دالیل شکست پروژه های نرم افزاری

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "دالیل شکست پروژه های نرم افزاری"

Transcription

1 دانشگاه آزاد اسالمی مشهد دالیل شکست پروژه های نرم افزاری استاد راهنما: جناب آقای دکتر احمدی تهیه کننده: حامد زجاجی بهمن 5831

2 مقدمه داشتن اطالعاتی در مورد دالیل تأثیرگذار بر روی مؤفقیت شکست و Challenged شدن پروژه ها می تواند توان مدیریت در پروژه های نرم افزار را توسعه بخشد. بر اساس آمار گروه تحقیقاتی StandishGroup تنها %83 از پروژه های نرم افزاری به اتمام رسیده اند. تقریبا %88 از آنها لغو شده اند و باقیمانده آنها یا در ارائه تأخیر داشته اند و یا بیشتر از حد تخمین زده شده هزینه بر بوده اند. وضعیت پروژه های نرم افزاری بر اساس آمار Engineering News-Record %49 از خریداران پروژه های ساختمانی از نتیجه پروژه شان راضی بوده اند که این موضوع نشان می دهد پروژه های ساختمانی نرخ خطای پایین تری را نسبت به پروژه های نرم افزاری دارا می باشند. پروژه های نرم افزاری را به می توان به دو نوع Comercial و Non-Comercial تقسیم نمود. پروژه های Comercial با اهداف تجاری توسط شرکت ها تولید می شوند مانن نرم افزار هایی که به صورت خاص برای مشتریان نوشته می شوند. مانند یک سیستم Billing و یا نرم افزار هایی که به صورت Off-The-. Microsoft Word انبوه( تولید می گردند مانند )تولید Shelf پروژه های Non-Comercial اغلب Open Source می باشند. کاربران چگونگی عملکرد آنها را پیدا می کنند و خطا های آنها را برطرف می سازند و ویژگی های جدید دلخواه خود را به آن اضافه می کنند. 5. بررسی آماری وضعیت مؤفقیت و شکست پروژه های نرم افزاری در شرکت ها Standish Group شرکت ها را به سه دستة بزرگ متوسط و کوچک تقسیم می کند :

3 بزرگ : با در آمدی بیش از 155 میلیون دالر در سال متوسط : با در آمدی بین 855 تا 155 میلیون دالر در سال كوچك : با در آمدی بین 555 تا 855 میلیون دالر در سال Fail Challenged Succeded % 8.75 % 5571 بزرگ % 4 % 8471 % 957. متوسط % 5578 % 8575 % 1579 کوچک % 83 یکی از دالیل سربار شدن زمان و هزینة پروژه ها شروع مجدد )Restart( آنها می باشد. برای هر صد پروژه ای که شروع می گردد 49 شروع مجدد وجود دارد. این بدان معنا نیست که 49 پروژه از هر 555 پروژه یکبار شروع مجدد دارند بلکه ممکن است یک پروژه چندین شروع مجدد داشته باشد. : میانگین سربار هزینه نسبت به هزینة اولیه تحمین زده شده برای تمام سربار هزینه Overruns( )Cost شرکت ها %534 می باشد. سربار هزینه بزرگ % 5.3 متوسط % 538 کوچک % 859 : میانگین سربار زمانی نسبت به زمان اولیه تحمین زده شده برای تمام سربار زمانی Overruns( )Time شرکت ها %888 می باشد.

4 سربار هزینه بزرگ % 885 متوسط % 858 کوچک % 884 %55 به طور میانگین در پروژه هایی که Challenged می شوند تنها از مشخصه هایی که قرار بوده است در سیستم باشند در پروژه نهایی وجود دارد. درصد وجود مشخصه ها در پروژة نهایی % 58 بزرگ % 51 متوسط %.9 کوچک 8. بررسی دالیل مؤفقیت و شکست پروژه های نرم افزاری Standish Group عوامل تأثیر گذار در موفقیت Challenge و شکست پروژه های به صورت زیر تعریف کرده است. در جدول زیر عوامل تأثیر گذار در مؤفقیت پروژه های نرم افزاری بیان شده است. % پاسخ عوامل موفقيت پروژه ها % 5174 درگیر شدن کاربر در پروژه. 5 % 5874 پشتیبانی مدیرت اجرایی. 8 % 5875 وضوح احتیاجات. 8 % 475 برنامه ریزی مناسب. 9

5 % انتظارات واقع بینانه. 5 Milestone ها کوچک تر در پروژه.7.% %.78.. شایستگی کارمندان % مالکیت % وضوح دید و اهداف. 55 سخت کوشی و تمرکز کارمندان % 879 % 5874 دیگر عوامل در جدول زیر عوامل تأثیر گذار در Challenged شدن پروژه های نرم افزاری بیان شده است. % پاسخ عوامل Challenged شدن پروژه ها % عدم دسترسی به کاربران. 8 مشخصه ها و نیازمند های ناقص % بروز تغییرات در مشخصه ها و % 5573 نیازمندی ها. 9 عدم وجود پشتیبانی اجرایی 71.% % ناتوانی فنآوری مورد استفاده % عدم وجود منابع % انتظارات غیر واقع بینانه % اهداف مبهم. 4 برنامه زیری های زمانی غیر واقعی % 978 % فنآوری های جدید % 8875 دیگر عوامل

6 در جدول زیر عوامل تأثیر گذار شکست پروژه های نرم افزاری بیان شده است. % پاسخ عوامل شكست پروژه ها % نیازمندی های ناقص. 8 عدم درگیری کاربر در پروژه % 5879 % عدم وجود منابع % انتظارات غیر واقع بینانه % عدم وجود پشتیبانی اجرایی. 5 بروز تغییرات در مشخصه ها و.37 % نیازمندی ها % عدم برنامه ریزی %.71 Didn t Need It Any Longer. 3 % عدم وجود مدیریت IT % ناتوانی فنآوری مورد استفاده % 474 دیگر عوامل 8. عوامل شکست پروژه های نرم افزاری بر اساس مقاله ای در IEEE عوامل مشترك در شکست پروژه های نرم افزاری بر اساس مقاله ای در IEEE به صورت زیر فهرست شده است. اهداف غیر واقعی 5. تخمین نادرست منابع مورد نیاز 8. گزارش نادرست از وضعیت پروژه 8. ریسک های مدیریت نشده 9. ارتباطات ضعیف بین مشتریان توسعه دهندگان و کاربران 1. استفاده از فنآوری ناکارآمد 5. ناتوانی در مدیریت پیچیدگی های پروژه.. روش های توسعة نادرست 3.

7 4. مدیریت ضعیف پروژه 55. سیاست های نگهداری 55. فشار های مالی 9. دالیل متفاوت بودن نرم افزار در شکل زیر دالیل دوازده گانة تفاوت پروژه های نرم افزاری با سایر پروژه ها و همچنین روابط و وابستگی بین آنها آورده شده است. در ادامه به بررسی هر کدام از این دالیل می پردازیم نرم افزار پیچیده است. با تفکیک قسمت های مختلف سیستم و شکستن آن به قطعه های کوچک )به نام )Object یا حتی قطعه های بزرگ )به نام )Component این جنبه از پیچیدگی کاهش می یابد. شکل زیر به خوبی این وضعیت را نشان می دهد. در شکل زیر تعداد 55 رابطه به 53 رابطه کاهش پیدا می کند.

8 تعداد خطوط زیاد برنامه ها سبب پیچیده تر شده آنها می شود. به همین علت توسعه دهندگان سعی می کنند با ایجاد قسمت های مختلف در سیستم این جنبه از پیچیدگی را کا هش دهند. این تکنیک Encapsulation نامیده می شود و کلید اصلی برنامه سازی شی گرا می باشد. به عنوان یک هدف باید باین کرد که : "کاهش پیچیدگی قلب توسعه نرم افزار است." نکته : نرم افزار از نظر پیچیدگی منحصر بفرد است نرم افزار انتزاعی است. نرم افزار های به صورت فیزیکی قابل لمس نمی باشند. نرم افزار روحی است که می تواند از یک پروژه با کمی سختی به پروژه دیگر منتقل شود. درك این مطلب مهم است که هر معماری یا نمودار که برای پروژه ایجاد می کنیم در اصل ناکافی است. اگر ما هر جزئیاتی را نمایش دهیم در حقیقت نرم افزار را از شکلی به شکل دیگر درآورده ایم و زمان و تالشمان به هدر رفته است نکته : نرم افزار ها انتزاعی ترین محصوالتی هستند که در یک پروژه می توانند ایجاد شوند نیازمندی ها ناقص می باشند. ترسیم مجموعة کاملی از نیازمندی ها در سیستم قبل از اینکه سیستم به نوعی تکمیل گردد غیر ممکن است. کاربران در زمان کار با سیستم دیدگاه جدیدی نسبت به نیازمندی هایشان پیدا می کنند. تمام تصوراتی که بر این مبناست که شما باید مجموعة دستیافتنی و نهایی از نیازمندی ها را داشته باشید و یا حتی می توانید داشته باشید خود فریبی است. درسترین پاسخی که یک کاربر می تواند بدهد اینست که : "من می دانم چه می خواهم اگر آن را ببینم."

9 است. Standish Group در سال 8555 در مقاله ای تحت عنوان Factors Project Challenged اعالم کرد که مسئله مربوط به نیازمندی ها و خصوصیات بیشترین اهمیت را برای %98 از پروژه های نرم افزاری دارد. نکته : تعریف یک مجموعة کامل از نیازمندی ها برای نرم افزار قبل از توسعه به طور منحصر بفردی مشکل 979. فنآوری ها به سرعت تغییر می کنند. امروزه تقریبا تمام نرم افزار های جدید و مهم بر روی Enterprise Application Framework ها نظیر J2EE و.NET ساخته می شوند. تکنولوژی هایی از این قبیل به طور وسیعی افق توسعة نرم افزار را تعیین می کنند. نکته : فناوری توسعة نرم افزار سریعتر از فناوری های ساخت دیگر تغییر می کند بهترین روش های توسعة نرم افزار هنوز کامل نشده اند. نکته : اغلب فنآوری های توسعة نرم افزار به اندازه ای کامل نشده اند تا بتوانیم مجموعه ای از بهترین روش های آزمایش شده را در اختیار داشته باشیم فنآوری حوزة بسیار وسیعی دارد. وجود Framework ها و Web Service ها و... نشان دهندة دامنة وسیع فنآوری توسعة نرم افزار می باشد. این دامنة وسیع از فناوری ها معموال در پروژه های دیگر به چشم نمی خورد..97. تجربة فناوری کامل نیست. فنآوری ها به سرعت در حال تغییر هستند. نسخه های جدید هر فنآوری به طور اساسی عملکرد و استفاده از فناوری ها را تغییر می دهند و این تغییرات الزم و گریز ناپذیر است. در پروژه ها از مؤلفه هایی استفاده می شود. اما به ندرت از این مؤلفه ها می توان در پروژه های بعدی استفاده نمود زیرا پروژها و نسخه های بعدی ممکن است به صورت کامال متفاوتی مؤلفه ها را مورد استفاده قرار دهند. نکته : تجارب کار با فنآوری های توسعة نرم افزار خیلی سریع منسوخ می شوند و بنابراین بیشترین مهارت ها در حین کار بدست می آیند توسعه نرم افزار یک مسئلة پژوهشی است. از آنجا که مشتریان افراد متخصصی در نرم افزار نمی باشند همیشه قادر نخواهند بود تمایزی بین آنجه که ممکن است با آنچه که غیر ممکن است قائل شوند. بنابراین به یک توسعه دهنده جهت تشخیص آن نیاز است. این بدان معناست که فرآیند توسعه یک فرآیند یافتن صفات دقیق نرم افزار است به طوریکه منطبق با نیاز های

10 کاربر باشد. ارائه نسخه های مختلف به کاربران از جمله نسخة 575 یا نسخة بتا به کاربر کمک می کند تا نیازمندی های خود را بهتر درك کند و همچنین به توسعه دهنده کمک می کند تا خطاهای سیستم را توسط کاربران کشف نماید. همچنین توسعة نرم افزار فرآیندی است که در آن مشخص می گردد چه فناوری جهت اجرای آنجه که درخواست شده است باید انتخاب گردد. نکته : توسعه نرم افزار تنها فرآیند ساخت نرم افزار نیست بلکه فرآیند یادگیری چگونگی ایجاد نرم افزار به طوریکه بهترین نتیجه حاصل شود نیز می باشد کارهای تکراری اتوماتیک می شوند. ابزارهایی از قبیل Framework ها و Web Service ها در حقیقت نتیجه ای از تالش برای خودکار سازی در توسعة نرم افزار باشند. نکته : خودکار سازی در توسعة نرم افزار نسبت به پروژه های دیگر با درجة باالتری انجام می گیرد طراحی واقعی مرحلة ساخت )Construction( است. به عنوان مثال در فرآیند ساخت یک جاده بعد از تکمیل طراحی و نقشه عملیات ساخت می تواند آغاز شود. اما در فرآیند توسعة نرم افزار هیچ طرح و نقشة قطعی را نمی توان ارائه نمود بروز تغییرات امری است که به سادگی بوجود می آید. بر خالف پروژه های عمرانی که تغییرات در آنها به سختی انجام می شود و به همین دلیل از انجام تغییرات بعد از ساخت صرف نظر می گردد پروژه های نرم افزاری در هر زمانی قابل تغییر می باشند. نکته : نرم افزارها به سرعت تغییر داده می شوند و این اجتناب ناپذیر است. اما بهتر است این تغییرات بدرستی انجام گردد تغییرات اجتناب ناپذیر است. مشتریان وقتی می بینند نرم افزارها به راحتی تغییر می کنند انتظار دارند ذهنیت هایشان را از هر نظری در مورد نرم افزار تغییر دهند. در یک مطالعه که بر روی 3555 پروژه نرم افزاری شده بود به این نتیجه رسیدند که تقریبا %95 از نیازمندی های پروژه بعد از مدت زیادی از آغاز پروژه مطرح شده است. تغییرات اجتناب ناپذیر است و اگر قطعه ای از نرم افزار به صورتی که قابل تغییر باشد ساخته نشود قطعا بعد از مدتی باید کنار گذاشته شود. کیفیت نرم افزار زمانی نمایان می شود که نرم افزار نیاز به توسعه و تغییر پیدا

11 کند. چنانچه تغییرات بدرستی انجام نشود سبب ایجاد کاستی و خطا در سیستم می گردد و کد را تبدیل به fragile code می کند و اشکال زدایی آن را مشکل می سازد. نکته : هیچ نرم افزاری کامل نمی باشد. همة نرم افزارها جهت کارآیی بهتر همیشه نیازمند تغییرات می باشند.

12 Software project secrets : Software project fails George Stepanek CHAOS Chronicles 1994 Why Software Fails - By Robert N. Charette - IEEE 2005 مراجع

آزمایش نیوتن در سال 1666

آزمایش نیوتن در سال 1666 آزمایش نیوتن در سال 1666 شش رنگ تولید شده پس از شکست Violet, Blue, Green, Yellow, Orange, Red دو نوع مشخصه برای نور Achromatic light آنچه بیننده در تصاویر خاکستری می بیند..1 Gray level تنها شدت نور )Intensity(

More information

ﺎﺘ ﻨ ﻤ ھ تﺎ ر ﻦ ﻓ MCSE 2003: Course Group Course name Exam # Duration(hrs) Salary(Rials) Network+:

ﺎﺘ ﻨ ﻤ ھ تﺎ ر ﻦ ﻓ   MCSE 2003: Course Group Course name Exam # Duration(hrs) Salary(Rials) Network+: آموزشگاه آزاد فن آوری اطلاعات رھنما فردای خوزست نا MCSE 2003: Course Group Course name Exam # Duration(hrs) Salary(Rials) Pre-MCSE Network+( prerequisite) - 24 1,400,000 Client Windows XP Professional

More information

فهرست مقدمه دسترسی به کنسول تحت وب... 5 نصب نرم افزار آنتی ویروس تحت وب پاندا... 7 برگه وضعیت برگه نمایش لیست کامپیوترها TAB)...

فهرست مقدمه دسترسی به کنسول تحت وب... 5 نصب نرم افزار آنتی ویروس تحت وب پاندا... 7 برگه وضعیت برگه نمایش لیست کامپیوترها TAB)... فهرست مقدمه... 3 5... PANDA CLOUD OFFICE PROTECTION دسترسی به کنسول تحت وب... 5 نصب نرم افزار آنتی ویروس تحت وب پاندا... 7 نصب بر روی یک سیستم از طریق فایل 9... WAAgent Agent نصب بر روی سیستم ه یا موجود

More information

(Online application) Online-application for the Scholarship Programme : Research Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists

(Online application) Online-application for the Scholarship Programme : Research Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists مراحل و جزي يات درخواست بورس (DAAD) صورت ا ن لاين (Online application) دا ا د به Online-application for the Scholarship Programme : Research Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists

More information

CONFIGURING CLIENT ACCESS SERVERS

CONFIGURING CLIENT ACCESS SERVERS 1 CONFIGURING CLIENT ACCESS SERVERS 2 How Client Access Works Domain Controller Client Access Server 3 Mailbox Server 4 RPC/MAPI 1 2 RPC/MAPI HTTPS IMAP4 POP3 MAPI (Messaging Application Program Interface)

More information

ACNE VULGARIS. DR.Anahita Diniyaryan Pharm.D

ACNE VULGARIS. DR.Anahita Diniyaryan Pharm.D ACNE VULGARIS DR.Anahita Diniyaryan Pharm.D آکنه یک بیماری خوش خیم و غیر مهاجم است که اثرات منفی آن بر روی سیستم روانی فرد مورد توجه می باشد. اضطراب کاهش اعتماد به نفس افسردگی درسال 2001 بر اساس آمار 2

More information

Earthing. PRESENTATION BY: Farid Momminzadah Droni Guha

Earthing. PRESENTATION BY: Farid Momminzadah Droni Guha Earthing PRESENTATION BY: Farid Momminzadah Droni Guha آرتی چیست What Is Earthing The process of connecting metallic bodies of all the electrical apparatus and equipment to huge mass of earth by a wire

More information

میدهد.

میدهد. بررسی اثر محلول کلوي یدي نانو سیلیس بر خواص ملات -3-3 2 علیاکبر رمضانیانپور شبنم فیروزمکان تقی عبادي استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و ري یس مرکز تحقیقات تکنولوژي و دوام بتن 2- دانشجوي کارشناسی ارشد دانشکدة

More information

نام دوره 07-214: Configuring Advanced Windows Server 4714 Services

نام دوره 07-214: Configuring Advanced Windows Server 4714 Services پانيذ نماینده برتر سرفصل آموزشی کد: PTR-PR-0000 مرکز آموزش پانيذ برند برتر آموزش IT در استان خوزستان انستيتو ایزایران از شرکتهای وابسته به وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح انستيتو ایزایران دارای رتبه

More information

Important safeguards:

Important safeguards: EN Thank you for having selected the Oberon branded tea urn. This product is also one of the products which we have provided for you in order to make life easier. Please read carefully this user s manual

More information

Evaluation and Seepage Analysis of Rock-Fill Dam Subjected to Water Level with Seep and Flac in Gotvand-Olya Dam

Evaluation and Seepage Analysis of Rock-Fill Dam Subjected to Water Level with Seep and Flac in Gotvand-Olya Dam Iranica Journal of Energy & Environment 5 (4): 387-392, 2014 ISSN 2079-2115 IJEE an Official Peer Reviewed Journal of Babol Noshirvani University of Technology DOI: 10.5829/idosi.ijee.2014.05.04.06 BUT

More information

Causes of blindness and low vision among visually impaired population supported by welfare organization in Ardabil province

Causes of blindness and low vision among visually impaired population supported by welfare organization in Ardabil province The Scientific Journal Of Rehabilitation Medicine Causes of blindness and low vision among visually impaired population supported by welfare organization in Ardabil province Mohammad Ghassemi Broumand,

More information

Front: English AP 1500 NU

Front: English AP 1500 NU English AP 1500 NU Please read this Instruction manual thoroughly before use and keep for future reference. Please remove the Filter s packaging before use. PRODUCT INTRODUCTION Understanding each part

More information

A Comparative study on organizational positions of health management and information technology department of hospitals and proposing a model for Iran

A Comparative study on organizational positions of health management and information technology department of hospitals and proposing a model for Iran A Comparative study on organizational positions of health management and information technology department of hospitals and proposing a model for Iran F. Sadoughi, PhD 1 N. Davaridolatabadi, PhD 2 A. Sheikhtaheri,

More information

Use a market order to ensure execution of the order (exact price is not assured).

Use a market order to ensure execution of the order (exact price is not assured). S-1 Discuss the advantages and disadvantages of a limit order versus a market order. How does a stop order differ from a limit order? What is a wrap account/ How does it involve a change in the traditional

More information

Nursing Care Theories / Models for prevention of renal diseases

Nursing Care Theories / Models for prevention of renal diseases Nursing Care Theories / Models for prevention of renal diseases / عيسي محمدي / دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس Theories / Models تعريف اهميت و نقش ** شكل نظام يافته منسجم فرموله شده دانش ** شاخص

More information

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2013 All rights reserved. Based on the Composite International

More information

Prevention of Animal Model of Multiple Sclerosis by oral genistein, extracted from soy bean.

Prevention of Animal Model of Multiple Sclerosis by oral genistein, extracted from soy bean. Prevention of Animal Model of Multiple Sclerosis by oral genistein, extracted from soy bean. Soodeh Razeghi 1, Seyed rafi Arefhosseini 2, Mehrangiz Ebrahimi Mameghani 3, Mansoureh Togha 4,Leyla Roshangar

More information

MERITS / PRIFIS Technical issues

MERITS / PRIFIS Technical issues MERITS / PRIFIS Technical issues مسائل فني Tehran, 1 st September 2014 Fabrizio Setta, UIC Senior Advisor on Information Technology (IT) اصول MERITS Principles > MERITS aims at giving the possibility to

More information

Assessment of seed storage protein composition of six Iranian adopted soybean cultivars [Glycine max (L.) Merrill.]

Assessment of seed storage protein composition of six Iranian adopted soybean cultivars [Glycine max (L.) Merrill.] Journal of Plant Molecular Breeding (JPMB) Vol. 2/No. 1/June 2014/ 29-44 Assessment of seed storage protein composition of six Iranian adopted soybean cultivars [Glycine max (L.) Merrill.] M. Arefrad 1,

More information

25 هتل برتر ترکیه. سایت TripAdvisor که از بزرگترین سایتهای اجتماعی در حوزه گردشگری و توریسم می باشد لیست ۲۵ هتل برتر سال ۲۰۱۲ ترکیه را منتشر ساخت.

25 هتل برتر ترکیه. سایت TripAdvisor که از بزرگترین سایتهای اجتماعی در حوزه گردشگری و توریسم می باشد لیست ۲۵ هتل برتر سال ۲۰۱۲ ترکیه را منتشر ساخت. 25 هتل برتر ترکیه سایت TripAdvisor که از بزرگترین سایتهای اجتماعی در حوزه گردشگری و توریسم می باشد لیست ۲۵ هتل برتر سال ۲۰۱۲ ترکیه را منتشر ساخت. لیست فوق تماما بر اساس رای های توریست ها و گردشگران دنیا

More information

Lingoistica.com. Persian Portal of News, Resources, and References in Linguistics. Google translation: A semantic structure analysis

Lingoistica.com. Persian Portal of News, Resources, and References in Linguistics. Google translation: A semantic structure analysis Lingoistica.com Persian Portal of News, Resources, and References in Linguistics Google translation: A semantic structure analysis Parvaneh Khosravizadeh a, Roya Pashmforoosh b * a Languages and Linguistics

More information

Strategic Planning. Dr. Mehran Sepehri Dr. Ali Kermanshah Graduate School of Management. Spring 1385-86

Strategic Planning. Dr. Mehran Sepehri Dr. Ali Kermanshah Graduate School of Management. Spring 1385-86 Strategic Planning Dr. Mehran Sepehri Dr. Ali Kermanshah Graduate School of Management Spring 1385-86 1 Session 1 Saturday 14 th Bahman 85 Strategic Planning Fundamentals Definitions, Terms, and Terminology

More information

The Role of Mass Media in the Development of Private Sector Participation in Sports

The Role of Mass Media in the Development of Private Sector Participation in Sports Annals of Applied Sport Science, vol. 3, no. 3, pp. 25-34, Autumn 2015 Original Article www.aassjournal.com e-issn: 2322 4479 p-issn: 2476 4981 Received: 22/10/2014 Accepted: 28/01/2015 The Role of Mass

More information

*Corresponding Author. (Received: January 27, 2010 Accepted in Revised Form: October 20, 2011)

*Corresponding Author. (Received: January 27, 2010 Accepted in Revised Form: October 20, 2011) VIBRATION MECHANISM OF 13 TH CENTURY HISTORICAL MENAR-JONBAN MONUMENT IN IRAN N. Hosseinzadeh* Structural Engineering Research Center, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES),

More information

Grammar Book to Accompany Units 1-8

Grammar Book to Accompany Units 1-8 Grammar Book to Accompany Units 1-8 1 Introduction This grammar section is a limited, simple, contrastive grammar for beginning students of Persian. It is written to accompany Persian in Context online.

More information

"With computer crimes law called Web access is not possible."

With computer crimes law called Web access is not possible. "With computer crimes law called Web access is not possible." When searching the Internet, when the term closes in on the screen, indicating that the desired site "filter" has been. What would follow,

More information

EB-5 PROJECTS PORTFOLIO

EB-5 PROJECTS PORTFOLIO 2014 EB-5 PROJECTS PORTFOLIO ASSISTED LIVING & MEMORY CARE FACILITIES CHICAGOLAND FOREIGN INVESTMENT GROUP, LLC. A U.S. GOVERNMENT DESIGNATED REGIONAL CENTER \ Regional Center Overview 1. Chicagoland Foreign

More information

معرفی چند منبع در زمینه آموزش برنامه نویسی MATLAB یا متلب

معرفی چند منبع در زمینه آموزش برنامه نویسی MATLAB یا متلب معرفی چند منبع در زمینه آموزش برنامه نویسی MATLAB یا متلب کتاب های به زبان فارسی کتاب های به زبان انگلیسی عنوان: Matlab, Third Edition: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving ترجمه

More information

IJE TRANSACTIONS B: Applications Vol. 27, No. 2, (February 2014) International Journal of Engineering

IJE TRANSACTIONS B: Applications Vol. 27, No. 2, (February 2014) International Journal of Engineering IJE TRANSACTIONS B: Applications Vol. 27, No. 2, (February 2014) 341-348 International Journal of Engineering Journal Homepage: www.ije.ir Convective Heat Transfer of Oil based Nanofluid Flow inside a

More information

Investigation of Sand Drift Potential (Case Study: Yazd Ardakan Plain) T. Mesbahzadeh 1, and H. Ahmadi 1 ABSTRACT

Investigation of Sand Drift Potential (Case Study: Yazd Ardakan Plain) T. Mesbahzadeh 1, and H. Ahmadi 1 ABSTRACT J. Agr. Sci. Tech. (2012) Vol. 14: 919-928 Investigation of Sand Drift Potential (Case Study: Yazd Ardakan Plain) T. Mesbahzadeh 1, and H. Ahmadi 1 ABSTRACT Erosion by wind is one of the most important

More information

تعریف Big Data. موضوعات مطرح در حوزه : Big Data. 1. Big Data Foundations

تعریف Big Data. موضوعات مطرح در حوزه : Big Data. 1. Big Data Foundations بو نام خدا گسارش مطالعو برخی مفاىیم زىره رضایی کینجی تعریف Big Data Big Data کلکغیو ی اص هجووػ داد ای بغیاس بضسگ و پیچیذ اعت ک ایي اهش هوجب هی شود پشداصػ آى با اعتفاد اص عیغتن ای هذیشیت پایگا داد و یا

More information

Materials All chemicals except those otherwise indicated were purchased from Sigma-Aldrich Company (St. Louis, MO, USA).

Materials All chemicals except those otherwise indicated were purchased from Sigma-Aldrich Company (St. Louis, MO, USA). IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SURGERY (IJVS) WWW.IVSA.IR Assess The Pluripotency of Caprine Umbilical Cord Wharton s Jelly Mesenchymal Cells By RT-PCR Analysis of Early Transcription Factor Nanog Homayoon

More information

The Effect of Employees Performance Appraisal Procedure on their Intrinsic Motivation

The Effect of Employees Performance Appraisal Procedure on their Intrinsic Motivation Abstract The Effect of Employees Performance Appraisal Procedure on their Intrinsic Motivation Shaemi Barzoki Ali PhD of Business Administration and academic member at University of Esfahan, Iran Abzari

More information

آندومتريوز و سالمت جنسي: يک مرور نظام مند. Archive of SID. E-mail: Azita_goshtasbi@yahoo.com. www.sid.ir

آندومتريوز و سالمت جنسي: يک مرور نظام مند. Archive of SID. E-mail: Azita_goshtasbi@yahoo.com. www.sid.ir آندومتريوز و سالمت جنسي: يک مرور نظام مند آ E-mail: Azita_goshtasbi@yahoo.com CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature) Medline (Medical literature analysis and retrieval system online):

More information

On the Evaluation of Master of Arts Program in Teaching English as a Foreign Language (TEFL) at Ilam University

On the Evaluation of Master of Arts Program in Teaching English as a Foreign Language (TEFL) at Ilam University European Online Journal of Natural and Social Sciences 2013; www.european-science.com Vol.2, No.2 Special Issue on Teaching and Learning. ISSN 1805-3602 On the Evaluation of Master of Arts Program in Teaching

More information

HIV در بيماران تاالسمي و هموفيلي استان مركزي در سال 3131

HIV در بيماران تاالسمي و هموفيلي استان مركزي در سال 3131 7 وC دوره 4 شماره 5 زمستان 68 ويژهنامه )1-33( شيوع هپاتيت B HIV در بيماران تاالسمي و هموفيلي استان مركزي در سال 1 3 1 دكتر فاطمه سادات مهدوياني دكتر سعيد صارمي دكتر محمد رفيعي چكيده سابقه و هدف بيماران

More information

Nº102. Florian Hecker. Chus Martínez

Nº102. Florian Hecker. Chus Martínez Nº102 Florian Hecker مقدمه / Introduction Chus Martínez / Einführung: 100 Notes 100 Thoughts / 100 Notizen 100 Gedanken Nº102 Florian Hecker Chimerization / شیمرسازی / Chimärisation Introduction / مقدمه

More information

دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي منابع آزمون پذيرش دستيار تخصصي چهل و چهارمين دوره بيماريهاي داخلي

دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي منابع آزمون پذيرش دستيار تخصصي چهل و چهارمين دوره بيماريهاي داخلي بيماريهاي داخلي مباحث زير از كتاب سيسيل مطالعه شود: Kasper DL, et al. Cecil Essentials of Medicine/9 th edition / W.B.Saunders /0215 انکولوژی 35: 39 35 36 و 60 بیماریهای قلب و عروق : 6 9 7 و 01 غدد: 76

More information

ACKNOWLEDGEMENTS First and above all, I praise God, the almighty for providing me this opportunity and granting me the capability to proceed

ACKNOWLEDGEMENTS First and above all, I praise God, the almighty for providing me this opportunity and granting me the capability to proceed ACKNOWLEDGEMENTS First and above all, I praise God, the almighty for providing me this opportunity and granting me the capability to proceed successfully. This thesis appears in its current form due to

More information

جلس حض ری ورا با WorkShop رسیذ.ایي د ر ب د بخص 10 جلس ای تقسین ب ذی گردیذ.بخص ا ل ضاهل را ا ذازی سایت ساخت لیست Infopad ارتباط با SharePoint ب د

جلس حض ری ورا با WorkShop رسیذ.ایي د ر ب د بخص 10 جلس ای تقسین ب ذی گردیذ.بخص ا ل ضاهل را ا ذازی سایت ساخت لیست Infopad ارتباط با SharePoint ب د گسارش برگساری دوره "SharePoint" گر آه زش ت ا و ذسازی کارک اى با ت ج ب هجو ع درخ است ا یاز ادارت هختلف با ر یکرد " ارتقا سغح ه ارت ت ا و ذی کارض اساى اقذام ب برگساری د ر تخصصی ت ا و ذسازی "SharePoint2013

More information

TECHNICAL NOTE SIZING OF A PACKED BED STORAGE FOR SOLAR AIR HEATING SYSTEMS

TECHNICAL NOTE SIZING OF A PACKED BED STORAGE FOR SOLAR AIR HEATING SYSTEMS TECHNICAL NOTE SIZING OF A PACKED BED STORAGE FOR SOLAR AIR HEATING SYSTEMS K. Aspour-sni Solr Energy Reserch Group, Deprtment o Energy, Mterils nd Energy Reserch Center P. O. Box 14155-4777, Tehrn, Irn,

More information

TB2 Series کاربرد: مشخصات فنی: مشخصات هیدر ولیکی تأسیسات هتل- آبیار ی- تأسیسات خانگی- حمامهای گرمایی- تأسیسات آتش نشانی و تأسیسات صنعتی و...

TB2 Series کاربرد: مشخصات فنی: مشخصات هیدر ولیکی تأسیسات هتل- آبیار ی- تأسیسات خانگی- حمامهای گرمایی- تأسیسات آتش نشانی و تأسیسات صنعتی و... سر ی : بوسترپمپ ها تشکیل شده از دو یا چند پمپ به صورت سر ی می باشند که برای تأمین دبی باال به کار می روند. کاربرد: تأسیسات هتل- آبیار ی- تأسیسات خانگی- حمامهای گرمایی- تأسیسات آتش نشانی و تأسیسات صنعتی

More information

SIEIDrive ADV80 ... 2011 AC inverter_general purpose. English Italiano

SIEIDrive ADV80 ... 2011 AC inverter_general purpose. English Italiano 2011 SIEIDrive ADV80...... English Italiano 2...life is flexibility...life is ADV80 The ADV80 series brings together in a single product all the features required in modern industrial processes, to satisfy

More information

German Technology meets Iranian Textile and Carpet

German Technology meets Iranian Textile and Carpet German Technology meets Iranian Textile and Carpet VDMA conference and B2B Matchmaking تکنولوژی آلمان به دیدار صنعت نساجی و فرش ایران میآید. کنفرانس VDMA با رویکردی فنی و تجاری 21 22 April 2015, Tehran,

More information

Iranian Wedding Invitations in the Shifting Sands of Time

Iranian Wedding Invitations in the Shifting Sands of Time Iranian Wedding Invitations in the Shifting Sands of Time Elham Sadri Sheikhbahaee University, elhamsadri@shbu.ac.ir Received: 25/12/2013 Accepted: 01/06/2014 Abstract As a distinct socially constructed

More information

ð¼v¼m A s½ nj BitBlt émbu pa ²jB UwA

ð¼v¼m A s½ nj BitBlt émbu pa ²jB UwA ð¼v¼m A s½ nj BitBlt émbu pa ²jB UwA ³ BhMBUŸ nj é A p k ½ API éma±u pa»ñ½ ²j±M Bit Block Transfer h«bitblt émbu B ³¼eB ³M An ºo½±~U pa» ½ Uv«³¼eB ð½ A±U»«C pa ²jB UwA BM /k{bm»«gdi32.dll /k{bm»«o½ B~U

More information

مشخصات فردي: اطلاعات تحصیلی:(مدرك تحصیلی) رزومه (CV) عنوان پایان نامه سال اخذ مدرك مطالعه اي در زمینه رفتار لرزه اي گنبدهاي تک لایه فضا کار

مشخصات فردي: اطلاعات تحصیلی:(مدرك تحصیلی) رزومه (CV) عنوان پایان نامه سال اخذ مدرك مطالعه اي در زمینه رفتار لرزه اي گنبدهاي تک لایه فضا کار رزومه (CV) مشخصات فردي: نام: امین نام خانوادگی: تاریخ تولد: 57 نام و نشانی محل کار: تلفن محل کار: 6596 شغل(سمت یا مسي ولیت): هیات علمی مرتبه علمی: (استاد دانشیار استادیار مربی ( پست الکترونیکی :(E-mail)

More information

Advertisement Techniques: A Contrastive Study between Single-Gender and Coeducational Institutes

Advertisement Techniques: A Contrastive Study between Single-Gender and Coeducational Institutes Journal of Applied Linguistics and Language Research Volume 3, Issue 2, 2016, pp. 28-38 Available online at www.jallr.com ISSN: 2376-760X Advertisement Techniques: A Contrastive Study between Single-Gender

More information

In the Name of God, Most Gracious, Most Merciful

In the Name of God, Most Gracious, Most Merciful In the Name of God, Most Gracious, Most Merciful Ahmad Sharbatoghlie, M.S., M.C.P., PhD. Graduate School of Management and Economics Sharif University of Technology Azadi Avenue, Tehran, Iran Tel: +98-(21)-602-2755

More information

سرفصلهای کنفرانس 2012 شیرپوینت. Day 1:

سرفصلهای کنفرانس 2012 شیرپوینت. Day 1: سرفصلهای کنفرانس 2012 شیرپوینت Day 1: Keynote: The New Way to Work Together Delivering Winning Projects in SharePoint With Microsoft Project Overview of Office 365 SharePoint Server 2013: What's new for

More information

Atkins, Hilary et al ( 2001). Learning Style Theory and Computer MediatedComunication. Retrived from Educational Resources Information(ERIC).

Atkins, Hilary et al ( 2001). Learning Style Theory and Computer MediatedComunication. Retrived from Educational Resources Information(ERIC). فهرست ماخذ اخوتی مریم (1383). مفهوم ربط در نظام هاي بازیابی اطلاعات: مروري بر نظریه ها و ادبیات موجود. اطلاع شناسی 2(1).45-24 آبام زویا (1389). بررسی رفتار جستجوي مروري و عوامل موثر بر قضاوت ربط در مرور

More information

DEUTSCH LERNEN LEARNING GERMAN

DEUTSCH LERNEN LEARNING GERMAN DEUTSCH LERNEN LEARNING GERMAN Farsi Vorwort / foreword / Liebe Leserinnen und Leser, lieber Lerner, wir freuen uns, dass euch unser Skript erreicht hat. Wir sind Studierende an der Pädagogischen Hochschule

More information

Received 2015.09.06; accepted for publication 2015. 12. 12

Received 2015.09.06; accepted for publication 2015. 12. 12 PHYLOGENETIC ANALYSIS AMONG FOUR SECTIONS OF THE GENUS DENDROBIUM SW. (ORCHIDACEAE) BASED ON LOW COPY NUCLEAR GENE (XDH) SEQUENCES IN PENINSULAR MALAYSIA M. Moudi & R. Go Received 2015.09.06; accepted

More information

Antrag auf Erteilung eines nationalen Visums Application for a national visa

Antrag auf Erteilung eines nationalen Visums Application for a national visa Antrag auf Erteilung eines nationalen Visums Application for a national visa Dieses Antragsformular ist unentgeltlich This application form is free Foto Bitte nicht aufkleben, nur beilegen Photo Please

More information

BENZENE SPECIFICATION

BENZENE SPECIFICATION BENZENE SPECIFICATION No Typical Test Unit Specification Test Method Purity WT% 99.9 Min. ASTM D4492 2 Toluene WT% 0.05Max. ASTM D4492 3 Non Aromatics WT% 0.07 Max. ASTM D4492 4 Density @5.6ºC Gr/cm3 0.882-0.886

More information

Senast uppdaterad Svensk-engelsk-persiska arbetsmarknadsordlista

Senast uppdaterad Svensk-engelsk-persiska arbetsmarknadsordlista Senast uppdaterad 2011-12-02 Svensk-engelsk-persiska arbetsmarknadsordlista Denna ordlista uppdateras fortlöpande. Listan är uppdelad i ord som är speciella för arbetsmarknaden samt ord som är speciella

More information

Ali Vahedi Diz, MSc, PMP, RMP از موسسه BSC ا مريکا. Ali Vahedi, MSc, PMP ١

Ali Vahedi Diz, MSc, PMP, RMP از موسسه BSC ا مريکا. Ali Vahedi, MSc, PMP ١ ١ Effective Project Management Ali Vahedi Diz, MSc, PMP, RMP ٢ Ali Vahedi داراي مدرک آارشناسي ارشد مهندسي صنايع از دانشگاه تربيت مدرس اا داراي مدرککا شا کارشناسي مهندسي صنايع از دانشگاه علم و صنعت ا ايران

More information

The Role of Renewable Energies in Sustainable Development: Case Study Iran

The Role of Renewable Energies in Sustainable Development: Case Study Iran Iranica Journal of Energy & Environment 4 (4): 320-329, 2013 ISSN 2079-2115 IJEE an Official Peer Reviewed Journal of Babol Noshirvani University of Technology DOI: 10.5829/idosi.ijee.2013.04.04.02 BUT

More information

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi may 2013 22-24VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi ş a d ğ Ça l Etki r le m i eş دومین سمپوزیوم بین المللی مثنوی معنوی با عنوان: تأثیرپذیری معاصران از آثار احوال و افکار موالنا اول تا سوم خردادماه 2931 دانشگاه

More information

DISTRIBUTION SYSTEMS RECONFIGURATION USING PATTERN RECOGNIZER NEURAL NETWORKS

DISTRIBUTION SYSTEMS RECONFIGURATION USING PATTERN RECOGNIZER NEURAL NETWORKS DISTRIBUTION SYSTEMS RECONFIGURATION USING PATTERN RECOGNIZER NEURAL NETWORKS Ali Reza Fereidunian Department of Electrical and Computer Engineering, Faculty of Engineering, Tehran University and Moshanir

More information

10000mAh Lithium-Polymer Power Bank with in-built Lightning and micro-usb cables

10000mAh Lithium-Polymer Power Bank with in-built Lightning and micro-usb cables voltag-uni 10000mAh Lithium-Polymer Power Bank with in-built Lightning and micro-usb cables Ultrafast Charging. Smartphones. Tablets English Introduction Charge your smartphones & tablets with this amazing

More information

4G-AC55U Dual-Band Wireless-AC1200 LTE Modem Router

4G-AC55U Dual-Band Wireless-AC1200 LTE Modem Router 4G-AC55U Dual-Band Wireless-AC1200 LTE Modem Router Quick Start Guide E10632 / Second Edition / June 2015 APAC10632_4G-AC55U_QSG_v2.indb 1 2015-07-31 15:03:52 Table of contents English...3 繁體中文...9 簡體中文...15

More information

Att rösta i valet till Europaparlamentet 2014 s. 2 3

Att rösta i valet till Europaparlamentet 2014 s. 2 3 Att rösta i valet till Europaparlamentet 2014 s. 2 3 Voting in the 2014 European Parliament election Engelska s. 4 5 Të votosh në zgjedhjet për Parlamentin europian 2014 Albanska s. 6 7 Za glasanje na

More information

External USB DVD / Blu-ray Writer With Sound Card. Quick Start Guide. Italiano 日本語한국말. Português

External USB DVD / Blu-ray Writer With Sound Card. Quick Start Guide. Italiano 日本語한국말. Português SDRW-S1 SBW-S1 External USB DVD / Blu-ray Writer With Sound Card Quick Start Guide English 简体中文 Deutsch Español Français Hrvatski Bahasa Indonesia Italiano 日本語한국말 Português Русский Türkçe (Kurulum Kılavuzu)

More information

Translating English proverbs into Persian: A case of comparative linguistics

Translating English proverbs into Persian: A case of comparative linguistics Translating English proverbs into Persian: A case of comparative linguistics Bahman Gorjian, Ph.D. Assistant Professor of Islamic Azad University Abadan Branch gorjianb@yahoo.com Abstract Translation of

More information

Iran After the Nuclear Deal

Iran After the Nuclear Deal Iran After the Nuclear Deal Middle East Report N 166 15 December 2015 International Crisis Group Headquarters Avenue Louise 149 1050 Brussels, Belgium Tel: +32 2 502 90 38 Fax: +32 2 502 50 38 brussels@crisisgroup.org

More information

ﺘﯿﺑﺮﺗ مﻮﻠﻋ و ﯽﺳﺎﻨﺸﻧاور رد ﻖﯿﻘﺤﺗ شور

ﺘﯿﺑﺮﺗ مﻮﻠﻋ و ﯽﺳﺎﻨﺸﻧاور رد ﻖﯿﻘﺤﺗ شور کتاب نامه آخنباخ توماس و رسکولار لسلی. (1384). کتابچه راهنماي فرم هاي سن مدرسه نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ. (انطباق و هنجاریابی اصغر مینایی). تهران: پژوهشکده کودکان استثنایی. (نشر اثر اصلی 2005). اشتاین

More information

A FAST METHOD FOR CALCULATION OF TRANSFORMERS LEAKAGE REACTANCE USING ENERGY TECHNIQUE

A FAST METHOD FOR CALCULATION OF TRANSFORMERS LEAKAGE REACTANCE USING ENERGY TECHNIQUE A FAST METHOD FOR CALCULATO OF TRASFORMERS LEAKAGE REACTACE USG EERGY TECHQUE A. aerian Jahrmi, Jawa Faiz an Hssein Mhseni Department f Electrical an Cmputer Engineering Center f Ecellence in Applie Electrmagnetics

More information

snug moses basket user guide

snug moses basket user guide snug moses basket user guide دليل المستخدم راهنمای کاربر guide d utilisation bedienungsanleitung οδηγός χρήστη panduan pengguna 사용자설명서用户指南 instrukcja użytkownika guia do usuário руководство пользователя

More information

Iranica Journal of Energy & Environment

Iranica Journal of Energy & Environment Iranica Journal of Energy & Environment Journal Homepage: www.ijee.net IJEE an official peer review journal of Babol Noshirvani University of Technology, ISSN:2079-2115 Trio Effects Portable Water Treatment

More information

Winter 2016 Schedule of Classes. Iconic Campbell Photo by CACE Photography Teacher Terry Yu. See p. 10

Winter 2016 Schedule of Classes. Iconic Campbell Photo by CACE Photography Teacher Terry Yu. See p. 10 Winter 2016 Schedule of Classes Iconic Campbell Photo by CACE Photography Teacher Terry Yu. See p. 10 www.cace.cuhsd.org CACE is a member of the South Bay Consortium for Adult Education (SBCAE). www.sbcae.org

More information

Belief in Evil Eye among People of Antiquity and Divine Religions

Belief in Evil Eye among People of Antiquity and Divine Religions Intl. J. Humanities (2011) Vol. 18 (1): (1-18) Belief in Evil Eye among People of Antiquity and Divine Religions Gholam Hossein Gholamhosseinzadeh 1, Afsoon Ghambari 2 Received: 27/7/2009 Accepted: 21/6/2010

More information

Contrastive Analysis of English and Persian Proverbs Related to Animals

Contrastive Analysis of English and Persian Proverbs Related to Animals ISSN: 2276-7800 ICV: 5.99 Submission Date: 10/07/2015 Accepted: 20/07/2015 Published: 31/07/2015 DOI: http://doi.org/10.15580/gjss.2015.3.071015089 Contrastive Analysis of English and Persian Proverbs

More information

Saeed Shojaee. Teaching

Saeed Shojaee. Teaching Saeed Shojaee Associate Professor in Structural Engineering Department of civil Engineerig, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran Phone: (+98-34) 33202559, Fax: (+98-34) 33220054 Email: saeed.shojaee@uk.ac.ir,

More information

Senast uppdaterad Svenska-engelska-dari arbetsmarknadsordlista

Senast uppdaterad Svenska-engelska-dari arbetsmarknadsordlista Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-dari arbetsmarknadsordlista Denna ordlista uppdateras fortlöpande. Listan är uppdelad i ord som är speciella för arbetsmarknaden samt ord som är speciella

More information

Number Item Price in INR Price in USD 1 Grocery and related 13737 $ 228.95 receipts attached 2 Clothes and blanket 14582 $ 243.03 receipts attached 3

Number Item Price in INR Price in USD 1 Grocery and related 13737 $ 228.95 receipts attached 2 Clothes and blanket 14582 $ 243.03 receipts attached 3 Number Item Price in INR Price in USD 1 Grocery and related 13737 $ 228.95 receipts attached 2 Clothes and blanket 14582 $ 243.03 receipts attached 3 Internet with router 16800 $ 280.00 receipts attached

More information

TurboPC EX optimizes transfer speeds for hard drives by caching data in your computer's RAM.

TurboPC EX optimizes transfer speeds for hard drives by caching data in your computer's RAM. 35012239 ver.01 About TurboPC EX EN TurboPC EX optimizes transfer speeds for hard drives by caching data in your computer's RAM. TurboPC EX works with the internal hard drives and in your computer, as

More information

Review Article Review of the Freshwater Sharks of Iran (Family Carcharhinidae)

Review Article Review of the Freshwater Sharks of Iran (Family Carcharhinidae) International Journal of Aquatic Biology (2015) 3(4): 218-224 ISSN: 2322-5270; P-ISSN: 2383-0956 Journal homepage: www.npajournals.com 2015 NPAJournals. All rights reserved Review Article Review of the

More information

A Goal Oriented Approach for Modeling and Analyzing Security Trade-Offs. with Knowledge Support. Golnaz Elahi

A Goal Oriented Approach for Modeling and Analyzing Security Trade-Offs. with Knowledge Support. Golnaz Elahi A Goal Oriented Approach for Modeling and Analyzing Security Trade-Offs with Knowledge Support By Golnaz Elahi A thesis submitted in conformity with the requirement for the degree of Master of Science,

More information

Installation Instructions for Roxtec sealing system with Multidiameter TM

Installation Instructions for Roxtec sealing system with Multidiameter TM Thanks to Multidiameter TM, the Roxtec technology based on sealing modules with removable layers, each module can handle a wide range of different cable or pipe sizes. The Roxtec sealing system saves valuable

More information

GENERAL INFORMATION. First Name : Reza

GENERAL INFORMATION. First Name : Reza GENERAL INFORMATION First Name : Reza Last Name : Heidari Date of Birth : 30/10/1945 Place of Birth : Shahine-Daj- Iran Academic Position: Full Professor Academic Degrees : Professor 1. Ph. D. (Docteur

More information

Annual Notice of Changes for 2015

Annual Notice of Changes for 2015 H8677_15_15107_0002_MMPCALAMbrHbk Accepted Molina Dual Options Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) offered by Molina Healthcare Annual Notice of Changes for 2015 You are currently enrolled as

More information

Small Business Application

Small Business Application Small Business Application for Group Enrollment and Change Medical and Life/AD&D plans are provided by Health Net of California, Inc. and/or Health Net Life Insurance Company (together, Health Net ). Dental

More information

منة الباري ج في الكتابة بالخط العربي

منة الباري ج في الكتابة بالخط العربي نظام لاتخ العربي منة الباري ج في الكتابة بالخط العربي عربي و فارسی Typesetting Arabic and Farsi with the Arabi package The Users Guide يوسف الجابري c YOUSSEF JABRI École nationale des sciences appliquées,

More information

EFFICIENT PUBLIC KEY ENCRYPTION WITH KEYWORD SEARCH 1- INTRODUCTION

EFFICIENT PUBLIC KEY ENCRYPTION WITH KEYWORD SEARCH 1- INTRODUCTION Journal of Engineering Sciences, Assiut University, Vol. 38, No. 3, pp.749-761, May 2010. EFFICIENT PUBLIC KEY ENCRYPTION WITH KEYWORD SEARCH B. MORGAN 1, M. HAMADA 2, AND G. ABDEFADEL 3 1 Bassant.Morgan@live.com

More information

Evaluation of the Prevalence of Drug Abuse and Smoking in Parents of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Evaluation of the Prevalence of Drug Abuse and Smoking in Parents of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder Evaluation of the Prevalence of Drug Abuse and Smoking in Parents of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder Nooshin Parvaresh MD 1, Shahrzad Mazhari MD 2, Neda Mohamadi MD 3, Najmeh Mohamadi

More information

In Search of a Remedial Philosophy: A Consecutive Study of Hafez and Goethe.

In Search of a Remedial Philosophy: A Consecutive Study of Hafez and Goethe. In Search of a Remedial Philosophy: A Consecutive Study of Hafez and Goethe. By Ismail Baroudy Abstract Despite a sharp gap historically segregating Hafez and Goethe from each other, the researcher justifiably

More information

Effective Factors on Accounting Information System Alignment; a Step towards Organizational Performance Improvement

Effective Factors on Accounting Information System Alignment; a Step towards Organizational Performance Improvement International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 4, Issue 9, September 2014 1 Effective Factors on System Alignment; a Step towards Organizational Performance Improvement Seyed Mohammadali

More information

Important Information About Your Medi-Cal Benefits

Important Information About Your Medi-Cal Benefits P.O. Box 989009, West Sacramento, CA 95798-9850 Important Information About Your Medi-Cal Benefits Welcome to Medi-Cal! You qualify for Medi-Cal based on the information in your CalFresh case. Your Medi-Cal

More information

VA-MHB-0019-12 12.12. Member Handbook. Medicaid 1.855.323.5588 www.intotalhealth.org

VA-MHB-0019-12 12.12. Member Handbook. Medicaid 1.855.323.5588 www.intotalhealth.org VA-MHB-0019-12 12.12 Member Handbook Medicaid 1.855.323.5588 www.intotalhealth.org IfYouDoNotUnderstandEnglish IfyoudonotunderstandEnglish,pleasecall17855732375588andwewillprovideinformationaboutyour benefitsinyourlanguage.wecanalsohelpyoutalktoyourdoctor.

More information

Maliheh Afnan»Tonight The Door Towards Words Will Be Opened«

Maliheh Afnan»Tonight The Door Towards Words Will Be Opened« Maliheh Afnan»Tonight The Door Towards Words Will Be Opened«GALERIEKORNFELD Tonight The Door Towards Words Will Be Opened To our neighbours and friends Saideh & Mohsen Erfan Maliheh Afnan»Tonight The Door

More information

índice ریزش مو - تساقط الشعر - vlasů / Caída - Thinning - Queda - Caduta - Chute - Haarausfall - Линия от выпадения волос - Vypadávání 24

índice ریزش مو - تساقط الشعر - vlasů / Caída - Thinning - Queda - Caduta - Chute - Haarausfall - Линия от выпадения волос - Vypadávání 24 índice 04 14 42 62 رنگ مو - صبغ - Barvy COLORACIÓN - HAIR COLOR - coloração - colorazione - COULEUR - FÄRBEN - ОКРАШИВАНИЕ - صبغ - vlasy / Tinte - Hair color - Coloração capilar - Colorazione capillare

More information

CLOUD COMPUTING. The Future of Computing Prepared By Dr. Faramarz Safi Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan, Iran.

CLOUD COMPUTING. The Future of Computing Prepared By Dr. Faramarz Safi Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan, Iran. CLOUD COMPUTING The Future of Computing Prepared By Dr. Faramarz Safi Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan, Iran. Text Books Cloud Computing Principles and Paradigms (2011) By RAJKUMAR BUYYA,

More information

23 rd International Food, Beverage & Packaging Technology Trade Fair. Beverage & Hospitality Trade Fair. 23 rd International Agricultural Trade Fair

23 rd International Food, Beverage & Packaging Technology Trade Fair. Beverage & Hospitality Trade Fair. 23 rd International Agricultural Trade Fair 23 rd International Food, Beverage & Packaging Technology Trade Fair Index of the Foreign Participants Profile of the Foreign Participants Classified List of Goods 2 13 73 23 rd International Food, Beverage

More information

Member Handbook. www.coventrycaresva.com

Member Handbook. www.coventrycaresva.com Member Handbook www.coventrycaresva.com Welcome to CoventryCares of Virginia! Your decision to join CoventryCares of Virginia as a FAMIS member was a significant one for you and your covered family members.

More information

تلفن : ۸۸۹۴۹۳۸۴-۸ آدرس : خیابان ولیعصر باالتر از طالقانی مرکز کامپیوتر ایران طبقه همکف واحد سال تخصص و اعتماد

تلفن : ۸۸۹۴۹۳۸۴-۸ آدرس : خیابان ولیعصر باالتر از طالقانی مرکز کامپیوتر ایران طبقه همکف واحد سال تخصص و اعتماد تاریخ : 95/06/01 لوتوس نمایندگی رسمی ایسوس در ایران قیمت گارانتی وزن MODEL CPU RAM HARD GRAPHIC OS LED DETAILS 5.975.000 سال یکپارچه ایسوس LAN BT HDMI WEB/RGB/BATTRY 8CEL 4.8KG 2 مات G751 JT CORE I7 4750HQ

More information

Septoplasty and septorhinoplasty

Septoplasty and septorhinoplasty Septoplasty and septorhinoplasty Department of Otolaryngology Patient Information What What is septal is septal surgery? surgery? The septum is a thin piece of cartilage and bone inside the nose between

More information

The Present of Goethe s Spiritual Travel to Hafez s Territory (West-Östlicher Divan)

The Present of Goethe s Spiritual Travel to Hafez s Territory (West-Östlicher Divan) J.Humanities (2005) Vol. 12 (1): (1-12) The Present of Goethe s Spiritual Travel to Hafez s Territory (West-Östlicher Divan) Hamideh Behjat 1 Abstract The European authors and thinkers in classic period

More information

TaxPack 2008 supplement

TaxPack 2008 supplement Instructions for taxpayers TaxPack 2008 supplement To help you complete the supplementary section of your tax return 1 July 2007 30 June 2008 Lodge online. Use e-tax to prepare and lodge your tax return

More information