แบบรายงานผลการแข งข น ท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนป 2555

Size: px
Start display at page:

Download "แบบรายงานผลการแข งข น ท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนป 2555"

Transcription

1 1 AM1 การแข งข นเด ยวดนตร ไทย (ระนาดเอก) ระด บช น 1 เด กชายวรรณกร เจร ญศร นางอรสา เวชกร บ านหนองล มพ ก 04เม องไผ 2 AM1 ป.1-6 ประเภท เด ยว 1 เด กชายเม องแมน บรรเทา นายวรเชษฐ แก วสถ ตย มหาไถ ศ กษาบ านไผ 24เอกชน ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 AM11 การแข งข นเด ยวดนตร ไทย (ซออ ) ระด บช น ป เด กหญ งส ร นภา เวชกร นางอรสา เวชกร บ านหนองล มพ ก 04เม องไผ ประเภท เด ยว

2 ท รห ส การแข งข นเด ยวดนตร ไทย ช อก จกรรม (ซออ ) ระด บช น ป.1-6 n ช อน กเร ยน ช อคร ผ ฝ กสอน เบอร โทรคร ผ ฝ กสอน โรงเร ยน ศ นย เคร อข าย คะแนน ลาด บท เหร ยญ ประเภท เด ยว ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 AM13 การแข งข นเด ยวดนตร ไทย (จะเข ) ระด บช น ป เด กหญ งกนกวรรณ พ นธ ไม นางอรสา เวชกร บ านหนองล มพ ก 04เม องไผ ประเภท เด ยว

3 ลงช อ...ประธานกรรมการ

4 1 AM15 การแข งข นเด ยวดนตร ไทย (ข ม 7 หย อง) ระด บช น 1 เด กหญ งป ยะนาถ ค หา นางอรสา เวชกร บ านหนองล มพ ก 04เม องไผ ป.1-6 ประเภท เด ยว ลงช อ...ประธานกรรมการ

5 1 AM17 การแข งข นเด ยวดนตร ไทย (ขล ยเพ ยงออ) ระด บช น 1 เด กหญ งปาร ฉ ตร สมอแข ง นางวรรณร ตน พรจร ลส ทธ ก ล บ านหนองล มพ ก 04เม องไผ ป.1-6 ประเภท เด ยว ลงช อ...ประธานกรรมการ

6 1 AM18 การแข งข นเด ยวดนตร ไทย (ขล ยเพ ยงออ) ระด บช น 1 เด กชายจ รว ฒน พ ทธ ศ กด แสง พายร กพงศ น สย นท บ านว งม วง 10ว งม วง ม.1-3 ประเภท เด ยว ลงช อ...ประธานกรรมการ

7 1 AM19 การแข งข นเด ยวดนตร ไทย (ข บร องเพลงไทย) 1 เด กหญ งแพรภ รมย เร อนสว สด นางสาวย วด ส ตนาโด บ านหนองล มพ ก 04เม องไผ ระด บช น ป.1-6 ประเภท เด ยว ลงช อ...ประธานกรรมการ

8 1 AM21 การแข งข นวงดนตร ไทย (วงเคร องสายวงเล ก) 8-9 เด กหญ งณฐร ตน ส กขา นางอรสา เวชกร บ านหนองล มพ ก 04เม องไผ 2 AM21 ระด บช น ป.1-6 ประเภทท ม 8-9 คน เด กหญ งแพรภ รมย เร อนสว สด นางอร ณ ดรหลาบคา 04เม องไผ 3 AM21 เด กหญ งกนกวรรณ พ นธ ไม นางสาวย วด ส ตนาโด 04เม องไผ 4 AM21 ลงช อ...ประธานกรรมการ เด กหญ งส ร นภา เวชกร 04เม องไผ 5 AM21 เด กหญ งปาร ฉ ตร สมอแข ง 04เม องไผ 6 AM21 เด กหญ งชน ดา เสนาจอหอ 04เม องไผ 7 AM21 เด กชายธนพล จ นทะวงษา 04เม องไผ

9 8 AM21 เด กชายจ ระว ฒน ป ญญะ 04เม องไผ 9 AM21 เด กชายวรรณกร เจร ญศร 04เม องไผ 1 AM23 การแข งข นดนตร ไทย(วงป พาทย ไม นวมผสมเคร องสาย 15 เด กหญ งณฐร ตน ส กขา นางอรสา เวชกร บ านหนองล มพ ก 04เม องไผ 2 AM23 เคร องเด ยว) ระด บช น ป.1-6 ประเภทท ม 15 คน เด กหญ งแพรภ รมย เร อนสว สด นางอร ณ ดรหลาบคา 04เม องไผ 3 AM23 เด กหญ งกนกวรรณ พ นธ ไม นางสาวย วด ส ตนาโด 04เม องไผ 4 AM23 ลงช อ...ประธานกรรมการ เด กหญ งส ร นภา เวชกร 04เม องไผ

10 5 AM23 เด กหญ งปาร ฉ ตร สมอแข ง 04เม องไผ 6 AM23 เด กหญ งชน ดา เสนาจอหอ 04เม องไผ 7 AM23 เด กหญ งวรรณกร เจร ญศร 04เม องไผ 8 AM23 เด กหญ งเปรมร ศม ม หา 04เม องไผ 9 AM23 เด กหญ งเสาวล กษณ โภคา 04เม องไผ 10 AM23 เด กชายจ ระว ฒน ป ญญะ 04เม องไผ 11 AM23 เด กชายโชคอน นต อ ากลาง 04เม องไผ 12 AM23 เด กชายธนพล จ นทะวงษา 04เม องไผ 13 AM23 เด กชายนฤบด นทร อ นทราชา 04เม องไผ 14 AM23 เด กชายธ ระพล โสถ 04เม องไผ 15 AM23 เด กชายว ศวะ ค มตะบ ตร 04เม องไผ 1 AM3 การแข งข นเด ยวดนตร ไทย (ระนาดท ม) ระด บช น ป เด กหญ งเสาวล กษณ โภคา นางอร ณ ดรหลาบคา บ านหนองล มพ ก 04เม องไผ ประเภท เด ยว

11 ท รห ส การแข งข นเด ยวดนตร ไทย ช อก จกรรม (ระนาดท ม) ระด บช น ป.1-6 n ช อน กเร ยน ช อคร ผ ฝ กสอน เบอร โทรคร ผ ฝ กสอน โรงเร ยน ศ นย เคร อข าย คะแนน ลาด บท เหร ยญ 2 AM3 ประเภท เด ยว เด กชายน ต ร ฐ ด พลงาม นายวรเชษฐ แก วสถ ตย มหาไถ ศ กษาบ านไผ 24เอกชน ลงช อ...ประธานกรรมการ

12 1 AM31 การแข งข นข บร องเพลงไทยล กท ง (ชาย) ระด บช น ป.1-6 เด กชายว ศ ษฐ ไชยศ ลา นางนฤมล บ ณยร ตพ นธ 1.โรงเร ยนช มชนโนนแสนส ข 01ชนบท 2 AM31 ประเภท เด ยว 1 เด กชายธ ระว ฒ ม ส กะพ นธ นางส มาล กงเพชร บ านหนองสะแบงฯ 02ภ ระงา 3 AM31 1 เด กชายภ ร ภ ทร ม ลหล า นางสาวฉว วรรณ ใจกล า โนนพะยอมพ ทยไพศาล 03โนนพะยอมว งแสง 4 AM31 ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 เด กชายทนงศ กด ท ายร กษ นายว โรจน เปรมชยก ล บ านเก ง 04เม องไผ 5 AM31 1 เด กชายกฤษ ว ฒน แสงหาร นางส มาล ศร วงษ ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 6 AM31 1 เด กชาย ศ รโรจน ม ลหอม นายสายยมพร พ ท กษ บ านท งมน 06บ านไผ เม องเพ ย 7 AM31 1 เด กชายเอกร นทร ข มด วง นายพ ทธ พงษ สมศร ใส บ านป าง วหนองฮ 07เจ าป 8 AM31 1 เด กชายว ฒ ช ย โม วงษ นางก ตต กา คาส แก ว บ านขามป อม 08บ านลานป าปอ 9 AM31 1 เด กชายมน ส ดวงมาลา นายธาน นทร ศร น อย นาเส ยวโคกสว าง 09ปราสาทเป อยน อย 10 AM31 1 เด กชายสหร ฐ เทพน าเท ยง นางมลฤด อ นช น บ านห วยโป ง 10ว งม วง 11 AM31 1 เด กชายช นว ตร เพ ยช น นางณ ฐยา แพงเพ ง บ านโจด 11เม องม ญจา 12 AM31 1 เด กชายอภ ส ทธ คางาม นางนภาภรณ วรรณพงษ บ านม ลต น 12สวนหม อน 13 AM31 1 เด กชายพ นธกานต แสนสระ นางสว างจ ต หมอกไชย บ านห วยฮวก 14โพนเพ ก 14 AM31 1 เด กชายจ รเมธ ส นแสง นางสมประสงค ช ยอ นทร ร.ร.บ านท าสวรรค 15ท าศาลา 15 AM31 1 เด กชายส รศ กด สอนใจม น นางทองป น สอนเอ ยม น อยกลางคาแคนเหน อ 16คาแคน 16 AM31 1 เด กชายปฐมพร อ อนละออ นายภ เบศ ชนะโชต บ านขามป อมดอนย ง 18นาข า 17 AM31 1 เด กชายเทวฤทธ ไทยทว นายว รพงษ ผาพ มพ อ ดมคงคาค ร เขต 19บ านโคกนาแพง 18 AM31 1 เด กชาย นางธ ต มน คาม สามหมอโนนท น 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย 19 AM31 1 เด กชายว รว ฒน นงน ช นายสมพงษ พงษ พ นนา ขามป อมประชาน ก ล 21พญาแฮด 20 AM31 1 เด กชายก ตต น ย พาส ขห ตถ นายดน พนธ เขตคาม ศ กษาสงเคราะห 22โนนสมบ รณ 21 AM31 1 เด กชายภ ม ภ ทร ม ธช มา นางสาวโสภา ต มม โรงเร ยนบ านหนองมะเข อ 23โคกสาราญ 22 AM31 1 เด กชายธนดล แก วจ นทร นางสาวส ก ญญา ป ายนอก เอ ยมไพศาล 24เอกชน

13 1 AM32 การแข งข นข บร องเพลงไทยล กท ง (หญ ง) ระด บช น ป.1-6 เด กหญ งกน ษฐา มะล นายส ทธ ศ กด อ คน จ 1.โรงเร ยนบ านท าม วง 01ชนบท 2 AM32 ประเภท เด ยว 1 เด กหญ งก ลน นท อ ปลา นายธงช ย คาดสน ท มาบตากล าร มเย น 02ภ ระงา 3 AM32 1 เด กหญ งวรรณา พ นธ เกต นางถนอมจ ต แต มช ยภ ม บ านห ล งโนนศ ลา 03โนนพะยอมว งแสง 4 AM32 1 เด กหญ งก ญญาร ตน ม ร จ นทร นางสาวน ศากร ลอกไธสง ประเสร ฐแก วอ ท ศ 04เม องไผ 5 AM32 ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 เด กหญ งศน ญญา ก จร งเจร ญ คร ว ลาว ลย อ มเถ อน บ านแคนเหน อ 05แคนเหน อหนองน าใส 6 AM32 1 เด กหญ งมณฑา สร อยทอง นางจร ยา หล าส ดา บ านหนองร านหญ าฯ 06บ านไผ เม องเพ ย 7 AM32 1 เด กหญ งว ล ยพร ช ยเม อง นางส จ ตรา ศ ร ปการ บ านศ ลานาโพธ 07เจ าป 8 AM32 1 เด กหญ งลล ตา ส นทา นางก ตต กา คาส แก ว บ านขามป อม 08บ านลานป าปอ 9 AM32 1 เด กหญ งภคพร วงษ แวง นางพ มพ วรา เอ ออภ ว ชร ว งผ อ-ขามป อม 09ปราสาทเป อยน อย 10 AM32 1 เด กหญ งไพร นทร นาร นทร นายว เศษ ยนต ช ย บ านห วยโป ง 10ว งม วง 11 AM32 1 เด กหญ งร กษณาล ส ขบ ตร นางณ ฐยา แพงเพ ง บ านโจด 11เม องม ญจา 12 AM32 1 เด กหญ งส จ ตรา ดงกระโทก นางอ มพร ศร ว ชา บ านกอกป าผ ว ทยา 12สวนหม อน 13 AM32 1 เด กหญ งจ ระภา ภ เมฆ นางอ ญธ ฌาธรณ สร อยพาน บ านหนองห วช างดอนพ นชาด 13หนองแปน 14 AM32 1 เด กหญ งนร ศรา เร ยนไธสง นางน ภาพร ป ตาน ว ฒน โนนสวางว ทยาสรรค 14โพนเพ ก 15 AM32 1 เด กหญ งท ศวรรณ หอมโคกค อ นางสมประสงค ช ยอ นทร ร.ร.บ านท าสวรรค 15ท าศาลา 16 AM32 1 เด กหญ งศ ร นยา ไพรพา นางส จ ตตรา ปานเนาว ก ดขอนแก น 16คาแคน 17 AM32 1 เด กหญ งกมลร ตน มะณ ศร นายสมพร แจ งภ เข ยว บ านโคกส งพ ทยาคาร 17โคกนางาม 18 AM32 1 เด กหญ งม ลล กา ส ธรรม นางเพ ญศร คะมาน คม ห วห วยห วฝาย 18นาข า 19 AM32 1 เด กหญ งนร ศรา ผานาค นายว รพงษ ผาพ มพ อ ดมคงคาค ร เขต 19บ านโคกนาแพง 20 AM32 1 เด กหญ งหท ยร ตน แสนสมพงษ นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย 21 AM32 1 เด กหญ งวราภรณ ป องบ ญจ นทร นายสมพงษ พงษ พ นนา ขามป อมประชาน ก ล 21พญาแฮด 22 AM32 1 เด กหญ งดวงมณ จ งชา 22โนนสมบ รณ

14 23 AM32 1 เด กหญ งณ ฐต ยา ช ยนภ สวรก ล นางเรวรรณ มณ วงษ โรงเร ยนบ านดงหนองเก ยว23โคกสาราญ 24 AM32 1 เด กหญ งกนกวรรณ ผด งก จ นางสาวอ ญชร ตา ห ร ญยะ ม ญจาคร สเต ยน 24เอกชน 1 AM33 การแข งข นข บร องเพลงไทยล กท ง (ชาย) ระด บช น ม เด กชายชาญช ย ด ษฐพ นธ นายอน นต ศร ร กษา บ านห วยแกฯ 02ภ ระงา 2 AM33 ประเภท เด ยว 1 เด กชายว ชร นทร พลายเนาว นายร งสรรค กองคา บ านโนนข า 03โนนพะยอมว งแสง 3 AM33 1 นายอาท ตย ป าส าน นางว เร องรอง ร ป ญญา บ านท งมน 06บ านไผ เม องเพ ย 4 AM33 1 เด กชายอภ เชษฐ ร ตนจ ตโกศล นายพ ทธ พงษ สมศร ใส บ านป าง วหนองฮ 07เจ าป 5 AM33 ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 เด กชายธว ชช ย ลาบ ญ นายก ตต ช ย มาล ยไธสงค บ านเส อเฒ า 08บ านลานป าปอ 6 AM33 1 นายมนตร ทองแย ม นางบ วเง น ท พซ าย บ านโจด 11เม องม ญจา 7 AM33 1 เด กชายทศพล สน นดา นายวรว ฒ บ านหนองแปน 13หนองแปน 8 AM33 1 เด กชายอนาว ณ นนล อชา นางส ภาดา คงถาวร บ านหนองสองห อง 17โคกนางาม 9 AM33 1 เด กชายว ระพล ธงช ย นางธ ต มน คาม สามหมอโนนท น 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย 10 AM33 1 เด กชายธ นวา เถาท พย นางว ร ชดา ส หา บ านว งหว า 21พญาแฮด 11 AM33 1 เด กชายกฤาษ ข ดสาย นายทรงช ย ช มยางส ม โรงเร ยนบ านเล บเง อก 23โคกสาราญ 12 AM34 เด กหญ งป ยร ตน ข นทอง นางร ตนา หม นไธสง 1โรงเร ยนบ านว งเว นก ดหล ม 01ชนบท

15 1 AM34 การแข งข นข บร องเพลงไทยล กท ง (หญ ง) ระด บช น ม เด กหญ งส มาล แท นจ นทร ทา นางอรณ ว ร ยะ บ านปอแดง 02ภ ระงา 2 AM34 ประเภท เด ยว 1 เด กหญ งพ ชร ลาอ อน นายร งสรรค กองคา บ านโนนข า 03โนนพะยอมว งแสง 3 AM34 ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 เด กหญ งป ยฉ ตร ชมพ แดง นางสาววรรษมนตร สมแวง บ านไผ แสงทองประชาสรรค 04เม องไผ 4 AM34 1 เด กหญ งบ วตอง ส งล น คร จ นทณา แป นทอง บ านโคกโก 05แคนเหน อหนองน าใส 5 AM34 1 นางสาวกรรณ กา วรด ษฐวงษ นายส บรรณ แหล ป อง บ านท งมน 06บ านไผ เม องเพ ย 6 AM34 1 เด กหญ งส น สา แทนพรม นางจ ร ชญา ยอดส วรรณ บ านป าง วหนองฮ 07เจ าป 7 AM34 1 เด กหญ งป ยะฉ ตร ปะสาวภา นางสาวส มาล ลาหลง บ านป าปอ 08บ านลานป าปอ 8 AM34 1 เด กหญ งศศ ธร ส งห ทอง นางพ มพ วรา เอ ออภ ว ชว ว งผ อ-ขามป อม 09ปราสาทเป อยน อย 9 AM34 1 เด กหญ งสร ญพร อ อนศร นายเก อก ล ปานา บ านโสกนาค 10ว งม วง 10 AM34 1 เด กหญ งพ กต รว กา ร มช ง นางประด บ โคตรทองหลาง บ านหนองม วงหล บคา 11เม องม ญจา 11 AM34 1 เด กหญ งนาตยา สารถ นางพรรณ ส ขประเสร ฐ บ านกอกป าผ ว ทยา 12สวนหม อน 12 AM34 1 เด กหญ งร งท วา แสนบ ญย ง นางจงร ก เร องผ ง บ านหนองแปน 13หนองแปน 13 AM34 1 เด กหญ งหท ยพร พรหมศร นางวน ชา อ ดคาเท ยง ร.ร.บ านท าศาลาฯ 15ท าศาลา 14 AM34 1 เด กหญ งก ณฐมณ สว าง นางธ ต มน คาม สามหมอโนนท น 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย 15 AM34 1 เด กหญ งฉ ตรว ไล ส หา นางว ร ชดา ส หา บ านว งหว า 21พญาแฮด 16 AM34 1 เด กหญ งส น สา พ ลทว นายชาญว ทย ชาญประไพร โรงเร ยนบ านเล บเง อก 23โคกสาราญ

16 1 AM35 การแข งข นข บร องเพลงไทยสากล (ชาย) ระด บช น ป เด กชายจ รเดช แย มส ข นางสาวย วด ส ตนาโด บ านหนองล มพ ก 04เม องไผ 2 AM35 ประเภท เด ยว 1 เด กชายปร ชญา บ ญพ ศาล นางส มาล ศร วงษ ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 3 AM35 1 เด กชายธนกฤษ ส ดโต นายก ตต ช ย มาล ยไธสงค บ านเส อเฒ า 08บ านลานป าปอ 4 AM35 1 เด กชายจ ระศ กด ปาร กาถาน ง นายภ ว ตน นทน จ นท บ านห วยแร 10ว งม วง 5 AM35 ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 เด กชายเศรษฐโชค เฮ าประมงค นายส รศ กด ธาดา บ านหนองม วงหล บคา 11เม องม ญจา 6 AM35 1 เด กชายชนก นต โสนาพ น นางประเยาว ป นส วรรณ บ านสวนหม อน 12สวนหม อน 7 AM35 1 เด กชายส เมธ ขวาวงษ นางจงร ก เร องผ ง บ านหนองแปน 13หนองแปน 8 AM35 1 เด กชายเมษา ส โม นางทองป น สอนเอ ยม น อยกลางคาแคนเหน อ 16คาแคน 9 AM35 1 เด กชายศราว ฒ ส งเก ด นางศ วาพร เทศส หา บ านนางาม 17โคกนางาม 10 AM35 1 เด กชายส น กร ด มโชค นายประด ษฐ พ ส นเท ยะ บ านหนองบ วเย น 18นาข า 11 AM35 1 เด กชาย นางธ ต มน คาม สามหมอโนนท น 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย 12 AM35 1 เด กชายว ระว ฒน นงน ช นางปว ณา พงษ พ นนา ขามป อมประชาน ก ล 21พญาแฮด 13 AM35 1 เด กชายศ ภส ทธ แสนส ขเล ศ นางพรชนก อ พลเถ ยร หนองขามสมบ รณ 22โนนสมบ รณ

17 14 AM35 1 เด กชายอมร นทร ทว น นท นางสาวโสภา ต มม โรงเร ยนบ านหนองมะเข อ 23โคกสาราญ 1 AM36 การแข งข นข บร องเพลงไทยสากล (หญ ง) ระด บช น ป เด กหญ งชน ดา เสนาจอหอ นางสาวย วด ส ตนาโด บ านหนองล มพ ก 04เม องไผ 2 AM36 ประเภท เด ยว 1 เด กหญ งศ ร วรรณ ส ดแล ว นางส มาล ศร วงษ ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 3 AM36 1 เด กหญ ง พรรษา ธาต ด นางจร ยา หล าส ดา บ านหนองร านหญ าฯ 06บ านไผ เม องเพ ย 4 AM36 ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 เด กหญ งว ล ยพร ช ยเม อง นางส จ ตรา ศ ร ปการ บ านศ ลานาโพธ 07เจ าป 5 AM36 1 เด กหญ งบ ณฑ ตา ส หะคล ง นายก ตต ช ย มาล ยไธสงค บ านเส อเฒ า 08บ านลานป าปอ 6 AM36 1 เด กหญ งน ตยา มาอ ดม นายภ ว ตน นทน จ นท บ านห วยแร 10ว งม วง 7 AM36 1 เด กหญ งภาว ณ เพชรสม ย นายส รศ กด ธาดา บ านหนองม วงหล บคา 11เม องม ญจา 8 AM36 1 เด กหญ งจ รชยา แสงอร าม นายล นดา สามล บ านสวนหม อน 12สวนหม อน 9 AM36 1 เด กหญ งผกามาศ นาอ ดม นางสาวกาฬส น สอนวงษ บ านหนองห วช างดอนพ นชาด 13หนองแปน 10 AM36 1 เด กหญ งป ยาพร ประก ง นางทองป น สอนเอ ยม น อยกลางคาแคนเหน อ 16คาแคน

18 11 AM36 1 เด กหญ งจ ราภรณ ศ ลธรรม นางส ภาดา คงถาวร บ านหนองสองห อง 17โคกนางาม 12 AM36 1 เด กหญ งบ ษบา ศ ร บาล นางเพ ญศร คะมาน คม ห วห วยห วฝาย 18นาข า 13 AM36 1 เด กหญ งอาท ตญา แก วเกต นางธ ต มน คาม สามหมอโนนท น 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย 14 AM36 1 เด กหญ งธ รดา ม ชฌ มา นางปว ณา พงษ พ นนา ขามป อมประชาน ก ล 21พญาแฮด 15 AM36 1 เด กหญ งม นา หาหลง นางพรชนก อ พลเถ ยร หนองขามสมบ รณ 22โนนสมบ รณ 16 AM36 1 เด กหญ งพน ดา เจ อมา นางก งแก ว จาปาหอม โรงเร ยนบ านป าม วง 23โคกสาราญ 17 AM36 1 เด กญ งศศ ธร ชาป ญญา นายจงเสถ ยร อ ณชาต มหาไถ ศ กษาบ านไผ 24เอกชน 1 AM37 การแข งข นข บร องเพลงไทยสากล (ชาย) ระด บช น ม นายวร ญญ แหล ป อง นายส บรรณ แหล ป อง บ านท งมน 06บ านไผ เม องเพ ย 2 AM37 ประเภท เด ยว 1 เด กหญ งก ลยาณ เจ ยงคา นางจ ร ชญา ยอดส วรรณ บ านป าง วหนองฮ 07เจ าป 3 AM37 1 เด กชายธว ชช ย ลาบ ญ นายบรรจง ส ดงาม บ านเส อเฒ า 08บ านลานป าปอ 4 AM37 ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 เด กชายว นเฉล ม ส ทธ สาร นางอร ณ เช อส ดา บ านหนองห วช างดอนพ นชาด 13หนองแปน 5 AM37 1 เด กชายอภ ส ทธ แสนว ง นางวน ชา อ ดคาเท ยง ร.ร.บ านท าศาลาฯ 15ท าศาลา 6 AM37 1 เด กชายช ยว ฒน ชอบค า นายประว ช พ ฒ ศร เมธ ร.ร.บ านคาโซ 16คาแคน 7 AM37 1 เด กชายยศพล บาล นางธ ต มน คาม สามหมอโนนท น 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย

19 1 1 AM38 การแข งข นข บร องเพลงไทยสากล (หญ ง) ระด บช น ม เด กหญ งสายส ดา ช างปร ง คร จ นทณา แปนทอง บ านโคกโก 05แคนเหน อหนองน าใส 2 AM38 ประเภท เด ยว 1 นางสาวอ จฉรา นาคส ก นายส บรรณ แหล ป อง บ านท งมน 06บ านไผ เม องเพ ย 3 AM38 1 เด กหญ งส ภาพร ข มด วง นางจ ร ชญา ยอดส วรรณ บ านป าง วหนองฮ 07เจ าป 4 AM38 ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 น.ศ.พาฝ น ส นทรก ล นายก ตต ช ย มาล ยไธสงค บ านเส อเฒ า 08บ านลานป าปอ

20 5 AM38 1 เด กหญ งอพ ชญา พงษ อ ดทา นางพ มพ วรา เอ ออภ ว ชว ว งผ อ-ขามป อม 09ปราสาทเป อยน อย 6 AM38 1 เด กหญ งก ลธ ดา บ ญพ ล นายภ ว ตน นทน จ นท บ านห วยแร 10ว งม วง 7 AM38 1 เด กหญ งณ ฐ กา ม ลศร นางสาวท ศน ย พรมสาศ ลป บ านหนองม วงหล บคา 11เม องม ญจา 8 AM38 1 เด กหญ งก ลภ ทร สร อยป นางจงร ก เร องผ ง บ านหนองแปน 13หนองแปน 9 AM38 1 นางสาววรรว ภา ข นนาม นางสาวส พาพร พ นอ น บ านขามป อมราษฎร น ก ล 14โพนเพ ก 10 AM38 1 เด กหญ งกาญจนา แสงคา นางวน ชา อ ดคาเท ยง ร.ร.บ านท าศาลาฯ 15ท าศาลา 11 AM38 1 เด กหญ งป ยะดา ท นหา นายประว ช พ ฒ ศร เมธ ร.ร.บ านคาโซ 16คาแคน 12 AM38 1 เด กหญ งพ ศม ย จ นวรรณ นางธ ต มน คาม สามหมอโนนท น 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย 1 AM39 การแข งข นข บร องเพลงสากล (ชาย) ระด บช น ป เด กชายจ ระว ฒน ป ญญะ นางอรสา เวชกร บ านหนองล มพ ก 04เม องไผ ประเภท เด ยว

21 ท รห ส การแข งข นข บร องเพลงสากล ช อก จกรรม (ชาย) ระด บช น ป.1-6 n ช อน กเร ยน ช อคร ผ ฝ กสอน เบอร โทรคร ผ ฝ กสอน โรงเร ยน ศ นย เคร อข าย คะแนน ลาด บท เหร ยญ 2 AM39 ประเภท เด ยว 1 เด กชายส ทธ ช ย อน ศร นางส มาล ศร วงษ ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 3 AM39 1 เด กชายธนกฤษ ส ดโต นายก ตต ช ย มาล ยไธสงค บ านเส อเฒ า 08บ านลานป าปอ 4 AM39 ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 เด กชายกรเทพ พ ลไธสงค นายธาน นทร ศร น อย นาส ยวโคกสว าง 09ปราสาทเป อยน อย 5 AM39 1 เด กชาย ธ ระว ชญ ชาวนาฮ นางธ ต มน คาม สามหมอโนนท น 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย

22 1 AM40 การแข งข นข บร องเพลงสากล (หญ ง) ระด บช น ป เด กหญ งส พ ตรา สายศร นางสาวธ นยพร ทศค ย ช มชนบ านไผ ย งยงอ ท ศ 04เม องไผ 2 AM40 ประเภท เด ยว 1 เด กหญ งศ ร ประภา บ ญเร อน คร ว ลาว ลย อ มเถ อน บ านแคนเหน อ 05แคนเหน อหนองน าใส 3 AM40 1 เด กหญ ง ณ ฐนร มณ วงษ นางจร ยา หล าส ดา บ านหนองร านหญ าฯ 06บ านไผ เม องเพ ย 4 AM40 ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 เด กหญ งบ ณฑ ตา ส หะคล ง นายก ตต ช ย มาล ยไธสงค บ านเส อเฒ า 08บ านลานป าปอ 5 AM40 1 เด กหญ งปน ดา ป สสาวะเน นายธาน นทร ศร น อย นาส ยวโคกสว าง 09ปราสาทเป อยน อย 6 AM40 1 เด กหญ งน ตยา มาอ ดม นายภ ว ตน นทน จ นท บ านห วยแร 10ว งม วง 7 AM40 1 เด กหญ งวช รธาร ศร เสมอ นางนฤมล ส นเพ ง บ านกอกป าผ ว ทยา 12สวนหม อน 8 AM40 1 เด กหญ งญาดา ประช มช ย นางทองป น สอนเอ ยม น อยกลางคาแคนเหน อ 16คาแคน 9 AM40 1 เด กหญ งจาร วรรณ ม ลปลา นางจร ส มะณ พ นธ บ านม ลนาค 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย 10 AM40 1 เด กหญ งประภ สสร เสร มจ นทร นายเสวก ถาล บ านขอนส กร ฐราษฎร บาร ง21พญาแฮด 11 AM40 1 เด กหญ งอาท ต ยา ภมร นายดน พนธ เขตคาม ศ กษาสงเคราะห 22โนนสมบ รณ 12 AM40 1 เด กหญ งศศ ธร ชาป ญญา นายจงเสถ ยร อ ณชาต มหาไถ ศ กษาบ านไผ 24เอกชน

23 1 AM41 การแข งข นข บร องเพลงสากล (ชาย) ระด บช น ม นายอภ ส ทธ คาม ข นายส รช ย พ มว ง บ านท งมน 06บ านไผ เม องเพ ย 2 AM41 ประเภท เด ยว 1 เด กหญ ง ก ณฐมณ สว าง นางธ ต มน คาม สามหมอโนนท น 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย ลงช อ...ประธานกรรมการ

24 1 AM42 การแข งข นข บร องเพลงสากล (หญ ง) ระด บช น ม.1-3 นางสาวมณ มาลา ดวงจาปา นายม งศ ษฎ พ มพ วงษ 1โรงเร ยนบ านว งเว นก ดหล ม 01ชนบท 2 AM42 ประเภท เด ยว 1 นางสาวกรรณ กา วรด ษฐวงษ นางกอบก ล สก ลแพทย บ านท งมน 06บ านไผ เม องเพ ย 3 AM42 1 เด กหญ งส ภาภรณ ข มด วง นางจ ร ชญา ยอดส วรรณ บ านป าง วหนองฮ 07เจ าป 4 AM42 ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 เด กหญ งก ต ญา สมน าคา นางส มาล ลาหลง บ านป าปอ 08บ านลานป าปอ 5 AM42 1 เด กหญ งก ลธ ดา บ ญพ ล นายภ ว ตน นทน จ นท บ านห วยแร 10ว งม วง 6 AM42 1 เด กหญ งณ ฐ กา ม ลศร นางสาวท ศน ย พรมสาศ ลป บ านหนองม วงหล บคา 11เม องม ญจา 7 AM42 1 เด กหญ งว นว สาข ชนละไพ นางอร ณ เช อส ดา บ านหนองห วช างดอนพ นชาด 13หนองแปน 8 AM42 1 เด กหญ งกาญจนา แสงคา นางวน ชา อ ดคาเท ยง ร.ร.บ านท าศาลาฯ 15ท าศาลา 9 AM42 1 เด กหญ งช ต มา ร ปพรม นางธ ต มน คาม สามหมอโนนท น 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย

25 1 AM43 การแข งข นข บร องเพลงพระราชน พนธ (ชาย) ระด บช น ป. 1 เด กชายเมธาน นท ชมถนอม นายมงคล งามใจ บ านห นแฮด 02ภ ระงา 2 AM ประเภท เด ยว 1 เด กชายช ยธว ช คาอ นายคาม ส งฆะพ นธ บ านห วยยางประชาสรรค 03โนนพะยอมว งแสง 3 AM43 1 เด กชายวรรณกร เจร ญศร นางสาวย วด ส ตนาโด บ านหนองล มพ ก 04เม องไผ 4 AM43 ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 เด กชายกฤษ ว ฒน แสงหาร คร ส มาล ศร วงษ ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 5 AM43 1 เด กชาย ณภ ทร แหล ป อง นางวงเวช ผ วขาว บ านท งมน 06บ านไผ เม องเพ ย 6 AM43 1 เด กชายส ธว ช แสงผ ย นางสาวธน ชา หาย กวงษ บ านสว าง 07เจ าป 7 AM43 1 เด กชายปร ชา ก ลวงศ นางก ตต กา คาส แก ว บ านขามป อม 08บ านลานป าปอ 8 AM43 1 เด กชายปณ ธาน สงเม อง นางสาวน นท นภ ส พลจ า ห นฮาวลาว งช 09ปราสาทเป อยน อย 9 AM43 1 เด กชายม นทดา ตะล ศ นย นางสาวอมร ส นาอาจ บ านโสกนาค 10ว งม วง 10 AM43 1 เด กชายณ ฐกานต ก อนแพง นายส รศ กด ธาดา บ านหนองม วงหล บคา 11เม องม ญจา 11 AM43 1 เด กชายไกรสร เอ นม เช อ นางสาวกาฬส น สอนวงษ บ านหนองห วช างดอนพ นชาด 13หนองแปน 12 1 เด กชายธ รพ ฒน ช างค ณ นางน ภาพร ป ตาน ว ฒน โนนสวางว ทยาสรรค 14 โพนเพ ก 13 AM43 1 เด กชายปณว ตร หมอกต ายซ าย นางทองป น สอนเอ ยม น อยกลางคาแคนเหน อ 16คาแคน 14 AM43 1 เด กชายอนาว ณ นนล อชา นางส ภาดา คงถาวร บ านหนองสองห อง 17โคกนางาม 15 AM43 1 เด กชายอภ ส ทธ เพ งจางค นายประด ษฐ พ ส นเท ยะ บ านหนองบ วเย น 18นาข า 16 AM43 1 เด กชายดารากร อ งศร คราม นายอลงกต ต งตระก ล ดอนหม 19บ านโคกนาแพง

26 17 AM43 1 เด กชายพลากร ลาวรรณ นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย 18 AM43 1 เด กชายด ส ต ท มส ด นางปว ณา พงษ พ นนา ขามป อมประชาน ก ล 21พญาแฮด 19 AM43 1 เด กชายท วากร อ พลเถ ยร นางพรชนก อ พลเถ ยร หนองขามสมบ รณ 22โนนสมบ รณ 20 AM43 1 เด กชายเร องโรจน เหล านกช ม นางสาวโสภา ต มม โรงเร ยนบ านหนองมะเข อ 23โคกสาราญ 1 AM44 การแข งข นข บร องเพลงพระราชน พนธ (หญ ง) ระด บช น เด กหญ งศศ ธร จ นทะล อ นางนฤมล บ ณยร ตพ นธ 1.โรงเร ยนช มชนโนนแสนส ข 01ชนบท 2 AM44 ป.1-6 ประเภท เด ยว 1 เด กหญ งศ ภ กา วรรณโพธ นางจาร วรรณ มะล มาศ บ านปอแดง 02ภ ระงา 3 AM44 1 เด กหญ งว ภาวด อ ปน นท นางน ชร ย ฮามพ ท กษ บ านโนนข า 03โนนพะยอมว งแสง 4 AM44 ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 เด กหญ งจ รน นท โพธ เล นางลาดวน พลบาร ง บ านไผ ประถมศ กษา 04เม องไผ 5 AM44 1 เด กหญ งจ รวรรณ ม เค ง คร ว ลาว ลย อ มเถ อน บ านแคนเหน อ 05แคนเหน อหนองน าใส 6 AM44 1 เด กหญ ง สาร สา แหล ป อง นางร ชน เชาระกา บ านท งมน 06บ านไผ เม องเพ ย 7 AM44 1 เด กหญ งน รชา จ าบาล นายช ยชาญ ศร ร งเร อง บ านภ เหล ก 07เจ าป 8 AM44 1 เด กหญ งอ ไรวรรณ ส บศร นายก ตต ช ย มาล ยไธสงค บ านเส อเฒ า 08บ านลานป าปอ 9 AM44 1 เด กหญ งเฟรมม กา ดงเส อ นางสาวน นท นภ ส พลจ า ห นฮาวลาว งช 09ปราสาทเป อยน อย 10 AM44 1 เด กหญ งน ตยา มาอ ดม นายภ ว ตน นทน จ นท บ านห วยแร 10ว งม วง 11 AM44 1 เด กหญ งท วาร ตน เกต แก ว นายส รศ กด ธาดา บ านหนองม วงหล บคา 11เม องม ญจา 12 AM44 1 เด กหญ งอร สรา ส วรรณหงษ นายล นดา สามล บ านสวนหม อน 12สวนหม อน

27 13 AM44 1 เด กหญ งอรปร ญา ส งคะคา นางจงร ก เร องผ ง บ านหนองแปน 13หนองแปน 14 เด กหญ งปว ณา ร กษาภ กด นางน ภาพร ป ตาน ว ฒน โนนสวางว ทยาสรรค 14โพนเพ ก 15 AM44 1 เด กหญ งออมชล ประด บ นายสะอาด ห นตะ ร.ร.บ านท าศาลาฯ 15ท าศาลา 16 AM44 1 เด กหญ งเกวล น ออ นอ เทน นางทองป น สอนเอ ยม น อยกลางคาแคนเหน อ 16คาแคน 17 AM44 1 เด กหญ งมน สชนก ส โพนเพ ก นางส ภาดา คงถาวร บ านหนองสองห อง 17โคกนางาม 18 AM44 1 เด กหญ งอ ญชล ร ตน ช เช ด นายประด ษฐ พ ส นเท ยะ บ านหนองบ วเย น 18นาข า 19 AM44 1 เด กหญ งอาท ตย ต ยา เตชะ นายว รพงษ ผาพ มพ อ ดมคงคาค ร เขต 19บ านโคกนาแพง 20 AM44 1 เด กหญ งจ ฬาล กษณ ก ลจ นทร นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย 21 AM44 1 เด กหญ งอร สรา สายจ นทร นางปว ณา พงษ พ นนา ขามป อมประชาน ก ล 21พญาแฮด 22 AM44 1 เด กหญ งตร เนตร ลาภโชค นางพรชนก อ พลเถ ยร หนองขามสมบ รณ 22โนนสมบ รณ 23 AM44 1 เด กหญ งณ ฐธ ดา ช ยนภ สวรก ล นางเรวรรณ มณ วงษ โรงเร ยนบ านดงหนองเก ยว23โคกสาราญ 24 AM44 1 เด กหญ งธ ต กาญจน ไข ม ก นายจงเสถ ยร อ ณชาต มหาไถ ศ กษาบ านไผ 24เอกชน 1 AM45 การแข งข นข บร องเพลงพระราชน พนธ (ชาย) ระด บช น ม. 1 เด กชายช ตพล ช ดหน นางสาววรรษมนตร สมแวง บ านไผ แสงทองประชาสรรค 04เม องไผ 2 AM ประเภท เด ยว 1 เด กชาย ชนาย ทธ แหล ป อง นางจ นทราวรรณ พ นทา บ านท งมน 06บ านไผ เม องเพ ย 3 AM45 1 เด กชายพรล ข ต ทาหลาบ นายช ยชาญ ศร ร งเร อง บ านภ เหล ก 07เจ าป 4 AM45 ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 เด กชายว ชร นทร ไสบาล นางล กขณา โทน ย สร างแป นดอนนาแพง 08บ านลานป าปอ 5 AM45 1 เด กชายยศธร พากรม นายกฤษตฤณ จ นทร หล า บ านหนองม วงหล บคา 11เม องม ญจา 6 AM45 1 เด กชายไกรสร ปาหนองแปน นายวรว ฒ ประธรรมโย บ านหนองแปน 13หนองแปน 7 AM45 1 เด กชายวรวรรณ พรมสา นางสาวส พาพร พ นอ น บ านขามป อมราษฎร น ก ล 14โพนเพ ก 8 AM45 1 เด กชายอภ ส ทธ แสนว ง นางวน ชา อ ดคาเท ยง ร.ร.บ านท าศาลาฯ 15ท าศาลา 9 AM45 1 เด กชายช ยว ฒน ชอบค า นายประว ช พ ฒ ศร เมธ ร.ร.บ านคาโซ 16คาแคน

28 10 AM45 1 เด กชายส ทธ โชค ชาวนาฮ นางธ ต มน คาม สามหมอโนนท น 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย 1 AM46 การแข งข นข บร องเพลงพระราชน พนธ (หญ ง) ระด บช น 1 เด กหญ งอมรร ตน อกอ น นางอรณ ว ร ยะ บ านปอแดง 02ภ ระงา 2 AM46 ม.1-3 ประเภท เด ยว 1 เด กหญ งร ตดาภรณ วรร ฒน นางสาววรรษมนตร สมแวง บ านไผ แสงทองประชาสรรค 04เม องไผ 3 AM46 1 นางสาว บ ษยา ค ณโคกส ง นางลาใย พ นห วสระ เบญจม ตรว ทยาคม 06บ านไผ เม องเพ ย 4 AM46 ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 นางสาวว ภาภรณ ศร ส วรรณ นายก ตต ช ย มาล ยไธสงค บ านเส อเฒ า 08บ านลานป าปอ 5 AM46 1 เด กหญ งก ลธ ดา บ ญพ ล นายภ ว ตน นทน จ นท บ านห วยแร 10ว งม วง 6 AM46 1 เด กหญ งว ยะดา ส ดาคา นางสาวท ศน ย พรมสาศ ลป บ านหนองม วงหล บคา 11เม องม ญจา

29 7 AM46 1 เด กหญ งว นว สาข ชนละไพ นางอร ณ เช อส ดา บ านหนองห วช างดอนพ นชาด 13หนองแปน 8 AM46 1 เด กหญ งหท ยพร พรหมศร นางวน ชา อ ดคาเท ยง ร.ร.บ านท าศาลาฯ 15ท าศาลา 9 AM46 1 เด กหญ งป ยะดา ท นหา นายประว ช พ ฒ ศร เมธ ร.ร.บ านคาโซ 16คาแคน 10 AM46 1 เด กหญ งวราภรณ โพนทา นางธ ต มน คาม สามหมอโนนท น 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย 1 AM47 การประกวดข บขานประสานเส ยง ระด บช น ป เด กชายเช ดเก ยรต พ ทธ วงค คร ส มาล ศร วงษ ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 2 AM47 ประเภทท มไม เก น 40 คน เด กชายส ทธ ช ย อน ศร คร สมศร ทว บ ญ ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 3 AM47 เด กชายอานนท ถาพ ลเล ศ ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส

30 4 AM47 เด กชายกฤชว ฒน แสงหาร ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 5 AM47 เด กชายศตวรรษ ศร วงษ ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 6 AM47 เด กหญ งก ญญาน ส ร ป ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 7 AM47 เด กหญ งพรรณพษา หาญช ย ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 8 AM47 ลงช อ...ประธานกรรมการ เด กชายปร ชญา บ ญพ ศาล ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 9 AM47 เด กชายท กษ ณ สใบหอม ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 10 AM47 เด กชายนคร นทร นาดข นทด ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 11 AM47 เด กชายธว ชช ย เร ยงความ ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 12 AM47 เด กชายว ช ต พรมฤทธ ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 13 AM47 เด กชายภ วนาถ บ ตรเร อง ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 14 AM47 เด กชายธนภ ม ม มาก ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 15 AM47 เด กหญ งส ธ พร ม ส ขเสมอ ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 16 AM47 เด ฏหญ งนร ศรา ถาวรจ นทร ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 17 AM47 เด ฏหญ งแพรวพรรณ ถาพ ลเล ศ ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 18 AM47 เด กหญ งม นรดา พลว น ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 19 AM47 เด กหญ งเยาวล กษณ พ นเพ ม ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 20 AM47 เด กหญ งส น นทา ส ร ยเย น ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 21 AM47 เด กหญ งอภ ญญา แก วมงคล ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 22 AM47 เด กชายท นกร สอนแหวน ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 23 AM47 เด กหญ งอาท ฐ ยา ค าเจร ญ ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 24 AM47 เด กหญ งม ครม ย พ มพ เสน ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 25 AM47 เด กหญ งท ศวรรณ หาโกส ย ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส

31 AM47 การประกวดข บขานประสานเส ยง ระด บช น ป.1-6 ประเภทท มไม เก น 40 คน 1-40 เด กหญ งอรไพล น อ ทธ ศาล นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กชายพ ช ตช ย ม ลกะสก นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กชายมลฑวรรณ หน ศร นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 ลงช อ...ประธานกรรมการ เด กหญ งล ดดาว ลย ท นหา นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 (...) เด กหญ งหท ยร ตน แสนสมพงษ นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กชายเลอสรรค แสนเภา นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กชายสมศ กด บาร งพงษ นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 ลงช อ...กรรมการ เด กชายณ ฐพ ฒน สายส งข นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 (...) เด กชายร ชพล ชาป นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กชายท นภ ทร สะเดา นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 ลงช อ...กรรมการ เด กชายย ทธการ สะเปา นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 (...) เด กชายศรสวรรค พ นธ ก ล นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กชายฉ ตรมงคล มณ อ นทร นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 ลงช อ...กรรมการ เด กหญ งเกววล งามประเส รฐ นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 (...) เด กชายณ ฐว ฒ แก วม ลม ข นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กชายพลากร ลาวรรณ นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กชายนพร ตน แก วศร นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 บ นท ก เด กหญ งว กานดา ช นนาเส ยว นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47... เด กหญ งร จ รา คาชา นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47... เด กหญ งจ ฑาท พย ม งขว ญ นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47... เด กหญ งพนาว ลย ย งม นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กหญ งส ภาวด ภ ญโญฤทธ นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กหญ งน ชชา เพชรประด บ นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กหญ งนวลนภา ราชบ ร นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กหญ งจ ตต ภา คาก ณา นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย

32 AM47 เด กหญ งจ ตต มา คาก ณา นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กชายอน ร กษ พลเสน นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 รห ส ช อก จกรรม n ช อน กเร ยน ช อคร ผ ฝ กสอน เบอร โทรคร ผ ฝ กสอน โรงเร ยน ศ นย เคร อข าย คะแนน ลาด บท เหร ยญ การประกวดข บขานประสานเส ยง ระด บช น ป.1-6 ประเภทท มไม เก น 40 คน เด กชายส ร ยะ สะเบา นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กชายนคร นทร เพชรจานง นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กชายธาราดร แสงท ย นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กชายก ตต ช ย ส หาบ ตร นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กชายศตวรรษ แสนสมพงษ นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กหญ งปานฤท ย จ นร ก นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กหญ งว ภาดล บ กะศก นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กหญ งอรท ย อน น นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 ลงช อ...ประธานกรรมการ เด กหญ งศ ภร ตน ช มปลา นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 (...) เด กหญ งวรรณประภา คากร ณา นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กหญ งจ ฬาล กษณ ก ลจ นทร นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กชายณ ฐว ฒ นาคโทน นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 ลงช อ...กรรมการ เด กหญ งธนพร จอดนอก นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย

33 รห ส ช อก จกรรม n ช อน กเร ยน ช อคร ผ ฝ กสอน เบอร โทรคร ผ ฝ กสอน โรงเร ยน ศ นย เคร อข าย คะแนน ลาด บท เหร ยญ AM48 การประกวดข บขานประสานเส ยง ระด บช น ม นายว นช ย ปะล งกาล นายกรภ ทร คาโส หนองไฮขามเป ย 22โนนสมบ รณ AM48 ประเภทท มไม เก น 40 คน นายจ กรางก ร พ งพา นางเพ ญศร ม งขว ญว ฒนา 22โนนสมบ รณ AM48 นายทน ว ฏ ม คาทอง นางก งแก ว แก วช สก ล 22โนนสมบ รณ AM48 นายคมส นต แสนบ ญ นายสมยศ เสโส 22โนนสมบ รณ AM48 นายช ยณรงค ปากเมย นางว ร ญชนา ว ช ยวงษ 22โนนสมบ รณ AM48 ลงช อ...ประธานกรรมการ นายพงศกร พานโน นายเสนอ ว ช ยวงษ 22โนนสมบ รณ 1 AM48 นายภาณ ว ฒน ปากเมย นายว ช ต ด งยางหวาย 22โนนสมบ รณ 2 AM48 นายส ภน ย โพช น นางกาญจนา ไชยชาต 22โนนสมบ รณ 3 AM48 นายปฏ ภาณ อน ไพรว ลย 22โนนสมบ รณ 4 AM48 นายช ชวาลย อ นพวง 22โนนสมบ รณ 5 AM48 นายมงคล จาพร 22โนนสมบ รณ 6 AM48 นายอน ชา ถาวรคา 22โนนสมบ รณ 7 AM48 เด กชายอภ ว ฒน ศ ลาศ กร 22โนนสมบ รณ 8 AM48 เด กชายว ระพงษ แสงร 22โนนสมบ รณ 9 AM48 เด กชายณ ฐว ฒ ร นเอม 22โนนสมบ รณ 10 AM48 นายอภ ว ฒน ช นแสน 22โนนสมบ รณ 11 AM48 นางสาวอาราญา เสาร อน 22โนนสมบ รณ 12 AM48 นางสาวกร ลวรรณ เสาร อน 22โนนสมบ รณ 13 AM48 นางสาวอรนภา ม ลก น 22โนนสมบ รณ

34 14 AM48 นางสาวขว ญฤท ย สม น อย 22โนนสมบ รณ 15 AM48 นางสาวจาร มาศ แสนเข ม 22โนนสมบ รณ 16 AM48 นางสาวกาญจนาพร ส นทร 22โนนสมบ รณ 17 AM48 นางสาวป ยะณ ฐฎา ชนะบ ว 22โนนสมบ รณ 18 AM48 นางสาวอาร ร กษ แปยาว 22โนนสมบ รณ 19 AM48 นางสาวอ นท รา ท มพ ง 22โนนสมบ รณ 20 AM48 นางสาวกชกร รอดส ข 22โนนสมบ รณ 21 AM48 นางสาวส วน นท บ ญคง 22โนนสมบ รณ รห ส ช อก จกรรม n ช อน กเร ยน ช อคร ผ ฝ กสอน เบอร โทรคร ผ ฝ กสอน โรงเร ยน ศ นย เคร อข าย คะแนน ลาด บท เหร ยญ 22 AM48 นางสาวณ ฐว กา แสงแสน 22โนนสมบ รณ 23 AM48 นางสาวย ถาพร ชนะบ ว 22โนนสมบ รณ 24 AM48 นางสาวกาญจนา ปากเมย 22โนนสมบ รณ 25 AM48 นางสาวย พเรศ เศษมา 22โนนสมบ รณ 26 AM48 นายวรย ทธ เหม อนพ มพ 22โนนสมบ รณ 27 AM48 เด กชายวงศธร เหล ยมหล กช ย 22โนนสมบ รณ 28 AM48 นางสาวเสาวล กษณ วงษ ส มบ ตร 22โนนสมบ รณ 29 AM48 นายณ ฐว ฒ ปากเมย 22โนนสมบ รณ 30 AM48 เด กหญ งอ ญชล หารพรม 22โนนสมบ รณ 31 AM48 เด กหญ งส วาร น เพชรร ตน 22โนนสมบ รณ 32 AM48 เด กหญ งศ ร พร ชาญชาน 22โนนสมบ รณ 33 AM48 เด กหญ งไอล ดดา คามว ฒ 22โนนสมบ รณ 34 AM48 เด กหญ งพรช ตา หาญส ร ย 22โนนสมบ รณ

- 30 - สารบ ญ - ก - บ นท ก ...

- 30 - สารบ ญ - ก - บ นท ก ... บ นท ก - 30 - สารบ ญ - ก - หน วยงาน หน า ผ บร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 สาน กงานอธ การบด 1 กองกลาง 2 งานบร หารงานท วไป 2 งานบร หารงานบ คคล 2 งานการเง นและบ ญช 2 งานอาคารสถานท และภ ม สถาป ตย

More information

รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ

รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ. (ต างจ งหว ด) จ านวน 232 คน ท ได ร บการตอบร บเข าร วมงานส มมนา สร างว น ยในโรงเร ยน ส การจ ดการขยะอย างย งย น ระหว างว นท 14-15 ม ถ นายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร

More information

ประกาศรายช อ รอบสอบ ห องสอบ โครงการ Mini MOS ว นท 20 มกราคม 2557

ประกาศรายช อ รอบสอบ ห องสอบ โครงการ Mini MOS ว นท 20 มกราคม 2557 Mini MOS หน า 1 1 เด กชาย กฤตภาส ฉายายน โรงเร ยนลาซาลกร งเทพ 9.00-10.30 Word 10.30-12.00 Excel 410 2 เด กชาย กฤตะว ฒน อร ยส จส สก ล โรงเร ยนสารสาสน ว เทศสายไหม 9.00-10.30 Word 10.30-12.00 Excel 410 3 เด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล องค การอ ตสาหกรรมป าไม ได พ ฒนาและต ดต งระบบบร การข อม ลสารสนเทศภ ม ศาสตร ผ าน เคร อข าย

More information

ผลการแข งข นท กษะว ชาช พ (ภายนอก) คร งท 29

ผลการแข งข นท กษะว ชาช พ (ภายนอก) คร งท 29 กล มว ชา / ฝ าย การบ ญช การตลาด การ โรงแรม และการ ท องเท ยว คอมฯ + เลขาฯ พ นฐาน ภาษาฯ ผลการท กษะว ชาช พ (ภายนอก) คร งท 29 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส นต ราษฎร ในพระอ ปถ มภ ฯ จ ดโดยสมาคมว ทยาล ยเทคโนโลย และอาช

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล (Individual Development Plan) ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ส วนพ ฒนาบ คลากร กองนโยบายและย ทธศาสตร ค าน า ส บเน องจากส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง

More information

แผนปฏ บ ต การใน การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ประจาป พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต การใน การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ประจาป พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต การใน การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ประจาป พ.ศ. 2556 เทศบาลตาบลโคกส ง อาเภอโพนอทอง จ งหว ดร อยเอ ด 1 2 3 ประกาศเทศบาลตาบลโคกส ง เร อง การใช แผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยเทศบาลตาบลโคกส ง ประจาป

More information

ข อม ลการถ ายโอน ล าด บท เลขทะเบ ยน ช อ ว นท จดทะเบ ยน ท นจดทะเบ ยน ท อย รห สว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค 1 0102511000082 หส ชาเช ยงใหม 5/2/2511 600,000

ข อม ลการถ ายโอน ล าด บท เลขทะเบ ยน ช อ ว นท จดทะเบ ยน ท นจดทะเบ ยน ท อย รห สว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค 1 0102511000082 หส ชาเช ยงใหม 5/2/2511 600,000 ข อม ลการถ ายโอน ล าด บท เลขทะเบ ยน ช อ ว นท จดทะเบ ยน ท นจดทะเบ ยน ท อย รห สว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค 1 0102511000082 หส ชาเช ยงใหม 5/2/2511 600,000 341 ถนนร ฐผด ง เช งดอย ดอยสะเก ด เช ยงใหม 2 0502458000016

More information

1 รายช อห างห นส วนบร ษ ทท ถ กข ดช อออกจากทะเบ ยน ตามค าส งส าน กงานทะเบ ยนห นส วนบร ษ ทกร งเทพมหานคร ท (ถ) 160/2556 ลงว นท 30 ก นยายน 2556

1 รายช อห างห นส วนบร ษ ทท ถ กข ดช อออกจากทะเบ ยน ตามค าส งส าน กงานทะเบ ยนห นส วนบร ษ ทกร งเทพมหานคร ท (ถ) 160/2556 ลงว นท 30 ก นยายน 2556 1 รายช อห างห นส วนบร ษ ทท ถ กข ดช อออกจากทะเบ ยน ตามค าส งส าน กงานทะเบ ยนห นส วนบร ษ ทกร งเทพมหานคร ท (ถ) 160/2556 ลงว นท 30 ก นยายน 2556 1 ห างห นส วนสาม ญน ต บ คคล สหะศร ทะเบ ยนเลขท 0102494002477 2

More information

ผลการดาเน นงาน โครงการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ประจาป งบประมาณ 2557

ผลการดาเน นงาน โครงการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ประจาป งบประมาณ 2557 ผลการดาเน นงาน โครงการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ประจาป งบประมาณ 2557 กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 2 สถานศ กษาป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดด เด น

More information

(8) บร จาคให โครงการส บสานพระราชปณ ธาน กาญจนาภ เษก สำหร บเง นท บร จาคให แก โครงการส บสานพระราชปณ ธาน กาญจนาภ เษก

(8) บร จาคให โครงการส บสานพระราชปณ ธาน กาญจนาภ เษก สำหร บเง นท บร จาคให แก โครงการส บสานพระราชปณ ธาน กาญจนาภ เษก การห กลดหย อนและยกเว นหล งจากห กค าใช จ ายเก ยวก บ เง นบร จาคและรายช อสถานพยาบาล สถานศ กษา สถานสาธารณก ศล กองท นสว สด การภายในส วนราชการ และกองท นฯลฯ การห กลดหย อนเง นบร จาค ผ ม เง นได ม ส ทธ ห กลดหย อนเง

More information

รายช อผ เข าร วมประช มส มมนา เร อง

รายช อผ เข าร วมประช มส มมนา เร อง รายช อผ เข าร วมประช มส มมนา เร อง สร ปถอดบทเร ยนการดาเน นงานโครงการการสร างความร วมม อด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมในระด บพ นท เพ อรองร บการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ ประจาป พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๘ ๑๐

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร Suphanburi vocational college แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบ นการอาช วศ กษาภาคกลาง 4 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ส ยท ศน (Vision) ผล

More information

ช อหน งส อ ผ แต ง ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร.

ช อหน งส อ ผ แต ง ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. 1. ทฤษฏ ใหม หล กการพ งพาตนเองท ย งย น 2. เศรษฐก จพอเพ ยง แนวค ดส การประย กต๑ใช ท ย งย น 3. ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ในศ นย๑ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจาก พระราชด าร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร 1. มาตรฐานการเร ยนร

แผนการจ ดการเร ยนร 1. มาตรฐานการเร ยนร 1. มาตรฐานการเร ยนร แผนการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนฝางว ทยายน (ฝ.ย.) กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 25 สาระการเร ยนร เพ มเต ม สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อ าเภอจต รพ กตรพ มาน ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดร อยเอ ด ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

แนวทางการด าเน นงาน โครงการพ ฒนางานอาช วอนาม ย และส งแวดล อมในโรงพยาบาล

แนวทางการด าเน นงาน โครงการพ ฒนางานอาช วอนาม ย และส งแวดล อมในโรงพยาบาล แนวทางการด าเน นงาน โครงการพ ฒนางานอาช วอนาม ย และส งแวดล อมในโรงพยาบาล เพ อสน บสน นต วช ว ดกล มภารก จด านพ ฒนาการสาธารณส ข ค อ ร อยละของโรงพยาบาลในส งก ดกระทรวงสาธารณส ขม กระบวนการเป น โรงพยาบาลส งเสร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ จ ดท าโดย งานการเจ าหน าท ส าน กงานคณบด คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

More information

ท ศธ. 04026/808 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2557

ท ศธ. 04026/808 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2557 ท ศธ. 04026/808 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2557 เร อง เช ญเป นว ทยากรอบรมคอมพ วเตอร ช วงป ดภาคเร ยน เร ยน ผ อานวยการโรงเร ยน... ส งท

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม ต าบลไผ จ าศ ล อ าเภอว เศษช ยชาญ จ งหว ดอ างทอง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๕ ส งก ดคณะกรรมการการศ

More information

คานา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม

คานา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม คานา ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ก าหนดนโยบายให สถานศ กษาจ ดท า แผนปฏ บ ต การประจ าป เพ อใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต งานในภาพรวมของสถานศ กษาเป นประจ าท กป น น งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร

More information

การประช มว ชาการระด บชาต เบญจม ตรว ชาการ คร งท 5 ประจาป 2558 ว นพฤห สบด ท 28 พฤษภาคม 2558 ณ มหาว ทยาล ยกร งเทพส วรรณภ ม

การประช มว ชาการระด บชาต เบญจม ตรว ชาการ คร งท 5 ประจาป 2558 ว นพฤห สบด ท 28 พฤษภาคม 2558 ณ มหาว ทยาล ยกร งเทพส วรรณภ ม การประช มว ชาการระด บชาต เบญจม ตรว ชาการ คร งท 5 ประจาป 2558 ว นพฤห สบด ท 28 พฤษภาคม 2558 ณ คณะกรรมการ การประช มว ชาการระด บชาต เบญจม ตรว ชาการ คร งท ๕ คณะกรรมการอานวยการ 1. ดร.ว ศ ษฐ แสงห ร ญ ประธานธรรมการ

More information

แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน ต ดตามโครงการพ ฒนาก ฬาของสถาบ นการพลศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 ของ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตลาปาง

แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน ต ดตามโครงการพ ฒนาก ฬาของสถาบ นการพลศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 ของ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตลาปาง แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน ต ดตามโครงการพ ฒนาก ฬาของสถาบ นการพลศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 ของ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตลาปาง 2 การปฏ บ ต งานตามโครงการพ ฒนาก ฬาของสถาบ นการพลศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2553

More information

สร ปแผนและการด าเน นงาน โครงการการศ กษา ต ดตาม และพ ฒนาระบบฐานข อม ลโลหะหน ก และการสะสมของก มม นตร งส ใน ด นเกษตรกรรมของประเทศ ป งบประมาณ 2550

สร ปแผนและการด าเน นงาน โครงการการศ กษา ต ดตาม และพ ฒนาระบบฐานข อม ลโลหะหน ก และการสะสมของก มม นตร งส ใน ด นเกษตรกรรมของประเทศ ป งบประมาณ 2550 สร ปแผนและการด าเน นงาน โครงการการศ กษา ต ดตาม และพ ฒนาระบบฐานข อม ลโลหะหน ก และการสะสมของก มม นตร งส ใน ด นเกษตรกรรมของประเทศ ป งบประมาณ 2550 1. หล กการและเหต ผล จากนโยบายการพ ฒนาประเทศ เพ อให ผล ตภ ณฑ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน เป

More information

รายงานการส มมนามอบนโยบายการบร หารราชการของส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นพฤห สบด ท 3 ต ลาคม ๒๕๕6 เวลา 8.30-1๘.00 น.

รายงานการส มมนามอบนโยบายการบร หารราชการของส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นพฤห สบด ท 3 ต ลาคม ๒๕๕6 เวลา 8.30-1๘.00 น. รายงานการส มมนามอบนโยบายการบร หารราชการของสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นพฤห สบด ท 3 ต ลาคม ๒๕๕6 เวลา 8.30-1๘.00 น. ณ ห องประช ม ศร ยานนท ช น ๒ อาคาร ๑ ตร.... ผ มาประช ม 1. นางสาว ย งล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร

บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร ม มต เห นชอบ แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา

More information

สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก

สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก 1. ข อม ลพ นฐาน/ความเป นมาของโครงการ โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก เด มช อ โรงเร ยนสอนคนห

More information