หน วยงานท เผยแพร Distributed by ป ท จ ดพ มพ Published

Size: px
Start display at page:

Download "หน วยงานท เผยแพร Distributed by ป ท จ ดพ มพ Published"

Transcription

1

2

3 หน วยงานท เผยแพร ส าน กสถ ต พยากรณ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต 80 พรรษาฯ อาคารร ฐประศาสนภ กด ช น 2 ถนนแจ งว ฒนะ เขตหล กส กทม โทรศ พท โทรสาร ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส : Distributed by Statistical Forecasting Bureau National Statistical Office The Government Complex, Ratthaprasasanabhakti Building 2nd Floor Chaeng Watthana Rd., Laksi Bangkok Tel : + 66 (0) Fax : + 66 (0) http : // ป ท จ ดพ มพ 2557 Published 2014

4 ค าน า รายงานฉบ บน เป นการสร ปผลจากการส ารวจภาวะเศรษฐก จและส งคมของคร วเร อน พ.ศ ซ งส าน กงานสถ ต แห งชาต ได ท าการเก บรวบรวมข อม ลท กเด อนในท กจ งหว ดท วประเทศ ท งในเขตและนอกเขต เทศบาล (มกราคม - ธ นวาคม 2556) โดยน าเสนอเฉพาะข อม ลท ส าค ญๆ ค อ รายได ค าใช จ าย หน ส น และการ กระจายรายได ของคร วเร อน ซ งพบว า ในป 2556 คร วเร อนในประเทศไทย ม รายได และค าใช จ ายเฉล ยเด อนละ 25,194 และ 19,061 บาท ตามล าด บ ม หน ส นเฉล ย 163,087 บาท ซ งค ดเป น 6.5 เท าของรายได ภาพรวมท ง ประเทศของความไม เท าเท ยมก นของรายได ม แนวโน มลดลง ค อ เม อแบ งคร วเร อนท วประเทศออกเป น 5 กล ม เท าๆก น พบว ากล มท ม รายได ต าส ด และกล มท ม รายได ส งส ดม ส วนแบ งของรายได ในป 2556 ลดลงจาก ป 2554 ร อยละ 0.5 และ 1.9 ตามล าด บ ขณะกล มท ม รายได ปานกลาง(กล มท 2-4) ม ส วนแบ งของ รายได เพ มข น และเม อพ จารณาค าส มประส ทธ ของความไม เสมอภาค (Gini Coefficient) ม ค าลดลงจาก ในป 2554 เป น ในป 2556 แสดงให เห นว าการกระจายรายได ด ข น ส าน กงานสถ ต แห งชาต หว งเป นอย างย งว ารายงานฉบ บน จะเป นประโยชน ต อหน วยงานต างๆ ท งภาคร ฐ เอกชน สถาบ นการศ กษา และบ คคลท วไป

5 PREFACE This report summarizes the results from the 2013 Household Socio-Economic Survey in which the National Statistical Office (NSO) had collected information every month in all provinces and in both municipal and non-municipal areas (January to December, 2013). The report aims to present important statistics such as income, expenditure, debt, and income distribution of household. In the 2013 survey, it was found that households in the whole country had average monthly income and expenditure 25,194 and 19,061 Baht, respectively. The average amount of debt was 163,087 Baht per household which was about 6.5 times of the average monthly income. A decrease in income inequality has been observed. More precisely, when all households were equally devided into 5 groups, the percentage share of income of the loest income group and that of the highest income group decreased by 0.5 percent and 1.9 percent respectively, while the middle income group (quintile 2 4 ) experienced the increase of the income share. In addition, the decrease of the Gini Coefficient from in 2011 to in 2013 also confirmed the better of income distribution as a whole. The National Statistical Office (NSO) absolutely hopes that this report would be useful for any agency, both in public and private, academic institutions, and people in general.

6 บทสร ปส าหร บผ บร หาร ส าน กงานสถ ต แห งชาต ได จ ดท าการส ารวจ ภาวะเศรษฐก จและส งคมของคร วเร อน ป 2556 เพ อเก บ รวบรวมข อม ลเก ยวก บรายได ค าใช จ าย ภาวะหน ส น และ ทร พย ส นของคร วเร อน ตลอดจนล กษณะท อย อาศ ย โดยท า การเก บรวบรวมข อม ลท กเด อน(มกราคม - ธ นวาคม 2556) จากคร วเร อนต วอย างในท กจ งหว ดท วประเทศ ท งในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล จ านวนคร วเร อนต วอย างประมาณ 52,000 คร วเร อน ท งน ค าใช จ ายท น าเสนอเป นค าใช จ ายเฉล ย ท จ าเป นต องใช ในการย งช พเท าน น จ งไม รวมการสะสมท น เช น ซ อบ าน/ท ด น และเง นออม ซ งสร ปผลการส ารวจท ส าค ญ ได ด งน 1. รายได ของคร วเร อน ป 2556 จากผลการส ารวจ ในป 2556 พบว าคร วเร อน ท วประเทศ ม รายได เฉล ยเด อนละ 25,194 บาท ส วนใหญ เป นรายได จากการท างานร อยละ 73.8 ซ งได แก ค าจ างและ เง นเด อนร อยละ 40.8 จากการท าธ รก จร อยละ 18.5 และจากการท าการเกษตรร อยละ 14.5 และม รายได ท ไม ได เก ดจากการท างาน เช น เง นท ได ร บความช วยเหล อจาก บ คคลอ นนอกคร วเร อน/ร ฐร อยละ 10.5 รายได จาก ทร พย ส น เช น ดอกเบ ยร อยละ 1.3 นอกจากน นย งม รายได ในร ปสว สด การ/ส นค า และบร การต างๆ ร อยละ 13.0 แผนภ ม 1 ร อยละของรายได เฉล ยต อเด อนของคร วเร อน จ าแนกตามแหล งท มา ของรายได (ป 2556) เง นท ได ร บเป นการช วยเหล อ 10.5% รายได จากทร พย ส น 1.3% รายได ท เป นต วเง นอ นๆ 1.4% สว สด การ ส นค า/บร การ 13.0% 25,194 บาท 73.8% รายได จาก การท างาน 40.8% 18.5% 14.5% ค าจ างและเง นเด อน ก าไรส ทธ จากการท าธ รก จ ก าไรส ทธ จากการท า การเกษตร 1/ 2. ค าใช จ ายของคร วเร อน ป 2556 ค าใช จ าย ท ไม เก ยวก บ การอ ปโภคบร โภค (ภาษ เบ ยประก นภ ย ดอกเบ ย ซ อสลากก นแบ ง หวย ฯลฯ) คร วเร อนท วประเทศ ในป 2556 ม ค าใช จ ายเฉล ย เด อนละ 19,061 บาท ค าใช จ ายร อยละ 34.4 เป นค าอาหาร เคร องด มและยาส บ (ซ งในจ านวนน เป นค าเคร องด มท ม แอลกอฮอล ร อยละ 1.1) รองลงมาเป นค าใช จ ายเก ยวก บ การเด นทางและยานพาหนะร อยละ 20.0 ค าท อย อาศ ยและ เคร องใช ภายในบ านร อยละ 19.2 ของใช ส วนบ คคล/เคร องน งห ม/ รองเท าร อยละ 5.5 ใช ในการส อสารร อยละ 3.1 ใช เพ อการศ กษา การบ นเท ง/การจ ดงานพ ธ และค าเวชภ ณฑ /ค าร กษาพยาบาล ใกล เค ยงก นค อร อยละ และ % 20.0% 11.9% 19, % ค าใช จ าย บาท อ ปโภคบร โภค 19.2% 5.5% 3.1% 1.7% 1.6% 1.5% 1.1% ก จกรรมทางศาสนา ม เพ ยงร อยละ 1.1 ในส วนของค าใช จ ายท ไม เก ยวก บการอ ปโภค บร โภค เช น ค าภาษ ของขว ญ เบ ยประก นภ ย ซ อสลาก ก นแบ ง/หวย ดอกเบ ย ส งถ งร อยละ / แผนภ ม 2 ร อยละของค าใช จ ายเฉล ยต อเด อนของคร วเร อน จ าแนกตามประเภทค าใช จ าย (ป 2556) อาหาร/เคร องด ม/ยาส บ ยานพาหนะ/การเด นทาง ค าท อย อาศ ย/เคร องใช ฯ ของใช ส วนบ คคล/เคร องน งห ม/ รองเท า การส อสาร การศ กษา การบ นเท ง/การจ ดงานพ ธ เวชภ ณฑ /ค าร กษาพยาบาล ก จกรรมศาสนา 1/ ค าใช จ ายเฉล ยท จ าเป นต องใช ในการย งช พ โดยไม รวมค าใช จ ายประเภทสะสมท น เช น การซ อบ าน/ ท ด น เป นต น

7 3. หน ส นของคร วเร อน ป 2556 จากคร วเร อนท วประเทศประมาณ 20 ล านคร วเร อน พบว าเป นคร วเร อนท ม หน ส นประมาณ 10.8 ล านคร วเร อน หร อร อยละ 53.8 โดยม จ านวนหน ส นเฉล ย 163,087 บาท ต อคร วเร อน ซ งส วนใหญ เป นการก อหน เพ อใช ในคร วเร อน ร อยละ 75.0 ค อใช ในการซ อบ าน/ท ด นร อยละ 36.8 อ ปโภคบร โภคร อยละ 36.7 และหน เพ อใช ในการศ กษาม เพ ยง ร อยละ 1.5 เท าน น ส าหร บหน เพ อใช ในการลงท นและอ นๆ ร อยละ 25.0 น น พบว าส วนใหญ เป นหน เพ อใช ท าการเกษตร ร อยละ 13.4 ใช ท าธ รก จและอ นๆอ กร อยละ 11.6 แผนภ ม 3 ร อยละของคร วเร อน จ าแนกตามการม หน ส น และจ านวนหน ส นเฉล ย ต อคร วเร อนท งส น จ าแนกตามว ตถ ประสงค ของการก ย ม (ป 2556) คร วเร อนท ไม ม หน ส น 46.2% คร วเร อนท ม หน ส น 53.8% จ านวนหน ส นเฉล ย 163,087 บาท/คร วเร อน 36.8% 36.7% 1.5% 13.4% 10.5% 1.1% ใช ในคร วเร อน (75.0%) ซ อ/เช าซ อบ าน และ/หร อท ด น ใช จ ายอ ปโภค ฯ ใช ในการศ กษา ใช ในการลงท นและอ น ๆ (25.0%) ใช ท าการเกษตร ใช ท าธ รก จ หน อ นๆ 4. หน ส นในระบบ และหน ส นนอกระบบ ป ) คร วเร อนท ม หน ส น จากคร วเร อนท วประเทศท ม หน ส น พบว าส วนใหญ คร วเร อนเป นหน ในระบบ โดยคร วเร อนท ม หน ในระบบอย างเด ยว ร อยละ 91.7 และคร วเร อนท ม หน ท งในระบบและนอกระบบ ร อยละ 3.7 ส าหร บคร วเร อนท ม หน นอกระบบอย างเด ยว ม เพ ยงร อยละ 4.6 และพบว าจ านวนเง นเฉล ยท เป นหน ในระบบ ส งกว านอกระบบถ ง 49 เท า (159,816 บาท และ 3,271 บาท ตามล าด บ) โดยเพ มข นจากป 2554 ซ งหน ในระบบส งกว า หน นอกระบบประมาณ 33 เท า (130,930 บาท และ 3,970 บาท ตามล าด บ) แผนภ ม 4 ร อยละของคร วเร อนท ม หน ในระบบและนอกระบบ และจ านวนหน ส นเฉล ย ต อคร วเร อนท งส น (ป 2556) ม หน ส นท งในระบบ และนอกระบบ ม หน ส น นอกระบบอย างเด ยว 3.7% 91.7% ม หน ส น 4.6% ในระบบอย างเด ยว จ านวนหน ส นในระบบเฉล ย 159,816 บาท/คร วเร อน จ านวนหน ส นนอกระบบเฉล ย 3,271 บาท/คร วเร อน 4.2) จ านวนหน ส น จากผลการส ารวจคร วเร อนท วประเทศ พบว า จ านวนหน ส นในระบบ ส วนใหญ เป นหน เพ อใช ในการซ อบ าน/ท ด น ซ งเพ มข นจากเด มค อร อยละ 34.5 ในป 2554 เป นร อยละ 37.3 รองลงมาค อเพ อการอ ปโภคบร โภคร อยละ 36.7 ใช ในการท า การเกษตรร อยละ 13.5 และใช ท าธ รก จร อยละ 10.1 ส าหร บหน เพ อใช ในการศ กษาม เพ ยงร อยละ 1.5 เท าน น ส าหร บจ านวนหน ส นนอกระบบ พบว าส วนใหญ เป นหน เพ อการอ ปโภคบร โภคในคร วเร อน ค อร อยละ 36.4 ซ งลดลงจากป 2554 ร อยละ 4.1 (ป 2554 ร อยละ 40.5) ซ งเป นป ท เก ดอ ทกภ ยคร งใหญ รองลงมาเป นหน เพ อใช ท าธ รก จ ใช ซ อบ าน/ท ด น และใช ท าการเกษตร ค อร อยละ และ 12.7 ตามล าด บ ส วนหน เพ อใช ในการศ กษาม เพ ยงร อยละ 1.5 เท าน น แผนภ ม 5 ร อยละของหน ส นในระบบ และนอกระบบเฉล ยต อคร วเร อนท งส น จ าแนกตามว ตถ ประสงค ของการก ย ม (ป 2556) (1) ซ อ/เช าซ อบ าน และ/หร อท ด น หน ส นในระบบ (5) ใช ในการศ กษา (6) 1.5% (4) หน อ นๆ (3) ใช ท าธ รก จ 0.9% ใช ท า 10.1% การเกษตร 13.5% 37.3% 159,816 บาท (2) 36.7% ใช ในการศ กษา (5) 1.5% หน อ นๆ 7.9% (3) ซ อ/เช าซ อบ าน และ/หร อท ด น (6) 15.1% หน ส นนอกระบบ (2) ใช ท าธ รก จ 26.4% 3,271 บาท 36.4% 12.7% ใช อ ปโภค บร โภค (4) ใช ท า การเกษตร (1) ใช อ ปโภค บร โภค

8 100, ,000 40,000 30,000 20,000 10, ,194 19,061 43,058 32,425 26,114 19,728 19,267 19,181 14,066 15,092 1/ 5. การเปร ยบเท ยบรายได ค าใช จ าย และหน ส น ของคร วเร อน ป ) รายภาค เม อพ จารณารายได ค าใช จ าย และหน ส นของคร วเร อน เป นรายภาค พบว ากร งเทพ ฯ และ 3 จ งหว ด ค อ นนทบ ร ปท มธาน และสม ทรปราการ ม รายได เฉล ยต อคร วเร อนส งกว า ภาคอ นมาก ค อ 43,058 บาท โดยม ค าใช จ ายและจ านวน หน ส นเฉล ยต อคร วเร อนส งส ดเช นเด ยวก น ค อ 32,425 และ 273,795 บาท ตามล าด บ โดยม ส ดส วนของค าใช จ ายต อ รายได ร อยละ 75.3 และพบว าคร วเร อนในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ เป นภาคท ม ส ดส วนของค าใช จ ายต อรายได ส งส ดถ งร อยละ 78.7 ซ งท าให ม เง นออม หร อเง นเพ อช าระหน ได น อยมาก ในขณะท คร วเร อนในภาคเหน อม ส ดส วนของค าใช จ ายต อรายได ต าส ด ค อร อยละ 73.0 ซ งสามารถเก บออม และม เง นช าระหน ได มากกว าคร วเร อนในภาคอ น 1/ แผนภ ม 6 รายได ค าใช จ ายเฉล ยต อเด อน และจ านวนหน ส นเฉล ยต อคร วเร อนท งส น รายภาค ( ป 2556) บาท 300, , , , , , , ,931 27,504 20,372 ท วราช กทม. และ กลาง เหน อ ตะว นออก ใต อาณาจ กร 3 จ งหว ด 2/ เฉ ยงเหน อ 2/ นนทบ ร ปท มธาน และสม ทรปราการ ภาค หน ส น รายได ค าใช จ าย 5.2) ตามสถานะทางเศรษฐส งคมของคร วเร อน (ตามอาช พ) เม อพ จารณาตามอาช พ พบว าคร วเร อนล กจ าง ท ปฏ บ ต งานว ชาช พ/น กว ชาการ/น กบร หาร ม รายได เฉล ยส งส ด ถ ง 56,037 บาท รองลงมาได แก คร วเร อนของผ ด าเน นธ รก จ ท ไม ใช เกษตร 33,882 บาท คร วเร อนผ ปฏ บ ต งานในกระบวน การผล ต คร วเร อนเสม ยน/พน กงาน/ผ ให บร การ ม รายได ใกล เค ยงก น ค อ 22,513 และ 22,345 บาท ตามล าด บ และผ ถ อครองท าการเกษตร เช าท ด น/ท าฟร 21,697 บาท และรายได เฉล ยต าส ดค อคร วเร อนคนงานเกษตร 13,915 บาท ท งน คร วเร อนอาช พใดม รายได ส ง ส วนใหญ จะม ค าใช จ ายและ จ านวนเง นท เป นหน ส งเช นเด ยวก น 1/ แผนภ ม 7 รายได ค าใช จ ายเฉล ยต อเด อน และจ านวนหน ส นเฉล ยต อคร วเร อนท งส น จ าแนกตามสถานะทางเศรษฐส งคมของคร วเร อน (ป 2556) บาท 600, , , , , , ,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, , , , ,498 60,207 25,194 33,882 21,449 21,697 14,210 38,972 23,019 19,061 15,45814,545 10,474 1 ท วราชอาณาจ กร 546,174 42,613 62,746 56, , ,575 61,788 16,265 22,345 22,513 14,971 13,915 12,384 13,879 18,753 18,554 13, ผ ถ อครองท าการเกษตรเป นเจ าของท ด น 3 ผ ถ อครองท าการเกษตร เช าท ด น/ท าฟร 4 ประมง ป าไม ล าส ตว หาของป า และบร การทางการเกษตร 5 ผ ด าเน นธ รก จของตนเองท ไม ใช การเกษตร 6 ล กจ างผ ปฏ บ ต งานว ชาช พ ว ชาการ บร หาร 7 คนงานเกษตร 8 คนงานท วไป ป หน ส น รายได ค าใช จ าย สถานะทางเศรษฐส งคม 9 เสม ยน/พน กงาน/ผ ให บร การ 10 ผ ปฏ บ ต งานในกระบวนการผล ต 11 ผ ไม ได ปฏ บ ต งานเช งเศรษฐก จ 1/ 6. การเปร ยบเท ยบรายได ค าใช จ าย และหน ส น ต อรายได ของคร วเร อน ป เม อเปร ยบเท ยบรายได ค าใช จ าย และหน ส น ต อรายได พบว าคร วเร อนท วประเทศต งแต ป 2547 ถ ง 2556 ม รายได เฉล ยมากกว าค าใช จ ายท จ าเป นในการย งช พ และพบว ารายได และค าใช จ ายฯ ต งแต ป 2547 ถ ง 2556 เพ มข นเร อย ๆ ค อรายได เพ มจาก 14,963 บาท เป น 25,194 บาท และค าใช จ ายฯเพ มจาก 12,297 บาท เป น 19,061 บาท ตามล าด บ และเม อพ จารณาผลต างของรายได และค าใช จ าย ในป 2556 พบว ารายได ส งกว าค าใช จ ายท จ าเป นในการย งช พ 6,133 บาทต อเด อน หร อประมาณ 2,044 บาทต อคน(ขนาด ของคร วเร อนเฉล ย เท าก บ 3.0 คน) ซ งส วนใหญ ถ กน าไปใช ในการช าระหน เช นหน เพ อการซ อบ าน/ท ด น หน อ ปโภค บร โภค เป นต น เม อเปร ยบเท ยบหน ส นต อรายได ของคร วเร อน ต งแต 2547 ถ ง 2556 พบว าหน ส นต อรายได ในป 2554 ต าส ดค อ 5.8 เท า 1/ แผนภ ม 8 รายได และค าใช จ ายท จ าเป นในการย งช พเฉล ยต อเด อน และหน ส นต อรายได ของคร วเร อน (ป ) รายได /ค าใช จ าย (บาท) หน ส นต อรายได (เท า) 30, ,194 25, , , ,000 17,787 18,660 17,403 19,061 14,963 16,205 15,000 14,311 14, ,297 10,000 5, รายได ค าใช จ าย หน ส นต อรายได 1/ ค าใช จ ายเฉล ยท จ าเป นต องใช ในการย งช พ โดยไม รวมค าใช จ ายประเภทสะสมท น เช น การซ อบ าน/ ท ด น เป นต น

9 7. การเปร ยบเท ยบอ ตราร อยละของคร วเร อนท ม หน และจ านวนหน ส นเฉล ยต อคร วเร อนท งส น ป เม อพ จารณาจ านวนคร วเร อนท เป นหน และหน ส น เฉล ยต อคร วเร อนในระหว างป 2547 ถ ง 2556 พบว าส ดส วน ของคร วเร อนท เป นหน ลดลงตามล าด บ ค อลดลงจากร อยละ 66.4 ในป 2547 เป นร อยละ 53.8 ในป 2556 แต จ านวนเง น ท เป นหน ม แนวโน มเพ มข นเร อยๆ โดยเพ มจาก 104,571 บาท ในป 2547 เป น 163,087 บาท ในป 2556 โดยในป 2556 เพ มข นจากป 2554 มากถ งร อยละ 20.9 แผนภ ม 9 ร อยละของคร วเร อนท ม หน และจ านวนหน ส นเฉล ยต อคร วเร อนท งส น (ป ) คร วเร อนท ม หน (ร อยละ) หน ส นเฉล ย (บาท) , , , , , , , , ,000 50,000 คร วเร อนท ม หน หน ส นเฉล ย ส าหร บรายได ประจ าต อคนต อเด อน โดยเฉล ย เพ มข นจาก 7,226 บาท ในป 2554 เป น 8,180 บาท ในป 2556 โดยเพ มข นในท กกล ม ค อคร วเร อนท ม รายได ส งส ด ม รายได ประจ าต อคนต อเด อนเพ มข นจาก 21,953 เป น 24,528 บาท และคร วเร อนท ม รายได ต าส ด ม รายได ประจ า ต อคนต อเด อนเพ มข นจาก 1,896 เป น 1,973 บาท แผนภ ม 10 ส วนแบ งของรายได ประจ าต อคนต อเด อน โดยจ าแนกคร วเร อนเป น 5 กล ม (ป 2554 และ ป 2556) ส วนแบ งของรายได ประจ าของคร วเร อน (ร อยละ) ส วนแบ งของรายได ประจ า รายได ประจ าต อคนต อเด อน 1,973 1,896 4,109 3, ,195 5,220 9,675 8,053 รายได ประจ าต อคนต อเด อน (บาท) 25,000 24,528 21, (รายได ต าส ด) (รายได ส งส ด) 20,000 15,000 10,000 5,000 0 กล มคว นไทล ป 8. การเปร ยบเท ยบการกระจายรายได ของคร วเร อน ป ในการว เคราะห การกระจายรายได โดยได จ ดแบ ง คร วเร อนท วประเทศเป น 5 กล มเท าๆก น และน ามา เร ยงล าด บตามรายได ประจ าต อคนต อเด อนจากน อยไปมาก (กล มท 1 ม รายได ต าส ด และกล มท 5 ม รายได ส งส ด) พบว าในป 2556 กล มท ม รายได ส งส ด ม ส วนแบ งของรายได ร อยละ 46.8 ขณะท กล มท ม รายได ต าส ด ม ส วนแบ งของ รายได เพ ยงร อยละ 6.0 แต อย างไรก ตาม พบว าความเหล อมล า ของรายได ม แนวโน มลดลง ค อกล มท ม รายได ส งส ดลดลง ร อยละ 1.9 ขณะกล มท ม รายได ปานกลาง(กล มท 2-4) ม ส วนแบ งของรายได เพ มข น และพบว าค าส มประส ทธ ของ ความไม เสมอภาค (Gini Coefficient) ด านการกระจาย รายได ของคร วเร อนท วประเทศท ง 5 กล มม ค าลดลง ค อจาก ในป 2554 เป น ในป ส มประส ทธ ของความไม เสมอภาค (5 กล ม) ( Gini Coefficient ) รายได ประจ าต อคนต อเด อน 7,226 8,180

10 EXECUTIVE SUMMARY The National Statistical Office carried out the 2013 Household Socio-economic Survey from January to December The survey covered household samples in both municipal and nonmunicipal areas in every province. The sample size for this survey was 52,000 households. The survey collected detailed information on income, expenditure, debt and asset of households as well as their housing characteristics. In the survey, expenditure data referred to expenditure on necessary items for daily life, which excluded saving and capital formation expenditure such as purchase or hire-purchase of house and land. The result of the 2013 SES is as following. 1. Household Income (2013) The result of the 2013 survey showed that household nationwide earned on average 25,194 baht per month. The major source of income (73.8%) was from economically activities such as wages and salaries (40.8%), followed by net profit from non-farm business (18.5%), and net profit from farming (14.5%). Income from economically inactive was mainly from assistance from other person outside the household or from the government (10.5%), followed by income from asset and property rental such as interest receipt (1.3%). The other source of earning was from assistance in terms of welfare/goods and services (13.0%). Figure 1 Percentage Distribution of Monthly Household Income by Source of Income (2013) From Current Transfers 10.5% From Property Income 1.3% Other Money Receipts 1.4% Non - money Income 13.0% 2. Household Expenditure (2013) During the 2013 survey, household nationwide spent on average 19,061 baht per month. Of this amount, 34.4 percent was mainly spent on food, beverages and tobacco (of which 1.1 percent was paid for alcoholic drinking), followed by expense on vehicles and transportation (20.0%), housing and household appliances (19.2%), personal care/ clothing/footwear (5.5%), communication (3.1%), education (1.7%), recreation and entertainment (1.6%), medical (1.5%), and activities related to religious (1.1%). In addition, household also had nonconsumption expenditure such as expenses on taxes, gifts, insurance (non-accumulative), lottery, and interest payment, which was accounted for 11.9 percent. Non - Consumption Expenditure, etc. (taxes, contributions, interest payment, etc.) 25,194 Baht 40.8% Income from 73.8% Economically Active 18.5% 34.4% 20.0% 11.9% 19, % Consumption Baht Expenditure, etc. 19.2% 5.5% 3.1% 1.7% 1.6% 1.5% 1.1% 14.5% Food, Beverages and Tobacco Vehicle/Transportation Housing, Household Operation Personal care/clothing/footwear Communication Education Recreation/Entertainment Medical/ Health care Religious Activities Wages and Salaries Net Profit from Business Net Profit from Farming 1/ Figure 2 Percentage Distribution of Monthly Household Expenditure by Type of Expenditure (2013) 1/ 1/ expenditure on necessary items for daily life, which excluded saving and capital formation expenditures such as purchase or hire-purchase of house and land, etc.

11 3. Household Debt (2013) More than half of households in the whole country (53.8%) were indebted. The average amount of debt was 163,087 baht per household. The main purpose of borrowing was for household spending (75.0%), which consisted of buying house/ land (36.8%), household consumption (36.7%) and loan for education (only 1.5%). For the share of loan for investment and others purpose (25%), higher than those for non-farm business (13.4 and 11.6 percent respectively) Figure 3 Percentage of Indebted Households and Percentage of Average Amount of Debt per All Households by Purpose of Borrowing (2013) Non - Indebted Households 46.2% Average Amount of Debt 163,087 Baht/Household Indebted Households 53.8% 36.8% 36.7% 1.5% 13.4% 10.5% 1.1% Household spending (75.0%) Purchase/Hire Purchase of House and/or Land Household Consumption Expenditure Education Investment and others (25.0%) Farming Business Others 4. Indebted Household : Formal and Informal Loans (2013) 4.1) Number of Indebted Household The survey revealed that the majority of indebted households borrowed from formal sector. Of these indebted households, 91.7 percent was borrowed from formal sector alone, 3.7 percent was reported the loan from both formal and informal sector, and 4.6 percent was reported the loan from informal sector alone. It was discovered that the average amount of debt from formal sector was 49 times of that from informal sector (159,816 Baht and 3,271 Baht respectively) which was higher than the survey year 2011 as the difference amount was previously 33 times (130,930 Baht and 3,970 Baht respectively). Figure 4 Percentage of Indebted Households and Average Amount of Debt per All Households by Type of Debt (2013) Both Formal and Informal Loans 3.7% 91.7% Formal Loan Only Informal Loan Only 4.6% Average Amount of Formal Loan 159,816 Baht/Household Average Amount of Informal Loan 3,271 Baht/Household 4.2) Amount of Debt For the formal loan, 37.3 percent was borrowed for buying house/land which was increased from the year 2011 (34.5%), followed by loan for household consumption (36.7%), loan for agricultural business (13.5%), and loan for non-farm business (10.1%). There was only 1.5 percent for the purpose of loan for education. For the informal loan, 36.4 percent was borrowed for household consumption, which was decreased from the year 2011 (40.5%). This was followed by loan for non-farm business (26.4%), loan for buying house/land (15.1%), and loan for agricultural business (12.7%). There was only 1.5 percent for the purpose of loan for education. Figure 5 Percentage of Average Amount of Formal and Informal Loan per All Households by Purpose of Borrowing (2013) (1) Purchase/Hire Purchase of House and/or Land Education 1.5% (5) Others 7.9% (3) Purchase/Hire Purchase 15.1% of House and/or Land Formal Loan (5) Education (6) (4) 1.5% Others Business 0.9% (3) 10.1% Farming 13.5% 37.3% 159,816 Baht 36.7% (6) Informal Loan (2) Business (2) Household Consumption Expenditure (4) 26.4% Farming 12.7% 3,271 Baht (1) 36.4% Household Consumption Expenditure

12 5. Household Income, Household Expenditure, and Household Debt (2013) 5.1) By Region Considering household income, household expenditure, and household debt by region, the survey result showed that households in Bangkok Metropolis and the three provinces nearby, which are Nonthaburi, Pathum Thani, and Samut Prakan, earned the highest average monthly income of about 43,058 baht. In addition, households in this region also had the highest amount of household expenditure and household debt which were 32,425 baht and 273,795 baht, respectively. The proportion of expenditure per income in this region was 75.3 percent. However, the highest proportion of expenditure per income was found for households in Central region, which was 78.7 percent. As a result, households in Central region would have less money for saving or for repaying debt comparing to other region. In contrast households in Northern region had the lowest ratio of expenditure to income of about 73.0 percent. Figure 6 Average Monthly Household Income, and Average Amount 1/ of Debt per All Households Expenditure by Region ( 2013) Baht 300, , , ,000 40,000 30,000 20,000 10, ,087 25,194 19,061 Whole Kingdom 43,058 32, ,795 Greater Bangkok 2/ 145, , , ,931 26,114 19,728 19,267 19,181 14,066 15,092 2/ Including Nonthaburi, Pathum Thani and Samut Prakan. 27,504 20,372 Central North Northeast South Debt Income Expenditure Region 1/ 5.2) By Household Socio-economic Class (by type of occupation) (2013) Concerning by type of occupation, the survey result showed that households of employed professional/technical/executive workers earned the highest average income of about 56,037 baht, followed by households of operators in non-farm business, households of production workers, households of clerical/sales/service workers, and households of farm operators who mainly rented land/ occupied free (33,882 baht, 22,513 baht, 22,345 baht and 21,697 baht, respectively). Households which earned low average income were those of general workers 13,915 baht. However, households which earned high income also had high expenditure and debt. 1/ Figure 7 Average Monthly Household Income, Expenditure and Average Amount of Debt per All Households by Socio-economic Class (2013) Baht 600, , , , , , ,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, , , , ,498 60,207 25,194 33,882 21,449 21,697 14,210 19,061 15,45814,545 10,474 38,972 23, ,174 42,613 62,746 56, , ,575 61,788 16,265 22,345 22,513 14,971 13,915 12,384 13,87918,753 18,554 13,353 Income Expenditure Socio-economic Class 1 Whole Kingdom 5 Own-Account Workers, Non-Farm 8 General Workers 2 Farm Operators, Mainly Owning Land 6 Professional, Technical and 9 Clerical Sales and Services Workers 3 Farm Operators, Mainly Renting Land/Free Administrative Workers 10 Production Workers 4 Fishing, Forestry, Agricultural Services 7 Farm Workers 11 Economically Inactive Debt 1/ expenditure on necessary items for daily life, which excluded saving and capital formation expenditures such as purchase or hire-purchase of house and land, etc.

13 1/ 6. Comparing Income, Expenditure, and Household of Debt (2004 to 2013) During 2004 to 2013, the overall figure showed that income was higher than expenditure on necessary items for daily life. Income had increased from 14,963 baht in 2004 to 25,194 baht in 2013, and in the meantime, expenditure had increased from 12,297 baht to 19,061 baht. Considering the difference between income and expenditure in 2013, it was found that the difference was averagely 6,133 baht per household or approximately 2,044 baht per capita (household size equals 3.0). Concerning the proportion of debt to income from 2004 to 2013, it was found that the figure in 2011 had the lowest ratio (5.8 times) comparing to other years. 7. Comparing Percentage of Indebted Households and Average Amount of Debt per All Households (2004 to 2013) Considering the pattern of the ratio of debt per income 2004 to 2013 it was the found that the proportion decreased continuously from 66.4 percent in 2004 to the lowest at 53.8 percent in However, the amount of debt was increased from 104,571 Baht in 2004 to 163,087 Baht in The debt in 2013 was increased from 2011 by 20.9 percent Indebted Households (Percent) , , , , , , , Figure 9 Percentage of Indebted Households and Average Amount of Debt per All Households (2004 to 2013) Average Amount of Debt (Baht) 200, ,000 50,000 Indebted Households Average Amount of Debt 1/ Figure 8 Average Monthly Household Income and Expenditure and Ratio of Household Debt to Monthly Income (2004 to 2013) Year Income/Expenditure (Baht) 30,000 Ratio of Debt to Income (Times) , , , , ,000 17,787 18,660 17,403 19,061 14,963 16,205 15,000 14,311 14, ,297 10, , Year Income Expenditure Ratio of Debt to Income 8. Comparing Distribution of Household Income (2011 to 2013) In analyzing income distribution during 2011 to 2013, households were equally divided into 5 groups, from those with the lowest to the highest of their monthly income per capita (the first group earned the lowest income, while the fifth group earned the highest income). The result showed that the share of income for the highest income group 1/ expenditure on necessary items for daily life, which excluded saving and capital formation expenditures such as purchase or hire-purchase of house and land, etc.

14 accounted for 46.8 percent, while that for the lowest income group was only 6.0 percent. However, the survey revealed the lower of income inequality as the income share of the highest income group was decreased 1.9 percent from the year 2011, while that of the middle income group (group 2 to 4) was increased. In addition, the Gini Coefficient for the five quintiles decreased from in 2011 to in An average monthly income per capita increased from 7,226 baht in 2011 to 8,180 baht in Households of the highest income group had an average monthly income per capita rising from 21,953 baht to 24,528 baht, and households of the lowest income group also experienced an increase in an average monthly income per capita rising from 1,896 baht to 1,973 baht. Figure 10 Share of Household Current Income by Quintile Groups (2011 and 2013) Share of Current Income (Percent) Share of Current Income Per Capita Current Income 1,973 1,896 4,109 3,512 6,195 5,220 9,675 8,053 Per Capita Current Income ( Baht ) 25,000 24,528 21,953 20,000 15,000 10,000 5, Quintile Groups (Lowest Income) (Highest Income) Gini Coefficient (Quintile Groups) Per Capita Current Income 7,226 8,180

15 สารบ ญตาราง ตาราง ก รายได เฉล ยต อเด อนของคร วเร อน จ าแนกตามแหล งท มาของรายได รายภาค ตาราง ข รายได เฉล ยต อเด อนของคร วเร อน จ าแนกตามแหล งท มาของรายได และสถานะทางเศรษฐส งคมของคร วเร อน ตาราง ค ค าใช จ ายเฉล ยต อเด อนของคร วเร อน จ าแนกตามประเภทของค าใช จ าย รายภาค ตาราง ง ค าใช จ ายเฉล ยต อเด อนของคร วเร อน จ าแนกตามประเภทของค าใช จ าย และสถานะทางเศรษฐส งคมของคร วเร อน ตาราง จ จ านวนคร วเร อนท เป นหน และจ านวนหน ส นเฉล ยต อคร วเร อน จ าแนกตามว ตถ ประสงค ของการก ย ม แหล งเง นก รายภาค ตาราง ฉ จ านวนคร วเร อนท เป นหน และจ านวนหน ส นเฉล ยต อคร วเร อน จ าแนกตามว ตถ ประสงค ของการก ย ม แหล งเง นก และสถานะทางเศรษฐส งคมของคร วเร อน ตาราง ช รายได ค าใช จ ายเฉล ยต อเด อน และหน ส นเฉล ยต อคร วเร อน จ าแนกตามภาค และเขตการปกครอง ตาราง ซ เปร ยบเท ยบรายได และรายได ท แท จร งเฉล ยต อเด อนของคร วเร อน รายภาค ตาราง ฌ ส วนแบ งของรายได ประจ าของคร วเร อน โดยการจ าแนกคร วเร อนเป น 5 กล ม ตาราง ญ เปร ยบเท ยบรายได ค าใช จ ายเฉล ยต อเด อน และหน ส นเฉล ยต อคร วเร อน รายภาค ตาราง ฎ เปร ยบเท ยบรายได ค าใช จ ายเฉล ยต อเด อน และหน ส นเฉล ยต อคร วเร อน จ าแนกตามสถานะทางเศรษฐส งคมของคร วเร อน ตาราง ฏ เปร ยบเท ยบหน ส นเฉล ยต อคร วเร อน จ าแนกตามว ตถ ประสงค ของการก ย ม รายภาค

16 บทท 1 บทน า 1.1 ความเป นมา ส าน กงานสถ ต แห งชาต ได จ ดท าการส ารวจ ภาวะเศรษฐก จและส งคมของคร วเร อนต งแต ป 2500 โดยจ ดท าท ก 5 ป แต เน องจากสภาพทางเศรษฐก จ ของประเทศม การขยายต วอย างรวดเร ว และสภาพทาง ส งคมม การเปล ยนแปลง จ งได ก าหนดให ท าการส ารวจ ท ก 2 ป ต งแต ป 2530 และได จ ดท าท กป ต งแต ป 2549เป นต นไป การส ารวจท จ ดท าในคร งน เป นการ ส ารวจคร งท ว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค ของการส ารวจ เพ อเก บรวบรวม ข อม ลท ส าค ญด านเศรษฐก จและส งคมของ คร วเร อน เช น รายได ค าใช จ าย ภาวะหน ส น ทร พย ส น โครงสร างของสมาช กในคร วเร อน ล กษณะท อย อาศ ย การย ายถ นและการส งเง น ตลอดจนการได ร บ สว สด การ/ความช วยเหล อจากร ฐ และใช บร การของ ภาคร ฐ เป นต น 1.3 ขอบข ายและค มรวม การส ารวจน ค มรวมคร วเร อนส วนบ คคล ในท กจ งหว ดท วประเทศ ท งท อย ในเขตเทศบาลและ นอกเขตเทศบาล (ยกเว น คร วเร อนท ต ผ แทนต างประเทศ และผ อย อาศ ยในประเทศไทยช วคราว) 1.4 เวลาอ างอ ง 1) ในรอบ 12 เด อนท แล ว หมายถ ง ระยะเวลาน บจากเด อนก อน เด อนส มภาษณ ย อนหล งไป 12 เด อน เช น เด อนท ส มภาษณ ค อก มภาพ นธ 2556 ในรอบ 12 เด อนท แล ว ค อ ก มภาพ นธ มกราคม 2556 ใช ส มภาษณ ข อม ลรายได ของคร วเร อน และค าใช จ ายเก ยวก บส นค าและบร การท ไม ได เก ดข น บ อย ๆแล วน ามาเฉล ยเป นค าใช จ ายต อเด อน 2) เด อนท แล ว หมายถ ง เด อนตามปฏ ท นก อน เด อนส มภาษณ เช น ไปส มภาษณ เด อนก มภาพ นธ 2556เด อนท แล ว ค อ 1-31 มกราคม 2556 ใช ส มภาษณ ข อม ลรายได ของคร วเร อน และ ค าใช จ ายเก ยวก บส นค า และบร การท ม การใช จ ายเป นประจ า 3) ส ปดาห ท แล ว หมายถ ง ส ปดาห ตามปฏ ท นก อนส ปดาห ส มภาษณ เช น ไปส มภาษณ ส ปดาห ท 2 ส ปดาห ท แล ว ค อ ส ปดาห ท 1 (ว นจ นทร - ว นอาท ตย ) ใช ส มภาษณ ข อม ลค าใช จ ายเก ยวก บอาหาร เคร องด มและยาส บ 1.5 รายการข อม ลท เก บรวบรวม 1) แบบส ารวจสมาช กและการใช จ ายของ คร วเร อน ม รายการข อม ล ด งต อไปน ตอนท 1 สมาช กของคร วเร อน ตอนท 2 ล กษณะท อย อาศ ย ตอนท 3 ค าใช จ ายส นค าและบร การ ตอนท 4 ค าใช จ ายอาหาร เคร องด ม และยาส บ 2) แบบส ารวจรายได ของคร วเร อน ม รายการ ข อม ล ด งต อไปน ตอนท 1 รายได จากการท างานโดยได ร บ ค าจ างและเง นเด อน

แนวทางการจ ดประเภทสาขาสถ ต

แนวทางการจ ดประเภทสาขาสถ ต แนวทางการจ ดประเภทสาขาสถ ต A Guideline for the Classification of Statistics ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร แนวทางการจ ดประเภทสาขาสถ ต A Guideline for the Classification of

More information

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552 การศ กษาความเป นไปได ของ การทาไซโลข าวไทย ประจาป 2552 ส วนบร หารจ ดการข อม ลและปร กษาแนะนา สาน กบร หารย ทธศาสตร กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม สารบ ญ หน า 1. บทสร ปส าหร บน กลงท น...1 2. ผล ตภ ณฑ...4 3. การตลาด...26

More information

วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 6 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 6

วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 6 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 6 สภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอาเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน Construction Management Business in Khueang nai District, Ubon Ratchathani Province กนกวรรณ โกศล a * ก ตต มา จ งส วด, Ph.D. b a บร

More information

ก ตต กรรมประกาศ หากงานว จ ยน ม ข อบกพร องประการใด คณะผ ว จ ยขอน อมร บไว แต เพ ยงผ เด ยว คณะผ ว จ ย ม นาคม 2555

ก ตต กรรมประกาศ หากงานว จ ยน ม ข อบกพร องประการใด คณะผ ว จ ยขอน อมร บไว แต เพ ยงผ เด ยว คณะผ ว จ ย ม นาคม 2555 ก ตต กรรมประกาศ งานว จ ยคร งน ส าเร จลงได ด วยความร วมม อเป นอย างด ย งจากหลายฝ าย ผ ว จ ยขอ กราบขอบพระค ณท านผ ตรวจการแผ นด น (ศาสตราจารย ดร.ศร ราชา เจร ญพาน ช) ศาสตราจารย ก ตต ค ณ ดร. อ ท มพร จามรมาน

More information

รายงานประจำป 2555/2556

รายงานประจำป 2555/2556 รายงานประจำป 2555/2556 (ป บ ญช ส นส ดว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) ANNUAL REPORT 2012/2013 (Fiscal year ended February 20, 2013) 50% of global GDP will be in Asia by 2050 Asian urbanization THB 2 trillion logistic

More information

โครงการศ กษาเพ อพ ฒนาด ชน ว ดผลการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ด

โครงการศ กษาเพ อพ ฒนาด ชน ว ดผลการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ด รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) โดย ส าน กว จ ยและพ ฒนา สถาบ นพระปกเกล า เสนอ ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ธ นวาคม 2545 ขอไว อาล ยแด ศาสตราจารย ดร.พรศ กด ผ องแผ ว ผ ม ส วนส าค ญอย

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

ว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา รห สประจาต ว สาขาว ชา ป การศ กษา บทค ดย อ

ว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา รห สประจาต ว สาขาว ชา ป การศ กษา บทค ดย อ ว ทยาน พนธ การเข าถ งบร การทางส งคมของผ ต ดเช อเอชไอว /ผ ป วยโรคเอดส และครอบคร ว : ศ กษาเฉพาะกรณ ผ ใช บร การศ นย ค มครองสว สด ภาพช มชน ในกร งเทพมหานคร Accessibility to Social Services of People with HIV/AIDS

More information

บทค ดย อ ผลการว จ ยพบว า

บทค ดย อ ผลการว จ ยพบว า การม ส วนร วมของประชาชนในการจ ดท าแผนพ ฒนาเทศบาลต าบล นาง ว อ าเภอเม องเพชรบ รณ จ งหว ดเพชรบ รณ : กรณ ศ กษา ระด บการม ส วนร วมของประชาชนในการจ ดท าแผนพ ฒนา เทศบาลต าบลนาง ว People s Participation in Sub-District

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 กรณ o การประกอบก จการหอพ กและอาคารห องเช า o การประกอบก จการโรงส ข าว o โรงไฟฟ าช วมวลขนาดก าล งการผล ตต ากว า

More information

การศ กษาค าอานวยการในโครงการก อสร างอาคารส งในเขตกร งเทพมหานคร CONSTRUCTION OVERHEAD COST OF TALL BUILDING IN BANGKOK

การศ กษาค าอานวยการในโครงการก อสร างอาคารส งในเขตกร งเทพมหานคร CONSTRUCTION OVERHEAD COST OF TALL BUILDING IN BANGKOK การศ กษาค าอานวยการในโครงการก อสร างอาคารส งในเขตกร งเทพมหานคร CONSTRUCTION OVERHEAD COST OF TALL BUILDING IN BANGKOK วรวรรณ เทพจ นทร VORAVARN DEBACHANDRA ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

อ ตราเง นเฟ อลดลงอย างรวดเร ว ต อเน อง และอย ในระด บต า ท มา : ส าน กด ชน เศรษฐก จการค า 2547 2548 2549 2550 2551-3 ไม ใช อาหาร

อ ตราเง นเฟ อลดลงอย างรวดเร ว ต อเน อง และอย ในระด บต า ท มา : ส าน กด ชน เศรษฐก จการค า 2547 2548 2549 2550 2551-3 ไม ใช อาหาร สร ปภาวะส งคมรายเด อน (เผยแพร มกราคม 2552) อ ตราเง นเฟ อในเด อนธ นวาคม 2551 อย ในระด บต าท ร อยละ.4 ปร บลดลงอย างรวดเร วและต อเน องตามราคาน าม นท ลดลง และคาดว าเง นเฟ อจะอย ในระด บต าตลอดช วงคร งแรกของป

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

นโยบายและกฎหมาย ของประเทศสมาช กอาเซ ยนเป าหมาย

นโยบายและกฎหมาย ของประเทศสมาช กอาเซ ยนเป าหมาย นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาช กอาเซ ยนเป าหมาย 3-3 3 นโยบายและกฎหมาย ของประเทศสมาช กอาเซ ยนเป าหมาย ในบทน เป นการสร ปประเด นนโยบายและกฎหมายท เก ยวข องก บการประกอบธ รก จของ ผ ประกอบการ SMEs ได แก กฎหมายการจ

More information

E-word of mouth ม อ ทธ พลต อการต ดส นใจซ อส นค าของผ บร โภคบน อ นเทอร เน ต กรณ ศ กษา E-marketplace ในประเทศไทย

E-word of mouth ม อ ทธ พลต อการต ดส นใจซ อส นค าของผ บร โภคบน อ นเทอร เน ต กรณ ศ กษา E-marketplace ในประเทศไทย E-word of mouth ม อ ทธ พลต อการต ดส นใจซ อส นค าของผ บร โภคบน อ นเทอร เน ต กรณ ศ กษา E-marketplace ในประเทศไทย โดย นางสาวชน ดา พ ฒนก ตต วรก ล การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน Human Resource Management การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Evaluation) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหา ในบทและส งค าตอบทาง E-mail ไปท ว ทยากร

More information

ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น

ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น รายงานโครงการหมายเลข IE 2010_19 ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น นางสาวจ นทร ส ดา ผ นอากาศ เลขประจาต ว 503040311-5

More information

การสรรหาและค ดเล อกบ คลากร

การสรรหาและค ดเล อกบ คลากร Human Resource Management การสรรหาและค ดเล อกบ คลากร (Recruitment And Selection) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหาใน บทและส งค าตอบทาง

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

ค าน า คณะพ ฒนาส งคม สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย

ค าน า คณะพ ฒนาส งคม สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย รายงานการศ กษาฉบ บสมบ รณ โครงการการศ กษาและพ ฒนามาตรฐาน และต วช ว ดความม นคงของมน ษย ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ค าน า เร อง ความม นคงของมน ษย แม ม การกล าวถ งในทางว

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปร บปร งล าส ด เม อ 13 ม นาคม 2555-1 - คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน

More information

ร างรายงานฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาสถานการณ การผล ตและบร โภคไก ของประเทศไทย เสนอ. ม ลน ธ ช วว ถ (Biothai)

ร างรายงานฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาสถานการณ การผล ตและบร โภคไก ของประเทศไทย เสนอ. ม ลน ธ ช วว ถ (Biothai) ร างรายงานฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาสถานการณ การผล ตและบร โภคไก ของประเทศไทย เสนอ ม ลน ธ ช วว ถ (Biothai) ภายใต แผนงานฐานทร พยากรอาหาร พ.ศ. 2550-2553 ม นาคม 2551 บทน า ไก จ ดว าเป นหน งในส ตว เศรษฐก จท

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) โครงการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) โครงการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) โครงการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม เสนอต อ สาน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม กระทรวงอ ตสาหกรรม โดย บร ษ ท ไลคอน จาก ด บร ษ ทท ปร กษาไทยภายใต ศ นย ข อม ลท ปร กษาไทย กระทรวงการคล

More information