1. ฝ าย Administration

Size: px
Start display at page:

Download "1. ฝ าย Administration"

Transcription

1 รายละเอ ยด ขอบเขตความร บผ ดชอบ, สถานท /ปฏ บ ต งาน และค ณสมบ ต ของน กศ กษา แต ละหน วยงาน ท /เป ดร บสม ครน กศ กษาฝ กงาน เพ /อให น ส ต/ น กศ กษาใช เป นข อม ล ประกอบการต ดส นใจเล อกหน วยงานท /ต องการเข าร วมฝ กงาน 1. ฝ าย Administration 1.1 หน วยงาน Office Administration (ส วนบร หารส าน กงาน) ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ประกอบด วย แผนกธ รการ, แผนกอาคาร, แผนกยานพาหนะ แผนกก จกรรมพ เศษ และ แผนกบร การงานบร หาร ซ #งม หน าท #ความร บผ ดชอบ ในการด าเน นงานด านธ รการ เช น การร บ-ส งเอกสาร การ ต ดต อประสานงานก บหน วยงานต างๆในการด าเน นการงานโครงการต าง ๆ ของบร ษ ท รวมไปถ งด าเน นการ ทางด านงานข อม ลสถ ต, พ ฒนาการท างานในส วนบร หารส าน กงาน และฝ ายบร หาร รวมไปถ งงานอ #น ๆ ท #ได ร บ มอบหมายจากฝ ายบร หาร และฝ ายอ #น ๆ เป นต น สถานท /ปฏ บ ต งาน : ช 8น 6 อาคารส าน กงานใหญ 1.2 หน วยงาน Government Relation (ส วนราชการส มพ นธ ) ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ม หน าท #ปฏ บ ต งานบร หารงานเก #ยวก บใบอน ญาตท #เก #ยวข องทางด านการบ นและด าน ส ทธ การบ นต าง ๆ ท #บร ษ ทฯ ได ร บอน ญาตจากกระทรวงคมนาคมและกรมการบ นพลเร อนให เป ดบร การการบ น ตามใบอน ญาต โดยให เป นไปตามพระราชบ ญญ ต การเด นอากาศ ข อบ งค บคณะกรรมการการบ นพลเร อน และ ระเบ ยบและประกาศต าง ๆ ของทางราชการท #ออกมาบ งค บใช สถานท /ปฏ บ ต งาน : ช 8น 6 อาคารส าน กงานใหญ 1.3 หน วยงาน Insurance & Privilege (ส วนประก นภ ยและส ทธ ประโยชน ) ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ด าเน นการจ ดการและบร หารประก นภ ย เพ #อใช เป นแนวทางการปฏ บ ต งานในการจ ด/ บร หารงานประก นภ ยท กประเภทท #บร ษ ทฯ ม ความเส #ยง ท 8งด านทร พย ส น บ คคล รวมถ งธ รก จหล กและก จกรรม เก #ยวเน #องก บธ รก จหล ก นอกจากน 8จะท าหน าท #ในการก าหนดข 8นตอนและเป นแนวทางในการปฏ บ ต งานการ บร หารงานด านส ทธ ประโยชน ต างๆ ซ #งได มาจากการด าเน นการขอร บส ทธ ประโยชน โดยปฏ บ ต ตามเง #อนไขท # ก าหนดโดยหน วยงานราชการหร อสถาบ นอ #นๆ สถานท /ปฏ บ ต งาน : ช 8น 6 อาคารส าน กงานใหญ 1.4 หน วยงาน Procurement Materials (ส วนจ ดซ Lอ) ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ด าเน นการเก #ยวก บการจ ดซ 8อ จ ดหาว สด อ ปกรณ และส นค าต างๆ ตามท #ผ ใช งานต องการ (พน กงานของ บร ษ ท การบ นกร งเทพ จ าก ด มหาชน)ให ได ตามมาตรฐาน และค ณสมบ ต ตามท #ก าหนด ให ได ตรง ว น เวลาท #ต องการหร อตามท #ได ตกลงก น รวมถ งการค ดเล อก และประเม นผ ขายท #ส วนจ ดซ 8อต ดต อ และควบค มการ เบ กจ ายส นค าในสต อกคงคล ง เพ #อก จกรรมของบร ษ ทฯ

2 สถานท /ปฏ บ ต งาน : ช 8น 6 อาคารส าน กงานใหญ 2. ฝ าย Corporate Communications 2.1 หน วยงาน Corporate Communications (ส วนส /อสารองค กร) ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ร บผ ดชอบเก #ยวก บงานด านการส #อสารขององค กร ท 8งน 8ก เพ #อการส #อสารก บกล มต างๆ ท #ส าค ญท 8งภายนอกก บภายใน เพ #อให เก ดประโยชน ส งส ดแก บร ษ ท ด าเน นการวางแผนกลย ทธ ด านการโฆษณาใน ตลาดท #ได ร บมอบหมาย เพ #อให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลส งส ด และสอดคล องก บนโยบายของบร ษ ท ต ดตามและให ค าแนะน าในการจ ดก จกรรมเป ดต วส นค าหร อโปรโมช #นพ เศษเพ #อส งเสร มการขายและการตลาด ให ค าแนะน าในการจ ดก จกรรมเพ #อส งเสร มภาพล กษณ องค กรเพ #อให บ คคลภายนอกเก ดความร ส กท #ด และเช #อถ อ ในองค กร สถานท /ปฏ บ ต งาน : ช 8น 9 อาคารส าน กงานใหญ ค ณสมบ ต ของน กศ กษา : สาขาว ชาน เทศศาสตร หร อสาขาว ชาท #เก #ยวข อง, ภาษาอ งกฤษปานกลาง,บ คล กภาพด, หน าตาด และมน ษยส มพ นธ ด 3. ฝ าย Finance 3.1 หน วยงาน Revenue Accounting ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ท าหน าท #หล กในการรวบรวมข อม ล ตรวจสอบการขายบ ตรโดยสารผ านต วแทน จ าหน าย และข อม ลท #เก #ยวข อ ตรวจสอบรายงานสร ปการเร ยกเก บเง น และบ นท กบ ญช ปร บปร งรายได ค าบ ตร โดยสารในระบบบ ญช ท #วไป เพ #อความถ กต อง และเป นไปตามมาตรฐานการบ ญช บ นท กบ ญช ล กหน 8ตาม รายงานการเร ยกเก บเง นของบร ษ ทผ ตรวจสอบ ต ดต อประสานงานก บบร ษ ทผ ตรวจสอบ และส วนงานอ #นท # เก #ยวข อง สถานท /ปฏ บ ต งาน : ช 8น 8 อาคารส าน กงานใหญ ค ณสมบ ต ของน กศ กษา : สาขาว ชาบ ญช หร อสาขาท #เก #ยวข อง, ภาษาอ งกฤษพอใช,ม ความละเอ ยดรอบคอบ 3.2 หน วยงาน General Accounting ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ด าเน นการตรวจสอบการบ นท กบ ญช ของบร ษ ท ด แลเก #ยวก บการจ ดการรายร บ รายจ ายของบร ษ ท ว เคราะห ข อม ลทางบ ญช ในส วนท #ร บผ ดชอบ เพ #อใช ในการตรวจสอบของผ สอบบ ญช ประสานงานก บผ ตรวจสอบบ ญช และหน วยงานอ #นท #จ ดท าข อม ลเก #ยวข องก บการตรวจสอบบ ญช สถานท /ปฏ บ ต งาน : ช 8น 8 อาคารส าน กงานใหญ ค ณสมบ ต ของน กศ กษา : สาขาว ชาบ ญช หร อสาขาท #เก #ยวข อง, ภาษาอ งกฤษพอใช,ม ความละเอ ยดรอบคอบ 4. ฝ าย Ground Operations 4.1 หน วยงาน Cargo Operations (ส วนขนส งส นค า) ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ด าเน นการในการให บร การขนส งส นค าในเส นทางท #บร ษ ทฯ ท าการบ น ภายใต เง #อนไขท #ก าหนด เส นทางภายในประเทศ โดยจะให บร การขนส งส นค าล กค าท #วไป และให บร การขนส งส นค า ภายในบร ษ ทฯ (Co-mat) นอกจากน 8ย งม เส นทางระหว างประเทศ โดยจะให บร การร บจองระวางบรรท ก และท า การขนส งส นค าแก ต วแทนจ าหน าย และสายการบ นค ค าเท าน 8น

3 สถานท /ปฏ บ ต งาน : Cargo ส วรรณภ ม 4.2 หน วยงาน Administration Office ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ม หน าท #ความร บผ ดชอบ ในการด าเน นงานด านธ รการของฝ าย Ground Operations เช น การร บ-ส งเอกสารการต ดต อประสานงานก บหน วยงานต างๆในการด าเน นการงานโครงการต าง ๆ เป นต น สถานท /ปฏ บ ต งาน : อาคาร A3 ช 8น 3 ประต 2 ท าอากาศยานส วรรณภ ม, มน ษยส มพ นธ ปานกลาง 4.3 หน วยงาน Baggage Services ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ด าเน นการให บร การผ โดยสารเก #ยวก บส มภาระ ไม ว าจะเป นการบร การผ โดยสารท # ไม ได ร บส มภาระตามก าหนดเวลา จากสาเหต ต างๆ โดยต องสามารถอธ บาย ช 8แจง ค นหาสาเหต เพ #อเป นข อม ล และแจ งให ผ โดยสารร บทราบ เพ #อให เก ดความพ งพอใจ และม #นใจ นอกจากน 8ม หน าท #ในการเสนอและจ ดท า ข อม ลในเร #องความเส ยหาย ล าช าของส มภาระ เพ #อน าไปว เคราะห ในการสาเหต และน าไปแก ไข ปร บปร ง และ ป องก นเพ #อลดการชดใช ค าชดเชย การร องเร ยน ในการให บร การ สถานท /ปฏ บ ต งาน : ท าอากาศยานส วรรณภ ม 4.4 หน วยงาน Chiang Mai Station (ส วนสถาน เช ยงใหม ) ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ปฏ บ ต งานให บร การผ โดยสารภาคพ 8นด นท #ใช บร การ ท าอากาศยานเช ยงใหม โดย ตระหน กถ งความปลอดภ ยในท กกระบวนการ และให เป นไปตามเป าหมายของบร ษ ท อ านวยความสะดวกและ ด แลเอาใจใส ช วยเหล อผ โดยสารในการบร การภาคพ 8นด นด วยความเต มใจ เพ #อสร างความประท บใจในการใช บร การสายการบ น สถานท /ปฏ บ ต งาน : ท าอากาศยานเช ยงใหม 4.5 หน วยงาน Phuket Station (ส วนสถาน ภ เก ต) ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ปฏ บ ต งานให บร การผ โดยสารภาคพ 8นด นท #ใช บร การ ท าอากาศยานภ เก ต โดย ตระหน กถ งความปลอดภ ยในท กกระบวนการ และให เป นไปตามเป าหมายของบร ษ ท อ านวยความสะดวกและ ด แลเอาใจใส ช วยเหล อผ โดยสารในการบร การภาคพ 8นด นด วยความเต มใจ เพ #อสร างความประท บใจในการใช บร การสายการบ น สถานท /ปฏ บ ต งาน : ท าอากาศยานภ เก ต 4.6 หน วยงาน Samui Station (ส วนสถาน สม ย) ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ปฏ บ ต งานให บร การผ โดยสารภาคพ 8นด นท #ใช บร การ ท าอากาศยานภ เก ต โดย ตระหน กถ งความปลอดภ ยในท กกระบวนการ และให เป นไปตามเป าหมายของบร ษ ท อ านวยความสะดวกและ ด แลเอาใจใส ช วยเหล อผ โดยสารในการบร การภาคพ 8นด นด วยความเต มใจ เพ #อสร างความประท บใจในการใช บร การสายการบ น สถานท /ปฏ บ ต งาน : ท าอากาศยานสม ย

4 4.7 หน วยงาน Bangkok Station (ส วนสถาน กร งเทพ) ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ปฏ บ ต งานเก #ยวก บงานด านเอกสารของสถาน กร งเทพ ประสานงานก บหน วยงาน ต างๆ เช น การท าอากาศยานไทย เป นต น สถานท /ปฏ บ ต งาน : อาคาร A3 ช 8น 3 ประต 2 ท าอากาศยานส วรรณภ ม 5. ฝ าย Ground Services 5.1 หน วยงาน Ground Services ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ปฏ บ ต งานให บร การผ โดยสารภาคพ 8นด นต 8งแต ตรวจร บบ ตรโดยสาร น าส งผ โดยสาร ข 8นเคร #องจนกระท #งร บผ โดยสารขาเข า ให ตรงตามเท #ยวบ นและถ กจ ดหมายปลายทางท #ระบ ไว ตามบ ตรโดยสาร โดยตระหน กถ งความปลอดภ ยในท กกระบวนการ และให เป นไปตามเป าหมายของบร ษ ท อ านวยความสะดวก และด แลเอาใจใส ช วยเหล อผ โดยสารในการบร การภาคพ 8นด นด วยความเต มใจ เพ #อสร างความประท บใจในการ ใช บร การสายการบ น สถานท /ปฏ บ ต งาน : ท าอากาศยานส วรรณภ ม 5.2 หน วยงาน Passenger Services ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ปฏ บ ต งานด านการต อนร บ ให บร การ ผ โดยสารท #วไปและผ โดยสารพ เศษ ณ บร เวณจ ดตรวจร บบ ตรโดยสาร ให ข อม ลท #วไป ข อม ลเก #ยวก บบร ษ ทฯ ข อม ลเก #ยวก บสายการอ #น ๆ และ ข อม ลในการเด นทางในเส นทางของบร ษ ทฯ รวมถ งต อนร บ ด แล อ านวยความสะดวกแก ผ โดยสารพ เศษ ช วย แก ไขป ญหาข อข ดข องในการเด นทางก บบร ษ ทฯ และสายการอ #น ๆ เพ #อให ผ โดยสารเก ดความประท บใจใน การบร การส งส ด สถานท /ปฏ บ ต งาน : ท าอากาศยานส วรรณภ ม 6. ฝ าย Human Resources 6.1 หน วยงาน Compensation & Benefit ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ด าเน นการด านเง นเด อนและค าตอบแทนของพน กงาน นอกจากน 8ย งท าการออก หน งส อร บรองให ก บพน กงานตามท #ม การร องขอ เช น หน งส อร บรองเพ #อประกอบการขอว ซ า,หน งส อ ร บรองเง นเด อน,หน งส อร บรองการเป นพน กงานและหน งส อผ านส ทธ และร บรองเง นเด อน เพ #อก เง นก บ ธนาคาร รวมถ งด แลและด าเน นการด านสว สด การพน กงาน เช น ประก นส ขภาพ-ประก นช ว ต เป นต น นอกจากน 8ย งด าเน นการเร #องเบ กสว สด การต างๆ ของพน กงาน เช น ค าร กษาพยาบาล,ท นตกรรมและร กษาตา, เคร #องแบบพน กงานและเง นช วยเหล อกรณ คลอดบ ตร เป นต น สถานท /ปฏ บ ต งาน : ช 8น 16 อาคารส าน กงานใหญ ค ณสมบ ต ของน กศ กษา : ไม จ าก ดสาขาว ชา, ภาษาอ งกฤษปานกลาง, มน ษยส มพ นธ ด 6.2 หน วยงาน HR Admin & Policy Development ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ร บผ ดชอบในการจ ดการข อม ลของพน กงานให เป นไปอย างถ กต องและครบถ วน จ ดท าหน งส อร บทดลองงานส ญญาจ างงาน และเอกสารต างๆ ท #เก #ยวข องก บพน กงานเพ #อให ถ กต องตาม สภาพการจ างงาน และด าเน นการสอบสวนทางว น ย

5 สถานท /ปฏ บ ต งาน : ช 8น 16 อาคารส าน กงานใหญ 6.3 หน วยงาน Human Resources Management ขอบเขตความร บผ ดชอบ : - Recruitment: ด าเน นการสรรหาและค ดเล อกพน กงานใหม, การโอนย าย พน กงานภายใน และการร บสม ครน กศ กษาฝ กงาน - Manpower: ด าเน นการขออ ตรากาล งคนประจ าป /นอกแผน และทดแทน, ด าเน นการปร บตาแหน ง พน กงานประจ าป และด าเน นการตรวจสอบความถ กต องของการจ ดท าแผนองค กร, JD/JS, ค างาน สถานท /ปฏ บ ต งาน : ช 8น 16 อาคารส าน กงานใหญ ค ณสมบ ต ของน กศ กษา : ไม จ าก ดสาขาว ชา, ภาษาอ งกฤษปานกลาง, มน ษยส มพ นธ ด 6.4 หน วยงาน Learning & Development ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ร บผ ดชอบในการพ ฒนาพน กงานในองค การให ม ความร ท กษะความสามารถ และส งเสร ม ให เก ดบรรยากาศแห งการเร ยนร โดยการจ ดฝ กอบรมส งเสร มการเร ยนร อย างต อเน #อง เพราะ พน กงานเป นกลไกในการข บเคล #อนองค กรให ก าวเข าส ความเป นผ นาในธ รก จการบ น รวมถ งดาเน นการจ ด เตร ยมการประเม นผลการปฏ บ ต งานประจาป ของบ คลากร เพ #อส งเสร มให พน กงานทางานอย างม ประส ทธ ภาพอ กด วย สถานท /ปฏ บ ต งาน : ช 8น 16 อาคารส าน กงานใหญ ค ณสมบ ต ของน กศ กษา : ไม จ าก ดสาขาว ชา, ภาษาอ งกฤษปานกลาง, สามารถใช โปรแกรม Photoshopได, มน ษยส มพ นธ ด 7. ฝ าย Internal Audit & Compliance 7.1 หน วยงาน Internal Audit & Compliance ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ด าเน นการเก #ยวก บการบร หารความเส #ยง โดยร บผ ดชอบในการว เคราะห และการ จ ดการความเส #ยงซ #งจะช วยให บร ษ ท จ ดท าแผนกลย ทธ ท #จะสร างความเจร ญเต บโตอย างย #งย นให ก บบร ษ ท และสน บสน นการด าเน นธ รก จของฝ ายต างๆในบร ษ ท ตลอดจนสามารถบรรเทาผลกระทบจากเหต การณ ส าค ญท #อาจเก ดข 8นก บผ ถ อห นได สถานท /ปฏ บ ต งาน : ช 8น 9 อาคารส าน กงานใหญ 8. ฝ าย Marketing 8.1 หน วยงาน Customer Relations Management ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ม หน าท #ในการต ดต อ และต ดตามล กค าผ านทางจดหมายอ เล กทรอน กส ไปรษณ ย โทรศ พท หร อช องทางอ #น เพ #อช 8แจงเหต การณ แจ งความค บหน า แก ไขป ญหา และให ความ ช วยเหล อได ท นท วงท เพ #อให เก ดความเข าใจอ นด ระหว างล กค าและองค กร และสร างความพ งพอใจของ ล กค า สถานท /ปฏ บ ต งาน : ช 8น 11 อาคารส าน กงานใหญ ค ณสมบ ต ของน กศ กษา : สาขาว ชาบร หารธ รก จ/มน ษยศาสตร หร อสาขาว ชาท #เก #ยวข อง, ภาษาอ งกฤษด, มน ษยส มพ นธ ด

6 8.2 หน วยงาน Loyalty Marketing (ส วนรายการสะสมคะแนนฟลายเออร โบน ส) ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ร บผ ดชอบเก #ยวข องก บข อเสนอ กลไก เง #อนไข และกฏเกณฑ ของรายการ สะสมคะแนน ฟลายเออร โบน ส ตลอดจนสามารถประย กต ใช ความร และท กษะต างๆในการปฏ บต งาน ต ดตามความเปล #ยนแปลงข อม ลโปรโมช #นการขาย การตลาด และข อม ลท #จ าเป นต อการให ข อม ลสมาช ก จากห วหน างานหร อผ เก #ยวข องเสมอ เพ #อการส งมอบบร การท #ไม ม ข อผ ดพลาด ตอบจดหมาย ข อ ภายใน ระยะเวลามาตรฐานท #บร ษ ทก าหนดไว โน มน าวจ งใจให สมาช กสนใจมาใช บร การ และช กชวนให สมาช ก เห นประโยชน จากรายการสะสมคะแนนฟลายเออร โบน ส สถานท /ปฏ บ ต งาน : ช 8น 11 อาคารส าน กงานใหญ ค ณสมบ ต ของน กศ กษา : สาขาว ชาบร หารธ รก จ/มน ษยศาสตร หร อสาขาว ชาท #เก #ยวข อง, ภาษาอ งกฤษด, มน ษยส มพ นธ ด 8.3 หน วยงาน Reservation&Ticketing (ส วนส ารองท /น /งและออกบ ตรโดยสาร) ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ด าเน นการออกบ ตรโดยสาร ต ดต อส #อสารและให ข อม ลเก #ยวก บรายละเอ ยด การจองต eวแก ล กค าผ านทางโทรศ พท แฟ กซ หร ออ นเตอร เน ต สถานท /ปฏ บ ต งาน : ช 8น 11 อาคารส าน กงานใหญ ค ณสมบ ต ของน กศ กษา : ไม จ าก ดสาขาว ชา, ภาษาอ งกฤษปานกลาง, มน ษยส มพ นธ ด 8.4 หน วยงาน Marketing Campaign ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ร บผ ดชอบในการจ ดระเบ ยบและว เคราะห ข อม ลผ โดยสาร เพ #อจ ดก จกรรม ทางการตลาดให ตรงกล มเป าหมายสร างสรรค พ ฒนาก จกรรมการตลาด/ วางแผนกลย ทธ การตลาด ต ดตาม, ว เคราะห ก จกรรมการตลาดของค แข งในธ รก จการบ น เป นต น สถานท /ปฏ บ ต งาน : ช 8น 11 อาคารส าน กงานใหญ ค ณสมบ ต ของน กศ กษา : สาขาว ชาบร หารธ รก จ/เศรษฐศาสตร /น เทศศาสตร หร อสาขาว ชาท #เก #ยวข อง, ภาษาอ งกฤษด, มน ษยส มพ นธ ปานกลาง, สามารถใช โปรแกรม Photoshopได 9. ฝ าย Network Management 9.1 หน วยงาน Market Analyst ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ว เคราะห อ ปสงค /อ ปทาน ของตลาดในธ รก จสายการบ น โดยการหาและ รวบรวมข อม ลข าวสารเก #ยวก บแวดวงธ รก จการบ น ท 8งน 8เพ #อเป ดเส นทางการบ นใหม ๆหร อเพ #อน ามา ปร บใช ให เป นประโยชน ต อการพ ฒนาด านการตลาด เพ #อให เก ดประโยชน ส งส ดแก บร ษ ท สถานท /ปฏ บ ต งาน : ช 8น 12 อาคารส าน กงานใหญ ค ณสมบ ต ของน กศ กษา : สาขาว ชาบร หารธ รก จ/เศรษฐศาสตร หร อสาขาว ชาท #เก #ยวข อง, ภาษาอ งกฤษ ปานกลาง, มน ษยส มพ นธ ปานกลาง, ใช งานโปรแกรม Excel ได 10. ฝ าย Sales 10.1 หน วยงาน E-Commerce, Sales Strategy Planning & Administration ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ท าหน าท #ในการวางแผนกลย ทธ การขาย เพ #อให เก ดความส มพ นธ ท #ด ระหว าง บร ษ ทและล กค าเพ #อเพ #มยอดขายให มากข 8น รวมไปถ งการค นหาและพ ฒนาช องทางการขายใหม เพ #อ เพ #มค ค าและยอดขายของบร ษ ท สถานท /ปฏ บ ต งาน : ช 8น 10 อาคารส าน กงานใหญ

7 ค ณสมบ ต ของน กศ กษา : สาขาว ชาบร หารธ รก จ/Statistics หร อสาขาว ชาท #เก #ยวข อง, ภาษาอ งกฤษด, มน ษยส มพ นธ ด 10.2 หน วยงาน Sales Tactical & Promotion ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ตรวจเช คราคาขายบนเว บไซต ให ถ กต องตามแผนงาน ร วมประช มก บ หน วยงานอ #นๆ ส าหร บแผนการตลาดการส งเสร มการขาย เพ #อกระต นยอดขายตามเป าหมายท #ได ร บและ ส งเสร มภาพล กษณ การบร การของบร ษ ทให เป นท #ร จ ก หาช องทางโฆษณาให รองร บแผนการตลาดท #วาง ไว เพ #อให ล ล วงตามเป าหมาย ต ดตาม ระหว างด าเน นการและประเม นผลหล งจบแผนการตลาดในแต ละ คร 8ง พร อมน าเสนอการพ ฒนาในอนาคตใ ห ความช วยเหล อเบ 8องต น แก ไขป ญหา ให ก บผ โดยสารท # ประสบป ญหาในการซ 8อบ ตรโดยสารผ านเว บไซด เพ #อสร างความพ งพอใจของล กค า ท #ม ต อการบร การ ของบร ษ ท สถานท /ปฏ บ ต งาน : ช 8น 10 อาคารส าน กงานใหญ ค ณสมบ ต ของน กศ กษา : สาขาว ชาบร หารธ รก จ/ท องเท #ยวหร อสาขาว ชาท #เก #ยวข อง, ภาษาอ งกฤษปาน กลาง, มน ษยส มพ นธ ด 10.3 หน วยงาน Sales Support ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ประสานงานด านการขายระหว างเจ าหน าท #ฝ ายขาย ก บหน วยงาน ท #เก #ยวข อง ภายใน เพ #อให เจ าหน าท #ฝ ายขายได ร บความสะดวกในการปฏ บ ต งาน จ ดท า Presentation เพ #อให เจ าหน าท #ฝ ายขายน าเสนอล กค า รวบรวมข อม ลยอดขายและเปร ยบเท ยบสถ ต เพ #อจ ดส งให ก บเจ าหน าท # ฝ ายขาย ร บโทรศ พท และโต ตอบอ เมล ก บต วแทนจ าหน าย เพ #อให ความช วยเหล อและตอบค าถามต างๆ ท #เก #ยวข องก บการขายหร อบร การของบร ษ ทฯ สถานท /ปฏ บ ต งาน : ช 8น 10 อาคารส าน กงานใหญ ค ณสมบ ต ของน กศ กษา : ไม จ าก ดสาขาว ชา, ภาษาอ งกฤษปานกลาง, มน ษยส มพ นธ ด, ม ความละเอ ยด รอบคอบ 11. ฝ าย Airport 11.1 หน วยงานสถาน ตราด ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ด าเน นงานท #เก #ยวข องก บสนามบ น ไม ว าจะเป นระบบท #เก #ยวข องก บการ ปฏ บ ต การบ นโดยการน าระบบมาตรฐานต างๆ ตามค ม อสนามบ นและค ม อท #เก #ยวข องมาปฏ บ ต รวมท 8ง ด แลและตรวจสอบการท างานของหน วยงานบร การภาคพ 8นด นท 8งหมดให เป นไปตามมาตรฐานข 8นต #าของ สนามบ น เป นต น สถานท /ปฏ บ ต งาน : ท าอากาศยานตราด 12. ฝ าย Policy & Strategy 12.1 หน วยงาน Internal Communications ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ร บผ ดชอบและด าเน นการเก #ยวการส #อสารภายในองค กร ท าหน าท # ประชาส มพ นธ ข อม ลข าวสารต างๆให แก พน กงานภายในบร ษ ทร บทราบ รวมไปถ งการจ ดก จกรรมต างๆ ของบร ษ ท เช น ก จกรรมว นสงกรานต,ก จกรรม Staff Party เป นต น เพ #อสร างความส มพ นธ อ นด ร วมก น ให แก พน กงานในบร ษ ท

8 สถานท /ปฏ บ ต งาน : ช 8น 15 อาคารส าน กงานใหญ ค ณสมบ ต ของน กศ กษา : สาขาว ชาน เทศศาสตร หร อสาขาว ชาท #เก #ยวข อง, ภาษาอ งกฤษปานกลาง, มน ษยส มพ นธ ด, สามารถใช งานโปรแกรม Photoshop ได, ม ความค ดสร างสรรค กล าแสดงออก 13. หน วยงาน Flight Operations 13.1 หน วยงาน Cabin Operations (ส วนปฏ บ ต การพน กงานต อนร บบนเคร /องบ น) ขอบเขตความร บผ ดชอบ : 1.) Cabin Crew Section ด แลข 8นตอนการให บร การในท กเสน ทางในท กแบบของเคร #องบ น รวมถ งร กษา ระเบ ยบปฏ บ ต ต างๆ ของพน กงานต อนร บบนเคร #องบ น 2.) Cabin Cost Analyst Sections ด แลงบประมาณค าใช จ ายท #เก ดข 8นจากการปฏ บ ต งานของส วน Cabin Operations สถานท /ปฏ บ ต งาน : อาคารท บส วรรณ 2 ช 8น 3 ถนนบางนา-ตราด, มน ษยส มพ นธ ปานกลาง 13.2 หน วยงาน Flight Operations Control ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ท าหน าท #ในการด าเน นงานเก #ยวข องก บการบ นของฝ ายปฏ บ ต การบ นให ม ค ณภาพ เช น จ ดเตร ยมเอกสารเท #ยวบ นเข า-ออก เช น รายช #อล กเร อ ผ โดยสาร จ านวน cargo และ ส มภาระ รายละเอ ยดของเคร #องบ น ให ครบถ วน โดยในการปฏ บ ต งานน 8นจะต องเป นไปตามมาตรฐาน และข อก าหนดของหน วยงานต างๆ เช น ไม ว าจะเป น หน วยงานกองตรวจคนเข าเม อง, ศ ลกากร, การท า อากาศยานฯ(พ ธ การบ น) หน วยงานกองควบค มโรค เป นต น ซ #งหากม การเปล #ยนแปลง ให แก ไขให ข อม ลถ กต องครบถ วนให ถ กหล กข อก าหนดของ ICAO,IATA เป นต น เพ #อให สามารถท าการบ นได โดย ปกต สถานท /ปฏ บ ต งาน : อาคารท บส วรรณ 1 ช 8น 2 ถนนบางนา-ตราด ค ณสมบ ต ของน กศ กษา : สาขาว ชาธ รก จการบ นหร อสาชาว ชาท #เก #ยวข อง, ภาษาอ งกฤษน อย, มน ษย ส มพ นธ ปานกลาง 13.3 หน วยงาน Flight Operations Training Center ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ด าเน นการในการจ ดอบรม รวมถ งการพ ฒนาและปร บปร งหล กส ตรฝ กอบรม ท #ศ นย ฝ กอบรมฝ ายปฏ บ ต การบ นร บผ ดชอบ ตามกฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ และมาตรฐาน ของหน วยงานท # ก าก บด แล เช น ICAO กรมการบ นพลเร อน IATA และ ISO รวมถ งจ ดเตร ยม และให การสน บสน น ข อม ล เอกสาร และหล กฐานต างๆ เก #ยวก บหล กส ตรฝ กอบรมเม #อม การตรวจสอบมาตรฐาน เช น การ ตรวจสอบของกรมการบ นพลเร อน,IOSA,ISO และ Code Share Audits ต างๆ สถานท /ปฏ บ ต งาน : อาคารท บส วรรณ 3 ช 8น 4 ถนนบางนา-ตราด ค ณสมบ ต ของน กศ กษา : ไม จ าก ดสาขาว ชา, ภาษาอ งกฤษปานกลาง, มน ษยส มพ นธ ด 13.4 หน วยงาน Flight Standard ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ด าเน นการในการจ ดท า Manual ให สอดคล องก บ กฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ และ มาตรฐาน ของหน วยงานท #ก าก บด แล เช น ICAO กรมการบ นพลเร อน IATA และ ISO รวมถ งจ ดเตร ยม และให การสน บสน นข อม ล เอกสาร และหล กฐานต างๆ เม #อม การตรวจสอบมาตรฐาน เช น การ ตรวจสอบของกรมการบ นพลเร อน,IOSA,ISO เป นต น

9 สถานท /ปฏ บ ต งาน : อาคารท บส วรรณ 1 ช 8น 3 ถนนบางนา-ตราด ค ณสมบ ต ของน กศ กษา : สาขาว ชาธ รก จการบ นหร อสาชาว ชาท #เก #ยวข อง, ภาษาอ งกฤษน อย, มน ษย ส มพ นธ ปานกลาง 14. หน วยงาน Quality Management Representative ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ด าเน นการในกระบวนการต าง ๆ เก #ยวก บการบร หารจ ดการค ณภาพ รายงาน ผลต อผ บร หารระด บส งถ งผลการด าเน นงานของระบบบร หารงานค ณภาพ รวมถ งความจ าเป นในการ ปร บปร งงาน ตลอดจนถ งการส งเสร มให บร ษ ท เป นองค กรท #ม ค ณภาพ สถานท /ปฏ บ ต งาน : ช 8น 14 อาคารส าน กงานใหญ 15. หน วยงาน Corporate Safety 15.1 หน วยงาน Safety Bureau ขอบเขตความร บผ ดชอบ : ด าเน นการและร บผ ดชอบในการควบค มค ณภาพตวรจสอบระบบการร กษา ความปลอดภ ยการบ น ว เคราะห และประเม นความเส #ยงต อภ ยค กคามท #อาจจะเก ดข 8นก บเท #ยวบ นของ บร ษ ทฯ วางแผนและด าเน นการส ารวจระบบการร กษาความปลอดภ ยการบ น(Aviation Security Survey) ส าหร บเส นทางการบ นของบร ษ ทฯตามข อก าหนดในแผนการร กษาความปลอดภ ยการบ น (Aviation Security Program) เป นต น สถานท /ปฏ บ ต งาน : อาคารท บส วรรณ 1 ช 8น 3 ถนนบางนา-ตราด ค ณสมบ ต ของน กศ กษา : สาขาว ชาธ รก จการบ นหร อสาชาว ชาท #เก #ยวข อง, ภาษาอ งกฤษปานกลาง, มน ษยส มพ นธ ปานกลาง

-ต วช ว ดท เผยแพร น ใช เป นต วอย างประกอบการจ ดทาต วช ว ดรายบ คคลเท าน น- สารบ ญ

-ต วช ว ดท เผยแพร น ใช เป นต วอย างประกอบการจ ดทาต วช ว ดรายบ คคลเท าน น- สารบ ญ สารบ ญ หน า ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานการเจ าหน าท ๒ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานคล ง ๕ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานสารบรรณ ๗ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานเทคโนโลย สารสนเทศ ๘ ต

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต 1. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น กองอาคารสถานท และยานยนต ส งก ดว ทยาล ยอ สลามยะลา จ ดต งข นเม อ ป ค.ศ.2003 โดยเปล ยนจาก ช อฝ ายอาคารสถานท และยานยนต มาเป นกองอาคารสถานท

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

ส าน กงานตรวจสอบภายใน

ส าน กงานตรวจสอบภายใน การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบภายใน ส าน กงานตรวจสอบภายใน ค าน า ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยรามค าแหง ได จ ดการความร เก ยวก บการตรวจสอบ ภายใน โดยรวบรวมจากเอกสาร ต ารา แนวปฏ บ ต ท ด และจากประสบการณ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม แผนกลย ทธ การบร หาร ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กล มบร หาร คานา สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ 2554 2558 เพ อใช เป นแนวทางในการบร

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 25 ของ กรมการขนส งทางบก กรมการขนส งทางบก กองแผนงาน กล มแผนงานและแผนงบประมาณ โทร./โทรสาร 0 2271 844๓ โทร. ภายใน 4507 สามารถ Download ได ท เว บไซด ของกรมการขนส งทางบก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 14 พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 บทบาทและหน าท ของผ อานวยการโรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการโรงเร

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองก จการน ส ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2555

ค ม อปฏ บ ต งาน กองก จการน ส ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2555 1 ค ม อปฏ บ ต งาน กองก จการน ส ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2555 ค าน า สารบ ญ (๑) หน า บทท 1 ข อม ลท วไป 1 - ช อหน วยงาน 1 - ท ต ง 1 - ประว ต ความเป นมา 1 - ปร ชญา ว

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร บร หารทร พยากรบ คคลเช งร กตามหล กธรรมาภ บาล ส งเสร ม และสน บสน น ให บ คลากรม มาตรฐานทางว ชาการ ค ณธรรม และศ กยภาพอย างม

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม คานา ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเช ยงใหม เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า 3 บทน า นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 ในการจ ดก าหนดนโยบายในการบร หารจ ดการ กองบร การการศ กษาได น าผลการด าเน นงานของกอง บร การการศ กษาจากแผนการด

More information

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล ค าน า ปล ดเทศบาล เป นผ บร หารส งส ดฝ ายข าราชการประจ า ในองค กรเทศบาล จ งจ าเป นต องม แนวค ดและหล กปฏ บ ต ราชการท ถ กต องเหมาะสม สามารถเป นต วกลางเช อมต อนโยบายของร ฐและนโยบาย ผ แทนท องถ น หร อฝ ายการเม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร

ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร ค ม อการปฏ บ ต งาน ฝ ายการศ กษา ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร ค าน า ค ม อปฏ บ ต งานของฝ ายการศ กษาฉบ บน เป นส วนหน งของการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการ เพ อใช เป นเคร องม อในการท างาน โดยม

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ ร ย นปร ป หน วยตรว สอบภ ยใน มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ คำนำ สร ปผลการดาเน นงาน หน วยตรวจสอบภายใน ป งบประมาณ พ.ศ.2556 เล มน จ ดทาข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร ปรายงานผลการปฏ บ ต งานของหน วยตรวจสอบภายใน มหาว

More information

1 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๒) บร ษ ท อ กร งเทพ จาก ด

1 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๒) บร ษ ท อ กร งเทพ จาก ด 1 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๒) บร ษ ท อ กร งเทพ จาก ด 2 คานา ตามท บร ษ ท อ กร งเทพ จ าก ด ได ย ายสถานท ประกอบก จการมาด าเน นการ ณ พ นท เช าราชพ สด กรมธนาร กษ ภายในอ ราชนาว มห ดลอด

More information