รายงานผลการลงทะเบ ยน สพป. ยะลา เขต 2

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการลงทะเบ ยน สพป. ยะลา เขต 2"

Transcription

1 รายงานผลการลงทะเบ ยน สพป. ยะลา เขต 2 งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ภาคใต คร งท 62 ระด บประถมศ กษา ณ จ งหว ด ภ เก ต ระหว าง ว นท เด อน ธ นวาคม พ.ศ ล าด บ หมวดหม รายการ โรงเร ยน ผ เข าแข งข น ผ ฝ กสอน 1 ภาษาไทย การอ าน ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งก ญญาร ตน เดโชช ย 1. นางสาวน นท นภ ส ซ นสก ล 2 ภาษาไทย การอ าน ป.4-ป.6 โรงเร ยนเข อนบางลาง 1. เด กหญ งไซน บ เจ ะเลาะ 1. นางสาวน รฟาฏ มะฮ สะด ยาม 3 ภาษาไทย การอ าน ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านต งกาเด ง 1. เด กหญ งประภาวรรณ ส นต ก ล 1. นางอ ไรวรรณ แจ งหท ยก ล 4 ภาษาไทย เร ยงความและค ดลายม อ ป.1-ป.3 โรงเร ยนน คมฯ 1 1. เด กหญ งห ชชพร เสมาพ ฒน 1. นางสาวจ ระวรรณ สมบ รณ 5 ภาษาไทย เร ยงความและค ดลายม อ ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านรานอ 1. เด กหญ งมาร น ย น 1. นายสมพงศ ส ขมล 6 ภาษาไทย เร ยงความและค ดลายม อ ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านต งกาเด ง 1. เด กหญ งกาญจนา ช สว าง 1. นางนางก ณหา ศ ว โรจน 7 ภาษาไทย การท องอาขยานท านองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านรานอ 1. เด กหญ งฮาน ซะ เตาะสาต 1. นางโฉมศร คงอ น 8 ภาษาไทย การท องอาขยานท านองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งพ ร รดา ขอบแดน 1. นางปน ดดา ส วรรณราช 9 ภาษาไทย การท องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งอรว พรหมเพ ชร 1. นางน ฐวด ทองใบเพ ชร 10 ภาษาไทย ส นทรพจน ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ ภาษาไทย การแต งบทร อยกรอง (กลอนส ) ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านบาเจาะ 1. เด กหญ งซ ร นา มะสาแม 2. เด กหญ งย สรอ เลาะสะแต 12 ภาษาไทย การแต งบทร อยกรอง (กาพย ยาน 11) ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งจ ฑาท พย ทองฉ า 2. เด กหญ งส ธ ตา เล ยมแก ว 1. นางสาวน ฮ ยซ ะ อ ซอ 2. นางสาวรอม อละห อาล มามะ 1. นางน ฐวด ทองใบเพ ชร 2. นายพ ระพล พงษ พ มาย 13 คณ ตศาสตร อ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านย อน ง 1. เด กหญ งซอล ฮะห แซมา 1. นางฮาล เมาะ แวมะด ง 14 คณ ตศาสตร อ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านบายอ 1. เด กหญ งพาต ฮะห ยะสะแต 1. นางสาวจ ชม นาปาเลน 15 คณ ตศาสตร อ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ - -

2 16 คณ ตศาสตร โครงงานคณ ตศาสตร ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านลาแล 1. เด กหญ งบ สรอ ยามา 2. เด กหญ งฟาร ดา เตะแต 3. เด กหญ งอน สร ย ป 17 คณ ตศาสตร โครงงานคณ ตศาสตร ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านล โบ ะป นย ง 1. เด กหญ งน ร ซ น ด อราแม 2. เด กหญ งมาซาเอ ดาราแมง 3. เด กหญ งส วรรณ ใบหม ด 18 คณ ตศาสตร สร างสรรค ผลงานคณ ตศาสตร โดยใช โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 19 คณ ตศาสตร สร างสรรค ผลงานคณ ตศาสตร โดยใช โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านยะหา โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งน ร ซ น กาเน ะ 2. เด กชายอาซ ล น เจ ะอ บง 1. นายชนาธ ป ส วรรณชาตร 2. นายณ ฐว ฒ หน พล 1. นางซ ไบด ะ วาแม 2. นางส ไฮลา แวจ 1. นางพาด หล ะ มะสง 2. นางสาวย วาร ต ล 1. นายอ สมาอ ล ช านาญเพาะ 1. นางสาวยาม ละห บอเถาะ 2. นางสาวรอฮาน มะโซะ 20 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านล ตอ 1. เด กชายอ บด ลเลาะ ตาเยะ 1. นางน รมา แวกาจ 21 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านบางลาง 1. เด กหญ งน ร ลฟ ชร อะเซ ง 1. นายรอมล อ สแม 22 ว ทยาศาสตร อ จฉร ยภาพทางว ทยาศาสตร ป.4-ป.6 โรงเร ยนน คมฯ 1 1. เด กหญ งน ศากร คะส ทอง 2. เด กหญ งว รดา กาญจนมณ 3. เด กชายเทพพ ท กษ หน ทองแก ว 23 ว ทยาศาสตร อ จฉร ยภาพทางว ทยาศาสตร ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งจ นธ มา สองแก ว 2. เด กหญ งจ ฑาท พย ทองฉ า 3. เด กหญ งส ธ ตา เล ยมแก ว 24 ว ทยาศาสตร โครงงานว ทยาศาสตร ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านทรายแก ว 1. เด กหญ งน อ สฟาน ส อเตาะ 2. เด กหญ งน ร ยะห ดาลอ 3. เด กหญ งฟาต เมาะฮ เจะแห 25 ว ทยาศาสตร โครงงานว ทยาศาสตร ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านตาเนาะป เต ะ 1. เด กหญ งส วาร หะม ดง 2. เด กหญ งฮ สน มะล 3. เด กหญ งเจ ะม เนาะ เจ ะและ 1. นางสาวณ ฐชา พร อมเพร ยง 2. นางสาวร งร ตน เร องน ย 1. นางสาวพาต เม าะ บ อซา 2. นางสาวอ ดต ยา เศษแอ 1. นางสาวม นา ชายม น 2. นางว นมาเร ยะ ประจ น 1. นางมาร น บ งยะพา 2. นายอาสม ง ป ลา

3 26 ว ทยาศาสตร โครงงานว ทยาศาสตร ประเภทส งประด ษฐ ป.4-ป.6 27 ว ทยาศาสตร โครงงานว ทยาศาสตร ประเภทส งประด ษฐ ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านธารท พย โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งนาเด ย มะทา 2. เด กหญ งปร ญญา กาหลง 3. เด กหญ งฟาซ ย ะห เปาะอ แต 1. เด กชายณ ตพล ข นแก ว 2. เด กหญ งลล ตา ไชยล ายา 3. เด กชายส ณหพจน มณ ร ตน 28 ว ทยาศาสตร Science Show ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านบาโงยซ แน 1. เด กหญ งต สน ม สารง 2. เด กหญ งน รฮาดา มะโร ะ 3. เด กหญ งอ สมา แวอ เซ ง 29 ว ทยาศาสตร Science Show ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านล โบ ะป นย ง 1. เด กหญ งซ ร ตา ปร ฆ 2. เด กหญ งฟาต ส สาเมาะ 3. เด กหญ งอ ฟนาน ต อง ะ 30 ว ทยาศาสตร ผลงานส งประด ษฐ ทางว ทยาศาสตร ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านกาตอง 1. เด กหญ งซ ลวาน ป 2. เด กหญ งอ ลฮ ม ตากะด 31 ว ทยาศาสตร ผลงานส งประด ษฐ ทางว ทยาศาสตร ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านทรายแก ว 1. เด กชายอ บด ลฮาก ม แวกะจ 2. เด กชายอาร ฟ น มะล 32 ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ประเภทร อนนาน ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านตะบ งต งง 1. เด กชายธ ระชาต มะล 2. เด กชายฮ มด กามะ 33 ว ทยาศาสตร เคร องร อน ประเภทร อนไกล ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านกาตอง 1. เด กชายอ รฟาน ล อแบกาเซ ง 2. เด กชายอ ซามะ เจ ะมะ 34 ว ทยาศาสตร เคร องร อน ประเภทร อนนาน ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านปาแดร 1. เด กชายฟ อ ดร ด อรามะ 2. เด กชายอาล ยะห อาล 1. นางสาวลาว ย ะห สาร ะ 1. นางสาวรอก เยาะ สะมะแอ 2. นางสาวอ ดต ยา เศษแอ 1. นางฉลวย ร ตนโชต กานนท 2. นายวรรณน ศร ส ข 1. นางน ไสดา ดาราม 2. นางห สน สล า 1. นางน ร ชรา ด เส ม 2. นายมาโนช น สอน 1. นางสาวม นา ชายม น 2. นางว นมาเร ยะ ประจ น 1. นางประไพ อ นอก 2. นางสาวพ ทธน นท เพ ชรจ นทรโท 1. นางน ร ชรา ด เส ม 2. นายมาโนช น สอน 1. นายอ บด ลรอม น ส แว 2. นายอ ซา ด เส ม

4 35 ส งคมศ กษา 36 ส งคมศ กษา 37 ส งคมศ กษา 38 ส งคมศ กษา 39 ส งคมศ กษา เพลงค ณธรรม ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านทรายแก ว 1. เด กหญ งกามาล ยะห ดอเลาะ 2. เด กหญ งซ ไวบะห สะอ 3. เด กหญ งฟ ยร ซ ก ยะ 4. เด กหญ งอ สมาน สะเตาะ 5. เด กหญ งอาแอเสาะ มะโร ะ เพลงค ณธรรม ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านทรายแก ว 1. เด กหญ งซ ไรยา กาซอ 2. เด กหญ งซ ไฮบะห แวหะมะ 3. เด กหญ งน รอาซ ก น วาโด 4. เด กหญ งม ม นะห กาเดร 5. เด กหญ งอาฟ น กาซอ เพลงค ณธรรม ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านล โบ ะป นย ง 1. เด กหญ งการ มะห อะน มะ 2. เด กหญ งก ล ยลา รอยา 3. เด กหญ งพาต เม าะ ยะลา 4. เด กหญ งวาร ณ เจ ะสาร 5. เด กหญ งแวรอก เย าะ เจ ะเตะ โครงงานค ณธรรม ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านพงก แว 1. เด กหญ งก สม โล ะซา 2. เด กหญ งคอร เย าะ เงาะตาล 3. เด กหญ งต สน ม สากา 4. เด กหญ งน ซ ลา ด อราแม 5. เด กหญ งพ ส ล ะ เลาะสมาน โครงงานค ณธรรม ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านพงก แว 1. เด กหญ งน รมา มะเต ะ 2. เด กหญ งฟาต เม าะห อาแด 3. เด กหญ งอามาน แสแลแม 4. เด กหญ งฮ สนา เจะแต 5. เด กหญ งไซน บ อาแด 1. นายมะกอซ สาและ 2. นางสาวร นลณ กาเต ะ 1. นางคอต เยาะ กอและ 2. นายมะกอซ สาและ 1. นายยะมะล ด น น ยาแม 2. นายอ บด ลตอเล บ วาเงาะ 1. นางจ นทร จ รา เพชรร น 2. นางส พ จน ย โฆษ ตโภค น น 1. นายด อราเซะ แสแลแม 2. นายน รด ง บากาอาล

5 40 ส งคมศ กษา 41 ส งคมศ กษา โครงงานค ณธรรม ม.1-ม.3 โรงเร ยนน คมฯ 2 1. เด กหญ งปว นร ตน ภ ม สถ ตย 2. เด กหญ งพน ดา หมวกแก ว 3. เด กหญ งว ช ดา ภ ม สถ ตย 4. เด กหญ งเนตรอ ปสร ด ษฐส 5. เด กหญ งเบญจวรรณ เลขมาศ ละครประว ต ศาสตร ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านตาเนาะป เต ะ 1. เด กชายซอร ฟ ดอน 2. เด กชายซอลาฮ ด ง ม เซ ะ 3. เด กชายซ ฟยาน ซ เด ะ 4. เด กชายน อน นต หะย สาเมาะ 5. เด กชายฟ ไอด บ อราเฮง 6. เด กชายรอมซ เจ ะด แม 7. เด กชายรอมฎอน โมงยาเด ง 8. เด กชายร สด บาเหะ 9. เด กชายล ตฟ บ ดาเล ง 10. เด กชายอด ลย อามะ 11. เด กชายอน ส หามะ 12. เด กชายอ บด ลซ โกร หะม ดง 13. เด กชายอ บด ลลอฮ เฮ งป ยา 14. เด กชายอ บด ลฮาฟ ซ อ มา 15. เด กชายอ บด ลเลาะ อาแว 16. เด กชายอาซ ย นต ย โซ ะ 17. เด กหญ งอาต กะห กอและ 18. เด กชายอ รฟาน ด อราแม 19. เด กชายฮาฟ ซ ปาเซเล าะ 20. เด กชายไพศอล เจ ะเตะ 1. นายจร แก วหาญ 2. นายณ ฐเวศม ส ทธ พ ท กษ 1. นางกมลท พย มะหะแซ 2. นายย น ส กามา 3. นางสาวว ภา ส ขศร มล 4. นายส กร ดอเฮะ 5. นายส ธ ทองช ม

6 42 ส งคมศ กษา 43 ส งคมศ กษา เล าน ทานค ณธรรม ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านลากอ 1. เด กหญ งบ สม ลลาห ต ม ง 1. นางสาวอาม เนาะ ทาก อแน เล าน ทานค ณธรรม ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านเจาะป นต ง 1. เด กหญ งฟ หม ย สาบ ลา ดอเลาะ 1. นางอาม เน าะ มะน ง 44 ส งคมศ กษา 45 ส งคมศ กษา 46 ส งคมศ กษา 47 ส งคมศ กษา เล าน ทานค ณธรรม ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านล โบ ะป นย ง 1. เด กชายอาร อม น สาเร ะ 1. นายม ฮ าหม ดบ คอร มะแอ มารยาทไทย ป.1-ป.3 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ นน งสตาอ นทรฉ ตรฯ 1. เด กหญ งกนกวรรณ ส งข ทอง 2. เด กชายพงศธร ท บท มทอง โรงเร ยนบ นน งสตาอ นทรฉ ตรฯ 1. เด กชายจอมท พ แสงอ อง 2. เด กหญ งอ งคณา ย มเยาะ มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเร ยนน คมฯ 2 1. เด กหญ งก งแก ว ทองเนตร 2. เด กชายอน ว ต ถนอมส ข 1. นางปราณ ถาวรกานน 2. นางละออง อ นทรประด ษฐ 1. นางปราณ ถาวรกานน 2. นางสาวร จ ราภรณ บ อม วง 1. นางสาวกรกมล หน น อย 2. นางสาวอภ รด เสภาปลอด

7 48 ส งคมศ กษา สวดมนต แปล ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านตาช 1. เด กหญ งกมลร ตน จ งโหลนราช 2. เด กหญ งท พประภาพร อ ตรก จ 3. เด กชายธนพล เถาแก ว 4. เด กชายนร ตม ช ย เพชรร ตน 5. เด กหญ งปาร ชาต ศร ส ข 6. เด กหญ งพ มน ภา จ นทเล ศ 7. เด กหญ งร กชนก แก วเจร ญ 8. เด กหญ งล กขณา คงขาว 9. เด กหญ งวช ราภรณ ศร นวล 10. เด กหญ งวรรณนภา ส พงษ 1. นางรว วรรณ มณ วงศ 2. นายส ว ฒน มณ วงศ

8 49 ส ขศ กษา และพลศ กษา แอโรบ ก ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านเจาะตาแม 1. เด กหญ งกาวซ ร บาซอ 2. เด กหญ งซอเฟ ย เจ ะแม 3. เด กหญ งซ ไรยา นาแว 4. เด กหญ งนาร ซา สะแลแม 5. เด กหญ งน รฮ ดา บารา 6. เด กหญ งน ร ซ น เล าะม 7. เด กหญ งน ร ฮ น ลาบ อาป 8. เด กหญ งน อ ยน เล าะม 9. เด กหญ งฟาตอน ยะห ปาแนแจกะ 10. เด กหญ งฟาต ฮะห บาโงยสะนอ 11. เด กหญ งมาซ เต าะ ยะลา 12. เด กหญ งส ไลดา สาและ 13. เด กหญ งส ไฮลา ซะยาสา 14. เด กหญ งอาร นา สาและ 15. เด กหญ งอาอ เสาะ กามา 1. นางญาน ลา อ เซ ง 2. นางน ซ ลมา อาแด 3. นางสาวภารด ศ ร ร กษ

9 50 ส ขศ กษา และพลศ กษา 51 ส ขศ กษา และพลศ กษา 52 ส ขศ กษา และพลศ กษา 53 ส ขศ กษา และพลศ กษา 54 ส ขศ กษา และพลศ กษา แอโรบ ก ม.1-ม.6 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งการะเกด วงศ เอ ยม 2. เด กหญ งจ นท มา สงวนเกต 3. เด กหญ งจ รพรรณ เพชรร ตน 4. เด กหญ งจ ฑาท พย ไชยลาภ 5. เด กหญ งท ศน ย แววส วรรณ 6. เด กหญ งท พวรรณ ไชยส ทธ 7. เด กหญ งน นทวรรณ ข นโท 8. นางสาวพจนา บ ญวาล 9. เด กหญ งพ มพ ไล ช ยชนะ 10. เด กหญ งร ตย ต กา ช มก ล 11. เด กหญ งสาว กา ช มเกต 12. เด กหญ งส ทธ ดา พรมรอด 13. เด กหญ งหท ยชนก ผลผลา 14. เด กหญ งเกศร น พรหมคงบ ญ 15. เด กหญ งเรวด ช มก ล โครงงานส ขศ กษาและพลศ กษา ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านตะบ งต งง 1. เด กหญ งซ ฮาดา เจะเต ะ 2. เด กชายว นอ บรอเฮง เฮงดาดา 3. เด กชายอ ซมา ฮ มะย แต โครงงานส ขศ กษาและพลศ กษา ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านล โบ ะป นย ง 1. เด กชายซาบ ดด น สาหล า 2. เด กหญ งนาร มะห บาราเฮง 3. เด กหญ งน ร ดา มะเสาะ ตอบป ญหาส ขศ กษาและพลศ กษา ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านเจาะป นต ง 1. เด กหญ งร สนาน หะม ดง 2. เด กชายอ รฟาน มะแซ ตอบป ญหาส ขศ กษาและพลศ กษา ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งบ ซรอ แวบ อซา 2. เด กหญ งเสาวรส จาร อม ตร 1. นายนฤพล โอชาอ มพว น 2. นางน ตยา นวลน ล 3. นางสาวพ ร ณพร ยอดมณ 4. นางสาวลดาว ลย ว ฒนะนาว น 1. นางพาอ ซะห อาแว 2. นางเจนกรานต บ ญกาญจน 1. นางสาวรอซ ดะห เย าะล มา 2. นางร ตนา หว นอาบ ส 1. นางน ตยา กาเต ะ 2. นายศ กดา จ ตรประส ทธ พร 1. นายปร ญญา พ ชน 2. นางสาวภ ทท ยา บ ญมาก

10 55 ศ ลปะ ศ ลป สร างสรรค ป.1-ป.3 โรงเร ยนน คมฯ 1 1. เด กชายฐ รว ชณ ศร สว าง 2. เด กหญ งณ ชกานต ทองใส 3. เด กหญ งทอฝ น เก ดส ข 56 ศ ลปะ ศ ลป สร างสรรค ป.4-ป.6 โรงเร ยนน คมฯ 1 1. เด กหญ งส ราร กษ ส ญญาก จ 2. เด กหญ งอท ตยา มากเกล ยง 3. เด กหญ งโกล ญญา ผลไชย 57 ศ ลปะ ศ ลป สร างสรรค ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านล โบ ะป นย ง 1. เด กหญ งรอส ดะห เจ ะเยาะ 2. เด กหญ งสาก นะห แวด อราแม 3. เด กหญ งโซเฟ ย ลาเต ะ 1. นางสาวณ ฐชา พร อมเพร ยง 2. นางสาวส ภาภรณ พรหมแก ว 1. นางสาวน ภา สายบ ญ 2. นายบรรยงค ส ทธ พงศธร 1. นายซ ลก พล ม สอด 2. นายมะส กร ล ปะ 58 ศ ลปะ วาดภาพระบายส ป.1-ป.3 โรงเร ยนน คมฯ 1 1. เด กหญ งห ชชพร เสมาพ ฒน 1. นางสาวณ ฐชา พร อมเพร ยง 59 ศ ลปะ วาดภาพระบายส ป.4-ป.6 โรงเร ยนน คมฯ 1 1. เด กหญ งผกามาศ บ วต ม 1. นายบรรยงค ส ทธ พงศธร 60 ศ ลปะ วาดภาพระบายส ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านคลองน าใส 1. เด กชายอาฮาหม ด ซ นา 1. นายส ไลมาน น ยมเจร ญ 61 ศ ลปะ เข ยนภาพไทยประเพณ ม.1-ม.3 โรงเร ยนน คมฯ 2 1. เด กชายส ไลมาน จ นตารา 1. นางป ยะว ย ภาน มาศ ณ อย ธยา 62 ศ ลปะ เข ยนภาพไทยส เอกรงค ม.1-ม.3 โรงเร ยนน คมฯ 2 1. เด กชายอาด อน นท เจ ะม ดอ 1. นางป ยะว ร ภาน มาศ ณ อย ธยา 63 ศ ลปะ สร างสรรค ภาพด วยการปะต ด ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านหล กเขต 1. เด กหญ งซ ไรญา บาป 2. เด กหญ งน รไอน ด นา 64 ศ ลปะ สร างสรรค ภาพด วยการปะต ด ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านป าหว ง 1. เด กหญ งซ บ ยะห เจะเละ 2. เด กหญ งธ ต กานต ดามะ 65 ศ ลปะ สร างสรรค ภาพด วยการปะต ด ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านกาตอง 1. เด กชายอ บด ลฮาด บาโงสะต 2. เด กชายอาบ ส นากอหม ะ 1. นางห สหน ะ อ ลอ บรอร 2. นายอ สมาน บ เก ะกะ 1. นางสาวซาล ฮะ วอน 2. นางสาวสาน ยะห โต ะอ 1. นายส ด น หม ดหมาน 2. นายฮาเร ส จาเน าะ 66 ศ ลปะ วาดภาพลายเส น ม.1-ม.3 โรงเร ยนน คมฯ 2 1. เด กหญ งซ เตาะห โต ะบ เก ะ 1. นางป ยะว ย ภาน มาศ ณ อย ธยา

11 67 ศ ลปะ ประต มากรรมลอยต ว ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านน บง 1. เด กหญ งซาฮ ดา บ งอป แน 2. เด กหญ งอาน สนา ปาแต 3. เด กหญ งอามาน ดอระ 68 ศ ลปะ ประต มากรรมลอยต ว ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านน บง 1. เด กชายฆอนดาฟ ก โน 2. เด กชายซ ฮ ยม น จ นตารา 3. เด กหญ งอาด นา บาต ขาเด ง 1. นางจ นตนา กองเก ด 2. นางส ร ยะ อ มา 1. นางจ นตนา กองเก ด 2. นางส ร ยะ อ มา 69 ศ ลปะ ข บร องเพลงไทยล กท งชาย ป.1-ป.6 โรงเร ยนน คมฯ 1 1. เด กชายนร ตน ร ตนญาต 1. นางเคร อว ลย ไชยพจน 70 ศ ลปะ ข บร องเพลงไทยล กท งชาย ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กชายน นทนาพร ไชยบ ญ 1. นางสาวไปรยา ข นทอง 71 ศ ลปะ ข บร องเพลงไทยล กท ง หญ ง ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านต นหยง 1. เด กหญ งอาวาน ต นหยงสะมะแอ 1. นางสาวฮาม นะ โซ ะสะตา 72 ศ ลปะ ข บร องเพลงไทยล กท ง หญ ง ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งป ทมา หว งฟ งกลาง 1. นางสาวพาต เม าะ บ อซา 73 ศ ลปะ ข บร องเพลงไทยสากล ประเภทหญ ง ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งณ ฐร กา ขว ณเร อง 1. นางปร ดา ม ณ แนม 74 ศ ลปะ ข บร องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กชายณ ฐพล พลอยสมบ ญ 1. นายจ รศ กด ซ นสก ล 75 ศ ลปะ ข บร องเพลงไทยสากล ประเภทหญ ง ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งอรว พรหมเพ ชร 1. นางปร ดา ม ณ แนม 76 ศ ลปะ ข บร องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กชายณ ฐพล พลอยสมบ ญ 1. นางสาวปราณ พ ศแลงาม 77 ศ ลปะ ข บร องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านตะบ งต งง สาม คค 1. เด กชายอ บน นร ก นา 1. นางสาวห สเมาะห กาโฮง 78 ศ ลปะ ข บร องเพลงพระราชน พนธ ประเภทชาย ป.1- ป.6 โรงเร ยนน คมฯ 1 1. เด กชายส ทธ นนท เด นดารา 1. นายป ยะ ร ตนญาต 79 ศ ลปะ ข บร องเพลงสากล ประเภทหญ ง ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งภ ชภรณ ไชยแก ว 1. นางสาวปราณ พ สแลงาม 80 ศ ลปะ ข บร องเพลงสากล ประเภทหญ ง ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งณ ฐร กา ขว ญเร อง 1. นางสาวจ ตรา การ จ 81 ศ ลปะ ข บร องเพลงพระราชน พนธ ประเภทหญ ง ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งณ ฐร กา ขว ญเร อง 1. นางส จ น ท ศศร

12 82 ศ ลปะ ข บร องเพลงพระราชน พนธ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ศ ลปะ ข บร องเพลงพระราชน พนธ ประเภทหญ ง ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กชายณ ฐพล พลอยสมบ ญ 1. นางสาวศ ร ภา ไชยน ย โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งอรว พรหมเพ ชร 1. นางปร ดา ม ณ แนม 84 ศ ลปะ แข งข นร าวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านกาโสด 1. เด กหญ งน ร ค าซา ก ว ง 2. เด กชายรอก ต ดาโอ ะ 3. เด กหญ งส ไฮละห ดาหว 4. เด กชายอ นวา โต ะตาหยง 5. เด กชายอ นวา ด กาลอ 6. เด กชายอ บด ลเลาะหมาน หะย โวะ 7. เด กหญ งอ สวาก ดาสายา 8. เด กหญ งอาด ลา เด ง 9. เด กชายอาล อฟ ต มะแซ 10. เด กหญ งอาอ เซาะ เจะแลกาย 85 ศ ลปะ แข งข นร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งกนกวรรณ ธมราตร 2. เด กหญ งก งกาญจน นวลน ล 3. เด กชายช ยว ฒน ไชยบ ญ 4. เด กหญ งณ ฐธ ดา ดาวกระจาย 5. เด กชายณ ฐว ฒ ส งข ส ส ข 6. เด กหญ งธมลวรรณ ด าป านร ตน 7. เด กชายอน ว ฒน ปานทอง 8. เด กชายอะล ฟ มะซอ 9. เด กชายแสนศ กด ส ทธ แจ งเกต 10. เด กหญ งไลลา ต อบ งมะ 1. นางมล ว ลย สารานพก ล 2. นางสาวแวมาเร ยม สะอ 3. นางโรสน ม นอมาน ง 1. นางน ตยา นวลน ล 2. ว าท ร อยตร หญ งอร ษา ร กล วน 3. นางเนตรนภา สองแก ว

13 86 ศ ลปะ นาฏศ ลป ไทยสร างสรรค ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ นน งสตาอ นทรฉ ตรฯ 1. เด กชายก ต ภ ทร ปลอดใหม 2. เด กหญ งณ ฐณ ชา จ งโกฏ 3. เด กชายต วนอาม น ต วนจอหลง 4. เด กหญ งต วนอาร นา สะด 5. เด กหญ งนฤมล ส ขเกษม 6. เด กหญ งน รฮายาต บาสอ 7. เด กหญ งน ร ซ น ประด 8. เด กหญ งบ ษยมาศ ละลอกน า 9. เด กหญ งพรท พย พงษ ว เศษ 10. เด กหญ งพลอยพรรณ แก วใส 11. เด กหญ งภ ทรมณ ดวงมณ 12. เด กหญ งภ ร ชญา เจร ญศร 13. เด กหญ งรสร น ย มเยาะ 14. เด กชายสถาพร พงศ ร ตน 15. เด กหญ งอาซ ซะ ดาราเซะ 16. เด กหญ งเพชรศ ร วรรณพ บ ลย 87 การงานอาช พ 88 การงานอาช พ 89 การงานอาช พ การแข งข นประด ษฐ ของใช จากว สด ธรรมชาต ในท องถ น ป.4-ป.6 การแข งข นประด ษฐ ของใช จากว สด ธรรมชาต ในท องถ น ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านป าหว ง 1. เด กชายน นาว น มะแตหะ 2. เด กชายมะโยฮ น เตาะสาต 3. เด กชายรอมล ย โซะ โรงเร ยนบ านคลองน าใส 1. เด กชายมาร ว น บ อน ง 2. เด กชายอ บด ลเลาะ สาแม ง 3. เด กชายอาหามะ รอย ง การแข งข นจ กสานไม ไผ ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านคชศ ลา 1. เด กหญ งปฐมาวด วงศ เอ ยม 2. เด กหญ งอาแอเสาะ เจ ะเล าะ 3. เด กหญ งฮาซาม ย มาลอ 1. นางน ยนา จ นทร อ น 2. นายบ ญสม อ นทรประด ษฐ 3. นางละออง อ นทรประด ษฐ 4. นางวน ดา ศ ร สว สด 1. นายมะรอซ ด อ บด ลสามะ 2. นายมะเซ ง ดอกา 1. นายศร ทธา ห องทอง 2. นายส เทพ เท งประก จ 1. นายณ ฐพร วงศ เอ ยม 2. นางดวงใจ หม นด

14 90 การงานอาช พ 91 การงานอาช พ 92 การงานอาช พ 93 การงานอาช พ 94 การงานอาช พ 95 การงานอาช พ 96 การงานอาช พ การแข งข นประด ษฐ กระทงดอกไม ธ ปเท ยนแพ ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งขว ญนร นทร ดาล ยา 2. เด กหญ งนฤมล ทองส ข 3. เด กหญ งน นท ยา จ าปาจ นทร 4. เด กหญ งม กดา พรมส วรรณ 5. เด กหญ งอ มาภรณ นวลน ล 6. เด กหญ งเกศร นทร ย กลาย การแข งข นโครงงานอาช พ ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านป าหว ง 1. เด กหญ งน ร ม น จ นตรา 2. เด กหญ งฟาต ฮะห กาเต ม 3. เด กหญ งรอด ยาห มะเสะ การแข งข นโครงงานอาช พ ม.1-ม.3 โรงเร ยนน คมฯ 2 1. เด กหญ งท พย ส ดา ช ศร 2. เด กชายศ ภกร เย นใจ 3. เด กหญ งส พ ตรา ภ ม แก ว การแข งข นจ ดสวนถาดแบบช น ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านเจาะป นต ง 1. เด กชายน รด ม สอสะ 2. เด กชายม ฮ มหม ดซาย ต ดาล ยา 3. เด กชายโซเฟ ยน ฮามะ การแข งข นจ ดสวนถาดแบบช น ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านล โบ ะป นย ง 1. เด กชายซาอ ด ปอเง าะ 2. เด กชายบ คอร มานะวงศ ไพบ ลย 3. เด กชายอาร ฟ เจ ะล การแข งข นแปรร ปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านป าหว ง 1. เด กหญ งซอบาร ยะห ดาหาม 2. เด กหญ งดาร ญา โต ะอ 3. เด กหญ งนาซ เราะห แวดาโอ ะ การแข งข นแปรร ปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเร ยนน คมฯ 2 1. เด กหญ งก งแก ว ทองเนตร 2. เด กหญ งณ ฐธ ดา สว างวงศ 3. เด กชายอน ว ต ถนอมส ข 1. นางสาวจร ญา ส งข เพ ชร 2. นางสาวส ร ร ตน แสงส ว น 3. นางอรพ น ส วรรณมณ 1. นางสาวซาล ฮะ วอน 2. นางส ชนา งามวรรณากร 1. นางสาวโรมมน ส ป ชะพ นธ 1. นายนพดล ไชยม ก น 2. นายศ กดา จ ตรประส ทธ พร 1. นายอ บด ลตาเละ ปายา 2. นายอ บด ลรอน ไชยม ก น 1. นางสาวรอบ ยะห สะมะแอ 2. นางศศ นา ดามะ 1. นางสาวอภ รด เสภาปลอด 2. นางสาวโรมมน ส ป ชะพ นธ

15 97 การงานอาช พ 98 การงานอาช พ 99 การงานอาช พ 100 การงานอาช พ 101 การงานอาช พ 102 การงานอาช พ 103 การงานอาช พ 104 การงานอาช พ 105 การงานอาช พ การแข งข นท าน าพร ก ผ กสด เคร องเค ยง ป.4-ป.6 การแข งข นท าอาหารคาวจานเด ยว (ประเภท เส น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 การแข งข นท าอาหารคาวจานเด ยว (ประเภท เส น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านป าหว ง 1. เด กหญ งน สร ยะห ซงตายา 2. เด กหญ งน สเราะห ด อราแม 3. เด กหญ งน ร ยะห เจะมามะ โรงเร ยนบ นน งสตาอ นทรฉ ตรฯ 1. เด กหญ งซ ยน น เจ ะแว 2. เด กหญ งน นท นภ ส จ ตทว ว ส ทธ 3. เด กหญ งส น ษา บ ญกระจาย โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งช ต มา พรหมเพ ชร 2. เด กหญ งอรอนงค พ ฒประสม 3. เด กหญ งโสรยา ร ตนเกษร การแข งข นแกะสล กผ กผลไม ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านทรายแก ว 1. เด กชายซาการ ยา มะด อราว 2. เด กหญ งน ร ฮะห สะอะเซ ง 3. เด กหญ งฟาต น แวก อจ การแข งข นแกะสล กผ กผลไม ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านล โบ ะป นย ง 1. เด กหญ งอาซ ซะห ราต ยาแฮ 2. เด กหญ งอาต เกาะห ยาม 3. เด กหญ งฮาน ซะห เด นขะเร ม การวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ป.1-ป.3 การสร างหน งส ออ เล กทรอน กส (E-book) ป.4-ป.6 การสร างหน งส ออ เล กทรอน กส (E-book) ม.1-ม.3 การใช โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านล ตอ โรงเร ยนบ านคชศ ลา โรงเร ยนบ านล โบ ะป นย ง โรงเร ยนบ านคชศ ลา 1. เด กชายอารอฟ ด ม ซอ 2. เด กหญ งฮาร ซะห สะตาปอ 1. เด กชายฐาปกรณ หน พรหม 2. เด กชายพ รดา รองสก ล 1. เด กหญ งคอร เยาะ โชโด 2. เด กหญ งซ ยหน บ เจ ะและ 1. เด กชายธนพร น ลส วรรณ 2. เด กหญ งอภ รดา สมน ก 1. นางพรรณ อาแวกะจ 2. นางว ร ยา เวาะเกะ 1. นางสาววราภรณ จ วนาน 2. นางส พร บ ญปถ มภ 1. นางวรรณพร หน แก ว 2. นางว นทน ย แพรเข ยว 1. นางสาวมาร ยะห ย โซะ 2. นางฮาบ บะห สาแม 1. นางสาวก ณณ กา อ นทองแก ว 2. นางคอล เยาะห สะด ยาม 1. นายพ ชาญ อ กษรพ บ ลย 2. นางสาวส ก ญญา แสงแก ว 1. นายทว ศ กด แก วคง 1. นายอาฮามะ กาหลง 2. นายอ สมาแอ เจ ะมามะ 1. นายทว ศ กด แก วคง 2. นายบ ญยง ภาชโน

16 106 การงานอาช พ 107 การงานอาช พ 108 การงานอาช พ 109 การงานอาช พ การสร าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านกาตอง 1. เด กหญ งน รฟาต ฮะ ร ดด ว น 2. เด กหญ งอาต กะห แดวอสน ง การสร าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 การสร าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเร ยนอาส นศ กษา โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กชายฟ ตรกอน อ มา 2. เด กชายอ นน ส จาน 1. เด กชายว ชรพงษ ประต เผ า 2. เด กชายอ ดร เหล าส งห การค นหาอ จฉร ยะไอท คอมพ วเตอร ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านตาเนาะป เต ะ 1. เด กชายซ ไฮร สาเมาะ 2. เด กชายมะฮ เซ น อาแว 110 ภาษาต างประเทศ การพ ดภาษาอ งกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป ภาษาต างประเทศ การพ ดภาษาอ งกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป ภาษาต างประเทศ การพ ดภาษาอ งกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ นน งสตาอ นทรฉ ตรฯ 1. เด กหญ งฮายฟา หะย วาน โรงเร ยนบ นน งสตาอ นทรฉ ตรฯ 1. เด กหญ งซอบาร ยะห ยามา 1. นายอ บด ลเลาะ แขวง 2. นางสาวโนเร ยน า มาหาม ด 1. นายมะรอสด อ มา 2. นายสะรอน ง ยามา 1. นายซ ลฮ ซ ม ดอเลาะ 2. นางสาวม สน เจ ะเงาะ 1. นางสาวมาคอเซาะ สาแล 2. นายส รดาน หะม ดง 1. นางสาวรอซ ดะ ด อราแม 1. นางสาวรอซ ดะ ด อราแม โรงเร ยนบ านบาละ ภาษาต างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านตาเนาะป เต ะ 1. เด กหญ งน รมา แวมะม ง 1. นางสาวส ธ สา เจะหน 114 ภาษาต างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ นน งสตาอ นทรฉ ตรฯ 1. เด กหญ งสะก ฟะฮ ม เด ง 1. นางส ภาพร จ ตรประส ทธ พร 115 ภาษาต างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งร สน ง อยล ง 1. นางสาวม น เราะห เจ ะสน 116 ภาษาต างประเทศ การเล าน ทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านรานอ 1. เด กหญ งฮาซานะห ฮาแซบากา 1. นางนภาพร ช ปาน 117 ภาษาต างประเทศ การเล าน ทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านกาตอง 1. เด กหญ งซอบ ยะห ดอเลาะ 1. นายม หามะฮาด อารง 118 ภาษาต างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ นน งสตาอ นทรฉ ตรฯ 1. เด กชายน สซ รอน ป ย 1. นางสาวกร อซง เจ ะด แม 119 ภาษาต างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ - -

17 120 ก จกรรมพ ฒนา 121 ก จกรรมพ ฒนา 122 ก จกรรมพ ฒนา การผ กเง อน เด นทรงต วและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านรานอ 1. เด กชายซ เฟ ยน เจ ะโซะ 2. เด กชายน ญร สะกาแซ 3. เด กชายล กมาน แวอาล อ มา 4. เด กชายอ บด ลฮาฟ ส รอหมาน 5. เด กชายอ สมาแอล เจ ะน 6. เด กชายฮานาฟ ดอเลาะ การใช เข มท ศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านตะบ งต งง 1. เด กชายม ม น เปาะบ อซา 2. เด กชายม ฮ มหม ด ย โซะ 3. เด กชายม ฮ าหม ดก ซฟ อาล มามะ 4. เด กชายว ชาญ สาและ 5. เด กชายอ มรอน ภ บาลแบ 6. เด กชายอ สมาแอ วาหน 7. เด กชายอ สมาแอ กาซอ 8. เด กชายเซ ะฮาบ ด ง กาลอ สภาน กเร ยน ม.1-ม.3 โรงเร ยนน คมฯ 2 1. เด กหญ งปว นร ตน ภ ม สถ ตย 2. เด กหญ งพน ดา หมวกแก ว 3. เด กหญ งร ศม ส ทธ มาศ 4. เด กหญ งว ช ดา ภ ม สถ ตย 5. เด กหญ งอมรร ตน เก ดทร พย 6. เด กหญ งเนตรอ ปสร ด ษฐศร 7. เด กหญ งเบญจวรรณ เลขมาศ 1. นางอนงค ส จร ตธ ระการ 2. นายอน ช ต อกน ษฐ 3. นางโฉมศร คงอ น 1. นางสาวซาล หะ แวกาเดร 2. นายซ ป ยาน เจ ะอ เซ ง 3. นายเอกว ฒน ก ล แว 1. นายจร แก วหาญ 2. นายณ ฐเวศม ส ทธ พ ท กษ

18 123 ก จกรรมพ ฒนา 124 ก จกรรมพ ฒนา 125 ก จกรรมพ ฒนา 126 ก จกรรมพ ฒนา 127 ก จกรรมพ ฒนา 128 ก จกรรมพ ฒนา 129 ก จกรรมพ ฒนา สภาน กเร ยน ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านตะบ งต งง 1. เด กหญ งน รฮาซ ดา เจ ะและ 2. เด กหญ งน รไอน หะจ 3. เด กหญ งน รไอน อาแย 4. เด กหญ งน ร ตา แอเสาะหะมะ 5. เด กหญ งฟาซ ยะ กาซอ 6. เด กชายว ลดาน ดาแม 7. เด กชายอ นวา เจ ะอ บง 8. เด กหญ งอามาล นา หะย บ อราเฮง 9. เด กหญ งอาวาต ฟ สก งสาร 10. เด กหญ งฮ สนา ดอเลาะ การประกวดหน งส อเล มเล ก ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านตาเนาะป เต ะใน 1. เด กหญ งญานา มะเระ 2. เด กหญ งต วนอ ลฮ ม ส หลง 3. เด กหญ งฮ สนา ดอเลาะ การประกวดหน งส อเล มเล ก ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งธนาภรณ บ ญมาก 2. เด กหญ งนาร หม ะ เต ะลาเต ะ 3. เด กหญ งสมฤด สอดส ข Cross word ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านรานอ 1. เด กหญ งฟาต เมาะ อ โบะยาเซ ง 2. เด กหญ งอ สมะ ซาซ A Math ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านรานอ 1. เด กชายอาน วา ก ว ง 2. เด กชายไพซอล ก บาเลาะ ค าคม ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านรานอ 1. เด กหญ งน รอามาน ส หลง 2. เด กหญ งร สม มะเซ ง 1. นางศ ร วรรณ แก วทอน 2. นางสาวสมจ ตร พรหมคงบ ญ 3. นางสาวเกศรา กามะ 1. นายมะเพาส มะเกะ 2. นางมาซ เตาะห เจ ะแต 1. นางสาวต วนน สรา ส เระ 2. นางน ฐวด ทองใบเพ ชร 1. นางนภาพร ช ปาน 2. นายมะรอมล หะย เจะแว 1. นางสาวรพ พร ส งห โต 2. นางอนงค ส จร ตธ ระการ 1. นางสาวบ ญขน ษฐ น ลพงศ 2. นางอนงค ส จร ตธ ระการ ซ โดก ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านกาตอง 1. เด กหญ งอาม นะห ปาแนแจกะ 1. นางโนร ฮะห ม ลา

19 130 ก จกรรมพ ฒนา ซ โดก ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านรานอ 1. เด กหญ งฟาอ ซะ กาปอ 1. นางสาวสร ลร ตน ช แก ว 131 ปฐมว ย การเล าน ทานประกอบส อ ปฐมว ย โรงเร ยนบ นน งสตาอ นทรฉ ตรฯ 1. เด กหญ งซ ไรม ด อราแม 1. นางส ภาวด ส ขเกษม 132 ปฐมว ย การป นด นน าม น ปฐมว ย โรงเร ยนบ านล ตอ 1. เด กหญ งซ ร ฮ น สะตาปอ 2. เด กชายอ บด ลฮาก ม ยาลอ 3. เด กหญ งอาอ เส าะ ยาลอ 133 ปฐมว ย การสร างภาพด วยการฉ ก ต ด ปะ กระดาษ ปฐมว ย โรงเร ยนบ านตาเนาะป เต ะ 1. เด กหญ งน สร นา กอตอ 2. เด กหญ งน ร ดา เปาะฮะ 3. เด กหญ งอาซ ซะห ดอปอ 1. นางสาววรรณ รอดเสน 2. นางเสาวนา เจะมะ 1. นางสาวม ณฑ รา ว ฒนค ร 2. นางส สาคร จ ตรประส ทธ พร รวม

- 30 - สารบ ญ - ก - บ นท ก ...

- 30 - สารบ ญ - ก - บ นท ก ... บ นท ก - 30 - สารบ ญ - ก - หน วยงาน หน า ผ บร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 สาน กงานอธ การบด 1 กองกลาง 2 งานบร หารงานท วไป 2 งานบร หารงานบ คคล 2 งานการเง นและบ ญช 2 งานอาคารสถานท และภ ม สถาป ตย

More information

ผลการแข งข นท กษะว ชาช พ (ภายนอก) คร งท 29

ผลการแข งข นท กษะว ชาช พ (ภายนอก) คร งท 29 กล มว ชา / ฝ าย การบ ญช การตลาด การ โรงแรม และการ ท องเท ยว คอมฯ + เลขาฯ พ นฐาน ภาษาฯ ผลการท กษะว ชาช พ (ภายนอก) คร งท 29 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส นต ราษฎร ในพระอ ปถ มภ ฯ จ ดโดยสมาคมว ทยาล ยเทคโนโลย และอาช

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล (Individual Development Plan) ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ส วนพ ฒนาบ คลากร กองนโยบายและย ทธศาสตร ค าน า ส บเน องจากส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ

รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ. (ต างจ งหว ด) จ านวน 232 คน ท ได ร บการตอบร บเข าร วมงานส มมนา สร างว น ยในโรงเร ยน ส การจ ดการขยะอย างย งย น ระหว างว นท 14-15 ม ถ นายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร

More information

ข อม ลการถ ายโอน ล าด บท เลขทะเบ ยน ช อ ว นท จดทะเบ ยน ท นจดทะเบ ยน ท อย รห สว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค 1 0102511000082 หส ชาเช ยงใหม 5/2/2511 600,000

ข อม ลการถ ายโอน ล าด บท เลขทะเบ ยน ช อ ว นท จดทะเบ ยน ท นจดทะเบ ยน ท อย รห สว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค 1 0102511000082 หส ชาเช ยงใหม 5/2/2511 600,000 ข อม ลการถ ายโอน ล าด บท เลขทะเบ ยน ช อ ว นท จดทะเบ ยน ท นจดทะเบ ยน ท อย รห สว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค 1 0102511000082 หส ชาเช ยงใหม 5/2/2511 600,000 341 ถนนร ฐผด ง เช งดอย ดอยสะเก ด เช ยงใหม 2 0502458000016

More information

1 รายช อห างห นส วนบร ษ ทท ถ กข ดช อออกจากทะเบ ยน ตามค าส งส าน กงานทะเบ ยนห นส วนบร ษ ทกร งเทพมหานคร ท (ถ) 160/2556 ลงว นท 30 ก นยายน 2556

1 รายช อห างห นส วนบร ษ ทท ถ กข ดช อออกจากทะเบ ยน ตามค าส งส าน กงานทะเบ ยนห นส วนบร ษ ทกร งเทพมหานคร ท (ถ) 160/2556 ลงว นท 30 ก นยายน 2556 1 รายช อห างห นส วนบร ษ ทท ถ กข ดช อออกจากทะเบ ยน ตามค าส งส าน กงานทะเบ ยนห นส วนบร ษ ทกร งเทพมหานคร ท (ถ) 160/2556 ลงว นท 30 ก นยายน 2556 1 ห างห นส วนสาม ญน ต บ คคล สหะศร ทะเบ ยนเลขท 0102494002477 2

More information

ช อหน งส อ ผ แต ง ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร.

ช อหน งส อ ผ แต ง ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. 1. ทฤษฏ ใหม หล กการพ งพาตนเองท ย งย น 2. เศรษฐก จพอเพ ยง แนวค ดส การประย กต๑ใช ท ย งย น 3. ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ในศ นย๑ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจาก พระราชด าร

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม ต าบลไผ จ าศ ล อ าเภอว เศษช ยชาญ จ งหว ดอ างทอง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๕ ส งก ดคณะกรรมการการศ

More information

แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร Suphanburi vocational college แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบ นการอาช วศ กษาภาคกลาง 4 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ส ยท ศน (Vision) ผล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ จ ดท าโดย งานการเจ าหน าท ส าน กงานคณบด คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงานการจ ดท าวารสานมหาว ทยาล ยนราธ วาสราชนคร นทร

รายงานสร ปผลการด าเน นงานการจ ดท าวารสานมหาว ทยาล ยนราธ วาสราชนคร นทร รายงานสร ปผลการด าเน นงานการจ ดท าวารสาร หน วยงาน ประเภท เร อง ผ แต ง คณะว ศวกรรมศาสตร 1. การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาระด บอ ดมศ กษาเพ อพ ฒนาสามจ งหว ด 1. ดร.จงร ก พลาศ ย ชายแดนภาคใต ผ านกลไกการพ ฒนา คณะศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล องค การอ ตสาหกรรมป าไม ได พ ฒนาและต ดต งระบบบร การข อม ลสารสนเทศภ ม ศาสตร ผ าน เคร อข าย

More information

ประกาศรายช อ รอบสอบ ห องสอบ โครงการ Mini MOS ว นท 20 มกราคม 2557

ประกาศรายช อ รอบสอบ ห องสอบ โครงการ Mini MOS ว นท 20 มกราคม 2557 Mini MOS หน า 1 1 เด กชาย กฤตภาส ฉายายน โรงเร ยนลาซาลกร งเทพ 9.00-10.30 Word 10.30-12.00 Excel 410 2 เด กชาย กฤตะว ฒน อร ยส จส สก ล โรงเร ยนสารสาสน ว เทศสายไหม 9.00-10.30 Word 10.30-12.00 Excel 410 3 เด

More information

บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร

บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร ม มต เห นชอบ แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อ าเภอจต รพ กตรพ มาน ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดร อยเอ ด ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร 1. มาตรฐานการเร ยนร

แผนการจ ดการเร ยนร 1. มาตรฐานการเร ยนร 1. มาตรฐานการเร ยนร แผนการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนฝางว ทยายน (ฝ.ย.) กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 25 สาระการเร ยนร เพ มเต ม สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส

More information

คานา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม

คานา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม คานา ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ก าหนดนโยบายให สถานศ กษาจ ดท า แผนปฏ บ ต การประจ าป เพ อใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต งานในภาพรวมของสถานศ กษาเป นประจ าท กป น น งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฎ บ ต การประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครนายก

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฎ บ ต การประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครนายก รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฎ บ ต การประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครนายก โดย งานต ดตามประเม นผลและรายงาน กล -มนโยบายและแผน เอกสารล าด บท 4/2557 งานต ดตามประเม นและรายงาน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การใน การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ประจาป พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต การใน การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ประจาป พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต การใน การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ประจาป พ.ศ. 2556 เทศบาลตาบลโคกส ง อาเภอโพนอทอง จ งหว ดร อยเอ ด 1 2 3 ประกาศเทศบาลตาบลโคกส ง เร อง การใช แผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยเทศบาลตาบลโคกส ง ประจาป

More information

จ ดกระบวนการเร ยนการสอน และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 37

จ ดกระบวนการเร ยนการสอน และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 37 จ ดกระบวนการเร ยนการสอน และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 37 ข อม ลโรงเร ยน โรงเร ยนพระธาต พ ทยาคมเป นโรงเร ยนท เป ดทาการสอน เม อป พ.ศ. 2536 เด มเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

๑. เร องแจ งท ประช มทราบ

๑. เร องแจ งท ประช มทราบ สร ปการประช มส มมนาผ บร หารสถานศ กษาเพ อยกระด บค ณภาพการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๒ คร งท ๔/๒๕๕๗ ว นท ๕-๖ ม ถ นายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมหาดแก วร สอร ท อ.ส งหนคร จ.สงขลา ๑. เร องแจ งท ประช

More information

รายช อผ เข าร วมประช มส มมนา เร อง

รายช อผ เข าร วมประช มส มมนา เร อง รายช อผ เข าร วมประช มส มมนา เร อง สร ปถอดบทเร ยนการดาเน นงานโครงการการสร างความร วมม อด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมในระด บพ นท เพ อรองร บการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ ประจาป พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๘ ๑๐

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน เป

More information

สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก

สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก 1. ข อม ลพ นฐาน/ความเป นมาของโครงการ โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก เด มช อ โรงเร ยนสอนคนห

More information

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน การบร หารงบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป เง นอ ดหน นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน รายการค าจ ดการสอน (ค าอาหารน กเร ยนประจาพ กนอน) 51 น ยาม งบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป

More information

ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ

ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ (ฉบ บปร บปร ง ฉบ บปร บปร ง) ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information