ผลงานว ชาการ/งานว จ ย

Size: px
Start display at page:

Download "ผลงานว ชาการ/งานว จ ย"

Transcription

1 ผลงานว ชาการ/งานว จ ย ป งบประมาณ ประส ทธ ผลของโปรแกรมการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ก บ การจ ดการน าหน กและรอบเอว ของผ ประก นตนและประชาชนกล มเส ยง ในเขตอ าเภอโพธาราม อ าเภอโพธาราม จ งหว ดราชบ ร (บทค ดย อ) 2. ประส ทธ ผลการจ ดโปรแกรมการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ต อการจ ดการน าหน ก และรอบเอว ของ ผ ม ส ทธ สว สด การข าราชการ และผ ประก นตน ป 2553 (บทค ดย อ) 3. ประส ทธ ผลการจ ดโปรแกรมการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ต อการจ ดการน าหน ก และรอบเอว ของ ผ ม ส ทธ ประก นตน และอาสาสม ครสาธารณส ข ป 2553 (บทค ดย อ) 4. ผลการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ของบ คลากรโรงพยาบาลโพธาราม อ าเภอโพธาราม จ งหว ด ราชบ ร ป 2553 (บทค ดย อ)

2 บทค ดย อ การว จ ยคร งน เป นการว จ ยก งทดลอง เพ อศ กษาประส ทธ ผลของโปรแกรมการปร บเปล ยน พฤต กรรมส ขภาพ ก บ การจ ดการลดน าหน กและรอบเอว ของผ ประก นตนและประชาชนกล มเส ยง ในเขต อ าเภอโพธาราม แนวค ดกระบวนการกล ม จ งหว ดราชบ ร โดยประย กต ทฤษฎ ความสามารถตนเอง ของ Albart Bandura ร วมก บ การใช พล งอ านาจตนเอง (Empowerment ) มาใช ในการจ ดการลดน าหน กและ รอบเอวของกล มต วอย าง กล มต วอย างเป นประชาชนท ถ กค ดกรองเข าร วมโครงการ จ านวน 133 คน แบ ง 2 ร น โดยแต ละร น จ ดก จกรรมการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพแบบเข าค ายนอกสถานท จ านวน 2 ว น 1 ค น ร นท 1 ว นท ม ถ นายน 2553 ร นท 2 ว นท ม ถ นายน 2553 ม การเก บข อม ลด าน ความร เก ยวก บโรคอ วนลงพ งและการจ ดการน าหน กและรอบเอว ความคาดหว งในความสามารถตนเอง ในการจ ดการลดน าหน กและรอบเอว พฤต กรรมการบร โภคอาหาร การประเม นระด บความเคร ยดตนเอง และข อม ลเก ยวก บองค ประกอบของร างกายและสมรรถภาพทางกาย โดยการเก บข อม ลก อนเข าร วม โครงการ และหล งส นส นโครงการ 3 เด อน เปร ยบเท ยบความแตกต างของความร ความคาดหว งใน ความสามารถตนเอง พฤต กรรมการบร โภค ระด บความเคร ยด ค าด ชน มวลกาย รอบเอว ว เคราะห ข อม ลด วยสถ ต ค าร อยละ ค าเฉล ย ค าเบ ยงเบนมาตรฐาน และ Student s t-test, paired Simples t-test,chi-square, Pearson s Product Moment Correlation Coefficient ผลการศ กษาพบว า กล มต วอย างส วน ใหญ เป นเพศหญ ง ร อยละ 79.7 เป นเพศชาย ร อยละ 20.3 ส วนใหญ ม อาย อย ระหว าง ป ร อยละ 17.3 รองลงมาม อาย ระหว าง ป ป และ มากกว า 60 ป ในจ านวนท เท าก นค อ ร อยละ 13.5 กล มต วอย างเป นอาสาสม ครสาธารณส ข ร อยละ 40.6 เป นประชาชนท วไปผ ม บ ตรประก นส ขภาพ ร อยละ 34.6 และผ ประก นตนร อยละ 23.3 เป นเจ าหน าท สาธารณส ขร อยละ 1.5 หล งการอบรม กล มต วอย าง ม ความร ด กว าก อนอบรม อย างม น ยส าค ญทางสถ ต เพศหญ งม ความร เก ยวก บโรคอ วนลงพ งและการ จ ดการน าหน กและรอบเอว หล งการอบรม ด กว าเพศชาย อย างม น ยส าค ญทางสถ ต หล งการทดลอง 3 เด อน กล มต วอย างม น าหน กต วลดลงร อยละ 66.1 รอบเอวลดลง ร อยละ 43.6 ค าด ชน มวลกาย อย ใน เกณฑ ท ด ข น อย างม น ยส าค ญทางสถ ต รอบเอวลดลงอย ในระด บปกต ด กว าก อนเข าโครงการอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ระด บความด นโลห ตอย ในระด บท ปกต และค อนข างส ง ไม พบในระด บร นแรง ด กว า ก อนเข าโครงการอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ความฟ ตของกล ามเน อ อย ในระด บด ข นกว าก อนเข าร วม โครงการอย างม น ยส าค ญทางสถ ต และความอ อนต วของร างกายอย ในระด บด ข นกว าก อนเข าร วมโครงการ อย างม น ยส าค ญทางสถ ต

3 บทค ดย อ การศ กษาน เป นการว จ ยก งทดลอง เพ อศ กษาประส ทธ ผลของโปรแกรมการปร บเปล ยน พฤต กรรมส ขภาพ ต อความร และการจ ดการลดน าหน กและรอบเอว ของผ ม ส ทธ สว สด การข าราชการ ผ ประก นตน และอาสาสม ครสาธารณส ข อ าเภอโพธาราม โดยม การตรวจค ดกรองกล มเป าหมายเข าร วม โครงการ จ านวน 233 คน จ านวน 3 ร น โดยแต ละร น จ ดก จกรรมการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพแบบ เข าค ายพ กค างค นนอกสถานท จ านวน 2 ว น 1 ค น ระหว างเด อน ต ลาคม 2552 ถ ง เด อน พฤศจ กายน 2552 ม การประเม นความร และการเปล ยนแปลงขององค ประกอบร างกาย โดยการเก บข อม ลก อนเข าร วม โครงการ และหล งส นส ดโครงการ 6 เด อน เปร ยบเท ยบความแตกต างของความร ค าด ชน มวลกาย รอบเอว ว เคราะห ข อม ลด วยสถ ต ค าร อยละ ค าเฉล ย ค าเบ ยงเบนมาตรฐาน Student s t-test, paired Simples t-test ผลการศ กษาพบว า กล มต วอย างส วนใหญ เป นเพศหญ ง ร อยละ 81.5 เป นเพศชาย ร อยละ 18.5 ส วนใหญ ม อาย อย ระหว าง ป ร อยละ 31.8 รองลงมาม อาย ระหว าง ป ร อยละ 28.4 เป น เจ าหน าท สาธารณส ขร อยละ 44.9 รองลงมาอาสาสม ครสาธารณส ข ร อยละ 19.5 ผ ประก นตน และ ข าราชการคร ร อยละ 18.2 และ ร อยละ 14.0 ตามล าด บ ก อนการอบรม เพศชายก บเพศหญ ง ม ความร โดยรวมเก ยวก บภาวะโรคอ วนลงพ ง และการจ ดการน าหน กและรอบเอว ไม แตกต างก น (P =.17) หล งการ อบรม กล มต วอย างม ความร เก ยวก บภาวะโรคอ วนลงพ ง และการจ ดการลดน าหน กและรอบเอว ด กว า ก อนอบรม อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ( P =.000) และเพศชายก บเพศหญ งม ความร เก ยวก บโรคอ วนลง พ งและการจ ดการน าหน กและรอบเอว หล งการอบรม ไม แตกต างก น ( P =.843) หล งการทดลอง 6 เด อน กล มต วอย างม น าหน กต วลดลง ร อยละ 56.1 เม อเปร ยบเท ยบทางสถ ต พบว า กล มต วอย างม การ ลดน าหน กลงด กว าก อนทดลองอย างม น ยส าค ญทางสถ ต (P<.000) และรอบเอวลดลง ร อยละ 57.1 เม อ เปร ยบเท ยบทางสถ ต กล มต วอย างม รอบเอวลดลงด กว าก อนทดลอง อย างม น ยส าค ญทางสถ ต (P=.000) จากการศ กษาคร งน พบว า การจ ดก จกรรมการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ท เน นให ผ เข าร วม ก จกรรม ม ส วนร วมในการว เคราะห ป ญหาของตนเอง เร ยนร จากประสบการณ ตนเอง และระหว างกล ม ม การฝ กท กษะให เก ดข นก บตนเอง เปล ยนแปลงท ด ข นก บตนเองได จะสามารถส งผลให กล มต วอย าง น าไปประย กต ใช ให เก ดการ

4 บทค ดย อ การศ กษาน เป นการว จ ยก งทดลอง เพ อศ กษาประส ทธ ผลของโปรแกรมการปร บเปล ยนพฤต กรรม ส ขภาพ ต อ การจ ดการลดน าหน กและรอบเอว ของผ ม ส ทธ ประก นตน และอาสาสม ครสาธารณส ข อ าเภอ โพธาราม จ านวน 131 คน จ ดก จกรรมการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพแบบเข าค ายพ กค างค นนอก สถานท จ านวน 2 ว น 1 ค น ในเด อน ม ถ นายน 2553 ม การประเม นความร ความคาดหว งใน ความสามารถตนเอง พฤต กรรมการบร โภค การออกก าล งกาย ระด บความเคร ยด และการเปล ยนแปลง ของน าหน กและรอบเอว โดยการเก บข อม ลก อนเข าร วมโครงการ และหล งส นส ดโครงการ 3 เด อน เปร ยบเท ยบความแตกต างของความร ความคาดหว งในความสามารถตนเอง พฤต กรรมการบร โภค การ ออกก าล งกาย ระด บความเคร ยด น าหน ก และรอบเอว ว เคราะห ข อม ลด วยสถ ต ค าร อยละ ค าเฉล ย ค า เบ ยงเบนมาตรฐาน ว เคราะห ความแตกต างทางสถ ต ด วย Student s t-test, paired Simples t-test ท ระด บ น ยส าค ญ 0.05 กล มต วอย างส วนใหญ เป นเพศหญ ง ร อยละ 82.4 เป นเพศชาย ร อยละ 17.6 ส วนใหญ ม อาย อย ระหว าง ป ร อยละ 67.2 รองลงมาม อาย ต ากว า 35 ป ร อยละ 18.3 ส วนใหญ จบ การศ กษาระด บประถมศ กษาร อยละ 53.5 รองลงมาจบการศ กษาระด บม ธยมศ กษา ร อยละ 30.5 อาสาสม ครสาธารณส ขและผ ม บ ตรประก นส ขภาพ ร อยละ 74.8 เป นผ ประก นตน ร อยละ 25.2 ด ชน มวลกายอย ในระด บอ วน ร อยละ 48.8 ระด บท วมร อยละ 21.4 ม รอบเอวเก นร อยละ 58.8 เคยออก ก าล งกาย ร อยละ 70.2 ม ความเคร ยดอย ในระด บส งเล กน อย ร อยละ 15.3 ส งปานกลาง ร อยละ 3.0 และ ส งมาก ร อยละ 2.3 หล งการอบรม พบว ากล มต วอย าง ม ความร ด กว า ก อนการอบรมอย างม น ยส าค ญ ทางสถ ต และเพศชายก บเพศหญ ง ม ความร แตกต างก นท งก อนและหล งการอบรม โดย เพศหญ งม ความร ด กว าเพศชาย อย างม น ยส าค ญทางสถ ต หล งการอบรม กล มต วอย าง ม ความคาดหว งในความสามารถ ตนเอง ในการจ ดการลดน าหน กและรอบเอว ด กว าก อนการอบรม อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ม พฤต กรรม การบร โภคด กว าก อนการอบรม อย างม น ยส าค ญทางสถ ต หล งการอบรม 3 เด อน กล มต วอย าง สามารถ ลดน าหน กลงได ต งแต ก โลกร ม ร อยละ 44.9 ลดรอบเอวลงได ต งแต 1-8 เซนต เมตร ร อยละ 37.8 ไม พบกล มต วอย างม ความเคร ยดอย ในระด บส งมาก ออกก าล งกายเพ มข นจากเด มร อยละ 70.2 เป นร อยละ 80.0 จากการศ กษาคร งน พบว า การจ ดก จกรรมการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ท เน นให ผ เข าร วม ก จกรรม ม ส วนร วมในการว เคราะห ป ญหาของตนเอง เร ยนร จากประสบการณ ตนเอง และระหว างกล ม ม การฝ กท กษะให เก ดข นก บตนเอง เปล ยนแปลงท ด ข นก บตนเองได จะสามารถส งผลให กล มต วอย าง เป น ม ค า น าไปประย กต ใช ให เก ดการ

5 บทค ดย อ การศ กษาน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาผลของการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ของบ คลากร โรงพยาบาลโพธาราม จ านวน 102 คน โดยการก จกรรมต ดตามผลการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพใน กล มบ คลากรท เคยผ านการเข าค ายปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพมาแล ว ในช วงเด อน ม นาคม-เมษายน 2552 และ เด อนต ลาคม ถ งพฤศจ กายน 2552 ม การประเม นความร ระด บความคาดหว งนความสามารถ ตนเองท จะจ ดการน าหน กและรอบเอว พฤต กรรมการบร โภคอาหาร การออกก าล งกาย ระด บความเคร ยด การเปร ยบเท ยบผลการเปล ยนแปลงขององค ประกอบร างกาย ได แก น าหน กต ว และรอบเอว ว เคราะห ข อม ลด วยสถ ต ค าร อยละ ค าเฉล ย ค าเบ ยงเบนมาตรฐาน และ paired Simples t-test ผลการศ กษาพบว า กล มต วอย างส วนใหญ เป นเพศหญ ง ร อยละ 80.4 เป นเพศชาย ร อยละ 19.6 ส วนใหญ ม อาย อย ระหว าง ป ร อยละ 26.4 รองลงมาม อาย ระหว าง ป ร อยละ 23.5 ส วน ใหญ ม สถานภาพสมรส ร อยละ 68.6 รองลงมาโสด ร อยละ 20.6 จบการศ กษาระด บม ธยมศ กษาร อยละ 33.3 รองลงมาจบการศ กษาระด บปร ญญาตร ร อยละ 29.4 เป นข าราชการร อยละ 40.2 ล กจ างประจ า ร อยละ 39.2 และล กจ างช วคราว ร อยละ 20.6 กล มต วอย างม ความร เก ยวก บภาวะอ วนลงพ ง การ จ ดการน าหน กและรอบเอว ในระด บด ร อยละ 24.5 ระด บปานกลาง ร อย 49.0 ระด บไม ด ร อยละ 26.5 ม ความคาดหว งในความสามารถตนเองในการจ ดการน าหน กและรอบเอว ในระด บมาก ร อยละ 61.8 ระด บ ปานกลาง ร อยละ 35.3 ระด บต า ร อยละ 2.9 พฤต กรรมการบร โภคอาหารอย ในระด บด ร อยละ 45.1 ระด บพอใช ร อยละ 52.0 ระด บไม ด ร อยละ 2.9 ความเคร ยดอย ในระด บปกต ร อยละ 77.5 ระด บส งกว า ปกต เล กน อย ร อยละ 18.6 ส งกว าปกต ปานกลางร อยละ 2.9 และส งมาก ร อยละ 1.0 ออกก าล งกายได ตามเกณฑ ท ก าหนด 3-5 ว น/ส ปดาห ร อยละ 52.9 ออกก าล งกายต ากว าเกณฑ ร อยละ 32.3 และไม ออก ก าล งกาย ร อยละ 14.7 กล มต วอย างสามารถลดน าหน กและรอบเอวลงลงได ร อยละ 78.4 จ าแนกเป นลด น าหน กได ต งแต ก โลกร ม ร อยละ 33.3 ลดรอบเอวลงได 1-10 เซนต เมตร ร อยละ 45.1 เปร ยบเท ยบ ความแตกต างของน าหน กต ว และรอบเอว ก อนเข าร วมโครงการ ก บหล งออกจากโครงการ พบว า ม ความ แตกต างก นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต จากการศ กษา พบว า บ คลากรหลายคนท ออกจากค ายแล ว สามารถ ลดน าหน กและรอบเอวลงได แต เม อเวลาผ านไประยะหน ง น าหน กและรอบเอวกล บเพ มข นอ ก จ งม ข อเสนอแนะ ให ม ก จกรรมต ดตามเป นระยะ ๆ อย างต อเน อง อาท หล งออกจากค าย 3 เด อน 6 เด อน และ ในท ก ๆ ป เพ อให กล มต วอย างได มารวมต วก นเพ อดาเน นก จกรรมร วมก น จะเป นการสร างแจงจ งใจซ งก น และก นต อไป

6 งานว ชาการ/ว จ ยป งบประมาณ บทเร ยนร จากการดาเน นงานก บพระสงฆ 2. ความร ด านส ขภาพและสภาวะส ขภาพของพระสงฆ อ าเภอโพธาราม จ งหว ดราชบ ร ป 2554

7 บทเร ยนร จากการดาเน นงานก บพระสงฆ คาถาม ท ม กถ กถามบ อยๆ จากเพ อนร วมงานในหน วยงานเด ยวก น จากเพ อน ๆ และ เจ าหน าท ต างหน วยงาน ค อ ท าไม? ถ งเข าไปท างานก บพระสงฆ จนพระสงฆ ท กว ดในเขตอ าเภอ โพธาราม ให ความร วมม อในการด าเน นงานต าง ๆ เป นอย างด ความเป นมา เม อป พ.ศ สม ยท นายแพทย ส เพ ยว อ งว จารณ ป ญหา ดารงต าแหน งเป นผ อ านวยการ โรงพยาบาลโพธาราม คนท 8 และโรงพยาบาลม แพทย เฉพาะทางท ไปศ กษาต อเฉพาะทางด านโรคห วใจ กล บมาปฏ บ ต งาน แต ไม ม เคร องม อและอ ปกรณ สน บสน นในการท างาน และเคร องม อด งกล าวม ราคา ค อนข างแพง ป ญหาค อ หากไม ม เคร องม อ แพทย ก คงจะต องย ายไปโรงพยาบาลท ม เคร องม อและอ ปกรณ รองร บ คณะกรรมการบร หารโรงพยาบาล จ งได น าเร องด งกล าวปร กษาคณะกรรมการท ปร กษาโรงพยาบาล ประกอบก บท านพระคร โพธารามพ ท กษ เจ าคณะอ าเภอโพธาราม เจ าอาวาสว ดโบสถ ได เสนอความค ดเห น แก ท มงานให ม การจ ดทอดผ าป าสาม คค ในการสมทบท นจ ดซ อเคร องแพทย เพ อผ ป วยโรคห วใจ จ งเป น จ ดเร มต นในการท างานร วมก บพระสงฆ โดยม ข าพเจ า นางโฉมยง เหลาโชต ห วหน ากล มงานส ขศ กษา และท ม เป นแกนกลางในการเข ยนโครงการทอดผ าป าสาม คค และดาเน นงานตามโครงการจนได เง นจ านวน 10,000,000 บาท เก นเป าหมายท วางไว ค อ 5,500,000 บาท หล งจากท ได เง น และคณะกรรมการฯ ได น าเง นไปจ ดซ อเคร องม อแพทย เพ อผ ป วยโรคห วใจเสร จส น แล ว กล มงานส ขศ กษา ได จ ดท าโครงการสร างเสร มส ขภาพพระสงฆ เช งร ก เพ อเป นการตอบแทนท พระสงฆ ท งอ าเภอโพธาราม ได ร วมม อในการจ ดหาเง นโครงการทอดผ าป าสาม คค โดยเร มโครงการสร างเสร มส ขภาพพระสงฆ อ าเภอโพธาราม ในป 2548 ซ งป ญหาของพระสงฆ ใน ขณะน น ค อ เข าไม ถ งบร การของโรงพยาบาล พระสงฆ จะมาร บบร การท โรงพยาบาล ต อเม อม อาการอาพาธ หน กแล ว และสาเหต ท อาพาธของพระสงฆ ส วนใหญ มาจากพฤต กรรม เช น การส บบ หร การฉ นอาหารท ม รส เค มจ ด หวานจ ด ม นจ ด เก นไป ว ตถ ประสงค ของโครงการ เพ อให พระสงฆ ท จ าพรรษาอย ตามว ดต าง ๆ ใน เขตอ าเภอโพธาราม ท งหมด ได ร บการตรวจส ขภาพ ค ดกรองโรคเบ องต น เม อตรวจพบโรคได ร บการร กษา จากแพทย ต อเน อง จ ดช องทางด วนเข าร บบร การก บแพทย เพ อจะได ฉ นอาหารเพลได ท นเวลา ถวาย คาแนะน าการปฏ บ ต ท ถ กต องด านส ขภาพ พระสงฆ ท ป วยม โรคประจ าต ว ได ร บการร กษาก บแพทย อย าง ต อเน อง ลดอ ตราการมานอนโรงพยาบาลลง สร างความส มพ นธ ท ด ระหว างโรงพยาบาลก บพระสงฆ

8 ว ธ ดาเน นงาน ได ประสานงานก บพระคร ค ณสาราน ก ล เลขาน การเจ าคณะอ าเภอโพธาราม ป จจ บ น ดารงต าแหน งเป นรองเจ าคณะอ าเภอโพธาราม ร ปท 2 จ ดท าตารางในการออกตรวจส ขภาพ แจ งเว ยนไป ตามว ดต าง ๆ ในเขตอ าเภอโพธาราม และออกให บร การตามโครงการในเวลา น. ในช วงเด อน ก มภาพ นธ ถ ง เด อน ม นาคม ของท กป ต งแต ป 2548 ถ ง ป 2552 ก อนท พระสงฆ จะฉ นอาหารเช าเพ อจะได ค าระด บน าตาลในเล อดก อนอาหารเช าท แน นอน ในการให บร การได ร บการสน บสน นการจ ดซ อเคร องม อและ อ ปกรณ ในการดาเน นงาน จากพระคร โพธารามพ ท กษ เจ าคณะอ าเภอโพธาราม อาท เคร องช งน าหน ก 1 เคร อง เคร องว ดความด นโลห ตแบบด จ ตอล 2 เคร อง เคร องเจาะน าตาลในเล อดท ปลายน ว 1 เคร อง งบ สน บสน นเป นค าตอบแทนนอกเวลาของเจ าหน าท ท ออกปฏ บ ต งานในช วงเวลาด งกล าว ใช งบประมาณจาก เง นบาร งโรงพยาบาลป ละไม เก น 25,000 บาท ผลการดาเน นงานป 2548 ออกตรวจส ขภาพพระสงฆ ครบ 67 ว ด ค ดเป นร อยละ 100 พระสงฆ ได ร บการตรวจส ขภาพ 513 ร ป จากท งหมด629 ร ป ค ดเป นร อยละ 81.6 เน องจากม พระสงฆ ออกปาร วาส ต างจ งหว ดในช วงดาเน นงาน ประชาชนและล กศ ษย ว ด จ านวน 60 คน จากการซ กประว ต พบว าพระสงฆ ส วนใหญ ร อยละ 40.7 ม อาย ระหว าง ป รองลงมาร อยละ 25.9 ม อาย มากกว า 60 ป ส วนใหญ ร อยละ 81.2 ม ภ ม ล าเนาอย ในจ งหว ดราชบ ร ร อยละ 56.7 ไม ทราบหม เล อดตนเอง ร อยละ 44.3 ทราบหม เล อด ตนเอง ในส วนท ทราบหม เล อดตนเองส วนใหญ ม หม เล อดโอ รองลงมาม หม เล อดบ ร อยละ6.4 ม ประว ต แพ ยา ร อยละ 34.4 ม โรคประจ าต ว โรคท พบบ อยในพระสงฆ ค อ โรคความด นโลห ตส ง รองลงมาโรคกระเพาะ อาหารและล าไส พระสงฆ ร อยละ 56.3 ส บบ หร ร อยละ 8.4 ท เคยส บบ หร แต เล กแล ว อ ตราการมานอน โรงพยาบาลของพระสงฆ ร อยละ 39.4 การตรวจส ขภาพเบ องต น พบว า พระสงฆ ร อยละ 66.3 ม ค าด ชน มวล กายปกต ( ) ร อยละ18.5 ค าด ชน มวลกายเก นปกต ( ) ร อยละ 7.4 ค าด ชน มวลกายอย ระด บอ วน (เก น 30.0) พบความด นโลห ตส งเล กน อย ร อยละ 17.2 ส งปานกลาง ร อยละ 8.9 ส งมากร อยละ 3.7 เป นรายใหม ร อยละ 2.3 ระด บน าตาลในเล อดอย ในภาวะเส ยง ร อยละ 9.6 เป นโรคเบาหวานร อยละ 2.3 ในการตรวจส ขภาพได ส งพระสงฆ พบแพทย คล น กเฉพาะโรคเพ อร กษาต อร อยละ 8.4 ผลการดาเน นงาน ป 2549 ม ว ดใหม เพ มอ ก 1 ว ด รวมท งหมด 68 ว ด ออกให บร การ 67 ว ด ค ด เป นร อยละ 98.5 ไม ประสงค จะตรวจ 1 ว ด พระสงฆ ได ร บการตรวจส ขภาพท งหมด572 ร ป ร อยละ 33.6 ม อาย ระหว าง ป ลดลงจากป 2548 เล กน อย รองลงมาม อาย ต ากว า 30 ป ร อยละ 31.5 ต างจากป 2548 ซ งเป นกล มพระสงฆ ท ม อาย มากกว า 60 ป ร อยละ 80.8 ม ภ ม ล าเนาอย ในจ งหว ดราชบ ร ไม แตกต างจากป

9 2548 ในป น ได ให บร การตรวจหม เล อดให ท กร ปท ไม ทราบหม เล อดตนเอง พบว า ร อยละ 36.9 เป นหม บ รองลงมาเป นหม โอ ร อยละ34.1 ร อยละ 7.3 ม ประว ต แพ ยาเพ มจากป 2548 เล กน อย โรคประจ าต วท พบ ค อ โรคความด นโลห ตส ง รองลงมาค อ โรคกระเพาะอาหารและล าไส เช นเด ยวก บป 2548 พระสงฆ ร อยละ 56.6 ส บบ หร ไม แตกต างจากป 2548 อ ตราการมานอนโรงพยาบาลของพระสงฆ ลดลงจากป 2548 จากร อยละ 39.4 เหล อร อยละ 38.1 การตรวจส ขภาพเบ องต น พบว า ร อยละ 65.9 ม ค าด ชน มวลกายปกต ร อยละ 17.6 ม ค าด ชน มวลกายเก นปกต ร อยละ 5.2 ม ค าด ชน มวลกายในระด บอ วน ซ งม แนวโน มลดลง ร อยละ 4.3 ม ความโลห ตส งในระด บร นแรง เป นรายใหม ร อยละ 2.6 เป นเบาหวานร อยละ 5.2 เป นรายใหม ร อยละ 1.9 ผลการดาเน นงาน ป 2550 ม พระสงฆ ร บการตรวจส ขภาพ 440 ร ป จาก 66 ว ด 1 ส าน กสงฆ เป น พระสงฆ ร ปเก าร อยละ 49.5 ร อยละ 50.5 เป นพระสงฆ ร ปใหม ท ไม เคยร บบร การตรวจส ขภาพพระสงฆ ร อย ละ 49.1 ม อาย ระหว าง ป ร อยละ 25.7 ม อาย มากกว า 60 ป ข นไป ร อยละ 25.2 ม อาย ต ากว า 30 ป ร อยละ 81.4 ม ภ ม ล าเนาอย ในจ งหว ดราชบ ร ส วนใหญ ม หม เล อดบ ร อยละ 6.1 ม ประว ต แพ ยา ร อยละ 36.1 ม โรคประจ าต ว พบพระสงฆ ร อยละ 55.0 ส บบ หร ม แนวโน มลดลงจาก ป 2548 และป 2549 อ ตราการเล ก ส บบ หร เพ มข นในท กป จากป 2548 เล กส บบ หร ได ร อยละ 8.4 ป 2549 ร อยละ 11.7 และร อยละ 12.3 เล ก ส บบ หร ได ร อยละ 12.3 อ ตราการมานอนโรงพยาบาลลดลงจากป 2548 จากร อยละ 39.4 เหล อร อยละ 28.4 การตรวจส ขภาพเบ องต น พบร อยละ 18.4 ม ค าด ชน มวลกายเก นปกต ร อยละ 5.9 ค าด ชน มวลกายอย ใน ระด บอ วน ความด นโลห ตในระด บส งร นแรงลดลงจากป 2549 จากร อยละ 4.4 เหล อ ร อยละ 3.2 เป นราย ใหม ร อยละ 1.4 เป นโรคเบาหวานร อยละ 7.5 ผลการดาเน นงานป 2551 ในป น ได ร วมดาเน นงานก บโรงพยาบาลสงฆ ในโครงการพ ฒนาส ขภาพ พระสงฆ -สามเณรให ย งย นแบบองค รวม โดยกล มเป าหมายเป นพระสงฆ -สามเณรท ม อาย มากกว า 35 ป ข น ไป และหร อกล มเส ยงท ม ป ญหาส ขภาพท จ าพรรษาอย ตามว ดต าง ๆ ในเขตอ าเภอโพธาราม ในช วงเด อน ก นยายน 2550 ถ ง ต ลาคม 2550 โดยโรงพยาบาลสงฆ จะจ ดสรรงบประมาณเป นค าใช จ ายในการตรวจ ส ขภาพทางห องปฏ บ ต การ 600 บาท ต อร ป ค าเหมาจ ายในการดาเน นการของท มดาเน นงาน 230 บาท ต อ ร ป ออกให บร การท งหมด 56 ว ด 2 ส าน กสงฆ (ท เหล อแบ งให โรงพยาบาลเจ ดเสม ยนดาเน นการ) ม พระสงฆ ร บบร การตรวจส ขภาพ จ านวน 308 ร ป ส วนใหญ ร อยละ 35.0 ม อาย มากกว า 60 ป ข นไป รองลงมาม อาย ป ร อยละ 15.1 ส วนใหญ ม หม เล อดบ ร อยละ 37.8 รองลงมาหม เล อดโอ ร อยละ 33.2 ร อยละ 65.3 ม

10 ค าด ชน มวลกายอย ในระด บปกต ร อยละ 23.5 มวลกายเก นปกต ร อยละ 3.0 อ วน พระสงฆ ร อยละ 21.1 ม รอบเอวเก นปกต ร อยละ 12.6 ม ระด บน าตาลในเล อดอย ในภาวะเส ยง ร อยละ 6.0 เป นเบาหวาน ในจ านวนน เป นรายเก าร อยละ 3.3 รายใหม ร อยละ 2.6 ความด นโลห ตอย ในระด บส งเล กน อยละ 25.8 ส งปานกลางร อย ละ 10.5 ส งร นแรงร อยละ 5.6 ม ไขม นโคเลสเตอรอลส งเก น 250 ม ลล กร มเปอร เซ นต ร อยละ 27.2 ไตรกล เซอไรด ส งเก น 150 ม ลล กร มเปอร เซ นต ร อยละ 42.7 การประเม นความเส ยงต อภาวะโรคอ วนลงพ ง โดยใช ป จจ ย 2 ข อ จาก 4 ข อ ค อ ระด บไตรกล เซอไรด ส งเก น 150 ม ลล กร มเปอร เซ นต ความด นโลห ตต วบนเท าก บ หร อมากกว า 130 ความด นต วล างเท าก บหร อมากกว า 85 ม ลล เมตรปรอท ระด บ เอท ด แอลต ากว า 40 ม ลล กร มเปอร เซ นต ในเพศชาย และ ต ากว า 50 ม ลล กร มเปอร เซ นต ในเพศหญ ง ระด บน าตาลในเล อดก อน อาหารเช าเท าก บหร อมากกว า 100 ม ลล กร มเปอร เซ นต พบพระสงฆ ม ภาวะโรคอ วนลงพ ง ร อยละ 42.9 จาก พระสงฆ ท ม รอบเอวเก น และร อยละ 9.0 จากพระสงฆ ท ร บการตรวจส ขภาพท งหมด ผลเอ กซเรย ปอด พบ สภาพปอดปกต ร อยละ 52.1 พบปอดอ ดก นเร อร งร อยละ 42.9 เป นว ณโรคปอดร อยละ 5.0 เป นรายใหม ร อยละ 3.1 ผลการดาเน นงาน ป 2552 ม ว ดและส าน กสงฆ ท ม ในเขตอ าเภอโพธาราม เข าร วมโครงการ จ านวน 69 แห ง ค ดเป นร อยละ 98.6 ม พระสงฆ สามเณร และประชาชนร บการตรวจส ขภาพ จ านวน 592 ราย จ าแนกเป นพระสงฆ และสามเณร จ านวน 542 ร ป ค ดเป นร อยละ 91.6 เป นประชาชนและอ บาส กา จ านวน 50 คน ค ดเป นร อยละ 8.4 พระสงฆ ส วนใหญ ม อาย ระหว าง ป ร อยละ 50.2 รองลงมาม อาย มากกว า 60 ป ข นไป ร อยละ 27.2 ส วนใหญ ม ภ ม ล าเนาอย ในจ งหว ดราชบ ร ร อยละ 74.7 อย ต างจ งหว ดร อยละ 25.3 ส วนใหญ พระสงฆ ม หม เล อดโอ ร อยละ 20.9 รองลงมาม หม เล อดบ ร อยละ 18.4 ม ประว ต แพ ยา ร อยละ 5.2 ม โรคประจ าต วร อยละ 40.0 ส บบ หร ร อยละ 47.3 เล กส บบ หร ได ร อยละ 6.4 ม ด ชน มวลกายอย ในระด บอ วน ร อยละ 20.4 ระด บท วม ร อยละ 16.9 รอบเอวเก น ร อยละ 20.3 ม ภาวะโรค อ วนลงพ ง ร อยละ 9.2 ม ความด นโลห ตอย ในระด บส งร นแรง ร อยละ 4.9 ระด บปานกลาง ร อยละ 12.7 ระด บส งเล กน อยร อยละ 16.2 พบภาวะโรคเบาหวานร อยละ 8.6 เป นรายใหม ร อยละ 2.5 พระสงฆ ม ประว ต นอนร กษาต วในโรงพยาบาลในรอบป ท ผ านมา ร อยละ 3.9 ม ความต งใจจะเล กส บบ หร ร อยละ 2.8 ผลการเปล ยนแปลงด านสภาวะส ขภาพของพระสงฆ จากการดาเน นงานโครงการสร างเสร มส ขภาพ เช งร ก โดยการออกให บร การตรวจส ขภาพและร กษาเบ องต น และการค ดกรองโรค ท ว ด ต งแต ป 2548 ถ ง 2552 พบว า พระสงฆ ม การปร บเปล ยนพฤต กรรมการบร โภค โดยม การควบค มการบร โภคอาหารท ม ไขม น ส ง อาหารหวานจ ด เค มจ ด และเพ มการออกแรงเคล อนไหวมากข น ส งผลให เก ดการเปล ยนแปลง โดยพบว า

11 พระสงฆ ท ม ภาวะโรคประจาต ว เข าร บการร กษาก บแพทย ท คล น กเฉพาะโรคอย างต อเน อง ส งผลให อ ตราการ นอนร กษาต วในโรงพยาบาลลดลงอย างม น ยสาค ญทางสถ ต (P < ) อ ตราการตรวจพบผ ป วยโรคความ ด นโลห ตส งรายใหม ลดลงอย างม น ยสาค ญทางสถ ต (P <0.005) พระสงฆ ม แนวโน มของการปร บเปล ยน พฤต กรรมการด แลส ขภาพตนเองด ข น โดยเฉพาะเก ยวก บการเล อกบร โภคอาหารท เส ยงต อการเก ด โรคเบาหวาน และความด นโลห ตส ง และพระสงฆ ท เป นโรคแล วม พฤต กรรมเก ยวก บการร กษาก บแพทย อย างต อเน องด ข น และพบว าพระสงฆ ในระด บเจ าอาวาส ได นาความร และคาแนะนาต าง ๆ ในการด แล ส ขภาพตนเอง ไปถ ายทอดความร ให ก บประชาชนต อไปได โดยการแสดงธรรมเทศนาในโอกาสว นสาค ญทาง ต างๆ นอกจากน นทาให เก ดความส มพ นธ ท ด ระหว างบ คลากรโรงพยาบาลและพระสงฆ ภาพล กษณ ของ โรงพยาบาลด ข น พระสงฆ ม การสน บสน นด านการจ ดหางบประมาณมาช วยเหล อโรงพยาบาลมากข น โดยได จ ดต งกองท นสงเคราะห พระภ กษ และสามเณรข น และม การวางแผนหางบประมาณเข ากองท นในท ก ๆ ป ป งบประมาณ 2554 สาน กงานกองท นการสร างเสร มส ขภาพ (สสส.) เห นชอบในโครงการได สน บสน นงบประมาณในการดาเน นงานในกล มพระสงฆ ให ต อเน องในช อโครงการ โรงพยาบาล-ว ด สาย ส มพ นธ สร างส ขภาพท ด ส ช มชน จานวน 168,400 บาท โดยผ ร บผ ดชอบโครงการม ความเห นว า ในการสร าง เสร มส ขภาพแก กล มเป าหมายใด ต องม การดาเน นการอย างต อเน อง จะทาให เห นผลล พธ ท เก ดข นอย าง ช ดเจนข น ซ งจะต องใช ระยะเวลานานพอสมควรและหากต องการให เก ดความย งย น จะต องทาให กล มเป าหมายสามารถเร ยนร ถ งผลล พธ ท เป นประโยชน และเก ดการปฏ บ ต ด วยตนเอง ด งน น กล มงานส ข ศ กษา โรงพยาบาลโพธาราม โดยนางโฉมยง เหลาโชต จ งได ประสานงานก บ พระคร โพธารามพ ท กษ เจ า คณะอาเภอโพธาราม เพ อจ ดทาโครงการ โรงพยาบาล-ว ด เคร อข ายสานส มพ นธ สร างส ขภาพท ด ส ช มชน ข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให พระสงฆ ท จาพรรษาอย ตามว ดต าง ๆ ในเขตอาเภอโพธาราม ม ความร ความ เข าใจ และการปฏ บ ต ท ถ กต องเก ยวก บโรคท เป นป ญหาสาค ญ ๆ ของพ นท อาท โรคเบาหวาน โรคความ ด นโลห ตส ง โรคห วใจและหลอดเล อด โรคจากการส บบ หร ว ดต าง ๆ ในเขตอาเภอโพธาราม ร อยละ 80 เข าร วมเป นเคร อข ายสานส มพ นธ สร างส ขภาพท ด ส ช มชน พระสงฆ ท จาพรรษาอย ตามว ดต าง ๆ ในเขต อาเภอโพธาราม มากกว าร อยละ 80 ได ร บบร การสร างเสร มส ขภาพในแต ละป พระสงฆ ในเขตอาเภอ โพธาราม ม ส ขภาพท ด โดยต วช ว ดผลล พธ ด งน 1. ร อยละ 80 ของพระสงฆ ท เข าร วมโครงการ ม ความร ความเข าใจ และการปฏ บ ต เก ยวก บโรคท เป นป ญหาท สาค ญ ๆ ถ กต องตามเกณฑ (ร อยละ 70 ข นไป) 2. ว ดในเขตอาเภอโพธาราม ร อยละ 80 ม อาสาสม ครพระสงฆ อย างน อย 1 ร ป ในการด แล ส ขภาพพระสงฆ ประจาว ด ประสานงานก บศ นย ประสานงานโครงการ และจ ดให ม ม มสร างเสร มส ขภาพ ประจาว ด

12 3. พระสงฆ ท จาพรรษาอย ตามว ดต าง ๆ ในเขตอาเภอโพธาราม มากกว าร อยละ 80 ได ร บบร การ การตรวจส ขภาพและค ดกรองโรคเบ องต นท สาค ญ อาท โรคเบาหวาน ความด นโลห ตส ง การว ดงค ประกอบ ร างกายและการประเม นภาวะเส ยงต อการเก ดโรคห วใจ 4. พระสงฆ ในเขตอาเภอโพธาราม ม ส ขภาพท ด อาท อ ตราการส บบ หร ของพระสงฆ ลดลงจากเด ม อ ตราการเล กส บบ หร ของพระสงฆ ท ส บบ หร เพ มข นจากเด ม อ ตราการตรวจพบผ ป วยโรคเบาหวาน และ ความด นโลห ตส งรายใหม ลดลงจากเด ม และอ ตราการขาดการร กษาก บแพทย ต อเน องลดลงจากเด ม กล มเป าหมายในโครงการ เป นพระสงฆ และสามเณรท จาพรรษาอย ตามว ดต าง ๆ ในเขตอาเภอ โพธาราม จ ดก จกรรม ด งน 1. จ ดประช มถวายความร แด พระสงฆ พร อมช แจงว ตถ ประสงค ของโครงการ ในระด บเจ าอาวาสว ด ต าง ๆ ในเขตอาเภอโพธาราม ท งหมด 69 แห ง 1 คร ง 2.จ ดอบรมถวายความร แด พระสงฆ /สามเณร ท จาพรรษาอย ตามว ดต าง ๆ ในเขตอาเภอ โพธาราม จานวน 2 ร น ๆ ละ 1 ว น พร อมก บการเก บรวบรวมข อม ลของพระสงฆ เก ยวก บองค ประกอบของ ร างกาย ความร และการปฏ บ ต ต วเก ยวก บโรคต าง ๆ ท สาค ญ 3. แต ละว ดค ดเล อกพระสงฆ 1-2 ร ป เป นอาสาสม ครพระสงฆ เข าร บการอบรมความร และท กษะ เพ อเป นอาสาสม ครในการด แลส ขภาพพระสงฆ ในว ดตนเอง จ ดม มบร การสร างส ขภาพประจาว ด และ ประสานงานเก ยวก บการดาเน นงาน ป ญหาและอ ปสรรค ก บศ นย ประสานงานโครงการ 4. จ ดก จกรรมรณรงค ด านส ขภาพ อาท ให พระสงฆ เล กส บบ หร และค ดเล อกพระสงฆ ต นแบบท สามารถเล กส บบ หร ได หร อปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพได เพ อจ ดมอบเก ยรต บ ตร ประกาศค ณความด แด สาธารณชนในโอกาสสาค ญ ๆ ท ทางคณะสงฆ จ ดให ม 5. ก จกรรมสร างเคร อข ายการเผยแพร ความร ด านส ขภาพส ช มชน โดยแต ละว ดจะได ร บเอกสาร หร อส ออ เลคทรอน กส ความร ด านส ขภาพประจาเด อน เพ อนาไปเผยแพร ต อในช มชน โดยใช ว ดเป น ศ นย กลางในการเผยแพร อาท การนาไปเป นสาระในการเทศนา เป นต น 6. ค นหาว ดต นแบบท ม การสร างเสร มส ขภาพ ตามเกณฑ ท กาหนด 7. จ ดประช มมอบเก ยรต บ ตรแด พระสงฆ ต นแบบท ม การปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ หร อม ส ขภาพด และว ดต นแบบในการส งเสร มส ขภาพ โดยเช ญองค กร/เคร อข าย ให เข ามาม ส วนร วมในการ ดาเน นงานต อไปในระยะยาว 8. การจ ดต งกองท นในการด แลส ขภาพของพระสงฆ ท เก ดจากความร วมม อของพระสงฆ ท กว ด และองค กรเคร อข ายท ม ส วนร วมในโครงการ ผลการดาเน นงานตามโครงการ 1. การจ ดประช มช แจงว ตถ ประสงค ของโครงการ ได จ ดประช มช แจงโครงการแก คณะกรรมการ ท งฝ ายสงฆ และฆราวาส ในว นท 21 มกราคม 2554 เวลา น. ณ ศาลาว ดโบสถ เพ อช แจงแนว ทางการดาเน นงาน และบทบาทหน าท ของคณะกรรมการในการดาเน นการเพ อบรรล ตามว ตถ ประสงค

13 ด งกล าว ม คณะกรรมการฝ ายสงฆ 21 ร ป และฝ ายฆราวาสเข าร วมประช ม 23 คน คณะกรรมการท กท านท เข าร วมประช ม สน บสน นให ม การดาเน นงานตามโครงการน 2. การจ ดประช มถวายความร เก ยวก บโรคท ส าค ญ ๆ ท เก ดในกล มพระสงฆ ซ งม พระสงฆ เข าร บการ ถวายความร จานวน 508 ร ป ก อนการถวายความร พระสงฆ ม ความร ด านส ขภาพผ านเกณฑ ร อยละ 50.2 หล ง การถวายความร พระสงฆ ม ความร ผ านเกณฑ ร อยละ 86.9 ในว นประช มก อนการประช มได ให บร การตรวจ ส ขภาพแก พระสงฆ ท กร ป ซ งม ผลการตรวจส ขภาพ ด งน พระสงฆ ท เข าร วมโครงการ ส วนใหญ ร อยละ 25.7 ม อาย มากกว า 60 ป ข นไป รองลงมา ร อยละ 17.9 ม อาย ต ากว า 30 ป ลงมา พระสงฆ ร อยละ 49.6 ส บบ หร พระสงฆ ร อยละ 62.1 เคยม ประว ต การ ด มส รา ก อนบวช รสชาต อาหารท พระสงฆ บร โภค ร อยละ 64.8 บร โภครสชาต ปกต พบร อยละ 9.6 ท บร โภค รสชาต เค มจ ด รองลงมาบร โภครสชาต หวาน และท ง หวาน เค ม ม น ร อยละ 9.3 และ 6.2 ตามลาด บ พระสงฆ ร อยละ 68.1 ม การ ออกแรงเคล อนไหวว นละ 30 นาท มากกว าส ปดาห ละ 3 คร ง ถ ง ท กว นจากการ ตรวจส ขภาพ พบว าพระสงฆ ร อยละ 41.8 ม ค าด ชน มวลกายปกต พบพระสงฆ ม ค าด ชน มวลกายอย ในระด บ อ วน ร อยละ 23.9 และอ วนมาก ร อยละ 8.4 ท วมร อยละ 14.6 รอบเอวปกต ร อยละ 80.3 เก นปกต ร อยละ 19.7 ระด บความด นโลห ตอย ในระด บปกต ร อยละ 59.1 ส งอย างอ อน ร อยละ 28.7 ส งปานกลางร อยละ 9.6 ส ง ร นแรง ร อยละ 2.6 ซ งพบอ ตราโรคความด นโลห ตส งรายใหม ร อยละ 2.6 ระด บน าตาลในเล อดอย ในระด บ ปกต ร อยละ 65.9 เส ยงเป นโรคเบาหวานร อยละ 23.9 และเป นโรคเบาหวาน ร อยละ 10.2 อ ตราการเก ด โรคเบาหวานรายใหม ร อยละ 4.2 ในกล มพระสงฆ ระด บเจ าอาวาส รองเจ าอาวาส ผ ช วยเจ าอาวาส พบม ภาวะ ไขม นในเล อดส ง ร อยละ 70.3 พระสงฆ ในระด บพระส งฆาธ การพบม ภาวะไขม นในเล อดส ง ร อยละ 13.4 รองลงมาเป นโรคความด นโลห ตส ง และโรคเบาหวาน ในอ ตราท เท าก น ค อ ร อยละ 10.7 โรคห วใจร อยละ 2.4 และถ งลมโป งพอง ร อยละ การค ดเล อกพระสงฆ เข าร บการอบรมความร และท กษะ การเป นอาสาสม ครประจ าว ด ม พระสงฆ เข าร บการอบรมจานวน 66 ร ป จาก 40 ว ด ก อนการอบรมพระสงฆ ม ความร ด านการสร างเสร ม ส ขภาพและการให บร การสร างเสร มส ขภาพเบ องต น ผ านเกณฑ ร อยละ 65.0 หล งการอบรมพระสงฆ ม ความร ผ านเกณฑ ร อยละ การจ ดก จกรรมรณรงค ด านส ขภาพ อาท ให พระสงฆ เล กส บบ หร และค ดเล อกพระสงฆ ต นแบบท สามารถเล กส บบ หร ได หร อปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพได โดยม การจ ดทาหน งส อไปตามว ด ต าง ๆ เพ อให พระสงฆ ร วมปร บเปล ยนพฤต กรรม ซ งอย ในระหว างการต ดตามผลในระยะยาว ในภาพรวม ม พระสงฆ ท ร วมรณรงค และปร บเปล ยนพฤต กรรม พบอ ตราการเล กส บบ หร ของพระสงฆ เพ มข นจากเด ม ร อยละ 12.3 เป นร อยละ การจ ดก จกรรมสร างเคร อข ายการเผยแพร ความร ด านส ขภาพส ช มชน ได จ ดส งบทความร ด าน ส ขภาพให ก บว ดในเคร อข ายท ก 1-2 เด อน ๆ ละ 4.5 เร อง เพ อนาไปเผยแพร ต อในช มชน โดยใช ว ดเป น ศ นย กลางในการเผยแพร อาท พระสงฆ ในระด บเจ าอาวาส หร อพระสงฆ ท เป นอาสาสม ครประจาว ด นา

14 ความร ท ได ร บ ไปเป นสาระในการเทศนาธรรม ท ผสมผสานก บสาระด านการสร างเสร มส ขภาพ ค อ การเตร ยมพร อมเม อเผช ญก บภ ยพ บ ต คว นธ ปภ ยร ายใกล ต ว ตะคร ว ก นแบบใดไม อ วนส ขภาพด โรค อ จจาระร วงจากเช อแบคท เร ยอ โคไล ประโยชน ด ๆ ของมะขามป อม ก นอย ปลอดภ ยด วยเมน ส ขภาพ อาการเมารถเมาเร อ สามารถป องก นได ด มน าช วยบาบ ดโรค 6. ค นหาว ดต นแบบท ม การสร างเสร มส ขภาพ ตามเกณฑ ท กาหนด ได ม การลงไปตรวจเย ยมท ว ด เพ อค ดเล อกว ดท ม ความพร อมในการค ดเล อกเป นว ดส งเสร มส ขภาพ โดยใช แบบประเม นของกรมอนาม ย ได ว ดท ผ านเกณฑ เป นว ดส งเสร มส ขภาพจานวน 19 ว ด และส งค ดเล อกเป นว ดส งเสร มส ขภาพด เด น ได ร บ โล 1 ว ด ในภาพรวมของอาเภอโพธาราม ม ว ดส งเสร มส ขภาพแล ว จานวน 24 ว ด เป นว ดส งเสร มส ขภาพ ด เด น จานวน 3 ว ด ด งน 1. ว ดพระศร อารย ว ดส งเสร มส ขภาพ ป 2547 ว ดส งเสร มส ขภาพด เด น ป ว ดหนองโพ ว ดส งเสร มส ขภาพป 2548 ว ดส งเสร มส ขภาพด เด น ป ว ดขนอน ว ดส งเสร มส ขภาพ ป 2551 ว ดส งเสร มส ขภาพด เด น ป ว ดเขาช องพราน ว ดส งเสร มส ขภาพป พ.ศ ว ดดอนกระเบ อง ว ดส งเสร มส ขภาพป พ.ศ ว ดโบสถ ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดบ านเล อก ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดหนองร ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดท าหลวงพล ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดเจ ดเสม ยน ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดเขาค าง ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดแก วฟ า ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดเขาแหลม ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดเขาพระ ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดระฆ งทอง ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดสมถะ ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดหนองอ อ ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดบ านส งห ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดบ านฆ อง ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดท ามะขาม ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดบ านหม อ ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดคงคาราม ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดป าไผ ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ. 2554

15 24. ว ดไทรอาร ร กษ ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ การจ ดต งศ นย ส ขภาพประจาว ด ม ว ดท ม ความพร อม ในการต งศ นย ส ขภาพประจาว ด ด งน 1. ว ดเขาช องพราน ตาบลเตาป น 2. ว ดขนอน ตาบลสร อยฟ า 3. ว ดเขาแหลม ตาบลเขาชะง ม 4. ว ดเขาส ม ตาบลเขาชะง ม 5. ว ดหนองกลางดง ตาบลเขาชะง ม 6. ว ดโบสถ ตาบลบ านเล อก 7. ว ดท าหลวงพล ตาบลท าช มพล 8. ว ดแก วฟ า ตาบลธรรมเสน 9. ว ดดอนกระเบ อง ตาบลดอนกระเบ อง (กาล งก อสร าง) 10. ว ดบ านส งห ตาบลบ านส งห (กาล งก อสร าง) 7. การจ ดประช มรายงานผลการดาเน นงานและเผยแพร ประชาส มพ นธ โครงการ โดยเช ญองค กร/ ภาค เคร อข ายช มชน อาท นายอาเภอโพธาราม เทศบาลเม อง เทศบาลตาบล องค การบร หารส วนตาบล กาน น เจ าหน าท สาธารณส ขระด บ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล อาสาสม ครสาธารณส ขประจาหม บ าน ต วแทนจากชมรมสร างส ขภาพต าง ๆ ในช มชน ให เข ามาม ส วนร วมร บทราบของผลการดาเน นงานตาม โครงการ และให ความร วมม อในการดาเน นงานต อเน องในระยะยาว โดยได จ ดประช มในว นท 23 ก นยายน 2554 ณ ห องประช มสารวจ อาคารเฉล มพระเก ยรต โรงพยาบาลโพธาราม ในว นประช มได จ ดพ ธ มอบ เก ยรต บ ตรแด พระสงฆ ท ผ านการอบรมเป นอาสาสม ครพระสงฆ ประจาว ด และพระสงฆ ท สามารถเล กส บ บ หร ได โดยม ท านพระคร โพธารามพ ท กษ เจ าคณะอาเภอโพธาราม เจ าของโครงการเป นประธานในพ ธ มอบเก ยรต บ ตร 8. การจ ดต งกองท นในการด แลส ขภาพของพระสงฆ ท เก ดจากความร วมม อของพระสงฆ ท กว ด และองค กรเคร อข ายท ม ส วนร วมในการบร จาคเง นเข ากองท น ได ม การนาเง นจากกองท นมาจ ดซ อเคร องม อ อ ปกรณ ท จาเป นของศ นย ส ขภาพประจาว ด อาท เคร องว ดความด นโลห ตแบบด จ ตอลเคร องเจาะหาระด บ น าตาลในเล อดท ปลายน ว เป นเง นจานวน 106,600 บาท และเง นจากประชาชนท ร วมบร จาคจานวน 133,080 บาท การประเม นผลล พธ ตามต วช ว ด ด งน 1. พระสงฆ ท เข าร วมโครงการ ม ความร ความเข าใจ และการปฏ บ ต เก ยวก บโรคท เป นป ญหาท สาค ญ ๆ ถ กต องตามเกณฑ (ร อยละ 70 ข นไป) ร อยละ 86.9 ซ งมากกว าเป าหมายท วางไว 2. ว ดในเขตอาเภอโพธารามท เข าร วมโครงการ ม การนาความร ด านส ขภาพ เผยแพร ในกล มพระสงฆ ประชาชน ญาต โยม ท มาร วมก จกรรมในว ด มากกว าร อยละ 80 ผ านเกณฑ ท วางไว

16 3. ว ดในเขตอาเภอโพธาราม ม อาสาสม ครพระสงฆ อย างน อย 1 ร ป ในการด แลส ขภาพพระสงฆ ประจาว ด เพ อประสานงานก บศ นย ประสานงานโครงการ และจ ดให ม ม มสร างเสร มส ขภาพประจาว ด ม พระสงฆ ผ านการอบรมเป นอาสาสม ครพระสงฆ ประจาว ด จานวน66 ร ป จาก 40 ว ด ค ดเป นร อยละ 60 ของ ว ดท งหมด ต ากว าเป าหมายท วางไว ค อ ร อยละ 80 ซ งคณะกรรมการดาเน นงาน ได วางแผนในการ ดาเน นการให ครอบคล มในป ถ ดไป โดยหางบประมาณ จากเคร อข ายท สร างข นหล งส นส ดโครงการ 4. พระสงฆ ท จาพรรษาอย ตามว ดต าง ๆ ในเขตอาเภอโพธาราม ร อยละ 80.1 ได ร บบร การการตรวจ ส ขภาพและค ดกรองโรคเบ องต นท สาค ญ อาท โรคเบาหวาน ความด นโลห ตส ง การว ดองค ประกอบร างกาย และการประเม นภาวะเส ยงต อการเก ดโรคห วใจ ได ตามเป าหมายท วางไว ค อร อยละ พระสงฆ ในเขตอาเภอโพธาราม ม อ ตราการเล กส บบ หร ของพระสงฆ ท ส บบ หร เพ มข นจากเด ม ร อยละ 12.3 เป นร อยละ 19.7 พระสงฆ ม การออกแรงเคล อนไหวว นละ 30 นาท เพ มข นเป นร อยละ 68.1 และพระสงฆ ท ม โรคประจาต ว เข าร บการร กษาก บแพทย อย างต อเน อง ทาให อ ตราการนอนโรงพยาบาล ลดลงจากร อยละ 28.4 เหล อร อยละ ในเขตอาเภอโพธาราม ม ว ดผ านเกณฑ ว ดส งเสร มส ขภาพ ของกรมอนาม ย จานวน 24ว ด ค ดเป น ร อยละ 34.8 ซ งถ อว าม ว ดผ านเกณฑ ว ดส งเสร มส ขภาพมากท ส ดของจ งหว ดราชบ ร 7. ในการด แลส ขภาพของพระสงฆ ม กองท นท เก ดจากความร วมม อของพระสงฆ ท กว ดและ องค กรเคร อข ายท ม ส วนร วมในการบร จาคเง นเข ากองท น ไว คอยช วยเหล อเก ยวก บการเจ บป วยของพระสงฆ ในส วนท ไม อาจเบ กจ ายตามส ทธ การร กษาได ป ญหาและอ ปสรรค 1. การต ดต อประสานงาน ของพระสงฆ ระหว างว ด ใช ระบบท าหน งส อจากเจ าคณะอ าเภอ โพธารามถ ง เจ าคณะตาบลต างๆ ในเขตความร บผ ดชอบ และมอบให เจ าคณะตาบลต าง ๆ เป นผ ประสานงานไปตามว ดท อย ในเขตความร บผ ดชอบของเจ าคณะต าบล ซ งบางว ดแจ งว า ไม ได ร บหน งส อหร อ ได ร บกะท นห น จ งไม สามารถเข าร วมโครงการได ท น หร อมาร วมโครงการในว นท 2 ซ งทางคณะว ทยากร ต องให ความร และท กษะอ ก 1 รอบ ส าหร บพระสงฆ ท เข าร วมโครงการล าช า 2. ในบางช วงของการอบรม บางว ดท ร บก จน มนต ของญาต โยมไว ต องขอไปท าก จน มนต ก อน อาท การไป ฉ นภ ตตาหารเพล 2. ในการฝ กท กษะของพระสงฆ ตามฐานความร ต าง ๆ พระสงฆ สามารถปฏ บ ต ได แต จะม ความ สะดวกน อย กว าบ คคลธรรมดาท วไป เน องจากม จ วรหล นลงมาเม อม การฝ กปฏ บ ต ซ งพระสงฆ เสนอว า ถ า ไม ม จ วรจะปฏ บ ต ได ง ายกว า

17 บทค ดย อ การศ กษาคร งน เป นการศ กษาแบบภาคต ดขวาง เพ อศ กษาความร ด านส ขภาพและสภาวะส ขภาพของ พระสงฆ อ าเภอโพธาราม จ งหว ดราชบ ร กล มต วอย างท ศ กษา เป นพระสงฆ ท จ าพรรษาอย ตามว ดต าง ๆ ใน เขตอ าเภอโพธาราม ท เข าร วมโครงการโรงพยาบาล-ว ด เคร อข ายสานส มพ นธ สร างส ขภาพท ด ส ช มชน ระหว าง ว นท ม นาคม 2554 จ านวน 335 ร ป การเก บรวบรวมข อม ลโดยใช แบบสอบถามความร ด านส ขภาพ ซ งเป นคาถามเก ยวความร เก ยวก บโรค และการด แลตนเอง จ านวน 30 ข อ และแบบบ นท กการตรวจส ขภาพ ประกอบด วย 2 ส วน ส วนท 1 ข อม ลท วไป ได แก ว นท ได ร บการตรวจส ขภาพ สถานท ตรวจ ช อ-สก ล อาย ประว ต การส บบ หร ประว ต การด มส รา ประว ต การเจ บป วยและการร กษา รสชาต อาหารท บร โภค พฤต กรรม การออกแรงเคล อนไหวหร อการออกก าล งกาย ส วนท 2 ได แก ผลการตรวจส ขภาพเบ องต น ประกอบด วย น าหน กต ว ส วนส ง ค าด ชน มวลกาย รอบเอว ระด บความด นโลห ต ระด บน าตาลในเล อด ว เคราะห ข อม ล โดยใช การแจกแจงความถ ค าเฉล ย ค าร อยละ ผลการศ กษา พบว าพระสงฆ ส วนใหญ ร อยละ 25.7 ม อาย มากกว า 60 ป ข นไป รองลงมาร อยละ 17.9 ม อาย ต ากว า 30 ป ลงมา พระสงฆ ร อยละ 49.6 ส บบ หร ร อยละ 30.7 ไม ส บบ หร ร อยละ 19.7 ท เคยส บบ หร แต เล กแล ว พระสงฆ ร อยละ 62.1 เคยม ประว ต การด มส ราก อน บวช รสชาต อาหารท พระสงฆ บร โภค ส วนใหญ ร อยละ 64.8 บร โภคอาหารรสชาต ปกต ร อยละ 9.6 ท บร โภค รสชาต เค มจ ด รองลงมาบร โภครสชาต หวาน และท งหวาน เค ม ม น ร อยละ 9.3 และ 6.2 ตามล าด บ ส วนการ ออกแรงเคล อนไหวและการออกก าล งกาย พบพระสงฆ ร อยละ 71.9 ม การออกแรงเคล อนไหวว นละมากกว า 30 นาท มากกว า 3 ว น ต อ ส ปดาห ถ งท กว นพระสงฆ ร อยละ 41.8 ม ค าด ชน มวลกายปกต ร อยละ 23.9 ม ค าด ชน อย ในระด บอ วน ร อยละ 14.6 อย ในระด บท วม และร อยละ 8.4 อย ในระด บอ วนมาก พระสงฆ ร อยละ 80.3 ม รอบเอวอย ในเกณฑ ปกต ร อยละ 19.7 ม รอบเอวเก นปกต ระด บความโลห ต พบว าพระสงฆ ร อยละ 59.1 ม ระด บความด นอย ในระด บปกต ร อยละ 28.7 อย ในระด บส งอย างอ อน ร อยละ 28.7 อย ระด บส งปานกลาง และร อยละ 9.6 อย ในระด บส งร นแรง ซ งจากการตรวจส ขภาพพบพระสงฆ เป นโรคความด นโลห ตส งรายใหม ร อยละ 2.6 ระด บน าตาลในเล อดก อนอาหารเช า พบว า พระสงฆ ร อยละ 65.9 ม ระด บน าตาลในเล อดอย ใน เกณฑ ปกต ร อยละ 23.9 อย ในเกณฑ เส ยงต อการเก ดโรคเบาหวาน และร อยละ 10.2 เป นโรคเบาหวาน โดย พบพระสงฆ เป นโรคเบาหวานรายใหม ร อยละ 4.2 ในกล มของพระสงฆ ระด บเจ าอาวาส รองเจ าอาวาส ผ ช วย เจ าอาวาส พบม ภาวะไขม นในเล อดส งร อยละ 70.3 จากการตรวจส ขภาพพบพระสงฆ ม ภาวะไขม นในเล อดส ง ร อยละ 13.4 รองลงมาเป นโรคความด นโลห ตส งและโรคเบาหวานในอ ตราท เท าก นค อร อยละ 10.7 โรคห วใจ ร อยละ 2.4 และโรคถ งลมปอดโป งพองร อยละ 0.6 พระสงฆ ม ความร ด านส ขภาพผ านเกณฑ ท ก าหนด ร อยละ 50.2 จากผลการจ ดบร การส งเสร มส ขภาพ พบว า ท าให พระสงฆ ม การปร บเปล ยนพฤต กรรมการด แลส ขภาพ ตนเองของพระสงฆ ด ข น ในหลาย ๆ เร อง นอกจากน ย งพบว าพระสงฆ ในระด บเจ าอาวาสหลายร ปท อาพาธ ด วยโรคเบาหวาน ความด นโลห ตส ง ได น าความร และค าแนะน าต าง ๆ ในการด แลส ขภาพตนเอง ไปถ ายทอด ความร ให ก บประชาชน ญาต โยม โดยการแสดงธรรมเทศนาในโอกาสว นส าค ญๆ ทางศาสนา

18 งานว ชาการ/งานว จ ยป งบประมาณ นว ตกรรม อาสาสม ครพระสงฆ ประจ าว ด เคร อข ายการด แลส ขภาพพระสงฆ 2. ประส ทธ ผลผลของการจ ดบร การส งเสร มส ขภาพ ต อพฤต กรรมการด แลตนเอง และสภาวะ ส ขภาพ ของพระสงฆ อ าเภอโพธาราม จ งหว ดราชบ ร 3. ประส ทธ ผลของโปรแกรมส งเสร มส ขภาพ ต อความร พฤต กรรมการด แลตนเองและสภาวะส ขภาพ ของพระสงฆ อ าเภอโพธาราม จ งหว ดราชบ ร

19 นว ตกรรมอาสาสม ครพระสงฆ ประจาว ด เคร อข ายการด แลส ขภาพพะสงฆ ท มาของป ญหา ความต องการ พระภ กษ สงฆ ม ป ญหาอาพาธด วยโรคเร อร ง ส วนใหญ ย งเข าไม ถ งบร การสาธารณส ขและสถาน บร การสาธารณส ขหลาย ๆ แห ง ย งไม จ ดระบบท เอ ออ านวยความสะดวกในการเข าร บบร การท รวดเร ว ส งผล ให พระภ กษ ไม ไปร บบร การ หร อไปร บบร การต อเม อเก ดการอาพาธและม โรคแทรกซ อนท ร นแรงแล ว ท าให เส ยค าใช จ ายในการร กษาพยาบาลมากข น โรงพยาบาลโพธาราม ได ทบทวนถ งป ญหาด งกล าว และส บ เน องจากท คณะสงฆ ในเขตอ าเภอโพธาราม ได ม ส วนร วมในการดาเน นงานจ ดหางบประมาณในการจ ดซ อ เคร องม อแพทย เพ อผ ป วยโรคห วใจ เม อป 2547 โดยการจ ดทอดผ าป าสาม คค ท าให ได งบประมาณท งส น 10 ล านบาทเศษ ได จ ดซ อเคร องม อแพทย ท ท นสม ยในการค ดกรองและร กษาผ ป วยท ม ความเส ยงด านโรคห วใจ และหลอดเล อด และเคร องม อแพทย อ น ๆ เพ มประส ทธ ภาพในการร กษามากข น หล งจากน นโรงพยาบาลจ ง ได จ ดท าโครงการสร างเสร มส ขภาพเช งร กท ว ด ให บร การตรวจค ดกรองโรค ร กษาพยาบาลเบ องต น และส งต อ การร กษาก บแพทย เฉพาะทาง มาต งแต ป 2548 ถ ง ป 2554 ส งผลให พฤต กรรมส ขภาพและสภาวะส ขภาพ ของพระสงฆ ด ข นโดยเฉพาะการปร บเปล ยนพฤต กรรมในการเล กส บบ หร ท ม อ ตราเพ มข นจากร อยละ 8.4 เป น ร อยละ 19.7 การลดน าหน กลงปร บค าด ชน มวลกายในระด บอ วนลดลง พระภ กษ สงฆ ท ม ภาวะโรคเบาหวาน ความด นด นโลห ตส ง โรคห วใจและหลอดเล อด ได ร บการร กษาก บแพทย อย างต อเน อง ส งผลให อ ตราการ นอนโรงพยาบาลลดลงจากร อยละ 39.4 เหล อ ร อยละ 12.9 กระทรวงสาธารณส ข ได ม การฝ กอบรมความร และท กษะอาสาสม ครประจ าหม บ าน ซ งม บทบาทในการปฏ บ ต งานในการด แลส ขภาพอนาม ยของประชาชน ในช มชน แต ย งพบว าบทบาทหน าท ของอาสาสม ครสาธารณส ขส วนใหญ ครอบคล มเฉพาะประชาชนท อย ใน ความร บผ ดชอบเท าน น ย งไม ครอบคล มในกล มของพระภ กษ สงฆ และจากการดาเน นงานก บพระภ กษ สงฆ พบว าพระภ กษ สงฆ ท จ าพรรษาอย นาน มากกว าร อยละ 35 ม โรคประจ าต ว โดยเฉพาะในระด บเจ าอาวาสว ด 10 อ นด บโรค ท พบ ม ภ ม แพ -หอบห ด/ถ งลมปอดโป งพอง โรคความด นโลห ตส ง โรคเบาหวาน โรคกระเพาะ อาหารและล าไส โรคของกระด กและข อ โรคต บ โรคห วใจและหลอดเล อด โรคมะเร ง และโรคเก าท ในระบบการบร หารจ ดการว ด ในแต ละว ดม เจ าอาวาสว ดเป นผ ปกครองบร หารจ ดการ ม รองเจ า อาวาส ผ ช วยเจ าอาวาส และเลขาน การเจ าอาวาส ซ งจะม การด แลช วยเหล อซ งก นและก นเสม อนครอบคร ว เด ยวก น พระล กว ดม กจะถ กมอบหมายให ปฏ บ ต ด แลเจ าอาวาสว ดในขณะอาพาธ หร อนอนร กษาใน โรงพยาบาล ซ งอาจแตกต างก นไปในแต ละบร บทของพ นท ซ งหากภายในว ดม พระสงฆ ท ม ความร และท กษะ ด านส ขภาพ จะส งผลต อการดาเน นงานด านสาธารณส ขท ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ว ตถ ประสงค

20 เพ อให ว ดเป นเคร อข ายในการดาเน นงานด านส ขภาพของโรงพยาบาล โดยแต ละว ดม พระภ กษ สงฆ 1-2 ร ป เป นอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าว ด ท ผ านการอบรมความร และท กษะท เก ยวข องในการดาเน นงาน ม บทบาทในการด แลส ขภาพตนเอง ด แลส ขภาพพระภ กษ สงฆ ด วยก นภายในว ด และเป นแกนกลางในการ ประสานงานก บเจ าหน าท ของโรงพยาบาลในการส งต อผ ป วยเพ อร กษาก บแพทย หร อประสานงานในการ ดาเน นงานด านอ น ๆ พระภ กษ สงฆ ท ท าหน าท เป นอาสาสม ครพระสงฆ ประจ าว ดเอง พระภ กษ สงฆ ท จ าพรรษาอย ท ว ดท ม อาสาสม ครพระสงฆ ประจ าว ด ประชาชน ญาต โยม ท มาท าบ ญ หร อร วมก จกรรม ทางด านศาสนาท ว ด ข นตอนการดาเน นงาน 1. ประสานงานก บเจ าคณะอ าเภอโพธาราม เพ อเสนอแนวทางในการดาเน นงาน 2. เข ยนโครงการ เพ อเสนอขอร บงบประมาณจากหน วยงานท เก ยวข อง ซ งโครงการน ได ร บ งบประมาณสน บสน นในการดาเน นงานจากส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ (สสส.) ดาเน นงาน โครงการ 3. แต งต งคณะกรรมการในการดาเน นงานท งฝ ายสงฆ และฝ ายฆราวาส 4. ประช มคณะกรรมการดาเน นงาน เพ อช แจงแนวทางการด าเน นงาน แบ งบทบาทหน าท ในการ 5. จ ดเตร ยมความพร อมของกล มเป าหมาย และว สด อ ปกรณ เอกสารท ใช ในการด าเน นงานตาม 6. จ ดประช มเพ อถวายความร ด านส ขภาพเก ยวก บโรคท เก ดก บพระภ กษ สงฆ และการปฏ บ ต ในการ ด แลส ขภาพตนเองท ถ กต องครอบคล มพระภ กษ สงฆ ท จ าพรรษาอย ตามว ดต าง ๆ ในเขตอ าเภอโพธาราม ท งหมด 3 ร น จ านวน 508 ร ป ในว นจ ดประช มม การให บร การตรวจส ขภาพพระภ กษ สงฆ 7. ประสานงานก บเจ าอาวาสว ด เพ อค ดเล อกพระภ กษ สงฆ ท ม ค ณสมบ ต ในการเป นอาสาสม คร พระสงฆ ประจ าว ด 1-2 ร ป เพ อเข าร บการอบรมความร และท กษะในการดาเน นงาน ตามหล กส ตรท ก าหนดข น 8. จ ดอบรมความร และท กษะ ในการดาเน นงานเป นอาสาสม ครพระสงฆ ประจ าว ด หล กส ตร 2 ว น 9. ออกส ารวจสถานท ท ว ด เพ อจ ดต งศ นย ส ขภาพประจ าว ด โดยจ ดให ม เคร อง อ ปกรณ เวชภ ณฑ ยา เบ องต น ในการดาเน นงานด แลส ขภาพพระสงฆ ท ว ด ในว ดท ม ความพร อมก อน และขยายไปย งว ดอ น ๆ ต อไป

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วนตาบลเพ มพ นทร พย ประจาป งบประมาณ 2558

แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วนตาบลเพ มพ นทร พย ประจาป งบประมาณ 2558 แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วน ประจาป งบประมาณ 2558 โดย กองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วน อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน - สาเนาค ฉบ บ - ประกาศกองท นหล กประก นส ขภาพองค การบร

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕

ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ๑ ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ส วนการศ กษาสงเคราะห กองพ ทธศาสนศ กษา สาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๕๗ ค ม อการดาเน นงานโครงการสร

More information

1.ข อม ลท วไป อาเภอคลองขล ง (Amphoe Khlong Khlung) ด นแดนหลวงพ อปลอดภ ย ผลไม รสด ม ช อไม ดอกไม ประด บ 1.1 ประว ต ความเป นมาของอาเภอคลองขล ง

1.ข อม ลท วไป อาเภอคลองขล ง (Amphoe Khlong Khlung) ด นแดนหลวงพ อปลอดภ ย ผลไม รสด ม ช อไม ดอกไม ประด บ 1.1 ประว ต ความเป นมาของอาเภอคลองขล ง สร ปผลการดาเน นงานส งเสร มส ขภาพและป องก นโรค อาเภอคลองขล งป 2555 1 1 1.ข อม ลท วไป อาเภอคลองขล ง (Amphoe Khlong Khlung) ด นแดนหลวงพ อปลอดภ ย ผลไม รสด ม ช อไม ดอกไม ประด บ 1.1 ประว ต ความเป นมาของอาเภอคลองขล

More information

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 รายงานสร ป การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 ภายใต แผนความร วมม อป 2550-2554 ระหว าง กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ก บ องค การท นเพ อเด กแห งสหประชาชาต (UNICEF) 0 สารบ ญ

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT 2013 โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) ANNUAL REPORT 2013

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

เทคน คการทำแผนและประเม นผล การปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ของช มชน

เทคน คการทำแผนและประเม นผล การปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ของช มชน เล มท 2 การปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ของช มชน แผนงาน/ โครงการปร บเปล ยน พฤต กรรมส ขภาพ ข อม ลส ขภาพ/ ข อม ลพฤต กรรม ส ขภาพ กองส ขศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข เล มท 2 การปร บเปล ยนพฤต กรรมส

More information

คานา กล มบร หารย ทธศาสตร และการว จ ย

คานา กล มบร หารย ทธศาสตร และการว จ ย คานา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 255 8 ฉบ บน ได จ ดทาข น โดยรวบรวมโครงการของศ นย อนาม ยท 3 ตามกล มว ย ได แก กล มเด กว ยเร ยน และว ยร น, กล มว ยทางาน, กล มพ ฒนาอนาม ยส งแวดล อม และงานตามพ นธก จ ท งโครงการท

More information

สร ปผลการส มมนาผ บร หาร เพ อพ จารณาแผนปฏ บ ต การกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นท 16-18 ก นยายน 2556 ณ โรงแรมเดอะไซน พ ทยา จ งหว ดชลบ ร

สร ปผลการส มมนาผ บร หาร เพ อพ จารณาแผนปฏ บ ต การกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นท 16-18 ก นยายน 2556 ณ โรงแรมเดอะไซน พ ทยา จ งหว ดชลบ ร สร ปผลการส มมนาผ บร หาร เพ อพ จารณาแผนปฏ บ ต การกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นท 16-18 ก นยายน 2556 ณ โรงแรมเดอะไซน พ ทยา จ งหว ดชลบ ร คณะทางานจ ดส มมนาฯ/กองแผนงาน ราชท ณฑ พ.ศ.2557 1.กล มภารก จด

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานท ด แลและให การศ กษาเด ก อาย ระหว าง 3-5 ป ม ฐานะเท ยบเท าสถานศ กษา เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กท องค กรปกครองส

More information

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน.

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. 2 รายงานการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 โดย ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล

More information

และเคร อข ายบร การ จ งหว ดพ ทล งป งบประมาณ 2558 โครงการพ ฒนาค ณภาพบร การปฐมภ ม 24 บร หารจ ดการ ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง

และเคร อข ายบร การ จ งหว ดพ ทล งป งบประมาณ 2558 โครงการพ ฒนาค ณภาพบร การปฐมภ ม 24 บร หารจ ดการ ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง สารบ ญ ล าด บ ช อโครงการ หน า ล าด บ ช อโครงการ หน า 1 โครงการอบรมเสร มสร างความร ส าหร บบ คลากรผ ส าเร จการศ กษาใหม 1 12 โครงการพ ฒนาบ คลากรด านว น ย และความร บผ ดชอบทางละเม ดของเจ าหน าท 12 2 โครงการปฐมน

More information

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม โครงการ เตร ยมความพร อมเผช ญสถานการณ ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต แผนงาน สร างและกระจายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและเป นธรรม สนองกลย ทธ สพป.กจ.๑ ท ๒ ปล กฝ งค ณธรรมความสาน กในความเป นไทยและว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก

More information

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล ค าน า ปล ดเทศบาล เป นผ บร หารส งส ดฝ ายข าราชการประจ า ในองค กรเทศบาล จ งจ าเป นต องม แนวค ดและหล กปฏ บ ต ราชการท ถ กต องเหมาะสม สามารถเป นต วกลางเช อมต อนโยบายของร ฐและนโยบาย ผ แทนท องถ น หร อฝ ายการเม

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 องค การบร หารส วนตาบลบ านยา อาเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน สารบ ญ เร อง หน า 1. ระด บหน วยงานย

More information

รายละเอ ยดแนวทางการศ กษาโครงการศ กษาและ พ ฒนาอ ตล กษณ โรงเร ยนว ถ พ ทธ ป ท ๙ (๒๙ ประการส ความเป นโรงเร ยนว ถ พ ทธ)

รายละเอ ยดแนวทางการศ กษาโครงการศ กษาและ พ ฒนาอ ตล กษณ โรงเร ยนว ถ พ ทธ ป ท ๙ (๒๙ ประการส ความเป นโรงเร ยนว ถ พ ทธ) มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ www.vitheebuddha.com รายละเอ ยดแนวทางการศ กษาโครงการศ กษาและ พ ฒนาอ ตล กษณ โรงเร ยนว ถ พ ทธ ป ท ๙ (๒๙ ประการส ความเป นโรงเร ยนว ถ พ ทธ) เสนอต อ ส าน กงานพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา ส าน

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 บทสร ปส าหร บผ บร หาร การประเม นผลการดาเน นโครงการงาน มหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก. จ งหว ดชลบ ร 2557 ม ว ตถ ประสงค เฉพาะ

More information