จดหมายข าว สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ

Size: px
Start display at page:

Download "จดหมายข าว สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ"

Transcription

1 ฉบ บท 82 ประจาเด อนพฤษภาคม 2558 จดหมายข าว สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เลขท 96 หม 3 ต.ศาลายา อ.พ ทธมณฑล จ.นครปฐม Microsoft ปล อย Office 2016 Preview ให ผ ใช ดาวน โหลดทดลองฟร จะเห นเป นไฟล แนบเลย) โดยการแนบไฟล น นสามารถแนบได ขนาดใหญ เพราะใช OneDrive บทบรรณาธ การ สว สด คร บท านผ อ านจดหมายข าวท กท าน ผมใน นามผ อานวยการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ขอขอบค ณท กท านท ต ดตามอ าน จดหมาย ข าว ของสาน กว ทยบร การฯ มาโดยตลอด ในเด อนน ทางสาน กม ข าวมาอ พเดทอ กตามเคย เร มด วยสาระน าร เก ยวก บ IT ซ งฉบ บน จะเอาเร อง Microsoft ปล อย Office 2016 Preview ให ผ ใช ดาวน โหลดทดลองฟร, แนะนาหน งส อใหม ประจาเด อนพฤษภาคม, ข าวก จกรรม ประช ม/อบรม/ส มมนา ของสาน กว ทยบร การฯ, แจ ง เวลาการให บร การของสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ตลอดจนความร รอบต วเร องทาไม? หน งส อพ มพ จ งม ดาวบนขอบ ภายในฉบ บน : สารระน าร เก ยวก บ IT เร อง Microsoft ปล อย Office 2016 Preview ให ผ ใช ดาวน โหลดทดลองฟร แนะนาหน งส อใหม ประจาเด อนพฤษภาคม 2 ก จกรรมประช ม/อบรม/ส มมนา ของสาน กว ทย บร การฯ แจ งเวลาการให บร การของสาน กว ทยบร การ 5 ความร รอบต ว น บต งแต การเป ดต วหน าตาใหม คร าวๆ ของโปรแกรม Office บน Windows 10 ใน ร ปแบบ Universal App เม อต นป 2015 และ เม อเด อนม นาคมทาง Microsoft ได ปล อย Office 2016 Deve loper Preview สาหร บระบบปฏ บ ต การ Windows ให กล มน กพ ฒนาและผ ใช ไอท ได ทดลองใช ก อน ล าส ด Microsoft ได ปล อย Office 2016 Preview ให ก บผ ใช ท วไปได ทดสอบแล วก อนท จะปล อยเวอร ช นเต มในช วง ปลายป น ฟ เจอร คร าวๆของ Office 2016 ต ว Office 2016 ก บ OneDrive จะ ทางานร วมก นมากข น โดยสามารถแนบไฟล แนบ Outlook มาไว ใน OneDrive โดยตรง รองร บการแก ไขเอกสารได (เพราะไฟล ต นทาง อย บน OneDrive แต ปลายทางท เป น Office 2016 Excel เพ มว เคราะห ข อม ลท ละเอ ยดข นและใช งานง ายย งข น รองร บการใช งาน 2-factor authentication V i s io สามารถกาหนดส ทธ การ เข าถ งข อม ลได เพ ม Command Prediction โดย สามารถคาดเดาคาส งงานของ ผ ใช งานต อไปได หากใครสนใจทดลอง office 2016 สามารถดาวน โหลดทดสอบได ท น h t t p s : / / products.office.com/en-us/office preview เป ดจาหน ายในช วงปลายป น และ office 365 จะแจ งเต อนเม อเวอร ช นเต มออกมา เพ ออ พเดตฟ เจอร ใหม ตาม office 2016 ด วย แหล งข อม ลจาก Office blog เข ยนข าวโดย

2 จดหมายข าว ฉบ บท 82 ประจาเด อนพฤษภาคม 2558 หน า 2 แนะนาหน งส อใหม ประจาเด อนพฤษภาคม ช อหน งส อ : Inductors and transformers for power electronics ผ แต ง : Alex van den Bossche ISBN : TK7872.I63 B566I 2005 ช อหน งส อ : Low power emerging wireless technologies ผ แต ง : Reza Mahmoudi ISBN : TK L ช อหน งส อ : Energy efficient buildings with solar and geothermal resources ผ แต ง : Ursula Eicker ISBN : TJ163.5.B84 E342E 2014 ช อหน งส อ : Digital Fabrication in Architecture ผ แต ง : Nick Dunn. ISBN : NA2728 D873D 2012 ช อหน งส อ : Arduino robot bonanza ผ แต ง : Gordon McComb ISBN : TJ211 M129A 2013 ช อหน งส อ : Modeling and control of engineering systems ผ แต ง : Clarence W. de Silva. ISBN : TJ213 D476M 2009 ช อหน งส อ : Reconnecting Cultures The Architecture of Rocco Design ผ แต ง : Maki Fumihiko ISBN : NA1547.H6 R ช อหน งส อ : Electromagnetic modeling and simulation ผ แต ง : Levent Sevgi ISBN : QC760 S373E 2014 ช อหน งส อ : Structural Engineering for Architects A Handbook ผ แต ง : Peter Silver ISBN : TA645 S447S 2013 ช อหน งส อ : Machine component design ผ แต ง : Juvinall, Robert c ISBN : TJ230 J467M 2012 ก จกรรมประช ม/อบรม/ส มมนา ของสาน กว ทยบร การฯ ว นท 7-8 พฤษภาคม 2558 นางสาวฐ ต มา ศร พาเพชร, นางสาวเกศน อ นทองคา, นางสาวภ ทราน ษฐ ไกรระเบ ยบ และนางสาวจ ฬาพร ถนอมม ตร เข าร วมโครงการประช มว ชาการ เร อง Online Information and Education Conference 2015 เพ อเป นการแลกเปล ยน ความร และประสบการณ ด านเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อนาไปใช ประโยชน ในการนาไป พ ฒนาประส ทธ ภาพการดาเน นงานของห องสม ดในอนาคต ณ ห องประช มร กตะกน ษฐ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต หน าต อไป

3 จดหมายข าว ฉบ บท 82 ประจาเด อนพฤษภาคม 2558 หน า 3 ว นท 14 พฤษภาคม 2558 ผ อานวยการ,รองผ อานวยการและเจ าหน าท สาน กว ทยบร การและ เทคโนโลย สารสนเทศ เข าร วมประช มสาน กประจาเด อนพฤษภาคม 2558 การประช มคร งน เป นการประช มแบบไม ใช กระดาษ (Paperless) โดยใช ว ธ การนาเทคโนโลย สารสนเทศมาอ านเอกสารผ านระบบการแชร ข อม ล จากส วนกลาง เพ อให เก ดประโยชน และเก ดการปร บปร งพ ฒนางาน ซ งข อม ล การประช มประกอบด วยวาระการประช มต างๆ จะอย ใน Server ส วนกลาง ทาให สามารถลดการใช กระดาษของหน วยงานลงประมาณ 1,240 แผ น ซ งค ด เป นค าใช จ ายประมาณ 250 บาท ต อการประช ม 1 คร งและย งเป นการลดขยะ ของหน วยงานลงอ กด วย ว นท 15 พฤษภาคม 2558 นาโดยอาจารย ว ชร นทร วร นท กษะ,ว าท ร.ต.ป ต พล ไผทว ฒ กานต, นายคมส นต ธนาคม, และนางสาววราล กษณ ช วปร ชา ได เข าร วมส มมนา เร อง แนวโน มเทคโนโลย สารสนเทศ ป 2558 สาหร บสถาบ นการศ กษา เพ อ ร บทราบแนวโน มการพ ฒนาด านเทคโนโลย สารสนเทศสาหร บสถาบ น การศ กษา รวมถ งเสร มสร างความร ด าน IT Technology ณ ห องเจ าพระยา บอลร ม โรงแรมเจ าพระยาปาร ค ว นท 15 พฤษภาคม 2558 นายพ ศกร ทองด และนางสาวภ ทราน ษฐ ไกรระเบ ยบ ได เข า ร วมโครงการประช มว ชาการ เร อง "การพ ฒนาท มงานสาหร บห วหน าห องสม ด" (Team Building for Library Service) เพ อได ร บความร ความเข าใจใน การบร หารท มงาน และตระหน กในการทางานเป นท ม นาความร ไปพ ฒนา งานของห องสม ดให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ณ ห องประช ม ช น8 อาคาร สาน กงานสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ว นท พฤษภาคม 2558 นาโดยผ ช วยศาตราจารย ดร.เจนศ กด เอกบ รณะว ฒน ผ อานวยการ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ รองผ อานวยการ และเจ าหน า ได ไปปฏ บ ต ภารก จท ว ทยาเขตว งไกลก งวล เพ อประช ม พ ดค ยถ งป ญหาและ อ ปสรรคของการดาเน นงานของห องสม ดร วมก น และเพ อไปด ระบบสารบรรณ อ เล กทรอน กส และระบบอ นเตอร เน ตให ก บบ คลากรว ทยาเขตว งไกลก งวล หน าต อไป

4 จดหมายข าว ฉบ บท 82 ประจาเด อนพฤษภาคม 2558 หน า 4 ว นท พฤษภาคม 2558 รองผ อานวยการฝ ายพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ, นายคมส นต ธนาคม, นายย ทธพล ไพชนะ, ว าท ร.ต.ป ต พล ไผทว ฒ กานต, นายเธ ยร ท พ ลส ขโข, นางสาวเส ยงพ ณ ช างเทศ และนางสาวศร ญญา บ ญล ทธ ได เข า ร วมโครงการอบรมการเข ยนโปรแกรมบนระบบ ios เพ อท จะม ความร ความ เข าใจในหล กการเข ยนโปรแกรมบนม อถ อ ตลอดจนได ร จ กก บโปรแกรมท ใช ในการพ ฒนา และทราบกระบวนการเก ดท กษะการเข ยนโปรแกรมบนระบบ ปฏ บ ต การ ios (บนม อถ อและแทปเลต) ได อย างถ กต องและม ประส ทธ ภาพ ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 8204 ช น 2 อาคารคณะบร หารธ รก จ มทร. ร ตนโกส นทร พ นท ศาลายา ว นท 26 พฤษภาคม 2558 ผ อานวยการ, รองผ อานวยการและเจ าหน าท สาน กว ทยบร การ และเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ ดโครงการอบรม การสร างความตระหน ก เร องความม นคงปลอดภ ยสารสนเทศเพ อป องก นการเข าถ งจากผ ซ งไม ได ร บ อน ญาต โดย ผศ.ดร.อ ดมว ทย ไชยสก ลเก ยรต รองอธ การบด ฝ ายว ชาการ และว จ ย เป นประธานในการเป ดโครงการ และได ร บเก ยรต จาก พ นตารวจโท พ ฒนะ ศ กรส ต จากสาน กเทคโนโลย สารสนเทศและศ นย ข อม ลการตรวจ กรมสอบสวนคด พ เศษ (DSI) และค ณชวพงศธร ไวสาร กรรม จากบร ษ ท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จ าก ด เป นว ทยากรในการถ ายทอดความร แนวโน ม ความม นคงปลอดภ ยทางคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศในศตวรรษ ท 21 และ ภ ยค กคามและมาตรการทางกฎหมายในการป องก นอาชญากรรม คอมพ วเตอร ณ ช น 2 ต กสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ว นท 28 พฤษภาคม 2558 ผ อานวยการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ, อาจารย ว ชร นทร วร นท กษะ, อาจารย ส ทธ ช ย บ ญป ยท ศน,นางสาวเขมณ ฏฐ สมบ ญ และนางสาววงศ ผกา ประภาวงศ ได เข าร วมประช มการนาระบบ จ ดทาบ ตรร ปแบบใหม ของบ คลากรและน กศ กษา เพ อเสนอแนวค ดในการ จ ดทาระบบงานท รองร บการใช งานบ ตรร ปแบบใหม ณ ห องห สด น ช น 3 สาน กงานอธ การบด ว นท 25 พฤษภาคม 2558 ผ อานวยการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ, นางสาวเขมณ ฏฐ สมบ ญ และนางสาวส รางค ร ตน ประท มเมศร ได เข า ประช มร วมก นหาแนวทางปร บปร งและพ ฒนาเว บไซต ให ม ร ปแบบท ท นสม ย และม ความเป นเอกล กษณ ของมหาว ทยาล ย ณ ห องประช มคเชนทร ช น 3 สาน กงานอธ การบด ว นท พฤษภาคม 2558 นายพ ศกร ทองด ได เข าร วมประช มว ชาการสาน กว ทยทร พยากร ประจาป 2558 (OAR Conference 2015) เพ อได ร บความร แนวค ดและ แลกเปล ยนเร ยนร ในงานพ ฒนาห องสม ด และองค กรสารสนเทศ เพ อการ เข าส ประชาคมอาเซ ยนในย ค Digital Economy ณ ห อง Arnoma Grand ช น 3 โรงแรมอโนมา

5 จดหมายข าว ฉบ บท 82 ประจาเด อนพฤษภาคม 2558 หน า 5 แจ งเวลาการให บร การของสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ความร รอบต ว ทาไม? หน งส อพ มพ จ งม ดาวบนขอบ หน งส อพ มพ ท อ านก นเป นประจาท กเช าน น หากส งเกตบร เวณขอบหน งส อพ มพ จะเห นเป น ร ปดาวปรากฏอย น นเป นส ญล กษณ และม ความหมายอย างไร? หน งส อพ มพ ไทยร ฐเร มเพ มส ญล กษณ ดาวบนหน งส อพ มพ มาต งแต สม ยย งใช ช อว า เส ยงอ างทอง โดยม จ ดประสงค ให ร ว าเป นหน งส อพ มพ กรอบบ ายหร อกรอบเช า หน งส อพ มพ กรอบบ าย (ฉบ บ ว นร งข น) จะม ดาวหน งดวง หน งส อพ มพ กรอบเช า (ฉบ บของว นน น) จะม ดาวสองดวง เม อเทคโนโลย การพ มพ และการขนส งได พ ฒนาให ท นสม ยมากข น เพ อเสนอข าวให ท นเหต การณ แก ผ อ านในแต ละภาคให มากท ส ด ในว นๆ หน งม การผล ตหน งส อพ มพ หลายรอบ จ งได ทาส ญล กษณ จานวนดาวไว บนขอบหน งส อพ มพ โดยจานวนดาวหน งดวงหมายถ ง ฉบ บท จาหน ายในภาคอ สาน สองดวง หมายถ ง ฉบ บท จาหน ายในภาคเหน อ สามดวง หมายถ ง ฉบ บท จาหน ายในภาคใต ส ดวง หมายถ ง ฉบ บท จาหน ายในกร งเทพรอบบ าย ห าดวง หมายถ ง ฉบ บท จาหน ายในภาคกลาง หกดวง หมายถ ง ฉบ บท จาหน ายในกร งเทพรอบเช าน นเอง เจ าของ : สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ท ปร กษา : ผศ.ศ วะ วส นธราภ ว ฒก อธ การบด มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร, ผศ.ดร.เจนศ กด เอกบ รณะว ฒน, นายว ชร นทร วร นท กษะ, นายส ทธ ช ย บ ญป ยท ศน และนายบ ณฑ ต สอนมาก บทบรรณาธ การ : ผศ.ดร.เจนศ กด เอกบ รณะว ฒน กองบรรณาธ การ : นางสาวกานต พ ชชา บ ญเหล อ ออกแบบ : นางสาวกานต พ ชชา บ ญเหล อ พ ส จน อ กษร : นางสาวส รางค ร ตน ประท มเมศร และ นางสาวเขมณ ฏฐ สมบ ญ ท มา : ความร รอบต ว.com

การต ดต ง Font ใหม ๆ เพ มเต ม ให ก บระบบ Windows และ PhotoShop

การต ดต ง Font ใหม ๆ เพ มเต ม ให ก บระบบ Windows และ PhotoShop การต ดต ง Font ใหม ๆ เพ มเต ม ให ก บระบบ Windows และ PhotoShop บทบรรณาธ การ สว สด คร บ เด อนน ก เป นม นาคมของป 2556 ก นแล วนะคร บ ทางส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ม ข าวสารท ม สาระมาฝากก นเช นเคย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2558 2561) และ แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2558 2561) และ แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2558 2561) และ แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กว ชาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 2 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ.2558 ส าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน 1 2 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด http://www.ubu.ac.th/web/libsupplies นางสาวพ มใจ คาฝอย ผ ปฏ บ ต งานบร หาร สาน กงานเลขาน การ สาน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ส งหาคม 2557 คานา ค ม อการจ ดทาเว บเพจงานพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 ประกาศคณะกรรมการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของสาน ก ได กาหนดให ผ บ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒

รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒ รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สารบ ญ เร อง หน า รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ป การศ กษา ๒๕๕๒ บทน า ๑ ข นตอนการด

More information

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 จ ดทาโดย : แผนกทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยเซนต หล ยส 19 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร 10120 โทรศ พท 0 2675-5304(-12) โทรสาร 0 2675-5313 www.slc.ac.th 1 1 แผนพ

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

Functional Competency

Functional Competency Functional Competency 1) กล มงานนโยบายและแผน 2) กล มงานบร หารท วไป สมรรถนะประจากล มงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม 1) กล มงานนโยบายและแผน 2) กล มงานบร หารท วไป 3) กล มงานการเจ าหน าท 4) กล มงานการเง นและบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนปฏ บ ต การประจาป สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนปฏ บ ต การประจาป สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา กลย ทธ ท 1 การจ ดหาทร พยากร หมายเหต

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

รายงานผลการดาเน นงานการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) โดย ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร

รายงานผลการดาเน นงานการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) โดย ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร รายงานผลการดาเน นงานการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) โดย ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร คานา โครงการจ ดต งศ นย บร การร วมแบบครบวงจร (One Stop Service) เป นกลย ทธ หน งของการ พ ฒนาระบบการให บร การของมหาว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป การศ กษา ๒๕๕๗ จ ดท าข นเพ อเป น แนวทางในการด าเน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรป พ.ศ.๒๕๕๖ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน

แผนพ ฒนาบ คลากรป พ.ศ.๒๕๕๖ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน แผนพ ฒนาบ คลากรป พ.ศ.๒๕๕๖ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน สารบ ญ หน า ประว ต ความเป นมา ๑ ปร ชญา ๓ ว ส ยท ศน ๓ พ นธก จ ๓ เป าประสงค ๓ โครงสร างการแบ งส วนงานภายในส าน กว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากรคณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

More information

โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต

โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต รายงานการประเม นโครงการ เร อง การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต ผ จ ดทาโครงการ :: รศ.ดร.ว มล ชอบช นชม

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 26 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 26 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ฉบ บน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะศ ลปกรรมศาสตร สถาบ นเทคโนโลย แห งอโยธยา พ.ศ.2555 2559

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะศ ลปกรรมศาสตร สถาบ นเทคโนโลย แห งอโยธยา พ.ศ.2555 2559 1 แผนพ ฒนาบ คลากร คณะศ ลปกรรมศาสตร สถาบ นเทคโนโลย แห งอโยธยา พ.ศ.2555 2559 2 คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะศ ลปกรรมศาสตร สถาบ นเทคโนโลย แห งอโยธยา พ.ศ. 2555-2559 จ ดทา ข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน นการตามภารก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ สารจากผ อานวยการ ว ทยาล ยเทคน คอานาจเจร ญ เป นสถานศ กษาท บร หารงานส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา มาเป นเวลา 19 ป และย งคงย ดม นในเจตนารมณ ท ผล ตน กศ กษาในระด บช างฝ ม อท ม ค ณภาพออกส ส งคมอย างต

More information