ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐

Size: px
Start display at page:

Download "ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐ www.sskedarea.net, www.skm.obec.go.th"

Transcription

1 รายงานผล การด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๖ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐

2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม ได จ ดท ารายงานผล การด าเน นงานประจ าป งบประมาณ 2556 ฉบ บน ข น เพ อสร ปผลการด าเน นงานในรอบป ท ผ านมา เผยแพร ส สาธารณชน และเป นข อม ลในการบร หารจ ดการส าหร บผ ท เก ยวข อง ท กระด บ อย างไรก ตาม ผลการด าเน นงานท น าเสนอในเอกสารน เป นเพ ยงส วนหน งของภารก จงาน ย งม ภารก จงานอ กหลากหลายท ไม สามารถสร ปไว ในเอกสารน ได ท งหมด หากแต ม ส วนข บเคล อนการพ ฒนาท งส น การด าเน นงานจ ดการศ กษาของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา สม ทรสงคราม บรรล ผลตามเป าหมายจากความร วมม อเป นอย างด ย งของผ ท ม ส วนเก ยวข อง ท กส วน หว งเป นอย างย งว ารายงานผลการด าเน นงานฉบ บน จะเป นประโยชน ต อหน วยงาน บ คลากรท เก ยวข อง ในการน าไปใช เป นแนวทางการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาต อไป ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม

3 สารบ ญ หน า บทท 1 ข อม ลพ นฐาน 1 1. บร บทท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษา สภาพท วไป สภาพการจ ดการศ กษา 2 2. บทบาทหน าท ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม 6 3. ข อม ลสถานศ กษา น กเร ยน คร และบ คลากรทางการศ กษา 8 4. ข อม ลด านผลส มฤทธ ทางการเร ยน ข อม ลด านงบประมาณ 13 บทท 2 การข บเคล อนนโยบายส การปฏ บ ต ว ส ยท ศน ค าน ยาม ค าน ยม พ นธก จ เป าประสงค กลย ทธ จ ดเน น 17 บทท 3 ผลการด าเน นงานป งบประมาณ กลย ทธ ท 1 ปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นชาต ไทย 20 กลย ทธ ท 2 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ 26 กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง 33 กลย ทธ ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ 37 กลย ทธ ท 5 เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา 39 บทท 4 สร ปผลการด าเน นงาน ด านโอกาสทางการศ กษา ด านค ณภาพการศ กษา ด านประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ 56

4 สารบ ญตาราง หน า ตารางท 1 แสดงจ านวนสถานศ กษา คร น กเร ยน ห องเร ยนและส ดส วนน กเร ยนต อคร 2 น กเร ยนต อห องเร ยน จ าแนกตามส งก ด ป การศ กษา 2556 ตารางท 2 แสดงจ านวนน กเร ยนรายช นเร ยน จ าแนกตามส งก ด ป การศ กษา ตารางท 3 แสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน (O-NET) ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา ตารางท 4 แสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน (O-NET) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา ตารางท 5 แสดงจ านวนสถานศ กษา คร น กเร ยน ห องเร ยน และส ดส วนน กเร ยนต อคร 8 น กเร ยนต อห อง ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพป.) จ าแนกตามขนาด ป การศ กษา 2556 ตารางท 6 น กเร ยนออกกลางค น จ าแนกตามระด บ ป การศ กษา ตารางท 7 แสดงจ านวนบ คลากร ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม 11

5 สารบ ญแผนภ ม หน า แผนภ ม ท 1 เปร ยบเท ยบผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) 5 ช นประถมศ กษาป ท 6 จ าแนกตามส งก ด ป การศ กษา 2555 แผนภ ม ท 2 เปร ยบเท ยบผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) 5 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 จ าแนกตามส งก ด ป การศ กษา 2555 แผนภ ม ท 3 เปร ยบเท ยบจ านวนน กเร ยนพ การเร ยนร วม ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการ 8 การศ กษาข นพ นฐาน (สพป.) จ าแนกตามสาเหต ป การศ กษา 2556 แผนภ ม ท 4 เปร ยบเท ยบจ านวนน กเร ยนด อยโอกาส จ าแนกตามประเภท ป การศ กษา แผนภ ม ท 5 เปร ยบเท ยบจ านวนน กเร ยนออกกลางค น จ าแนกตามสาเหต ป การศ กษา แผนภ ม ท 6 เปร ยบเท ยบร อยละการเร ยนต อช นม ธยมศ กษาป ท 1 / ม ธยมศ กษาป ท 4/เท ยบเท า 10 ป การศ กษา แผนภ ม ท 7 เปร ยบเท ยบจ านวนคร ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 11 (สพป.) จ าแนกตามว ฒ การศ กษา ป การศ กษา 2556 แผนภ ม ท 8 เปร ยบเท ยบผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) 12 ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2555 แผนภ ม ท 9 เปร ยบเท ยบผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) 12 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2555

6 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน

7 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน 1. บร บทท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษา 1.1 สภาพท วไป ท ต ง จ งหว ดสม ทรสงคราม ต งอย ในภาคกลางค อนลงมาทางใต ตรงชายฝ งทะเลอ าวไทย บร เวณ ปากแม น าแม กลอง ห างจากกร งเทพมหานคร ไปทางท ศตะว นตกเฉ ยงใต ประมาณ 65 ก โลเมตร เป นจ งหว ดท ม พ นท เล กท ส ดของประเทศ เน อท ประมาณ ตารางก โลเมตร อาณาเขต ท ศเหน อ ต ดต อก บจ งหว ดราชบ ร และสม ทรสาคร ท ศใต ต ดต อก บจ งหว ดเพชรบ ร และอ าวไทย ท ศตะว นตก ต ดต อก บจ งหว ดเพชรบ ร และราชบ ร ท ศตะว นออก ต ดต อก บจ งหว ดสม ทรสาคร

8 2 1.2 สภาพการจ ดการศ กษา จ งหว ดสม ทรสงคราม ม สถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จ านวน 83 แห ง (จ าแนกเป น ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา จ านวน 74 แห ง ส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา จ านวน 9 แห ง) ส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน 10 แห ง องค กรปกครองส วนท องถ น 8 แห ง ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา จ านวน 3 แห ง รวม 104 แห ง ม คร จ านวน 1,798 คน น กเร ยน จ านวน 30,848 คน ตารางท 1 แสดงจ านวนสถานศ กษา คร น กเร ยน ห องเร ยนและส ดส วนน กเร ยนต อคร น กเร ยนต อ ห องเร ยน จ าแนกตามส งก ด ป การศ กษา 2556 ท ส งก ด โรงเร ยน น กเร ยน คร ห องเร ยน น กเร ยน : คร น กเร ยน:ห อง 1 สพฐ. (สพป.) 74 12, : 1 17 : 1 2 สพฐ. (สพม.) 9 7, : 1 36 : 1 3 สช. 10 4, : 1 26 : 1 4 อปท. 8 3, : 1 27 : 1 5 สอศ. 3 3, : 1 17 : 1 รวม ,848 1,798 1, : 1 22 : 1 จากตารางท 1 พบว า สถานศ กษาท จ ดการศ กษาข นพ นฐาน ในจ งหว ดสม ทรสงคราม จ านวน 104 แห ง เป นสถานศ กษาส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพป.) มากท ส ด ค ดเป น ร อยละ ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการการศ กษาเอกชน ค ดเป นร อยละ 9.62 ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพม.) ค ดเป นร อยละ 8.65 ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ค ดเป น ร อยละ 7.69 และส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาน อยท ส ด ค ดเป นร อยละ 2.89 ตามล าด บ

9 ตารางท 2 แสดงจ านวนน กเร ยนรายช นเร ยน จ าแนกตามส งก ด ป การศ กษา ช นเร ยน รวม ส งก ด หล กส ตร 2 ป หล กส ตร 3 ป สพฐ.(สพป.) สพฐ.(สพม.) สช. อปท. สอศ. อน บาล 1(3ขวบ) อน บาล 1(4ขวบ) อน บาล 2(4ขวบ) 2,010 1, อน บาล 2(5ขวบ) อน บาล 3(5ขวบ) 1,897 1, รวมก อนประถมศ กษา 4,564 2, , ประถมศ กษาป ท 1 2,289 1, ประถมศ กษาป ท 2 2,226 1, ประถมศ กษาป ท 3 2,223 1, ประถมศ กษาป ท 4 2,176 1, ประถมศ กษาป ท 5 2,193 1, ประถมศ กษาป ท 6 2,141 1, รวมประถมศ กษา 13,248 8, ,484 2,046 0 ม ธยมศ กษาป ท 1 2, , ม ธยมศ กษาป ท 2 2, , ม ธยมศ กษาป ท 3 2, , รวมม ธยมศ กษาตอนต น 6,593 1,025 4, ม ธยมศ กษาป ท 4 1, , ม ธยมศ กษาป ท 5 1, , ม ธยมศ กษาป ท 6 1, , รวมม ธยมศ กษาตอนปลาย 3, , ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ป ท ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ป ท ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ป ท ปวช. เท ยบโอน รวมประกาศน ยบ ตรว ชาช พ 2, ,093 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส งป ท ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส งป ท ปวส. เท ยบโอน รวมประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง รวมท งหมด 30,848 12,278 7,775 4,105 3,653 3,037

10 ตารางท 3 แสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน (O-NET) ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระว ชา ป การศ กษา 2554 ป การศ กษา 2555 ประเทศ จ งหว ด ประเทศ จ งหว ด ภาษาไทย ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร จากตารางท 3 พบว า ผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2554 โดยภาพรวมระด บจ งหว ด ม ค าคะแนนเฉล ยส งกว าระด บประเทศท กว ชา ยกเว น ว ชาภาษาอ งกฤษ ป การศ กษา 2555 โดยภาพรวมระด บจ งหว ด ม ค าคะแนนเฉล ยส งกว า ระด บประเทศท กว ชา ตารางท 4 แสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน (O-NET) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระว ชา ป การศ กษา 2554 ป การศ กษา 2555 ประเทศ จ งหว ด ประเทศ จ งหว ด ภาษาไทย ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร จากตารางท 4 พบว า ผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2554 โดยภาพรวมระด บจ งหว ด ม ค าคะแนนเฉล ยส งกว าระด บประเทศ 2 ว ชา ได แก ว ชาภาษาไทย และว ชาส งคมศ กษา ส าหร บว ชาภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร และว ชาว ทยาศาสตร ม ค าคะแนนเฉล ยต ากว าระด บประเทศ ป การศ กษา 2555 โดยภาพรวมระด บจ งหว ด ม ค าคะแนน เฉล ยส งกว าระด บประเทศท กว ชา ยกเว นว ชาภาษาอ งกฤษ

11 แผนภ ม ท 1 เปร ยบเท ยบผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นประถมศ กษาป ท 6 จ าแนกตามส งก ด ป การศ กษา ภาษาไทย ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส ขศ กษาฯ ศ ลปะ การงาน อาช พฯ สพฐ.(สพป.) สช อปท สพฐ.(สพป.) สช. อปท. จากแผนภ ม ท 1 พบว า ผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นประถมศ กษาป ท 6 ค าคะแนนเฉล ยส งก ด ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาเอกชน ส งกว าส งก ดอ น 4 ว ชา ได แก ว ชาภาษาไทย ส งคมศ กษา ว ทยาศาสตร และว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ส งกว าส งก ดอ น 3 ว ชา ได แก ว ขาภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร และว ชาส ขศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ส งกว าส งก ดอ น 1 ว ชา ได แก ว ชาศ ลปะ แผนภ ม ท 2 เปร ยบเท ยบผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 จ าแนกตามส งก ด ป การศ กษา ภาษาไทย ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส ขศ กษาฯ ศ ลปะ สพฐ.(สพม.) สพฐ.(สพป.) สช อปท สพฐ.(สพม.) สพฐ.(สพป.) สช. อปท. การงาน อาช พฯ จากแผนภ ม ท 2 พบว า ผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ค าคะแนนเฉล ย ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ส งกว าส งก ดอ น 5 ว ชา ได แก ว ชาส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ ว ทยาศาสตร ศ ลปะ และว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพม.) ส งกว าส งก ดอ น 3 ว ชา ได แก ว ชาภาษาไทย คณ ตศาสตร และว ชาส ขศ กษา

12 6 2. บทบาทหน าท ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เป นหน วยงานท อย ภายใต การก าก บด แลของ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ม หน าท ด าเน นการให เป นไปตามอ านาจหน าท ของ คณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา ตามมาตรา 38 แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และมาตรา 37 แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ และแก ไขเพ มเต ม และประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง การแบ งส วนราชการภายใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา พ.ศ ได ก าหนดอ านาจหน าท ด งต อไปน 1) จ ดท า นโยบาย แผนพ ฒนา และมาตรฐานการศ กษาของเขตพ นท การศ กษาให สอดคล องก บนโยบาย มาตรฐานการศ กษา แผนการศ กษา แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน และความต องการของ ท องถ น 2) ว เคราะห การจ ดต งงบประมาณเง นอ ดหน นท วไปของสถานศ กษา และหน วยงาน ในเขตพ นท การศ กษา และแจ งการจ ดสรรงบประมาณท ได ร บให หน วยงานข างต นร บทราบ รวมท ง ก าก บ ตรวจสอบ ต ดตามการใช จ ายงบประมาณของหน วยงานด งกล าว 3) ประสาน ส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนาหล กส ตรร วมก บสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 4) ก าก บ ด แล ต ดตาม และประเม นผลสถานศ กษาข นพ นฐานและในเขตพ นท การศ กษา 5) ศ กษา ว เคราะห ว จ ย และ รวบรวมข อม ลสารสนเทศด านการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 6) ประสานการระดมทร พยากร ด านต าง ๆ รวมท งทร พยากรบ คคล เพ อส งเสร ม สน บสน น การจ ดและพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 7) จ ดระบบประก นค ณภาพการศ กษา และประเม นผลสถานศ กษา ในเขตพ นท การศ กษา 8) ประสาน ส งเสร ม สน บสน น การจ ดการศ กษาของสถานศ กษาของเอกชน องค กรปกครอง ส วนท องถ น รวมท งบ คคล องค กรช มชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการและ สถาบ นอ นท จ ดร ปแบบท หลากหลายในเขตพ นท การศ กษา 9) ด าเน นการและประสาน ส งเสร ม สน บสน นการว จ ยและพ ฒนาการศ กษาเขตพ นท การศ กษา 10) ประสาน ส งเสร มการด าเน นการของ คณะอน กรรมการ และคณะท างานด านการศ กษา 11) ประสานการปฏ บ ต ราชการท วไป ก บองค กรหร อหน วยงานต าง ๆ ท งภาคร ฐ เอกชน และองค กรปกครองส วนท องถ น ในฐานะ ส าน กงานผ แทนกระทรวงศ กษาธ การในเขตพ นท การศ กษา 12) ปฏ บ ต หน าท อ นเก ยวก บก จการ ภายในเขตพ นท การศ กษา ท ม ได ระบ ให เป นหน าท ของหน วยงานโดยเฉพาะหร อปฏ บ ต งานอ นท ได ร บ มอบหมาย

13 1 อ.ก.ค.ศ.เขตพ นท การศ กษา โครงสร างของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม คณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา หน วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการน เทศ ต ดตามและประเม นผล กล ม อ านวยการ กล ม บร หารงาน บ คคล กล ม นโยบาย และแผน กล มส งเสร ม การจ ด การศ กษา กล มน เทศ ต ดตาม และ ประเม นผลการ จ ดการศ กษา กล มส งเสร ม สถานศ กษา เอกชน กล ม บร หารงาน การเง น และ ส นทร พย กล มเคร อข าย สถานศ กษา สถานศ กษา

14 8 3. ข อม ลสถานศ กษา น กเร ยน คร และบ คลากรทางการศ กษา ตารางท 5 แสดงจ านวนสถานศ กษา คร น กเร ยน ห องเร ยน และส ดส วนน กเร ยนต อคร น กเร ยนต อห อง ป การศ กษา 2556 ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน(สพป.) จ าแนกตามขนาด ขนาดโรงเร ยน โรงเร ยน น กเร ยน คร ห องเร ยน น.ร. : คร น.ร. :ห อง ขนาดท 1 (น กเร ยน คน) 43 2, : 1 9 : 1 ขนาดท 2 (น กเร ยน คน) 13 1, : 1 16 : 1 ขนาดท 3 (น กเร ยน คน) 9 2, : 1 23 : 1 ขนาดท 4 (น กเร ยน คน) 7 2, : 1 26 : 1 ขนาดท 5 (น กเร ยน 500 1,499 คน) 1 1, : 1 44 : 1 ขนาดท 6 (น กเร ยน ,499 คน) 1 1, : 1 42 : 1 รวม 74 12, : 1 17 : 1 จากตารางท 5 พบว า สถานศ กษาในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม เป นโรงเร ยนขนาดเล กท ม จ านวนน กเร ยน คน มากท ส ด จ านวน 43 โรงเร ยน ค ดเป นร อยละ ม น กเร ยน จ านวน 2,856 คน ค ดเป นร อยละ โดยม โรงเร ยนขนาดท 5 และขนาดท 6 น อยท ส ด ขนาดละ 1 โรงเร ยน ค ดเป นร อยละ 2.74 ม น กเร ยนจ านวน 3,008 หร อค ดเป นร อยละ โดยหากพ จารณาในภาพรวมพบว า น กเร ยน ส วนใหญ จ านวน 7,531 คน (ร อยละ ได ร บการศ กษาในโรงเร ยนขนาดท 3 6 จ านวน 18 โรงเร ยน น กเร ยนท เหล อ จ านวน คน (ร อยละ 38.66) ได ร บการศ กษาในโรงเร ยนขนาดท 1 2 จ านวน 56 โรงเร ยน แผนภ ม ท 3 เปร ยบเท ยบจ านวนน กเร ยนพ การเร ยนร วม ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพป.) จ าแนกตามสาเหต ป การศ กษา 2556 ประเภทความพ การ จ านวน บ งพร องทางการเห น 3 บกพร องทางการได ย น 0 บกพร องทางสต ป ญญา 3 บกพร องทางร างกาย/ส ขภาพ 5 ม ป ญหาทางการเร ยนร 19 บกพร องทางการพ ด/ภาษา 0 บกพร องทางพฤต กรรม/อารมณ 1 บ คคลออท สต ก 3 บ คคลพ การซ าซ อน 3 รวม % 2.70% จากแผนภ ม ท 3 พบว า จ านวนน กเร ยนพ การเร ยนร วมส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐาน (สพป.) ม น กเร ยนม ป ญหาทางการเร ยนร มากท ส ด จ านวน 19 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมาบกพร องทางร างกาย/ส ขภาพ จ านวน 5 คน ค ดเป นร อยละ บกพร องทางการเห น จ านวน 3 คน ค ดเป นร อยละ 8.11 บกพร องทางสต ป ญญา จ านวน 3 คน ค ดเป นร อยละ 8.11 บ คคลออท สต ก จ านวน 3 คน ค ดเป นร อยละ 8.11 บ คคลพ การซ าซ อน จ านวน 3 คน ค ดเป นร อยละ 8.11 และบกพร อง ทางพฤต กรรม/อารมณ จ านวน 1 คน ค ดเป นร อยละ 2.70 ตามล าด บ 8.11% 51.35% 8.11% 8.11% 13.51% บ งพร องทางการเห น บกพร องทางสต ป ญญา บกพร องทางร างกาย/ส ขภาพ ม ป ญหาทางการเร ยนร บกพร องทางพฤต กรรม/อารมณ บ คคลออท สต ก บ คคลพ การซ อน

15 แผนภ ม ท 4 เปร ยบเท ยบจ านวนน กเร ยนด อยโอกาส จ าแนกตามประเภท ป การศ กษา 2556 ประเภทเด กด อยโอกาส จ านวน เด กยากจน 5,775 ก าพร า 2 อ น ๆ 1 รวม 5, % 0.02% 99.95% เด กยากจน ก าพร า อ น ๆ จากแผนภ ม ท 4 พบว า น กเร ยนด อยโอกาสส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐาน (สพป.) เป นเด กยากจนมากท ส ด จ านวน 5,775 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมาเป นเด ก ก าพร า จ านวน 2 คน ค ดเป นร อยละ 0.03 และอ น ๆ จ านวน 1 คน (ครอบคร วม ป ญหา) ค ดเป นร อยละ 0.02 ตามล าด บ ตารางท 6 น กเร ยนออกกลางค น จ าแนกตามระด บ ป การศ กษา 2555 จ านวนน กเร ยนออกกลางค น รวมน กเร ยน จ านวน ค ดเป น ระด บ เม องฯ บางคนท อ มพวา ออกกลางค น น กเร ยน 55 ร อยละ ก อนประถมศ กษา ,665 0 ประถมศ กษา , ม ธยมศ กษาตอนต น , รวมท งส น , จากตารางท 6 พบว า ในภาพรวมน กเร ยนออกกลางค น ค ดเป นร อยละ 0.05 แต เม อจ าแนก ตามระด บ พบว า ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ม น กเร ยนออกกลางค นมากท ส ด จ านวน 5 คน ค ดเป นร อยละ 0.49รองลงมาระด บประถมศ กษา ม น กเร ยนออกกลางค นน อยท ส ด จ านวน 2 คน ค ดเป นร อยละ 0.02 ตามล าด บ

16 แผนภ ม ท 5 เปร ยบเท ยบจ านวนน กเร ยนออกกลางค น จ าแนกตามสาเหต ป การศ กษา % สาเหต การออกกลางค น จ านวน ม ป ญหาครอบคร ว 2 สมรสแล ว 1 อพยพตามผ ปกครอง 3 กรณ อ นๆ 1 รวม % 28.57% 14.29% ม ป ญหาครอบคร ว สมรสแล ว อพยพตามผ ปกครอง กรณ อ นๆ จากแผนภ ม ท 5 พบว า น กเร ยนออกกลางค น เน องจากสาเหต อพยพตามผ ปกครอง จ านวน 3 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมาค อม ป ญหาครอบคร ว จ านวน 2 คน ค ดเป นร อยละ สมรสแล ว จ านวน 1 คน ค ดเป นร อยละ กรณ อ น ๆ จ านวน 1 คน (ประกอบอาช พ) ค ดเป นร อยละ ตามล าด บ แผนภ ม ท 6 แสดงร อยละการเร ยนต อช นม ธยมศ กษาป ท 1 / ม ธยมศ กษาป ท 4/เท ยบเท าป การศ กษา ม ม.4/เท ยบเท า ม.1 ม.4/เท ยบเท า จากแผนภ ม ท 6 พบว า ภาพรวมในรอบ 5 ป ท ผ านมาจนถ งป จจ บ น น กเร ยนท จบ ช นประถมศ กษาป ท 6 เร ยนต อช นม ธยมศ กษาป ท 1 ท กคน ค ดเป นร อยละ 100 และน กเร ยน ท เร ยนจบช นม ธยมศ กษาป ท 3 เร ยนต อช นม ธยมศ กษาป ท 4/เท ยบเท า ต งแต ป การศ กษา พบว าอ ตราส วนม แนวโน มเพ มข น จากร อยละ เป นร อยละ (ข อม ล น กเร ยนในส งก ด สพท. ได แก สพป. และ สพม. ในป จจ บ น) และในป การศ กษา 2553 ลดลงเหล อ ร อยละ และเพ มข นในป การศ กษา ร อยละ 86.55, ตามล าด บ (ในป การศ กษา เก บข อม ลเฉพาะน กเร ยนช น ม. 3 ในโรงเร ยนขยายโอกาส ส งก ด สพป. จ านวน 15 โรงเร ยน ท เร ยนต อ ช น ม.4/เท ยบเท า เน องจากปร บโครงสร างแยกหน วยงาน ม โรงเร ยนบางส วนย ายไปส งก ด สพม. 10)

17 แผนภ ม ท 7 เปร ยบเท ยบจ านวนคร ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพป.) จ าแนกตามว ฒ การศ กษา ป การศ กษา % 0.38% 0.90% 83.59% ต ากว าปร ญญาตร ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก จากแผนภ ม ท 7 พบว า คร ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพป.) ท ม ว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาตร ม จ านวนมากท ส ด ค ดเป นร อยละ รองลงมาเป นระด บ ปร ญญาโท ค ดเป นร อยละ ระด บต ากว าปร ญญาตร ค ดเป นร อยละ 0.90 และระด บ ปร ญญาเอก ค ดเป นร อยละ 0.38 ตารางท 7 แสดงจ านวนบ คลากร ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม ระด บการศ กษา ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ต ากว า ปร ญญาตร ปร ญญาตร ปร ญญาโท รวม 1. ผอ.สพป.สส รอง ผอ.สพป.สส ศ กษาน เทศก บ คลากรทางการศ กษา รวม ล กจ างประจ า อ ตราจ าง รวม รวมท งส น

18 12 4. ข อม ลด านผลส มฤทธ ทางการเร ยน แผนภ ม ท 8 เปร ยบเท ยบผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา ภาษาไทย ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส ขศ กษาฯ ศ ลปะ การงาน อาช พฯ สพฐ สพป สพฐ. สพป. จากแผนภ ม ท 8 พบว าผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นประถมศ กษาป ท 6 โดยภาพรวมระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ม ค าคะแนนเฉล ยส งกว าระด บ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานท กว ชา แผนภ ม ท 9 เปร ยบเท ยบผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา ภาษาไทย ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส ขศ กษาฯ ศ ลปะ สพฐ สพป สพฐ. สพป. การงาน อาช พฯ จากแผนภ ม ท 9 พบว าผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นม ธยมศ กษาศ กษาป ท 3 โดยภาพรวมระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ม ค าคะแนนเฉล ยต ากว าระด บ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานท กว ชา

19 13 5. ข อม ลด านงบประมาณ ป งบประมาณ 2556 สพป.สม ทรสงคราม ได ร บจ ดสรรงบประมาณจาก สพฐ. รวมท งส น 526,080, บาท จ าแนกตามหมวดรายจ าย ด งน ท รายการ / หมวดรายจ าย จ านวนเง นท ได ร บจ ดสรร 1 งบบ คลากร 413,274, งบด าเน นงาน 34,562, งบลงท น 26,393, งบเง นอ ดหน น 51,081, งบรายจ ายอ น 500, งบประมาณเบ กแทนก น 278, รวมท งส น 526,080, จ าแนกตามรายการ ด งน ท รายการ ป งบประมาณงานประจ า 5,447,000 2 งบพ ฒนา 3,000,000 3 ค าเช าบ าน 973,310 4 งบประมาณรายการอ น ๆ 1) ค าตอบแทนน กการภารโรง 15 อ ตรา, + 16 อ ตรา 2,211,837 2) ค าตอบแทนคร รายเด อน 15 อ ตรา 1,715,139 3) ค าตอบแทนจ างคร ธ รการ 34 อ ตรา 3,915,576 4) ค าจ างเหมาพน กงานพ มพ ด ด ท าความสะอาด ยาม 295,521 5) ค าจ างบ คลากรด านว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร 2,356,130 6) เง นสมทบกองท นประก นส งคม 88,933 7) ค าจ างพ เล ยงเด กพ การ 19 อ ตรา 1,862,874 8) ค าตอบแทนพ เศษกรณ เง นเต มข น 2,540,917 9) ค าอ านผลงานฯ เพ อเล อนว ทยฐานะ 96,400 10) ค าปร บปร งระบบไฟฟ า - ประปา 1,225,000 11) โครงการพ ฒนาการเร ยนการสอนเด กปฐมว ย - 12) ค าใช จ ายในการประช มคณะกรรมการสถานศ กษาฯ -

20 14 ท รายการ ป ) โครงการพ ฒนาคร ท งระบบเต มตามศ กยภาพ - 14) ค าว สด คอมพ วเตอร +ค าซ อมบ าร งระบบคอมฯ โรงเร ยน,สพป. 305,480 15) ค าใช จ ายในการจ ดอบรมด านบ รณาการใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา 228,000 16) โครงการพ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษ 1,204,000 17) โครงการส งเสร มน ส ยร กการอ านและพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอนภาษาไทย - 18) ค าใช จ ายปร บปร งห องปฏ บ ต การและจ ดซ อคร ภ ณฑ โรงเร ยนในฝ น 1,600,000 19) ค าใช จ ายในเช งปฏ บ ต ธรรม บ าน ว ด โรงเร ยน (โรงเร ยนด ศร ต าบล) 322,300 20) โครงการโรงเร ยนด ศร ต าบล (งบด าเน นงาน + งบลงท น ) 1,362,800 21) โครงการโรงเร ยนแกนน าจ ดการเร ยนร วมฯและพ ฒนาค ณภาพการศ กษาฯ 619,000 22) ค าเบ ยเล ยง พาหนะ โรงเร ยนแข งข นงานศ ลปห ตถกรรม - 23) ค าใช จ ายในการด าเน นการประเม นน กเร ยนช น ป.3 และ ม.2 64,825 24) ค าใช จ ายในการเสร มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บระบบการควบค มภายในฯ - 25) ค าใช จ ายในการด าเน นก จกรรมพ ฒนาศ กษาน เทศก แนวใหม - 26) โครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนการสอนส งคมศ กษา - 27) การจ ดค ายสร างสรรค พ ฒนาค ณภาพเด กไทย : การศ กษาเพ อความเป นไทยฯ - 28) โครงการเสร มสร างค ณธรรมฯ ในโรงเร ยนว ถ พ ทธ 60,000 29) โครงการว ดและประเม นผลการเร ยนร ในการพ ฒนาการจ ดการศ กษาเพ อการม งานท า - 30) ค าใช จ ายในการปร บปร งซ อมแซมโรงเร ยนประสบภ ยฯ - 31) การจ ดซ อส อและอ ปกรณ ว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร ฯ ระด บ ม.ต น - 32) โครงการพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนในโรงเร ยนขนาดเล ก 160,000 33) ค าใช จ ายด าเน นก จกรรมขยายผลการเสร มสร างความเป นพลเม องฯ - 34) โครงการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอนส งคมศ กษาฯ 25,000 35) โครงการข บเคล อนหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงส สถานศ กษา 65,000 36) โครงการเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน 110,000 37) ขยายผลการใช โปรแกรมการจ ดการเร ยนการสอนว ทย ฯเพ อสร างแรงบ นดาลใจ - 38) ค าใช จ ายในการบร หารจ ดการรถกระบะร บ - ส งน กเร ยน 156,000

21 15 ท รายการ ป ) อบรมคร กล มระด บกลางและระด บพ นฐานให ก บโรงเร ยนท เป นศ นย การอบรมคร ฯ (ETV) - 40) ค าตอบแทนว ทยากรชาวต างประเทศ - 41) โต ะ - เก าอ น กเร ยน และช ดฝ กท กษะ 398,240 42) ค าใช จ ายในการค ดเล อกโรงเร ยนพระราชทาน 10,000 43) โครงการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มสร างสมรรถนะด านงานอาช พฯ - 44) การจ ดค ายพ ฒนาศ กยภาพความค ดสร างสรรค ฯ - 45) ค าใช จ ายเพ อเร งร ดการร บรองเป นโรงเร ยนในฝ น 51,000 46) ค าใช จ ายเก บข อม ลและน เทศต ดตามฯการเร ยนการสอน ป.1 ฯ - 47) ค าใช จ ายในการแข งข นก ฬา "สพฐ.-ฮอนด า ว ง 31 ขา" - 48) ค าใช จ ายในการเด นทางไปราชการ 368,760 49) ค าใช จ ายด าเน นงานของศ นย เฉพาะก จค มครองช วยเหล อน กเร ยน 10,000 50) โครงการบรรพชาสามเณรเฉล มพระเก ยรต พระบรมโอรสาธ ราช - 51) ค าใช จ ายในการด าเน นการร บสม ครสรรหาข าราชการคร ฯ 33,200 52) ค าใช จ ายในการส งเสร มและพ ฒนาการร บน กเร ยน 15,000 53) ค าใช จ ายในการแข งข นว ชาการระด บเขตฯ 4,000 54) โครงการต าง ๆ ตามท สพฐ.จ ดสรร 1,661,394 5 งบเง นอ ดหน นอ น ๆ 18,000 6 เง นอ ดหน นเร ยนฟร 15 ป 49,215,631 7 เง นอ ดหน นป จจ ยพ นฐาน 1,838,000 8 งบลงท น ค าคร ภ ณฑ ท ด นและส งก อสร าง 26,393,190 9 งบบ คลากร (พน กงานราชการ) 2,253, งบบ คลากร (เง นเด อน ค าจ างประจ า) 411,021, งบรายจ ายอ น รายการค าจ างท ปร กษา 500, งบประมาณเบ กแทนก น 278,860 รวมงบประมาณท งส น 526,080,789.64

22 บทท 2 การข บเคล อนนโยบายส การปฏ บ ต

23 บทท 2 การข บเคล อนนโยบายส การปฏ บ ต จากการศ กษา นโยบายท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ผลการด าเน นงาน ในป ท ผ านมา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม ได ก าหนดแนวทาง การพ ฒนาการศ กษา เพ อข บเคล อนนโยบายส การปฏ บ ต ด งน 1. ว ส ยท ศน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม เป นองค กรในการข บเคล อน การจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพได มาตรฐานส สากล และด ารงเอกล กษณ ความเป นชาวสม ทรสงคราม 2. ค าน ยาม การจ ดการศ กษาได มาตรฐาน หมายถ ง โรงเร ยนม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษา ข นพ นฐาน การจ ดการศ กษาเข าส สากล หมายถ ง ผ เร ยนม ความสามารถด านภาษา เทคโนโลย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร เอกล กษณ ความเป นชาวสม ทรสงคราม หมายถ ง ม ความส นโดษ ม ความเป นอย อย างเร ยบง าย ไม เด อดร อนทางเศรษฐก จ ด ารงช ว ตอย ได ด วยภ ม ป ญญา 3. ค าน ยม ร กสาม คค ร เร ม เร ยนร ร กสาม คค หมายถ ง การร วมก นท างานเป นท ม ค ดบวก ต กเต อนและให อภ ยซ งก นและก น ร เร ม หมายถ ง การร เร มท าส งใหม ๆ ท เป นส นทร แก ช ว ตความเป นคร ช ว ตความเป น น กเร ยน เร ยนร หมายถ ง การเร ยนร อย างถ องแท บนพ นฐานของว ถ ช ว ตเศรษฐก จพอเพ ยง เร ยนร แบบว ทยาศาสตร จะท าอะไรต องเร ยนร เร องน นๆอย างแท จร ง 4. พ นธก จ พ ฒนา และส งเสร ม สน บสน นการจ ดการศ กษาปฐมว ยและการศ กษาข นพ นฐาน ให ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บการศ กษาอย างม ค ณภาพ เพ อพ ฒนาผ เร ยนเป นบ คคลท ม ความร ค ค ณธรรมด ารงเอกล กษณ ความเป นชาวสม ทรสงคราม ม ความสามารถตามมาตรฐานการศ กษา ข นพ นฐาน และน าไปส การพ ฒนาค ณภาพระด บสากล 5. เป าประสงค 1) น กเร ยนท กคนม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาระด บปฐมว ย และการศ กษา ข นพ นฐาน ม ความพร อมในการพ ฒนาส ความเป นสากล

24 17 2) ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บการศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ งและม ค ณภาพ 3) คร และบ คลากรทางการศ กษาสามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพเต มตาม ศ กยภาพ และม ความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน 4) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และสถานศ กษาม ความเข มแข งตามหล กธรรมาภ บาล และเป นกลไกข บเคล อนการศ กษาข นพ นฐาน ส ประชาคมอาเซ ยนและความเป นสากล 5) น กเร ยนร กชาต ไทย ถ นก าเน ด อน ร กษ ส งแวดล อมและว ฒนธรรม น อมน าหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง มาใช ในการด าเน นช ว ต และด ารงเอกล กษณ ความเป นชาวสม ทรสงคราม 6. กลย ทธ จากว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา สม ทรสงคราม จ งก าหนด กลย ทธ ป งบประมาณ พ.ศ ด งน กลย ทธ ท 1 ปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง (Moral and Ethics) กลย ทธ ท 2 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร ม ความสามารถด านเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร (Raising the bar) กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและลดความเหล อมล า ผ เร ยนได ร บโอกาส ในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ (Filling the gap) กลย ทธ ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ ให สามารถจ ดก จกรรม การเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพ (Teacher Enhancement) กลย ทธ ท 5 พ ฒนาการบร หารจ ดการศ กษา ให ม ประส ทธ ภาพตามหล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วนในการส งเสร ม สน บสน นการจ ดการศ กษา (Good Governance) 7.จ ดเน น 1) น กเร ยนท กคนม ความส าน กในความเป นไทย ม จ ตสาธารณะ และอย อย างพอเพ ยง (Sufficiency & Public Mind) ม ค ณธรรมพ นฐาน ม ว น ย ใฝ ร ใฝ เร ยน 2) น กเร ยนท กคนอ านออก เข ยนได ค ดเลขเป น และน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ท กคน อ านคล อง เข ยนคล อง ค ดเลขเป น และม ท กษะการค ดข นพ นฐาน ( Literacy, Numeracy & Reasoning Abilities) 3) เด กปฐมว ยท กคนได ร บการเตร ยมความพร อมด านร างกาย อารมณ ส งคม และ สต ป ญญาตามหล กส ตรการศ กษาปฐมว ยอย างม ค ณภาพ (EQ : Emotion Quotient)

25 18 4) น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนกล มสาระการเร ยนร หล กเพ มข น โดยผลการทดสอบ ระด บชาต (O-NET) เพ มข นอย างน อยร อยละ 3 (Student Achievement) 5) น กเร ยนท กคนได ร บการส งเสร มให ม ความเป นเล ศตามความสามารถและความถน ด (Excel to Excellence) 6) ประชากรว ยเร ยนท กคนม โอกาสเข าถ งบร การทางการศ กษาด วยทางเล อก ท หลากหลาย เพ อลดอ ตราเด กตกหล น ออกกลางค น ส งเสร มการเร ยนต อหร อประกอบอาช พ (Alternative Access) 7) น กเร ยน คร และบ คลากรทางการศ กษาท กคน ม ความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน ม ภ ม ค มก นต อการเปล ยนแปลงในส งคมพห ว ฒนธรรม (ASEAN Community) 8) สถานศ กษาท กแห งได ร บการพ ฒนาอย างเต มศ กยภาพ ม ระบบประก นค ณภาพภายใน ท เข มแข งและได ร บการร บรองจากการประเม นค ณภาพภายนอก (Quality Schools) 9) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาผ านการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานของส าน กงาน เขตพ นท การศ กษา (Effective Service Areas) 8. หล กการ 1) ม งสน บสน นการท างานลงส ระด บห องเร ยนและสถานศ กษาให มากท ส ด โดยเน นระบบ การประก นค ณภาพภายใน รวมถ งการน เทศ ช วยเหล อ ต ดตามความก าวหน าของสถานศ กษา เป นรายโรง และการแก ไขการท างานของสถานศ กษาหากไม สามารถด าเน นการได ตามเป าหมาย เพ อให ผ เร ยนได เข าถ งบร การทางการศ กษาท ม ค ณภาพมากข น ท งน ภายใต การด แลของ องค คณะบ คคล และความเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน 2) ม งพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษาโดยใช ข อม ลผลการประเม นค ณภาพภายนอกเป นฐาน การพ ฒนา 3) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาต ดส นใจด าเน นการก จกรรมต าง ๆ สอดคล องก บนโยบาย และเป าหมายท ส วนกลางก าหนด ซ งจะส งผลให เก ดการสร างสรรค ผลงาน และการม ส วนร วมของช มชน เอกชน องค กรปกครองส วนท องถ น และส งคมท กภาคส วน อย างกว างขวาง 4) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม งเน นการต ดตาม ประเม นผลการปฏ บ ต งาน ของสถานศ กษา น ามาซ งผลล พธ ทางการศ กษา 5) หน วยงานท กระด บบ รณาการการจ ดการศ กษา และการใช ทร พยากรก บหน วยงานอ น ๆ ตลอดจนเสร มสร างความเข มแข งให แก สถาบ นทางส งคม โดยเฉพาะสถาบ นครอบคร ว

26 19 9. ผลผล ต ผลผล ตของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 1) ผ จบการศ กษาก อนประถมศ กษา 2) ผ จบการศ กษาภาคบ งค บ 3) ผ จบการศ กษาม ธยมศ กษาตอนปลาย 4) เด กพ การได ร บการศ กษาข นพ นฐาน และการพ ฒนาสมรรถภาพ 5) เด กด อยโอกาสได ร บการศ กษาข นพ นฐาน 6) เด กท ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร

27 บทท 3 ผลการด าเน นงานป งบประมาณ 2556

28 บทท 3 ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ 2556 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม ได ด าเน นงาน/โครงการ/ก จกรรม เพ อผล กด นนโยบายให บรรล ความส าเร จตามเป าหมายท ก าหนดไว ด งน กลย ทธ ท 1 ปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล ก ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 1.1 การส งเสร มให น กเร ยนม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน แนวทางการด าเน นงาน 1) ส งเสร มการพ ฒนาค ณล กษณะผ เร ยน ซ อส ตย ม ว น ย ใส ใจหน าท การงาน โดย - จ ดท าค ม อให โรงเร ยนใช เป นแนวทางในการจ ดก จกรรมเสร มสร างค ณล กษณะผ เร ยน - สพป.ออกน เทศ ต ดตามการจ ดก จกรรม ภาคเร ยนละ 1 คร ง - โรงเร ยนท จ ดก จกรรมเสร มสร างค ณล กษณะ ซ อส ตย ม ว น ย ใส ใจหน าท การงาน ประสบความส าเร จ เข าร บการค ดเล อกเป นโรงเร ยนต นแบบ 10 โรงเร ยน โดยก จกรรม ด งกล าว จะส งเสร มให น กเร ยนม พฤต กรรม ด งน ม ความซ อส ตย ใฝ เร ยน ใฝ ร ม น าใจช วยเหล อ แบ งป น ตรงต อเวลา สภาพอ อนน อม ม ว น ยในการเข าร บบร การและกฎจราจร 2) สน บสน นงบประมาณให กล มเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพการศ กษา จ ดงานว นเด ก แห งชาต และจ ดก จกรรมด งน

29 21 - จ ดก จกรรมท ส งเสร มความร กชาต ศาสนาและพระมหากษ ตร ย - จ ดก จกรรมท ส งเสร มค ณภาพช ว ต และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของเด ก และเยาวชน เช น เด กไทยควรเป นผ ม ความกต ญญ ร กเมตตาผ อ น ม ว น ยและร บผ ดชอบ ต อหน าท ร จ กท างานร วมก บคนอ น และซ อส ตย ส จร ต ม ความขย นในการท างาน เป นต ว ของต วเอง ม ความค ดสร างสรรค เป นผ เห นการณ ไกล ม มน ษย ส มพ นธ ก บผ อ น ม ความสาม คค การบ าเพ ญประโยชน การใช เวลาว างให เป นประโยชน ม ค ณธรรมและจร ยธรรม เป นต น - จ ดก จกรรมส งเสร มการท าความด ของเด กและเยาวชนด วยการประกาศ เก ยรต ค ณ ยกย องเช ดช เก ยรต ให แก ผ ท ท าช อเส ยงให แก อ าเภอ จ งหว ด และประเทศชาต ผลการด าเน นงาน น กเร ยนท งหมด จ านวน 9,828 คน ผ านเกณฑ การประเม นค ณล กษณะ อ นพ งประสงค ตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน จ านวน 390 คน ค ดเป นร อยละ 3.97 ผ านในระด บด จ านวน 4,043 คน ค ดเป นร อยละ ระด บด เย ยม จ านวน 5,395 คน ค ดเป นร อยละ การส งเสร มให น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม กต ญญ และม ความส าน ก ในความเป นไทย 1) ด านค ณธรรม จร ยธรรม - โครงงานค ณธรรม Anti Drug รวมใจภ กด องค ราช นย ผลท เก ดข น น กเร ยนกล าแสดงออกในส งท ด งาม - โครงงานค ณธรรม น บ 14 เจร ญสต ม สมาธ เพ อเร ยนร ผลท เก ดข น น กเร ยนม สต ต งใจเร ยนร ด วยฉ นทะ 2) ด านความกต ญญ - โครงงานค ณธรรม ธนาคารขยะตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ผลท เก ดข น น กเร ยนม จ ตส าน กอน ร กษ ส งแวดล อม - โครงงานค ณธรรม ตามรอยพ อ เพราะพ อพอเพ ยง ผลท เก ดข น น กเร ยน ส าน กในพระมหากร ณาธ ค ณในพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว และพระบรมราช น นาถ - โครงงานค ณธรรม เด กไทย Like King ผลท เก ดข น น กเร ยนส าน ก ในพระมหากร ณาธ ค ณในพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว และพระบรมราช น นาถ 3) ด านความส าน กในความเป นไทย - โครงงานค ณธรรม ฉ นจะด าเน นช ว ตแบบเศรษฐก จพอเพ ยง ผลท เก ดข น น กเร ยนม ความส าน กในการด าเน นว ถ ช ว ตแบบไทย ผลการด าเน นงาน น กเร ยนร อยละ 100 ม ค ณธรรม จร ยธรรม กต ญญ และม ความส าน กในความเป นไทย

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2556 เฉพาะงบประมาณพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน โดยได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ สอดร บก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595 ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ 62120 26 ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของส าน กงานเขตพ นท การศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ เอกสารลาด บท 2/2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ เร อง

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 คานา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดกรอบการ บร หารจ ดการส ความส าเร จตามนโยบายของร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การและหน วยงาน ทางการศ กษาท เก ยวข องท ม งเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 คำนำ ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำอ ดรธำน เขต ๒ ในฐำนะท เป นส วนรำชกำร ได จ ดท ำ แผนปฏ บ ต กำร ประจ ำป งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕8 เพ อให สถำนศ กษำในส งก ดใช เป นกรอบแนวทำงในกำร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 2 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า 4 1.1 ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

ค ม อต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

ค ม อต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร พ มพ คร งท 1 : พ.ศ. 2558 กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา แผนการศ กษาแห งชาต และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต เป นแผนแม บทท ม ความส าค ญในการวางแผนการจ ดการศ กษา ท งในด านกระบวนการจ ดการศ กษาและการพ ฒนา การศ กษาของชาต

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ดกาฬส นธ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 24 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาอน ม ต การใช แผนปฏ บ ต การประจาป

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

สร ปผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ

สร ปผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ 1 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท สร ปผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ก ค าน า ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ จ ดท าสร ปรายงานผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก...

การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก... การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก... ท ประช มคณะกรรมการบร หารเคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท สำน กงานคณะกรรมการข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 219 ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร

More information