THAILAND GATEWAY the Customer Centric Government

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "THAILAND GATEWAY the Customer Centric Government"

Transcription

1 โครงการบ รณาการงานบร การภาคร ฐให ม ประส ทธ ภาพ THAILAND GATEWAY the Customer Centric Government โดย นางวรรณพร เทพห สด น ณ อย ธยา ท ปร กษาการพ ฒนาระบบราชการ ส าน กงาน ก.พ.ร. MAKE SIMPLE BE MODERN 17 ธ นวาคม 2557

2 ประเด นน าเสนอ 1. ท มาและสภาพป ญหา 1.1 ข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศไทย 1.2 เส ยงสะท อนจากภาคธ รก จ ประชาชน และน กท องเท ยว ตลอดวงจรช ว ต 2. ว ส ยท ศน ของการบ รณาการและยกระด บประส ทธ ภาพงานบร การภาคร ฐ 2.1 หล กการในการพ ฒนางานบร การภาคร ฐ (Guiding Principles) 2.2 ว ส ยท ศน ของการบ รณาการและยกระด บงานบร การภาคร ฐ 2.3 แนวทางข บเคล อนว ส ยท ศน ของการบ รณาการและยกระด บงานบร การภาคร ฐ 2.4 มต คณะร กษาความสงบแห งชาต 3. งานบร การภาคร ฐท เก ยวข องในการด าเน นการ 4. โครงการบ รณาการงานบร การภาคร ฐเพ อเพ มประส ทธ ภาพ (Thailand Gateway) 4.1 ศ นย กลางบร การข อม ล (Information Gateway) 4.2 ศ นย กลางบร การด านการลงท น (Investment Gateway) 4.3 ศ นย กลางบร การด านการค า (Trade Gateway) 4.3 ศ นย กลางบร การด านประชาชน (Citizen Gateway) 4.5 ศ นย กลางบร การด านการท องเท ยว (Tourist Gateway) 4.6 ระบบสน บสน นการด าเน นงาน (Support Functions)

3 1.1 ข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศไทย และก าล งส ญเส ยความสามารถในการแข งข นอย างรวดเร วและต อเน องตลอด 6 ป ท ผ านมา อ นด บด ชน ความสามารถในการแข งข นระด บโลก จากรายงานของ เว ลด อ โคโนม ค ฟอร ม(WEF) อ นด บ ส งคโปร มาเลเซ ย ไทย ฟ ล ปป นส อ นโดน เซ ย 2 (+3) 24 (-3) 37 (-3) 38 (+17) 59 (+12) อ นด บคาดการณ ป 2560 ส งคโปร 1 มาเลเซ ย 24 ฟ ล ปป นส 28 อ นโดน เซ ย 29 ไทย 38 การคาดการณ การจ ดอ นด บในอนาคต ไทยก าล งส ญเส ยความสามารถในการ แข งข นให แก ประเทศค แข งอย างรวดเร ว โดยคาดว าภายใน 3 ป ประเทศไทยจะม ความสามารถในการแข งข นต าท ส ดในกล ม ประเทศ ASEAN 5 ท มา: World Economic Forum (WEF) 3

4 1.2 เส ยงสะท อนภาคธ รก จ และประชาชน...ท าให ตลอดช วงช ว ตของประชาชน และตลอดวงจรธ รก จ รวมถ งน กท องเท ยว ท ต องส มผ สหร อใช บร การภาคร ฐ จ งม กประสบป ญหาความ ไม สะดวก และม ความล าบากในการร บบร การ ซ งไม สอดคล องก บความต องการและร ปแบบของความเป นจร ง โดยจากม มมองและเส ยง สะท อนของผ ร บบร การ ได แก ประชาชน น กธ รก จ และน กท องเท ยว จ าแนกป ญหาส าค ญ ๆ ของการให บร การภาคร ฐได 6 ข อหล ก ๆ ขาดความช ดเจน เก ยวก บข นตอนท ซ บซ อน ไม สะดวกเพราะ ต องต ดต อหลายหน วยงาน และต องมาด วยตนเอง 3 ขอข อม ล/เอกสาร จ านวนมากท ภาคร ฐ ม อย แล ว เส ยงสะท อน จากภาคธ รก จ และประชาชน 4 บร การใช เวลานาน และขาดกรอบเวลา ท ช ดเจน 5 ต ดตามสถานะได ยาก 6 ขาดการป องก น ความเส ยงต อการท จร ต 4

5 1.2 งานบร การภาคร ฐท รองร บวงจรช ว ต ข นตอนธ รก จ และประสบการท องเท ยว ป ญหาบร การภาคร ฐท เก ดความไม สะดวก สามารถจ าแนกตามวงจรช ว ตของประชาชน ธ รก จ และน กท องเท ยว... Citizen Business Tourist บร การตลอด ช วงอาย Identity Management Health & Safety Rights & Laws Enquiry & Feedback วางแผน ธ รก จ Information for Investing in Thailand Information for Starting a Business Information for Market Research ค นพ บ Research & Consult Support for Disability เด กแรกเก ด- ปฐม ว ย Pregnancy & Giving Birth Health & Safety Education (Pre-School) เร มต นธ ร ก จ Investing in Thailand Registering Business Applying for Licenses and Permits Protecting Assets and IP Rights ต ด ส น ใจ Evaluate options เด กน กเร ยน ว ย ร น น กศ กษา ว ยท างาน Education (Primary School) Health & Safety Financial Aid Education (Secondary School) Education (Higher Education) Financial Aid Health & Safety Career & Employment Financial Aid Tax Health & Safety Travel & Transportation Accommodation ขยายธ รก จ ด าเน นธ รก จ Constructing Building Obtaining Utilities Registering Property Funding Business Hiring and Training Employees Forming JV, Merging, Acquiring Business Expanding to Overseas Market Sales and Marketing Trading Across Borders Paying Taxes Renewing Permits and Licenses Accounting and Financial Reporting Handling Disputes วางแผนและ เตร ยมต ว เด นทาง เด นทาง ท องเท ยว Book Hotel & Tickets Obtain visa Immigration Transportation Accommodation, Attractions & Shopping, Food & Beverage Health & Hygiene Safety & Security Tax Returns ผ ส งอาย Pensions & Other Financial Aid Health & Safety Will & Testament เล ก ก จก าร Solving Bankruptcy Terminating Business หล งการ ท องเท ยว Feedback Recommend 5

6 1.2 ป ญหาของประชาชนในการต ดต อร บบร การภาคร ฐ ตลอดช วงช ว ต...ป ญหาหล กของประชาชนค อภาระในการเด นทางมาต ดต อหน วยงานราชการด วยตนเองและใช เอกสารจ านวนมากในการขอร บบร การจาก ภาคร ฐ... เด กแรกเก ด- ปฐมว ย เด กน กเร ยน ว ยร นน กศ กษา ว ยท างาน ผ ส งอาย 1) เก ด 2) แจ งเก ด/เพ มช อในทะเบ ยนบ าน 3) ท าบ ตรประชาชน 4) สม ครเร ยน 5) สม ครเร ยนต อ 6) สม ครงาน 7) ร บเง นบ าเหน จบ านาญ i iii ii iii ii iii iii iv v iii iv v vi iii iv vii โรงพยาบาล ส าน กงานเขต โรงเร ยน มหาว ทยาล ย ท ท างาน i ii iii iv v vi vii ใบหล กฐานการเก ด ส ต บ ตร ทะเบ ยนบ าน บ ตรประชาชน ใบร บรองผลการเร ยน ว ฒ การศ กษา หน งส อร บรองการท างาน 6

7 1.2 ป ญหาของภาคธ รก จในการต ดต อก บภาคร ฐ ตลอดวงจรธ รก จ...เช นเด ยวก บภาคธ รก จท ต องต ดต อหน วยงานราชการหลายแห ง และการขอใบอน ญาตส วนใหญ ขาดความช ดเจนในด านระยะเวลาและ กรอบการพ จารณา... วางแผนธ รก จ เร มต นธ รก จ ขยายธ รก จ ด าเน นธ ร ก จ เล กก จการ ผ ประกอบการต องต ดต อหลายหน วยงานเพ อจดทะเบ ยนธ รก จและขอ ใบอน ญาตต างๆ ซ งแต ละกระบวนการใชเวลานาน ใชเอกสารมาก และ ขาดความช ดเจนเก ยวก บระยะเวลาและกรอบการพ จารณา ผ ประกอบการ ต ดต อ กรมพ ฒนา ธ รก จการค า ส าน กงานเขต อบต. สผ. สอจ./กรอ. จดทะเบ ยนหน งส อบร คณห สนธ จดทะเบ ยนจ ดต งบร ษ ท ขอเลขประจ าต วผ เส ยภาษ ข นทะเบ ยนนายจ าง ขอใบอน ญาตก อสร างอาคาร ขออน ม ต รายงานการว เคราะห ผลกระทบต อส งแวดล อม (EIA) ขอใบอน ญาตประกอบก จการ ผ ส งออก ต ดต อ ผ ส งออกต องต ดต อหลายหน วยงานเพ อขอใบอน ญาตต างๆ และต องใช เอกสารมาก แม ว าจะม การส งข อม ลผ านระบบ NSW แล ว 1. ใบขนส นค าขาเข า 2. ใบขนส นค าขาออก 3. ข อม ลการแจ งหร อห กเง น 4. ข อม ลรายงานบ ญช ส นค า 1. หน งส ออน ญาตให น าส ตว น าเข ามา 2. ใบอน ญาตน าส ตว /ซากส ตว ออก ในราชอาณาจ กร ระบบของกรมประมง นอกราชอาณาจ กร 1. ใบอน ญาตการน าเข าส งออกส ตว / 2. ใบร บรองส นค าการเกษตร (Health ซากส ตว (ร.6/ร.9) 1. ลงทะเบ ยนผ ประกอบการ 2. ใบร บรองแหล งก าเน ดส นค า ระบบของกรมปศ ส ตว Certificate) ระบบของกรมการค าต างประเทศ 1. ใบแจ งข อเท จจร งน าเข าส งออก ว ตถ อ นตราย (วอ./อก.6) ระบบของผ ให บร การค ย ใบขน 3. ใบอน ญาตและร บรองการส งออก- น าเข าส นค าท วไป ระบบของหน วยงานอ นๆ 2. ใบอน ญาตอ นๆ 7

8 1.2 ป ญหาของน กท องเท ยว...ในขณะท น กท องเท ยว ค อ ด านความปลอดภ ย ระบบขนส งสาธารณะ และการเส อมสภาพของสถานท ท องเท ยว ค นพบ พ จารณา เตร ยมการและจ ดซ อ เด นทาง ประเม นผล ข อม ลครอบคล มพร อมใช งาน แต ไม อย ใน ร ปแบบเช งโต ตอบก บผ ใช (interactive format) น กท องเท ยวส วนมากม จ ดหมายเป นพ นท ท ได ร บความน ยม (เช น กร งเทพฯ, ภ เก ต, พ ทยา, เช ยงใหม ) ซ งพ นท ด งกล าวม ความสามารถในการบร การท จ าก ด ขาดระบบการช วยวางแผนการเด นทางท ม ประส ทธ ภาพ การขนส งสาธารณะภายใน ประเทศ ไม ม ระบบการจอง ผ านช องทางออนไลน เช น รถไฟและรถบ ส ไม ม ข อม ลออนไลน ท ช ดเจน ในเร องเส นทางเด นรถและ ตารางเวลา รถประจ าทางม สภาพทร ดโทรม ซ งเส ยงต อการเก ดอ บ ต เหต ขาดการป องก นการหลอกลวง น กท องเท ยว เช น กลโกงเร อง เจ ทสก อ ญมณ และการ หลอกลวงหน าว ดพระแก ว ท า ให ประเทศไทยม ช อเส ยงเช งลบ แหล งท องเท ยวทางธรรมชาต เส อมโทรม สถานท ท องเท ยว ขาดการร กษาความสะอาดและ ส ขอนาม ย 8

9 2.1 หล กการในการปร บปร งบร การภาคร ฐ (Guiding Principle) การยกระด บบร การภาคร ฐต องก าหนดหล กการและแนวทางท ช ดเจนเพ อเป นหล กพ นฐานในการออกแบบและพ ฒนาบร การภาคร ฐท งระบบ โดยอาศ ยหล กการ 8 ประการ TRANSFORMING CUSTOMER EXPERIENCE ข อม ลเข าใจง ายและ ช องทางการบร การ บร การเบ ดเสร จ ณ จ ด สอดคล องก นท ก สะดวกท นสม ย เด ยวโดยไม ต องต ดต อ ช องทาง (Convenient & หลายหน วยงาน Modern Channels) (Clear and Consistent Information) (End-to-End Processing) ม กรอบเวลาและ มาตรฐานในการ ให บร การท ช ดเจน (Commitment to Service Delivery) THAILAND GATEWAY to your Customer Centric Government ลดการใช เอกสาร และ ไม ขอข อม ลท ภาคร ฐม อย แล ว (Ask for less) ตอบสนองต อข อ ร องเร ยนและ ด าเน นการแก ไขอย าง รวดเร ว (Action on Feedback) พ ฒนางานบร การให ด ข นอย างต อเน อง (Continuous Improvement) TRANSFORMING GOVERNMENT SERVICE DELIVERY ลดความเส ยง ของการท จร ต (Reduce Corruption Risk) 9

10 2.2 ว ส ยท ศน ในระยะยาวของการบ รณาการและยกระด บงานบร การภาคร ฐ ว ส ยท ศน ของการอ านวยความสะดวกในการร บบร การของภาคร ฐในระยะยาว ค อการเช อมโยงข อม ลภาคร ฐท งระบบเข าด วยก น เพ อการ ให บร การท เบ ดเสร จ รวดเร ว และโปร งใส และม ช องทางบร การท ย ดหย นหลากหลาย เด กแรกเก ด- ปฐมว ย เด กน กเร ยน ว ยร นน กศ กษา ว ยท างาน ผ ส งอาย Citizen ประชาชนสามารถร บบร การท กอย างโดยใช เลขบ ตรประชาชน 13 หล ก In Person By Phone Online เช อมโยง ข อม ล THAILAND GATEWAY, the Customer Centric Government In Person By Phone Online Business ภาคเอกชนสามารถร บบร การท กอย างโดยใช เลขทะเบ ยนน ต บ คคล 13 หล ก วางแผนธ รก จ เร มต นธ รก จ ขยายธ รก จ ด าเน นธ ร ก จ เล กก จการ 10

11 2.3 เช อมโยงและบ รณาการข อม ลภาคร ฐ หล กส าค ญในการยกระด บงานบร การภาคร ฐ ไปส ร ปแบบบร การท เน นผ ร บบร การเป นศ นย กลาง (Customer-Centric Services) ค อการ เช อมโยงและบ รณาการข อม ลภาคร ฐ Identification: เลขทะเบ ยนน ต บ คคล Attributes: หน งส อร บรอง ใบอน ญาตต าง ๆ ทร พย ส นทางป ญญา Identification: โฉนดท ด น จากกรมท ด น พ นท ป าไม Attributes: ท ต ง สภาพด น ชลประทาน สภาพอากาศ พ นท เพาะปล ก ผ งเม อง เขตป าไม เขตภ ยธรรมชาต ฯลฯ อส งหาร มทร พย การน าเข า ส งออก การช าระภาษ ฯลฯ น ต บ คคล การถ อครองกรรมส ทธ (เช น ห นในบร ษ ท) อ านาจการท าธ รกรรม บ คคล Identification: เลขบ ตร ประชาชน Attributes: ข อม ลส ขภาพ ว ฒ การศ กษา การช าระภาษ การจ างและจ ดหางาน ข อม ลประก นส งคม ข อม ลอาชญากรรม ฯลฯ Identification: เลขเคร องจ กร เลขเคร องยนต Attributes: แรงม า ขนาด แรงร บน าหน ก ความจ ฯลฯ ส งหาร มทร พย 11

12 2.3 ออกแบบและปร บระบบบร หารจ ดการงานบร การภาคร ฐท งระบบ การเช อมโยงการยกระด บงานบร การท งระบบ จะพ ฒนาจากม มมองของผ ร บบร การท ต องม การ Cross Services ระหว างหน วยงาน ถ งจะ ตอบสนองความต องการของผ ร บบร การได... ในขณะท กระบวนงานภายในแต ละหน วยงานก ต องได ร บพ ฒนาและการ นต ค ณภาพการให บร การ ผ ร บบร การ จากภาคร ฐ ประชาชน ภาคธ รก จ น กท องเท ยว Service/ Experience Design โครงการบ รณาการงานบร การภาคร ฐให ม ประส ทธ ภาพ Layer 1 การปฏ ส มพ นธ ก บล กค า (Interaction Management) Governance เคาน เตอร เซอร ว ส แอพม อถ อ ผ านทาง ออนไลน โทรศ พท การออกแบบ ประสบการณ ล กค าและงาน บร การ (Service / Experience Design) การให บร การล กค า ส วนงานบร การระหว างหน วยงาน (Service / Experience Management Cross-Ministry Service Delivery) Service Level Agreement (SLA) Layer 2 Layer 3 การให บร การล กค า ส วนงานบร การภายในแต ละหน วยงาน (Service Delivery per Ministry) การก าก บด แล (Governance) เช น Law & Compliance, Performance Management, Change Management, Human Resource Development, etc. 12

13 2.4 มต คณะร กษาความสงบแห งชาต มต คสช. ว นท8 กรกฎาคม 2557 (1) เห นชอบหล กการให ส าน กงาน ก.พ.ร. ด าเน นโครงการบ รณาการงานบร การภาคร ฐให ม ประส ทธ ภาพ เพ อบรรล ว ตถ ประสงค ให ร ฐสามารถ ให บร การประชาชนและภาคธ รก จเอกชนได อย างเบ ดเสร จ ณ จ ดเด ยว ม ช องทางการบร การท สะดวก ท นสม ย สามารถเข าถ งข อม ลข าวสารได อย างม ประส ทธ ภาพ เก ดความโปร งใส และป องก นการท จร ตคอร ร ปช น ตามนโยบายเร งด วนของคณะร กษาความสงบแห งชาต (2) มอบหมายให ฝ ายความม นคง ซ งก าก บด แลกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร และกระทรวงมหาดไทย ร บไปพ จารณาร วมก บ ส าน กงาน ก.พ.ร. ส าน กงานคณะกรรมการกฤษฎ กา และหน วยงานท เก ยวข อง เพ อเร งร ดและก าก บการด าเน นการของหน วยงานต าง ๆ ในการ ให ความร วมม อและสน บสน นการด าเน นโครงการในส วนท เก ยวข อง รวมท งการปร บปร งแก ไขกฎหมายท เป นอ ปสรรคต อการบ รณาการข อม ล และงานบร การภาคร ฐด วย (3) ส วนงบประมาณค าใช จ ายในการด าเน นโครงการ ให ส าน กงาน ก.พ.ร. ด าเน นการตามความเห นของส าน กงบประมาณ และคณะกรรมการ ต ดตามและตรวจสอบการใช จ ายงบประมาณภาคร ฐ เพ อเสนอของต งงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส าหร บค าใช จ ายท จะ ใชเง นส วนท เหล อจากเง นก SAL ให ด าเน นการตามข นตอนความเห นของกระทรวงการคล ง มต ฝ ายความม นคง ว นท 8 ส งหาคม 2557 ฝ ายความม นคงได ม การประช มหน วยงานท เก ยวข องตามมต คสช. เม อว นท 8 ส งหาคม 2557 โดยม พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช าง เป นประธาน ม มต (1) เร งร ดให หน วยงานท เก ยวข องด าเน นโครงการบ รณาการงานบร การภาคร ฐเพ อเพ มประส ทธ ภาพโดยเร งด วน (2) เพ อให การด าเน นการเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ เก ดผลส มฤทธ และสามารถต ดตามการด าเน นงานได อย างเป นระบบ เห นควรให ม การจ ดต ง คณะกรรมการ ซ งม รองนายกร ฐมนตร เป นประธาน และม ส าน กงาน ก.พ.ร. เป นฝ ายเลขาน การ ร วมก บกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร โดยให ม การประช มท กเด อน ท งน ระหว างท ย งไม ม การแต งต งรองนายกร ฐมนตร ฝ ายความม นคงโดย พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช าง จะ ร บเป นประธานให ก อน 13

14 3. งานบร การภาคร ฐท เก ยวข องในการด าเน นการ ในการด าเน นการเพ อบ รณาการงานบร การภาคร ฐเพ อเพ มประส ทธ ภาพน น ได ส ารวจงานบร การภาคร ฐท งหมดกว า 3,000 บร การ แล วจ ง ว เคราะห ความเก ยวข องอย างม น ยยะก บวงจรช ว ตและธ รก จ โดยว เคราะห จากจ านวน Transaction และจ านวนผ เก ยวข องเป นหล ก... 3,000 งานบร การภาคร ฐ งานบร การหล ก 63 งานบร การ ภาคธ รก จ 21 งานบร การ ประชาชน 17 งานบร การ น กท องเท ยว 3 งานบร การ งานบร การร วม 22 งานบร การ 14

15 3. งานบร การภาคร ฐท เก ยวข องในการด าเน นการ 63 บร การหล ก สร ปงานบร การภาคร ฐท จะเน นด าเน นการครอบคล ม 63 งานบร การ ภาคร ฐ Data Integration & Management การบร การข อม ล (8) (ภาคธ รก จ (3) ประชาชน (4) และท องเท ยว (1)) งานทะเบ ยนท ด น (3) การศ กษา (6) การลงท น (8) การจ างงาน/สม ครงาน (3) การช วยเหล อด านการเง น (3) การค า (13) งานทะเบ ยนบ คคล (Identity Management) (6) ความปลอดภ ย (5) งานบร การด านท องเท ยว (3) ภาษ (3) การสาธารณส ข (2) ภาคธ ร ก จ ประชาชน ท องเท ยว 15

16 3. งานบร การภาคร ฐท เก ยวข องในการด าเน นการ 63 บร การหล ก ภาคธ รก จ ประชาชน การลงท น (8) การค า (13) งานทะเบ ยนบ คคล (6) การศ กษา (6) 1. การขอร บส ทธ ประโยชน ด านการส งเสร ม การลงท น 2. การช วยประสานงานและอ านวยความ สะดวกแก น กลงท น 3. การจดทะเบ ยนจ ดต งธ รก จ (จดทะเบ ยน ธ รก จ ขอเลขประจ าต วผ เส ยภาษ และข น ทะเบ ยนนายจ าง) 4. การขออน ญาตก อสร างอาคาร 5. การพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมและส ขภาพ 6. การขออน ญาตประกอบก จการ 7. การจดทะเบ ยนเคร องหมายการค า 8. การต ออาย ใบอน ญาตประกอบก จการ ท องเท ยว 1. การออกว ซ าเข าประเทศไทย 2. ตรวจคนเข าเม อง (ขาเข า และขาออก) 3. การจองรถโดยสาร 1. การขอใบขนส นค าขาออกแบบใช ส ทธ, ไม ใ ช ส ทธ 2. การขอใบก าก บการขนย ายส นค า 3. การขอบ ตรผ น าเข า ส งออกส นค า 4. การขอใบอน ญาต และใบร บรองท เก ยวก บการ ส งออกข าว 5. การขอหน งส ออน ญาตค าข าว 6. การขอใบจดทะเบ ยนเป นผ ม อาช พในการประมง การค าส นค าส ตว น า ผล ตภ ณฑ ส ตว น าและ อ ตสาหกรรมส ตว น า 7. การขอใบอน ญาตและใบร บรองท เก ยวก บการ ส งออกส ตว หร อซากส ตว 8. การขอใบอน ญาตและใบร บรองท เก ยวก บการ ส งออกรถหร อเคร องยนต 9. การขอใบร บรองมาตรฐานอ ตสาหกรรม 10. การขอใบอน ญาตค ายางและใบอน ญาตส งออกยาง 11. การขอใบอน ญาตและใบร บรองท เก ยวก บการ ส งออกยาง 12. พ ธ การศ ลกากร (เช น น าเข า ส งออก) 13. การขอค นภาษ และตรวจสอบเอกสารย อนหล ง งานบร การด านท องเท ยว (3) 1. การแจ งเก ด 2. การข นทะเบ ยนและแก ไขทะเบ ยนบ าน 3. การท าบ ตรประจ าต วประชาชน 4. การแจ งการตาย 5. การข นทะเบ ยน เกษตรกร 6. การขอใบอน ญาตข บข ยานพาหนะ 1. การร บน กเร ยนระด บประถมศ กษา 2. การออกใบร บรองการส าเร จการศ กษาระด บประถมศ กษา 3. การร บน กเร ยนระด บม ธยมศ กษาและ ปวช. 4. การขอใบร บรองการส าเร จการศ กษาระด บ ม ธยมศ กษา และ ปวช. 5. การร บน กเร ยนระด บ ปวส. และอ ดมศ กษา 6. การขอใบร บรองการส าเร จการศ กษา ระด บ ปวส. และอ ดมศ กษา การช วยเหล อด านการเง น (3) การสาธารณส ข (2) 1. การขอร บเง นช วยเหล อผ ประสบภ ย 2. การขอร บเง นช วยเหล อผ ส งอาย 3. การขอร บเง นช วยเหล อผ ว างงาน ภาษ (3) 1. การช าระภาษ เง นได (บ คคลธรรมดา) 2. การช าระภาษ รถยนต 3. การช าระและขอค นภาษ เง นได(น ต บ คคล) 1. สายด วน การแจ งเหต ฉ กเฉ น 3. การแจ งความ 4. การจ ายค าปร บ ความปลอดภ ย (5) 5. การร บบร การจากต ารวจท องเท ยว 1. การลงทะเบ ยนท าบ ตรประก นส ขภาพถ วนหน (บ ตรทอง) า 2. การขอร บประโยชน ในกรณ คลอดบ ตร (กองท น ประก น ส งคม) การจ างงาน/สม ครงาน (3) 1. การจ ดหาแรงงาน (ให ผ ประกอบการ) 2. การออกใบอน ญาตท างานของคนต างด าว ระด บ ฝ ม อช านาญการ 3. การร บบร การจ ดหางาน งานทะเบ ยนท ด น (3) 1. การจดทะเบ ยนท ด นแก บ คคล (โอนท ด น) 2. การร งว ดสอบเขต แบ งแยก และรวมโฉนดท ด น 3. การจดทะเบ ยนท ด นแก น ต บ คคล งานบร การข อม ล (ภาคธ รก จ ประชาชน และภาคร ฐ) (8) 1. การให ค าปร กษาและข อม ลด านการเง น 2. การบร การข อม ลเต อนภ ย 3. การให ข อม ลและการให ค าปร กษาเก ยวก บส ขภาพ 4. การให ข อม ลและการให ค าปร กษาเก ยวก บส ขภาพจ ต 5. การให ค าปร กษา/ข อม ลส ทธ ประโยชน การลงท น 6. การให ค าปร กษา/ข อม ลการประกอบธ รก จ 7. การให ข อม ลและสถ ต เพ อวางแผนธ รก จ 8. การให ข อม ลท องเท ยว 16

17 4. โครงการบ รณาการงานบร การภาคร ฐเพ อเพ มประส ทธ ภาพ การยกระด บประส ทธ ภาพและบ รณาการงานบร การภาคร ฐ เป นการเพ อเพ มข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ พร อมท งยกระด บ ค ณภาพช ว ตของประชาชน โดยม ขอบเขตการด าเน นการเพ อรองร บการข บเคล อนให เก ดประส ทธ ผลส งส ด ด งน Thailand Gateway Information Gateway ให ข อม ลงานบร การภาคร ฐท ถ กต อง ครบถ วน เข าใจง าย และเป นป จจ บ นในจ ดเด ยว 4.1 ภาคธ รก จ ประชาชน น กท องเท ยว 4.2 Investment Gateway ออกแบบและพ ฒนาระบบออนไลน บร การธ รกรรมครอบคล มครบท ก กระบวนงานส าค ญ ยกระด บศ นย บร การการลงท น (OSOS) ซ งเป นการให บร การผ าน ทางเคาน เตอร เซอร ว ส 4.4 Citizen Gateway 4.5 Tourist Gateway อ านวยความ สะดวกน กท องเท ยวครบวงจร เพ มข ดความสามารถ และขยายช องทางบร การ BMA Kiosks Registration Expansion Bus Mobile Service Center เว บไซต ท องเท ยว (Journey Planning) แอพพล เคช นการเด นทางใน กร งเทพฯ 4.3 Trade Gateway ออกแบบระบบออนไลน และพ ฒนา ระบบครอบคล มครบวงจรการบร การ ธ รกรรม ส าหร บการน าเข -ส งออก า การย นย นต วต นไร เอกสาร (Paperless Identification) ส าหร บ 25 งานบร การหล ก พ ฒนาศ นย บร การน กท องเท ยว (1155) ยกระด บศ นย บร การส งออกน าเข า (OSEC) ซ งเป นการให บร การผ าน ทางเคาน เตอร เซอร ว ส การออกว ซ าผ านทางออนไลน Support Functions สน บสน นการด าเน นงานของ Thailand Gateway ออกแบบสถาป ตยกรรมด าน เทคโนโลย สารสนเทศ การพ ฒนาด านมาตรฐานและ ความม นคงปลอดภ ยทาง เทคโนโลย สารสนเทศ การปร บปร ง แก ไขกฎหมาย การบร หารการเปล ยนแปลง (Change Management) การส อสารสร าง ความเข าใจ 17

18 ประโยชน ท จะได ร บ สามารถควบรวมกระบวนงานท ซ าซ อนและไม จ าเป น ประโยชน ของ การบ รณาการงาน บร การภาคร ฐ เพ อตอบสนองความ ต องการของ ผ ร บบร การ (Customer Centric) ในแง การอ านวย ความสะดวกและ เพ มประส ทธ ภาพ การท างานของ ภาคร ฐ ภาคประชาชนและภาคธ รก จสามารถท าธ รกรรมต างๆ ก บภาคร ฐ โดยใช เอกสาร เท าท จ าเป น ลดเวลาและจ านวนบ คลากรท ต องท างานเอกสาร เพ อม งเน นงานบร การแก ภาค ประชาชนและภาคเอกชน ลดทร พยากรท ต องใช เช น การจ ดพ มพ เอกสาร การท าส าเนาเอกสาร การส งเอกสาร และการจ ดเก บเอกสาร ส าหร บท งภาคร ฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ผ ร บบร การสามารถต ดตามสถานะของการให บร การได ภาคร ฐม ข อม ลท จ าเป นต องใช ในการบร หารจ ดการ และพ ฒนาค ณภาพงานบร การ สามารถตรวจสอบความถ กต องของข อม ลเพ อป องก นการร วไหลของงบประมาณ 18

19 ประโยชน ท จะได ร บ (ต อ) ประโยชน ของ การบ รณาการงาน บร การภาคร ฐ เพ อตอบสนองความ ต องการของ ผ ร บบร การ (Customer Centric) ในแง ของการเพ ม ข ดความสามารถใน การแข งข น การลงท น: ประเทศไทยสามารถเพ มรายได มวลรวมประชาชาต (GDP) ของประเทศ ได ถ ง 7% (ประมาณ 8.7 แสนล านบาท) จากการเร งผล กด นค าขอท รอการอน ม ต การลงท น และอ านวยความสะดวกในกระบวนการลงท นจนกระท งน าไปส การผล ต ท าให รายได และการจ างงานของประเทศเพ มข น FDI ของไทยขยายต ว การค า: การส งออกและน าเข าซ งถ อเป นม ลค ากว า 70% ของ GDP ประเทศไทย ม ม ลค าส งข น ในขณะท Ease of Doing Business Time to Import and Time to Export ส นลง การท องเท ยว: ม ลค าการท องเท ยวค ดเป นประมาณ 16% ของ GDP ประเทศไทย การอ านวยความสะดวกเพ อสร างประสบการณ ท ยอดเย ยมให ก บน กท องเท ยว จะ สร างรายได เพ มข น ประชาชน: เข าถ งบร การภาคร ฐได สะดวก รวดเร ว ลดภาระการเด นทาง ลดภาระ ค าใช จ าย ลดภาระด านเอกสาร 19

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน)

กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน) กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน) ล าด บท กระบวนงานบร การ ระยะเวลาการให บร การ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ร บเร

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information