KSC INSIGHT. May 2013 VOL.74 BYOD. เทรนด ใหม ในท ทำ งาน Green IT. มาร ไซเค ลเส นผมก นด กว า Mimosa

Size: px
Start display at page:

Download "KSC INSIGHT. May 2013 VOL.74 BYOD. เทรนด ใหม ในท ทำ งาน Green IT. มาร ไซเค ลเส นผมก นด กว า Mimosa"

Transcription

1 KSC INSIGHT BYOD เทรนด ใหม ในท ทำ งาน Green IT มาร ไซเค ลเส นผมก นด กว า Mimosa สถานท เต มความหวานแห งใหม ในพ ทยา Headache Relieving Wrap ท คาดศ รษะบรรเทาไมเกรน Relax Melodies App ผ อนคลายเต มข น การ นต ด วยรางว ล ยอดเย ยมจากอเมซอน May 2013 VOL.74

2 Editor's note ในย คท อ ปกรณ ไอท ม ให เล อกหลากหลาย ใช งานง าย คล องต ว และสามารถเช อมต อ ถ งก นได หมด ทำาให กลายเป นอ ปกรณ ท คนในย คป จจ บ นขาดเส ยไม ได เราท กคนต างใช คอมพ วเตอร สมาร ทโฟน แท บเล ต ฯลฯ ท งในเร องของการเร ยน การงาน และการ ผ อนคลาย ซ งในฉบ บน เราขอเจาะล กในเร องของเทคโนโลย ท ช วยให ร างกายและจ ตใจ ของเราผ อนคลายจากภารก จในแต ละว น ไม ว าจะเป นแก ดเจ ตเด ดๆ แอพพล เคช นโดนๆ หร อแม แต สถานท เก ๆ เราก รวบรวมมานำาเสนอให ก บค ณค ะ และจากการท ช ว ตของเราขาดอ ปกรณ ไอท ไม ได น เอง ทำาให เก ดกระแส BYOD หร อ Bring Your Own Device ข นมา ซ งกระแสด งกล าวก ม ท งข อด และข อเส ย ลองมา ศ กษาก นค ะว าเป นอย างไร เพ อให เราสามารถเล อกนำาข อด มาใช ให เก ดประโยชน ส งส ด ต ดตามอ านเร องราวอ นเทรนด น ได ในคอล มน What s IN ค ะ Now that we are in the technology era where plenty of electronic devices are available for us to use allowing more convenient and easy lifestyle and we are more social in many ways. These IT accessories become what we can t live without. We use computers, smartphones and tablets at work and schools and also use them for leisure. In this issue, we are focusing on those technologies for recreation. We are featuring cool gadgets, interesting applications and nice places for your relaxation. And because we can t live without electronic devices, the BYOD (Bring Your Own Device) policy was rising and it has both advantages and disadvantages. Let s see what this policy is, so we learn how to maximize the benefit from its concept. Stay tune for this IT update in the What s IN column. Follow us on :

3 4 content HOT Gadget สบายต วก บอ ปกรณ ท ช วยให ค ณผ อนคลาย Soothe your body with healthy equipment. COOL Apps ท นเวลาก บคล งข อม ลท รวบรวม เคล ดล บแห งความสดช น Refresh yourself with tips from these applications What s IN มองข อด ข อเส ยของ BYOD Let s see pros and cons of BYOD. Green IT 10 ค นหาว สด ใหม ๆ เพ อการร ไซเค ล Explore new materials for recycling. 12 CHIC Lifestyle อ นไอร กก บ Mimosa พ ทยา Be warmed and loved in Mimosa, Pattaya. KSC News 13 เคเอสจ ดก จกรรมการก ศล และเย ยมเย ยนล กค าในเทศกาลสงกรานต KSC does charity work and greets customers in Songkran festival. KSC Commercial Internet Co.,Ltd. 2/4 Siam Commercial Samaggi Insurance Tower, 10th Floor, Vibhavadee-Rangsit Road, Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210, Thailand. Tel : (Call Center) (Head Office) Fax : Contributors: เบญจมาศ ศร ส ข/ Benjamas Srisuk Graphic Designer: วราธาร ว ฒ ชา/ Waratan Wutthicha

4 HOT Gadget The Headache Relieving Wrap บรรเทาอาการปวดห วง ายๆ ด วยว ธ ธรรมชาต เพ ยงสวมท คาดศ รษะช นน ท การ นต โดย น กประสาทว ทยา ซ งจะทำางานด วยการกดจ ดบนศ รษะอย างอ อนโยนและสม าเสมอ ช วยควบค มการไหลเว ยนของโลห ตให เหมาะสม สามารถบรรเทาอาการปวดห วไมเกรน ได นอกจากน ย งม ถ งเจลท สามารถสอดเข าไปย งท คาดศ รษะ หากใช เจลร อนจะช วย ผ อนคลายกล ามเน อท ต ง สามารถบรรเทาอาการปวดห วต บๆ ส วนเจลเย นจะช วยให หลอดเล อดหดต ว ลดอาการปวดห วจากความเคร ยด ท งช ดสนนราคาอย ท เหร ยญสหร ฐ Calm your headache naturally by just wearing this wrap around your head. Developed by a neurologist, this head wrap provides a soothing, consistent pressure that gently compresses blood vessels to help relieve migraines. Heat therapy relaxes tense muscles and the cold treatment cools and constricts blood vessels, helping to alleviate tension headaches. The wrap is available at USD Mind Spa ด แลจ ตใจของค ณให เบ กบานและผ อนคลาย ด วยดนตร ท ผสม ผสานมาเป นพ เศษ ช วยบรรเทาอาการว ตกก งวล หวาดกล ว ความค ดส บสน อ กท งย งได ผลด ก บผ ท ม ป ญหาความจำาส น สนนราคาอย ท เหร ยญสหร ฐ Refresh your mind and overcome stress, anxiety and focus and attention issues with the mind spa with special designed music. You can get this item at USD KSC INSIGHT IT

5 Ergo Ball Exercise Wii Erogonomic Office Chair เก าอ ร ปร างแปลกตาท การ นต ด วยรางว ลด านการผ อนคลาย เพ ยงน งลงบนเก าอ น กระด กและกล ามเน อของค ณจะอย ใน ท าท สมด ลท ส ดสำาหร บการร บน าหน กของร างกาย ช วย ป องก นอาการปวดหล งต างๆ สามารถปร บความส งได ตาม ต องการ สนนราคาอย ท 169 เหร ยญสหร ฐ Sit in this award winning, unique designed Erogonomic Office Chair and your body will be in perfect balanced sitting posture. An inflated ball adjusts to the pressure of body weight. It prevents back pains and the height of the seat is adjustable. The market price for this chair is USD 169. The Best Circulation Enhancing Travel Socks ถ งเท าค ใจท สามารถเด นทางไปก บค ณได ท กท โดดเด นด วยค ณสมบ ต ท ผ านการทดสอบจากสถาบ นช นนำาว าสามารถกดจ ดผ อนคลายได อย างแม นยำา ช วยให ค ณเด นนานๆ ได อย างสบายเท า ผล ตจากโพล เอสเตอร ท ต อต านเช อแบคท เร ยและระบายอากาศได ด น าหน กเบา และไม ก อให เก ดการระคาย เค อง สนนราคาอย ท เหร ยญสหร ฐ The best rating from the leading research institute because they provided the most accurate compression and were the most comfortable. The Best Circulation Enhancing Travel Socks are made from breathable, antibacterial polyester. They are very light and you won t feel itchy. The socks are available at USD KSC INSIGHT IT

6 COOL Apps Workouts Trainer ถ าค ณเป นคนหน งท ทำางานหน กจนไม ม เวลาไปฟ ตเนส ลองเช ญเทรนเนอร ส วนต วมาท บ านก นด กว า ด วยแอพพล เคช นน ท ช วยสอนให ค ณออกกำาล ง กายอย างถ กว ธ แบบสเต ปบายสเต ป นอกจากน ย งสามารถเล อกบร หาร ส วนใดส วนหน งเป นพ เศษได อ กด วย If you can t squeeze the time in a busy day to work out, let s have a personal trainer at home. This application is a step-by-step guide to a perfect work out. You can also choose what specific muscle you want to work out. Price: Free Platform: Android, iphone, ipad Stress Check ร บประก นความค ลด วยจำานวนผ ใช งานกว า 1,000,000 คน พ ฒนาโดยน ก จ ตว ทยาคล น กผ เช ยวชาญด านการจ ดการความเคร ยด ประกอบด วยแบบ ทดสอบท ทำาให ทราบถ งระด บ สาเหต และผลกระทบของความเคร ยด แสดงออกมาในร ปแบบกราฟ สามารถเก บบ นท กเพ อต ดตามความ เปล ยนแปลงของตนเอง แถมย งม คำาแนะนำาเพ อช วยลดความเคร ยดได อ ก ด วย Stress Check is one of the top applications in market with more than 1 million users. It was developed by clinical psychologists with expertise in stress management. The assessment tool provides the information about your current level of stress, causes and the impact of the stress. The result is shown in graph so you can track the development of the stress over times. They also have stress tips in the application. Price: Free Platform: Android, iphone, ipod touch, ipad 6 KSC INSIGHT IT

7 Relax Melodies แอพพล เคช นยอดเย ยมในป 2555 ท ได ร บการยกย องจากอเมซอน ประกอบ ด วยดนตร หลากหลายประเภทท ช วยปลอบประโลมจ ตว ญญาณ เพ ยงแค เล อกดนตร ท ค ณชอบและเป ดฟ งขณะนอน จะช วยให ค ณผ อนคลายและนอน หล บง ายข น อ กท งย งต นข นมาด วยความสดช น สามารถใช ฟ งขณะออก กำาล งกาย เล นโยคะ นวดสปา ง บหล บ หร อใช กล อมให เด กเล กหล บง ายข น ก ย งได This is Amazon s Top Best Apps of The application packs with layers of music to heal your soul. Choose your favorite melodies to listen while you are sleeping, it keeps you relaxed and have a better sleep and wake up feeling fresh. You can also use this application when you work out, do yoga, enjoy spa massage or sleep. It even helps your baby fall asleep faster. Price: Free Platform: Android, iphone, ipod touch, ipad Relax with Andrew Johnson Lite เหม อนม ผ เช ยวชาญมาคอยให คำาแนะนำาด านการทำาสมาธ อย ข างๆ ห ช วย ให ค ณจดจ อก บการทำาสมาธ ในแต ละคร ง ปลดปล อยตนเองส ห วงแห งความ ผ อนคลายท ล ำาล ก สามารถบรรเทาอาการนอนไม หล บ อ อนเพล ย ปวดเม อย และความเคร ยดได Drift into deep relaxation with Relax with Andrew Johnson Lite. This application is a guided meditation application intended to help fight the stress of everyday live. It helps with sleep problem, aches and pains, tiredness and stress. Price: Free Platform: Android, iphone, ipad 7 KSC INSIGHT IT

8 What s IN Bring Your Own Device (BYOD) By: Sunchai Rungruengchoosakul จากแนวโน มเทคโนโลย ท เก ดข นในป 2556 น น ทาง Gartner บร ษ ทท ปร กษาและว จ ยด านไอท ได ทำานายเอาไว ว าอ ปกรณ พกพาจะเป นอ ปกรณ ท ม อ ตราการเต บโตส งส ดในป 2556 (Gartner ให คะแนนเป นอ นด บแรกในห วข อ Mobile Device Battles) โดยผลกระทบท เก ดข นจากการ เต บโตอย างรวดเร วของอ ปกรณ พกพา ค อ พน กงานในองค กรจะนำาอ ปกรณ ด งกล าวมาใช งานภายในเคร อข ายของบร ษ ท (Bring Your Own Device; BYOD) According to Gartner, the information technology research and advisory company, the 2013 technology trend includes mobile devices battles as it will be highest growth among other devices in 2013 and that leads to Bring Your Own Device; BYOD, which means the policy of permitting employees to bring personally owned mobile devices to their workplace. ท มาร ป/ Source: ท มาร ป/ Source: 8 KSC INSIGHT IT

9 สำาหร บการนำาอ ปกรณ ส วนต วมาใช งานม ท งข อด และข อเส ย ด งน Here are advantages and disadvantages of BYOD; ข อด เป นการลดต นท นอ ปกรณ สำาน กงาน เน องจากพน กงานนำาอ ปกรณ มาใช งานเอง องค กรจ งไม จำาเป นต องซ ออ ปกรณ ด งกล าว รวมไปถ ง โปรแกรมต างๆ สำาหร บอ ปกรณ ด วย เพ มความคล องต วในการทำางาน สามารถทำาได ท กสถานท ไม ว าจะเป นท ออฟฟ ศหร อท พ กอาศ ย (เพราะ ใช อ ปกรณ เด ยวก น) ข อเส ย ข อม ลท เป นความล บอาจส ญหายได เน องจากพน กงานสามารถ ค ดลอกข อม ลลงไปในอ ปกรณ ส วนต ว พน กงานอาจใช เวลางานไปทำาส งอ นๆ ท ไม เก ยวข องก บงาน เช น เช อมต อแท บเล ตส วนต วเข าก บ Wi-Fi ขององค กรเพ อเล นเกมบน โซเช ยลเน ตเว ร ค เป นต น ป ญหาด านความปลอดภ ยภายในองค กร อาจเป นการเป ดช องทาง ให ผ ไม หว งด เข ามาในระบบ เช น การนำา Access Point ส วนต วมาใช งาน ภายในองค กร และไม ได ม การจ ดการความปลอดภ ยของ Access Point อย างด พอ (เร ยกป ญหาด งกล าวว า Rouge Access Point ) Advantages Reduce cost paid by the company. Since employees bring their own devices, the company doesn t have to buy those items and the programs to be installed to the devices. More flexible. Employees can work from anywhere, at the office or even from their home (because they are accessing to the files using the same devices.) Disadvantages Risks that confidential information could be leak because the employees can copy the information to their personal devices. Employees may spend their office hours in non-work related activities. For example, they might connect their personal tablet to the company s Wi-Fi to play games on social network. Potential threats to the organization network. If an employee uses his personal access point in the office, the access point security might not be properly managed. This threat is call Rouge Access Point ). จะเห นได ว า BYOD น นเป นป ญหาใกล ต วท เก ดข นในองค กรป จจ บ น ซ งการแก ไขน นอาจต องใช นโยบายและอ ปกรณ ร กษาความปลอดภ ย บางอย างเข าช วยเหล อ เช น การออกนโยบายการใช งานอ ปกรณ พกพาภายในองค กร เช น ห าม นำาอ ปกรณ พกพามาใช งานภายในองค กร การต ดต งไฟร วอลล ท ม ความสามารถระด บแอพพล เคช น (Firewall L7) เพ อป องก นพน กงานใช งานอ นเทอร เน ตท ไม เก ยวข องก บงาน การจ ดการระบบร กษาความปลอดภ ย Wireless ร วมก บการระบ ต วตนโดยอ างอ งก บระบบพ ส จน ต วตนภายในของบร ษ ท เช น การทำาหน า ล อกอ นเพ อเข าใช งานระบบ Wireless โดยม การอน ญาตให พน กงานท เก ยวข องใช งานเท าน น เป นต น We can see that BYOD may cause problems to the organization and the solutions to this issues require proper usage policy and some security devices; A policy against personal portable device in the organization. Install a firewall that categorizes Internet Protocol packets based on their application layer data (Firewall L7) to non work-related content on work time. Wireless network security management and employee verification system such as a login page to access the wireless system and only authorized employees can access to the network. หากท านต องการทราบรายละเอ ยดท เก ยวข องก บ BYOD สามารถต ดต อเจ าหน าท ของเคเอสซ เพ อแนะนำาโซล ช นท เหมาะสมแก ท าน โทร (ฝ ายบ ส เนส โซล ช นส ) / For more information about the solutions for BYOD, please contact our Business Solutions Department at แหล งข อม ลอ างอ ง/ References: 9 KSC INSIGHT IT

10 Green IT เม อพ ดถ งการร ไซเค ล เราม กน กถ งแก ว กระดาษ พลาสต ก ความจร งแล วย งม ว สด อ กมากมายท สามารถร ไซเค ลได แต เราอาจจะน กไม ถ งหร อละเลยไป ซ งท อเมร กาเขาต นต วท จะร ไซเค ลว สด อ นๆ เพ มเต ม ก นแล ว มาด ก นด กว าว าม อะไรบ าง When talking about recycling, some of us think about glasses, paper or plastic. In fact there are other things that we might not think that they can be recycled. In US, more and more materials are recycled today; 10 Things You Can Recycle ก ญแจ (Keys) สำาหร บล กก ญแจเก าๆ ท ไม ใช คนอเมร ก นเขาจะส งไปท Keys for Kindness สถานท ซ งจะทำาการร ไซเค ลและเปล ยนว สด ร ไซเค ลเป นเง น จากน นก จะนำา เง นจำานวนน ไปบร จาคเพ อการก ศลต อไป Keys from long ago that no longer fit any of our current locks will be sent to Keys for Kindness. The organization recycles your old keys and donates the money generated from it. จ กคอร ก (Wine Corks) เม อด มไวน หมดแล วอย าล มเก บจ กขวดเอาไว เพราะสามารถนำา ไปร ไซเค ลเป นกระดาน พ นรองเท า และกระเบ องป พ น ซ งหน วย งานท ร บหน าท นำาไปร ไซเค ลค อ ReCORK When you finish your wine, keep the cork and send to ReCORK. The corks can be recycled to bulletin boards, shoe sole and floor tiles. ถ วยรางว ล (Trophies) ท เม องล งแซมม หน วยงานท ร บบร จาคถ วยรางว ลเก า เพ อนำาไปทำาความ สะอาด และนำามาใช งานใหม ในร ปแบบไม แสวงหากำาไร ถ าอยากร ว าค อ หน วยงานไหนก หาคำาตอบได จาก HowToDonateGuide.com An old trophy will be cleaned and use for non-profit purpose in US. If you want to know which organization is taking care of this, find out at HowToDonateGuide.com. กระดานโต คล น (Surfboards) กระดานโต คล นเก าๆ ของค ณสามารถนำาไปใช ผสมคอนกร ต ประด ษฐ งานศ ลปะ ผล ตเฟอร น เจอร หร อแม กระท งทำาเป น กระดานโต คล นอ นใหม แต ถ ากระดานท ค ณใช แล วย งม สภาพด อย ก สามารถส งต อให ผ ท ต องการใช ได เลยท Board Recycler หร อ Surfer s Healing Your old surfboard can be used in concrete and furniture industries, art or even remake as a new surfboard. But if the board is still in a perfect condition you can send to those who want it at Board Recycler or Surfer s Healing. แบตเตอร แบบชาร จได (Rechargeable Batteries) หลายร ฐในอเมร กาต อต านการฝ งกลบแบตเตอร จ งม หน วยงาน Call2Recycle ออกมาท าหน าท ร บแบตเตอร เก าไปร ไซเค ลให Several states in USA are now against the battery disposal by burying them. Call2Recycle can recycle those rechargeable batteries. 10 KSC INSIGHT IT

11 ว สด บางประเภทจากฝ าย (Certain Cotton Products) ค ณม ถ งป ยหม กท บ านไหม ถ าม ก สามารถร ไซเค ลเองง ายๆ ด วย การนำาก อนสำาล เศษสำาล และสำาล ก านท ม ก านเป นกระดาษแข งใส ลง ไปในถ ง แม แต เศษผ าขนส ตว หร อผ าฝ ายก สามารถใช ได เช นก น เท าน ก สามารถเปล ยนว สด เก าๆ เป นป ยหม กได Do you have an organic fertilizer container at home? If so, you can put pieces of cotton or cotton swab with paper sticks into the container. Woolen and cotton fabric also work. Now you can turn the unused cotton products into organic fertilizer. กางเกงย นส (Blue Jeans) บร ษ ทอย าง 7 th Generation Recycling ย นด ร บย นส หร อเส อผ าเก าเพ อ นำาไปร ไซเค ลเป นว สด ฉนวนหร อผล ตภ ณฑ อ นๆ Send your old jeans or clothes to 7 th Generation Recycling. They can recycle these clothes to insulators or other products. ล กกอล ฟ (Golf Balls) ค ณไม จำาเป นต องท งล กกอล ฟเก าไว บนสนาม เพราะม นผล ตจาก พลาสต กและยางซ งสามารถร ไซเค ลได ถ าใครเห นไอเด ยแล วจะนำาไป ทำาเป นธ รก จก ไม ว าก น Golf balls shouldn t be left on putting green, they were made of rubber and plastic that are recyclable. It could become a business. เส นผม (Hair) ร หร อไม ว าเส นผมของเราก สามารถผสมลงไปในถ งหม กเพ อทำาเป น ป ยหม กได เช นก น Do you know that we can put hair into a container to make organic fertilizer? ส เท ยน (Crayons) ส เท ยนท เล กใช แล วสามารถส งต อไปย ง National Crayon Recycle Program เพ อผล ตเป นส เท ยนแท งใหม ซ งจะช วยลดขยะจำาพวก ป โตรเล ยมได อ กทางหน ง Your crayon can also be recycled. Send them to the National Crayon Recycle Program where the unwanted crayon will be recycled into new crayons. This will reduce petroleum waste. 11 KSC INSIGHT IT

12 CHIC Lifestyle ใครไม อยากตกเทรนด ต องแวะไปท น ค ะ Mimosa พ ทยา แหล งช อปป งทานข าว แห งใหม ท พ ทยา เป ดต วไปเม อว นวาเลนไทน ท ผ านมาน เองค ะ ความพ เศษของ ท น ค อเขาเนรม ตข นมาภายใต แนวค ด The City of Love ซ งแน นอนว าผ ท มา เท ยวชมจะต องตกอย ในห วงแห งความร กจากบรรยากาศสวยๆ แบบเม องโบราณ ของฝร งเศส ลำาคลองเล กๆ ต ดผ านกลางเม อง และกล นหอมของดอกไม นานา พ นธ แน นอนค ะ สำาหร บน กช มต องไม พลาดร านอาหารของท น เพราะม ให เล อกต งแต สไตล ไทยๆ ไปจนถ งนานาชาต หร อถ าใครอยากจะผ อนคลายก สามารถใช บร การนวดแผน ไทยและอโรมาได และถ าอย ต ออ กซ กน ดก จะได ชมโชว ส ดอล งการท แสดงใน เวลา น. และ น. ค ะ Mimosa เป ดให บร การท กว น เวลา น. เด นทางไปไม ยากเลย ค ะ ม จ ดส งเกตค ออย ตรงข ามโรงแรมแอมบาสเดอร ซ ต จอมเท ยนน นเองค ะ แต ถ าใครไปไม ถ กก สามารถโทรไปสอบถามได ท แล วอย าล ม โพสต ร ปมาอวดก นบ างนะคะท If you are looking for a new tourist attraction, don t miss Mimosa, the new shopping and dining place in Pattaya which was opened on this year s Valentine s Day. The concept of this place is The City of Love where you can feel love everywhere. The architecture was inspired by the ancient French town with the canal flowing along the middle of the town and flowers everywhere. There are selections of food available for you to choose, both traditional Thai dishes and international menu. For relaxation, try Thai massage or aroma massage. Another highlight activity at Mimosa is the show at 7 p.m. and 8 p.m. Mimosa opens daily from 11 a.m. to 11 p.m. It s easy to get there as the pace is just opposite Ambassador City Jomtien Hotel. Or you can call for direction. If you have a chance to be there, don t forget to show us your nice pictures at 12 KSC INSIGHT IT

13 KSC News เคเอสซ มอบแก วม คลายพ เศษแก ม ลน ธ เด ก KSC donates special designed mugs to the Foundation for Children เม อเร วๆ น บร ษ ท เค เอส ซ คอมเมอร เช ยล อ นเตอร เนต จำาก ด โดยค ณประพนธ พงษ ประพ ฒน ผ อำานวยการฝ ายพ ฒนาธ รก จและการตลาด มอบแก วม คจำานวน 300 ใบท จ ดทำาข นเป นพ เศษ ลวดลายน าร กสดใสจากภาพวาดฝ ม อของเด กๆ ในม ลน ธ ฯ ให แก ค ณทศส ร พ ลนวล กรรมการและผ ช วยเลขาน การม ลน ธ เด ก เพ อจำาหน ายและนำารายได สมทบท นม ลน ธ ฯ Recently, Khun Praphon Phongprapat, Director of Business Development and Marketing Department represented KSC Commercial Internet Co., Ltd to donate special designed mugs to the Foundation for Children. Khun Todsiri Poolnuan, Committee and Assistant Secretary of the Foundation for Children represented the foundation to accept those mugs. All revenue from the mug sales go to the Foundation for Children. เคเอสซ ส งมอบความส ข ในเทศกาลสงกรานต KSC Delivered Happiness in Songkran Festival เคเอสซ เด นหน าต อยอดความส ขแก ล กค าในก จกรรม KSC Meet & Greet ด วยการมอบป นฉ ดน าลวดลายน า ร กสดใสให แก ล กค า 2 บร ษ ท ได แก บร ษ ท โกลเด น ฟ ดส สยาม จำาก ด และบร ษ ท ไทยพาณ ชย สาม คค ประก นภ ย จำาก ด (มหาชน) เพ อใช เพ มความช มฉ าในเทศกาล สงกรานต ท ผ านมา KSC continued to share happiness in KSC Meet & Greet activity by delivering the cute water guns for Songkran festival to our valued customers, Golden Foods Siam Ltd. and The Siam Commercial Samaggi Insurance Pcl. Gift 4 U ขอแสดงความย นด ก บผ โชคด 5 ท าน ท ได ร บ Central Gift Voucher 200 บาท 1.ค ณบ ศร นทร เจตนภ ทร 2.ค ณวร ชยา เกษมส ข 3.ค ณสมชาย สกลว จ ตร ทางบร ษ ทฯ จะจ ดส งของรางว ลให แก ท านทางไปรษณ ย ขอขอบค ณท กท านท ร วมก จกรรมในคร งน 4.ค ณสาธ มา พ นธ มโน 5.ค ณส ก ญญา พฤกษ ส ร สมบ ต 13 KSC INSIGHT IT

14 Read KSC INSIGHT IT on Smartphone & Tablet through ebooks.in.th application

หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา

หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา 1 หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา หล กส ตรภาษาอ งกฤษเพ อการท องเท ยวและบร การ กล มอาช พพาณ ชยกรรมและบร การ ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ

More information

ไลน ร ปแบบการส อสารบนความสร างสรรค ของสมาร ทโฟน: ข อด และข อจ ำก ดของแอปพล เคช น

ไลน ร ปแบบการส อสารบนความสร างสรรค ของสมาร ทโฟน: ข อด และข อจ ำก ดของแอปพล เคช น ไลน ร ปแบบการส อสารบนความสร างสรรค ของสมาร ทโฟน: ข อด และข อจ ำก ดของแอปพล เคช น LINE - Communicating format on the creativity of Smartphone: Benefits and limits of application ศ ภศ ลป ก ลจ ตต เจ อวงศ

More information

LIVING OUTDOOR ส มผ สช ว ตกลางแจ งในแบบ เคน-ภ ภ ม พงษ ภาณ. ร วมล นร บ Kiehl's Bath and Shower Liquid Body Cleanser Lavender ขนาด 250 มล.

LIVING OUTDOOR ส มผ สช ว ตกลางแจ งในแบบ เคน-ภ ภ ม พงษ ภาณ. ร วมล นร บ Kiehl's Bath and Shower Liquid Body Cleanser Lavender ขนาด 250 มล. ร วมล นร บ Kiehl's Bath and Shower Liquid Body Cleanser Lavender ขนาด 250 มล. www.facebook.com/aroundmagazine instagram: aroundonline APRIL 2014 OUTDOOR LIVING ส มผ สช ว ตกลางแจ งในแบบ เคน-ภ ภ ม พงษ ภาณ

More information

Program 2: BIZ SMART Power Program หล กส ตร 2: โปรแกรมเสร มสร างภาพล กษณ คนท างานร นใหม (ส ภาพสตร )

Program 2: BIZ SMART Power Program หล กส ตร 2: โปรแกรมเสร มสร างภาพล กษณ คนท างานร นใหม (ส ภาพสตร ) Program 2: BIZ SMART Power Program หล กส ตร 2: โปรแกรมเสร มสร างภาพล กษณ คนท างานร นใหม (ส ภาพสตร ) Wardrobe: เส อผ าเคร องแต งกายสไตล คนท างานร นใหม 6 ช วโมง WD 1-3: เส อผ าเคร องแต งกาย 1-3 WD 4-6: เส

More information

F 160 การประช มว ชาการป ญญาภ ว ฒน คร งท 5 8 พฤษภาคม 2558 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน

F 160 การประช มว ชาการป ญญาภ ว ฒน คร งท 5 8 พฤษภาคม 2558 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน การพ ฒนากลอนประต อ เล กทรอน กส โดยใช เส ยงและระบบรายงานผ ใช ผ านอ นเทอร เน ต THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC BOLT CONTROL WITH KNOCK SOUND AND CHECKING ON INTERNET SYSTEM นฤเทพ ส วรรณธาดา Naruetep Suwantada

More information

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา รายงานพ เศษ : ทศท ศน พลาน ก ล เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา ม อะไรด ในมหกรรมระด บชาต คร งท 17 อ านท วไทย อ านได อ านด มาแล ว! งานปลายป งานมหกรรมระด บชาต คร งท 17 ประจำาป 2555 สำาน กพ มพ ต างๆ จ บสลากบ ธไปเร

More information

การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย สาขาคอมพ วเตอร และสารสนเทศ (COM) ดร.ไก ร ง เฮงพระพรหม

การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย สาขาคอมพ วเตอร และสารสนเทศ (COM) ดร.ไก ร ง เฮงพระพรหม การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย สาขาคอมพ วเตอร และสารสนเทศ (COM) ดร.ไก ร ง เฮงพระพรหม Learning from negative examples: application in combinatorial optimization ศาสตราจารย ดร.ประภาส จงสถ ตย ว ฒนา อาจารย ประจ

More information

สาร จากผ บร หาร ด วยเลย

สาร จากผ บร หาร ด วยเลย สาร จากผ บร หาร ด วยเลย สว สด คร บ เป นการพบก นคร งแรกสำาหร บป 2556 และขอถ อโอกาสน อวยพรเน องในว นป ใหม ไทยไปพร อมก น เร มต นป ใหม น ท านล กค าและผ อ านหลายๆ ท าน คงจะต องต งเป าหมายท จะทำาส งหน งส งใดให

More information

ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล

ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล การศ กษาการพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการร านค าปล กกรณ ศ กษา ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการประกอบการ

More information

Contents สว สด. Windows of Opportunity. Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô

Contents สว สด. Windows of Opportunity. Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô Windows of Opportunity หากต องการประสบความสำเร จในโลกท ม การแข งข นอย างส ง ผ นำย อมเป ดหน าต างร บความท าทายใหม ๆ เป ดร บ ไอเด ยใหม ๆ อย อย างสม ำเสมอ และผ

More information

วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม

วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม 2556 & Innovation ลงท นออนไลน รวยได ท ปลายน ว ลงท น IT ให ธ รก จม กำไร การตลาดบนโลกโซเช ยล ง ายถ าร ว ธ Cloud เทคโนโลย ช วยลดต

More information

The best way to keep something bad from happening is to see it ahead of time... and you can't see it if you refuse to face the possibility.

The best way to keep something bad from happening is to see it ahead of time... and you can't see it if you refuse to face the possibility. The best way to keep something bad from happening is to see it ahead of time... and you can't see it if you refuse to face the possibility. ว ธ ท ด ท ส ดในการหย ดย งเร องเลวร ายไม ให เก ดข นค อการเล งเห

More information

ว าท ร อยตร หญ งศ ภ คชญา สมค ด พน กงานราชการ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

ว าท ร อยตร หญ งศ ภ คชญา สมค ด พน กงานราชการ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ แผนการเร ยนร แบบม งเน นสมรรถนะ และบ รณาการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รายว ชาคอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-2001 สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช) จ ดทาโดย

More information

การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น

การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป แผนปฏ บ ต การและ การต ดตามประเม นผล ส วนแผนพ ฒนาท องถ น ส าน กพ ฒนาและส งเสร มการบร หารงานท องถ น กรมส งเสร มการปกครองท องถ น สารบ ญ บทท

More information

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552 การศ กษาความเป นไปได ของ การทาไซโลข าวไทย ประจาป 2552 ส วนบร หารจ ดการข อม ลและปร กษาแนะนา สาน กบร หารย ทธศาสตร กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม สารบ ญ หน า 1. บทสร ปส าหร บน กลงท น...1 2. ผล ตภ ณฑ...4 3. การตลาด...26

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 เท าเท ยม สร างสรรค ส ส งคมเป นส ขร วมก น (Creative Equality

More information

E-word of mouth ม อ ทธ พลต อการต ดส นใจซ อส นค าของผ บร โภคบน อ นเทอร เน ต กรณ ศ กษา E-marketplace ในประเทศไทย

E-word of mouth ม อ ทธ พลต อการต ดส นใจซ อส นค าของผ บร โภคบน อ นเทอร เน ต กรณ ศ กษา E-marketplace ในประเทศไทย E-word of mouth ม อ ทธ พลต อการต ดส นใจซ อส นค าของผ บร โภคบน อ นเทอร เน ต กรณ ศ กษา E-marketplace ในประเทศไทย โดย นางสาวชน ดา พ ฒนก ตต วรก ล การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ

More information

การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย

การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ศวกรรมศาสตรมหาบ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน Human Resource Management การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Evaluation) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหา ในบทและส งค าตอบทาง E-mail ไปท ว ทยากร

More information

Microsoft PowerPoint 2007 โปรแกรมสร างงานพร เซนเทช นยอดน ยม

Microsoft PowerPoint 2007 โปรแกรมสร างงานพร เซนเทช นยอดน ยม P a g e Microsoft PowerPoint 007 โปรแกรมสร างงานพร เซนเทช นยอดน ยม ส วนประกอบของ PowerPoint 007 ม อะไรใหม ใน Microsoft PowerPoint 007 Microsoft Office PowerPoint เป นโปรแกรมท สร างข นเพ องาน Presentation

More information

การสรรหาและค ดเล อกบ คลากร

การสรรหาและค ดเล อกบ คลากร Human Resource Management การสรรหาและค ดเล อกบ คลากร (Recruitment And Selection) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหาใน บทและส งค าตอบทาง

More information

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได 1 ใน ETDA e-commerce Pocket Series เราป นหน งส อเล มน เพ อ เถ าแก ย คไอท

More information

การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด

การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด ส น นทา ศ ร เจร ญว ฒน การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต

More information

นางสาว พ ชญ ส ตา คงแก ว รห สประจาต วน กศ กษา 5417670024

นางสาว พ ชญ ส ตา คงแก ว รห สประจาต วน กศ กษา 5417670024 I3 Creation CRM for IPAD โปรแกรมบร หารความส มพ นธ ล กค า ของบร ษ ท ไอ-ทร คร เอช น สาหร บใช งานบน ไอแพด นางสาว พ ชญ ส ตา คงแก ว รห สประจาต วน กศ กษา 5417670024 สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษา หล กส ตรว

More information

การส มมนาเพ อทบทวนและก าหนด แ น ว ท า ง ก า ร จ ด ท า แ ผ น แ ม บ ท ด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว าง หญ งชาย

การส มมนาเพ อทบทวนและก าหนด แ น ว ท า ง ก า ร จ ด ท า แ ผ น แ ม บ ท ด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว าง หญ งชาย รายงานผล การส มมนาเพ อทบทวนและก าหนด แ น ว ท า ง ก า ร จ ด ท า แ ผ น แ ม บ ท ด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว าง หญ งชาย ๒๕๕๔ สาน กงานก จการสตร และสถาบ นครอบคร ว กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

แบบแสดงผลงานของคร ด เด น ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป ๒๕๕๓ นายมน ต น ลโมจน ต าแหน ง คร คศ.๑

แบบแสดงผลงานของคร ด เด น ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป ๒๕๕๓ นายมน ต น ลโมจน ต าแหน ง คร คศ.๑ 1 แบบแสดงผลงานของคร ด เด น ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป ๒๕๕๓ นายมน ต น ลโมจน ต าแหน ง คร คศ.๑ โรงเร ยนเทศบาล ๑ (เอ งเส ยงสาม คค ) ส งก ดส าน กการศ กษาเทศบาลนครหาดใหญ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา

More information

ระบบการจ ดการร านอาหาร

ระบบการจ ดการร านอาหาร ระบบการจ ดการร านอาหาร Restaurant Management System นายปวร ศร เหล องทองค า Pavarit Luangthongkam สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ บ ณฑ ตว

More information

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 2.1 ทฤษฎ และหล กการท เก ยวข อง 2.1.1 หล กการของ LEAN CONSTRUCTION หล กการของ Lean Construction เป นการนาหล กการแนวความค ดมาจาก Lean Production ในอ ตสาหกรรมการผล ตซ งหล

More information

ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ

ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 1 ค ม อน กเร ยน ช ดการเร ยน ว ชา การบร หารการจ ดซ อ เร อง การบร หารส นค าคงคล ง สาหร บช น ปวส. 1 แผนกว ชาการตลาด ช ดท 1 แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 2 ค ม อน กศ กษา

More information