ระบบสำรสนเทศท นตส ขภำพ

Size: px
Start display at page:

Download "ระบบสำรสนเทศท นตส ขภำพ"

Transcription

1 1 ระบบสำรสนเทศท นตส ขภำพ

2 2 1. กำร Login เข ำส ระบบฯ จากหน าหล กของเว บไซต การเข าส ระบบฯ ให คล กท เมน ระบบสารสนเทศท นตส ขภาพ จากน น ระบบฯ จะแสดงหน าจอให สาหร บกรอกช อผ ใช งาน และรห สผ าน ตามภาพ หล งจากทาการเข าส ระบบฯ เร ยบร อยแล ว ระบบฯจะแสดงหน าหล ก ตามภาพ

3 3 2. ระบบข อม ลบร กำรท นตส ขภำพท ทำก บบ คคล เป นข อม ลรายบ คคลจาก 21 แฟ ม(ป ) และ 43 แฟ ม ท รพ. ส งให จ งหว ดและส วนกลาง และน ามาออกเป นรายงาน ทดแทนการรายงานแบบเด มท เป น Summary Report โดยพ นท ไม ต อง ดาเน นการในการนาเข าข อม ลเอง ให ใช ข อม ลจาก สนย. ซ งได ม การประมวลผลแล วท เมน รายงาน ด งน - รายงาน อวช. - รายงานผลการปฏ บ ต งานท นตสาธารณส ข - รายงานด ชน ช ว ดงานท นตสาธารณส ข

4 4 3. ระบบข อม ลท นตส ขภำพ 3.1 ข อม ลสารวจสภาวะท นตส ขภาพและป จจ ยเส ยง ม ไว สาหร บบ นท กข อม ลสารวจสภาวะท นตส ขภาพและป จจ ยเส ยง ของหน วยงาน ระด บกรมอนาม ย, จ งหว ด และ สถานบร การหร อโรงพยาบาล ค ม อฉบ บน จะน าเสนอต วอย างการท างานในระด บ สถานบร การ หร อโรงพยาบาล โดยแบ งเมน ย อยออกเป นด งน ข อม ลสภาวะช องปาก และพฤต กรรมเด ก 18 เด อน ข อม ลเด กก อนว ยเร ยน (ศ นย พ ฒนาเด กเล ก / เด กอน บาล) แบบสารวจก จกรรมท นตส ขภาพ ในโรงเร ยน แบบบ นท กข อม ลการสารวจพฤต กรรม และสภาวะช องปาก ในกล มผ ส งอาย จานวนประชากรถ วงประชากรสาหร บ ข อม ลการสารวจท นตส ขภาพประจาป นาข อม ลเข า (รวม) การดาวน โหลดข อม ล (Excel)

5 แบบบ นท กข อม ลสภาวะช องปาก และพฤต กรรมเด ก 18 เด อน เม อผ ใช งานคล กท เมน ย อยน ระบบฯจะแสดงหน าจอการทางาน โดยจาแนกส วนการทางานออกเป น 3 ส วน ด งต อไปน จานวนข อม ลฯ ท งหมด การสารวจกล มอาย ป รายงานการอ พโหลด ส วนท 1 จำนวนข อม ลฯ ท งหมด เป นตารางแสดงจานวนการบ นท กข อม ลท งหมด โดยผ ใช งานสามารถเล อกเง อนไขการค นหา หร อจ าแนกตามพ นท ในระด บ ภาค, เขตพ นท, จ งหว ด และ CUP / โรงพยาบาล และก าหนดขอบเขต ช วงเวลา เม อเล อกเง อนไขแล ว ให คล กท ป ม เล อก ระบบฯ จะแสดงผลของการค นหา ตามภาพด านล าง

6 6 ส วนท 2 กำรสำรวจกล มอำย ป เป นตารางแสดงการบ นท กข อม ลของสถานบร การ ผ ท สามารถท าการบ นท กข อม ลได ค อ ผ ใช งานส ทธ ผ กรอกข อม ล โดยระบบฯ แสดงเฉพาะข อม ลของหน วยงานหร อสถานบร การของตนเองเพ ยงอย าง เด ยว ด งน นผ กรอกข อม ลจะเห นเพ ยงข อม ลของหน วยงานหร อสถานบร การของตนเองเท าน น จากภาพด านบน ข อม ลท แสดงในตาราง ผ ใช งานสามารถค นหาข อม ลสถานบร การ ท ได ท า การบ นท กไว แล วก อนหน าน โดยการพ มพ ต วอ กษรอย างน อย 1 ต ว ตามช องท ต องการค นหา แล วกด Tab ระบบฯ จะแสดงข อม ลตามท ต องการได แบบฟอร มบ นท กข อม ลสถำนบร กำร เม อผ ใช งานต องการสร างสถานบร การใหม เข าส ระบบฯ คล กท ป ม สร างสถานบร การ จากน น ระบบฯ จะแสดงหน าจอฟอร มการกรอกข อม ลด งน เม อกรอกข อม ลครบถ วน ให กดท ป ม บ นท ก ระบบฯ จะแสดงกล องข อความเพ อย นย น การบ นท กข อม ล

7 7 หากกรอกข อม ลไม ครบถ วน ระบบฯ จะแจ งเต อนพร อมแจ งว า ย งม ข อม ลจ ดใดบ างท ย งกรอก ไม ครบตามท ระบบฯต องการ จากน น ระบบฯ จะแสดงตารางรายการข อม ลสถานบร การท ได สร างไว ด งน จากภาพด านบนผ ใช งานสามารถดาเน นการต างๆ ด งน ค นหาข อม ล โดยการกรอกข อม ลท ต องการค นหา ตามช อง แล วกด Tab แก ไขข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง แบบฟอร ม พร อมข อม ลไว รอสาหร บการแก ไข ลบข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง กล องข อความย นย นการลบ หากกด ตกลง ระบบจะท าการลบข อม ลออกจาก ฐานข อม ลท นท

8 8 แสดงรายละเอ ยดข อม ล โดยคล กท ป ม ระบบฯจะแสดงข อม ลของสถานบร การ พร อมท งแสดงตารางรายการข อม ลการสารวจไว ด งน แบบฟอร มบ นท กข อม ลกำรสำรวจ การเพ มข อม ลรายช อผ ท ถ กสารวจ จากภาพในหน าท แล ว ให คล กป ม เพ มรายการต อไป ระบบฯ จะแสดงหน าจอฟอร มสาหร บการกรอกข อม ลรายช อใหม ด งน

9 9 เม อกรอกข อม ลครบถ วนแล ว ผ ใช งานสามารถคล กท ป ม บ นท ก หร อ ส นส ด เพ อให ระบบฯ ได ทาการบ นท กข อม ลจากแบบฟอร มน ลงฐานข อม ล โดยจะม ความแตกต างระหว าง 2 ป ม ด งน กรณ บ นท ก ระบบฯทาการบ นท กข อม ลแล วแสดงแบบฟอร มเด ม เพ อให สามารถบ นท ก ข อม ลรายใหม ต อไปได ท นท กรณ ส นส ด ระบบฯท าการบ นท กข อม ล และจะแสดงกล องข อม ลเพ อย นย นการบ นท ก ข อม ล เม อคล กท ตกลง ระบบฯจะกล บไปย งหน าแสดงข อม ลสถานบร การ พร อมท งแสดงตารางรายการ ข อม ลสารวจท ได บ นท กไปแล ว หากกรอกข อม ลไม ครบถ วน ระบบฯจะทาการแจ งเต อนพร อมท งแจ งว าข อม ลตรงจ ดใดบ างท ต องกรอกให ครบตามเง อนไข

10 10 เม อคล กท ป ม บ นท ก หร อ ส นส ด แล ว จากน น ระบบฯจะแสดงตารางรายการข อม ล การสารวจ ท ได บ นท กไว แล วด งน จากภาพด านบนผ ใช งานสามารถดาเน นการต างๆ ด งน ค นหาข อม ล โดยการกรอกข อม ลท ต องการค นหา ตามช อง แล วกด Tab แก ไขข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง แบบฟอร ม พร อมข อม ลไว รอสาหร บการแก ไข ลบข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง กล องข อความย นย นการลบ หากกด ตกลง ระบบจะท าการลบข อม ลออกจาก ฐานข อม ลท นท ส วนท 3 รำยงำนกำรอ พโหลด เป นการแสดงรายงานของการอ พโหลดข อม ลของแบบบ นท กสภาวะช องปาก และพฤต กรรม เด ก 18 เด อน ด งน

11 11 การกาหนดขอบเขตช วงเวลา จากภาพด านบน ผ ใช งานสามารถท าการออกรายงาน โดยการก าหนดขอบเขตช วงเวลา ท ต องการ แล วคล กท ป ม เล อก ระบบฯ จะแสดงตารางรายงานข อม ลการอ พโหลด ด งน การส งออกข อม ล PDF และ Excel จากภาพด านบน ผ ใช งานสามารถส งออกข อม ลรายงาน ในร ปแบบไฟล เอกสารได โดยคล กท ป ม ส งออก สร ปรายงานการอ พโหลด ร ปแบบไฟล PDF สาหร บไฟล.pdf และ ส งออก สร ปรายงานการ อ พโหลด ร ปแบบไฟล EXCEL สาหร บไฟล.xls ด งน

12 แบบบ นท กข อม ลเด กก อนว ยเร ยน (ศ นย พ ฒนาเด กเล ก / เด กอน บาล) เม อผ ใช งานคล กท เมน ย อยน ระบบฯจะแสดงหน าจอการทางาน โดยจาแนกส วนการทางานออกเป น 3 ส วน ด งน จานวนข อม ลฯ ท งหมด การสารวจกล มอาย ป รายงานการอ พโหลด ส วนท 1 จำนวนข อม ลฯ ท งหมด เป นตารางแสดงจานวนการบ นท กข อม ลท งหมด โดยผ ใช งานสามารถเล อกเง อนไขการค นหา หร อจ าแนกตามพ นท ในระด บ ภาค, เขตพ นท, จ งหว ด และ CUP / โรงพยาบาล และก าหนดขอบเขต ช วงเวลา เม อเล อกเง อนไขแล ว ให คล กท ป ม เล อก ระบบฯ จะแสดงผลของการค นหา ด งน

13 13 ส วนท 2 กำรสำรวจกล มอำย ป เป นตารางแสดงการบ นท กข อม ลของสถานบร การ ผ ท สามารถท าการบ นท กข อม ลได ค อ ผ ใช งานส ทธ ผ กรอกข อม ล โดยระบบฯ แสดงเฉพาะข อม ลของหน วยงานหร อสถานบร การของตนเองเพ ยงอย าง เด ยว ด งน นผ กรอกข อม ลจะเห นเพ ยงข อม ลของหน วยงานหร อสถานบร การของตนเองเท าน น จากภาพด านบน ข อม ลท แสดงในตาราง ผ ใช งานสามารถค นหาข อม ลสถานบร การ ท ได ท า การบ นท กไว แล วก อนหน าน โดยการพ มพ ต วอ กษรอย างน อย 1 ต ว ตามช องท ต องการค นหา แล วกด Tab ระบบฯ จะแสดงข อม ลตามท ต องการได แบบฟอร มบ นท กข อม ลสถำนศ กษำ เม อผ ใช งานต องการสร างสถานบร การใหม เข าส ระบบฯ คล กท ป ม สร างโรงเร ยน/ศพด. จากน น ระบบฯ จะแสดงหน าจอฟอร มการกรอกข อม ลด งน เม อกรอกข อม ลครบถ วน ให กดท ป ม บ นท ก ระบบฯ จะแสดงกล องข อความเพ อย นย น การบ นท กข อม ล

14 14 หากกรอกข อม ลไม ครบถ วน ระบบฯ จะแจ งเต อนพร อมแจ งว า ย งม ข อม ลจ ดใดบ างท ย งกรอก ไม ครบตามท ระบบฯต องการ จากน น ระบบฯ จะแสดงตารางรายการข อม ลสถานบร การท ได สร างไว ด งน จากภาพด านบนผ ใช งานสามารถดาเน นการต างๆ ด งน ค นหาข อม ล โดยการกรอกข อม ลท ต องการค นหา ตามช อง แล วกด Tab แก ไขข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง แบบฟอร ม พร อมข อม ลไว รอสาหร บการแก ไข

15 15 ลบข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง กล องข อความย นย นการลบ หากกด ตกลง ระบบจะท าการลบข อม ลออกจาก ฐานข อม ลท นท แสดงรายละเอ ยดข อม ล โดยคล กท ป ม ระบบฯจะแสดงข อม ลของสถานศ กษา พร อมท งแสดงตารางรายการข อม ลการสารวจไว ด งน

16 16 แบบฟอร มบ นท กข อม ลกำรสำรวจ การเพ มข อม ลรายช อผ ท ถ กสารวจ จากภาพในหน าท แล ว ให คล กป ม เพ มรายการต อไป ระบบฯ จะแสดงหน าจอฟอร มสาหร บการกรอกข อม ลรายช อใหม ด งน เม อกรอกข อม ลครบถ วนแล ว ผ ใช งานสามารถคล กท ป ม บ นท ก หร อ ส นส ด เพ อให ระบบฯ ได ทาการบ นท กข อม ลจากแบบฟอร มน ลงฐานข อม ล โดยจะม ความแตกต างระหว าง 2 ป ม ด งน กรณ บ นท ก ระบบฯทาการบ นท กข อม ลแล วแสดงแบบฟอร มเด ม เพ อให สามารถบ นท ก ข อม ลรายใหม ต อไปได ท นท กรณ ส นส ด ระบบฯท าการบ นท กข อม ล และจะแสดงกล องข อม ลเพ อย นย นการบ นท ก ข อม ล เม อคล กท ตกลง ระบบฯจะกล บไปย งหน าแสดงข อม ลสถานบร การ พร อมท งแสดงตารางรายการ ข อม ลสารวจท ได บ นท กไปแล ว หากกรอกข อม ลไม ครบถ วน ระบบฯจะทาการแจ งเต อนพร อมท งแจ งว าข อม ลตรงจ ดใดบ างท ต องกรอกให ครบตามเง อนไข

17 17 เม อคล กท ป ม บ นท ก หร อ ส นส ด แล ว จากน น ระบบฯจะแสดงตารางรายการข อม ล การสารวจ ท ได บ นท กไว แล วด งน จากภาพด านบนผ ใช งานสามารถดาเน นการต างๆ ด งน ค นหาข อม ล โดยการกรอกข อม ลท ต องการค นหา ตามช อง แล วกด Tab แก ไขข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง แบบฟอร ม พร อมข อม ลไว รอสาหร บการแก ไข ลบข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง กล องข อความย นย นการลบ หากกด ตกลง ระบบจะท าการลบข อม ลออกจาก ฐานข อม ลท นท

18 18 ส วนท 3 รำยงำนกำรอ พโหลดข อม ล เป นการแสดงรายงานของการอ พโหลดข อม ลของแบบบ นท กข อม ลเด กก อนว ยเร ยน(ศ นย พ ฒนาเด กเล ก / เด กอน บาล) ด งน การกาหนดขอบเขตช วงเวลา จากภาพด านบน ผ ใช งานสามารถท าการออกรายงาน โดยการก าหนดขอบเขตช วงเวลา ท ต องการ แล วคล กท ป ม เล อก ระบบฯ จะแสดงตารางรายงานข อม ลการอ พโหลด ด งน

19 19 การส งออกข อม ล PDF และ Excel จากภาพในหน าท แล ว ผ ใช งานสามารถส งออกข อม ลรายงาน ในร ปแบบไฟล เอกสารได โดย คล กท ป ม ส งออก สร ปรายงานการอ พโหลด ร ปแบบไฟล PDF สาหร บไฟล.pdf และ ส งออก สร ป รายงานการอ พโหลด ร ปแบบไฟล EXCEL สาหร บไฟล.xls ด งน

20 แบบบ นท กข อม ลแบบสารวจก จกรรมท นตส ขภาพ ในโรงเร ยน เม อผ ใช งานคล กท เมน ย อยน ระบบฯจะแสดงหน าจอการทางาน โดยจาแนกส วนการท างาน ออกเป น 3 ส วน ด งน จานวนข อม ลฯ ท งหมด การสารวจกล มอาย ป รายงานการอ พโหลด ส วนท 1 จำนวนข อม ลฯ ท งหมด เป นตารางแสดงจานวนการบ นท กข อม ลท งหมด โดยผ ใช งานสามารถเล อกเง อนไขการค นหา หร อจ าแนกตามพ นท ในระด บ ภาค, เขตพ นท, จ งหว ด และ CUP / โรงพยาบาล และก าหนดขอบเขต ช วงเวลา เม อเล อกเง อนไขแล ว ให คล กท ป ม เล อก ระบบฯ จะแสดงผลของการค นหา ด งน

21 21 ส วนท 2 กำรสำรวจกล มอำย ป เป นตารางแสดงการบ นท กข อม ลของสถานศ กษา ท ใช สาหร บการบ นท กข อม ลกแบบส ารวจ ก จกรรมท นตส ขภาพในโรงเร ยน ผ ท สามารถทาการบ นท กข อม ลได ค อ ผ ใช งานส ทธ ผ กรอกข อม ล โดยระบบฯ แสดงเฉพาะข อม ลของหน วยงานหร อสถานบร การของตนเองเพ ยงอย างเด ยว ด งน นผ กรอกข อม ลจะเห นเพ ยง ข อม ลของหน วยงานหร อสถานบร การของตนเองเท าน น จากภาพด านบน ข อม ลท แสดงในตาราง ผ ใช งานสามารถค นหาข อม ลสถานบร การ ท ได ท า การบ นท กไว แล วก อนหน าน โดยการพ มพ ต วอ กษรอย างน อย 1 ต ว ตามช องท ต องการค นหา แล วกด Tab ระบบฯ จะแสดงข อม ลตามท ต องการได

22 22 แบบฟอร มบ นท กข อม ลสถำนศ กษำ เม อผ ใช งานต องการสร างสถานศ กษาใหม เข าส ระบบฯ คล กท ป ม สร างโรงเร ยน จากน น ระบบฯ จะแสดงหน าจอฟอร มการกรอกข อม ลด งน เม อกรอกข อม ลครบถ วน ให กดท ป ม บ นท ก ระบบฯ จะแสดงกล องข อความเพ อย นย น การบ นท กข อม ล

23 23 หากกรอกข อม ลไม ครบถ วน ระบบฯ จะแจ งเต อนพร อมแจ งว า ย งม ข อม ลจ ดใดบ างท ย งกรอก ไม ครบตามท ระบบฯต องการ

24 24 จากน น ระบบฯ จะแสดงตารางรายการข อม ลสถานบร การท ได สร างไว ด งน จากภาพด านบนผ ใช งานสามารถดาเน นการต างๆ ด งน ค นหาข อม ล โดยการกรอกข อม ลท ต องการค นหา ตามช อง แล วกด Tab แก ไขข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง แบบฟอร ม พร อมข อม ลไว รอสาหร บการแก ไข ลบข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง กล องข อความย นย นการลบ หากกด ตกลง ระบบจะท าการลบข อม ลออกจาก ฐานข อม ลท นท

25 25 แสดงรายละเอ ยดข อม ล โดยคล กท ป ม ระบบฯจะแสดงข อม ลของสถานศ กษา พร อมท งแสดงตารางรายการข อม ลการสารวจไว ด งน

26 26 แบบฟอร มบ นท กข อม ลกำรสำรวจ การเพ มข อม ลรายช อผ ท ถ กสารวจ จากภาพในหน าท แล ว ให คล กป ม เพ มรายการต อไป ระบบฯ จะแสดงหน าจอฟอร มสาหร บการกรอกข อม ลรายช อใหม ด งน เม อกรอกข อม ลครบถ วนแล ว ผ ใช งานสามารถคล กท ป ม บ นท ก หร อ ส นส ด เพ อให ระบบฯ ได ทาการบ นท กข อม ลจากแบบฟอร มน ลงฐานข อม ล โดยจะม ความแตกต างระหว าง 2 ป ม ด งน กรณ บ นท ก ระบบฯทาการบ นท กข อม ลแล วแสดงแบบฟอร มเด ม เพ อให สามารถบ นท ก ข อม ลรายใหม ต อไปได ท นท กรณ ส นส ด ระบบฯท าการบ นท กข อม ล และจะแสดงกล องข อม ลเพ อย นย นการบ นท ก ข อม ล เม อคล กท ตกลง ระบบฯจะกล บไปย งหน าแสดงข อม ลสถานศ กษา พร อมท งแสดงตารางรายการ ข อม ลสารวจท ได บ นท กไปแล ว

27 27 หากกรอกข อม ลไม ครบถ วน ระบบฯจะทาการแจ งเต อนพร อมท งแจ งว าข อม ลตรงจ ดใดบ างท ต องกรอกให ครบตามเง อนไข เม อคล กท ป ม บ นท ก หร อ ส นส ด แล ว จากน น ระบบฯจะแสดงตารางรายการข อม ล การสารวจ ท ได บ นท กไว แล วด งน จากภาพด านบนผ ใช งานสามารถดาเน นการต างๆ ด งน ค นหาข อม ล โดยการกรอกข อม ลท ต องการค นหา ตามช อง แล วกด Tab

28 28 แก ไขข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง แบบฟอร ม พร อมข อม ลไว รอสาหร บการแก ไข ลบข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง กล องข อความย นย นการลบ หากกด ตกลง ระบบจะท าการลบข อม ลออกจาก ฐานข อม ลท นท โรงเร ยน ด งน รำยงำนกำรอ พโหลดข อม ล เป นการแสดงรายงานของการอ พโหลดข อม ลของแบบส ารวจก จกรรมท นตส ขภาพ ใน

29 29 การกาหนดขอบเขตช วงเวลา จากภาพด านบน ผ ใช งานสามารถท าการออกรายงาน โดยการก าหนดขอบเขตช วงเวลา ท ต องการ แล วคล กท ป ม เล อก ระบบฯ จะแสดงตารางรายงานข อม ลการอ พโหลด ด งน การส งออกข อม ล PDF และ Excel จากภาพด านบน ผ ใช งานสามารถส งออกข อม ลรายงาน ในร ปแบบไฟล เอกสารได โดยคล กท ป ม ส งออก สร ปรายงานการอ พโหลด ร ปแบบไฟล PDF สาหร บไฟล.pdf และ ส งออก สร ปรายงานการ อ พโหลด ร ปแบบไฟล EXCEL สาหร บไฟล.xls ด งน

30 แบบบ นท กข อม ลการสารวจพฤต กรรม และสภาวะช องปาก ในกล มผ ส งอาย เม อผ ใช งานคล กท เมน ย อยน ระบบฯจะแสดงหน าจอการทางาน โดยจาแนกส วนการท างาน ออกเป น 3 ส วน ด งน จานวนข อม ลฯ ท งหมด การสารวจกล มอาย ป รายงานการอ พโหลด ส วนท 1 จำนวนข อม ลฯ ท งหมด เป นตารางแสดงจานวนการบ นท กข อม ลการส ารวจพฤต กรรม และสภาวะช องปาก ในกล ม ผ ส งอาย ท งหมด โดยผ ใช งานสามารถเล อกเง อนไขการค นหา หร อจาแนกตามพ นท ในระด บ ภาค, เขตพ นท, จ งหว ด และ CUP / โรงพยาบาล และกาหนดขอบเขตช วงเวลา เม อเล อกเง อนไขแล ว ให คล กท ป ม เล อก ระบบฯ จะแสดงผลของการค นหา ด งน

31 31 ส วนท 2 กำรสำรวจกล มอำย ป เป นตารางแสดงการบ นท กข อม ลของหม บ าน/ชมรม ท ใช ส าหร บการบ นท กการส ารวจ พฤต กรรม และสภาวะช องปาก ในกล มผ ส งอาย ผ ท สามารถท าการบ นท กข อม ลได ค อ ผ ใช งานส ทธ ผ กรอก ข อม ล โดยระบบฯ แสดงเฉพาะข อม ลของหน วยงานหร อสถานบร การของตนเองเพ ยงอย างเด ยว ด งน นผ กรอก ข อม ลจะเห นเพ ยงข อม ลของหน วยงานหร อสถานบร การของตนเองเท าน น จากภาพด านบน ข อม ลท แสดงในตาราง ผ ใช งานสามารถค นหาข อม ลสถานบร การ ท ได ท า การบ นท กไว แล วก อนหน าน โดยการพ มพ ต วอ กษรอย างน อย 1 ต ว ตามช องท ต องการค นหา แล วกด Tab ระบบฯ จะแสดงข อม ลตามท ต องการได

32 32 แบบฟอร มบ นท กข อม ลหม บ ำน/ชมรม เม อผ ใช งานต องการสร างสถานบร การใหม เข าส ระบบฯ คล กท ป ม สร างหม บ าน/ชมรม จากน น ระบบฯ จะแสดงหน าจอฟอร มการกรอกข อม ลด งน เม อกรอกข อม ลครบถ วน ให กดท ป ม บ นท ก ระบบฯ จะแสดงกล องข อความเพ อย นย น การบ นท กข อม ล หากกรอกข อม ลไม ครบถ วน ระบบฯ จะแจ งเต อนพร อมแจ งว า ย งม ข อม ลจ ดใดบ างท ย งกรอก ไม ครบตามท ระบบฯต องการ จากน น ระบบฯ จะแสดงตารางรายการข อม ลหม บ าน/ชมรม ท ได สร างไว ด งน จากภาพด านบนผ ใช งานสามารถดาเน นการต างๆ ด งน

33 33 ค นหาข อม ล โดยการกรอกข อม ลท ต องการค นหา ตามช อง แล วกด Tab แก ไขข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง แบบฟอร ม พร อมข อม ลไว รอสาหร บการแก ไข ลบข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง กล องข อความย นย นการลบ หากกด ตกลง ระบบจะท าการลบข อม ลออกจาก ฐานข อม ลท นท แสดงรายละเอ ยดข อม ล โดยคล กท ป ม ระบบฯจะแสดงข อม ลของหม บ าน/ ชมรม พร อมท งแสดงตารางรายการข อม ลการสารวจไว ด งน

34 34 แบบฟอร มบ นท กข อม ลกำรสำรวจ การเพ มข อม ลรายช อผ ท ถ กสารวจ จากภาพในหน าท แล ว ให คล กป ม เพ มรายการต อไป ระบบฯ จะแสดงหน าจอฟอร มสาหร บการกรอกข อม ลรายช อใหม ด งน เม อกรอกข อม ลครบถ วนแล ว ผ ใช งานสามารถคล กท ป ม บ นท ก หร อ ส นส ด เพ อให ระบบฯ ได ทาการบ นท กข อม ลจากแบบฟอร มน ลงฐานข อม ล โดยจะม ความแตกต างระหว าง 2 ป ม ด งน กรณ บ นท ก ระบบฯทาการบ นท กข อม ลแล วแสดงแบบฟอร มเด ม เพ อให สามารถบ นท ก ข อม ลรายใหม ต อไปได ท นท กรณ ส นส ด ระบบฯท าการบ นท กข อม ล และจะแสดงกล องข อม ลเพ อย นย นการบ นท ก ข อม ล เม อคล กท ตกลง ระบบฯจะกล บไปย งหน าแสดงข อม ลหม บ าน/ชมรม พร อมท งแสดงตารางรายการ ข อม ลสารวจท ได บ นท กไปแล ว หากกรอกข อม ลไม ครบถ วน ระบบฯจะทาการแจ งเต อนพร อมท งแจ งว าข อม ลตรงจ ดใดบ างท ต องกรอกให ครบตามเง อนไข

35 35 เม อคล กท ป ม บ นท ก หร อ ส นส ด แล ว จากน น ระบบฯจะแสดงตารางรายการข อม ล การสารวจ ท ได บ นท กไว แล วด งน จากภาพด านบนผ ใช งานสามารถดาเน นการต างๆ ด งน ค นหาข อม ล โดยการกรอกข อม ลท ต องการค นหา ตามช อง แล วกด Tab

36 36 แก ไขข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง แบบฟอร ม พร อมข อม ลไว รอสาหร บการแก ไข ลบข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง กล องข อความย นย นการลบ หากกด ตกลง ระบบจะท าการลบข อม ลออกจาก ฐานข อม ลท นท ส วนท 3 รำยงำนกำรอ พโหลดข อม ล เป นการแสดงรายงานของการอ พโหลดข อม ลของแบบบ นท กการส ารวจพฤต กรรม และ สภาวะช องปาก ในกล มผ ส งอาย ด งน

37 37 การกาหนดขอบเขตช วงเวลา จากภาพในหน าท แล ว ผ ใช งานสามารถทาการออกรายงาน โดยการกาหนดขอบเขตช วงเวลา ท ต องการ แล วคล กท ป ม เล อก ระบบฯ จะแสดงตารางรายงานข อม ลการอ พโหลด ด งน การส งออกข อม ล PDF และ Excel จากภาพด านบน ผ ใช งานสามารถส งออกข อม ลรายงาน ในร ปแบบไฟล เอกสารได โดยคล กท ป ม ส งออก สร ปรายงานการอ พโหลด ร ปแบบไฟล PDF สาหร บไฟล.pdf และ ส งออก สร ปรายงานการ อ พโหลด ร ปแบบไฟล EXCEL สาหร บไฟล.xls ด งน

38 แบบบ นท กจานวนประชากรถ วงประชากรสาหร บ ข อม ลการสารวจท นตส ขภาพ ประจาป การทางานในส วนน จะใช เก บจานวนประชากรกล มต างๆ ซ งใช ก บรายงานข อม ลการส ารวจ ท นตส ขภาพประจาป ท ถ วงน าหน กแล ว การนาข อม ลเข า (รวม) ส วนการทางานท รองร บการนาเข าข อม ลเป นไฟล Excel โดยผ ใช งานสามารถน าเข าข อม ลท ละหลายบรรท ด(Record) และท ละหลายไฟล พร อมก นได ด งน ผ ใช งานสามารถดาวน โหลดไฟล ต วอย าง Excel ท ได จ ดเตร ยมให เพ อนาไปทาการกรอกข อม ล ท ต องการ โดยคล กท ป ม ไฟล ต วอย าง ตามกล มของข อม ลท ต องการ ได แก ข อม ลสภาวะช องปาก และพฤต กรรมเด ก 18 เด อน ข อม ลเด กก อนว ยเร ยน (ศ นย พ ฒนาเด กเล ก/เด กอน บาล) แบบสารวจก จกรรมท นตส ขภาพ ในโรงเร ยน ข อม ลการสารวจพฤต กรรม และสภาวะช องปาก ในกล มผ ส งอาย เม อผ ใช งาน ทาการกรอกข อม ลในไฟล Excel ตามกล มข อม ลท ต องการเสร จเร ยบร อยแล ว ข นตอนต อไป ค อให ทาการเล อกไฟล ข อม ลเพ อน าเข า โดยให ผ ใช งานเล อกไฟล ให ห วข อม ลตรงตามท ระบบฯ เร ยงไว ต วอย างเช น ไฟล ของข อม ลสภาวะช องปาก และพฤต กรรมเด ก 18 เด อน ให Browse หร อ เล อกไฟล

39 39 ในแถวของ ข อม ลสภาวะช องปาก และพฤต กรรมเด ก 18 เด อน เท าน น และเม อผ ใช งานเล อกไฟล ข อม ลท ต องการเร ยบร อยแล ว ให คล กท ป ม อ พโหลด ** ข อควรระว ง ไฟล ท จะนำเข ำ ต องม นำมสก ลของไฟล เป น.xls เท ำน น ** เม อคล กท ป ม อ พโหลด ระบบฯจะท าการประมวลผลข อม ลท ได จากไฟล พร อมท ง แสดงผลของการอ พโหลดให ทราบ ด งน กรณ ท เก ดข อผ ดพลาด กรณ ท นาเข าข อม ลสาเร จ ผ ใช งาน สามารถย อนกล บไปหน าอ พโหลดได โดยคล กท ป ม ย อนกล บ และกรณ ท ผ ใช งาน ต องการ Export ข อท ผ ดพลาดออกเป นไฟล PDF ให คล กท ป ม PDF และถ าต องการเป นไฟล Excel กดป ม Excel ตามลาด บ

40 ดาวน โหลดข อม ล ส วนการท างานน ผ ใช งานสามารถท าการดาวน โหลดข อม ลท ม อย ในระบบฯ ออกมาใน ร ปแบบไฟล Excel ได โดยหน าจอสาหร บทาการดาวน โหลด ด งน ผ ใช งานสามารถกาหนดประเภทของข อม ลว าเป นข อม ลกล มใดของข อม ลการส ารวจสภาวะ ท นตส ขภาพและป จจ ยเส ยง เล อกขอบเขตของป งบประมาณ จากน นคล กท ป ม ดาวน โหลด ระบบฯ จะ แสดงกล องข อความเพ อย นย นการบ นท กข อม ลท ดาวน โหลด ด งน

41 ข อม ลพ นฐำนบร กำรท นตส ขภำพท ไม ทำก บบ คคล ส วนน ม ไว สาหร บบ นท กข อม ลพ นฐานบร การท นตส ขภาพท ไม ทาก บบ คคล ของหน วยงาน ระด บกรม อนาม ย, จ งหว ด และ สถานบร การหร อโรงพยาบาล โดยแบ งเมน ย อยออกเป นด งน ข อม ลพ นฐาน กล มเป าหมาย (คน) ข อม ลพ นฐาน กล มเป าหมาย (สถานท ) ผลการดาเน นการส งเสร มส ขภาพช องปาก งานบร หารจ ดการ / ว ชาการ ระด บจ งหว ด และหน วยบร การส ขภาพ นาข อม ลเข า (รวม) ดาวน โหลดข อม ล

42 แบบข อม ลพ นฐาน กล มเป าหมาย (คน) เม อผ ใช งานคล กท เมน ย อยน ระบบฯจะแสดงหน าจอการทางาน โดยจาแนกส วนการท างาน ออกเป น 3 ส วน ด งน จานวนข อม ลฯ ท งหมด บ นท ก / สร ปการส งข อม ล รายงานการอ พโหลด ส วนท 1 จำนวนข อม ลฯ ท งหมด เป นตารางแสดงจานวนการบ นท กข อม ลพ นฐาน กล มเป าหมาย ท งหมด โดยผ ใช งานสามารถ เล อกเง อนไขการค นหา หร อจาแนกตามพ นท ในระด บ ภาค, เขตพ นท, จ งหว ด และ CUP / โรงพยาบาล และ กาหนดขอบเขตช วงเวลา เม อเล อกเง อนไขแล ว ให คล กท ป ม เล อก ระบบฯ จะแสดงผลของการค นหา ด งน

43 43 ส วนท 2 บ นท ก / สร ปกำรส งข อม ล เป นตารางแสดงการบ นท กข อม ล ผ ท สามารถทาการบ นท กข อม ลได ค อ ผ ใช งานส ทธ ผ กรอก ข อม ล โดยระบบฯ แสดงเฉพาะข อม ลของหน วยงานหร อสถานบร การของตนเองเพ ยงอย างเด ยว ด งน นผ กรอก ข อม ลจะเห นเพ ยงข อม ลของหน วยงานหร อสถานบร การของตนเองเท าน น แบบฟอร มบ นท กข อม ล เม อผ ใช งานต องการบ นท กข อม ลใหม เข าส ระบบฯ คล กท ป ม เพ มรายการ จากน น ระบบฯ จะแสดงหน าจอฟอร มการกรอกข อม ลด งน เม อกรอกข อม ลครบถ วน ให กดท ป ม บ นท ก ระบบฯ จะแสดงกล องข อความเพ อย นย น การบ นท กข อม ล หากกรอกข อม ลไม ครบถ วน ระบบฯ จะแจ งเต อนพร อมแจ งว า ย งม ข อม ลจ ดใดบ างท ย งกรอก ไม ครบตามท ระบบฯต องการ

44 44 จากน น ระบบฯ จะแสดงตารางรายการข อม ลรายการท ได สร างไว ด งน จากภาพด านบนผ ใช งานสามารถดาเน นการต างๆ ด งน ค นหาข อม ล โดยการกรอกข อม ลท ต องการค นหา ตามช อง แล วกด Tab แก ไขข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง แบบฟอร ม พร อมข อม ลไว รอสาหร บการแก ไข ลบข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง กล องข อความย นย นการลบ หากกด ตกลง ระบบจะท าการลบข อม ลออกจาก ฐานข อม ลท นท

45 45 ส วนท 3 รำยงำนกำรอ พโหลด เป นการแสดงรายงานของการอ พโหลดข อม ล จากไฟล Excel ด งน การกาหนดขอบเขตช วงเวลา จากภาพด านบน ผ ใช งานสามารถท าการออกรายงาน โดยการก าหนดขอบเขตช วงเวลา ท ต องการ แล วคล กท ป ม เล อก ระบบฯ จะแสดงตารางรายงานข อม ลการอ พโหลด การส งออกข อม ล PDF และ Excel จากภาพด านบน ผ ใช งานสามารถส งออกข อม ลรายงาน ในร ปแบบไฟล เอกสารได โดยคล กท ป ม ส งออก สร ปรายงานการอ พโหลด ร ปแบบไฟล PDF สาหร บไฟล.pdf และ ส งออก สร ปรายงานการ อ พโหลด ร ปแบบไฟล EXCEL สาหร บไฟล.xls ด งน

46 แบบบ นท กข อม ลพ นฐาน กล มเป าหมาย (สถานท ) เม อผ ใช งานคล กท เมน ย อยน ระบบฯจะแสดงหน าจอการทางาน โดยจาแนกส วนการท างาน ออกเป น 3 ส วน ด งน จานวนข อม ลฯ ท งหมด บ นท ก / สร ปการส งข อม ล รายงานการอ พโหลด ส วนท 1 จำนวนข อม ลฯ ท งหมด เป นตารางแสดงจานวนการบ นท กข อม ลพ นฐาน กล มเป าหมาย ท งหมด โดยผ ใช งานสามารถ เล อกเง อนไขการค นหา หร อจาแนกตามพ นท ในระด บ ภาค, เขตพ นท, จ งหว ด และ CUP / โรงพยาบาล และ กาหนดขอบเขตช วงเวลา เม อเล อกเง อนไขแล ว ให คล กท ป ม เล อก ระบบฯ จะแสดงผลของการค นหา ด งน

47 47 ส วนท 2 บ นท ก / สร ปกำรส งข อม ล เป นตารางแสดงการบ นท กข อม ล ผ ท สามารถทาการบ นท กข อม ลได ค อ ผ ใช งานส ทธ ผ กรอก ข อม ล โดยระบบฯ แสดงเฉพาะข อม ลของหน วยงานหร อสถานบร การของตนเองเพ ยงอย างเด ยว ด งน นผ กรอก ข อม ลจะเห นเพ ยงข อม ลของหน วยงานหร อสถานบร การของตนเองเท าน น แบบฟอร มบ นท กข อม ล เม อผ ใช งานต องการบ นท กข อม ลใหม เข าส ระบบฯ คล กท ป ม เพ มรายการ จากน น ระบบฯ จะแสดงหน าจอฟอร มการกรอกข อม ลด งน การบ นท กข อม ล เม อกรอกข อม ลครบถ วน ให กดท ป ม บ นท ก ระบบฯ จะแสดงกล องข อความเพ อย นย น หากกรอกข อม ลไม ครบถ วน ระบบฯ จะแจ งเต อนพร อมแจ งว า ย งม ข อม ลจ ดใดบ างท ย งกรอก ไม ครบตามท ระบบฯต องการ

48 48 จากน น ระบบฯ จะแสดงตารางรายการข อม ลรายการท ได สร างไว ด งน จากภาพด านบนผ ใช งานสามารถดาเน นการต างๆ ด งน ค นหาข อม ล โดยการกรอกข อม ลท ต องการค นหา ตามช อง แล วกด Tab แก ไขข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง แบบฟอร ม พร อมข อม ลไว รอสาหร บการแก ไข ลบข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง กล องข อความย นย นการลบ หากกด ตกลง ระบบจะท าการลบข อม ลออกจาก ฐานข อม ลท นท

49 49 ส วนท 3 รำยงำนกำรอ พโหลด เป นการแสดงรายงานของการอ พโหลดข อม ล จากไฟล Excel ด งน การกาหนดขอบเขตช วงเวลา จากภาพด านบน ผ ใช งานสามารถท าการออกรายงาน โดยการก าหนดขอบเขตช วงเวลา ท ต องการ แล วคล กท ป ม เล อก ระบบฯ จะแสดงตารางรายงานข อม ลการอ พโหลด การส งออกข อม ล PDF และ Excel จากภาพด านบน ผ ใช งานสามารถส งออกข อม ลรายงาน ในร ปแบบไฟล เอกสารได โดยคล กท ป ม ส งออก สร ปรายงานการอ พโหลด ร ปแบบไฟล PDF สาหร บไฟล.pdf และ ส งออก สร ปรายงานการ อ พโหลด ร ปแบบไฟล EXCEL สาหร บไฟล.xls ด งน

50 แบบบ นท กผลการดาเน นการส งเสร มส ขภาพช องปาก เม อผ ใช งานคล กท เมน ย อยน ระบบฯจะแสดงหน าจอการทางาน โดยจาแนกส วนการท างาน ออกเป น 3 ส วน ด งน จานวนข อม ลฯ ท งหมด บ นท ก / สร ปการส งข อม ล รายงานการอ พโหลด ส วนท 1 จำนวนข อม ลฯ ท งหมด เป นตารางแสดงจานวนการบ นท กข อม ลผลการด าเน นการส งเสร มส ขภาพช องปากท งหมด โดยผ ใช งานสามารถเล อกเง อนไขการค นหา หร อจาแนกตามพ นท ในระด บ ภาค, เขตพ นท, จ งหว ด และ CUP / โรงพยาบาล และกาหนดขอบเขตช วงเวลา เม อเล อกเง อนไขแล ว ให คล กท ป ม เล อก ระบบฯ จะแสดงผล ของการค นหา ด งน

51 51 ส วนท 2 บ นท ก / สร ปกำรส งข อม ล เป นตารางแสดงการบ นท กข อม ล ผ ท สามารถทาการบ นท กข อม ลได ค อ ผ ใช งานส ทธ ผ กรอก ข อม ล โดยระบบฯ แสดงเฉพาะข อม ลของหน วยงานหร อสถานบร การของตนเองเพ ยงอย างเด ยว ด งน นผ กรอก ข อม ลจะเห นเพ ยงข อม ลของหน วยงานหร อสถานบร การของตนเองเท าน น แบบฟอร มบ นท กข อม ล เม อผ ใช งานต องการบ นท กข อม ลใหม เข าส ระบบฯ คล กท ป ม เพ มรายการ จากน น ระบบฯ จะแสดงหน าจอฟอร มการกรอกข อม ลด งน

52 52 เม อกรอกข อม ลครบถ วน ให กดท ป ม บ นท ก ระบบฯ จะแสดงกล องข อความเพ อย นย น การบ นท กข อม ล หากกรอกข อม ลไม ครบถ วน ระบบฯ จะแจ งเต อนพร อมแจ งว า ย งม ข อม ลจ ดใดบ างท ย งกรอก ไม ครบตามท ระบบฯต องการ จากน น ระบบฯ จะแสดงตารางรายการข อม ลรายการท ได สร างไว ด งน จากภาพด านบนผ ใช งานสามารถดาเน นการต างๆ ด งน ค นหาข อม ล โดยการกรอกข อม ลท ต องการค นหา ตามช อง แล วกด Tab

53 53 แก ไขข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง แบบฟอร ม พร อมข อม ลไว รอสาหร บการแก ไข ลบข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง กล องข อความย นย นการลบ หากกด ตกลง ระบบจะท าการลบข อม ลออกจาก ฐานข อม ลท นท ส วนท 3 รำยงำนกำรอ พโหลด เป นการแสดงรายงานของการอ พโหลดข อม ล จากไฟล Excel ด งภาพต อไปน การกาหนดขอบเขตช วงเวลา จากภาพด านบน ผ ใช งานสามารถท าการออกรายงาน โดยการก าหนดขอบเขตช วงเวลา ท ต องการ แล วคล กท ป ม เล อก ระบบฯ จะแสดงตารางรายงานข อม ลการอ พโหลด

54 54 การส งออกข อม ล PDF และ Excel จากภาพด านบน ผ ใช งานสามารถส งออกข อม ลรายงาน ในร ปแบบไฟล เอกสารได โดยคล กท ป ม ส งออก สร ปรายงานการอ พโหลด ร ปแบบไฟล PDF สาหร บไฟล.pdf และ ส งออก สร ปรายงานการ อ พโหลด ร ปแบบไฟล EXCEL สาหร บไฟล.xls ด งน

55 แบบบ นท กงานบร หารจ ดการ / ว ชาการ ระด บจ งหว ด และหน วยบร การส ขภาพ เม อผ ใช งานคล กท เมน ย อยน ระบบฯจะแสดงหน าจอการทางาน โดยจาแนกส วนการท างาน ออกเป น 3 ส วน ด งน จานวนข อม ลฯ ท งหมด บ นท ก / สร ปการส งข อม ล รายงานการอ พโหลด ส วนท 1 จำนวนข อม ลฯ ท งหมด เป นตารางแสดงจ านวนการบ นท กข อม ลงานบร หารจ ดการ / ว ชาการ ระด บจ งหว ด และ หน วยบร การส ขภาพ ท งหมด โดยผ ใช งานสามารถเล อกเง อนไขการค นหา หร อจาแนกตามพ นท ในระด บ ภาค, เขตพ นท, จ งหว ด และ CUP / โรงพยาบาล และกาหนดขอบเขตช วงเวลา เม อเล อกเง อนไขแล ว ให คล กท ป ม เล อก ระบบฯ จะแสดงผลของการค นหา ด งน

56 56 ส วนท 2 บ นท ก / สร ปกำรส งข อม ล เป นตารางแสดงการบ นท กข อม ล ผ ท สามารถทาการบ นท กข อม ลได ค อ ผ ใช งานส ทธ ผ กรอก ข อม ล โดยระบบฯ แสดงเฉพาะข อม ลของหน วยงานหร อสถานบร การของตนเองเพ ยงอย างเด ยว ด งน นผ กรอก ข อม ลจะเห นเพ ยงข อม ลของหน วยงานหร อสถานบร การของตนเองเท าน น แบบฟอร มบ นท กข อม ล เม อผ ใช งานต องการบ นท กข อม ลใหม เข าส ระบบฯ คล กท ป ม เพ มรายการ จากน น ระบบฯ จะแสดงหน าจอฟอร มการกรอกข อม ลด งน

57 57 เม อกรอกข อม ลครบถ วน ให กดท ป ม บ นท ก ระบบฯ จะแสดงกล องข อความเพ อย นย น การบ นท กข อม ล หากกรอกข อม ลไม ครบถ วน ระบบฯ จะแจ งเต อนพร อมแจ งว า ย งม ข อม ลจ ดใดบ างท ย งกรอก ไม ครบตามท ระบบฯต องการ

58 58 จากน น ระบบฯ จะแสดงตารางรายการข อม ลรายการท ได สร างไว ด งน จากภาพด านบนผ ใช งานสามารถดาเน นการต างๆ ด งน ค นหาข อม ล โดยการกรอกข อม ลท ต องการค นหา ตามช อง แล วกด Tab แก ไขข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง แบบฟอร ม พร อมข อม ลไว รอสาหร บการแก ไข ลบข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง กล องข อความย นย นการลบ หากกด ตกลง ระบบจะท าการลบข อม ลออกจาก ฐานข อม ลท นท ส วนท 3 รำยงำนกำรอ พโหลด เป นการแสดงรายงานของการอ พโหลดข อม ล จากไฟล Excel ด งน

59 59 การกาหนดขอบเขตช วงเวลา จากภาพด านบน ผ ใช งานสามารถท าการออกรายงาน โดยการก าหนดขอบเขตช วงเวลา ท ต องการ แล วคล กท ป ม เล อก ระบบฯ จะแสดงตารางรายงานข อม ลการอ พโหลด การส งออกข อม ล PDF และ Excel จากภาพด านบน ผ ใช งานสามารถส งออกข อม ลรายงาน ในร ปแบบไฟล เอกสารได โดยคล กท ป ม ส งออก สร ปรายงานการอ พโหลด ร ปแบบไฟล PDF สาหร บไฟล.pdf และ ส งออก สร ปรายงานการ อ พโหลด ร ปแบบไฟล EXCEL สาหร บไฟล.xls ด งน การนาข อม ลเข า (รวม) ส วนการทางานท รองร บการนาเข าข อม ลเป นไฟล Excel โดยผ ใช งานสามารถนาเข าข อม ลท ละหลายบรรท ด(Record) และท ละหลายไฟล พร อมก นได ด งน

60 60 ผ ใช งานสามารถดาวน โหลดไฟล ต วอย าง Excel ท ได จ ดเตร ยมให เพ อนาไปทาการกรอกข อม ล ท ต องการ โดยคล กท ป ม ไฟล ต วอย าง ตามกล มของข อม ลท ต องการ ได แก ข อม ลพ นฐาน กล มเป าหมาย (คน) ข อม ลพ นฐาน กล มเป าหมาย (สถานท ) ผลการดาเน นการส งเสร มส ขภาพช องปาก งานบร หารจ ดการ/ ว ชาการ ระด บจ งหว ด และหน วยบร การส ขภาพ เม อผ ใช งาน ทาการกรอกข อม ลในไฟล Excel ตามกล มข อม ลท ต องการเสร จเร ยบร อยแล ว ข นตอนต อไป ค อให ทาการเล อกไฟล ข อม ลเพ อน าเข า โดยให ผ ใช งานเล อกไฟล ให ห วข อม ลตรงตามท ระบบฯ เร ยงไว ต วอย างเช น ไฟล ของข อม ลพ นฐาน กล มเป าหมาย ให Browse หร อ เล อกไฟล ในแถวของ ข อม ล พ นฐาน กล มเป าหมาย เท าน น และเม อผ ใช งานเล อกไฟล ข อม ลท ต องการเร ยบร อยแล ว ให คล กท ป ม อ พ โหลด ** ข อควรระว ง ไฟล ท จะนำเข ำ ต องม นำมสก ลของไฟล เป น.xls เท ำน น ** เม อคล กท ป ม อ พโหลด ระบบฯจะท าการประมวลผลข อม ลท ได จากไฟล พร อมท ง แสดงผลของการอ พโหลดให ทราบ ด งน กรณ ท เก ดข อผ ดพลาด กรณ ท นาเข าข อม ลสาเร จ ผ ใช งาน สามารถย อนกล บไปหน าอ พโหลดได โดยคล กท ป ม ย อนกล บ และกรณ ท ผ ใช งาน ต องการ Export ข อท ผ ดพลาดออกเป นไฟล PDF ให คล กท ป ม PDF และถ าต องการเป นไฟล Excel กดป ม Excel ตามลาด บ

61 ดาวน โหลดข อม ล ส วนการท างานน ผ ใช งานสามารถท าการดาวน โหลดข อม ลท ม อย ในระบบฯ ออกมาใน ร ปแบบไฟล Excel ได โดยหน าจอสาหร บทาการดาวน โหลด ด งน ผ ใช งานสามารถกาหนดประเภทของข อม ลว าเป นข อม ลกล มใดของข อม ลพ นฐานบร การท นต ส ขภาพท ไม ทาก บบ คคล เล อกขอบเขตของป งบประมาณ จากน นคล กท ป ม ดาวน โหลด ระบบฯ จะแสดง กล องข อความเพ อย นย นการบ นท กข อม ลท ดาวน โหลด ด งน

62 ข อม ลทร พยากรท นตส ขภาพ เป นส วนท ม ไว สาหร บบ นท กข อม ลทร พยากรท นตส ขภาพ ของหน วยงาน ระด บกรมอนาม ย, จ งหว ด และ สถานบร การหร อโรงพยาบาล ค ม อฉบ บน จะน าเสนอต วอย างการท างานในระด บสถานบร การหร อ โรงพยาบาล โดยแบ งเมน ย อยออกเป นด งน ข อม ลท นตบ คลากร ส งก ด สป.สธ. ข อม ลท นตบ คลากรของหน วยงานร ฐอ น และเอกชน ข อม ลคร ภ ณฑ ท นตกรรม ค าใช จ ายตามแหล ง และล กษณะงบประมาณ การนาข อม ลเข า (รวม) การดาวน โหลดข อม ล (Excel) ข อม ลท นตบ คลากร ส งก ด สป.สธ. เม อผ ใช งานคล กท เมน ย อยน ระบบฯจะแสดงหน าจอการทางาน โดยจาแนกส วนการท างาน ออกเป น 3 ส วน ด งน จานวนข อม ลฯ ท งหมด บ นท ก / สร ปการส งข อม ล รายงานการอ พโหลด

63 63 ส วนท 1 จำนวนข อม ลฯ ท งหมด เป นตารางแสดงจานวนการบ นท กข อม ลท นตบ คลากร ส งก ด สป.สธ. ท งหมด โดยผ ใช งาน สามารถเล อกเง อนไขการค นหา หร อจ าแนกตามพ นท ในระด บ ภาค, เขตพ นท, จ งหว ด และ CUP / โรงพยาบาล และกาหนดขอบเขตช วงเวลา เม อเล อกเง อนไขแล ว ให คล กท ป ม เล อก ระบบฯ จะแสดงผล ของการค นหา ด งน ส วนท 2 บ นท ก / สร ปกำรส งข อม ล เป นตารางแสดงการบ นท กข อม ลของท นตบ คลากร ส งก ด สป.สธ. ผ ท สามารถท าการบ นท ก ข อม ลได ค อ ผ ใช งานส ทธ ผ กรอกข อม ล โดยระบบฯ แสดงเฉพาะข อม ลของหน วยงานหร อสถานบร การของ ตนเองเพ ยงอย างเด ยว ด งน นผ กรอกข อม ลจะเห นเพ ยงข อม ลของหน วยงานหร อสถานบร การของตนเองเท าน น ซ งในข นแรก ระบบฯจะให เล อกป งบประมาณก อน ด งน

64 64 เม อทาการเล อกป งบประมาณแล ว ระบบฯจะแสดงตารางรายการข อม ลของท นตบ คลากร ส งก ด สป.สธ. ตามป งบประมาณท ได เล อก ด งน จากภาพด านบนผ ใช งานสามารถดาเน นการต างๆ ด งน ค นหาข อม ล โดยการกรอกข อม ลท ต องการค นหา ตามช อง แล วกด Tab แก ไขข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง แบบฟอร ม พร อมข อม ลไว รอสาหร บการแก ไข ลบข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง กล องข อความย นย นการลบ หากกด ตกลง ระบบจะท าการลบข อม ลออกจาก ฐานข อม ลท นท ปร บปร งข อม ลท งหมด... เป นการปร บข อม ลในป งบประมาณเก า ตามท ได เล อกไว ให เป นข อม ลของป งบประมาณใหม ท งช ด โดยไม ต องกรอกข อม ลใหม ท ละราย ซ ง ระบบฯ จะแสดงกล องข อความเพ อย นย นข นตอนน ก อนการปร บปร ง

65 65 ในกรณ ท ผ ใช งาน ต องการบ นท กข อม ลใหม เป นรายคน ให ผ ใช งานเล อกด ข อม ลท เป น ป งบประมาณป จจ บ น ระบบฯจะแสดงรายการข อม ล พร อมท งม ป ม เพ มข อม ลท นตบค ลากร ประจ าป งบประมาณ... แสดงอย เหน อตารางข อม ล ด งน เม อคล กป ม เพ มข อม ลท นตบค ลากร ประจาป งบประมาณ... ระบบฯจะแสดงหน าจอ แบบฟอร มสาหร บบ นท กข อม ล ด งน

66 66 ในกรณ ท ผ ใช งาน ต องการทราบว า ม ข อม ลของบ คลากรในรายน ท กาล งจะทาการกรอกข อม ล น อย ในฐานข อม ลของระบบฯ หร อไม ผ ใช งาน สามารถค นหา โดยการพ มพ ช อ หร อนามสก ลของบ คลากรราย น ในช อง ค นหา ช อ สก ล จากฐานข อม ลเด ม ได ด งน เม อพ มพ ช อ หร อ นามสก ล ในช องค นหา ระบบฯจะท าการค นหาพร อมท งแสดงช อ นามสก ล เต ม พร อมตาแหน ง เป นรายการให เล อก ผ ใช งานสามารถคล กเล อกท รายการท ต องการ ระบบฯจะ แสดงข อม ลบ คลากร รายท เล อกในแบบฟอร มการกรอกข อม ล เพ อให ผ ใช งาน ได ทาการแก ไขและบ นท กข อม ล ต อไป ด งน

67 67 จากภาพในหน าท แล ว ผ ใช งานสามารถทาการแก ไขข อม ลในแบบฟอร มได ตามต องการ เม อ ทาการแก ไขตามท ต องการแล ว ให คล กท ป ม ปร บปร งข อม ลน เป นของป งบประมาณ... ระบบฯจะแสดง กล องข อความแจ งการย นย นการปร บปร งข อม ล ด งน ในกระบวนการน ระบบฯจะท าการปร บปร งข อม ลรายน (ค ดลอก) ไปเป นข อม ลของ ป งบประมาณป จจ บ น โดยท ข อม ลของป งบประมาณเด มก ย งคงอย ในฐานข อม ลต อไป หากคล กท ป ม แก ไข ระบบฯจะแสดงกล องข อความแจ งการย นย นการแก ไข ซ งใน กระบวนการน ระบบฯท าการแก ไขข อม ลรายน อย างเด ยว โดยไม ได ปร บปร งเป นข อม ลของป งบประมาณ ป จจ บ น ในกรณ ท ผ ใช งานต องการกรอกข อม ลรายน ใหม ท งหมด สามารถกรอกข อม ลในแบบฟอร ม บ นท กข อม ลได โดยไม ต องใช การค นหา เม อทาการกรอกข อม ลในแบบฟอร มการบ นท กข อม ลเสร จเร ยบร อย แล ว ให คล กท ป ม บ นท ก

68 68 ด งน หากผ ใช งานกรอกข อม ลไม ถ กต องหร อไม ครบถ วนตามท ระบบฯต องการ ระบบฯจะแจ งเต อน

69 69 ส วนท 3 รำยงำนกำรอ พโหลด เป นการแสดงรายงานของการอ พโหลดข อม ล จากไฟล Excel ด งภาพต อไปน การกาหนดขอบเขตช วงเวลา จากภาพด านบน ผ ใช งานสามารถท าการออกรายงาน โดยการก าหนดขอบเขตช วงเวลา ท ต องการ แล วคล กท ป ม เล อก ระบบฯ จะแสดงตารางรายงานข อม ลการอ พโหลด การส งออกข อม ล PDF และ Excel จากภาพด านบน ผ ใช งานสามารถส งออกข อม ลรายงาน ในร ปแบบไฟล เอกสารได โดยคล กท ป ม ส งออก สร ปรายงานการอ พโหลด ร ปแบบไฟล PDF สาหร บไฟล.pdf และ ส งออก สร ปรายงานการ อ พโหลด ร ปแบบไฟล EXCEL สาหร บไฟล.xls ด งน

70 แบบบ นท กข อม ลท นตบ คลากรของหน วยงานร ฐอ น และเอกชน เม อผ ใช งานคล กท เมน ย อยน ระบบฯจะแสดงหน าจอการทางาน โดยจาแนกส วนการท างาน ออกเป น 3 ส วน ด งน จานวนข อม ลฯ ท งหมด บ นท ก / สร ปการส งข อม ล รายงานการอ พโหลด ส วนท 1 จำนวนข อม ลฯ ท งหมด เป นตารางแสดงจ านวนการบ นท กข อม ลท นตบ คลากรของหน วยงานร ฐอ น และเอกชน ท งหมด โดยผ ใช งานสามารถเล อกเง อนไขการค นหา หร อจ าแนกตามพ นท ในระด บ ภาค, เขตพ นท, จ งหว ด และ CUP / โรงพยาบาล และกาหนดขอบเขตช วงเวลา เม อเล อกเง อนไขแล ว ให คล กท ป ม เล อก ระบบฯ จะแสดงผลของการค นหา ด งน

71 71 ส วนท 2 บ นท ก / สร ปกำรส งข อม ล เป นตารางแสดงการบ นท กข อม ลท นตบ คลากรของหน วยงานร ฐอ น และเอกชน ผ ท สามารถ ทาการบ นท กข อม ลได ค อ ผ ใช งานส ทธ ผ กรอกข อม ล โดยระบบฯ แสดงเฉพาะข อม ลของหน วยงานหร อสถาน บร การของตนเองเพ ยงอย างเด ยว ด งน นผ กรอกข อม ลจะเห นเพ ยงข อม ลของหน วยงานหร อสถานบร การของ ตนเองเท าน น ด งน จากภาพด านบน ผ ใช งาน สามารถเพ มข อม ลใหม โดยการคล กท ป ม เพ มรายการ ระบบฯ จะแสดงหน าจอแบบฟอร มสาหร บกรอกข อม ล ด งน เม อกรอกข อม ลครบถ วน ให กดท ป ม บ นท ก ระบบฯ จะแสดงกล องข อความเพ อย นย น การบ นท กข อม ล

72 72 หากผ ใช งาน กรอกข อม ลไม ถ กต อง หร อ กรอกไม ครบถ วนตามท ระบบฯต องการ ระบบฯ จะแจ งเต อนข อผ ดพลาด และแสดงจ ดใดบ างท ต องกรอก ด งน เม อทาการบ นท กข อม ลเร ยบร อยแล ว ระบบฯ จะแสดงตารางข อม ลท ได บ นท กไปแล ว ด งน จากภาพด านบนผ ใช งานสามารถดาเน นการต างๆ ด งน ค นหาข อม ล โดยการกรอกข อม ลท ต องการค นหา ตามช อง แล วกด Tab แก ไขข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง แบบฟอร ม พร อมข อม ลไว รอสาหร บการแก ไข ลบข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง กล องข อความย นย นการลบ หากกด ตกลง ระบบจะท าการลบข อม ลออกจาก ฐานข อม ลท นท

73 73 ส วนท 3 รำยงำนกำรอ พโหลด เป นการแสดงรายงานของการอ พโหลดข อม ล จากไฟล Excel ด งน การกาหนดขอบเขตช วงเวลา จากภาพด านบน ผ ใช งานสามารถท าการออกรายงาน โดยการก าหนดขอบเขตช วงเวลา ท ต องการ แล วคล กท ป ม เล อก ระบบฯ จะแสดงตารางรายงานข อม ลการอ พโหลด การส งออกข อม ล PDF และ Excel จากภาพด านบน ผ ใช งานสามารถส งออกข อม ลรายงาน ในร ปแบบไฟล เอกสารได โดยคล กท ป ม ส งออก สร ปรายงานการอ พโหลด ร ปแบบไฟล PDF สาหร บไฟล.pdf และ ส งออก สร ปรายงานการ อ พโหลด ร ปแบบไฟล EXCEL สาหร บไฟล.xls ด งน

74 แบบบ นท กข อม ลคร ภ ณฑ ท นตกรรม เม อผ ใช งานคล กท เมน ย อยน ระบบฯจะแสดงหน าจอการทางาน โดยจาแนกส วนการท างาน ออกเป น 3 ส วน ด งน จานวนข อม ลฯ ท งหมด บ นท ก / สร ปการส งข อม ล รายงานการอ พโหลด ส วนท 1 จำนวนข อม ลฯ ท งหมด เป นตารางแสดงจ านวนการบ นท กข อม ลคร ภ ณฑ ท นตกรรม ท งหมด โดยผ ใช งานสามารถ เล อกเง อนไขการค นหา หร อจาแนกตามพ นท ในระด บ ภาค, เขตพ นท, จ งหว ด และ CUP / โรงพยาบาล และ กาหนดขอบเขตช วงเวลา เม อเล อกเง อนไขแล ว ให คล กท ป ม เล อก ระบบฯ จะแสดงผลของการค นหา ด งน

75 75 ส วนท 2 บ นท ก / สร ปกำรส งข อม ล เป นตารางแสดงการบ นท กข อม ลของคร ภ ณฑ ท นตกรรม ผ ท สามารถท าการบ นท กข อม ลได ค อ ผ ใช งานส ทธ ผ กรอกข อม ล โดยระบบฯ แสดงเฉพาะข อม ลของหน วยงานหร อสถานบร การของตนเองเพ ยง อย างเด ยว ด งน นผ กรอกข อม ลจะเห นเพ ยงข อม ลของหน วยงานหร อสถานบร การของตนเองเท าน น ซ งในข นแรก ระบบฯจะให เล อกป งบประมาณก อน ด งน เม อทาการเล อกป งบประมาณแล ว ระบบฯจะแสดงตารางรายการข อม ลของท นตบ คลากร ส งก ด สป.สธ. ตามป งบประมาณท ได เล อก ด งน

76 76 จากภาพด านบนผ ใช งานสามารถดาเน นการต างๆ ด งน ค นหาข อม ล โดยการกรอกข อม ลท ต องการค นหา ตามช อง แล วกด Tab แก ไขข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง แบบฟอร ม พร อมข อม ลไว รอสาหร บการแก ไข ลบข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง กล องข อความย นย นการลบ หากกด ตกลง ระบบจะท าการลบข อม ลออกจาก ฐานข อม ลท นท ปร บปร งข อม ลท งหมด... เป นการปร บข อม ลในป งบประมาณเก า ตามท ได เล อกไว ให เป นข อม ลของป งบประมาณใหม ท งช ด โดยไม ต องกรอกข อม ลใหม ท ละราย ซ ง ระบบฯ จะแสดงกล องข อความเพ อย นย นข นตอนน ก อนการปร บปร ง การบ นท กข อม ลคร ภ ณฑ ในกรณ ท ผ ใช งาน ต องการบ นท กข อม ลใหม เป นรายคร ภ ณฑ ให ผ ใช งานเล อกด ข อม ลท เป น ป งบประมาณป จจ บ น ระบบฯจะแสดงรายการข อม ล พร อมท งม ป ม เพ มข อม ลท นตบค ลากร ประจ าป งบประมาณ... แสดงอย เหน อตารางข อม ล ด งน

77 77 เม อคล กป ม เพ มรายการ ระบบฯจะแสดงหน าจอแบบฟอร มส าหร บบ นท กข อม ล ด งน เม อท าการกรอกข อม ลในแบบฟอร มการบ นท กข อม ลเสร จเร ยบร อยแล ว ให คล กท ป ม บ นท ก ระบบฯจะแสดงกล องข อความย นย นการบ นท กข อม ล หากกรอกข อม ลไม ครบถ วน ระบบฯ จะแจ งเต อนพร อมแจ งว า ย งม ข อม ลจ ดใดบ างท ย งกรอก ไม ครบตามท ระบบฯต องการ

78 78 คร ภ ณฑ ด งน การบ นท กข อม ลรายการซ อมคร ภ ณฑ ในกรณ ท ผ ใช งาน ต องการบ นท กข อม ลรายการซ อมคร ภ ณฑ ให ผ ใช งานคล กท ในรายการ ด งน ระบบฯจะแสดงข อม ลคร ภ ณฑ และตารางรายการ การบ นท กข อม ลรายการซ อมคร ภ ณฑ

79 79 การเพ มข อม ลรายการซ อมคร ภ ณฑ ให คล กท ป ม เพ มรายการซ อม ระบบฯจะแสดง หน าจอแบบฟอร มในการบ นท กข อม ลรายการซ อม ด งน เม อกรอกข อม ลครบถ วน ให กดท ป ม บ นท ก ระบบฯ จะแสดงกล องข อความเพ อย นย น การบ นท กข อม ล หากกรอกข อม ลไม ครบถ วน ระบบฯ จะแจ งเต อนพร อมแจ งว า ย งม ข อม ลจ ดใดบ างท ย งกรอก ไม ครบตามท ระบบฯต องการ

80 80 เม อบ นท กข อม ลเร ยบร อยแล ว ระบบฯจะแสดงข อม ลรายการซ อม ด งน จากภาพด านบนผ ใช งานสามารถดาเน นการต างๆ ด งน ค นหาข อม ล โดยการกรอกข อม ลท ต องการค นหา ตามช อง แล วกด Tab แก ไขข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง แบบฟอร ม พร อมข อม ลไว รอสาหร บการแก ไข ลบข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง กล องข อความย นย นการลบ หากกด ตกลง ระบบจะท าการลบข อม ลออกจาก ฐานข อม ลท นท

81 81 ส วนท 3 รำยงำนกำรอ พโหลด เป นการแสดงรายงานของการอ พโหลดข อม ล จากไฟล Excel ด งน การกาหนดขอบเขตช วงเวลา จากภาพด านบน ผ ใช งานสามารถท าการออกรายงาน โดยการก าหนดขอบเขตช วงเวลา ท ต องการ แล วคล กท ป ม เล อก ระบบฯ จะแสดงตารางรายงานข อม ลการอ พโหลด การส งออกข อม ล PDF และ Excel จากภาพด านบน ผ ใช งานสามารถส งออกข อม ลรายงาน ในร ปแบบไฟล เอกสารได โดยคล กท ป ม ส งออก สร ปรายงานการอ พโหลด ร ปแบบไฟล PDF สาหร บไฟล.pdf และ ส งออก สร ปรายงานการ อ พโหลด ร ปแบบไฟล EXCEL สาหร บไฟล.xls ด งน

82 แบบบ นท กข อม ลค าใช จ ายตามแหล ง และล กษณะงบประมาณ เม อผ ใช งานคล กท เมน ย อยน ระบบฯจะแสดงหน าจอการทางาน โดยจ าแนกส วนการท างานออกเป น 3 ส วน ด งน จานวนข อม ลฯ ท งหมด บ นท ก / สร ปการส งข อม ล รายงานการอ พโหลด ส วนท 1 จำนวนข อม ลฯ ท งหมด เป นตารางแสดงจ านวนการบ นท กข อม ลค าใช จ ายตามแหล ง และล กษณะงบประมาณ ท งหมด โดยผ ใช งานสามารถเล อกเง อนไขการค นหา หร อจ าแนกตามพ นท ในระด บ ภาค, เขตพ นท, จ งหว ด และ CUP / โรงพยาบาล และกาหนดขอบเขตช วงเวลา เม อเล อกเง อนไขแล ว ให คล กท ป ม เล อก ระบบฯ จะแสดงผลของการค นหา ด งน

83 83 ส วนท 2 บ นท ก / สร ปกำรส งข อม ล เป นตารางแสดงการบ นท กข อม ลค าใช จ ายตามแหล ง และล กษณะงบประมาณ ผ ท สามารถ ทาการบ นท กข อม ลได ค อ ผ ใช งานส ทธ ผ กรอกข อม ล โดยระบบฯ แสดงเฉพาะข อม ลของหน วยงานหร อสถาน บร การของตนเองเพ ยงอย างเด ยว ด งน นผ กรอกข อม ลจะเห นเพ ยงข อม ลของหน วยงานหร อสถานบร การของ ตนเองเท าน น ด งน จากภาพด านบน ผ ใช งาน สามารถเพ มข อม ลใหม โดยการคล กท ป ม เพ มรายการ ระบบฯ จะแสดงหน าจอแบบฟอร มสาหร บกรอกข อม ล ด งน

84 84 เม อกรอกข อม ลครบถ วน ให กดท ป ม บ นท ก ระบบฯ จะแสดงกล องข อความเพ อย นย น การบ นท กข อม ล หากผ ใช งาน กรอกข อม ลไม ถ กต อง หร อ กรอกไม ครบถ วนตามท ระบบฯต องการ ระบบฯ จะแจ งเต อนข อผ ดพลาด และแสดงจ ดใดบ างท ต องกรอก ด งน เม อทาการบ นท กข อม ลเร ยบร อยแล ว ระบบฯ จะแสดงตารางข อม ลท ได บ นท กไปแล ว ด งน จากภาพด านบนผ ใช งานสามารถดาเน นการต างๆ ด งน ค นหาข อม ล โดยการกรอกข อม ลท ต องการค นหา ตามช อง แล วกด Tab

85 85 แก ไขข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง แบบฟอร ม พร อมข อม ลไว รอสาหร บการแก ไข ลบข อม ล โดยคล กท ป ม ท แสดงอย ในบรรท ดของข อม ลน น ระบบฯจะแสดง กล องข อความย นย นการลบ หากกด ตกลง ระบบจะท าการลบข อม ลออกจาก ฐานข อม ลท นท ส วนท 3 รำยงำนกำรอ พโหลด เป นการแสดงรายงานของการอ พโหลดข อม ล จากไฟล Excel ด งน การกาหนดขอบเขตช วงเวลา จากภาพด านบน ผ ใช งานสามารถท าการออกรายงาน โดยการก าหนดขอบเขตช วงเวลา ท ต องการ แล วคล กท ป ม เล อก ระบบฯ จะแสดงตารางรายงานข อม ลการอ พโหลด

86 86 การส งออกข อม ล PDF และ Excel จากภาพด านบน ผ ใช งานสามารถส งออกข อม ลรายงาน ในร ปแบบไฟล เอกสารได โดยคล กท ป ม ส งออก สร ปรายงานการอ พโหลด ร ปแบบไฟล PDF สาหร บไฟล.pdf และ ส งออก สร ปรายงานการ อ พโหลด ร ปแบบไฟล EXCEL สาหร บไฟล.xls ด งน การนาข อม ลเข า (รวม) ส วนการทางานท รองร บการนาเข าข อม ลเป นไฟล Excel โดยผ ใช งานสามารถน าเข าข อม ลท ละหลายบรรท ด(Record) และท ละหลายไฟล พร อมก นได ด งน ผ ใช งานสามารถดาวน โหลดไฟล ต วอย าง Excel ท ได จ ดเตร ยมให เพ อนาไปทาการกรอกข อม ล ท ต องการ โดยคล กท ป ม ไฟล ต วอย าง ตามกล มของข อม ลท ต องการ ได แก ข อม ลท นตบ คลากร ส งก ด สป.สธ. ข อม ลท นตบ คลากรของหน วยงานร ฐอ น และเอกชน ข อม ลคร ภ ณฑ ท นตกรรม

87 87 ค าใช จ ายตามแหล ง และล กษณะงบประมาณ เม อผ ใช งาน ทาการกรอกข อม ลในไฟล Excel ตามกล มข อม ลท ต องการเสร จเร ยบร อยแล ว ข นตอนต อไป ค อให ทาการเล อกไฟล ข อม ลเพ อน าเข า โดยให ผ ใช งานเล อกไฟล ให ห วข อม ลตรงตามท ระบบฯ เร ยงไว ต วอย างเช น ไฟล ของข อม ลท นตบ คลากร ส งก ด สป.สธ.ให Browse หร อ เล อกไฟล ในแถวของ ข อม ลท นตบ คลากร ส งก ด สป.สธ. เท าน น และเม อผ ใช งานเล อกไฟล ข อม ลท ต องการเร ยบร อยแล ว ให คล ก ท ป ม อ พโหลด ** ข อควรระว ง ไฟล ท จะนำเข ำ ต องม นำมสก ลของไฟล เป น.xls เท ำน น ** เม อคล กท ป ม อ พโหลด ระบบฯจะท าการประมวลผลข อม ลท ได จากไฟล พร อมท ง แสดงผลของการอ พโหลดให ทราบ ด งน กรณ ท เก ดข อผ ดพลาด กรณ ท นาเข าข อม ลสาเร จ ผ ใช งาน สามารถย อนกล บไปหน าอ พโหลดได โดยคล กท ป ม ย อนกล บ และกรณ ท ผ ใช งาน ต องการ Export ข อท ผ ดพลาดออกเป นไฟล PDF ให คล กท ป ม PDF และถ าต องการเป นไฟล Excel กดป ม Excel ตามลาด บ

88 ดาวน โหลดข อม ล ส วนการท างานน ผ ใช งานสามารถท าการดาวน โหลดข อม ลท ม อย ในระบบฯ ออกมาใน ร ปแบบไฟล Excel ได โดยหน าจอสาหร บทาการดาวน โหลด ด งน ผ ใช งานสามารถกาหนดประเภทของข อม ลว าเป นข อม ลกล มใดของข อม ลการส ารวจสภาวะ ท นตส ขภาพและป จจ ยเส ยง เล อกขอบเขตของป งบประมาณ จากน นคล กท ป ม ดาวน โหลด ระบบฯ จะ แสดงกล องข อความเพ อย นย นการบ นท กข อม ลท ดาวน โหลด ด งน

89 89 4. รำยงำน เมน รายงาน เป นส วนท ม ไว สาหร บด รายงานของหน วยงาน ระด บกรมอนาม ย, จ งหว ด และ สถาน บร การหร อโรงพยาบาล ประกอบด วย ซ งประกอบด วย ข อม ลการสารวจท นตส ขภาพประจาป รายงาน อวช. รายงานผลปฏ บ ต งานท นตสาธารณส ข รายงานด ชน ช ว ดท นตสาธารณส ข น าหน กงาน (Work point) รายงานข อม ลพ นฐานบร การท นตส ขภาพท ไม ทาก บบ คคล รายงานข อม ลทร พยากรท นตส ขภาพ 4.1 ข อม ลการสารวจท นตส ขภาพประจาป เม อผ ใช งาน ทาการเล อกเมน รายงาน ข อม ลการสารวจท นตส ขภาพประจาป ระบบฯจะ แสดงเมน ย อย ด งน สร ปข อม ลเด ก 18 เด อนในสถานบร การ สร ปข อม ลเด กในศ นย พ ฒนาเด กเล ก / อน บาล สร ปข อม ลน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 สร ปข อม ลโรงเร ยน สร ปข อม ลหม บ าน / ชมรมผ ส งอาย

90 90 การจาแนกตามพ นท และการกาหนดขอบเขตช วงเวลา ผ ใช งานสามารถเล อกเง อนไขการค นหาในระด บประเทศ, ภาค, เขตพ นท, จ งหว ด และ CUP / โรงพยาบาลและช วงรายงานป งบประมาณ ตามต วอย างการออกรายงานด งน ต วอย างท 1 ข อม ลเด ก 18 เด อน ในระด บสถานบร การ

91 91 ต วอย างท 2 ข อม ลเด ก 18 เด อนในระด บภาค การส งออกข อม ล PDF และ Excel ผ ใช งาน สามารถ Export ข อม ลตารางรายงาน โดยคล กท ป ม PDF เพ อ Export รายงาน ออกเป นไฟล.pdf และคล กท ป ม XLS เพ อ Export รายงานออกเป นไฟล Excel

92 รายงาน อวช. การจาแนกตามพ นท และการกาหนดขอบเขตช วงเวลา ผ ใช งานสามารถเล อกเง อนไขการค นหาในระด บประเทศ, ภาค, เขตพ นท, จ งหว ด และ CUP / โรงพยาบาลและช วงรายงานป งบประมาณ ตามต วอย างการออกรายงานด งน การส งออกข อม ล PDF และ Excel ผ ใช งาน สามารถ Export ข อม ลตารางรายงาน โดยคล กท ป ม PDF เพ อ Export รายงาน ออกเป นไฟล.pdf และคล กท ป ม XLS เพ อ Export รายงานออกเป นไฟล Excel

93 รายงานผลการปฏ บ ต งานท นตสาธารณส ข การจาแนกตามพ นท การกาหนดขอบเขตช วงเวลา และการเล อกกล มโรค ผ ใช งานสามารถเล อกเง อนไขการค นหาในระด บประเทศ, ภาค, เขตพ นท, จ งหว ด และ CUP / โรงพยาบาล และช วงรายงานป งบประมาณ ตามต วอย างการออกรายงานด งน การส งออกข อม ล PDF และ Excel ผ ใช งาน สามารถ Export ข อม ลตารางรายงาน โดยคล กท ป ม PDF เพ อ Export รายงาน ออกเป นไฟล.pdf และคล กท ป ม XLS เพ อ Export รายงานออกเป นไฟล Excel

94 รายงานด ชน ช ว ดงานท นตสาธารณส ข การจาแนกตามพ นท การกาหนดขอบเขตช วงเวลา และการเล อกกล มด ชน ผ ใช งานสามารถเล อกเง อนไขการค นหาในระด บประเทศ, ภาค, เขตพ นท, จ งหว ด และ CUP / โรงพยาบาล, กล มด ชน และช วงรายงานป งบประมาณ ด งน

95 95 สาหร บผลของการค นหา ตามต วอย างการออกรายงานด งน

96 น าหน กงาน (Work Point) การจาแนกตามพ นท และการกาหนดขอบเขตช วงเวลา ผ ใช งานสามารถเล อกเง อนไขการค นหาในระด บประเทศ, ภาค, เขตพ นท, จ งหว ด และ CUP / โรงพยาบาลและช วงรายงานป งบประมาณ ด งน

97 97 สาหร บผลของการค นหา แสดงตามต วอย างการออกรายงานด งน

98 รายงานข อม ลพ นฐานบร การท นตส ขภาพท ไม ทาก บบ คคล การจาแนกตามพ นท และการกาหนดขอบเขตช วงเวลา ผ ใช งานสามารถเล อกเง อนไขการค นหาในระด บประเทศ, ภาค, เขตพ นท, จ งหว ด และ CUP / โรงพยาบาลและช วงรายงานป งบประมาณ ด งน สาหร บต วอย างการออกรายงานด งน

99 99 การส งออกข อม ล PDF และ Excel ผ ใช งาน สามารถ Export ข อม ลตารางรายงาน โดยคล กท ป ม PDF เพ อ Export รายงาน ออกเป นไฟล.pdf และคล กท ป ม XLS เพ อ Export รายงานออกเป นไฟล Excel

100 รายงานข อม ลทร พยากรท นตส ขภาพ การจาแนกตามพ นท และการกาหนดขอบเขตช วงเวลา ผ ใช งานสามารถเล อกเง อนไขการค นหาในระด บประเทศ, ภาค, เขตพ นท, จ งหว ด และ CUP / โรงพยาบาลและช วงรายงานป งบประมาณ ด งน

101 101 สาหร บผลของการค นหา ตามต วอย างการออกรายงานด งน การส งออกข อม ล PDF และ Excel ผ ใช งาน สามารถ Export ข อม ลตารางรายงาน โดยคล กท ป ม PDF เพ อ Export รายงาน ออกเป นไฟล.pdf และคล กท ป ม XLS เพ อ Export รายงานออกเป นไฟล Excel

102 ข อม ลพ นฐาน(สาหร บ user ใช อ างอ ง) เมน จ ดการข อม ลพ นฐาน ม ไว ส าหร บเก บข อม ลพ นฐานท ใช อ างอ งภายในระบบสารสนเทศท นต ส ขภาพ โดยผ ใช งาน ประเภทผ บร หาร, ผ กรอกข อม ล สามารถเร ยกด ข อม ลในแต ละรห ส แต จะไม สามารถท า การบร การจ ดการได และ ผ ใช งาน ประเภทผ ใช งานท วไป จะไม สามารถเห นเมน ด งกล าวได จากภาพด านบน ข อม ลในส วนของการจ ดการพ นฐาน จะแบ ง 5 กล มหล ก โดยแต ละกล มหล ก จะม ข อม ลแยกย อยออกไปอ ก ในการใช งานเมน จ ดการข อม ลพ นฐาน คล กท แถบ(Tab)ของกล มข อม ลท ต องการ ระบบฯจะแสดงข อม ลย อยๆ ตามต วอย างด งน ต วอย างการใช งาน จากภาพด านบน คล กท แถบ รห สในส วนงานท นตบ คลากร จากน นคล กเล อก สถาบ น (UNIVERSITY) ระบบฯจะแสดงตารางรายการข อม ลของสถาบ นการศ กษา ด งน

103 103 จากภาพด านบน ผ ใช งาน สามารถทาการค นหา โดยการพ มพ ช อ สถาบ นการศ กษา แล วกด Tab ระบบฯจะผลของการค นหาได สาหร บข อม ลสถาบ นการศ กษาน จะปรากฏในแบบฟอร มการบ นท กข อม ล ในเมน ข อม ลทร พยากร ท นตส ขภาพ แบบฟอร มย อย บ นท กข อม ลท นตบ คลากร ส งก ด สป.สธ. ด งน

104 ผ ใช งำน( User ) ในการใช งานในระบบสารสนเทศท นตส ขภาพน น ม การการก าหนดส ทธ การใช งานของผ ใช งานในแต ละระด บ และในแต ละประเภท แตกต างก นออกไป โดยม การแบ งส ทธ การใช งานด งน ระด บของผ ใช งาน แบ งตามส งก ด ระด บหน วยงาน หร อ สถานบร การ ท ผ ใช งานได ส งก ดอย ได แก กรมอนาม ย สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ด (สสจ.) สถาบร การ/โรงพยาบาล (รพศ., รพท., รพช., รพร., โรงพยาบาลเอกชน) และ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล (รพ.สต.) ประเภทของผ ใช งาน และ ส ทธ การเข าใช งาน แบ งตามส ทธ หร อหน าท ของผ ใช งานในการเข าถ งข อม ล และขอบเขตในการบร การจ ดการข อม ล ได แก ผ ด แลระบบ (admin) ม หน าท ในการ บร หารจ ดการข อม ลผ ใช งาน และสามารถก าหนดส ทธ การใช งานว า ผ ใช งาน รายใด จะเป นผ กรอกข อม ล หร อ ผ บร หาร / ผ ใช งานท วไป ในหน วยงานหร อสถานบร การน นๆ ซ งในแต ละ หน วยงานหร อสถานบร การ จะม ผ ด แลระบบได เพ ยง 1 รห สผ ใช งาน(User)เท าน น รห สผ ใช งาน ท เป น ผ ด แลระบบ จะถ กสร างข นจาก ผ ด แลระบบ ของหน วยงานท อย ระด บส ง ข นไป เช น ผ ด และระบบของ สสจ. สามารถสร าง ผ ด แลระบบของ โรงพยาบาล ในส งก ดได ผ กรอกข อม ล ม หน าท ในบร หารจ ดการข อม ล เช น การบ นท กข อม ลและน าเข าข อม ลในกล มต างๆ ท ใช ใน ระบบฯ ซ งข อม ลท ท าการบร หารจ ดการ จะเป นข อม ลของหน วยงานหร อสถานบร การ ตามท ผ ใช งานน นๆ ส งก ดอย ซ งผ ใช งานประเภทผ กรอกข อม ล จะถ กสร างและกาหนดส ทธ จากผ ด และระบบ ภายในหน วยงานหร อ สถานบร การเด ยวก นเท าน น

105 105 ผ บร หาร / ผ ใช งานท วไป ผ ใช งานประเภทน สามารถเข าถ งข อม ลในหน วยงานท ส งก ดอย เช น สร ปการบ นท กข อม ล และ รายงาน โดยไม สามารถทาการบร หารจ ดการข อม ลน นๆ ได ข นตอนกำรบร หำรจ ดกำรข อม ลผ ใช งำน ของผ ด แลระบบ หล งจากทาการ Login เข าส ระบบ โดยใช รห สผ ใช งานท เป น ผ ด แบระบบ แล ว หน าหล กของระบบฯ จะแสดงเมน ให เล อก ได แก เพ มผ ใช งานภายในโรงพยาบาล... ส วนจ ดการข อม ลของผ ใช งานภายในโรงพยาบาล...ท งหมด การเพ มข อม ลผ ใช งาน ให คล กเล อกเมน เพ มผ ใช งานภายในโรงพยาบาล... ระบบฯจะแสดงแบบฟอร มการบ นท กข อม ล ผ ใช งาน ด งน

106 106 จากน น กรอกข อม ลตามท ต องการในแบบฟอร ม แล วคล กท ป ม บ นท ก ระบบฯจะแสดงกล อง ข อความย นย นการบ นท กข อม ล ด งน หากกรอกข อม ลไม ครบถ วน ระบบฯ จะแจ งเต อนพร อมแจ งว า ย งม ข อม ลจ ดใดบ างท ย งกรอกไม ครบ ตามท ระบบฯต องการ เม อกรอกข อม ลครบถ วนตามท ระบบต องการแล ว ระบบฯจะแสดงตารางรายการผ ใช งาน ด งน

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. ) การประปาส วนภ ม ภาค เวอร ช น.0. จ ดท าโดย บร ษ ท ย บอ นซอย จ าก ด บทน า โครงการระบบจ ดการความเส ยงของการประปาส วนภ

More information

คำน ำ คณะผ จ ดท า ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารมหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร พฤษภาคม 2555

คำน ำ คณะผ จ ดท า ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารมหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร พฤษภาคม 2555 คำน ำ ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการมหาว ทยาล ยด านงานอาคารสถานท จ ดท า ข นโดยส าน กบร การเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ซ งเป นหน วยงานท ร บผ ดชอบด าเน นการ จ ดท าข อม ลสารสนเทศด

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

ค ม อการใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการทร พยากรน า ขององค กรปกครองส วนท องถ นในเขตพ นท ล มน าม ลตอนบน

ค ม อการใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการทร พยากรน า ขององค กรปกครองส วนท องถ นในเขตพ นท ล มน าม ลตอนบน ค ม อการใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการทร พยากรน า ขององค กรปกครองส วนท องถ นในเขตพ นท ล มน าม ลตอนบน User manual Information System for Water Resource Management of Local Administration Organization

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม LocalSchool V.5

ค ม อการใช งานโปรแกรม LocalSchool V.5 1 ข นตอนการต ดต ง ของโปรแกรม Localschool V.5 การต ดต ง 1. เม อ ดาวน โหลดโปรแกรม Localschool V.5 จาก Localpt.net 2. ให สร างห องเก บข อม ลไว ท ไดร ฟ D: 3. ไฟล ท ดาวน โหลดมาเก บไว จะเป นไฟล นามสก ล.rar โดยทาการแตกไฟล

More information

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล ค ม อการใช งาน ผ เข ยน ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ศธ. ว นท เข ยน 22/06/2553 ร น 10 สารบ ญ สารบ ญ... 2 เร มต นใช ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล... 3 1. การเร ยกโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. กล าวนา (Introduction)... 5 1.1 ฟ งก ช นการท างานของระบบ... 5 1.2 แผนผ งเวปไซต (Site Map)... 6 2. เร มต นการใช งานระบบ... 7 2.1 ส วนประกอบของหน าเว บเพจ...

More information

ค ม อการใช งานระบบ. ระบบฐานข อม ลสร างเสร มส ขภาวะองค กร (Menu of Healthy Workplace Initiatives) โดย นางสาววาสนา เส ยราช และท มพ ฒนาระบบ

ค ม อการใช งานระบบ. ระบบฐานข อม ลสร างเสร มส ขภาวะองค กร (Menu of Healthy Workplace Initiatives) โดย นางสาววาสนา เส ยราช และท มพ ฒนาระบบ ค ม อการใช งานระบบ ระบบฐานข อม ลสร างเสร มส ขภาวะองค กร (Menu of Healthy Workplace Initiatives) โดย นางสาววาสนา เส ยราช และท มพ ฒนาระบบ โครงการพ ฒนาระบบฐานข อม ลและสารสนเทศเพ อการสร างเสร มส ขภาวะองค กร

More information

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล ค ม อการใช งาน ผ เข ยน ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ศธ. ว นท เข ยน 25/05/2555 ร น 10 สารบ ญ สารบ ญ... 2 เร มต นใช ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล... 3 1. การเร ยกโปรแกรม

More information

โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ

โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ 1 ค ม อการต ดต ง โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ (RMC 2012) โดย ศ นย ว ศวกรรมการแพทย ท 9 (ส ราษฏร ธาน ) กองว ศวกรรมการแพทย กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข การเช อมโยงโปรแกรมบร หารระบบงานบาร งร กษา ในโรงพยาบาล

More information

เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557

เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557 เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557 การจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบร การข อม ลทะเบ

More information

ค ม อการใช โปรแกรม P-OBEC คาน า

ค ม อการใช โปรแกรม P-OBEC คาน า 2 คาน า ด วยสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เป นหน วยงานท ม หน าท ในการ บร หารจ ดการทร พยากรบ คคลท งในส วนกลาง และสาน กงานเขตพ นท การศ กษา จ งม ความจาเป นใช ข อม ลสารสนเทศทางด านการบร หารทร พยากร สาหร

More information

ค ม อการต ดต งและการใช โปรแกรม EIS_56

ค ม อการต ดต งและการใช โปรแกรม EIS_56 ค ม อการต ดต งและการใช โปรแกรม EIS_56 จ ดทาโดย: กล มพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ โทร. 026285643-4 ต อ 41-43 แฟ มข อม ล โปรแกรมประกอบด วย 4 Files ด

More information

เอกสารค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลบ คลากรแพทย สาย ข

เอกสารค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลบ คลากรแพทย สาย ข เอกสารค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลบ คลากรแพทย สาย ข คณะแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร สารบ ญ หน า สารบ ญ.... 2 สารบ ญร ป... 4 1 บทนา... 8 1.1 ว ตถ ประสงค และขอบเขต... 8 2 มาตรฐานการใช งานโปรแกรม.........

More information

ค ม อ การบร หารจ ดการ

ค ม อ การบร หารจ ดการ เอกสารท 6/2558 ค ม อ การบร หารจ ดการ ระบบข อม ลสารสนเทศ 2558 กล มงานข อม ลสารสนเทศ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสงขลา เขต 2 โทร. 0-7425-8216 ต อ 15 เว บไซต http://www.skz2.go.th http://203.172.179.30/aoc_ska2

More information

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School )

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) สาหร บอาจารย ผ สอน/อาจารย ท ปร กษา(GRADE PROGRAM) ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย อ กษรพ ทยา ค ม อโปรแกรมบร

More information

คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สาน กงาน ก.พ. ม นาคม 2555

คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สาน กงาน ก.พ. ม นาคม 2555 คำน ำ พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ. 2551 วางหล กการปฏ บ ต ราชการว า ต องเป นไปเพ อผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ความม ประส ทธ ภาพและความค มค า โดยมาตรา 76 กาหนดให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท ประเม นผลการปฏ

More information

ค ม อ การใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS)

ค ม อ การใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS) ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS) หน า 1 ค ม อ การใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS) การเข าใช งานระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ สามารถเข าใช งานโดยพ มพ URL ท ช อง Address ด งน http://www.mis.ru.ac.th

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบบร หารงบประมาณและแผนงาน ส าหร บเจ าหน าท แผนงานโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบบร หารงบประมาณและแผนงาน ส าหร บเจ าหน าท แผนงานโครงการ ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบบร หารงบประมาณและแผนงาน ส าหร บเจ าหน าท แผนงานโครงการ 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อผ านอ

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม My Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม My Stock

More information

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS2007

ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS2007 ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS2007 (ส าหร บ ผ ด แลระบบ ห วหน างาน และเจ าหน าท ) เม อล อกอ นเข าส ระบบถ กต องแล ว จะต องท าอย างไรต อ? ส าหร บเมน ของผ ด แลระบบ จะเป นไอค อน เข าส ระบบการจ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน

ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน 1. ส วนแสดงข อม ลต าง ๆ ในโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1 หมายเลข 1 ส วนแสดงข อม ลเก ยวก นรายว ชาท ต องการประเม นผลการเร ยน 1.2 หมายเลข 2 ส วนแสดงข

More information

ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน

ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน ข นตอนการใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษา 1. เป ดโปรแกรม Browser และพ มพ www.pkru.ac.th เพ อไปท หน าเว บมหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก

More information

ค ม อจ ดทำำข อม ลพ นฐำนทำงกำรศ กษำ ภำคเร ยนท 2 ป กำรศ กษำ 2554 Data Center 2011 Term 2 ***ใช Browser Mozilla Firefox ***

ค ม อจ ดทำำข อม ลพ นฐำนทำงกำรศ กษำ ภำคเร ยนท 2 ป กำรศ กษำ 2554 Data Center 2011 Term 2 ***ใช Browser Mozilla Firefox *** ค ม อจ ดทำำข อม ลพ นฐำนทำงกำรศ กษำ ภำคเร ยนท 2 ป กำรศ กษำ 2554 Data Center 2011 Term 2 ***ใช Browser Mozilla Firefox *** การจ ดทำาข อม ลพ นฐานทางการศ กษา ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ผ านระบบ Data Center

More information

ค ม อจ ดทำำข อม ลพ นฐำนทำงกำรศ กษำ ภำคเร ยนท 2 ป กำรศ กษำ 2554 Data Center 2011 Term 2 ***ใช Browser Mozilla Firefox ***

ค ม อจ ดทำำข อม ลพ นฐำนทำงกำรศ กษำ ภำคเร ยนท 2 ป กำรศ กษำ 2554 Data Center 2011 Term 2 ***ใช Browser Mozilla Firefox *** ค ม อจ ดทำำข อม ลพ นฐำนทำงกำรศ กษำ ภำคเร ยนท 2 ป กำรศ กษำ 2554 Data Center 2011 Term 2 ***ใช Browser Mozilla Firefox *** การจ ดทำาข อม ลพ นฐานทางการศ กษา ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ผ านระบบ Data Center

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

ค ม อจ ดทำำข อม ลพ นฐำนทำงกำรศ กษำ ภำคเร ยนท 2 ป กำรศ กษำ 2554 Data Center 2011 Term 2 ***ใช Browser Mozilla Firefox ***

ค ม อจ ดทำำข อม ลพ นฐำนทำงกำรศ กษำ ภำคเร ยนท 2 ป กำรศ กษำ 2554 Data Center 2011 Term 2 ***ใช Browser Mozilla Firefox *** ค ม อจ ดทำำข อม ลพ นฐำนทำงกำรศ กษำ ภำคเร ยนท 2 ป กำรศ กษำ 2554 Data Center 2011 Term 2 ***ใช Browser Mozilla Firefox *** การจ ดทำาข อม ลพ นฐานทางการศ กษา ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ผ านระบบ Data Center

More information

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส for windows ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 10 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 29 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)... 34 1 สร างเอกสาร DOCUMENT...

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม BP Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม BP Stock

More information