THAILAND GATEWAY the Customer Centric Government

Size: px
Start display at page:

Download "THAILAND GATEWAY the Customer Centric Government"

Transcription

1 โครงการบ รณาการงานบร การภาคร ฐให ม ประส ทธ ภาพ THAILAND GATEWAY the Customer Centric Government โดย นางวรรณพร เทพห สด น ณ อย ธยา ท ปร กษาการพ ฒนาระบบราชการ ส าน กงาน ก.พ.ร. MAKE SIMPLE BE MODERN 17 ธ นวาคม 2557

2 ประเด นน าเสนอ 1. ท มาและสภาพป ญหา 1.1 ข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศไทย 1.2 เส ยงสะท อนจากภาคธ รก จ ประชาชน และน กท องเท ยว ตลอดวงจรช ว ต 2. ว ส ยท ศน ของการบ รณาการและยกระด บประส ทธ ภาพงานบร การภาคร ฐ 2.1 หล กการในการพ ฒนางานบร การภาคร ฐ (Guiding Principles) 2.2 ว ส ยท ศน ของการบ รณาการและยกระด บงานบร การภาคร ฐ 2.3 แนวทางข บเคล อนว ส ยท ศน ของการบ รณาการและยกระด บงานบร การภาคร ฐ 2.4 มต คณะร กษาความสงบแห งชาต 3. งานบร การภาคร ฐท เก ยวข องในการด าเน นการ 4. โครงการบ รณาการงานบร การภาคร ฐเพ อเพ มประส ทธ ภาพ (Thailand Gateway) 4.1 ศ นย กลางบร การข อม ล (Information Gateway) 4.2 ศ นย กลางบร การด านการลงท น (Investment Gateway) 4.3 ศ นย กลางบร การด านการค า (Trade Gateway) 4.3 ศ นย กลางบร การด านประชาชน (Citizen Gateway) 4.5 ศ นย กลางบร การด านการท องเท ยว (Tourist Gateway) 4.6 ระบบสน บสน นการด าเน นงาน (Support Functions)

3 1.1 ข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศไทย และก าล งส ญเส ยความสามารถในการแข งข นอย างรวดเร วและต อเน องตลอด 6 ป ท ผ านมา อ นด บด ชน ความสามารถในการแข งข นระด บโลก จากรายงานของ เว ลด อ โคโนม ค ฟอร ม(WEF) อ นด บ ส งคโปร มาเลเซ ย ไทย ฟ ล ปป นส อ นโดน เซ ย 2 (+3) 24 (-3) 37 (-3) 38 (+17) 59 (+12) อ นด บคาดการณ ป 2560 ส งคโปร 1 มาเลเซ ย 24 ฟ ล ปป นส 28 อ นโดน เซ ย 29 ไทย 38 การคาดการณ การจ ดอ นด บในอนาคต ไทยก าล งส ญเส ยความสามารถในการ แข งข นให แก ประเทศค แข งอย างรวดเร ว โดยคาดว าภายใน 3 ป ประเทศไทยจะม ความสามารถในการแข งข นต าท ส ดในกล ม ประเทศ ASEAN 5 ท มา: World Economic Forum (WEF) 3

4 1.2 เส ยงสะท อนภาคธ รก จ และประชาชน...ท าให ตลอดช วงช ว ตของประชาชน และตลอดวงจรธ รก จ รวมถ งน กท องเท ยว ท ต องส มผ สหร อใช บร การภาคร ฐ จ งม กประสบป ญหาความ ไม สะดวก และม ความล าบากในการร บบร การ ซ งไม สอดคล องก บความต องการและร ปแบบของความเป นจร ง โดยจากม มมองและเส ยง สะท อนของผ ร บบร การ ได แก ประชาชน น กธ รก จ และน กท องเท ยว จ าแนกป ญหาส าค ญ ๆ ของการให บร การภาคร ฐได 6 ข อหล ก ๆ ขาดความช ดเจน เก ยวก บข นตอนท ซ บซ อน ไม สะดวกเพราะ ต องต ดต อหลายหน วยงาน และต องมาด วยตนเอง 3 ขอข อม ล/เอกสาร จ านวนมากท ภาคร ฐ ม อย แล ว เส ยงสะท อน จากภาคธ รก จ และประชาชน 4 บร การใช เวลานาน และขาดกรอบเวลา ท ช ดเจน 5 ต ดตามสถานะได ยาก 6 ขาดการป องก น ความเส ยงต อการท จร ต 4

5 1.2 งานบร การภาคร ฐท รองร บวงจรช ว ต ข นตอนธ รก จ และประสบการท องเท ยว ป ญหาบร การภาคร ฐท เก ดความไม สะดวก สามารถจ าแนกตามวงจรช ว ตของประชาชน ธ รก จ และน กท องเท ยว... Citizen Business Tourist บร การตลอด ช วงอาย Identity Management Health & Safety Rights & Laws Enquiry & Feedback วางแผน ธ รก จ Information for Investing in Thailand Information for Starting a Business Information for Market Research ค นพ บ Research & Consult Support for Disability เด กแรกเก ด- ปฐม ว ย Pregnancy & Giving Birth Health & Safety Education (Pre-School) เร มต นธ ร ก จ Investing in Thailand Registering Business Applying for Licenses and Permits Protecting Assets and IP Rights ต ด ส น ใจ Evaluate options เด กน กเร ยน ว ย ร น น กศ กษา ว ยท างาน Education (Primary School) Health & Safety Financial Aid Education (Secondary School) Education (Higher Education) Financial Aid Health & Safety Career & Employment Financial Aid Tax Health & Safety Travel & Transportation Accommodation ขยายธ รก จ ด าเน นธ รก จ Constructing Building Obtaining Utilities Registering Property Funding Business Hiring and Training Employees Forming JV, Merging, Acquiring Business Expanding to Overseas Market Sales and Marketing Trading Across Borders Paying Taxes Renewing Permits and Licenses Accounting and Financial Reporting Handling Disputes วางแผนและ เตร ยมต ว เด นทาง เด นทาง ท องเท ยว Book Hotel & Tickets Obtain visa Immigration Transportation Accommodation, Attractions & Shopping, Food & Beverage Health & Hygiene Safety & Security Tax Returns ผ ส งอาย Pensions & Other Financial Aid Health & Safety Will & Testament เล ก ก จก าร Solving Bankruptcy Terminating Business หล งการ ท องเท ยว Feedback Recommend 5

6 1.2 ป ญหาของประชาชนในการต ดต อร บบร การภาคร ฐ ตลอดช วงช ว ต...ป ญหาหล กของประชาชนค อภาระในการเด นทางมาต ดต อหน วยงานราชการด วยตนเองและใช เอกสารจ านวนมากในการขอร บบร การจาก ภาคร ฐ... เด กแรกเก ด- ปฐมว ย เด กน กเร ยน ว ยร นน กศ กษา ว ยท างาน ผ ส งอาย 1) เก ด 2) แจ งเก ด/เพ มช อในทะเบ ยนบ าน 3) ท าบ ตรประชาชน 4) สม ครเร ยน 5) สม ครเร ยนต อ 6) สม ครงาน 7) ร บเง นบ าเหน จบ านาญ i iii ii iii ii iii iii iv v iii iv v vi iii iv vii โรงพยาบาล ส าน กงานเขต โรงเร ยน มหาว ทยาล ย ท ท างาน i ii iii iv v vi vii ใบหล กฐานการเก ด ส ต บ ตร ทะเบ ยนบ าน บ ตรประชาชน ใบร บรองผลการเร ยน ว ฒ การศ กษา หน งส อร บรองการท างาน 6

7 1.2 ป ญหาของภาคธ รก จในการต ดต อก บภาคร ฐ ตลอดวงจรธ รก จ...เช นเด ยวก บภาคธ รก จท ต องต ดต อหน วยงานราชการหลายแห ง และการขอใบอน ญาตส วนใหญ ขาดความช ดเจนในด านระยะเวลาและ กรอบการพ จารณา... วางแผนธ รก จ เร มต นธ รก จ ขยายธ รก จ ด าเน นธ ร ก จ เล กก จการ ผ ประกอบการต องต ดต อหลายหน วยงานเพ อจดทะเบ ยนธ รก จและขอ ใบอน ญาตต างๆ ซ งแต ละกระบวนการใชเวลานาน ใชเอกสารมาก และ ขาดความช ดเจนเก ยวก บระยะเวลาและกรอบการพ จารณา ผ ประกอบการ ต ดต อ กรมพ ฒนา ธ รก จการค า ส าน กงานเขต อบต. สผ. สอจ./กรอ. จดทะเบ ยนหน งส อบร คณห สนธ จดทะเบ ยนจ ดต งบร ษ ท ขอเลขประจ าต วผ เส ยภาษ ข นทะเบ ยนนายจ าง ขอใบอน ญาตก อสร างอาคาร ขออน ม ต รายงานการว เคราะห ผลกระทบต อส งแวดล อม (EIA) ขอใบอน ญาตประกอบก จการ ผ ส งออก ต ดต อ ผ ส งออกต องต ดต อหลายหน วยงานเพ อขอใบอน ญาตต างๆ และต องใช เอกสารมาก แม ว าจะม การส งข อม ลผ านระบบ NSW แล ว 1. ใบขนส นค าขาเข า 2. ใบขนส นค าขาออก 3. ข อม ลการแจ งหร อห กเง น 4. ข อม ลรายงานบ ญช ส นค า 1. หน งส ออน ญาตให น าส ตว น าเข ามา 2. ใบอน ญาตน าส ตว /ซากส ตว ออก ในราชอาณาจ กร ระบบของกรมประมง นอกราชอาณาจ กร 1. ใบอน ญาตการน าเข าส งออกส ตว / 2. ใบร บรองส นค าการเกษตร (Health ซากส ตว (ร.6/ร.9) 1. ลงทะเบ ยนผ ประกอบการ 2. ใบร บรองแหล งก าเน ดส นค า ระบบของกรมปศ ส ตว Certificate) ระบบของกรมการค าต างประเทศ 1. ใบแจ งข อเท จจร งน าเข าส งออก ว ตถ อ นตราย (วอ./อก.6) ระบบของผ ให บร การค ย ใบขน 3. ใบอน ญาตและร บรองการส งออก- น าเข าส นค าท วไป ระบบของหน วยงานอ นๆ 2. ใบอน ญาตอ นๆ 7

8 1.2 ป ญหาของน กท องเท ยว...ในขณะท น กท องเท ยว ค อ ด านความปลอดภ ย ระบบขนส งสาธารณะ และการเส อมสภาพของสถานท ท องเท ยว ค นพบ พ จารณา เตร ยมการและจ ดซ อ เด นทาง ประเม นผล ข อม ลครอบคล มพร อมใช งาน แต ไม อย ใน ร ปแบบเช งโต ตอบก บผ ใช (interactive format) น กท องเท ยวส วนมากม จ ดหมายเป นพ นท ท ได ร บความน ยม (เช น กร งเทพฯ, ภ เก ต, พ ทยา, เช ยงใหม ) ซ งพ นท ด งกล าวม ความสามารถในการบร การท จ าก ด ขาดระบบการช วยวางแผนการเด นทางท ม ประส ทธ ภาพ การขนส งสาธารณะภายใน ประเทศ ไม ม ระบบการจอง ผ านช องทางออนไลน เช น รถไฟและรถบ ส ไม ม ข อม ลออนไลน ท ช ดเจน ในเร องเส นทางเด นรถและ ตารางเวลา รถประจ าทางม สภาพทร ดโทรม ซ งเส ยงต อการเก ดอ บ ต เหต ขาดการป องก นการหลอกลวง น กท องเท ยว เช น กลโกงเร อง เจ ทสก อ ญมณ และการ หลอกลวงหน าว ดพระแก ว ท า ให ประเทศไทยม ช อเส ยงเช งลบ แหล งท องเท ยวทางธรรมชาต เส อมโทรม สถานท ท องเท ยว ขาดการร กษาความสะอาดและ ส ขอนาม ย 8

9 2.1 หล กการในการปร บปร งบร การภาคร ฐ (Guiding Principle) การยกระด บบร การภาคร ฐต องก าหนดหล กการและแนวทางท ช ดเจนเพ อเป นหล กพ นฐานในการออกแบบและพ ฒนาบร การภาคร ฐท งระบบ โดยอาศ ยหล กการ 8 ประการ TRANSFORMING CUSTOMER EXPERIENCE ข อม ลเข าใจง ายและ ช องทางการบร การ บร การเบ ดเสร จ ณ จ ด สอดคล องก นท ก สะดวกท นสม ย เด ยวโดยไม ต องต ดต อ ช องทาง (Convenient & หลายหน วยงาน Modern Channels) (Clear and Consistent Information) (End-to-End Processing) ม กรอบเวลาและ มาตรฐานในการ ให บร การท ช ดเจน (Commitment to Service Delivery) THAILAND GATEWAY to your Customer Centric Government ลดการใช เอกสาร และ ไม ขอข อม ลท ภาคร ฐม อย แล ว (Ask for less) ตอบสนองต อข อ ร องเร ยนและ ด าเน นการแก ไขอย าง รวดเร ว (Action on Feedback) พ ฒนางานบร การให ด ข นอย างต อเน อง (Continuous Improvement) TRANSFORMING GOVERNMENT SERVICE DELIVERY ลดความเส ยง ของการท จร ต (Reduce Corruption Risk) 9

10 2.2 ว ส ยท ศน ในระยะยาวของการบ รณาการและยกระด บงานบร การภาคร ฐ ว ส ยท ศน ของการอ านวยความสะดวกในการร บบร การของภาคร ฐในระยะยาว ค อการเช อมโยงข อม ลภาคร ฐท งระบบเข าด วยก น เพ อการ ให บร การท เบ ดเสร จ รวดเร ว และโปร งใส และม ช องทางบร การท ย ดหย นหลากหลาย เด กแรกเก ด- ปฐมว ย เด กน กเร ยน ว ยร นน กศ กษา ว ยท างาน ผ ส งอาย Citizen ประชาชนสามารถร บบร การท กอย างโดยใช เลขบ ตรประชาชน 13 หล ก In Person By Phone Online เช อมโยง ข อม ล THAILAND GATEWAY, the Customer Centric Government In Person By Phone Online Business ภาคเอกชนสามารถร บบร การท กอย างโดยใช เลขทะเบ ยนน ต บ คคล 13 หล ก วางแผนธ รก จ เร มต นธ รก จ ขยายธ รก จ ด าเน นธ ร ก จ เล กก จการ 10

11 2.3 เช อมโยงและบ รณาการข อม ลภาคร ฐ หล กส าค ญในการยกระด บงานบร การภาคร ฐ ไปส ร ปแบบบร การท เน นผ ร บบร การเป นศ นย กลาง (Customer-Centric Services) ค อการ เช อมโยงและบ รณาการข อม ลภาคร ฐ Identification: เลขทะเบ ยนน ต บ คคล Attributes: หน งส อร บรอง ใบอน ญาตต าง ๆ ทร พย ส นทางป ญญา Identification: โฉนดท ด น จากกรมท ด น พ นท ป าไม Attributes: ท ต ง สภาพด น ชลประทาน สภาพอากาศ พ นท เพาะปล ก ผ งเม อง เขตป าไม เขตภ ยธรรมชาต ฯลฯ อส งหาร มทร พย การน าเข า ส งออก การช าระภาษ ฯลฯ น ต บ คคล การถ อครองกรรมส ทธ (เช น ห นในบร ษ ท) อ านาจการท าธ รกรรม บ คคล Identification: เลขบ ตร ประชาชน Attributes: ข อม ลส ขภาพ ว ฒ การศ กษา การช าระภาษ การจ างและจ ดหางาน ข อม ลประก นส งคม ข อม ลอาชญากรรม ฯลฯ Identification: เลขเคร องจ กร เลขเคร องยนต Attributes: แรงม า ขนาด แรงร บน าหน ก ความจ ฯลฯ ส งหาร มทร พย 11

12 2.3 ออกแบบและปร บระบบบร หารจ ดการงานบร การภาคร ฐท งระบบ การเช อมโยงการยกระด บงานบร การท งระบบ จะพ ฒนาจากม มมองของผ ร บบร การท ต องม การ Cross Services ระหว างหน วยงาน ถ งจะ ตอบสนองความต องการของผ ร บบร การได... ในขณะท กระบวนงานภายในแต ละหน วยงานก ต องได ร บพ ฒนาและการ นต ค ณภาพการให บร การ ผ ร บบร การ จากภาคร ฐ ประชาชน ภาคธ รก จ น กท องเท ยว Service/ Experience Design โครงการบ รณาการงานบร การภาคร ฐให ม ประส ทธ ภาพ Layer 1 การปฏ ส มพ นธ ก บล กค า (Interaction Management) Governance เคาน เตอร เซอร ว ส แอพม อถ อ ผ านทาง ออนไลน โทรศ พท การออกแบบ ประสบการณ ล กค าและงาน บร การ (Service / Experience Design) การให บร การล กค า ส วนงานบร การระหว างหน วยงาน (Service / Experience Management Cross-Ministry Service Delivery) Service Level Agreement (SLA) Layer 2 Layer 3 การให บร การล กค า ส วนงานบร การภายในแต ละหน วยงาน (Service Delivery per Ministry) การก าก บด แล (Governance) เช น Law & Compliance, Performance Management, Change Management, Human Resource Development, etc. 12

13 2.4 มต คณะร กษาความสงบแห งชาต มต คสช. ว นท8 กรกฎาคม 2557 (1) เห นชอบหล กการให ส าน กงาน ก.พ.ร. ด าเน นโครงการบ รณาการงานบร การภาคร ฐให ม ประส ทธ ภาพ เพ อบรรล ว ตถ ประสงค ให ร ฐสามารถ ให บร การประชาชนและภาคธ รก จเอกชนได อย างเบ ดเสร จ ณ จ ดเด ยว ม ช องทางการบร การท สะดวก ท นสม ย สามารถเข าถ งข อม ลข าวสารได อย างม ประส ทธ ภาพ เก ดความโปร งใส และป องก นการท จร ตคอร ร ปช น ตามนโยบายเร งด วนของคณะร กษาความสงบแห งชาต (2) มอบหมายให ฝ ายความม นคง ซ งก าก บด แลกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร และกระทรวงมหาดไทย ร บไปพ จารณาร วมก บ ส าน กงาน ก.พ.ร. ส าน กงานคณะกรรมการกฤษฎ กา และหน วยงานท เก ยวข อง เพ อเร งร ดและก าก บการด าเน นการของหน วยงานต าง ๆ ในการ ให ความร วมม อและสน บสน นการด าเน นโครงการในส วนท เก ยวข อง รวมท งการปร บปร งแก ไขกฎหมายท เป นอ ปสรรคต อการบ รณาการข อม ล และงานบร การภาคร ฐด วย (3) ส วนงบประมาณค าใช จ ายในการด าเน นโครงการ ให ส าน กงาน ก.พ.ร. ด าเน นการตามความเห นของส าน กงบประมาณ และคณะกรรมการ ต ดตามและตรวจสอบการใช จ ายงบประมาณภาคร ฐ เพ อเสนอของต งงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส าหร บค าใช จ ายท จะ ใชเง นส วนท เหล อจากเง นก SAL ให ด าเน นการตามข นตอนความเห นของกระทรวงการคล ง มต ฝ ายความม นคง ว นท 8 ส งหาคม 2557 ฝ ายความม นคงได ม การประช มหน วยงานท เก ยวข องตามมต คสช. เม อว นท 8 ส งหาคม 2557 โดยม พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช าง เป นประธาน ม มต (1) เร งร ดให หน วยงานท เก ยวข องด าเน นโครงการบ รณาการงานบร การภาคร ฐเพ อเพ มประส ทธ ภาพโดยเร งด วน (2) เพ อให การด าเน นการเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ เก ดผลส มฤทธ และสามารถต ดตามการด าเน นงานได อย างเป นระบบ เห นควรให ม การจ ดต ง คณะกรรมการ ซ งม รองนายกร ฐมนตร เป นประธาน และม ส าน กงาน ก.พ.ร. เป นฝ ายเลขาน การ ร วมก บกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร โดยให ม การประช มท กเด อน ท งน ระหว างท ย งไม ม การแต งต งรองนายกร ฐมนตร ฝ ายความม นคงโดย พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช าง จะ ร บเป นประธานให ก อน 13

14 3. งานบร การภาคร ฐท เก ยวข องในการด าเน นการ ในการด าเน นการเพ อบ รณาการงานบร การภาคร ฐเพ อเพ มประส ทธ ภาพน น ได ส ารวจงานบร การภาคร ฐท งหมดกว า 3,000 บร การ แล วจ ง ว เคราะห ความเก ยวข องอย างม น ยยะก บวงจรช ว ตและธ รก จ โดยว เคราะห จากจ านวน Transaction และจ านวนผ เก ยวข องเป นหล ก... 3,000 งานบร การภาคร ฐ งานบร การหล ก 63 งานบร การ ภาคธ รก จ 21 งานบร การ ประชาชน 17 งานบร การ น กท องเท ยว 3 งานบร การ งานบร การร วม 22 งานบร การ 14

15 3. งานบร การภาคร ฐท เก ยวข องในการด าเน นการ 63 บร การหล ก สร ปงานบร การภาคร ฐท จะเน นด าเน นการครอบคล ม 63 งานบร การ ภาคร ฐ Data Integration & Management การบร การข อม ล (8) (ภาคธ รก จ (3) ประชาชน (4) และท องเท ยว (1)) งานทะเบ ยนท ด น (3) การศ กษา (6) การลงท น (8) การจ างงาน/สม ครงาน (3) การช วยเหล อด านการเง น (3) การค า (13) งานทะเบ ยนบ คคล (Identity Management) (6) ความปลอดภ ย (5) งานบร การด านท องเท ยว (3) ภาษ (3) การสาธารณส ข (2) ภาคธ ร ก จ ประชาชน ท องเท ยว 15

16 3. งานบร การภาคร ฐท เก ยวข องในการด าเน นการ 63 บร การหล ก ภาคธ รก จ ประชาชน การลงท น (8) การค า (13) งานทะเบ ยนบ คคล (6) การศ กษา (6) 1. การขอร บส ทธ ประโยชน ด านการส งเสร ม การลงท น 2. การช วยประสานงานและอ านวยความ สะดวกแก น กลงท น 3. การจดทะเบ ยนจ ดต งธ รก จ (จดทะเบ ยน ธ รก จ ขอเลขประจ าต วผ เส ยภาษ และข น ทะเบ ยนนายจ าง) 4. การขออน ญาตก อสร างอาคาร 5. การพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมและส ขภาพ 6. การขออน ญาตประกอบก จการ 7. การจดทะเบ ยนเคร องหมายการค า 8. การต ออาย ใบอน ญาตประกอบก จการ ท องเท ยว 1. การออกว ซ าเข าประเทศไทย 2. ตรวจคนเข าเม อง (ขาเข า และขาออก) 3. การจองรถโดยสาร 1. การขอใบขนส นค าขาออกแบบใช ส ทธ, ไม ใ ช ส ทธ 2. การขอใบก าก บการขนย ายส นค า 3. การขอบ ตรผ น าเข า ส งออกส นค า 4. การขอใบอน ญาต และใบร บรองท เก ยวก บการ ส งออกข าว 5. การขอหน งส ออน ญาตค าข าว 6. การขอใบจดทะเบ ยนเป นผ ม อาช พในการประมง การค าส นค าส ตว น า ผล ตภ ณฑ ส ตว น าและ อ ตสาหกรรมส ตว น า 7. การขอใบอน ญาตและใบร บรองท เก ยวก บการ ส งออกส ตว หร อซากส ตว 8. การขอใบอน ญาตและใบร บรองท เก ยวก บการ ส งออกรถหร อเคร องยนต 9. การขอใบร บรองมาตรฐานอ ตสาหกรรม 10. การขอใบอน ญาตค ายางและใบอน ญาตส งออกยาง 11. การขอใบอน ญาตและใบร บรองท เก ยวก บการ ส งออกยาง 12. พ ธ การศ ลกากร (เช น น าเข า ส งออก) 13. การขอค นภาษ และตรวจสอบเอกสารย อนหล ง งานบร การด านท องเท ยว (3) 1. การแจ งเก ด 2. การข นทะเบ ยนและแก ไขทะเบ ยนบ าน 3. การท าบ ตรประจ าต วประชาชน 4. การแจ งการตาย 5. การข นทะเบ ยน เกษตรกร 6. การขอใบอน ญาตข บข ยานพาหนะ 1. การร บน กเร ยนระด บประถมศ กษา 2. การออกใบร บรองการส าเร จการศ กษาระด บประถมศ กษา 3. การร บน กเร ยนระด บม ธยมศ กษาและ ปวช. 4. การขอใบร บรองการส าเร จการศ กษาระด บ ม ธยมศ กษา และ ปวช. 5. การร บน กเร ยนระด บ ปวส. และอ ดมศ กษา 6. การขอใบร บรองการส าเร จการศ กษา ระด บ ปวส. และอ ดมศ กษา การช วยเหล อด านการเง น (3) การสาธารณส ข (2) 1. การขอร บเง นช วยเหล อผ ประสบภ ย 2. การขอร บเง นช วยเหล อผ ส งอาย 3. การขอร บเง นช วยเหล อผ ว างงาน ภาษ (3) 1. การช าระภาษ เง นได (บ คคลธรรมดา) 2. การช าระภาษ รถยนต 3. การช าระและขอค นภาษ เง นได(น ต บ คคล) 1. สายด วน การแจ งเหต ฉ กเฉ น 3. การแจ งความ 4. การจ ายค าปร บ ความปลอดภ ย (5) 5. การร บบร การจากต ารวจท องเท ยว 1. การลงทะเบ ยนท าบ ตรประก นส ขภาพถ วนหน (บ ตรทอง) า 2. การขอร บประโยชน ในกรณ คลอดบ ตร (กองท น ประก น ส งคม) การจ างงาน/สม ครงาน (3) 1. การจ ดหาแรงงาน (ให ผ ประกอบการ) 2. การออกใบอน ญาตท างานของคนต างด าว ระด บ ฝ ม อช านาญการ 3. การร บบร การจ ดหางาน งานทะเบ ยนท ด น (3) 1. การจดทะเบ ยนท ด นแก บ คคล (โอนท ด น) 2. การร งว ดสอบเขต แบ งแยก และรวมโฉนดท ด น 3. การจดทะเบ ยนท ด นแก น ต บ คคล งานบร การข อม ล (ภาคธ รก จ ประชาชน และภาคร ฐ) (8) 1. การให ค าปร กษาและข อม ลด านการเง น 2. การบร การข อม ลเต อนภ ย 3. การให ข อม ลและการให ค าปร กษาเก ยวก บส ขภาพ 4. การให ข อม ลและการให ค าปร กษาเก ยวก บส ขภาพจ ต 5. การให ค าปร กษา/ข อม ลส ทธ ประโยชน การลงท น 6. การให ค าปร กษา/ข อม ลการประกอบธ รก จ 7. การให ข อม ลและสถ ต เพ อวางแผนธ รก จ 8. การให ข อม ลท องเท ยว 16

17 4. โครงการบ รณาการงานบร การภาคร ฐเพ อเพ มประส ทธ ภาพ การยกระด บประส ทธ ภาพและบ รณาการงานบร การภาคร ฐ เป นการเพ อเพ มข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ พร อมท งยกระด บ ค ณภาพช ว ตของประชาชน โดยม ขอบเขตการด าเน นการเพ อรองร บการข บเคล อนให เก ดประส ทธ ผลส งส ด ด งน Thailand Gateway Information Gateway ให ข อม ลงานบร การภาคร ฐท ถ กต อง ครบถ วน เข าใจง าย และเป นป จจ บ นในจ ดเด ยว 4.1 ภาคธ รก จ ประชาชน น กท องเท ยว 4.2 Investment Gateway ออกแบบและพ ฒนาระบบออนไลน บร การธ รกรรมครอบคล มครบท ก กระบวนงานส าค ญ ยกระด บศ นย บร การการลงท น (OSOS) ซ งเป นการให บร การผ าน ทางเคาน เตอร เซอร ว ส 4.4 Citizen Gateway 4.5 Tourist Gateway อ านวยความ สะดวกน กท องเท ยวครบวงจร เพ มข ดความสามารถ และขยายช องทางบร การ BMA Kiosks Registration Expansion Bus Mobile Service Center เว บไซต ท องเท ยว (Journey Planning) แอพพล เคช นการเด นทางใน กร งเทพฯ 4.3 Trade Gateway ออกแบบระบบออนไลน และพ ฒนา ระบบครอบคล มครบวงจรการบร การ ธ รกรรม ส าหร บการน าเข -ส งออก า การย นย นต วต นไร เอกสาร (Paperless Identification) ส าหร บ 25 งานบร การหล ก พ ฒนาศ นย บร การน กท องเท ยว (1155) ยกระด บศ นย บร การส งออกน าเข า (OSEC) ซ งเป นการให บร การผ าน ทางเคาน เตอร เซอร ว ส การออกว ซ าผ านทางออนไลน Support Functions สน บสน นการด าเน นงานของ Thailand Gateway ออกแบบสถาป ตยกรรมด าน เทคโนโลย สารสนเทศ การพ ฒนาด านมาตรฐานและ ความม นคงปลอดภ ยทาง เทคโนโลย สารสนเทศ การปร บปร ง แก ไขกฎหมาย การบร หารการเปล ยนแปลง (Change Management) การส อสารสร าง ความเข าใจ 17

18 ประโยชน ท จะได ร บ สามารถควบรวมกระบวนงานท ซ าซ อนและไม จ าเป น ประโยชน ของ การบ รณาการงาน บร การภาคร ฐ เพ อตอบสนองความ ต องการของ ผ ร บบร การ (Customer Centric) ในแง การอ านวย ความสะดวกและ เพ มประส ทธ ภาพ การท างานของ ภาคร ฐ ภาคประชาชนและภาคธ รก จสามารถท าธ รกรรมต างๆ ก บภาคร ฐ โดยใช เอกสาร เท าท จ าเป น ลดเวลาและจ านวนบ คลากรท ต องท างานเอกสาร เพ อม งเน นงานบร การแก ภาค ประชาชนและภาคเอกชน ลดทร พยากรท ต องใช เช น การจ ดพ มพ เอกสาร การท าส าเนาเอกสาร การส งเอกสาร และการจ ดเก บเอกสาร ส าหร บท งภาคร ฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ผ ร บบร การสามารถต ดตามสถานะของการให บร การได ภาคร ฐม ข อม ลท จ าเป นต องใช ในการบร หารจ ดการ และพ ฒนาค ณภาพงานบร การ สามารถตรวจสอบความถ กต องของข อม ลเพ อป องก นการร วไหลของงบประมาณ 18

19 ประโยชน ท จะได ร บ (ต อ) ประโยชน ของ การบ รณาการงาน บร การภาคร ฐ เพ อตอบสนองความ ต องการของ ผ ร บบร การ (Customer Centric) ในแง ของการเพ ม ข ดความสามารถใน การแข งข น การลงท น: ประเทศไทยสามารถเพ มรายได มวลรวมประชาชาต (GDP) ของประเทศ ได ถ ง 7% (ประมาณ 8.7 แสนล านบาท) จากการเร งผล กด นค าขอท รอการอน ม ต การลงท น และอ านวยความสะดวกในกระบวนการลงท นจนกระท งน าไปส การผล ต ท าให รายได และการจ างงานของประเทศเพ มข น FDI ของไทยขยายต ว การค า: การส งออกและน าเข าซ งถ อเป นม ลค ากว า 70% ของ GDP ประเทศไทย ม ม ลค าส งข น ในขณะท Ease of Doing Business Time to Import and Time to Export ส นลง การท องเท ยว: ม ลค าการท องเท ยวค ดเป นประมาณ 16% ของ GDP ประเทศไทย การอ านวยความสะดวกเพ อสร างประสบการณ ท ยอดเย ยมให ก บน กท องเท ยว จะ สร างรายได เพ มข น ประชาชน: เข าถ งบร การภาคร ฐได สะดวก รวดเร ว ลดภาระการเด นทาง ลดภาระ ค าใช จ าย ลดภาระด านเอกสาร 19

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 25 ของ กรมการขนส งทางบก กรมการขนส งทางบก กองแผนงาน กล มแผนงานและแผนงบประมาณ โทร./โทรสาร 0 2271 844๓ โทร. ภายใน 4507 สามารถ Download ได ท เว บไซด ของกรมการขนส งทางบก

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน น ส งส ด แผนปฏ บ บ ต ราชการของกรมบ ญช กลาง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ค าน า ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล ค าน า ปล ดเทศบาล เป นผ บร หารส งส ดฝ ายข าราชการประจ า ในองค กรเทศบาล จ งจ าเป นต องม แนวค ดและหล กปฏ บ ต ราชการท ถ กต องเหมาะสม สามารถเป นต วกลางเช อมต อนโยบายของร ฐและนโยบาย ผ แทนท องถ น หร อฝ ายการเม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร

แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร คานา การพ ฒนาข าราชการเป นห วใจสาค ญในกระบวนการบร หารงานบ คคล เพ อให ราชการได ข าราชการ ท ม ความร ความสามารถ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ )

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม ส าน กแผนงาน กรมเจ าท า มกราคม 2555 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า สารบ ญ หน า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ห วข อ หน า บทน า 1

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ๒ สารบ ญ ความเป นมาและความส าค ญ... ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ย ทธศาสตร ส าน กงานต ารวจแห งชาต... นโยบายการบร หารราชการ

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด จ ดท าโดย ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ส งหาคม 2554 ค าน า พระราชบ ญญ

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต

More information

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY สารบ ญ เร อง หน า บทสร ปของ CFO 2 ฝ ายบร หารกองคล งและพ สด 3 ส วนท

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 กรณ o การประกอบก จการหอพ กและอาคารห องเช า o การประกอบก จการโรงส ข าว o โรงไฟฟ าช วมวลขนาดก าล งการผล ตต ากว า

More information

คานา สาน กงานมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก นยายน ๒๕๕๔

คานา สาน กงานมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก นยายน ๒๕๕๔ คานา การประก นค ณภาพการศ กษาภายในเป นภารก จของสถาบ นอ ดมศ กษาท ก าหนดไว ใน พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ ง สถาบ นอ ดมศ กษาต องสร างระบบและกลไกในการควบค ม ตรวจสอบ

More information

แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กองท พไทย และ กองบ ญชาการกองท พไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑

แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กองท พไทย และ กองบ ญชาการกองท พไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑ แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กองท พไทย และ กองบ ญชาการกองท พไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑ สารบ ญ บทท ๑ บทนา ๑ ๑.๑ ความเป นมา......๑ ๑.๒ ว ตถ ประสงค ของแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ๑ ๑.๓ โครงสร างการจ

More information

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark คำนำ โครงการเง นหม นเว ยนส งเสร มผลผล ตเพ อโครงการอาหารกลางว น ค อเง นดอกผลของกองท น เพ อ โครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

More information

ค ำน ำ ส งหาคม ๒๕๕๖ แผนจ ดการค ณภาพส งแวดล อมภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ก

ค ำน ำ ส งหาคม ๒๕๕๖ แผนจ ดการค ณภาพส งแวดล อมภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ก ค ำน ำ แผนจ ดการค ณภาพส งแวดล อมภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๕๙ เป นแผนระยะกลาง ด ำเน นการ ตามกฎกระทรวง การแบ งส วนราชการส ำน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม พ.ศ. ๒๕๕๔ ท ก ำหนดภาระหน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา Page Ifl o 0 fltw1 1'UU,:JU'lJd~:lJ1ru YU"1.2555 ~ltrnl"1jlmd~n'ljlv(l 1 Ubb~::;trr~md:lJnldb~

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แนวนโยบาย ด านการบร หารราชการแผ นด น

แนวนโยบาย ด านการบร หารราชการแผ นด น 111 แนวนโยบาย ด านการบร หารราชการแผ นด น มาตรา ๗๘ ร ฐต องดำาเน นการตามแนวนโยบายด านการบร หารราชการ แผ นด น ด งต อไปน (๑) บร หารราชการแผ นด นให เป นไปเพ อการพ ฒนาส งคม เศรษฐก จ และความม นคงของประเทศอย างย

More information

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ๒๕๕๕ ค าน า ระบบพน กงานราชการ (Government Employee System) เป นการจ างงานระบบ ส ญญาจ างในหน วยงานภาคร ฐ ท ม งเน นให ภาคร ฐม ร ปแบบการจ างงานท หลากหลาย ม หล กเกณฑ และว ธ

More information

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award พ มพ คร งแรก ก นยายน 2557 จำนวนพ มพ 1,000 เล ม ISBN สงวนล ขส ทธ สำน กงาน ก.พ.ร. จ ดทำโดย สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (สำน กงาน ก.พ.ร.) ถนนพ ษณ โลก เขตด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทรศ พท 0-2356-9999 โทรสาร

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information