در حوزه باالدستی مهندسی نفت

Size: px
Start display at page:

Download "در حوزه باالدستی مهندسی نفت"

Transcription

1 ماهنامه اکتشاف و تولید/ شماره / 97 دی ماه 1391 فرآیند تولید نرمافزارهای تخصصی در حوزه باالدستی مهندسی نفت 1 سعید صادق نژاد مرکز فنآوری شركت مپصا مقدمه مهمترین سرمایههای یک کشور دانش و تکنولوژی آن در حوزه های مختلف است. تکنولوژی را مثل کاال نمیتوان در بازار خرید و فروش کرد به همین دلیل هر فرد شرکت یا کشوری باید خود تکنولوژی را به دست آورد. از طرف دیگر میزان تولید علم و تکنولوژی نقش عمدهای در تعیین جایگاه یک کشور در معادالت اقتصادی و سیاسی جهان دارد. در این میان اهمیت به دست آوردن تکنولوژی تولید نرمافزار بر کسی پوشیده نیست. در همین راستا و با توجه به نفتخیز بودن کشورمان دستیابی به دانش فنی تولید نرمافزار در بخش باالدستی مهندسی نفت از اهمیت به سزایی برخوردار است. يکي از اصلیترين نيازهاي صنعت نفت در بخش باالدستی در اختيار داشتن نرمافزارهای تخصصی متناسب با شرايط مخازن و چاههای نفت و گاز کشور است که در این زمینه اهمیت تولید نرمافزارهای بومی بر کسی پوشیده نیست. مهمترین مزیت تولید نرمافزارهای بومي را در وهله نخست میتوان کسب دانش فنی دانست چراکه تیم توسعهدهنده نرمافزار بدون احاطه دانش کامل نمیتواند به موفقیت الزم دست یابد. تولید چنین نرمافزارهایی همچنین سبب خودکفایی در این زمینه و جلوگیری از خروج ارز از کشور خواهد شد که در ادامه می تواند مانع از افشای اطالعات میادین گردد. از دیگر مزایای تولید نرمافزارهای بومی میتوان به برقراری پشتیبانی مؤثر نرمافزار در داخل کشور اشاره کرد. سفارشیسازی نرمافزار بر اساس نیاز صنعت نفت و گاز کشور از دیگر مزایای این گونه طرحهاست. ضمن اینکه پشتیبانی هر نرمافزار عامل پویایی آن خواهد بود. با توجه به مشخصات ویژه مخازن نفت و گاز کشور و پیچیدگیهای تولید از آنها به طور حتم بومیسازی بر اساس نیازهای موجود گرهگشای بسیاری از مشکالت پیشرو خواهد بود. با در اختیار داشتن کد نرمافزار به راحتی می توان از روابط و معادالت بومی نفت و گاز کشور در پیادهسازی آن سود جست. در برنامهریزی مدیریت و راهبری موفقیتآمیز پروژههای نرمافزاری صرفنظر از اندازه و میزان پیچیدگی آنها از متدولوژیهای توسعه نرمافزار استفاده میشود و بنا بر متدولوژی مورد استفاده فرآیندهای تولید و توسعه متفاوتی در هر پروژه نرمافزاری طی خواهد شد. بدیهی است که اجرای موفقیتآمیز چنین پروژههایی بدون تبعیت از یک متدولوژی مدون غیر ممکن خواهد بود. در دهه گذشته پروژههای متعدد نرمافزاری در حوزه باالدستی مهندسی نفت در کشور اجرا شده که متأسفانه اکثر آنها به علت عدم توجه به چرخه حیات نرمافزار و به طور کلی مقوله متدولوژی تولید نرمافزار با شکست مواجه شدهاند. چرخه حیات نرمافزار از فاز تعریف پروژه 2 آغاز شده و پس از پیادهسازی نرم افزار در فاز توسعه 3 وارد فاز 35

2 ویژه سرفصل هر به کامل توجه عدم میشود. 4 نگهداری در مشکل بروز سبب بخشها این از یک شناخت عدم میشود. نرمافزار حیات چرخه سبب اول فاز در نرمافزار درست تعریف و احیانا و محدود قابلیت با نرمافزارهایی تولید نداشتن شد. خواهد کاربران نیاز با ناهمگون توسعه فاز در کارآمد متدولوژی یا و برنامه از کافی مستندات نکردن تهیه همچنین و بدون افزارهای نرم تولید سبب نرمافزار امکان عدم آن تبع به و شده مستمر پشتیبانی ناتوانی و موجود ای برنامه اشکاالت رفع از آنها به جدید قابلیتهای افزایش در هک نرمافزارهاست این مشخصات مهمترین حوزه در دست این از متعددی مثالهای ممکن دارد. وجود نفت مهندسی باالدستی یک مرگ زمان از مختلفی تصورات است واقع در اما شود متصور ذهن در نرمافزار کامل را خود حیات چرخه نرمافزاری زمانی نتوان که میرسد خود مرگ زمان به و نموده حتی بسا چه و کرد پشتیبانی و نگهداری ازآن باشد. داشته را خود معمول کارآیی نرمافزار تولید مشخصاتی چنین با که نرمافزارهایی کاربران محیط به ورود بدو در حتی میشوند عدم دیگر سوی از میشوند. محسوب 5 مرده فراهم و نرمافزار پشتیبانی فاز به درست توجه علل دیگر از آن پشتیبانی ملزومات نیاوردن بوده کشور در نرمافزاری پروژههای شکست به میتوان نمونه عنوان به خصوص این در که دانشگاهها در شده انجام نرمافزاری پروژههای کرد. اشاره چرخه بررسی نوشتار این اصلی هدف است آن مراحل و نرمافزار حیات طبیعی نرمافزار تولید فرآیند در متأسفانه چراکه چرخه این مختلف بخشهای کشور در و نگرفته قرار توجه مورد کامل صورت به تولید کشور در کنون تا که نرمافزارهایی این از یک هر در بسیاری ضعف نقاط شدهاند مهجور شد گفته که طور همان دارند. بخشها نرمافزار حیات چرخه عناصر از یک هر ماندن کرده وارد آن به را جبرانناپذیری صدمات نرمافزار تولید صرف که فراوانی زحمات و ادامه در رو این از برد. خواهد بین از را شده در و پرداخته نرمافزار حیات چرخه معرفی به معرفی زمینه این در موفق پروژه چند پایان شد. خواهد نرمافزار حیات 1 -چرخه تعیین برای نظاممند روش یک متدولوژی توسعه تیم اعضای مسئولیتهای و وظایف با نرمافزاری تولید آن هدف و بوده نرمافزار محدوده در و ممکن زمان کمترین در کیفیت کیفیت مبحث سه است. نظر مد بودجه مهندسی در اصلی مسائل زمان و بودجه متدولوژیهای تاکنون هستند. افزار نرم شیءگرا و ساختیافته صورت به مختلفی از که شده ارائه نرمافزار تولید فرآیند برای متدولوژیهای RUP به میتوان جمله آن کرد. اشاره و... Xp Catalysis Scrum فرآیند استفاده مورد متدولوژی از مستقل حیات»چرخه عنوان با که نرمافزار تولید میتوان را میشود شناخته نیز» 6 نرمافزار تولید در عام صورت به که زیر اصلی مراحل به مشترک معرفیشده متدولوژیهای تمامی نرمافزار تولید اصلی چرخه نوعی به و بوده )شکل- 1 (: ]1[ کرد خالصه میدهند شکل را *تحلیل *طراحی *پیادهسازی *آزمایش *استقرار *پشتیبانی و عمل نحوه بین این در مهم نکته در که است مراحل این اجرای زمانبندی این ]2[. میشود استفاده 7 تکرار روش از آن افزار نرم عمر چرخه 1 افزار نرم عمر چرخه 1: شكل 36

3 1391 ماه دی / 97 شماره تولید/ و اکتشاف ماهنامه ابتدا در که میدهد اجازه نرمافزار تولید روش به و شده آغاز کوچک بخشهای از پروژه سعی ادامه در کند. رشد سیستم زمان مرور توضیحاتی مختصر صورت به شد خواهد چرخه عناصر از یک هر خصوص در عملکرد نحوه و شده ارائه نرمافزار حیات نرمافزارهای تولید در مپصا فنآوری مرکز تشریح بخشها از یک هر در خود تخصصی شود. مبهم نیازمندیهای مرحله این در لذا دارند. متخصص تیم توسط افزار نرم متضاد بعضا و این نهایی نتیجه میشود. شناسایی مهندسی است. 11 سیستم محدوده یا و دامنه سند فاز متعدد جلسات برگزاری با که فاز این در انجام نهایی کاربر با نرمافزار تولیدکننده تیم مطلوب وضعیت از کلی توصیف میشود استخراج نرمافزار از آنان انتظارات و کاربران شد. خواهد مستند و شده توجه با شده مطرح مسائل بر عالوه اغلب در موجود محاسباتی زیاد حجم به فنآوری مرکز نفت مهندسی نرمافزارهای این به بخش یک اضافهکردن با مپصا شرکت محاسبات الگوریتمهای مستندسازی به فاز مهندسی محاسبات الگوریتمهای از )اعم خروجی پارامترهای و...( و ریاضی نفت گزارش آن نتیجه که پردازد می نرمافزار جمعآوری بر عالوه است. 12 نرمافزار فنی مطالعات طریق از محاسبات معمول روشهای مدنظر باید نیز جدید روشهای کتابخانهای شود. اشاره آنها به فنی گزارش در و گرفته قرار الگوریتمهای تشریح بر عالوه فنی گزارش در نیز متعددی شده حل مثالهای استفاده مورد مستندسازی از بخش این که شود اضافه باید تشکیل را نرمافزار آزمایش فاز ورودی هب میتوان گزارش این از همچنین میدهد. سود نیز نرمافزار 13 تخصصی راهنمای عنوان حل در موجود روشهای دقیق تحلیل جست. توسعهدهندگان تیم نفت مهندسی مسائل بعدی فازهای که میکند قادر را نرمافزار به بیشتری سرعت و اطمینان با را نرمافزار ببرند. پیش تحلیل تولید در فعالیتها مهمترین از تحلیل و استخراج مستقل نرمافزار یک کاربران یا مشتریان است. آن 9 نیازمندیهای مفهومی- تصوری معموال نرمافزار 10 نهایی به یا و تهیه دست در نرمافزار از انتزاعی طراحي خواستههایشان نهایی نتیجه از بهتر عبارت از قبل نرمافزار يك براي مدل ساخت براي نقشه طراحی به شبیه دقیقا آن پیادهسازی از بسياري در است. ساختمان يك ساخت محصول ساخت از پیش مهندسي شاخههاي بايد كه محصوالتي چگونگي توصيف به نرمافزار توسعه که میپردازند شوند ساخته سبب طراحی نیست. مستثنی امر این از نیز معماری ارکان از درستی دید شکلگیری شد. خواهد نرمافزار یک تولید براي نرمافزار مهندسی در داريم مدلسازي زبان يك به نياز محصول معماري مختلف دیدگاههای بتواند كه مدلسازی آن توليد چرخة طول در را سيستم ابزارهاي هدف این به دستیابی برای کند. UML آنها دسته سر كه گوناگوني مدلسازي ابزارها این میگیرد. قرار استفاده مورد است مدلسازي مشخصسازي براي زباني که مهمتر همه از و نرمافزار توليد نقشه ايجاد فرهنگ ]3[. افزاري نرم محصول سازی مستند چگونگی UML مثل زباني قواعد و واژگان يك خواندن چگونگی يا مدل یک ساخت بهتر عبارت به میدهد. ارائه ما به را مدل كه است نمودارهايي شامل مدلسازي زبان افزار نرم PVT شماي Pro افزار 2: شكل نرم شمای 2 37

4 سرفصل ویژه پشتیبانی نرمافزار ماهیتی پویا دارد که پس از استقرار یک پروژه نرمافزاری به اتمام نمیرسد. ارتقای نرمافزار و ارائه نسخههای جدید با قابلیتهای بیشتر و یا نیازمندیهای جدیدی که کاربران با آن مواجه میشوند رفع خطاهای موجود در سیستم فعلی آموزش مستمر کاربران سیستم و آموزش کاربران جدید از مهمترین اهداف فاز پشتیبانی محسوب میشوند. به طور کلی نرمافزار بدون پشتیبانی یک موجود مرده محسوب میشود. این نکته مهم نیست که تیم تولید و توسعه برای ایجاد یک نرمافزار چقدر زمان و برنامهریزی مصرف میکنند چراکه اگر در پایان کاربران سازمان از عملکرد نرمافزار راضی نباشند چرخه حیات نرمافزار به پایان رسیده و زمان مرگ آن فرا میرسد. هر متدلوژي براي نمايش تحليل و طراحي سيستمها از آن استفاده ميكند. پس از انتخاب 16 معماری 15 مورد نیاز نرمافزار مستندسازی برای تعیین اهداف سیستم نگهداری آینده و ارتقاء و بهبود سیستم باید نرمافزار به طور کامل طراحی شود. خروجی این بخش سند طراحی نرم افزار 17 به همراه دیاگرامهای مختلف زبان مدلسازی است پیادهسازی پیادهسازی بخشی از فرآیند تولید نرمافزار است که در آن کدهای پروژه نوشته میشود. در این فاز نرمافزار بر اساس معماری به دست آمده از فاز طراحی پیادهسازی شده و ساخت یک نرمافزار انجام میشود. در پیادهسازی مستقل از زبان پیادهسازی که خود تابع شرایط و مختصات نرمافزار مورد استفاده )سرعت و حجم محاسبات موجود در نرمافزار( است باید به پایگاه 19 مورد استفاده در نرمافزارها توجه ویژه داشت. با توجه به اینکه نرمافزارهای مختلف مهندسی نفت دارای ساختاری مرتبط با هم بوده و معموال خروجی یک نرمافزار ورودی نرمافزار دیگری است لذا در این بخش ایجاد پایگاهی یکپارچه کمک شایانی به ساختار یکدست و یکپارچه نرمافزارهای این حوزه خواهد کرد آزمون نرمافزار آزمون یا تست نرمافزار یکی از مهمترین بخشهایی است که در حین فرآیند پیادهسازی پروژههای نرمافزاری باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. در تمام متدولوژیهای تولید نرمافزار برای آزمون روش مدونی در نظر گرفته شده است. صحت و دقت فعالیتهای آزمون نرمافزار به طور مستقیم در کیفیت نتایج پروژهها مؤثر است. از این رو برنامهریزی و اجرای صحیح آزمون نرمافزار میتواند نقش تعیینکنندهای در موفقیت یا شکست پروژههای نرمافزاری ایفا کند. تست نرمافزار روشها و استراتژیهای متعددی دارد که از آن جمله میتوان به تست جعبه سفید 21 تست جعبه سیاه 22 تست جعبه خاکستری 23 تست بصری 24 و... اشاره کرد ]1[. در دنیای مهندسی نرمافزار از ابزارهای مختلفی برای آزمون نرمافزار استفاده میشود و مستندسازی روش تست و نتایج آن از خروجیهای این فاز است. در پایان آزمون هر آزمونگر گزارش مستند آزمون 25 را تهیه میکند. آزمون نرمافزار در سطوح مختلفی انجام میشود. به عنوان نمونه میتوان به آزمون واحد 26 که در سطح اجزای کد است یا تست یکپارچگی 27 که در سطح نرمافزار و به صورت یکپارچه انجام میشود و از همه مهمتر تست پذیرش 28 که در سطح کاربران نرم افزار صورت میگیرد اشاره کرد. در این نوع آزمون پس از ارائه نرمافزار به کاربران نهایی آزمونی توسط آنها انجام میشود تا مشخص شود آیا نرمافزار تهیه شده بر اساس نیاز های اولیه آنان که در مستند دامنه آورده شده بود پیادهسازی شده یا خیر. 2 -معرفی بسته نرمافزاری بومی باالدستی مهندسی نفت شرکت مدیریت پروژههای صنعتی ابدال )مپصا( با سابقه 12 سال فعالیت در صنایع باالدستی نفت و پس از تأسیس مرکز فنآوری مپصا )MTC( به صورت تخصصی به تولید نرمافزارهای تخصصی باالدستی نفت پرداخته است. تا به حال پروژههای نرمافزاری متعددی در شرکت مپصا انجام شده که سبب ایجاد تجربه مدیریتی مناسب برای شرکت شده است. تا کنون سعی شده نرمافزارهای تهیه شده در باالترين حد استانداردهاي طراحي شده توسط يک تيم ميان رشتهاي از رشتههاي نفت و نرمافزار پياده شده باشد. هماهنگي بين دو تيم با پسزمينههاي علمي متفاوت نياز به مديريت بسيار پيچيدهاي دارد. در اين راستا از استانداردهاي متعددي در طراحي و پيادهسازي آنها استفاده شده است. مرکز فنآوری شرکت مپصا به طور تخصصي به اين مقوله پرداخته که در اين راستا برخي از استانداردهای مذکور با هدف استقرار پس از پایان تست نرمافزار استقرار و تحویل سیستم در محیط کار نهایی انجام خواهد شد. تمركز این فاز بر تضمین نرمافزار برای استفاده كاربران نهایی است. در این نقطه از چرخه حیات نرمافزار تمرکز روی بازخورد كاربر در خصوص تنظیم دقیق محصول پیكربندی نصب و نكات مربوط به قابلیت استفاده خواهد بود. با به اتمام رسیدن این فاز باید اهداف چرخه حیات برآورده شده باشد و پروژه در موقعیتی قرار گیرد كه بتوان آن را خاتمه داد. این فاز بر اساس نوع نرمافزار تولید شده ممکن است بسیار ساده و یا بسیار پیچیده باشد. نصب نسخهای جدید از یك بسته نرمافزاری موجود ممكن است بسیار ساده باشد در حالی كهجایگزینیمحصولیمثلشبیهسازمخازنبا رقبای خارجی آن بسیار پیچیده است. 38

5 1391 ماه دی / 97 شماره تولید/ و اکتشاف ماهنامه این در افزار نرم توليد در بازدهي افزایش يافتهاند: توسعه شرکت خصوصیات PVT :نرمافزارمحاسبه Pro آسفالتین رسوب ماژول همراه به سیال مغزه آنالیز جامع نرمافزار : Lab Pro جریان شبیهساز : VFP Simulator چاه ستون درون در فازی چند PVT Pro 1-2 -نرمافزار 5 حدود نرمافزار این مطالعاتی فاز شدن آماده از پس شد. آغاز پیش سال همکاری تفاهمنامه نرمافزار اولیه نسخه شرکت و مپصا شرکت فنآوری مرکز بین تقویت راستای در جنوب نفتخیز مناطق شد. امضاء آن قابلیتهای افزایش و نرمافزار و ارزشمند نظرات اعمال با مدت این طی مناطق شرکت کارشناسان ارزنده تجربیات بعضا و فراوان قابلیتهای جنوب نفتخیز شد اضافه نرمافزار این به منحصربهفردی یک به خود تجاری رقبای بین در آنرا و همچنین کند. تبدیل منحصربهفرد نرمافزار مناطق نفت شرکتهای در PVT Pro ذخیرهسازی پارس گاز و نفت مرکزی نیز قاره فالت و اکتشاف مدیریت گاز این قابلیتهای جمله از است. شده بررسی از: عبارتند نرمافزار حالت 31 معادله پارامترهای محاسبه PVT آزمایشگاهی تستهای شبیهسازی حالت معادله میزانسازی 32 برشهای یکپارچهسازی و گسستهسازی سنگین سنگین برشهای مشخصسازی رسوب پیشبینی ترمودینامیکی مدلسازی آسفالتین 33 گانه سه نمودار رسم سازند آب آنالیز ماژول واکس تشکیل شرایط پیشبینی Lab Pro 2-2 -نرمافزار به جدید نگاهی آغازگر نرمافزار این دادههای یکپارچه و مطمئن ذخیرهسازی سیستم )شکل- 3 (. است مغزه آنالیز ارزشمند محیط کنار در دادهها ذخیره یکپارچه برنامهای به را نرمافزار این مناسب گرافیکی اطالعات مدیریت و نگهداری برای کاربردی مهمترین است. کرده تبدیل آزمایشگاهی را جداگانه حوزه سه از مخزن دادههای کرد: ذخیره نرمافزار این در میتوان )RCAL, SCAL( مخزن دادههای الگهای )شامل پتروفیزیکی دادههای محاسباتی( و ویژه معمولی مطالعاتی نتایج )شامل زمینشناسی دادههای فسیلشناسی سنگشناسی چینهشناسی مثل ) XRD, SEM شکافها مطالعات و فراوان دادههای جمعآوری بر عالوه Lab Pro یکپارچه اطالعاتی بانک تشکیل دادهها مختلف بخشهای مقایسه قابلیت تصویری نمایش امکان دارد. یکدیگر با را در مختلف دادههای از حاصل نمودارهای گام هم صورت به و مختلف وضوح چند نمودار چندین همزمان رسم همچنین و نرمافزار قابلیتهای دیگر از هم کنار در شامل شده رسم نمودارهای است. Lab Pro کیکی میلهای خطی نمودارهای انواع نمودار مغزه عکسهای لیتولوژی ستون... و مثلثی نمودار ر ز نمودار چاه تکمیل میباشد. در قابلیت همچنین نرمافزار این نتایج آنالین دادن قرار کارفرمایان اختیار آنالیز با تا میسازد فراهم را آزمایشگاهی صورت به پروژه پیشرفت فرآیند مغزه در ساختار اینکه ضمن شود. پیگیری روزانه اطالعات امنیت نرمافزار در شده گرفته نظر میکند. حفظ لحاظ هر از را موجود VFP Simulator 3-2 -نرمافزار مدلسازي توانايي نرمافزار این چاههاي در را فازي چند جريان پايای نرمافزار داراست. را گاز و نفت نفت شرکت سفارش به بنا VFP Simulator توسعه مختلف نسخه دو در پارس گاز و نخست نسخه )شکل- 4 (. است شده داده اختیار در صحهگذاری جهت نرمافزار این ملی شرکت مجموعه زیر شركتهاي اكثر اين بازخورد اساس بر و گرفت قرار نفت پیادهسازی نرمافزار این دوم نسخه شركتها پيچيده محاسبات نرمافزار اين در شد. بهينه محدوديتهاي همراه به توليد مهندسي کنار در يافته ساخت کامال صورت به توليدي قابليت حاضر نرمافزار ميگيرند. قرار هم مخزن از را توليدي سيستم يک مدلسازي این قابلیتهای مهمترین داراست. سطح تا از: عبارتند نرمافزار درون فازي چند جريان شبيهسازي آستري و مغزي جداري لولههاي Lab Pro افزار نرم شمای 3 39

6 سرفصل ویژه مدلسازی سيستمهاي حاوي نفت گاز گاز ميعاني به همراه آب همراه مدلسازي افت فشار در داخل تجهيزات درونچاهي مختلف محاسبات خواص سیال به دو روش نفت سیاه و مدل ترکیبی استفاده از روابط IPR مختلف برای چاههای افقی و عمودی محاسبه سرعت کمينه براي انتقال ميعانات گازي محاسبه سرعت خوردگي در داخل چاه ماژول پيشبيني رسوب آسفالتين در ستون چاه شكل 4: شمايي از نرمافزار 4 شمایی از نرمافزار VFP Simulator محاسبات حساسيت سنجي فرازآوری مصنوعی )باگازوپمپ درونچاهی( ماژول پيشبيني رسوب آسفالتين در ستون چاه نتیجهگیری مهمترین اهداف مدنظر از اجرای پروژههای نرمافزاری خودکفایی در زمینۀ تولید نرم افزارهای داخلی و بی نیازی از خريد نرمافزارهاي خارجي است که در ايران به قيمت گزاف به فروش میرسد و ساالنه سبب خروج مبالغ بسيار زيادي ارز از کشور میشود. نرمافزارهای خارجی موجود که به طور عمده برای شرایط مخازن خارجی طراحی شدهاند از سویی راه حضور دائمی شرکتهای خارجی در صنعت نفت ایران و دستیابی به اطالعات میادین کشورمان را هموار میکند و از سوی دیگر موجب نیازمندی همیشگی ما به شرکتهای خارجی میشود تا جاییکه هماکنون و در شرایط تحریم برخی از این شرکتها در زمینه تمدید قرارداد استفاده از این نرمافزارها مشکالتی برای صنعت نفت کشور ایجاد کردهاند. براي دستیابی به اهداف فوق فراهم شدن شرایط تهيه و توليد نرمافزارهاي تخصصی صنعت نفت و بوميسازي آنها از اهميت خاصي برخوردار است. در اين گونه پروژهها سعي شده با طراحي اصولي نرمافزار گام مؤثري در ايجاد خودباوري و تحقق جنبش نرمافزاري برداشته شود. نرمافزارهای تولید شده دارای مزیتهای رقابتی زیادی هستند که با استفاده از دانش فنی موجود در مهندسی نفت و به کار بستن آخرین تکنولوژیهای مطرح در مهندسی نرمافزار حتی میتوانند صنعت نفت کشور را در حوزه بینالمللی به عنوان صادر کننده تکنولوژی در این بخش معرفی نمایند. ان شاا project definition 3. software development 4. maintenance 5. dead on arrive 6. software Life Cycle 7. iterative 8. analysis 9. requirement analysis 10. end users 11. system domain 12. software technical report 13. technical Help 14. design 15. software architecture 16. software documentation 17. software design document 18. implementation 19. platform 20. software test 21. white box testing 22. black box test پانویسها 23. gray box testing 24. visual testing 25. test result document 26. unit testing 27. integration testing 28. acceptance testing 29. transition 30. support 31. EOS 32. tuning of EOS 33. asphaltene precipitation [1] Roger Pressman, Software Engineering: A Practitioner's Approach, McGraw-Hill Science, 7, [2] منابع cess, IBM Rational Unified Process, Nov [3] UML Resource Page, Nov

ﺎﺘ ﻨ ﻤ ھ تﺎ ر ﻦ ﻓ MCSE 2003: Course Group Course name Exam # Duration(hrs) Salary(Rials) Network+:

ﺎﺘ ﻨ ﻤ ھ تﺎ ر ﻦ ﻓ   MCSE 2003: Course Group Course name Exam # Duration(hrs) Salary(Rials) Network+: آموزشگاه آزاد فن آوری اطلاعات رھنما فردای خوزست نا MCSE 2003: Course Group Course name Exam # Duration(hrs) Salary(Rials) Pre-MCSE Network+( prerequisite) - 24 1,400,000 Client Windows XP Professional

More information

آزمایش نیوتن در سال 1666

آزمایش نیوتن در سال 1666 آزمایش نیوتن در سال 1666 شش رنگ تولید شده پس از شکست Violet, Blue, Green, Yellow, Orange, Red دو نوع مشخصه برای نور Achromatic light آنچه بیننده در تصاویر خاکستری می بیند..1 Gray level تنها شدت نور )Intensity(

More information

فهرست مقدمه دسترسی به کنسول تحت وب... 5 نصب نرم افزار آنتی ویروس تحت وب پاندا... 7 برگه وضعیت برگه نمایش لیست کامپیوترها TAB)...

فهرست مقدمه دسترسی به کنسول تحت وب... 5 نصب نرم افزار آنتی ویروس تحت وب پاندا... 7 برگه وضعیت برگه نمایش لیست کامپیوترها TAB)... فهرست مقدمه... 3 5... PANDA CLOUD OFFICE PROTECTION دسترسی به کنسول تحت وب... 5 نصب نرم افزار آنتی ویروس تحت وب پاندا... 7 نصب بر روی یک سیستم از طریق فایل 9... WAAgent Agent نصب بر روی سیستم ه یا موجود

More information

(Online application) Online-application for the Scholarship Programme : Research Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists

(Online application) Online-application for the Scholarship Programme : Research Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists مراحل و جزي يات درخواست بورس (DAAD) صورت ا ن لاين (Online application) دا ا د به Online-application for the Scholarship Programme : Research Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists

More information

Earthing. PRESENTATION BY: Farid Momminzadah Droni Guha

Earthing. PRESENTATION BY: Farid Momminzadah Droni Guha Earthing PRESENTATION BY: Farid Momminzadah Droni Guha آرتی چیست What Is Earthing The process of connecting metallic bodies of all the electrical apparatus and equipment to huge mass of earth by a wire

More information

Evaluation and Seepage Analysis of Rock-Fill Dam Subjected to Water Level with Seep and Flac in Gotvand-Olya Dam

Evaluation and Seepage Analysis of Rock-Fill Dam Subjected to Water Level with Seep and Flac in Gotvand-Olya Dam Iranica Journal of Energy & Environment 5 (4): 387-392, 2014 ISSN 2079-2115 IJEE an Official Peer Reviewed Journal of Babol Noshirvani University of Technology DOI: 10.5829/idosi.ijee.2014.05.04.06 BUT

More information

نام دوره 07-214: Configuring Advanced Windows Server 4714 Services

نام دوره 07-214: Configuring Advanced Windows Server 4714 Services پانيذ نماینده برتر سرفصل آموزشی کد: PTR-PR-0000 مرکز آموزش پانيذ برند برتر آموزش IT در استان خوزستان انستيتو ایزایران از شرکتهای وابسته به وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح انستيتو ایزایران دارای رتبه

More information

A Comparative study on organizational positions of health management and information technology department of hospitals and proposing a model for Iran

A Comparative study on organizational positions of health management and information technology department of hospitals and proposing a model for Iran A Comparative study on organizational positions of health management and information technology department of hospitals and proposing a model for Iran F. Sadoughi, PhD 1 N. Davaridolatabadi, PhD 2 A. Sheikhtaheri,

More information

CONFIGURING CLIENT ACCESS SERVERS

CONFIGURING CLIENT ACCESS SERVERS 1 CONFIGURING CLIENT ACCESS SERVERS 2 How Client Access Works Domain Controller Client Access Server 3 Mailbox Server 4 RPC/MAPI 1 2 RPC/MAPI HTTPS IMAP4 POP3 MAPI (Messaging Application Program Interface)

More information

ACNE VULGARIS. DR.Anahita Diniyaryan Pharm.D

ACNE VULGARIS. DR.Anahita Diniyaryan Pharm.D ACNE VULGARIS DR.Anahita Diniyaryan Pharm.D آکنه یک بیماری خوش خیم و غیر مهاجم است که اثرات منفی آن بر روی سیستم روانی فرد مورد توجه می باشد. اضطراب کاهش اعتماد به نفس افسردگی درسال 2001 بر اساس آمار 2

More information

میدهد.

میدهد. بررسی اثر محلول کلوي یدي نانو سیلیس بر خواص ملات -3-3 2 علیاکبر رمضانیانپور شبنم فیروزمکان تقی عبادي استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و ري یس مرکز تحقیقات تکنولوژي و دوام بتن 2- دانشجوي کارشناسی ارشد دانشکدة

More information

Front: English AP 1500 NU

Front: English AP 1500 NU English AP 1500 NU Please read this Instruction manual thoroughly before use and keep for future reference. Please remove the Filter s packaging before use. PRODUCT INTRODUCTION Understanding each part

More information

Important safeguards:

Important safeguards: EN Thank you for having selected the Oberon branded tea urn. This product is also one of the products which we have provided for you in order to make life easier. Please read carefully this user s manual

More information

Nursing Care Theories / Models for prevention of renal diseases

Nursing Care Theories / Models for prevention of renal diseases Nursing Care Theories / Models for prevention of renal diseases / عيسي محمدي / دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس Theories / Models تعريف اهميت و نقش ** شكل نظام يافته منسجم فرموله شده دانش ** شاخص

More information

Use a market order to ensure execution of the order (exact price is not assured).

Use a market order to ensure execution of the order (exact price is not assured). S-1 Discuss the advantages and disadvantages of a limit order versus a market order. How does a stop order differ from a limit order? What is a wrap account/ How does it involve a change in the traditional

More information

MERITS / PRIFIS Technical issues

MERITS / PRIFIS Technical issues MERITS / PRIFIS Technical issues مسائل فني Tehran, 1 st September 2014 Fabrizio Setta, UIC Senior Advisor on Information Technology (IT) اصول MERITS Principles > MERITS aims at giving the possibility to

More information

The Role of Mass Media in the Development of Private Sector Participation in Sports

The Role of Mass Media in the Development of Private Sector Participation in Sports Annals of Applied Sport Science, vol. 3, no. 3, pp. 25-34, Autumn 2015 Original Article www.aassjournal.com e-issn: 2322 4479 p-issn: 2476 4981 Received: 22/10/2014 Accepted: 28/01/2015 The Role of Mass

More information

Strategic Planning. Dr. Mehran Sepehri Dr. Ali Kermanshah Graduate School of Management. Spring 1385-86

Strategic Planning. Dr. Mehran Sepehri Dr. Ali Kermanshah Graduate School of Management. Spring 1385-86 Strategic Planning Dr. Mehran Sepehri Dr. Ali Kermanshah Graduate School of Management Spring 1385-86 1 Session 1 Saturday 14 th Bahman 85 Strategic Planning Fundamentals Definitions, Terms, and Terminology

More information

Causes of blindness and low vision among visually impaired population supported by welfare organization in Ardabil province

Causes of blindness and low vision among visually impaired population supported by welfare organization in Ardabil province The Scientific Journal Of Rehabilitation Medicine Causes of blindness and low vision among visually impaired population supported by welfare organization in Ardabil province Mohammad Ghassemi Broumand,

More information

Prevention of Animal Model of Multiple Sclerosis by oral genistein, extracted from soy bean.

Prevention of Animal Model of Multiple Sclerosis by oral genistein, extracted from soy bean. Prevention of Animal Model of Multiple Sclerosis by oral genistein, extracted from soy bean. Soodeh Razeghi 1, Seyed rafi Arefhosseini 2, Mehrangiz Ebrahimi Mameghani 3, Mansoureh Togha 4,Leyla Roshangar

More information

*Corresponding Author. (Received: January 27, 2010 Accepted in Revised Form: October 20, 2011)

*Corresponding Author. (Received: January 27, 2010 Accepted in Revised Form: October 20, 2011) VIBRATION MECHANISM OF 13 TH CENTURY HISTORICAL MENAR-JONBAN MONUMENT IN IRAN N. Hosseinzadeh* Structural Engineering Research Center, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES),

More information

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2013 All rights reserved. Based on the Composite International

More information

Assessment of seed storage protein composition of six Iranian adopted soybean cultivars [Glycine max (L.) Merrill.]

Assessment of seed storage protein composition of six Iranian adopted soybean cultivars [Glycine max (L.) Merrill.] Journal of Plant Molecular Breeding (JPMB) Vol. 2/No. 1/June 2014/ 29-44 Assessment of seed storage protein composition of six Iranian adopted soybean cultivars [Glycine max (L.) Merrill.] M. Arefrad 1,

More information

معرفی چند منبع در زمینه آموزش برنامه نویسی MATLAB یا متلب

معرفی چند منبع در زمینه آموزش برنامه نویسی MATLAB یا متلب معرفی چند منبع در زمینه آموزش برنامه نویسی MATLAB یا متلب کتاب های به زبان فارسی کتاب های به زبان انگلیسی عنوان: Matlab, Third Edition: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving ترجمه

More information

IJE TRANSACTIONS B: Applications Vol. 27, No. 2, (February 2014) International Journal of Engineering

IJE TRANSACTIONS B: Applications Vol. 27, No. 2, (February 2014) International Journal of Engineering IJE TRANSACTIONS B: Applications Vol. 27, No. 2, (February 2014) 341-348 International Journal of Engineering Journal Homepage: www.ije.ir Convective Heat Transfer of Oil based Nanofluid Flow inside a

More information

مشخصات فردي: اطلاعات تحصیلی:(مدرك تحصیلی) رزومه (CV) عنوان پایان نامه سال اخذ مدرك مطالعه اي در زمینه رفتار لرزه اي گنبدهاي تک لایه فضا کار

مشخصات فردي: اطلاعات تحصیلی:(مدرك تحصیلی) رزومه (CV) عنوان پایان نامه سال اخذ مدرك مطالعه اي در زمینه رفتار لرزه اي گنبدهاي تک لایه فضا کار رزومه (CV) مشخصات فردي: نام: امین نام خانوادگی: تاریخ تولد: 57 نام و نشانی محل کار: تلفن محل کار: 6596 شغل(سمت یا مسي ولیت): هیات علمی مرتبه علمی: (استاد دانشیار استادیار مربی ( پست الکترونیکی :(E-mail)

More information

Investigation of Sand Drift Potential (Case Study: Yazd Ardakan Plain) T. Mesbahzadeh 1, and H. Ahmadi 1 ABSTRACT

Investigation of Sand Drift Potential (Case Study: Yazd Ardakan Plain) T. Mesbahzadeh 1, and H. Ahmadi 1 ABSTRACT J. Agr. Sci. Tech. (2012) Vol. 14: 919-928 Investigation of Sand Drift Potential (Case Study: Yazd Ardakan Plain) T. Mesbahzadeh 1, and H. Ahmadi 1 ABSTRACT Erosion by wind is one of the most important

More information

On the Evaluation of Master of Arts Program in Teaching English as a Foreign Language (TEFL) at Ilam University

On the Evaluation of Master of Arts Program in Teaching English as a Foreign Language (TEFL) at Ilam University European Online Journal of Natural and Social Sciences 2013; www.european-science.com Vol.2, No.2 Special Issue on Teaching and Learning. ISSN 1805-3602 On the Evaluation of Master of Arts Program in Teaching

More information

Ali Vahedi Diz, MSc, PMP, RMP از موسسه BSC ا مريکا. Ali Vahedi, MSc, PMP ١

Ali Vahedi Diz, MSc, PMP, RMP از موسسه BSC ا مريکا. Ali Vahedi, MSc, PMP ١ ١ Effective Project Management Ali Vahedi Diz, MSc, PMP, RMP ٢ Ali Vahedi داراي مدرک آارشناسي ارشد مهندسي صنايع از دانشگاه تربيت مدرس اا داراي مدرککا شا کارشناسي مهندسي صنايع از دانشگاه علم و صنعت ا ايران

More information

In the Name of God, Most Gracious, Most Merciful

In the Name of God, Most Gracious, Most Merciful In the Name of God, Most Gracious, Most Merciful Ahmad Sharbatoghlie, M.S., M.C.P., PhD. Graduate School of Management and Economics Sharif University of Technology Azadi Avenue, Tehran, Iran Tel: +98-(21)-602-2755

More information

The Role of Renewable Energies in Sustainable Development: Case Study Iran

The Role of Renewable Energies in Sustainable Development: Case Study Iran Iranica Journal of Energy & Environment 4 (4): 320-329, 2013 ISSN 2079-2115 IJEE an Official Peer Reviewed Journal of Babol Noshirvani University of Technology DOI: 10.5829/idosi.ijee.2013.04.04.02 BUT

More information

25 هتل برتر ترکیه. سایت TripAdvisor که از بزرگترین سایتهای اجتماعی در حوزه گردشگری و توریسم می باشد لیست ۲۵ هتل برتر سال ۲۰۱۲ ترکیه را منتشر ساخت.

25 هتل برتر ترکیه. سایت TripAdvisor که از بزرگترین سایتهای اجتماعی در حوزه گردشگری و توریسم می باشد لیست ۲۵ هتل برتر سال ۲۰۱۲ ترکیه را منتشر ساخت. 25 هتل برتر ترکیه سایت TripAdvisor که از بزرگترین سایتهای اجتماعی در حوزه گردشگری و توریسم می باشد لیست ۲۵ هتل برتر سال ۲۰۱۲ ترکیه را منتشر ساخت. لیست فوق تماما بر اساس رای های توریست ها و گردشگران دنیا

More information

EB-5 PROJECTS PORTFOLIO

EB-5 PROJECTS PORTFOLIO 2014 EB-5 PROJECTS PORTFOLIO ASSISTED LIVING & MEMORY CARE FACILITIES CHICAGOLAND FOREIGN INVESTMENT GROUP, LLC. A U.S. GOVERNMENT DESIGNATED REGIONAL CENTER \ Regional Center Overview 1. Chicagoland Foreign

More information

Grammar Book to Accompany Units 1-8

Grammar Book to Accompany Units 1-8 Grammar Book to Accompany Units 1-8 1 Introduction This grammar section is a limited, simple, contrastive grammar for beginning students of Persian. It is written to accompany Persian in Context online.

More information

SIEIDrive ADV80 ... 2011 AC inverter_general purpose. English Italiano

SIEIDrive ADV80 ... 2011 AC inverter_general purpose. English Italiano 2011 SIEIDrive ADV80...... English Italiano 2...life is flexibility...life is ADV80 The ADV80 series brings together in a single product all the features required in modern industrial processes, to satisfy

More information

DISTRIBUTION SYSTEMS RECONFIGURATION USING PATTERN RECOGNIZER NEURAL NETWORKS

DISTRIBUTION SYSTEMS RECONFIGURATION USING PATTERN RECOGNIZER NEURAL NETWORKS DISTRIBUTION SYSTEMS RECONFIGURATION USING PATTERN RECOGNIZER NEURAL NETWORKS Ali Reza Fereidunian Department of Electrical and Computer Engineering, Faculty of Engineering, Tehran University and Moshanir

More information

HIV در بيماران تاالسمي و هموفيلي استان مركزي در سال 3131

HIV در بيماران تاالسمي و هموفيلي استان مركزي در سال 3131 7 وC دوره 4 شماره 5 زمستان 68 ويژهنامه )1-33( شيوع هپاتيت B HIV در بيماران تاالسمي و هموفيلي استان مركزي در سال 1 3 1 دكتر فاطمه سادات مهدوياني دكتر سعيد صارمي دكتر محمد رفيعي چكيده سابقه و هدف بيماران

More information

تعریف Big Data. موضوعات مطرح در حوزه : Big Data. 1. Big Data Foundations

تعریف Big Data. موضوعات مطرح در حوزه : Big Data. 1. Big Data Foundations بو نام خدا گسارش مطالعو برخی مفاىیم زىره رضایی کینجی تعریف Big Data Big Data کلکغیو ی اص هجووػ داد ای بغیاس بضسگ و پیچیذ اعت ک ایي اهش هوجب هی شود پشداصػ آى با اعتفاد اص عیغتن ای هذیشیت پایگا داد و یا

More information

"With computer crimes law called Web access is not possible."

With computer crimes law called Web access is not possible. "With computer crimes law called Web access is not possible." When searching the Internet, when the term closes in on the screen, indicating that the desired site "filter" has been. What would follow,

More information

Lingoistica.com. Persian Portal of News, Resources, and References in Linguistics. Google translation: A semantic structure analysis

Lingoistica.com. Persian Portal of News, Resources, and References in Linguistics. Google translation: A semantic structure analysis Lingoistica.com Persian Portal of News, Resources, and References in Linguistics Google translation: A semantic structure analysis Parvaneh Khosravizadeh a, Roya Pashmforoosh b * a Languages and Linguistics

More information

BENZENE SPECIFICATION

BENZENE SPECIFICATION BENZENE SPECIFICATION No Typical Test Unit Specification Test Method Purity WT% 99.9 Min. ASTM D4492 2 Toluene WT% 0.05Max. ASTM D4492 3 Non Aromatics WT% 0.07 Max. ASTM D4492 4 Density @5.6ºC Gr/cm3 0.882-0.886

More information

ð¼v¼m A s½ nj BitBlt émbu pa ²jB UwA

ð¼v¼m A s½ nj BitBlt émbu pa ²jB UwA ð¼v¼m A s½ nj BitBlt émbu pa ²jB UwA ³ BhMBUŸ nj é A p k ½ API éma±u pa»ñ½ ²j±M Bit Block Transfer h«bitblt émbu B ³¼eB ³M An ºo½±~U pa» ½ Uv«³¼eB ð½ A±U»«C pa ²jB UwA BM /k{bm»«gdi32.dll /k{bm»«o½ B~U

More information

جلس حض ری ورا با WorkShop رسیذ.ایي د ر ب د بخص 10 جلس ای تقسین ب ذی گردیذ.بخص ا ل ضاهل را ا ذازی سایت ساخت لیست Infopad ارتباط با SharePoint ب د

جلس حض ری ورا با WorkShop رسیذ.ایي د ر ب د بخص 10 جلس ای تقسین ب ذی گردیذ.بخص ا ل ضاهل را ا ذازی سایت ساخت لیست Infopad ارتباط با SharePoint ب د گسارش برگساری دوره "SharePoint" گر آه زش ت ا و ذسازی کارک اى با ت ج ب هجو ع درخ است ا یاز ادارت هختلف با ر یکرد " ارتقا سغح ه ارت ت ا و ذی کارض اساى اقذام ب برگساری د ر تخصصی ت ا و ذسازی "SharePoint2013

More information

آندومتريوز و سالمت جنسي: يک مرور نظام مند. Archive of SID. E-mail: Azita_goshtasbi@yahoo.com. www.sid.ir

آندومتريوز و سالمت جنسي: يک مرور نظام مند. Archive of SID. E-mail: Azita_goshtasbi@yahoo.com. www.sid.ir آندومتريوز و سالمت جنسي: يک مرور نظام مند آ E-mail: Azita_goshtasbi@yahoo.com CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature) Medline (Medical literature analysis and retrieval system online):

More information

TECHNICAL NOTE SIZING OF A PACKED BED STORAGE FOR SOLAR AIR HEATING SYSTEMS

TECHNICAL NOTE SIZING OF A PACKED BED STORAGE FOR SOLAR AIR HEATING SYSTEMS TECHNICAL NOTE SIZING OF A PACKED BED STORAGE FOR SOLAR AIR HEATING SYSTEMS K. Aspour-sni Solr Energy Reserch Group, Deprtment o Energy, Mterils nd Energy Reserch Center P. O. Box 14155-4777, Tehrn, Irn,

More information

Materials All chemicals except those otherwise indicated were purchased from Sigma-Aldrich Company (St. Louis, MO, USA).

Materials All chemicals except those otherwise indicated were purchased from Sigma-Aldrich Company (St. Louis, MO, USA). IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SURGERY (IJVS) WWW.IVSA.IR Assess The Pluripotency of Caprine Umbilical Cord Wharton s Jelly Mesenchymal Cells By RT-PCR Analysis of Early Transcription Factor Nanog Homayoon

More information

The Effect of Employees Performance Appraisal Procedure on their Intrinsic Motivation

The Effect of Employees Performance Appraisal Procedure on their Intrinsic Motivation Abstract The Effect of Employees Performance Appraisal Procedure on their Intrinsic Motivation Shaemi Barzoki Ali PhD of Business Administration and academic member at University of Esfahan, Iran Abzari

More information

Senast uppdaterad Svensk-engelsk-persiska arbetsmarknadsordlista

Senast uppdaterad Svensk-engelsk-persiska arbetsmarknadsordlista Senast uppdaterad 2011-12-02 Svensk-engelsk-persiska arbetsmarknadsordlista Denna ordlista uppdateras fortlöpande. Listan är uppdelad i ord som är speciella för arbetsmarknaden samt ord som är speciella

More information

Advertisement Techniques: A Contrastive Study between Single-Gender and Coeducational Institutes

Advertisement Techniques: A Contrastive Study between Single-Gender and Coeducational Institutes Journal of Applied Linguistics and Language Research Volume 3, Issue 2, 2016, pp. 28-38 Available online at www.jallr.com ISSN: 2376-760X Advertisement Techniques: A Contrastive Study between Single-Gender

More information

Received 2015.09.06; accepted for publication 2015. 12. 12

Received 2015.09.06; accepted for publication 2015. 12. 12 PHYLOGENETIC ANALYSIS AMONG FOUR SECTIONS OF THE GENUS DENDROBIUM SW. (ORCHIDACEAE) BASED ON LOW COPY NUCLEAR GENE (XDH) SEQUENCES IN PENINSULAR MALAYSIA M. Moudi & R. Go Received 2015.09.06; accepted

More information

TB2 Series کاربرد: مشخصات فنی: مشخصات هیدر ولیکی تأسیسات هتل- آبیار ی- تأسیسات خانگی- حمامهای گرمایی- تأسیسات آتش نشانی و تأسیسات صنعتی و...

TB2 Series کاربرد: مشخصات فنی: مشخصات هیدر ولیکی تأسیسات هتل- آبیار ی- تأسیسات خانگی- حمامهای گرمایی- تأسیسات آتش نشانی و تأسیسات صنعتی و... سر ی : بوسترپمپ ها تشکیل شده از دو یا چند پمپ به صورت سر ی می باشند که برای تأمین دبی باال به کار می روند. کاربرد: تأسیسات هتل- آبیار ی- تأسیسات خانگی- حمامهای گرمایی- تأسیسات آتش نشانی و تأسیسات صنعتی

More information

Saeed Shojaee. Teaching

Saeed Shojaee. Teaching Saeed Shojaee Associate Professor in Structural Engineering Department of civil Engineerig, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran Phone: (+98-34) 33202559, Fax: (+98-34) 33220054 Email: saeed.shojaee@uk.ac.ir,

More information

German Technology meets Iranian Textile and Carpet

German Technology meets Iranian Textile and Carpet German Technology meets Iranian Textile and Carpet VDMA conference and B2B Matchmaking تکنولوژی آلمان به دیدار صنعت نساجی و فرش ایران میآید. کنفرانس VDMA با رویکردی فنی و تجاری 21 22 April 2015, Tehran,

More information

Atkins, Hilary et al ( 2001). Learning Style Theory and Computer MediatedComunication. Retrived from Educational Resources Information(ERIC).

Atkins, Hilary et al ( 2001). Learning Style Theory and Computer MediatedComunication. Retrived from Educational Resources Information(ERIC). فهرست ماخذ اخوتی مریم (1383). مفهوم ربط در نظام هاي بازیابی اطلاعات: مروري بر نظریه ها و ادبیات موجود. اطلاع شناسی 2(1).45-24 آبام زویا (1389). بررسی رفتار جستجوي مروري و عوامل موثر بر قضاوت ربط در مرور

More information

Nº102. Florian Hecker. Chus Martínez

Nº102. Florian Hecker. Chus Martínez Nº102 Florian Hecker مقدمه / Introduction Chus Martínez / Einführung: 100 Notes 100 Thoughts / 100 Notizen 100 Gedanken Nº102 Florian Hecker Chimerization / شیمرسازی / Chimärisation Introduction / مقدمه

More information

DEUTSCH LERNEN LEARNING GERMAN

DEUTSCH LERNEN LEARNING GERMAN DEUTSCH LERNEN LEARNING GERMAN Farsi Vorwort / foreword / Liebe Leserinnen und Leser, lieber Lerner, wir freuen uns, dass euch unser Skript erreicht hat. Wir sind Studierende an der Pädagogischen Hochschule

More information

A FAST METHOD FOR CALCULATION OF TRANSFORMERS LEAKAGE REACTANCE USING ENERGY TECHNIQUE

A FAST METHOD FOR CALCULATION OF TRANSFORMERS LEAKAGE REACTANCE USING ENERGY TECHNIQUE A FAST METHOD FOR CALCULATO OF TRASFORMERS LEAKAGE REACTACE USG EERGY TECHQUE A. aerian Jahrmi, Jawa Faiz an Hssein Mhseni Department f Electrical an Cmputer Engineering Center f Ecellence in Applie Electrmagnetics

More information

دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي منابع آزمون پذيرش دستيار تخصصي چهل و چهارمين دوره بيماريهاي داخلي

دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي منابع آزمون پذيرش دستيار تخصصي چهل و چهارمين دوره بيماريهاي داخلي بيماريهاي داخلي مباحث زير از كتاب سيسيل مطالعه شود: Kasper DL, et al. Cecil Essentials of Medicine/9 th edition / W.B.Saunders /0215 انکولوژی 35: 39 35 36 و 60 بیماریهای قلب و عروق : 6 9 7 و 01 غدد: 76

More information

Contrastive Analysis of English and Persian Proverbs Related to Animals

Contrastive Analysis of English and Persian Proverbs Related to Animals ISSN: 2276-7800 ICV: 5.99 Submission Date: 10/07/2015 Accepted: 20/07/2015 Published: 31/07/2015 DOI: http://doi.org/10.15580/gjss.2015.3.071015089 Contrastive Analysis of English and Persian Proverbs

More information

Maliheh Afnan»Tonight The Door Towards Words Will Be Opened«

Maliheh Afnan»Tonight The Door Towards Words Will Be Opened« Maliheh Afnan»Tonight The Door Towards Words Will Be Opened«GALERIEKORNFELD Tonight The Door Towards Words Will Be Opened To our neighbours and friends Saideh & Mohsen Erfan Maliheh Afnan»Tonight The Door

More information

Winter 2016 Schedule of Classes. Iconic Campbell Photo by CACE Photography Teacher Terry Yu. See p. 10

Winter 2016 Schedule of Classes. Iconic Campbell Photo by CACE Photography Teacher Terry Yu. See p. 10 Winter 2016 Schedule of Classes Iconic Campbell Photo by CACE Photography Teacher Terry Yu. See p. 10 www.cace.cuhsd.org CACE is a member of the South Bay Consortium for Adult Education (SBCAE). www.sbcae.org

More information

تلفن : ۸۸۹۴۹۳۸۴-۸ آدرس : خیابان ولیعصر باالتر از طالقانی مرکز کامپیوتر ایران طبقه همکف واحد سال تخصص و اعتماد

تلفن : ۸۸۹۴۹۳۸۴-۸ آدرس : خیابان ولیعصر باالتر از طالقانی مرکز کامپیوتر ایران طبقه همکف واحد سال تخصص و اعتماد تاریخ : 95/06/01 لوتوس نمایندگی رسمی ایسوس در ایران قیمت گارانتی وزن MODEL CPU RAM HARD GRAPHIC OS LED DETAILS 5.975.000 سال یکپارچه ایسوس LAN BT HDMI WEB/RGB/BATTRY 8CEL 4.8KG 2 مات G751 JT CORE I7 4750HQ

More information

CLOUD COMPUTING. The Future of Computing Prepared By Dr. Faramarz Safi Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan, Iran.

CLOUD COMPUTING. The Future of Computing Prepared By Dr. Faramarz Safi Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan, Iran. CLOUD COMPUTING The Future of Computing Prepared By Dr. Faramarz Safi Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan, Iran. Text Books Cloud Computing Principles and Paradigms (2011) By RAJKUMAR BUYYA,

More information

Iran After the Nuclear Deal

Iran After the Nuclear Deal Iran After the Nuclear Deal Middle East Report N 166 15 December 2015 International Crisis Group Headquarters Avenue Louise 149 1050 Brussels, Belgium Tel: +32 2 502 90 38 Fax: +32 2 502 50 38 brussels@crisisgroup.org

More information

A Goal Oriented Approach for Modeling and Analyzing Security Trade-Offs. with Knowledge Support. Golnaz Elahi

A Goal Oriented Approach for Modeling and Analyzing Security Trade-Offs. with Knowledge Support. Golnaz Elahi A Goal Oriented Approach for Modeling and Analyzing Security Trade-Offs with Knowledge Support By Golnaz Elahi A thesis submitted in conformity with the requirement for the degree of Master of Science,

More information

Senast uppdaterad Svenska-engelska-dari arbetsmarknadsordlista

Senast uppdaterad Svenska-engelska-dari arbetsmarknadsordlista Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-dari arbetsmarknadsordlista Denna ordlista uppdateras fortlöpande. Listan är uppdelad i ord som är speciella för arbetsmarknaden samt ord som är speciella

More information

Review Article Review of the Freshwater Sharks of Iran (Family Carcharhinidae)

Review Article Review of the Freshwater Sharks of Iran (Family Carcharhinidae) International Journal of Aquatic Biology (2015) 3(4): 218-224 ISSN: 2322-5270; P-ISSN: 2383-0956 Journal homepage: www.npajournals.com 2015 NPAJournals. All rights reserved Review Article Review of the

More information

External USB DVD / Blu-ray Writer With Sound Card. Quick Start Guide. Italiano 日本語한국말. Português

External USB DVD / Blu-ray Writer With Sound Card. Quick Start Guide. Italiano 日本語한국말. Português SDRW-S1 SBW-S1 External USB DVD / Blu-ray Writer With Sound Card Quick Start Guide English 简体中文 Deutsch Español Français Hrvatski Bahasa Indonesia Italiano 日本語한국말 Português Русский Türkçe (Kurulum Kılavuzu)

More information

10000mAh Lithium-Polymer Power Bank with in-built Lightning and micro-usb cables

10000mAh Lithium-Polymer Power Bank with in-built Lightning and micro-usb cables voltag-uni 10000mAh Lithium-Polymer Power Bank with in-built Lightning and micro-usb cables Ultrafast Charging. Smartphones. Tablets English Introduction Charge your smartphones & tablets with this amazing

More information

سرفصلهای کنفرانس 2012 شیرپوینت. Day 1:

سرفصلهای کنفرانس 2012 شیرپوینت. Day 1: سرفصلهای کنفرانس 2012 شیرپوینت Day 1: Keynote: The New Way to Work Together Delivering Winning Projects in SharePoint With Microsoft Project Overview of Office 365 SharePoint Server 2013: What's new for

More information

ﺘﯿﺑﺮﺗ مﻮﻠﻋ و ﯽﺳﺎﻨﺸﻧاور رد ﻖﯿﻘﺤﺗ شور

ﺘﯿﺑﺮﺗ مﻮﻠﻋ و ﯽﺳﺎﻨﺸﻧاور رد ﻖﯿﻘﺤﺗ شور کتاب نامه آخنباخ توماس و رسکولار لسلی. (1384). کتابچه راهنماي فرم هاي سن مدرسه نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ. (انطباق و هنجاریابی اصغر مینایی). تهران: پژوهشکده کودکان استثنایی. (نشر اثر اصلی 2005). اشتاین

More information

Translating English proverbs into Persian: A case of comparative linguistics

Translating English proverbs into Persian: A case of comparative linguistics Translating English proverbs into Persian: A case of comparative linguistics Bahman Gorjian, Ph.D. Assistant Professor of Islamic Azad University Abadan Branch gorjianb@yahoo.com Abstract Translation of

More information

Belief in Evil Eye among People of Antiquity and Divine Religions

Belief in Evil Eye among People of Antiquity and Divine Religions Intl. J. Humanities (2011) Vol. 18 (1): (1-18) Belief in Evil Eye among People of Antiquity and Divine Religions Gholam Hossein Gholamhosseinzadeh 1, Afsoon Ghambari 2 Received: 27/7/2009 Accepted: 21/6/2010

More information

ACKNOWLEDGEMENTS First and above all, I praise God, the almighty for providing me this opportunity and granting me the capability to proceed

ACKNOWLEDGEMENTS First and above all, I praise God, the almighty for providing me this opportunity and granting me the capability to proceed ACKNOWLEDGEMENTS First and above all, I praise God, the almighty for providing me this opportunity and granting me the capability to proceed successfully. This thesis appears in its current form due to

More information

Evaluation of the Prevalence of Drug Abuse and Smoking in Parents of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Evaluation of the Prevalence of Drug Abuse and Smoking in Parents of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder Evaluation of the Prevalence of Drug Abuse and Smoking in Parents of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder Nooshin Parvaresh MD 1, Shahrzad Mazhari MD 2, Neda Mohamadi MD 3, Najmeh Mohamadi

More information

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi may 2013 22-24VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi ş a d ğ Ça l Etki r le m i eş دومین سمپوزیوم بین المللی مثنوی معنوی با عنوان: تأثیرپذیری معاصران از آثار احوال و افکار موالنا اول تا سوم خردادماه 2931 دانشگاه

More information

Iranian Wedding Invitations in the Shifting Sands of Time

Iranian Wedding Invitations in the Shifting Sands of Time Iranian Wedding Invitations in the Shifting Sands of Time Elham Sadri Sheikhbahaee University, elhamsadri@shbu.ac.ir Received: 25/12/2013 Accepted: 01/06/2014 Abstract As a distinct socially constructed

More information

AGENT IRAN تارابگين ACTUATO R IRAN دمافين 1/48 PRO D. PRODUCT COUNTRY IRAN ACOUSTIC & HEAT INSULATION (PIPING MATERIAL) 2 ARMACELL AUMA

AGENT IRAN تارابگين ACTUATO R IRAN دمافين 1/48 PRO D. PRODUCT COUNTRY IRAN ACOUSTIC & HEAT INSULATION (PIPING MATERIAL) 2 ARMACELL AUMA DUCT 1 1 ACOUSTIC & HEAT INSULATION (PIPING MATERIAL) 2 ARMACELL ACOUSTIC & HEAT INSULATION (PIPING MATERIAL) 3 پشم شيشه MATERIAL) ACOUSTIC & HEAT INSULATION (PIPING 4 پشم سنگ ايران MATERIAL) ACOUSTIC

More information

Iranica Journal of Energy & Environment

Iranica Journal of Energy & Environment Iranica Journal of Energy & Environment Journal Homepage: www.ijee.net IJEE an official peer review journal of Babol Noshirvani University of Technology, ISSN:2079-2115 Trio Effects Portable Water Treatment

More information

Applied Software Project Management

Applied Software Project Management Applied Software Project Management Process Improvement http://www.stellman-greene.com 1 Life Without a Formal Process Many process improvement experts see the world as black and white. They often feel

More information

The Present of Goethe s Spiritual Travel to Hafez s Territory (West-Östlicher Divan)

The Present of Goethe s Spiritual Travel to Hafez s Territory (West-Östlicher Divan) J.Humanities (2005) Vol. 12 (1): (1-12) The Present of Goethe s Spiritual Travel to Hafez s Territory (West-Östlicher Divan) Hamideh Behjat 1 Abstract The European authors and thinkers in classic period

More information

Att rösta i valet till Europaparlamentet 2014 s. 2 3

Att rösta i valet till Europaparlamentet 2014 s. 2 3 Att rösta i valet till Europaparlamentet 2014 s. 2 3 Voting in the 2014 European Parliament election Engelska s. 4 5 Të votosh në zgjedhjet për Parlamentin europian 2014 Albanska s. 6 7 Za glasanje na

More information

4G-AC55U Dual-Band Wireless-AC1200 LTE Modem Router

4G-AC55U Dual-Band Wireless-AC1200 LTE Modem Router 4G-AC55U Dual-Band Wireless-AC1200 LTE Modem Router Quick Start Guide E10632 / Second Edition / June 2015 APAC10632_4G-AC55U_QSG_v2.indb 1 2015-07-31 15:03:52 Table of contents English...3 繁體中文...9 簡體中文...15

More information

Antrag auf Erteilung eines nationalen Visums Application for a national visa

Antrag auf Erteilung eines nationalen Visums Application for a national visa Antrag auf Erteilung eines nationalen Visums Application for a national visa Dieses Antragsformular ist unentgeltlich This application form is free Foto Bitte nicht aufkleben, nur beilegen Photo Please

More information

منة الباري ج في الكتابة بالخط العربي

منة الباري ج في الكتابة بالخط العربي نظام لاتخ العربي منة الباري ج في الكتابة بالخط العربي عربي و فارسی Typesetting Arabic and Farsi with the Arabi package The Users Guide يوسف الجابري c YOUSSEF JABRI École nationale des sciences appliquées,

More information

Septoplasty and septorhinoplasty

Septoplasty and septorhinoplasty Septoplasty and septorhinoplasty Department of Otolaryngology Patient Information What What is septal is septal surgery? surgery? The septum is a thin piece of cartilage and bone inside the nose between

More information

snug moses basket user guide

snug moses basket user guide snug moses basket user guide دليل المستخدم راهنمای کاربر guide d utilisation bedienungsanleitung οδηγός χρήστη panduan pengguna 사용자설명서用户指南 instrukcja użytkownika guia do usuário руководство пользователя

More information

Annual Notice of Changes for 2015

Annual Notice of Changes for 2015 H8677_15_15107_0002_MMPCALAMbrHbk Accepted Molina Dual Options Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) offered by Molina Healthcare Annual Notice of Changes for 2015 You are currently enrolled as

More information

Requirements Management Practice Description

Requirements Management Practice Description Requirements Management Practice Description 1. REQUIREMENTS MANAGEMENT (RM) 1.1 Description of the practice TRASYS provide solutions to effectively manage critical issues and reduce risks in project related

More information

Installation Instructions for Roxtec sealing system with Multidiameter TM

Installation Instructions for Roxtec sealing system with Multidiameter TM Thanks to Multidiameter TM, the Roxtec technology based on sealing modules with removable layers, each module can handle a wide range of different cable or pipe sizes. The Roxtec sealing system saves valuable

More information

23 rd International Food, Beverage & Packaging Technology Trade Fair. Beverage & Hospitality Trade Fair. 23 rd International Agricultural Trade Fair

23 rd International Food, Beverage & Packaging Technology Trade Fair. Beverage & Hospitality Trade Fair. 23 rd International Agricultural Trade Fair 23 rd International Food, Beverage & Packaging Technology Trade Fair Index of the Foreign Participants Profile of the Foreign Participants Classified List of Goods 2 13 73 23 rd International Food, Beverage

More information

Fatigue in Iranian Patients with Neurological Conditions: an assessment with Persian Fatigue Severity Scale

Fatigue in Iranian Patients with Neurological Conditions: an assessment with Persian Fatigue Severity Scale VOLUME 7 (2013),ISSUE 4 HEALTH SCIENCE JOURNAL RESEARCH ARTICLE Fatigue in Iranian Patients with Neurological Conditions: an assessment with Persian Fatigue Severity Scale Dr Nastaran Ghotbi 1, Dr Noureddin

More information

Member Handbook. www.coventrycaresva.com

Member Handbook. www.coventrycaresva.com Member Handbook www.coventrycaresva.com Welcome to CoventryCares of Virginia! Your decision to join CoventryCares of Virginia as a FAMIS member was a significant one for you and your covered family members.

More information

توصيف مقرر دراسي Description Course

توصيف مقرر دراسي Description Course Course Code & No COMP 341 رقم المقرر ورمزه 143 حاسب Course Name Software Engineering اسم المقرر هندسة البرمجيات Credit Hours 3 ( 3 + 0 + 0 ) عدد الساعات المعتمدة ( 1 1 + 0 + 0 ) Pre-requisite COMP 331

More information

Common Vocabulary in Urdu and Turkish Language: A Case of Historical Onomasiology

Common Vocabulary in Urdu and Turkish Language: A Case of Historical Onomasiology Common Vocabulary in and Turkish Language: A Case of Historical Onomasiology María Isabel Maldonado García Mustafa Yapici Abstract: The current study must be framed within the discipline of applied and

More information

270084 - GPS - Software Project Management

270084 - GPS - Software Project Management Coordinating unit: 270 - FIB - Barcelona School of Informatics Teaching unit: 747 - ESSI - Department of Service and Information System Engineering Academic year: Degree: 2015 BACHELOR'S DEGREE IN INFORMATICS

More information

TurboPC EX optimizes transfer speeds for hard drives by caching data in your computer's RAM.

TurboPC EX optimizes transfer speeds for hard drives by caching data in your computer's RAM. 35012239 ver.01 About TurboPC EX EN TurboPC EX optimizes transfer speeds for hard drives by caching data in your computer's RAM. TurboPC EX works with the internal hard drives and in your computer, as

More information

آموزش DataGrid در WPF به همراه صفحه بندي و جستجوي انتخابی. کلیک کن www.papro-co.ir

آموزش DataGrid در WPF به همراه صفحه بندي و جستجوي انتخابی. کلیک کن www.papro-co.ir آموزش DataGrid در WPF به همراه صفحه بندي و جستجوي انتخابی در پاپرو برنامه نویسی را شیرین یاد بگیرید کلیک کن www.papro-co.ir WPF DataGrid Custom Paging and Sorting This article shows how to implement custom

More information

GENERAL INFORMATION. First Name : Reza

GENERAL INFORMATION. First Name : Reza GENERAL INFORMATION First Name : Reza Last Name : Heidari Date of Birth : 30/10/1945 Place of Birth : Shahine-Daj- Iran Academic Position: Full Professor Academic Degrees : Professor 1. Ph. D. (Docteur

More information

Small Business Application

Small Business Application Small Business Application for Group Enrollment and Change Medical and Life/AD&D plans are provided by Health Net of California, Inc. and/or Health Net Life Insurance Company (together, Health Net ). Dental

More information