แนวทางการด าเน นงาน งบจ ายตามต วช ว ดเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม (Quality and Outcome Framework: QOF) ป งบประมาณ 2557

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางการด าเน นงาน งบจ ายตามต วช ว ดเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม (Quality and Outcome Framework: QOF) ป งบประมาณ 2557"

Transcription

1 แนวทางการด าเน นงาน งบจ ายตามเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม (Quality and Outcome Framework: QOF) ป งบประมาณ ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต เขต 10 อ บลราชธาน

2 การพ ฒนาเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม 3.1 ความเป นมาและพ ฒนาการงบจ ายตามค ณภาพผลงานบร การปฐมภ ม ระบบบร การปฐมภ ม เป นบร การด านแรกท อย ใกล ช ดประชาชนมากท ส ด เป นกลไกและย ทธศาสตร ส าค ญ ในการพ ฒนาระบบบร การส ขภาพของประเทศ เพ อสร างความเป นธรรมในการเข าถ งบร การส ขภาพท จ าเป นของ ประชาชนอย างต อเน อง ช วยให ระบบบร การส ขภาพม ประส ทธ ภาพและม ผลล พธ ส ขภาพท ด ด วยค าใช จ ายไม ส ง เก นไป ข อม ลเช งประจ กษ ของต างประเทศบ งช ว าระบบบร การปฐมภ ม เอ อต อการเข าถ งบร การส ขภาพท จ าเป น และสร างความเป นธรรมด านส ขภาพแก ประชาชนและม บทบาทส าค ญในการท าให ส ขภาพและการเข าถ งบร การ ส ขภาพของประชาชนด ข น โดยเฉพาะส าหร บกล มผ ยากไร และด อยโอกาสในส งคม ระบบหล กประก นส ขภาพแห งชาต ให ความส าค ญก บระบบบร การปฐมภ ม กล าวค อตามมาตรา 7 แห ง พระราชบ ญญ ต หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ.2545 ก าหนดให บ คคลท ได ลงทะเบ ยนแล ว (ตามมาตรา 6) ใช ส ทธ ร บบร การสาธารณส ข ได จากหน วยบร การประจ าของตน หร อหน วยบร การปฐมภ ม ในเคร อข ายหน วยบร การท เก ยวข อง และก าหนดเกณฑ ข นทะเบ ยนหน วยบร การประจ าและหน วยบร การปฐมภ ม ซ งนอกจากหน วยบร การใน ส งก ดกระทรวงสาธารณส ขแล ว ย งม สถานบร การส งก ดร ฐอ นๆ และสถานบร การภาคเอกชน เข ามาม ส วนร วมในการ ให บร การปฐมภ ม ด วย จากการด าเน นงานท ผ านมาโดยเฉพาะในระยะแรกพบว าในป 2550 หน วยบร การปฐมภ ม ไม ผ านเกณฑ ข น ทะเบ ยนจ านวนมากถ งร อยละ62.79 เน องจากข อจ าก ดด านก าล งคนและศ กยภาพของบ คลากรโดยเฉพาะหน วย บร การปฐมภ ม ส งก ดภาคร ฐซ งการจะท าให ระบบบร การปฐมภ ม ม จ านวนบ คลากรเพ มข น รวมท งได ร บการพ ฒนา ศ กยภาพอย างต อเน องภายใต ข อจ าก ดของการควบค มการเพ มอ ตราก าล งภาคร ฐโดยในป 2549เร มม การจ ด งบประมาณเพ อพ ฒนาระบบบร การปฐมภ ม เพ อพ ฒนาศ กยภาพระบบบร การปฐมภ ม สน บสน นการผล ตและ พ ฒนาก าล งคน โดยความร วมม อก บกระทรวงสาธารณส ข องค กรว ชาช พ และภาค ท เก ยวข อง ในป 2551 สปสช.เร มจ ดงบประมาณเพ อจ ายตามเกณฑ ค ณภาพบร การระด บโรงพยาบาลละระด บบร การ ปฐมภ ม เพ อเป นแรงจ งใจให หน วยบร การจ ดบร การท ค ณภาพ และในป 2552 คณะกรรมการหล กประก นส ขภาพ แห งชาต เห นถ งความส าค ญและความจ าเป นในการพ ฒนาระบบบร การปฐมภ ม จ งม มต เห นชอบจ ดสรรงบเหมาจ าย รายห วเป นงบเพ อชดเชยค าบร การเพ มเต ม(On top payment) ให แก หน วยบร การปฐมภ ม ท ม การพ ฒนาศ กยภาพ ผ านเกณฑ ท ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต ก าหนด เพ อเป นการสร างแรงจ งใจให หน วยบร การประจ า (CUP)สน บสน นการพ ฒนาศ กยภาพของหน วยบร การปฐมภ ม ในเคร อข าย และเป นการกระต นให หน วยบร การปฐม ภ ม ม การพ ฒนาศ กยภาพของตนเองอย างต อเน อง เพ อให ประชาชนเก ดความม นใจ และสามารถเข าถ งบร การท ม ค ณภาพมากข นน บว าเป นจ ดเร มต นของการใช กลไกการเง นกระต นหน วยบร การประจ าและหน วยบร การปฐมภ ม จ ดบร การปฐมภ ม ท ม ค ณภาพแก ประชาชน โดยม การก าหนดเกณฑ หร อศ กยภาพบร การปฐมภ ม หร อเร ยน ว าเกณฑ On top payment ซ งหน วยบร การจะได ร บจ ดสรรงบประมาณกรณ ท ผ านเกณฑ /ศ กยภาพ 2

3 บร การปฐมภ ม ประกอบก บช วงเวลาด งกล าว(ป 2552) กระทรวงสาธารณส ขม นโยบายยกระด บสถาน อนาม ยให เป นโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพต าบล(รพ.สต.) เพ อพ ฒนาศ กยภาพบร การปฐมภ ม ให ประชาชนสามารถเข าถ ง บร การส ขภาพและบ คลากรทางการแพทย ได อย างท วถ งมากข นด วยนโยบายท งสองด งกล าวจ งม ส วนเสร มก นและ ส งผลให บร การปฐมภ ม ม บ คลากรท จ าเป นเพ มข น ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต ให ความส าค ญก บระบบบร การปฐมภ ม อย างต อเน อง โดยก าหนดให การสร างความเข มแข งของระบบบร การโดยเฉพาะระบบบร การปฐมภ ม ท เหมาะสมในท กม ต และสอดคล องก บ บร บทของพ นท เป นย ทธศาสตร ส าค ญในย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบหล กประก นส ขภาพแห งชาต ป ท ม ท ศทางการพ ฒนาส ความย งย นโดยเน นความครอบคล มอย างถ วนหน า(Universal Coverage) ท กภาค ส วนม ส วนร วมเป นเจ าของ(Ownership) และม ท ศทางพ ฒนาท สอดคล องกลมกล นก บระบบประก นส ขภาพอ นๆ (Harmonization) เพ อให เก ดบร การสาธารณส ขท ม ค ณภาพและเป นธรรมและในช วงป ม การจ ด งบประมาณส าหร บสน บสน นการพ ฒนาระบบบร การปฐมภ ม ด งตารางท 1 ตารางท 1กรอบงบประมาณของกรอบงบประมาณของกองท นพ ฒนาระบบบร การปฐมภ ม ต งแต ป งบกองท นพ ฒนาระบบบร การปฐมภ ม (ล านบาท) ป งบประมาณ , , , , , , งบส งเสร มบร การปฐมภ ม 1, งบจ ายตามเกณฑ ศ กยภาพ บร การปฐมภ ม (On top) งบจ ายตามเกณฑ ค ณภาพบร การปฐม ภ ม (ล านบาท) หมายเหต *รวมอย ในงบส งเสร มบร การปฐมภ ม เป นเง น ล านบาท , , , ,.9 - * เกณฑ หร อศ กยภาพบร การปฐมภ ม ในช วงป ในป แรกเน นด านโครงสร าง และ ในป ต อๆ ได ม การขย บเกณฑ หร อเน นด านผลล พธ บร การปฐมภ ม มากข น และในป 2557 ม แนวค ดการ พ ฒนาและแนวทางการจ ดสรรอย างต อเน อง โดยใช แนวทาง Quality and Outcome Framwork: QOF ของประเทศอ งกฤษมาเป นแนวทาง และเร ยกงบน ว า งบจ ายตามเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม (Quality and Outcome Framwork: QOF) 3.2แนวค ดการพ ฒนาเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม (Quality and Outcome Framework : QOF) แนวค ดและหล กการท วไปในการก าหนด 3

4 โดยท วไปการก าหนดเกณฑ /ว ดค ณภาพบร การ สามารถก าหนดได ตามม ต ค ณภาพต งแต โครงสร าง (structure ) กระบวนการให บร การ (process) และผลล พธ การบร การ (outcome) รวมถ งการว ดทางด านคล น ก (clinical outcome ) และปฏ ส มพ นธ ในการให บร การ ซ งอาจการว ดในระด บประเทศ และการว ดในระด บพ นท หล กการส าค ญในการก าหนดเกณฑ /ว ดค ณภาพบร การ ม ประเด นท ควรค าน งถ งในการพ จารณา พ ฒนาและก าหนดเกณฑ /ได แก 1) การประเม นค ณภาพของบร การในเร องท ม ล าด บความส าค ญส ง 2) การท าให เก ดสารสนเทศเก ยวก บต นท น-ประส ทธ ภาพกระบวนการให บร การผลล พธ บร การหร อ โครงสร างการบร การ 3) การสะท อนถ งสมรรถนะ(technical competency ) ของผ ให บร การ หร อประสบการณ ของ ผ ร บบร การ 4) สามารถน าไปปฏ บ ต ได จร ง 5) ม แหล งข อม ลท ใช ในการค านวณเกณฑ /รวมท งการค าน งถ งต นท นในการได มาซ งข อม ล และการตรวจสอบข อม ล 6) น นเป นท ยอมร บในระด บประเทศหร อเป นในระด บพ นท ตามสภาพป ญหาและ บร บทของพ นท การต ดส นใจเล อกเคร องช ว ด จ าเป นต องประเม นแหล งข อม ลท จะใช ว ดก อน ซ งแหล งข อม ลหร อว ธ การ ได มาของข อม ลม ได หลายแหล ง ซ งการเล อกใช ข อม ลแต ละแหล งจะต องพ จารณาถ งขอด และข อจ าก ดของข อม ลใน แต ละแหล งด วย ด งน 1) ฐานข อม ลท โรงพยาบาลใช เพ อการบร หารเช น ข อม ลส ง claim, ข อม ลเพ อการพ ฒนาค ณภาพ ภายใน รพ.ข อด ค อ ม ฐานข อม ลอย แล ว และโครงสร างฐานข อม ลสามารถด งมาใช ค านวณตามค ณภาพได ถ อว าเป นแหล งข อม ลท ด ในการประเม นทางด านกระบวนการให บร การ (process )แต ม ข อส งเกตว า ผ ซ อบร การ อาจร องขอเพ มมากข น เช น ให ม การส งฐานข อม ลการเบ กจ ายยา และการตรวจทางห องปฏ บ ต การ ท งน ผ ซ อ บร การสามารถท าการตรวจสอบค ณภาพบร การได ผ านทางอ เลคโทรน กเคลม 2) ส ารวจข อม ลในกล มผ ให บร การ (เจ าหน าท รพ.)เป นว ธ ท ม เหมาะสมในการเก บข อม ลการประเม น ค ณภาพทางด านโครงสร าง (structural measure) ม ข อจ าก ดในเร องความเท ยงตรงและความน าเช อถ อของข อม ล เม อต องให หน วยบร การรายงาน (self report) และการ standardized ว ธ การเก บข อม ลการประเม น 3) ส ารวจข อม ลในกล มผ ร บบร การ (ผ ป วย)เป นว ธ ท เหมาะสมในการเก บข อม ลประสบการณ การ ได ร บบร การและหากม การพ ฒนาเคร องม อการประเม นท เท ยงตรงจะสามารถน าไปใช ได ก บหน วยบร การล กษณะ ต างๆได แต ม ข อจ าก ด การส ารวจข อม ลจากผ ป วยจะไม ได ข อม ลท ถ กต องทางด านการแพทย เก ยวการว น จฉ ยและ ร กษา 4) ตรวจสอบจากเวชระเบ ยนในโรงพยาบาลเป นแหล งข อม ลท ด กว าและเช อถ อได มากกว าฐานข อม ล เพ อการเบ กจ าย เน องจากสามารถให ข อม ลค ณภาพ ท มากกว าโดยเฉพาะในเร องผลการบร การ (outcome) และ 4

5 ต วแปรท จ าเป นในการค านวณ ปร บค าความเส ยง (Risk adjusted) ป ญหาค อม ต นท นค าใช จ ายส งมากในการ ด าเน นการในอนาคตสามารถท าได ถ าพ ฒนาให เป นelectronic medical record การก าหนดเกณฑ /ค ณภาพบร การ ของแต ละประเทศหร อแต ละหน วยงาน ม ความแตกต าง ก นข นอย ก บว ตถ ประสงค ของการด าเน นการ ซ งได กล าวรายละเอ ยดแล วในบทท 2 การว ดผลส าเร จของการจ ายตามค ณภาพข นต าผ ซ อบร การต องม ค อการเก บรวบรวมข อม ลbaseline data ในการว ดค ณภาพตามท ก าหนดโดยการว ดความเปล ยนแปลงท เก ดข นและว ดแนวโน มของการ เปล ยนแปลงรวมท งจะต องม การศ กษาผลกระทบของการจ ายเง นตามค ณภาพและผลงานบร การจ งเป นส ง ท าทายเน องจากม ความหลากหลายของผลท เสร มแรงอย างต อเน องของการด แลร กษาและค าใช จ าย แนวค ดการพ ฒนาเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม (Quality and Outcome Framework : QOF) ม ด งน ตามท ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต ได ร บอน ม ต งบเพ อจ ายเกณฑ ค ณภาพและผลงาน บร การปฐมภ ม (Quality and Outcome Framework : QOF) ในป 2557 โดยม แนวค ดในการพ ฒนา ด งน 1) เพ อส งเสร มให ประชาชนได ร บบร การสาธารณส ขท ม ค ณภาพ โดยม การว ดผลการจ ดบร การ สาธารณส ขด านต างๆ ในการด แลส ขภาพประชาชน/หร อประเด นค ณภาพบร การระด บปฐมภ ม ท เขตบร การส ขภาพ ก าหนด 2) เป นการช น าท ศทางการพ ฒนาบร การระด บปฐมภ ม อย างต อเน องของ สปสช. (ป ) 3) เพ อสร างแรงจ งใจให หน วยบร การประจ า และหน วยบร การปฐมภ ม จ ดบร การสาธารณส ขท ม ค ณภาพอย างต อเน อง โดยใช กลไกทางการเง นตามเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การเป นเคร องม อ 4) พ จารณาจากของกระทรวงสาธารณส ข สปสช. และเขตพ นท สามารถก าหนด เพ มเต มได ตามป ญหาและบร บทของพ นท 5) ใช ประโยชน และต อยอดจากฐานข อม ลท ม อย ของ กระทรวงสาธารณส ข ส าน กงาน สาธารณส ขจ งหว ด และสปสช. เช น ฐานข อม ล OP Individual ฐานข อม ลการข นทะเบ ยนหน วยบร การ และข อม ล อ นตามความจ าเป น 6) กระจายอ านาจแก เขตพ นท ในการพ ฒนาฯ และหล กเกณฑ การจ ดสรรระด บพ นท ให สอดคล องป ญหาและบร บทของพ นท รวมท ง Service Plan ของกระทรวงสาธารณส ข โดยผ านความเห นชอบจาก อปสข. 7) ม การเปร ยบเท ยบผลงานระหว างหน วยบร การในเขตเด ยวก น และสะท อนข อม ลกล บค นให หน วยบร การ เพ อการพ ฒนาและปร บปร งค ณภาพและผลงานการจ ดบร การปฐมภ ม 8) สน บสน นให เก ดกลไกการจ ดการเพ อพ ฒนาความเข มแข งของระบบบร การปฐม ตามแนวค ด Primary Care System Strengthening ของ WHO 2008และต ดตามระด บจ งหว ด 3.3 ช ดQOF 5

6 องค ประกอบQOF องค ประกอบQOF ท ใช ในการค านวณค าคะแนนเพ อจ ดสรรงบให หน วยบร การ ประกอบด วย 4ด าน ด งน ด านท 1 : ค ณภาพและผลงานการจ ดบร การสร างเสร มส ขภาพและป องก นโรค คะแนนเต ม 400 คะแนน ด านท 2: ค ณภาพและผลงานการจ ดบร การปฐมภ ม คะแนนเต ม 300 คะแนน ด านท 3:ค ณภาพและผลงานด านการพ ฒนาองค กร การเช อมโยงบร การระบบส งต อ และ การบร หารระบบ คะแนนเต ม 200 คะแนน ด านท 4 : ค ณภาพและผลงานของบร การท จ าเป นตอบสนองป ญหาส ขภาพของประชาชน ในพ นท และบร การเสร มในพ นท โดยคณะกรรมการฯระด บเขตและจ งหว ด ร วมก นพ จารณาระด บพ นท คะแนนเต ม 100 คะแนน รวมคะแนนท ง 4 ด าน เป น 1,000 คะแนน ในแต ละด าน 1-3สปสช.เขต โดยคณะกรรมการพ ฒนาบร การปฐมภ ม ระด บเขต สามารถ พ จารณาเล อกระด บพ นท ตามรายการท สปสช.ก าหนด (ข อ 3.3) เพ มเต มได ตามความเห นชอบของ อปสข แบ งเป น 2 ระด บ ด งน กลาง: เป นท ม ความส าค ญระด บประเทศ ท ท กเขตน าไปใช เหม อนก น ต วช ว ดพ นท : เป นท คณะกรรมการพ ฒนาบร การปฐมภ ม ระด บเขตเล อกตามรายการ พ นท ท ก าหนดและ/หร อก าหนดเพ มเต มตามความจ าเป น ป ญหาและบร บทของพ นท ตามความเห นชอบของ อปสข.ท งน ท เล อกตามรายการพ นท จะถ กน ามาไว ในด าน 1-3 ส าหร บท เขตก าหนด เพ มเต ม(นอกเหน อจากรายการพ นท ท ก าหนด) จะถ กน ามาไว ในด านท รายการกลาง (บ งค บค ะ) ด านท 1: ค ณภาพและผลงานการจ ดบร การสร างเสร มส ขภาพและป องก นโรค (400 คะแนน) กลาง 1.1 ร อยละหญ งต งครรภ ได ร บการฝากครรภ คร งแรกอาย ครรภ น อยกว าหร อเท าก บ 12ส ปดาห 1.2 ร อยละหญ งต งครรภ ได ร บการฝากครรภ ครบ 5 คร งตามเกณฑ 1.3 ร อยละสะสมความครอบคล มการตรวจค ดกรองมะเร งปากมดล กในสตร ป ภายใน 5 ป พ นท 1.4 ร อยละของเด กประถม 1 ได ร บการตรวจช องปาก 6

7 1.5 ร อยละของเด กน กเร ยนช นป. 6 ได ร บว คซ น dt 1.6 ร อยละของประชาชนอาย ต งแต 35 ป ข นไปได ร บการค ดกรองเบาหวาน 1.7 ร อยละของประชาชนอาย ต งแต 35 ป ข นไปได ร บการค ดกรองความด นโลห ตส ง 1.8 ร อยละของกล มเส ยงได ร บว คซ นป องก นโรคไข หว ดใหญ ด านท 2: ค ณภาพและผลงานการจ ดบร การปฐมภ ม (300 คะแนน) กลาง 2.1 ส ดส วน OP ปฐมภ ม /รพ. 2.2 อ ตราการร บเข าโรงพยาบาลจากโรคห ด 2.3 อ ตราการร บไว ร กษาในโรงพยาบาลด วยโรคเบาหวานท ม ภาวะแทรกซ อนระยะส น 2.4 อ ตราการร บไว ร กษาในโรงพยาบาลด วยโรคความด นโลห ตส งหร อภาวะแทรกซ อนของความด นโลห ตส ง พ นท 2.5 อ ตรา ผป.เบาหวานได ร บการตรวจจอประสาทตาอย างน อย 1 คร งต อป 2.6 ผ ป วยด วยโรคเร อร งท ได ร บการส งต อมาจากหน วยบร การประจ าของผ ม ส ทธ ให มาร บบร การท หน วย บร การปฐมภ ม ได ร บการด แลด านเภส ชกรรมอย างต อเน อง (continuity of pharmaceutical care) (เสนอใช ว ดป 2558) ด านท 3: ค ณภาพและผลงานด านการพ ฒนาองค กรการเช อมโยงบร การ ระบบส งต อ และการบร หารระบบ (200 คะแนน) กลาง 3.1 ร อยละประชาชนม หมอใกล บ านใกล ใจด แล 3.2 ร อยละหน วยบร การปฐมภ ม ผ านเกณฑ ข นทะเบ ยน พ นท 3.3.ม การจ ดระบบสน บสน นการจ ดบร การปฐมภ ม ท ม ค ณภาพประกอบด วย ระบบยาและเวชภ ณฑ IC Lab ระบบ ข อม ลระบบการให ค าปร กษา 3.4.ร อยละหน วยบร การปฐมภ ม ท ม พยาบาลเวชปฎ บ ต ท วไป (NP) ปฎ บ ต งานประจ าอย างน อยแห งละ 1 คน ด านท 4 : ค ณภาพและผลงานของบร การท จ าเป นตอบสนองป ญหาส ขภาพของประชาชน ในพ นท และบร การ เสร มในพ นท โดยคณะกรรมการฯระด บเขตและจ งหว ด ร วมก นพ จารณาระด บพ นท คะแนนเต ม 100 คะแนน พ นท 4.1 ประชาชนกล มเส ยงได ร บการค ดกรองมะเร งท อน าด (ร อยละ 80) 4.2 ผ ท ได ร บการค ดกรองมะเร งท อน าด และม ผลผ ดปกต ได ร บการร กษาต อ (ร อยละ 100) แนวทางการพ จารณาเล อก QOF 1) เป นนโยบาย /ช ท ศการพ ฒนาระบบบร การปฐมภ ม ของประเทศ หร อพ นท 2) สอดคล องก บของ กระทรวงสาธารณส ข และ สปสช. 7

8 3) ม ระบบฐานข อม ลรองร บ ไม เป นภาระก บหน วยบร การ /หน วยท เก ยวข องในการจ ดการข อม ล เช น OP/PP ind., IP, ฐานข นทะเบ ยนหน วยบร การ 4) ข อม ลม ความน าเช อถ อได 5) เป นท ม ค ณสมบ ต ท ด (Specific,Measurable, Achievable,Realistic andtimely) และ สามารถสะท อนค ณภาพและผลงานบร การระด บปฐมภ ม แนวทางการจ ดการว ดผลงานตาม QOF 1) ใช Template ท สอดคล องและเป นมาตรฐานเด ยวก น เช น Template 8 flag shift /service plan ของกระทรวงสาธารณส ขTemplate ตามแผนย ทธศาสตร สปสช./TRISเป น ต น 2) ก าหนดช วงค าคะแนน อ งเกณฑ กรณ ท เป นท เป นนโยบายของกระทรวงสาธารณส ข หร อ สปสช. อ งกล ม กรณ ท เป นท ไม ได ม การก าหนดเกณฑ /ค าเป าหมายระด บประเทศ เช น แบ ง คะแนนออกเป น 4 กล ม ตาม Quintile เป นต น 3) ใช ข อม ลท ม ในระบบของกสธ. และสปสช.เป นหล ก เช น OP/PP Ind. (21 แฟ ม),IP e-claim 4) ใช ผลงานบร การ 4 ไตรมาส ค อไตรมาส 3 และ 4 ป 2556 และไตรมาส 1 และ 2 ป 2557ยกเว น บางท ม ข อจ าก ดอาจพ จารณาตามความจ าเป นของแต ละ แนวทางการค านวณงบQOF.1 น าข อม ลผลงานบร การของหน วยบร การประจ ามาจ ดเร ยงตามท ก าหนดโดยจ ดเร ยงล าด บข อม ล จ ดกล ม เป น 5 กล ม โดยให ค าคะแนน1 5 คะแนน.2 น าค าของคะแนน ท ได ในแต ละ มารวมเป นคะแนนรวมรายหน วยบร การ.3 น าค าของคะแนนรวมรายหน วยบร การ มารวมเป นภาพรวมของเขต 4 น าค าของคะแนนภาพรวมของเขต มาหาค าเฉล ยงบประมาณต อ 1 หน วยคะแนน(Point) ภายใต งบประมาณรวมของเขต จะได อ ตราบาท ต อ 1 หน วยคะแนน (Point).5 ค ดงบประมาณจ ดสรรแต ละหน วยบร การ โดยใช ผลรวมคะแนนรายหน วยบร การ (จ านวน Point รายหน วยบร การ) ค ณด วย อ ตราบาท ต อ 1 หน วยคะแนน (Point)ค ณด วยจ านวนประชากรท หน วยบร การน นร บผ ดชอบ 8

9 Template กลาง 1.1 ร อยละของหญ งต งครรภ ได ร บการฝากครรภ คร งแรกก อน 12 ส ปดาห ว ตถ ประสงค เพ อประเม นค ณภาพการด แลหญ งต งครรภ คนไทยท กส ทธ ประก นส ขภาพ ค าน ยาม หญ งม ครรภ ท กส ทธ ประก นส ขภาพท ฝากครรภ คร งแรกโดยอาย ครรภ ต องไม เก น 12 ส ปดาห เกณฑ เป าหมาย ไม น อยกว าร อยละ 60 ประชากร หญ งต งครรภ ท ร บบร การฝากครรภ คร งแรกภายในป ท หน วยบร การท กส ทธ ประก นส ขภาพ ว ธ การจ ดเก บ ข อม ล บ นท กข อม ลในโปรแกรมของหน วยบร การ(โดยหน วยบร การต องลงข อม ลการร บบร การ ของประชาชนในเขตร บผ ดชอบท ไปร บบร การจากหน วยบร การอ น(โดยส ารวจ และใช ข อม ลจากสม ดส ชมพ ) แหล งข อม ล ฐานข อม ล OP/PP แฟ ม ANC (อาย ครรภ ด ท field GA) รายการข อม ล 1 A=จ านวนหญ งม ครรภ ท กรายในหน วยบร การท มาฝากครรภ คร งแรกโดยอาย ครรภ ไม เก น 12 ส ปดาห (น บเฉพาะการฝากครรภ คร งแรกของการต งครรภ คร งน น ใช ข อม ลระหว าง 1 เมษายน ม นาคม 2557 ) รายการข อม ล 2 B=จ านวนหญ งม ครรภ ท กรายท มาร บบร การฝากครรภ คร งแรก ในหน วยบร การท งหมด ในช วง ระหว าง 1 เมษายน ม นาคม 2557 (น บเฉพาะการฝากครรภ คร งแรก ของการต งครรภ คร งน นภายในป งบประมาณ) ส ตรการค านวณ (A/B) x 100 ระยะเวลา ป ละ 1 คร ง ผ ให ข อม ลทาง กรมอนาม ย ผ ประสานการ นางสาวสาหร าย เร องเดช งาน Baseline ไตรมาส 2 ป OPPP Indiv 2_2556= 47%, NSO survey 2552 =71.3% ระยะเวลา 1 เมษายน ม นาคม 2557 ประเม น การก าหนดช วง < 50.00% =1 คะแนน ค าคะแนน % = 2 คะแนน % = 3 คะแนน (ไม น อยกว าร อยละ 60) % = 4 คะแนน >=80 = 5 คะแนน 9

10 1.2 ร อยละของหญ งต งครรภ ได ร บการฝากครรภ ครบ 5 คร งตามเกณฑ ว ตถ ประสงค เพ อประเม นค ณภาพการด แลหญ งต งครรภ คนไทยท กส ทธ ประก นส ขภาพ ค าน ยาม หญ งต งครรรภ ท กส ทธ ประก นส ขภาพได ร บการฝากครรภ ครบ 5 คร งตามเกณฑ หมายถ ง หญ งต งครรภ ท ม ประว ต มาฝากครรภ ตามน ด จ านวน 5 คร งตามระยะเวลาด งน ช วงท 1 ก อนอาย ครรภ ภายใน 12 ส ปดาห ช วงท 2 เม ออาย ครรภ 18 ส ปดาห (บวก/ลบ ได 2 ส ปดาห ) ช วงท 3 เม อาย ครรภ 26 ส ปดาห (บวก/ลบ ได 2 ส ปดาห ) ช วงท 4 เม ออาย ครรภ 32 ส ปดาห (บวก/ลบ ได 2 ส ปดาห ) ช วงท 5 เม ออาย ครรภ 38 ส ปดาห (บวก/ลบ ได 2 ส ปดาห ) เกณฑ เป าหมาย ไม น อยกว าร อยละ 90 ประชากร หญ งในเขตร บผ ดชอบท คลอดบ ตรแล วในหน วยบร การท กส ทธ ประก นส ขภาพ ว ธ การจ ดเก บ ข อม ล บ นท กข อม ลในโปรแกรมของหน วยบร การ(โดยหน วยบร การต องลงข อม ลการร บบร การของ ประชาชนในเขตร บผ ดชอบท ไปร บบร การจากหน วยบร การอ น(โดยส ารวจ และใช ข อม ลจาก สม ดส ชมพ ) แหล งข อม ล ฐานข อม ล OP/PP จากแฟ ม MCH และ ANC (อาย ครรภ ด ท field GA) รายการข อม ล 1 A=จ านวนหญ งคลอดท กส ทธ ระหว าง 1 ต ลาคม ม นาคม 2557 ท ม ประว ต ได ร บการด แลก อนคลอดครบท ง 5 คร งตามเกณฑ (น าหญ งคลอดในแฟ ม MCH มาหา ประว ต การด แลก อนคลอดใน แฟ ม ANC) รายการข อม ล 2 B=จ านวนหญ งคลอดบ ตรแล วท กส ทธ ในเขตร บผ ดชอบระหว าง 1 ต ลาคม ม นาคม 2557 (จากแฟ ม MCH) ส ตรการค านวณ (A/B) x 100 ระยะเวลา ป ละ 1 คร ง ผ ให ข อม ลทาง กรมอนาม ย ผ ประสานการ นางสาวสาหร าย เร องเดช งาน Baseline NSO survey 2552: ANC 4 คร งโดยไม ก าหนดเกณฑ ช วงอาย ครรภ =79.6% ระยะเวลา ใช ข อม ล 2 ไตรมาส จาก 1 ต ลาคม ม นาคม 2557 ประเม น การก าหนดช วง ต ากว า 50.00% = 1 คะแนน ค าคะแนน % = 2 คะแนน % = 3 คะแนน % = 4 คะแนน (เกณฑ เป าหมาย ไม น อยกว าร อยละ 90) >=90.00 % = 5 คะแนน 10

11 1.3 ร อยละของสตร ป ท กส ทธ ได ร บการตรวจค ดมะเร งปากมดล กสะสมถ งป 2557 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความครอบคล ม/การเข าถ งบร การตรวจค ดกรองมะเร งปากมดล ก ค าน ยาม หมายถ ง สตร ส ญชาต ไทยท กส ทธ ท ม อาย ป ในป พ.ศ (เก ดในป พ.ศ ) ในเขตร บผ ดชอบ การตรวจปากมดล กหมายถ งการตรวจท งโดยว ธ Pap Smear และ VIA - Pap Smear หมายถ ง การตรวจโดยการเก บหร อป ายเอาเซลล จากปากมดล กไปป ายลงบนแผ น สไลด ท าการย อมส และอ านผล โดยบ คลากรเซลล ว ทยา - VIA (Visual Inspection with Acetic acid) หมายถ ง ว ธ ค ดกรองมะเร งปากมดล กโดยใช น าส มสายช ชน ดเจ อจางป ายท บร เวณปากมดล กท งไว 1 นาท น าส มสายช จะไปท าปฏ ก ร ยาก บ เน อเย อท ผ ดปกต ของปากมดล กให เห นเป นฝ าขาวขอบเขตช ดเจนและต าแหน งแน นอน สามารถ มองเห นด วยตาเปล า ซ งไม ได หมายความว าเป นมะเร งแต ถ าปล อยไว ไม ได ร บการร กษาอาจ กลายเป นมะเร งได ซ งเหมาะส าหร บในการค ดกรองส าหร บสตร อาย 30-45ป เกณฑ เป าหมาย ไม น อยกว าร อยละ 80 ประชากร สตร อาย ป แหล งข อม ล สปสช. รายการข อม ล 1 ใช ฐานข อม ลจาก Pap Registry (หน วยบร การต องส ารวจข อม ลประชากรในเขตร บผ ดชอบท ไปร บบร การท หน วยบร การอ นและลงบ นท กการร บบร การจากนอกพ นท ด วย) รายการข อม ล 2 A= จ านวนสตร อาย ป ท กส ทธ ได ร บการตรวจมะเร งปากมดล กรายใหม สะสมต งแต ป ม นาคม 2557 ส ตรการค านวณ B =จ านวนสตร อาย ป ท กส ทธ ในเขตร บผ ดชอบ(กรณ SSS และ CSMBS น บตาม Hcodeท ให บร การ) ระยะเวลา (A/B) X 100 ผ ให ข อม ลทาง ป ละ 1 คร ง ผ ประสานการ กรมการแพทย งาน Baseline นางสาวสาหร าย เร องเดช ระยะเวลา NSO survey 2552 = 62%, Pap Registry ในรอบ 5 ป =30% ประเม น การก าหนดช วง 1 ต ลาคม ม นาคม 2557 ค าคะแนน <30.00% = 1 คะแนน % = 2 คะแนน % = 3 คะแนน % = 4 คะแนน >=90 % = 5 คะแนน 11

12 ช อ 2.1 ส ดส วนการใช บร การท หน วยบร การปฐมภ ม ต อการใช บร การท โรงพยาบาล ว ตถ ประสงค - เพ อกระต นการพ ฒนาค ณภาพบร การของหน วยบร การปฐมภ ม เพ อให ประชาชนใช บร การ ปฐมภ ม เป นท แรก - เป นท สะท อนภาพรวมความเช อม นต อหน วยบร การปฐมภ ม ของประชาชนในเขต ร บผ ดชอบ - เป นท ถ กน ามาใช อย างต อเน อง ซ งในป 2558 ม แผนท จะม การว ดผลในบางรายโรค ท สามารถด แลได ในระด บบร การปฐมภ ม (ACSC) ค าน ยาม จ านวนผ ม ส ทธ UC ในเขตร บผ ดชอบท ไปใช บร การท หน วยบร การปฐมภ ม เท ยบก บจ านวนผ ม ส ทธ UC ในเขตร บผ ดชอบท ไปใช บร การท โรงพยาบาล เกณฑ เป าหมาย ไม น อยกว า 1.36 ประชากร ผ ม ส ทธ UC ในเขตร บผ ดชอบท ไปใช บร การท หน วยบร การปฐมภ ม ว ธ การจ ดเก บ จากการรายงานของหน วยบร การผ านระบบ OP/PP Individual data ข อม ล แหล งข อม ล จากฐานข อม ล OP/PP Individual data รายการข อม ล 1 A=จ านวนคร งผ ม ส ทธ UC ในเขตร บผ ดชอบ ท ใช บร การท หน วยบร การปฐมภ ม ระหว าง 1 เมษายน ม นาคม 2557 รายการข อม ล 2 B=จ านวนคร งผ ม ส ทธ UC ในเขตร บผ ดชอบ ท ใช บร การผ ป วยนอกท โรงพยาบาล ระหว าง 1 เมษายน ม นาคม 2557 ส ตรการค านวณ ระยะเวลา ผ ให ข อม ลทาง ผ ประสานการงาน A/B ป ละ 1 คร ง แผนงานสน บสน นระบบบร การปฐมภ ม /ส าน กบร หารการจ ดสรรฯ/ส าน กIT นส.ว ชยาค าแฝง Baseline ผลงานระด บประเทศป 2555 =

13 การก าหนดช วงค า คะแนน ส ดส วน< 1.01 = 1 คะแนน ส ดส วน = 2 คะแนน ส ดส วน = 3 คะแนน ส ดส วน = 4 คะแนน ส ดส วน>2.04 = 5 คะแนน ช อ 2.2 อ ตราการร บไว ร กษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด วยโรคห ดส ทธ UC ว ตถ ประสงค เพ อค ณภาพการด แลผ ป วยโรคห ด ส ทธ UC ค าน ยาม จ านวนคร งของผ ป วยโรคห ด ส ทธ UC ท ร บไว ร กษาในโรงพยาบาลต อผ ป วยโรคห ด ส ทธ UC ในเขตพ นท ร บผ ดชอบของหน วยบร การประจ า (Hmain) เกณฑ เป าหมาย - ประชากร จ านวนผ ป วยโรคห ด ส ทธ UC ว ธ การจ ดเก บ ข อม ล หน วยบร การบ นท กข อม ลการให บร การผ ป วยใน/ผ ป วยนอกกรณ อ บ ต เหต ฉ กเฉ น (OPAE) ผ าน โปรแกรม eclaimและข อม ลผ ป วยนอกผ านระบบ OP/PP แหล งข อม ล ฐานข อม ล IP eclaim, OP/PP, OPAE ของ สปสช. รายการข อม ล 1 A : จ านวนคร งท ผ ป วยโรคห ด ส ทธ UC เข าร กษาในโรงพยาบาลด วยโรคหล กเป นโรคห ด รายการข อม ล 2 B : จ านวนผ ป วยโรคห ดส ทธ UC ท อย ในความด แลของหน วยบร การประจ า (Hmain) ส ตรการค านวณ ระยะเวลา ผ ให ข อม ลทาง ผ ประสานการ งาน การก าหนดช วง ค าคะแนน (A/B) x 100 รายป (ไตรมาส 3,4 ของป ท ผ านมาและ 1,2 ของภายในป ) แผนงานโรคเร อร งฯ ส ร กร ข นศร /ส ข ตา สละ ค านวณ มาแบ งออกเป น 5 กล ม (Quintile 1-4) กล มละ 20 % โดยในแต ละกล ม จ ดเร ยงค าตามล าด บจากค าต าส ดไปถ งค าส งส ดภายในแต ละเขต แล วน ามาก าหนดเป น ค าคะแนน 1-5 ต วอย างเช น เขต A ค านวณ Q1= 9.14,Q2=13.65,Q3=18.41,Q4=

14 ก าหนดค าคะแนนเป นด งน >=40.19 = = = = 4 <= 9.13 = 5 ช อ 2.3 อ ตราการร บไว ร กษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด วยโรคเบาหวานท ม ภาวะแทรกซ อนระยะส นส ทธ UC ว ตถ ประสงค เพ อค ณภาพการด แลผ ป วยเบาหวานส ทธ UC ค าน ยาม จ านวนคร งของผ ป วยโรคเบาหวานท ม ภาวะแทรกซ อนระยะส น Ketoacidosis, Hyperosmolarity, Hypoglycemia, Coma) ส ทธ UC ท ร บไว ร กษาในโรงพยาบาล ต อ ผ ป วยเบาหวานส ทธ UC ในเขตพ นท ร บผ ดชอบของหน วยบร การประจ า (Hmain) เกณฑ เป าหมาย - ประชากร จ านวนผ ป วยโรคเบาหวานส ทธ UC ว ธ การจ ดเก บ หน วยบร การบ นท กข อม ลการให บร การผ ป วยใน/ผ ป วยนอกกรณ อ บ ต เหต ฉ กเฉ น (OPAE) ข อม ล ผ านโปรแกรม eclaimและข อม ลผ ป วยนอกผ านระบบ OP/PP แหล งข อม ล ฐานข อม ล IP eclaim, OP/PP, OPAE ของ สปสช. รายการข อม ล 1 A : จ านวนคร งท ผ ป วยเบาหวานส ทธ UC เข าร กษาในโรงพยาบาลด วยโรคหล กเป น โรคเบาหวานท ม ภาวะแทรกซ อนระยะส น ส ทธ UC, and [pdx=(e100-e101 or E110-E111 or E120-E121 or E130-E131 or E140-E141)] OR [(pdx = E160 or E162) and (sdx = E10-E14)] OR [(pdx = E160) and (sdx=y423)] OR [(pdx = E10-E14) and (sdx = E160 or E162)] รายการข อม ล 2 B : จ านวนผ ป วยเบาหวานส ทธ UC ท อย ในความด แลของหน วยบร การประจ า (Hmain) ส ตรการค านวณ (A/B) x 100 ระยะเวลา รายป (ไตรมาส 3,4 ของป ท ผ านมาและ 1,2 ของภายในป ) ผ ให ข อม ลทาง แผนงานโรคเร อร งฯ ผ ประสานการ ส ร กร ข นศร /ส ข ตา สละ 14

15 งาน การก าหนดช วง ค าคะแนน ค านวณ มาแบ งออกเป น 5 กล ม (Quintile 1-4) กล มละ 20 % โดยในแต ละกล ม จ ดเร ยงค าตามล าด บจากค าต าส ดไปถ งค าส งส ดภายในแต ละเขต แล วน ามาก าหนดเป น ค าคะแนน 1-5 ต วอย างเช น เขต A ค านวณ Q1= 9.14,Q2=13.65,Q3=18.41,Q4=40.20 ก าหนดค าคะแนนเป นด งน >=40.19 = = = = 4 <= 9.13 = 5 ช อ 2.4 อ ตราการร บไว ร กษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด วยโรคความด นโลห ตส ง หร อภาวะแทรกซ อนของความด นโลห ตส ง ส ทธ UC ว ตถ ประสงค เพ อค ณภาพการด แลผ ป วยความด นโลห ตส ง ค าน ยาม จ านวนคร งของผ ป วยโรคความด นโลห ตส งหร อภาวะแทรกซ อนของความด นโลห ตส งส ทธ UC ท ร บไว ร กษาในโรงพยาบาล ต อผ ป วยความด นโลห ตส งในเขตพ นท ร บผ ดชอบของหน วย บร การประจ า (Hmain) เกณฑ เป าหมาย - ประชากร จ านวนผ ป วยโรคความด นโลห ตส งส ทธ UC ว ธ การจ ดเก บข อม ล หน วยบร การบ นท กข อม ลการให บร การผ ป วยใน/ผ ป วยนอกกรณ อ บ ต เหต ฉ กเฉ น (OPAE) ผ านโปรแกรม eclaimและข อม ลผ ป วยนอกผ านระบบ OP/PP แหล งข อม ล ฐานข อม ล IP eclaim, OP/PP, OPAE ของ สปสช. รายการข อม ล 1 A : จ านวนคร งท ผ ป วยความด นโลห ตส งส ทธ UC เข าร กษาในโรงพยาบาลด วยโรคหล กเป นโรค ความด นโลห ตส งหร อภาวะแทรกซ อนของความด นโลห ตส งประกอบด วย 1. ความด นโลห ตส งหร อ ภาวะแทรกซ อนของความด นโลห ตส ง 2. โรคหลอดเล อดสมอง (Stroke ) ชน ด Haemorrhargและ ม โรคร วมเป นความด นโลห ตส งหร อภาวะแทรกซ อนของความด นโลห ตส งและโรคร วมไม ใช อ บ ต เหต 3. Hypertensive retinopathy (H35.0) และม โรคร วมเป นความด นโลห ตส งหร อ ภาวะแทรกซ อนของความด นโลห ตส ง, [(pdx = I10-I15, I674) OR (pdx= I60-I62 and (sdx= I10-I15, I674 and sdx S00-T99)) OR (pdx =H350 and (sdx = I10-I15 or I674)] รายการข อม ล 2 B: จ านวนผ ป วยโรคความด นโลห ตส งส ทธ UC ท อย ในความด แลของหน วยบร การประจ า (Hmain) 15

16 ส ตรการค านวณ ระยะเวลา ผ ให ข อม ลทาง ผ ประสานการงาน การก าหนดช วงค า คะแนน (A/B) X 100 รายป (ไตรมาส 3,4 ของป ท ผ านมาและ 1,2 ของภายในป ) แผนงานโรคเร อร งฯ ส ร กร ข นศร /ส ข ตาสละ ค านวณ มาแบ งออกเป น 5 กล ม (Quintile 1-4) กล มละ 20 % โดยในแต ละกล ม จ ดเร ยงค าตามล าด บจากค าต าส ดไปถ งค าส งส ดภายในแต ละเขต แล วน ามาก าหนด เป นค าคะแนน 1-5 ต วอย างเช น เขต A ค านวณ Q1= 9.14,Q2=13.65,Q3=18.41,Q4=40.20 ก าหนดค าคะแนนเป นด งน >=40.19 = = = = 4 <= 9.13 = 5 ช อ 3.1 ร อยละประชาชนม หมอใกล บ านใกล ใจด แล ท มา/ความส าค ญ ของ ค าน ยาม - เพ อกระต นให หน วยบร การประจ าจ ดหาบ คลากร/จ ดระบบสน บสน นให หน วยบร การ ปฐมภ ม ในเคร อข ายม บ คลากรท จ าเป นครบตามเกณฑ ข นทะเบ ยนหน วยบร การปฐมภ ม ใน การท าหน าท เป นหมอประจ าครอบคร วใกล บ านใกล ใจประชาชน - น เป นท สอดคล องก บนโยบายหมอประจ าครอบคร วของกระทรวง สาธารณส ข ประชาชนม หมอใกล บ านใกล ใจด แลพ จารณาจากจ านวนประชากรของหน วยบร การปฐม ภ ม ท ม จ านวนบ คลากรตามเกณฑ การข นทะเบ ยนหน วยบร การปฐมภ ม โดย 1) ผ านเกณฑ หร อผ านเกณฑ แบบม เง อนไข ตามหมวด 3.1(แพทย ) และ 2) ผ านเกณฑ หมวด 3.2 (พยาบาล), 3.3 (บ คลากรอ น ว ฒ ปร ญญาตร ), 3.4 (บ คลากรอ น ว ฒ ไม ต ากว าอน ปร ญญา) เกณฑ เป าหมาย ไม น อยกว าร อยละ 70 ประชากร ประชาชนส ทธ UC ในเขตร บผ ดชอบของหน วยบร การปฐมภ ม ว ธ การจ ดเก บข อม ล จากรายงานการตรวจประเม นเพ อข นทะเบ ยนหน วยบร การในระบบ Data Center แหล งข อม ล ต วต งจากผลการตรวจประเม นเพ อข นทะเบ ยนหน วยบร การ Data Center ต วหาร จากฐานข อม ลทะเบ ยนประชากร สปสช. 16

17 รายการข อม ล 1 A=จ านวนประชาชนส ทธ UC ในความร บผ ดชอบของหน วยบร การปฐมภ ม ท ม บ คลากร ตามเกณฑ ข นทะเบ ยนฯ รายการข อม ล 2 B=จ านวนประชาชนส ทธ UC ท งหมดของหน วยบร การประจ า ส ตรการค านวณ ระยะเวลา ผ ให ข อม ลทาง ผ ประสานการงาน (A/B) x 100 ป ละ 1 คร ง (การตรวจประเม นเพ อข นทะเบ ยน ระหว าง 1 เมย กย.56) แผนงานสน บสน นระบบบร การปฐมภ ม /ส าน กบร หารงานทะเบ ยน นส.ว ชยาค าแฝง Baseline หน วยบร การปฐมภ ม ท ม บ คลากรผ านเกณฑ ข นทะเบ ยนฯร อยละ การก าหนดช วงค า คะแนน <= ร อยละ59.00 = 1 คะแนน ร อยละ = 2 คะแนน ร อยละ = 3 คะแนน ร อยละ = 4 คะแนน >= ร อยละ = 5 คะแนน ช อ 3.2 ร อยละหน วยบร การปฐมภ ม ผ านเกณฑ ข นทะเบ ยน ท มา/ความส าค ญ ของ - เพ อกระต นให หน วยบร การประจ าจ ดระบบสน บสน นให หน วยบร การปฐมภ ม ม ศ กยภาพ ข ดความสามารถในการจ ดบร การบ คลากร ระบบค ณภาพ ระบบส งต อและเช อมต อบร การ ตามเกณฑ ข นทะเบ ยนหน วยบร การปฐมภ ม ค าน ยาม จ านวนหน วยบร การปฐมภ ม ท ผ านเกณฑ ข นทะเบ ยนหน วยบร การแบบไม ม เง อนไขเท ยบก บ จ านวนหน วยบร การปฐมภ ม ท ได ร บการตรวจประเม นท งหมดของหน วยบร การประจ า เกณฑ เป าหมาย ไม น อยกว าร อยละ 30 ประชากร หน วยบร การปฐมภ ม ผ านเกณฑ ข นทะเบ ยนแบบไม ม เง อนไข ว ธ การจ ดเก บข อม ล จากรายงานการตรวจประเม นเพ อข นทะเบ ยนหน วยบร การในระบบ Data Center แหล งข อม ล จากผลการตรวจประเม นเพ อข นทะเบ ยนหน วยบร การ Data Center รายการข อม ล 1 A=จ านวนหน วยบร การปฐมภ ม ท ผ านเกณฑ ข นทะเบ ยนหน วยบร การแบบไม ม เง อนไข 17

18 รายการข อม ล 2 B=จ านวนหน วยบร การปฐมภ ม ท ได ร บการตรวจประเม นท งหมดของหน วยบร การประจ า ส ตรการค านวณ ระยะเวลา ผ ให ข อม ลทาง ผ ประสานการงาน การก าหนดช วงค า คะแนน (A/B) x 100 ป ละ 1 คร ง (การตรวจประเม นเพ อข นทะเบ ยน ระหว าง 1 เมย กย.56) แผนงานสน บสน นระบบบร การปฐมภ ม /ส าน กบร หารงานทะเบ ยน นส.ว ชยาค าแฝง <=ร อยละ 9.99 = 1 คะแนน ร อยละ = 2 คะแนน ร อยละ = 3 คะแนน ร อยละ = 4 คะแนน >= ร อยละ = 5 คะแนน 18

19 Template พ นท ร อยละของเด กป. 1 ได ร บการตรวจช องปาก ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความครอบคล มการได ร บการตรวจช องปากในเด ก ป. 1ท กส ทธ ประก นส ขภาพ ค าน ยาม การตรวจช องปาก หมายถ ง เด กอาย 6 ป ได ร บการตรวจฟ นและความสะอาดของฟ นท งปาก โดยท นตบ คลากรหร อเจ าหน าท สาธารณส ข เกณฑ เป าหมาย ได ร บการตรวจช องปาก ไม น อยกว าร อยละ 85 ประชากร เด กน กเร ยนช น ป.1 ป การศ กษา 2556 ในโรงเร ยนท ต งอย ในเขตร บผ ดชอบของหน วยบร การ ว ธ การจ ดเก บ โปรแกรมย มสดใส ข อม ล แหล งข อม ล ฐานข อม ลจาก โปรแกรมย มสดใส รายการข อม ล 1 A=จ านวนเด ก ป. 1 ในเขตร บผ ดชอบท ได ร บการตรวจช องปากในช วงเวลาประเม น รายการข อม ล 2 B=จ านวนเด ก ป. 1 ท งหมดในเขตพ นท ร บผ ดชอบในช วงเวลาเด ยวก น ส ตรการค านวณ ระยะเวลา ผ ให ข อม ลทาง ผ ประสานการ งาน (A/B) x 100 ป ละ 1 คร ง กรมอนาม ย โทรศ พท นางศศ ธรไชยส ทธ พร 19

20 ร อยละของเด กน กเร ยนช นป. 6 ได ร บว คซ น dt ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความครอบคล มการได ร บว คซ น DTP5ในเด กอาย 5 ป ท กส ทธ ประก นส ขภาพ ค าน ยาม เด กน กเร ยนช น ป.6 ป การศ กษา 2555 ท ได ร บว คซ นdT เกณฑ เป าหมาย ไม น อยกว าร อยละ 95 ประชากร เด กน กเร ยนช น ป.6 ป การศ กษา 2556 ในโรงเร ยนท ต งอย ในเขตร บผ ดชอบของหน วยบร การ ว ธ การจ ดเก บ บ นท กข อม ลในโปรแกรมของหน วยบร การ ((โดยหน วยบร การต องลงข อม ลการร บบร การของ ข อม ล น กเร ยนในเขตร บผ ดชอบหล งจากไปให บร การด วย) แหล งข อม ล ฐานข อม ล OP/PP (field VCCTYPE ) รายการข อม ล 1 A = เด กน กเร ยนช น ป. 6 ป การศ กษา 2555 ในโรงเร ยนท ต งอย ในเขตร บผ ดชอบของหน วย บร การท ได ร บ dt รายการข อม ล 2 B = เด กน กเร ยนช น ป. 6 ป การศ กษา 2555 ท งหมดในโรงเร ยนท ต งอย ในเขตร บผ ดชอบของ หน วยบร การ ส ตรการค านวณ (A/B) X100 ระยะเวลา ป ละ 1 คร ง ผ ให ข อม ลทาง กรมควบค มโรค ผ ประสานการ นางสาวสาหร าย เร องเดช งาน 20

21 1. ร อยละประชาชนอาย ป ได ร บการค ดกรองเบาหวาน 2. ร อยละประชาชนอาย ป ได ร บการค ดกรองความด นโลห ต ว ตถ ประสงค 1. เพ อประเม นความครอบคล มการได ร บค ดกรองเบาหวานในประชาชน ป ท กส ทธ ประก นส ขภาพ 2. เพ อประเม นความครอบคล มการได ร บค ดกรองความด นโลห ตในประชาชน ป ท กส ทธ ประก นส ขภาพ ค าน ยาม หล กเกณฑ การค ดกรองเบาหวาน/ความด นโลห ตส งส าหร บกล มอาย ป การค ดกรองเบาหวานด วยวาจา และตรวจน าตาลในเล อด(Fasting plasma glucose หร อ Fasting capillary glucose) เม อม ความเส ยงต งแต 1 ข อข นไปต องได ร บการตรวจเล อด เกณฑ การค ดกรองม 6 ข อ ด งน 1 ม ภาวะน าหน กเก นและอ วน (รอบเอว 90 ซม. ในผ ชาย หร อ 80 ซม.ในผ หญ งและ/หร อด ชน มวล กาย 25 กก./ม.2) 2 ม ประว ต พ อ แม พ น อง เป นโรคเบาหวาน 3 ม ความด นโลห ตส ง (BP > 140/90 มม.ปรอท)หร อม ประว ต เป นโรคความด นโลห ตส งหร อร บประทาน ยาควบค มความด นโลห ตส ง 4 ม ประว ต ไขม นในเล อดผ ดปกต (ไตรกล เซอร ไรด 250 มก./ดลและ/หร อ เอส ด แอล คลอเลสเตอรอล < 35 มก./ดล. 5 ประว ต ม น าตาลในเล อดส ง (ระด บน าตาลในเล อดหล งอดอาหาร (FPG/FCG) = มก./ดล. หร อระด บน าตาลในเล อดหล งด มน าตาลกล โคส 2 ช วโมง(OGTT) = มก./ดล.) 6 ประว ต เป นเบาหวานขณะต งครรภ หร อเคยคลอดบ ตรท ม น าหน กแรกคลอดมากกว า 4 ก โลกร มการค ด กรองความด นโลห ตส ง หมายถ ง การตรวจค ดกรองความด นโลห ตตามมาตรฐานหล งการค ดกรอง เบาหวาน/ความด นโลห ตแจ งผลโอกาสเส ยง และแนวทางการปฏ บ ต ตนตามสถานะความเส ยง เกณฑ เป าหมาย ไม น อยกว าร อยละ 90 ประชากร ประชาชนไทยอาย ป ในพ นท ร บผ ดชอบ ว ธ การจ ดเก บ ข อม ล บ นท กข อม ลในโปรแกรมของหน วยบร การ (โดยหน วยบร การต องลงข อม ลการร บบร การของ ประชาชนในเขตร บผ ดชอบท ไปร บบร การจากหน วยบร การอ นด วย) แหล งข อม ล ฐานข อม ล OP/PP จาก แฟ ม NCDSCREEN (การค ดกรองDM ใช field BSLEVEL,การค ดกรอง ความด นโลหต ใช field BPH_2&BPL_2 ) รายการข อม ล 1 A1= จ านวนประชาชนไทยอาย ป ได ร บการค ดกรอง DM/HT ตามมาตรฐาน ในช วง ระยะเวลาท ก าหนด รายการข อม ล 2 B1= จ านวนประชาชนไทยอาย ป ท งหมดในเขตพ นท ร บผ ดชอบของหน วยบร การ ในช วง ระยะเวลาเด ยวก น ส ตรการค านวณ A/B X 100 ระยะเวลา ป ละ 1 คร ง ผ ให ข อม ลทาง กรมควบค มโรค 21

ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558

ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณส ข (ฉบ บปร บปร ง ว นท 30 ก นยายน 2557) ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ประจาป

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12

สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12 สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12 9 1 การพ ฒนาส ขภาพ ตามกล มว ย 2 การพ ฒนาระบบและ จ ดระบบบร การฯ

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง

ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง คณะอน กรรมการพ ฒนาและร บรองหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง สภาการพยาบาล 8 เมษายน 2552 ก ค าน า ในป จจ บ นน ป ญหาส ขภาพของประชาชนไทย ม ความซ บซ อนมากข น ต องอาศ ยความก

More information

แผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพ จ งหว ดจ นทบ ร ประจ าป งบประมาณ 2557 เคร อข ายบร การโรงพยาบาลท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร

แผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพ จ งหว ดจ นทบ ร ประจ าป งบประมาณ 2557 เคร อข ายบร การโรงพยาบาลท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร แผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพ จ งหว ดจ นทบ ร ประจ าป งบประมาณ 2557 เคร อข ายบร การโรงพยาบาลท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร บ นท กข อความ ส วนราชการ โรงพยาบาลท าใหม อ าเภอท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร เร อง ขออน

More information

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT 2013 โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) ANNUAL REPORT 2013

More information

รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร

รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร 1. ล กษณะองค กร รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร ก. ล กษณะพ นฐานของส วนราชการ พ นธก จหล กของกรมส ขภาพจ

More information

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ.

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. 2557 ประเภท รางว ลภาพรวมมาตรฐานการบร การท เป นเล ศ รางว ลบ รณาการการบร

More information

1.ข อม ลท วไป อาเภอคลองขล ง (Amphoe Khlong Khlung) ด นแดนหลวงพ อปลอดภ ย ผลไม รสด ม ช อไม ดอกไม ประด บ 1.1 ประว ต ความเป นมาของอาเภอคลองขล ง

1.ข อม ลท วไป อาเภอคลองขล ง (Amphoe Khlong Khlung) ด นแดนหลวงพ อปลอดภ ย ผลไม รสด ม ช อไม ดอกไม ประด บ 1.1 ประว ต ความเป นมาของอาเภอคลองขล ง สร ปผลการดาเน นงานส งเสร มส ขภาพและป องก นโรค อาเภอคลองขล งป 2555 1 1 1.ข อม ลท วไป อาเภอคลองขล ง (Amphoe Khlong Khlung) ด นแดนหลวงพ อปลอดภ ย ผลไม รสด ม ช อไม ดอกไม ประด บ 1.1 ประว ต ความเป นมาของอาเภอคลองขล

More information

และเคร อข ายบร การ จ งหว ดพ ทล งป งบประมาณ 2558 โครงการพ ฒนาค ณภาพบร การปฐมภ ม 24 บร หารจ ดการ ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง

และเคร อข ายบร การ จ งหว ดพ ทล งป งบประมาณ 2558 โครงการพ ฒนาค ณภาพบร การปฐมภ ม 24 บร หารจ ดการ ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง สารบ ญ ล าด บ ช อโครงการ หน า ล าด บ ช อโครงการ หน า 1 โครงการอบรมเสร มสร างความร ส าหร บบ คลากรผ ส าเร จการศ กษาใหม 1 12 โครงการพ ฒนาบ คลากรด านว น ย และความร บผ ดชอบทางละเม ดของเจ าหน าท 12 2 โครงการปฐมน

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556

รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556 รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556 ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สารบ ญ หน า 1.

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

การจ ดการ transaction ในการบร หารงบ กองท นประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ 57 ภญ. เนตรนภ ส ส ชนวน ช ผ ช วยเลขาธ การสปสช.

การจ ดการ transaction ในการบร หารงบ กองท นประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ 57 ภญ. เนตรนภ ส ส ชนวน ช ผ ช วยเลขาธ การสปสช. การจ ดการ transaction ในการบร หารงบ กองท นประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ 57 ภญ. เนตรนภ ส ส ชนวน ช ผ ช วยเลขาธ การสปสช. 7 ต ลาคม 2556 ป จจ ยท ม ผลกระทบต อการต ดตามข อม ลทางการเง นของ สสจ.หร อหน วยบร การ

More information

การพยาบาล ผ ป วยท บ าน. Home Ward สำน กการพยาบาล สำน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส ข

การพยาบาล ผ ป วยท บ าน. Home Ward สำน กการพยาบาล สำน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส ข ผ ป วยท Home Ward บ าน สำน ก สำน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส ข , t wood, s long ea. ne de Saint-exupery สำน ก กระทรวงสาธารณส ข ผ ป วยท ºŒÒ¹ H o m e W a r d สำน ก สำน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส ข

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

ค าน า ส วนท 2 นโยบายการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ป 2555 โรงพยาบาลมหาสารคาม ส วนท 3 แผนกลย ทธ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ป 2553-2555) ฉบ บแก ไข

ค าน า ส วนท 2 นโยบายการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ป 2555 โรงพยาบาลมหาสารคาม ส วนท 3 แผนกลย ทธ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ป 2553-2555) ฉบ บแก ไข ก ค าน า ส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคามได จ ดท าเอกสารน ข น เพ อให หน วยงานภายในเคร อข ายสถานบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ด าเน นการจ ดท าตามกรอบแนวทางการจ

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560) เทศบาลต าบลพระอ นทราชา อ าเภอบางปะอ น จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ฝ ายการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล ค าน า อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 3/1 แห งพระราชบ

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information