ผลงานว ชาการ/งานว จ ย

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ผลงานว ชาการ/งานว จ ย"

Transcription

1 ผลงานว ชาการ/งานว จ ย ป งบประมาณ ประส ทธ ผลของโปรแกรมการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ก บ การจ ดการน าหน กและรอบเอว ของผ ประก นตนและประชาชนกล มเส ยง ในเขตอ าเภอโพธาราม อ าเภอโพธาราม จ งหว ดราชบ ร (บทค ดย อ) 2. ประส ทธ ผลการจ ดโปรแกรมการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ต อการจ ดการน าหน ก และรอบเอว ของ ผ ม ส ทธ สว สด การข าราชการ และผ ประก นตน ป 2553 (บทค ดย อ) 3. ประส ทธ ผลการจ ดโปรแกรมการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ต อการจ ดการน าหน ก และรอบเอว ของ ผ ม ส ทธ ประก นตน และอาสาสม ครสาธารณส ข ป 2553 (บทค ดย อ) 4. ผลการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ของบ คลากรโรงพยาบาลโพธาราม อ าเภอโพธาราม จ งหว ด ราชบ ร ป 2553 (บทค ดย อ)

2 บทค ดย อ การว จ ยคร งน เป นการว จ ยก งทดลอง เพ อศ กษาประส ทธ ผลของโปรแกรมการปร บเปล ยน พฤต กรรมส ขภาพ ก บ การจ ดการลดน าหน กและรอบเอว ของผ ประก นตนและประชาชนกล มเส ยง ในเขต อ าเภอโพธาราม แนวค ดกระบวนการกล ม จ งหว ดราชบ ร โดยประย กต ทฤษฎ ความสามารถตนเอง ของ Albart Bandura ร วมก บ การใช พล งอ านาจตนเอง (Empowerment ) มาใช ในการจ ดการลดน าหน กและ รอบเอวของกล มต วอย าง กล มต วอย างเป นประชาชนท ถ กค ดกรองเข าร วมโครงการ จ านวน 133 คน แบ ง 2 ร น โดยแต ละร น จ ดก จกรรมการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพแบบเข าค ายนอกสถานท จ านวน 2 ว น 1 ค น ร นท 1 ว นท ม ถ นายน 2553 ร นท 2 ว นท ม ถ นายน 2553 ม การเก บข อม ลด าน ความร เก ยวก บโรคอ วนลงพ งและการจ ดการน าหน กและรอบเอว ความคาดหว งในความสามารถตนเอง ในการจ ดการลดน าหน กและรอบเอว พฤต กรรมการบร โภคอาหาร การประเม นระด บความเคร ยดตนเอง และข อม ลเก ยวก บองค ประกอบของร างกายและสมรรถภาพทางกาย โดยการเก บข อม ลก อนเข าร วม โครงการ และหล งส นส นโครงการ 3 เด อน เปร ยบเท ยบความแตกต างของความร ความคาดหว งใน ความสามารถตนเอง พฤต กรรมการบร โภค ระด บความเคร ยด ค าด ชน มวลกาย รอบเอว ว เคราะห ข อม ลด วยสถ ต ค าร อยละ ค าเฉล ย ค าเบ ยงเบนมาตรฐาน และ Student s t-test, paired Simples t-test,chi-square, Pearson s Product Moment Correlation Coefficient ผลการศ กษาพบว า กล มต วอย างส วน ใหญ เป นเพศหญ ง ร อยละ 79.7 เป นเพศชาย ร อยละ 20.3 ส วนใหญ ม อาย อย ระหว าง ป ร อยละ 17.3 รองลงมาม อาย ระหว าง ป ป และ มากกว า 60 ป ในจ านวนท เท าก นค อ ร อยละ 13.5 กล มต วอย างเป นอาสาสม ครสาธารณส ข ร อยละ 40.6 เป นประชาชนท วไปผ ม บ ตรประก นส ขภาพ ร อยละ 34.6 และผ ประก นตนร อยละ 23.3 เป นเจ าหน าท สาธารณส ขร อยละ 1.5 หล งการอบรม กล มต วอย าง ม ความร ด กว าก อนอบรม อย างม น ยส าค ญทางสถ ต เพศหญ งม ความร เก ยวก บโรคอ วนลงพ งและการ จ ดการน าหน กและรอบเอว หล งการอบรม ด กว าเพศชาย อย างม น ยส าค ญทางสถ ต หล งการทดลอง 3 เด อน กล มต วอย างม น าหน กต วลดลงร อยละ 66.1 รอบเอวลดลง ร อยละ 43.6 ค าด ชน มวลกาย อย ใน เกณฑ ท ด ข น อย างม น ยส าค ญทางสถ ต รอบเอวลดลงอย ในระด บปกต ด กว าก อนเข าโครงการอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ระด บความด นโลห ตอย ในระด บท ปกต และค อนข างส ง ไม พบในระด บร นแรง ด กว า ก อนเข าโครงการอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ความฟ ตของกล ามเน อ อย ในระด บด ข นกว าก อนเข าร วม โครงการอย างม น ยส าค ญทางสถ ต และความอ อนต วของร างกายอย ในระด บด ข นกว าก อนเข าร วมโครงการ อย างม น ยส าค ญทางสถ ต

3 บทค ดย อ การศ กษาน เป นการว จ ยก งทดลอง เพ อศ กษาประส ทธ ผลของโปรแกรมการปร บเปล ยน พฤต กรรมส ขภาพ ต อความร และการจ ดการลดน าหน กและรอบเอว ของผ ม ส ทธ สว สด การข าราชการ ผ ประก นตน และอาสาสม ครสาธารณส ข อ าเภอโพธาราม โดยม การตรวจค ดกรองกล มเป าหมายเข าร วม โครงการ จ านวน 233 คน จ านวน 3 ร น โดยแต ละร น จ ดก จกรรมการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพแบบ เข าค ายพ กค างค นนอกสถานท จ านวน 2 ว น 1 ค น ระหว างเด อน ต ลาคม 2552 ถ ง เด อน พฤศจ กายน 2552 ม การประเม นความร และการเปล ยนแปลงขององค ประกอบร างกาย โดยการเก บข อม ลก อนเข าร วม โครงการ และหล งส นส ดโครงการ 6 เด อน เปร ยบเท ยบความแตกต างของความร ค าด ชน มวลกาย รอบเอว ว เคราะห ข อม ลด วยสถ ต ค าร อยละ ค าเฉล ย ค าเบ ยงเบนมาตรฐาน Student s t-test, paired Simples t-test ผลการศ กษาพบว า กล มต วอย างส วนใหญ เป นเพศหญ ง ร อยละ 81.5 เป นเพศชาย ร อยละ 18.5 ส วนใหญ ม อาย อย ระหว าง ป ร อยละ 31.8 รองลงมาม อาย ระหว าง ป ร อยละ 28.4 เป น เจ าหน าท สาธารณส ขร อยละ 44.9 รองลงมาอาสาสม ครสาธารณส ข ร อยละ 19.5 ผ ประก นตน และ ข าราชการคร ร อยละ 18.2 และ ร อยละ 14.0 ตามล าด บ ก อนการอบรม เพศชายก บเพศหญ ง ม ความร โดยรวมเก ยวก บภาวะโรคอ วนลงพ ง และการจ ดการน าหน กและรอบเอว ไม แตกต างก น (P =.17) หล งการ อบรม กล มต วอย างม ความร เก ยวก บภาวะโรคอ วนลงพ ง และการจ ดการลดน าหน กและรอบเอว ด กว า ก อนอบรม อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ( P =.000) และเพศชายก บเพศหญ งม ความร เก ยวก บโรคอ วนลง พ งและการจ ดการน าหน กและรอบเอว หล งการอบรม ไม แตกต างก น ( P =.843) หล งการทดลอง 6 เด อน กล มต วอย างม น าหน กต วลดลง ร อยละ 56.1 เม อเปร ยบเท ยบทางสถ ต พบว า กล มต วอย างม การ ลดน าหน กลงด กว าก อนทดลองอย างม น ยส าค ญทางสถ ต (P<.000) และรอบเอวลดลง ร อยละ 57.1 เม อ เปร ยบเท ยบทางสถ ต กล มต วอย างม รอบเอวลดลงด กว าก อนทดลอง อย างม น ยส าค ญทางสถ ต (P=.000) จากการศ กษาคร งน พบว า การจ ดก จกรรมการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ท เน นให ผ เข าร วม ก จกรรม ม ส วนร วมในการว เคราะห ป ญหาของตนเอง เร ยนร จากประสบการณ ตนเอง และระหว างกล ม ม การฝ กท กษะให เก ดข นก บตนเอง เปล ยนแปลงท ด ข นก บตนเองได จะสามารถส งผลให กล มต วอย าง น าไปประย กต ใช ให เก ดการ

4 บทค ดย อ การศ กษาน เป นการว จ ยก งทดลอง เพ อศ กษาประส ทธ ผลของโปรแกรมการปร บเปล ยนพฤต กรรม ส ขภาพ ต อ การจ ดการลดน าหน กและรอบเอว ของผ ม ส ทธ ประก นตน และอาสาสม ครสาธารณส ข อ าเภอ โพธาราม จ านวน 131 คน จ ดก จกรรมการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพแบบเข าค ายพ กค างค นนอก สถานท จ านวน 2 ว น 1 ค น ในเด อน ม ถ นายน 2553 ม การประเม นความร ความคาดหว งใน ความสามารถตนเอง พฤต กรรมการบร โภค การออกก าล งกาย ระด บความเคร ยด และการเปล ยนแปลง ของน าหน กและรอบเอว โดยการเก บข อม ลก อนเข าร วมโครงการ และหล งส นส ดโครงการ 3 เด อน เปร ยบเท ยบความแตกต างของความร ความคาดหว งในความสามารถตนเอง พฤต กรรมการบร โภค การ ออกก าล งกาย ระด บความเคร ยด น าหน ก และรอบเอว ว เคราะห ข อม ลด วยสถ ต ค าร อยละ ค าเฉล ย ค า เบ ยงเบนมาตรฐาน ว เคราะห ความแตกต างทางสถ ต ด วย Student s t-test, paired Simples t-test ท ระด บ น ยส าค ญ 0.05 กล มต วอย างส วนใหญ เป นเพศหญ ง ร อยละ 82.4 เป นเพศชาย ร อยละ 17.6 ส วนใหญ ม อาย อย ระหว าง ป ร อยละ 67.2 รองลงมาม อาย ต ากว า 35 ป ร อยละ 18.3 ส วนใหญ จบ การศ กษาระด บประถมศ กษาร อยละ 53.5 รองลงมาจบการศ กษาระด บม ธยมศ กษา ร อยละ 30.5 อาสาสม ครสาธารณส ขและผ ม บ ตรประก นส ขภาพ ร อยละ 74.8 เป นผ ประก นตน ร อยละ 25.2 ด ชน มวลกายอย ในระด บอ วน ร อยละ 48.8 ระด บท วมร อยละ 21.4 ม รอบเอวเก นร อยละ 58.8 เคยออก ก าล งกาย ร อยละ 70.2 ม ความเคร ยดอย ในระด บส งเล กน อย ร อยละ 15.3 ส งปานกลาง ร อยละ 3.0 และ ส งมาก ร อยละ 2.3 หล งการอบรม พบว ากล มต วอย าง ม ความร ด กว า ก อนการอบรมอย างม น ยส าค ญ ทางสถ ต และเพศชายก บเพศหญ ง ม ความร แตกต างก นท งก อนและหล งการอบรม โดย เพศหญ งม ความร ด กว าเพศชาย อย างม น ยส าค ญทางสถ ต หล งการอบรม กล มต วอย าง ม ความคาดหว งในความสามารถ ตนเอง ในการจ ดการลดน าหน กและรอบเอว ด กว าก อนการอบรม อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ม พฤต กรรม การบร โภคด กว าก อนการอบรม อย างม น ยส าค ญทางสถ ต หล งการอบรม 3 เด อน กล มต วอย าง สามารถ ลดน าหน กลงได ต งแต ก โลกร ม ร อยละ 44.9 ลดรอบเอวลงได ต งแต 1-8 เซนต เมตร ร อยละ 37.8 ไม พบกล มต วอย างม ความเคร ยดอย ในระด บส งมาก ออกก าล งกายเพ มข นจากเด มร อยละ 70.2 เป นร อยละ 80.0 จากการศ กษาคร งน พบว า การจ ดก จกรรมการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ท เน นให ผ เข าร วม ก จกรรม ม ส วนร วมในการว เคราะห ป ญหาของตนเอง เร ยนร จากประสบการณ ตนเอง และระหว างกล ม ม การฝ กท กษะให เก ดข นก บตนเอง เปล ยนแปลงท ด ข นก บตนเองได จะสามารถส งผลให กล มต วอย าง เป น ม ค า น าไปประย กต ใช ให เก ดการ

5 บทค ดย อ การศ กษาน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาผลของการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ของบ คลากร โรงพยาบาลโพธาราม จ านวน 102 คน โดยการก จกรรมต ดตามผลการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพใน กล มบ คลากรท เคยผ านการเข าค ายปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพมาแล ว ในช วงเด อน ม นาคม-เมษายน 2552 และ เด อนต ลาคม ถ งพฤศจ กายน 2552 ม การประเม นความร ระด บความคาดหว งนความสามารถ ตนเองท จะจ ดการน าหน กและรอบเอว พฤต กรรมการบร โภคอาหาร การออกก าล งกาย ระด บความเคร ยด การเปร ยบเท ยบผลการเปล ยนแปลงขององค ประกอบร างกาย ได แก น าหน กต ว และรอบเอว ว เคราะห ข อม ลด วยสถ ต ค าร อยละ ค าเฉล ย ค าเบ ยงเบนมาตรฐาน และ paired Simples t-test ผลการศ กษาพบว า กล มต วอย างส วนใหญ เป นเพศหญ ง ร อยละ 80.4 เป นเพศชาย ร อยละ 19.6 ส วนใหญ ม อาย อย ระหว าง ป ร อยละ 26.4 รองลงมาม อาย ระหว าง ป ร อยละ 23.5 ส วน ใหญ ม สถานภาพสมรส ร อยละ 68.6 รองลงมาโสด ร อยละ 20.6 จบการศ กษาระด บม ธยมศ กษาร อยละ 33.3 รองลงมาจบการศ กษาระด บปร ญญาตร ร อยละ 29.4 เป นข าราชการร อยละ 40.2 ล กจ างประจ า ร อยละ 39.2 และล กจ างช วคราว ร อยละ 20.6 กล มต วอย างม ความร เก ยวก บภาวะอ วนลงพ ง การ จ ดการน าหน กและรอบเอว ในระด บด ร อยละ 24.5 ระด บปานกลาง ร อย 49.0 ระด บไม ด ร อยละ 26.5 ม ความคาดหว งในความสามารถตนเองในการจ ดการน าหน กและรอบเอว ในระด บมาก ร อยละ 61.8 ระด บ ปานกลาง ร อยละ 35.3 ระด บต า ร อยละ 2.9 พฤต กรรมการบร โภคอาหารอย ในระด บด ร อยละ 45.1 ระด บพอใช ร อยละ 52.0 ระด บไม ด ร อยละ 2.9 ความเคร ยดอย ในระด บปกต ร อยละ 77.5 ระด บส งกว า ปกต เล กน อย ร อยละ 18.6 ส งกว าปกต ปานกลางร อยละ 2.9 และส งมาก ร อยละ 1.0 ออกก าล งกายได ตามเกณฑ ท ก าหนด 3-5 ว น/ส ปดาห ร อยละ 52.9 ออกก าล งกายต ากว าเกณฑ ร อยละ 32.3 และไม ออก ก าล งกาย ร อยละ 14.7 กล มต วอย างสามารถลดน าหน กและรอบเอวลงลงได ร อยละ 78.4 จ าแนกเป นลด น าหน กได ต งแต ก โลกร ม ร อยละ 33.3 ลดรอบเอวลงได 1-10 เซนต เมตร ร อยละ 45.1 เปร ยบเท ยบ ความแตกต างของน าหน กต ว และรอบเอว ก อนเข าร วมโครงการ ก บหล งออกจากโครงการ พบว า ม ความ แตกต างก นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต จากการศ กษา พบว า บ คลากรหลายคนท ออกจากค ายแล ว สามารถ ลดน าหน กและรอบเอวลงได แต เม อเวลาผ านไประยะหน ง น าหน กและรอบเอวกล บเพ มข นอ ก จ งม ข อเสนอแนะ ให ม ก จกรรมต ดตามเป นระยะ ๆ อย างต อเน อง อาท หล งออกจากค าย 3 เด อน 6 เด อน และ ในท ก ๆ ป เพ อให กล มต วอย างได มารวมต วก นเพ อดาเน นก จกรรมร วมก น จะเป นการสร างแจงจ งใจซ งก น และก นต อไป

6 งานว ชาการ/ว จ ยป งบประมาณ บทเร ยนร จากการดาเน นงานก บพระสงฆ 2. ความร ด านส ขภาพและสภาวะส ขภาพของพระสงฆ อ าเภอโพธาราม จ งหว ดราชบ ร ป 2554

7 บทเร ยนร จากการดาเน นงานก บพระสงฆ คาถาม ท ม กถ กถามบ อยๆ จากเพ อนร วมงานในหน วยงานเด ยวก น จากเพ อน ๆ และ เจ าหน าท ต างหน วยงาน ค อ ท าไม? ถ งเข าไปท างานก บพระสงฆ จนพระสงฆ ท กว ดในเขตอ าเภอ โพธาราม ให ความร วมม อในการด าเน นงานต าง ๆ เป นอย างด ความเป นมา เม อป พ.ศ สม ยท นายแพทย ส เพ ยว อ งว จารณ ป ญหา ดารงต าแหน งเป นผ อ านวยการ โรงพยาบาลโพธาราม คนท 8 และโรงพยาบาลม แพทย เฉพาะทางท ไปศ กษาต อเฉพาะทางด านโรคห วใจ กล บมาปฏ บ ต งาน แต ไม ม เคร องม อและอ ปกรณ สน บสน นในการท างาน และเคร องม อด งกล าวม ราคา ค อนข างแพง ป ญหาค อ หากไม ม เคร องม อ แพทย ก คงจะต องย ายไปโรงพยาบาลท ม เคร องม อและอ ปกรณ รองร บ คณะกรรมการบร หารโรงพยาบาล จ งได น าเร องด งกล าวปร กษาคณะกรรมการท ปร กษาโรงพยาบาล ประกอบก บท านพระคร โพธารามพ ท กษ เจ าคณะอ าเภอโพธาราม เจ าอาวาสว ดโบสถ ได เสนอความค ดเห น แก ท มงานให ม การจ ดทอดผ าป าสาม คค ในการสมทบท นจ ดซ อเคร องแพทย เพ อผ ป วยโรคห วใจ จ งเป น จ ดเร มต นในการท างานร วมก บพระสงฆ โดยม ข าพเจ า นางโฉมยง เหลาโชต ห วหน ากล มงานส ขศ กษา และท ม เป นแกนกลางในการเข ยนโครงการทอดผ าป าสาม คค และดาเน นงานตามโครงการจนได เง นจ านวน 10,000,000 บาท เก นเป าหมายท วางไว ค อ 5,500,000 บาท หล งจากท ได เง น และคณะกรรมการฯ ได น าเง นไปจ ดซ อเคร องม อแพทย เพ อผ ป วยโรคห วใจเสร จส น แล ว กล มงานส ขศ กษา ได จ ดท าโครงการสร างเสร มส ขภาพพระสงฆ เช งร ก เพ อเป นการตอบแทนท พระสงฆ ท งอ าเภอโพธาราม ได ร วมม อในการจ ดหาเง นโครงการทอดผ าป าสาม คค โดยเร มโครงการสร างเสร มส ขภาพพระสงฆ อ าเภอโพธาราม ในป 2548 ซ งป ญหาของพระสงฆ ใน ขณะน น ค อ เข าไม ถ งบร การของโรงพยาบาล พระสงฆ จะมาร บบร การท โรงพยาบาล ต อเม อม อาการอาพาธ หน กแล ว และสาเหต ท อาพาธของพระสงฆ ส วนใหญ มาจากพฤต กรรม เช น การส บบ หร การฉ นอาหารท ม รส เค มจ ด หวานจ ด ม นจ ด เก นไป ว ตถ ประสงค ของโครงการ เพ อให พระสงฆ ท จ าพรรษาอย ตามว ดต าง ๆ ใน เขตอ าเภอโพธาราม ท งหมด ได ร บการตรวจส ขภาพ ค ดกรองโรคเบ องต น เม อตรวจพบโรคได ร บการร กษา จากแพทย ต อเน อง จ ดช องทางด วนเข าร บบร การก บแพทย เพ อจะได ฉ นอาหารเพลได ท นเวลา ถวาย คาแนะน าการปฏ บ ต ท ถ กต องด านส ขภาพ พระสงฆ ท ป วยม โรคประจ าต ว ได ร บการร กษาก บแพทย อย าง ต อเน อง ลดอ ตราการมานอนโรงพยาบาลลง สร างความส มพ นธ ท ด ระหว างโรงพยาบาลก บพระสงฆ

8 ว ธ ดาเน นงาน ได ประสานงานก บพระคร ค ณสาราน ก ล เลขาน การเจ าคณะอ าเภอโพธาราม ป จจ บ น ดารงต าแหน งเป นรองเจ าคณะอ าเภอโพธาราม ร ปท 2 จ ดท าตารางในการออกตรวจส ขภาพ แจ งเว ยนไป ตามว ดต าง ๆ ในเขตอ าเภอโพธาราม และออกให บร การตามโครงการในเวลา น. ในช วงเด อน ก มภาพ นธ ถ ง เด อน ม นาคม ของท กป ต งแต ป 2548 ถ ง ป 2552 ก อนท พระสงฆ จะฉ นอาหารเช าเพ อจะได ค าระด บน าตาลในเล อดก อนอาหารเช าท แน นอน ในการให บร การได ร บการสน บสน นการจ ดซ อเคร องม อและ อ ปกรณ ในการดาเน นงาน จากพระคร โพธารามพ ท กษ เจ าคณะอ าเภอโพธาราม อาท เคร องช งน าหน ก 1 เคร อง เคร องว ดความด นโลห ตแบบด จ ตอล 2 เคร อง เคร องเจาะน าตาลในเล อดท ปลายน ว 1 เคร อง งบ สน บสน นเป นค าตอบแทนนอกเวลาของเจ าหน าท ท ออกปฏ บ ต งานในช วงเวลาด งกล าว ใช งบประมาณจาก เง นบาร งโรงพยาบาลป ละไม เก น 25,000 บาท ผลการดาเน นงานป 2548 ออกตรวจส ขภาพพระสงฆ ครบ 67 ว ด ค ดเป นร อยละ 100 พระสงฆ ได ร บการตรวจส ขภาพ 513 ร ป จากท งหมด629 ร ป ค ดเป นร อยละ 81.6 เน องจากม พระสงฆ ออกปาร วาส ต างจ งหว ดในช วงดาเน นงาน ประชาชนและล กศ ษย ว ด จ านวน 60 คน จากการซ กประว ต พบว าพระสงฆ ส วนใหญ ร อยละ 40.7 ม อาย ระหว าง ป รองลงมาร อยละ 25.9 ม อาย มากกว า 60 ป ส วนใหญ ร อยละ 81.2 ม ภ ม ล าเนาอย ในจ งหว ดราชบ ร ร อยละ 56.7 ไม ทราบหม เล อดตนเอง ร อยละ 44.3 ทราบหม เล อด ตนเอง ในส วนท ทราบหม เล อดตนเองส วนใหญ ม หม เล อดโอ รองลงมาม หม เล อดบ ร อยละ6.4 ม ประว ต แพ ยา ร อยละ 34.4 ม โรคประจ าต ว โรคท พบบ อยในพระสงฆ ค อ โรคความด นโลห ตส ง รองลงมาโรคกระเพาะ อาหารและล าไส พระสงฆ ร อยละ 56.3 ส บบ หร ร อยละ 8.4 ท เคยส บบ หร แต เล กแล ว อ ตราการมานอน โรงพยาบาลของพระสงฆ ร อยละ 39.4 การตรวจส ขภาพเบ องต น พบว า พระสงฆ ร อยละ 66.3 ม ค าด ชน มวล กายปกต ( ) ร อยละ18.5 ค าด ชน มวลกายเก นปกต ( ) ร อยละ 7.4 ค าด ชน มวลกายอย ระด บอ วน (เก น 30.0) พบความด นโลห ตส งเล กน อย ร อยละ 17.2 ส งปานกลาง ร อยละ 8.9 ส งมากร อยละ 3.7 เป นรายใหม ร อยละ 2.3 ระด บน าตาลในเล อดอย ในภาวะเส ยง ร อยละ 9.6 เป นโรคเบาหวานร อยละ 2.3 ในการตรวจส ขภาพได ส งพระสงฆ พบแพทย คล น กเฉพาะโรคเพ อร กษาต อร อยละ 8.4 ผลการดาเน นงาน ป 2549 ม ว ดใหม เพ มอ ก 1 ว ด รวมท งหมด 68 ว ด ออกให บร การ 67 ว ด ค ด เป นร อยละ 98.5 ไม ประสงค จะตรวจ 1 ว ด พระสงฆ ได ร บการตรวจส ขภาพท งหมด572 ร ป ร อยละ 33.6 ม อาย ระหว าง ป ลดลงจากป 2548 เล กน อย รองลงมาม อาย ต ากว า 30 ป ร อยละ 31.5 ต างจากป 2548 ซ งเป นกล มพระสงฆ ท ม อาย มากกว า 60 ป ร อยละ 80.8 ม ภ ม ล าเนาอย ในจ งหว ดราชบ ร ไม แตกต างจากป

9 2548 ในป น ได ให บร การตรวจหม เล อดให ท กร ปท ไม ทราบหม เล อดตนเอง พบว า ร อยละ 36.9 เป นหม บ รองลงมาเป นหม โอ ร อยละ34.1 ร อยละ 7.3 ม ประว ต แพ ยาเพ มจากป 2548 เล กน อย โรคประจ าต วท พบ ค อ โรคความด นโลห ตส ง รองลงมาค อ โรคกระเพาะอาหารและล าไส เช นเด ยวก บป 2548 พระสงฆ ร อยละ 56.6 ส บบ หร ไม แตกต างจากป 2548 อ ตราการมานอนโรงพยาบาลของพระสงฆ ลดลงจากป 2548 จากร อยละ 39.4 เหล อร อยละ 38.1 การตรวจส ขภาพเบ องต น พบว า ร อยละ 65.9 ม ค าด ชน มวลกายปกต ร อยละ 17.6 ม ค าด ชน มวลกายเก นปกต ร อยละ 5.2 ม ค าด ชน มวลกายในระด บอ วน ซ งม แนวโน มลดลง ร อยละ 4.3 ม ความโลห ตส งในระด บร นแรง เป นรายใหม ร อยละ 2.6 เป นเบาหวานร อยละ 5.2 เป นรายใหม ร อยละ 1.9 ผลการดาเน นงาน ป 2550 ม พระสงฆ ร บการตรวจส ขภาพ 440 ร ป จาก 66 ว ด 1 ส าน กสงฆ เป น พระสงฆ ร ปเก าร อยละ 49.5 ร อยละ 50.5 เป นพระสงฆ ร ปใหม ท ไม เคยร บบร การตรวจส ขภาพพระสงฆ ร อย ละ 49.1 ม อาย ระหว าง ป ร อยละ 25.7 ม อาย มากกว า 60 ป ข นไป ร อยละ 25.2 ม อาย ต ากว า 30 ป ร อยละ 81.4 ม ภ ม ล าเนาอย ในจ งหว ดราชบ ร ส วนใหญ ม หม เล อดบ ร อยละ 6.1 ม ประว ต แพ ยา ร อยละ 36.1 ม โรคประจ าต ว พบพระสงฆ ร อยละ 55.0 ส บบ หร ม แนวโน มลดลงจาก ป 2548 และป 2549 อ ตราการเล ก ส บบ หร เพ มข นในท กป จากป 2548 เล กส บบ หร ได ร อยละ 8.4 ป 2549 ร อยละ 11.7 และร อยละ 12.3 เล ก ส บบ หร ได ร อยละ 12.3 อ ตราการมานอนโรงพยาบาลลดลงจากป 2548 จากร อยละ 39.4 เหล อร อยละ 28.4 การตรวจส ขภาพเบ องต น พบร อยละ 18.4 ม ค าด ชน มวลกายเก นปกต ร อยละ 5.9 ค าด ชน มวลกายอย ใน ระด บอ วน ความด นโลห ตในระด บส งร นแรงลดลงจากป 2549 จากร อยละ 4.4 เหล อ ร อยละ 3.2 เป นราย ใหม ร อยละ 1.4 เป นโรคเบาหวานร อยละ 7.5 ผลการดาเน นงานป 2551 ในป น ได ร วมดาเน นงานก บโรงพยาบาลสงฆ ในโครงการพ ฒนาส ขภาพ พระสงฆ -สามเณรให ย งย นแบบองค รวม โดยกล มเป าหมายเป นพระสงฆ -สามเณรท ม อาย มากกว า 35 ป ข น ไป และหร อกล มเส ยงท ม ป ญหาส ขภาพท จ าพรรษาอย ตามว ดต าง ๆ ในเขตอ าเภอโพธาราม ในช วงเด อน ก นยายน 2550 ถ ง ต ลาคม 2550 โดยโรงพยาบาลสงฆ จะจ ดสรรงบประมาณเป นค าใช จ ายในการตรวจ ส ขภาพทางห องปฏ บ ต การ 600 บาท ต อร ป ค าเหมาจ ายในการดาเน นการของท มดาเน นงาน 230 บาท ต อ ร ป ออกให บร การท งหมด 56 ว ด 2 ส าน กสงฆ (ท เหล อแบ งให โรงพยาบาลเจ ดเสม ยนดาเน นการ) ม พระสงฆ ร บบร การตรวจส ขภาพ จ านวน 308 ร ป ส วนใหญ ร อยละ 35.0 ม อาย มากกว า 60 ป ข นไป รองลงมาม อาย ป ร อยละ 15.1 ส วนใหญ ม หม เล อดบ ร อยละ 37.8 รองลงมาหม เล อดโอ ร อยละ 33.2 ร อยละ 65.3 ม

10 ค าด ชน มวลกายอย ในระด บปกต ร อยละ 23.5 มวลกายเก นปกต ร อยละ 3.0 อ วน พระสงฆ ร อยละ 21.1 ม รอบเอวเก นปกต ร อยละ 12.6 ม ระด บน าตาลในเล อดอย ในภาวะเส ยง ร อยละ 6.0 เป นเบาหวาน ในจ านวนน เป นรายเก าร อยละ 3.3 รายใหม ร อยละ 2.6 ความด นโลห ตอย ในระด บส งเล กน อยละ 25.8 ส งปานกลางร อย ละ 10.5 ส งร นแรงร อยละ 5.6 ม ไขม นโคเลสเตอรอลส งเก น 250 ม ลล กร มเปอร เซ นต ร อยละ 27.2 ไตรกล เซอไรด ส งเก น 150 ม ลล กร มเปอร เซ นต ร อยละ 42.7 การประเม นความเส ยงต อภาวะโรคอ วนลงพ ง โดยใช ป จจ ย 2 ข อ จาก 4 ข อ ค อ ระด บไตรกล เซอไรด ส งเก น 150 ม ลล กร มเปอร เซ นต ความด นโลห ตต วบนเท าก บ หร อมากกว า 130 ความด นต วล างเท าก บหร อมากกว า 85 ม ลล เมตรปรอท ระด บ เอท ด แอลต ากว า 40 ม ลล กร มเปอร เซ นต ในเพศชาย และ ต ากว า 50 ม ลล กร มเปอร เซ นต ในเพศหญ ง ระด บน าตาลในเล อดก อน อาหารเช าเท าก บหร อมากกว า 100 ม ลล กร มเปอร เซ นต พบพระสงฆ ม ภาวะโรคอ วนลงพ ง ร อยละ 42.9 จาก พระสงฆ ท ม รอบเอวเก น และร อยละ 9.0 จากพระสงฆ ท ร บการตรวจส ขภาพท งหมด ผลเอ กซเรย ปอด พบ สภาพปอดปกต ร อยละ 52.1 พบปอดอ ดก นเร อร งร อยละ 42.9 เป นว ณโรคปอดร อยละ 5.0 เป นรายใหม ร อยละ 3.1 ผลการดาเน นงาน ป 2552 ม ว ดและส าน กสงฆ ท ม ในเขตอ าเภอโพธาราม เข าร วมโครงการ จ านวน 69 แห ง ค ดเป นร อยละ 98.6 ม พระสงฆ สามเณร และประชาชนร บการตรวจส ขภาพ จ านวน 592 ราย จ าแนกเป นพระสงฆ และสามเณร จ านวน 542 ร ป ค ดเป นร อยละ 91.6 เป นประชาชนและอ บาส กา จ านวน 50 คน ค ดเป นร อยละ 8.4 พระสงฆ ส วนใหญ ม อาย ระหว าง ป ร อยละ 50.2 รองลงมาม อาย มากกว า 60 ป ข นไป ร อยละ 27.2 ส วนใหญ ม ภ ม ล าเนาอย ในจ งหว ดราชบ ร ร อยละ 74.7 อย ต างจ งหว ดร อยละ 25.3 ส วนใหญ พระสงฆ ม หม เล อดโอ ร อยละ 20.9 รองลงมาม หม เล อดบ ร อยละ 18.4 ม ประว ต แพ ยา ร อยละ 5.2 ม โรคประจ าต วร อยละ 40.0 ส บบ หร ร อยละ 47.3 เล กส บบ หร ได ร อยละ 6.4 ม ด ชน มวลกายอย ในระด บอ วน ร อยละ 20.4 ระด บท วม ร อยละ 16.9 รอบเอวเก น ร อยละ 20.3 ม ภาวะโรค อ วนลงพ ง ร อยละ 9.2 ม ความด นโลห ตอย ในระด บส งร นแรง ร อยละ 4.9 ระด บปานกลาง ร อยละ 12.7 ระด บส งเล กน อยร อยละ 16.2 พบภาวะโรคเบาหวานร อยละ 8.6 เป นรายใหม ร อยละ 2.5 พระสงฆ ม ประว ต นอนร กษาต วในโรงพยาบาลในรอบป ท ผ านมา ร อยละ 3.9 ม ความต งใจจะเล กส บบ หร ร อยละ 2.8 ผลการเปล ยนแปลงด านสภาวะส ขภาพของพระสงฆ จากการดาเน นงานโครงการสร างเสร มส ขภาพ เช งร ก โดยการออกให บร การตรวจส ขภาพและร กษาเบ องต น และการค ดกรองโรค ท ว ด ต งแต ป 2548 ถ ง 2552 พบว า พระสงฆ ม การปร บเปล ยนพฤต กรรมการบร โภค โดยม การควบค มการบร โภคอาหารท ม ไขม น ส ง อาหารหวานจ ด เค มจ ด และเพ มการออกแรงเคล อนไหวมากข น ส งผลให เก ดการเปล ยนแปลง โดยพบว า

11 พระสงฆ ท ม ภาวะโรคประจาต ว เข าร บการร กษาก บแพทย ท คล น กเฉพาะโรคอย างต อเน อง ส งผลให อ ตราการ นอนร กษาต วในโรงพยาบาลลดลงอย างม น ยสาค ญทางสถ ต (P < ) อ ตราการตรวจพบผ ป วยโรคความ ด นโลห ตส งรายใหม ลดลงอย างม น ยสาค ญทางสถ ต (P <0.005) พระสงฆ ม แนวโน มของการปร บเปล ยน พฤต กรรมการด แลส ขภาพตนเองด ข น โดยเฉพาะเก ยวก บการเล อกบร โภคอาหารท เส ยงต อการเก ด โรคเบาหวาน และความด นโลห ตส ง และพระสงฆ ท เป นโรคแล วม พฤต กรรมเก ยวก บการร กษาก บแพทย อย างต อเน องด ข น และพบว าพระสงฆ ในระด บเจ าอาวาส ได นาความร และคาแนะนาต าง ๆ ในการด แล ส ขภาพตนเอง ไปถ ายทอดความร ให ก บประชาชนต อไปได โดยการแสดงธรรมเทศนาในโอกาสว นสาค ญทาง ต างๆ นอกจากน นทาให เก ดความส มพ นธ ท ด ระหว างบ คลากรโรงพยาบาลและพระสงฆ ภาพล กษณ ของ โรงพยาบาลด ข น พระสงฆ ม การสน บสน นด านการจ ดหางบประมาณมาช วยเหล อโรงพยาบาลมากข น โดยได จ ดต งกองท นสงเคราะห พระภ กษ และสามเณรข น และม การวางแผนหางบประมาณเข ากองท นในท ก ๆ ป ป งบประมาณ 2554 สาน กงานกองท นการสร างเสร มส ขภาพ (สสส.) เห นชอบในโครงการได สน บสน นงบประมาณในการดาเน นงานในกล มพระสงฆ ให ต อเน องในช อโครงการ โรงพยาบาล-ว ด สาย ส มพ นธ สร างส ขภาพท ด ส ช มชน จานวน 168,400 บาท โดยผ ร บผ ดชอบโครงการม ความเห นว า ในการสร าง เสร มส ขภาพแก กล มเป าหมายใด ต องม การดาเน นการอย างต อเน อง จะทาให เห นผลล พธ ท เก ดข นอย าง ช ดเจนข น ซ งจะต องใช ระยะเวลานานพอสมควรและหากต องการให เก ดความย งย น จะต องทาให กล มเป าหมายสามารถเร ยนร ถ งผลล พธ ท เป นประโยชน และเก ดการปฏ บ ต ด วยตนเอง ด งน น กล มงานส ข ศ กษา โรงพยาบาลโพธาราม โดยนางโฉมยง เหลาโชต จ งได ประสานงานก บ พระคร โพธารามพ ท กษ เจ า คณะอาเภอโพธาราม เพ อจ ดทาโครงการ โรงพยาบาล-ว ด เคร อข ายสานส มพ นธ สร างส ขภาพท ด ส ช มชน ข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให พระสงฆ ท จาพรรษาอย ตามว ดต าง ๆ ในเขตอาเภอโพธาราม ม ความร ความ เข าใจ และการปฏ บ ต ท ถ กต องเก ยวก บโรคท เป นป ญหาสาค ญ ๆ ของพ นท อาท โรคเบาหวาน โรคความ ด นโลห ตส ง โรคห วใจและหลอดเล อด โรคจากการส บบ หร ว ดต าง ๆ ในเขตอาเภอโพธาราม ร อยละ 80 เข าร วมเป นเคร อข ายสานส มพ นธ สร างส ขภาพท ด ส ช มชน พระสงฆ ท จาพรรษาอย ตามว ดต าง ๆ ในเขต อาเภอโพธาราม มากกว าร อยละ 80 ได ร บบร การสร างเสร มส ขภาพในแต ละป พระสงฆ ในเขตอาเภอ โพธาราม ม ส ขภาพท ด โดยต วช ว ดผลล พธ ด งน 1. ร อยละ 80 ของพระสงฆ ท เข าร วมโครงการ ม ความร ความเข าใจ และการปฏ บ ต เก ยวก บโรคท เป นป ญหาท สาค ญ ๆ ถ กต องตามเกณฑ (ร อยละ 70 ข นไป) 2. ว ดในเขตอาเภอโพธาราม ร อยละ 80 ม อาสาสม ครพระสงฆ อย างน อย 1 ร ป ในการด แล ส ขภาพพระสงฆ ประจาว ด ประสานงานก บศ นย ประสานงานโครงการ และจ ดให ม ม มสร างเสร มส ขภาพ ประจาว ด

12 3. พระสงฆ ท จาพรรษาอย ตามว ดต าง ๆ ในเขตอาเภอโพธาราม มากกว าร อยละ 80 ได ร บบร การ การตรวจส ขภาพและค ดกรองโรคเบ องต นท สาค ญ อาท โรคเบาหวาน ความด นโลห ตส ง การว ดงค ประกอบ ร างกายและการประเม นภาวะเส ยงต อการเก ดโรคห วใจ 4. พระสงฆ ในเขตอาเภอโพธาราม ม ส ขภาพท ด อาท อ ตราการส บบ หร ของพระสงฆ ลดลงจากเด ม อ ตราการเล กส บบ หร ของพระสงฆ ท ส บบ หร เพ มข นจากเด ม อ ตราการตรวจพบผ ป วยโรคเบาหวาน และ ความด นโลห ตส งรายใหม ลดลงจากเด ม และอ ตราการขาดการร กษาก บแพทย ต อเน องลดลงจากเด ม กล มเป าหมายในโครงการ เป นพระสงฆ และสามเณรท จาพรรษาอย ตามว ดต าง ๆ ในเขตอาเภอ โพธาราม จ ดก จกรรม ด งน 1. จ ดประช มถวายความร แด พระสงฆ พร อมช แจงว ตถ ประสงค ของโครงการ ในระด บเจ าอาวาสว ด ต าง ๆ ในเขตอาเภอโพธาราม ท งหมด 69 แห ง 1 คร ง 2.จ ดอบรมถวายความร แด พระสงฆ /สามเณร ท จาพรรษาอย ตามว ดต าง ๆ ในเขตอาเภอ โพธาราม จานวน 2 ร น ๆ ละ 1 ว น พร อมก บการเก บรวบรวมข อม ลของพระสงฆ เก ยวก บองค ประกอบของ ร างกาย ความร และการปฏ บ ต ต วเก ยวก บโรคต าง ๆ ท สาค ญ 3. แต ละว ดค ดเล อกพระสงฆ 1-2 ร ป เป นอาสาสม ครพระสงฆ เข าร บการอบรมความร และท กษะ เพ อเป นอาสาสม ครในการด แลส ขภาพพระสงฆ ในว ดตนเอง จ ดม มบร การสร างส ขภาพประจาว ด และ ประสานงานเก ยวก บการดาเน นงาน ป ญหาและอ ปสรรค ก บศ นย ประสานงานโครงการ 4. จ ดก จกรรมรณรงค ด านส ขภาพ อาท ให พระสงฆ เล กส บบ หร และค ดเล อกพระสงฆ ต นแบบท สามารถเล กส บบ หร ได หร อปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพได เพ อจ ดมอบเก ยรต บ ตร ประกาศค ณความด แด สาธารณชนในโอกาสสาค ญ ๆ ท ทางคณะสงฆ จ ดให ม 5. ก จกรรมสร างเคร อข ายการเผยแพร ความร ด านส ขภาพส ช มชน โดยแต ละว ดจะได ร บเอกสาร หร อส ออ เลคทรอน กส ความร ด านส ขภาพประจาเด อน เพ อนาไปเผยแพร ต อในช มชน โดยใช ว ดเป น ศ นย กลางในการเผยแพร อาท การนาไปเป นสาระในการเทศนา เป นต น 6. ค นหาว ดต นแบบท ม การสร างเสร มส ขภาพ ตามเกณฑ ท กาหนด 7. จ ดประช มมอบเก ยรต บ ตรแด พระสงฆ ต นแบบท ม การปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ หร อม ส ขภาพด และว ดต นแบบในการส งเสร มส ขภาพ โดยเช ญองค กร/เคร อข าย ให เข ามาม ส วนร วมในการ ดาเน นงานต อไปในระยะยาว 8. การจ ดต งกองท นในการด แลส ขภาพของพระสงฆ ท เก ดจากความร วมม อของพระสงฆ ท กว ด และองค กรเคร อข ายท ม ส วนร วมในโครงการ ผลการดาเน นงานตามโครงการ 1. การจ ดประช มช แจงว ตถ ประสงค ของโครงการ ได จ ดประช มช แจงโครงการแก คณะกรรมการ ท งฝ ายสงฆ และฆราวาส ในว นท 21 มกราคม 2554 เวลา น. ณ ศาลาว ดโบสถ เพ อช แจงแนว ทางการดาเน นงาน และบทบาทหน าท ของคณะกรรมการในการดาเน นการเพ อบรรล ตามว ตถ ประสงค

13 ด งกล าว ม คณะกรรมการฝ ายสงฆ 21 ร ป และฝ ายฆราวาสเข าร วมประช ม 23 คน คณะกรรมการท กท านท เข าร วมประช ม สน บสน นให ม การดาเน นงานตามโครงการน 2. การจ ดประช มถวายความร เก ยวก บโรคท ส าค ญ ๆ ท เก ดในกล มพระสงฆ ซ งม พระสงฆ เข าร บการ ถวายความร จานวน 508 ร ป ก อนการถวายความร พระสงฆ ม ความร ด านส ขภาพผ านเกณฑ ร อยละ 50.2 หล ง การถวายความร พระสงฆ ม ความร ผ านเกณฑ ร อยละ 86.9 ในว นประช มก อนการประช มได ให บร การตรวจ ส ขภาพแก พระสงฆ ท กร ป ซ งม ผลการตรวจส ขภาพ ด งน พระสงฆ ท เข าร วมโครงการ ส วนใหญ ร อยละ 25.7 ม อาย มากกว า 60 ป ข นไป รองลงมา ร อยละ 17.9 ม อาย ต ากว า 30 ป ลงมา พระสงฆ ร อยละ 49.6 ส บบ หร พระสงฆ ร อยละ 62.1 เคยม ประว ต การ ด มส รา ก อนบวช รสชาต อาหารท พระสงฆ บร โภค ร อยละ 64.8 บร โภครสชาต ปกต พบร อยละ 9.6 ท บร โภค รสชาต เค มจ ด รองลงมาบร โภครสชาต หวาน และท ง หวาน เค ม ม น ร อยละ 9.3 และ 6.2 ตามลาด บ พระสงฆ ร อยละ 68.1 ม การ ออกแรงเคล อนไหวว นละ 30 นาท มากกว าส ปดาห ละ 3 คร ง ถ ง ท กว นจากการ ตรวจส ขภาพ พบว าพระสงฆ ร อยละ 41.8 ม ค าด ชน มวลกายปกต พบพระสงฆ ม ค าด ชน มวลกายอย ในระด บ อ วน ร อยละ 23.9 และอ วนมาก ร อยละ 8.4 ท วมร อยละ 14.6 รอบเอวปกต ร อยละ 80.3 เก นปกต ร อยละ 19.7 ระด บความด นโลห ตอย ในระด บปกต ร อยละ 59.1 ส งอย างอ อน ร อยละ 28.7 ส งปานกลางร อยละ 9.6 ส ง ร นแรง ร อยละ 2.6 ซ งพบอ ตราโรคความด นโลห ตส งรายใหม ร อยละ 2.6 ระด บน าตาลในเล อดอย ในระด บ ปกต ร อยละ 65.9 เส ยงเป นโรคเบาหวานร อยละ 23.9 และเป นโรคเบาหวาน ร อยละ 10.2 อ ตราการเก ด โรคเบาหวานรายใหม ร อยละ 4.2 ในกล มพระสงฆ ระด บเจ าอาวาส รองเจ าอาวาส ผ ช วยเจ าอาวาส พบม ภาวะ ไขม นในเล อดส ง ร อยละ 70.3 พระสงฆ ในระด บพระส งฆาธ การพบม ภาวะไขม นในเล อดส ง ร อยละ 13.4 รองลงมาเป นโรคความด นโลห ตส ง และโรคเบาหวาน ในอ ตราท เท าก น ค อ ร อยละ 10.7 โรคห วใจร อยละ 2.4 และถ งลมโป งพอง ร อยละ การค ดเล อกพระสงฆ เข าร บการอบรมความร และท กษะ การเป นอาสาสม ครประจ าว ด ม พระสงฆ เข าร บการอบรมจานวน 66 ร ป จาก 40 ว ด ก อนการอบรมพระสงฆ ม ความร ด านการสร างเสร ม ส ขภาพและการให บร การสร างเสร มส ขภาพเบ องต น ผ านเกณฑ ร อยละ 65.0 หล งการอบรมพระสงฆ ม ความร ผ านเกณฑ ร อยละ การจ ดก จกรรมรณรงค ด านส ขภาพ อาท ให พระสงฆ เล กส บบ หร และค ดเล อกพระสงฆ ต นแบบท สามารถเล กส บบ หร ได หร อปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพได โดยม การจ ดทาหน งส อไปตามว ด ต าง ๆ เพ อให พระสงฆ ร วมปร บเปล ยนพฤต กรรม ซ งอย ในระหว างการต ดตามผลในระยะยาว ในภาพรวม ม พระสงฆ ท ร วมรณรงค และปร บเปล ยนพฤต กรรม พบอ ตราการเล กส บบ หร ของพระสงฆ เพ มข นจากเด ม ร อยละ 12.3 เป นร อยละ การจ ดก จกรรมสร างเคร อข ายการเผยแพร ความร ด านส ขภาพส ช มชน ได จ ดส งบทความร ด าน ส ขภาพให ก บว ดในเคร อข ายท ก 1-2 เด อน ๆ ละ 4.5 เร อง เพ อนาไปเผยแพร ต อในช มชน โดยใช ว ดเป น ศ นย กลางในการเผยแพร อาท พระสงฆ ในระด บเจ าอาวาส หร อพระสงฆ ท เป นอาสาสม ครประจาว ด นา

14 ความร ท ได ร บ ไปเป นสาระในการเทศนาธรรม ท ผสมผสานก บสาระด านการสร างเสร มส ขภาพ ค อ การเตร ยมพร อมเม อเผช ญก บภ ยพ บ ต คว นธ ปภ ยร ายใกล ต ว ตะคร ว ก นแบบใดไม อ วนส ขภาพด โรค อ จจาระร วงจากเช อแบคท เร ยอ โคไล ประโยชน ด ๆ ของมะขามป อม ก นอย ปลอดภ ยด วยเมน ส ขภาพ อาการเมารถเมาเร อ สามารถป องก นได ด มน าช วยบาบ ดโรค 6. ค นหาว ดต นแบบท ม การสร างเสร มส ขภาพ ตามเกณฑ ท กาหนด ได ม การลงไปตรวจเย ยมท ว ด เพ อค ดเล อกว ดท ม ความพร อมในการค ดเล อกเป นว ดส งเสร มส ขภาพ โดยใช แบบประเม นของกรมอนาม ย ได ว ดท ผ านเกณฑ เป นว ดส งเสร มส ขภาพจานวน 19 ว ด และส งค ดเล อกเป นว ดส งเสร มส ขภาพด เด น ได ร บ โล 1 ว ด ในภาพรวมของอาเภอโพธาราม ม ว ดส งเสร มส ขภาพแล ว จานวน 24 ว ด เป นว ดส งเสร มส ขภาพ ด เด น จานวน 3 ว ด ด งน 1. ว ดพระศร อารย ว ดส งเสร มส ขภาพ ป 2547 ว ดส งเสร มส ขภาพด เด น ป ว ดหนองโพ ว ดส งเสร มส ขภาพป 2548 ว ดส งเสร มส ขภาพด เด น ป ว ดขนอน ว ดส งเสร มส ขภาพ ป 2551 ว ดส งเสร มส ขภาพด เด น ป ว ดเขาช องพราน ว ดส งเสร มส ขภาพป พ.ศ ว ดดอนกระเบ อง ว ดส งเสร มส ขภาพป พ.ศ ว ดโบสถ ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดบ านเล อก ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดหนองร ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดท าหลวงพล ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดเจ ดเสม ยน ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดเขาค าง ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดแก วฟ า ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดเขาแหลม ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดเขาพระ ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดระฆ งทอง ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดสมถะ ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดหนองอ อ ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดบ านส งห ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดบ านฆ อง ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดท ามะขาม ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดบ านหม อ ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดคงคาราม ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ ว ดป าไผ ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ. 2554

15 24. ว ดไทรอาร ร กษ ว ดส งเสร มส ขภาพ ป พ.ศ การจ ดต งศ นย ส ขภาพประจาว ด ม ว ดท ม ความพร อม ในการต งศ นย ส ขภาพประจาว ด ด งน 1. ว ดเขาช องพราน ตาบลเตาป น 2. ว ดขนอน ตาบลสร อยฟ า 3. ว ดเขาแหลม ตาบลเขาชะง ม 4. ว ดเขาส ม ตาบลเขาชะง ม 5. ว ดหนองกลางดง ตาบลเขาชะง ม 6. ว ดโบสถ ตาบลบ านเล อก 7. ว ดท าหลวงพล ตาบลท าช มพล 8. ว ดแก วฟ า ตาบลธรรมเสน 9. ว ดดอนกระเบ อง ตาบลดอนกระเบ อง (กาล งก อสร าง) 10. ว ดบ านส งห ตาบลบ านส งห (กาล งก อสร าง) 7. การจ ดประช มรายงานผลการดาเน นงานและเผยแพร ประชาส มพ นธ โครงการ โดยเช ญองค กร/ ภาค เคร อข ายช มชน อาท นายอาเภอโพธาราม เทศบาลเม อง เทศบาลตาบล องค การบร หารส วนตาบล กาน น เจ าหน าท สาธารณส ขระด บ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล อาสาสม ครสาธารณส ขประจาหม บ าน ต วแทนจากชมรมสร างส ขภาพต าง ๆ ในช มชน ให เข ามาม ส วนร วมร บทราบของผลการดาเน นงานตาม โครงการ และให ความร วมม อในการดาเน นงานต อเน องในระยะยาว โดยได จ ดประช มในว นท 23 ก นยายน 2554 ณ ห องประช มสารวจ อาคารเฉล มพระเก ยรต โรงพยาบาลโพธาราม ในว นประช มได จ ดพ ธ มอบ เก ยรต บ ตรแด พระสงฆ ท ผ านการอบรมเป นอาสาสม ครพระสงฆ ประจาว ด และพระสงฆ ท สามารถเล กส บ บ หร ได โดยม ท านพระคร โพธารามพ ท กษ เจ าคณะอาเภอโพธาราม เจ าของโครงการเป นประธานในพ ธ มอบเก ยรต บ ตร 8. การจ ดต งกองท นในการด แลส ขภาพของพระสงฆ ท เก ดจากความร วมม อของพระสงฆ ท กว ด และองค กรเคร อข ายท ม ส วนร วมในการบร จาคเง นเข ากองท น ได ม การนาเง นจากกองท นมาจ ดซ อเคร องม อ อ ปกรณ ท จาเป นของศ นย ส ขภาพประจาว ด อาท เคร องว ดความด นโลห ตแบบด จ ตอลเคร องเจาะหาระด บ น าตาลในเล อดท ปลายน ว เป นเง นจานวน 106,600 บาท และเง นจากประชาชนท ร วมบร จาคจานวน 133,080 บาท การประเม นผลล พธ ตามต วช ว ด ด งน 1. พระสงฆ ท เข าร วมโครงการ ม ความร ความเข าใจ และการปฏ บ ต เก ยวก บโรคท เป นป ญหาท สาค ญ ๆ ถ กต องตามเกณฑ (ร อยละ 70 ข นไป) ร อยละ 86.9 ซ งมากกว าเป าหมายท วางไว 2. ว ดในเขตอาเภอโพธารามท เข าร วมโครงการ ม การนาความร ด านส ขภาพ เผยแพร ในกล มพระสงฆ ประชาชน ญาต โยม ท มาร วมก จกรรมในว ด มากกว าร อยละ 80 ผ านเกณฑ ท วางไว

16 3. ว ดในเขตอาเภอโพธาราม ม อาสาสม ครพระสงฆ อย างน อย 1 ร ป ในการด แลส ขภาพพระสงฆ ประจาว ด เพ อประสานงานก บศ นย ประสานงานโครงการ และจ ดให ม ม มสร างเสร มส ขภาพประจาว ด ม พระสงฆ ผ านการอบรมเป นอาสาสม ครพระสงฆ ประจาว ด จานวน66 ร ป จาก 40 ว ด ค ดเป นร อยละ 60 ของ ว ดท งหมด ต ากว าเป าหมายท วางไว ค อ ร อยละ 80 ซ งคณะกรรมการดาเน นงาน ได วางแผนในการ ดาเน นการให ครอบคล มในป ถ ดไป โดยหางบประมาณ จากเคร อข ายท สร างข นหล งส นส ดโครงการ 4. พระสงฆ ท จาพรรษาอย ตามว ดต าง ๆ ในเขตอาเภอโพธาราม ร อยละ 80.1 ได ร บบร การการตรวจ ส ขภาพและค ดกรองโรคเบ องต นท สาค ญ อาท โรคเบาหวาน ความด นโลห ตส ง การว ดองค ประกอบร างกาย และการประเม นภาวะเส ยงต อการเก ดโรคห วใจ ได ตามเป าหมายท วางไว ค อร อยละ พระสงฆ ในเขตอาเภอโพธาราม ม อ ตราการเล กส บบ หร ของพระสงฆ ท ส บบ หร เพ มข นจากเด ม ร อยละ 12.3 เป นร อยละ 19.7 พระสงฆ ม การออกแรงเคล อนไหวว นละ 30 นาท เพ มข นเป นร อยละ 68.1 และพระสงฆ ท ม โรคประจาต ว เข าร บการร กษาก บแพทย อย างต อเน อง ทาให อ ตราการนอนโรงพยาบาล ลดลงจากร อยละ 28.4 เหล อร อยละ ในเขตอาเภอโพธาราม ม ว ดผ านเกณฑ ว ดส งเสร มส ขภาพ ของกรมอนาม ย จานวน 24ว ด ค ดเป น ร อยละ 34.8 ซ งถ อว าม ว ดผ านเกณฑ ว ดส งเสร มส ขภาพมากท ส ดของจ งหว ดราชบ ร 7. ในการด แลส ขภาพของพระสงฆ ม กองท นท เก ดจากความร วมม อของพระสงฆ ท กว ดและ องค กรเคร อข ายท ม ส วนร วมในการบร จาคเง นเข ากองท น ไว คอยช วยเหล อเก ยวก บการเจ บป วยของพระสงฆ ในส วนท ไม อาจเบ กจ ายตามส ทธ การร กษาได ป ญหาและอ ปสรรค 1. การต ดต อประสานงาน ของพระสงฆ ระหว างว ด ใช ระบบท าหน งส อจากเจ าคณะอ าเภอ โพธารามถ ง เจ าคณะตาบลต างๆ ในเขตความร บผ ดชอบ และมอบให เจ าคณะตาบลต าง ๆ เป นผ ประสานงานไปตามว ดท อย ในเขตความร บผ ดชอบของเจ าคณะต าบล ซ งบางว ดแจ งว า ไม ได ร บหน งส อหร อ ได ร บกะท นห น จ งไม สามารถเข าร วมโครงการได ท น หร อมาร วมโครงการในว นท 2 ซ งทางคณะว ทยากร ต องให ความร และท กษะอ ก 1 รอบ ส าหร บพระสงฆ ท เข าร วมโครงการล าช า 2. ในบางช วงของการอบรม บางว ดท ร บก จน มนต ของญาต โยมไว ต องขอไปท าก จน มนต ก อน อาท การไป ฉ นภ ตตาหารเพล 2. ในการฝ กท กษะของพระสงฆ ตามฐานความร ต าง ๆ พระสงฆ สามารถปฏ บ ต ได แต จะม ความ สะดวกน อย กว าบ คคลธรรมดาท วไป เน องจากม จ วรหล นลงมาเม อม การฝ กปฏ บ ต ซ งพระสงฆ เสนอว า ถ า ไม ม จ วรจะปฏ บ ต ได ง ายกว า

17 บทค ดย อ การศ กษาคร งน เป นการศ กษาแบบภาคต ดขวาง เพ อศ กษาความร ด านส ขภาพและสภาวะส ขภาพของ พระสงฆ อ าเภอโพธาราม จ งหว ดราชบ ร กล มต วอย างท ศ กษา เป นพระสงฆ ท จ าพรรษาอย ตามว ดต าง ๆ ใน เขตอ าเภอโพธาราม ท เข าร วมโครงการโรงพยาบาล-ว ด เคร อข ายสานส มพ นธ สร างส ขภาพท ด ส ช มชน ระหว าง ว นท ม นาคม 2554 จ านวน 335 ร ป การเก บรวบรวมข อม ลโดยใช แบบสอบถามความร ด านส ขภาพ ซ งเป นคาถามเก ยวความร เก ยวก บโรค และการด แลตนเอง จ านวน 30 ข อ และแบบบ นท กการตรวจส ขภาพ ประกอบด วย 2 ส วน ส วนท 1 ข อม ลท วไป ได แก ว นท ได ร บการตรวจส ขภาพ สถานท ตรวจ ช อ-สก ล อาย ประว ต การส บบ หร ประว ต การด มส รา ประว ต การเจ บป วยและการร กษา รสชาต อาหารท บร โภค พฤต กรรม การออกแรงเคล อนไหวหร อการออกก าล งกาย ส วนท 2 ได แก ผลการตรวจส ขภาพเบ องต น ประกอบด วย น าหน กต ว ส วนส ง ค าด ชน มวลกาย รอบเอว ระด บความด นโลห ต ระด บน าตาลในเล อด ว เคราะห ข อม ล โดยใช การแจกแจงความถ ค าเฉล ย ค าร อยละ ผลการศ กษา พบว าพระสงฆ ส วนใหญ ร อยละ 25.7 ม อาย มากกว า 60 ป ข นไป รองลงมาร อยละ 17.9 ม อาย ต ากว า 30 ป ลงมา พระสงฆ ร อยละ 49.6 ส บบ หร ร อยละ 30.7 ไม ส บบ หร ร อยละ 19.7 ท เคยส บบ หร แต เล กแล ว พระสงฆ ร อยละ 62.1 เคยม ประว ต การด มส ราก อน บวช รสชาต อาหารท พระสงฆ บร โภค ส วนใหญ ร อยละ 64.8 บร โภคอาหารรสชาต ปกต ร อยละ 9.6 ท บร โภค รสชาต เค มจ ด รองลงมาบร โภครสชาต หวาน และท งหวาน เค ม ม น ร อยละ 9.3 และ 6.2 ตามล าด บ ส วนการ ออกแรงเคล อนไหวและการออกก าล งกาย พบพระสงฆ ร อยละ 71.9 ม การออกแรงเคล อนไหวว นละมากกว า 30 นาท มากกว า 3 ว น ต อ ส ปดาห ถ งท กว นพระสงฆ ร อยละ 41.8 ม ค าด ชน มวลกายปกต ร อยละ 23.9 ม ค าด ชน อย ในระด บอ วน ร อยละ 14.6 อย ในระด บท วม และร อยละ 8.4 อย ในระด บอ วนมาก พระสงฆ ร อยละ 80.3 ม รอบเอวอย ในเกณฑ ปกต ร อยละ 19.7 ม รอบเอวเก นปกต ระด บความโลห ต พบว าพระสงฆ ร อยละ 59.1 ม ระด บความด นอย ในระด บปกต ร อยละ 28.7 อย ในระด บส งอย างอ อน ร อยละ 28.7 อย ระด บส งปานกลาง และร อยละ 9.6 อย ในระด บส งร นแรง ซ งจากการตรวจส ขภาพพบพระสงฆ เป นโรคความด นโลห ตส งรายใหม ร อยละ 2.6 ระด บน าตาลในเล อดก อนอาหารเช า พบว า พระสงฆ ร อยละ 65.9 ม ระด บน าตาลในเล อดอย ใน เกณฑ ปกต ร อยละ 23.9 อย ในเกณฑ เส ยงต อการเก ดโรคเบาหวาน และร อยละ 10.2 เป นโรคเบาหวาน โดย พบพระสงฆ เป นโรคเบาหวานรายใหม ร อยละ 4.2 ในกล มของพระสงฆ ระด บเจ าอาวาส รองเจ าอาวาส ผ ช วย เจ าอาวาส พบม ภาวะไขม นในเล อดส งร อยละ 70.3 จากการตรวจส ขภาพพบพระสงฆ ม ภาวะไขม นในเล อดส ง ร อยละ 13.4 รองลงมาเป นโรคความด นโลห ตส งและโรคเบาหวานในอ ตราท เท าก นค อร อยละ 10.7 โรคห วใจ ร อยละ 2.4 และโรคถ งลมปอดโป งพองร อยละ 0.6 พระสงฆ ม ความร ด านส ขภาพผ านเกณฑ ท ก าหนด ร อยละ 50.2 จากผลการจ ดบร การส งเสร มส ขภาพ พบว า ท าให พระสงฆ ม การปร บเปล ยนพฤต กรรมการด แลส ขภาพ ตนเองของพระสงฆ ด ข น ในหลาย ๆ เร อง นอกจากน ย งพบว าพระสงฆ ในระด บเจ าอาวาสหลายร ปท อาพาธ ด วยโรคเบาหวาน ความด นโลห ตส ง ได น าความร และค าแนะน าต าง ๆ ในการด แลส ขภาพตนเอง ไปถ ายทอด ความร ให ก บประชาชน ญาต โยม โดยการแสดงธรรมเทศนาในโอกาสว นส าค ญๆ ทางศาสนา

18 งานว ชาการ/งานว จ ยป งบประมาณ นว ตกรรม อาสาสม ครพระสงฆ ประจ าว ด เคร อข ายการด แลส ขภาพพระสงฆ 2. ประส ทธ ผลผลของการจ ดบร การส งเสร มส ขภาพ ต อพฤต กรรมการด แลตนเอง และสภาวะ ส ขภาพ ของพระสงฆ อ าเภอโพธาราม จ งหว ดราชบ ร 3. ประส ทธ ผลของโปรแกรมส งเสร มส ขภาพ ต อความร พฤต กรรมการด แลตนเองและสภาวะส ขภาพ ของพระสงฆ อ าเภอโพธาราม จ งหว ดราชบ ร

19 นว ตกรรมอาสาสม ครพระสงฆ ประจาว ด เคร อข ายการด แลส ขภาพพะสงฆ ท มาของป ญหา ความต องการ พระภ กษ สงฆ ม ป ญหาอาพาธด วยโรคเร อร ง ส วนใหญ ย งเข าไม ถ งบร การสาธารณส ขและสถาน บร การสาธารณส ขหลาย ๆ แห ง ย งไม จ ดระบบท เอ ออ านวยความสะดวกในการเข าร บบร การท รวดเร ว ส งผล ให พระภ กษ ไม ไปร บบร การ หร อไปร บบร การต อเม อเก ดการอาพาธและม โรคแทรกซ อนท ร นแรงแล ว ท าให เส ยค าใช จ ายในการร กษาพยาบาลมากข น โรงพยาบาลโพธาราม ได ทบทวนถ งป ญหาด งกล าว และส บ เน องจากท คณะสงฆ ในเขตอ าเภอโพธาราม ได ม ส วนร วมในการดาเน นงานจ ดหางบประมาณในการจ ดซ อ เคร องม อแพทย เพ อผ ป วยโรคห วใจ เม อป 2547 โดยการจ ดทอดผ าป าสาม คค ท าให ได งบประมาณท งส น 10 ล านบาทเศษ ได จ ดซ อเคร องม อแพทย ท ท นสม ยในการค ดกรองและร กษาผ ป วยท ม ความเส ยงด านโรคห วใจ และหลอดเล อด และเคร องม อแพทย อ น ๆ เพ มประส ทธ ภาพในการร กษามากข น หล งจากน นโรงพยาบาลจ ง ได จ ดท าโครงการสร างเสร มส ขภาพเช งร กท ว ด ให บร การตรวจค ดกรองโรค ร กษาพยาบาลเบ องต น และส งต อ การร กษาก บแพทย เฉพาะทาง มาต งแต ป 2548 ถ ง ป 2554 ส งผลให พฤต กรรมส ขภาพและสภาวะส ขภาพ ของพระสงฆ ด ข นโดยเฉพาะการปร บเปล ยนพฤต กรรมในการเล กส บบ หร ท ม อ ตราเพ มข นจากร อยละ 8.4 เป น ร อยละ 19.7 การลดน าหน กลงปร บค าด ชน มวลกายในระด บอ วนลดลง พระภ กษ สงฆ ท ม ภาวะโรคเบาหวาน ความด นด นโลห ตส ง โรคห วใจและหลอดเล อด ได ร บการร กษาก บแพทย อย างต อเน อง ส งผลให อ ตราการ นอนโรงพยาบาลลดลงจากร อยละ 39.4 เหล อ ร อยละ 12.9 กระทรวงสาธารณส ข ได ม การฝ กอบรมความร และท กษะอาสาสม ครประจ าหม บ าน ซ งม บทบาทในการปฏ บ ต งานในการด แลส ขภาพอนาม ยของประชาชน ในช มชน แต ย งพบว าบทบาทหน าท ของอาสาสม ครสาธารณส ขส วนใหญ ครอบคล มเฉพาะประชาชนท อย ใน ความร บผ ดชอบเท าน น ย งไม ครอบคล มในกล มของพระภ กษ สงฆ และจากการดาเน นงานก บพระภ กษ สงฆ พบว าพระภ กษ สงฆ ท จ าพรรษาอย นาน มากกว าร อยละ 35 ม โรคประจ าต ว โดยเฉพาะในระด บเจ าอาวาสว ด 10 อ นด บโรค ท พบ ม ภ ม แพ -หอบห ด/ถ งลมปอดโป งพอง โรคความด นโลห ตส ง โรคเบาหวาน โรคกระเพาะ อาหารและล าไส โรคของกระด กและข อ โรคต บ โรคห วใจและหลอดเล อด โรคมะเร ง และโรคเก าท ในระบบการบร หารจ ดการว ด ในแต ละว ดม เจ าอาวาสว ดเป นผ ปกครองบร หารจ ดการ ม รองเจ า อาวาส ผ ช วยเจ าอาวาส และเลขาน การเจ าอาวาส ซ งจะม การด แลช วยเหล อซ งก นและก นเสม อนครอบคร ว เด ยวก น พระล กว ดม กจะถ กมอบหมายให ปฏ บ ต ด แลเจ าอาวาสว ดในขณะอาพาธ หร อนอนร กษาใน โรงพยาบาล ซ งอาจแตกต างก นไปในแต ละบร บทของพ นท ซ งหากภายในว ดม พระสงฆ ท ม ความร และท กษะ ด านส ขภาพ จะส งผลต อการดาเน นงานด านสาธารณส ขท ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ว ตถ ประสงค

20 เพ อให ว ดเป นเคร อข ายในการดาเน นงานด านส ขภาพของโรงพยาบาล โดยแต ละว ดม พระภ กษ สงฆ 1-2 ร ป เป นอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าว ด ท ผ านการอบรมความร และท กษะท เก ยวข องในการดาเน นงาน ม บทบาทในการด แลส ขภาพตนเอง ด แลส ขภาพพระภ กษ สงฆ ด วยก นภายในว ด และเป นแกนกลางในการ ประสานงานก บเจ าหน าท ของโรงพยาบาลในการส งต อผ ป วยเพ อร กษาก บแพทย หร อประสานงานในการ ดาเน นงานด านอ น ๆ พระภ กษ สงฆ ท ท าหน าท เป นอาสาสม ครพระสงฆ ประจ าว ดเอง พระภ กษ สงฆ ท จ าพรรษาอย ท ว ดท ม อาสาสม ครพระสงฆ ประจ าว ด ประชาชน ญาต โยม ท มาท าบ ญ หร อร วมก จกรรม ทางด านศาสนาท ว ด ข นตอนการดาเน นงาน 1. ประสานงานก บเจ าคณะอ าเภอโพธาราม เพ อเสนอแนวทางในการดาเน นงาน 2. เข ยนโครงการ เพ อเสนอขอร บงบประมาณจากหน วยงานท เก ยวข อง ซ งโครงการน ได ร บ งบประมาณสน บสน นในการดาเน นงานจากส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ (สสส.) ดาเน นงาน โครงการ 3. แต งต งคณะกรรมการในการดาเน นงานท งฝ ายสงฆ และฝ ายฆราวาส 4. ประช มคณะกรรมการดาเน นงาน เพ อช แจงแนวทางการด าเน นงาน แบ งบทบาทหน าท ในการ 5. จ ดเตร ยมความพร อมของกล มเป าหมาย และว สด อ ปกรณ เอกสารท ใช ในการด าเน นงานตาม 6. จ ดประช มเพ อถวายความร ด านส ขภาพเก ยวก บโรคท เก ดก บพระภ กษ สงฆ และการปฏ บ ต ในการ ด แลส ขภาพตนเองท ถ กต องครอบคล มพระภ กษ สงฆ ท จ าพรรษาอย ตามว ดต าง ๆ ในเขตอ าเภอโพธาราม ท งหมด 3 ร น จ านวน 508 ร ป ในว นจ ดประช มม การให บร การตรวจส ขภาพพระภ กษ สงฆ 7. ประสานงานก บเจ าอาวาสว ด เพ อค ดเล อกพระภ กษ สงฆ ท ม ค ณสมบ ต ในการเป นอาสาสม คร พระสงฆ ประจ าว ด 1-2 ร ป เพ อเข าร บการอบรมความร และท กษะในการดาเน นงาน ตามหล กส ตรท ก าหนดข น 8. จ ดอบรมความร และท กษะ ในการดาเน นงานเป นอาสาสม ครพระสงฆ ประจ าว ด หล กส ตร 2 ว น 9. ออกส ารวจสถานท ท ว ด เพ อจ ดต งศ นย ส ขภาพประจ าว ด โดยจ ดให ม เคร อง อ ปกรณ เวชภ ณฑ ยา เบ องต น ในการดาเน นงานด แลส ขภาพพระสงฆ ท ว ด ในว ดท ม ความพร อมก อน และขยายไปย งว ดอ น ๆ ต อไป

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information