หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553"

Transcription

1 หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาปท มธาน เขต 1

2 - 2 - ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ สารบ ญ หน า คานา... คาส งกระทรวงศ กษาธ การ ท สพฐ 293/2551 ลงว นท 11 กรกฎาคม 2551 เร อง ให ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ความนา...1 ว ส ยท ศน...2 สมรรถนะสาค ญของผ เร ยน และค ณล กษณะอ นพ งประสงค...2 สมรรถนะสาค ญของผ เร ยน...2 ค ณล กษณะอ นพ งประสงค...3 โครงสร างเวลาเร ยน / โครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา... 4 คาอธ บายรายว ชา...15 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน การจ ดการเร ยนร ส อการเร ยนร การว ดและประเม นผลการเร ยนร เกณฑ การว ดและประเม นผลการเร ยน เกณฑ การจบการศ กษา เอกสารหล กฐานการศ กษา การเท ยบโอนผลการเร ยน การบร หารจ ดการหล กส ตรสถานศ กษา เอกสารอ างอ ง คาส งคณะกรรมการบร หารหล กส ตรและงานว ชาการโรงเร ยน คาส งแต งต งคณะอน กรรมการบร หารกล มสาระการเร ยนร เพ อจ ดทาหล กส ตร สถานศ กษา

3 - 3 - ความน า จากการศ กษาว จ ยและต ดตามผลการใช หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2544 ท ผ านมา ประกอบก บข อม ลจากแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 เก ยวก บแนวทางการพ ฒนาคนใน ส งคมไทย และจ ดเน นของกระทรวงศ กษาธ การใน การพ ฒนาเยาวชนส ศตวรรษท 21 นาไปส การทบทวน หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2544 ซ งนาไปส การพ ฒนาหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ให ม ความเหมาะสม ช ดเจน ท งเป าหมายของหล กส ตร ในการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน และ กระบวนการนาหล กส ตรไปส การปฏ บ ต ในระด บเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษา โดยม การกาหนดว ส ยท ศน จ ดหมาย สมรรถนะสาค ญของผ เร ยน ค ณล กษณะอ นพ งประสงค มาตรฐานการเร ยนร และต วช ว ดไว อย าง ช ดเจน นอกจากน ได กาหนดโครงสร างเวลาเร ยนข นต าของแต ละกล มสาระการเร ยนร ในแต ละช นป ไว ใน หล กส ตรแกนกลาง และเป ดโอกาสให สถานศ กษาเพ มเต มเวลาเร ยนได ตามความพร อมและจ ดเน น อ กท งได ปร บกระบวนการว ดและประเม นผลผ เร ยน เกณฑ การจบการศ กษาแต ละระด บ และเอกสารแสดงหล กฐานทาง การศ กษาให ม ความสอดคล องก บมาตรฐานการเร ยนร ด งน นในการจ ดทาหล กส ตรสถานศ กษาโรงเร ยนว ดบาง นางบ ญ จ งใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551เป นกรอบความค ด กาหนดท ศทางใน การจ ดทาหล กส ตรสถานศ กษาโรงเร ยนว ดบางนางบ ญ หล กส ตรสถานศ กษาโรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 น จ ดทาตามหล กส ตรแกนกลาง การศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ใช สาหร บจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาเด กและเยาวชนไทยท กคนใน ระด บการศ กษาข นพ นฐานให ม ค ณภาพด านความร และท กษะท จาเป นสาหร บการดารงช ว ตในส งคมท ม การ เปล ยนแปลง และแสวงหาความร เพ อพ ฒนาตนเอง อย างต อเน องตลอดช ว ต สะท อนค ณภาพผ เร ยน ตาม มาตรฐานการเร ยนร และต วช ว ดท กาหนดไว ในหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน

4 ว ส ยท ศน ว ส ยท ศน หล กส ตรสถานศ กษาโรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข น พ นฐานพ ทธศ กราช 2551 ม งพ ฒนาผ เร ยนท กคน ซ งเป นกาล งของชาต ให ให เป นคนด ม ค ณธรรม น อมนาความ เป นไทย ม ความใส ใจส งแวดล อม พร อมพ ฒนาว ชาการ เช ยวชาญเทคโนโลย ส งคมด ม ความส ข สมรรถนะส าค ญของผ เร ยน และค ณล กษณะอ นพ งประสงค หล กส ตรสถานศ กษาโรงเร ยนว ดบางนางบ ญ ม งเน นพ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณภาพตามมาตรฐานท กาหนด ซ งจะช วยให ผ เร ยนเก ดสมรรถนะสาค ญและค ณล กษณะอ นพ งประสงค ด งน สมรรถนะส าค ญของผ เร ยน หล กส ตรสถานศ กษาโรงเร ยนว ดบางนางบ ญ ม งให ผ เร ยนเก ดสมรรถนะสาค ญ 5 ประการ ด งน 1. ความสามารถในการส อสาร เป นความสามารถในการร บและส งสาร ม ว ฒนธรรมในการใช ภาษา ถ ายทอดความค ดความร ความเข าใจความร ส กและท ศนะของตนเองเพ อแลกเปล ยนข อม ลข าวสารและ ประสบการณ อ นจะเป นประโยชน ต อการพ ฒนาตนเองและส งคม รวมท งการเจรจาต อรองเพ อขจ ดและลดป ญหา ความข ดแย งต าง ๆ การเล อกร บหร อไม ร บข อม ลข าวสารด วยหล กเหต ผลและความถ กต อง ตลอดจนการเล อกใช ว ธ การส อสาร ท ม ประส ทธ ภาพโดยคาน งถ งผลกระทบท ม ต อตนเองและส งคม 2. ความสามารถในการค ด เป นความสามารถในการค ดว เคราะห การค ดส งเคราะห การค ด อย าง สร างสรรค การค ดอย างม ว จารณญาณ และการค ดเป นระบบ เพ อนาไปส การสร างองค ความร หร อสารสนเทศ เพ อการต ดส นใจเก ยวก บตนเองและส งคมได อย างเหมาะสม 3. ความสามารถในการแก ป ญหา เป นความสามารถในการแก ป ญหาและอ ปสรรคต าง ๆ ท เผช ญได อย างถ กต องเหมาะสมบนพ นฐานของหล กเหต ผล ค ณธรรมและข อม ลสารสนเทศ เข าใจความส มพ นธ และการ เปล ยนแปลงของเหต การณ ต าง ๆ ในส งคม แสวงหาความร ประย กต ความร มาใช ในการป องก นและแก ไขป ญหา และม การต ดส นใจท ม ประส ทธ ภาพโดยคาน งถ งผลกระทบท เก ดข น ต อตนเอง ส งคมและส งแวดล อม 4. ความสามารถในการใช ท กษะช ว ต เป นความสามารถในการน ากระบวนการต าง ๆ ไปใช ใน การดาเน นช ว ตประจาว น การเร ยนร ด วยตนเอง การเร ยนร อย างต อเน อง การทางาน และการอย ร วมก นในส งคม ด วยการสร างเสร มความส มพ นธ อ นด ระหว างบ คคล การจ ดการป ญหาและความข ดแย งต าง ๆ อย างเหมาะสม การ ปร บต วให ท นก บการเปล ยนแปลงของส งคมและสภาพแวดล อม และการร จ กหล กเล ยงพฤต กรรมไม พ งประสงค ท ส งผลกระทบต อตนเองและผ อ น

5 ความสามารถในการใช เทคโนโลย เป นความสามารถในการเล อก และใช เทคโนโลย ด านต าง ๆ และม ท กษะกระบวนการทางเทคโนโลย เพ อการพ ฒนาตนเองและส งคม ในด านการเร ยนร การส อสาร การทางาน การ แก ป ญหาอย างสร างสรรค ถ กต อง เหมาะสม และม ค ณธรรม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค หล กส ตรสถานศ กษาโรงเร ยนว ดบางนางบ ญ ม งพ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค เพ อให สามารถอย ร วมก บผ อ นในส งคมได อย างม ความส ข ในฐานะเป นพลเม องไทยและพลโลก ด งน 1. ร กชาต ศาสน กษ ตร ย 2. ซ อส ตย ส จร ต 3. ม ว น ย 4. ใฝ เร ยนร 5. อย อย างพอเพ ยง 6. ม งม นในการทางาน 7. ร กความเป นไทย 8. ม จ ตสาธารณะ

6 - 6 - โครงสร างหล กส ตรสถานศ กษาโรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 กล มสาระการเร ยนร /ก จกรรม เวลาเร ยน ระด บประถมศ กษา ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ประว ต ศาสตร ส ขศ กษา และพลศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พและเทคโนโลย ภาษาต างประเทศ รวมเวลาเร ยนพ นฐาน รวมก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก จกรรมแนะแนว ก จกรรมน กเร ยน - ล กเส อ/เนตรนาร - ชมรม/ช มน ม ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะ ประโยชน รายว ชาเพ มเต ม รวมเวลาเร ยนท งหมด 1,000 ช วโมง 1,000 ช วโมง รายว ชาเพ มเต ม ภาษาไทย คณ ตศาสตร 40 คอมพ วเตอร

7 - 7 - ช นประถมศ กษาป ท 1 รายว ชา / ก จกรรม เวลาเร ยน (ช วโมง / ป ) รายว ชาพ นฐาน 840 ท11101 ภาษาไทย 200 ค11101 คณ ตศาสตร 200 ว11101 ว ทยาศาสตร 80 ส11101 ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 80 ส11102 ประว ต ศาสตร 40 พ11101 ส ขศ กษา และพลศ กษา 80 ศ11101 ศ ลปะ 80 ง11101 การงานอาช พและเทคโนโลย 40 อ11101 ภาษาอ งกฤษ 40 รายว ชาเพ มเต ม 40 ท ท กษะการอ าน 40 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 120 ก จกรรมแนะแนว 30 ก จกรรมน กเร ยน - ล กเส อ / เนตรนาร 40 - ชมรม ช มน ม 40 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะประโยชน 10 รวมเวลาเร ยนท งส น 1,000

8 - 8 - ช นประถมศ กษาป ท 2 รายว ชา / ก จกรรม เวลาเร ยน (ช วโมง / ป ) รายว ชาพ นฐาน 840 ท12101 ภาษาไทย 200 ค12101 คณ ตศาสตร 200 ว12101 ว ทยาศาสตร 80 ส12101 ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 80 ส12102 ประว ต ศาสตร 40 พ12101 ส ขศ กษา และพลศ กษา 80 ศ12101 ศ ลปะ 80 ง12101 การงานอาช พและเทคโนโลย 40 อ12101 ภาษาอ งกฤษ 40 รายว ชาเพ มเต ม 40 ท12201 ท กษะการเข ยน 40 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 120 ก จกรรมแนะแนว 30 ก จกรรมน กเร ยน - ล กเส อ / เนตรนาร 40 - ชมรม ช มน ม 40 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะประโยชน 10 รวมเวลาเร ยนท งส น 1,000

9 - 9 - ช นประถมศ กษาป ท 3 รายว ชา / ก จกรรม เวลาเร ยน (ช วโมง / ป ) รายว ชาพ นฐาน 840 ท13101 ภาษาไทย 200 ค13101 คณ ตศาสตร 200 ว13101 ว ทยาศาสตร 80 ส13101 ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 80 ส13102 ประว ต ศาสตร 40 พ13101 ส ขศ กษา และพลศ กษา 80 ศ13101 ศ ลปะ 80 ง13101 การงานอาช พและเทคโนโลย 40 อ13101ภาษาอ งกฤษ 40 รายว ชาเพ มเต ม 40 ท13201 ท กษะการเข ยน 40 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 120 ก จกรรมแนะแนว 30 ก จกรรมน กเร ยน - ล กเส อ / เนตรนาร 40 - ชมรม ช มน ม 40 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะประโยชน 10 รวมเวลาเร ยนท งส น 1,000

10 ช นประถมศ กษาป ท 4 รายว ชา / ก จกรรม เวลาเร ยน (ช วโมง / ป ) รายว ชาพ นฐาน 840 ท14101 ภาษาไทย 160 ค14101 คณ ตศาสตร 160 ว14101 ว ทยาศาสตร 80 ส14101 ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 80 ส14102 ประว ต ศาสตร 40 พ14101 ส ขศ กษา และพลศ กษา 80 ศ14101 ศ ลปะ 80 ง14101 การงานอาช พและเทคโนโลย 80 อ14101 ภาษาอ งกฤษ 80 รายว ชาเพ มเต ม 40 อ14201 Reading for life 40 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 120 ก จกรรมแนะแนว 30 ก จกรรมน กเร ยน - ล กเส อ / เนตรนาร 40 - ชมรม ช มน ม 40 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะประโยชน 10 รวมเวลาเร ยนท งส น 1,000

11 ช นประถมศ กษาป ท 5 รายว ชา / ก จกรรม เวลาเร ยน (ช วโมง / ป ) รายว ชาพ นฐาน 840 ท15101 ภาษาไทย 160 ค15101 คณ ตศาสตร 160 ว15101 ว ทยาศาสตร 80 ส15101 ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 80 ส15102 ประว ต ศาสตร 40 พ15101 ส ขศ กษา และพลศ กษา 80 ศ15101 ศ ลปะ 80 ง15101 การงานอาช พและเทคโนโลย 5 80 อ15101 ภาษาอ งกฤษ 80 รายว ชาเพ มเต ม 40 อ15201 Reading for life 40 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 120 ก จกรรมแนะแนว 30 ก จกรรมน กเร ยน - ล กเส อ / เนตรนาร 40 - ชมรม ช มน ม 40 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะประโยชน 10 รวมเวลาเร ยนท งส น 1,000

12 ช นประถมศ กษาป ท 6 รายว ชา / ก จกรรม เวลาเร ยน (ช วโมง / ป ) รายว ชาพ นฐาน 840 ท16101 ภาษาไทย 160 ค16101 คณ ตศาสตร 160 ว16101 ว ทยาศาสตร 80 ส16101 ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 80 ส16102 ประว ต ศาสตร 40 พ16101 ส ขศ กษา และพลศ กษา 80 ศ16101 ศ ลปะ 80 ง16101 การงานอาช พและเทคโนโลย 80 อ16101 ภาษาอ งกฤษ 80 รายว ชาเพ มเต ม 40 อ16201 Reading for life 40 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 120 ก จกรรมแนะแนว 30 ก จกรรมน กเร ยน - ล กเส อ / เนตรนาร 40 - ชมรม ช มน ม 40 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะประโยชน 10 รวมเวลาเร ยนท งส น 1,000

13 กล มสาระการเร ยนร /ก จกรรม ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ม.1 ม.2 ม.3 ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) คณ ตศาสตร 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) ว ทยาศาสตร 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) ประว ต ศาสตร 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) ส ขศ กษา และพลศ กษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) ศ ลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) การงานอาช พและเทคโนโลย 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) ภาษาต างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) รวมเวลาเร ยนพ นฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) รวมก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก จกรรมแนะแนว ก จกรรมน กเร ยน - ก จกรรมล กเส อ-เนตรนาร - ก จกรรมช มน ม ก จกรรมเพ อส งคมและ สาธารณประโยชน รายว ชาเพ มเต ม 200 (5 นก.) 200 (5 นก.) 200 (5 นก.) รวมเวลาเร ยนท งหมด 1,200 ช วโมง

14 โครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น ช นม ธยมศ กษาป ท 1 (ภาคเร ยนท 1) ช นม ธยมศ กษาป ท 1 (ภาคเร ยนท 2) รายว ชา / ก จกรรม เวลาเร ยน / ภาค รายว ชา / ก จกรรม เวลาเร ยน / ภาค รายว ชาพ นฐาน 11 นก./440 ชม. รายว ชาพ นฐาน 11 นก./440 ชม. ท21101 ภาษาไทยพ นฐาน นก./60 ชม. ท21102 ภาษาไทยพ นฐาน นก./60 ชม. ค21101 คณ ตศาสตร หล ก นก./60 ชม. ค21102 คณ ตศาสตร หล ก นก./60 ชม. ว21101 ว ทยาศาสตร นก./60 ชม. ว21102 ว ทยาศาสตร นก./60 ชม. ส21101 ส งคมศ กษา นก./60 ชม. ส21103 ส งคมศ กษา นก./60 ชม. ส21102 ประว ต ศาสตร นก./20 ชม. ส21104 ประว ต ศาสตร นก./20 ชม. พ21101 ส ขศ กษาและพลศ กษา 1 1 นก./40 ชม. พ21102 ส ขศ กษาและพลศ กษา 2 1 นก./40 ชม. ศ21101 ท ศนศ ลป นก./20 ชม. ศ21103 ท ศนศ ลป นก./20 ชม. ศ21102 ดนตร นก./20 ชม. ศ21104 นาฎศ ลป นก./20 ชม. ง21101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 1 นก./40 ชม. ง21102 การงานอาช พและเทคโนโลย 2 1 นก./40 ชม. อ21101 ภาษาอ งกฤษพ นฐาน นก./60ชม. อ21102 ภาษาอ งกฤษพ นฐาน นก./60ชม. รายว ชาเพ มเต ม 2.5 นก./100 ชม. รายว ชาเพ มเต ม 2.5 นก./100 ชม. ค21201 คณ ตศาสตร เสร ม 1 1 นก./40 ชม. ค21202 คณ ตศาสตร เสร ม 2 1 นก./40 ชม. ง21241 Macromedia Flash 1 1 นก./40 ชม. ง21242 Macromedia Flash 2 1 นก./40 ชม. รายว ชาเพ มเต ม (เล อกเร ยนตามความสนใจ 1 ว ชา) รายว ชาเพ มเต ม (เล อกเร ยนตามความสนใจ 1 ว ชา) ท21201 เสร มท กษะภาษาไทย นก./20 ชม. ท21202 เสร มท กษะภาษาไทย นก./20 ชม. ว21201 เร มต นก บโครงงานว ทยาศาสตร 0.5 นก./20 ชม. ว21202 การแสดงทางว ทยาศาสตร 0.5 นก./20 ชม. พ21201 ฟ ตบอล 0.5 นก./20 ชม. พ21202 ว ดบอล 0.5 นก./20 ชม. อ21201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร นก./20 ชม. อ21202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร นก./20 ชม. ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 60 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 60 ก จกรรมแนะแนว 20 ก จกรรมแนะแนว 15 ก จกรรมน กเร ยน ก จกรรมน กเร ยน - ก จกรรมล กเส อ / เนตรนาร 20 - ก จกรรมล กเส อ / เนตรนาร 20 - ก จกรรมช มน ม 15 - ก จกรรมช มน ม 15 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะ ประโยชน 5 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะ ประโยชน รวมเวลาเร ยนท งส น 600 รวมเวลาเร ยนท งส น

15 รวมเวลาเร ยนท งป 1,200 ช วโมง ช นม ธยมศ กษาป ท 2 (ภาคเร ยนท 1) ช นม ธยมศ กษาป ท 2 (ภาคเร ยนท 2) รายว ชา / ก จกรรม เวลาเร ยน / ภาค รายว ชา / ก จกรรม เวลาเร ยน / ภาค รายว ชาพ นฐาน 11 นก./440 ชม. รายว ชาพ นฐาน 11 นก./440 ชม. ท22101 ภาษาไทยพ นฐาน นก./60 ชม. ท22102 ภาษาไทยพ นฐาน นก./60 ชม. ค22101 คณ ตศาสตร หล ก นก./60 ชม. ค22102 คณ ตศาสตร หล ก นก./60 ชม. ว22101 ว ทยาศาสตร นก./60 ชม. ว22102 ว ทยาศาสตร นก./60 ชม. ส22101 ส งคมศ กษา นก./60 ชม. ส22103 ส งคมศ กษา นก./60 ชม. ส22102 ประว ต ศาสตร นก./20 ชม. ส22104 ประว ต ศาสตร นก./20 ชม. พ22101 ส ขศ กษาและพลศ กษา 3 1 นก./40 ชม. พ22102 ส ขศ กษาและพลศ กษา 4 1 นก./40 ชม. ศ22101 ท ศนศ ลป นก./20 ชม. ศ22103 ท ศนศ ลป นก./20 ชม. ศ22102 ดนตร นก./20 ชม. ศ22104 นาฏศ ลป นก./20 ชม. ง22101 การงานอาช พและเทคโนโลย 3 1 นก./40 ชม. ง22102 การงานอาช พและเทคโนโลย 4 1 นก./40 ชม. อ22101 ภาษาอ งกฤษพ นฐาน นก./60ชม. อ22102 ภาษาอ งกฤษพ นฐาน นก./60ชม. รายว ชาเพ มเต ม 2.5 นก./100 ชม. รายว ชาเพ มเต ม 2.5 นก./100 ชม. ค22201 คณ ตศาสตร เสร ม 3 1 นก./40 ชม. ค22202 คณ ตศาสตร เสร ม 4 1 นก./40 ชม. รายว ชาเพ มเต ม (เล อกเร ยนตามความสนใจ 2 ว ชา) รายว ชาเพ มเต ม (เล อกเร ยนตามความสนใจ 2 ว ชา) ท22201 ชน ดของคา 1 1 นก./40 ชม. ท22202 ชน ดของคา 2 1 นก./40 ชม. ว22201 ของเล นเช งว ทยาศาสตร 1 นก./40 ชม. ว22202 ของเล นเช งว ทยาศาสตร 1 นก./40 ชม. ส22201 ท องถ นของเรา 1 นก./40 ชม. ส22202 จร ยธรรม 1 นก./40 ชม. ศ22201 การแสดงพ นบ าน 1 นก./40 ชม. ศ22202 ราเด ยว 1 นก./40 ชม. ศ22203 การระบายส น าเบ องต น 0.5 นก./20 ชม. ศ22204 การระบายส น าข นส ง 0.5 นก./20 ชม. ง22201 การผล ตเคร องด ม 0.5 นก./20 ชม. ง22202 การถนอมอาหาร 0.5 นก./20 ชม. อ22201 ภาษาอ งกฤษเพ อการท องเท ยว นก./40 ชม. อ22202 ภาษาอ งกฤษเพ อการท องเท ยว นก./40 ชม. ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 60 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 60 ก จกรรมแนะแนว 20 ก จกรรมแนะแนว 15 ก จกรรมน กเร ยน ก จกรรมน กเร ยน - ก จกรรมล กเส อ / เนตรนาร 20 - ก จกรรมล กเส อ / เนตรนาร 20 - ก จกรรมช มน ม 15 - ก จกรรมช มน ม 15 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะ ประโยชน 5 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะ ประโยชน 10

16 รวมเวลาเร ยนท งส น 600 รวมเวลาเร ยนท งส น 600 รวมเวลาเร ยนท งป 1,200 ช วโมง ช นม ธยมศ กษาป ท 3 (ภาคเร ยนท 1) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 (ภาคเร ยนท 2) รายว ชา / ก จกรรม เวลาเร ยน / ภาค รายว ชา / ก จกรรม เวลาเร ยน / ภาค รายว ชาพ นฐาน 11 นก./440 ชม. รายว ชาพ นฐาน 11 นก./440 ชม. ท23101 ภาษาไทยพ นฐาน นก./60 ชม. ท23102 ภาษาไทยพ นฐาน นก./60 ชม. ค23101 คณ ตศาสตร หล ก นก./60 ชม. ค23102 คณ ตศาสตร หล ก นก./60 ชม. ว23101 ว ทยาศาสตร นก./60 ชม. ว23102 ว ทยาศาสตร นก./60 ชม. ส23101 ส งคมศ กษา นก./60 ชม. ส23103 ส งคมศ กษา นก./60 ชม. ส23102 ประว ต ศาสตร นก./20 ชม. ส23104 ประว ต ศาสตร นก./20 ชม. พ23101 ส ขศ กษาและพลศ กษา 5 1 นก./40 ชม. พ23102 ส ขศ กษาและพลศ กษา 6 1 นก./40 ชม. ศ23101 ท ศนศ ลป นก./20 ชม. ศ23103 ท ศนศ ลป นก./20 ชม. ศ23102 ดนตร นก./20 ชม. ศ23104 นาฏศ ลป นก./20 ชม. ง23101 การงานอาช พและเทคโนโลย 5 1 นก./40 ชม. ง23102 การงานอาช พและเทคโนโลย 6 1 นก./40 ชม. อ23101 ภาษาอ งกฤษพ นฐาน นก./60ชม. อ23102 ภาษาอ งกฤษพ นฐาน นก./60ชม. รายว ชาเพ มเต ม 2.5 นก./100 ชม. รายว ชาเพ มเต ม 2.5 นก./100 ชม. ค23201 คณ ตศาสตร เสร ม 5 1 นก./40 ชม. ค23202 คณ ตศาสตร เสร ม 6 1 นก./40 ชม. รายว ชาเพ มเต ม (เล อกเร ยนตามความสนใจ 2 ว ชา) รายว ชาเพ มเต ม (เล อกเร ยนตามความสนใจ 2 ว ชา) ท23201 การพ ด 1 นก./40 ชม. ท23202 การพ ดและการเข ยนเช งสร างสรรค 1 นก./40 ชม. ว23201 โครงงานว ทยาศาสตร ก บค ณภาพช ว ต 1 นก./40 ชม. ว23202 สน กก บอ เล กทรอน กส 1 นก./40 ชม. ส23201 กฎหมายในช ว ตประจาว น 1 นก./40 ชม. ส23202 ส งคมและว ฒนธรรมไทย 1 นก./40 ชม. พ23201 แบดม นต น 0.5 นก./20 ชม. พ23202 บาสเกตบอล 0.5 นก./20 ชม. ศ23201 การบรรเลงเพลงเบ องต น 1 นก./40 ชม. ศ23202 การบรรเลงเพลงน ราศเม องปท ม 1 นก./40 ชม. ง23201 อาหารพ นเม อง 0.5 นก./20 ชม. ง23202 อาหารนานาชาต 0.5 นก./20 ชม. ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 60 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 60 ก จกรรมแนะแนว 20 ก จกรรมแนะแนว 15 ก จกรรมน กเร ยน ก จกรรมน กเร ยน - ก จกรรมล กเส อ / เนตรนาร 20 - ก จกรรมล กเส อ / เนตรนาร 20 - ก จกรรมช มน ม 15 - ก จกรรมช มน ม 15 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะ ประโยชน 5 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะ ประโยชน รวมเวลาเร ยนท งส น 600 รวมเวลาเร ยนท งส น

17 รวมเวลาเร ยนท งป 1,200 ช วโมง คาอธ บายรายว ชา ท ภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 1 เวลา 200 ช วโมง ศ กษาว เคราะห คา คาคล องจอง ข อความ บอกความหมายของคา ข อความและเร องท อ านตามความ สนใจ บอกความหมายของเคร องหมายหร อส ญล กษณ สาค ญ ค ดลายม อ เข ยนส อสารคา ประโยค คาแนะนา คาส ง ปฏ บ ต ตามเร องท ฟ งและด ท งท เป นความร และความบ นเท ง พ ดส อสาร บอกและเข ยนพย ญชนะ สระ วรรณย กต เลขไทย คา ประโยค บอกข อค ดจากการอ านหร อฟ งวรรณกรรมร อยแก วและร อยกรองสาหร บเด ก ท องจาบทอาขยานและบทร อยกรอง โดยใช ท กษะกระบวนการอ าน เข ยน ฟ ง ด และพ ด กระบวนการค ด กระบวนการปฏ บ ต เพ อให ม ความร ความเข าใจในหล กเกณฑ การใช ภาษาใฝ เร ยนร ม ความต งใจเร ยน ม งม นในการทางาน ม สมาธ ในการเร ยน ม ความค ด รวบยอด ม ท กษะและมารยาทในการอ าน เข ยน ฟ ง ด พ ด สามารถนาไปใช ในช ว ตประจาว น ม เจตคต ท ด ต อภาษาไทยและม ความภาคภ ม ใจในภาษาของชาต ต วช ว ด ท1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป1/5, ป1/6, ป1/7, ป1/8 (8 ต วช ว ด) ท2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 (3 ต วช ว ด) ท3.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป1/5 (5 ต วช ว ด) ท4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 (4 ต วช ว ด) ท5.1 ป.1/1, ป.1/2 ( 2 ต วช ว ด) รวม 22 ต วช ว ด

18 ท ภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 2 เวลา 200 ช วโมง อ านออกเส ยงคา คาคล องจอง ข อความ บทร อยกรอง อธ บายความหมายและข อความท อ าน ต งคาถาม ตอบคาถาม ระบ ใจความสาค ญ แสดงความค ดเห น คาดคะเนเร องท อ าน ม มารยาทในการอ าน ค ดลายม อ เข ยนเร องส นๆ ม มารยาทในการเข ยน สนทนา เล าเร อง บอกสาระสาค ญ ต งคาถาม ตอบ คาถาม แสดงความค ดเห นเร องท ฟ งและด พ ดส อสารม มารยาทในการฟ ง ด พ ด เข ยน บอกความหมายพย ญชนะ สระ วรรณย กต คา เลขไทย เร ยงคาเป นประโยค บอกล กษณะคา คล องจองเล อกใช ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถ น ระบ ข อค ดท ได จากการอ าน ฟ ง ร อง ท อง บทร องเล น บท อาขยาน บทร อยกรอง โดยใช กระบวนการทางภาษานามาปฏ บ ต อ านออกเส ยง อธ บาย ต งคาถาม ตอบคาถาม ระบ ใจความ สาค ญ แสดงความค ดเห น คาดคะเน ค ดลายม อ เข ยนเร อง สนทนา พ ดส อสาร เล าเร องบอกสาระสาค ญ บอก ความหมาย บอกล กษณะจ ดก จกรรมม ว น ย ใฝ เร ยนร ม จ ตสาธารณะ ร กความเป นไทย ต วช ว ด ท1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8 ท2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 ท3.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 ท4.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 ท5.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 รวม 27 ต วช ว ด

19 ท ภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 3 เวลา 200 ช วโมง ศ กษาว เคราะห การบอกความหมายของคา คาคล องจอง ข อความ บทร อยกรองง ายๆ เร องท อ าน หน งส อท สนใจ ข อเข ยน คาส ง แนะนา และข อม ลจากแผนภาพ แผนท และแผนภ ม ค ดลายม อต วบรรจงเต มบรรท ด เข ยนบรรยายล กษณะคน ส ตว ส งของ สถานท เข ยนบ นท กประจาว น เข ยนจดหมายลาคร เข ยนเร องตามจ นตนาการ จาแนกเร องท ฟ งและด เร องในช ว ตประจาว น การใช พจนาน กรม แต งประโยค คาคล องจอง คาขว ญ ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ น วรรณกรรม วรรณคด เพลงพ นบ าน เพลงกล อมเด ก ท องจาบทอาขยาน บทร อยกรอง โดยใช ท กษะกระบวนการอ าน เข ยน ฟ ง ด พ ด เพ อให ม ความร ความเข าใจในหล กเกณฑ การใช ภาษา ม ความสนใจม ท กษะและมารยาทในการอ าน เข ยน ฟ ง ด พ ด สามารถนาไปใช ในช ว ตประจาว นม เจตคต ท ด ต อ ภาษาไทยและม ความภาคภ ม ใจในภาษาของชาต ต วช ว ด ท 1.1 ป.3/1, ป. 3/2, ป. 3/3, ป. 3/4, ป. 3/5, ป. 3/6, ป.3/7, ป.3/8,ป.3/9 ท 2.1 ป.3/1, ป. 3/2, ป. 3/3, ป. 3/4, ป. 3/5, ป. 3/6 ท 3.1 ป.3/1, ป. 3/2, ป. 3/3, ป. 3/4, ป. 3/5, ป. 3/6 ท 4.1 ป.3/1, ป. 3/2, ป. 3/3, ป. 3/4, ป. 3/5, ป. 3/6 ท 5.1 ป.3/1, ป. 3/2, ป. 3/3, ป. 3/4 รวม 31 ต วช ว ด

20 ท ภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 160 ช วโมง ศ กษาว เคราะห บทร อยแก ว บทร อยกรอง บอกความหมาย คา ประโยค สานวน อ านจ บใจความเร อง ส น เร องท อ านจากหน งส อเร ยน ค ดลายม อต วบรรจงเต มบรรท ดและคร งบรรท ด เข ยนคาแผนภาพโครงเร อง แผนภาพความค ด ย อความ จดหมายถ งเพ อน บ ดามารดา เข ยนบ นท กและเข ยนรายงานจากการศ กษาค นคว า เข ยนเร องตามจ นตนาการ จาแนกข อเท จจร งและข อค ดเห นจากเร องท ฟ งและด พ ดสร ปความ พ ดแสดงความค ดเห น รายงาน พ ด ลาด บเหต การณ สะกดคาและบอกความหมายของคา ระบ ชน ดและหน าท ของคา การใช พจนาน กรม แต งประโยค แต งบทร อยกรองและคาขว ญ บอกความหมายของสานวน เปร ยบเท ยบภาษาไทยมาตรฐานก บภาษาถ น ระบ ข อค ดจากน ทานพ นบ าน หร อน ทานคต ธรรม อธ บายข อค ดจากการอ าน ร องเพลงพ นบ าน ท องจา บทอาขยาน และบทร อยกรอง โดยใช ท กษะกระบวนการอ าน เข ยน ฟ ง ด พ ด กระบวนการค ด กระบวนการกล ม กระบวนการ ปฏ บ ต ศ กษาค นคว า ส มภาษณ เพ อให ม ความร ความเข าใจในหล กเกณฑ การใช ภาษา ม ความสนใจม ท กษะและ มารยาทในการอ าน เข ยน ฟ ง ด พ ด สามารถนาไปใช ในช ว ตประจาว น ม เจตคต ท ด ต อภาษาไทยและม ความ ภาคภ ม ใจในภาษาของชาต ต วช ว ด ท1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4,ป.4/5, ป.4/6,ป.4/7, ป.4/8 ท2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4,ป.4/5, ป.4/6,ป.4/7, ป.4/8 ท3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4,ป.4/5, ป.4/6, ท4.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4,ป.4/5, ป.4/6,ป.4/7 ท5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 รวม 33 ต วช ว ด

21 ท ภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 5 เวลา 160 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห อ านออกเส ยงบทร อยแก วบทร อยกรอง อธ บายคา ประโยค ข อความท เป นการบรรยาย การพรรณนา ข อความท ม ความหมายโดยน ย แยกข อเท จจร งข อค ดเห น แสดงความค ดเห นจากเร องท อ าน อธ บายคาส ง ข อแนะนาจากการอ านงานเข ยนและปฏ บ ต ตาม เล อกอ านหน งส อตามความสนใจ ค ดลายม อต ว บรรจงเต มบรรท ด คร งบรรท ด เข ยนส อสารโดยใช คาได ถ กต องเหมาะสม เข ยนแผนภาพโครงเร อง แผนภาพ ความค ด ย อความ จดหมายถ งผ ปกครองและญาต เข ยนแสดงความร ส ก ความค ดเห น กรอกแบบรายการ เข ยนเร องตามจ นตนาการ พ ดแสดงความร ความค ด ต งคาถามตอบคาถามเช งเหต ผล ว เคราะห จากเร องท ฟ ง และด พ ดรายงานเร องหร อประเด นจากการค นคว าระบ ชน ดและหน าท ของคาในประโยค จาแนกส วนประกอบ ของประโยค เปร ยบเท ยบภาษาไทยก บภาษาถ น ใช คาราชาศ พท ได ถ กต องบอกคาภาษาต างประเทศในภาษาไทย แต งบทร อยกรอง ใช สานวนส ภาษ ต คาพ งเพย สร ปเร องระบ ข อค ดเห นท ได จากวรรณคด วรรณกรรม น ทาน พ นบ าน เร องราวเหต การณ ในท องถ น อธ บายค ณค าของวรรณคด วรรณกรรม ท องจาบทอาขยานท กาหนด และตามความสนใจ โดยใช ท กษะ กระบวนการอ าน เข ยน ฟ ง ด พ ด กระบวนการค ด กระบวนการกล ม กระบวนการ ปฏ บ ต การศ กษาค นคว า การส มภาษณ เพ อให ม ความร ความเข าใจในหล กเกณฑ การใช ภาษา สามารถ นาไปใช ในช ว ตประจาว น ม มารยาทในการอ าน เข ยน ฟ ง ด พ ด ม เจตคต ท ด ต อภาษาไทย เก ดความภาคภ ม ใจ ในภาษาของชาต ต วช ว ด ท 1.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7 ป.5/8 ท 2.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7 ป.5/8 ป.5/9 ท 3.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ท 4.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7 ท 5.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 รวม 33 ต วช ว ด

22 ท ภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 6 เวลา 160 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห บทร อยแก ว และบทร อยกรอง ข อความท เป นโวหารต างๆ สานวนเปร ยบเท ยบ งานเข ยนประเภทโน มน าว บทโฆษณา ข าวและเหต การณ สาค ญ งานเข ยนเช งอธ บาย คาส ง ข อแนะนาและ ปฏ บ ต ตาม ข อม ลจากแผนผ ง แผนท และกราฟ ค ดลายม อต วบรรจงเต มบรรท ดและคร งบรรท ดตามร ปแบบ การเข ยนต วอ กษรไทย เข ยนส อสาร เข ยนแผนภาพโครงเร องและแผนภาพความค ด เข ยนเร ยงความ ย อความจาก ส อต าง ๆ เข ยนจดหมายส วนต ว กรอกแบบรายการ เข ยนเร องตามจ นตนาการและสร างสรรค พ แสดงความร ความเข าใจจ ดประสงค ของเร องท ฟ งและด จากส อต าง ๆ ว เคราะห ชน ดและหน าท ของคา กล มคาหร อวล กลอน ส ภาพ สานวนท เป นคาพ งเพยและส ภาษ ต แสดงความค ดเห นเก ยวก บวรรณคด และวรรณกรรมในบทเร ยนและ ตามความสนใจ บทอาขยานและบทร อยกรองท ม ค ณค า โดยใช กระบวนการค ดว เคราะห และเข ยนส อความ การอ านออกเส ยง อ านในใจ การเข ยนและการค ด ลายม อ การฟ ง การด และการพ ด เพ อให น กเร ยนม มารยาทในด านการอ าน การเข ยน การฟ ง การด และการพ ด ม ความซ อส ตย ส จร ตต อ หน าท ของตนเอง ม ระเบ ยบว น ยในการเร ยน การปฏ บ ต งาน เป นผ ท ใฝ เร ยนใฝ ร อย อย างพอเพ ยง ม งม นในการ ทางาน ร กความเป นไทยอน ร กษ ภาษาไทยและต วเลขไทย ส บสานว ฒนธรรมไทยให คงอย ตลอดไปช วร น ล กหลาน และม จ ตสาธารณะ ต วช ว ด ท 1.1 ป. 6/1 9 ท 2.1 ป. 6/1 9 ท 3.1 ป. 6/1 6 ท 4.1 ป. 6/1 6 ท 5.1 ป. 6/1 4 รวม 34 ต วช ว ด

23 คาอธ บายรายว ชาเพ มเต ม ท ภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 1 เวลา 40 ช วโมง ศ กษาว เคราะห คา อ านออกเส ยง อ านสะกดคา อ านเป นคา เข ยนสะกดคา ค ดลายม อ แต งประโยค คาท ประสมสระ อะ อา อ อ อ อ อ อ เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ อ วะ อ ว เอ ยะ เอ ย เอ อะ เอ อ เออะ เออ อา ใอ ไอ เอา โดยใช ท กษะกระบวนการ อ าน เข ยน ฟ ง ด และพ ด กระบวนการค ด กระบวนการปฏ บ ต เพ อให ม ความร ความเข าใจในหล กเกณฑ การใช ภาษา ใฝ เร ยนร ม ความต งใจเร ยน ม งม นในการทางาน ม สมาธ ในการ เร ยน ม ความค ดรวบยอด ม ท กษะและมารยาทในการอ าน เข ยน ฟ ง ด พ ด สามารถนาไปใช ในช ว ตประจาว น ม เจตคต ท ด ต อภาษาไทยและม ความภาคภ ม ใจในภาษาของชาต ผลการเร ยนร 1.สามารถอ านออกเส ยงคาท ประสมก บสระอะ อา อ อ อ อ อ อ เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ อ วะ อ ว เอ ยะ เอ ย เอ อะ เอ อ เออะ เออ อา ใอ ไอ เอา ได 2. สามารถเข ยนคาท ประสมก บสระอะ อา อ อ อ อ อ อ เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ อ วะ อ ว เอ ยะ เอ ย เอ อะ เอ อ เออะ เออ อา ใอ ไอ เอา ได 3. สามารถแต งประโยคจากคาท ประสมก บสระอะ อา อ อ อ อ อ อ เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ อ วะ อ ว เอ ยะ เอ ย เอ อะ เอ อ เออะ เออ อา ใอ ไอ เอา ได 4. สามารถค ดต วบรรจงเต มบรรท ดได รวมท งส น 4 ผลการเร ยนร

24 คาอธ บายรายว ชาเพ มเต ม ท ภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 2 เวลา 40 ช วโมง ศ กษาว เคราะห คา อ านออกเส ยง อ านสะกดคา อ านเป นคา เข ยนสะกดคา ค ดลายม อ แต งประโยคคา ในมาตราต วสะกด แม ก กา แม กง แม กน แม กม แม กก แม กบ แม กด แม เกย แม เกอว ตรงตามมาตราและ ไม ตรงตรงตามมาตรา โดยใช ท กษะกระบวนการ อ าน เข ยน ฟ ง ด และพ ด กระบวนการค ด กระบวนการปฏ บ ต เพ อให ม ความร ความเข าใจในหล กเกณฑ การใช ภาษา ใฝ เร ยนร ม ความต งใจเร ยน ม งม นในการทางาน ม สมาธ ในการ เร ยน ม ความค ดรวบยอด ม ท กษะและมารยาทในการอ าน เข ยน ฟ ง ด พ ด สามารถนาไปใช ในช ว ตประจาว น ม เจตคต ท ด ต อภาษาไทยและม ความภาคภ ม ใจในภาษาของชาต ผลการเร ยนร 1. สามารถอ านออกเส ยงคาในมาตราต วสะกดแม ก กา แม กง แม กน แม กม แม กก แม กบ แม กด แม เกย แม เกอว ได 2. สามารถเข ยนคาในมาตราต วสะกดแม ก กา แม กง แม กน แม กม แม กก แม กบ แม กด แม เกย แม เกอว ได 3.ค ดลายม อต วบรรจงเต มบรรท ดได 4.สามารถแต งประโยคจากคาในมาตราต วสะกดแม ก กา แม กง แม กน แม กม แม กก แม กบ แม กด แม เกย แม เกอว ได รวมท งส น 4 ผลการเร ยนร

25 ท ภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ภาคเร ยนท 1 เวลา 60 ช วโมง จานวน 1.5 หน วยก ต ศ กษาการอ านออกเส ยงบทร อยแก วและบทร อยกรอง ได ถ กต องเหมาะสมก บเร องท อ านจ บใจความ สาค ญจากเร องท อ าน ระบ เหต และผล และข อเท จจร งก บข อค ดเห นจากเร องท อ าน ระบ และอธ บายคา เปร ยบเท ยบ และคาท ม หลายความหมายในบร บทต างๆ จากการอ าน ค ดลายม อต วบรรจงคร งบรรท ดเข ยน ส อสารโดยใช ถ อยคาถ กต อง ช ดเจนเหมาะสมและสละสลวย เข ยนบรรยายประสบการณ โดยระบ สาระสาค ญ และรายละเอ ยดสน บสน น เข ยนเร ยงความ ม มารยาทในการเข ยน พ ดสร ปใจความสาค ญของเร องท ฟ งและด เล าเร องย อ จากเร องท ฟ งและด พ ดแสดงความค ดเห นอย างสร างสรรค เก ยวก บเร องท ฟ งและด ประเม นความ น าเช อถ อของส อท ม เน อหาโน มน าวใจ ม มารยาทในการอ าน การฟ ง การด และการพ ดอธ บายล กษณะของ เส ยงในภาษาไทย สร างคาในภาษาไทย ว เคราะห ชน ดและหน าท ของคา สร ปเน อหาวรรณคด และวรรณกรรมท อ าน โดยใช กระบวนการอ าน กระบวนการเข ยน กระบวนการฟ ง ด และพ ด กระบวนการค ดว เคราะห กระบวนการปฏ บ ต กระบวนการกล ม กระบวนการศ กษาค นคว า การประเม นค า เพ อให เก ดความร ความ เข าใจและท กษะในการใช ภาษาท งการอ าน การเข ยน การฟ ง การพ ด การใช หล กภาษาไทย วรรณคด และ วรรณกรรม สามารถนาไปใช ในช ว ตประจาว นได อย างม ประส ทธ ภาพ ม ความร กและภ ม ใจในภาษาประจาชาต ต วช ว ด ท 1.1 ม. 1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/9 ท 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/9 ท 3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/6 ท 4.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 ท 5.1 ม.1/1, ม.1/5 รวม 20 ช ว ด

26 ท22101 ภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 เวลา 60 ช วโมง จานวน 1.5 หน วยก ต ฝ กอ านออกเส ยงบทร อยแก ว บทร อยกรองเป นทานองเสนาะ จ บใจความสาค ญ สร ปความและอธ บาย รายละเอ ยดของส งท อ าน แสดงความค ดเห นและข อโต แย งเก ยวก บเร องท อ าน เข ยนกรอบแนวค ด ผ งความค ด ย อความ เข ยนรายงานจากส งท อ าน ว เคราะห ว จารณ อย างม เหต ผล ลาด บความอย างม ข นตอนและความเป นไป ได ของเร องท อ านรวมท งประเม นความถ กต องของเร องท อ าน ค ดลายม อต วบรรจงคร งบรรท ดตามร ปแบบการ เข ยนต วอ กษรไทย เข ยนบรรยายและพรรณนา เข ยนเร ยงความเก ยวก บประสบการณ เข ยนย อความ ม มารยาท ในการเข ยน พ ดแสดงความค ดเห น ว เคราะห ว จารณ สร ปใจความสาค ญของเร องท ฟ งและด นาข อค ดไป ประย กต ใช ในช ว ตประจาว น ม มารยาทในการฟ ง ด และพ ด เข าใจการสร าง คาสมาส ว เคราะห โครงสร างของ ประโยคสาม ญ ประโยครวม ประโยคซ อน สร ปเน อหาวรรณคด วรรณกรรมท อ าน ว เคราะห ต วละครสาค ญ ค ณค าและข อค ดท ได ร บจากวรรณคด วรรณกรรม และวรรณกรรมท องถ น พร อมท งสร ปความร ข อค ด เพ อ นาไปประย กต ใช ในช ว ตจร ง โดยใช กระบวนการอ าน กระบวนการเข ยน กระบวนการค ดสร างสรรค ว เคราะห ว จารณ ศ กษาการ เปล ยนแปลงของภาษา ม มารยาทในการอ าน เข ยน ใช ภาษาท ส ภาพ เหมาะสมอย างสร างสรรค ม น ส ยร กการ อ าน การเข ยน ร จ กค นคว าหาความร และเข ยนรายงาน ใช ภาษาเป นเคร องม อส อสารในการดาเน นช ว ตอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด ท.1.1 ม.2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/8 ท 2.1 ม.2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/8 ท 3.1 ม.2/1, 2/2, 2/3, 2/6 ท 4.1 ม.2/1, 2/2 ท 5.1 ม.2/1, 2/2 รวม 18 ต วช ว ด

27 ท22102 ภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 เวลา 60 ช วโมง จานวน 1.5 หน วยก ต ศ กษาว เคราะห จาแนกข อเท จจร ง ข อม ลสน บสน นและข อค ดเห นจากงานเข ยนประเภทโน มน าวใจ บทความ เร องราวจากบทเร ยน ร จ กเล อกอ านหน งส อตามความสนใจ เช น หน งส ออ านนอกเวลา คาประพ นธ ท หลากหลายและประเม นค ณค าหร อแนวค ดท ได จากการอ านเพ อนาไปใช แก ป ญหาในช ว ต เข ยนรายงาน การศ กษาค นคว า รายงานโครงงาน เข ยนจดหมายก จธ ระ เข ยนว เคราะห ว จารณ และแสดงความร ความค ดเห น หร อโต แย งจากส อต างๆ ม มารยาทในการเข ยน พ ดในโอกาสต างๆได ตรงตามว ตถ ประสงค เช น การพ ดอวยพร พ ดโน มน าวใจ พ ดโฆษณา พ ดรายงานจากการศ กษาค นคว าจากแหล งเร ยนร ต างๆ ม มารยาทในการฟ ง การด และการพ ด แต งบทร อยกรองประเภทกลอนส ภาพ ใช คาราชาศ พท ได ถ กต อง รวบรวมและอธ บายความหมาย ของคาท มาจากภาษาต างประเทศท ใช ในภาษาไทย ว เคราะห ค ณค าและสร ปข อค ดท ได จากการอ านวรรณคด วรรณกรรม และวรรณกรรมท องถ น นาไปประย กต ใช ในช ว ตประจาว น ท องจาบทอาขยานและบทร อยกรองท ม ค ณค าตามความสนใจ โดยใช กระบวนการอ าน กระบวนการเข ยน กระบวนการฟ ง ด และพ ด กระบวนการค ดว เคราะห กระบวนการปฏ บ ต กระบวนการกล ม กระบวนการศ กษาค นคว า การประเม นค า เพ อให เก ดความร ความเข าใจ และท กษะในการใช ภาษาท งการอ าน การเข ยน การฟ ง การพ ด การใช หล กภาษาไทย วรรณคด และ วรรณกรรม สามารนาไปใช ในช ว ตประจาว นได อย างม ประส ทธ ภาพ ม ความร กและภ ม ใจในภาษาประจาชาต ต วช ว ด ท 1.1 ม. 2/5, 2/6, 2/7, 2/8 ท 2.1 ม. 2/5, 2/6, 2/7, 2/8 ท 3.1 ม. 2/4, 2/5, 2/6 ท 4.1 ม. 2/3, 2/4, 2/5 ท 5.1 ม. 2/3,2/4, 2/5 รวม 17 ช ว ด

28 ท22201 น ทานพ นบ าน คาอธ บายรายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษาน ทาน น ยาย หร อตานานพ นบ านท ม ในท องถ นของตน หร อท องถ นอ น โดยให ศ กษาเก ยวก บ เน อเร อง สานวนภาษา และแนวค ดท สะท อนให เห นความเช อ ความร ส กน กค ด หร อค าน ยม ความเป นอย และขนบธรรมเน ยมประเพณ ของส งคม เพ อให ม ความร ความเข าใจ และเห นค ณค าของวรรณกรรมพ นบ าน ผลการเร ยนร 1. จ บใจความสาค ญและสร ปเป นความร จากการอ านน ทานพ นบ านได 2. อธ บายความหมายของคาและสานวนท ปรากฏในน ทานพ นบ านได 3. บอกแนวค ดท สะท อนให เห นความเช อหร อค าน ยมจากการอ านน ทานพ นบ านได 4. ม มารยาทในการอ าน รวมท งหมด 4 ผลการเร ยนร

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน รห สว ชา ท21101 ช อว ชา ภาษาไทยพ นฐาน สถานภาพของว ชา ภาษาไทยพ นฐาน จานวน 120 ช วโมง/ป จานวน 1.5 หน วยก ต/ภาคเร ยน ช อผ สอนนางสาวเพ ยงเพ ญ ส นหพงศ *************************************************************************************************

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง นางปาร ชาต ว ระพ นธ คร ว ทยฐานะช านาญการพ เศษ กล มสาระการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนดอนเม

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

More information

บทท 4 การบร หาร และการจ ดการศ กษาพ เศษ 4.1 หล กการบร หารการศ กษาพ เศษ

บทท 4 การบร หาร และการจ ดการศ กษาพ เศษ 4.1 หล กการบร หารการศ กษาพ เศษ บทท 4 การบร หาร และการจ ดการศ กษาพ เศษ 4.1 หล กการบร หารการศ กษาพ เศษ การบร หารงานการศ กษาพ เศษ ม หล กการเช นเด ยวก บการบร หารงานการศ กษาท วไป ท งน ม งานหล กอย สามประการค อ บ คลากร งาน และสภาพแวดล อมของสงคม

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2556

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2556 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2556 เล มท 3 ประเภทว ชาอ ตสาหกรรม สาขาว ชาช างก อสร าง สาขาว ชาช างเคร องเร อนและตกแต งภายใน สาขาว ชาสถาป ตยกรรม สาขาว ชาสารวจ สาขาว ชาโยธา สาน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 (เพ มเต ม พ.ศ. 2549) ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการท วไป

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 (เพ มเต ม พ.ศ. 2549) ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการท วไป หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 (เพ มเต ม พ.ศ. 2549) ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการท วไป ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน การบร หารงบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป เง นอ ดหน นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน รายการค าจ ดการสอน (ค าอาหารน กเร ยนประจาพ กนอน) 51 น ยาม งบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย วราภรณ แสงพลส ทธ ห วหน างานการเร ยนการสอน ป.4-6 ฝ ายว ชาการ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ม ภารก จหล กในการจ ดการศ

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2556 เฉพาะงบประมาณพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน โดยได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ สอดร บก

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง สถาบ นพ ฒนาการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยภาคกลาง ส าน กงานปล ดกระทรงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ก คาน า

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information