น ป พ.ศ จดทะเบ ยนเป น หจก.ไทยฟาสโฮส เป ดออฟฟ ศอย างเป นทางการ ท ต กนาว น ถนนเช อเพล ง ม การเช าวางโคโลเคช นเพ มข นจาก 2 ต เป น 5 ต และม การร บท มงานเพ มเต มเพ อขยายการบร การ ให ด ย งข นไปอ ก เร มจ าหน ายฮาร ดแวร ซอฟต แวร ป พ.ศ ม การขยายต วค อนข างส งเพ มจาก 5 ต เป น 8 ต ท าให ออฟฟ ศเด มไม เพ ยงพอก บจ านวนท มงานท ม อย จ งย ายออฟฟ ตมาอย ท ซอยประชาอ ท ศ 60 และเพ มบร การงานด านเว บและอ เมล เข ามาเสร ม โดยม ท มงานท ช านาญเฉพาะ ท าการสม ครเป นต วแทนจ าหน ายส นค าแบรนด ต างๆ ป พ.ศ เป นผ ให บร การโคโลเคช นและโฮสต งอ นด บหน ง ม การขยายต วอย างต อเน องจาก 8 ต เป น 12 ต เร มบ กตลาดฮาร ดแวร ซอฟต แวร ป พ.ศ เป นช วงท ม การเต บโตแบบก าวกระโดดอย างรวดเร วโดยม จ านวนต ในการด แลมากถ ง 30 ต ป พ.ศ เปล ยนการจดทะเบ ยนจาก หจก. เป น บจก. ในนาม บร ษ ท แอดม น ซ สเต มท อ นเตอร เน ต โซล ช น จ าก ด ม การเพ มท นจดทะเบ ยน และม การป ดต ลงไป 4 ต ในป น ม ท มงานกว า 20 คน ม การ เป ดให เช า ขายโค ด แคมฟร อก และได ร บการแต งต งให เป นต วแทนจ าหน ายแคมฟร อกประเทศไทย อย างเป นทางการ

4 ป พ.ศ ท าธ รก จท เก ยวข องก บอ นเตอร เน ตเต มร ปแบบ เพ มบร การร บงานออกแบบเว บไซต ในส วนของ โคโลเคช น ม การเพ มบร การก บ ISP เจ าใหม อ ก 6 ต ท าให จ านวนต เพ มเป น 32 ต และม ท มงาน มากกว า 20 คน ท คอยด แลล กค า ป พ.ศ ซ อต กใหม เพ อรองร บพน กงานและประกาศหาผ สนใจลงท นเข าร วมก จการ ป พ.ศ เพ มบร การ ว พ เอส และม การปร บปร งโครงสร างท มงานใหม เพ อเพ มค ณภาพการบร การ ป พ.ศ เพ มบร การ ไอท เอาท ซอร ส ม การร บสม ครพน กงานเพ มจ านวนมาก เพ อบ กตลาด ป พ.ศ เพ มบร การงานเด นสายไฟ สายโทรศ พท สายแลน สายไฟเบอร งานวางระบบโทรศ พท ระบบ อ นเทอร เน ต ระบบกล องวงจรป ด

5 บร การของเรา Colocation Dedicated VPS Hosting Google SEO IT Support Cabling ฮาร ดแวร ท จ าหน าย Server Workstation Storage Personal Computer Notebook UPS Rack Cabinet Firewall Network Device (e.g. Switch, Router) ซอฟต แวร ท จ าหน าย Parallels Microsoft Adobe Kaspersky ESET Norton AutoCAD

6 ล กค าของเรา บร ษ ท แก วปราการ จ าก ด บร ษ ท กมลแอนด ค นเอ นจ เน ยร ง จ าก ด บร ษ ท ก ลปพฤกษ ด เวลล อปเม นท จ าก ด บร ษ ท เจ เอส เน ทเว ร ค โซล ช น จ าก ด บร ษ ท จ โอเมต ก เทคโนโลย จ าก ด บร ษ ท ชายส บะหม เก ยว จ าก ด บร ษ ท ไทยเวลล โซล ช น จ าก ด บร ษ ท ท อาร เอ เทรดด ง จ าก ด บร ษ ท ฟ วช น เอเช ย เทคโนโลย (ประเทศไทย) จ าก ด บร ษ ท ซ ฟาร (ประเทศไทย) จ าก ด บร ษ ท เดอะ มาเร ต จ าก ด บร ษ ท ตระก ลเฉ น ทราเว ล เซอร ว ส ( ประเทศไทย ) จ าก ด บร ษ ท ไทยคม จ าก ด (มหาชน) บร ษ ท ไทยล การเกษตร จ าก ด บร ษ ท พ เพ ลม เด ย จ าก ด บร ษ ท ผล ตไฟฟ าราชบ ร โฮลด ง จ าก ด (มหาชน) บร ษ ท บ านเช ยงซอฟท จ าก ด บร ษ ท บางกอกรวมการค า จ าก ด บร ษ ท ป งปอน จ าก ด บร ษ ท ป แดง 168 (ไทยแลนด ) จ าก ด บร ษ ท ภ ออโตเมช น จ าก ด บร ษ ท ม กไมตร การพ มพ จ าก ด บร ษ ท เม องไทยล สซ ง จ าก ด บร ษ ท วงศ ช ย จ าก ด บร ษ ท ไวร เลส โอเปอเรช น แอนด เพย เม นท จ าก ด บร ษ ท ว นบรอดแบนด จ าก ด บร ษ ท สหเน ตเว ร ค จ าก ด บร ษ ท ไอ ว เอส อ นด สตร ว ช น จ าก ด บร ษ ท ออพต คอล ไฟเบอร โปรด คท (ประเทศไทย) จ าก ด บร ษ ท เอเบ ล แพ ค จ าก ด บร ษ ท อาย โนะโมะโต ะ (ประเทศไทย) จ าก ด บร ษ ท ฮ โตะ(ประเทศไทย) จ าก ด บร ษ ท เฮอร ร เทจ ทรานส อ นเตอร เนช นแนล จ าก ด หจก.ไร เลย เบย ร สอร ท ธนาคารออมส น ส าน กงานใหญ ส าน กงานบร การล กค า กสท เขตเหน อ ร านอาหารล ลาวด คราวน ร สอร ท สมาคมท นตเเพทย เอกชนไทย ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดปราจ นบ ร โรงเร ยนห วห น โรงเร ยนปล กป ญญา โรงเร ยนเม องตล งพ ทยาสรรพ โรงเร ยนพ งโคนพณ ชยการเทคโนโลย ภาคว ชาก มารเวชศาสตร เขตร อน คณะเวชศาสตร เขตร อน มหาว ทยาล ยช นว ตร มหาล ยเกษตรศาสตร ภาคว ชาฟ ส กส คณะว ทยาศาสตร Business Air Centre Company Limited Chun Wang Brother Company Limited Code Suite Company Limited DIAMOND SATELLITE Company Limited DAILY FOODS Company Limited East Innovation Company Limited Green Cluster Company Limited Genos Innovation Service Company Limited Halcrow (Thailand) LIMITED INSTRON (THAILAND) LIMITED KV Electronics Company Limited Keygems International Company Limited M.B.J. Enterprise Company Limited P.C MATCH Company Limited Rank P.T.O ' Connor ' s Company Limited Trio (Lao) Export Company Limited V-Net Plus Company Limited Vega Logistics (Thailand) Company Limited Wisepaq Business Solutions Provider Company Limited XPossible Technologies Company Limited Zyberlab Company Limited

การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา

การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา *ส วนหน งจาก หล กส ตร เทคโนโลย และนว ตกรรมเพ อการศ กษาส าหร บคร โดย ส ว ฒน ธรรมส นทร สถานศ กษาส วนใหญ ในป จจ บ นแม ว าจะเร มให ความสนใจต อป ญหาการละเม ดล ขส ทธ ก นอย างจร งจ

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

แบบแสดงรายการข อม ลประจาป (แบบ 56-1) ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556

แบบแสดงรายการข อม ลประจาป (แบบ 56-1) ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 แบบแสดงรายการข อม ลประจาป (แบบ 561) ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 บร ษ ท แอดวานซ อ นโฟร เซอร ว ส จาก ด (มหาชน) Advanced Info Service Public Company Limited (ADVANC) สารบ ญ หน า ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1.

More information

โครงการบร การสายด วน เพ อการใช อ นเทอร เน ตอย างสร างสรรค และปลอดภ ยในส งคมไทย

โครงการบร การสายด วน เพ อการใช อ นเทอร เน ตอย างสร างสรรค และปลอดภ ยในส งคมไทย โครงการบร การสายด วน เพ อการใช อ นเทอร เน ตอย างสร างสรรค และปลอดภ ยในส งคมไทย (www.thaihotline.org) บร การสายด วน เป นมาตรการร ปแบบหน งท ช มชนผ ใช บร การ และผ ให บร การอ นเทอร เน ตจะช วยด แล เน อหาสาระ

More information

ร างรายงานฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาสถานการณ การผล ตและบร โภคไก ของประเทศไทย เสนอ. ม ลน ธ ช วว ถ (Biothai)

ร างรายงานฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาสถานการณ การผล ตและบร โภคไก ของประเทศไทย เสนอ. ม ลน ธ ช วว ถ (Biothai) ร างรายงานฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาสถานการณ การผล ตและบร โภคไก ของประเทศไทย เสนอ ม ลน ธ ช วว ถ (Biothai) ภายใต แผนงานฐานทร พยากรอาหาร พ.ศ. 2550-2553 ม นาคม 2551 บทน า ไก จ ดว าเป นหน งในส ตว เศรษฐก จท

More information

-ส าเนา- ระเบ ยบการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ กษาในท องถ น มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร ป การศ กษา 2558

-ส าเนา- ระเบ ยบการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ กษาในท องถ น มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร ป การศ กษา 2558 -ส าเนา- ระเบ ยบการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ กษาในท องถ น มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร ป การศ กษา 2558 ปฏ ท นการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ

More information

Driving a sustainable future

Driving a sustainable future Driving a sustainable future TRANSPORT FERTILIZER & WAREHOUSE ENERGY COAL LOGISTICS รายงานประจำ ป 2557 (1 ต ลาคม - 31 ธ นวาคม 2557) ว ส ยท ศน ของ TTA ภายในป 2563 TTA จะก าวข นมา เป นกล มบร ษ ท เพ อการลงท

More information

ส วนท 1 การประกอบธ รก จ

ส วนท 1 การประกอบธ รก จ สารบ ญ ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 1 2. ล กษณะการประกอบธ รก จ 12 3. ป จจ ยความเส %ยง 53 4. ทร พย ส นท %ใช ในการประกอบธ รก จ 58 5. ข อพ พาททางกฎหมาย 72 6. ข อม ลท %วไปและข

More information

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (แบบ 56-1)

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (แบบ 56-1) แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (แบบ 561) ส นส ดว นท # 31 ธ นวาคม 2557 บร ษ ท สามารถคอร ปอเรช #น จ าก ด (มหาชน) สารบ ญ ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 1 2. ล กษณะการประกอบธ รก จ 18

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

รายงาน ผลการดาเน นงาน

รายงาน ผลการดาเน นงาน รายงาน ผลการดาเน นงาน โครงการเสร มสร างผ ประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC) พ นท จ งหว ดนครสวรรค ป 2555 ดาเน นการโดย ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรม ภาคท 3 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม กระทรวงอ ตสาหกรรม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ จ ดท าโดย ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยท กษ ณ สารบ ญ หน า ๑. การทบทวนแผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๒ ๒. ว เคราะห SWOT การจ ดการความร ของหน วยงาน ๕ และประเม

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ ห วข อเร อง 1.1 หล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น 1.2 การพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น 1.3 ความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยง 1.4 ภ ม ป ญญาไทย สาระส าค ญ ภ ม ป ญญาท องถ น หร อภ ม ป ญญาชาวบ าน หมายถ

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการท วไป จ ดประสงค

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการท วไป จ ดประสงค หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 (เพ มเต ม พ.ศ. 2549) ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการท วไป จ ดประสงค 1. เพ อให ม ความร ความเข าใจและท กษะพ นฐานเก ยวก บภาษา ส งคมศาสตร ว ทยาศาสตร

More information

รายงานผลการด าเน นงาน ศ นย สหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ ป การศ กษา 2554

รายงานผลการด าเน นงาน ศ นย สหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ ป การศ กษา 2554 รายงานผลการด าเน นงาน ศ นย สหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ ป การศ กษา 2554 โดย ศ นย สหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ค าน า ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ส วนท 1 ความเป นมา 1. ประว ต 1 ส วนท 2 การบร

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

อ สเท ร น ซอฟแวร ซ สเท ม

อ สเท ร น ซอฟแวร ซ สเท ม อ สเท ร น ซอฟแวร ซ สเท ม ERP ศ นย รวมเทคโนโลย ครบวงจร ด แลช วยเหล อและพ ฒนาโปรแกรม เราก าล งมองหาต วแทนจ าหน ายส าหร บโปรแกรม ERP ebizframe ในประเทศไทยและในเขตอาเซ ยน ระบบซอฟแวร ตะว นออก เดล จ ณฑ ครห ม

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร จ ดท าโดย ส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบล องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า โทร. 0 3455 2007

More information

แนวทางในการบร หารจ ดการ อาคารส งย คใหม

แนวทางในการบร หารจ ดการ อาคารส งย คใหม แนวทางในการบร หารจ ดการ อาคารส งย คใหม High - Rise Building Management พ ภพ วงศ เช ดขว ญ กรรมการผ จ ดการ บร ษ ท เฟ ร ส แปซ ฟ ค ฮาร ส น จำาก ด ป จจ บ นน ประเทศไทยของเราม การพ ฒนาด าน เทคโนโลย ท ก าวหน าอย

More information

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ****************************

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 2 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า 4 1.1 ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

More information

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช จ งหว ดอ บลราชธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 29 กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า เน องจาก การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information