ภาคผนวก จ โครงสร างรายว ชา/แผนจ ดการเร ยนร

Size: px
Start display at page:

Download "ภาคผนวก จ โครงสร างรายว ชา/แผนจ ดการเร ยนร"

Transcription

1 ภาคผนวก จ โครงสรางรายว ชา/แผนจ ดการเร ยนร

2 116 คาอธ บายรายว ชา รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 1รห สว ชา ง เวลา 40 ช วโมง / ป กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย *********************** ศ กษาและบอกว ธ การทางานเพ อช วยเหล อตนเอง การแต งกาย การเก บของใช การหย บจ บและใชของใชส วนต ว การจ ดโต ะ ต ช น ใชว สด อ ปกรณ และเคร องม อง าย ๆ ในการทางานอย างปลอดภ ย การทาความค นเคยการใชเคร องม อ การรดน าตนไม การ ถอนและเก บว ชพ ช การพ บกระดาษเป นของเล น บอกขอม ลของส งท สนใจอาจเป นขอม ล เก ยวก บ บ คคล ส ตว ส งของ เร องราว และเหต การณ ต าง ๆ แหล งขอม ลท อย ใกลต ว เช น บาน หองสม ด ผ ปกครอง คร หน งส อพ มพ รายการโทรท ศน อ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศ เช น คอมพ วเตอร ว ทย โทรท ศน กลองด จ ท ล โทรศ พท ม อถ อ ประโยชน ของ อ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศ เช น การใชโปรแกรมคอมพ วเตอร ในการวาดภาพ โดยอธ บายว ธ การทางาน ร จ กเล อกใชว สด ในการทางานไดอย างปลอดภ ย ทางานช วยเหล อตนเอง เพ อใหเก ดท กษะกระบวนการทางาน ม ความม งม นในการทดงาน ดวยความ กระต อร อรน พรอมใฝ เร ยนร และตระหน กถ งความสาค ญของเทคโนโลย สารสนเทศ

3 117 โครงสรางรายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บประถมศ กษา ช นประถมศ กษาป ท 1 เวลา 40 ช วโมง ลาด บ ท ช อหน วยการเร ยนร มาตรฐานการ เร ยนร /ต วช ว ด สาระส าค ญ 1 หน ทาได ง 1.1 ป.1/1 ป.1/3 1. การแต งกายใหเหมาะสม 2.การด แลร กษาเส อผาและเคร อง แต งกาย 3.การจ ดเส อผาและเคร องแต ง กาย 4. การฝ กอาบน าและแต งกายดวย ตนเอง 2 เก บไดใชคล อง ง 1.1 ป.1/1 1. การจ ดช นวางของ ป.1/3 2. การจ ดเก บโต ะและอ ปกรณ การเร ยน 3.การจ ดเก บท นอน 3 ภาชนะควรร ง 1.1 ป.1/1 1. ภาชนะใส อาหารและอ ปกรณ ป.1/3 ท ใชในการประกอบอาหาร 2. การจ ดเตร ยมอาหาร 4 งานบาน ง 1.1 ป.1/2 1. เคร องม อทาความสะอาดบาน 2. การกวาดบาน 3. การถ บาน 5 งานเกษตร ง 1.1 ป.1/2 1. ความหมายและความสาค ญ ของงานเกษตร 2. การทางานเกษตร 3. เคร องม อเก ยวก บการปล กพ ช 4. การรดน าตนไม 5. การถอนและเก บว ชพ ช เวลา น าหน ก (ช วโมง) คะแนน

4 118 ลาด บ ท ช อหน วยการเร ยนร มาตรฐานการ เร ยนร /ต วช ว ด สาระส าค ญ 6 งานประด ษฐ ง 1.1 ป.1/2 1. ความหมายและความสาค ญ ของงานประด ษฐ 2. ว สด และเศษว สด ท ใชในการ ประด ษฐ 3. อ ปกรณ ท ใชในงานประด ษฐ 4. การประด ษฐ ของเล น 7 ขอม ลน าร ง 3.1 ป.1/1 1. ขอม ล 2. แหล งขอม ล 8 เทคโนโลย และ คอมพ วเตอร ง 3.1 ป.1/2 เวลา น าหน ก (ช วโมง) คะแนน ความหมายของเทคโนโลย สารสนเทศ 2. อ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศ 3. ประโยชน เทคดนโลย สารสนเทศ รวมท งส นตลอดท งป

5 119 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ทาไมตองเร ยนการงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย เป นกล มสาระท ช วยพ ฒนาใหผ เร ยน ม ความร ความเขาใจ ม ท กษะพ นฐานท จาเป นต อการดารงช ว ต และร เท าท นการเปล ยนแปลง สามารถนาความร เก ยวก บการดารงช ว ต การอาช พ และเทคโนโลย มาใชประโยชน ในการทางาน อย างม ความค ดสรางสรรค และแข งข นในส งคมไทยและสากล เห นแนวทางในการประกอบอาช พ ร กการทางาน และม เจตคต ท ด ต อการทางาน สามารถดารงช ว ตอย ในส งคมไดอย างพอเพ ยง และม ความส ข เร ยนร อะไรในการงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ม งพ ฒนาผ เร ยนแบบองค รวม เพ อใหม ความร ความสามารถ ม ท กษะในการทางาน เห นแนวทางในการประกอบอาช พและการศ กษาต อ ไดอย างม ประส ทธ ภาพ โดยม สาระสาค ญ ด งน การด ารงช ว ตและครอบคร ว เป นสาระเก ยวก บการทางานในช ว ตประจาว น ช วยเหล อตนเอง ครอบคร ว และส งคมไดในสภาพเศรษฐก จท พอเพ ยง ไม ทาลายส งแวดลอม เนน การปฏ บ ต จร งจนเก ดความม นใจและภ ม ใจในผลส าเร จของงาน เพ อใหคนพบความสามารถ ความ ถน ด และความสนใจของตนเอง การออกแบบและเทคโนโลย เป นสาระการเร ยนร ท เก ยวก บการพ ฒนาความสามารถ ของมน ษย อย างสรางสรรค โดยน าความร มาใชก บกระบวนการเทคโนโลย สรางส งของ เคร องใช ว ธ การ หร อเพ มประส ทธ ภาพในการดารงช ว ต เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เป นสาระเก ยวก บกระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศ การต ดต อส อสาร การคนหาขอม ล การใชขอม ลและสารสนเทศ การแกป ญหาหร อ การสรางงาน ค ณค าและผลกระทบของเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร การอาช พ เป นสาระท เก ยวของก บท กษะท จาเป นต ออาช พ เห นความส าค ญของ ค ณธรรม จร ยธรรม และเจตคต ท ด ต ออาช พ ใชเทคโนโลย ไดเหมาะสม เห นค ณค าของอาช พ ส จร ต และเห นแนวทางในการประกอบอาช พ

6 120 สาระและมาตรฐานการเร ยนร สาระท ๑ การดารงช ว ตและครอบคร ว มาตรฐาน ง๑.๑ เขาใจการทางาน ม ความค ดสรางสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะกระบวนการแกป ญหา ท กษะการทางานร วมก น และท กษะ การแสวงหาความร ม ค ณธรรม และล กษณะน ส ยในการทางาน ม จ ตส าน ก ในการใชพล งงาน ทร พยากร และส งแวดลอมเพ อการดารงช ว ตและครอบคร ว สาระท ๒ การออกแบบและเทคโนโลย มาตรฐาน ง ๒.๑ เขาใจเทคโนโลย และกระบวนการเทคโนโลย ออกแบบและสรางส งของ เคร องใช หร อว ธ การ ตามกระบวนการเทคโนโลย อย างม ความค ดสรางสรรค เล อกใชเทคโนโลย ในทางสรางสรรค ต อช ว ต ส งคม ส งแวดลอม และม ส วน ร วม ในการจ ดการเทคโนโลย ท ย งย น สาระท ๓ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มาตรฐาน ง ๓.๑ เขาใจ เห นค ณค า และใชกระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศในการส บคน ขอม ล การเร ยนร การส อสาร การแกป ญหา การทางาน และอาช พอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ค ณธรรม สาระท ๔ การอาช พ มาตรฐาน ง ๔.๑ เขาใจ ม ท กษะท จ าเป น ม ประสบการณ เห นแนวทางในงานอาช พ ใช เทคโนโลย เพ อพ ฒนาอาช พ ม ค ณธรรม และม เจตคต ท ด ต ออาช พ ค ณภาพผ เร ยน จบช นประถมศ กษาป ท ๓ เขาใจว ธ การทางานเพ อช วยเหล อตนเอง ครอบคร ว และส วนรวม ใชว สด อ ปกรณ และเคร องม อถ กตองตรงก บล กษณะงาน ม ท กษะกระบวนการทางาน ม ล กษณะน ส ยการทางาน ท กระต อร อรน ตรงเวลา ประหย ด ปลอดภ ย สะอาด รอบคอบ และม จ ตส าน กในการอน ร กษ ส งแวดลอม

7 เขาใจประโยชน ของส งของเคร องใชในช ว ตประจาว น ม ความค ดในการแกป ญหาหร อ สนองความตองการอย างม ความค ดสรางสรรค ม ท กษะในการสรางของเล น ของใชอย างง าย โดย ใชกระบวนการเทคโนโลย ไดแก กาหนดป ญหาหร อความตองการ รวบรวมขอม ล ออกแบบโดย ถ ายทอดความค ดเป นภาพร าง ๒ ม ต ลงม อสราง และประเม นผล เล อกใชว สด อ ปกรณ อย างถ กว ธ เล อกใชส งของเคร องใชในช ว ตประจาว นอย างสรางสรรค และม การจ ดการส งของเคร องใชดวยการนา กล บมาใชซ า เขาใจและม ท กษะการคนหาขอม ลอย างม ข นตอน การนาเสนอขอม ลในล กษณะต าง ๆ และว ธ ด แลร กษาอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศ จบช นประถมศ กษาป ท ๖ เขาใจการทางานและปร บปร งการทางานแต ละข นตอน ม ท กษะการจ ดการ ท กษะ การทางานร วมก น ทางานอย างเป นระบบและม ความค ดสรางสรรค ม ล กษณะน ส ยการทางานท ขย น อดทน ร บผ ดชอบ ซ อส ตย ม มารยาท และม จ ตสาน กในการใชน า ไฟฟ าอย างประหย ดและค มค า เขาใจความหมาย ว ว ฒนาการของเทคโนโลย และส วนประกอบของระบบเทคโนโลย ม ความค ดในการแกป ญหาหร อสนองความตองการอย างหลากหลาย นาความร และท กษะการสราง ช นงานไปประย กต ในการสรางส งของเคร องใชตามความสนใจอย างปลอดภ ย โดยใชกระบวนการ เทคโนโลย ไดแก กาหนดป ญหาหร อความตองการ รวบรวมขอม ล ออกแบบโดยถ ายทอดความค ด เป นภาพร าง ๓ ม ต หร อแผนท ความค ด ลงม อสราง และประเม นผล เล อกใชเทคโนโลย ใน ช ว ตประจาว นอย างสรางสรรค ต อช ว ต ส งคม และม การจ ดการเทคโนโลย ดวยการแปรร ปแลวนา กล บมาใชใหม เขาใจหล กการแกป ญหาเบ องตน ม ท กษะการใชคอมพ วเตอร ในการคนหาขอม ล เก บ ร กษา ขอม ล สรางภาพกราฟ ก สรางงานเอกสาร นาเสนอขอม ล และสรางช นงานอย างม จ ตส าน ก และร บผ ดชอบ ร และเขาใจเก ยวก บอาช พ รวมท งม ความร ความสามารถและค ณธรรมท ส มพ นธ ก บ อาช พ 121

8 122 ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลาง สาระท ๑ การดารงช ว ตและครอบคร ว มาตรฐาน ง ๑. ๑ เขาใจการทางาน ม ความค ดสรางสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะกระบวนการแกป ญหา ท กษะการทางานร วมก น และท กษะ การแสวงหาความร ม ค ณธรรม และล กษณะน ส ยในการทางาน ม จ ตสาน ก ในการใชพล งงาน ทร พยากร และส งแวดลอม เพ อการดารงช ว ตและครอบคร ว ช น ต วช ว ด สาระการเร ยนร แกนกลาง ป. ๑ ๑. บอกว ธ การทางานเพ อช วยเหล อ การทางานเพ อช วยเหล อตนเอง เช น ตนเอง ๒. ใชว สด อ ปกรณ และ - การแต งกาย เคร องม อง าย ๆ ในการทางานอย าง - การเก บของใช ปลอดภ ย ๓. ทางาน - การหย บจ บและใชของใชส วนต ว เพ อช วยเหล อตนเองอย างกระต อร อรน และตรงเวลา - การจ ดโต ะ ต ช น การใชว สด อ ปกรณ และเคร องม อง าย ๆ ในการทางานอย างปลอดภ ย เช น - การทาความค นเคยการใชเคร องม อ - การรดน าตนไม - การถอนและเก บว ชพ ช - การพ บกระดาษเป นของเล น

9 สาาระท ๒ การออกแบบและเทคโนโลย มาตรฐาน ง ๒. ๑ เขาใจเทคโนโลย และกระบวนการเทคโนโลย ออกแบบและสรางส งของ เคร องใช หร อว ธ การ ตามกระบวนการเทคโนโลย อย างม ความค ดสรางสรรค เล อกใชเทคโนโลย ในทางสรางสรรค ต อช ว ต ส งคม ส งแวดลอม และม ส วนร วม ในการจ ด การเทคโนโลย ท ย งย น ช น ต วช ว ด สาระการเร ยนร แกนกลาง ป. ๑ - - สาระท ๓ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มาตรฐาน ง ๓. ๑ เขาใจ เห นค ณค า และใชกระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศในการส บคนขอม ล การเร ยนร การส อสาร การแกป ญหา การทางาน และอาช พอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล ม ค ณธรรม ช น ต วช ว ด สาระการเร ยนร แกนกลาง ป. ๑ ๑. บอกขอม ลท สนใจและแหล งขอม ลท อย ใกลต ว ขอ ม ล ข อ ง ส ง ท ส นใ จ อ า จ เ ป นขอ ม ล เก ยวก บ บ คคล ส ตว ส งของ เร องราว และ เหต การณ ต างๆ แ ห ล ง ขอ ม ล ท อ ย ใ ก ล ต ว เ ช น บา น หองสม ด ผ ปกครอง คร หน งส อพ มพ รายการโทรท ศน ๒. บอกประโยชน ของอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศ 123 อ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศ เช น คอมพ วเตอร ว ทย โทรท ศน กลองด จ ท ล โทรศ พท ม อถ อ ป ร ะ โ ย ช น ข อ ง อ ป ก ร ณ เ ท ค โ น โ ล ย สารสนเทศ เช น ใชในการเร ยน ใชวาดภาพ ใชต ดต อส อสาร

10 124 สาระท ๔ การอาช พ มาตรฐาน ง ๔. ๑ เขาใจ ม ท กษะท จาเป น ม ประสบการณ เห นแนวทางในงานอาช พ ใช เทคโนโลย เพ อพ ฒนาอาช พ ม ค ณธรรม และม เจตคต ท ด ต ออาช พ ช น ต วช ว ด สาระการเร ยนร แกนกลาง ป. ๑ - - กระบวนการกล ม ภ ธานศ พท สาระท ๑ การดารงช ว ตและครอบคร ว กระบวนการในการทางานกล ม ม ข นตอน ด งน การเล อกห วหนากล ม การกาหนด เป าหมาย หร อว ตถ ประสงค ของงาน วางแผนการทางาน แบ งงานตามความสามารถของแต ละ บ คคล ปฏ บ ต ตามบทบาทหนาท ประเม นผล และปร บปร งการทางาน การดารงช ว ต เป นการทางานในช ว ตประจาว นเพ อช วยเหล อ ตนเอง ครอบคร ว ช มชน และส งคม ท ว าดวย งานบาน งานเกษตร งานช าง งานประด ษฐ งานธ รก จ และงานอ น ๆ การทางานเพ อการดารงช ว ต เป นการทางานท จาเป นเก ยวก บความเป นอย ในช ว ตประจาว น ช วยเหล อตนเอง ครอบคร ว และส งคมไดในสภาพเศรษฐก จพอเพ ยง ไม ทาลายส งแวดลอม เนนการปฏ บ ต จร งจนเก ดความ ม นใจ และภ ม ใจในผลสาเร จของงาน เพ อใหคนพบความสามารถ ความถน ดและความสนใจของ ตนเอง ค ณธรรม จร ยธรรม เจตคต และล กษณะน ส ยในการทางาน ประกอบดวย ความซ อส ตย เส ยสละ ย ต ธรรม ประหย ด ขย น อดทน ร บผ ดชอบ ตรงเวลา รอบคอบ ปลอดภ ย ค มค า ย งย น สะอาด ประณ ต ม เหต ผล ม มารยาท ช วยเหล อ

11 ตนเอง ทางานบรรล เป าหมาย ทางานถ กว ธ ทางานเป นข นตอน ทางานเป นระบบ ม ความค ด สรางสรรค ม ประส ทธ ภาพ ร กษาส งแวดลอม ฯลฯ ท กษะกระบวนการแกป ญหา เป นกระบวนการท ตองการใหผ เร ยนไดเก ดความค ดหาว ธ การแกป ญหาอย างม ข นตอน การส งเกต การว เคราะห การสรางทางเล อก และการประเม นทางเล อก ท กษะการจ ดการ ความพยายามของบ คคลท จะจ ดระบบงาน (ทางานเป นรายบ คคล) และจ ดระบบคน (ทางาน เป นกล ม) เพ อใหทางานสาเร จตามเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ ท กษะกระบวนการทางาน การลงม อทางานดวยตนเอง โดยม งเนนการฝ กว ธ การทางานอย างสม าเสมอ ท งการ ทางาน เป นรายบ คคล และการทางานเป นกล ม เพ อใหสามารถทางานไดบรรล เป าหมาย ไดแก การว เคราะห งาน การวางแผนในการทางาน การปฏ บ ต งาน และการประเม นผลการ ทางาน ท กษะการทางานร วมก น การทางานเป นกล ม สามารถทางานร วมก บผ อ นไดอย างม ความส ข โดยม งเนนใหผ เร ยน ไดทางานอย างม กระบวนการตามข นตอนการทางาน และฝ กหล กการทางานกล ม โดยร จ กบทบาท หนาท ภายในกล ม ม ท กษะในการฟ ง - พ ด ม ค ณธรรมในการทางานร วมก น สร ปผล และนาเสนอ รายงาน ท กษะการแสวงหาความร ว ธ การและก จกรรมท ม งเนนใหผ เร ยนไดแสวงหาขอม ลความร ต าง ๆ เก ยวก บเร องหร อ เน อหา น น ๆ ไดแก การศ กษาคนควา การรวบรวม การส งเกต การสารวจ และการบ นท ก 125

12 กระบวนการเทคโนโลย สาระท ๒ การออกแบบและเทคโนโลย เป นข นตอนการแกป ญหา หร อสนองความตองการของมน ษย ประกอบดวย กาหนดป ญหา หร อความตองการ รวบรวมขอม ลเพ อแสวงหาว ธ การแกป ญหาหร อสนองความตองการ เล อก ว ธ การ ออกแบบและปฏ บ ต การ ทดสอบ ปร บปร งแกไข และประเม นผล การถ ายทอดความค ด เป นการถ ายทอดแนวค ดท ใชแกป ญหาหร อสนองความตองการใหเป นร ปธรรมเพ ออธ บาย และส อสารใหผ อ นเขาใจ ไดแก แผนท ความค ด ภาพวาด 2 ม ต ภาพวาด 3 ม ต ภาพฉายเพ อการสราง ช นงาน 126 การออกแบบ (ทางเทคโนโลย ) เป นการลาด บความค ดหร อจ นตนาการเป นข นตอน นาไปส การวางแผนการแกป ญหาหร อ สนองความตองการ การออกแบบและเทคโนโลย เป นการเร ยนร เพ อพ ฒนาความสามารถของมน ษย ในการแกป ญหา และสนองความตองการ อย างสรางสรรค โดยนาความร มาใชก บกระบวนการเทคโนโลย สรางส งของเคร องใช ว ธ การ หร อ เพ มประส ทธ ภาพในการดารงช ว ตและก จกรรมต าง ๆ ของมน ษย การเล อกใชเทคโนโลย เป นการเล อกใชเทคโนโลย เพ อแกป ญหาหร อสนองความตองการของมน ษย โดยผ าน กระบวนการว เคราะห เปร ยบเท ยบ และต ดส นใจเล อกใชเทคโนโลย อย างม ค ณธรรม จร ยธรรม และ เจตคต ท ด ต อส งคมและส งแวดลอม ความค ดสรางสรรค (Creative Thinking) เป นความสามารถทางสมองมน ษย ท ค ดไดกวางไกล หลายแง ม ม หลายท ศทาง นาไปส การ ค ดประด ษฐ ส งของ และแนวทางการแกป ญหาใหม ล กษณะการค ดอย างสรางสรรค ม 4 ล กษณะ ประกอบดวย

13 ๑. ความค ดร เร ม (originality) ค อ ล กษณะความค ดท แปลกใหม แตกต างจากความค ดเด ม ประย กต ใหเก ดส งใหม ข น ท ไม ซ าก บของเด ม ไม เคยปรากฏมาก อน ๒. ความคล องในการค ด (fluency) ค อ ความสามารถในการค ดหาคาตอบไดอย าง คล องแคล ว รวดเร ว และม ปร มาณท มากในเวลาจาก ด เช น ใหผ เร ยนวาดภาพต อเต มร ปท กาหนด ใหไดมากท ส ด ภายในเวลา 10 นาท ๓. ความย ดหย นในการค ด (flexibility) ค อ ความสามารถในการค ดหาคาตอบไดหลาย ประเภท และหลายท ศทาง ด ดแปลงจากส งหน งไปเป นหลายส งได เช น ใหผ เร ยนบอกว ธ การนา ขวดน าพลาสต กท เหล อใช นาไปทาอะไรใหเก ดประโยชน ไดบาง ๔. ความค ดละเอ ยดลออ (elaboration) ค อ ความค ดในรายละเอ ยดเพ อตกแต ง หร อขยาย ความค ดหล กใหสมบ รณ ย งข น ความปลอดภ ยในการทางาน เป นการใชอ ปกรณ เคร องม อในการทางานเพ อสรางช นงานอย างปลอดภ ย และเล อกใชให เหมาะสมก บประเภทและล กษณะการใชงานของอ ปกรณ และเคร องม อน น เทคโนโลย เป นการนาความร ท กษะและทร พยากรมาสรางส งของเคร องใช หร อว ธ การโดยผ าน กระบวนการ เพ อแกป ญหาสนองความตองการ หร อเพ มความสามารถในการทางานของมน ษย เทคโนโลย ท ย งย น เป นเทคโนโลย ท ใชเพ อตอบสนองความตองการของมน ษย ในป จจ บ นโดยไม ทาให ประชาชน ร นต อไปในอนาคตตองประน ประนอม ยอมลดความสามารถของเขาในการท จะสนอง ความตองการ ของเขาเอง โดยคาน งถ งผลกระทบต อส งคม ส งแวดลอม และเศรษฐก จ 127 เทคโนโลย สะอาด เป นกระบวนการ หร อว ธ การ ท นามาใชพ ฒนา เปล ยนแปลง ปร บปร ง ผล ตภ ณฑ ว ธ การ กระบวนการ หร อการบร การ อย างต อเน อง เพ อใหเก ดผลกระทบ หร อความเส ยงต อมน ษย และส งแวดลอมนอยท ส ด โดยใชเคร องม อ เช น 4R (reuse, repair, reduce, recycle) เป นตน แบบจ าลอง

14 เป นแบบหร อว ตถ สามม ต ท จาลองร ปแบบ รายละเอ ยด ว ธ การ ตามแนวค ดท ไดออกแบบไว เพ อนาเสนอร ปแบบของช นงานหร อร ปแบบของว ธ การ แผนท ความค ด (Concept Mapping) เป นการถ ายทอดความค ดหร อขอม ลต าง ๆ ในภาพรวม เพ อแสดงการเช อมโยงขอม ล เก ยวก บเร องใดเร องหน งระหว างความค ดหล ก ความค ดรอง และความค ดย อยท เก ยวของส มพ นธ ก น โดยนาเสนอเป นขอความ ส ญล กษณ หร อภาพ โดยใช ส และเสน ภาพฉาย เป นภาพแสดงรายละเอ ยดของแนวค ดในการแกป ญหาหร อสนองความตองการ ประกอบดวย ภาพดานหนา ภาพดานขาง และภาพดานบน แสดงขนาด และหน วยในการว ด เพ อ สามารถนาไปสรางแบบจาลอง หร อช นงานได ภาพร าง 2 ม ต เป นภาพท ประกอบดวย ดานกวาง และ ดานยาว เพ อนาเสนอแนวค ดของการแกป ญหา หร อสนองความตองการ ภาพร าง 3 ม ต เป นภาพท ประกอบดวย ดานกวาง ดานยาว และดานส ง เพ อนาเสนอแนวค ดของการ แกป ญหา หร อสนองความตองการ ออกแบบและสราง หร อออกแบบและปฏ บ ต การ หมายถ ง ข นตอนการลาด บความค ดเพ อสรางแนวทางการ แกป ญหาหร อสนองความตองการและถ ายทอดความค ดเป นภาพท ม รายละเอ ยด เพ อนาไปสรางใน กระบวนการเทคโนโลย โดยเป นข นตอนท ใหม การออกแบบก อนการสรางช นงาน กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศ สาระท ๓ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เป นกระบวนการท เก ยวของก บการรวบรวม การตรวจสอบความถ กตอง การ จ ดเก บ การจ ดการ การกระทาก บขอม ลข าวสาร โดยใชอ ปกรณ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ สาน กงาน ต างๆ ในการปฏ บ ต งานเพ อใหไดสารสนเทศหร อความร ท น ามาใชในการต ดส นใจหร อเป น ประโยชน ต อการดาเน นช ว ต 128

15 ขอม ล ขอเท จจร งหร อเหต การณ ท เก ยวของก บส งต างๆ เช น คน ส ตว ส งของ สถานท ฯลฯ โดยอย ในร ปแบบท เหมาะสมต อการส อสาร การแปลความหมาย การประมวลผลและการใชงาน ขอม ล อาจเป นต วเลข ต วอ กขระ หร อส ญล กษณ ใด เคร อข ายคอมพ วเตอร การเช อมโยงระหว างคอมพ วเตอร ต งแต 2 เคร องข นไป เพ อใหสามารถถ ายโอนขอม ล อ เล กทรอน กส ระหว างก น ซอฟต แวร ช ดคาส งหร อโปรแกรมท เข ยนข นดวยภาษาคอมพ วเตอร อย างม ลาด บข นตอน เพ อใหเคร อง คอมพ วเตอร ทางาน ซอฟต แวร ประย กต เป นซอฟต แวร ท เข ยนข นเพ ออานวยความสะดวกใหก บผ ใช โดยสามารถนาไปใชก บงาน ดานต างๆ ท ทาอย เป นประจาไดอย างรวดเร ว เช น ซอฟต แวร ประมวลคา ซอฟต แวร ตารางการ ทางาน ซอฟต แวร จ ดการฐานขอม ล ซอฟต แวร นาเสนอ และซอฟต แวร ของระบบงานธนาคาร ซอฟต แวร ระบบ เป นซอฟต แวร ท ใชในการจ ดการควบค มการท างานร วมก นของระบบการท างาน ของเคร องคอมพ วเตอร ใหทางานร วมก บอ ปกรณ ต างๆ ในระบบคอมพ วเตอร เช น การจ ดการดาน อ ปกรณ ร บเขาขอม ล และแสดงผล การแสดงผลล พธ บนจอภาพ การนาผลล พธ ท ไดไปแสดงทาง เคร องพ มพ การบ นท กขอม ลเก บไวในหน วยความจารอง เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร หมายถ ง การน าว ทยาการท กาวหนาทางดาน คอมพ วเตอร และการส อสารมาสรางม ลค าเพ มใหก บสารสนเทศ ทาใหสารสนเทศม ประโยชน และ ใชงานไดกวางขวางมากข น เทคโนโลย สารสนเทศรวมถ งการใชเทคโนโลย ดานต างๆ ในการ รวบรวม จ ดเก บ ใชงาน ส งต อ หร อส อสารระหว างก น เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เก ยวของโดยตรงก บ 2 ส ง ค อ 1) เคร องม อเคร องใชในการจ ดการสารสนเทศ เช นเคร องคอมพ วเตอร อ ปกรณ รอบขาง และอ ปกรณ ส อสารและโทรคมนาคม 129

16 2) ข นตอนว ธ การดาเน นการซ งเก ยวของก บซอฟต แวร ขอม ล บ คลากร และกรรมว ธ การ ดาเน นงานเพ อใหขอม ลน นเก ดประโยชน มากท ส ด โปรแกรมอรรถประโยชน เป นโปรแกรมท ช วยเสร มการทางานของคอมพ วเตอร หร อช วยโปรแกรมใชงานอ นๆ ใหม ความสามารถใชงานไดสะดวกและรวดเร วมากย งข น นอกจากน บางโปรแกรมย งออกแบบมาเพ อ ช วยจ ดการก บทร พยากรของเคร องคอมพ วเตอร ใหม ประส ทธ ภาพมากข น เช น จ ดการหน วยความจา จ ดการเน อท ในการเก บขอม ล ช วยทาสาเนาและคนค นขอม ล ช วยซ อมการชาร ดของหน วยเก บขอม ล ช วยคนหาป องก น และกาจ ดไวร ส โพรโตคอล ขอกาหนด ระเบ ยบ พ ธ การ ข นตอนปฏ บ ต ท ใช ควบค มการส อสารขอม ลในเคร อข าย เคร องคอมพ วเตอร หร ออ ปกรณ เคร อข ายท ใช โพรโตคอลชน ดเด ยวก น จ งจะสามารถต ดต อและส งขอม ลระหว างก นได สารสนเทศ ขอม ลท เป นเร องเก ยวของก บความจร งของคน ส ตว ส งของ ท งท เป นร ปธรรมและ นามธรรม ท ไดร บการจ ดเก บรวบรวม ประมวลผล เร ยกคน และส อสารระหว างก น นามาใชใหเก ดประโยชน ได ระบบสารสนเทศ เป นระบบสน บสน นการบร หารงาน การจ ดการ และการปฏ บ ต การท งในระด บบ คคล ระด บกล มหร อระด บองค กร เพ อช วยใหการทางานม ประส ทธ ภาพมากย งข น โดยใชองค ประกอบ ของระบบสารสนเทศในการดาเน นการ การจ าลองอาช พ สาระท ๔ การอาช พ เป นการจ ดก จกรรมเพ อการเร ยนร เก ยวก บอาช พท สถานศ กษาจ ดทาใหเสม อนจร งเพ อให ผ เร ยน ม ท กษะการทางานอาช พ เห นค ณค าของงานอาช พส จร ต และเห นแนวทางในการ ประกอบอาช พ เช น การจ ดน ทรรศการ บทบาทสมมต ฯลฯ การประเม นทางเล อกอาช พ 130

17 131 เป นการร จ กตนเองดานความร ความสามารถ ท ศนคต ศ กยภาพ ว ส ยท ศน แนวโนม ดานอาช พท ตองการของตลาดแรงงาน ท เหมาะสมก บความสนใจ ความถน ด และท กษะทางดาน อาช พ ก อนต ดส นใจเล อกอาช พ การอาช พ เป นสาระท เก ยวของก บท กษะท จาเป นต ออาช พ เห นความสาค ญของค ณธรรม จร ยธรรม และเจตคต ท ด ต ออาช พ ใชเทคโนโลย ไดเหมาะสม เห นค ณค าของอาช พส จร ต และเห นแนวทาง ในการประกอบอาช พ ท กษะท จ าเป นต ออาช พ ประกอบดวย ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะการจ ดการ ท กษะกระบวนการแกป ญหา ท กษะการทางานร วมก น และท กษะการแสวงหาความร ประสบการณ ในอาช พ เป นการจ ดใหผ เร ยนไดเร ยนร ไดเห น และไดฝ กปฏ บ ต ก จกรรมท เก ยวก บอาช พ ท ตนเองถน ดและสนใจ สถานการณ แรงงาน ประกอบดวย การม งานทา การจางงาน การค มครองแรงงาน และการ ประก นส งคม ท งในป จจ บ นและอนาคต

18 132 แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เร อง การออกแบบงานกราฟ ก paint เวลา 4 คาบ... 1.สาระสาค ญ งานกราฟ ก โปรแกรม Paint ม อย หลากหลายประเภท ผ เร ยนจ าเป นท จะตองเขาใจถ ง ประเภท องค ประกอบ การวางแผนการออกแบบ รวมถ งข นตอนของการออกแบบเพ อท จะสรรค สรางช นงานไดอย างม ค ณภาพ 2.จ ดประสงค การเร ยนร 1. อธ บายประเภทของงานออกแบบกราฟ กโดยใชโปรแกรม Paint ได 2. บอกข นตอนการออกแบบงานกราฟ กโดยใชโปรแกรม Paint ได 3.เน อหา 1. ประเภทของงานออกแบบกราฟ กโดยใชโปรแกรม Paint 2. องค ประกอบในการวางแผนการออกแบบ วาดภาพ 3. อ ทธ พลของศ ลปะ 4. ข นตอนในการออกแบบงานกราฟ ก 4.ก จกรรมการจ ดการเร ยนร - ข นเตร ยม คร แจงจ ดประสงค การเร ยนร สนทนาขอตกลงในการปฏ บ ต ในการเร ยนการ สอนบทเร ยนเคร อข ายบนคอมพ วเตอร แท บเล ต พ ซ เร องการใชโปรแกรม Paint ส าหร บน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1โดยใหน กเร ยนร ส กเสมอว าการเร ยนร ต อไปน เต มไปดวยบรรยากาศร วมม อก น เพ อผลงานของกล ม ท กคนจะปฏ บ ต หนาท อย างเต มใจ และเต มประส ทธ ภาพของคนเอง คร เป นผ ส งเกตพฤต กรรมของผ เร ยนตลอดเวลา 1.คร จ ดท มน กเร ยนโดยใหคละก นท งเพศและความสามารถ ท มละประมาณ 4-5 คน เช น ท มท ม สมาช ก 4 คน อาจประกอบดวยชาย 2 คน หญ ง 2 คน เป นคนเก ง 1 คน ปาน กลาง 2 คน และ อ อน 1 คน เป นตน

19 133 -ข นเร ยนร 1 คร แนะน าว ธ การจ ดการเร ยนร บนบทเร ยนบนเคร อข ายอ นเตอร เน ต โดยว ธ การเร ยนร บทเร ยนเคร อข ายบนคอมพ วเตอร แท บเล ต พ ซ เร องการใชโปรแกรม Paint ส าหร บน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1 2 คร ใหน กเร ยนท าการสม ครสมาช ก 3 คร ช แจงว ตถ ประสงค ในการจ ดการเร ยนร 4 คร ใหน กเร ยนท าแบบท าสอบก อนเร ยนในหน วยท 1 เป นรายบ คคล 5 คร ใหน กเร ยนแต ละกล มศ กษาเน อหาบทเร ยนหน วยท 1 จากบทเร ยนบนเคร อข าย โดยใหน กเร ยนแต ละกล มสนทนาและตอบคาถามก นไดบทเร ยนเคร อข ายบนคอมพ วเตอร แท บเล ต พ ซ เร องการใชโปรแกรม Paint ส าหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 คร ใหน กเร ยนแต ละกล มช วยก นท าก จกรรมส งเสร มความค ดสรางสรรค หล งการ เร ยนบทท 1 แลวส งงาน -ข นทดสอบ 1 คร ทดสอบความร ความเขาใจของน กเร ยนโดยการท าแบบทดสอบหล งเร ยนจาก บทเร ยนบนเคร อข ายเป นรายบ คคล โดยน กเร ยนแต ละคนไม ม การช วยเหล อก น 2 ผ สอนตรวจผลการทดสอบของสมาช กแต ละคน 3 ท มจ ดท าคะแนนการพ ฒนาของสมาช กแต ละคน และคะแนนการพ ฒนาของกล ม โดยอาจจ ดเป นตารางด งน คะแนนการพ ฒนา ช อท ม. ล าด บท ช อสมาช ก คะแนนทดสอบ ย อย รวม คะแนนฐาน คะแนนการ พ ฒนา

20 134 เกณฑ การใหคะแนนพ ฒนา คะแนนทดสอบย อย - ต ากว าคะแนนมาตรฐาน มากกว า 2 คะแนน - ต ากว าคะแนนมาตรฐาน ไม เก น 1 คะแนน - เท าก บคะแนนมาตรฐาน หร อมากกว าคะแนน มาตรฐานไม เก น 1 คะแนน - มากกว าคะแนนมาตรฐาน 2 คะแนน ข นไป คะแนนการพ ฒนา ใหแต ละท มน าคะแนนการพ ฒนาของท มไปเท ยบก บเกณฑ เพ อหาระด บ ค ณภาพ ซ งอาจก าหนดไดด งน คะแนนรวมการพ ฒนา ระด บค ณภาพ 0-30 ตองปร บปร ง ควรปร บปร ง พอใช ด ด มาก 4. ข นการร บรองผลงานและเผยแพร ช อเส ยงของท ม -ประกาศผลงานของท มท อย ในระด บค ณภาพด มาก เพ อร บรองยกย อง ชมเชย โดยมอบ รางว ล หร อเก ยรต บ ตร เป นตน 5.ส อการเร ยนร และแหล งเร ยนร 1. ประเภทส อ - บทเร ยนเคร อข ายบนคอมพ วเตอร แท บเล ต พ ซ เร องการใชโปรแกรม Paint ส าหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1

21 ว สด / อ ปกรณ - เคร องคอมพ วเตอร - Projector 3. แหล งการเร ยนร - คร อาจารย - อ นเทอร เน ต 7.การว ดผลและประเม นผลการเร ยนร 1. ส งเกตจากการร วมก จกรรม ความสนใจ การปฏ ส มพ นธ ก บสมาช กในกล ม 2. ตรวจแบบทดสอบหล งเร ยน บ นท กผลหล งการจ ดการเร ยนร ผลท เก ดข นก บผ เร ยน... ป ญหา / อ ปสรรค... ขอเสนอแนะ / ว ธ การแกไข... ลงช อ...ผ สอน (นายจาร ก อ ตตะช วะ)

22 136 แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 เร อง องค ประกอบศ ลป เวลา 4 คาบ... 1.สาระสาค ญ การออกแบบกราฟ กถ อไดว าเป นสาขาหน งของงานท ศนศ ลป ซ งผ ด จะตองอาศ ยประสาท ส มผ สทางตาต อส งเรา อ นก อใหเก ดการร บร ถาผ ด สามารถจดจ าการร บร ในร ปของประสบการณ และสามารถระล กถ งพฤต กรรมการร บร ในตอนหล งไดก ถ อไดว าผ น นเก ดการเร ยนร 2.จ ดประสงค การเร ยนร 1. อธ บายส วนประกอบของการออกแบบได 2. อธ บายการจ ดองค ประกอบได 3.เน อหา 1. ส วนประกอบของการออกแบบ 2. การจ ดองค ประกอบ 3. จ ตว ทยาการร บร 4.ก จกรรมการจ ดการเร ยนร -ข นเตร ยม 1.คร ทบทวนเน อหาท เร ยนเม อคาบเร ยนท แลว เร องการออกแบบกราฟ กโดยใช โปรแกรม Paint 2.ใชกล มเด มท ไดแบ งไว จากน นคร แจงคะแนนของแต ละกล มและใหรางว ลก บกล ม ท ไดคะแนนส งส ดในคร งก อน - ข นเร ยนร 1 คร ช แจงว ตถ ประสงค ในการจ ดการเร ยนร 2 คร ทบทวนถ งขอตกลงในการท างานร วมก บกล มของตนเอง โดยใหท กคนม การ ช วยเหล อก นและก นม การเปล ยนแปลงบทบาทก นในกล ม

23 3 คร ใหน กเร ยนท าแบบท าสอบก อนเร ยนในหน วยท 2 เป นรายบ คคล 4 คร ใหน กเร ยนแต ละกล มศ กษาเน อหาบทเร ยนหน วยท 2 จากบทเร ยนเคร อข ายบ คอมพ วเตอร แท บเล ต พ ซ เร องการใชโปรแกรม Paint โดยใหน กเร ยนแต ละกล มสนทนาและตอบ คาถามก นไดทางเว บบอร ด 5 คร ใหน กเร ยนแต ละกล มช วยก นท าช ดก จกรรม หล งการเร ยนบทท 2 แลวส งงาน -ข นทดสอบ 1 คร ทดสอบความร ความเขาใจของน กเร ยนโดยการท าแบบทดสอบหล งเร ยนจาก บทเร ยนเคร อข ายบนคอมพ วเตอร แท บเล ต พ ซ เร องการใชโปรแกรม Paint โดยน กเร ยนแต ละคนไม ม การช วยเหล อก น 2 ผ สอนตรวจผลการทดสอบของสมาช กแต ละคน 3 ท มจ ดท าคะแนนการพ ฒนาของสมาช กแต ละคน และคะแนนการพ ฒนาของกล ม โดยอาจจ ดเป นตารางด งน คะแนนการพ ฒนา ช อท ม. ล าด บท ช อสมาช ก คะแนนทดสอบ ย อย คะแนนฐาน คะแนนการ พ ฒนา รวม 137 เกณฑ การใหคะแนนพ ฒนา คะแนนทดสอบย อย - ต ากว าคะแนนมาตรฐาน มากกว า 2 คะแนน - ต ากว าคะแนนมาตรฐาน ไม เก น 1 คะแนน - เท าก บคะแนนมาตรฐาน หร อมากกว าคะแนน มาตรฐานไม เก น 1 คะแนน คะแนนการพ ฒนา

24 138 - มากกว าคะแนนมาตรฐาน 2 คะแนน ข นไป 30 4.ใหแต ละท มน าคะแนนการพ ฒนาของท มไปเท ยบก บเกณฑ เพ อหาระด บค ณภาพ ซ ง อาจก าหนดไดด งน คะแนนรวมการพ ฒนา ระด บค ณภาพ 0-30 ตองปร บปร ง ควรปร บปร ง พอใช ด ด มาก -ข นการร บรองผลงานและเผยแพร ช อเส ยงของท ม -ประกาศผลงานของท มท อย ในระด บค ณภาพด มาก เพ อร บรองยกย อง ชมเชย โดยมอบ รางว ล หร อเก ยรต บ ตร เป นตน 5.ส อการเร ยนร และแหล งเร ยนร 1. ประเภทส อ - บทเร ยนเคร อข ายบนคอมพ วเตอร แท บเล ต พ ซ เร องการใชโปรแกรม Paint ช นประถมศ กษาป ท 1 2. ว สด / อ ปกรณ - เคร องคอมพ วเตอร - Projector 3. แหล งการเร ยนร - คร อาจารย - อ นเทอร เน ต 6.การว ดผลและประเม นผลการเร ยนร 1. ส งเกตจากการร วมก จกรรม ความสนใจ การปฏ ส มพ นธ ก บสมาช กในกล ม 2. ตรวจแบบทดสอบหล งเร ยน

25 139 7.บ นท กผลหล งการจ ดการเร ยนร ผลท เก ดข นก บผ เร ยน... ป ญหา / อ ปสรรค... ขอเสนอแนะ / ว ธ การแกไข... ลงช อ...ผ สอน (นายจาร ก อ ตตะช วะ)

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

ท เน นสมรรถนะทำงสำขำว ชำช พ กำรปร บกำรเร ยนเปล ยนว ธ กำรสอน

ท เน นสมรรถนะทำงสำขำว ชำช พ กำรปร บกำรเร ยนเปล ยนว ธ กำรสอน 1 ค ำนำ การศ กษาเป นห วใจสาค ญของการพ ฒนาประเทศและไดร บการคาดหว งใหทาหนาท ต าง ๆ ท เป นเป นรากฐานสาค ญในการพ ฒนาทร พยากรมน ษย เป นส วนช วยในการเพ มความเท าเท ยมในส งคม และเป นจ ดเร มตนของการสร างอาช พ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง นางปาร ชาต ว ระพ นธ คร ว ทยฐานะช านาญการพ เศษ กล มสาระการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนดอนเม

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร chan2.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม(ฉบ บท 4 /) พ.ศ.

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ช ดท 1 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3

ช ดท 1 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ช ดท 1 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ส วนท 1 : แบบระบายต วเล อก แต ละข อม คาตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงคาตอบเด ยว จานวน 20 ข อ (ข

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 (เพ มเต ม พ.ศ. 2549) ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการท วไป

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 (เพ มเต ม พ.ศ. 2549) ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการท วไป หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 (เพ มเต ม พ.ศ. 2549) ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการท วไป ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช

More information

ช ดท 2 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 6

ช ดท 2 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ช ดท 2 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ส วนท 1 : แบบระบายต วเล อก แต ละข อม คาตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงคาตอบเด ยว จานวน 30 ข อ (ข

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน รห สว ชา ท21101 ช อว ชา ภาษาไทยพ นฐาน สถานภาพของว ชา ภาษาไทยพ นฐาน จานวน 120 ช วโมง/ป จานวน 1.5 หน วยก ต/ภาคเร ยน ช อผ สอนนางสาวเพ ยงเพ ญ ส นหพงศ *************************************************************************************************

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. และ Competency

แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. และ Competency แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. และ Competency (เล มท 1) จ ดท าโดย แผนกพ ฒนาทร พยากรบ คคลองค การ ส าน กผ บร หาร ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด ว นท 1 กรกฎาคม 2550 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. ความเป นมา ช มน

More information

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง สถาบ นพ ฒนาการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยภาคกลาง ส าน กงานปล ดกระทรงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ก คาน า

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

การงานอาช พและเทคโนโลย ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร ยนร

การงานอาช พและเทคโนโลย ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร ยนร โรงเร ยนว งไกลก งวล (ระด บประถมศ กษา) ถนนเพชรเกษม อำาเภอห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส งก ดสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 โดย ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล

More information

ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556

ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 การแก ไขพฤต กรรมการไม สนใจเร ยนในรายว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ลด วยส อการ สอนของน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1/ 5สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ นางสาวณ ฏญาพร ช

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2556

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2556 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2556 เล มท 3 ประเภทว ชาอ ตสาหกรรม สาขาว ชาช างก อสร าง สาขาว ชาช างเคร องเร อนและตกแต งภายใน สาขาว ชาสถาป ตยกรรม สาขาว ชาสารวจ สาขาว ชาโยธา สาน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information