1.4 สถานท ต ง... โทรศ พท... โทรสาร... เว บไซต...

Size: px
Start display at page:

Download "1.4 สถานท ต ง... โทรศ พท... โทรสาร... เว บไซต..."

Transcription

1 สถาบ นพล งงานเพ ออ ตสาหกรรม สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย ใบสม ครเข าร วม โครงการพ ฒนาปร บปร งและส งเสร มการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการขนส งเพ อการประหย ดพล งงาน (Enhancement and Encouragement of Logistics and Transport Management Application; LTMA2) โดย สถาบ นพล งงานเพ ออ ตสาหกรรม สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย สน บสน นโดย กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ส าน กงานนโยบายและแผนพล งงาน กระทรวงพล งงาน 1. ข อม ลท วไปของสถานประกอบการ 1.1 ช อสถานประกอบการ ประเภทธ รก จ โรงงานอ ตสาหกรรม บร ษ ทขนส งส นค า ผ ให บร การด าน Logistics (3PL) 1.3 ประเภทส นค าท ขนส ง/ผล ต สถานท ต ง โทรศ พท..... โทรสาร เว บไซต ผ ประสานงาน (ช อ-สก ล) ต าแหน ง.... โทรศ พท ม อถ อ บร ษ ทของท านม บ คลากรท ด แลร บผ ดชอบเก ยวก บการท างานด านการขนส งโดยตรงก ท าน [ ] ม (กร ณาเล อกค าตอบ) มากกว า 5 ท าน 4 ท าน 3 ท าน 2 ท าน 1 ท าน (ถ าม กร ณากรอกรายละเอ ยดตามตารางด านล าง หร อแนบเอกสารเพ มเต ม) ล าด บ ช อ สก ล ต าแหน ง ประสบการณ (ป ) เวลาท สามารถร วมก จกรรม ก บท มท ปร กษา มาก ปานกลาง น อย 1.7 บร ษ ทของท านม การเก บข อม ลของการขนส งด านใดบ าง [ ] ม (เล อกได มากกว า 1 ข อ) ข อม ลการใช รถขนส ง ปร มาณการขนส ง ระยะทางการขนส ง การใช เช อเพล งของรถขนส งแต ละค น ข อม ลการขนส งส นค าไปย งล กค า ข อม ลการว าจ างรถร วม (Subcontract) อ นๆ (โปรดระบ )... [ ] ไม ม การเก บข อม ล 1/6

2 1.8 ข นตอนการขนส งส นค า (อธ บาย Flow Chart ร ปแบบการขนส งส นค า หร อแนบเอกสารเพ มเต ม) 1.9 บร ษ ทของท านม การขนส งในภ ม ภาคใดบ าง ขนส งท วประเทศ ภาคกลาง ภาคเหน อ ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ภาคใต ภาคตะว นออก กรณ เล อกภาคโปรดเล อกข อม ลเพ มเต ม ขนส งท กจ งหว ดในภาค ขนส งบางจ งหว ดในภาค (โปรดระบ จ งหว ด) ว ธ การร บข อม ลส นค าท จะต องไปส งให ล กค า (สามารถเล อกได มากกว า 1 ข อ) ร บข อความผ านอ เมลล ไฟล Excel โทรศ พท อ นๆ (โปรดระบ ) ข อม ลรายละเอ ยดของล กค าท ต องจ ดเก บในแต ละใบงานขนส ง (เล อกได มากกว า 1 รายการ) ช อล กค า จ ดร บ-ส งส นค าของล กค าขาประจ า ประเภทเท ยวรถ (เหมาเท ยว, ไม ระบ ) ท อย ในการวางบ ล ท อย ล กค า ประเภทรถท ล กค าต องการใช ขนส ง ช อในการวางบ ล อ นๆ (โปรดระบ ) ข อม ลรายละเอ ยดของส นค าท ต องจ ดเก บเพ อใช เป นข อม ลประกอบการขนส งในแต ละคร ง (เล อกได มากกว า 1 รายการ) ช อส นค า จ านวน หน วยน บ น าหน ก หน วยของน าหน ก ปร มาตร หน วยของปร มาตร ความกว าง ความยาว ความส ง หน วยว ด กว างxยาวxส ง อ นๆ (โปรดระบ ) ข อม ลเส นทางในการขนส งของบร ษ ท (เล อกได มากกว า 1 รายการ) จ ดร บส งเป นเส นทางประจ าท ต องขนส งอย แล ว เป นจ ดร บส งและเส นทางใหม ตามค าส งจากล กค า อ นๆ (โปรดระบ )... 2/6

3 1.14 ข อม ลในการจ ดเก บเส นทางเพ อใช บอกจ ดร บส งส นค า (เล อกได มากกว า 1 รายการ) บ านเลขท ช อต ก/อาคาร/หม บ าน ซอย ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จ งหว ด รห สไปรษณ ย Latitude Longitude ระบ จ ดส งเกตและต าแหน งส าค ญ อ นๆ (โปรดระบ ) เอกสารหร อรายงานท ใช ในระบบงานขนส งท งหมด (เล อกได มากกว า 1 รายการ) ใบส งงานขนส ง (Work Order) ใบงานวางแผนเส นทาง (Route Planning) เวลาการออกรถ (Truck Schedule) ใบงานขนส งต อรถ 1 ค น ประกอบด วย คนข บและพน กงานต ดตาม รายละเอ ยดเง นทดลองจ าย อ ปกรณ เสร มเพ อน าไปก บรถ รายละเอ ยดของเวลาและจ ดร บส ง ใบย นย นการร บส งส นค า ใบวางบ ล อ นๆ (โปรดระบ ) ป จจ ยในการพ จารณาในการจ ดรถ พ จารณาจากป จจ ยใดบ าง (เล อกได มากกว า 1 รายการ) ตามน าหน กรวมของส นค าท ข นรถท งหมด ตามประเภทส นค า ตามความค มค าในการใช สอยพ นท รถตามเส นทางการเด นรถ อ นๆ (โปรดระบ ) บร ษ ทของท านม การใช บร การรถร วม (Subcontract) หร อไม ม (โปรดระบ จ านวน)... บร ษ ท จ านวนรถประมาณ... ค น ไม ม (ถ าม ) ม การเล อกว าจะใช รถของบร ษ ทหร อรถร วมอย างไร การออกบ ลส นค า ว ธ การจ ดท าบ ลส นค า เข ยนด วยม อ ใช โปรแกรม Excel/Word ใช โปรแกรม อ นๆ โปรดระบ ระยะเวลาท ใช ในจ ดท าบ ลส นค า... (นาท ) ระยะเวลารอบการวางบ ลค าขนส ง ท กว น ท ก 15 ว น ท กส นเด อน ตามรอบระยะเวลา 15 ว น ตามรอบระยะเวลา 30 ว น อ นๆ โปรดระบ ค าบร การอ นๆ ท เร ยกเก บปลายทาง หร อ เร ยกเก บในข นตอนวางบ ล เหน อจากค าขนส ง /6

4 1.19 ม การตรวจสอบรายละเอ ยดส นค าท จะท าการขนส งหร อไม (ถ าม ) ตรวจสอบอะไรบ าง ม การวางแผนก าหนดจ านวนรถท จะใช ในการขนส งหร อไม (ถ าม ) ม การวางแผนอย างไร ในกรณ เก ดเหต ท ท าให รถขนส ง ซ งน าของข นรถแล วไม สามารถท าการขนส งต อไปได ท านม การโอนย ายข อม ลรถจากค นหน ง ไปย งอ กค นหน งหร อไม (ถ าม ) ด าเน นการอย างไร ม การบ นท กค าใช จ ายต างๆ เง นทดรองจ าย และค าเช อเพล งของการเด นทางหร อไม (ถ าม ) ม การบ นท กอย างไร ม ระบบเอกสารการย นย นส งส นค าเม อส นค าถ งผ ร บปลายทางหร อไม (ถ าม ) ด าเน นการอย างไร ม การบ นท กข อม ลการช าระเง นและการจ ายส นค าท ปลายทางขนส งหร อไม (ถ าม ) ด าเน นการอย างไร ม ว ธ ก าหนดราคาขนส งอย างไร ก าหนดราคาตามประสบการณ ของเจ าหน าท ก าหนดราคาตามส ญญาของผ ว าจ าง ก าหนดราคาตามตารางราคาท ก าหนดไว (ตามระยะทาง, ประเภทรถ, น าหน ก, ปร มาตร) อ นๆ โปรดระบ ม การบ นท กข อม ลเพ อใช ในการค ดต นท นการขนส งหร อไม (ถ าม ) ม ต นท นอะไรบ าง การซ อมบ าร งเช งป องก น (Preventive Maintenance) ม การด าเน นงานซ อมบ าร ง (Preventive Maintenance) หร อไม ม ซ อมบ าร งประจ าท กๆ... อาท ตย /เด อน/ป ไม ม 4/6

5 การซ อมบ าร งรถม ล กษณะอย างไร ซ อมเอง (กร ณาเล อกค าตอบ) ซ อมเองท งหมด ซ อมเองบางส วน ส งอ ซ อม 1.28 ม การจ ดท ารายงานสร ปข อม ลขนส งหร อไม (ถ าม ) ม รายงานอะไรบ าง โปรดเล อกป ญหาท ท านประสบในการด าเน นงานขนส งป จจ บ น ความย งยากและความล าช าในการจ ดท าเอกสารต างๆ ส งส นค าผ ดรายการและส งส นค าไม ครบจ านวนให ก บล กค า ป ญหาด านการควบค มน าหน กบรรท ก ไม สามารถทราบถ งพฤต กรรมในการข บข ของพน กงานข บรถ ไม สามารถต ดตามสถานะของบ ลร บส นค า ไม ม การบ นท กข อม ลต างๆ ในการด าเน นงานขนส ง เช น ข อม ลประส ทธ ภาพการขนส งของรถแต ละค น ป ญหาการค ดราคาขนส งท ไม ได มาตรฐาน ป ญหาไม ทราบต นท นการขนส งท ช ดเจน ไม สามารถเร ยกด ประว ต การซ อมได ไม ทราบระยะทาง/เวลาท เหมาะสมในการซ อมบ าร ง ม การจ ดท ารายงานสร ปการขนส งประจ าว น/เด อน/ป ล าช า ไม ม มาตรการประหย ดพล งงานในการขนส ง อ นๆ โปรดระบ เอกสารท ใช ในการขนส งส นค าม อะไรบ าง (โปรดแนบแบบฟอร มเปล าของเอกสารท ใช ในงานขนส ง) บ ลร บส นค า (Truck Way Bill) ใบวางบ ล (Billing) ใบเสนอราคา (Quotation) ใบก าก บส นค า (Truck Manifest) อ นๆ (โปรดระบ ) ท านม ความต องการโปรแกรมอย างไรท จะช วยในการด าเน นงานขนส งของท าน ท านม ความสนใจเข าร วมก จกรรม Transportation Matching* เพ อเพ มโอกาสและศ กยภาพในการกระจายส นค าหร อไม สนใจในการเข าร วมก จกรรม Transportation Matching ไม สนใจ เน องจาก... หมายเหต : Transportation Matching* ค อก จกรรมท จ ดข นเพ อให ผ ประกอบการท เข าร วมโครงการฯ ได ม โอกาสเจรจาจ บค การขนส งเพ มข น 5/6

6 ล าด บ ข อม ลรถขนส ง 2.1 จ านวนรถยนต ขนส งรวมท งหมดของสถานประกอบการ... ค น (โปรดระบ ชน ดรถยนต หร อแนบเอกสารเพ มเต ม) ประเภทรถขนส ง (เช น รถกระบะ, รถ 6 ล อ, รถ 10 ล อ, รถพ วง เป นต น) จ านวน (ค น) จ านวนรถท ใช เช อเพล งชน ดต างๆ (ค น) น าม นด เซล NGV LPG อ นๆ โปรดระบ 3. ข อม ลด านเทคโนโลย สารสนเทศ (Information Technology ; IT) 3.1 บร ษ ทของท านม การใช งานอ นเทอร เน ต (Internet) หร อไม ม (โปรดระบ ความเร วอ นเตอร เน ต... ) ไม ม 3.2 บร ษ ทของท านม Local Area Network (LAN)* หร อไม หมายเหต (LAN)* หมายถ ง การเช อมโยงเคร องคอมพ วเตอร เข าด วยก นเป นเคร อข ายงานเฉพาะพ นท ส าน กงาน 3.3 บร ษ ทของท านม แผนก IT Support หร อไม 3.4 บร ษ ทของท านม เคร องพ มพ ดอตแมทร กซ (Dot Matrix Printer)* หร อไม หมายเหต Dot Matrix Printer* หมายถ ง เคร องพ มพ แบบห วเข มท สามารถพ มพ เอกสารได หลายช ด 3.5 บร ษ ทของท านเคยใช โปรแกรมเก ยวก บการขนส งหร อไม เคยใช โปรแกรมฯ (โปรดระบ ช อโปรแกรม)... ไม เคยใช โปรแกรมฯ 3.6 บร ษ ทของท านม การใช งานคอมพ วเตอร ท งหมดก เคร อง ม (กร ณาเล อกค าตอบ) มากกว า 5 เคร อง 4 เคร อง 3 เคร อง ไม ม 3.7 ป จจ บ นบร ษ ทของท านม โปรแกรมบร หารจ ดการขนส งหร อไม ม การใช งานโปรแกรมฯ ไม ม การใช งานโปรแกรมฯ 2 เคร อง ข าพเจ าขอร บรองว า ข อม ลท งหมดท กรอกในแบบฟอร มการสม ครเข าร วมโครงการฯ น เป นความจร ง ลงนาม ( ) ต าแหน ง... ว นท... เด อน... พ.ศ เคร อง กร ณากรอกรายละเอ ยดในใบสม ครส งมาย ง สถาบ นพล งงานเพ ออ ตสาหกรรม สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย ท นายเมธ ไชยโย หร อ น.ส.ร ตนาภรณ ส ร เจย โทรศ พท โทรสาร อ เมล ท านสามารถต ดตามรายละเอ ยดและดาวน โหลดเอกสารได ท หร อ หมายเหต ก าหนดการป ดร บใบสม ครเข าร วมโครงการฯ ในว นท 31 ส งหาคม พ.ศ /6

7 บทสร ปผ บร หาร 1. ช อโครงการ โครงการพ ฒนาปร บปร งและส งเสร มการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการขนส งเพ อการประหย ดพล งงาน (Enhancement and Encouragement of Logistics and Transport Management Application; LTMA2) 2. ระยะเวลาโครงการ ระยะเวลาการด าเน นงานท งโครงการ 24 เด อน น บต งแต ลงนามในหน งส อย นย น 3. หน วยงาน สถาบ นพล งงานเพ ออ ตสาหกรรม สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย 4. สร ปโครงการโดยย อ 4.1 ท มาและความส าค ญโครงการ เน องจากป จจ บ น ผ ประกอบการในภาคการขนส งและภาคอ ตสาหกรรมส วนมากย งไม ม การบร หารจ ดการ การใช พล งงานในการขนส งส นค า เน องจากขาดความร ทางด านเทคโนโลย และงบประมาณในการลงท นระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ (Information Technology: IT) ท ม ความเหมาะสมก บล กษณะธ รก จของตน เข ามาใช ในการ จ ดการข อม ลการบร หารงานและการใช พล งงานในร ปแบบอ เล กทรอน กส ท าให ไม สามารถว เคราะห หามาตรการ ประหย ดพล งงานท ช วยเพ มประส ทธ ภาพการบร หารงาน และการใช พล งงานในการขนส งของตนเองได อย าง ถ กต องแม นย า ประกอบก บส ดส วนรถบรรท กว งเท ยวเปล าท ม ค อนข างส งในป จจ บ น และในอนาคตท จะม ปร มาณ การใช ยานยนต เพ มมากข น จะท าให ม จ านวนรถว งเท ยวเปล าและการส นเปล องพล งงานในภาคการขนส งท เพ ม ส งข นอย างหล กเล ยงไม ได ด งน น จ งควรส งเสร มให ม การปร บปร งประส ทธ ภาพการด าเน นงานขนส ง รวมถ ง ส งเสร มให ม การสร างเคร อข ายพ นธม ตรการขนส ง และหาแนวทางลดการจ ดส งส นค าเท ยวเปล า (Backhaul) เพ อ ลดการใช พล งงานในภาคการขนส ง ด งน น โครงการพ ฒนาปร บปร งและส งเสร มการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการขนส งเพ อการประหย ด พล งงาน(Enhancement and Encouragement of Logistics and Transport Management Application ;LTMA2) จ งเป นโครงการท เป ดโอกาสให ก บผ ประกอบการท ต องการเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการขนส ง ด วยระบบสารสนเทศใน ภาคการขนส งและภาคอ ตสาหกรรม ได ม โอกาสใช โปรแกรมท ม ความเหมาะสมก บ ล กษณะธ รก จของตน เพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารงานและลดการใช พล งงานในการขนส ง รวมถ งจะม การ จ ดท าระบบ Backhaul และส งเสร มให ม การสร างเคร อข ายต นแบบของผ ประกอบการจ านวน 1 กล ม เพ อเป น แนวทางศ กษาป ญหาและอ ปสรรค ต างๆ ในการลดการจ ดส งส นค าเท ยวเปล า (Backhaul) และหาแนวทาง ปร บปร งเพ อเพ มประส ทธ ภาพ นอกจากน น จะม การจ ดท มท ปร กษาเข าไปย งสถานประกอบการท เข าร วม โครงการฯ เพ อจ ดอบรมให ความร เก ยวก บมาตรการประหย ดพล งงาน และแนะน าว ธ การเก บรวบรวมข อม ลต างๆ รวมถ งท าการว เคราะห ข อม ลในการด าเน นงานของผ ประกอบการ เพ อหามาตรการท ช วยให เก ดการประหย ด พล งงาน และแนะน าให ผ ประกอบการท าการปร บปร งในมาตรการต างๆ ซ งจะช วยให เก ดการประหย ดพล งงานใน ภาคการขนส ง อ กท ง ม แนวค ดในการศ กษาข อม ลการขนส งส นค าในภ ม ภาคต างๆ ของประเทศ เพ อเป นแนวทาง ในการจ ดต งศ นย กระจายส นค า(Hub & Spoke) และระบบการขนส งต อเน องหลายร ปแบบ (Multi Modal 1

8 Transport) ซ งในอนาคตจะช วยเพ มประส ทธ ภาพการบร หารงานและลดการใช พล งงานในสาขาขนส งได เป นอย าง มาก 4.2 ว ตถ ประสงค - เพ อพ ฒนาปร บปร งโปรแกรมฯ ให ม ความเหมาะสมก บการด าเน นงานของผ ประกอบการในแต ละคล สเตอร ซ ง จะช วยลดการใช พล งงานและเพ มประส ทธ ภาพในการด าเน นงานขนส งของผ ประกอบการในภาคขนส งและ ภาคอ ตสาหกรรม - เพ อเผยแพร ความร เก ยวก บมาตรการประหย ดพล งงานให ก บผ ประกอบการท เข าร วมโครงการฯ - เพ อว เคราะห หาแนวทางการประหย ดพล งงานในสาขาขนส ง และแนะน าผ ประกอบการให ม การปร บปร งให เก ดการประหย ดพล งงาน - เพ อจ ดท าโปรแกรมระบบ Backhaul ให ก บผ ประกอบการท ต องการเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการขนส ง ด วยระบบสารสนเทศในภาคขนส งและภาคอ ตสาหกรรม - เพ อส งเสร มให ม การขยายผลใช งานโปรแกรมฯ ไปย งกล มผ ประกอบการในแต ละคล สเตอร - เพ อส งเสร มการสร างเคร อข ายต นแบบของผ ประกอบการท ต องการเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการขนส ง ด วยระบบสารสนเทศในภาคขนส งและภาคอ ตสาหกรรม ในการลดการจ ดส งส นค าเท ยวเปล า (Backhaul) และ เป นแนวทางศ กษาการลดการจ ดส งส นค าเท ยวเปล า (Backhaul) ท ม ประส ทธ ภาพ - เพ อวางแนวทางในการศ กษาและรวบรวมข อม ลในการขนส งส นค าในภ ม ภาคต างๆ ของประเทศ ซ งจะเป น แนวทางในการจ ดต งศ นย กระจายส นค า (Hub & Spoke) และระบบการขนส งต อเน องหลายร ปแบบ (Multi Modal Transport) อ นจะเป นแนวทางท ช วยลดการใช พล งงานในการขนส งของประเทศ ต อไป 4.3 เป าหมายโครงการ จ ดท าโปรแกรมท ช วยเพ มประส ทธ ภาพการขนส งและลดการใช พล งงานในการขนส ง ส าหร บผ ประกอบการท ต องการเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการขนส งด วยระบบสารสนเทศในภาคขนส งและภาคอ ตสาหกรรม ซ งเป น กล มคล สเตอร ท ม ความส าค ญต อการอน ร กษ พล งงานในระบบการขนส ง และจ ดท าระบบ Backhaul เพ อศ กษาถ ง ป ญหาและอ ปสรรค ต างๆ ในการลดการจ ดส งส นค าเท ยวเปล า (Backhaul) รวมถ งการเผยแพร ความร และให ค าแนะน าเก ยวก บมาตรการประหย ดพล งงานให ก บผ ประกอบการท เข าร วมโครงการฯ ได ด าเน นการปร บปร งใน มาตรการท ม ความพร อม และท าให เก ดการประหย ดพล งงานภายใต โครงการฯ รวมถ งการวางโครงสร างและ เป าหมายของโครงการฯ ในอนาคตเพ อเป นส วนหน งของการลดการใช พล งงานในภาคการขนส งตามแผนการ อน ร กษ พล งงาน 20 ป ของกระทรวงพล งงาน 4.4 ขอบเขตการด าเน นงาน พ ฒนาปร บปร งโปรแกรมฯ เพ อให ครอบคล มต อการใช งานในด านต างๆ และม ความเหมาะสมส าหร บ ผ ประกอบการแต ละกล มคล สเตอร และจ ดท าระบบ Backhaul จากน นจะจ ดอบรมส งเสร มขยายผลการใช งานไป ย งผ ประกอบการอ นๆ ในแต ละกล มคล สเตอร และส งเสร มการสร างเคร อข ายต นแบบของผ ประกอบการในกล มท ม ความเหมาะสม เพ อเป นแนวทางศ กษาป ญหาและอ ปสรรคต างๆ ในการลดการจ ดส งส นค าเท ยวเปล า (Backhaul) และหาแนวทางปร บปร งเพ อเพ มประส ทธ ภาพ นอกจากน นจะม ท มท ปร กษาเข าให ความร และแนะน ามาตรการ ประหย ดพล งงานให ก บผ ประกอบการท เข าร วมโครงการฯ ได ด าเน นการปร บปร งในมาตรการท ม ความพร อม เพ อให เก ดการประหย ดพล งงาน 2

9 4.5 ประโยชน ท ผ ประกอบการได ร บจากการด าเน นโครงการ 1. ผ ประกอบการภาคขนส งและภาคอ ตสาหกรรมท เข าร วมโครงการฯ ม โอกาสใช งานโปรแกรมท ม ความ เหมาะสมก บล กษณะธ รก จของตน ส าหร บการบร หารงานขนส งและเก บรวบรวมข อม ลต างๆ ในร ปแบบ อ เล กทรอน กส เพ อใช ในการว เคราะห หาแนวทางเพ มประส ทธ ภาพการบร หารงานและลดการใช พล งงานใน การขนส ง 2. ผลการศ กษาจากการสร างเคร อข ายต นแบบในการลดการจ ดส งส นค าเท ยวเปล า (Backhaul) สามารถน ามาใช เป นแนวทางในการปร บปร งแก ไข เพ อสร างเคร อข ายการจ ดส งส นค าเท ยวเปล า(Backhaul) ท ม ประส ทธ ภาพ 3. ผ ประกอบการท เข าร วมโครงการฯ ได ร บความร และค าแนะน าในมาตรการประหย ดพล งงานต างๆ และน าไป ปร บปร งเพ อลดการใช พล งงานในการขนส งของตนเองได 4. ผ ประกอบการสามารถช วยลดการใช พล งงานในภาคการขนส ง จากการปร บปร งในมาตรการต างๆ รวมถ ง สามารถน าแนวทางต างๆ เผยแพร ประชาส มพ นธ ให ก บผ ประกอบการรายอ นๆ ให สามารถน าไปประย กต ใช เพ อลดการใช พล งงานเช อเพล งในภาคการขนส งโดยรวมได ต อไป 5. ลดการปล อยก าซคาร บอนไดอ อกไซด ท เก ดจากการเผาไหม เช อเพล ง ซ งเป นสาเหต หน งของการเก ดภาวะโลก ร อน ด วยการเพ มประส ทธ ภาพการใช เช อเพล งให ก บผ ประกอบการขนส งท เข าร วมโครงการฯ ซ งถ อเป นการ ลดการใช เช อเพล งท ไม จ าเป นลงได 6. ผลการด าเน นโครงการฯ จะสามารถน าไปใช ขยายผลการพ ฒนาปร บปร ง (Enhancement) โปรแกรมไปย ง ผ ประกอบการรายอ นๆ ในกล มคล สเตอร ภายใต โครงการฯ รวมถ งผ ประกอบการในกล มคล สเตอร อ นๆ ต อไป 7. การวางแนวทางศ กษาข อม ลการขนส งส นค าตามภาคส วนต างๆ ของประเทศ สามารถใช เป นแนวทางในการ พ ฒนาระบบการขนส งให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ซ งจะสามารถช วยลดการใช พล งงานในสาขาขนส งได เป น อย างมากในอนาคต 4.6 หล กการและแนวค ดในการด าเน นโครงการ โครงการพ ฒนาปร บปร งและส งเสร มการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการขนส งเพ อการประหย ดพล งงาน (Enhancement and Encouragement of Logistics and Transport Management Application ;LTMA2) จะ ม งเน นในการพ ฒนาปร บปร งโปรแกรมฯ รวมถ งจ ดท าระบบ Backhaul เพ อให สามารถประย กต ใช ในการ บร หารงานขนส งส นค าส าหร บผ ประกอบการภาคขนส งและภาคอ ตสาหกรรมจ านวน 5 คล สเตอร ด งน 1. กล มส นค าท วไป เช น เคร องใช ไฟฟ า, เฟอร น เจอร และส นค าบร โภค เป นต น 2. กล มผล ตผลการเกษตร เช นข าว, ข าวโพด, ผล ตภ ณฑ ยางพาราเป นต น 3. กล มว สด ก อสร าง เช น เหล ก, อล ม เน ยม เป นต น 4. กล มอาหาร เช น อาหารสด, อาหารแปรร ป และอาหารแช แข ง เป นต น 5. กล มเคม ภ ณฑ เช น ป ย, แร ธาต เป นต น *หมายเหต กล มคล สเตอร ผ ประกอบการอาจม การเปล ยนแปลงได ตามความเหมาะสม โดยจะม การเพ มเต ม โมด ลส าหร บผ ประกอบการขนส งประเภทห วลาก (Trailer) ต คอนเทนเนอร ในท กกล มคล สเตอร เน องจากเป นกล ม ผ ประกอบการท ม ความส าค ญในการศ กษาการลดการจ ดส งส นค าเท ยวเปล า (Backhaul) รวมถ งการศ กษาข อม ล ของระบบการขนส งต อเน องหลายร ปแบบ (Multimodal Transport) ในอนาคต นอกจากน น จะม การจ ดท าระบบ Backhaul และส งเสร มการสร างเคร อข ายต นแบบของผ ประกอบการท ต องการเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการขนส งด วยระบบสารสนเทศในภาคขนส งและภาคอ ตสาหกรรม เพ อ เป นแนวทางศ กษาการลดการจ ดส งส นค าเท ยวเปล า (Backhaul) ท ม ประส ทธ ภาพ รวมถ งการให ความร และ แนะน ามาตรการประหย ดพล งงานให ก บผ ประกอบการ เพ อท าการปร บปร งในมาตรการท ม ความพร อมให เก ดการ ประหย ดพล งงาน ต อไป 3

10 หล กการและแนวค ดในการด าเน นโครงการ ร ปแบบก จกรรมภายใต โครงการ LTMA2 แสดงความสนใจโดยกรอกใบสม คร เข าร วมโครงการฯ แจ งผลการพ จารณาเข าร วมโครงการฯ และลงนามบ นท กความเข าใจในการเข าร วมโครงการฯ (MOU) เข าร วมก จกรรม Transportation Matching อบรมการใช งานโปรแกรมฯ น าโปรแกรมไปใช งานจร งในสถานประกอบการ เพ อปร บปร งระบบบร หารงานขนส ง เก บข อม ลผลประหย ดพล งงานจากการใช งานโปรแกรมฯ 4

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 25 ของ กรมการขนส งทางบก กรมการขนส งทางบก กองแผนงาน กล มแผนงานและแผนงบประมาณ โทร./โทรสาร 0 2271 844๓ โทร. ภายใน 4507 สามารถ Download ได ท เว บไซด ของกรมการขนส งทางบก

More information

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ส าน กความปลอดภ ยแรงงาน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ค าน า กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา

การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา *ส วนหน งจาก หล กส ตร เทคโนโลย และนว ตกรรมเพ อการศ กษาส าหร บคร โดย ส ว ฒน ธรรมส นทร สถานศ กษาส วนใหญ ในป จจ บ นแม ว าจะเร มให ความสนใจต อป ญหาการละเม ดล ขส ทธ ก นอย างจร งจ

More information

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

More information

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด จ ดท าโดย ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ส งหาคม 2554 ค าน า พระราชบ ญญ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบข าราชการ (ก.พ.ร.) ว ตถ ประสงค ของหล กส ตร เพ อให ผ เข าร บการอบรม ม ความร ความเข าใจ ในหล กการหร อแนวทางในการจ ดท าเอกสารท จ าเป นในองค กร

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

กรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการระด บกระทรวง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

กรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการระด บกระทรวง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการระด บกระทรวง หล กการ 1. ส าน กงาน ก.พ.ร. จ ดท าค าร บรอง พ จารณาอ ทธรณ ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ และจ ดสรรเง น รางว ลให กระทรวง ส วนราชการท อย ในบ งค บบ ญชาข นตรงนายกร ฐมนตร

More information

เกณฑ การประเม นอาคารเข ยวภาคร ฐ (กรณ ท จะม การก อสร างอาคารใหม )

เกณฑ การประเม นอาคารเข ยวภาคร ฐ (กรณ ท จะม การก อสร างอาคารใหม ) โครงการจ ดท าระบบการจ ดการส งแวดล อมของภาคร ฐ (อาคารเข ยว) เกณฑ การประเม นอาคารเข ยวภาคร ฐ (กรณ ท จะม การก อสร างอาคารใหม ) กรมควบค มมลพ ษ กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม (อาคารเข ยว) กรมควบค มมลพ

More information

รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556

รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556 รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556 ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สารบ ญ หน า 1.

More information

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล ค าน า ปล ดเทศบาล เป นผ บร หารส งส ดฝ ายข าราชการประจ า ในองค กรเทศบาล จ งจ าเป นต องม แนวค ดและหล กปฏ บ ต ราชการท ถ กต องเหมาะสม สามารถเป นต วกลางเช อมต อนโยบายของร ฐและนโยบาย ผ แทนท องถ น หร อฝ ายการเม

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ****************************

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 องค การบร หารส วนตาบลบ านยา อาเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน สารบ ญ เร อง หน า 1. ระด บหน วยงานย

More information